Práce se statistickými daty v zeměpise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce se statistickými daty v zeměpise"

Transkript

1 14 Matematika je pro řadu žáků jedním ze školních strašáků. Možná právě toto tradiční postavení matematiky ve škole způsobuje, že se mnozí statistických údajů poněkud obávají. Autoři statistických analýz mohou této skutečnosti povážlivě zneužít, a tak by se důležitým cílem vzdělávání mělo stát i dosažení určité uživatelské statistické gramotnosti, která umožní případnou manipulaci se čtenářem rozpoznat (viz i úvod k průřezovému tématu Mediální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, s ). Práci se statistikou lze ovšem příhodně procvičovat i v hodinách zeměpisu. Na rozdíl od matematiky má geografie totiž výhodu znalosti širšího kontextu, který umožňuje hlubší interpretaci statistických veličin. Ostatně v obsahové specifikaci výukového oboru geografie je mezi očekávanými výstupy uvedeno, že žák čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje (s. 37). V podstatě obdobné požadavky jsou uvedeny i v katalogu k maturitní zkoušce ze zeměpisu. Připravili jsme proto pro vás několik námětů pro práci se Školní statistickou ročenkou 2008, kterou vydal a rozeslal zdarma všem školám v republice Český statistický úřad (ČSÚ). Ročenku zároveň umístil na svoje internetové stránky (www.czso.cz), odkud si ji mohou stáhnout uživatelé, k nimž se analogový výtisk nedostal. Hustota zalidnění administrativních jednotek Česka kartogram Okopírujte spodní obrázek a rozstříhejte na kartičky s názvy českých krajů, s jejich znaky a s údaji o rozloze a počtu obyvatel. Nejprve se pokuste k co největšímu počtu krajů zeměpis a škola Práce se statistickými daty v zeměpise přiřadit jejich znak a údaje o počtu obyvatel a rozloze. Při určování znaků vám pomůže skutečnost, že podle heraldických zásad si měly kraje dát do znaku znaky historických zemí, na jejichž území se rozprostírají (tedy českého lva, moravskou či slezskou orlici), dále část ze znaku svého krajského města a konečně nějaký symbol kraj charakterizující (Liberecký kraj např. zvolil siluetu vysílače na Ještědu). Ke správnému odhadu a přiřazení rozlohy krajů vám může pomoci mapa krajů a okresů na s. 12 Školní ročenky. Kontrolu přiřazení proveďte pomocí tabulky na s Nyní můžete sestavit dva žebříčky, od kraje s nejvyšší hodnotou po kraj s nejnižší hodnotou: první podle rozlohy krajů, druhý podle počtu jejich obyvatel. Které místo v žebříčku zaujímá váš kraj? Pozorně se zadívejte na sestavené žebříčky a pokuste se odhadnout dva kraje s nejvyšší hustotou zalidnění (blíže viz rámeček) a dva kraje nejřidčeji zalidněné. Svou volbu odůvodněte. Následně, s použitím kalkulátoru dopočítejte hodnoty hustoty zalidnění krajů a své výpočty si opět zkontrolujte podle tabulky ve Školní ročence. Jakou hustotu zalidnění má váš kraj? Porovnejte ji s hustotou zalidnění ostatních krajů a za celou republiku. Hustota zalidnění je údaj, který charakterizuje střední hodnotu osídlenosti sledovaného území. Obvykle se udává v počtu obyvatel na čtvereční kilometr (obyv./km²), a vypočítá se tedy jako podíl počtu obyvatel daného území a jeho rozlohy v km 2. ČSÚ tradičně používá nepřesný termín hustota obyvatelstva, který je bohužel uváděn i ve Školní statistické ročence 2008 (ukazatel přece nevystihuje, jak husté je obyvatelstvo, ale jak hustě je území zalidněno!). Pokud hodnotíme populace jiných organismů než lidí, používáme termín populační hustota určitého druhu. Prostudujete -li si kartogram hustoty zalidnění okresů na s. 15 nahoře, zjistíte, že uvnitř jednotlivých krajů jsou v hustotě zalidnění rozdíly. Např. některé okresy spadají v kartogramu do nižší hodnotové kategorie než příslušný kraj v rohové mapě. K ještě větším územním rozdílům dojdeme, když hustotu vyjádříme za podrobnější územní jednotky, za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), známé též jako tzv. malé okresy. Obecním úřadům těchto měst byla státem svěřena část správních kompetencí, které do roku 2002 plnily okresní úřady. Připravte si kopii mapy svého kraje s vyznačenými hranicemi malých okresů (v ročence je na s. 21, ve formátu pdf jsou krajské mapy dostupné např. na stránkách ). Ke každé jednotce ORP svého kraje si z tabulky na s Školní ročenky dopočtěte hustotu zalidnění, anebo si výpočet usnadněte jeho provedením v programu MS Excel (data za správní obvody ORP lze také stáhnout přes odkaz pod tabulkou na s. 17, nahoře z edicniplan.nsf/p/ ). ČSÚ uvádí hustotu zalidnění zaokrouhlenou logicky na celé obyvatele, ukazatel bývá ale běžně uváděn s přesnosti na jedno desetinné místo. Zjištěnou hustotu zalidnění znázorněte do mapy metodou kartogramu. Než sta- pokračování na str. 19 Hl. město Praha Královéhradecký km km Středočeský Pardubický km km Jihočeský Vysočina km km Plzeňský Jihomoravský km km Karlovarský Zlínský km km Ústecký Olomoucký km km Liberecký Moravskoslezský 496 km km

2 15 na pomoc škole Invazní druhy jako téma ve výuce Tento příspěvek navazuje na článek věnovaný invazním druhům na s a jeho cílem je ukázat možnosti aplikace tématu do školního vyučování. Zatím totiž byla uvedené problematice věnována ve školách poměrně malá pozornost. Tematicky zapadá problematika biologických invazí do průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní vzdělávání (tematický okruh Základní podmínky života, téma Ohrožení biodiverzity), v RVP pro gymnaziální vzdělávání např. do průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tematický okruh Globální problémy, jejich příčiny a důsledky) a Environmentální výchova (tematické okruhy Člověk a životní prostředí a Životní prostředí České republiky). Očekávané výstupy tohoto tématu můžeme formulovat následovně: Žák uvede příklady působení invazních druhů v krajině a uvědomuje si jejich důsledky pro přírodu i lidské aktivity pozná a pojmenuje nejvýznamnější invazní druhy rostlin a živočichů na území České republiky zhodnotí nebezpečnost nejvýznamnějších invazních druhů pro přírodu i lidské aktivity posoudí možné důsledky vysazení geograficky nepůvodního druhu v konkrétním území vyhledá aktuální legislativní normy vztahující se k nakládání s geograficky nepůvodními druhy využívá získané poznatky k tomu, aby svým chováním nepřispíval k šíření geograficky nepůvodních druhů ve volné krajině, zejména zvažuje možné negativní důsledky vysazování exotických rostlin a chovu exotických zvířat Cesty k dosažení uvedených cílů mohou být různé. Mezi ty časově nejméně náročné patří otázky a jednoduché úkoly, které v návaznosti na základní informace (poskytnuté např. formou výkladu nebo jinou formou) vedou žáky k hlubšímu zamyšlení nad tímto problémem a vlivem jednotlivců na jeho příčiny a možnosti řešení. Příklady takto pojatých otázek a úkolů: 1. Které lidské činnosti nejvíce přispívají k šíření invazních druhů v krajině? 2. Pěstujete exotickou rostlinu nebo chováte exotického živočicha? Pokud ano, odhadněte, co by mohly tyto organismy způsobit v případě, že by unikly do volné přírody. 3. Odhadněte, jaké problémy v minulosti způsobily tyto organismy: kozy a krysy na Galapágách, prasata na Havajských ostrovech, veverka popelavá ve Velké Británii, třezalka v severoamerických prériích, borovice vejmutovka v NP České Švýcarsko. Správnost svého odhadu ověřte v literatuře. 4. Zjistěte, jak upravují nakládání s geograficky nepůvodními druhy zákony České republiky (využijte především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 5. Norek americký je příkladem nebezpečného invazního druhu na našem území. Do volné přírody unikl z farem, kde byl chován pro kůži. Způsobuje značné škody rybářům, ale i v ochraně přírody, neboť ohrožuje populace raků a prakticky znemožňuje návrat norka evropského do naší přírody. Zhodnoťte pozitiva a negativa možných přístupů k tomuto druhu: a) S vynaložením velkých finančních prostředků a nejistým výsledkem se pokusit provést odchyt a likvidaci volně žijících norků. b) Zavléci na naše území parazity nebo nemoci, jež by populace norků amerických pomohly zredukovat. c) Použít jedovaté návnady d) Nezasahovat a spolehnout se na autoregulační schopnost přírody. Ke kterému z těchto přístupů se přikláníte? Časově náročnější, avšak často účinnější jsou nejrůznější projekty spojené s činnostní výukou. Jako příklad můžeme uvést sérii aktivit, které v roce 2003 připravilo Podblanické ekocentrum, ČSOP Vlašim pro účastníky středočeského kola Ekologické olympiády. Teoretický základ k problematice invazních druhů získali účastníci již během přípravy na tuto akci, neboť právě k tomuto tématu se vztahovala většina otázek v tvořivě pojatém úvodním testu. Téma znali účastníci předem, takže se mohli na řešení testu řádně připravit. Při navazujícím terénním mapování biodiverzity si uvědomili, jak významně může být biodiverzita výskytem invazních druhů ovlivňována. Zejména v souvislých porostech křídlatky totiž obvykle žádné další rostlinné druhy neobjevili. Náročnost mechanické likvidace křídlatek si účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži v závěrečném úkolu. V souvislosti s případnou likvidací invazních druhů se ovšem dostáváme k poměrně citlivé otázce, a tou je právo člověka na takové zásahy. Invazní druhy i přes problémy, které způsobují jsou živé organismy a právo člověka na likvidaci jejich populací může být diskutabilní. Pokud bychom tedy chtěli k realizaci této činnosti s žáky přistoupit, měla by tomu předcházet obsáhlejší diskuse na toto téma, ze které by mělo jasně vyplynout, že za vzniklou situaci nenesou vinu tyto organismy, ale lidé, kteří je neprozřetelně zavlekli do nového území, aniž by předem promysleli možné následky. Další velmi citlivou otázkou je určitá analogie geograficky nepůvodních a invazních druhů s cizinci. Měli bychom si proto dát velký pozor na to, abychom tyto druhy neprezentovali jako zlé a špatné, ale pouze jako druhy, které byly v důsledku nevhodných lidských zásahů umístěny do nového prostředí, ve kterém způsobují problémy. Podstatně méně rizikovou činností je v tomto ohledu mapování výskytu invazních druhů (zejména rostlin) v okolí školy, které může zároveň přispět k rozvoji řady geografických dovedností. Pro mapování lze využít různé metodiky od prostého záznamu lokalit do mapy přes síťové mapování (záznam výskytu v předem vymezených čtvercích) až po některé složitější metody. Výsledky mohou být využity i v praxi, např. pro potřeby ochrany přírody, což u žáků samozřejmě zvyšuje motivaci. Mapování invazních druhů rostlin ukázka zadání projektu: Vyberte několik vodních toků v blízkosti své školy a zdokumentujte výskyt invazních rostlin v jejich břehové vegetaci. Toky rozdělte do úseků po 500 m a vymezení úseků zakreslete do mapy. Vyberte úseky v různých geografických podmínkách (ve městě, v lese, mezi poli apod.). Pracujte ve dvojicích tak, aby každá dvojice zmapovala alespoň pět úseků. Pro každý úsek zaznamenejte přibližný počet jedinců nejvýznamnějších invazních druhů rostlin (netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatka, trnovník akát, slunečnice hlíznatá aj.) a dále údaje o tom, v jakých podmínkách tok protéká (využití území v bezprostřední blízkosti toku, výskyt jezů a mostů, úpravy koryta apod.). Výsledky společně vyhodnoťte (které rostliny jste zaznamenali nejčastěji, v jakých podmínkách bylo invazních druhů nejvíce apod.). Tomáš Matějček PřF UJEP v Ústí nad Labem

3 16 Na pomoc škole Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky V dnešním dílu seriálu ukázek mapových podkladů pro Atlas krajiny České republiky jsme pro vás vybrali dvě témata, která na první pohled nemají mnoho společného: invazní druhy savců a cizinci v Česku. Naším záměrem je předložit vám náměty pro práci s mapami, které v Atlasu krajiny najdete, a příklady otázek, které můžete žákům klást. Nabízíme vám podklady, s jejichž pomocí lze poukázat na dvě základní pravidelnosti šíření jevů v prostoru (viz úkol 2). Protože geograf musí často pro správné pochopení prostorových souvislostí kombinovat informace z více zdrojů, přidáváme dnes ke kartografickým zobrazením také data uspořádaná v tabulce. Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka Cizinci s povolením k pobytu k Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autoři: D. Drbohlav, E. Janská Tabulka: Cizinci nejčastějších státních občanství podle kategorií pobytu v ČR a jejich počty ve vybraných okresech Cizinci Trvalý Přechodný Okres (abs. počet cizinců) Státní celkem pobyt pobyt občanství Mladá (abs.) (%) (%) Praha Cheb Teplice Trutnov Brno Boleslav Karviná Ukrajina ,7 72, Slovensko ,2 64, Vietnam ,0 39, Rusko ,6 52, Polsko ,8 46, Německo ,5 73, Moldavsko ,5 78, Spojené státy ,7 48, Zdroj: Cizinci v ČR 2007 (dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu rubrika Obyvatelstvo/Cizinci v ČR), údaje k Cizinci v Česku Podklady pro práci: Mapa Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka, mapa Národnosti převažující na území Česka v roce 1930, tabulka cizinec = fyzická osoba, která má jiné státní občanství než občanství České republiky (včetně ostatních občanů Evropské unie). Občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci mají v ČR zvláštní pobytový režim. Občané třetích zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku, mohou na území Česka pobývat krátkodobě (do 90 dnů) bez víz. V ostatních případech musí žádat

4 17 na pomoc škole o vízum k pobytu, který je buď přechodný (krátkodobé vízum do 90 dnů nebo dlouhodobé nad 90 dní), nebo trvalý pobyt (vydává se na 10 let). národnost = příslušnost k národu (politickému společenství) nebo etniku (kulturnímu společenství). Statisticky zjišťována např. ve sčítání lidu. V posledním sčítání v roce 2001 vyplnil tento údaj každý občan ČR podle svého vlastního rozhodnutí, podle své identity. V roce 1930 se národnost určovala podle mateřského jazyka sčítané osoby (např. český nebo slovenský mateřský jazyk = československá národnost). Náměty otázek pro čtení z různých datových zdrojů: Jaký je rozdíl mezi ukazatelem počet cizinců na 1000 obyvatel a celkový počet cizinců, které znázorňuje první mapa? Podle kterého ukazatele zjistím, zda je počet cizinců větší v okrese Olomouc než v okrese Louny? Když je v okrese Tachov více cizinců na 1000 obyvatel než v okrese Kladno, znamená to, že kdyby se sešli všichni tito cizinci na jednom místě, byl by tam vyšší počet cizinců z Tachova než z Kladna? Ve kterých okresech budete mít největší pravděpodobnost, že osoba, kterou potkáte, je cizinec? Z údajů v první mapě zjistěte, ve kterých okresech žije největší počet cizinců. Kolik přibližně je registrovaných cizinců v okrese, kde bydlíte vy? Je jich více nebo méně než v sousedních okresech? Pokuste se odhadnout, z jakých důvodů do vašeho okresu cizinci nejspíše přišli. Proč přišli do hlavního města Prahy a proč například do Teplic? Zjistěte, ve kterém okrese uvedeném v tabulce, je nejvyšší počet cizinců z Ukrajiny, Vietnamu a Polska. Kdo z nich má u nás častěji trvalý, než přechodný pobyt? Určete státní občanství cizinců, kteří žijí především v Praze a velmi zřídka v ostatních okresech. Kterých cizinců je více v jiném okrese než v Praze? O jaký okres se jedná? Z tabulky určete, jaké je nejčastější státní občanství cizinců, kteří u nás pobývají spíše kratší dobu. Podle první mapy pak zjistěte, ve kterých okresech tito cizinci zpravidla žijí. Na základě údajů ve druhé mapě určete, které hlavní národnosti žily na území Česka v roce Hlásí se obyvatelé Česka k těmto národnostem i dnes? Jak se změnilo od roku 1930 národnostní složení obyvatel Česka? Které historické události ve 20. století vedly k velkému stěhování obyvatel v pohraničí? Kdo z českého pohraničí odešel a kdo do něj přišel? Národnosti převažující na území Česka v roce 1930 Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autoři: Z. Kučera, S. Kučerová 2. Sousedská a hierarchická prostorová difuze Podklady pro práci: Mapa Vybrané invazní druhy savců, mapa Cizinci s trvalým a přechodným pobytem na území Česka, tabulka difuze = fyzikální samovolný pohyb látky z místa vyšší koncentrace na místo nižší koncentrace prostorová difuze = šíření jevu v prostoru z ohniska výskytu do jiných míst sousedská prostorová difuze = jev se v prostoru šíří nejprve do oblastí bezprostředně územně navazujících na ohnisko výskytu, tzv. do sousedství. Např. šíření infekční choroby: Je -li ohnisko výskytu v Ústeckém kraji, onemocní dříve obyvatelé kraje Středočeského, než kraje Jihomoravského. hierarchická prostorová difuze = jev se v prostoru šíří nejprve do území, která se určitými charakteristikami nejvíce blíží ohnisku výskytu nebo splňují určité nároky a podmínky pro šíření jevu. Např. šíření nového produktu vyrobeného v Japonsku: Výrobek se nejprve dostane do zemí, kde je velká kupní síla a obyvatelé jsou ochotni přijímat inovace, tedy hospodářsky silné státy světa, ačkoli tyto země přímo nesousedí s Japonskem. Teprve potom proniká do hospodářsky slabších zemí. Také v rámci např. Česka bude výrobek dostupný nejprve ve velkých městech a až potom ve venkovských oblastech.

5 18 Na pomoc škole O co jde : Vybrané invazní druhy savců se šíří sousedskou difuzí. Z mapy sice není na první pohled patrné ohnisko výskytu, tj. kde se na území Česka objevil daný druh poprvé, ale je zřetelné, že v místech s příhodnými životními podmínkami se druh primárně šíří do nejbližšího sousedství a vytváří územně návazné populace. Norek a nutrie jsou z důvodu svého životního prostředí vázáni pouze na vodní toky. Prostorové rozmístění cizinců v Česku je podmíněné důvodem jejich migrace. Ti, kteří u nás mají přechodný pobyt, přišli pravděpodobně z ekonomických důvodů, za prací. Proto směřují do oblastí, kde je nejvíce pracovních příležitostí (velká města a jejich zázemí, průmyslové oblasti např. automobilový průmysl), což je typický příklad hierarchické difuze. Ty, kteří mají trvalý pobyt, sem váží např. příbuzenské svazky a žijí nejčastěji v sousedství státu, z něhož přišli (např. Poláci, Němci) jedná se tak o sousedskou difuzi. Specifikem jsou české pohraniční oblasti, které byly po odsunu Němců po 2. světové válce dosídleny kromě českých obyvatel z vnitrozemí i obyvateli ze zahraničí. Ti od té doby již většinou získali české občanství, ale mnozí z nich mají pouze trvalý pobyt (např. Vietnamci). Při dosidlování pohraničí byla v rámci území uplatňována hierarchická difuze (nejlépe byla dosídlena velká sídla, města) i sousedská difuze (nejdříve přicházeli obyvatelé z vnitrozemských oblastí při historické česko -německé jazykové hranici). Náměty otázek na to, jak přijít věci na kloub : Můžete z mapy Vybrané invazní druhy savců bezpečně vyčíst, kam se jednotlivé druhy na území Česka dostaly nejdříve a odtud se pak šířily dál? Proč se norek americký a nutrie říční šíří v liniích a psík mývalovitý v areálech? Proč žije v Praze a Brně více cizinců než v okrese Písek, Šumperk nebo Kroměříž? Kdybyste se stěhovali do ciziny, například do Francie, kde byste se chtěli usadit? Kdybyste se stěhovali do Francie a chtěli si tam najít práci, kam byste šli? Do města nebo na venkov? Podle údajů v tabulce odpovězte, zda žijí v pohraničí cizinci, kteří mohli do Česka přijít ze států, s nimiž naše republika přímo sousedí. Žijí v pohraničních okresech také cizinci, kteří pocházejí ze vzdálenějších zemí? Jak se dostali do českého pohraničí? Které lidské stěhování se více podobá šíření vybraných invazních druhů savců? Prostorové rozmístění cizinců, kteří přišli do České republiky hledat práci, anebo prostorové rozmístění cizinců, kteří se přistěhovali na krátkou vzdálenost za státní hranici v okolí svého bydliště, své vlasti? Na základě znalostí o migračním chování cizinců a šíření invazních druhů savců zobecněte, jaké dva základní druhy šíření jevů (lidí, živočichů, poznatků atd.) v prostoru můžeme rozlišit. Uveďte další příklady jevů, které se mohou v prostoru šířit, a rozhodněte, jakým způsobem se pravděpodobně budou dále šířit. Silvie Kučerová, Vybrané invazní druhy savců Další zdroje informací vysvětlení pojmu invazní druh, geograficky nepůvodní druh atd.: Článek Invazní druhy aktuální environmentální problém Tomáše Matějčka v tomto čísle Geografických rozhledů Autorský podklad pro tvorbu mapy v AK ČR Autor: T. Matějček

6 19 zeměpis a škola Obr. 1: Hustota zalidnění ve správních obvodech (ORP) Jihočeského kraje (2006) zvyšující se územní podrobností se hustota zalidnění na území kraje rozrůzňuje. Jednoduchý ukazatel, který prozrazuje rozrůzněnost (variabilitu) statistického souboru, je tzv. variační rozpětí, tj. rozdíl maximální a minimální hodnoty souboru dat. Vypočítejte tento rozdíl v hustotě zalidnění za váš kraj, a to za soubor okresů a za soubor správních obvodů ORP (tabulky s a 18 20). Jak lze tuto různost způsobenou vyšší územní podrobností dat vysvětlit? Jak se např. projevuje přítomnost velkých měst v jednotkách? Zdroj: ČSÚ novíte hranice intervalů pro kartogram, prostudujte si mapky na obr. 1, zpracované na ukázku za Jihočeský kraj. Nejprve určete názvy jednotek (pokud je nedokážete určit ze zkušenosti, využijte opět mapku na s. 21 Školní ročenky). Rozdělte se do čtyř skupin, každá si vezmete jednu mapku a vypracuje krátký popis rozmístění hustoty zalidnění v kraji (interpretaci kartogramu). Výsledky ze skupin přečtěte ostatním. Došli jste k rozdílným interpretacím? Čím je to způsobené? Zaměřte se nyní na porovnání kategorií použitých v jednotlivých mapkách. K lepšímu pochopení problému vám pomůže, když budete zároveň sledovat hodnoty hustoty v tabulce na s nebo v našem grafu na obr. 2 níže. Ve všech kartogramech je pět kategorií. V prvním (vlevo nahoře) jsme nechali stanovit hranice programem ArcView automaticky na základě tzv. přirozených skoků ( natural breaks ). V kartogramu pod ním jsme rovněž využili odstupů mezi hodnotami, ale stanovili jsme je ručně, podle naší zkušenosti. Chtěli jsme zvýraznit rozdíly mezi správními obvody ORP na severu kraje a zdůraznit řídké zalidnění po válce dosídlených regionů na jihu a jihozápadě kraje. Kartogram vpravo nahoře ukazuje častý postup: stanovení hranic kulatými čísly, zde po desítkách. Poslední mapka prezentuje rozdělení do pěti intervalů o stejném, pravidelném rozpětí, tj. 26 obyv./km 2. Které omyly ve vaší interpretaci jsme tím způsobili? Při vytváření kartogramu také dobře stanovte barevnou škálu. I bez přečtení legendy by mělo být na první pohled zřejmé, která barva znamená menší a která větší hustotu zalidnění (chybný příklad ilustruje obr. 3). Ještě připomínáme, že metoda kartogramu je vyhrazena pro znázornění poměrných (relativních) údajů. Rozložení absolutních dat znázorňujeme kartodiagramem. Dokážete nyní stanovit základní pravidla, na co dát při tvorbě kartogramu pozor? Nyní už tedy můžete sestrojit kartogram hustoty zalidnění svého kraje na bázi malých okresů. Vše lze samozřejmě zpracovat v software GIS, pokud je jimi vaše počítačová učebna vybavena. Výsledek porovnejte s kartogramem za okresy ve Školní ročence (s. 15 nahoře). Vidíme, že se Střední hodnoty: aritmetický průměr a medián Jinými veličinami charakterizujícími soubor dat je aritmetický průměr a medián. Budeme opět pracovat s hustotou zalidnění správních obvodů ORP ve vašem kraji, tedy s již používanou tabulkou na s anebo snadněji s její elektronickou verzí staženou v předchozí úloze. Naše hodnocení zde provedeme modelově opět na příkladu Jihočeského kraje. Nejprve vypočtěte aritmetický průměr podle známého vzorce (viz rámeček). Znamená hodnota průměru (pro Jihočeský kraj 59 obyv./km 2 ), že většina správních obvodů má přibližně tuto hodnotu? Spočítejte aritmetický průměr bez ORP České Budějovice a vyjde vám hodnota o 6 obyv./km 2 nižší. A pokud vypustíme další dvě poměrně odlehlé hodnoty jednotek Tábora a Strakonic, dostaneme hodnotu průměru dokonce o 10 nižší. Je patrné, že mimořádné hodnoty v souboru, lišící se od ostatních velkým hodnotovým skokem, mají výrazný vliv na výslednou hodnotu průměru. Je např. otázkou, zda správní obvod Českých Budějovic jako území převážně městského charakteru do výpočtu průměru vůbec zařazovat. Stanovíme proto ještě Obr. 2: Hustota zalidnění ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje (2006) Zdroj: ČSÚ Pozn.: červená linie znázorňuje hodnotu aritmetického průměru, oranžová hodnotu mediánu.

7 20 zeměpis a škola hodnotu mediánu, jehož základní výhodou je, že není tolik ovlivněný odlehlými hodnotami v souboru. Postupujeme následovně: seřadíme územní obvody ORP podle hustoty zalidnění od nejmenší po největší hodnotu, hledáme hodnotu hustoty zalidnění u prostředního malého okresu v řadě. V případě 17 jednotek Jihočeského kraje to tedy bude 9. malý okres, tj. Blatná, s hodnotou 49 obyv./km 2. Jeho hodnota je v tomto případě nižší než hodnota průměru (obr. 2). Pokud by byl počet jednotek sudý, medián by se vyčíslil jako aritmetický průměr prostředních dvou. Vypočítejte hodnotu mediánu pro náš soubor. Aritmetický průměr vyjadřuje těžiště dat souboru. Jeho hodnota tak nemusí být v souboru vůbec obsažena. Vypočítá se jako součet hodnot v souboru vydělený jejich počtem. Medián je hodnota jednotky, která dělí statistický soubor na dvě stejně početné poloviny. Platí tedy, že polovina hodnot je menších nebo rovných a polovina hodnot je větších nebo rovných hodnotě mediánu. Medián tedy více odpovídá tomu, co lidé chápou jako střední hodnotu. Geografický medián má stejný charakter jako medián, tj. rozděluje sledovaný soubor na dvě části o stejné hodnotě daného jevu, navíc však v mapě linií rozděluje území, na němž se polovina jevu vyskytuje. Obr. 3: Hustota zalidnění s chybnou barevnou škálou a čára geografického mediánu Zdroj: ČSÚ Výhoda mediánu se ukazuje zvláště zřetelně v případě průměrných mezd znázorněných v grafu na s. 71 Školní ročenky. Z grafu je patrné, že hrubou mzdu vyšší než průměr bralo v roce 2007 jen 34,3 % zaměstnanců, zatímco zbývající dvě třetiny měly mzdu nižší. Medián, tedy hodnota mzdy, která dělí sledovanou populaci na půl (50 %: 50 %), je nižší. Pokuste se tuto hodnotu z grafu odhadnout. Nerovnoměrnost územního rozmístění obyvatel můžeme také vyjádřit pomocí tzv. geografického mediánu. Postup jeho určení si vyzkoušíme opět se správními obvody ORP, tentokrát ale budeme počítat s počtem obyvatel. Chceme nalézt linii, která rozdělí váš kraj na dvě části se zhruba shodným počtem obyvatel. Od západu na východ (nebo od severu k jihu) budeme postupně sčítat počty obyvatel jednotlivých malých okresů, až dosáhneme přibližně poloviny počtu obyvatel vašeho kraje. Po hranici správních obvodů ORP, které jste do součtu zahrnuli, vyznačte barevnou linií geografický medián. Pozor, podle směru načítání můžete dojít k různým čarám mediánu. Nyní se pozorně podívejte na mapku a pokuste se (např. s pomocí obecně zeměpisné mapy) zdůvodnit nerovnoměrnost rozmístění obyvatelstva v kraji. Ponaučení i radost z geografického statistického bádání přejí autoři! Miroslav Marada Martin Hanus, student PGS Literatura: HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 100 s. Školní statistická ročenka ČSÚ, Praha, 189 s. ZEMĚPIS NAŠÍ VLASTI Autoři: J. Kastner, M. Holeček, L. Krajíček a kol. Učebnice klade důraz na zeměpis jednotlivých oblastí Česka, zachycuje krajské uspořádání. Druhé vydání bylo rozšířeno o několik kapitol, třetí vydání bylo výrazně aktualizováno. Obsahuje rovněž opakování učiva a tabulkový přehled hlavních údajů o Česku. Metodickou příručku naleznete zdarma na internetu v průběhu února. Třetí, upravené vydání, 104 stran, cena 119 Kč, formát A4 Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. Ostrovní 30, Praha 1, tel , mob

8 21 zeměpis a škola Náměty pro výuku geografických a environmentálních témat Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu JPD 3 Přírodovědná gramotnost byly vytvořeny tři publikace obsahující rozmanité náměty pro výuku geografických a environmentálních témat. Tyto studie jsou určeny zejména učitelům zeměpisu působícím na středních a základních školách a také vysokoškolským studentům učitelského zaměření. Publikace jsou distribuovány do geografických knihoven na jednotlivá vysokoškolská pracoviště v Česku. Jejich plná citace je uvedena níže. První z nich s názvem Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině je dílem šestičlenného kolektivu autorů pod vedením Dany Řezníčkové. Byla koncipována se záměrem napomoci tomu, aby se na našich školách věnovalo více času než doposud výuce v terénu, resp. v krajině. Důvodů je více, jmenujme alespoň dva z nich. Krajina (obdobně území či terén) představuje pro výuku zeměpisu učebnici mnoha témat, zvláště pak umožňuje přímé poznávání interakcí mezi společností a přírodním prostředím v konkrétní lokalitě. Zároveň se každé území stává laboratoří, kde se žáci setkávají s konkrétními místy, jevy, procesy, jednáním lidí, problémy a kde si mohou osvojit určité vědomosti i škálu potřebných dovedností, postojů a návyků. Tento způsob výuky může být velmi účinný, neboť se žáci učí přímým kontaktem se studovanými ději a procesy, jejich příčinami i důsledky. Navíc efektivita učení je umocňována zkušenostmi a konkrétními zážitky žáků. Zmiňovanému záměru odpovídá obsah, pojetí i struktura publikace. První kapitola, která vychází z rozboru zahraniční literatury i z osobních vzdělávacích zkušeností autorů publikace, obsahuje přehled různých přístupů k výuce v terénu, které by měly čtenářům napomoci vyřešit základní koncepční otázky: Co vše se mohou žáci prostřednictvím výuky geografie v krajině naučit? Na které vzdělávací cíle se zaměřit? Která konkrétní témata, dovednosti a lokalitu vybrat? V jakém pořadí je zvolit? Jak hodnotit výkony žáků v terénu? apod. Těžištěm publikace jsou vybrané náměty pro výuku v krajině (2. a 3. kapitola) zpracované v pracovních listech pro žáky a navazujících komentářích pro učitele, které mají nejen usnadnit přípravu a realizaci výuky na dané téma, ale mohou se stát užitečným podkladem či vodítkem při tvůrčím zpracování jiných podobných témat při výuce v městské nebo venkovské krajině. Druhá kapitola obsahuje náměty pro výuku v městské (pražské) krajině, třetí kapitola pak předkládá osm dílčích témat pro výuku v lokalitách mimo Prahu. Autorem druhé i třetí publikace je Tomáš Matějček. Studie s názvem Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Životní prostředí si klade za cíl rozšířit základ běžných učebnic o vybraná témata se vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně. Publikace je primárně určena pro výuku na gymnáziu, většina aktivit je však po drobných úpravách využitelná i pro výuku na 2. stupni základních škol. Text je pro lepší orientaci rozdělen do čtyř základních kapitol, přičemž základem každé kapitoly jsou pracovní listy. Možnosti jejich využití ve výuce jsou pak komentovány v doprovodném textu, v některých případech jsou pak doplněny také o rozšiřující informace a zajímavosti k danému tématu. Třetí publikace, jak napovídá její podtitul biodiverzita a její ohrožení, se zabývá tématem, kterému bylo dosud na našich školách věnováno poměrně málo pozornosti, přestože nabízí příležitosti pro uplatňování mezipředmětových vazeb (zejména mezi geografií a biologií) a vysvětlení základních geografických principů. Cílem této publikace je proto poskytnout základní informace o problematice biodiverzity, s důrazem na geografické aspekty a podat konkrétní návrhy aplikace tohoto tématu ve všeobecném vzdělávání. Publikace je rozdělena do tří částí. V první části jsou shrnuty hlavní poznatky o tomto tématu, druhá část je věnována možnostem aplikace ve výuce, třetí část představují pracovní listy s úkoly, které jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty středních škol. ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s. ISBN MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 48 s. ISBN: MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 40 s. ISBN: Dana Řezníčková, laminovaná mapa s lištou, v tubusu Evropa administrativní mapa, nástěnná, 1 : praktická pomůcka pro všechny, kdo se chtějí zorientovat v současné Evropě základní správní členění všech Evropských států hlavní města států a všech administrativních jednotek podrobné výřezy Velké Británie a Švýcarska Formát : 1360 x 920 mm Cena: 399,- Kč Kartografie PRAHA, a. s., Ostrovní 30, Praha 1 tel.: , fax: , Tituly si můžete objednat telefonicky, em, poštou či přes náš e-shop.

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost Charakter území a sídelní struktura městského a venkovského prostoru (a také rozdíly mezi nimi) jsou do značné míry dány samotnými kritérii, pomocí nichž byly

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2.1 Rozložení obyvatelstva podle krajů a okresů Rozmístění obyvatelstva v České republice je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Populace a sídelní systém

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

ročník 9. č. 13 název

ročník 9. č. 13 název č. 13 název Krajské členění ČR anotace V pracovních listech si žáci prohlubují učivo z 6. ročníku o krajském členění České republiky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Zeměpisná olympiáda 2008

Zeměpisná olympiáda 2008 Zeměpisná olympiáda 2008 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Praktická část autorské řešení Projekt Název projektu: Nelegální migrace přes státní hranice

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha CIZINCI V ČR V ČASE A PROSTORU Daniel Chytil Tisková konference, 13. února 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Něco na začátek Zdroje dat Ministerstvo vnitra

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová 15. 9. 2016 Východiska analýzy Součást zakázky zpracované pro Olomoucký kraj Nejednotnost zpracování ÚAP

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

7. Tematická kartografie

7. Tematická kartografie 7. Tematická kartografie Zabývá se tvorbou tematických map, které na topografickém podkladě přebíraném z vhodné podkladové mapy podrobně zobrazují zájmové přírodní, socioekonomické a technické objekty

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ Martin Ouředníček, Jana Jíchová & kolektiv projektu NAKI Diskusní večer České demografické společnosti 18. února 2015, Praha,, 01. Představení projektu NAKI Cílem

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 24.12.2016 Život cizinců v ČR - 2013 Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203625 Dílo

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více