166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010"

Transkript

1 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/ (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300) Investice do nemovitostí (2 280 výpočet (ii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) 800 Finanční investice (pouze Fidli) 60 Goodwill (výpočet (i)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 2 Kč kus Kapitálové fondy ( výpočet (vi)) 640 Nerozdělené zisky (výpočet (vii)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům konsolidované skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (viii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry ( ) Závazky ( výpočet (iii)) Dividendy ( výpočet (iv)) 680 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou) (i) Čistá aktiva podniku Fidli a goodwill z akvizice investice v podniku Fidli Podnik Basta získal k 1. listopadu 2008 kontrolu nad celkem akciemi podniku Fidli, což představuje 70% kontrolní podíl [ / ( / 2)]. K datu akvizice K změna Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Přecenění pozemku Přecenění budovy ( / 20 * 2) Snížení hodnoty goodwillu Nerealizovaný zisk v zásobách (výpočet (iii)) Vliv reklasifikace pronajaté nemovitosti (výpočet (ii)) Úprava odpisů budovy Celkem čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

2 167 Podnik Basta vykazuje ve své konsolidované účetní závěrce plný goodwill, a proto jsou k datu akvizice nekontrolní podíly oceněny v reálné hodnotě a snížení hodnoty goodwillu je promítnuto do výpočtu čistých aktiv podniku Fidli k datu účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že podnik Basta pořídil nevýznamnou investici v podniku Fidli už v minulosti, je nutné k datu získání kontrolního podílu v podniku Fidli přecenit tento dříve nabytý nekontrolní podíl na reálnou hodnotu k datu akvizice podle ceny uhrazené za akcii k datu akvizice. Ztráta z tohoto přecenění je 5 [(630 * 12) - ( ,4 tis. akcií * 12)]. Zároveň je nutné odúčtovat přecenění této dříve nabyté nevýznamné investice vykázané v samostatné účetní závěrce podniku Basta v rámci vlastního kapitálu. Pořizovací cena investice [(600 akcií akcií) * 12 Kč / 1 000) Nekontrolní podíly Čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě Goodwill Snížení hodnoty goodwillu -200 Goodwill k (ii) Pronájem nemovitosti Od data, kdy kontrolní podíl v podniku Fidli získal podnik Basta, není podnik Šmyk součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Fidli. Proto je nutné nemovitost pronajatou podniku Šmyk klasifikovat jako investici do nemovitostí a ocenit ji v reálné hodnotě. K datu akvizice k změna Historická zůstatková účetní hodnota (2 300 / (1 0,05 2 ) odpisy -248 Reálná hodnota přecenění -268 Rozdíl -20 (iii) Vzájemné obchodní transakce mezi podniky ve skupině Ze zůstatku pohledávek a závazků je nutné eliminovat následující částky: Pohledávky ( ) Závazky ( ) Rozdíl zboží na cestě 200 Ze zůstatku zásob je nutné eliminovat nerealizovaný zisk z vnitroskupinového prodeje: Podnik Basta jako prodávající [( ) * 20/120) 65 Podnik Fidli jako prodávající (280 * 25 %) (iv) Dividendy vyplacené dceřiným podnikem Ze zůstatku pohledávek podniku Basta a závazků z titulu dividend podniku Fidli je nutné eliminovat nevyplacené dividendy od podniku Fidli (70 % z ). (v) Prodej stroje v rámci skupiny V konsolidované účetní závěrce je nutné eliminovat zisk podniku Basta z prodeje stroje podniku Fidli ve výši a upravit odpisy tohoto stroje. ZÚH k 1. lednu 2010 odpisy do Bez vlivu prodeje ( / 15 * 3,5) (2 100 / 15 * 10/12) 117 V účetní závěrce podniku Fidli (1 780 / (15 3,5) * 10/12) 129 Rozdíl (vi) Kapitálové fondy Podnik Basta 500 Podíl na změně kapitálového fondu podniku Fidli (200 * 70 % výpočet (i)) ŘEŠENÍ

3 168 (vii) Nerozdělený zisk Podnik Basta Eliminace nerealizovaného zisku ze zásob (výpočet (iii)) -65 Eliminace prodeje stroje v rámci skupiny (výpočet (v)) -170 Přecenění dříve nabytého nekontrolního podílu (výpočet (i)) -5 Podíl na změně nerozděleného zisku podniku Fidli [( ) * 70 % výpočet (i)] -209 Nerozdělený zisk přiřaditelný skupině (viii) Nekontrolní podíly Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl nekontrolních akcionářů na změně vlastního kapitálu podniku Fidli po akvizici (30 % * -98 výpočet (i)) (b) Při přípravě konsolidované účetní závěrky se často může stát, že vzájemné zůstatky podniků ve skupině (tedy mezi mateřským a dceřiným/i podnikem/ky) nejsou ve stejné výši. Důvody mohou být například následující: - Jeden podnik odešle druhému dodávku zboží před koncem účetního období a vykáže související pohledávku, přijímající podnik zaúčtuje závazek až při přijetí zboží v následujícím účetním období; - Jeden podnik uhradí druhému závazek před koncem účetního období a závazek odúčtuje, přijímající podnik odúčtuje pohledávku až při přijetí peněz v následujícím účetním období; - V účetních záznamech jednotlivých podniků jsou chyby nesprávně zaúčtované nebo oceněné položky a transakce a podobně; - Ve všech případech je nutné identifikovat důvody rozdílů a doúčtovat potřebné položky a transakce, aby bylo možné vzájemné zůstatky a transakce v plné výši eliminovat, včetně souvisejících nerealizovaných zisků či případně ztrát. Pro tuto eliminaci nerealizovaných zisků/ ztrát je vhodné, aby jednotlivé podniky ve skupině vedly podrobnou evidenci nejen o aktivech nakoupených od jiných podniků ve skupině, ale i o tom, která aktiva k datu sestavení účetní závěrky stále evidují ve výkazu o finanční situaci. Složitější situace nastává v případě, kdy data účetních závěrek podniků ve skupině vstupujících do konsolidace nejsou identická. Standard IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka totiž umožňuje, aby se data účetních závěrek dceřiných podniků lišila až o tři měsíce od data účetní závěrky mateřského podniku. V tomto případě je nutné zajistit, aby ve všech účetních závěrkách podniků skupiny byly provedeny úpravy a doúčtovány položky a transakce, které umožní plnou eliminaci zůstatků a transakcí v rámci skupiny. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

4 2 (a) Výkaz o úplném výsledku podniku Kryštof za rok končící Tržby z prodeje výrobků a služeb ( výpočet (i)) Náklady na prodané výrobky a služby (výpočet (ii)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady Snížení hodnoty investice do nemovitostí Finanční náklady ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (v)) Čistý zisk za účetní období Ostatní úplné zisky Přecenění pozemku (výpočet (vi)) -640 Přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 184 Úplný zisk za období (b) Výkaz o finanční situaci podniku Kryštof k Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (vi)) Investice do nemovitostí ( ) Finanční aktivum (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (ii)) Pohledávky z obchodního styku Peníze v bance 760 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Fond z přecenění finančního aktiva (230 výpočet (iii) 46 výpočet (v)) 184 Fond z přecenění pozemku ( výpočet (vi)+ 160 výpočet (v)) 800 Nerozdělené zisky ( ) Vlastní kapitál % dluhopis ( výpočet (iv)) Odložený daňový závazek (výpočet (v)) Dlouhodobé závazky Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) 380 Závazky z obchodního styku Splatná daň ze zisku (výpočet (v)) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky ŘEŠENÍ

5 170 Výpočty (pozn.: částky jsou v, pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou): (i) Smlouva o zhotovení Očekávaný výsledek smlouvy je zisk ve výši 850 ( ). Výnosy a náklady k vykázání ve výsledovce za rok končící jsou následující: Výnosy ( * 20 %) Náklady ( * 20 %) Výnosy za rok končící je nutné snížit o 100 ( ). Zůstatek smlouvy ve výkazu o finanční situaci k se skládá z následujících položek: Skutečné náklady vynaložené do data Zisk vykázaný do data ( ) 170 Dílčí platby od zákazníka přijaté do data Jelikož je zůstatek smlouvy záporný (na straně Dal), je vykázán v rámci krátkodobých závazků. (ii) Náklady na prodané zboží -380 Výrobní náklady ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Opravná položka k zásobám [( * (100 % - 2 %)] 470 Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výpočet (vi)) (iii) Finanční aktivum Transakční náklady spojené s pořízením finančního aktiva klasifikovaného do portfolia Realizovatelná finanční aktiva je nutné vykázat jako součást pořizovací ceny daného aktiva. Realizovatelná finanční aktiva jsou přeceňována na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, rozdíl z přecenění týkající se běžného účetního období je vykázán jako položka Ostatních úplných zisků. Přecenění za rok končící vykázané ve vlastním kapitálu je 230 ( ). (iv) Dlouhodobý dluhopis Úrokové náklady ve výsledovce musejí být vypočteny pomocí efektivní úrokové sazby ze zůstatkové hodnoty dluhopisu ve výkazu o finanční situaci. Rozdíl mezi placenými úroky a úrokovými náklady je vykázán proti zůstatkové hodnotě dluhopisu jako umoření prémie. Placené úroky ( * 12 %) Úrokové náklady ( * 11,1 %) (v) Daň ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok končící Zbytek z platby daně za minulé účetní období ( ) -260 Odložená daň (viz níže) Zůstatek splatné daně v rozvaze k představuje závazek za běžné období snížený o zálohy zaplacené na splatnou daň v průběhu roku ( ). Zůstatek odloženého daňového závazku k je ( * 20 %). Snížení odloženého daňového závazku je vykázáno následujícím způsobem: IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

6 171 Počáteční zůstatek odloženého daňového závazku Fond z přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 46 Fond z přecenění pozemku (800 * 20 % výpočet (vi)) -160 Výsledovka (dopočet) -606 Konečný zůstatek odloženého daňového závazku (vi) Pozemky, budovy a zařízení Zařízení (výpočty viz níže) Pozemek Budova a vybavení Celkem Zůstatková hodnota ze zadání Přecenění pozemku Odpisy budovy Odpisy zařízení a vybavení Zůstatková hodnota k Roční odpisy budovy jsou vypočteny sazbou 8 % ze zůstatkové účetní hodnoty na začátku roku. Reálná hodnota budovy k je vyšší než její zůstatková účetní hodnota, není proto nutné vykázat žádné znehodnocení tohoto aktiva. Roční odpisy používaného výrobního zařízení jsou vypočteny jako 1/16 pořizovací ceny tohoto dlouhodobého majetku. ŘEŠENÍ

7 172 3 (i) Finanční nástroj je smlouva, ze které vzniká jednomu podniku finanční aktivum a druhému podniku finanční závazek nebo kapitálový nástroj. Finanční aktivem je například: smluvní právo - na finanční aktiva jiného podniku, například pohledávky; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně výhodných podmínek pro podnik; smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, který povede nebo může vést k získání proměnlivého počtu vlastních akcií; - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční aktiva patří: hotovost; kapitálový nástroj emitovaný jiným podnikem; peněžní prostředky na účtu v bance; dluhové nástroje emitované jiným podnikem; pohledávky za zákazníky (včetně pohledávek nakoupených); poskytnuté úvěry, půjčky; deriváty s kladnou reálnou hodnotou. Finanční aktiva jsou dělena dle IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování do čtyř kategorií: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) do této kategorie patří aktiva držená k obchodování (cenný papír, u něhož společnost očekává, že vzroste cena a pak jej chce prodat) a za určitých podmínek i další finanční aktiva. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Finanční investice držené do splatnosti (HTM) aktiva, která mají splatnost (není možné tedy do tohoto portfolia zařadit akcie) a společnost má schopnost a úmysl je držet do splatnosti (účetní jednotka tedy nemůže mít HTM portfolio, pokud má likvidní problémy). Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Úvěry a pohledávky (L&R) nakoupené nebo podnikem vytvořené (poskytnuté) pohledávky a úvěry. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Realizovatelná aktiva (AFS) finanční aktiva nezařazená do žádné z výše uvedených kategorií. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Finanční závazky jsou například: smluvní povinnost - dodat finanční aktiva jinému podniku; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně nevýhodných podmínek pro podnik. smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, za který je účetní jednotka nebo by mohla být povinna dodat proměnný počet vlastních akcií - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční závazky například patří: přijaté úvěry podniku od banky; vydané dluhopisy, IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

8 173 závazky z obchodního styku; přijatá depozita v účetnictví banky; deriváty se zápornou reálnou hodnotou. Finanční závazky se dělí do dvou kategorií: Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) tato kategorie odpovídá kategorii FVPL v aktivech a zahrnuje závazky k obchodování (například deriváty se zápornou reálnou hodnotou nebo tzv. krátké prodeje situace, kdy na trhu cenných papírů prodám cenný papír, který v daný okamžik ještě nevlastním) a za určitých podmínek i další závazky. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě a následně přeceňovány na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Ostatní finanční závazky do této kategorie patří závazky nezahrnuté do kategorie FVPL. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazovány v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). (ii) V případě všech tří dluhopisů se jedná o finanční závazek podniku Piky, který bude klasifikován do kategorie Ostatní finanční závazky a vykazován v amortizovaných pořizovacích nákladech použitím efektivní úrokové sazby podle pravidel standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. První dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 200 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Druhý dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (1 818 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Třetí dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 050 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje (2 000 * 2 %) (iii) V tomto případě se zřejmě jedná o situaci, kdy se vedení podniku Piky rozhodlo zajistit budoucí výdaj na pořízení dlouhodobého aktiva proti kurzovému riziku, jedná se tedy o zajištění budoucích peněžních toků. Pokud jsou splněny všechny požadavky na použití zajišťovacího účetnictví popsané ve standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování bude vykázání této transakce v účetní závěrce za rok končící a 2011 v souladu s IFRS následující. K okamžiku sjednání cizoměnového forwardu v červenci 2010 vykáže podnik Piky nevýznamný poplatek jako náklad ve výsledovce. Následně k je nutné cizoměnový forward přecenit na aktuální reálnou hodnotu. Jelikož k tomuto datu byla reálná hodnota cizoměnového forwardu záporná, bude vykázán jako finanční závazek ve výši 780 se souvisejícím zápisem má dáti fond ve vlastním kapitálu. Pokud by podnik Piky nepoužil zajišťovací účetnictví, musel by být forward klasifikovaný jako finanční závazek přeceňovaný na reálnou hodnotu přes výsledovku, a změna reálné hodnoty forwardu by ovlivnila výsledek hospodaření podniku za rok V lednu 2011 se při dodání výrobní linky změní charakter zajištění ze zajištění peněžních toků na zajištění reálné hodnoty cizoměnového závazku. Pořízení výrobní linky bude účtováno tradičním způsobem, tedy pořizovací cena 6,2 milionu Kč proti závazku vůči dodavateli linky. ŘEŠENÍ

9 174 K okamžiku dodání výrobní linky by bylo vhodné znovu získat od banky údaj o reálné hodnotě cizoměnového forwardu, pokud nebude možné přepokládat, že tato hodnota by nebyla významně odlišná od hodnoty k datu předchozí účetní závěrky. Cizoměnový forward by byl opět přeceněn na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, a následně by mělo vedení podniku Piky rozhodnout o volbě jednoho z následujících postupů: - Zůstatek fondu ve vlastním kapitálu bude odúčtován proti pořizovací ceně výrobní linky, a její následné odpisy budou vypočteny z pořizovací ceny upravené o přecenění cizoměnového forvardu. - Fond ve vlastním kapitálu bude ponechán a bude rozpouštěn do výsledovky po dobu použitelnosti pořízené výrobní linky. V obou případech bude dopad na výsledek hospodaření podniku Piky za rok končící stejný. Poslední přecenění forwardu na reálnou hodnotu bude nutné k okamžiku úhrady závazku, kdy dojde k vypořádání tohoto cizoměnového derivátu. V tomto případě se ale už bude jednat o zajištění reálné hodnoty, a proto bude změna reálné hodnoty forwardu promítnuta do výsledovky. 4 (a) Přehled hlavních rozdílů mezi úhradami vázanými na akcie k vypořádání akciemi a penězi: Úhrady vázané na akcie k vypořádání akciemi Dalová strana transakce je vykázána ve vlastním kapitálu podniku. Hodnota celkové transakce je určena použitím reálné hodnoty získaného zboží nebo služeb při jejich prvotním vykázání a není následně přeceňována. Úhrady vázané na akcie k vypořádání penězi Dalová strana transakce je vykázána v rámci závazků podniku. Dokud není závazek vypořádán, provádí podnik přecenění závazku na aktuální reálné hodnoty, např. k datu sestavení účetní závěrky, s dopadem na výsledovku. (b) Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku Kule k Vlastní kapitál fond na opce Výňatek z výkazu o úplném zisku podniku Kule za rok končící Náklady na zaměstnance Kč Kč Poznámka: výše uvedený náklad případně mohl být případně vykázán jako součást pořizovací ceny aktiva, které daní zaměstnanci v průběhu účetního období vytvářeli. Výpočty (pozn.: částky jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak): Doba udělení je celkem dva roky, proto bude v účetním období končícím vykázána jedna polovina nákladu do data a v následujícím účetním období pak přírůstek nákladu tak, aby zůstatek fondu ve vlastním kapitálu k odpovídal celkové hodnotě transakce vypočtené k tomuto datu. Jelikož se jedná o úhradu vázanou na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji, bude hodnota transakce vypočítána použitím reálné hodnoty opce k datu příslibu. Zůstatek fondu k : [( zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] * ½ = Zůstatek fondu k : [(21 zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] = Náklad roku 2010: = IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

10 (c) Pokud se vedení podniku Kule rozhodne pro prodej výrobního závodu ve stávajícím stavu, mohl by být tento výrobní závod ve výkazu o finanční situaci podniku klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji podle pravidel standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Pro tuto klasifikaci je však nutné splnit kritéria předepsaná standardem tak, aby prodej byl vysoce pravděpodobný v průběhu dvanácti měsíců od klasifikace výrobního závodu jako vyřazovaná skupina v účetnictví. 175 Jakmile by výrobní závod byl klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji, musela by být nejprve jednotlivá aktiva závodu přeceněna na nižší z jejich realizovatelné hodnoty a zůstatkové účetní hodnoty. Následně by pak bylo nutné přecenit celou vyřazovanou skupinu drženou k prodeji na nižší z celkové zůstatkové hodnoty aktiv skupiny a reálné hodnoty vyřazované skupiny minus náklady související s prodejem. Případná ztráta z přecenění by byla vykázána ve výsledovce k okamžiku přecenění. Následně by podnik Kule přestal odepisovat dlouhodobá aktiva vyřazované skupiny. Případný zisk z prodeje vyřazované skupiny by bylo možné vykázat až v okamžiku jejího prodeje. Výsledek hospodaření výrobního závodu by byl vykázán jako ukončovaná činnost ve výkazu o plném výsledku. V případě, kdy by před prodejem musela být provedena modernizace výrobního závodu, může vedení podniku Kule neklasifikovat dlouhodobá hmotná aktiva výrobního závodu do zásob a vykazovat je jako takové podle pravidel IAS 2 Zásoby. Klasifikace podle IFRS 5 v tomto případě nepřichází v úvahu, protože výrobní závod by nebyl připraven k prodeji ve stávajícím stavu. Náklady na prováděnou modernizaci by byly aktivovány, pokud by splňovaly kritéria pro aktivaci IAS 2. Průběžně by bylo nutné sledovat, zda zůstatková účetní hodnota zásob nepřevýší jejich realizovatelnou hodnotu, jinak by bylo nutné vytvořit odpovídající opravnou položku přes výsledovku. Případný zisk z prodeje zásob by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje. Při rozprodeji jednotlivých aktiv výrobního závodu bude nutné jednotlivá aktiva ocenit a klasifikovat podle relevantních standardů, jako jsou například IFRS 5, IAS 2 nebo IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění. Případný zisk z prodeje aktiv by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje Ve všech výše uvedených případech bude vhodné posoudit nutnost tvorby rezervy na odstupné ze smluv a obecně případnou restrukturalizaci podle pravidel standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. V případě, kdy se vedení podniku Kule rozhodne pronajmout výrobní závod jako celek, bude nejprve nutné posoudit, zda se v souladu s pravidly standardu IAS 17 Leasingy jedná o finanční nebo operativní pronájem. Pokud bude pronájem klasifikovaný jako finanční, bude nutné pronajatá aktiva odúčtovat a vykázat pohledávku za nájemcem v současné hodnotě budoucích minimálních splátek. Následné splátky pak budou rozděleny na úrokový výnos vypočítaný implicitní úrokovou mírou leasingu a snížení pohledávky ve výkazu o finanční situaci. V případě operativního pronájmu bude podnik Kule postupovat u nemovitostí podle pravidel standardu IAS 40 Investice do nemovitostí a u ostatních aktiv podle relevantních standardů, například IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva. Aktiva pronajatá formou operativního pronájmu jsou totiž pronajatá aktiva ponechaná v účetnictví pronajímatele. U nemovitostí si pak podnik Kule může zvolit model jejich ocenění (reálnou hodnotou nebo historickou cenou). ŘEŠENÍ

11 176 5 (a) Standard IAS 18 Výnosy je používán pro vykazování výnosů z následujících typů transakcí: prodej zboží, za zboží jsou považované aktiva produkované podnikem, které jsou určené k dalšímu prodeji a aktiva pořízená s cílem následného prodeje, jako jsou například výrobky nebo obchodní zboží zakoupené maloobchodníkem; poskytování služeb, čímž je míněno provedení určitého smluvně dojednaného úkolu v průběhu sjednaného období; užívání aktiv podniku jinými stranami, z čehož podniku plynou úroky, licenční poplatky a dividendy. Výnosy jsou ve standardu IAS 18 definovány jako hrubé přírůstky ekonomických užitků během období z běžných činností podniku, které mají za následek zvýšení vlastního kapitálu podniku odlišné od jeho zvýšení příspěvky vlastníků podniku. Pro všechny typy výnosů z tržeb obecně platí, že výnos by měl být uznán pouze v případě, kdy: je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou podniku, již vzniklé náklady nebo náklady, které ve spojení s transakcí vzniknou, mohou být se spolehlivostí oceněny, částka výnosů může být spolehlivě oceněna. Další kriteria pro uznání výnosů z prodeje zboží jsou: podstatná rizika a odměny z vlastnictví zboží byly převedeny z prodávajícího na kupujícího, podnik si nezachová pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované s vlastnictvím prodaného zboží, ani skutečnou kontrolu nad tímto zbožím. Výnos z prodeje zboží nemůže být vykázán zejména v následujících případech: prodávající má stále závazek vyplývající z nedostatečného plnění nekrytý běžnou zárukou, přijetí výnosů z určitého dílčího prodeje je závislé na odvození výnosů u kupujícího z jeho prodeje zboží, zboží je dodáno s podmínkou instalace a instalace je ve smlouvě významnou složkou, která dosud nebyla prodávajícím dokončena, kupující je oprávněn nákup zrušit z důvodů uvedených ve smlouvě a prodávající nemá jistotu o pravděpodobnosti výnosů. Další kriteria pro vykázání výnosů z poskytování služeb jsou: k rozvahovému dni je možno spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce, vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě oceněny. Specifické zásady pro vykazování výnosů z užívání aktiv podniku jiným stranami jsou následující: úrok na poměrném časové bázi, která zohledňuje efektivní výnos daného aktiva, licenční poplatky na akruální bázi v souladu s podstatou příslušné smlouvy, dividendy jestliže vznikne právo akcionářů na přijetí platby. (b) Výňatek z výkazu o úplném výsledku podniku List za rok končící Výnosy z prodeje výrobků (lis plastů komisní prodej 2 688) Náklady na prodané výrobky (lis plastů komisní prodej 2 240) Ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (nářadí) -200 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (budova / 25) -100 Úrokové náklady ( * 10 %) -400 Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku List k Zásoby (galvanizační linka zboží v komisi 960) Pohledávky z obchodního styku (lis plastů komisní prodej 2 688) Finanční závazek bankovní úvěr (budova s pozemkem * 10 %) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

12 Výpočty (pozn.: částky jsou tis. v Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) (ii) (iii) 177 Výnosy z prodeje lisu plastů je možné vykázat ve výkazu o úplném výsledku za rok končící , protože kritéria pro vykázání výnosů z prodeje zboží byla splněna. Podnik List splnil svou povinnost dodáním stroje, následná montáž byla již v režii kupujícího. Zároveň jsou vykázány náklady na prodané výkony ve výši vlastních výrobních nákladů podniku List. V případě speciálního nářadí nutného pro montáž lisu se nejedná o prodej zboží, ale o prodej dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě není možné vykázat prodejní cenu nářadí v rámci výnosů; ve výkazu o úplném výsledku za rok končící podnik Lis vykáže čistou ztrátu z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Oproti tomu výnosy z prodeje galvanizační jednotky a související náklady na prodaný výrobek bude moct podnik List vykázat až v následujícím účetním období, protože k nebylo dokončeno odzkoušení stroje. V tomto případě musí podnik List počkat s vykázáním výnosů na uplynutí zkušební doby, což nastane až v účetním období končícím V účetní závěrce podniku List k bude proto galvanizační jednotka zahrnuta do zůstatku zásob a oceněna ve vlastních nákladech podniku. Datum úhrady nemá ani v jednom případě vliv na vykázání výnosů, stejně tak doba mezi vykázáním výnosů a úhradou pohledávky není pravděpodobně významná pro případné diskontování. V případě komisního prodeje může podnik List vykázat tržby z prodeje zboží, až pokud jsou výrobky prodány zprostředkovatelem konečnému zákazníkovi. Z tohoto důvodu může být vykázán výnos pouze za poměrnou část výrobků, které podnik Pakl do tohoto data prodal koncovým zákazníkům, a částka výnosů bude snížena o provizi k úhradě podniku Pakl. Současně budou vykázány náklady na prodané výrobky oceněné v poměrné části vlastních nákladů podniku List. Zbývající neprodané výrobky budou k vykázány v rámci zásob výrobků podniku List v hodnotě zbývající části vlastních nákladů podniku. I v tomto případě nemá okamžik přijetí úhrady od podniku Pakl vliv na určení okamžiku vykázání výnosů. V případě prodeje nemovitosti je nutné posoudit ekonomickou podstatu uskutečněné transakce. Ačkoliv právní forma je prodej aktiva a jeho budoucí zpětná koupě, může se také jednat o přijatou půjčku, za kterou podnik List ručí právním titulem k nemovitosti. Podle popisu situace se jeví správná druhá varianta vznik zajištěného závazku. Důvody jsou zejména následující: Nemovitost byla prodaná výrazně pod tržní cenou a proto je vysoce pravděpodobné, že podnik List ji v budoucnu odkoupí od banky zpět. Podnik List nemovitost nadále využívá, stará se o její údržbu a pojištění, tedy ponechal si rizika obvykle spojovaná s vlastnictvím aktiva. Nejedná se však o zpětný finanční leasing za užívání budovy podnik List neplatí nájemné, i když z užívání budovy má prospěch. Nemovitost proto bude i nadále vykazována v rámci dlouhodobých aktiv podniku List a budova bude i nadále odepisována po dobu své zbývající doby použitelnosti. Přijaté peníze podnik List vykáže jako úvěr od banky, který bude úročen efektivní úrokovou sazbou 10 % ročně (4 400 / = 110 %, / = 110 %, / = 110 %). Úroky budou akumulovány do hodnoty závazku a závazek bude odúčtován při jeho úhradě. ŘEŠENÍ

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Czech Property Investments, a. s.

Czech Property Investments, a. s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré hodnoty v této zprávě uváděny v tisících korun českých. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ UNIPETROL a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více