Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu."

Transkript

1 Zápis z jednání ZO Předslavice Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k Návrh na rozpočtové opatření č Rozhodnutí o odměnách zastupitelstva 6. Návrhy investičních, neinvestičních akcí 7. Různé 8. Diskuze Závěr 1. Zahájení Schůze zahájena v 19:00 Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Starostka konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů a prohlásila schůzi zastupitelstva jako usnášení schopnou. 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu. Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu: Marka Šejnu a Jiřího Hůlu. Návrh starostky: diskutovat ke každému bodu zvlášť: Návrh starostky: K bodu různé dodat: Žádost o koupi pozemku v Úlehli doručená OU od pana Matuského. Žádost OU Bušanovice o opravu komunikace v Benedě. Projednání seznamu objednaných služeb a smluv o provedení práce. K bodu 5 : rozhodnutí o odměnách zastupitelstva: projednat odměnu účetní Obce. K bodu 6 : návrh investičních a neinvestičních akcí přidat návrh Doplnění dopravně bezpečnostního značení.

2 Zařadit před bod 3 : seznámení o informacích o Sokolovně: p. Kotrc. Navržené dodatky k programu byly schváleny. Návrh Petr Vittek : Návrh na projednání: Zveřejňování usnesení i v obecním zpravodaji. Starostka prohlásila, že zápis z minulé schůze zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen. Seznámení s historií a současností projektu Rekonstrukce Sokolovny. Informaci podal: p.kotrc. Projekt běží od roku 2010, kdy se podaly první žádosti ohledně dotace. V roce 2012 byla získána dotace na rekonstrukci s tím, že rekonstrukce bude dokončena do kvůli nedodělkům a připojení k el. síti se tento termín prodloužil- V únoru / březnu 2014 proběhla předběžná kontrola SZIF a v květnu 2014 byla provedena fyzická kontrola SZIF. Nalezené rozpory s prováděcím projektem vedly k průtahům ukončení dotačního projektu. Druhá fyzická kontrola konstatovala pouze drobné závady v dokumentaci. Tyto závady byly odstraněny a na základě současného rozhodnutí SZIF nebude uplatněna žádná korekce (snížení dotací) vůči obci a dotace budou proplaceny v plné výši. Konečné proplacení dotace lze očekávat do konce března. Schůze přerušena od 19:40. do 19:45 3. Projednání inventarizace majetku : ZO bylo seznámeno s inventarizačním nálezem komise a schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k Zápis o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k byl schválen. Usnesení č. 1/2015 ZO schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k dle Zápisu z provedené inventarizace majetku k Návrh na rozpočtové opatření č.12 ZO bylo seznámeno s návrhem na rozpočtové opatření č. 12 v plném znění a celkovým čerpáním rozpočtu po navrhované změně.

3 Navržená rozpočtová změna byla schválena ZO.

4 V rámci tohoto bodu programu bylo ZO seznámeno s hospodářskými výsledky Obce k skutečnost 31,12,2014 skutečnost 31,12,2013 I výnosy z činnosti II finanční výnosy IV výnosy z transferů V výnosy ze sdílených daní a poplatků výnosy celkem I náklady z činnosti spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zák. soc. pojištění jiné soc. pojištění jiné daně a poplatky dary odpisy tvorba a zúčtování opravných položek náklady z drobného dlouhodobého majetku ostatní náklady z činnosti II finanční náklady III náklady na transfery V daň z příjmů náklady celkem výnosy-náklady

5 rozvaha k běžné minulé celkem aktiva A Stálá aktiva B Oběžná aktiva I zásoby II krátkodobé pohledávky III krátkodobý finanční majetek celkem pasiva C vlastní kapitál I Jmění účetní jednotky II fondy účetní jednotky - III výsledky hospodaření D cizí zdroje I rezervy - - II dlouhodobé závazky III krátkodobé závazky disponibilní prostředky ( peníze - krátkodobé pohledávky) ZO vzalo na vědomí zprávu Finančního výboru o výsledcích hospodaření Obce. Usnesení č. 2/ 2015 ZO schvaluje návrh na rozpočtové opatření č.12 dle předloženého materiálu. 5. Rozhodnutí o odměnách zastupitelstva o odměnách Návrh na odměnu účetní: Na návrh J.Hůly : odměna pro účetní v roce 2015: 8.500,- měsíčně Na návrh M. Šafránka : vyplatit mimořádnou odměnu účetní za roční závěrku ve výši 5.000,- Kč

6 Návrh starostky na odměnu zastupitelů a) Odměna starostky Návrh starostky: Odměnu starosty stanovit ve výši ,- Kč měsíčně. J.Hůla přednesl protinávrh a navrhl odměnu pro starostku v max. výši ,-Kč měsíčně. Starostka nechala hlasovat o protinávrhu a požádala o jmenovitý záznam hlasování. Pro Proti Zdržel se hlasování Návrh byl přijat 4 J.Hůla, P.Vittek, M.Šafránek, P.Kudrle 1 J.Chvostová 2 M.Šejna, M.Komrska b) Odměna pro místostarostu: Starostka navrhla odměnu pro místostarostu ve výši ,- Kč Na žádost J. Hůly je hlasování jmenovitě Pro Proti Zdržel se hlasování Návrh byl přijat 4 M.Šejna, J.Chvostová, M.Šafránek, M.Komrska, 2 J.Hůla, P.Vittek 1 P.Kudrle c) Odměna pro předsedy komisí Aktuální stav 2014: 840,- Kč, nově navrhovaná odměna starostkou: 1300,- Kč měsíčně (v celkové výši). M. Šejna podal protinávrh na výši 1520,- Kč Pro 3 Proti 1 Zdržel se hlasování 3 Protinávrh nebyl přijat Protinávrh M. Šafránka : na zachování stávající úrovně, tj. 840,- Kč měsíčně. Pro 1 Proti 4 Zdržel se hlasování 2 Protinávrh nebyl přijat Hlasování o původním návrhu na částku 1.300,- Kč měsíčně, včetně všech příplatků. Pro 4 J.Chvostová, M.Šejna, P.Kudrle, M.Komrska Zdržel se hlasování 3 J.Hůla, P.Vittek, M.Šafránek

7 d) Odměny členům komisí dosavadní stav : 540,- Kč, návrh starostky : 950,- Kč. Protinávrh M.Šejny: 540,- Kč měsíčně, včetně všech příplatků. Protinávrh J.Hůla: 1,- Kč měsíčně, včetně všech příplatků. Hlasování o protinávrhu M.Šejny na 540 Kč: Pro 5 Proti 2 Protinávrh byl přijat e) Odměny pro zastupitele (bez funkce v komisi) : Navrhovaná odměna: na návrh starostky 460,-Kč měsíčně. Pro 5 Proti 2 Návrh byl přijat Usnesení č. 3/2015 ZO schválilo měsíční obměny členů ZO pro rok 2015 v této výši: Starostka : ,- Kč, místostarosta : ,- Kč, předseda komise: 1.300,- Kč, člen komise: 540,- Kč, zastupitel bez funkce v komisi: 460,- Kč Usnesení 4/2015 Odměna pro účetní obce činí v roce 2015 ve výši 8.500,-Kč měsíčně. ZO odsouhlasilo vyplacení mimořádná prémie za zpracování účetní závěrky 2014 ve výši 5.000,- Kč Schůze byla přerušena 21:05 h - 21:10 h

8 6. Návrhy investičních, neinvestičních akcí Starostka představila přehled investičních a neinvestičních akcí, které povede jako stálou agendu. (Vzor je součástí zápisu) pořadové číslo datum předložení návrhu předkladatel Hůla, Vittek, Maroušek popis investičníneinvestiční akce návrh nové knihovny a přestěhování stávající Chvostová rozšíření a oprava veřejného osvětlení Chvostová oprava hřbitovní zdi a skladovacích prostor u hřbitova Chvostová dotace na úroky z úvěru Hůla, Vittek doplnění dopravněbezpečnostního značení v mítních částech obce Předslavice Chvostová fontána hřbitov Předslavice Šafránek parkové lavičky- Marčovice předpokládaná cena rozpočtová kapitola priorita status (schválenokdy,zamítnutokdy,odloženo) 1 schváleno , usnesení č.62 1 schváleno , usnesení č.62 1 schváleno , usnesení č.62 požadovaný/předpokládaný termín relizace pozn součást strategického plánu rozvoje 2015 součást strategického plánu rozvoje součást strategického plánu rozvoje ks laviček značně zchátralé gen. oprava případně nákup nových P. Vittek navrhuje tento přehled pravidelně aktualizovat na web. stránkách obce, realizaci zajistí. Doplnění návrhů: oprava kapliček: Marčovice, Kakovice, Všechlapy, Úlehle. Lavičky prověření potřebného počtu v každé obci, vyhodnocení předložených cenových nabídek. Oprava čekárny Všechlapy. Označení začátku obce Úlehle ve směru od Kalců, věcná rozprava, informativní označení obce ve směru od Straňovic. Požadavek na prověření cenové náročnosti na el. Zvonění v kapličce v Kakovicích, Úlehli. ZO projednalo návrh podaný J. Hůlou a P. Vittekem na doplnění dopravně-bezpečnostního značení v místních částech obce Předslavice. a) Přechod pro chodce v Předslavicích dle vyjádření p. Komrsky, lze takový přechod zřídit pouze v případě, že v daném místě přechází min. 150 chodců za hodinu. Vzhledem k této podmínce ZO odložilo tuto část návrhu jako nerealizovatelnou. b) Zpomalovací radary umístěné na začátku obce Předslavice z obou stran. Dle dosavadních informací je předpokládaná cena tohoto návrhu ,- Kč. Tento návrh ZO podporuje a pověřuje starostku o projednání podmínek s DI k další diskusi. c) Umístění dopravních zrcadel. ZO pověřuje starostku k jednání s DI, ohledně účelnosti tohoto opatření na navržených místech v Úlehli, Předslavicích, Kakovicích a Marčovicích. 7. Různé

9 Projednání žádosti na odkup pozemku 1076/1 st. Parcela č. 42. ZO se seznámilo s katastrální mapou i s místní situací a po diskusi rozhodlo hlasováním Pro 0 Proti 5 Zdržel se hlasování 2 Žádost byla zamítnuta. Zastupitelé rozhodli takto z důvodu, že na pozemku je vedena přípojka vody a kanalizace. Žádost obce Bušanovice ohledně spoluúčasti na opravě vozovky na pozemku patřící obci Předslavice. ZO vzalo tuto žádost na vědomí a pověřuje starostku ohledně následného jednání o možnosti směny pozemků, případně prodeje, event. jiných možností. Petr Vittek navrhuje zveřejňovat souhrn všech usnesení ZO ve Zpravodaji. Po diskusi bylo o návrhu rozhodnuto hlasováním, na žádost P. Vitteka jmenovitě: Pro Proti Zdržel se hlasování Návrh nebyl přijat. 2 P. Vittek, J.Hůla 4 M.Komrska, M.Šafránek, J.Chvostová, P.Kudrle 1 M.Šejna Většina zastupitelů je přesvědčena, že dosavadní způsob zveřejňování usnesení (úřední deska, web) je dostatečný. 8. Diskuse V rámci diskuse J. Hůla navrhl: Zveřejnění úředních na budově OU, zveřejnit č. telefonů starostky a místostarosty (deska na OU, web, Zpravodaj), na schůzi zastupitelstva vždy přednést krátkou zprávu ohledně činnosti vedení obce za uplynulé období. V rámci diskuse P. Vittek navrhl: Obnovení jednání ohledně vedení kroniky obce. ZO se dohodlo na následujících opatřeních: Zveřejnění úředních hodin na budově OU, zveřejnit č. telefonu místostarosty (deska na OU, web, zpravodaj), na schůzi zastupitelstva vždy přednést krátkou zprávu ohledně činnosti vedení obce za uplynulé období, obnovení jednání ohledně vedení kroniky Obce. Závěr. Schůze byla ukončena v 24:00 h

10 Zapsal: M.Šafránek Ověřil: J.Hůla M.Šejna

11 Seznam přijatých usnesení ZO ze dne : Usnesení č. 1/2015 ZO schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k dle Zápisu z provedené inventarizace majetku k Usnesení č. 2/ 2015 ZO schvaluje návrh na rozpočtové opatření č.12 dle předloženého materiálu. Usnesení č. 3/2015 ZO schválilo měsíční obměny členů ZO pro rok 2015 v této výši: Starostka : ,- Kč, místostarosta : ,- Kč, předseda komise: 1.300,- Kč, člen komise: 540,- Kč, zastupitel bez funkce v komisi: 460,- Kč. Usnesení 4/2015 Odměna pro účetní Obce činí v roce 2015 ve výši 8.500,-Kč měsíčně. ZO odsouhlasilo vyplacení mimořádná prémie za zpracování účetní závěrky 2014 ve výši 5.000,- Kč Usnesení č.5/2015 ZO schvaluje záměr na doplnění dopravně-bezpečnostního značení v obci Předslavice. Starostka se pověřuje k jednání o tomto záměru obce a předloží k projednání návrh na instalaci dopravních zrcadel a umístění zpomalovacích radarů v obci Předslavice po vyjádření dopravního inspektorátu Strakonice. Usnesení č. 6/2015 ZO neschvaluje žádost na odkup pozemku 1076/1-st.parcela č.42 Usnesení č.7/2015 ZO neschvaluje návrh na zveřejňování souhrnu všech usnesení v obecním zpravodaji.

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více