1. Licenční podmínky :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Licenční podmínky :"

Transkript

1 ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas se všemi body Úplného licenčního ujednání mezi výrobcem a uživatelem zavazujete se je bez výjimky dodržovat! COPYRIGHT Všechny softwarové produkty, které jsou obsahem dodaného instalačního CD a uváděné pod souhrnným názvem AUTOSALON, jsou chráněny dle autorského zákona. Výhradní právo k neomezenému užívání a šíření výše zmíněných produktů, vlastní společnost: ProCad, spol. s.r.o. Hudcova BRNO ÚPLNÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 1. Licenční podmínky : Udělení licence. ProCad, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hudcova 78, IČ : jako výrobce uděluje právo (licenci) k užívání jedné kopie zakoupeného programu (software) v případě verze nesíťové na jednom počítači, v případě verze síťové na jedné síti počítačů. Program se užívá tehdy, jestliže je nainstalován do permanentní paměti (např. pevný disk, CD-ROM, nebo jiné paměťové zařízení) počítače. Uživatel je povinen registrovat se u výrobce odesláním řádně vyplněné registrační karty (spodní část zaslaného Dokladu pravosti) a to nejpozději do 14 dní po zakoupení licence. Pokud nebyla registrační karta řádně vyplněna a odeslána doporučenou na adresu výrobce, nemá ProCad, spol. s r.o. povinnosti jakékoliv podpory vůči koncovému zákazníkovi a koncovému zákazníkovi nevzniká nárok na záruční podmínky tak, jak jsou popsány v tomto Úplném licenčním ujednání. Licence je poskytována jako licence nevýhradní. Autorské právo. Software je majetkem společnosti ProCad, spol. s r.o. a je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem

2 ostatním materiálům, které podléhají autorskému právu (např. knihy, hudební nahrávky). Nesmíte pořizovat kopie příruček ani materiálů, které jsou součástí balení software. Vypovězení smlouvy. Software nelze vracet, neboť se nejedná o běžné zboží a nejedná se o uzavření kupní smlouvy. Tímto licenčním ujednáním vyjadřuje uživatel svůj souhlas s udělenou licencí a všemi podmínkami. Souhlas uživatele je vyjádřen v okamžiku otevření obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód. Smluvní ujednání neumožňuje jednostranné vypovězení ze strany uživatele po otevření obálky s Dokladem pravosti. Další omezení. Software není možno zapůjčovat ani pronajímat dalším osobám. Uživatel není oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě. Licenci je uživatel oprávněn postoupit pouze s písemným souhlasem výrobce a to i v případě prodeje podniku nebo jeho části. Záruční podmínky : Podmínkou vzniku nároku na záruku je řádné odeslání registrační karty doporučenou poštou na adresu firmy ProCad, spol. s r.o. uvedenou v záhlaví tohoto ujednání. Záruční doba programu je 6 měsíců ode dne prodeje uživateli. Místem uplatnění záruky je vždy sídlo prodejce programu nebo sídlo společnosti ProCad, spol. s r.o. Záruka se vztahuje na bezvadný chod programu, přičemž bezvadným chodem se rozumí chod programu v souladu s dodávanou dokumentací a jejími dodatky v písemné či elektronické podobě. ProCad, spol. s r.o. nemůže přislíbit ani ručit za vhodnost softwarového produktu a související uživatelské dokumentace pro určitý účel použití. Je plně v kompetenci budoucího uživatele, aby zvážil použitelnost software v rámci svých konkrétních aplikací a své podnikatelské činnosti. Případná nevhodnost některých funkcí pro konkrétní potřeby uživatele nezavazuje ProCad, spol. s r.o. k individuálním úpravám programu a nevytváří ani nárok na vrácení produktu. ProCad, spol. s r.o. se zavazuje bezplatně odstranit chybný chod programu či některé z jeho funkcí a uživateli bezplatně poskytnout opravenou verzi programu v případě, že jej konečný uživatel s vadou systému seznámí písemnou formou a to do 90-ti dnů ode dne písemného oznámení vad programu. Dnem oznámení vad se rozumí den, kdy byla výrobci doručena zásilka obsahující vytčení konkrétních vad programu. ProCad, spol. s r.o. se zavazuje sledovat vývoj legislativy a v případě nutných změn v programu připravit v co možná nejkratší době odpovídající update nebo upgrade pro uživatele, jimž je poskytována služba Roční podpora. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí licence do kalendářního roku je služba Roční podpora (zahrnující hotline a aktualizační verze programů) poskytování bezplatně do konce kalendářního roku, ve kterém byla smlouva uzavřena; v případě uzavření smlouvy o poskytnutí licence po běžného kalendářního roku je shora uvedená služba Roční podpora poskytována bezplatně ode dne uzavření smlouvy až do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve

3 kterém byla smlouva uzavřena. Po uplynutí uvedených lhůt je služba Roční podpora zpoplatňována poskytovatelem dle jeho platného ceníku. Veškeré další služby poskytované poskytovatelem mimo službu Roční podpora (např. mimozáruční opravy, případné úpravy programů, další objednané práce apod.) jsou poskytovatelem zpoplatňovány dle platného ceníku. ProCad, spol. s r.o. neručí za bezvadný chod programu v případě, že program je provozován na technice, která není 100% kompatibilní se standardem IBM PC. ProCad, spol. s r.o. neručí za bezvadnou funkci programu v případě, že je provozován na výpočetní technice vybavené jinými operačními systémy, než jsou uvedeny v technické specifikaci. ProCad, spol. s r.o. neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svojí funkcí či podstatou brání korektnímu chování programu například počítačové hry nebo některé rezidentní programy. ProCad, spol. s r.o. neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači, či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardware, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. ProCad, spol. s r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání, nebo jakékoliv další finanční ztráty). I když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití produktu firmy ProCad, spol. s r.o. a dokonce byl-li ProCad, spol. s r.o. označen jako možný původce těchto škod. ProCad, spol. s r.o. neručí za jakékoliv škody způsobené chodem programu na výpočetní technice, programovém vybavení a datových souborech uživatele, byly-li tyto způsobené užitím programu v rozporu s dodávanou dokumentací či vznikly následkem předem nedefinované události či užití nestandardního software či hardware. ProCad, spol. s r.o. neručí za správnost výstupů předávaných finančním úřadům, obchodním partnerům a dalším subjektům. V žádném případě odpovědnost firmy ProCad, spol. s r.o. nepřevýší částku zaplacenou za poskytnutí licence a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

4 Tento uživatelský manuál slouží pro prvotní seznámení uživatele se softwarem AUTOSALON. Číslování kapitol a jejich uspořádání je provedeno tak, jak by mělo probíhat Vaše seznamování s programem. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek se obraťte na pracovníky společnosti Pro- Cad s.r.o. na následující adrese: ProCad s.r.o. Hudcova BRNO Tel.: , , Fax: V uživatelském manuálu jsou pro lepší orientaci doplněny tyto značky: Značka, která Vás upozorní na věci důležité Značka, která Vás upozorní na příklady. Systém AUTOSALON je určen pro použití v oblasti prodeje nových vozidel. MINIMÁLNÍ KONFIGURACE POČÍTAČE osobní počítač PENTIUM 500 a vyšší operační paměť RAM 128 MB a více min. 200 MB diskového prostoru WINDOWS NT, 2000, XP REGISTRACE Ihned po zakoupení programu, zašlete zpět na naši adresu vyplněnou registrační kartu, abyste mohli využívat výhod registrovaných uživatelů. Mezi důležité výhody určitě patří: automatická nabídka Ročních podpor poskytování informací o nových produktech naší firmy.

5 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 1.1.INSTALACE PROGRAMU AUTOSALON Instalace programu AUTOSALON se musí vždy provádět do adresáře nabízeného instalačním programem. Jste-li uživatelé programu AUTOSERVIS, bude instalace provedena do společného adresáře (již existujícího, kde je umístěn program AUTOSERVIS). Po provedení instalace podle následujících pokynů v programu zůstávají data z demoverze. Tyto data můžete v programu ponechat pro základní seznámení. Když se rozhodnete program připravit pro ostrý provoz (smazat data demoverze) vstoupíte do programu jako SUPERVISOR, v menu NÁPOVĚDA zvolíte možnost VYMAZÁNÍ DAT. Otevře se Vám dialogové okno pro zapsání ID produktu. Po jeho zapsání zvolíte možnost SMAZAT DATA, popřípadě NASTAVENÍ PRVNÍCH ČÍSEL DOKLADŮ. Po potvrzení dojde k vymazání dat demoverze a zapsání prvních čísel dokladů dle Vaší volby. Pozorně si přečtěte následující body a vyberte variantu, která ve Vašem případě přichází v úvahu. Instalaci programu AUTOSALON 9.60 WIN v síťové verzi svěřte vždy svému správci sítě INSTALACE PROGRAMU NESÍŤOVÁ VERZE. Z instalačního CD nainstalujete AUTOSALON Spustíte program (bude spuštěna demoverze), přihlásíte se jako SUPERVISOR a v menu NÁPOVĚDA zvolíte možnost AUTORIZACE PROGRAMU. Z přiloženého DOKLADU PRAVOSTI provedete autorizaci programu INSTALACE PROGRAMU SÍŤOVÁ VERZE Na síti není vyčleněný server. Z instalačního CD nainstalujete na řídící PC (na sdílený disk) AUTOSALON. Spustíte program (bude spuštěna demoverze), přihlásíte se jako SUPERVISOR a v menu NÁPOVĚDA zvolíte možnost AUTORIZACE PROGRAMU. Z přiloženého DOKLADU PRAVOSTI provedete autorizaci programu. Na ostatních stanicích provedete mapování sdíleného disku (např. F:\). Z instalačního CD nainstalujete na ostatní stanice AUTOSALON. Spustíte program (bude spuštěna demoverze), přihlásíte se jako SUPERVISOR a v menu SPECIÁL NASTAVENÍ ZDROJE DAT vyberete adresář na serveru, ve kterém jsou umístěna data (např. : F:\SERVIS ) a potvrdíte jej.

6 INSTALACE PROGRAMU WIN SÍŤOVÁ VERZE Na síti je vyčleněný server (např. NOVELL) Z instalačního CD nainstalujete na vybranou stanici AUTOSALON. Spustíte program (bude spuštěna demoverze), přihlásíte se jako SUPERVISOR a v menu NÁPOVĚDA zvolíte možnost AUTORIZACE PROGRAMU. Z přiloženého DOKLADU PRAVOSTI provedete autorizaci programu. Překopírujete celý adresář SERVIS na server na síťový disk. Z instalačního CD nainstalujete na ostatní stanice AUTOSALON WIN. Spustíte program (bude spuštěna demoverze), přihlásíte se jako SUPERVISOR a v menu SPECIÁL NASTAVENÍ ZDROJE DAT vyberete adresář na serveru, ve kterém jsou umístěna data (např. : F:\SERVIS a potvrdíte jej MOŽNOST SPOJENÍ PROGRAMŮ AUTOSERVIS A AUTOSALON Spojením obou programů docílíte existenci společného Skladu náhradních dílů (z programu AUTOSALON používáte již existující sklad náhradních dílů v programu AUTOSERVIS), společných Číselníků (Číselníky organizací, zaměstnanců, středisek) a Objednávek. V případě, že máte zájem o spojení obou programů, kontaktujte telefonicky naši firmu PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Po spuštění programu prostřednictvím ikony AUTOSALON se zobrazí vstupní obrazovka s volbou následujících možností : AUTOSALON Slouží pro spuštění programu. OPRAVA POŠKOZENÝCH DBF SOUBORŮ METODA 1 Slouží pro opravu poškozených databázových souborů. OPRAVA POŠKOZENÝCH DBF SOUBORŮ METODA 2 Slouží pro opravu poškozených databázových souborů. Používá rozdílnou metodu oprav oproti METODĚ 1

7 OPRAVA INDEXOVÝCH SOUBORŮ Provede smazání všech indexů, jejich nové vytvoření a přeindexování databází. Pokud provozujete program v síti, nelze provádět tyto funkce za provozu jiných stanic. Po aktivaci položky AUTOSALON se objeví tabulka pro přihlášení do programu. Postup zadání: Vyberete jméno Pro první spuštění jsou v programu zadaná dvě jména: SUPERVISOR Slouží pro vstup do programu s možností některých speciálních funkcí. Dovoluje zakládat nové uživatele, měnit sazbu DPH, opravovat již uzavřené doklady (viz menu speciál SEZNAM UŽIVATELŮ). UZIV

8 Slouží pro vlastní práci v programu. Jeho jméno lze změnit, pokud se do programu přihlásíte jako SUPERVISOR Zadáte heslo. HESLO Heslo pro první přihlášení do programu je XXX. Toto heslo platí jak pro jméno SUPERVISOR, tak pro jméno UZIV. Heslo se nezobrazuje na monitoru! KONEC Ukončí práci programu.

9 2. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM 2.1. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PROGRAMU <F1> - POMOC (HELP) Vyvolá soubor nápovědy. Pokud je vyvolána v souvislosti s konkrétní volbou, vztahuje se k této volbě. Vyplňujete výdejku ze skladu a potřebujete poradit. Stiskem klávesy <F1> se na monitoru zobrazí nápověda pro SKLAD. OBSAH Obsahuje seznam popisovaných funkcí. REJSTŘÍK Obsahuje seznam jednotlivých pojmů. VYHLEDÁVAT Po zadání slova do pole vyhledávat zobrazí místo, kde se tato položka vyskytuje. <F4> - ZÁPIS AKTUÁLNÍHO DATA Aktuální datum se přepíše na pozici kurzoru právě vyplňované položky. Položka musí být typu datum.

10 ZMĚNA DATA Tato volba je přístupná v menu HORKÉ KLÁVESY - ZMĚNA DATUMU Po spuštění systému je automaticky nastaveno datum shodné se systémovým datem počítače. Během práce je možné v programu datum změnit a tím pořizovat doklady v jiném datumu. Změna datumu se provede pouze v rámci programu, nemění se datum systémové (počítače) UNIVERZÁLNÍ FUNKCE - PRVNÍ POLOŽKA Při prohlížení v přehledech se kurzor přesune (po kliknutí na ikonu nebo při stisku klávesy HOME) na první položku. - POSLEDNÍ POLOŽKA Při prohlížení v přehledech se kurzor přesune (po kliknutí na ikonu, nebo při stisku klávesy END) na poslední položku. - POSUN NAHORU Po kliknutí na tuto ikonu se kurzor přesune o jednu položku směrem nahoru. - POSUN DOLŮ Po kliknutí na tuto ikonu se kurzor přesune o jednu položku směrem dolů. - EDITACE ZÁZNAMU Editování (oprava) již pořízených záznamů. POTVRZENÍ ZÁPISU Po vyplnění položky použijeme klávesu Enter pro ukončení zápisu a přechodu na další položku. - NOVÝ ZÁZNAM PRODEJ ND Nový záznam v prodeji. - NOVÝ ZÁZNAM Použijeme v případě, že chceme založit nový záznam. - NOVÝ ZÁZNAM PRODEJ Založení nového záznamu v prodeji s možností doplnění odběratele.

11 - UKONČENÍ S ULOŽENÍM Tuto funkci používáme vždy, když chceme ukončit a současně uložit editovaný nebo nový záznam. UKONČENÍ BEZ ULOŽENÍ <ESC> Použijeme pokud chceme vyplňování dokladu opustit bez uložení. - VYMAZÁNÍ AKTIVNÍHO ŘÁDKU Pokud se rozhodnete pro smazání vybraného zápisu, musíte po aktivaci funkce mazání volbu potvrdit. Zvolíte-li možnost ANO, bude vybraný záznam vymazán. Tato funkce neprovádí fyzické smazání vybraného záznamu. K fyzickému smazání je nutno použít funkci SETŘEPÁNÍ SOUBORŮ v menu SPECIÁL. - TISK Tato funkce provádí tisk zvoleného záznamu. Podle funkce, ze které je tisk spuštěn, je vytištěn buď přímo uvedený doklad, nebo soupis dokladů. Při tisku je aktivováno menu tisku výstupních sestav, které obsahuje: Záložka TISK

12 JMÉNO TISKOVÉ SESTAVY ZVOLENÁ TISKÁRNA V tomto řádku je nastavena výchozí tiskárny. Pokud chcete tisknout na jinou nainstalovanou tiskárnu, proveďte změnu. NASTAVENÍ TISKÁRNY Umožní provádět nastavení parametrů tiskárny. PROHLÍŽENÍ NA OBRAZOVCE Zobrazí se náhled na tiskovou úlohu. TISK NA TISKÁRNĚ Tisková úloha se odešle k tisku na vybranou tiskárnu. TISK DO SOUBORU Sestava se uloží do souboru: JMÉNO TISKOVÉ SESTAVY.TXT. POČET KOPIÍ Udává kolikrát se má tisk provádět. ROZSAH STRÁNEK Umožní nastavit tisk konkrétní strany. ZRUŠ TISK Provede storno tiskové úlohy. Záložka EXPORT : (příplatkový modul) EXPORT je určen k exportování konkrétní tiskové sestavy do souboru. JMÉNO TISKOVÉ SESTAVY EXPORT DO (WORD 2000, EXCEL 7.0, PDF, HTML) Vyberete formát souboru, do kterého chcete tiskovou sestavu exportovat. CESTA K EXPORTOVANÉMU SOUBORU Vyberete cestu na disk a adresář, kam chcete tiskovou sestavu exportovat. JMÉNO SOUBORU Zapíšete Vámi zvolené jméno souboru, do kterého bude tisková sestava exportována. VYTVOŘ SESTAVU Sestava bude vyexportována podle Vámi zadaných kriterií. S vytvořenou sestavu lze dále pracovat SW nástrojem, do jehož podoby byl soubor exportován. Práce s tímto souborem

13 předpokládá dobrou uživatelskou znalost nástroje, kam byl soubor exportován (WORD, EXCEL ) - VÍCEVÝZNAMOVÁ FUNKCE a) přihrání vybraných položek na disketu nebo z diskety. - používá se pro přihrání souborů na disketu pro jejich přenos do účetnictví.(pouze fakturace, číselník organizací a příjmové doklady. - umožňuje přihrát z diskety naplněný normativ výkonů (časové normy oprav). b) přecenění skladových položek v evidenci skladu. - HLEDÁNÍ Slouží pro přesun na zvolený záznam podle klíče, který se liší v jednotlivých funkcích. Pokud není tento záznam nalezen, vrátíte se na začátek souboru. - VÝBĚRY Podle zadaných kritérií se vybere zvolená množina záznamů. V jednotlivých funkcích se kritéria pro výběr liší. Počet kritérií pro výběry je omezen. Na jeho překročení Vás upozorní chybové hlášení. - SOUČTY Touto funkcí můžete zjistit součty zvolených záznamů. Tyto součty se zobrazují pomocí tabulek a liší se podle funkce, ve které se součet provádí. - VÝDEJ VÝKONŮ Aktivuje výdej výkonů na auto v menu Prodej aut nebo v menu VÝKONY VYDANÉ VÝKONY. - HROMADNÝ VÝDEJ VÝKONŮ Aktivuje hromadný výdej výkonů. Tuto funkci je možné použít teprve ve výdejce výkonů v řádcích výdejky. - PŘEPNUTÍ NHOD NA Kč A OPAČNĚ Umožňuje přepínání výdeje v Nhod na Kč a opačně. První výdej probíhá vždy podle typu výdeje uvedeného v konfiguraci kliknutím na položku nová. Výhodou této funkce je možnost používání dvou různých ceníku výkonů. Pokud chcete tuto klávesu používat musíte: Naplnit seznam výkonů v Nhodinách i v Kč. Změna Nhod na Kč se provádí v konfiguraci.

14 V ceníku máte u položky XXX uvedeno ohodnocení 1 Nhod. Při nastavení 100 Kč za 1Nhodinu budete účtovat pro zákazníka za položku Kč. Pokud máme v ceníku uvedeno kromě 1 Nhod taky 150 Kč, máme možnost aktivací ikony V účtovat tento výkon za 150 Kč. - VÝDEJ MATERIÁLU Aktivuje výdej materiálu na prodávané auto. - ZMĚNA CENY Aktivuje ve všech výdejkách možnost změny ceny (pokud má uživatel v nastavení práv povoleno) a to jak u materiálu, tak u výkonů. - ZJIŠTĚNÍ POSLEDNÍHO UŽIVATELE Pokud se do programu přihlásíte jako SUPERVISOR, kliknutím na ikonu U se vypíše jméno posledního uživatele, který pracoval s konkrétním zápisem, na kterém se právě nacházíte POTVRZENÍ VOLBY V některých případech program vyžaduje potvrzení volby pro Vámi prováděnou akci. Tímto způsobem kontroluje program vědomé provádění některých funkcí. Protože zvýraznění položky <ANO> nebo <NE>, pro výběr správné akce, nemusí být jednoznačné, doporučujeme provádět výběr podle prvního písmene. Stiskem <A> aktivujete <ANO>, stiskem <N> aktivujete <NE> VÝBĚRY Z ČÍSELNÍKŮ A SKLADŮ Pro snadnější výběry materiálu je možné v programu používat seznamy. Postup je následující: Potřebujete vybrat materiál ze skladu a neznáte jeho kód. Při zadání neznámého kódu se objeví seznam. Tento seznam je přetříděn podle položky, kterou jsme zadávali.

15 Například jsme zadávali katalogové číslo. Seznam je tříděn podle katalogového čísla. (sloupec je zobrazen červeně). Kliknutím na sloupec název se seznam přetřídí podle názvu a tento sloupec se podbarví červeně. Dále ještě můžeme v rámci tohoto seznamu aktivovat VÝBĚR. Zadáním slova olej do řádku název a potvrzením výběru se seznam zúží na položky, kde se vyskytuje v názvu slovo olej (např. i olejový) CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Při práci s programem může dojít k drobným chybám. Většinou jsou ošetřené a informace o nich se objeví česky v tzv. chybových hlášeních. Pokud vlastníte pomalejší počítač, může někdy docházet k chybám z důvodu rychlejšího zadávání informací, než je počítač schopen zpracovat (platí hlavně u hromadného výdeje výkonů). Po výběru některé z voleb (Opakovat, Ignorovat nebo Zrušit), které program automaticky nabídne, můžete pokračovat v další práci. Některá chybová hlášení jsou psaná v angličtině. V tomto případě doporučujeme stisknout klávesu <Z> Zrušit. <O> - OPAKOVAT Použít pouze v případě, že je tato volba doporučena. Funkce se provede znovu. <I> - IGNOROVAT Použít pouze v případě, že je tato volba doporučena. Pokračuje funkcí, která následuje za funkcí, která chybu vyvolala.

16 <Z> ZRUŠIT Tato volba provede ukončení právě vykonávané funkce. Všechny změny, které jste provedli v aktuální funkci, budou ztraceny. Touto volbou se vrátíte do hlavního menu, systém se uvede do počátečního nastavení. Po návratu do hlavního menu se můžete vrátit zpět do původně volané funkce a pokračovat v ní. Pokud dojde k chybě programu, doporučujeme program ukončit a znovu spustit. Pokud možno informujte nás, jak k chybě došlo a jaké hlášení program vypsal ČÍSLOVÁNÍ POLOŽEK Při číslování jednotlivých zápisů (např. v číselníku pracovníků, středisek, seznamu skladů atd.) můžete používat čísla, písmena nebo kombinaci čísel a písmen. Než si zvolíte způsob číslování, je třeba si uvědomit, že způsob řazení očíslovaných dokladů má určitou zákonitost. Doklady značené číslem: 1, 2, 15, 27 budou automaticky řazeny takto: 1, 15, 2, 27 Budete-li chtít, aby se číslované doklady řadily za sebou, musíte je číslovat od 01,02,15,27 a dál. DOKLADY NESMĚJÍ ZAČÍNAT MEZEROU!!! 2.7. TŘÍDĚNÍ POLOŽEK Program umí třídit všechny položky (podle názvu, katalogového čísla), dvojím způsobem. 1. České třídění: program třídí položky podle české normy tzn. a, b, c, č,..atd. Nerozlišuje malé a velké písmena (malé c je identické C). 2. Třídění dle PC (Machine): program třídí položky podle kódu počítače,tzn. např. a,b,c,d,..z,č, atd. Rozlišuje malá a velká písmena a česká písmena jsou seřazena až na konci za písmenem z. Na třídění má vliv soubor CONFIG.FP, který je umístěn v adresáři SERVIS. Pokud chcete provádět české třídění musí soubor obsahovat řádek : COLLATE = CZECH Pokud nechcete provádět české třídění, musíte změnit řádek na: COLLATE = MACHINE Před zahájením vlastní práce s programem Vám doporučujeme důkladné seznámení s programem a vyzkoušení všech funkcí. K tomuto jsou určena data demoverze.

17 3. ZÁKLADNÍ SCHÉMA SYSTÉMU PRODEJ AUT OBJEDNÁVKY AUT PRODEJ AUT KALKULACE AUTA KALKULACE DEMOAUTA SHOWROOM ARCHIV PRODEJE AUT KARTY NOVÝCH AUT NÁKUPKY STAV POKLADNY DENNÍ ZÁVĚRKA TRŽEB SOUPIS ZÁLOH PRODEJ AUT SOUPIS PRODEJE PODLE PRACOVNÍKŮ SOUPIS PLATEB AUT SOUPIS VÝSLEDKŮ PRO ALISON SOUPIS NÁKUPEK PODLE ZAKÁZEK AUTA EVIDENCE SKLADU NOVÝCH AUT CENÍK NOVÝCH AUT SEZNAM PŘÍPLATKŮ K AUTU SEZNAM TYPŮ AUT RELOKACE AUT VOLNÁ AUTA SOUPIS PŘIJATÝCH AUT SOUPIS VYDANÝCH AUT SOUPIS PŘEVEDENÝCH AUT INVENTURNÍ SOUPIS AUT

18 OJETÁ AUTA NABÍZENÁ OJETÁ AUTA PRODANÁ OJETÁ AUTA PŮVOD AUTA SOUPIS PŘIJATÝCH OJETÝCH AUT SOUPIS PRODANÝCH OJETÝCH AUT KONTAKTY POTENCIONÁLNÍ KONTAKTY STÁLÉ KONTAKTY MRTVÉ KONTAKTY SOUPIS POZNÁMEK DLE DATUMU SOUPIS DEMOJÍZD SOUPIS NEVYKRYTÝCH KONTAKTŮ SKLADY EVIDENCE SKLADU PŘÍJEM DO SKLADU VÝDEJ ZE SKLADU PŘEVOD MEZI SKLADY SKUPINY MATERIÁLU PEVNÉ CENY RABATOVÉ SKUPINY HROMADNÉ NAČTENÍ MAT. Z ČTEČKY ČÁR. KÓDU CENÍK ND KONTROLA SKLADOVÝCH KARET KONTROLA RABATŮ NA VÝDEJKÁCH STAV SKLADU K URČITÉMU DNI OBRATY MATERIÁLU SMAZÁNÍ NEPOUŽÍVANÝCH SKLAD. KARET STATISTIKA VÝDEJE MATERIÁLU INVENTURA SKLADU MAXIMÁLNÍ POČET KUSŮ STAV SKLADŮ STAV PODSKLADŮ SOUPIS NÍZKOOBRÁTKOVÝCH ZÁSOB

19 SOUPIS NEPOCHYBLIVÝCH ZÁSOB TISKOVÉ SESTAVY PŘÍJMU DO SKLADU Příjem za období Příjem podle materiálu Příjem podle podskladů Příjem podle typu příjmu Příjem podle MLI TISKOVÉ SESTAVY VÝDEJE ZE SKLADU Výdej za období Výdej podle materiálu Výdej podle podskladů Výdej podle podskladů a středisek Výdej podle zakázek Výdej podle středisek Výdej podle středisek a dodavatelů Výdej podle typu výdeje Výdej podle MLI Výdej zakázky AutoSalon SOUPIS PŘEVODEK MEZI SKLADY PODLIMITNÍ ZÁSOBY OBJEDNÁVKY SOUPIS PODLIMITNÍCH ZÁSOB SOUPIS NADLIMITNÍCH ZÁSOB Bez nulových nadlimitů Včetně nulových nadlimitů INVENTURNÍ SOUPIS MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKY MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKA SKLADŮ MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKA VÝKONŮ PŘEHLED MĚSÍČNÍCH ZÁVĚREK SKLADU PŘEHLED MĚSÍČNÍCH ZÁVĚREK VÝKONŮ MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKA FISKÁLNÍHO MODULU

20 FAKTURACE EVIDENCE FAKTUR EVIDENCE PLATEB NA PLATEBNÍ KARTY ČÍSELNÉ ŘADY FAKTUR SOUPIS DAŇOVÝCH DOKLADŮ PRODEJ ND PRODEJ ND STAV POKLADNY MINCOVKA OBJEDNÁVKY PÁROVÁNÍ OBJEDNÁVEK EVIDENCE DAŇOVÝCH DOKLADŮ PRODEJ ND DENNÍ ZÁVĚRKA TRŽBY SOUPIS PRODEJEK PLACENÝCH PLAT. KARTOU SOUPIS DAŇOVÝCH DOKLADŮ PRODEJ ND SOUPIS PRODEJEK PLACENÝCH PLATEB. KARTOU ARCHIV PRODEJE CENÍK SOUPIS PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK SOUPIS PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK PODLE ZBOŽÍ SOUPIS NEVYKRYTÝCH PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK SOUPIS PRODEJE PODLE PRACOVNÍKŮ SOUPIS PRODEJEK PRO KLUB OPEL OBJEDNÁVKY EVIDENCE OBJEDNÁVEK EVIDENCE VZOROVÝCH OBJEDNÁVEK KÓDY OBJEDNÁVEK NÁVRH OBJEDNÁVKY HROMADNÉ VYKRYTÍ OBJEDNÁVEK SOUPIS VYDANÝCH OBJEDNÁVEK SOUPIS VYDANÝCH OBJED. PODLE MATERIÁLU SOUPIS NEVYKRYT. VYDANÝCHOBJEDNÁVEK

21 VÝKONY PROVEDENÉ VÝKONY SEZNAM VÝKONŮ KÓDY OBTÍŽNOSTI SKUPINY VÝKONY SOUPIS VYDANÝCH VÝKONŮ ZA OBDOBÍ SOUPIS VÝKONŮ PODLE KÓDU VÝKONŮ SOUPIS VÝKONŮ PODLE ZAKÁZEK SOUPIS VÝKONŮ PODLE PRACOVNÍKŮ SOUPIS VÝKONŮ PODLE STŘEDISEK SOUPIS VÝKONŮ PODLE STŘED. A PRACOVNÍKŮ SOUPIS VÝDEJEK PODLE TYPU VÝDEJE SOUPIS VÝDEJEK PODLE TYPU VÝDEJE VČ. NH CENÍK VÝKONŮ ČÍSELNÍKY ČÍSELNÍK ORGANIZACÍ ČÍSELNÍK STŘEDISEK ČÍSELNÍK PRACOVNÍKŮ KURZOVNÍ LÍSTEK FORMY ÚHRAD EVIDENCE PROVEDENÍ EVIDENCE BAREV SEZNAM SKUPIN AUT KATEGORIE AUT EVIDENCE ŠTÍTKŮ RENAULT EVIDENCE ZDROJŮ INFORMACÍ STAVY AUT RELOKACE EVIDENCE PLATEBNÍCH KARET

22 SERVIS SLOVNÍČEK FRÁZÍ DIÁŘ NASTAVENÍ INTERVALŮ DIÁŘE SEZNAM SKLADŮ SEZNAM SKLADŮ AUT SEZNAM PODSKLADŮ SEZNAM SKUPIN MATERIÁLU CENOVÉ SKUPINY EVIDENCE POKLADNÍCH DOKLADŮ EVIDENCE DAŇOVÝCH ZÁLOH EVIDENCE BANKOVNÍCH VÝPISŮ SEZNAM LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ SEZNAM POJIŠŤOVEN

23 SPECIÁL VYTVOŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ KOPIE OBNOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍ KOPIE ARCHIVACE DAT OBNOVENÍ DAT KONFIGURACE SYSTÉMU NASTAVENÍ ZDROJE DAT NASTAVENÍ 1. ČÍSEL DOKLADŮ PŘEHLED STAVŮ POKLADEN SETŘEPÁNÍ SOUBORŮ REINDEXACE SOUBORŮ KONTROLA DUPLICITY DOKLADŮ OPRAVA Y2K ROČNÍ ZÁVĚRKA SEZNAM UŽIVATELŮ NÁPOVĚDA NÁPOVĚDA AUTORIZACE PROGRAMU VYMAZÁNÍ DAT ZALOŽENÍ CENÍKŮ NEBO ÚČETNICTVÍ INFORMACE O PROGRAMU HORKÉ KLÁVESY SLOVNÍČEK FRÁZÍ ZMĚNA DATUMU KALKULAČKA DAŇOVÁ KALKULAČKA POKLADNÍ ZÁSUVKA CENÍKY SERVISNÍ MODUL KONEC

24 Poznámka: V kapitole ZÁKLADNÍ SCHÉMA SYSTÉMU není použito podbarvení stejným významem jako v programu AUTOSALON, kde tmavošedé řádky představují TISKOVÉ SESTAVY.

25 4. HORKÉ KLÁVESY 4.1. SLOVNÍČEK FRÁZÍ Po aktivaci se Vám zobrazí tabulka, do které si můžete vypsat nejčastěji používané fráze. Každá fráze může mít své cenové ohodnocení. Pokud přepisujete slovníček frází do objednaných prací na zakázce, načítají se položky z ceny do Předběžné ceny (kalkulace). Fráze se automaticky řadí podle abecedy. Jednotlivé fráze můžete kdykoliv vymazat. Celý SLOVNÍČEK FRÁZÍ si můžete také vytisknout. Použití SLOVNÍČKU FRÁZÍ: Na místo kam budete zapisovat text umístíte kurzor. Klávesou <F2> aktivujete slovníček frází, vyberete text a potvrdíte. Text se přepíše na místo, kde byl umístěn kurzor ZMĚNA DATUMU Po spuštění systému je automaticky nastaveno datum shodné se systémovým datem počítače. Během práce je možné v programu datum změnit a tím pořizovat doklady v jiném datumu. Změna datumu se provede pouze v rámci programu, nemění se datum systémové (počítače) KALKULAČKA Po aktivaci se Vám zobrazí kalkulačka DAŇOVÁ KALKULAČKA Po aktivaci se Vám zobrazí daňová kalkulačka. Umožní Vám kontrolu správnosti výpočtu DPH například na dokladech od dodavatelů POKLADNÍ ZÁSUVKA V případě, že používáte pokladní zásuvku, která komunikuje s programem AutoSalon po aktivaci submenu se otevře připojená pokladní zásuvka (viz popis položky Používání pokladní zásuvky v části manuálu Konfigurace systému) CENÍKY Umožňuje zobrazení některých dodavatelských ceníků, které nejsou součástí základního programu. V případě zájmu o tuto funkci programu nás kontaktujte.

26 4.7. SERVISNÍ MODUL Uživateli je nepřístupný, vstup je umožněn pouze pracovníkovi firmy ProCad, spol. s r.o. při zásahu prostřednictvím Vzdálené správy, která je poskytována jako součást ROČNÍ PODPORY.

27 5. MENU NÁPOVĚDA 5.1. NÁPOVĚDA LZE AKTIVOVAT TAKTÉŽ STISKEM KLÁVESY <F1> - POMOC (HELP) Viz kapitola AUTORIZACE PROGRAMU Tato funkce je přístupná pouze SUPERVISORovi. Po potvrzení Vašeho souhlasu s licenčním ujednáním Vám program umožní zapsat ID kód, který je na DOKLADU PRAVOSTI. Po zapsání ID kódu a jeho potvrzení je program autorizován, což se projeví po jeho znovuspuštění. Autorizace znamená nastavení programu přesně podle zakoupené licence VYMAZÁNÍ DAT Toto funkce Vám umožní po zadání ID kódu smazat data obsažená v programu, např.: data v demoverzi ZALOŽENÍ CENÍKŮ NEBO ÚČETNICTVÍ Položka je přístupná pouze SUPERVISOROVi. Vyžaduje vložení instalačního kódu ceníku (v některých případech i účetnictví). Jednotlivé ceníky jsou poskytovány uživatelům jako příplatkový modul. Informujte se na lince HOT-LINE INFORMACE O PROGRAMU Záložka PROGRAM Informuje Vás o verzi Vašeho programu a údajích o oprávněném uživateli tohoto programu. Záložka KONTAKT - obsahuje kontakt na ProCad spol. s r.o. a možnost připojení se na dálkovou správu linky HOT-LINE. Záložka INFORMACE O PC - umožňuje zjištění více informací o Vašem PC

28

29 6. SPECIÁL 6.1. VYTVOŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ KOPIE Bezpečnostní kopie se automaticky vytvoří při spuštění programu poprvé v každém dni. Pokud v počítačové síti není stejné datum na všech počítačích, provede se spuštění kopie znovu i když kopie již byla vytvořena. Počítač, který vstupuje do programu, totiž zjistí jiné datum vytvoření bezpečnostní kopie, než je jeho aktuální datum. Proto musí být v počítačové síti systémové datum na všech počítačích stejné. Program vytvoří na Vašem disku záložní kopii každého souboru, ale s jinou příponou souboru (BAK). K těmto souborům se můžete kdykoliv vrátit, ale musíte si uvědomit, že ztrácíte všechny nové údaje ve Vašich právě používaných datech. Vrátit se k těmto souborům můžete pomocí funkce OBNOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍ KOPIE, a to pouze do vytvoření nové bezpečnostní kopie. V počítačové síti je tato funkce přístupná pouze tehdy, pokud nepracuje s programem jiný uživatel OBNOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍ KOPIE Slouží k obnovení z bezpečnostní kopie v souvislosti z předchozí kapitolou. Po spuštění funkce Vás program upozorní: POZOR! Budou přemazány stávající soubory! V této chvíli se ještě můžete rozmyslet a obnovení zadáním volby <NE> zrušit. Zvolíte-li <ANO> budou záložní data přepsána do Vašich používaných souborů. V počítačové síti je tato funkce přístupná pouze tehdy, pokud nepracuje s programem jiný uživatel ARCHIVACE DAT V případě, že jste s dodávkou programu obdrželi médium s archivačním programem ARJ.EXE, je tento zapotřebí nakopírovat do adresáře, ve kterém je umístěn program Auto- Servis. V síťové licenci nakopírujte tento program i do adresářů programu na jednotlivých stanicích. Program potom vytváří soubor obsahující zálohu v příponou ARJ. Pokud jste uvedený program při nákupu neobdrželi, program zálohuje do souborů s příponou ZIP. Archivace dat slouží k archivaci vašich dat programu AutoSalon dat na pevný disk, nebo zálohovací média (ZIP mechanika, ). Program archivuje data a komprimuje do souboru A_Sčíslo verze programu.arj (ZIP).

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy 2. přepracované a konsolidované vydání Tento dokument přibližuje obsluhu informačního systému Newton pro oční optiky a optometristy.

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

KNIHA JÍZD A DOPRAVA

KNIHA JÍZD A DOPRAVA M R P S o u b o r ú č e t n í ch a g e n d KNIHA JÍZD A DOPRAVA verze 3.x P.O.BOX 35 763 15 Slušovice tel.: 067/700 12 58 zázn./fax: 067/798 11 76 internet: www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více