Rázněji proti neplatičům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rázněji proti neplatičům"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste na jeho stránkách našli co nejvíce užitečných a zajímavých informací. Velmi aktuálním tématem těchto týdnů se stala například otázka pokračující deregulace nájemného. Samozřejmě, že s ohledem na nutné opravy a investice, které si náš bytový fond žádá, je to pro nás otázka více než důležitá. Stejně důležitá je pro nás i snaha přimět neplatiče k úhradě svých dluhů na nájemném, neboť kvůli nim máme k dispozici méně prostředků na potřebné opravy. Na dalších stránkách se dozvíte, jak se nám v tomto směru daří. Dozvíte se také, jak je to s poplatky za měřící a regulační techniku, proč nemá v této chvíli smysl posílat nám hromadné žádosti o odkup bytu, jak je důležité provádět aktualizaci kontaktů, které jste na sebe uvedli při uzavírání nájemní smlouvy, nebo jak je to s ohlašovací povinností. Zaměřili jsme se ale i na témata, která jsou aktuální právě v tomto období nastávajících prázdnin. Více než kdy jindy totiž lidé právě o dovolené opouštějí své byty na delší dobu a je proto dobré si připomenout některá základní pravidla, při jejichž dodržení nebudete muset mít obavu, zda po návratu najdete byt v takovém pořádku, v jakém jste jej opouštěli. V každém případě vám ale chceme již nyní touto cestou popřát krásné léto, co nejvíce příjemných chvil strávených dovolenkovým odpočinkem a vždy šťastný návrat domů. Zdeněk Vozník Ředitel správy majetku Rázněji proti neplatičům V posledních měsících společnost RPG Byty eviduje prudký nárůst neplatičů, jejichž dluhy dosahují výše až několik desítek milionů korun. Výše dluhů negativně ovlivňuje volné finanční prostředky, které jsou plánovány na potřebné opravy a investice do zkvalitňování bydlení. Na tuto situaci doplácí nájemníci, kteří závazky řádně plní. Jako vlastníci bytů cítíme odpovědnost za řešení této situace a proto přistupujeme k novému razantnějšímu způsobu vymáhání pohledávek. Na vzniklou situaci jsme zareagovali v dubnu rozesláním výzvy k úhradě dlužných nájmů. Nájemníci, kteří na tuto výzvu nereagovali, jsme zařadili do první etapy spolupráce s externí inkasní společností. Ta pohledávky převzala výhradně do své správy společnost RPG Byty v tomto případě již s nájemníky v této věci komunikovat nebude. Náš obchodní partner má bohaté zkušenosti v této oblasti obzvláště pak s fyzickými návštěvami inkasních inspektorů přímo do bytu dlužníka, kde s průkazem plné moci udělené společností částky vybírají. V případě vyšší částky, kterou nájemník nemůže jednorázově na místě uhradit dochází k jednostrannému uznání závazku a návrhu splátek dluhu. U neuhrazených pohledávek jsou uplatněny žaloby a dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří. V tomto případě dochází k navýšení dluhu o tyto související náklady: - soudní poplatky - odměna za právní zastoupení - cestovní výlohy - náklady spojené s případnou exekucí a další související náklady. Výše těchto náhrad společně s nárokem na úhradu poplatku z prodlení či smluvních pokut může dosáhnout až 200% výše původní pohledávky! Nájemníci, kteří nejsou řádnými plátci nájemného se dostanou do kategorie rizikových klientů. K této skutečnosti bude přihlíženo při vyřizování jejich požadavků souvisejících s bydlením. Nezapomínejme, že nájemní bydlení je služba jako každá jiná, za kterou musí uživatel dle smluvních podmínek řádně platit. Irena Kolková Vedoucí útvaru Inkasní středisko Kam až může vést neplacení nájemného Připravena revitalizace dalších 2000 bytů Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit byt str. 2 str. 3 str. 6

2 2 Kam až může vést neplacení nájemného Za nejzávažnější důsledek neplacení nájmu je považován zánik smluvního vztahu k bytu s následným soudním vystěhováním takového dlužníka. Je-li nájemní poměr sjednán na dobu neurčitou, při neplacení nájemného přistupujeme k jeho ukončení výpovědí. V tomto případě má dlužník pouze nárok na zajištění přístřeší pro účely vyklizení bytu, přičemž přístřeším se rozumí provizorium poskytnuté bývalému nájemníkovi na dobu nezbytně nutnou, než si nájemce sám opatří ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení. Nadpoloviční většina nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví RPG Byty je však sjednána na dobu určitou s doložkou tzv. automatického prodlužování v případě řádného placení nájmu a služeb. Poruší-li nájemník bytu s takto uzavřenou smlouvou platební kázeň, nájemní poměr zaniká uplynutím doby určité k datu uvedenému ve smlouvě a dlužník-bývalý nájemce, je pak povinen byt bez zajištění jakékoliv bytové náhrady vyklidit a předat pronajímateli. Pokud tak neučiní dobrovolně, zahájíme soudní řízení o vyklizení bytu. Mnoho bývalých nájemníků se stále ještě domnívá, že postačí své dluhy jednorázově dorovnat a vyklizení bytu jim nehrozí. Jednorázové vyrovnání dluhů je však pouze základním předpokladem pro to, aby bývalý nájemník mohl vstoupit v jednání s vlastníkem bytu o podmínkách nové nájemní smlouvy. Je nezbytné, aby se nájemník, který uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou, po vyrovnání dluhů sám iniciativně obrátil na pronajímatele s žádostí o stanovení podmínek pro uzavření nové nájemní smlouvy. Neučiní-li tak, může dojít a často i dochází k tomu, že je exekučně vystěhován z bytu uživatel, který aktuálně nic nedluží. Je třeba však zdůraznit, že ne vždy může být žádosti bývalého nájemce o sjednání nové nájemní smlouvy vyhověno. Proto doporučuji, aby závazek řádného a včasného placení nájemného důsledně dodržovali všichni nájemníci, aby se tak vyhnuli možným budoucím komplikacím při vyřizování žádostí o sjednání nové nájemní smlouvy k bytu či dokonce soudnímu vyklizení bytu. Kateřina Wdówková Vedoucí útvaru Právní služby Omluva za opožděné Vyúčtování služeb Omlouváme se tímto za zpoždění, ke kterému došlo při zpracování Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. K tomuto zpoždění došlo kvůli systémové chybě v programu, který je pro toto zpracování používán. Chyba byla odhalena až v závěrečné fázi zpracování vyúčtování, a proto jsme se rozhodli i za cenu zpoždění distribuce vyúčtování tuto chybu nejprve odstranit a předejít tak četným reklamacím. Na informačních letácích s vyúčtováním, které vám byly doručeny do schránek, naleznete informace o termínech, do nichž je možno případnou reklamaci vyúčtování uplatnit. Ve většině případů je přitom termín uplatnění reklamace ještě delší, než jaký stanoví příslušná vyhláška. Mnohem důležitější než termín doručení vyúčtování je ovšem z hlediska legislativního termín , neboť nejpozději do tohoto termínu musí proběhnout úhrada přeplatků a nedoplatků za služby, tedy ze strany naší společnosti vrácení přeplatků a ze strany nájemců uhrazení nedoplatků. Ze strany společnosti RPG Byty, s.r.o. byl doposud tento termín vždy dodržen, popř. došlo k vrácení přeplatků již před tímto termínem, a nejinak by tomu mělo být i v letošním roce. V těch případech, kdy dojde ze strany nájemce k reklamaci vyúčtování, se pak tento termín pochopitelně posouvá o dobu potřebnou k vyřízení reklamace.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Připravena revitalizace dalších 2000 bytů V reakci na nedávné přijetí novely zákona týkajícího se deregulace nájemného přijalo představenstvo společnosti RPG Byty návrh managementu investovat do oprav bytového fondu 100 procent finančních prostředků, které budou tvořit rozdíl mezi výší regulovaného nájemného v roce 2009 a Jedná se o zhruba 400 milionů Kč, které by měly být do oprav vloženy v letech Celkem bude díky tomuto rozhodnutí opraveno nad rámec ostatních programů regenerace a údržby asi 2000 bytů. Toto rozhodnutí považujeme za další krok v naší dlouhodobé strategii poskytovat kvalitní nájemní bydlení. Formálně tak potvrzujeme slib daný našim nájemníkům, i ujištění daná při neformálních pracovních setkáních někdejšímu ministrovi pro místní rozvoj Cyrilu Svobodovi či pánům poslancům Jaroslavu Krupkovi a Radimu Chytkovi, kteří se o problematiku nájemního bydlení ve svém volebním okrsku dlouhodobě aktivně zajímají. Jsme totiž partner, který své sliby plní, říká Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate. Realitní skupina RPG Real Estate do revitalizace svého bytového portfolia vložila za posledních pět let částku přesahující 2,7 mld. korun a v roce 2008 přijala dlouhodobou strategii nájemního bydlení. V současné době je například realizován pilotní projekt, díky němuž dojde nad rámec běžné údržby bytového fondu k revitalizaci 800 bytů. Snažíme se o maximální možné urychlení celého procesu revitalizace našeho bytového portfolia. Nájemné nejen, že díky regulaci nemůžeme, ale ani nechceme dramaticky zvyšovat. Proto se snažíme zajistit také externí zdroje financování, uzavírá Tony Aksich.

4 4 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Žádosti o odkup bytu Přestože jsme v minulosti opakovaně informovali naše nájemníky o skutečnosti, že v současné době neplánuje společnost RPG Byty, s.r.o. žádný rozprodej svých bytů, v poslední době jsme - především díky aktivitám sdružení BYTYOKD.CZ - obdrželi další sérii takových to žádostí o odkup bytu. S ohledem na skutečnost, že zpracování individuálních odpovědí na všechny tyto žádosti by znamenalo finanční i administrativní zatížení, díky němuž by došlo ke zpoždění s vyřizováním důležitějších požadavků našich nájemníků, volíme proto tuto formu odpovědi na zaslané žádosti. Pokud tedy patříte k těm nájemníkům společnosti RPG Byty, s.r.o., kteří v poslední době zaslali žádost o odkup bytu, který užívají, pak bychom vás touto cestou chtěli informovat, že v tomto okamžiku naše společnost o prodeji vámi požadovaného bytu neuvažuje. V případě že by se tato situace v budoucnu změnila, budeme vás o možnosti odkoupit byt včas informovat. Toto se týká všech našich nájemníků, a proto vás upozorňujeme, že na žádné nově zaslané žádosti o odkup bytu nebudeme individuálně odpovídat. Žádosti o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku Podobně jako v případě žádostí o odkup bytu jsme opět díky iniciativě sdružení BYTYOKD.CZ v minulých měsících obdrželi větší množství žádostí o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o typizované žádosti bez jakýchkoliv dalších konkretizací týkajících se uzavřené nájemní smlouvy, rozhodli jsme se na tyto žádosti odpovědět hromadně prostřednictvím tohoto článku. Poplatek za měřící a regulační techniku uvedený v evidenčním listu k bytu zahrnuje položky poplatku za užívání vodoměrů teplé užitkové vody a poplatku za vybavení otopných těles regulačními ventily s termostatickou hlavicí jako zařizovacích předmětů. Vodoměry na teplou vodu byly instalovány v našich bytech v roce 1996 na základě povinností pronajímatele dle vyhlášky č. 186/1991 Sb. Povinnost pronajímatele zabezpečit instalaci regulačních ventilů vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 152/2001 Sb. Ve zmiňovaných žádostech je nájemníky zpochybňována oprávněnost účtování úhrady nákladů v souvislosti s měřící a regulační technikou (zařizovacích předmětů) ve formě zvýšení nájemného. Sjednání úhrady pořizovací ceny a nákladů na instalaci shora uvedených zařizovacích předmětů bylo provedeno v souladu s Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a v souladu s obsahem jednotlivých nájemních smluv, a to na základě oboustranné dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Jelikož náš právní předchůdce spravoval značné množství bytů s různými typy smluvních vztahů, pak i dohoda o úhradách poplatků za měřící a regulační techniku byla sjednána různými způsoby. V některých nájemních smlouvách je obsažena přímo v jejich textu, v jiných nájemních smlouvách sjednaných konkludentním způsobem je sjednána rovněž konkludentně (např. tak, že při zavedení poplatku do měsíčního předpisu začal nájemce tento poplatek hradit), v jiných smlouvách je dohoda uzavřena podpisem evidenčního listu obsahujícího zmíněný poplatek. Právní tituly, které v minulosti upravovaly způsob finančního vyrovnání mezi smluvními stranami nájemního vztahu, byly vyhláška č. 176/1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a výměry Ministerstva financí, kdy výše nájemného z měřících a regulačních zařizovacích předmětů byla stanovena výměry Ministerstva financí (cenový výměr č. 01/2002 a č. 06/2002). Ačkoliv nálezem Ústavního soudu byla vyhláška č. 176/1993 Sb. spolu s výše citovanými cenovými výměry zrušena, tato skutečnost nezpůsobila současně zrušení uzavřených platných nájemních smluv a jejich dosavadních ujednání, a to včetně sjednané výše nájemného, v nichž byly položky za měřící a regulační techniku dohodnuty. Z výše uvedených důvodů je tedy patrné, že rozhodnutí Ústavního soudu, na která odkazují žádosti zaslané některými nájemníky, nedopadají na smluvní vztahy uzavřené naší společností, popř. naším právním předchůdcem, a proto jsou tyto žádosti neopodstatněné. Vážení nájemníci, na základě vyhodnocení vašeho zájmu jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich služeb o kompletní úklid společných prostor. Co to pro vás znamená? Konec sousedských sporů a nástěnek s rozpisy úklidu, dále jistotu, že v domě bude vždy čisto a v neposlední řadě i větší komfort vašeho bydlení. Co nabízíme? Pokud budou souhlasit všichni nájemníci, kteří bydlí v daném vchodu příslušného domu, zajistíme těmto nájemníkům úklid za paušální částku 85,- Kč měsíčně na jeden byt tento typ úklidu: 1x týdně vytření schodiště a kabinky výtahu, utření zábradlí, úklid kolem popelnic, suchý úklid vstupu do vchodu (do 2m) 1x měsíčně suchý úklid sklepních prostor, umytí prostoru výtahové kabinky a vstupních dveří 2x ročně umytí oken na chodbách společných prostor Pokud budete mít o tento typ úklidu zájem, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku na tel. čísle , která vám podá další informace, jak naší nabídky využít. Formulář naleznete také na, sekce Informace pro nájemníky. Jsme přesvědčeni, že se nám, s vaší pomocí, podaří tuto službu zrealizovat a my vám rádi vyhovíme.

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 Ohlašovací povinnost nájemce Jak vyplývá z ustanovení 689 Občanského zákoníku, je jednou z povinností nájemce oznámit písemně pronajímateli bytu jakoukoli změnu v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a v tomto rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost). Přesná evidence počtu osob žijících v bytě má totiž podstatný vliv na každoroční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, kde počet osob může být jedním z kritérií pro určení spotřeby jednotlivých služeb. V případě, že nájemce svoji ohlašovací povinnost nesplní, vystavuje se nebezpečí uplatnění sankce v podobě možnosti podání výpovědi v souladu s ustanovením 711 odstavec 2) písmeno b) Občanského zákoníku. Jakoukoli změnu v počtu osob žijících v bytě je možno provést na kterémkoli klientském centru společnosti RPG Byty, kde jsou za tímto účelem k dispozici přihlašovací a odhlašovací formuláře. Ty je nutno vyplnit a doložit k nim i požadované doklady (rodný list, úmrtní list, OP apod.). Na základě žádosti je přímo na klientském centru provedena úprava v evidenčním listu, v němž se změní s počtem osob i výše zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu, a tento nový evidenční list je ihned po provedené změně předán nájemci. Přihlášení nebo odhlášení osoby žijící v bytě je rovněž možno provést písemnou formou, a to zasláním údajů o přihlašované nebo odhlašované osobě na adresu příslušného klientského centra, ovšem za předpokladu přiložení ověřených kopií všech potřebných dokladů prokazujících totožnost odhlašované či přihlašované osoby a osoby, která změnu provádí. Nezapomínejte na aktualizaci kontaktních údajů Jedním z cílů společnosti RPG Byty je čím dál aktivněji komunikovat se svými nájemníky a pravidelně je informovat o všem podstatném, co se týká jejich bydlení v bytech naší společnosti. Proto je velmi důležité mít vždy k dispozici aktuální kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím je možno s nájemníky komunikovat. Touto cestou vás chceme požádat, abyste nás vždy informovali co nejrychleji, pokud dojde ke změně kontaktních údajů uvedených při podpisu nájemní smlouvy. To se týká především změn telefonních čísel, zřízení nebo změny ové adresy apod. Kontaktní údaje můžete aktualizovat prostřednictvím naší Zákaznické linky nebo jejich zasláním na Jakoukoli změnu kontaktních údajů můžete samozřejmě nahlásit osobně i na našich klientských centrech. Vysokorychlostní O2 Internet a digitální televize O2 TV pro nájemníky společnosti RPG Byty Jak jsme vás již informovali v minulém čísle magazínu Bydlíme, navázali jsme spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. Díky tomu mají nájemníci bytů společnosti RPG Byty jedinečnou šanci získat O2 služby, jako je digitální televize O2 TV, vysokorychlostní O2 Internet nebo volání z domova O2 Volání za zvýhodněné ceny. Tato speciální nabídka se vztahuje na všechny oslovené nájemníky, kterým bude služba technicky dostupná. Jsme velmi rádi, že se zájem o tyto služby neustále zvyšuje a stále více nájemníků tak výrazně šetří na výdajích za telekomunikace. S konkrétními podmínkami této nabídky seznámilo O2 naše nájemníky prostřednictvím informačních letáků, které se objevily ve schránkách poprvé na konci dubna a podruhé pak na konci května. Letáky obsahovaly i slevový kupon opravňující k využití vybraných O2 služeb za zvýhodněných podmínek. Tento kupon je možno uplatnit v některé z vybraných O2 prodejen, jejichž seznam je rovněž součástí informačního letáku. Více informací o zvýhodněné O2 nabídce získáte na klientských centrech společnosti RPG Byty, nebo ve vybraných O2 prodejnách: Frýdek-Místek, 17. listopadu 2262, Antonínovo nám. 92; Havířov, Před Tratí 891/2; Karviná, Leonova 20125/2; Nový Jičín, Bohuslava Martinů 30; Ostrava, TESCO, Novinářská 3178/6a, Zámecká 11, Avion, Rudná 3114 /114, Mariánské Hory, 1. máje 3, Grmelova 2032/2, TESCO, Sjízdná 554/2; Opava, Hypernova, Olomoucká, Kaufland, Hlučínská, Dolní nám. 22; TESCO SILESIA, Těšínská 2914/44

6 6 Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit váš byt Blíží se doba dovolených a tedy doba, kdy lidé opouštějí byty na delší dobu než obvykle. Právě před odjezdem na dovolenou je proto dobré věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení bytu, aby vás po návratu domů nečekalo nepříjemné překvapení. Že je léto dobou, kdy dochází k nárůstu počtu vykradených bytů, potvrzuje i Ivan Žurovec, mluvčí Policie České republiky z Krajského ředitelství Severomoravského kraje: K nejčastějším případům vloupání do bytů, ale třeba i sklepů, dochází v domech, které mají hlavní vstupní dveře nezamčené. Naopak v činžovních domech, kde nájemníci tyto dveře zamykají i přes den, je těchto případů podstatně méně. Nejčastější dobou, kdy k této trestné činnosti dochází, je devátá až čtrnáctá hodina a víkendy. Zamykat celý dům ale samozřejmě nestačí. I u samotných bytů jsou nejslabším místem dveře a okna. Zloděj, který přijde do domu, si vybírá byt k vykradení podle stupně zabezpečení dveří a jde cestou nejmenšího odporu. Opravdu dobře zajištěné dveře do bytu jsem osobně ještě vypáčené neviděl, byť k tomu občas dochází, říká Ivan Žurovec. Podle Martina Běhunka ze společnosti ASSA ABLOY vyrábějící zámky a cylindrické vložky pod značkou FAB se ale o kvalitnější zabezpečení dveří zajímá překvapivě pouze 5 procent zákazníků. Například Česká pojišťovna evidovala v roce 2008 přes 12 tisíc případů krádeží, tedy 33 denně. Téměř v polovině případů přitom zloději vnikli do bytu dveřmi. Zhruba 40 procent zlodějů ale ztrácí zájem o dveře, které by neotevřeli do 10 minut. Investice do ochrany přístupových cest se tedy vyplatí. Řešení je celá řada, od sofistikovaných moderních elektronických systémů až k celé škále drobnějších a cenově příznivých doplňků, které také dobře splní svůj účel, říká Martin Běhunek. Patří sem bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, kování, závory a zařízení proti vysazení z pantů, přídavné zámky či klasický bezpečnostní řetízek. Dostatečné zabezpečení bytu ocení i pojišťovny, které za kvalitní ochranu poskytují slevy na pojištění. Stupeň zabezpečení obvykle koresponduje s limitem výše pojistného plnění - čím nižší je zabezpečení, tím nižší je i pojistné plnění. Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB je PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy, která definuje odolnost výrobků proti odvrtání, vyhmatání, vytržení či hrubému násilí, upřesnil Běhunek. Nájemníci v přízemních bytech by rozhodně neměli šetřit ani na zabezpečení oken a balkónů. Není vhodné nechá vat u oken pouze jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrčky, které lze jednoduše překonat. Rozhodně je vhodnější instalovat uzamykatelné uzávěry a kliky. Ivan Žurovec navíc varuje ještě před jedním častým jevem: Zejména mladší pachatelé rádi vnikají do přízemních bytů v noci a berou spícím lidem věci i z nočních stolků. Faktorem významně přispívajícím k bezpečí domů, bytů i sklepů jsou všímaví nájemníci. Vyplatí se udržovat se svými sousedy přátelské vztahy. Pokud budete mít pocit, že se ve vašem domě pohybuje podezřelá osoba nebo se do vašeho bytu snaží vetřít někdo s výhodnou nabídkou, zavolejte na linku 158. Kvalifikovaní operátoři vám poradí jak se zachovat, případně do domu pošlou policejní hlídku. Heslem policie je: Pomáhat a chránit!.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 LANDEK park - to je poznání, sport, relaxace i zábava pro celou rodinu Navštivte Landek park, rozsáhlý zábavně poznávací areál v Ostravě-Petřkovicích, jehož součástí je největší Hornické muzeum v ČR a celá řada hřišť pro aktivní sportovní vyžití. V Hornickém muzeu OKD nabízíme: - prohlídku Výstavní vily s průvodcem - prohlídku podzemní expozice s průvodcem, vč. fárání do dolu - prohlídku Expozice důlního záchranářství s průvodcem - prohlídku Řetízkárny - prohlídku nadzemních expozic (důlní stroje a zařízení) - Sídliště lovců mamutů - Národní přírodní památka Landek (cyklostezka, naučná stezka) Prohlídkové trasy s průvodcem: - Velká trasa (výstavní budova, důl, důlní záchranářství) cena: dospělý 150,- Kč; dítě do 15 let 75,- Kč - Střední trasa (výstavní budova + důl, nebo důl + důlní záchranářství) cena: dospělý 120,- Kč; dítě do 15 let 60,- Kč - Malá trasa (výstavní budova nebo důlní záchranářství) cena: dospělý 60,- Kč; dítě do 15 let 30,- Kč Možnost uplatnění slev, např. zaměstnanci OKD nebo držitelé vybraných členských karet. Otevírací doba: Landek park otevřeno denně hod. Sportovně-zábavní aktivity v Landek parku: - tenisové kurty (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - hřiště pro míčové sporty - beach volejbal (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - pétanque (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - bowling (otevřeno hod., rezervace: ) - lanové centrum (otevřeno hod., jinak na objednávku, tel.: ) - víceúčelové dětské hřiště - dětská mini ZOO - dětský koutek - občerstvení - restaurace Harenda u Barborky (otevřeno hod., rezervace: ) Hornické muzeum otevřeno denně 9-18 hod., poslední prohlídka s průvodcem v 16 hod. Adresa: Pod Landekem č. 64, Ostrava-Petřkovice tel.: Více na:

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP SOS 112 Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Klientská centra Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Havířov, Příčná 327/1 Karviná, nám. Budovatelů 1306/29 Ostrava, Kounicova 2929/5 Městská policie 156 Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK PO - ČT PO - ČT PÁTEK KC Karviná Makarenkova nám. Budovatelů Makarenkova KC VCHOD ZEZADU P Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů pošty žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme. Makarenkova,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Michael Viereckl, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Rozšiřuje: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červnu 2009.

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

PŘECHOD NÁJMU BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Přechod nájmu bytu. Verze 1. 1 z 7

PŘECHOD NÁJMU BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Přechod nájmu bytu. Verze 1. 1 z 7 1 z 7 PŘECHOD NÁJMU BYTU (úmrtí nájemce bytu, úmrtí jednoho ze společných nájemců bytu, trvalé opuštění společné, rodinné domácnosti jednoho ze společných nájemců bytu, Dohoda manželů o odděleném bydlení,

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb Platnost od 1.1.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby Tarif Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Tyto zásady byly

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů)

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů) FORM_10-2017 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, BYTOVÝ ODBOR, TILHONOVA 59, 627 00 BRNO Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů) podle 1895 a násl. občanského zákoníku Níže podepsaní

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Ceník služeb O2 Internet Fiber

Ceník služeb O2 Internet Fiber Ceník služeb O2 Internet Fiber Platnost od 15.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNET FIBER Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L se závazkem Internet L bez závazku Internet

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více