Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Autor: Konstantin Podolyak Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne podpis autora

4 Poděkování Za odbornou pomoc při zpracování předkládané práce chci na tomto místě poděkovat vedoucímu práce Ing. Oldřichu Knaiflovi, CSc.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o investičním plánování a řízení rizik. Jedná se o podnikatelský záměr podniku Envision-Ural školící středisko Intercity. Cíle bakalářské práce je vyhodnocení obchodního plánu, zhodnocení rizik a určení role finanční analýzy a účinnost obchodního plánování. Práce je rozdělena do tři částí: teoretické, praktické a návrhové. První část je věnována metodicko-teoretickému přístupu k problematice. V praktické části se autor zaměřil na zhodnocení podnikatelského záměru z následujících hledisek: marketing a finance, management a řízení lidských zdrojů. Byly zohledněny tři cesty vývoje podnikatelského záměru: realistický, pesimistický a optimistický. Autor vycházel z pouţití celé řady vědeckých metod. Jednalo se o studium odborné literatury, analýza, syntéza a komparace. Kromě toho tyto tři metody byly doplněny o matematickostatistické metody. Práce je určena pro široký okruh čtenářů zajímajících se o podnikání a investiční rozhodování. Klíčová slova: investice, rizika, podnikatelský záměr, Jěkatěrinburg.

6 Abstract This thesis deals with investment planning and risk management. This is a business plan of "Envision-Ural" enterprise and its project Intercity. Objective of the thesis is to evaluate the business plan, risk assessment and determine the role of financial analysis and business planning effectiveness. The work is divided into three parts: theoretical, practical and proposal. The first part is dedicated to methodological and theoretical approach to the issue. In the practical part, the author focused on the evaluation of the business plan on the following aspects: marketing and finance, management and human resource management. The author considered three ways of development of the business plan: realistic, pessimistic and optimistic. Author based his work on the use of a wide range of scientific methods. It was the study of literature, analysis, synthesis and comparison. Furthermore, these three methods were improved by adding statistical methods. The work is intended for a wide range of readers interested in business and investment decisions. Keywords: investment, risk, business plan, Jekaterinburg.

7 Obsah Úvod Teoretická část Rizika Typologie rizik Analýza rizik Podnikatelský plán Finanční vyhodnocení investice Praktická část podnikatelský záměr Obecná pravidla podnikání v Rusku Daně Podnikatelský záměr Popis projektu Oblast výuky Marketing a reklama Finance Management Řízení lidských zdrojů a motivace Vyhodnocení rizik podnikatelského záměru Marketing a reklama Finance Management Řízení lidských zdrojů a motivace Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek a grafů... 54

8 Úvod Současná ekonomická situace v Ruské federaci dává podnikům nový přístup k jejich plánování. Činnosti podniků v konkurenčním a neustále se měnícím prostředí vyţaduje, aby vedení neustálé zlepšovalo svou činnost. Jsou nuceni hledat takové formy a modely plánování, které by zajistily maximální efektivitu rozhodování. Nejlepší moţností, jak dosáhnout těchto řešení v nové ekonomice je obchodní plán. Světová praxe ukazuje, ţe většina podniků trpí ztrátou jen proto, ţe nejsou správně předpokládány a zhodnoceny moţné změny prostředí a jejich vlastní moţnosti a rizika. Plánování a analýzy jsou důleţité, aby investoři a partneři byli přesvědčeni o tom, ţe vybrali správnou cestu a investovali do projektu. Podle výsledků ruské soutěţe podnikatelských záměrů nejčastější chybou společností, které plánují realizaci investičních projektů, je nedostatek studií o rizicích, které mohou mít vliv na ziskovost projektů. Vzhledem k tomu, ţe tyto chyby mohou vést ke špatným investičním rozhodnutím a značným ztrátám je nutné zjistit a vyhodnotit všechna rizika projektu. Obchodní plán je základem kaţdého podnikání. Je spolu s hmotným zabezpečením součástí minimální záruky pro investice. Není to móda nebo rozmar investora. Investor jasně chápe, ţe kdyţ nejste schopni udělat kvalitní podnikatelský záměr, pak jistě výsledek bude špatný. To vše svědčí o aktuálnosti zvoleného tématu této práce. Cílem této bakalářské práce je studie té části obchodního plánování, která hodnotí rizika, role finanční analýzy a účinnost obchodního plánování. V souladu se zamýšleným účelem máme následující úkoly: Prostudovat finanční opatření pouţívané v obchodním plánování, včetně jejich klíčových údajů. Vymezit druhy rizik, které musí být povaţovány za důleţité v procesu obchodního plánování, stejně jako metody pro jejich analýzu. Posoudit finanční proveditelnost podnikatelského záměru u projektu na vybudování školícího střediska firmou Envision Ural projekt Intercity. Předmětem studie je projekt firmy Envision Ural, která by měla vybudovat výcvikové středisko v Jekatěrinburgu. Účelem této studie je finanční hodnocení a analýza rizik projektu školicího střediska. 8

9 K dosaţení těchto cílů jsem se rozhodl rozdělit svou práci to tří oblastí: teoretické, praktické a návrhové. V první části se budu zabývat teoretickým přístupem k problematice. Chtěl bych začít riziky a jejich typologií. Následně přistoupím k podnikatelskému plánu. V této kapitole, v teoretické části práce se budu zabývat základními metodami finanční analýzy rizik a hodnocením podnikatelského plánování. V této kapitole se pouţívá odborná literatura, analytické metody a publikace předních odborníků, stejně jako doporučení Obchodní průmyslové komory Ruské federace. V souladu s úkoly uvedenými v první kapitole této práce, jsou hodnoceny hlavní finanční ukazatelé efektivity podnikatelského plánu, stejně jako typy rizik, které by měly být brány v úvahu při plánování podnikání. Pak se budu věnovat přímo podnikatelskému záměru školicího střediska Intercity, bude se jednat o praktickou část práce. Na tento záměr se zaměřím z několika úhlů pohledů: marketing a finance, management a řízení lidských zdrojů. V dané kapitole vyhodnotím finanční výkonnost podnikatelského záměru "Envision - Ural" při budování školícího centra Inetrcity. Projekt můţe být spojen s finančním rizikem, které vyţaduje pečlivou analýzu podnikatelského záměru z hlediska účinnosti. Právě z tohoto důvodu se v poslední části práce zaměřím na vyhodnocení rizik daného záměru bude se jednat o návrhovou část. Na základě výzkumu jsou uvedeny hlavní závěry a návrhy týkající se tohoto projektu. 9

10 1 Teoretická část 1.1 Rizika Typologie rizik Ve vzdělávací literatuře a příručkách jsou uvedeny různé klasifikace rizik. Existuje skupina hospodářských rizik, mezi které patří trţní, kreditní a operační rizika. Trţní riziko je moţnost nesouladu charakteristik ekonomického stavu objektu s hodnotami, očekávanými rozhodujícími osobami pod vlivem trţních faktorů. Například investor očekává, ţe se výnos z portfolia cenných papírů bude nacházet v určitém rozmezí. Moţnost odchylky trţní míry ziskovosti mimo tento rozsah je trţní riziko. Tím se často rozumí moţnost odchylky pouze v negativním smyslu 1. Trţní riziko je spojeno s nejistotou výkyvů konjunktury na trhu, cenovým, směnným (měnovým) a úrokovým rizikem, atd., stejně jako s citlivostí objektů (např. aktiv) na tyto výkyvy. Úvěrové riziko je nejčastějším typem finančního rizika. To je prvek nejistoty návratu vypůjčených finančních prostředků. Jinými slovy, úvěrové riziko je moţnost ztráty v důsledku neschopnosti protistrany splnit své smluvní závazky. Důsledky takového selhání se pro věřitele měří ztráty jistiny dluhu a nesplacených úroků, mínus součet částky k navrácení prostředků. Nejvýraznějším příkladem projevu úvěrového rizika je neschopnost či neochota protistrany splnit své kreditní nebo smluvní závazky 2. Úvěrové riziko zahrnuje riziko státní a riziko protistrany. Státní (suverénní) riziko vzniká, kdyţ výsledkem vládních opatření (např. zavedením devizových kontrol) je nesplnění závazků protistranné. Je-li riziko selhání společnosti především její vlastní specifikou, státní riziko má základ ve své státní kontrole makroekonomické regulaci a řízení. Na druhé straně, riziko protistrany můţe být rozděleno do dvou částí, a to je riziko před vypořádáním a riziko výpočtu. Riziko před vypořádáním je moţnost ztráty v důsledku selhání 1 POKROVSKJ, A. K. Risk-menedžment na predprijatijakh promyšlennosti i transporta. (Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта. А. К. Покровский.) Str KUDRJAVCEV A. A. Integrirovannyj risk-menedžment. (Интегрированный риск-менеджмент. А. А. Кудрявцев.) Str

11 protistrany v průběhu trvání dohody, zatímco ještě není proveden výpočet. Tento druh úvěrového rizika je typický pro delší časový interval od data uzavření obchodu do výpočtu. Výpočtové riziko je moţnost nezískání finančních prostředků v okamţiku vypořádání obchodu v důsledku selhání protistrany, nebo nedostatku její likvidity, a také kvůli provozním poruchám. Jinými slovy, to je riziko neprovedení vypořádání včas. Toto riziko spojené s peněţními toky se projevuje v relativně krátkých časových intervalech. Je třeba poznamenat, ţe se výpočtové riziko výrazně zvyšuje při provádění transakcí mezi protistranami nacházejícími se v různých časových pásmech. Operační riziko je rizikem přímých a nepřímých ztrát v důsledku nesprávné výstavby obchodních procesů, selhání vnitřních kontrolních postupů, technologických poruch, neoprávněných činností zaměstnanců nebo vnějšího vlivu. Účetní riziko je spojeno s moţností nesprávného odrazu účetních operací s finančními instrumenty. Daňové riziko vyplývá z nesprávného výkladu právních předpisů, pokud jde o finanční nástroje, coţ vede k nejistotě po zdanění. Hlavním projevem právního rizika je nesprávné sestavení smlouvy, coţ obtěţuje, nebo vůbec neumoţňuje její plnění. Encyklopedie finančního rizikového managementu zahrnuje následující klasifikace rizik (tabulka 1): 11

12 Tabulka 1. Druhy rizika Druh rizika Politické riziko Regionální riziko Popis Moţnost ztráty vyplývající ze změn v sociální a politické situaci v zemi Moţnost ztráty v důsledku nepředvídaných změn na regionální úrovni, jakoţ i opatření místních orgánů, včetně nezákonných Podnikatelské riziko Moţnost ztráty způsobené nesplněním smluvních povinností smluvní stranou, špatná kvalita sluţeb, špatné řízení, stejně jako pokles poptávky nebo nesprávné posouzení trhu Finanční riziko Právní / legislativní riziko Moţnost ztráty v důsledku změn ve finanční výkonnosti projektu, jako je riziko ztráty likvidity a finanční stability. Moţnost ztráty pod vlivem změn legislativy na federální úrovni, nesplnění poţadavků kontrolních orgánů, neschopnost smluvních stran plnit závazky vyplývající ze zákona, špatné právní zabezpečení smluvních vztahů Sociální riziko Moţnost ztráty způsobené zneuţitím nebo neúmyslnou činností výrobního personálu a vedením projektu, stejně jako negativním postojem místních obyvatel. Stavební riziko Moţnost ztráty způsobené technologickými chybami anebo chybami stavební dokumentace. Přírodní a environmentální rizika Moţnost ztráty způsobené nepříznivými účinky na ţivotní prostředí a náklady na environmentální škody Technogenní a majetková rizika Moţnost ztráty v důsledku nepředvídaných havarijních situací, porušování pravidel provozu, technických poruch nebo přírodních katastrof Zdroj: ARZAMOV A. A. Obšaja teoria riska: juridičeskj, ekonomičeskj i psihologičeskj analyz. (Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. Арямов А.А.) Str. 35 Nicméně, někteří autoři tvrdí, ţe "vzhledem k mimořádné popularitě tématu rizika ve vědecké a vzdělávací literatuře jsou uvedeny desítky druhů rizik, jejich různé klasifikace (často zcela 12

13 absurdní), které zavádějí nové druhy rizik. Nicméně jejich autoři často z nějakého důvodu neprobírají záleţitosti týkající se hodnocení rizik. To se jeví jako hlavní problém v oblasti rizikového řízení. Je snadné udělat nový druh rizika a provést hluboké prohlášení o potřebě brát ho v úvahu. Mnohem těţší je odůvodnit rozumný a praktický odhad algoritmu hodnocení. Přesněji řečeno, zavedení pojmu nového rizika (v knize, příručce, analytických poznámkách), který není doprovázen kalkulací hodnocení rizika nebo alespoň doporučením o moţnosti a způsobu jeho evidence, je tato akce přinejmenším zbytečná. Bohuţel, realita je taková, ţe počet skutečně měřitelných druhů rizika není velký 3. V příručce pro vytvoření podnikatelských plánů připravené pro obchodní a výrobní komory Ruské federace je uvedeno, ţe by obchodní plán měl obsahovat popis hlavních typů vnímaných na projektu rizik, jejich hodnocení (kvalitativní odhad rizika nebo kvantifikace pravděpodobnosti rizika a rozsah potenciální škody), metody řízení rizik (zmírňování, rozdělení mezi stranami) a záruku pro investory Analýza rizik Riziko v nejobecnější podobě lze definovat jako potenciální nebezpečí, které ohroţuje objekt pozorování. Kvůli situaci v kontextu některých moţných rizik se často mluví o pravděpodobnosti nějaké neţádoucí události (v zásadě můţeme hovořit o určité pravděpodobnosti výskytu neţádoucích účinků), jinými slovy, obě dvě výše uvedené situace mají jednu definici: riziko je pravděpodobnost odchylky skutečného, od očekávaných výsledků. Bez ohledu na druh rizika, odhaduje se zpravidla z hlediska pravděpodobnosti. S ohledem na očekávané výsledky v situaci ohroţení jsou často popisovány jako některé ztráty (nebo zisk). Jejich peněţní hodnota samozřejmě není jediným moţným ukazatelem. Existují různé druhy rizik, to jsou rizika politická, výrobní, majetková, finanční, měnová, atd. Riziko moţné ţádoucí (nebo neţádoucí) události můţe být popsáno dvěma způsoby, a to z hlediska pravděpodobností jejich výskytu a účinků, které jsou důleţité pro tuto událost. Jinými slovy, riziko se oceňuje ne v sobě, ale ve spojení s očekávaným (průměrným) výsledkem. 3 ARZAMOV A. A. Obšaja teoria riska: juridičeskj, ekonomičeskj i psihologičeskj analyz. (Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. Арямов А.А.) str

14 Prohlášení rizik, identifikace jejich různých druhů, jejich slovní popis, nepředstavují větší potíţe. Mnohem sloţitější je proces vyvinutí metody pro jeho hodnocení. Logika standardního algoritmického přístupu k hodnocení rizik je zaloţena na pochopení rizikovosti v aspektu existence variant moţných výsledků. Kdyţ má očekávaná událost rozhodně jediný výsledek, riziko není. Naopak, pokud je výsledků mnoho, z nichţ si můţete vybrat nejvíce ţádoucí, ale ne předurčený, pak je tu riziko nedosaţení poţadovaného výsledku. To svědčí o zřejmé míře rizika moţných výsledků. 1.2 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je pouţíván bez ohledu na velikost, rozsah a organizačně-právní formy podnikání. Plán je aplikován na řešení vnitřních problémů spojených s řízením podniku a vnějších problémů, a to kvůli zavedeným kontaktům a vztahům s jinými společnostmi a organizacemi. Obchodní plán obsahuje řešení úkolů společnosti, hodnocení jejího současného stavu, identifikaci silných a slabých stránek podniku a formulace cílů činnosti pro aktuální období 4. Je odůvodněná činnost podniku na konkrétním trhu, stejně jako výběr metod a taktik hospodářské soutěţe, odhadují se zdroje potřebné k dosaţení cílů podniku. Obchodní plán poskytuje představu o vývoji produkce, organizaci výrobních činností a propagaci výrobků. Dává předběţný odhad trţních cen, budoucích zisků a výsledků finanční a hospodářské činnosti společnosti. Detailně vypracovaný podnikatelský plán přispívá k dobré kontrole v podniku. Na základě tohoto plánu se realizuje konkrétní výrobní, marketingová, finanční a personální politika podnikání. Podnikatelský plán je dokument, který se pravidelně aktualizuje a mění se v souvislosti se změnami, které probíhají v rámci firmy, na trhu, kde firma působí v hospodářství jako celku. Podnikatelský plán spojuje vnitřní a mikroekonomické analýzy prováděné specializovanými výzkumnými organizacemi. Podnikatelský plán není jen interní dokument. Společnost, která chce přilákat investory a vytvořit a rozšířit kontakty s partnery, pouţívá tento podnikatelský plán. Například u většiny bank je poskytnutí podnikatelského plánu stálým poţadavkem pro získání úvěru. Podnikatelský plán má přesvědčit potenciálního věřitele (banka, investiční fond nebo jiný 4 BARROU, Pol. Bizness-plan, kotoryj rabotaet. (Бизнес-план, который работает. Пол Барроу.) Str

15 moţný investor) v tom, ţe ředitelé nebo zakladatelé firmy mají jasný akční program, který je skutečně realizovatelný a ziskový. Tím pádem, informace obsaţené v obchodním plánu dovolují potenciálním partnerům rozhodnout o moţnostech a podmínkách podnikání s firmou, posoudit její finanční stabilitu a vzít v úvahu všechna moţná rizika, aby se zabránilo vydání úvěru nespolehlivým zákazníkům. Na základě obchodního plánu mohou být vyvinuty prospekty emisí akcií, nabídky finanční podpory a další dokumenty, které by odpovídaly stavu a perspektivě firmy 5. Podnikatelský plán můţe být také povaţován za propagační dokument prezentující podnikatele nebo podnik. Základní poţadavky na podnikatelský plán jsou jasnost a jednoduchost pouţití. Podnikatelský plán se obvykle připravuje odborníky a konzultanty, ale s povinnou účastí vedoucích podniků. Obchodnímu plánu předchází následující práce: analýza a zhodnocení současného stavu podniku; analýza trţních příleţitostí; analýza dopadů na podnikatelský stav celého odvětví, ke kterému patří společnost a také makroekonomických faktorů 6. V podmínkách rostoucí konkurence na domácím ruském trhu a na celosvětovém trhu domácí výrobci hledají takové formy a plánovací modely, které by zajistily maximální účinnost jejich rozhodnutí ve světle ruské reality. Optimální a hlavní alternativou k dosaţení takových řešení v současném ekonomickém klimatu je obchodní plán. Ţádná firma nemůţe fungovat v trţním hospodářství se ziskem bez dobře navrţeného podnikatelského plánu. Obchodní plán obsahuje podrobné vysvětlení toho, jak podnik zajistí ziskovost, stejně jako vrácení investic. Neustálé změny ekonomického prostředí, ve kterém společnost působí vyţaduje revizi podnikatelského plánu a rozvoj mechanismu pro účast zaměstnanců v této práci. 5 BEHTEREV, Sergej. Maind-menedžment: Rešenie bizness zadač s pomošju intellekt-katry. (Майндменеджмент: Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт. Сергей Бехтерев) 6 KOVALEV V. V. Finansovyj menedžment: konspekt lekcij s zadačami i testami. (Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами. Валерий Викторович Ковалев.) Str

16 Absence propracovaného podnikatelského plánu, systematicky korigovaného v souladu s měnícími se podmínkami je významný nedostatek, coţ odráţí slabost vedení společnosti a komplikuje získávání finančních zdrojů a dosaţení dlouhodobé stability v konkurenčním prostředí. Obchodní plán je zásadním východiskem a základem veškerého plánování a činnosti v podniku. To je nejdůleţitější zdroj akumulace informací strategického řízení a způsob přímého dopadu na budoucí postavení společnosti. Popisuje způsoby, jak dosáhnout ziskovosti. Plánování je stanovení vývojů řízeného objektu, metody, způsoby a prostředky k jeho dosaţení, program rozvoje, plán činností a různé stupně detailů, a to v blízké budoucnosti a v budoucnosti. Podnikatelský plán znamená objektivní hodnocení vlastní obchodní činnosti. Je zároveň nezbytným nástrojem investičních rozhodnutí v souladu s potřebami a situacemi na trhu. Zahrnuje základní aspekty budoucnosti podnikání, s dostatečnou úplností analyzuje problémy, které podnik určitě bude mít a nejmodernější metody jsou řešením těchto problémů. Obchodní plánování pomáhá podnikatelům zhodnotit své silné a slabé stránky, zváţit alternativy, nalézt opatření k zabránění nebo minimalizaci potenciálních rizik pro zajištění úspěchu plánované činnosti. V podstatě obchodní plán určuje konkrétní kroky k provádění strategie a dosaţení cíle. Čtyři cíle k přípravě podnikatelského plánu Dle dnešních obchodních praktik a cílů, které se skládají z podnikatelského záměru, podnikatelský plán můţe být pouţit pro: 1. Přilákání externího financování, 2. Zlepšení účinnosti finančního řízení podniku, 3. Strategické plánování, 4. Plánovaná restrukturalizace 7 Přilákání externího financování 7 KOVALEV V. V. Financy. (Финансы, 3-е издание. Ковалев В.В.) str 97 16

17 Podnikatelský plán vypracovaný pro přilákání investic má obsahovat komplexní posouzení toho, jak realizace tohoto projektu bude mít vliv na celkovou hodnotu firmy a jaké výhody obdrţí externí investor. Základem tohoto obchodního plánu je trţně orientovaný přístup. Prostřednictvím průzkumu trhu se zjišťuje poptávka po zboţí a sluţbách, které by měl podnik prodávat a dodávat. Provádí se analýza konkurenční situace a vytváří se plán očekávaných trţeb. Poté se vypočítávají potřebné zdroje pro všechny funkční jednotky, které jsou nezbytné pro dosaţení plánovaného objemu prodeje na trhu. Navíc, obchodní plán odráţí hospodaření podniku: ziskovost, dobu návratnosti, objem externího financování, finanční poměry. Závěrem se uvádí posouzení finančních a technických rizik. Podnikatelský plán jako nástroj pro finanční řízení Při pouţití podnikatelského plánu pro vnitřní řízení je povaţován za základ řízení společných financí, rozpočtu, výpočtu a efektivní kontroly. Kaţdý krátkodobý nebo dlouhodobý cíl (od uvedení na trh nového produktu aţ po modernizace informačního systému) je samostatným projektem, pro který se vypočítávají finanční toky, finanční výsledek a účinnost. To znamená, ţe se obchodní plán z trţního dokumentu mění na finančně orientovaný. Jako výsledek finanční sluţby obdrţí nástroj pro plánování finančních činností ve střednědobém horizontu (jeden - tři roky). Prostředky pro realizaci efektivních projektů se projevují v celkovém investičním rozpočtu podniku. Struktura a postup budování podnikatelského plánu pro interní pouţití se obecně shodují se strukturou podnikatelského plánu pro přilákání investic. Jediným rozdílem je míra platnosti původních dat. K interním obchodním plánům jsou obvykle méně přísné poţadavky, neţ k jiným. Např., při přípravě podnikatelského plánu pro externího investora je zpravidla nutné doloţit odůvodnění diskontní sazby. Při přípravě obchodního plánu pro finanční řízení společnosti se často pouţívají diskontní sazby stanovené na minimální návratnosti investovaného kapitálu, kterou vyţadují akcionáři. 17

18 Podnikatelský plán jako nástroj strategického plánování Podnikatelský plán pro strategické plánování je popis strategie pro dosaţení globálního cíle společnosti na určitou dobu (obvykle 3-5 let). Zahrnuje analýzu vnějších změn a dodrţování poţadavků na míru vývoje firmy co se týče vnějšího prostředí, a to pro kaţdou funkční oblast (marketing, výroba, management, finance) nebo strukturní jednotky (centra odpovědnosti) pro kaţdé účetní období (např. ročně). V ideálním případě by takový obchodní plán měl být vypracován při otevření společnosti a pak doplňován v závislosti na fázi vývoje. Strategický obchodní plán je stejný jako investiční, obsahuje ale méně detailů. Můţe být pouţit pro vnitřní potřeby firmy (plánování, kontrola) a pro prezentační funkci (prezentace firmy obchodním partnerům, budoucím zákazníkům a investorům). Celkový obchodní plán je zaloţen na rozvojových plánech jednotlivých obchodních linií a ty zase mohou obsahovat ještě více konkrétních projektů. Podnikatelský plán na restrukturalizaci podniku Cílem obchodního plánu restrukturalizace je popsat přechod podniků z neúčinného nebo neefektivního (aktuálního) stavu do efektivního (například pomocí výběru vedlejšího druhu podnikání, nebo přechodu od lineární funkční organizační struktury na divizní). Tento podnikatelský plán je organizačně orientován a měl by obsahovat odpovědi na tyto otázky: - která jednotka (směr) podnikání bude zrušena, upravována nebo vytvořena? - jaká je organizační struktura nové společnosti? - kterým způsobem budou organizovány obchodní procesy v nových konstrukčních oddílech a jak budou koordinovány v rámci společnosti? - která centra finanční odpovědnosti budou zařazena do nové organizační struktury? 8 Restrukturalizace znamená pro finanční ředitele změnu finančních toků a vývoj nového organizačního finančního modelu. Tato klasifikace podnikatelských záměrů je jen jeden způsob klasifikace jejich pořadí. Velikost aktuálního projektu a mnoţství finančních prostředků lze rozdělit na malé, střední a 8 SERGEEV, I. V. Ekonomika organizacij (predprijatij). (Экономика организаций (предприятий): учебник. Иван Васильевич Сергеев.) Str

19 velké. Úkoly se dělí na organizační, finanční, ekonomické, atd. To vše má vliv na vlastnosti připravovaného podnikatelského plánu, jeho strukturu a podrobnosti výpočtů. Ve stejné době všechny obchodní plány, bez ohledu na účel jejich přípravy jsou důleţitým prvkem řízení podniku a vyţadují pečlivé zváţení. Přítomnost obchodního plánu přispívá k dosažení těchto cílů: Studium kapacity a perspektivy vývoje odbytového trhu. Posouzení nákladů na výrobu na trhu, produktu a porovnání ceny, za kterou podnik můţe prodávat své zboţí nebo poskytovat sluţby, aby byla určena potenciální ziskovost podnikání. Detekce moţné "nástrahy". Identifikace ukazatelů pro pravidelné sledování stavu podnikaní Finanční vyhodnocení investice V příručce vyvinuté na ţádost Výboru průmyslové a obchodní komory Ruské federace se navrhuje pro výpočet nákladové efektivity investičního projektu posouzení na základě finančních hodnot čistého. Objem peněţních toků má přesahovat celkové hodnoty investic, s ohledem na aktuální hodnotu peněz. Při analýze rizik a rentability podnikatelského záměru se používají tyto ukazatelé: Čistá současná hodnota (NPV - Net present value) Vnitřní míra výnosnosti (IRR - Internal rate of return) Index ziskovosti (PI - Index ziskovosti) Doba návratnosti (PP - Pay-Back Period) 9 Všechny výše zmíněné metody patří k nejčastěji pouţívaným v podnikové praxi. Prvním a snad nejdůleţitějším ukazatelem vztahujícím se k vyhodnocení přijatelnosti investice je čistá současná hodnota, bez které se neobejde ţádný projekt. Tato metoda je zaloţena na výpočtu 9 KOVALEV V. V. Kurs finansovogo menedžmenta. (Курс финансового менеджмента. Учебник. Ковалев В.В.) str

20 diskontovaných cashflow, od kterých máme odečíst náklady na investici. Výhodou této metody je to, ţe díky ni dochází ke zohlednění faktoru času. Čistá aktualizovaná hodnota (NPV) je hodnotou nehmotného majetku vytvořeného prostřednictvím podnikatelských dovedností investorů. NPV lze povaţovat za úspory investičních prostředků. Jsou zaloţeny na zvýšení tempa růstu aktiv projektu v porovnání s minimálním ziskem z investovaných prostředků. Projekt je povaţován za efektivní, pokud NPV> 0. Čistá diskontní hodnota je stanovena jako rozdíl mezi ziskem (kumulované příjmy) z projektu na začátku zúčtovacího období a kumulovanými investicemi v rámci projektu také na začátku zúčtovacího období. Finanční interpretace výkladu NPV kritéria je z pohledu vlastníka společnosti následující: Pokud NPV <0, jsme ve ztrátě, Pokud NPV = 0, majetek vlastníků společnosti zůstává stejný, Pokud NPV> 0, majitelé společnosti budou mít zisk a hodnota firmy se zvýší. V projektování výnosu na roční bázi je nutno zváţit všechny druhy příjmů projektu, výrobní a nevýrobní povahy. Jestliţe na konci projektu budou přijaty prostředky v podobě likvidační hodnoty, nebo uvolnění pracovního kapitálu, je třeba vzít je v úvahu jako výnos období. Ukazatel NPV vyjadřuje odhad ekonomického potenciálu firmy, je-li projekt přijat. Samozřejmě můţeme přijmout i investici, NPV které se pohybuje na nule, avšak v tomto případě budou hrát důleţitou roli především neekonomické faktory například firma jiţ má stálý zdroj příjmu, a potřebuje rozšířit pole své působnosti. NPV je z časového hlediska additivní index, tzn., ţe je moţné NPV shrnout. Tato funkce umoţňuje pouţít tento index jako klíč v analýze optimálního investičního portfolia. Vnitřní míra výnosnosti (IRR) je specifický druh aktiva výnosnosti investičního projektu. Jak je vidět výpočet ČSH je sice velice jednoduchý, avšak jeho vypovídací schopnost je obrovská. Na druhou stranu bychom měli počítat s tím, ţe ČSH počítá jen s jednou variantou vývoje a nepočítá s tím, ţe projekt se můţe rozvíjet několika směry. Zisk z projektu se ukáţe najednou, ale aţ po vytvoření (výstavbě) obchodního objektu. V průběhu let se výrazně změní. Hodnota aktiv je sníţena v důsledku opotřebení. V důsledku 20

21 toho nelze mluvit o stabilní roční výnosnosti investic. Proto výnosnost aktiv investičního projektu je určena geometrickou střední hodnotou výnosu z platebního období. Vnitřní míra výnosnosti (IRR) charakterizuje geometrický průměr normy zisku z platebního investičního období projektu. IRR je hodnotou diskontní sazby, při které se NPV projektu rovná nule. Význam tohoto faktoru v analýze efektivnosti plánovaných investic je následující: IRR ukazuje maximální relativní úroveň nákladů, které mohou být spojené s tímto projektem. Například, pokud je projekt financován výhradně komerční bankou, hodnota IRR ukazuje horní hranici povolené výše úrokové sazby, nad kterou je projekt uţ neziskový. Pokud je hodnota IRR vyšší nebo rovnající se nákladům na kapitál, je projekt přijat. Pokud je hodnota IRR niţší, neţ náklady na kapitál, projekt je odmítnut. Index ziskovost (PI) odpovídá na otázku, jaká je úroveň příjmů z projektu, s ohledem na investiční veličinu. Je zřejmé, ţe pokud PI> 1, měl by být projekt přijat. Pokud PI <1, pak by projekt neměl být přijat. Pokud PI = 1, pak projekt nepřinese ani zisky, ani ztráty 10. Doba návratnosti investic (PP) Tato metoda, která je jednou z nejběţnějších a nejrozšířenějších na světě, nezahrnují pravidelnost příjmů. Algoritmus pro výpočet doby návratnosti se vypočítá dělením hodnoty jednorázových nákladů na veličinu ročního příjmu. Daná metoda nezohledňuje faktor času. Na druhou stranu můţe být ale velice vhodná v případě prvního seznámení s projektem. Číslo frakční se zaokrouhluje směrem nahoru na nejbliţší celé číslo. Pokud je zisk rozdělen nerovnoměrně, pak se doba návratnosti vypočítá na základě přímého počítání počtu let během kterých bude investice splacena z kumulativního příjmu. V závislosti na cílech je moţné vypočítat dobu návratnosti investic s různou přesností. V praxi se často stává, ţe na začátku je odliv peněţních toků, pak se na pravé straně namísto příjmů umísťuje mnoţství peněţních odtoků. 10 KOVALEV V. V. Osnovy teorii finansovogo menedžmenta. (Основы теории финансового менеджмента. Ковалев В.В.) str

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

Moderní aplikace porovnávací metody

Moderní aplikace porovnávací metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více