166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010"

Transkript

1 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/ (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300) Investice do nemovitostí (2 280 výpočet (ii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) 800 Finanční investice (pouze Fidli) 60 Goodwill (výpočet (i)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 2 Kč kus Kapitálové fondy ( výpočet (vi)) 640 Nerozdělené zisky (výpočet (vii)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům konsolidované skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (viii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry ( ) Závazky ( výpočet (iii)) Dividendy ( výpočet (iv)) 680 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou) (i) Čistá aktiva podniku Fidli a goodwill z akvizice investice v podniku Fidli Podnik Basta získal k 1. listopadu 2008 kontrolu nad celkem akciemi podniku Fidli, což představuje 70% kontrolní podíl [ / ( / 2)]. K datu akvizice K změna Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Přecenění pozemku Přecenění budovy ( / 20 * 2) Snížení hodnoty goodwillu Nerealizovaný zisk v zásobách (výpočet (iii)) Vliv reklasifikace pronajaté nemovitosti (výpočet (ii)) Úprava odpisů budovy Celkem čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

2 167 Podnik Basta vykazuje ve své konsolidované účetní závěrce plný goodwill, a proto jsou k datu akvizice nekontrolní podíly oceněny v reálné hodnotě a snížení hodnoty goodwillu je promítnuto do výpočtu čistých aktiv podniku Fidli k datu účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že podnik Basta pořídil nevýznamnou investici v podniku Fidli už v minulosti, je nutné k datu získání kontrolního podílu v podniku Fidli přecenit tento dříve nabytý nekontrolní podíl na reálnou hodnotu k datu akvizice podle ceny uhrazené za akcii k datu akvizice. Ztráta z tohoto přecenění je 5 [(630 * 12) - ( ,4 tis. akcií * 12)]. Zároveň je nutné odúčtovat přecenění této dříve nabyté nevýznamné investice vykázané v samostatné účetní závěrce podniku Basta v rámci vlastního kapitálu. Pořizovací cena investice [(600 akcií akcií) * 12 Kč / 1 000) Nekontrolní podíly Čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě Goodwill Snížení hodnoty goodwillu -200 Goodwill k (ii) Pronájem nemovitosti Od data, kdy kontrolní podíl v podniku Fidli získal podnik Basta, není podnik Šmyk součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Fidli. Proto je nutné nemovitost pronajatou podniku Šmyk klasifikovat jako investici do nemovitostí a ocenit ji v reálné hodnotě. K datu akvizice k změna Historická zůstatková účetní hodnota (2 300 / (1 0,05 2 ) odpisy -248 Reálná hodnota přecenění -268 Rozdíl -20 (iii) Vzájemné obchodní transakce mezi podniky ve skupině Ze zůstatku pohledávek a závazků je nutné eliminovat následující částky: Pohledávky ( ) Závazky ( ) Rozdíl zboží na cestě 200 Ze zůstatku zásob je nutné eliminovat nerealizovaný zisk z vnitroskupinového prodeje: Podnik Basta jako prodávající [( ) * 20/120) 65 Podnik Fidli jako prodávající (280 * 25 %) (iv) Dividendy vyplacené dceřiným podnikem Ze zůstatku pohledávek podniku Basta a závazků z titulu dividend podniku Fidli je nutné eliminovat nevyplacené dividendy od podniku Fidli (70 % z ). (v) Prodej stroje v rámci skupiny V konsolidované účetní závěrce je nutné eliminovat zisk podniku Basta z prodeje stroje podniku Fidli ve výši a upravit odpisy tohoto stroje. ZÚH k 1. lednu 2010 odpisy do Bez vlivu prodeje ( / 15 * 3,5) (2 100 / 15 * 10/12) 117 V účetní závěrce podniku Fidli (1 780 / (15 3,5) * 10/12) 129 Rozdíl (vi) Kapitálové fondy Podnik Basta 500 Podíl na změně kapitálového fondu podniku Fidli (200 * 70 % výpočet (i)) ŘEŠENÍ

3 168 (vii) Nerozdělený zisk Podnik Basta Eliminace nerealizovaného zisku ze zásob (výpočet (iii)) -65 Eliminace prodeje stroje v rámci skupiny (výpočet (v)) -170 Přecenění dříve nabytého nekontrolního podílu (výpočet (i)) -5 Podíl na změně nerozděleného zisku podniku Fidli [( ) * 70 % výpočet (i)] -209 Nerozdělený zisk přiřaditelný skupině (viii) Nekontrolní podíly Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl nekontrolních akcionářů na změně vlastního kapitálu podniku Fidli po akvizici (30 % * -98 výpočet (i)) (b) Při přípravě konsolidované účetní závěrky se často může stát, že vzájemné zůstatky podniků ve skupině (tedy mezi mateřským a dceřiným/i podnikem/ky) nejsou ve stejné výši. Důvody mohou být například následující: - Jeden podnik odešle druhému dodávku zboží před koncem účetního období a vykáže související pohledávku, přijímající podnik zaúčtuje závazek až při přijetí zboží v následujícím účetním období; - Jeden podnik uhradí druhému závazek před koncem účetního období a závazek odúčtuje, přijímající podnik odúčtuje pohledávku až při přijetí peněz v následujícím účetním období; - V účetních záznamech jednotlivých podniků jsou chyby nesprávně zaúčtované nebo oceněné položky a transakce a podobně; - Ve všech případech je nutné identifikovat důvody rozdílů a doúčtovat potřebné položky a transakce, aby bylo možné vzájemné zůstatky a transakce v plné výši eliminovat, včetně souvisejících nerealizovaných zisků či případně ztrát. Pro tuto eliminaci nerealizovaných zisků/ ztrát je vhodné, aby jednotlivé podniky ve skupině vedly podrobnou evidenci nejen o aktivech nakoupených od jiných podniků ve skupině, ale i o tom, která aktiva k datu sestavení účetní závěrky stále evidují ve výkazu o finanční situaci. Složitější situace nastává v případě, kdy data účetních závěrek podniků ve skupině vstupujících do konsolidace nejsou identická. Standard IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka totiž umožňuje, aby se data účetních závěrek dceřiných podniků lišila až o tři měsíce od data účetní závěrky mateřského podniku. V tomto případě je nutné zajistit, aby ve všech účetních závěrkách podniků skupiny byly provedeny úpravy a doúčtovány položky a transakce, které umožní plnou eliminaci zůstatků a transakcí v rámci skupiny. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

4 2 (a) Výkaz o úplném výsledku podniku Kryštof za rok končící Tržby z prodeje výrobků a služeb ( výpočet (i)) Náklady na prodané výrobky a služby (výpočet (ii)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady Snížení hodnoty investice do nemovitostí Finanční náklady ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (v)) Čistý zisk za účetní období Ostatní úplné zisky Přecenění pozemku (výpočet (vi)) -640 Přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 184 Úplný zisk za období (b) Výkaz o finanční situaci podniku Kryštof k Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (vi)) Investice do nemovitostí ( ) Finanční aktivum (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (ii)) Pohledávky z obchodního styku Peníze v bance 760 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Fond z přecenění finančního aktiva (230 výpočet (iii) 46 výpočet (v)) 184 Fond z přecenění pozemku ( výpočet (vi)+ 160 výpočet (v)) 800 Nerozdělené zisky ( ) Vlastní kapitál % dluhopis ( výpočet (iv)) Odložený daňový závazek (výpočet (v)) Dlouhodobé závazky Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) 380 Závazky z obchodního styku Splatná daň ze zisku (výpočet (v)) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky ŘEŠENÍ

5 170 Výpočty (pozn.: částky jsou v, pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou): (i) Smlouva o zhotovení Očekávaný výsledek smlouvy je zisk ve výši 850 ( ). Výnosy a náklady k vykázání ve výsledovce za rok končící jsou následující: Výnosy ( * 20 %) Náklady ( * 20 %) Výnosy za rok končící je nutné snížit o 100 ( ). Zůstatek smlouvy ve výkazu o finanční situaci k se skládá z následujících položek: Skutečné náklady vynaložené do data Zisk vykázaný do data ( ) 170 Dílčí platby od zákazníka přijaté do data Jelikož je zůstatek smlouvy záporný (na straně Dal), je vykázán v rámci krátkodobých závazků. (ii) Náklady na prodané zboží -380 Výrobní náklady ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Opravná položka k zásobám [( * (100 % - 2 %)] 470 Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výpočet (vi)) (iii) Finanční aktivum Transakční náklady spojené s pořízením finančního aktiva klasifikovaného do portfolia Realizovatelná finanční aktiva je nutné vykázat jako součást pořizovací ceny daného aktiva. Realizovatelná finanční aktiva jsou přeceňována na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, rozdíl z přecenění týkající se běžného účetního období je vykázán jako položka Ostatních úplných zisků. Přecenění za rok končící vykázané ve vlastním kapitálu je 230 ( ). (iv) Dlouhodobý dluhopis Úrokové náklady ve výsledovce musejí být vypočteny pomocí efektivní úrokové sazby ze zůstatkové hodnoty dluhopisu ve výkazu o finanční situaci. Rozdíl mezi placenými úroky a úrokovými náklady je vykázán proti zůstatkové hodnotě dluhopisu jako umoření prémie. Placené úroky ( * 12 %) Úrokové náklady ( * 11,1 %) (v) Daň ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok končící Zbytek z platby daně za minulé účetní období ( ) -260 Odložená daň (viz níže) Zůstatek splatné daně v rozvaze k představuje závazek za běžné období snížený o zálohy zaplacené na splatnou daň v průběhu roku ( ). Zůstatek odloženého daňového závazku k je ( * 20 %). Snížení odloženého daňového závazku je vykázáno následujícím způsobem: IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

6 171 Počáteční zůstatek odloženého daňového závazku Fond z přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 46 Fond z přecenění pozemku (800 * 20 % výpočet (vi)) -160 Výsledovka (dopočet) -606 Konečný zůstatek odloženého daňového závazku (vi) Pozemky, budovy a zařízení Zařízení (výpočty viz níže) Pozemek Budova a vybavení Celkem Zůstatková hodnota ze zadání Přecenění pozemku Odpisy budovy Odpisy zařízení a vybavení Zůstatková hodnota k Roční odpisy budovy jsou vypočteny sazbou 8 % ze zůstatkové účetní hodnoty na začátku roku. Reálná hodnota budovy k je vyšší než její zůstatková účetní hodnota, není proto nutné vykázat žádné znehodnocení tohoto aktiva. Roční odpisy používaného výrobního zařízení jsou vypočteny jako 1/16 pořizovací ceny tohoto dlouhodobého majetku. ŘEŠENÍ

7 172 3 (i) Finanční nástroj je smlouva, ze které vzniká jednomu podniku finanční aktivum a druhému podniku finanční závazek nebo kapitálový nástroj. Finanční aktivem je například: smluvní právo - na finanční aktiva jiného podniku, například pohledávky; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně výhodných podmínek pro podnik; smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, který povede nebo může vést k získání proměnlivého počtu vlastních akcií; - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční aktiva patří: hotovost; kapitálový nástroj emitovaný jiným podnikem; peněžní prostředky na účtu v bance; dluhové nástroje emitované jiným podnikem; pohledávky za zákazníky (včetně pohledávek nakoupených); poskytnuté úvěry, půjčky; deriváty s kladnou reálnou hodnotou. Finanční aktiva jsou dělena dle IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování do čtyř kategorií: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) do této kategorie patří aktiva držená k obchodování (cenný papír, u něhož společnost očekává, že vzroste cena a pak jej chce prodat) a za určitých podmínek i další finanční aktiva. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Finanční investice držené do splatnosti (HTM) aktiva, která mají splatnost (není možné tedy do tohoto portfolia zařadit akcie) a společnost má schopnost a úmysl je držet do splatnosti (účetní jednotka tedy nemůže mít HTM portfolio, pokud má likvidní problémy). Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Úvěry a pohledávky (L&R) nakoupené nebo podnikem vytvořené (poskytnuté) pohledávky a úvěry. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Realizovatelná aktiva (AFS) finanční aktiva nezařazená do žádné z výše uvedených kategorií. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Finanční závazky jsou například: smluvní povinnost - dodat finanční aktiva jinému podniku; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně nevýhodných podmínek pro podnik. smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, za který je účetní jednotka nebo by mohla být povinna dodat proměnný počet vlastních akcií - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční závazky například patří: přijaté úvěry podniku od banky; vydané dluhopisy, IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

8 173 závazky z obchodního styku; přijatá depozita v účetnictví banky; deriváty se zápornou reálnou hodnotou. Finanční závazky se dělí do dvou kategorií: Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) tato kategorie odpovídá kategorii FVPL v aktivech a zahrnuje závazky k obchodování (například deriváty se zápornou reálnou hodnotou nebo tzv. krátké prodeje situace, kdy na trhu cenných papírů prodám cenný papír, který v daný okamžik ještě nevlastním) a za určitých podmínek i další závazky. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě a následně přeceňovány na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Ostatní finanční závazky do této kategorie patří závazky nezahrnuté do kategorie FVPL. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazovány v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). (ii) V případě všech tří dluhopisů se jedná o finanční závazek podniku Piky, který bude klasifikován do kategorie Ostatní finanční závazky a vykazován v amortizovaných pořizovacích nákladech použitím efektivní úrokové sazby podle pravidel standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. První dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 200 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Druhý dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (1 818 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Třetí dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 050 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje (2 000 * 2 %) (iii) V tomto případě se zřejmě jedná o situaci, kdy se vedení podniku Piky rozhodlo zajistit budoucí výdaj na pořízení dlouhodobého aktiva proti kurzovému riziku, jedná se tedy o zajištění budoucích peněžních toků. Pokud jsou splněny všechny požadavky na použití zajišťovacího účetnictví popsané ve standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování bude vykázání této transakce v účetní závěrce za rok končící a 2011 v souladu s IFRS následující. K okamžiku sjednání cizoměnového forwardu v červenci 2010 vykáže podnik Piky nevýznamný poplatek jako náklad ve výsledovce. Následně k je nutné cizoměnový forward přecenit na aktuální reálnou hodnotu. Jelikož k tomuto datu byla reálná hodnota cizoměnového forwardu záporná, bude vykázán jako finanční závazek ve výši 780 se souvisejícím zápisem má dáti fond ve vlastním kapitálu. Pokud by podnik Piky nepoužil zajišťovací účetnictví, musel by být forward klasifikovaný jako finanční závazek přeceňovaný na reálnou hodnotu přes výsledovku, a změna reálné hodnoty forwardu by ovlivnila výsledek hospodaření podniku za rok V lednu 2011 se při dodání výrobní linky změní charakter zajištění ze zajištění peněžních toků na zajištění reálné hodnoty cizoměnového závazku. Pořízení výrobní linky bude účtováno tradičním způsobem, tedy pořizovací cena 6,2 milionu Kč proti závazku vůči dodavateli linky. ŘEŠENÍ

9 174 K okamžiku dodání výrobní linky by bylo vhodné znovu získat od banky údaj o reálné hodnotě cizoměnového forwardu, pokud nebude možné přepokládat, že tato hodnota by nebyla významně odlišná od hodnoty k datu předchozí účetní závěrky. Cizoměnový forward by byl opět přeceněn na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, a následně by mělo vedení podniku Piky rozhodnout o volbě jednoho z následujících postupů: - Zůstatek fondu ve vlastním kapitálu bude odúčtován proti pořizovací ceně výrobní linky, a její následné odpisy budou vypočteny z pořizovací ceny upravené o přecenění cizoměnového forvardu. - Fond ve vlastním kapitálu bude ponechán a bude rozpouštěn do výsledovky po dobu použitelnosti pořízené výrobní linky. V obou případech bude dopad na výsledek hospodaření podniku Piky za rok končící stejný. Poslední přecenění forwardu na reálnou hodnotu bude nutné k okamžiku úhrady závazku, kdy dojde k vypořádání tohoto cizoměnového derivátu. V tomto případě se ale už bude jednat o zajištění reálné hodnoty, a proto bude změna reálné hodnoty forwardu promítnuta do výsledovky. 4 (a) Přehled hlavních rozdílů mezi úhradami vázanými na akcie k vypořádání akciemi a penězi: Úhrady vázané na akcie k vypořádání akciemi Dalová strana transakce je vykázána ve vlastním kapitálu podniku. Hodnota celkové transakce je určena použitím reálné hodnoty získaného zboží nebo služeb při jejich prvotním vykázání a není následně přeceňována. Úhrady vázané na akcie k vypořádání penězi Dalová strana transakce je vykázána v rámci závazků podniku. Dokud není závazek vypořádán, provádí podnik přecenění závazku na aktuální reálné hodnoty, např. k datu sestavení účetní závěrky, s dopadem na výsledovku. (b) Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku Kule k Vlastní kapitál fond na opce Výňatek z výkazu o úplném zisku podniku Kule za rok končící Náklady na zaměstnance Kč Kč Poznámka: výše uvedený náklad případně mohl být případně vykázán jako součást pořizovací ceny aktiva, které daní zaměstnanci v průběhu účetního období vytvářeli. Výpočty (pozn.: částky jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak): Doba udělení je celkem dva roky, proto bude v účetním období končícím vykázána jedna polovina nákladu do data a v následujícím účetním období pak přírůstek nákladu tak, aby zůstatek fondu ve vlastním kapitálu k odpovídal celkové hodnotě transakce vypočtené k tomuto datu. Jelikož se jedná o úhradu vázanou na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji, bude hodnota transakce vypočítána použitím reálné hodnoty opce k datu příslibu. Zůstatek fondu k : [( zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] * ½ = Zůstatek fondu k : [(21 zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] = Náklad roku 2010: = IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

10 (c) Pokud se vedení podniku Kule rozhodne pro prodej výrobního závodu ve stávajícím stavu, mohl by být tento výrobní závod ve výkazu o finanční situaci podniku klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji podle pravidel standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Pro tuto klasifikaci je však nutné splnit kritéria předepsaná standardem tak, aby prodej byl vysoce pravděpodobný v průběhu dvanácti měsíců od klasifikace výrobního závodu jako vyřazovaná skupina v účetnictví. 175 Jakmile by výrobní závod byl klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji, musela by být nejprve jednotlivá aktiva závodu přeceněna na nižší z jejich realizovatelné hodnoty a zůstatkové účetní hodnoty. Následně by pak bylo nutné přecenit celou vyřazovanou skupinu drženou k prodeji na nižší z celkové zůstatkové hodnoty aktiv skupiny a reálné hodnoty vyřazované skupiny minus náklady související s prodejem. Případná ztráta z přecenění by byla vykázána ve výsledovce k okamžiku přecenění. Následně by podnik Kule přestal odepisovat dlouhodobá aktiva vyřazované skupiny. Případný zisk z prodeje vyřazované skupiny by bylo možné vykázat až v okamžiku jejího prodeje. Výsledek hospodaření výrobního závodu by byl vykázán jako ukončovaná činnost ve výkazu o plném výsledku. V případě, kdy by před prodejem musela být provedena modernizace výrobního závodu, může vedení podniku Kule neklasifikovat dlouhodobá hmotná aktiva výrobního závodu do zásob a vykazovat je jako takové podle pravidel IAS 2 Zásoby. Klasifikace podle IFRS 5 v tomto případě nepřichází v úvahu, protože výrobní závod by nebyl připraven k prodeji ve stávajícím stavu. Náklady na prováděnou modernizaci by byly aktivovány, pokud by splňovaly kritéria pro aktivaci IAS 2. Průběžně by bylo nutné sledovat, zda zůstatková účetní hodnota zásob nepřevýší jejich realizovatelnou hodnotu, jinak by bylo nutné vytvořit odpovídající opravnou položku přes výsledovku. Případný zisk z prodeje zásob by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje. Při rozprodeji jednotlivých aktiv výrobního závodu bude nutné jednotlivá aktiva ocenit a klasifikovat podle relevantních standardů, jako jsou například IFRS 5, IAS 2 nebo IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění. Případný zisk z prodeje aktiv by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje Ve všech výše uvedených případech bude vhodné posoudit nutnost tvorby rezervy na odstupné ze smluv a obecně případnou restrukturalizaci podle pravidel standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. V případě, kdy se vedení podniku Kule rozhodne pronajmout výrobní závod jako celek, bude nejprve nutné posoudit, zda se v souladu s pravidly standardu IAS 17 Leasingy jedná o finanční nebo operativní pronájem. Pokud bude pronájem klasifikovaný jako finanční, bude nutné pronajatá aktiva odúčtovat a vykázat pohledávku za nájemcem v současné hodnotě budoucích minimálních splátek. Následné splátky pak budou rozděleny na úrokový výnos vypočítaný implicitní úrokovou mírou leasingu a snížení pohledávky ve výkazu o finanční situaci. V případě operativního pronájmu bude podnik Kule postupovat u nemovitostí podle pravidel standardu IAS 40 Investice do nemovitostí a u ostatních aktiv podle relevantních standardů, například IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva. Aktiva pronajatá formou operativního pronájmu jsou totiž pronajatá aktiva ponechaná v účetnictví pronajímatele. U nemovitostí si pak podnik Kule může zvolit model jejich ocenění (reálnou hodnotou nebo historickou cenou). ŘEŠENÍ

11 176 5 (a) Standard IAS 18 Výnosy je používán pro vykazování výnosů z následujících typů transakcí: prodej zboží, za zboží jsou považované aktiva produkované podnikem, které jsou určené k dalšímu prodeji a aktiva pořízená s cílem následného prodeje, jako jsou například výrobky nebo obchodní zboží zakoupené maloobchodníkem; poskytování služeb, čímž je míněno provedení určitého smluvně dojednaného úkolu v průběhu sjednaného období; užívání aktiv podniku jinými stranami, z čehož podniku plynou úroky, licenční poplatky a dividendy. Výnosy jsou ve standardu IAS 18 definovány jako hrubé přírůstky ekonomických užitků během období z běžných činností podniku, které mají za následek zvýšení vlastního kapitálu podniku odlišné od jeho zvýšení příspěvky vlastníků podniku. Pro všechny typy výnosů z tržeb obecně platí, že výnos by měl být uznán pouze v případě, kdy: je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou podniku, již vzniklé náklady nebo náklady, které ve spojení s transakcí vzniknou, mohou být se spolehlivostí oceněny, částka výnosů může být spolehlivě oceněna. Další kriteria pro uznání výnosů z prodeje zboží jsou: podstatná rizika a odměny z vlastnictví zboží byly převedeny z prodávajícího na kupujícího, podnik si nezachová pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované s vlastnictvím prodaného zboží, ani skutečnou kontrolu nad tímto zbožím. Výnos z prodeje zboží nemůže být vykázán zejména v následujících případech: prodávající má stále závazek vyplývající z nedostatečného plnění nekrytý běžnou zárukou, přijetí výnosů z určitého dílčího prodeje je závislé na odvození výnosů u kupujícího z jeho prodeje zboží, zboží je dodáno s podmínkou instalace a instalace je ve smlouvě významnou složkou, která dosud nebyla prodávajícím dokončena, kupující je oprávněn nákup zrušit z důvodů uvedených ve smlouvě a prodávající nemá jistotu o pravděpodobnosti výnosů. Další kriteria pro vykázání výnosů z poskytování služeb jsou: k rozvahovému dni je možno spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce, vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě oceněny. Specifické zásady pro vykazování výnosů z užívání aktiv podniku jiným stranami jsou následující: úrok na poměrném časové bázi, která zohledňuje efektivní výnos daného aktiva, licenční poplatky na akruální bázi v souladu s podstatou příslušné smlouvy, dividendy jestliže vznikne právo akcionářů na přijetí platby. (b) Výňatek z výkazu o úplném výsledku podniku List za rok končící Výnosy z prodeje výrobků (lis plastů komisní prodej 2 688) Náklady na prodané výrobky (lis plastů komisní prodej 2 240) Ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (nářadí) -200 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (budova / 25) -100 Úrokové náklady ( * 10 %) -400 Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku List k Zásoby (galvanizační linka zboží v komisi 960) Pohledávky z obchodního styku (lis plastů komisní prodej 2 688) Finanční závazek bankovní úvěr (budova s pozemkem * 10 %) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

12 Výpočty (pozn.: částky jsou tis. v Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) (ii) (iii) 177 Výnosy z prodeje lisu plastů je možné vykázat ve výkazu o úplném výsledku za rok končící , protože kritéria pro vykázání výnosů z prodeje zboží byla splněna. Podnik List splnil svou povinnost dodáním stroje, následná montáž byla již v režii kupujícího. Zároveň jsou vykázány náklady na prodané výkony ve výši vlastních výrobních nákladů podniku List. V případě speciálního nářadí nutného pro montáž lisu se nejedná o prodej zboží, ale o prodej dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě není možné vykázat prodejní cenu nářadí v rámci výnosů; ve výkazu o úplném výsledku za rok končící podnik Lis vykáže čistou ztrátu z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Oproti tomu výnosy z prodeje galvanizační jednotky a související náklady na prodaný výrobek bude moct podnik List vykázat až v následujícím účetním období, protože k nebylo dokončeno odzkoušení stroje. V tomto případě musí podnik List počkat s vykázáním výnosů na uplynutí zkušební doby, což nastane až v účetním období končícím V účetní závěrce podniku List k bude proto galvanizační jednotka zahrnuta do zůstatku zásob a oceněna ve vlastních nákladech podniku. Datum úhrady nemá ani v jednom případě vliv na vykázání výnosů, stejně tak doba mezi vykázáním výnosů a úhradou pohledávky není pravděpodobně významná pro případné diskontování. V případě komisního prodeje může podnik List vykázat tržby z prodeje zboží, až pokud jsou výrobky prodány zprostředkovatelem konečnému zákazníkovi. Z tohoto důvodu může být vykázán výnos pouze za poměrnou část výrobků, které podnik Pakl do tohoto data prodal koncovým zákazníkům, a částka výnosů bude snížena o provizi k úhradě podniku Pakl. Současně budou vykázány náklady na prodané výrobky oceněné v poměrné části vlastních nákladů podniku List. Zbývající neprodané výrobky budou k vykázány v rámci zásob výrobků podniku List v hodnotě zbývající části vlastních nákladů podniku. I v tomto případě nemá okamžik přijetí úhrady od podniku Pakl vliv na určení okamžiku vykázání výnosů. V případě prodeje nemovitosti je nutné posoudit ekonomickou podstatu uskutečněné transakce. Ačkoliv právní forma je prodej aktiva a jeho budoucí zpětná koupě, může se také jednat o přijatou půjčku, za kterou podnik List ručí právním titulem k nemovitosti. Podle popisu situace se jeví správná druhá varianta vznik zajištěného závazku. Důvody jsou zejména následující: Nemovitost byla prodaná výrazně pod tržní cenou a proto je vysoce pravděpodobné, že podnik List ji v budoucnu odkoupí od banky zpět. Podnik List nemovitost nadále využívá, stará se o její údržbu a pojištění, tedy ponechal si rizika obvykle spojovaná s vlastnictvím aktiva. Nejedná se však o zpětný finanční leasing za užívání budovy podnik List neplatí nájemné, i když z užívání budovy má prospěch. Nemovitost proto bude i nadále vykazována v rámci dlouhodobých aktiv podniku List a budova bude i nadále odepisována po dobu své zbývající doby použitelnosti. Přijaté peníze podnik List vykáže jako úvěr od banky, který bude úročen efektivní úrokovou sazbou 10 % ročně (4 400 / = 110 %, / = 110 %, / = 110 %). Úroky budou akumulovány do hodnoty závazku a závazek bude odúčtován při jeho úhradě. ŘEŠENÍ

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Individuální účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 Obsah INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA... 3 PŘÍLOHA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 9 A.1 Charakteristika Společnosti...

Více