Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting Jihlava Riegrova Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Nadlimitní veřejná zakázka II/405 Příseka obchvat Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

2 1 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci užšího řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2 Identifikační údaje zadavatele Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem IČO: Identifikační údaje subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností: AREA 2000 s.r.o. Středisko Tender Consulting se sídlem Riegrova 46, Polička jejímž jménem jedná Mgr. Jaromír Kašpar jednatel IČO: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Vymezení některých pojmů Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí: časovým harmonogramem dokument, ve kterém je znázorněn předpokládaný průběh stavebních prací v čase. Na časové ose je podrobnost tohoto dokumentu na měsíce (není-li dále stanoveno jinak) a na věcné ose jsou

3 definovány nejméně jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, ze kterých se stavba skládá dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, finančním harmonogramem dokument, který číselně znázorňuje průběh stavebních prací v čase podle jejich finančního objemu. Na časové ose je podrobnost tohoto dokumentu na měsíce (není-li dále stanoveno jinak) a na věcné ose jsou definovány nejméně jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, ze kterých se stavba skládá. Finanční harmonogram obsahuje celkové součty předpokládaného finančního plnění v jednotlivých měsících výstavby a součty za jednotlivá kalendářní čtvrtletí a roky provádění stavby. kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, nabídkovou cenou celková cena za provedení stavby (stavebních prací) a provedení všech ostatních činností nezbytných pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, obchodními podmínkami požadavky zadavatele na podmínky plnění veřejné zakázky. Obchodní podmínky mohou mít strukturu a formu návrhu smlouvy. položkovým rozpočtem dodavatelem oceněný výkaz výměr, v němž jsou u jednotlivých položek stavebních prací, dodávek a služeb definovány jejich jednotkové ceny a celkové ceny za celé požadované množství. uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, vedlejšími rozpočtovými náklady náklady na činnosti a konstrukce související s provedením stavby, které dodavatel musí vynaložit pro řádné a bezpečné provedení stavby, které však nejsou položkově definovány výkazem výměr (např. vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) výkazem výměr soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které je třeba provést pro řádné zhotovení stavby s definicí množství požadovaných měrných jednotek vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nabídka nejvýhodnější a s nímž následně zadavatel uzavře smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce tohoto dodavatele.

4 zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 4 Předmět veřejné zakázky 4.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby dle technických podmínek, stanovených v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této kvalifikační dokumentace. 4.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je klasifikován takto: Stavební úpravy pro komunikace (CPV ) Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace (CPV ) 4.3 Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby II/405 Příseka - obchvat dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, vypracované projekční firmou Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Brno. Realizací stavby obchvatu obce Příseka bude nahrazen stávající průjezd obcí. Členění na stavební objekty v rozpočtu: SO 000 Všeobecné položky SO 001 Příprava území SO 002 Rekultivace km 4,300 SO 003 Rekultivace km 7,300 SO 101 Přeložka silnice II/405 SO Rámový propustek SO Sjezdy na pozemky ze silnice II/405 SO 102 Křižovatka se silnicí III/4053 SO Sjezdy na pozemky SO 105 Přeložka PC km 5,622 SO 106 Souběžná PC SO 107 Přeložka PC km 6,154 SO Připojení Příseky km 6,825 SO Přeložka PC 6,825

5 SO 110 Zabezpečení veřejného provozu SO Most přes Přísecký potok SO Přeložka Příseckého potoka SO 202 Most v km 6,154 SO 301 Přeložka vodovodu SO 351 Podchycení meliorací SO 412 Uložení chrániček Rowanet SO 413 Přeložky kabelů NN SO 801 Vegetační úpravy SO 802 Biologická rekultivace Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S9,5/70, celková délka přeložky je m. Součástí stavby jsou nová připojení obce Příseka (na začátku a na konci obchvatu), 2 přesýpané mosty (přes Přísecký potok a přes polní cestu, ocelový tubosider), propustky, přeložky a napojení komunikací a polních cest, sjezdy, přeložky dotčených inženýrských sítí, podchycení meliorací, rekultivace a vegetační úpravy. Zemní práce zahrnují jak vysoký násyp (cca 9 m) v km 6,0 6,2 realizovaný technologií vyztužené zeminy, tak skalní zářez (cca 9 m) v km 6,2 6,7 (I. III. třída těžitelnosti, k rozpojování hornin se předpokládají i trhací práce). Dopravně inženýrská opatření (DIO): Výstavba převážné části obchvatu bude probíhat při zachování veřejného provozu po komunikaci II/405. Při úpravě napojení obchvatu na začátku i na konci na stávající komunikaci se předpokládá úplná uzavírka komunikace II/405 po dobu 2 3 měsíce. Kompletní zajištění DIO je povinností zhotovitele. V rámci stavby budou provedeny rovněž přeložky VN a trafostanice (TS) SO 410 a SO 411. Tyto přeložky provede vlastník distribuční sítě (EON). Přeložka VN a TS není předmětem zakázky. Při realizaci stavby bude nutná vzájemná koordinace zhotovitele stavby II/405 Příseka obchvat a zhotovitele přeložky VN a TS. 4.4 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 4.5 Výkaz výměr Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle 44, odstavec 4, písmeno b) podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení 49 zákona.

6 5 Lhůty a termíny 5.1 Termíny plnění Zadavatel pro rozhodování dodavatelů o účasti v zadávacím řízení stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Předpokládaný termín zahájení stavby: 1. července 2013 Požadovaný termín dokončení stavby: 31. října 2015 Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče bude moci obsahovat jakýkoliv termín dokončení v roce 2015 před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu. 5.2 Podmínky pro změnu termínů plnění Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které bude objednatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení. 6 Místo plnění Místem plnění je extravilán a intravilán obce Příseka. 7 Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů.

7 8 Obchodní podmínky 8.1 Obchodní podmínky pro dodávku staveb Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu 44 zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. 8.2 Závaznost obchodních podmínek Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (nabídkou se ve smyslu 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v užším řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. 8.3 Vyjasnění obsahu obchodních podmínek V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení 49 zákona. Odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo uchazečem, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle 82 zákona, nebudou považovány za přijetí nabídky i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. 9 Technické podmínky 9.1 Dokumenty pro vymezení technických podmínek Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, nebo 5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

8 9.2 Podklady obsahující vymezení technických podmínek Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: 1. české technické normy, 2. stavební technická osvědčení, nebo 3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 9.3 Záměna technických podmínek U každého odkazu podle odstavce 9.1 nebo 9.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10 Platební podmínky 10.1 Platební podmínky Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky respektovat. 11 Objektivní podmínky překročení nabídkové ceny 11.1 Podmínky překročení nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění Dodatečné práce a dodávky V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

9 12 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 12.1 Nabídková cena Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby (stavebních prací) včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, náklady na dodávku informační tabule a pamětní desky apod.) Podmínky pro zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena v členění dle jednotlivých stavebních objektů a za celé plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Fakturace bude prováděna pro akci II/405 Příseka - obchvat. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK). Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč předloží v nabídce návrh platebního kalendáře v členění po měsících Položkové rozpočty Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu jednotlivých stavebních prací předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy. Oceněný soupis prací bude ve stejném rozsahu dále předán v elektronické podobě na nosiči CD. Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací na CD v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese

10 V případě, že uchazeč nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese. V případě použití jiného datového formátu se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, který splňuje požadavky definované vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj Položkové rozpočty a výkaz výměr Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu 76 odstavec 3 zákona. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména: dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební práce, dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů Změna výkazu výměr Pokud zadavatel na základě žádosti uchazeče(ů) o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou způsobem stanoveným v ustanovení 49 zákona zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

11 12.6 Sleva z ceny Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jakákoliv jiná forma slevy z nabídkové ceny je nepřípustná. 13 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 13.1 Obsah jiných požadavků Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky. Tyto podmínky musí uchazeč zahrnout do své nabídky (návrhu smlouvy), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách Kontrola a archivace Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Dodavatel je povinen zejména: uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta, umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES), poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní

12 doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 14 Požadavky na kvalifikaci Vyzvaní zájemci o zakázku prokázali svou kvalifikaci v užším řízení při podání žádostí o účast. Nejsou tedy povinni předkládat v rámci svých nabídek doklady k prokázání splnění kvalifikace. 15 Požadavky a podmínky na zpracování nabídek 15.1 Nabídka uchazeče Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v užším řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky Podání nabídky Nabídka uchazeče bude podána v písemné formě v jednom svazku v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Nabídka uchazeče bude podána v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD či DVD, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání

13 nabídky je pouze doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. Tímto ustanovením není dotčen požadavek dle článku 12.3 těchto zadávacích podmínek Zabezpečení nabídky uchazeče Zadavatel doporučuje uchazečům, aby své nabídky zabezpečili proti manipulaci s jednotlivými listy jejich provázáním pomocí provázku, jehož volný konec bude zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout Způsob označení jednotlivých listů Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel provést očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou Členění nabídky Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených v souladu shodně s následujícími pokyny. Nabídka musí obsahovat: Vyplněný formulář Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky vožená za krycí list nabídky). Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka, pokud dodavatel razítko používá. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Přílohou smlouvy je oceněný výkaz výměr. Formulář pro hodnocení nabídek Prohlášení o porozumění zadávací dokumentaci Prohlášení o počtu listů 15.6 Členění nabídky podané společně více dodavateli V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka

14 definovaná v 51 odstavec 6 zákona. Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky Místo a lhůta pro odevzdání nabídek Uchazeči budou odevzdávat své nabídky vyhotovené v souladu s touto zadávací dokumentací na adrese zadavatele: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelně zadavatele v době od 8:00 hod. do 13:00 hod., v pondělí a ve středu do 17:00 hod., v poslední den lhůty pak jen do 10:00 hod. Poznámka: Konkrétní datum konce lhůty pro podání nabídek bude stanoveno po skončení kvalifikační části zadávacího řízení. Za podání nabídky se považuje fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Zadavatel ani jeho zástupce neodpovídají za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že se dá její obsah volně vyjmout, nebudou přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazečům. Opožděně podané nabídky nebudou zadavatelem otevřeny a budou vráceny uchazečům. 16 Ostatní podmínky zadávacího řízení 16.1 Priorita jednotlivých dokumentů Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení Varianty nabídek podle 70 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídek Zadávání částí veřejných zakázek podle 98 zákona Zakázka není rozdělana na části Jistota podle 67 zákona Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle ust. 67 zákona, a to ve výši ,- Kč.

15 Jistotu poskytnou uchazeči formou složení peněžní částky na účet zadavatele č /6800 (variabilním symbolem bude IČ uchazeče), nebo formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky. Podmínky poskytnutí jistoty, jakož i jejího uvolnění se řídí relevantními ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. 17 Způsob hodnocení nabídek 17.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě, že vznikne rozpor mezi nabídkovou cenou dodavatele, uvedenou v různých částech jeho nabídky, jsou pro zpracování a hodnocení nabídky podstatné údaje obsažené v podepsaném návrhu smluvních obchodních podmínek Dílčí hodnotící kritéria Nabídky nebudou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií Způsob hodnocení nabídek Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle nabídkové ceny bez DPH Výjimky ze způsobu hodnocení nabídek Pokud by byla nabídková cena uchazeče uvedena v nabídce na haléře, bude pro hodnocení zaokrouhlena na celé koruny podle matematického zákona (hodnota 5 bude zaokrouhlena nahoru) Hodnocení nabídkové ceny Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty Sestavení celkového pořadí Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH.

16 18 Prohlídka místa plnění Prohlídku místa budoucí stavby mohou zájemci vykonat individuálně bez účasti zadavatele, neboť místo stavby je volně přístupné. 19 Zadávací dokumentace 19.1 Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: Část 1: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky včetně příloh (formulář Krycí list nabídky, formulář pro hodnocení nabídek, formulář pro uvedení referenčních zakázek) Část 2: Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy Část 3: Výkaz výměr v elektronické podobě Část 4: Projektová dokumentace stavby s výkazem výměr v elektronické podobě 19.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na adresu AREA 2000 s.r.o. Středisko Tender Consulting, Riegrova 46, Polička. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Mgr. Jaromír Kašpar, tel.: , fax Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s ust. 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu kontaktní adresu elektronické

17 pošty, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za správnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti dodavatele Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 20 Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 21 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 20.1 Písemná forma styku Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu. Je-li úkon učiněn elektronicky nebo jiným způsobem (např. faxem), musí být potvrzen ve lhůtě do 3 pracovních dnů písemně Doručování písemností Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: osobně poštou kurýrní službou

18 elektronickými prostředky jiným způsobem (např. faxem) Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje den a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena písemně. V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností AREA 2000 s.r.o. Středisko Tender Consulting, Riegrova 46, Polička. Tento subjekt je zmocněn k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou: zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, vyřízení námitek. Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel zástupci zadavatele, a to s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek) Doručování písemností dodavatelům, kteří podali společnou nabídku Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. Jihlavě dne 19. prosince 2013 MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více