Tabulky 1. Zpracování v MS Excel. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulky 1. Zpracování v MS Excel. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Tabulky 1. Zpracování v MS Excel Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Součástí písemností bývají nejrůznější přehledy a tabulky. Vypracování kvalitní tabulky vyţaduje velkou písařskou zdatnost, přesnost psaní a také estetické cítění písařky. Velice důleţité je harmonické rozvrţení údajů, na celkové vyváţenosti tabulky a na jejím rozvrţení na ploše papíru. Tabulky můţeme umísťovat na samostatné listy papíru, kdy je uvádíme jako přílohu textu. V takovém případě musí mít tabulka název. V některých případech umísťujeme tabulky přímo do textu, a potom stačí tabulky číslovat. Obsah tabulky vyplývá z předchozího textu. Uspořádání a úprava tabulek není řízena ţádnou závaznou normou. Při jejich tvorbě respektujeme určité zvyklosti a pravidla. Jejich znalost a dodrţování zajišťuje estetický vzhled tabulky a účelné uspořádání jednotlivých údajů. Při zpracování tabulek na počítačích pouţíváme stejného programu a obdobného postupu, jaký ţáci ovládají z předmětu informatika nebo výpočetní technika. Při tvorbě tabulky pouţíváme buď tabulkového kalkulátoru, např. EXCEL nebo textového editoru, např. WORD. V našem případě se budeme zabývat zpracováním tabulek na počítači, a to v tabulkovém kalkulátoru EXCEL.

3 Zásady pro tvorbu tabulek Věcná správnost a srozumitelnost Jednoznačnost Úspornost Pěkný vzhled Správné umístění Přehlednost Čisté provedení Náležitosti tabulky Nadpis Měrné jednotky Hlavička tabulky Legenda Údajová část Součtový řádek Poznámka Zvláštní poznámka Pramen Ohraničení Značky pouţívané v tabulce Umístění na stránce

4 Nadpis Název (nadpis) můţeme upravit podle vlastního uváţení. Zpravidla se píše doprostřed nad tabulku. Začíná velkým písmenem a nekončí ţádným interpunkčním znaménkem. Nepouţívá se v něm slovo tabulka ani přehled. Vţdy jej však zvýrazňujeme, obvykle pouţitím tučného písma nebo podtrţením. Delší nadpis nemá přesahovat šířku tabulky, proto jej rozdělujeme s ohledem na logickou návaznost do dvou nebo více řádků. Mezi nadpisem a tabulkou vynecháváme mezeru minimálně 6 bodů (jeden aţ dva řádky). Příklad: 1 Srovnání vybraných krajů ČR v roce 2007 Příklad: 2 Vývoj nezaměstnanosti absolventů středních škol podle kategorie vzdělání

5 Měrné jednotky Jestliţe jsou v tabulce všechny číselné údaje vyjádřeny ve stejných měrných jednotkách, napíše se její zkratka nebo název do závorek doprostřed pod nadpis tabulky, nezvýrazněně. Pokud jsou v jednotlivých sloupcích údaje v různých měrných jednotkách, píše se značka nebo název měrné jednotky do závorek pod nadpisy jednotlivých sloupců, výjimečně vedle nadpisu jednotlivých sloupců. Pokud je ovšem údaj o měrné jednotce logickým pokračováním nadpisu, nevkládáme ho do závorek, ale je součástí nadpisu tabulky. Jsou-li v měrných jednotkách vyjádřeny pouze údaje v jednom sloupci, píšeme je do záhlaví příslušného sloupce. Vyjádření měrné jednotky můţeme vloţit také do poznámky. Příklad: 1 Produkce a obchodování s chmelem v ČR (t)

6 Příklad: 2 Produkce a obchodování s chmelem v ČR v tunách Hlavička tabulky (Záhlaví) Názvy sloupců označují jejich obsah. Text se píše zásadně vodorovně. V praxi se mohou vyskytnout tabulky s velkým mnoţství velice úzkých sloupů lze psát text svisle, zdola nahoru. Nadpisy sloupců se umisťují na horizontální a vertikální střed buňky. Začínají velkým počátečním písmenem, na konci neděláme ţádné interpunkční znaménko. U sloţeného záhlaví se názvy podsloupců píší s malým počátečním písmenem, protoţe jsou pokračováním hlavního názvu. Záhlaví se člení svislými a vodorovnými čárami. Čára pod záhlavím se zvýrazňuje tučnou nebo dvojitou čarou. Tabulka může mít: Jednoduché záhlaví Sloţené záhlaví

7 Smíšené záhlaví Jednoduché záhlaví Názvy uvádíme obvykle v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Názvy umísťujeme doprostřed šířky sloupce (centrujeme). Mezi názvem sloupce a svislými ohraničujícími linkami vynecháváme alespoň jednu mezeru. Příklad: 1 Produkce a obchodování s chmelem v ČR (t) Rok Produkce Vývoz Dovoz Příklad: 2 Největší čajoví producenti Země Sklizená plocha v tis. ha Produkce v tis. tun Export v tis. tun

8 Složené záhlaví Názvy uvádíme v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Názvy podsloupců píšeme s malými začátečními písmeny, protoţe je povaţujeme za pokračování věty. Všechny názvy umísťujeme doprostřed šířky sloupce (centrujeme). Mezi názvem sloupce a svislými ohraničujícími linkami musí být alespoň jedna mezera. Příklad: 1 Cizinci z vybraných nečlenských zemí EU v České republice podle stavu k 31. říjnu 2005 Stát Cizí státní příslušníci Pracovní povolení celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny

9 Příklad: 2 Stav zakázek v ČR ke konci 3. čtvrtletí 2005 Počet zaměstnanců podniku Zakázky celkem objem v mil. Kč Průměrná velikost zakázky v mil. Kč Zakázky veřejného sektoru počet % objemu % počtu Smíšené záhlaví Takovéto záhlaví je kombinací tabulky s jednoduchým záhlavím a se sloţeným záhlavím. Některé sloupce jsou rozděleny na podsloupce, některé jsou jednoduché. Názvy uvádíme v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Názvy podsloupců píšeme s malými začátečními písmeny, protoţe je povaţujeme za pokračování věty. Všechny názvy umísťujeme doprostřed šířky sloupce (centrujeme). Mezi názvem sloupce a svislými ohraničujícími linkami musí být alespoň jedna mezera.

10 Příklad: 1 Předčasné ukončení studia v 1. ročníku ve školním roce 2004/2005 Kategorie vzdělávání Ţáci Předčasné ukončení absolutně v % Příklad: 2 Knihovny vysokých škol v ČR Studijní směr Počet knihoven Knihovní jednotky celkem přírůstky Registrovaní čtenáři

11 Legenda První sloupec tabulky je obvykle textový. Označuje obsah řádků a říkáme mu legenda. Slovní údaje v něm píšeme pod sebe a začínáme vţdy od jednotné svislice. Šířku textového sloupce upravíme tak, aby před a za nejdelším slovem byla alespoň jedna mezera. Kaţdý údaj píšeme s velkým počátečním písmenem. Pokud je některý údaj v legendě příliš dlouhý a sloupec jiţ nelze dále rozšiřovat, rozdělíme text do dvou nebo více řádků. Pokud je některý z řádků vyšší, je potřeba upravit i ostatní řádky na stejnou výšku. Číselné údaje v tom případě však musíme zarovnat svisle na střed buňky.

12 Příklad: 1 Cizinci z vybraných nečlenských zemí EU v České republice Stát Cizí státní příslušníci Pracovní povolení celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny Ukrajina Moldavsko Rusko Bulharsko Mongolsko Spojené státy Bělorusko Rumunsko Příklad: 2

13 Příklad: 3 Bytová výstavba v ČR stav ke konci 2. čtvrtletí Dokončené byty Zahájené byty Rok absolutně meziroční absolutně meziroční index index , , , , , , , , , , , ,4 Údajová část Druhý, případně další sloupce tabulky bývají zpravidla číselné. Číselné údaje píšeme tak, aby byly ve sloupci řádově pod sebou, tj. jednotky pod jednotkami, a měly stejný počet desetinných míst (u zaokrouhlených čísel doplňujeme nuly, ne pomlčky). Vţdy oddělujeme tisíce. Pokud sloupce obsahují stejnorodé údaje, musí být stejně široké. Pokud by se však při zachování stejné šířky sloupců tabulka nevešla na šířku papíru, mohou

14 mít sloupce různou šířku, a to podle čísla s nejvyšším počtem míst v kaţdém sloupci. Příklad: 1 Země Největší čajoví producenti Sklizená plocha v tis. ha Produkce v tis. tun Export v tis. tun Čína Indie Srí Lanka Keňa Turecko Indonézie Japonsko Vietnam

15 Příklad: 2 Index spotřebitelských cen vybraných potravinářských výrobků šetřených k cenám Výrobek Hovězí zadní maso bez kosti Vepřová pečeně s kostí Jihomoravský Kraj Zlínský Moravskoslezský Česká republika 100,4 101,1 99,6 100,3 102,7 100,0 102,6 101,1 Šunkový salám 98,8 100,0 100,6 100,2 Kuře kuchané 1. jakost Mléko polotučné pasterizované 99,6 99,1 99,6 99,7 100,0 100,0 99,3 100,2 Eidamská cihla 102,8 101,2 102,2 100,9 Součtový řádek Součtový řádek je obvykle posledním řádkem tabulky. Obsahuje součty údajů v jednotlivých sloupcích. Tento řádek vţdy oddělujeme od ostatních řádků, vodorovnou čarou, kterou zvýrazníme stejným způsobem, jakým jsme zvýraznili vodorovnou čáru pod záhlavím.

16 Jestliţe je na součet kladen důraz, můţe být umístěn v prvním řádku. Je-li součet v následujících řádcích rozveden úplně, uvádějí se jednotlivé poloţky výrazem v tom. Pokud jde pouze o dílčí výčet, nadepisují se vybrané poloţky výrazem z toho, součtový řádek potom není součtem uvedených čísel. Příklad: 1 Stav zakázek v ČR ke konci 3. čtvrtletí 2005 Počet zaměstnanců podniku Zakázky celkem Průměrná velikost Zakázky veřejného sektoru objem zakázky počet v mil. Kč v mil. Kč % objemu % počtu a více ,8 76,9 64, ,7 82,5 62, ,3 50,9 50, ,1 44,5 63, ,4 72,4 51, ,8 53,6 32, ,5 43,1 43, ,3 49,8 52, ,0 42,8 34, ,0 31,6 23,8 Celkem ,3 70,2 42,5

17 Příklad: 2 Knihovny vysokých škol v ČR Studijní směr Počet Knihovní jednotky Registrovaní knihoven celkem přírůstky čtenáři Technický Univerzitní Ekonomický Zemědělský Umělecký Jiný Celkem Poznámka Do poznámky píšeme vysvětlivky nebo společnou měrnou jednotku, pokud jsme ji neuvedli uţ v nadpisu. Poznámku začínáme psát pod tabulku od svislic shodné s levým okrajem tabulky. Délka poznámky na řádku by neměla přesáhnout šířku tabulky. Poznámku uvádíme obvykle slovním označením "Pozn." nebo "Poznámka". Po dvojtečce začínáme psát velkým písmenem a větu ukončujeme tečkou. Pokud se poznámka nevejde na jeden řádek, pokračuje na

18 druhém řádku tak, ţe výraz "Pozn." je předsazen. Jiná moţnost je psaní všech řádků od stejné svislice jako výraz "Poznámka". Text poznámky teda začínáme psát aţ na řádek pod slovo Poznámka: Pokud je jako poznámka uveden pouze heslovitý výraz, začínáme ho psát velkým písmenem a na konci neděláme ţádné interpunkční znaménko. Příklad: 1 Poznámka: Údaje jsou z roku 1996 Příklad: 2 Poznámka: V počtech knihoven jsou zahrnuty knihovny celoškolské, fakultní, univerzitní i dílčí. Zvláštní poznámky V praxi se pouţívají zvláštní poznámky, vysvětlující text k některým údajům v tabulce. U příslušného údaje se uvede číslo poznámky arabskou číslicí s kulatou

19 závorkou. Číselné označení poznámky se umisťuje pořadově shora dolů a zleva doprava. Očíslované poznámky se píší pod tabulku podle čísel pod sebe. Příklad: 1 Poznámka: Údaje byly získány z plošného šetření NÚOV, který obeslal standardizovaným dotazníkem středních škol v celé ČR s počtem ţáků téměř Pramen Pramenem rozumíme zdroj informací, z něhoţ jsme čerpali data uvedená v tabulky. Pramen uvádíme pod tabulkou. Označujeme ho slovem "Pramen" nebo "Zdroj" a po dvojtečce píšeme název příslušné publikace, časopisu atd. Za názvem nikdy nepíšeme tečku. Příklad: 1 Zdroj: Hospodářské noviny

20 Příklad: 2 Zdroj: Ohraničení Tabulka by vţdy měla mít vnější orámování. Svislou čarou pak dále oddělujeme jednotlivé sloupce. Vodorovnou čarou oddělujeme záhlaví tabulky a součtový řádek. Je-li údajová část nepřehledná, oddělujeme čarou i jednotlivé řádky tabulky. Všechny pouţité čáry jsou obyčejné, výrazněji, silnější nebo dvojitou čarou, potom musíme oddělit záhlaví tabulky a součtový řádek.

21 Příklad: 1 Země Největší čajoví producenti Sklizená plocha v tis. ha Produkce v tis. tun Export v tis. tun Čína Indie Srí Lanka Keňa Turecko Indonézie Japonsko Příklad: 2 Produkce a obchodování s chmelem v ČR (t) Rok Produkce Vývoz Dovoz Zdroj: ČTK

22 Značky používané v tabulce Pouţívají se proto, aby byla v tabulce vyplněna všechna pole a aby se zbránilo dodatečnému vpisování číselných hodnot. Nejčastěji se pouţívají tyto značky: - (pomlčka) případ se nevyskytuje; 0 (nula) číselná hodnota je tak malá, ţe ji nelze vyjádřit podle pravidel o zaokrouhlování čísel; x údaj by byl v daném místě nelogický;. (tečka) údaj není k dispozici nebo není věrohodný

23 Příklad: 1 Zdroje informací při získání prvního zaměstnání absolventů SOU, SOŠ a VOŠ Zdroj SOU SOŠ VOŠ počet % počet % počet % Rodina , , ,8 Dotaz ve firmě , , ,5 Úřad práce 39 9,2 32 8,0 36 5,4 Inzerát 29 6,9 29 7,2 60 9,0 Internet 63 15, ,9 Škola 36 8,5 17 4, ,0 Vlastní podnikání 23 5,5 18 4,5 14 2,1 Nabídka práce 60 14, ,7 Informace kamarádů ,1 Agentura 28 4,2 Poznámka: Data převzata ze šetření absolventů s výučním listem v roce 2003, absolventů SOŠ v roce 2003 a absolventů VOŠ v roce Umístění na stránce Tabulku vypracujeme na samostatnou stránku A4 a umístíme ji doprostřed, a to vodorovně (do šířky) i svisle (do výšky). V případě příliš úzké resp. příliš krátké tabulky je vhodné rozšířit číselné sloupce resp. zvětšit výšku řádku, a to při zarovnání obsahu řádků svisle na střed.

24 Tabulku umístěnou do textu lze zarovnat doleva, na střed nebo doprava. Tabulka nesmí přesahovat řádek. Lze také nastavit obtékání tabulky textem. Nad tabulkou a pod tabulkou se vynechává alespoň jeden řádek. Tabulka, která je přímým pokračováním textu, nemusí mít případně nadpis. V praxi bývá tabulka součástí určitého dokumentu a není proto na zvláštní stránce. Bývá pouze označena číslem. Pokud se tabulka nevejde na jednu stránku, je nutné upozornit na její rozdělení. Na následující stránce se uvede, ţe jde o dokončení. Celá hlavička se opakuje.

25 Příklad: 1 Tabulka s jednoduchým záhlavím Největší čajoví producenti Země Sklizená plocha v tis. ha Produkce v tis. tun Export v tis. tun Čína Indie Srí Lanka Keňa Turecko Indonézie Japonsko Vietnam Pozn.: Údaje jsou z roku 1996

26 Příklad: 2 Tabulka se složeným záhlavím Cizinci z vybraných nečlenských zemí EU v České republice Stát Cizí státní příslušníci Pracovní povolení celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny Ukrajina Moldavsko Rusko Bulharsko Mongolsko Spojené státy Bělorusko Rumunsko Zdroj:

27 Příklad: 3 Tabulka se smíšeným záhlavím Knihovny vysokých škol v ČR Studijní směr Počet Knihovní jednotky Registrovaní knihoven celkem přírůstky čtenáři Technický Univerzitní Ekonomický Zemědělský Umělecký Jiný Celkem Poznámka: V počtech knihoven jsou zahrnuty knihovny celoškolské, fakultní, univerzitní i dílčí.

28 Tabulky 2. Zpracování v MS Excel Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Levová, J. Slavíčková, M. Valešová, I., Praha, NÚOV STÚ Pojmy PEK, NÚOV STÚ Technika administrativy 2, Krouţek, J., Novák, J. ROZHLEDY, časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci, NÚOV

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více