Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011"

Transkript

1 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE , NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Vyvěšeno: Sejmuto: Město Kojetín Březen 2012

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru 2

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města v plném znění, včetně všech příloh a zprávy o hospodaření je k dispozici na Finančním odboru MěÚ. OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2011 přehled rozpočtových opatření d. Rozpis příjmů za 1-12/2011 e. Rozpis výdajů za 1-12/ Údaje o hospodaření s majetkem města za r a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 b. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k c. Přehled pohledávek města k d. Přehled závazků města k e. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k a. Údaje o zadluženosti města k b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 3

4 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením č. Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/ Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.kč) Třída 1 Daňové příjmy ,45 Třída 2 Nedaňové příjmy ,80 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery ,27 Příjmy celkem ,52 Třída 5 Běžné výdaje ,96 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,96 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 113,56 FINANCOVÁNÍ (tis.kč) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent , Uhrazené splátky krátkod.úvěry , Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů 132, Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB 800, Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů , Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 Financování ,56 Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k celkem ,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši ,59 Kč. POL TEXT PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR Třída 1 Daňové příjmy , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,13 102,04 356,26 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,87 98,90-33,13 Třída 4 Přijaté transfery , ,16 193, ,94 99,41-151,22 Příjmy celkem , , , ,83 100, ,80 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,24 95, ,14 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,29-661, ,04 94,42-525,25 Výdaje celkem , , , ,28 95, ,39 Saldo: Příjmy- Výdaje 2 113, ,36 871, ,55 288, ,19 4

5 Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto: Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Podíl SK/UR Rozdíl SK- UR , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280,24 Financování , ,36-871, ,55 288, ,19 Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu: POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,89 Nedaňové příjmy , , ,13 Kapitálové příjmy 0, , ,87 Přijaté transfery , , ,94 Běžné výdaje , , ,24 Kapitálové výdaje , , ,04 5

6 VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč) (tis. Kč) KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) , , , , , , ,50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , ,00 0, , , ,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 6

7 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok PŘÍJMY ,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 3% 17% 55% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.kč) POL TEXT Třída 1 Daňové příjmy PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R PŘÍJMY /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) Rozdíl SK-UR , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem , , , ,13 102,04 356,26 0, , , ,87 98,90-33, , ,16 193, ,94 99,41-151, , , , ,83 100, ,80 Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze protekla, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17%, tj. 17,799milKč celkových příjmů, tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím. 7

8 ( tis. Kč) ,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , , , ,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet SKUTEČNOST SK/UR % SK-UR 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,84 103,26% 325, DPFO ze samostatné činnosti 900,00 900,00 871,68 96,85% -28, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200, ,00 921,21 76,77% -278, Daň z příjmů právnických osob 9 500, , ,23 101,46% 138, Daň z přidané hodnoty , , ,35 98,07% -425, Daň z nemovitostí 5 409, , ,29 113,36% 722,94 PŘÍJMY Z DANÍ , , ,60 100,93% 454, Popl. za znečišťování ovzduší 25,00 25,00 31,00 124,00% 6, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 1,00 0,01 1,00% -0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 942, , ,53 101,68% 49, Poplatek ze psů 230,00 230,00 226,71 98,57% -3, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 80,00 118,93 148,66% 38, Poplatek ze vstupného 4,00 4,00 0,70 17,50% -3, Poplatek za provozovaný VHP 1 340, , ,30 133,39% 524, Odvod výtěžku z provozování loterií 352,00 374,55 374,56 100,00% 0, Správní poplatky 767, ,00 791,57 77,38% -231,43 PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL , , ,31 106,07% 379,66 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,91 101,51% 833,91 8

9 B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet Skutečnost SK/UR % SK-UR 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 425,00 585,47 633,35 108,18% 47, OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 135,51 189,05 139,51% 53, ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ 380,00 594,00 574,00 96,63% -20, PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. 370,00 370,00 382,70 103,43% 12, PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ , , ,62 101,46% 152, PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ 95,71 95,71 2,08 2,17% -93, PŘÍJMY Z ÚROKŮ 65,57 74,57 127,56 171,06% 52, SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ 151,00 157,00 145,33 92,57% -11, VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0,00 171,46 171,46 100,00% 0, PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 0,00 0,00 25,00 0,00% 25, PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. 10,00 10,00 2,62 26,20% -7, PŘIJATÉ NEINVEST.DARY 3 001, , ,40 100,25% 7, PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 0,00 19,40 19,46 100,31% 0, PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY 400,00 975, ,59 114,87% 145, SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) 428,21 428,21 419,95 98,07% -8, SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB) 385,55 385,55 385,96 100,11% 0,41 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,13 102,04% 356,26 C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90%. V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.z73/06-11). V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.z72/06-11) bylo prodáno ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje garáží (1,866mil) Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.kč) Prodej cenných papírů (990tis Kč) dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč) D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL TEXT SKUTEČNOST 4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství 6 694, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky , Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" 535, Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ 493,86 9

10 4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" 27, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality 122, Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba 77, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" 34, Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha 247, Příspěvek na žáky od obcí 417, fin.dotace na rozvoj soc.služeb 65, Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" 60, Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" 30, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha 100, Olomoucký kraj-zšsvč dotace"nebát se a nekrást" 34, OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky 28, Dotace "hasiči" 125, ,94 II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok VÝDAJE ,28 tis. Kč STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 91% POL Třída 5 Třída 6 TEXT Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR , , , ,24 95, , , ,29-661, ,04 94,42-525, , , , ,28 95, ,39 10

11 ( tis. Kč) Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%. STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0, , , , , , , Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z významnějších položek běžných výdajů, v r byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/ ,44 pojištění majetku města Kojetína KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-strabag ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/ ,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p ,00 provedení základního diagnostického průzkumu-mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-technis Kojetín 11

12 147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-technis Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185, ,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-interal s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-interal s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 12

13 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl Skutečnost ODDÍL TEXT rozpočet rozpočet 2011 SK/UR % UR-SK ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 173,00 107,00 93,51 87,39% 13,49 97,83 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 22 DOPRAVA 5 965, , ,72 97,12% 224, ,57 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77,00 117,00 85,21 72,83% 31,79 46,95 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 4 483, , ,83 99,82% 10, ,82 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 28,00 28,00 27,95 99,82% 0,05 26,79 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 5 159, , ,01 99,45% 31, ,62 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 2 431, , ,40 98,80% 24, ,22 35 ZDRAVOTNICTVÍ 170,00 184,17 148,31 80,53% 35,86 145,23 BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 7 578, , ,64 90,65% 797, ,66 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,59 92,33% 757, ,42 39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 0,00 2,00 2,00 100,00% 0,00 0,00 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ , , ,79 99,67% 55, ,37 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB , , ,07 97,27% 93, ,88 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,00 41,00 33,74 82,29% 7, ,92 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 843, , ,05 99,69% 11, ,81 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 504,10 547,00 434,20 79,38% 112,80 403,80 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY , , ,49 93,78% 1 350, ,04 63 FINANČNÍ OPERACE 1 133, ,13 776,74 59,65% 525, ,46 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 408,05 608,05 606,98 99,82% 1,07 253,05 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 95,41% 4 085, ,47 434,20 1% 3 740,05 4% ,49 24% 33,74 0% 3 346,07 4% 606,98 776,74 1% 1% ,79 19% 93,51 0% 1 200,00 1% 7 591,72 9% 85,21 0% 5 626,83 7% 27,95 0% 2,00 0% 9 127,59 11% BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 5 575,01 7% 2 031,40 2% 148,31 0% 7 728,64 9% 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22-DOPRAVA 23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35-ZDRAVOTNICTVÍ 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI 13

14 Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil, tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování, 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tiskč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ. B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTICE 3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. Městská policie 14

15 350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe x600 GB 15k SAS disk-emea s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-technis Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-emos, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % UR-SK Budovy, haly a stavby 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Silnice 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Budovy, haly a stavby 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0,02 Ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0, Budovy, haly a stavby 1 200, , ,57 95,85 % 99,49 Odvádění a čištění odpadních 2321 vod,nakládání s kaly 1 200, , ,57 95,85 % 99, Budovy, haly a stavby 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Základní školy 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Budovy, haly a stavby 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Využití volného času dětí a mládeže 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Budovy, haly a stavby 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Budovy, haly a stavby 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Bytové hospodářství 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Budovy, haly a stavby 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39, Veřejné osvětlení 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Územní plánování 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Budovy, haly a stavby 845, , ,74 98,03 % 68,18 15

16 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 190,20 190,04 99,92 % 0, Pozemky 0,00 1,60 1,60 100,00 % 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 jinde nezařazené 845, , ,38 98,13 % 68, Stroje, přístroje a zařízení 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Sběr a svoz komunálních odpadů 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Budovy, haly a stavby 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8,08 Protierozní, protilavinová a 3744 protipožární ochrana 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8, Budovy, haly a stavby 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Osobní asistence 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Dopravní prostředky 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Dopravní prostředky 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0, Požární ochrana-dobrovolná část 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0, Programové vybavení 120,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 358,00 357,89 99,97 % 0, Budovy, haly a stavby 185,00 29,82 8,82 29,58 % 21, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 42,00 41,78 99,48 % 0, Výpočetní technika 380,00 353,00 183,54 51,99 % 169, Činnost místní správy 685,00 782,82 592,04 75,63 % 190,78 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem , , ,03 94,42 % 525,26 III. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ 8,601MIL. KČ POL TEXT Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Skutečnost 2011 SK/UR % Podíl SK/UR Rozdíl SK-UR Rozdíl , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280, , ,36-871, ,55 288, ,19 SK- UR 16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více