AURATON PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG C NÁVOD K OBSLUZE

2 OBSAH 1. Instalace V bûr vhodného umístûní regulátoru Vodiãe MontáÏ regulátoru Seznámení s regulátorem Zprovoznûní regulátoru Nastavení regulátoru Pfiifiazení rûzn ch programû ke dni v t dnu Ruãní fiízení Technická data Zapojovací schéma

3 Koupili jste si programovateln regulátor teploty AURATON Gratulujeme k nákupu. Prosíme o dûkladné pfieãtení tohoto návodu.

4 Strana: 4 1. INSTALACE POZOR: Po dobu instalace regulátoru musí b t odpojen pfiívod elektrického proudu. Doporuãuje se pfienechat provedení instalace specializované firmû. 2. V BùR SPRÁVNÉHO UMÍSTùNÍ REGULÁTORU Na správnou funkci regulátoru má znaãn vliv jeho umístûní. Umístûní v místû bez cirkulace vzduchu nebo v místû pfiímo oslunûném zpûsobí nesprávnou kontrolu teploty. Aby byla zaji tûna správná ãinnost regulátoru, musí b t umístûn na vnitfiní stûnû budovy (mezi místnostmi). Nutno vybrat místnost, ve které se pob vá nejãastûji s volnou cirkulací vzduchu. Nutno se vyvarovat místûm v blízkosti zafiízení vyzafiujících teplo (pfiístroje pro domácnost, audiovizuální pfiístroje atd.) nebo místûm vystaven ch pfiímému pûsobení slunce. Regulátor by nemûl b t umístûn pfiímo u dvefií, aby nebyl vystaven otfiesûm. Správné umístûní regulátoru

5 Strana: 5 3. VODIâE Svorky vodiãû se nacházejí na zadní stûnû regulátoru. Jsou to tfii svorky oznaãené postupnû: NO, COM a NC. Je to typické jednopólové dvoustavové relé. Ve vût inû pfiípadû není svorka NC vyuïita. NO COM NC POZOR: vzhledem k moïnosti, Ïe se pracuje se zdrojem o v konu W, je nezbytnû nutné, aby vodiãe byly pfiekryty a nedocházelo k ohfievu v místech spojû. 4. MONTÁÎ REGULÁTORU K montáïi se pouïívá pfiipojené ablony. Na ablonû je vyznaãené místo umístûní podomítkové krabice, kterou je nutno umístit pfied upevnûním regulátoru. Potom je nutno vyvrtat do zdi dva otvory o prûmûru 6 mm, vloïit hmoïdinky a za roubovat lev roub s 3 mm vûlí. Dále je nutno pfiipojit vodiãe napájející ohfiívací zafiízení. Nadbyteãné délky vodiãû se svinou do krabice. Nasadí se regulátor pfies hlaviãku roubu a posune se doprava (otvor na zadní stranû regulátoru má tvar klíãové dírky). Pak se za roubuje prav roubek, tak aby dobfie pfiidr- Ïoval regulátor. V pfiípadû, kdy zeì je dfievûná není nutno pou- Ïívat hmoïdinky. Nutno vyvrtat otvory o prûmûru 2,7 mm místo 6 mm a roub za roubovat pfiímo do dfieva.

6 Strana: 6 5. SEZNÁMENÍ S REGULÁTOREM 5.1 Vnûj í vzhled Na pfiední stûnû regulátoru se po pravé stranû nachází posuvn kryt. Po jeho otevfiení se objeví 7 základních tlaãítek. Kryt je moïno vyjmout za úãelem v mûny baterií. Po jeho snûtí je vidût místo pro dvû baterie typu 1,5 V AA a tfii mikrospínaãe. Jsou uïívány pro kontrolu: 1. Ohfievu/klimatizace. Regulátor mûïe také kontrolovat systém chlazení nebo klimatizace. 2. ZpoÏdûní zapnutí v stupního signálu 5 min. zabraàuje pfiíli ãastému zapnutí v konného zafiízení, napfi. následkem chvilkového prûvanu. 3. Teplotní rozptyl (1 C nebo 2 C ) napfi. pro 1 C pfii nastavení teploty na 20 C zapnutí nastane pfii 19,5 C a vypnutí pfii 20,5 C. Pro 2 C pfii nastavení teploty na 20 C nastane zapnutí pfii 19 C a vypnutí pfii 21 C. Tovární nastavení je optimální pro ohfiev ve stfiedoevropsk ch klimatick ch podmínkách a nedoporuãuje se je mûnit.

7 Strana: 7 chlazení zpoïdûní 5 min. teplotní rozptyl = 2 C ohfiev teplotní rozptyl = 1 C bez zpoïdûní Po levé stranû regulátoru se nachází dvoupolohov pfiepínaã oznaãen symboly a. Pohyb nahoru ve smûru oznaãuje nastavení teploty optimálního tepelného komfortu (tj. denní), ve smûru oznaãuje teplotu ekonomickou (tj. noãní). Tyto dvû hodnoty teplot je moïno nastavit samostatnû. Stálá protizámrzná teplota (7 C) je oznaãována na displeji jako a není moïné ji zmûnit. Místo uvádûní ãíseln ch hodnot budeme v tomto návodû oznaãovat tyto teploty buì jako denní, noãní nebo protizámrznou. AURATON 2016, díky pouïití relé 16 A, umoïàuje pfiímé fiízení topn ch zafiízení do v konu 3600 W (bez pouïití rozmûrovû velk ch stykaãû). AURATON 2016 je regulátorem, kter je moïno programovat automaticky. MÛÏe automaticky pfiizpûsobit teplotu místností na úroveà denní teploty kdyï jste doma, nebo ji automaticky sníïit, ãímï etfiíte energii v noci nebo kdyï odcházíte z domu. Je nutno pouze nastavit vhodn m zpûsobem regulátor v jehoï pamûti se nachází 9 programû. Programování je moïné s pfiesností na jednu hodinu, tzn. Ïe v prûbûhu 24 hodin je moïno zmûnit teplotu denní a noãní 24krát (coï dává 168 kombinací za t den).

8 Strana: Displej Displej je rozdûlen na dvû ãásti. V podélné se nachází: 1. Ukazatel dne v t dnu. 2. Hodiny. âas je zobrazován v 24hodinovém cyklu. 3. âíslo programu zobrazováno je ãíslo aktuálnû realizovaného programu (oãíslováno od 0 do 8), pfiiãemï programy 0 5 jsou nastaveny v robcem natrvalo. Program 0 to je program protizámrzn (7 C). Obsah programû 6, 7, 8 je moïno nastavit samostatnû dle vlastního uváïení. 4. Ukazatel prûbûhu programu. Je to ãára rozdûlená na 24 úsekû. KaÏdé hodinû odpovídá jeden úsek. Pokud je zobrazován ãern obdélník v intervalu hodiny, jedná se o realizaci denního programu, pokud není zobrazován, jedná se o noãní program (ekonomick ) 5. Ukazatel ruãního fiízení. Je zobrazován tehdy, kdyï doãasnû rezignujeme na dal í práci programu a ruãnû nastavujeme teplotu. 6. Ukazatel zapnutí regulátoru. Ve formû otáãejícího se vûtrníãku informuje o stavu práce zafiízení, tj. tehdy, kdy regulátorem obsluhované zafiízení (tj. kotel, ohfiívaã) je zapnuto. 7. Ukazatel vybití baterií je zobrazován pouze tehdy, kdy stav nabití baterií dosáhne minimální úrovnû. Je pak vyïadována jejich okamïitá v mûna, pfiiãemï doba v mûny by nemûla b t del í neï 30 vtefiin. V opaãném pfiípadû by programové parametry nezûstaly zachovány.

9 Strana: 9 Ve druhé, kulaté ãásti displeje se nachází: 8. Ukazatel teploty. Pfii provozním reïimu práce je zobrazována teplota místnosti, ve které se regulátor nachází. 9. Ukazatel protizámrzné teploty. 10. Ukazatel denní teploty. 11. Ukazatel noãní teploty (ekonomické). 6. ZPROVOZNùNÍ Po vloïení baterií zaãíná regulátor pracovat s poãáteãními parametry PROG C 7. NASTAVENÍ REGULÁTORU 7.1 Nastavení dne v t dnu 1. Odsunout vpravo kryt baterií. 2. Tlaãítkem oznaãen m jako d provést zmûnu dne v t dnu Nastavení hodin 1. Odsunout vpravo kryt baterií. 2. Tlaãítkem oznaãen m jako h provést zmûnu nastavení hodin. 3. Tlaãítkem oznaãen m jako m provést zmûnu nastavení minut. POZOR: Del í pfiidrïení nûkterého z tlaãítek zpûsobí automatick posuv dnû, hodin, minut.

10 Strana: Programování teploty (ukazatel na kulatém displeji) AURATON 2016 si pamatuje 3 teploty. Denní ( ) a noãní ( ) teplotu je moïno regulovat v rozsahu od 5 30 C. Protizámrzná teplota je nemûnná a je nastavena na 7 C. Vy si mûïete vybrat denní a noãní teplotu. Ke zmûnû denní teploty je nutno: 1. Odsunout vpravo kryt baterií. 2. Stlaãit tlaãítko oznaãené symbolem teplomûru. Na displeji zaãne pulsovat ukazatel teploty. 3. Pfiesunout pfiepínaã smûrem ke (nejpozdûji do 15 vtefiin od stisknutí tlaãítka oznaãeného teplomûrem). KaÏdé pfiesunutí oznaãuje skok Ïádané teploty o 0,5 C aï do teploty 30 C, poté se nastavování vrací na 5 C a cyklus se opakuje. Nastavenou teplotu nutno potvrdit tlaãítkem OK. Nestlaãení Ïádného tlaãítka po dobu 15 vtefiin je ekvivalentní stlaãení tlaãítka OK. V dobû provádûní operací musí b t zobrazován symbol. Analogicky nutno postupovat pfii nastavení noãní teploty: 1. Odsunout vpravo kryt baterií. 2. Stisknout tlaãítko oznaãené symbolem teplomûru. Na displeji zaãne pulzovat ukazatel teploty. 3. Pfiesunout pfiepínaã smûrem ke (nejpozdûji do 15 vtefiin od stisknutí tlaãítka oznaãeného teplomûrem). KaÏdé pfiesunutí oznaãuje skok poïadované teploty o 0,5 C a to aï do 30 C, naãeï se nastavování vrací na 5 C a cyklus se opakuje. Nastavenou teplotu nutno potvrdit tlaãítkem OK. Nestlaãení Ïádného tlaãítka po dobu 15 vtefiin je ekvivalentní stlaãení tlaãítka OK. Po dobu vykonávání operací musí b t zobrazován symbol. 8. P I AZENÍ RÒZN CH PROGRAMÒ KE DNI V T DNU Denní a noãní teplota jiï byla nastavena v bodû 7. Nyní nastavíme hodiny na jejich pfiepojování v prûbûhu 24 hodin pro jednotlivé dny. Celkem je k dispozici 9 programû. Prog 0 (program 0) je speciálním programem, tj. protizámrzn m, o kterém jsme jiï hovofiili dfiíve. Programy 1, 2, 3 a 4 jsou typick mi schématy naprogramování dne.

11 Strana: 11 Prog 1 (program 1) udrïuje noãní teplotu mezi 0:00 hod. a 6:00 hod. Denní teplotu udrïuje mezi 6:00 hod. ráno a 23:00 hod. veãer, noãní teplotu mezi 23:00 a 24:00 hod. Prog 2 (program 2) udrïuje noãní teplotu mezi 0:00 a 6:00 hod., denní teplotu mezi 6:00 hod. a 8:00 hod. ráno, ekonomickou mezi 8:00 a 16:00 hod. a dále mezi 16:00 hod. a 23:00 je realizována denní teplota. Od 23:00 hod. do 24:00 hod. je realizována noãní teplota. Prog 3 (program 3) udrïuje noãní teplotu mezi 0:00 hod a 6:00 hod. Denní teplotu mezi 6:00 hod. a 8:00 hod. ráno, ekonomickou mezi 8:00 a 11:00 hod. Následnû od 11:00 do 13:00 hod je realizována denní teplota a od 13:00 hod. do 16:00 hod. noãní. Mezi 16:00 hod. a 23:00 hod je zapojena denní teplota. Od 23:00 do 24:00 je realizována noãní teplota.

12 Strana: 12 Prog 4 (program 4) udrïuje od 00:00 do 7:00 hod. komfortní zpûsob práce. Následnû mezi 7:00 a 13:00 hod. je realizována noãní teplota a od 13:00 do 16:00 hod. denní. Regulátor se nachází v ekonomickém zpûsobu práce od 16:00 do 22:00 hod., kdy je znovu zapnut denní zpûsob práce. Prog 5 (program 5) je naprogramován na celodenní noãní teplotu. PrÛbûh programû 6, 7, 8 si mûïe nastavit kaïd sám. Modifikace se provádí podle metody popsané v bodû 7.3. Programy 6, 7, 8 jsou na zaãátku nastaveny na denní teplotu po cel ch 24 hod. Po zapnutí AURATON 2016 pfiifiadí v em dnûm Prog1. Zmûnu nutno provést dle následujících bodû: 1. Odsunout kryt baterií vpravo. 2. Zmáãknout tlaãítko P. Po jednom stlaãení je moïno vybrat program pro dan den, pfiecházejíc k bodu 3. Následná stlaãení zpûsobí dal í pfiesuny na následující dny, do kter ch je moïno pfiepsat jeden z devíti programû. 3. Stlaãením tlaãítka P# (nejpozdûji do 15 vtefiin po stlaãení tlaãítka P) nastavit vybran program (od 0 do 8). Stlaãováním tohoto tlaãítka umoïàuje získání pfiehledu zapnutí noãních a denních teplot na ukazateli prûbûhu programu (viz bod 5.2). 4. Stlaãením tlaãítka OK potvrdíte v bûr. Regulátor se tak vrátí automaticky do bûïného dne. 5. Operaci zopakovat pro kaïd den. 6. Uzavfiít kryt baterií. POZOR: Del í pfiidrïení tlaãítka zpûsobí samoãinnou zmûnu dan ch hodnot. Nestlaãení Ïádného tlaãítka je ekvivalentní stlaãení tlaãítka OK. 8.1 Zmûny v programech 6, 7, 8. Tyto programy je moïno mûnit dle vlastního uváïení pfiizpûsobujíc tak hodiny jednotliv ch zapnutí individuálním potfiebám uïivatelû. Za tímto úãelem je nutno: 1. Odsunout kryt baterií vpravo. 2. Zmáãknout tlaãítko P tolikrát, abychom nastavili zmûny v poïadovan den. 3. Zmáãknutím P# (nejpozdûji do 15 vtefiin po zmáãknutí P ) se dostaneme do programu, ve kterém chceme provést zmûny, pfiiãemï to mohou b t pouze programy 6, 7 nebo Nutno pozorovat ikonu prûbûhu programu dole na displeji (viz 5.2).

13 Na zaãátku musí pulsovat obdélník v poli mezi 0:00 a 01:00 hod v noci. Nyní po stlaãení (nejpozdûji do 15 s po stlaãení P ) urãujeme, Ïe v tomto poli bude zapnutá denní teplota, po stlaãení stanovíme, Ïe pro tento úsek bude platit noãní teplota. Analogicky postupujeme v prûbûhu celého 24hodinového cyklu. Kombinace mohou b t prakticky libovolné. 5. Analogicky postupujeme pfii provádûní zmûn ve v ech tfiech programech. 6. Zasunout kryt baterií. 9. RUâNÍ ÍZENÍ Strana: 13 MoÏnost 1: Pfiedpokládejme, Ïe regulátor zaãal podle programu ekonomick zpûsob práce. V pfiípadû, Ïe bychom z nûjak ch dûvodû chtûli zavést závazn program, nutno provést: 1. Pfiesunout tlaãítko na, na displeji se objeví symbol. Komfortní teplota pak bude udrïována aï do nejbliï í zmûny teploty realizované programem. Abychom zru ili tuto funkci, nutno zmáãknout tlaãítko OK, jenï se nachází pod krytem baterií, tehdy zmizí i symbol z displeje. Pfiíklad: eknûme, Ïe regulátor realizoval v daném dnu i v následujícím Prog 1, jehoï prûbûh moïno vidût v bodû 8. Od 23:00 hod. zahájil regulátor noãní zpûsob práce. Stlaãením tlaãítka po této hodinû zpûsobíme, Ïe regulátor bude pracovat v ruãním reïimu aï do následující zmûny programu, tj. do 6:00 hod., kdy se vrátí k realizaci dal í ãásti programu. MoÏnost 2: 1. Pfiesunout pfiepínaã na, jestliïe chceme prodlouïit dobu trvání denní teploty nebo na, chceme-li prodlouïit dobu trvání noãní teploty. PfiidrÏíme ho (nejménû 2 vtefiiny) dokud se neobjeví na displeji ãíslo 01 v místû hodin. âíslo 01 znamená, Ïe regulátor se nachází v ruãním reïimu po dobu jedné hodiny. KaÏdé stlaãení nebo prodlouïí tuto dobu o hodinu (pfiiãemï maximálnû mûïe ãinit 24 hodin, naãeï cyklus znovu zaãíná od 01). Po uplynutí stanoveného ãasu se regulátor vrátí k provádûní programu. Po dobu ruãní regulace se obsah programu nemûní. 2. Stlaãením tlaãítka OK se regulátor vrací k programové práci. Symbol mizí z displeje.

14 NO COM NC Strana: 14 Pfiíklad: Pfiedpokládejme, Ïe regulátor realizoval v daném dnu i v následujícím Prog 1, jehoï prûbûh je moïno vidût v bodû 8. Od 23:00 hod. zahájil regulátor noãní reïim práce. Stiskneme pfiepínaã tak dlouho, aï se na displeji objeví 01, potom dvakrát, aï se na displeji objeví cifra 03. To oznaãuje, Ïe regulátor zûstane v ruãním reïimu tfii hodiny. Poté se vrátí k realizaci dal í ãástí programu, ãili bude udrïovat ekonomick reïim aï do 6:00 hod. Technická data 1. Rozsah mûfiení teplot 0 34,5 C (s odstupem 0,5 C) 2. Rozsah kontroly teploty 5 30 C (s odstupem 0,5 C) 3. Pfiesnost údajû +1/ 1 C 4. Pfiesnost hodin +/ 70 sec/mûsíc 5. Program 6 stál ch, 3 mûnitelné 6. Teplotní rozptyl 1 C nebo 2 C (z v roby nastaveno na 1 C) 7. ZpÛsob kontroly systém Topení nebo Chlazení (z v roby nastaveno Topení) 8. Minimální klimatizaãní cyklus 5 minut 9. Spínání V stfiídav proud 50 Hz, 16 A 10. Napájení 2 baterie 1,5 V AA 11. Rozmûry 154x80x30 mm ( xvxh) 12. Pracovní teplota od 0 do 45 C 13. Teplota skladování od 20 do 60 C 14. Vlhkostní podmínky od 5 do 90 % Schéma pfiímého propojení regulátoru AURATON TH-9 s topn m zafiízením pod 230 V a max. 16 A odvod pfiívod V Regulátor Topné zafiízení ochrann Ïlutozelen vodiã N F nulák fáze

15 POZNÁMKY

16 datum prodeje razítko prodejny

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více