Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011"

Transkript

1 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Kojetín Březen 2012

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru 2

3 OBSAH: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2011 přehled rozpočtových opatření d. Plnění daní vývoj 1-12/2011 e. Rozpis příjmů za 1-12/2011 f. Rozpis výdajů za 1-12/ Údaje o hospodaření s majetkem města za r a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 b. Přehled nedokončeného majetku města k c. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k d. Přehled pohledávek města k e. Přehled závazků města k f. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k a. Údaje o zadluženosti města k b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ f. Hlavní kniha g. Monitoring hospodaření ukazatele 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 3

4 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením č. Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/ Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.kč) Třída 1 Daňové příjmy ,45 Třída 2 Nedaňové příjmy ,80 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery ,27 Příjmy celkem ,52 Třída 5 Běžné výdaje ,96 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,96 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 113,56 FINANCOVÁNÍ (tis.kč) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent , Uhrazené splátky krátkod.úvěry , Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů 132, Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB 800, Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů , Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 Financování ,56 Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500tis. Kč v jednotlivém případě a uložilo Radě města zabezpečit hospodaření podle schváleného rozpočtu. Hospodaření Města Kojetína v roce 2011 se řídilo schváleným rozpočtem, ten byl v průběhu roku několikrát upravován, a to formou rozpočtových opatření, která byla vždy projednána a schválena Radou města, resp. Zastupitelstvem města podrobný přehled schválených rozpočtových opatření je uveden v PŘÍLOZE. Hospodaření města na svých zasedáních pravidelně vyhodnocovala Rada města a průběžně o hospodaření a plnění rozpočtu informovala Zastupitelstvo města. Po provedených rozpočtových opatřeních skončilo hospodaření města za rok 2011 takto: Příjmy Výdaje Financování ,83 tis. Kč ,27 tis. Kč ,56 tis. Kč 4

5 Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k celkem ,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši ,59 Kč. Souhrnný přehled o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2011 je uveden v následující tabulce, podrobně jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v další části zprávy a v PŘÍLOZE. POL TEXT PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR Třída 1 Daňové příjmy , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,13 102,04 356,26 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,87 98,90-33,13 Třída 4 Přijaté transfery , ,16 193, ,94 99,41-151,22 Příjmy celkem , , , ,83 100, ,80 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,24 95, ,14 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,29-661, ,04 94,42-525,25 Výdaje celkem , , , ,28 95, ,39 Saldo: Příjmy- Výdaje 2 113, ,36 871, ,55 288, ,19 Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto: Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Podíl SK/UR Rozdíl SK- UR , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280,24 Financování , ,36-871, ,55 288, ,19 5

6 (tis. Kč) Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu: POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,89 Nedaňové příjmy , , ,13 Kapitálové příjmy 0, , ,87 Přijaté transfery , , ,94 Běžné výdaje , , ,24 Kapitálové výdaje , , ,04 V dalším grafu je zobrazeno plnění rozpočtu kumulovaně od počátku roku: , , , , , , ,50 0,00 KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ 6

7 VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč) Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že po celý rok 2011 bylo hospodaření poměrně vyrovnané a stabilizované, kumulované příjmy postačovaly ke krytí naplánovaných výdajů i k tvorbě finanční rezervy pro případ nenaplnění příjmů. V dalším grafu je zobrazen vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících, z kterého vyplývá, že plnění příjmů v průběhu roku 2011 výrazně kolísalo a s ohledem na tuto skutečnost bylo nutné řídit i výdajovou stranu rozpočtu záporné saldo v cash flow v průběhu roku bylo průběžně kryto tvořenou finanční rezervou a nebylo tedy nutné zapojovat další cizí zdroje - kontokorent nebyl v roce 2011 čerpán. PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , ,00 0, , , ,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 7

8 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok PŘÍJMY ,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 3% 17% 55% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.kč) POL TEXT Třída 1 Daňové příjmy PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R PŘÍJMY /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) Rozdíl SK-UR , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem , , , ,13 102,04 356,26 0, , , ,87 98,90-33, , ,16 193, ,94 99,41-151, , , , ,83 100, ,80 Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze protekla, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17%, tj. 17,799milKč celkových příjmů, tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím. 8

9 ( tis. Kč) Vývoj příjmů a jejich strukturu v jednotlivých měsících roku 2011 znázorňuje následující graf, z něhož je zřejmé, že výše příjmů v průběhu roku výrazně kolísá. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné vývoj příjmů neustále monitorovat a očekávanému plnění přizpůsobit i čerpání výdajů ,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , , , ,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet SKUTEČNOST SK/UR % SK-UR 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,84 103,26% 325, DPFO ze samostatné činnosti 900,00 900,00 871,68 96,85% -28, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200, ,00 921,21 76,77% -278, Daň z příjmů právnických osob 9 500, , ,23 101,46% 138, Daň z přidané hodnoty , , ,35 98,07% -425, Daň z nemovitostí 5 409, , ,29 113,36% 722,94 PŘÍJMY Z DANÍ , , ,60 100,93% 454, Popl. za znečišťování ovzduší 25,00 25,00 31,00 124,00% 6, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 1,00 0,01 1,00% -0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 942, , ,53 101,68% 49, Poplatek ze psů 230,00 230,00 226,71 98,57% -3, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 80,00 118,93 148,66% 38, Poplatek ze vstupného 4,00 4,00 0,70 17,50% -3, Poplatek za provozovaný VHP 1 340, , ,30 133,39% 524, Odvod výtěžku z provozování loterií 352,00 374,55 374,56 100,00% 0, Správní poplatky 767, ,00 791,57 77,38% -231,43 PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL , , ,31 106,07% 379,66 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,91 101,51% 833,91 9

10 Daňové příjmy za r.2011 byly ve výši 56,093mil Kč, což je o 260tis Kč více ve srovnání s rokem předchozím; upravený rozpočet byl naplněn na 101,51%. Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z daní a příjmy z místních a správních poplatků. Detailní struktura daňových příjmů včetně plnění rozpočtu je uvedena v tabulce výše, a) Pro výši PŘÍJMŮ Z DANÍ v roce 2011 byl určující zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Celkové příjmy z daní byly ve výši 49,463 mil Kč a upravený rozpočet tak byl naplněn na 100,93%, přestože u DPH a DPFO rozpočet naplněn nebyl. Jak vyplývá ze zprávy Ministerstva financí o Výsledku pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011, počítal státní rozpočet u DPH s vyšším meziročním nárůstem inkasa v důsledku zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod, které však nakonec nebylo tak výrazné jako v roce Jedním ze zásadních důvodů nenaplnění rozpočtovaných příjmů u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou bylo zrušení zdanění státních příspěvků na stavební spoření ve výši 50%, který byl v odhadu státního rozpočtu zahrnut. Nížší plnění DPFO placené na základě přiznání v roce 2011 bylo ovlivněno vracením přeplatků na dani v důsledku odpisu ztrát způsobených finanční krizí, a dále systémem uplatňování výdajů procentem z příjmů, který má zásadní vliv na celkový výnos daně. Plnění příjmů z daní dle jednotlivých měsíců zobrazuje následující graf PLNĚNÍ DANÍ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) Daň z nemovitostí DPH Daň z příjmů právnických osob Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmů ze samostatné činnosti Daň z příjmů ze závislé činnosti

11 b) PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ dosáhly výše 6,629mil Kč a rozpočet byl naplněn na 106%, a to především z důvodu vyššího plnění příjmů z poplatku za provozovaný VHP a terminál, kde došlo k překročení o 524tis Kč, což je 8% z rozpočtovaných příjmů z místních a správních poplatků. Vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku pravidelně monitorován, tak aby bylo možné včas reagovat na případné odchylky proti schválenému rozpočtu. B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet Skutečnost SK/UR % SK-UR 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 425,00 585,47 633,35 108,18% 47, OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 135,51 189,05 139,51% 53, ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ 380,00 594,00 574,00 96,63% -20, PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. 370,00 370,00 382,70 103,43% 12, PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ , , ,62 101,46% 152, PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ 95,71 95,71 2,08 2,17% -93, PŘÍJMY Z ÚROKŮ 65,57 74,57 127,56 171,06% 52, SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ 151,00 157,00 145,33 92,57% -11, VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0,00 171,46 171,46 100,00% 0, PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 0,00 0,00 25,00 0,00% 25, PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. 10,00 10,00 2,62 26,20% -7, PŘIJATÉ NEINVEST.DARY 3 001, , ,40 100,25% 7, PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 0,00 19,40 19,46 100,31% 0, PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY 400,00 975, ,59 114,87% 145, SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) 428,21 428,21 419,95 98,07% -8, SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB) 385,55 385,55 385,96 100,11% 0,41 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,13 102,04% 356,26 Nedaňové příjmy dosáhly výše 17,799mil. Kč, tj. upravený rozpočet byl naplněn na 102,04%. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 2,417mil méně. Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, přijatých darů apod. - PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ NEMOVITOSTÍ (pol.2132) byly největší položkou nedaňových příjmů (60%) -10,591mil.Kč a zahrnovaly nájemné z bytového fondu (6,535mil), nájem kotelen (2,76mil), nájem NP Poliklinika (648tis), nájem ostatních nebytových prostor (byt ZŠ, SOS, koupaliště, Pivovar, ZUŠ -509tis), pronájem sloupů VO pro reklamu (53tis), 11

12 - Druhá nejvýznamnější příjmová položka zahrnuje PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY (pol.2321) ve výši 3,008 mil Kč, která zahrnuje přijatý dar ve výši 3mil Kč od fy.solar 6 s.r.o. - V položce PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY (pol. 2324), která byla ve výši 1,120 mil Kč jsou zahrnuty příspěvky za využívání systému tříděného odpadu od firem ASEKOL, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP v celkové výši 746tis. Kč kompenzace odvedené DPH od VaK (111tis Kč) vyúčtování el.energie a plynu (138 tis Kč) exekuční náklady a nákl.řízení (80tis Kč) - SPLÁTKY POSKYTNUTÝCH PŮJČEK FRB od občanů a města (pol ) byly v celkové výši 804tis. Kč. - PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (pol.2111), které byly v celkové výši 633 tis Kč zahrnovaly Plaby za komunální odpad PO (464tis Kč) Poplatky z hrobových míst (88tis Kč) Služby na poliklinice (41tis.Kč) Příjmy od obcí za výkon státní správy (26tis Kč) - NAŘÍZENÉ ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ byly ve výši 574 tis.kč (pol.2122) +150tis.Kč (zápočtem) 364tis z těchto odvodů bylo následně zapojeno zpět do hospodaření příspěvkových organizací, 360tis bylo použito na investiční akce na DDM ( rekonstrukce WC a plošina pro invalidy) podrobněji popsáno v části o hospodaření PO. - PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ POZEMKŮ (pol.2131) byly ve výši 382 tis. Kč - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI (pol.2119), které zahrnují úplatu za zřízení věcných břemen, byly 189tis.Kč Podrobný rozpis nedaňových příjmů je uveden v PŘÍLOZE C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90%. V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.z73/06-11). 12

13 V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.z72/06-11) bylo prodáno ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje garáží (1,866mil) Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.kč) Prodej cenných papírů (990tis Kč) dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč) D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL TEXT SKUTEČNOST 4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství 6 694, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky , Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" 535, Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ 493, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" 27, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality 122, Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba 77, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" 34, Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha 247, Příspěvek na žáky od obcí 417, fin.dotace na rozvoj soc.služeb 65, Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" 60, Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" 30, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha 100, Olomoucký kraj-zšsvč dotace"nebát se a nekrást" 34, OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky 28, Dotace "hasiči" 125, ,94 - Podrobný rozpis přijatých transferů včetně vyúčtování je uveden v PŘÍLOZE 13

14 II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok VÝDAJE ,28 tis. Kč STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 91% POL Třída 5 Třída 6 TEXT Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR , , , ,24 95, , , ,29-661, ,04 94,42-525, , , , ,28 95, ,39 Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%. Následující graf zobrazuje vývoj a strukturu výdajů v jednotlivých měsících roku V grafu jsou zahrnuty i výdaje na splátky úvěrů a půjček, které jsou v rozpočtu zahrnuty v části FINANCOVÁNÍ. Detailní rozpis výdajů dle položek rozpočtové skladby je uveden v PŘÍLOZE 14

15 ( tis. Kč) STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0, , , , , , , Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z grafu vývoje výdajů po měsících je vidět výrazně nižší čerpání běžných výdajů v lednu, kdy se hospodaření řídí rozpočtovým provizoriem a výdaje jsou omezeny pouze na nezbytné (mzdy vč.příslušenství, výplaty soc.dávek-1,138mil, odvod DPH-250tis, smluvní závazky. V měsíci únoru, po schválení rozpočtu na rok 2011, byly vyplaceny příspěvky na provoz příspěvkových organizací za 1-2/2011 ve výši 1,986 mil Kč, dále sociální dávky 1,755mil, platby daní 202 tis, členský příspěvek Mikroregion 130tis, 150tis energie a ostatní služby. Výkyvy ve výdajích v dalších měsících jsou ovlivněny zejm. mimořádnými jednorázovými výdaji, jejichž výčet (nejvýznamnější pol.) je uveden v následující tabulce. Výdaje na mzdy, příspěvky PO, soc.dávky se v dalších měsících obdobně opakují. Z významnějších položek běžných výdajů, v r byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/ ,44 pojištění majetku města Kojetína KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-strabag ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/ ,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p

16 200,00 provedení základního diagnostického průzkumu-mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-technis Kojetín 147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-technis Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185, ,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-interal s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-interal s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 16

17 22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 20,26 odstranění revizních závad - Školní kuchyně-ipt spol. s r.o. Rozpis běžných výdajů ve struktuře dle odvětvového třídění rozpočtové skladby je uveden v následujících tabulkách : PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl Skutečnost ODDÍL TEXT rozpočet rozpočet 2011 SK/UR % UR-SK ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 173,00 107,00 93,51 87,39% 13,49 97,83 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 22 DOPRAVA 5 965, , ,72 97,12% 224, ,57 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77,00 117,00 85,21 72,83% 31,79 46,95 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 4 483, , ,83 99,82% 10, ,82 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 28,00 28,00 27,95 99,82% 0,05 26,79 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 5 159, , ,01 99,45% 31, ,62 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 2 431, , ,40 98,80% 24, ,22 35 ZDRAVOTNICTVÍ 170,00 184,17 148,31 80,53% 35,86 145,23 BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 7 578, , ,64 90,65% 797, ,66 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,59 92,33% 757, ,42 39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 0,00 2,00 2,00 100,00% 0,00 0,00 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ , , ,79 99,67% 55, ,37 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB , , ,07 97,27% 93, ,88 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,00 41,00 33,74 82,29% 7, ,92 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 843, , ,05 99,69% 11, ,81 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 504,10 547,00 434,20 79,38% 112,80 403,80 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY , , ,49 93,78% 1 350, ,04 63 FINANČNÍ OPERACE 1 133, ,13 776,74 59,65% 525, ,46 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 408,05 608,05 606,98 99,82% 1,07 253,05 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 95,41% 4 085, ,47 Struktura běžných výdajů dle odvětvového třídění je znázorněna v následujícím grafu, popis výdajů v jednotlivých oblastech je uveden v dalším textu. 17

18 434,20 1% 3 740,05 4% ,49 24% 33,74 0% 3 346,07 4% 606,98 776,74 1% 1% ,79 19% 93,51 0% 1 200,00 1% 7 591,72 9% 85,21 0% 5 626,83 7% 27,95 0% 2,00 0% 9 127,59 11% BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 5 575,01 7% 2 031,40 2% 148,31 0% 7 728,64 9% 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22-DOPRAVA 23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35-ZDRAVOTNICTVÍ 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil, tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování, 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ 18

19 OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tiskč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč ODDÍL TEXT Schv.rozpočet Up.rozpočet 2011 SK/UR % UR-SK Ozdravování zvířat a plodin 173,00 107,00 93,51 87,39 % 13,49 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 173,00 107,00 93,51 87,39% 13, Ubytování a stravování 0, , ,00 100,00 % 0,00 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0, , ,00 100,00% 0, Silnice 5 465, , ,85 97,01 % 218, Provoz veřejné silniční dopravy 500,00 500,00 493,87 98,77 % 6,13 22 DOPRAVA 5 965, , ,72 97,12% 224, Pitná voda 77,00 50,10 28,59 57,07 % 21, Protierozní ochrana 0,00 26,90 26,86 99,85 % 0, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 40,00 29,76 74,40 % 10,24 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77,00 117,00 85,21 72,83% 31, Předškolní zařízení 1 000, , ,69 99,57 % 8, Základní školy 2 800, , ,14 99,93 % 1, Speciální základní školy 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Gymnázia 33,00 1,00 1,00 100,00 % 0, Školní stravování - základní 650,00 800,00 800,00 100,00 % 0,00 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 4 483, , ,83 99,82% 10, Základní umělecké školy 28,00 28,00 27,95 99,82 % 0,05 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 28,00 28,00 27,95 99,82% 0, Činnosti knihovnické 1 300, , ,00 100,00 % 0, Činnosti muzeí a galerií 50,00 50,00 43,49 86,98 % 6, Zachování a obnova kulturních památek 250,00 269,00 266,75 99,16 % 2, Činnost církví 0,00 38,00 38,00 100,00 % 0, Zájmová činnost v kultuře 3 420, , ,58 99,77 % 8, Ostatní záležitosti kultury 139,00 274,00 260,19 94,96 % 13,81 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 5 159, , ,01 99,45% 31, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 565,00 565,00 100,00 % 0, Využití volného času dětí a mládeže 1 230,00 949,10 925,09 97,47 % 24, Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 201,50 542,00 541,31 99,87 % 0,69 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 2 431, , ,40 98,80% 24, Prevence před drogami aj. 80,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Programy paliativní péče 0,00 10,00 10,00 100,00 % 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 90,00 169,17 133,31 78,80 % 35,86 35 ZDRAVOTNICTVÍ 170,00 184,17 148,31 80,53% 35,86 19

20 Bytové hospodářství 3 772, , ,80 93,94 % 242, Veřejné osvětlení 1 500, , ,73 92,02 % 148, Pohřebnictví 120,00 297,00 291,52 98,15 % 5, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 67,00 67,00 65,72 98,09 % 1, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 119, , ,87 82,60 % 399,88 BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 7 578, , ,64 90,65% 797, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6,00 6,00 4,20 70,00 % 1, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 132,00 132,00 102,03 77,30 % 29, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 429, , ,57 98,03 % 105, Ostatní nakládání s odpady 116,00 116,00 74,25 64,01 % 41, Monitoring půdy a podzemní vody 20,00 20,00 0,00 0,00 % 20, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 22,00 22,00 0,00 0,00 % 22, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 383, , ,54 87,22 % 536, Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 20,00 100,00 % 0,00 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,59 92,33% 757, Ost čin.souvis.se služ.pro ob. 0,00 2,00 2,00 100,00 % 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO 39 OBYV. 0,00 2,00 2,00 100,00% 0, Příspěvek na živobytí , , ,17 99,99 % 0, Doplatek na bydlení 1 000, , ,24 99,92 % 0, Mimořádná okamžitá pomoc 2 732, , ,58 96,95 % 52, Příspěvek na zvláštní pomůcky 10,00 10,00 9,60 96,00 % 0,40 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 8,00 8,00 7,20 90,00 % 0,80 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ , , ,79 99,67% 55, Ostatní - sociální poradenství 40,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Sociální rehabilitace 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Ostatní sociální péče-ostatní 98,00 8,00 0,00 0,00 % 8, Osobní asistence 2 978, , ,39 98,45 % 49, Denní stacináře a centra denních služeb 0,00 3,00 3,00 100,00 % 0, Sociální služby ve zdravot.zař 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Ostatní služby sociál.prevence 0,00 52,01 47,55 91,42 % 4, Ostatní záležit.sociál.věcí 42,00 172,00 140,13 81,47 % 31,87 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V 43 SOC.ZAB , , ,07 97,27% 93, Ost.záležit.pro krizové stavy 0,00 41,00 33,74 82,29 % 7,26 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,00 41,00 33,74 82,29% 7, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 843, , ,05 99,69 % 11,58 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 843, , ,05 99,69% 11, Požární ochrana - profesionální část 0,00 40,00 39,90 99,75 % 0, Požární ochrana-dobrovolná část 504,10 507,00 394,30 77,77 % 112,70 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 504,10 547,00 434,20 79,38% 112, Zastupitelstva obcí 2 030, , ,26 90,11 % 200,74 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0,00 34,73 16,47 47,42 % 18, Činnost místní správy , , ,76 94,24 % 1 131,47 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A 61 POL.STRANY , , ,49 93,78% 1 350, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 83,00 77,00 70,55 91,62 % 6, Pojištění funkčně nespecifikované 450,00 450,00 403,51 89,67 % 46, Ostatní finanční operace 600,00 775,13 302,68 39,05 % 472,45 20

21 63 FINANČNÍ OPERACE 1 133, ,13 776,74 59,65% 525, Finanční vypořádání minulých let 608,05 608,05 606,98 99,82 % 1, Ostatní činnosti jinde nezařazené 800,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 408,05 608,05 606,98 99,82% 1,07 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 95,41% 4 085,15 Následující tabulka zahrnuje běžné výdaje v detailnější struktuře dle jednotlivých položek rozpočtové skladby : PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DETAIL DLE POLOŽEK, v tisících Kč Podíl Rozdíl ODPA POL TEXT Schv.rozpočet Up.rozpočet Skutečnost SK/UR % UR-SK Nákup materiálu j.n. 8,00 5,36 0,36 6,72 % 5, Nákup ostatních služeb 155,00 101,64 93,16 91,66 % 8, Opravy a udržování 10,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Ozdravování zvířat a plodin 173,00 107,00 93,51 87,39 % 13, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 400,00 400,00 100,00 % 0, Půjčky - podnikatelům-po 0,00 800,00 800,00 100,00 % 0, Ubytování a stravování 0, , ,00 100,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,50 0,50 100,00 % 0, Konzultační, poradenské a právní služby 700,00 315,00 314,00 99,68 % 1, Nákup ostatních služeb 2 055, , ,83 89,61 % 176, Opravy a udržování 2 710, , ,53 99,23 % 41, Silnice 5 465, , ,85 97,01 % 218, Výdaje na dopravní územní obslužnost 500,00 500,00 493,87 98,77 % 6, Provoz veřejné silniční dopravy 500,00 500,00 493,87 98,77 % 6, Nákup ostatních služeb 7,00 7,00 0,00 0,00 % 7, Opravy a udržování 70,00 43,10 28,59 66,33 % 14, Pitná voda 77,00 50,10 28,59 57,07 % 21, Opravy a udržování 0,00 26,90 26,86 99,85 % 0, Protierozní ochrana 0,00 26,90 26,86 99,85 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 20,00 15,00 75,00 % 5, Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 14,76 73,80 % 5, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 40,00 29,76 74,40 % 10, Opravy a udržování 0,00 933,94 925,69 99,12 % 8, Příspěvky zřízeným PO 1 000, , ,00 100,00 % 0, Předškolní zařízení 1 000, , ,69 99,57 % 8, Opravy a udržování 50,00 108,10 106,14 98,19 % 1, Příspěvky zřízeným PO 2 750, , ,00 100,00 % 0, Základní školy 2 800, , ,14 99,93 % 1, Neinv.transfery cizím přís.org 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Speciální základní školy 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Neinv.transfery cizím přís.org 33,00 1,00 1,00 100,00 % 0,00 21

22 3121 Gymnázia 33,00 1,00 1,00 100,00 % 0, Příspěvky zřízeným PO 650,00 800,00 800,00 100,00 % 0, Školní stravování - základní 650,00 800,00 800,00 100,00 % 0, Opravy a udržování 28,00 28,00 27,95 99,82 % 0, Základní umělecké školy 28,00 28,00 27,95 99,82 % 0, Příspěvky zřízeným PO 1 300, , ,00 100,00 % 0, Činnosti knihovnické 1 300, , ,00 100,00 % 0, Opravy a udržování 50,00 50,00 43,49 86,98 % 6, Činnosti muzeí a galerií 50,00 50,00 43,49 86,98 % 6, Úroky vlastní 250,00 257,00 256,41 99,77 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 12,00 10,33 86,08 % 1, Zachování a obnova kulturních památek 250,00 269,00 266,75 99,16 % 2, Transfery - církvím 0,00 38,00 38,00 100,00 % 0, Činnost církví 0,00 38,00 38,00 100,00 % 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 3,10 3,10 100,00 % 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1,00 1,00 100,00 % 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 125,93 125,93 100,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 7,50 7,52 100,27 % -0, Nákup ostatních služeb 0,00 25,00 25,00 100,00 % 0, Opravy a udržování 370,00 370,00 361,54 97,71 % 8, Věcné dary 0,00 2,50 2,50 100,00 % 0, Příspěvky zřízeným PO 3 050, , ,00 100,00 % 0, Zájmová činnost v kultuře 3 420, , ,58 99,77 % 8, Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,00 0,00 % 1, Nákup materiálu j.n. 9,00 4,00 2,53 63,25 % 1, Nájemné 7,00 7,00 7,00 100,00 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Pohoštění 30,00 30,00 20,39 67,97 % 9, Věcné dary 92,00 82,00 80,28 97,90 % 1, Transfery - církvím 0,00 145,00 145,00 100,00 % 0, Ostatní záležitosti kultury 139,00 274,00 260,19 94,96 % 13, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 565,00 565,00 100,00 % 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 565,00 565,00 100,00 % 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 1,80 1,80 100,00 % 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 535,00 140,94 140,94 100,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 30,74 30,73 99,97 % 0, Nájemné 0,00 11,27 11,27 100,00 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 5,50 5,50 100,00 % 0, Věcné dary 5,00 24,85 19,85 79,88 % 5, Neinvestiční transfery občanským sdružením 20,00 64,00 45,00 70,31 % 19, Příspěvky zřízeným PO 670,00 670,00 670,00 100,00 % 0, Využití volného času dětí a mládeže 1 230,00 949,10 925,09 97,47 % 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3,00 2,38 79,33 % 0, Nákup ostatních služeb 1,50 0,00 0,00 0,00 % 0, Opravy a udržování 100,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Transfery - podnikatelům-po 400,00 509,00 508,92 99,98 % 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 700,00 30,00 30,00 100,00 % 0,00 22

23 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 201,50 542,00 541,31 99,87 % 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 80,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Prevence před drogami aj. 80,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Dary obyvatelstvu 0,00 10,00 10,00 100,00 % 0, Programy paliativní péče 0,00 10,00 10,00 100,00 % 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 43,72 30,88 70,63 % 12, Sociální zabezpečení 0,00 11,02 7,72 70,05 % 3, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3,96 2,78 70,20 % 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 2,30 0,00 0,00 % 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6,52 6,52 100,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 6,10 0,23 3,77 % 5, Nájemné 0,00 8,00 4,50 56,25 % 3, Služby školení a vzdělávání 0,00 22,30 22,00 98,65 % 0, Nákup ostatních služeb 90,00 50,65 50,54 99,78 % 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5,60 0,13 2,32 % 5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 1,50 0,67 44,67 % 0, Věcné dary 0,00 5,50 5,35 97,27 % 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2,00 2,00 100,00 % 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 90,00 169,17 133,31 78,80 % 35, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,03 0,03 100,00 % 0, Úroky vlastní 1 252, , ,73 99,91 % 1, Studená voda 0,40 0,40 0,14 35,00 % 0, Teplo 30,00 30,00 26,88 89,60 % 3, Plyn 20,00 20,00 14,08 70,40 % 5, Elektrická energie 16,00 15,50 11,14 71,87 % 4, Teplá voda 2,00 2,00 1,60 80,00 % 0, Nákup ostatních paliv a energie 1,60 0,00 0,00 0,00 % 0, Konzultační, poradenské a právní služby 4,00 4,00 0,00 0,00 % 4, Nákup ostatních služeb 620,00 585,80 569,76 97,26 % 16, Opravy a udržování 1 796, , ,73 91,17 % 177, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 30,00 30,00 0,00 0,00 % 30, Nákup kolků 0,00 0,20 0,15 75,00 % 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 54,60 54,56 99,93 % 0, Bytové hospodářství 3 772, , ,80 93,94 % 242, Nákup ostatních služeb 1 200, , ,39 99,77 % 3, Opravy a udržování 300,00 321,34 176,34 54,88 % 145, Veřejné osvětlení 1 500, , ,73 92,02 % 148, Nákup ostatních služeb 120,00 283,00 282,53 99,83 % 0, Opravy a udržování 0,00 5,00 0,00 0,00 % 5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 9,00 9,00 100,00 % 0, Pohřebnictví 120,00 297,00 291,52 98,15 % 5, Opravy a udržování 67,00 67,00 65,72 98,09 % 1, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 67,00 67,00 65,72 98,09 % 1, Ochranné pomůcky 0,50 0,50 0,48 96,00 % 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35,72 34,90 97,70 % 0, Nákup materiálu j.n. 16,70 27,70 13,35 48,19 % 14, Studená voda 6,40 7,40 6,89 93,11 % 0, Teplo 0,00 81,12 81,11 99,99 % 0, Elektrická energie 0,00 29,15 28,13 96,50 % 1, Teplá voda 0,00 3,60 3,59 99,72 % 0,01 23

24 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 7,00 5,69 81,29 % 1, Nájemné 12,00 19,55 19,55 100,00 % 0, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 49,00 9,94 20,29 % 39, Nákup ostatních služeb 611,00 909,80 751,68 82,62 % 158, Opravy a udržování 1 180,40 749,41 593,57 79,20 % 155, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4,00 4,00 2,00 50,00 % 2, Transfery územním rozpoč. 140,00 140,00 130,68 93,34 % 9, Nákup kolků 13,00 13,00 2,60 20,00 % 10, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 85,00 85,00 78,02 91,79 % 6, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 136,80 136,70 99,93 % 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 119, , ,87 82,60 % 399, Nákup ostatních služeb 6,00 6,00 4,20 70,00 % 1, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6,00 6,00 4,20 70,00 % 1, Nákup ostatních služeb 132,00 132,00 102,03 77,30 % 29, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 132,00 132,00 102,03 77,30 % 29, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66,00 65,00 56,94 87,60 % 8, Nákup ostatních služeb 5 263, , ,93 100,00 % 0, Opravy a udržování 100,00 313,10 215,70 68,89 % 97, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 429, , ,57 98,03 % 105, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,50 0,48 96,00 % 0, Nákup ostatních služeb 116,00 115,50 73,77 63,87 % 41, Ostatní nakládání s odpady 116,00 116,00 74,25 64,01 % 41, Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 % 20, Monitoring půdy a podzemní vody 20,00 20,00 0,00 0,00 % 20, Opravy a udržování 22,00 22,00 0,00 0,00 % 22, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 22,00 22,00 0,00 0,00 % 22, Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 0,21 0,42 % 49, Konzultační, poradenské a právní služby 11,00 11,00 5,00 45,45 % 6, Služby školení a vzdělávání 2,50 2,50 2,34 93,60 % 0, Nákup ostatních služeb 4 290, , ,65 88,31 % 480, Opravy a udržování 30,00 30,00 29,34 97,80 % 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 383, , ,54 87,22 % 536, Nákup materiálu j.n. 20,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 20,00 100,00 % 0, Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 20,00 100,00 % 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2,00 2,00 100,00 % 0, Ost čin.souvis.se služ.pro ob. 0,00 2,00 2,00 100,00 % 0, Sociální dávky , , ,17 99,99 % 0, Příspěvek na živobytí , , ,17 99,99 % 0, Sociální dávky 1 000, , ,24 99,92 % 0, Doplatek na bydlení 1 000, , ,24 99,92 % 0, Sociální dávky 2 732, , ,58 96,95 % 52, Mimořádná okamžitá pomoc 2 732, , ,58 96,95 % 52, Sociální dávky 10,00 10,00 9,60 96,00 % 0, Příspěvek na zvláštní pomůcky 10,00 10,00 9,60 96,00 % 0,40 24

25 Sociální dávky 8,00 8,00 7,20 90,00 % 0, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 8,00 8,00 7,20 90,00 % 0, Dary obyvatelstvu 40,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Ostatní - sociální poradenství 40,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Sociální rehabilitace 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Nákup ostatních služeb 96,00 6,00 0,00 0,00 % 6, Pohoštění 2,00 2,00 0,00 0,00 % 2, Ostatní sociální péče-ostatní 98,00 8,00 0,00 0,00 % 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 139,86 139,86 100,00 % 0, Úroky vlastní 10,94 20,94 19,20 91,69 % 1, Elektrická energie 0,00 0,50 0,36 72,00 % 0, Opravy a udržování 450,00 356,70 308,98 86,62 % 47, Příspěvky zřízeným PO 2 518, , ,00 100,00 % 0, Osobní asistence 2 978, , ,39 98,45 % 49, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 3,00 3,00 100,00 % 0, Denní stacináře a centra denních služeb 0,00 3,00 3,00 100,00 % 0, Transfery - církvím 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Sociální služby ve zdravot.zař 0,00 5,00 5,00 100,00 % 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 6,00 6,00 100,00 % 0, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,99 0,99 100,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 6,57 6,58 100,15 % -0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,63 0,63 100,00 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 37,82 33,36 88,21 % 4, Ostatní služby sociál.prevence 0,00 52,01 47,55 91,42 % 4, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 95,88 95,87 99,99 % 0, Sociální zabezpečení 0,00 23,98 23,97 99,96 % 0, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 8,64 8,63 99,88 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 2,00 1,08 54,00 % 0, Služby pošt 2,00 1,00 0,00 0,00 % 1, Nákup ostatních služeb 40,00 39,00 9,93 25,46 % 29, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1,50 0,65 43,33 % 0, Ostatní záležit.sociál.věcí 42,00 172,00 140,13 81,47 % 31, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 7,25 0,00 0,00 % 7, Nákup materiálu j.n. 0,00 19,20 19,20 100,00 % 0, Nákup ostatních služeb 0,00 14,55 14,54 99,93 % 0, Ost.záležit.pro krizové stavy 0,00 41,00 33,74 82,29 % 7, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 426, , ,17 100,00 % 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 15,00 14,55 97,00 % 0, Sociální zabezpečení 631,00 579,60 579,43 99,97 % 0, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 219,00 213,00 208,59 97,93 % 4, Ochranné pomůcky 10,00 1,00 0,00 0,00 % 1, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 0,00 % 1, Prádlo, oděv a obuv 90,00 109,50 109,40 99,91 % 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 4,00 2,16 54,00 % 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130,00 139,13 139,09 99,97 % 0, Nákup materiálu j.n. 30,00 24,20 24,19 99,96 % 0,01 25

26 Pohonné hmoty a maziva 46,00 62,00 61,62 99,39 % 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 25,00 7,00 6,20 88,57 % 0, Služby peněžních ústavů 40,00 33,00 32,77 99,30 % 0, Nájemné 0,00 1,50 1,44 96,00 % 0, Konzultační, poradenské a právní služby 10,00 2,40 2,40 100,00 % 0, Služby školení a vzdělávání 50,00 51,30 51,25 99,90 % 0, Nákup ostatních služeb 65,00 111,50 111,49 99,99 % 0, Opravy a udržování 35,00 45,00 44,68 99,29 % 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20,00 20,00 19,35 96,75 % 0, Nákup kolků 5,00 6,50 6,50 100,00 % 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 10,80 10,78 99,81 % 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 843, , ,05 99,69 % 11, Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,00 40,00 39,90 99,75 % 0, Požární ochrana - profesionální část 0,00 40,00 39,90 99,75 % 0, Ostatní platy 50,00 32,00 7,52 23,50 % 24, Ostatní osobní výdaje 70,00 58,00 57,50 99,14 % 0, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10,00 10,00 2,57 25,70 % 7, Ochranné pomůcky 15,00 36,10 28,08 77,78 % 8, Léky a zdravotnický materiál 6,50 11,29 5,40 47,83 % 5, Prádlo, oděv a obuv 10,00 1,00 0,00 0,00 % 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,80 1,80 0,60 33,33 % 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 59,30 25,66 22,16 86,36 % 3, Nákup materiálu j.n. 7,00 27,45 24,03 87,54 % 3, Studená voda 5,00 8,00 5,25 65,63 % 2, Plyn 30,00 30,00 26,84 89,47 % 3, Elektrická energie 34,00 31,00 15,92 51,35 % 15, Pohonné hmoty a maziva 35,00 32,00 24,21 75,66 % 7, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,00 2,00 1,00 50,00 % 1, Služby peněžních ústavů 15,00 13,00 9,48 72,92 % 3, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 3,00 3,00 100,00 % 0, Služby školení a vzdělávání 2,50 10,15 1,68 16,55 % 8, Nákup ostatních služeb 15,00 20,00 17,15 85,75 % 2, Opravy a udržování 130,00 124,55 116,62 93,63 % 7, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 6,00 4,72 78,67 % 1, Pohoštění 5,00 4,00 0,59 14,75 % 3, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20,00 20,00 100,00 % 0, Požární ochrana-dobrovolná část 504,10 507,00 394,30 77,77 % 112, Ostatní platy 20,00 20,00 0,00 0,00 % 20, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 450, , ,75 92,47 % 109, Sociální zabezpečení 280,00 280,00 263,64 94,16 % 16, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130,00 130,00 121,55 93,50 % 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 52,86 46,48 87,93 % 6, Nákup ostatních služeb 0,00 7,14 7,14 100,00 % 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,00 5,00 0,00 0,00 % 5, Ostatní nákupy jinde nezařazené 15,00 15,00 9,50 63,33 % 5, Dary obyvatelstvu 70,00 70,00 40,20 57,43 % 29, Zastupitelstva obcí 2 030, , ,26 90,11 % 200, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 7,30 7,21 98,77 % 0, Sociální zabezpečení 0,00 1,90 1,80 94,74 % 0, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,70 0,65 92,86 % 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,40 0,32 80,00 % 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 24,43 6,49 26,57 % 17, Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0,00 34,73 16,47 47,42 % 18,26 26

27 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 400, , ,82 99,81 % 17, Ostatní platy 15,00 15,00 0,00 0,00 % 15, Ostatní osobní výdaje 460,00 421,10 399,22 94,80 % 21, Ostatní platby 12,00 12,00 9,00 75,00 % 3, Sociální zabezpečení 2 368, , ,61 99,59 % 9, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 860,00 858,25 853,85 99,49 % 4, Povinné pojistné na úrazové pojištění 60,00 60,00 49,82 83,03 % 10, Ochranné pomůcky 10,00 6,66 6,62 99,40 % 0, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,50 0,21 42,00 % 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 47,50 60,50 50,78 83,93 % 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 177,00 548,50 485,40 88,50 % 63, Nákup materiálu j.n. 520,00 572,00 328,53 57,44 % 243, Studená voda 57,00 57,00 46,96 82,39 % 10, Teplo 622,00 566,00 448,54 79,25 % 117, Elektrická energie 320,00 200,00 165,06 82,53 % 34, Pohonné hmoty a maziva 60,00 60,00 55,44 92,40 % 4, Služby pošt 260,00 140,00 77,93 55,66 % 62, Služby telekomunikací a radiokomunikací 262,50 184,50 172,10 93,28 % 12, Služby peněžních ústavů 10,00 10,00 0,00 0,00 % 10, Nájemné 120,00 131,00 130,34 99,50 % 0, Konzultační, poradenské a právní služby 1 112, ,00 874,33 84,07 % 165, Služby školení a vzdělávání 314,70 252,56 202,93 80,35 % 49, Nákup ostatních služeb 1 448, , ,06 90,06 % 168, Opravy a udržování 345,00 261,48 259,78 99,35 % 1, Programové vybavení 300,00 211,00 210,92 99,96 % 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51,40 86,90 58,12 66,88 % 28, Pohoštění 95,00 104,00 79,16 76,12 % 24, Účastnické poplatky na konference 0,00 1,14 1,14 100,00 % 0, Nájemné za nájem s právem koupě 101,50 101,50 101,49 99,99 % 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5,00 15,00 15,00 100,00 % 0, Věcné dary 96,40 52,40 32,76 62,52 % 19, Odvody-za zdravotně postižené 0,00 2,34 2,33 99,57 % 0, Transfery -neziskovým organiz. 3,00 3,00 1,00 33,33 % 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,50 3,50 1,80 51,43 % 1, Náhrady mezd v době nemoci 70,00 70,00 56,97 81,39 % 13, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 146,00 181,00 175,72 97,08 % 5, Činnost místní správy , , ,76 94,24 % 1 131, Úroky vlastní 20,00 3,00 0,00 0,00 % 3, Služby peněžních ústavů 63,00 74,00 70,55 95,34 % 3, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 83,00 77,00 70,55 91,62 % 6, Služby peněžních ústavů 450,00 450,00 403,51 89,67 % 46, Pojištění funkčně nespecifikované 450,00 450,00 403,51 89,67 % 46, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600,00 775,13 302,68 39,05 % 472, Ostatní finanční operace 600,00 775,13 302,68 39,05 % 472, Vratky ústředním rozpočtům 608,05 608,05 606,98 99,82 % 1, Finanční vypořádání minulých let 608,05 608,05 606,98 99,82 % 1, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 800,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 800,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 95,41 % 4 085,07 27

28 B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTICE 3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. Městská policie 350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe x600 GB 15k SAS disk-emea s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-technis Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-emos, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci 16,80 provedení a vyhodnocení geologického průzkumu zájmové lokality-geo 8,82 výroba a instalac informační tabule- Kovalovice. 4,80 vypracování PD na opravu elektroinstalace v restauraci na koupališti 1,60 úhrada pozemku dle kupní smlouvy Ptáček Leoš Plnění rozpočtu kapitálových výdajů v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce. 28

29 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % UR-SK Budovy, haly a stavby 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Silnice 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Budovy, haly a stavby 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0,02 Ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0, Budovy, haly a stavby 1 200, , ,57 95,85 % 99,49 Odvádění a čištění odpadních 2321 vod,nakládání s kaly 1 200, , ,57 95,85 % 99, Budovy, haly a stavby 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Základní školy 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Budovy, haly a stavby 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Využití volného času dětí a mládeže 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Budovy, haly a stavby 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Budovy, haly a stavby 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Bytové hospodářství 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Budovy, haly a stavby 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39, Veřejné osvětlení 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39,24 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Územní plánování 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Budovy, haly a stavby 845, , ,74 98,03 % 68, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 190,20 190,04 99,92 % 0, Pozemky 0,00 1,60 1,60 100,00 % 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 jinde nezařazené 845, , ,38 98,13 % 68, Stroje, přístroje a zařízení 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Sběr a svoz komunálních odpadů 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Budovy, haly a stavby 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8,08 Protierozní, protilavinová a 3744 protipožární ochrana 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8, Budovy, haly a stavby 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Osobní asistence 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Dopravní prostředky 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Dopravní prostředky 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0, Požární ochrana-dobrovolná část 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0,30 29

30 Programové vybavení 120,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 358,00 357,89 99,97 % 0, Budovy, haly a stavby 185,00 29,82 8,82 29,58 % 21, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 42,00 41,78 99,48 % 0, Výpočetní technika 380,00 353,00 183,54 51,99 % 169, Činnost místní správy 685,00 782,82 592,04 75,63 % 190,78 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem , , ,03 94,42 % 525,26 III. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ 8,601MIL. KČ POL TEXT Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Skutečnost 2011 SK/UR % Podíl SK/UR Rozdíl SK-UR Rozdíl , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280, , ,36-871, ,55 288, ,19 SK- UR Rozdíl mezi příjmy a výdaji, bez zahrnutí finančních operací, byl ve výši +8,601mil Kč a byl použit jednak k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 3,038mil Kč; kontokorentní úvěr nebyl v roce 2011 čerpán. Přehled úvěrů a půjček, které Město Kojetín průběžně splácí, je uveden dále. k navýšení peněžních prostředků na účtech - za rok 2011 došlo k navýšení prostředků o 5,587mil Kč, z toho na běžném účtu byl nárůst o 5,336milKč (zůstatek k ,156milKč), 30

31 peněžní prostředky na účtech fondů se za r zvýšily o 250tisKč (zůstatek k ,373milKč). Detailní přehled o stavu a čerpání v PŘÍLOZE prostředků na fondových účtech je veden 2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2011 Stav majetku a závazků města k byl ověřen INVENTARIZACÍ, což je jedna z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví a je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění ( 29 a 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO. Rada města usnesením č. R428-08/11 ze dne jmenovala ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, jmenovala předsedy a členy ÚIK a IK, stanovila plán inventur na rok 2011, který byl sestaven v rozsahu 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci. Při inventarizaci byly odsouhlaseny skutečné stavy majetku a závazků s údaji v účetní evidenci města, současně bylo posuzováno opotřebení majetku a jeho případné znehodnocení, byl zkontrolován způsob zabezpečení majetku a jeho ochrana před případnými riziky. Na základě zápisů v inventurních záznamech byly v HIK projednány zjištěné skutečnosti a bylo rozhodnuto o jejich vyřešení, zjištěné zúčtovatelné inventarizační rozdíly byly proúčtovány do účetního období, za které se stav majetku a závazků ověřoval - k tak nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Podrobné zápisy o provedené inventarizaci majetku, včetně soupisů majetku a vyjádření inventarizačních komisí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. Na základě provedené inventarizace byl k zjištěn stav majetku a závazků města Kojetína, který odpovídá účetní evidenci - detailní přehled veškerého inventovaného majetku a závazků, včetně zprávy o inventarizaci je uveden v PŘÍLOZE 31

32 STAV MAJETKU k a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) Název položky Běžné období 2011 Brutto 2011 Korekce Netto 2011 Minulé BRUTTO 2010 ROZDÍL BRUTTO AKTIVA CELKEM , , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 789,00 949,00 840, ,00 410,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , ,00-551,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 336,00 71, , , ,00 B. Oběžná aktiva ,00 440, , , ,00 I. Zásoby 1,00-1,00 II. Krátkodobé pohledávky 8 105,00 440, , , ,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 8 579,00 0, , , ,00 Do roku 2011 nebyl dlouhodobý majetek odpisován, v souladu s platnou legislativou bude odpisování zahájeno v roce V roce 2011 však byla provedena příprava na zahájení odpisování, konrétně bylo provedeno dooprávkování byly vytvořeny opravné položky ve výši 182,221milKč, pomocí opravných položek tak byla zreálněna hodnota majetku vykazovaná v účetnictví (netto) (do roku 2010 byl majetek vykazován v hodnotách, za které byl pořízen, což neodpovídalo aktuálnímu stavu). Vlastnímu dooprávkování majetku předcházelo provedení kategorizace majetku, posouzení stavu jeho opotřebení a stanovení předpokládané doby životnosti a následně nastavení odpisových plánů, přičemž pravidla odpisování a tvorby odpisových plánů jsou zakotvena v interní směrnici VSM/4/11/FO Odpisování dlouhodobého majetku, vydané v r V účetnictví je tak k dlouhodobý majetek vykázán v bruto i netto hodnotách. A) DLOUHODOBÝ MAJETEK STÁLÁ AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK STÁLÁ AKTIVA- k a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP Název položky Synt. účet Běžné období 2011 Brutto Korekce Netto Minulé BRUTTO 2010 ROZDÍL BRUTTO A. Stálá aktiva , , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 789,00 949,00 840, ,00 410,00 Software ,00 266,00 310,00 576,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 622,00 0,00 570,00 52,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 61,00 459,00 162,00 358,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 x 71,00 71,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,00 Pozemky ,00 x , ,00 924,00 Kulturní předměty ,00 x 56,00 56,00 0,00 Stavby , , , ,00 231,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, ,00 223,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 32, , , ,00 32

33 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , ,00-551,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 62, , ,00-551,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 336,00 71, , , ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 0,00 568, , ,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 18,00 27,00-9,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky ,00 71,00 679, ,00-473,00 Mimo výše uvedený dlouhodobý majetek vlastní Město Kojetín majetek, který svěřila do hospodaření svých příspěvkových organizací. Tento majetek eviduje v podrozvahové evidenci a jeho hodnota k činila 32,698mil Kč. Podrobný přehled o majetku, který byl svěřen do hospodaření příspěvkovým organizacím je uveden PŘÍLOZE Největší objem majetku tvoří DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, a to STAVBY (brutto 556,348mil, netto 379,906mil), ve srovnání s předchozím rokem došlo v souhrnu ke zvýšení hodnoty tohoto majetku o 231 tis.kč, jednotlivé změny jsou uvedeny v následující tabulce, POZEMKY jsou v hodnotě 19,937mil Kč, SAMOSTATNÉ MOV.VĚCI (brutto 14,196mil Kč, netto 11,306mil), DROBNÝ DLOUHODOBÝ HM.MAJETEK 10,606mil, NEDOKONČENÝ HM.MAJETEK je ve výši 8,380 mil Kč, detailní rozpis je uveden v PŘÍLOZE. PŘÍPRAVA PRODEJE NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA Zastupitelstvo města dne Usn. č. Z 73/06-11 schválilo návrh na prodej nemovitostí z majetku města Kojetína, a to 22 bytů v bytovém domě na ulici J. Pěštuky bytů v bytovém domě na ulici Sv. Čecha bytů v bytovém domě na ulici Sladovní bytů v bytovém domě na ulici Sladovní bytů v bytovém domě na ulici Sladovní bytů v bytovém domě na ulici Sladovní byt v bytovém domě na ulici Nádražní garáží na ulici Sladovní 11 garáží na ulici 6. května v areálu objektu Polikliniky Prodej těchto nemovitostí byl započat v roce 2011 (prodej garáží formou veřejné dražby) a bude probíhat i v roce v lednu 2012 byly stávajícím nájemníkům předány nabídky k prodeji bytů ve výše uvedených domech, přičemž stávající nájemníci mají zákonem stanovenou půlroční lhůtu na přijetí nabídky. Zastupitelstvo města současně usnesením č. Z 75/06-11 schválilo Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína, doplněné dle návrhu vzešlého z jednání ZM. Zásady byly následně aktualizovány usnesením Z 142/01-12, které se týkalo upřesnění vymezených pojmů. 33

34 DIGITALIZACE KATASTRU MĚSTA KOJETÍNA V roce 2011 proběhla digitalizace katastrálního území Kojetín. V důsledku toho došlo ke změně v číslování parcel i ve výměrách vedených v katastru nemovitostí. V souvislosti s provedenou digitalizací bylo nutné kompletně aktualizovat databázi pozemků v informačním systému města. Téměř souběžně s provedenou digitalizací jsme zaváděli nový modul IS VERA Majetek, což si vyžádaly legislativní změny týkající se přípravy odpisování majetku. Veškerá data o majetku města tak musela být převedena ze starého IS do nového modulu. Jednalo se o časově velmi náročnou práci, která však přispěje ke zkvalitnění činností v oblasti evidence majetku a účetnictví. V následující tabulce je uveden přehled o pohybech na účtu 021-Stavby. NAVÝŠENÍ ÚČTU 021- STAVBY SNÍŽENÍ ÚČTU 021- STAVBY PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTĚ 021-STAVBY (Kč) POPIS ,00 Zařazení do majetku - vybudování učebny na ZŠ nám.míru Kojetín ,00 Bezplatné nabytí majetku stav. objekt "Úprava přechodu pro chodce" (Olomoucký KR.) ,00 Bezplatné nabytí majetku stav. objekt "Úprava přechodu pro chodce" (Olomoucký KR.) ,00 Zařazení dokončeného majetku do evidence a do účetnictví autobus. zastávka Koválovice ,00 Zařazení provedené elektroinstalace v restauraci nakoupališti v Kojetíně 5 641,00 Vyřazení zastávka v Koválovicích dle vyř. protokolu 8 820,00 Zařazení dokončeného majetku do ev. a úč. info tabule Koválovice ,00 Zařazení majetku do evidence a do účetnictví - rozšíření VO Přerovská ul. Kojetín ,00 Zařazení dok. maj. do evid. a úč. - plošina pro bezb. přístup ZŠ Sv. Čecha ,00 Zařazení dok. maj. do ev. a úč. - dětské hřiště v Popůvkách ,00 Zařazení dokončeného majetku do evidence odstavná plocha Sv. Čecha ,00 Zařazení infotabule bezúplatně nabyté od obce Těšetice ,00 Zařazení majetku - parkoviště u Pivovaru - bezplatné nabytí z vlast. Ol. kraje ,00 Přecenění 3 garáží Sladovní ul. reálnou hodnotou (ivn. č ,46,47) ,00 Zařazení dokonč. TZ budovy - rekonstrukce soc. zař.na DDm (budova ZŠ Kojetín) 2 393,00 Přecenění RH rozdíl mezi úč. a reálnou hodnotou inv. č dům Nádražní ,00 Prodej 11 garáží na Poliklince, 3 garáží na Sladovní ,00 Přecenění reálnou hodnotou Knihovna Popůvky čp. 53inv. č , ,00 Vyřazení domu Padlých hrdinů vyhořelý v r ,00 Zavedení majetku do evidence a účetnictví - rekonstrukce Masarykovo nám. 54 Kojetín ,00 Zařazení dokončeného majetku - rozvaděč VO Vyškovská ulice ,00 Přecenění domu v Kroměřížské ulici (Vavříková) reálnou hodnotou 0, ,00 Přecenění domů Padlých hrdinu 815,816,817,818 reálnou hodnotou , ,00 ZMĚNA ÚČTU 021-STAVBY ,-Kč 34

35 Přehled o majetku, který je zatížen zástavním právem je uveden v následující tabulce: PŘEHLED ZASTAVENÉHO MAJETKU - k Předmět zajištění Zastavená nemovitost Investice Věřitel/Splatnost úvěr úvěr úvěr dotace dotace Stavba č.p (ulice J.Peštuky- DPS), Parcela st (515 m 2 )* Stavba č.p.1309 (ul. Sladovní 1309) Parcela st. 259/1 (2436 m 2 ) Parcela ost. 200 (510 m 2 ) Stavba č.p. 61 (Pivovarský hotel) Parcela st. 18/1 (925 m 2 ) Parcela ost. 57 (418 m 2 ) Stavba č.p (DPS Stanislava Masára) Stavba č.p a č.p (ulice Sladovní)** Stavba č.p a č.p (ulice Sladovní)** půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205 a J. Peštuky 1320 a 1321 ČMHB/2020 (ZS z ) objekt Sladovny ČSa.s./ (ZS z ) Pivovarský hotel Kojetín KB/ (ZS z ) DPS Stanislava Masára MMR/2042 (45 let) (ZS z ) nadstavby bytových jednotek na ul. Sladovní 1185,1186,1191,1192 MMR/2018 (20 let) (ZS z ) dotace Stavba č.p (DPS ul. 6.května) DPS ulice 6. Května MMR/2020 (20 let) (ZS z ) dotace Stavba č.p. 3 (DPS E. Beneše) půdní vestavby na ul. J. Peštuky 1320 a 1321 dotace ul. Sv.Čecha 1204 a 1205 MMR/2020 (20 let) (ZS z ) Zastupitelstvo města dne schválilo změnu zajištění hypotečního úvěru, poskytnutého Hypoteční bankou a.s. dle Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg.č. 3500/ /00/01-001/00/R, kdy stávající zástava byla vyvázána ( z důvodu připravovaného prodeje bytových jednotek v uvedených nemovitostech) a byla nahrazena zástavním právem k nemovitosti č.p.1322 (DPS J.Peštuky ). DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK tvoří : - MAJETKOVÉ ÚČASTI ve společnostech, kde je Město Kojetín 100% vlastníkem, a to: TECHNIS s.r.o. 8,74 mil Kč Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., v likvidaci 2mil Kč (brutto) jelikož společnost vstoupila v roce 2011 do likvidace, byla k této majetkové účasti vytvořena opravná položka v plné výši, tzn. netto hodnota =0,-Kč více informací v části 5. Hospodaření založených právnických osob - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Akcie VaK 108,82mil Kč Ostatní cenné papíry - 89tis. Kč u této položky došlo v roce 2011 ke snížení majetku v souvislosti s prodejem ks akcií společnosti Unipetrol a.s. za celkovou cenu 990tis. Kč 35

36 Rozpis DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK, které byly v celkové výši 1,336milKč, je uveden v tabulce: Popis DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY k (tis. Kč) BRUTTO Výše opravných položek NETTO stav k FRB - půjčka Jiráskova ul. Město Kojetín 0,00 0,00 0,00 310,73 FRB - půjčka DPS J.Peštuky Město Kojetín 568,26 0,00 568,26 754,69 FRB - půjčka BD J.Peštuky Město Kojetín 0,00 0,00 0,00 808,59 Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhodobé 568,26 0,00 568, ,01 FRB - půjčka Obyvatelstvo 678,53 0,00 678, ,46 FRB - půjčka Obyvatelstvo povodně 71,37 71,37 0,00 73,08 Ostatní dlouhodobé pohledávky 749,91 71,37 678, ,54 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18,00 0,00 18,00 27,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18,00 0,00 18,00 27,00 DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM 1 336,17 71, , ,54 B) KRÁTKODOBÝ MAJETEK OBĚŽNÁ AKTIVA KRÁTKODOBÝ MAJETEK - OBĚŽNÁ AKTIVA - k a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP Název položky Synt. účet Běžné období 2011 Brutto Korekce Netto Minulé BRUTTO 2010 ROZDÍL BRUTTO B. Oběžná aktiva ,00 440, , , ,00 I. Zásoby 1,00-1,00 Materiál na skladě 112 1,00-1,00 II. Krátkodobé pohledávky 8 105,00 440, , , ,00 Odběratelé ,00 431, , ,00 365,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 116, ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 169,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , ,00 Pohledávky za ústředními rozpočty ,00-430,00 Náklady příštích období ,00 242,00 366,00-124,00 Příjmy příštích období ,00 61,00 194,00-133,00 Dohadné účty aktivní , ,00 755,00 251,00 Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 9,00 53,00 122,00-60,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 8 579, , , ,00 Jiné běžné účty 245 2,00 2,00 2 Základní běžný účet územních samosprávných , ,00 celků 7156 Běžné účty fondů územních samosprávných , ,00 celků 1374 Ceniny ,00 47,00 47 Oběžný majetek byl k ve výši 16,684milKč, z toho polovinu tvořil KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (8,579mil.Kč) a polovinu KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (8,105milKč). 36

37 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (8,579 mil Kč) je tvořen prostředky na běžných účtech a fondových účtech, které jsou blíže popsány v části FINANCOVÁNÍ. Nepatrnou část tohoto majetku tvoří ceniny (47tis.Kč pokutové bloky, stravenky). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení tohoto majetku o 5,605mil Kč, což představuje nárůst finančních prostředků na bankovních účtech. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY SU AU Popis KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY K Zůstatek k z toho PO SPLATOSTI Minulé období změna Odběratelé-obchodní vztahy 1 852,05 893,07 686, , Odběratelé-přef.výdajů 0,00 0,00 800,11-800, Odběratelé 1 852,05 893, ,77 365, Poskytnuté provozní zálohy 1 141,76 0,00 116, , Krátkodobé poskytnuté zá 1 141,76 0,00 116, , Pohledávky-přefakturace 0,00 0,00 2,28-2, Pohledávky-správní poplatky 2,00 2,00 0,00 2, Pohledávky-MP odpady 1 927, , ,00 245, Pohledávky-náhrady,vratky 392,24 392,24 416,84-24, Pohledávky-MP ze psa 3,48 3,48 1,18 2, Pohledávky-MP veř.prostr. 11,04 11,04 0,71 10, Pohledávky-pokuty 161,72 161,52 203,87-42, Pohledávky-VHP 20,49 20,49 42,78-22, Pohledávky-ost.příjmy 21,85 21,85 21,85 0, Jiné pohledávky z hlavní 2 540, , ,49 168, Posk.návr.fin.výpomoci 1 200,00 0,00 0, , Poskytnuté návratné fina 1 200,00 0,00 0, , Pohledávky za státním rozp. 0,00 0,00 429,58-429, Pohledávky za ústřed. ro 0,00 0,00 429,58-429, Ostatní krátkodobé pohled. 42,28 12,62 11,18 31, Ostatní krátkodobé pohled. 20,19 0,03 0,12 20, Ostatní krátkodobé pohled. 0,00 0,00 111,12-111, Ostatní krátkodobé pohled. 62,47 12,65 122,42-59, Náklady příštích období 0,80 0,00 3,67-2, Náklady příštích období 139,67 0,00 134,05 5, Náklady příštích období 1,50 0,00 1,50 0, Náklady příštích období 6,73 0,00 6,73 0, Náklady příštích období 0,33 0,00 0,00 0, Náklady příštích období 3,94 0,00 0,00 3, Náklady příštích období 57,50 0,00 0,00 57, Náklady příštích období 1,44 0,00 0,00 1, Náklady příštích období 30,00 0,00 0,00 30, Náklady příštích období 241,91 0,00 365,85-123, Příjmy příštích období 60,82 0,00 194,27-133, Příjmy příštích období 60,82 0,00 194,27-133, Dohadné účty aktivní 170,00 0,00 633,12-463, Dotace na projekt OP LZZ 835,83 0,00 120,05 715, Dohadné účty aktivní 1 005,83 0,00 753,17 252,66 KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 8 104, , , ,19 37

38 K největšímu nárůstu pohledávek došlo na ú.316-poskytnuté finanční výpomoci, a to o 1,2milKč z ttl.poskytnuté půjčky a za odkup pohledávky Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o., největší objem pohledávek po lhůtě splatnosti tvoří pohledávky za občany z poplatku za komunální odpad (1,927milKč). Podrobný přehled a rozpis jednotlivých účtů pohledávek k je uveden v PŘÍLOZE. 3. ÚDAJE O ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍCH OPERACÍCH MĚSTA Součástí inventarizace majetku města k byla i inventura závazkových účtů. Struktura účtů pasiv je uvedena v následující tabulce: PASIVA K (tis.kč) CP Název položky Synt. účet Stav k Minulé 2010 ROZDÍL PASIVA , , ,00 C. Vlastní kapitál , , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , ,00 II. Fondy účetní jednotky 4 222, ,00 61,00 III. Výsledek hospodaření , , ,00 D. Cizí zdroje , , ,00 III. Dlouhodobé závazky , , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky ,00 82,00 IV. Krátkodobé závazky 7 612, ,00-936,00 5. Dodavatelé , ,00 854,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí ,00 256,00 21, Zaměstnanci ,00 968,00-86, Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 520,00-20, Jiné přímé daně ,00 117,00 7, Daň z přidané hodnoty ,00 250,00-130, Závazky k ústředním rozpočtům ,00 350,00-11, Přijaté zálohy na transfery ,00 889,00-12, Výdaje příštích období ,00 87,00-77, Výnosy příštích období ,00 318,00-303, Dohadné účty pasivní , ,00 74, Ostatní krátkodobé závazky 378 2,00 3,00-1,00 Celková výše CIZÍCH ZDROJŮ k činila 38,758 mil Kč, což je pokles o 4,642mil proti roku 2010, a to v důsledku splacení dlouhodobých úvěrů a půjček ve výši 3,706mil Kč a snížení krátkodobých závazků o 936tis. Kč. Závazky z přijatých úvěrů byly ke konci roku ve výši 30,496milKč, závazky 38

39 z dlouhodobých půjček ve výši 568tis. Kč. Žádné ze závazků Města Kojetína nebyly k po lhůtě splatnosti. Podrobný rozpis závazkových účtů je uveden v PŘÍLOZE KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K (tis.kč) SU AU Popis Zůstatek k Minulé období změna Dodavatelé-hl.činnost ,51-968,19-654, Dodavatelé-dlouh.aktiva , ,17-177, Dodavatelé-peněžní fondy -21,58 0,00-21, Dodavatele , ,36-853, Krátkodobé přijaté zálohy 0,00-872,32 872, Krátkodobé přijaté zálohy 0,00-379,20 379, Krátkodobé přijaté záloh 0, , , Závazky z dělené správy -277,00-256,00-21, Závazky z dělené správy -277,00-256,00-21, Zaměstnanci -136,10-191,49 55, Zaměstnanci - spoření -746,35-776,19 29, Zaměstnanci -882,45-967,68 85, Zúčtování s institucemi -50,76-52,98 2, Zúčtování s institucemi -101,48-105,88 4, Zúčtování s institucemi -71,84-75,37 3, Zúčtování s institucemi -276,21-285,60 9, Zúčtování s instit.soc.z -500,29-519,83 19, Jiné přímé daně -3,98-4,29 0, Jiné přímé daně -120,26-112,88-7, Jiné příjmé daně -124,24-117,16-7, Daň z přidané hodnoty -755,57 0,00-755, Daň z přidané hodnoty 125,23 0,00 125, DPH - pořízení majetku 529,07 0,00 529, Daň z přidané hodnoty -70,55 0,00-70, DPH - zúčtování s FÚ 52,32-250,36 302, Daň z přídané hodnoty -119,51-250,36 130, Vypořádání přeplatků dotací -338,59-349,70 11, Zázvazky za ústředními r -338,59-349,70 11, Přijaté zálohy na dotace -55,20-590,63 535, Přijaté zálohy na dotace -18,26-16,05-2, Přijaté zálohy na dotace -776,06-282,20-493, Přijaté zálohy na dotace 0,00-0,29 0, Přijaté zálohy na dotace -27,43 0,00-27, Přijaté zálohy na transfery -876,94-889,18 12, Ostatní krátkodobé závazky 0,00-1,60 1, Ost.krátkod.závazky-mzdy -0,75-1,00 0, Ostatní krátkodobé závazky -1,54-0,76-0, Ostatní krátkodobé závaz -2,29-3,35 1, Výdaje příštích období -10,25-86,58 76, Výdaje příštích období -10,25-86,58 76, Výnosy příštích období -14,91-318,35 303, Výnosy příštích období -14,91-318,35 303, Dohadné účty pasivní , ,56-74, Dohadné účty pasivní , ,56-74,05 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY , ,63 935,63 39

40 a) Přehled závazků z úvěrů a přijatých dlouhodobých půjček 40

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Město Kojetín. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Město Kojetín. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Investiční přijaté transfery z ,00

Investiční přijaté transfery z ,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více