Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Autor: Konstantin Podolyak Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne podpis autora

4 Poděkování Za odbornou pomoc při zpracování předkládané práce chci na tomto místě poděkovat vedoucímu práce Ing. Oldřichu Knaiflovi, CSc.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o investičním plánování a řízení rizik. Jedná se o podnikatelský záměr podniku Envision-Ural školící středisko Intercity. Cíle bakalářské práce je vyhodnocení obchodního plánu, zhodnocení rizik a určení role finanční analýzy a účinnost obchodního plánování. Práce je rozdělena do tři částí: teoretické, praktické a návrhové. První část je věnována metodicko-teoretickému přístupu k problematice. V praktické části se autor zaměřil na zhodnocení podnikatelského záměru z následujících hledisek: marketing a finance, management a řízení lidských zdrojů. Byly zohledněny tři cesty vývoje podnikatelského záměru: realistický, pesimistický a optimistický. Autor vycházel z pouţití celé řady vědeckých metod. Jednalo se o studium odborné literatury, analýza, syntéza a komparace. Kromě toho tyto tři metody byly doplněny o matematickostatistické metody. Práce je určena pro široký okruh čtenářů zajímajících se o podnikání a investiční rozhodování. Klíčová slova: investice, rizika, podnikatelský záměr, Jěkatěrinburg.

6 Abstract This thesis deals with investment planning and risk management. This is a business plan of "Envision-Ural" enterprise and its project Intercity. Objective of the thesis is to evaluate the business plan, risk assessment and determine the role of financial analysis and business planning effectiveness. The work is divided into three parts: theoretical, practical and proposal. The first part is dedicated to methodological and theoretical approach to the issue. In the practical part, the author focused on the evaluation of the business plan on the following aspects: marketing and finance, management and human resource management. The author considered three ways of development of the business plan: realistic, pessimistic and optimistic. Author based his work on the use of a wide range of scientific methods. It was the study of literature, analysis, synthesis and comparison. Furthermore, these three methods were improved by adding statistical methods. The work is intended for a wide range of readers interested in business and investment decisions. Keywords: investment, risk, business plan, Jekaterinburg.

7 Obsah Úvod Teoretická část Rizika Typologie rizik Analýza rizik Podnikatelský plán Finanční vyhodnocení investice Praktická část podnikatelský záměr Obecná pravidla podnikání v Rusku Daně Podnikatelský záměr Popis projektu Oblast výuky Marketing a reklama Finance Management Řízení lidských zdrojů a motivace Vyhodnocení rizik podnikatelského záměru Marketing a reklama Finance Management Řízení lidských zdrojů a motivace Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek a grafů... 54

8 Úvod Současná ekonomická situace v Ruské federaci dává podnikům nový přístup k jejich plánování. Činnosti podniků v konkurenčním a neustále se měnícím prostředí vyţaduje, aby vedení neustálé zlepšovalo svou činnost. Jsou nuceni hledat takové formy a modely plánování, které by zajistily maximální efektivitu rozhodování. Nejlepší moţností, jak dosáhnout těchto řešení v nové ekonomice je obchodní plán. Světová praxe ukazuje, ţe většina podniků trpí ztrátou jen proto, ţe nejsou správně předpokládány a zhodnoceny moţné změny prostředí a jejich vlastní moţnosti a rizika. Plánování a analýzy jsou důleţité, aby investoři a partneři byli přesvědčeni o tom, ţe vybrali správnou cestu a investovali do projektu. Podle výsledků ruské soutěţe podnikatelských záměrů nejčastější chybou společností, které plánují realizaci investičních projektů, je nedostatek studií o rizicích, které mohou mít vliv na ziskovost projektů. Vzhledem k tomu, ţe tyto chyby mohou vést ke špatným investičním rozhodnutím a značným ztrátám je nutné zjistit a vyhodnotit všechna rizika projektu. Obchodní plán je základem kaţdého podnikání. Je spolu s hmotným zabezpečením součástí minimální záruky pro investice. Není to móda nebo rozmar investora. Investor jasně chápe, ţe kdyţ nejste schopni udělat kvalitní podnikatelský záměr, pak jistě výsledek bude špatný. To vše svědčí o aktuálnosti zvoleného tématu této práce. Cílem této bakalářské práce je studie té části obchodního plánování, která hodnotí rizika, role finanční analýzy a účinnost obchodního plánování. V souladu se zamýšleným účelem máme následující úkoly: Prostudovat finanční opatření pouţívané v obchodním plánování, včetně jejich klíčových údajů. Vymezit druhy rizik, které musí být povaţovány za důleţité v procesu obchodního plánování, stejně jako metody pro jejich analýzu. Posoudit finanční proveditelnost podnikatelského záměru u projektu na vybudování školícího střediska firmou Envision Ural projekt Intercity. Předmětem studie je projekt firmy Envision Ural, která by měla vybudovat výcvikové středisko v Jekatěrinburgu. Účelem této studie je finanční hodnocení a analýza rizik projektu školicího střediska. 8

9 K dosaţení těchto cílů jsem se rozhodl rozdělit svou práci to tří oblastí: teoretické, praktické a návrhové. V první části se budu zabývat teoretickým přístupem k problematice. Chtěl bych začít riziky a jejich typologií. Následně přistoupím k podnikatelskému plánu. V této kapitole, v teoretické části práce se budu zabývat základními metodami finanční analýzy rizik a hodnocením podnikatelského plánování. V této kapitole se pouţívá odborná literatura, analytické metody a publikace předních odborníků, stejně jako doporučení Obchodní průmyslové komory Ruské federace. V souladu s úkoly uvedenými v první kapitole této práce, jsou hodnoceny hlavní finanční ukazatelé efektivity podnikatelského plánu, stejně jako typy rizik, které by měly být brány v úvahu při plánování podnikání. Pak se budu věnovat přímo podnikatelskému záměru školicího střediska Intercity, bude se jednat o praktickou část práce. Na tento záměr se zaměřím z několika úhlů pohledů: marketing a finance, management a řízení lidských zdrojů. V dané kapitole vyhodnotím finanční výkonnost podnikatelského záměru "Envision - Ural" při budování školícího centra Inetrcity. Projekt můţe být spojen s finančním rizikem, které vyţaduje pečlivou analýzu podnikatelského záměru z hlediska účinnosti. Právě z tohoto důvodu se v poslední části práce zaměřím na vyhodnocení rizik daného záměru bude se jednat o návrhovou část. Na základě výzkumu jsou uvedeny hlavní závěry a návrhy týkající se tohoto projektu. 9

10 1 Teoretická část 1.1 Rizika Typologie rizik Ve vzdělávací literatuře a příručkách jsou uvedeny různé klasifikace rizik. Existuje skupina hospodářských rizik, mezi které patří trţní, kreditní a operační rizika. Trţní riziko je moţnost nesouladu charakteristik ekonomického stavu objektu s hodnotami, očekávanými rozhodujícími osobami pod vlivem trţních faktorů. Například investor očekává, ţe se výnos z portfolia cenných papírů bude nacházet v určitém rozmezí. Moţnost odchylky trţní míry ziskovosti mimo tento rozsah je trţní riziko. Tím se často rozumí moţnost odchylky pouze v negativním smyslu 1. Trţní riziko je spojeno s nejistotou výkyvů konjunktury na trhu, cenovým, směnným (měnovým) a úrokovým rizikem, atd., stejně jako s citlivostí objektů (např. aktiv) na tyto výkyvy. Úvěrové riziko je nejčastějším typem finančního rizika. To je prvek nejistoty návratu vypůjčených finančních prostředků. Jinými slovy, úvěrové riziko je moţnost ztráty v důsledku neschopnosti protistrany splnit své smluvní závazky. Důsledky takového selhání se pro věřitele měří ztráty jistiny dluhu a nesplacených úroků, mínus součet částky k navrácení prostředků. Nejvýraznějším příkladem projevu úvěrového rizika je neschopnost či neochota protistrany splnit své kreditní nebo smluvní závazky 2. Úvěrové riziko zahrnuje riziko státní a riziko protistrany. Státní (suverénní) riziko vzniká, kdyţ výsledkem vládních opatření (např. zavedením devizových kontrol) je nesplnění závazků protistranné. Je-li riziko selhání společnosti především její vlastní specifikou, státní riziko má základ ve své státní kontrole makroekonomické regulaci a řízení. Na druhé straně, riziko protistrany můţe být rozděleno do dvou částí, a to je riziko před vypořádáním a riziko výpočtu. Riziko před vypořádáním je moţnost ztráty v důsledku selhání 1 POKROVSKJ, A. K. Risk-menedžment na predprijatijakh promyšlennosti i transporta. (Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта. А. К. Покровский.) Str KUDRJAVCEV A. A. Integrirovannyj risk-menedžment. (Интегрированный риск-менеджмент. А. А. Кудрявцев.) Str

11 protistrany v průběhu trvání dohody, zatímco ještě není proveden výpočet. Tento druh úvěrového rizika je typický pro delší časový interval od data uzavření obchodu do výpočtu. Výpočtové riziko je moţnost nezískání finančních prostředků v okamţiku vypořádání obchodu v důsledku selhání protistrany, nebo nedostatku její likvidity, a také kvůli provozním poruchám. Jinými slovy, to je riziko neprovedení vypořádání včas. Toto riziko spojené s peněţními toky se projevuje v relativně krátkých časových intervalech. Je třeba poznamenat, ţe se výpočtové riziko výrazně zvyšuje při provádění transakcí mezi protistranami nacházejícími se v různých časových pásmech. Operační riziko je rizikem přímých a nepřímých ztrát v důsledku nesprávné výstavby obchodních procesů, selhání vnitřních kontrolních postupů, technologických poruch, neoprávněných činností zaměstnanců nebo vnějšího vlivu. Účetní riziko je spojeno s moţností nesprávného odrazu účetních operací s finančními instrumenty. Daňové riziko vyplývá z nesprávného výkladu právních předpisů, pokud jde o finanční nástroje, coţ vede k nejistotě po zdanění. Hlavním projevem právního rizika je nesprávné sestavení smlouvy, coţ obtěţuje, nebo vůbec neumoţňuje její plnění. Encyklopedie finančního rizikového managementu zahrnuje následující klasifikace rizik (tabulka 1): 11

12 Tabulka 1. Druhy rizika Druh rizika Politické riziko Regionální riziko Popis Moţnost ztráty vyplývající ze změn v sociální a politické situaci v zemi Moţnost ztráty v důsledku nepředvídaných změn na regionální úrovni, jakoţ i opatření místních orgánů, včetně nezákonných Podnikatelské riziko Moţnost ztráty způsobené nesplněním smluvních povinností smluvní stranou, špatná kvalita sluţeb, špatné řízení, stejně jako pokles poptávky nebo nesprávné posouzení trhu Finanční riziko Právní / legislativní riziko Moţnost ztráty v důsledku změn ve finanční výkonnosti projektu, jako je riziko ztráty likvidity a finanční stability. Moţnost ztráty pod vlivem změn legislativy na federální úrovni, nesplnění poţadavků kontrolních orgánů, neschopnost smluvních stran plnit závazky vyplývající ze zákona, špatné právní zabezpečení smluvních vztahů Sociální riziko Moţnost ztráty způsobené zneuţitím nebo neúmyslnou činností výrobního personálu a vedením projektu, stejně jako negativním postojem místních obyvatel. Stavební riziko Moţnost ztráty způsobené technologickými chybami anebo chybami stavební dokumentace. Přírodní a environmentální rizika Moţnost ztráty způsobené nepříznivými účinky na ţivotní prostředí a náklady na environmentální škody Technogenní a majetková rizika Moţnost ztráty v důsledku nepředvídaných havarijních situací, porušování pravidel provozu, technických poruch nebo přírodních katastrof Zdroj: ARZAMOV A. A. Obšaja teoria riska: juridičeskj, ekonomičeskj i psihologičeskj analyz. (Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. Арямов А.А.) Str. 35 Nicméně, někteří autoři tvrdí, ţe "vzhledem k mimořádné popularitě tématu rizika ve vědecké a vzdělávací literatuře jsou uvedeny desítky druhů rizik, jejich různé klasifikace (často zcela 12

13 absurdní), které zavádějí nové druhy rizik. Nicméně jejich autoři často z nějakého důvodu neprobírají záleţitosti týkající se hodnocení rizik. To se jeví jako hlavní problém v oblasti rizikového řízení. Je snadné udělat nový druh rizika a provést hluboké prohlášení o potřebě brát ho v úvahu. Mnohem těţší je odůvodnit rozumný a praktický odhad algoritmu hodnocení. Přesněji řečeno, zavedení pojmu nového rizika (v knize, příručce, analytických poznámkách), který není doprovázen kalkulací hodnocení rizika nebo alespoň doporučením o moţnosti a způsobu jeho evidence, je tato akce přinejmenším zbytečná. Bohuţel, realita je taková, ţe počet skutečně měřitelných druhů rizika není velký 3. V příručce pro vytvoření podnikatelských plánů připravené pro obchodní a výrobní komory Ruské federace je uvedeno, ţe by obchodní plán měl obsahovat popis hlavních typů vnímaných na projektu rizik, jejich hodnocení (kvalitativní odhad rizika nebo kvantifikace pravděpodobnosti rizika a rozsah potenciální škody), metody řízení rizik (zmírňování, rozdělení mezi stranami) a záruku pro investory Analýza rizik Riziko v nejobecnější podobě lze definovat jako potenciální nebezpečí, které ohroţuje objekt pozorování. Kvůli situaci v kontextu některých moţných rizik se často mluví o pravděpodobnosti nějaké neţádoucí události (v zásadě můţeme hovořit o určité pravděpodobnosti výskytu neţádoucích účinků), jinými slovy, obě dvě výše uvedené situace mají jednu definici: riziko je pravděpodobnost odchylky skutečného, od očekávaných výsledků. Bez ohledu na druh rizika, odhaduje se zpravidla z hlediska pravděpodobnosti. S ohledem na očekávané výsledky v situaci ohroţení jsou často popisovány jako některé ztráty (nebo zisk). Jejich peněţní hodnota samozřejmě není jediným moţným ukazatelem. Existují různé druhy rizik, to jsou rizika politická, výrobní, majetková, finanční, měnová, atd. Riziko moţné ţádoucí (nebo neţádoucí) události můţe být popsáno dvěma způsoby, a to z hlediska pravděpodobností jejich výskytu a účinků, které jsou důleţité pro tuto událost. Jinými slovy, riziko se oceňuje ne v sobě, ale ve spojení s očekávaným (průměrným) výsledkem. 3 ARZAMOV A. A. Obšaja teoria riska: juridičeskj, ekonomičeskj i psihologičeskj analyz. (Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. Арямов А.А.) str

14 Prohlášení rizik, identifikace jejich různých druhů, jejich slovní popis, nepředstavují větší potíţe. Mnohem sloţitější je proces vyvinutí metody pro jeho hodnocení. Logika standardního algoritmického přístupu k hodnocení rizik je zaloţena na pochopení rizikovosti v aspektu existence variant moţných výsledků. Kdyţ má očekávaná událost rozhodně jediný výsledek, riziko není. Naopak, pokud je výsledků mnoho, z nichţ si můţete vybrat nejvíce ţádoucí, ale ne předurčený, pak je tu riziko nedosaţení poţadovaného výsledku. To svědčí o zřejmé míře rizika moţných výsledků. 1.2 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je pouţíván bez ohledu na velikost, rozsah a organizačně-právní formy podnikání. Plán je aplikován na řešení vnitřních problémů spojených s řízením podniku a vnějších problémů, a to kvůli zavedeným kontaktům a vztahům s jinými společnostmi a organizacemi. Obchodní plán obsahuje řešení úkolů společnosti, hodnocení jejího současného stavu, identifikaci silných a slabých stránek podniku a formulace cílů činnosti pro aktuální období 4. Je odůvodněná činnost podniku na konkrétním trhu, stejně jako výběr metod a taktik hospodářské soutěţe, odhadují se zdroje potřebné k dosaţení cílů podniku. Obchodní plán poskytuje představu o vývoji produkce, organizaci výrobních činností a propagaci výrobků. Dává předběţný odhad trţních cen, budoucích zisků a výsledků finanční a hospodářské činnosti společnosti. Detailně vypracovaný podnikatelský plán přispívá k dobré kontrole v podniku. Na základě tohoto plánu se realizuje konkrétní výrobní, marketingová, finanční a personální politika podnikání. Podnikatelský plán je dokument, který se pravidelně aktualizuje a mění se v souvislosti se změnami, které probíhají v rámci firmy, na trhu, kde firma působí v hospodářství jako celku. Podnikatelský plán spojuje vnitřní a mikroekonomické analýzy prováděné specializovanými výzkumnými organizacemi. Podnikatelský plán není jen interní dokument. Společnost, která chce přilákat investory a vytvořit a rozšířit kontakty s partnery, pouţívá tento podnikatelský plán. Například u většiny bank je poskytnutí podnikatelského plánu stálým poţadavkem pro získání úvěru. Podnikatelský plán má přesvědčit potenciálního věřitele (banka, investiční fond nebo jiný 4 BARROU, Pol. Bizness-plan, kotoryj rabotaet. (Бизнес-план, который работает. Пол Барроу.) Str

15 moţný investor) v tom, ţe ředitelé nebo zakladatelé firmy mají jasný akční program, který je skutečně realizovatelný a ziskový. Tím pádem, informace obsaţené v obchodním plánu dovolují potenciálním partnerům rozhodnout o moţnostech a podmínkách podnikání s firmou, posoudit její finanční stabilitu a vzít v úvahu všechna moţná rizika, aby se zabránilo vydání úvěru nespolehlivým zákazníkům. Na základě obchodního plánu mohou být vyvinuty prospekty emisí akcií, nabídky finanční podpory a další dokumenty, které by odpovídaly stavu a perspektivě firmy 5. Podnikatelský plán můţe být také povaţován za propagační dokument prezentující podnikatele nebo podnik. Základní poţadavky na podnikatelský plán jsou jasnost a jednoduchost pouţití. Podnikatelský plán se obvykle připravuje odborníky a konzultanty, ale s povinnou účastí vedoucích podniků. Obchodnímu plánu předchází následující práce: analýza a zhodnocení současného stavu podniku; analýza trţních příleţitostí; analýza dopadů na podnikatelský stav celého odvětví, ke kterému patří společnost a také makroekonomických faktorů 6. V podmínkách rostoucí konkurence na domácím ruském trhu a na celosvětovém trhu domácí výrobci hledají takové formy a plánovací modely, které by zajistily maximální účinnost jejich rozhodnutí ve světle ruské reality. Optimální a hlavní alternativou k dosaţení takových řešení v současném ekonomickém klimatu je obchodní plán. Ţádná firma nemůţe fungovat v trţním hospodářství se ziskem bez dobře navrţeného podnikatelského plánu. Obchodní plán obsahuje podrobné vysvětlení toho, jak podnik zajistí ziskovost, stejně jako vrácení investic. Neustálé změny ekonomického prostředí, ve kterém společnost působí vyţaduje revizi podnikatelského plánu a rozvoj mechanismu pro účast zaměstnanců v této práci. 5 BEHTEREV, Sergej. Maind-menedžment: Rešenie bizness zadač s pomošju intellekt-katry. (Майндменеджмент: Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт. Сергей Бехтерев) 6 KOVALEV V. V. Finansovyj menedžment: konspekt lekcij s zadačami i testami. (Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами. Валерий Викторович Ковалев.) Str

16 Absence propracovaného podnikatelského plánu, systematicky korigovaného v souladu s měnícími se podmínkami je významný nedostatek, coţ odráţí slabost vedení společnosti a komplikuje získávání finančních zdrojů a dosaţení dlouhodobé stability v konkurenčním prostředí. Obchodní plán je zásadním východiskem a základem veškerého plánování a činnosti v podniku. To je nejdůleţitější zdroj akumulace informací strategického řízení a způsob přímého dopadu na budoucí postavení společnosti. Popisuje způsoby, jak dosáhnout ziskovosti. Plánování je stanovení vývojů řízeného objektu, metody, způsoby a prostředky k jeho dosaţení, program rozvoje, plán činností a různé stupně detailů, a to v blízké budoucnosti a v budoucnosti. Podnikatelský plán znamená objektivní hodnocení vlastní obchodní činnosti. Je zároveň nezbytným nástrojem investičních rozhodnutí v souladu s potřebami a situacemi na trhu. Zahrnuje základní aspekty budoucnosti podnikání, s dostatečnou úplností analyzuje problémy, které podnik určitě bude mít a nejmodernější metody jsou řešením těchto problémů. Obchodní plánování pomáhá podnikatelům zhodnotit své silné a slabé stránky, zváţit alternativy, nalézt opatření k zabránění nebo minimalizaci potenciálních rizik pro zajištění úspěchu plánované činnosti. V podstatě obchodní plán určuje konkrétní kroky k provádění strategie a dosaţení cíle. Čtyři cíle k přípravě podnikatelského plánu Dle dnešních obchodních praktik a cílů, které se skládají z podnikatelského záměru, podnikatelský plán můţe být pouţit pro: 1. Přilákání externího financování, 2. Zlepšení účinnosti finančního řízení podniku, 3. Strategické plánování, 4. Plánovaná restrukturalizace 7 Přilákání externího financování 7 KOVALEV V. V. Financy. (Финансы, 3-е издание. Ковалев В.В.) str 97 16

17 Podnikatelský plán vypracovaný pro přilákání investic má obsahovat komplexní posouzení toho, jak realizace tohoto projektu bude mít vliv na celkovou hodnotu firmy a jaké výhody obdrţí externí investor. Základem tohoto obchodního plánu je trţně orientovaný přístup. Prostřednictvím průzkumu trhu se zjišťuje poptávka po zboţí a sluţbách, které by měl podnik prodávat a dodávat. Provádí se analýza konkurenční situace a vytváří se plán očekávaných trţeb. Poté se vypočítávají potřebné zdroje pro všechny funkční jednotky, které jsou nezbytné pro dosaţení plánovaného objemu prodeje na trhu. Navíc, obchodní plán odráţí hospodaření podniku: ziskovost, dobu návratnosti, objem externího financování, finanční poměry. Závěrem se uvádí posouzení finančních a technických rizik. Podnikatelský plán jako nástroj pro finanční řízení Při pouţití podnikatelského plánu pro vnitřní řízení je povaţován za základ řízení společných financí, rozpočtu, výpočtu a efektivní kontroly. Kaţdý krátkodobý nebo dlouhodobý cíl (od uvedení na trh nového produktu aţ po modernizace informačního systému) je samostatným projektem, pro který se vypočítávají finanční toky, finanční výsledek a účinnost. To znamená, ţe se obchodní plán z trţního dokumentu mění na finančně orientovaný. Jako výsledek finanční sluţby obdrţí nástroj pro plánování finančních činností ve střednědobém horizontu (jeden - tři roky). Prostředky pro realizaci efektivních projektů se projevují v celkovém investičním rozpočtu podniku. Struktura a postup budování podnikatelského plánu pro interní pouţití se obecně shodují se strukturou podnikatelského plánu pro přilákání investic. Jediným rozdílem je míra platnosti původních dat. K interním obchodním plánům jsou obvykle méně přísné poţadavky, neţ k jiným. Např., při přípravě podnikatelského plánu pro externího investora je zpravidla nutné doloţit odůvodnění diskontní sazby. Při přípravě obchodního plánu pro finanční řízení společnosti se často pouţívají diskontní sazby stanovené na minimální návratnosti investovaného kapitálu, kterou vyţadují akcionáři. 17

18 Podnikatelský plán jako nástroj strategického plánování Podnikatelský plán pro strategické plánování je popis strategie pro dosaţení globálního cíle společnosti na určitou dobu (obvykle 3-5 let). Zahrnuje analýzu vnějších změn a dodrţování poţadavků na míru vývoje firmy co se týče vnějšího prostředí, a to pro kaţdou funkční oblast (marketing, výroba, management, finance) nebo strukturní jednotky (centra odpovědnosti) pro kaţdé účetní období (např. ročně). V ideálním případě by takový obchodní plán měl být vypracován při otevření společnosti a pak doplňován v závislosti na fázi vývoje. Strategický obchodní plán je stejný jako investiční, obsahuje ale méně detailů. Můţe být pouţit pro vnitřní potřeby firmy (plánování, kontrola) a pro prezentační funkci (prezentace firmy obchodním partnerům, budoucím zákazníkům a investorům). Celkový obchodní plán je zaloţen na rozvojových plánech jednotlivých obchodních linií a ty zase mohou obsahovat ještě více konkrétních projektů. Podnikatelský plán na restrukturalizaci podniku Cílem obchodního plánu restrukturalizace je popsat přechod podniků z neúčinného nebo neefektivního (aktuálního) stavu do efektivního (například pomocí výběru vedlejšího druhu podnikání, nebo přechodu od lineární funkční organizační struktury na divizní). Tento podnikatelský plán je organizačně orientován a měl by obsahovat odpovědi na tyto otázky: - která jednotka (směr) podnikání bude zrušena, upravována nebo vytvořena? - jaká je organizační struktura nové společnosti? - kterým způsobem budou organizovány obchodní procesy v nových konstrukčních oddílech a jak budou koordinovány v rámci společnosti? - která centra finanční odpovědnosti budou zařazena do nové organizační struktury? 8 Restrukturalizace znamená pro finanční ředitele změnu finančních toků a vývoj nového organizačního finančního modelu. Tato klasifikace podnikatelských záměrů je jen jeden způsob klasifikace jejich pořadí. Velikost aktuálního projektu a mnoţství finančních prostředků lze rozdělit na malé, střední a 8 SERGEEV, I. V. Ekonomika organizacij (predprijatij). (Экономика организаций (предприятий): учебник. Иван Васильевич Сергеев.) Str

19 velké. Úkoly se dělí na organizační, finanční, ekonomické, atd. To vše má vliv na vlastnosti připravovaného podnikatelského plánu, jeho strukturu a podrobnosti výpočtů. Ve stejné době všechny obchodní plány, bez ohledu na účel jejich přípravy jsou důleţitým prvkem řízení podniku a vyţadují pečlivé zváţení. Přítomnost obchodního plánu přispívá k dosažení těchto cílů: Studium kapacity a perspektivy vývoje odbytového trhu. Posouzení nákladů na výrobu na trhu, produktu a porovnání ceny, za kterou podnik můţe prodávat své zboţí nebo poskytovat sluţby, aby byla určena potenciální ziskovost podnikání. Detekce moţné "nástrahy". Identifikace ukazatelů pro pravidelné sledování stavu podnikaní Finanční vyhodnocení investice V příručce vyvinuté na ţádost Výboru průmyslové a obchodní komory Ruské federace se navrhuje pro výpočet nákladové efektivity investičního projektu posouzení na základě finančních hodnot čistého. Objem peněţních toků má přesahovat celkové hodnoty investic, s ohledem na aktuální hodnotu peněz. Při analýze rizik a rentability podnikatelského záměru se používají tyto ukazatelé: Čistá současná hodnota (NPV - Net present value) Vnitřní míra výnosnosti (IRR - Internal rate of return) Index ziskovosti (PI - Index ziskovosti) Doba návratnosti (PP - Pay-Back Period) 9 Všechny výše zmíněné metody patří k nejčastěji pouţívaným v podnikové praxi. Prvním a snad nejdůleţitějším ukazatelem vztahujícím se k vyhodnocení přijatelnosti investice je čistá současná hodnota, bez které se neobejde ţádný projekt. Tato metoda je zaloţena na výpočtu 9 KOVALEV V. V. Kurs finansovogo menedžmenta. (Курс финансового менеджмента. Учебник. Ковалев В.В.) str

20 diskontovaných cashflow, od kterých máme odečíst náklady na investici. Výhodou této metody je to, ţe díky ni dochází ke zohlednění faktoru času. Čistá aktualizovaná hodnota (NPV) je hodnotou nehmotného majetku vytvořeného prostřednictvím podnikatelských dovedností investorů. NPV lze povaţovat za úspory investičních prostředků. Jsou zaloţeny na zvýšení tempa růstu aktiv projektu v porovnání s minimálním ziskem z investovaných prostředků. Projekt je povaţován za efektivní, pokud NPV> 0. Čistá diskontní hodnota je stanovena jako rozdíl mezi ziskem (kumulované příjmy) z projektu na začátku zúčtovacího období a kumulovanými investicemi v rámci projektu také na začátku zúčtovacího období. Finanční interpretace výkladu NPV kritéria je z pohledu vlastníka společnosti následující: Pokud NPV <0, jsme ve ztrátě, Pokud NPV = 0, majetek vlastníků společnosti zůstává stejný, Pokud NPV> 0, majitelé společnosti budou mít zisk a hodnota firmy se zvýší. V projektování výnosu na roční bázi je nutno zváţit všechny druhy příjmů projektu, výrobní a nevýrobní povahy. Jestliţe na konci projektu budou přijaty prostředky v podobě likvidační hodnoty, nebo uvolnění pracovního kapitálu, je třeba vzít je v úvahu jako výnos období. Ukazatel NPV vyjadřuje odhad ekonomického potenciálu firmy, je-li projekt přijat. Samozřejmě můţeme přijmout i investici, NPV které se pohybuje na nule, avšak v tomto případě budou hrát důleţitou roli především neekonomické faktory například firma jiţ má stálý zdroj příjmu, a potřebuje rozšířit pole své působnosti. NPV je z časového hlediska additivní index, tzn., ţe je moţné NPV shrnout. Tato funkce umoţňuje pouţít tento index jako klíč v analýze optimálního investičního portfolia. Vnitřní míra výnosnosti (IRR) je specifický druh aktiva výnosnosti investičního projektu. Jak je vidět výpočet ČSH je sice velice jednoduchý, avšak jeho vypovídací schopnost je obrovská. Na druhou stranu bychom měli počítat s tím, ţe ČSH počítá jen s jednou variantou vývoje a nepočítá s tím, ţe projekt se můţe rozvíjet několika směry. Zisk z projektu se ukáţe najednou, ale aţ po vytvoření (výstavbě) obchodního objektu. V průběhu let se výrazně změní. Hodnota aktiv je sníţena v důsledku opotřebení. V důsledku 20

21 toho nelze mluvit o stabilní roční výnosnosti investic. Proto výnosnost aktiv investičního projektu je určena geometrickou střední hodnotou výnosu z platebního období. Vnitřní míra výnosnosti (IRR) charakterizuje geometrický průměr normy zisku z platebního investičního období projektu. IRR je hodnotou diskontní sazby, při které se NPV projektu rovná nule. Význam tohoto faktoru v analýze efektivnosti plánovaných investic je následující: IRR ukazuje maximální relativní úroveň nákladů, které mohou být spojené s tímto projektem. Například, pokud je projekt financován výhradně komerční bankou, hodnota IRR ukazuje horní hranici povolené výše úrokové sazby, nad kterou je projekt uţ neziskový. Pokud je hodnota IRR vyšší nebo rovnající se nákladům na kapitál, je projekt přijat. Pokud je hodnota IRR niţší, neţ náklady na kapitál, projekt je odmítnut. Index ziskovost (PI) odpovídá na otázku, jaká je úroveň příjmů z projektu, s ohledem na investiční veličinu. Je zřejmé, ţe pokud PI> 1, měl by být projekt přijat. Pokud PI <1, pak by projekt neměl být přijat. Pokud PI = 1, pak projekt nepřinese ani zisky, ani ztráty 10. Doba návratnosti investic (PP) Tato metoda, která je jednou z nejběţnějších a nejrozšířenějších na světě, nezahrnují pravidelnost příjmů. Algoritmus pro výpočet doby návratnosti se vypočítá dělením hodnoty jednorázových nákladů na veličinu ročního příjmu. Daná metoda nezohledňuje faktor času. Na druhou stranu můţe být ale velice vhodná v případě prvního seznámení s projektem. Číslo frakční se zaokrouhluje směrem nahoru na nejbliţší celé číslo. Pokud je zisk rozdělen nerovnoměrně, pak se doba návratnosti vypočítá na základě přímého počítání počtu let během kterých bude investice splacena z kumulativního příjmu. V závislosti na cílech je moţné vypočítat dobu návratnosti investic s různou přesností. V praxi se často stává, ţe na začátku je odliv peněţních toků, pak se na pravé straně namísto příjmů umísťuje mnoţství peněţních odtoků. 10 KOVALEV V. V. Osnovy teorii finansovogo menedžmenta. (Основы теории финансового менеджмента. Ковалев В.В.) str

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace hospodaření bank s ohledem na jejich velikost Helena Šplíchalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více