166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010"

Transkript

1 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/ (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300) Investice do nemovitostí (2 280 výpočet (ii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) 800 Finanční investice (pouze Fidli) 60 Goodwill (výpočet (i)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 2 Kč kus Kapitálové fondy ( výpočet (vi)) 640 Nerozdělené zisky (výpočet (vii)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům konsolidované skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (viii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry ( ) Závazky ( výpočet (iii)) Dividendy ( výpočet (iv)) 680 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou) (i) Čistá aktiva podniku Fidli a goodwill z akvizice investice v podniku Fidli Podnik Basta získal k 1. listopadu 2008 kontrolu nad celkem akciemi podniku Fidli, což představuje 70% kontrolní podíl [ / ( / 2)]. K datu akvizice K změna Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Přecenění pozemku Přecenění budovy ( / 20 * 2) Snížení hodnoty goodwillu Nerealizovaný zisk v zásobách (výpočet (iii)) Vliv reklasifikace pronajaté nemovitosti (výpočet (ii)) Úprava odpisů budovy Celkem čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

2 167 Podnik Basta vykazuje ve své konsolidované účetní závěrce plný goodwill, a proto jsou k datu akvizice nekontrolní podíly oceněny v reálné hodnotě a snížení hodnoty goodwillu je promítnuto do výpočtu čistých aktiv podniku Fidli k datu účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že podnik Basta pořídil nevýznamnou investici v podniku Fidli už v minulosti, je nutné k datu získání kontrolního podílu v podniku Fidli přecenit tento dříve nabytý nekontrolní podíl na reálnou hodnotu k datu akvizice podle ceny uhrazené za akcii k datu akvizice. Ztráta z tohoto přecenění je 5 [(630 * 12) - ( ,4 tis. akcií * 12)]. Zároveň je nutné odúčtovat přecenění této dříve nabyté nevýznamné investice vykázané v samostatné účetní závěrce podniku Basta v rámci vlastního kapitálu. Pořizovací cena investice [(600 akcií akcií) * 12 Kč / 1 000) Nekontrolní podíly Čistá aktiva podniku Fidli v reálné hodnotě Goodwill Snížení hodnoty goodwillu -200 Goodwill k (ii) Pronájem nemovitosti Od data, kdy kontrolní podíl v podniku Fidli získal podnik Basta, není podnik Šmyk součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Fidli. Proto je nutné nemovitost pronajatou podniku Šmyk klasifikovat jako investici do nemovitostí a ocenit ji v reálné hodnotě. K datu akvizice k změna Historická zůstatková účetní hodnota (2 300 / (1 0,05 2 ) odpisy -248 Reálná hodnota přecenění -268 Rozdíl -20 (iii) Vzájemné obchodní transakce mezi podniky ve skupině Ze zůstatku pohledávek a závazků je nutné eliminovat následující částky: Pohledávky ( ) Závazky ( ) Rozdíl zboží na cestě 200 Ze zůstatku zásob je nutné eliminovat nerealizovaný zisk z vnitroskupinového prodeje: Podnik Basta jako prodávající [( ) * 20/120) 65 Podnik Fidli jako prodávající (280 * 25 %) (iv) Dividendy vyplacené dceřiným podnikem Ze zůstatku pohledávek podniku Basta a závazků z titulu dividend podniku Fidli je nutné eliminovat nevyplacené dividendy od podniku Fidli (70 % z ). (v) Prodej stroje v rámci skupiny V konsolidované účetní závěrce je nutné eliminovat zisk podniku Basta z prodeje stroje podniku Fidli ve výši a upravit odpisy tohoto stroje. ZÚH k 1. lednu 2010 odpisy do Bez vlivu prodeje ( / 15 * 3,5) (2 100 / 15 * 10/12) 117 V účetní závěrce podniku Fidli (1 780 / (15 3,5) * 10/12) 129 Rozdíl (vi) Kapitálové fondy Podnik Basta 500 Podíl na změně kapitálového fondu podniku Fidli (200 * 70 % výpočet (i)) ŘEŠENÍ

3 168 (vii) Nerozdělený zisk Podnik Basta Eliminace nerealizovaného zisku ze zásob (výpočet (iii)) -65 Eliminace prodeje stroje v rámci skupiny (výpočet (v)) -170 Přecenění dříve nabytého nekontrolního podílu (výpočet (i)) -5 Podíl na změně nerozděleného zisku podniku Fidli [( ) * 70 % výpočet (i)] -209 Nerozdělený zisk přiřaditelný skupině (viii) Nekontrolní podíly Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl nekontrolních akcionářů na změně vlastního kapitálu podniku Fidli po akvizici (30 % * -98 výpočet (i)) (b) Při přípravě konsolidované účetní závěrky se často může stát, že vzájemné zůstatky podniků ve skupině (tedy mezi mateřským a dceřiným/i podnikem/ky) nejsou ve stejné výši. Důvody mohou být například následující: - Jeden podnik odešle druhému dodávku zboží před koncem účetního období a vykáže související pohledávku, přijímající podnik zaúčtuje závazek až při přijetí zboží v následujícím účetním období; - Jeden podnik uhradí druhému závazek před koncem účetního období a závazek odúčtuje, přijímající podnik odúčtuje pohledávku až při přijetí peněz v následujícím účetním období; - V účetních záznamech jednotlivých podniků jsou chyby nesprávně zaúčtované nebo oceněné položky a transakce a podobně; - Ve všech případech je nutné identifikovat důvody rozdílů a doúčtovat potřebné položky a transakce, aby bylo možné vzájemné zůstatky a transakce v plné výši eliminovat, včetně souvisejících nerealizovaných zisků či případně ztrát. Pro tuto eliminaci nerealizovaných zisků/ ztrát je vhodné, aby jednotlivé podniky ve skupině vedly podrobnou evidenci nejen o aktivech nakoupených od jiných podniků ve skupině, ale i o tom, která aktiva k datu sestavení účetní závěrky stále evidují ve výkazu o finanční situaci. Složitější situace nastává v případě, kdy data účetních závěrek podniků ve skupině vstupujících do konsolidace nejsou identická. Standard IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka totiž umožňuje, aby se data účetních závěrek dceřiných podniků lišila až o tři měsíce od data účetní závěrky mateřského podniku. V tomto případě je nutné zajistit, aby ve všech účetních závěrkách podniků skupiny byly provedeny úpravy a doúčtovány položky a transakce, které umožní plnou eliminaci zůstatků a transakcí v rámci skupiny. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

4 2 (a) Výkaz o úplném výsledku podniku Kryštof za rok končící Tržby z prodeje výrobků a služeb ( výpočet (i)) Náklady na prodané výrobky a služby (výpočet (ii)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady Snížení hodnoty investice do nemovitostí Finanční náklady ( výpočet (iii) výpočet (iv)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (v)) Čistý zisk za účetní období Ostatní úplné zisky Přecenění pozemku (výpočet (vi)) -640 Přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 184 Úplný zisk za období (b) Výkaz o finanční situaci podniku Kryštof k Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (vi)) Investice do nemovitostí ( ) Finanční aktivum (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (ii)) Pohledávky z obchodního styku Peníze v bance 760 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Fond z přecenění finančního aktiva (230 výpočet (iii) 46 výpočet (v)) 184 Fond z přecenění pozemku ( výpočet (vi)+ 160 výpočet (v)) 800 Nerozdělené zisky ( ) Vlastní kapitál % dluhopis ( výpočet (iv)) Odložený daňový závazek (výpočet (v)) Dlouhodobé závazky Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) 380 Závazky z obchodního styku Splatná daň ze zisku (výpočet (v)) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky ŘEŠENÍ

5 170 Výpočty (pozn.: částky jsou v, pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou): (i) Smlouva o zhotovení Očekávaný výsledek smlouvy je zisk ve výši 850 ( ). Výnosy a náklady k vykázání ve výsledovce za rok končící jsou následující: Výnosy ( * 20 %) Náklady ( * 20 %) Výnosy za rok končící je nutné snížit o 100 ( ). Zůstatek smlouvy ve výkazu o finanční situaci k se skládá z následujících položek: Skutečné náklady vynaložené do data Zisk vykázaný do data ( ) 170 Dílčí platby od zákazníka přijaté do data Jelikož je zůstatek smlouvy záporný (na straně Dal), je vykázán v rámci krátkodobých závazků. (ii) Náklady na prodané zboží -380 Výrobní náklady ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Opravná položka k zásobám [( * (100 % - 2 %)] 470 Smlouva o zhotovení (výpočet (i)) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výpočet (vi)) (iii) Finanční aktivum Transakční náklady spojené s pořízením finančního aktiva klasifikovaného do portfolia Realizovatelná finanční aktiva je nutné vykázat jako součást pořizovací ceny daného aktiva. Realizovatelná finanční aktiva jsou přeceňována na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, rozdíl z přecenění týkající se běžného účetního období je vykázán jako položka Ostatních úplných zisků. Přecenění za rok končící vykázané ve vlastním kapitálu je 230 ( ). (iv) Dlouhodobý dluhopis Úrokové náklady ve výsledovce musejí být vypočteny pomocí efektivní úrokové sazby ze zůstatkové hodnoty dluhopisu ve výkazu o finanční situaci. Rozdíl mezi placenými úroky a úrokovými náklady je vykázán proti zůstatkové hodnotě dluhopisu jako umoření prémie. Placené úroky ( * 12 %) Úrokové náklady ( * 11,1 %) (v) Daň ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok končící Zbytek z platby daně za minulé účetní období ( ) -260 Odložená daň (viz níže) Zůstatek splatné daně v rozvaze k představuje závazek za běžné období snížený o zálohy zaplacené na splatnou daň v průběhu roku ( ). Zůstatek odloženého daňového závazku k je ( * 20 %). Snížení odloženého daňového závazku je vykázáno následujícím způsobem: IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

6 171 Počáteční zůstatek odloženého daňového závazku Fond z přecenění finančního aktiva (výpočet (iii)) 46 Fond z přecenění pozemku (800 * 20 % výpočet (vi)) -160 Výsledovka (dopočet) -606 Konečný zůstatek odloženého daňového závazku (vi) Pozemky, budovy a zařízení Zařízení (výpočty viz níže) Pozemek Budova a vybavení Celkem Zůstatková hodnota ze zadání Přecenění pozemku Odpisy budovy Odpisy zařízení a vybavení Zůstatková hodnota k Roční odpisy budovy jsou vypočteny sazbou 8 % ze zůstatkové účetní hodnoty na začátku roku. Reálná hodnota budovy k je vyšší než její zůstatková účetní hodnota, není proto nutné vykázat žádné znehodnocení tohoto aktiva. Roční odpisy používaného výrobního zařízení jsou vypočteny jako 1/16 pořizovací ceny tohoto dlouhodobého majetku. ŘEŠENÍ

7 172 3 (i) Finanční nástroj je smlouva, ze které vzniká jednomu podniku finanční aktivum a druhému podniku finanční závazek nebo kapitálový nástroj. Finanční aktivem je například: smluvní právo - na finanční aktiva jiného podniku, například pohledávky; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně výhodných podmínek pro podnik; smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, který povede nebo může vést k získání proměnlivého počtu vlastních akcií; - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční aktiva patří: hotovost; kapitálový nástroj emitovaný jiným podnikem; peněžní prostředky na účtu v bance; dluhové nástroje emitované jiným podnikem; pohledávky za zákazníky (včetně pohledávek nakoupených); poskytnuté úvěry, půjčky; deriváty s kladnou reálnou hodnotou. Finanční aktiva jsou dělena dle IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování do čtyř kategorií: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) do této kategorie patří aktiva držená k obchodování (cenný papír, u něhož společnost očekává, že vzroste cena a pak jej chce prodat) a za určitých podmínek i další finanční aktiva. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Finanční investice držené do splatnosti (HTM) aktiva, která mají splatnost (není možné tedy do tohoto portfolia zařadit akcie) a společnost má schopnost a úmysl je držet do splatnosti (účetní jednotka tedy nemůže mít HTM portfolio, pokud má likvidní problémy). Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Úvěry a pohledávky (L&R) nakoupené nebo podnikem vytvořené (poskytnuté) pohledávky a úvěry. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazována v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). Realizovatelná aktiva (AFS) finanční aktiva nezařazená do žádné z výše uvedených kategorií. Při prvotním vykázání jsou tato aktiva oceněna v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně přeceňována na aktuální reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Finanční závazky jsou například: smluvní povinnost - dodat finanční aktiva jinému podniku; - směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potenciálně nevýhodných podmínek pro podnik. smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) účetní jednotky a je: - nederivátem, za který je účetní jednotka nebo by mohla být povinna dodat proměnný počet vlastních akcií - derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet vlastních akcií. Mezi finanční závazky například patří: přijaté úvěry podniku od banky; vydané dluhopisy, IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

8 173 závazky z obchodního styku; přijatá depozita v účetnictví banky; deriváty se zápornou reálnou hodnotou. Finanční závazky se dělí do dvou kategorií: Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do výsledovky (FVPL) tato kategorie odpovídá kategorii FVPL v aktivech a zahrnuje závazky k obchodování (například deriváty se zápornou reálnou hodnotou nebo tzv. krátké prodeje situace, kdy na trhu cenných papírů prodám cenný papír, který v daný okamžik ještě nevlastním) a za určitých podmínek i další závazky. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě a následně přeceňovány na aktuální reálnou hodnotu přes výsledovku. Ostatní finanční závazky do této kategorie patří závazky nezahrnuté do kategorie FVPL. Při prvotním vykázání jsou tyto závazky oceněny v reálné hodnotě plus/ minus transakční náklady a následně vykazovány v amortizovaných pořizovacích nákladech (zůstatkové hodnotě). (ii) V případě všech tří dluhopisů se jedná o finanční závazek podniku Piky, který bude klasifikován do kategorie Ostatní finanční závazky a vykazován v amortizovaných pořizovacích nákladech použitím efektivní úrokové sazby podle pravidel standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. První dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 200 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Druhý dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (1 818 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje - - Třetí dluhopis bude v účetních závěrkách podniku Piky vykázán následujícím způsobem: Finanční závazek (krátkodobý / dlouhodobý) ( ) ( ) Úrokové náklady (2 050 * 10 % / * 10 %) Peněžní toky úrokové výdaje (2 000 * 2 %) (iii) V tomto případě se zřejmě jedná o situaci, kdy se vedení podniku Piky rozhodlo zajistit budoucí výdaj na pořízení dlouhodobého aktiva proti kurzovému riziku, jedná se tedy o zajištění budoucích peněžních toků. Pokud jsou splněny všechny požadavky na použití zajišťovacího účetnictví popsané ve standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování bude vykázání této transakce v účetní závěrce za rok končící a 2011 v souladu s IFRS následující. K okamžiku sjednání cizoměnového forwardu v červenci 2010 vykáže podnik Piky nevýznamný poplatek jako náklad ve výsledovce. Následně k je nutné cizoměnový forward přecenit na aktuální reálnou hodnotu. Jelikož k tomuto datu byla reálná hodnota cizoměnového forwardu záporná, bude vykázán jako finanční závazek ve výši 780 se souvisejícím zápisem má dáti fond ve vlastním kapitálu. Pokud by podnik Piky nepoužil zajišťovací účetnictví, musel by být forward klasifikovaný jako finanční závazek přeceňovaný na reálnou hodnotu přes výsledovku, a změna reálné hodnoty forwardu by ovlivnila výsledek hospodaření podniku za rok V lednu 2011 se při dodání výrobní linky změní charakter zajištění ze zajištění peněžních toků na zajištění reálné hodnoty cizoměnového závazku. Pořízení výrobní linky bude účtováno tradičním způsobem, tedy pořizovací cena 6,2 milionu Kč proti závazku vůči dodavateli linky. ŘEŠENÍ

9 174 K okamžiku dodání výrobní linky by bylo vhodné znovu získat od banky údaj o reálné hodnotě cizoměnového forwardu, pokud nebude možné přepokládat, že tato hodnota by nebyla významně odlišná od hodnoty k datu předchozí účetní závěrky. Cizoměnový forward by byl opět přeceněn na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál, a následně by mělo vedení podniku Piky rozhodnout o volbě jednoho z následujících postupů: - Zůstatek fondu ve vlastním kapitálu bude odúčtován proti pořizovací ceně výrobní linky, a její následné odpisy budou vypočteny z pořizovací ceny upravené o přecenění cizoměnového forvardu. - Fond ve vlastním kapitálu bude ponechán a bude rozpouštěn do výsledovky po dobu použitelnosti pořízené výrobní linky. V obou případech bude dopad na výsledek hospodaření podniku Piky za rok končící stejný. Poslední přecenění forwardu na reálnou hodnotu bude nutné k okamžiku úhrady závazku, kdy dojde k vypořádání tohoto cizoměnového derivátu. V tomto případě se ale už bude jednat o zajištění reálné hodnoty, a proto bude změna reálné hodnoty forwardu promítnuta do výsledovky. 4 (a) Přehled hlavních rozdílů mezi úhradami vázanými na akcie k vypořádání akciemi a penězi: Úhrady vázané na akcie k vypořádání akciemi Dalová strana transakce je vykázána ve vlastním kapitálu podniku. Hodnota celkové transakce je určena použitím reálné hodnoty získaného zboží nebo služeb při jejich prvotním vykázání a není následně přeceňována. Úhrady vázané na akcie k vypořádání penězi Dalová strana transakce je vykázána v rámci závazků podniku. Dokud není závazek vypořádán, provádí podnik přecenění závazku na aktuální reálné hodnoty, např. k datu sestavení účetní závěrky, s dopadem na výsledovku. (b) Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku Kule k Vlastní kapitál fond na opce Výňatek z výkazu o úplném zisku podniku Kule za rok končící Náklady na zaměstnance Kč Kč Poznámka: výše uvedený náklad případně mohl být případně vykázán jako součást pořizovací ceny aktiva, které daní zaměstnanci v průběhu účetního období vytvářeli. Výpočty (pozn.: částky jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak): Doba udělení je celkem dva roky, proto bude v účetním období končícím vykázána jedna polovina nákladu do data a v následujícím účetním období pak přírůstek nákladu tak, aby zůstatek fondu ve vlastním kapitálu k odpovídal celkové hodnotě transakce vypočtené k tomuto datu. Jelikož se jedná o úhradu vázanou na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji, bude hodnota transakce vypočítána použitím reálné hodnoty opce k datu příslibu. Zůstatek fondu k : [( zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] * ½ = Zůstatek fondu k : [(21 zaměstnanců) * / 25 opcí * 600 Kč] = Náklad roku 2010: = IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

10 (c) Pokud se vedení podniku Kule rozhodne pro prodej výrobního závodu ve stávajícím stavu, mohl by být tento výrobní závod ve výkazu o finanční situaci podniku klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji podle pravidel standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Pro tuto klasifikaci je však nutné splnit kritéria předepsaná standardem tak, aby prodej byl vysoce pravděpodobný v průběhu dvanácti měsíců od klasifikace výrobního závodu jako vyřazovaná skupina v účetnictví. 175 Jakmile by výrobní závod byl klasifikován jako vyřazovaná skupina držená k prodeji, musela by být nejprve jednotlivá aktiva závodu přeceněna na nižší z jejich realizovatelné hodnoty a zůstatkové účetní hodnoty. Následně by pak bylo nutné přecenit celou vyřazovanou skupinu drženou k prodeji na nižší z celkové zůstatkové hodnoty aktiv skupiny a reálné hodnoty vyřazované skupiny minus náklady související s prodejem. Případná ztráta z přecenění by byla vykázána ve výsledovce k okamžiku přecenění. Následně by podnik Kule přestal odepisovat dlouhodobá aktiva vyřazované skupiny. Případný zisk z prodeje vyřazované skupiny by bylo možné vykázat až v okamžiku jejího prodeje. Výsledek hospodaření výrobního závodu by byl vykázán jako ukončovaná činnost ve výkazu o plném výsledku. V případě, kdy by před prodejem musela být provedena modernizace výrobního závodu, může vedení podniku Kule neklasifikovat dlouhodobá hmotná aktiva výrobního závodu do zásob a vykazovat je jako takové podle pravidel IAS 2 Zásoby. Klasifikace podle IFRS 5 v tomto případě nepřichází v úvahu, protože výrobní závod by nebyl připraven k prodeji ve stávajícím stavu. Náklady na prováděnou modernizaci by byly aktivovány, pokud by splňovaly kritéria pro aktivaci IAS 2. Průběžně by bylo nutné sledovat, zda zůstatková účetní hodnota zásob nepřevýší jejich realizovatelnou hodnotu, jinak by bylo nutné vytvořit odpovídající opravnou položku přes výsledovku. Případný zisk z prodeje zásob by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje. Při rozprodeji jednotlivých aktiv výrobního závodu bude nutné jednotlivá aktiva ocenit a klasifikovat podle relevantních standardů, jako jsou například IFRS 5, IAS 2 nebo IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění. Případný zisk z prodeje aktiv by bylo možné vykázat až v okamžiku jejich prodeje Ve všech výše uvedených případech bude vhodné posoudit nutnost tvorby rezervy na odstupné ze smluv a obecně případnou restrukturalizaci podle pravidel standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. V případě, kdy se vedení podniku Kule rozhodne pronajmout výrobní závod jako celek, bude nejprve nutné posoudit, zda se v souladu s pravidly standardu IAS 17 Leasingy jedná o finanční nebo operativní pronájem. Pokud bude pronájem klasifikovaný jako finanční, bude nutné pronajatá aktiva odúčtovat a vykázat pohledávku za nájemcem v současné hodnotě budoucích minimálních splátek. Následné splátky pak budou rozděleny na úrokový výnos vypočítaný implicitní úrokovou mírou leasingu a snížení pohledávky ve výkazu o finanční situaci. V případě operativního pronájmu bude podnik Kule postupovat u nemovitostí podle pravidel standardu IAS 40 Investice do nemovitostí a u ostatních aktiv podle relevantních standardů, například IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva. Aktiva pronajatá formou operativního pronájmu jsou totiž pronajatá aktiva ponechaná v účetnictví pronajímatele. U nemovitostí si pak podnik Kule může zvolit model jejich ocenění (reálnou hodnotou nebo historickou cenou). ŘEŠENÍ

11 176 5 (a) Standard IAS 18 Výnosy je používán pro vykazování výnosů z následujících typů transakcí: prodej zboží, za zboží jsou považované aktiva produkované podnikem, které jsou určené k dalšímu prodeji a aktiva pořízená s cílem následného prodeje, jako jsou například výrobky nebo obchodní zboží zakoupené maloobchodníkem; poskytování služeb, čímž je míněno provedení určitého smluvně dojednaného úkolu v průběhu sjednaného období; užívání aktiv podniku jinými stranami, z čehož podniku plynou úroky, licenční poplatky a dividendy. Výnosy jsou ve standardu IAS 18 definovány jako hrubé přírůstky ekonomických užitků během období z běžných činností podniku, které mají za následek zvýšení vlastního kapitálu podniku odlišné od jeho zvýšení příspěvky vlastníků podniku. Pro všechny typy výnosů z tržeb obecně platí, že výnos by měl být uznán pouze v případě, kdy: je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou podniku, již vzniklé náklady nebo náklady, které ve spojení s transakcí vzniknou, mohou být se spolehlivostí oceněny, částka výnosů může být spolehlivě oceněna. Další kriteria pro uznání výnosů z prodeje zboží jsou: podstatná rizika a odměny z vlastnictví zboží byly převedeny z prodávajícího na kupujícího, podnik si nezachová pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované s vlastnictvím prodaného zboží, ani skutečnou kontrolu nad tímto zbožím. Výnos z prodeje zboží nemůže být vykázán zejména v následujících případech: prodávající má stále závazek vyplývající z nedostatečného plnění nekrytý běžnou zárukou, přijetí výnosů z určitého dílčího prodeje je závislé na odvození výnosů u kupujícího z jeho prodeje zboží, zboží je dodáno s podmínkou instalace a instalace je ve smlouvě významnou složkou, která dosud nebyla prodávajícím dokončena, kupující je oprávněn nákup zrušit z důvodů uvedených ve smlouvě a prodávající nemá jistotu o pravděpodobnosti výnosů. Další kriteria pro vykázání výnosů z poskytování služeb jsou: k rozvahovému dni je možno spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce, vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě oceněny. Specifické zásady pro vykazování výnosů z užívání aktiv podniku jiným stranami jsou následující: úrok na poměrném časové bázi, která zohledňuje efektivní výnos daného aktiva, licenční poplatky na akruální bázi v souladu s podstatou příslušné smlouvy, dividendy jestliže vznikne právo akcionářů na přijetí platby. (b) Výňatek z výkazu o úplném výsledku podniku List za rok končící Výnosy z prodeje výrobků (lis plastů komisní prodej 2 688) Náklady na prodané výrobky (lis plastů komisní prodej 2 240) Ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (nářadí) -200 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (budova / 25) -100 Úrokové náklady ( * 10 %) -400 Výňatek z výkazu o finanční situaci podniku List k Zásoby (galvanizační linka zboží v komisi 960) Pohledávky z obchodního styku (lis plastů komisní prodej 2 688) Finanční závazek bankovní úvěr (budova s pozemkem * 10 %) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2010

12 Výpočty (pozn.: částky jsou tis. v Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) (ii) (iii) 177 Výnosy z prodeje lisu plastů je možné vykázat ve výkazu o úplném výsledku za rok končící , protože kritéria pro vykázání výnosů z prodeje zboží byla splněna. Podnik List splnil svou povinnost dodáním stroje, následná montáž byla již v režii kupujícího. Zároveň jsou vykázány náklady na prodané výkony ve výši vlastních výrobních nákladů podniku List. V případě speciálního nářadí nutného pro montáž lisu se nejedná o prodej zboží, ale o prodej dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě není možné vykázat prodejní cenu nářadí v rámci výnosů; ve výkazu o úplném výsledku za rok končící podnik Lis vykáže čistou ztrátu z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Oproti tomu výnosy z prodeje galvanizační jednotky a související náklady na prodaný výrobek bude moct podnik List vykázat až v následujícím účetním období, protože k nebylo dokončeno odzkoušení stroje. V tomto případě musí podnik List počkat s vykázáním výnosů na uplynutí zkušební doby, což nastane až v účetním období končícím V účetní závěrce podniku List k bude proto galvanizační jednotka zahrnuta do zůstatku zásob a oceněna ve vlastních nákladech podniku. Datum úhrady nemá ani v jednom případě vliv na vykázání výnosů, stejně tak doba mezi vykázáním výnosů a úhradou pohledávky není pravděpodobně významná pro případné diskontování. V případě komisního prodeje může podnik List vykázat tržby z prodeje zboží, až pokud jsou výrobky prodány zprostředkovatelem konečnému zákazníkovi. Z tohoto důvodu může být vykázán výnos pouze za poměrnou část výrobků, které podnik Pakl do tohoto data prodal koncovým zákazníkům, a částka výnosů bude snížena o provizi k úhradě podniku Pakl. Současně budou vykázány náklady na prodané výrobky oceněné v poměrné části vlastních nákladů podniku List. Zbývající neprodané výrobky budou k vykázány v rámci zásob výrobků podniku List v hodnotě zbývající části vlastních nákladů podniku. I v tomto případě nemá okamžik přijetí úhrady od podniku Pakl vliv na určení okamžiku vykázání výnosů. V případě prodeje nemovitosti je nutné posoudit ekonomickou podstatu uskutečněné transakce. Ačkoliv právní forma je prodej aktiva a jeho budoucí zpětná koupě, může se také jednat o přijatou půjčku, za kterou podnik List ručí právním titulem k nemovitosti. Podle popisu situace se jeví správná druhá varianta vznik zajištěného závazku. Důvody jsou zejména následující: Nemovitost byla prodaná výrazně pod tržní cenou a proto je vysoce pravděpodobné, že podnik List ji v budoucnu odkoupí od banky zpět. Podnik List nemovitost nadále využívá, stará se o její údržbu a pojištění, tedy ponechal si rizika obvykle spojovaná s vlastnictvím aktiva. Nejedná se však o zpětný finanční leasing za užívání budovy podnik List neplatí nájemné, i když z užívání budovy má prospěch. Nemovitost proto bude i nadále vykazována v rámci dlouhodobých aktiv podniku List a budova bude i nadále odepisována po dobu své zbývající doby použitelnosti. Přijaté peníze podnik List vykáže jako úvěr od banky, který bude úročen efektivní úrokovou sazbou 10 % ročně (4 400 / = 110 %, / = 110 %, / = 110 %). Úroky budou akumulovány do hodnoty závazku a závazek bude odúčtován při jeho úhradě. ŘEŠENÍ

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období 1 Společnost Alfa dne 30. 4. 2011 pořídila 600 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům této společnosti uhradila 5 400 tis. Kč bankovním převodem a emitovala akcie v úhrnné nominální

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více