Rázněji proti neplatičům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rázněji proti neplatičům"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste na jeho stránkách našli co nejvíce užitečných a zajímavých informací. Velmi aktuálním tématem těchto týdnů se stala například otázka pokračující deregulace nájemného. Samozřejmě, že s ohledem na nutné opravy a investice, které si náš bytový fond žádá, je to pro nás otázka více než důležitá. Stejně důležitá je pro nás i snaha přimět neplatiče k úhradě svých dluhů na nájemném, neboť kvůli nim máme k dispozici méně prostředků na potřebné opravy. Na dalších stránkách se dozvíte, jak se nám v tomto směru daří. Dozvíte se také, jak je to s poplatky za měřící a regulační techniku, proč nemá v této chvíli smysl posílat nám hromadné žádosti o odkup bytu, jak je důležité provádět aktualizaci kontaktů, které jste na sebe uvedli při uzavírání nájemní smlouvy, nebo jak je to s ohlašovací povinností. Zaměřili jsme se ale i na témata, která jsou aktuální právě v tomto období nastávajících prázdnin. Více než kdy jindy totiž lidé právě o dovolené opouštějí své byty na delší dobu a je proto dobré si připomenout některá základní pravidla, při jejichž dodržení nebudete muset mít obavu, zda po návratu najdete byt v takovém pořádku, v jakém jste jej opouštěli. V každém případě vám ale chceme již nyní touto cestou popřát krásné léto, co nejvíce příjemných chvil strávených dovolenkovým odpočinkem a vždy šťastný návrat domů. Zdeněk Vozník Ředitel správy majetku Rázněji proti neplatičům V posledních měsících společnost RPG Byty eviduje prudký nárůst neplatičů, jejichž dluhy dosahují výše až několik desítek milionů korun. Výše dluhů negativně ovlivňuje volné finanční prostředky, které jsou plánovány na potřebné opravy a investice do zkvalitňování bydlení. Na tuto situaci doplácí nájemníci, kteří závazky řádně plní. Jako vlastníci bytů cítíme odpovědnost za řešení této situace a proto přistupujeme k novému razantnějšímu způsobu vymáhání pohledávek. Na vzniklou situaci jsme zareagovali v dubnu rozesláním výzvy k úhradě dlužných nájmů. Nájemníci, kteří na tuto výzvu nereagovali, jsme zařadili do první etapy spolupráce s externí inkasní společností. Ta pohledávky převzala výhradně do své správy společnost RPG Byty v tomto případě již s nájemníky v této věci komunikovat nebude. Náš obchodní partner má bohaté zkušenosti v této oblasti obzvláště pak s fyzickými návštěvami inkasních inspektorů přímo do bytu dlužníka, kde s průkazem plné moci udělené společností částky vybírají. V případě vyšší částky, kterou nájemník nemůže jednorázově na místě uhradit dochází k jednostrannému uznání závazku a návrhu splátek dluhu. U neuhrazených pohledávek jsou uplatněny žaloby a dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří. V tomto případě dochází k navýšení dluhu o tyto související náklady: - soudní poplatky - odměna za právní zastoupení - cestovní výlohy - náklady spojené s případnou exekucí a další související náklady. Výše těchto náhrad společně s nárokem na úhradu poplatku z prodlení či smluvních pokut může dosáhnout až 200% výše původní pohledávky! Nájemníci, kteří nejsou řádnými plátci nájemného se dostanou do kategorie rizikových klientů. K této skutečnosti bude přihlíženo při vyřizování jejich požadavků souvisejících s bydlením. Nezapomínejme, že nájemní bydlení je služba jako každá jiná, za kterou musí uživatel dle smluvních podmínek řádně platit. Irena Kolková Vedoucí útvaru Inkasní středisko Kam až může vést neplacení nájemného Připravena revitalizace dalších 2000 bytů Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit byt str. 2 str. 3 str. 6

2 2 Kam až může vést neplacení nájemného Za nejzávažnější důsledek neplacení nájmu je považován zánik smluvního vztahu k bytu s následným soudním vystěhováním takového dlužníka. Je-li nájemní poměr sjednán na dobu neurčitou, při neplacení nájemného přistupujeme k jeho ukončení výpovědí. V tomto případě má dlužník pouze nárok na zajištění přístřeší pro účely vyklizení bytu, přičemž přístřeším se rozumí provizorium poskytnuté bývalému nájemníkovi na dobu nezbytně nutnou, než si nájemce sám opatří ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení. Nadpoloviční většina nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví RPG Byty je však sjednána na dobu určitou s doložkou tzv. automatického prodlužování v případě řádného placení nájmu a služeb. Poruší-li nájemník bytu s takto uzavřenou smlouvou platební kázeň, nájemní poměr zaniká uplynutím doby určité k datu uvedenému ve smlouvě a dlužník-bývalý nájemce, je pak povinen byt bez zajištění jakékoliv bytové náhrady vyklidit a předat pronajímateli. Pokud tak neučiní dobrovolně, zahájíme soudní řízení o vyklizení bytu. Mnoho bývalých nájemníků se stále ještě domnívá, že postačí své dluhy jednorázově dorovnat a vyklizení bytu jim nehrozí. Jednorázové vyrovnání dluhů je však pouze základním předpokladem pro to, aby bývalý nájemník mohl vstoupit v jednání s vlastníkem bytu o podmínkách nové nájemní smlouvy. Je nezbytné, aby se nájemník, který uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou, po vyrovnání dluhů sám iniciativně obrátil na pronajímatele s žádostí o stanovení podmínek pro uzavření nové nájemní smlouvy. Neučiní-li tak, může dojít a často i dochází k tomu, že je exekučně vystěhován z bytu uživatel, který aktuálně nic nedluží. Je třeba však zdůraznit, že ne vždy může být žádosti bývalého nájemce o sjednání nové nájemní smlouvy vyhověno. Proto doporučuji, aby závazek řádného a včasného placení nájemného důsledně dodržovali všichni nájemníci, aby se tak vyhnuli možným budoucím komplikacím při vyřizování žádostí o sjednání nové nájemní smlouvy k bytu či dokonce soudnímu vyklizení bytu. Kateřina Wdówková Vedoucí útvaru Právní služby Omluva za opožděné Vyúčtování služeb Omlouváme se tímto za zpoždění, ke kterému došlo při zpracování Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. K tomuto zpoždění došlo kvůli systémové chybě v programu, který je pro toto zpracování používán. Chyba byla odhalena až v závěrečné fázi zpracování vyúčtování, a proto jsme se rozhodli i za cenu zpoždění distribuce vyúčtování tuto chybu nejprve odstranit a předejít tak četným reklamacím. Na informačních letácích s vyúčtováním, které vám byly doručeny do schránek, naleznete informace o termínech, do nichž je možno případnou reklamaci vyúčtování uplatnit. Ve většině případů je přitom termín uplatnění reklamace ještě delší, než jaký stanoví příslušná vyhláška. Mnohem důležitější než termín doručení vyúčtování je ovšem z hlediska legislativního termín , neboť nejpozději do tohoto termínu musí proběhnout úhrada přeplatků a nedoplatků za služby, tedy ze strany naší společnosti vrácení přeplatků a ze strany nájemců uhrazení nedoplatků. Ze strany společnosti RPG Byty, s.r.o. byl doposud tento termín vždy dodržen, popř. došlo k vrácení přeplatků již před tímto termínem, a nejinak by tomu mělo být i v letošním roce. V těch případech, kdy dojde ze strany nájemce k reklamaci vyúčtování, se pak tento termín pochopitelně posouvá o dobu potřebnou k vyřízení reklamace.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Připravena revitalizace dalších 2000 bytů V reakci na nedávné přijetí novely zákona týkajícího se deregulace nájemného přijalo představenstvo společnosti RPG Byty návrh managementu investovat do oprav bytového fondu 100 procent finančních prostředků, které budou tvořit rozdíl mezi výší regulovaného nájemného v roce 2009 a Jedná se o zhruba 400 milionů Kč, které by měly být do oprav vloženy v letech Celkem bude díky tomuto rozhodnutí opraveno nad rámec ostatních programů regenerace a údržby asi 2000 bytů. Toto rozhodnutí považujeme za další krok v naší dlouhodobé strategii poskytovat kvalitní nájemní bydlení. Formálně tak potvrzujeme slib daný našim nájemníkům, i ujištění daná při neformálních pracovních setkáních někdejšímu ministrovi pro místní rozvoj Cyrilu Svobodovi či pánům poslancům Jaroslavu Krupkovi a Radimu Chytkovi, kteří se o problematiku nájemního bydlení ve svém volebním okrsku dlouhodobě aktivně zajímají. Jsme totiž partner, který své sliby plní, říká Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate. Realitní skupina RPG Real Estate do revitalizace svého bytového portfolia vložila za posledních pět let částku přesahující 2,7 mld. korun a v roce 2008 přijala dlouhodobou strategii nájemního bydlení. V současné době je například realizován pilotní projekt, díky němuž dojde nad rámec běžné údržby bytového fondu k revitalizaci 800 bytů. Snažíme se o maximální možné urychlení celého procesu revitalizace našeho bytového portfolia. Nájemné nejen, že díky regulaci nemůžeme, ale ani nechceme dramaticky zvyšovat. Proto se snažíme zajistit také externí zdroje financování, uzavírá Tony Aksich.

4 4 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Žádosti o odkup bytu Přestože jsme v minulosti opakovaně informovali naše nájemníky o skutečnosti, že v současné době neplánuje společnost RPG Byty, s.r.o. žádný rozprodej svých bytů, v poslední době jsme - především díky aktivitám sdružení BYTYOKD.CZ - obdrželi další sérii takových to žádostí o odkup bytu. S ohledem na skutečnost, že zpracování individuálních odpovědí na všechny tyto žádosti by znamenalo finanční i administrativní zatížení, díky němuž by došlo ke zpoždění s vyřizováním důležitějších požadavků našich nájemníků, volíme proto tuto formu odpovědi na zaslané žádosti. Pokud tedy patříte k těm nájemníkům společnosti RPG Byty, s.r.o., kteří v poslední době zaslali žádost o odkup bytu, který užívají, pak bychom vás touto cestou chtěli informovat, že v tomto okamžiku naše společnost o prodeji vámi požadovaného bytu neuvažuje. V případě že by se tato situace v budoucnu změnila, budeme vás o možnosti odkoupit byt včas informovat. Toto se týká všech našich nájemníků, a proto vás upozorňujeme, že na žádné nově zaslané žádosti o odkup bytu nebudeme individuálně odpovídat. Žádosti o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku Podobně jako v případě žádostí o odkup bytu jsme opět díky iniciativě sdružení BYTYOKD.CZ v minulých měsících obdrželi větší množství žádostí o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o typizované žádosti bez jakýchkoliv dalších konkretizací týkajících se uzavřené nájemní smlouvy, rozhodli jsme se na tyto žádosti odpovědět hromadně prostřednictvím tohoto článku. Poplatek za měřící a regulační techniku uvedený v evidenčním listu k bytu zahrnuje položky poplatku za užívání vodoměrů teplé užitkové vody a poplatku za vybavení otopných těles regulačními ventily s termostatickou hlavicí jako zařizovacích předmětů. Vodoměry na teplou vodu byly instalovány v našich bytech v roce 1996 na základě povinností pronajímatele dle vyhlášky č. 186/1991 Sb. Povinnost pronajímatele zabezpečit instalaci regulačních ventilů vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 152/2001 Sb. Ve zmiňovaných žádostech je nájemníky zpochybňována oprávněnost účtování úhrady nákladů v souvislosti s měřící a regulační technikou (zařizovacích předmětů) ve formě zvýšení nájemného. Sjednání úhrady pořizovací ceny a nákladů na instalaci shora uvedených zařizovacích předmětů bylo provedeno v souladu s Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a v souladu s obsahem jednotlivých nájemních smluv, a to na základě oboustranné dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Jelikož náš právní předchůdce spravoval značné množství bytů s různými typy smluvních vztahů, pak i dohoda o úhradách poplatků za měřící a regulační techniku byla sjednána různými způsoby. V některých nájemních smlouvách je obsažena přímo v jejich textu, v jiných nájemních smlouvách sjednaných konkludentním způsobem je sjednána rovněž konkludentně (např. tak, že při zavedení poplatku do měsíčního předpisu začal nájemce tento poplatek hradit), v jiných smlouvách je dohoda uzavřena podpisem evidenčního listu obsahujícího zmíněný poplatek. Právní tituly, které v minulosti upravovaly způsob finančního vyrovnání mezi smluvními stranami nájemního vztahu, byly vyhláška č. 176/1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a výměry Ministerstva financí, kdy výše nájemného z měřících a regulačních zařizovacích předmětů byla stanovena výměry Ministerstva financí (cenový výměr č. 01/2002 a č. 06/2002). Ačkoliv nálezem Ústavního soudu byla vyhláška č. 176/1993 Sb. spolu s výše citovanými cenovými výměry zrušena, tato skutečnost nezpůsobila současně zrušení uzavřených platných nájemních smluv a jejich dosavadních ujednání, a to včetně sjednané výše nájemného, v nichž byly položky za měřící a regulační techniku dohodnuty. Z výše uvedených důvodů je tedy patrné, že rozhodnutí Ústavního soudu, na která odkazují žádosti zaslané některými nájemníky, nedopadají na smluvní vztahy uzavřené naší společností, popř. naším právním předchůdcem, a proto jsou tyto žádosti neopodstatněné. Vážení nájemníci, na základě vyhodnocení vašeho zájmu jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich služeb o kompletní úklid společných prostor. Co to pro vás znamená? Konec sousedských sporů a nástěnek s rozpisy úklidu, dále jistotu, že v domě bude vždy čisto a v neposlední řadě i větší komfort vašeho bydlení. Co nabízíme? Pokud budou souhlasit všichni nájemníci, kteří bydlí v daném vchodu příslušného domu, zajistíme těmto nájemníkům úklid za paušální částku 85,- Kč měsíčně na jeden byt tento typ úklidu: 1x týdně vytření schodiště a kabinky výtahu, utření zábradlí, úklid kolem popelnic, suchý úklid vstupu do vchodu (do 2m) 1x měsíčně suchý úklid sklepních prostor, umytí prostoru výtahové kabinky a vstupních dveří 2x ročně umytí oken na chodbách společných prostor Pokud budete mít o tento typ úklidu zájem, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku na tel. čísle , která vám podá další informace, jak naší nabídky využít. Formulář naleznete také na, sekce Informace pro nájemníky. Jsme přesvědčeni, že se nám, s vaší pomocí, podaří tuto službu zrealizovat a my vám rádi vyhovíme.

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 Ohlašovací povinnost nájemce Jak vyplývá z ustanovení 689 Občanského zákoníku, je jednou z povinností nájemce oznámit písemně pronajímateli bytu jakoukoli změnu v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a v tomto rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost). Přesná evidence počtu osob žijících v bytě má totiž podstatný vliv na každoroční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, kde počet osob může být jedním z kritérií pro určení spotřeby jednotlivých služeb. V případě, že nájemce svoji ohlašovací povinnost nesplní, vystavuje se nebezpečí uplatnění sankce v podobě možnosti podání výpovědi v souladu s ustanovením 711 odstavec 2) písmeno b) Občanského zákoníku. Jakoukoli změnu v počtu osob žijících v bytě je možno provést na kterémkoli klientském centru společnosti RPG Byty, kde jsou za tímto účelem k dispozici přihlašovací a odhlašovací formuláře. Ty je nutno vyplnit a doložit k nim i požadované doklady (rodný list, úmrtní list, OP apod.). Na základě žádosti je přímo na klientském centru provedena úprava v evidenčním listu, v němž se změní s počtem osob i výše zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu, a tento nový evidenční list je ihned po provedené změně předán nájemci. Přihlášení nebo odhlášení osoby žijící v bytě je rovněž možno provést písemnou formou, a to zasláním údajů o přihlašované nebo odhlašované osobě na adresu příslušného klientského centra, ovšem za předpokladu přiložení ověřených kopií všech potřebných dokladů prokazujících totožnost odhlašované či přihlašované osoby a osoby, která změnu provádí. Nezapomínejte na aktualizaci kontaktních údajů Jedním z cílů společnosti RPG Byty je čím dál aktivněji komunikovat se svými nájemníky a pravidelně je informovat o všem podstatném, co se týká jejich bydlení v bytech naší společnosti. Proto je velmi důležité mít vždy k dispozici aktuální kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím je možno s nájemníky komunikovat. Touto cestou vás chceme požádat, abyste nás vždy informovali co nejrychleji, pokud dojde ke změně kontaktních údajů uvedených při podpisu nájemní smlouvy. To se týká především změn telefonních čísel, zřízení nebo změny ové adresy apod. Kontaktní údaje můžete aktualizovat prostřednictvím naší Zákaznické linky nebo jejich zasláním na Jakoukoli změnu kontaktních údajů můžete samozřejmě nahlásit osobně i na našich klientských centrech. Vysokorychlostní O2 Internet a digitální televize O2 TV pro nájemníky společnosti RPG Byty Jak jsme vás již informovali v minulém čísle magazínu Bydlíme, navázali jsme spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. Díky tomu mají nájemníci bytů společnosti RPG Byty jedinečnou šanci získat O2 služby, jako je digitální televize O2 TV, vysokorychlostní O2 Internet nebo volání z domova O2 Volání za zvýhodněné ceny. Tato speciální nabídka se vztahuje na všechny oslovené nájemníky, kterým bude služba technicky dostupná. Jsme velmi rádi, že se zájem o tyto služby neustále zvyšuje a stále více nájemníků tak výrazně šetří na výdajích za telekomunikace. S konkrétními podmínkami této nabídky seznámilo O2 naše nájemníky prostřednictvím informačních letáků, které se objevily ve schránkách poprvé na konci dubna a podruhé pak na konci května. Letáky obsahovaly i slevový kupon opravňující k využití vybraných O2 služeb za zvýhodněných podmínek. Tento kupon je možno uplatnit v některé z vybraných O2 prodejen, jejichž seznam je rovněž součástí informačního letáku. Více informací o zvýhodněné O2 nabídce získáte na klientských centrech společnosti RPG Byty, nebo ve vybraných O2 prodejnách: Frýdek-Místek, 17. listopadu 2262, Antonínovo nám. 92; Havířov, Před Tratí 891/2; Karviná, Leonova 20125/2; Nový Jičín, Bohuslava Martinů 30; Ostrava, TESCO, Novinářská 3178/6a, Zámecká 11, Avion, Rudná 3114 /114, Mariánské Hory, 1. máje 3, Grmelova 2032/2, TESCO, Sjízdná 554/2; Opava, Hypernova, Olomoucká, Kaufland, Hlučínská, Dolní nám. 22; TESCO SILESIA, Těšínská 2914/44

6 6 Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit váš byt Blíží se doba dovolených a tedy doba, kdy lidé opouštějí byty na delší dobu než obvykle. Právě před odjezdem na dovolenou je proto dobré věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení bytu, aby vás po návratu domů nečekalo nepříjemné překvapení. Že je léto dobou, kdy dochází k nárůstu počtu vykradených bytů, potvrzuje i Ivan Žurovec, mluvčí Policie České republiky z Krajského ředitelství Severomoravského kraje: K nejčastějším případům vloupání do bytů, ale třeba i sklepů, dochází v domech, které mají hlavní vstupní dveře nezamčené. Naopak v činžovních domech, kde nájemníci tyto dveře zamykají i přes den, je těchto případů podstatně méně. Nejčastější dobou, kdy k této trestné činnosti dochází, je devátá až čtrnáctá hodina a víkendy. Zamykat celý dům ale samozřejmě nestačí. I u samotných bytů jsou nejslabším místem dveře a okna. Zloděj, který přijde do domu, si vybírá byt k vykradení podle stupně zabezpečení dveří a jde cestou nejmenšího odporu. Opravdu dobře zajištěné dveře do bytu jsem osobně ještě vypáčené neviděl, byť k tomu občas dochází, říká Ivan Žurovec. Podle Martina Běhunka ze společnosti ASSA ABLOY vyrábějící zámky a cylindrické vložky pod značkou FAB se ale o kvalitnější zabezpečení dveří zajímá překvapivě pouze 5 procent zákazníků. Například Česká pojišťovna evidovala v roce 2008 přes 12 tisíc případů krádeží, tedy 33 denně. Téměř v polovině případů přitom zloději vnikli do bytu dveřmi. Zhruba 40 procent zlodějů ale ztrácí zájem o dveře, které by neotevřeli do 10 minut. Investice do ochrany přístupových cest se tedy vyplatí. Řešení je celá řada, od sofistikovaných moderních elektronických systémů až k celé škále drobnějších a cenově příznivých doplňků, které také dobře splní svůj účel, říká Martin Běhunek. Patří sem bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, kování, závory a zařízení proti vysazení z pantů, přídavné zámky či klasický bezpečnostní řetízek. Dostatečné zabezpečení bytu ocení i pojišťovny, které za kvalitní ochranu poskytují slevy na pojištění. Stupeň zabezpečení obvykle koresponduje s limitem výše pojistného plnění - čím nižší je zabezpečení, tím nižší je i pojistné plnění. Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB je PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy, která definuje odolnost výrobků proti odvrtání, vyhmatání, vytržení či hrubému násilí, upřesnil Běhunek. Nájemníci v přízemních bytech by rozhodně neměli šetřit ani na zabezpečení oken a balkónů. Není vhodné nechá vat u oken pouze jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrčky, které lze jednoduše překonat. Rozhodně je vhodnější instalovat uzamykatelné uzávěry a kliky. Ivan Žurovec navíc varuje ještě před jedním častým jevem: Zejména mladší pachatelé rádi vnikají do přízemních bytů v noci a berou spícím lidem věci i z nočních stolků. Faktorem významně přispívajícím k bezpečí domů, bytů i sklepů jsou všímaví nájemníci. Vyplatí se udržovat se svými sousedy přátelské vztahy. Pokud budete mít pocit, že se ve vašem domě pohybuje podezřelá osoba nebo se do vašeho bytu snaží vetřít někdo s výhodnou nabídkou, zavolejte na linku 158. Kvalifikovaní operátoři vám poradí jak se zachovat, případně do domu pošlou policejní hlídku. Heslem policie je: Pomáhat a chránit!.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 LANDEK park - to je poznání, sport, relaxace i zábava pro celou rodinu Navštivte Landek park, rozsáhlý zábavně poznávací areál v Ostravě-Petřkovicích, jehož součástí je největší Hornické muzeum v ČR a celá řada hřišť pro aktivní sportovní vyžití. V Hornickém muzeu OKD nabízíme: - prohlídku Výstavní vily s průvodcem - prohlídku podzemní expozice s průvodcem, vč. fárání do dolu - prohlídku Expozice důlního záchranářství s průvodcem - prohlídku Řetízkárny - prohlídku nadzemních expozic (důlní stroje a zařízení) - Sídliště lovců mamutů - Národní přírodní památka Landek (cyklostezka, naučná stezka) Prohlídkové trasy s průvodcem: - Velká trasa (výstavní budova, důl, důlní záchranářství) cena: dospělý 150,- Kč; dítě do 15 let 75,- Kč - Střední trasa (výstavní budova + důl, nebo důl + důlní záchranářství) cena: dospělý 120,- Kč; dítě do 15 let 60,- Kč - Malá trasa (výstavní budova nebo důlní záchranářství) cena: dospělý 60,- Kč; dítě do 15 let 30,- Kč Možnost uplatnění slev, např. zaměstnanci OKD nebo držitelé vybraných členských karet. Otevírací doba: Landek park otevřeno denně hod. Sportovně-zábavní aktivity v Landek parku: - tenisové kurty (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - hřiště pro míčové sporty - beach volejbal (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - pétanque (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - bowling (otevřeno hod., rezervace: ) - lanové centrum (otevřeno hod., jinak na objednávku, tel.: ) - víceúčelové dětské hřiště - dětská mini ZOO - dětský koutek - občerstvení - restaurace Harenda u Barborky (otevřeno hod., rezervace: ) Hornické muzeum otevřeno denně 9-18 hod., poslední prohlídka s průvodcem v 16 hod. Adresa: Pod Landekem č. 64, Ostrava-Petřkovice tel.: Více na:

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP SOS 112 Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Klientská centra Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Havířov, Příčná 327/1 Karviná, nám. Budovatelů 1306/29 Ostrava, Kounicova 2929/5 Městská policie 156 Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK PO - ČT PO - ČT PÁTEK KC Karviná Makarenkova nám. Budovatelů Makarenkova KC VCHOD ZEZADU P Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů pošty žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme. Makarenkova,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Michael Viereckl, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Rozšiřuje: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červnu 2009.

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou poskytovatelem klientům poskytovaný služby elektronických

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. se sídlem Vojanova 3127/1a, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 286 31 838, DIČ CZ28631838 pro poskytování telekomunikačních služeb v síti O2 (dále

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více