Práce se statistickými daty v zeměpise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce se statistickými daty v zeměpise"

Transkript

1 14 Matematika je pro řadu žáků jedním ze školních strašáků. Možná právě toto tradiční postavení matematiky ve škole způsobuje, že se mnozí statistických údajů poněkud obávají. Autoři statistických analýz mohou této skutečnosti povážlivě zneužít, a tak by se důležitým cílem vzdělávání mělo stát i dosažení určité uživatelské statistické gramotnosti, která umožní případnou manipulaci se čtenářem rozpoznat (viz i úvod k průřezovému tématu Mediální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, s ). Práci se statistikou lze ovšem příhodně procvičovat i v hodinách zeměpisu. Na rozdíl od matematiky má geografie totiž výhodu znalosti širšího kontextu, který umožňuje hlubší interpretaci statistických veličin. Ostatně v obsahové specifikaci výukového oboru geografie je mezi očekávanými výstupy uvedeno, že žák čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje (s. 37). V podstatě obdobné požadavky jsou uvedeny i v katalogu k maturitní zkoušce ze zeměpisu. Připravili jsme proto pro vás několik námětů pro práci se Školní statistickou ročenkou 2008, kterou vydal a rozeslal zdarma všem školám v republice Český statistický úřad (ČSÚ). Ročenku zároveň umístil na svoje internetové stránky ( odkud si ji mohou stáhnout uživatelé, k nimž se analogový výtisk nedostal. Hustota zalidnění administrativních jednotek Česka kartogram Okopírujte spodní obrázek a rozstříhejte na kartičky s názvy českých krajů, s jejich znaky a s údaji o rozloze a počtu obyvatel. Nejprve se pokuste k co největšímu počtu krajů zeměpis a škola Práce se statistickými daty v zeměpise přiřadit jejich znak a údaje o počtu obyvatel a rozloze. Při určování znaků vám pomůže skutečnost, že podle heraldických zásad si měly kraje dát do znaku znaky historických zemí, na jejichž území se rozprostírají (tedy českého lva, moravskou či slezskou orlici), dále část ze znaku svého krajského města a konečně nějaký symbol kraj charakterizující (Liberecký kraj např. zvolil siluetu vysílače na Ještědu). Ke správnému odhadu a přiřazení rozlohy krajů vám může pomoci mapa krajů a okresů na s. 12 Školní ročenky. Kontrolu přiřazení proveďte pomocí tabulky na s Nyní můžete sestavit dva žebříčky, od kraje s nejvyšší hodnotou po kraj s nejnižší hodnotou: první podle rozlohy krajů, druhý podle počtu jejich obyvatel. Které místo v žebříčku zaujímá váš kraj? Pozorně se zadívejte na sestavené žebříčky a pokuste se odhadnout dva kraje s nejvyšší hustotou zalidnění (blíže viz rámeček) a dva kraje nejřidčeji zalidněné. Svou volbu odůvodněte. Následně, s použitím kalkulátoru dopočítejte hodnoty hustoty zalidnění krajů a své výpočty si opět zkontrolujte podle tabulky ve Školní ročence. Jakou hustotu zalidnění má váš kraj? Porovnejte ji s hustotou zalidnění ostatních krajů a za celou republiku. Hustota zalidnění je údaj, který charakterizuje střední hodnotu osídlenosti sledovaného území. Obvykle se udává v počtu obyvatel na čtvereční kilometr (obyv./km²), a vypočítá se tedy jako podíl počtu obyvatel daného území a jeho rozlohy v km 2. ČSÚ tradičně používá nepřesný termín hustota obyvatelstva, který je bohužel uváděn i ve Školní statistické ročence 2008 (ukazatel přece nevystihuje, jak husté je obyvatelstvo, ale jak hustě je území zalidněno!). Pokud hodnotíme populace jiných organismů než lidí, používáme termín populační hustota určitého druhu. Prostudujete -li si kartogram hustoty zalidnění okresů na s. 15 nahoře, zjistíte, že uvnitř jednotlivých krajů jsou v hustotě zalidnění rozdíly. Např. některé okresy spadají v kartogramu do nižší hodnotové kategorie než příslušný kraj v rohové mapě. K ještě větším územním rozdílům dojdeme, když hustotu vyjádříme za podrobnější územní jednotky, za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), známé též jako tzv. malé okresy. Obecním úřadům těchto měst byla státem svěřena část správních kompetencí, které do roku 2002 plnily okresní úřady. Připravte si kopii mapy svého kraje s vyznačenými hranicemi malých okresů (v ročence je na s. 21, ve formátu pdf jsou krajské mapy dostupné např. na stránkách ). Ke každé jednotce ORP svého kraje si z tabulky na s Školní ročenky dopočtěte hustotu zalidnění, anebo si výpočet usnadněte jeho provedením v programu MS Excel (data za správní obvody ORP lze také stáhnout přes odkaz pod tabulkou na s. 17, nahoře z edicniplan.nsf/p/ ). ČSÚ uvádí hustotu zalidnění zaokrouhlenou logicky na celé obyvatele, ukazatel bývá ale běžně uváděn s přesnosti na jedno desetinné místo. Zjištěnou hustotu zalidnění znázorněte do mapy metodou kartogramu. Než sta- pokračování na str. 19 Hl. město Praha Královéhradecký km km Středočeský Pardubický km km Jihočeský Vysočina km km Plzeňský Jihomoravský km km Karlovarský Zlínský km km Ústecký Olomoucký km km Liberecký Moravskoslezský 496 km km

2 15 na pomoc škole Invazní druhy jako téma ve výuce Tento příspěvek navazuje na článek věnovaný invazním druhům na s a jeho cílem je ukázat možnosti aplikace tématu do školního vyučování. Zatím totiž byla uvedené problematice věnována ve školách poměrně malá pozornost. Tematicky zapadá problematika biologických invazí do průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní vzdělávání (tematický okruh Základní podmínky života, téma Ohrožení biodiverzity), v RVP pro gymnaziální vzdělávání např. do průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tematický okruh Globální problémy, jejich příčiny a důsledky) a Environmentální výchova (tematické okruhy Člověk a životní prostředí a Životní prostředí České republiky). Očekávané výstupy tohoto tématu můžeme formulovat následovně: Žák uvede příklady působení invazních druhů v krajině a uvědomuje si jejich důsledky pro přírodu i lidské aktivity pozná a pojmenuje nejvýznamnější invazní druhy rostlin a živočichů na území České republiky zhodnotí nebezpečnost nejvýznamnějších invazních druhů pro přírodu i lidské aktivity posoudí možné důsledky vysazení geograficky nepůvodního druhu v konkrétním území vyhledá aktuální legislativní normy vztahující se k nakládání s geograficky nepůvodními druhy využívá získané poznatky k tomu, aby svým chováním nepřispíval k šíření geograficky nepůvodních druhů ve volné krajině, zejména zvažuje možné negativní důsledky vysazování exotických rostlin a chovu exotických zvířat Cesty k dosažení uvedených cílů mohou být různé. Mezi ty časově nejméně náročné patří otázky a jednoduché úkoly, které v návaznosti na základní informace (poskytnuté např. formou výkladu nebo jinou formou) vedou žáky k hlubšímu zamyšlení nad tímto problémem a vlivem jednotlivců na jeho příčiny a možnosti řešení. Příklady takto pojatých otázek a úkolů: 1. Které lidské činnosti nejvíce přispívají k šíření invazních druhů v krajině? 2. Pěstujete exotickou rostlinu nebo chováte exotického živočicha? Pokud ano, odhadněte, co by mohly tyto organismy způsobit v případě, že by unikly do volné přírody. 3. Odhadněte, jaké problémy v minulosti způsobily tyto organismy: kozy a krysy na Galapágách, prasata na Havajských ostrovech, veverka popelavá ve Velké Británii, třezalka v severoamerických prériích, borovice vejmutovka v NP České Švýcarsko. Správnost svého odhadu ověřte v literatuře. 4. Zjistěte, jak upravují nakládání s geograficky nepůvodními druhy zákony České republiky (využijte především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 5. Norek americký je příkladem nebezpečného invazního druhu na našem území. Do volné přírody unikl z farem, kde byl chován pro kůži. Způsobuje značné škody rybářům, ale i v ochraně přírody, neboť ohrožuje populace raků a prakticky znemožňuje návrat norka evropského do naší přírody. Zhodnoťte pozitiva a negativa možných přístupů k tomuto druhu: a) S vynaložením velkých finančních prostředků a nejistým výsledkem se pokusit provést odchyt a likvidaci volně žijících norků. b) Zavléci na naše území parazity nebo nemoci, jež by populace norků amerických pomohly zredukovat. c) Použít jedovaté návnady d) Nezasahovat a spolehnout se na autoregulační schopnost přírody. Ke kterému z těchto přístupů se přikláníte? Časově náročnější, avšak často účinnější jsou nejrůznější projekty spojené s činnostní výukou. Jako příklad můžeme uvést sérii aktivit, které v roce 2003 připravilo Podblanické ekocentrum, ČSOP Vlašim pro účastníky středočeského kola Ekologické olympiády. Teoretický základ k problematice invazních druhů získali účastníci již během přípravy na tuto akci, neboť právě k tomuto tématu se vztahovala většina otázek v tvořivě pojatém úvodním testu. Téma znali účastníci předem, takže se mohli na řešení testu řádně připravit. Při navazujícím terénním mapování biodiverzity si uvědomili, jak významně může být biodiverzita výskytem invazních druhů ovlivňována. Zejména v souvislých porostech křídlatky totiž obvykle žádné další rostlinné druhy neobjevili. Náročnost mechanické likvidace křídlatek si účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži v závěrečném úkolu. V souvislosti s případnou likvidací invazních druhů se ovšem dostáváme k poměrně citlivé otázce, a tou je právo člověka na takové zásahy. Invazní druhy i přes problémy, které způsobují jsou živé organismy a právo člověka na likvidaci jejich populací může být diskutabilní. Pokud bychom tedy chtěli k realizaci této činnosti s žáky přistoupit, měla by tomu předcházet obsáhlejší diskuse na toto téma, ze které by mělo jasně vyplynout, že za vzniklou situaci nenesou vinu tyto organismy, ale lidé, kteří je neprozřetelně zavlekli do nového území, aniž by předem promysleli možné následky. Další velmi citlivou otázkou je určitá analogie geograficky nepůvodních a invazních druhů s cizinci. Měli bychom si proto dát velký pozor na to, abychom tyto druhy neprezentovali jako zlé a špatné, ale pouze jako druhy, které byly v důsledku nevhodných lidských zásahů umístěny do nového prostředí, ve kterém způsobují problémy. Podstatně méně rizikovou činností je v tomto ohledu mapování výskytu invazních druhů (zejména rostlin) v okolí školy, které může zároveň přispět k rozvoji řady geografických dovedností. Pro mapování lze využít různé metodiky od prostého záznamu lokalit do mapy přes síťové mapování (záznam výskytu v předem vymezených čtvercích) až po některé složitější metody. Výsledky mohou být využity i v praxi, např. pro potřeby ochrany přírody, což u žáků samozřejmě zvyšuje motivaci. Mapování invazních druhů rostlin ukázka zadání projektu: Vyberte několik vodních toků v blízkosti své školy a zdokumentujte výskyt invazních rostlin v jejich břehové vegetaci. Toky rozdělte do úseků po 500 m a vymezení úseků zakreslete do mapy. Vyberte úseky v různých geografických podmínkách (ve městě, v lese, mezi poli apod.). Pracujte ve dvojicích tak, aby každá dvojice zmapovala alespoň pět úseků. Pro každý úsek zaznamenejte přibližný počet jedinců nejvýznamnějších invazních druhů rostlin (netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatka, trnovník akát, slunečnice hlíznatá aj.) a dále údaje o tom, v jakých podmínkách tok protéká (využití území v bezprostřední blízkosti toku, výskyt jezů a mostů, úpravy koryta apod.). Výsledky společně vyhodnoťte (které rostliny jste zaznamenali nejčastěji, v jakých podmínkách bylo invazních druhů nejvíce apod.). Tomáš Matějček PřF UJEP v Ústí nad Labem

3 16 Na pomoc škole Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky V dnešním dílu seriálu ukázek mapových podkladů pro Atlas krajiny České republiky jsme pro vás vybrali dvě témata, která na první pohled nemají mnoho společného: invazní druhy savců a cizinci v Česku. Naším záměrem je předložit vám náměty pro práci s mapami, které v Atlasu krajiny najdete, a příklady otázek, které můžete žákům klást. Nabízíme vám podklady, s jejichž pomocí lze poukázat na dvě základní pravidelnosti šíření jevů v prostoru (viz úkol 2). Protože geograf musí často pro správné pochopení prostorových souvislostí kombinovat informace z více zdrojů, přidáváme dnes ke kartografickým zobrazením také data uspořádaná v tabulce. Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka Cizinci s povolením k pobytu k Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autoři: D. Drbohlav, E. Janská Tabulka: Cizinci nejčastějších státních občanství podle kategorií pobytu v ČR a jejich počty ve vybraných okresech Cizinci Trvalý Přechodný Okres (abs. počet cizinců) Státní celkem pobyt pobyt občanství Mladá (abs.) (%) (%) Praha Cheb Teplice Trutnov Brno Boleslav Karviná Ukrajina ,7 72, Slovensko ,2 64, Vietnam ,0 39, Rusko ,6 52, Polsko ,8 46, Německo ,5 73, Moldavsko ,5 78, Spojené státy ,7 48, Zdroj: Cizinci v ČR 2007 (dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu rubrika Obyvatelstvo/Cizinci v ČR), údaje k Cizinci v Česku Podklady pro práci: Mapa Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka, mapa Národnosti převažující na území Česka v roce 1930, tabulka cizinec = fyzická osoba, která má jiné státní občanství než občanství České republiky (včetně ostatních občanů Evropské unie). Občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci mají v ČR zvláštní pobytový režim. Občané třetích zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku, mohou na území Česka pobývat krátkodobě (do 90 dnů) bez víz. V ostatních případech musí žádat

4 17 na pomoc škole o vízum k pobytu, který je buď přechodný (krátkodobé vízum do 90 dnů nebo dlouhodobé nad 90 dní), nebo trvalý pobyt (vydává se na 10 let). národnost = příslušnost k národu (politickému společenství) nebo etniku (kulturnímu společenství). Statisticky zjišťována např. ve sčítání lidu. V posledním sčítání v roce 2001 vyplnil tento údaj každý občan ČR podle svého vlastního rozhodnutí, podle své identity. V roce 1930 se národnost určovala podle mateřského jazyka sčítané osoby (např. český nebo slovenský mateřský jazyk = československá národnost). Náměty otázek pro čtení z různých datových zdrojů: Jaký je rozdíl mezi ukazatelem počet cizinců na 1000 obyvatel a celkový počet cizinců, které znázorňuje první mapa? Podle kterého ukazatele zjistím, zda je počet cizinců větší v okrese Olomouc než v okrese Louny? Když je v okrese Tachov více cizinců na 1000 obyvatel než v okrese Kladno, znamená to, že kdyby se sešli všichni tito cizinci na jednom místě, byl by tam vyšší počet cizinců z Tachova než z Kladna? Ve kterých okresech budete mít největší pravděpodobnost, že osoba, kterou potkáte, je cizinec? Z údajů v první mapě zjistěte, ve kterých okresech žije největší počet cizinců. Kolik přibližně je registrovaných cizinců v okrese, kde bydlíte vy? Je jich více nebo méně než v sousedních okresech? Pokuste se odhadnout, z jakých důvodů do vašeho okresu cizinci nejspíše přišli. Proč přišli do hlavního města Prahy a proč například do Teplic? Zjistěte, ve kterém okrese uvedeném v tabulce, je nejvyšší počet cizinců z Ukrajiny, Vietnamu a Polska. Kdo z nich má u nás častěji trvalý, než přechodný pobyt? Určete státní občanství cizinců, kteří žijí především v Praze a velmi zřídka v ostatních okresech. Kterých cizinců je více v jiném okrese než v Praze? O jaký okres se jedná? Z tabulky určete, jaké je nejčastější státní občanství cizinců, kteří u nás pobývají spíše kratší dobu. Podle první mapy pak zjistěte, ve kterých okresech tito cizinci zpravidla žijí. Na základě údajů ve druhé mapě určete, které hlavní národnosti žily na území Česka v roce Hlásí se obyvatelé Česka k těmto národnostem i dnes? Jak se změnilo od roku 1930 národnostní složení obyvatel Česka? Které historické události ve 20. století vedly k velkému stěhování obyvatel v pohraničí? Kdo z českého pohraničí odešel a kdo do něj přišel? Národnosti převažující na území Česka v roce 1930 Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autoři: Z. Kučera, S. Kučerová 2. Sousedská a hierarchická prostorová difuze Podklady pro práci: Mapa Vybrané invazní druhy savců, mapa Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka, tabulka difuze = fyzikální samovolný pohyb látky z místa vyšší koncentrace na místo nižší koncentrace prostorová difuze = šíření jevu v prostoru z ohniska výskytu do jiných míst sousedská prostorová difuze = jev se v prostoru šíří nejprve do oblastí bezprostředně územně navazujících na ohnisko výskytu, tzv. do sousedství. Např. šíření infekční choroby: Je -li ohnisko výskytu v Ústeckém kraji, onemocní dříve obyvatelé kraje Středočeského, než kraje Jihomoravského. hierarchická prostorová difuze = jev se v prostoru šíří nejprve do území, která se určitými charakteristikami nejvíce blíží ohnisku výskytu nebo splňují určité nároky a podmínky pro šíření jevu. Např. šíření nového produktu vyrobeného v Japonsku: Výrobek se nejprve dostane do zemí, kde je velká kupní síla a obyvatelé jsou ochotni přijímat inovace, tedy hospodářsky silné státy světa, ačkoli tyto země přímo nesousedí s Japonskem. Teprve potom proniká do hospodářsky slabších zemí. Také v rámci např. Česka bude výrobek dostupný nejprve ve velkých městech a až potom ve venkovských oblastech.

5 18 Na pomoc škole O co jde : Vybrané invazní druhy savců se šíří sousedskou difuzí. Z mapy sice není na první pohled patrné ohnisko výskytu, tj. kde se na území Česka objevil daný druh poprvé, ale je zřetelné, že v místech s příhodnými životními podmínkami se druh primárně šíří do nejbližšího sousedství a vytváří územně návazné populace. Norek a nutrie jsou z důvodu svého životního prostředí vázáni pouze na vodní toky. Prostorové rozmístění cizinců v Česku je podmíněné důvodem jejich migrace. Ti, kteří u nás mají přechodný pobyt, přišli pravděpodobně z ekonomických důvodů, za prací. Proto směřují do oblastí, kde je nejvíce pracovních příležitostí (velká města a jejich zázemí, průmyslové oblasti např. automobilový průmysl), což je typický příklad hierarchické difuze. Ty, kteří mají trvalý pobyt, sem váží např. příbuzenské svazky a žijí nejčastěji v sousedství státu, z něhož přišli (např. Poláci, Němci) jedná se tak o sousedskou difuzi. Specifikem jsou české pohraniční oblasti, které byly po odsunu Němců po 2. světové válce dosídleny kromě českých obyvatel z vnitrozemí i obyvateli ze zahraničí. Ti od té doby již většinou získali české občanství, ale mnozí z nich mají pouze trvalý pobyt (např. Vietnamci). Při dosidlování pohraničí byla v rámci území uplatňována hierarchická difuze (nejlépe byla dosídlena velká sídla, města) i sousedská difuze (nejdříve přicházeli obyvatelé z vnitrozemských oblastí při historické česko -německé jazykové hranici). Náměty otázek na to, jak přijít věci na kloub : Můžete z mapy Vybrané invazní druhy savců bezpečně vyčíst, kam se jednotlivé druhy na území Česka dostaly nejdříve a odtud se pak šířily dál? Proč se norek americký a nutrie říční šíří v liniích a psík mývalovitý v areálech? Proč žije v Praze a Brně více cizinců než v okrese Písek, Šumperk nebo Kroměříž? Kdybyste se stěhovali do ciziny, například do Francie, kde byste se chtěli usadit? Kdybyste se stěhovali do Francie a chtěli si tam najít práci, kam byste šli? Do města nebo na venkov? Podle údajů v tabulce odpovězte, zda žijí v pohraničí cizinci, kteří mohli do Česka přijít ze států, s nimiž naše republika přímo sousedí. Žijí v pohraničních okresech také cizinci, kteří pocházejí ze vzdálenějších zemí? Jak se dostali do českého pohraničí? Které lidské stěhování se více podobá šíření vybraných invazních druhů savců? Prostorové rozmístění cizinců, kteří přišli do České republiky hledat práci, anebo prostorové rozmístění cizinců, kteří se přistěhovali na krátkou vzdálenost za státní hranici v okolí svého bydliště, své vlasti? Na základě znalostí o migračním chování cizinců a šíření invazních druhů savců zobecněte, jaké dva základní druhy šíření jevů (lidí, živočichů, poznatků atd.) v prostoru můžeme rozlišit. Uveďte další příklady jevů, které se mohou v prostoru šířit, a rozhodněte, jakým způsobem se pravděpodobně budou dále šířit. Silvie Kučerová, Vybrané invazní druhy savců Další zdroje informací vysvětlení pojmu invazní druh, geograficky nepůvodní druh atd.: Článek Invazní druhy aktuální environmentální problém Tomáše Matějčka v tomto čísle Geografických rozhledů Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autor: T. Matějček

6 19 zeměpis a škola Obr. 1: Hustota zalidnění ve správních obvodech (ORP) Jihočeského kraje (2006) zvyšující se územní podrobností se hustota zalidnění na území kraje rozrůzňuje. Jednoduchý ukazatel, který prozrazuje rozrůzněnost (variabilitu) statistického souboru, je tzv. variační rozpětí, tj. rozdíl maximální a minimální hodnoty souboru dat. Vypočítejte tento rozdíl v hustotě zalidnění za váš kraj, a to za soubor okresů a za soubor správních obvodů ORP (tabulky s a 18 20). Jak lze tuto různost způsobenou vyšší územní podrobností dat vysvětlit? Jak se např. projevuje přítomnost velkých měst v jednotkách? Zdroj: ČSÚ novíte hranice intervalů pro kartogram, prostudujte si mapky na obr. 1, zpracované na ukázku za Jihočeský kraj. Nejprve určete názvy jednotek (pokud je nedokážete určit ze zkušenosti, využijte opět mapku na s. 21 Školní ročenky). Rozdělte se do čtyř skupin, každá si vezmete jednu mapku a vypracuje krátký popis rozmístění hustoty zalidnění v kraji (interpretaci kartogramu). Výsledky ze skupin přečtěte ostatním. Došli jste k rozdílným interpretacím? Čím je to způsobené? Zaměřte se nyní na porovnání kategorií použitých v jednotlivých mapkách. K lepšímu pochopení problému vám pomůže, když budete zároveň sledovat hodnoty hustoty v tabulce na s nebo v našem grafu na obr. 2 níže. Ve všech kartogramech je pět kategorií. V prvním (vlevo nahoře) jsme nechali stanovit hranice programem ArcView automaticky na základě tzv. přirozených skoků ( natural breaks ). V kartogramu pod ním jsme rovněž využili odstupů mezi hodnotami, ale stanovili jsme je ručně, podle naší zkušenosti. Chtěli jsme zvýraznit rozdíly mezi správními obvody ORP na severu kraje a zdůraznit řídké zalidnění po válce dosídlených regionů na jihu a jihozápadě kraje. Kartogram vpravo nahoře ukazuje častý postup: stanovení hranic kulatými čísly, zde po desítkách. Poslední mapka prezentuje rozdělení do pěti intervalů o stejném, pravidelném rozpětí, tj. 26 obyv./km 2. Které omyly ve vaší interpretaci jsme tím způsobili? Při vytváření kartogramu také dobře stanovte barevnou škálu. I bez přečtení legendy by mělo být na první pohled zřejmé, která barva znamená menší a která větší hustotu zalidnění (chybný příklad ilustruje obr. 3). Ještě připomínáme, že metoda kartogramu je vyhrazena pro znázornění poměrných (relativních) údajů. Rozložení absolutních dat znázorňujeme kartodiagramem. Dokážete nyní stanovit základní pravidla, na co dát při tvorbě kartogramu pozor? Nyní už tedy můžete sestrojit kartogram hustoty zalidnění svého kraje na bázi malých okresů. Vše lze samozřejmě zpracovat v software GIS, pokud je jimi vaše počítačová učebna vybavena. Výsledek porovnejte s kartogramem za okresy ve Školní ročence (s. 15 nahoře). Vidíme, že se Střední hodnoty: aritmetický průměr a medián Jinými veličinami charakterizujícími soubor dat je aritmetický průměr a medián. Budeme opět pracovat s hustotou zalidnění správních obvodů ORP ve vašem kraji, tedy s již používanou tabulkou na s anebo snadněji s její elektronickou verzí staženou v předchozí úloze. Naše hodnocení zde provedeme modelově opět na příkladu Jihočeského kraje. Nejprve vypočtěte aritmetický průměr podle známého vzorce (viz rámeček). Znamená hodnota průměru (pro Jihočeský kraj 59 obyv./km 2 ), že většina správních obvodů má přibližně tuto hodnotu? Spočítejte aritmetický průměr bez ORP České Budějovice a vyjde vám hodnota o 6 obyv./km 2 nižší. A pokud vypustíme další dvě poměrně odlehlé hodnoty jednotek Tábora a Strakonic, dostaneme hodnotu průměru dokonce o 10 nižší. Je patrné, že mimořádné hodnoty v souboru, lišící se od ostatních velkým hodnotovým skokem, mají výrazný vliv na výslednou hodnotu průměru. Je např. otázkou, zda správní obvod Českých Budějovic jako území převážně městského charakteru do výpočtu průměru vůbec zařazovat. Stanovíme proto ještě Obr. 2: Hustota zalidnění ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje (2006) Zdroj: ČSÚ Pozn.: červená linie znázorňuje hodnotu aritmetického průměru, oranžová hodnotu mediánu.

7 20 zeměpis a škola hodnotu mediánu, jehož základní výhodou je, že není tolik ovlivněný odlehlými hodnotami v souboru. Postupujeme následovně: seřadíme územní obvody ORP podle hustoty zalidnění od nejmenší po největší hodnotu, hledáme hodnotu hustoty zalidnění u prostředního malého okresu v řadě. V případě 17 jednotek Jihočeského kraje to tedy bude 9. malý okres, tj. Blatná, s hodnotou 49 obyv./km 2. Jeho hodnota je v tomto případě nižší než hodnota průměru (obr. 2). Pokud by byl počet jednotek sudý, medián by se vyčíslil jako aritmetický průměr prostředních dvou. Vypočítejte hodnotu mediánu pro náš soubor. Aritmetický průměr vyjadřuje těžiště dat souboru. Jeho hodnota tak nemusí být v souboru vůbec obsažena. Vypočítá se jako součet hodnot v souboru vydělený jejich počtem. Medián je hodnota jednotky, která dělí statistický soubor na dvě stejně početné poloviny. Platí tedy, že polovina hodnot je menších nebo rovných a polovina hodnot je větších nebo rovných hodnotě mediánu. Medián tedy více odpovídá tomu, co lidé chápou jako střední hodnotu. Geografický medián má stejný charakter jako medián, tj. rozděluje sledovaný soubor na dvě části o stejné hodnotě daného jevu, navíc však v mapě linií rozděluje území, na němž se polovina jevu vyskytuje. Obr. 3: Hustota zalidnění s chybnou barevnou škálou a čára geografického mediánu Zdroj: ČSÚ Výhoda mediánu se ukazuje zvláště zřetelně v případě průměrných mezd znázorněných v grafu na s. 71 Školní ročenky. Z grafu je patrné, že hrubou mzdu vyšší než průměr bralo v roce 2007 jen 34,3 % zaměstnanců, zatímco zbývající dvě třetiny měly mzdu nižší. Medián, tedy hodnota mzdy, která dělí sledovanou populaci na půl (50 %: 50 %), je nižší. Pokuste se tuto hodnotu z grafu odhadnout. Nerovnoměrnost územního rozmístění obyvatel můžeme také vyjádřit pomocí tzv. geografického mediánu. Postup jeho určení si vyzkoušíme opět se správními obvody ORP, tentokrát ale budeme počítat s počtem obyvatel. Chceme nalézt linii, která rozdělí váš kraj na dvě části se zhruba shodným počtem obyvatel. Od západu na východ (nebo od severu k jihu) budeme postupně sčítat počty obyvatel jednotlivých malých okresů, až dosáhneme přibližně poloviny počtu obyvatel vašeho kraje. Po hranici správních obvodů ORP, které jste do součtu zahrnuli, vyznačte barevnou linií geografický medián. Pozor, podle směru načítání můžete dojít k různým čarám mediánu. Nyní se pozorně podívejte na mapku a pokuste se (např. s pomocí obecně zeměpisné mapy) zdůvodnit nerovnoměrnost rozmístění obyvatelstva v kraji. Ponaučení i radost z geografického statistického bádání přejí autoři! Miroslav Marada Martin Hanus, student PGS Literatura: HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 100 s. Školní statistická ročenka ČSÚ, Praha, 189 s. ZEMĚPIS NAŠÍ VLASTI Autoři: J. Kastner, M. Holeček, L. Krajíček a kol. Učebnice klade důraz na zeměpis jednotlivých oblastí Česka, zachycuje krajské uspořádání. Druhé vydání bylo rozšířeno o několik kapitol, třetí vydání bylo výrazně aktualizováno. Obsahuje rovněž opakování učiva a tabulkový přehled hlavních údajů o Česku. Metodickou příručku naleznete zdarma na internetu v průběhu února. Třetí, upravené vydání, 104 stran, cena 119 Kč, formát A4 Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. Ostrovní 30, Praha 1, tel , mob

8 21 zeměpis a škola Náměty pro výuku geografických a environmentálních témat Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu JPD 3 Přírodovědná gramotnost byly vytvořeny tři publikace obsahující rozmanité náměty pro výuku geografických a environmentálních témat. Tyto studie jsou určeny zejména učitelům zeměpisu působícím na středních a základních školách a také vysokoškolským studentům učitelského zaměření. Publikace jsou distribuovány do geografických knihoven na jednotlivá vysokoškolská pracoviště v Česku. Jejich plná citace je uvedena níže. První z nich s názvem Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině je dílem šestičlenného kolektivu autorů pod vedením Dany Řezníčkové. Byla koncipována se záměrem napomoci tomu, aby se na našich školách věnovalo více času než doposud výuce v terénu, resp. v krajině. Důvodů je více, jmenujme alespoň dva z nich. Krajina (obdobně území či terén) představuje pro výuku zeměpisu učebnici mnoha témat, zvláště pak umožňuje přímé poznávání interakcí mezi společností a přírodním prostředím v konkrétní lokalitě. Zároveň se každé území stává laboratoří, kde se žáci setkávají s konkrétními místy, jevy, procesy, jednáním lidí, problémy a kde si mohou osvojit určité vědomosti i škálu potřebných dovedností, postojů a návyků. Tento způsob výuky může být velmi účinný, neboť se žáci učí přímým kontaktem se studovanými ději a procesy, jejich příčinami i důsledky. Navíc efektivita učení je umocňována zkušenostmi a konkrétními zážitky žáků. Zmiňovanému záměru odpovídá obsah, pojetí i struktura publikace. První kapitola, která vychází z rozboru zahraniční literatury i z osobních vzdělávacích zkušeností autorů publikace, obsahuje přehled různých přístupů k výuce v terénu, které by měly čtenářům napomoci vyřešit základní koncepční otázky: Co vše se mohou žáci prostřednictvím výuky geografie v krajině naučit? Na které vzdělávací cíle se zaměřit? Která konkrétní témata, dovednosti a lokalitu vybrat? V jakém pořadí je zvolit? Jak hodnotit výkony žáků v terénu? apod. Těžištěm publikace jsou vybrané náměty pro výuku v krajině (2. a 3. kapitola) zpracované v pracovních listech pro žáky a navazujících komentářích pro učitele, které mají nejen usnadnit přípravu a realizaci výuky na dané téma, ale mohou se stát užitečným podkladem či vodítkem při tvůrčím zpracování jiných podobných témat při výuce v městské nebo venkovské krajině. Druhá kapitola obsahuje náměty pro výuku v městské (pražské) krajině, třetí kapitola pak předkládá osm dílčích témat pro výuku v lokalitách mimo Prahu. Autorem druhé i třetí publikace je Tomáš Matějček. Studie s názvem Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Životní prostředí si klade za cíl rozšířit základ běžných učebnic o vybraná témata se vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně. Publikace je primárně určena pro výuku na gymnáziu, většina aktivit je však po drobných úpravách využitelná i pro výuku na 2. stupni základních škol. Text je pro lepší orientaci rozdělen do čtyř základních kapitol, přičemž základem každé kapitoly jsou pracovní listy. Možnosti jejich využití ve výuce jsou pak komentovány v doprovodném textu, v některých případech jsou pak doplněny také o rozšiřující informace a zajímavosti k danému tématu. Třetí publikace, jak napovídá její podtitul biodiverzita a její ohrožení, se zabývá tématem, kterému bylo dosud na našich školách věnováno poměrně málo pozornosti, přestože nabízí příležitosti pro uplatňování mezipředmětových vazeb (zejména mezi geografií a biologií) a vysvětlení základních geografických principů. Cílem této publikace je proto poskytnout základní informace o problematice biodiverzity, s důrazem na geografické aspekty a podat konkrétní návrhy aplikace tohoto tématu ve všeobecném vzdělávání. Publikace je rozdělena do tří částí. V první části jsou shrnuty hlavní poznatky o tomto tématu, druhá část je věnována možnostem aplikace ve výuce, třetí část představují pracovní listy s úkoly, které jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty středních škol. ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s. ISBN MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 48 s. ISBN: MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 40 s. ISBN: Dana Řezníčková, laminovaná mapa s lištou, v tubusu Evropa administrativní mapa, nástěnná, 1 : praktická pomůcka pro všechny, kdo se chtějí zorientovat v současné Evropě základní správní členění všech Evropských států hlavní města států a všech administrativních jednotek podrobné výřezy Velké Británie a Švýcarska Formát : 1360 x 920 mm Cena: 399,- Kč Kartografie PRAHA, a. s., Ostrovní 30, Praha 1 tel.: , fax: , Tituly si můžete objednat telefonicky, em, poštou či přes náš e-shop.

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Tvorba mapy pomocí aplikace ChartsBin

Tvorba mapy pomocí aplikace ChartsBin Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Tvorba mapy pomocí aplikace ChartsBin Miloš Bukáček Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více