Rázněji proti neplatičům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rázněji proti neplatičům"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste na jeho stránkách našli co nejvíce užitečných a zajímavých informací. Velmi aktuálním tématem těchto týdnů se stala například otázka pokračující deregulace nájemného. Samozřejmě, že s ohledem na nutné opravy a investice, které si náš bytový fond žádá, je to pro nás otázka více než důležitá. Stejně důležitá je pro nás i snaha přimět neplatiče k úhradě svých dluhů na nájemném, neboť kvůli nim máme k dispozici méně prostředků na potřebné opravy. Na dalších stránkách se dozvíte, jak se nám v tomto směru daří. Dozvíte se také, jak je to s poplatky za měřící a regulační techniku, proč nemá v této chvíli smysl posílat nám hromadné žádosti o odkup bytu, jak je důležité provádět aktualizaci kontaktů, které jste na sebe uvedli při uzavírání nájemní smlouvy, nebo jak je to s ohlašovací povinností. Zaměřili jsme se ale i na témata, která jsou aktuální právě v tomto období nastávajících prázdnin. Více než kdy jindy totiž lidé právě o dovolené opouštějí své byty na delší dobu a je proto dobré si připomenout některá základní pravidla, při jejichž dodržení nebudete muset mít obavu, zda po návratu najdete byt v takovém pořádku, v jakém jste jej opouštěli. V každém případě vám ale chceme již nyní touto cestou popřát krásné léto, co nejvíce příjemných chvil strávených dovolenkovým odpočinkem a vždy šťastný návrat domů. Zdeněk Vozník Ředitel správy majetku Rázněji proti neplatičům V posledních měsících společnost RPG Byty eviduje prudký nárůst neplatičů, jejichž dluhy dosahují výše až několik desítek milionů korun. Výše dluhů negativně ovlivňuje volné finanční prostředky, které jsou plánovány na potřebné opravy a investice do zkvalitňování bydlení. Na tuto situaci doplácí nájemníci, kteří závazky řádně plní. Jako vlastníci bytů cítíme odpovědnost za řešení této situace a proto přistupujeme k novému razantnějšímu způsobu vymáhání pohledávek. Na vzniklou situaci jsme zareagovali v dubnu rozesláním výzvy k úhradě dlužných nájmů. Nájemníci, kteří na tuto výzvu nereagovali, jsme zařadili do první etapy spolupráce s externí inkasní společností. Ta pohledávky převzala výhradně do své správy společnost RPG Byty v tomto případě již s nájemníky v této věci komunikovat nebude. Náš obchodní partner má bohaté zkušenosti v této oblasti obzvláště pak s fyzickými návštěvami inkasních inspektorů přímo do bytu dlužníka, kde s průkazem plné moci udělené společností částky vybírají. V případě vyšší částky, kterou nájemník nemůže jednorázově na místě uhradit dochází k jednostrannému uznání závazku a návrhu splátek dluhu. U neuhrazených pohledávek jsou uplatněny žaloby a dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří. V tomto případě dochází k navýšení dluhu o tyto související náklady: - soudní poplatky - odměna za právní zastoupení - cestovní výlohy - náklady spojené s případnou exekucí a další související náklady. Výše těchto náhrad společně s nárokem na úhradu poplatku z prodlení či smluvních pokut může dosáhnout až 200% výše původní pohledávky! Nájemníci, kteří nejsou řádnými plátci nájemného se dostanou do kategorie rizikových klientů. K této skutečnosti bude přihlíženo při vyřizování jejich požadavků souvisejících s bydlením. Nezapomínejme, že nájemní bydlení je služba jako každá jiná, za kterou musí uživatel dle smluvních podmínek řádně platit. Irena Kolková Vedoucí útvaru Inkasní středisko Kam až může vést neplacení nájemného Připravena revitalizace dalších 2000 bytů Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit byt str. 2 str. 3 str. 6

2 2 Kam až může vést neplacení nájemného Za nejzávažnější důsledek neplacení nájmu je považován zánik smluvního vztahu k bytu s následným soudním vystěhováním takového dlužníka. Je-li nájemní poměr sjednán na dobu neurčitou, při neplacení nájemného přistupujeme k jeho ukončení výpovědí. V tomto případě má dlužník pouze nárok na zajištění přístřeší pro účely vyklizení bytu, přičemž přístřeším se rozumí provizorium poskytnuté bývalému nájemníkovi na dobu nezbytně nutnou, než si nájemce sám opatří ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení. Nadpoloviční většina nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví RPG Byty je však sjednána na dobu určitou s doložkou tzv. automatického prodlužování v případě řádného placení nájmu a služeb. Poruší-li nájemník bytu s takto uzavřenou smlouvou platební kázeň, nájemní poměr zaniká uplynutím doby určité k datu uvedenému ve smlouvě a dlužník-bývalý nájemce, je pak povinen byt bez zajištění jakékoliv bytové náhrady vyklidit a předat pronajímateli. Pokud tak neučiní dobrovolně, zahájíme soudní řízení o vyklizení bytu. Mnoho bývalých nájemníků se stále ještě domnívá, že postačí své dluhy jednorázově dorovnat a vyklizení bytu jim nehrozí. Jednorázové vyrovnání dluhů je však pouze základním předpokladem pro to, aby bývalý nájemník mohl vstoupit v jednání s vlastníkem bytu o podmínkách nové nájemní smlouvy. Je nezbytné, aby se nájemník, který uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou, po vyrovnání dluhů sám iniciativně obrátil na pronajímatele s žádostí o stanovení podmínek pro uzavření nové nájemní smlouvy. Neučiní-li tak, může dojít a často i dochází k tomu, že je exekučně vystěhován z bytu uživatel, který aktuálně nic nedluží. Je třeba však zdůraznit, že ne vždy může být žádosti bývalého nájemce o sjednání nové nájemní smlouvy vyhověno. Proto doporučuji, aby závazek řádného a včasného placení nájemného důsledně dodržovali všichni nájemníci, aby se tak vyhnuli možným budoucím komplikacím při vyřizování žádostí o sjednání nové nájemní smlouvy k bytu či dokonce soudnímu vyklizení bytu. Kateřina Wdówková Vedoucí útvaru Právní služby Omluva za opožděné Vyúčtování služeb Omlouváme se tímto za zpoždění, ke kterému došlo při zpracování Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. K tomuto zpoždění došlo kvůli systémové chybě v programu, který je pro toto zpracování používán. Chyba byla odhalena až v závěrečné fázi zpracování vyúčtování, a proto jsme se rozhodli i za cenu zpoždění distribuce vyúčtování tuto chybu nejprve odstranit a předejít tak četným reklamacím. Na informačních letácích s vyúčtováním, které vám byly doručeny do schránek, naleznete informace o termínech, do nichž je možno případnou reklamaci vyúčtování uplatnit. Ve většině případů je přitom termín uplatnění reklamace ještě delší, než jaký stanoví příslušná vyhláška. Mnohem důležitější než termín doručení vyúčtování je ovšem z hlediska legislativního termín , neboť nejpozději do tohoto termínu musí proběhnout úhrada přeplatků a nedoplatků za služby, tedy ze strany naší společnosti vrácení přeplatků a ze strany nájemců uhrazení nedoplatků. Ze strany společnosti RPG Byty, s.r.o. byl doposud tento termín vždy dodržen, popř. došlo k vrácení přeplatků již před tímto termínem, a nejinak by tomu mělo být i v letošním roce. V těch případech, kdy dojde ze strany nájemce k reklamaci vyúčtování, se pak tento termín pochopitelně posouvá o dobu potřebnou k vyřízení reklamace.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Připravena revitalizace dalších 2000 bytů V reakci na nedávné přijetí novely zákona týkajícího se deregulace nájemného přijalo představenstvo společnosti RPG Byty návrh managementu investovat do oprav bytového fondu 100 procent finančních prostředků, které budou tvořit rozdíl mezi výší regulovaného nájemného v roce 2009 a Jedná se o zhruba 400 milionů Kč, které by měly být do oprav vloženy v letech Celkem bude díky tomuto rozhodnutí opraveno nad rámec ostatních programů regenerace a údržby asi 2000 bytů. Toto rozhodnutí považujeme za další krok v naší dlouhodobé strategii poskytovat kvalitní nájemní bydlení. Formálně tak potvrzujeme slib daný našim nájemníkům, i ujištění daná při neformálních pracovních setkáních někdejšímu ministrovi pro místní rozvoj Cyrilu Svobodovi či pánům poslancům Jaroslavu Krupkovi a Radimu Chytkovi, kteří se o problematiku nájemního bydlení ve svém volebním okrsku dlouhodobě aktivně zajímají. Jsme totiž partner, který své sliby plní, říká Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate. Realitní skupina RPG Real Estate do revitalizace svého bytového portfolia vložila za posledních pět let částku přesahující 2,7 mld. korun a v roce 2008 přijala dlouhodobou strategii nájemního bydlení. V současné době je například realizován pilotní projekt, díky němuž dojde nad rámec běžné údržby bytového fondu k revitalizaci 800 bytů. Snažíme se o maximální možné urychlení celého procesu revitalizace našeho bytového portfolia. Nájemné nejen, že díky regulaci nemůžeme, ale ani nechceme dramaticky zvyšovat. Proto se snažíme zajistit také externí zdroje financování, uzavírá Tony Aksich.

4 4 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Žádosti o odkup bytu Přestože jsme v minulosti opakovaně informovali naše nájemníky o skutečnosti, že v současné době neplánuje společnost RPG Byty, s.r.o. žádný rozprodej svých bytů, v poslední době jsme - především díky aktivitám sdružení BYTYOKD.CZ - obdrželi další sérii takových to žádostí o odkup bytu. S ohledem na skutečnost, že zpracování individuálních odpovědí na všechny tyto žádosti by znamenalo finanční i administrativní zatížení, díky němuž by došlo ke zpoždění s vyřizováním důležitějších požadavků našich nájemníků, volíme proto tuto formu odpovědi na zaslané žádosti. Pokud tedy patříte k těm nájemníkům společnosti RPG Byty, s.r.o., kteří v poslední době zaslali žádost o odkup bytu, který užívají, pak bychom vás touto cestou chtěli informovat, že v tomto okamžiku naše společnost o prodeji vámi požadovaného bytu neuvažuje. V případě že by se tato situace v budoucnu změnila, budeme vás o možnosti odkoupit byt včas informovat. Toto se týká všech našich nájemníků, a proto vás upozorňujeme, že na žádné nově zaslané žádosti o odkup bytu nebudeme individuálně odpovídat. Žádosti o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku Podobně jako v případě žádostí o odkup bytu jsme opět díky iniciativě sdružení BYTYOKD.CZ v minulých měsících obdrželi větší množství žádostí o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o typizované žádosti bez jakýchkoliv dalších konkretizací týkajících se uzavřené nájemní smlouvy, rozhodli jsme se na tyto žádosti odpovědět hromadně prostřednictvím tohoto článku. Poplatek za měřící a regulační techniku uvedený v evidenčním listu k bytu zahrnuje položky poplatku za užívání vodoměrů teplé užitkové vody a poplatku za vybavení otopných těles regulačními ventily s termostatickou hlavicí jako zařizovacích předmětů. Vodoměry na teplou vodu byly instalovány v našich bytech v roce 1996 na základě povinností pronajímatele dle vyhlášky č. 186/1991 Sb. Povinnost pronajímatele zabezpečit instalaci regulačních ventilů vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 152/2001 Sb. Ve zmiňovaných žádostech je nájemníky zpochybňována oprávněnost účtování úhrady nákladů v souvislosti s měřící a regulační technikou (zařizovacích předmětů) ve formě zvýšení nájemného. Sjednání úhrady pořizovací ceny a nákladů na instalaci shora uvedených zařizovacích předmětů bylo provedeno v souladu s Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a v souladu s obsahem jednotlivých nájemních smluv, a to na základě oboustranné dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Jelikož náš právní předchůdce spravoval značné množství bytů s různými typy smluvních vztahů, pak i dohoda o úhradách poplatků za měřící a regulační techniku byla sjednána různými způsoby. V některých nájemních smlouvách je obsažena přímo v jejich textu, v jiných nájemních smlouvách sjednaných konkludentním způsobem je sjednána rovněž konkludentně (např. tak, že při zavedení poplatku do měsíčního předpisu začal nájemce tento poplatek hradit), v jiných smlouvách je dohoda uzavřena podpisem evidenčního listu obsahujícího zmíněný poplatek. Právní tituly, které v minulosti upravovaly způsob finančního vyrovnání mezi smluvními stranami nájemního vztahu, byly vyhláška č. 176/1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a výměry Ministerstva financí, kdy výše nájemného z měřících a regulačních zařizovacích předmětů byla stanovena výměry Ministerstva financí (cenový výměr č. 01/2002 a č. 06/2002). Ačkoliv nálezem Ústavního soudu byla vyhláška č. 176/1993 Sb. spolu s výše citovanými cenovými výměry zrušena, tato skutečnost nezpůsobila současně zrušení uzavřených platných nájemních smluv a jejich dosavadních ujednání, a to včetně sjednané výše nájemného, v nichž byly položky za měřící a regulační techniku dohodnuty. Z výše uvedených důvodů je tedy patrné, že rozhodnutí Ústavního soudu, na která odkazují žádosti zaslané některými nájemníky, nedopadají na smluvní vztahy uzavřené naší společností, popř. naším právním předchůdcem, a proto jsou tyto žádosti neopodstatněné. Vážení nájemníci, na základě vyhodnocení vašeho zájmu jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich služeb o kompletní úklid společných prostor. Co to pro vás znamená? Konec sousedských sporů a nástěnek s rozpisy úklidu, dále jistotu, že v domě bude vždy čisto a v neposlední řadě i větší komfort vašeho bydlení. Co nabízíme? Pokud budou souhlasit všichni nájemníci, kteří bydlí v daném vchodu příslušného domu, zajistíme těmto nájemníkům úklid za paušální částku 85,- Kč měsíčně na jeden byt tento typ úklidu: 1x týdně vytření schodiště a kabinky výtahu, utření zábradlí, úklid kolem popelnic, suchý úklid vstupu do vchodu (do 2m) 1x měsíčně suchý úklid sklepních prostor, umytí prostoru výtahové kabinky a vstupních dveří 2x ročně umytí oken na chodbách společných prostor Pokud budete mít o tento typ úklidu zájem, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku na tel. čísle , která vám podá další informace, jak naší nabídky využít. Formulář naleznete také na, sekce Informace pro nájemníky. Jsme přesvědčeni, že se nám, s vaší pomocí, podaří tuto službu zrealizovat a my vám rádi vyhovíme.

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 Ohlašovací povinnost nájemce Jak vyplývá z ustanovení 689 Občanského zákoníku, je jednou z povinností nájemce oznámit písemně pronajímateli bytu jakoukoli změnu v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a v tomto rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost). Přesná evidence počtu osob žijících v bytě má totiž podstatný vliv na každoroční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, kde počet osob může být jedním z kritérií pro určení spotřeby jednotlivých služeb. V případě, že nájemce svoji ohlašovací povinnost nesplní, vystavuje se nebezpečí uplatnění sankce v podobě možnosti podání výpovědi v souladu s ustanovením 711 odstavec 2) písmeno b) Občanského zákoníku. Jakoukoli změnu v počtu osob žijících v bytě je možno provést na kterémkoli klientském centru společnosti RPG Byty, kde jsou za tímto účelem k dispozici přihlašovací a odhlašovací formuláře. Ty je nutno vyplnit a doložit k nim i požadované doklady (rodný list, úmrtní list, OP apod.). Na základě žádosti je přímo na klientském centru provedena úprava v evidenčním listu, v němž se změní s počtem osob i výše zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu, a tento nový evidenční list je ihned po provedené změně předán nájemci. Přihlášení nebo odhlášení osoby žijící v bytě je rovněž možno provést písemnou formou, a to zasláním údajů o přihlašované nebo odhlašované osobě na adresu příslušného klientského centra, ovšem za předpokladu přiložení ověřených kopií všech potřebných dokladů prokazujících totožnost odhlašované či přihlašované osoby a osoby, která změnu provádí. Nezapomínejte na aktualizaci kontaktních údajů Jedním z cílů společnosti RPG Byty je čím dál aktivněji komunikovat se svými nájemníky a pravidelně je informovat o všem podstatném, co se týká jejich bydlení v bytech naší společnosti. Proto je velmi důležité mít vždy k dispozici aktuální kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím je možno s nájemníky komunikovat. Touto cestou vás chceme požádat, abyste nás vždy informovali co nejrychleji, pokud dojde ke změně kontaktních údajů uvedených při podpisu nájemní smlouvy. To se týká především změn telefonních čísel, zřízení nebo změny ové adresy apod. Kontaktní údaje můžete aktualizovat prostřednictvím naší Zákaznické linky nebo jejich zasláním na Jakoukoli změnu kontaktních údajů můžete samozřejmě nahlásit osobně i na našich klientských centrech. Vysokorychlostní O2 Internet a digitální televize O2 TV pro nájemníky společnosti RPG Byty Jak jsme vás již informovali v minulém čísle magazínu Bydlíme, navázali jsme spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. Díky tomu mají nájemníci bytů společnosti RPG Byty jedinečnou šanci získat O2 služby, jako je digitální televize O2 TV, vysokorychlostní O2 Internet nebo volání z domova O2 Volání za zvýhodněné ceny. Tato speciální nabídka se vztahuje na všechny oslovené nájemníky, kterým bude služba technicky dostupná. Jsme velmi rádi, že se zájem o tyto služby neustále zvyšuje a stále více nájemníků tak výrazně šetří na výdajích za telekomunikace. S konkrétními podmínkami této nabídky seznámilo O2 naše nájemníky prostřednictvím informačních letáků, které se objevily ve schránkách poprvé na konci dubna a podruhé pak na konci května. Letáky obsahovaly i slevový kupon opravňující k využití vybraných O2 služeb za zvýhodněných podmínek. Tento kupon je možno uplatnit v některé z vybraných O2 prodejen, jejichž seznam je rovněž součástí informačního letáku. Více informací o zvýhodněné O2 nabídce získáte na klientských centrech společnosti RPG Byty, nebo ve vybraných O2 prodejnách: Frýdek-Místek, 17. listopadu 2262, Antonínovo nám. 92; Havířov, Před Tratí 891/2; Karviná, Leonova 20125/2; Nový Jičín, Bohuslava Martinů 30; Ostrava, TESCO, Novinářská 3178/6a, Zámecká 11, Avion, Rudná 3114 /114, Mariánské Hory, 1. máje 3, Grmelova 2032/2, TESCO, Sjízdná 554/2; Opava, Hypernova, Olomoucká, Kaufland, Hlučínská, Dolní nám. 22; TESCO SILESIA, Těšínská 2914/44

6 6 Před dovolenou nezapomeňte zabezpečit váš byt Blíží se doba dovolených a tedy doba, kdy lidé opouštějí byty na delší dobu než obvykle. Právě před odjezdem na dovolenou je proto dobré věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení bytu, aby vás po návratu domů nečekalo nepříjemné překvapení. Že je léto dobou, kdy dochází k nárůstu počtu vykradených bytů, potvrzuje i Ivan Žurovec, mluvčí Policie České republiky z Krajského ředitelství Severomoravského kraje: K nejčastějším případům vloupání do bytů, ale třeba i sklepů, dochází v domech, které mají hlavní vstupní dveře nezamčené. Naopak v činžovních domech, kde nájemníci tyto dveře zamykají i přes den, je těchto případů podstatně méně. Nejčastější dobou, kdy k této trestné činnosti dochází, je devátá až čtrnáctá hodina a víkendy. Zamykat celý dům ale samozřejmě nestačí. I u samotných bytů jsou nejslabším místem dveře a okna. Zloděj, který přijde do domu, si vybírá byt k vykradení podle stupně zabezpečení dveří a jde cestou nejmenšího odporu. Opravdu dobře zajištěné dveře do bytu jsem osobně ještě vypáčené neviděl, byť k tomu občas dochází, říká Ivan Žurovec. Podle Martina Běhunka ze společnosti ASSA ABLOY vyrábějící zámky a cylindrické vložky pod značkou FAB se ale o kvalitnější zabezpečení dveří zajímá překvapivě pouze 5 procent zákazníků. Například Česká pojišťovna evidovala v roce 2008 přes 12 tisíc případů krádeží, tedy 33 denně. Téměř v polovině případů přitom zloději vnikli do bytu dveřmi. Zhruba 40 procent zlodějů ale ztrácí zájem o dveře, které by neotevřeli do 10 minut. Investice do ochrany přístupových cest se tedy vyplatí. Řešení je celá řada, od sofistikovaných moderních elektronických systémů až k celé škále drobnějších a cenově příznivých doplňků, které také dobře splní svůj účel, říká Martin Běhunek. Patří sem bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, kování, závory a zařízení proti vysazení z pantů, přídavné zámky či klasický bezpečnostní řetízek. Dostatečné zabezpečení bytu ocení i pojišťovny, které za kvalitní ochranu poskytují slevy na pojištění. Stupeň zabezpečení obvykle koresponduje s limitem výše pojistného plnění - čím nižší je zabezpečení, tím nižší je i pojistné plnění. Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB je PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy, která definuje odolnost výrobků proti odvrtání, vyhmatání, vytržení či hrubému násilí, upřesnil Běhunek. Nájemníci v přízemních bytech by rozhodně neměli šetřit ani na zabezpečení oken a balkónů. Není vhodné nechá vat u oken pouze jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrčky, které lze jednoduše překonat. Rozhodně je vhodnější instalovat uzamykatelné uzávěry a kliky. Ivan Žurovec navíc varuje ještě před jedním častým jevem: Zejména mladší pachatelé rádi vnikají do přízemních bytů v noci a berou spícím lidem věci i z nočních stolků. Faktorem významně přispívajícím k bezpečí domů, bytů i sklepů jsou všímaví nájemníci. Vyplatí se udržovat se svými sousedy přátelské vztahy. Pokud budete mít pocit, že se ve vašem domě pohybuje podezřelá osoba nebo se do vašeho bytu snaží vetřít někdo s výhodnou nabídkou, zavolejte na linku 158. Kvalifikovaní operátoři vám poradí jak se zachovat, případně do domu pošlou policejní hlídku. Heslem policie je: Pomáhat a chránit!.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 LANDEK park - to je poznání, sport, relaxace i zábava pro celou rodinu Navštivte Landek park, rozsáhlý zábavně poznávací areál v Ostravě-Petřkovicích, jehož součástí je největší Hornické muzeum v ČR a celá řada hřišť pro aktivní sportovní vyžití. V Hornickém muzeu OKD nabízíme: - prohlídku Výstavní vily s průvodcem - prohlídku podzemní expozice s průvodcem, vč. fárání do dolu - prohlídku Expozice důlního záchranářství s průvodcem - prohlídku Řetízkárny - prohlídku nadzemních expozic (důlní stroje a zařízení) - Sídliště lovců mamutů - Národní přírodní památka Landek (cyklostezka, naučná stezka) Prohlídkové trasy s průvodcem: - Velká trasa (výstavní budova, důl, důlní záchranářství) cena: dospělý 150,- Kč; dítě do 15 let 75,- Kč - Střední trasa (výstavní budova + důl, nebo důl + důlní záchranářství) cena: dospělý 120,- Kč; dítě do 15 let 60,- Kč - Malá trasa (výstavní budova nebo důlní záchranářství) cena: dospělý 60,- Kč; dítě do 15 let 30,- Kč Možnost uplatnění slev, např. zaměstnanci OKD nebo držitelé vybraných členských karet. Otevírací doba: Landek park otevřeno denně hod. Sportovně-zábavní aktivity v Landek parku: - tenisové kurty (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - hřiště pro míčové sporty - beach volejbal (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - pétanque (otevřeno 7-20 hod., rezervace: ) - bowling (otevřeno hod., rezervace: ) - lanové centrum (otevřeno hod., jinak na objednávku, tel.: ) - víceúčelové dětské hřiště - dětská mini ZOO - dětský koutek - občerstvení - restaurace Harenda u Barborky (otevřeno hod., rezervace: ) Hornické muzeum otevřeno denně 9-18 hod., poslední prohlídka s průvodcem v 16 hod. Adresa: Pod Landekem č. 64, Ostrava-Petřkovice tel.: Více na:

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP SOS 112 Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Klientská centra Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Havířov, Příčná 327/1 Karviná, nám. Budovatelů 1306/29 Ostrava, Kounicova 2929/5 Městská policie 156 Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK PO - ČT PO - ČT PÁTEK KC Karviná Makarenkova nám. Budovatelů Makarenkova KC VCHOD ZEZADU P Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů pošty žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme. Makarenkova,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Michael Viereckl, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Rozšiřuje: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červnu 2009.

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu 1 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky v roce 2010 podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt realizovalo v

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více