PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560"

Transkript

1 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE

2 N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50 MODELY: ZC 540 AS ZC 540 AP ZC 540 GA ZC 560 2

3 OBSAH Pokyny pro uûivatele TechnickÈ vlastnosti 4 V straûn upozornïnì 5 Popis spot ebiëe 7 PouûitÌ spot ebiëe 8 Rady k pouûitì 14 Pokyny pro instalatèra Pokyny pro instalatèra 18 Instalace 19 V mïna û rovky trouby 22 ZmÏna plynu 22 Z ruka, servis a n hradnì dìly 24 drûba a ËiötÏnÌ 15 Co dïlat, kdyû nïco nefunguje spr vnï 16 Z ruënì podmìnky 17 PoprodejnÌ servis 17 Jak ËÌst tento n vod k obsluze? NÌûe uvedenè symboly v m budou p i ËtenÌ tohoto n vodu vodìtkem. BezpeËnostnÌ pokyny Popis obsluhy krok za krokem Rady a doporuëenì Informace o ochranï ûivotnìho prost edì 3

4 TECHNICK VLASTNOSTI VolnÏ stojìcì T Ìda 1 Spor kov varn deska Poklop Smaltovan PodpÏry varn ch n dob Smaltovan Prav p ednì ho k Rychl 2,6 kw Prav zadnì ho k Pomocn 1,0 kw Lev p ednì ho k St ednï rychl 2,0 kw Lev zadnì ho k St ednï rychl 2,0 kw Trouba Trouba Elektrick Celkov p Ìkon 2,2 kw Gril (u model ZC 540 GA, ZC 560) Elektrick P Ìkon grilu 1,8 kw OsvÏtlenÌ trouby é rovka typ E14»iötÏnÌ (u modelu ZC 560) KatalytickÈ P ÌsluöenstvÌ Roöt trouby Odkap vacì plech Pek Ë na peëenì masa Ochrann m Ìûka OtoËn roûeú (u modelu ZC 560) RozmÏry V öka 850 mm äì ka 500 mm Hloubka 500 mm Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm direktiv m ES: - 90/683; 73/23 (Direktiva ohlednï nìzkèho napïtì) ve znïnì n sledujìcìch doplúk ; - 89/336 (Direktiva o elektromagnetickè kompatibilitï) ve znïnì n sledujìcìch doplúk. - 90/396 (Direktiva k plynov m spot ebië m); - 93/68 (VöeobecnÈ direktivy) ve znïnì n sledujìcìch doplúk. 4

5 V STRAéN UPOZORNÃNÕ Je velice d leûitè, aby tato p ÌruËka byla bezpeënï uloûena a uûivateli vûdy po ruce pro budoucì informace. V p ÌpadÏ prodeje spot ebiëe, nebo jeho p evodu na jinèho vlastnìka vûdy zajistïte, aby p ÌruËka byla p ed na se spot ebiëem, aby se nov vlastnìk mohl obezn mit s jeho funkcemi a tïmito bezpeënostnìmi upozornïnìmi. Tato upozornïnì jsou vyd v na v z jmu vaöì bezpeënosti a bezpeënosti ostatnìch. Tento spot ebië je navrûen pro obsluhu jen dospïl mi osobami. Dbejte proto, aby se dïti nemohly pokouöet se spot ebiëem si hr t. Kdyû spot ebië obdrûìte, vybalte ho na mìstï. V robek vöeobecnï zkontrolujte a pokud m te nïjakè p ipomìnky, poznamenejte je na dodacì list a ponechejte si jeho kopii. Tento v robek je urëen jen norm lnì pouûitì v dom cnosti. Nikdy ho nepouûìvejte pro jinè Ëely, jako je komerënì nebo pr myslovè vyuûitì. Je nebezpeënè mïnit technickè vlastnosti spot ebiëe nebo se pokouöet o jakoukoli jeho zmïnu. P i prvnìm pouûitì oh ejte troubu pr zdnou, aby se odstranil nep Ìjemn z pach z vypalov nì tepelnè izolace trouby a zbytk mastnoty z v roby. - ZvednÏte poklop. - VyjmÏte z trouby p ÌsluöenstvÌ. - OdstraÚte z trouby vöechny druhy n lepek a ochrann ch dìl z umïlè hmoty. - Vyh Ìvejte troubu po dobu asi 45 minut s knoflìkem nastaven m v poloze "250". BÏhem tèto operace se bude ze spot ebiëe kou it. Proto dob e kuchyú vïtrejte, aby se z pach a kou rychle z mìstnosti odstranily. P ed prvnìm pouûitìm je t eba p ÌsluöenstvÌ dob e um t. P i pouûìv nì plynov ch varn ch spot ebië se do mìstnosti, kde je takov spot ebië instalov n, uvolúuje teplo a vlhkost. ZajistÏte proto dobrè vïtr nì mìstnosti a vöechny p irozenè vïtracì otvory volnè, nebo nainstalujte nïjakè mechanickè vïtracì za ÌzenÌ. IntenzivnÌ a prodlouûenè pouûitì tohoto spor ku by si mohlo vyû dat dodateënè vïtr nì otev enìm okna, p ÌpadnÏ ËinnÏjöÌ vïtr nì zv öenìm v konu mechanickèho ventilaënìho za ÌzenÌ, jestliûe je nainstalov no. V p ÌpadÏ, ûe v blìzkosti plynovèho spor ku pouûìv te nïjakè elektrickè spot ebiëe (nap Ìklad elektrick mixèr), musìte db t, aby kabely nep iöly do styku s hork mi Ë stmi spot ebiëe a nezachytily se dvì ky trouby spor ku. Zvl ötnì pozornost je t eba vïnovat p ÌpravÏ pokrm na tuku nebo oleji (smaûen ch hranolk ), neboù hork tuk se m ûe snadno vznìtit. Na ho ky by se nemïly stavït û dnè n doby s nerovn m nebo deformovan m dnem, aby nedoölo k raz m zp soben m p evrhnutìm n dob nebo p eteëenìm p es okraj. Nikdy spot ebië netahejte za drûadlo trouby. KromÏ p ÌsluöenstvÌ uloûenèho v troubï m ûete pouûìvat pouze tepelnï odolnè p nve (viz pokyny v robce). Neukl dejte ËisticÌ p Ìpravky nebo jinè z palnè l tky do z suvky (pokud ji spor k m ) nebo do blìzkosti spor ku. Nikdy nepokl dejte na otev en dvì ka trouby û dnè tïûkè p edmïty a nedovolte dïtem, aby si na nï sedaly. P i vyjìm nì pokrm z trouby a kdyû p istupujete k hork m souë stem spor ku, vûdy pouûìvejte rukavice Nikdy nezakr vejte dno trouby hlinìkovou foliì, protoûe by se p eh tìm poökodil smalt. Nikdy nepouûìvejte odkap vacì plech jako smaûicì pek Ë. Aby se nepoökodily ovl dacì knoflìky, nikdy nenech vejte dvì ka zapnutè nebo jeötï teplè trouby pootev en. Plamen ho k musì b t klidn. Vyh bejte se vzniku pr vanu. Kdyû plamen nenì klidn, vyëistïte ho k a pokud to nepom ûe, zavolejte autorizovan servis. Po pouûitì spor ku se vûdy ujistïte, zda jsou vöechny knoflìky ve vypnutè poloze (Off). 5

6 Kdyû pouûìv te ho ky, nikdy nenech vejte nic na varnè desce (utïrky, hlinìkovou fûlii, atd.). P ed zav enìm poklop vûdy vyëistïte. Kdyû se pouûìv trouba, poklop musì b t odklopen. Nechte troubu a varnou desku p ed zav enìm poklopu vychladnout. Jinak by se poklop mohl poökodit. VymÏÚte p ÌvodnÌ plynovou hadici d Ìve, neû uplyne doba jejì ûivotnosti, kter je na nì vyznaëen. Nikdy nepouûìvejte propanovou l hev v kuchyni ani v sousednì mìstnosti. Kdyû se spot ebië pouûìv, nedovolte dïtem, aby p ich zely do jeho blìzkosti, aby se nemohly dotknout û dnèho horkèho povrchu nebo p evrhnout nïjakou n dobu. ZajistÏte, aby si dïti nemohly pohr vat s ovl dacìmi knoflìky spot ebiëe. P ed ËiötÏnÌm odpojte spot ebië a nechte ho vychladnout. Nikdy nenech vejte ho et û dn ho k aniû by na nïm byla postavena nïjak n doba s pokrmem, kter chcete oh Ìvat. Aby v m tento spot ebië mohl poskytnout nejlepöì kulin skè sluûby, a takè z d vodu hygieny a bezpeënosti, spot ebië se musì st le udrûovat v ËistotÏ. TukovÈ stopy by mohly b t zdrojem nep ÌjemnÈho z pachu. Spor k vyëistïte po kaûdèm pouûitì a zajistïte tak jeho dobrou funkci. Nikdy nepouûìvejte k ËiötÏnÌ trouby p ru nebo vysokotlak za ÌzenÌ (tento poûadavek se t k elektrickè bezpeënosti). Instalace InstalaËnÌ pr ce musì provèst kvalifikovan instalatèr. JakÈkoli pravy domovnì elektrickè instalace, kterè mohou b t nezbytnè pro instalaci tohoto spot ebiëe, by mïl prov dït pouze kvalifikovan elektrik. BÏhem instalace nebo jakèhokoli z sahu spot ebië vûdy odpojte. Opravy spot ebiëe smì prov dït jen kvalifikovan pracovnìk servisnìho st ediska. NeodbornÏ prov dïnè opravy mohou zp sobit v ûnè ökody. P ed instalacì a pouûìv nìm tohoto spot ebiëe je d leûitè, abyste si peëlivï p eëetli vöechny pokyny. DÏkujeme za vaöi pozornost. OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost za moûnè ökody, vypl vajìcì z nespr vnèho pouûìv nì a nedodrûov nì platn ch bezpeënostnìch p edpis. Dodrûujte p ÌsnÏ pokyny pro ËiötÏnÌ a drûbu. Ochrana ûivotnìho prost edì Vöechny materi ly oznaëenè symbolem jsou recyklovatelnè. Ukl dejte je na sbïrn mìsta pro jejich sbïr a recyklaci urëen (informujte se u mìstnìch ad ). V p ÌpadÏ funkënìch anom liì by mïl zas hnout v prvnì adï autorizovan servis, nebo prodejce spot ebiëe. V p ÌpadÏ p estïhov nì na jinè mìsto nebo uzav enì obchodu kontaktujte nejbliûöì st edisko sluûeb z kaznìk m (autorizovanè servisnì st edisko), kde v m poskytnou adresu servisu, kter provede opravu. V p ÌpadÏ z sahu do vaöeho spot ebiëe vûdy û dejte servisnì pracovnìky pouze o origin lnì n hradnì dìly, kterè majì osvïdëenì v robce spot ebiëe. 6

7 POPIS SPOTÿEBI»E Ovl dacì panel Modely: ZC 540 AS a ZC 540 AP KONTROLKA OVL DACÕ KNOFLÕK TROUBY OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO ZADNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO ZADNÕHO HOÿ KU TLA»ÕTKO ZAPALOV NÕ Modely: ZC 540 GA a ZC 560 KONTROLKA OVL DACÕ KNOFLÕK TROUBY OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO ZADNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO ZADNÕHO HOÿ KU TLA»ÕTKO ZAPALOV NÕ Varn deska St ednï rychl 2 kw Pomocn 1 kw St ednï rychl 2 kw Rychl 2,6 kw 1. Lev p ednì ho k (st ednï rychl ) 3. Prav zadnì ho k (pomocn ) 2. Lev zadnì ho k (st ednï rychl ) 4. Prav p ednì ho k (rychl ) 7

8 POUéITÕ SPOTÿEBI»E 1. TradiËnÌ elektrick trouba P ed prvnìm pouûitìm spot ebiëe se ujistïte, ûe je mìstnost dob e vïtran a zkontrolujte mechanickè vïtr nì nebo otev ete okno. + Jak postupovat? 1. ZvednÏte poklop. 2. VyjmÏte p ÌsluöenstvÌ spot ebiëe. 3. OdstraÚte vöechny n lepky a ochrannè fûlie, pokud jsou pouûity. 4. ZapnÏte troubu s nastavenìm odpovìdajìcìho ovl dacìho knoflìku do polohy "250" a nechte asi 45 minut vyh Ìvat. P ÌsluöenstvÌ vyëistïte neagresivnìm sapon tem. PeËlivÏ opl chnïte a vyt ete do sucha. BÏhem peëenì v troubï se dvì ka trouby silnï oh ejì. Dbejte na to, aby se v jejich blìzkosti nehr ly dïti. Kdyû pouûìv te troubu, poklop musì b t odklopen, aby nedoch zelo k p eh Ìv nì. PouûitÌ Troubu lze pouûìvat pro tradiënì peëenì nebo pro grilov nì, ale ne oboje najednou. 8

9 Ovl dacì knoflìk (Obr. 1) Tento knoflìk umoûúuje prov dït volbu nejvhodnïjöìch teplot a zvolit si topnè tïleso, vyza ujìcì teplo, jedno po druhèm. VysvÏtlenÌ symbol : Poloha VYPNUTO (Off) OsvÏtlenÌ trouby Volba teploty v rozsahu SpodnÌ zdroj tepla VrchnÌ zdroj tepla Gril (u vïtöiny model ZC 540 GA a ZC 560) Obr. 1 Kdyû chcete nastavit teplotu, nat Ëejte knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek aû je ukazatel v poloze mezi 50 aû 250 C. Nastavenou teplotu pak udrûuje termostat konstantnì. Jestliûe chcete, aby vìce tepla smï ovalo ode dna, nebo naopak vìce tepla shora, natoëte knoflìk tak, aby ukazatel knoflìku ukazoval na symbol (spodnì oh ev), nebo na symbol (vrchnì oh ev). Za tïchto okolnostì teplota nikdy nep ekroëì teplotu p ibliûnï 220 C p i nastavenì na spodnì oh ev a 180 C p i nastavenì na vrchnì oh ev a nebude se regulovat termostatem. Elektrick gril (u model ZC 540 GA a ZC 560) BÏhem grilov nì majì p ÌstupnÈ Ë sti spot ebiëe vysokou teplotu. Proto buôte opatrnì, aby si dïti v blìzkosti spor ku nehr ly. Kdyû je gril v provozu, nechte dvì ka pootev en a nasaôte ochrann plech grilu A, aby knoflìky byly chr nïny. Tento gril se pouûìv pro grilov nì vöech druh masa (vep ovè, hovïzì...) kterè z st v mïkkè, na tousty, nebo smaûenì jiû p ipraven ch pokrm. Obr. 2 Kdyû pouûìv te gril, nasuúte do nejniûöì polohy odkap vacì plech na shromaûôov nì öù vy a tuku. Kdyû chcete vypnout topn tïlesa NatoËte ovl dacì knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy VYPNUTO " ". 9

10 2. PeËenÌ v troubï TradiËnÌ peëenì TradiËnÌ peëenì se uskuteëúuje pomocì p irozenèho p estupu tepla proudïnìm, kdy oh t vzduch cirkuluje na principu stoupajìcìch a klesajìcìch proud vzduchu. Trouba se musì p edeh t. Jak postupovat? Pro drobnè peëivo, lìstkovè peëivo a peëivo ze ölehanèho tïsta ve formï. Obr P edeh ejte troubu s termostatem nastaven m na polohu zvolenou pro peëenì: - asi 8 minut pro polohy 50 C aû 150 C, - asi 15 minut pro polohy 165 C aû 250 C. 2. Vloûte tïsto do trouby. PeËenÌ se spodnìm oh evem Tato poloha termostatu se doporuëuje pro pizzu a ovocnè kol Ëe. Je nutn p edeh ev. Jak postupovat? 1. P edeh Ìvejte troubu s termostatem v poloze asi 10 minut. 2. Vloûte tïsto do trouby. Grilov nì Obr. 4 Grilov nì je peëenì pomocì p estupu tepla z enìm; zapnutè je pouze vrchnì topnè tïleso. Tato poloha termostatu se doporuëuje pro oh ev jiû p ipraven ch pokrm. Troubu nenì t eba p edeh Ìvat. Jak postupovat? 1. Vloûte pokrm na t etì roveú. 2. Nastavte termostat do polohy. Obr. 5 10

11 Grilov nì Teplo v troubï p ich zì shora. Je vhodnè pro grilov nì masa (hovïzì peëenï, vep ov slanina...), kterè z st v mïkkè, na tousty, nebo pro zahnïd v nì jiû p ipraven ch pokrm. Kdyû pouûìv te gril, musìte ho mìt pod dozorem, dvì ka trouby musì b t otev en a ochrann plech musì b t nasazen. PeËenÌ masa P ipravte si maso k peëenì a lehce ho na obou stran ch pot ete olejem. Poloûte maso na gril. NasaÔte ochrann plech. Nastavte knoflìk grilu / trouby do polohy. NasuÚte odkap vacì plech do vodìtek na rovni 1. ZasuÚte nosn roöt do vodìtek na rovni 2 nebo 3, podle toho, jak vysokè maso se m pèci. VodÌtka na rovni 3 pouûijte pro tenkè maso (tousty, vep ov slanina, klob sky, menöì ryby...). VodÌtka na rovni 2 pouûijte pro vyööì maso (hovïzì peëenï, velkè ryby, dr beû). Kdyû je prvnì strana opeëen do hnïda, obraùte maso bez napichov nì, aby öù va nevytekla. OpeËte druhou stranu. Kdyû tepelnou pravu pokrmu dokonëìte, osolte jej. Obr. 6 Doba tepelnè pravy se musì urëit podle tlouöùky kusu masa k peëenì, nikoli podle jeho hmotnosti. SmaûenÌ NasaÔte ochrann plech. Nastavte knoflìk grilu / trouby do polohy. Nechte na pokrm nïkolik minut p sobit tepelnè z enì. Obr. 7 11

12 OsvÏtlenÌ trouby Toto osvïtlenì se rozsvìtì, jakmile se knoflìk grilu / trouby zapne, a svìtì bïhem celè doby, kdy se trouba pouûìv. Kontrolka termostatu trouby Tato kontrolka zhasìn, kdyû teplota v troubï dos hne nastavenou hodnotu a znovu se rozsvìtì pokaûdè, kdyû termostat zap sobì, aby se teplota v troubï udrûela na st lè rovni. 2. Ho ky varnè desky Symbolu zapnutì odpovìd poloha knoflìku oznaëen na ovl dacìm panelu plamìnkem (Obr. 8). NenÌ p Ìvod plynu Maxim lnì p Ìvod plynu Minim lnì p Ìvod plynu Maxim lnì polohu pouûijte pro va enì a minim lnì pro duöenì a udrûov nì varu. Vûdy si zvolte nïjakou polohu mezi minim lnì a maxim lnì polohou, nikdy ne mezi maxim lnì polohou a vypnutìm. Obr. 8 NezavÌrejte poklop, dokud je deska pod ho ky hork, poklop by se mohl poökodit. + Zapalov nì va iëov ch ho k Kdyû chcete zap lit ho k, otoëte p Ìsluön m knoflìkem (na mal v kon) a p iloûte plamen. NEBO 1. StlaËte knoflìk p ÌsluönÈho ho ku a natoëte ho proti smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy oznaëenè symbolem "velk plamen". 2. SouËasnÏ stlaëte knoflìk elektronickèho zapalov nì (Obr.9) aby d val jiskru. P idrûte ho stisknut, dokud se plamen neudrûì (jedna jiskra/sekundu). 3. NastavenÌm polohy knoflìku plamen se iôte na û doucì v kon. Obr. 9 + ZhasÌn nì va iëov ch ho k Kdyû chcete ho k zhasnout, natoëte knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy ª. BezpeËnostnÌ za ÌzenÌ je zapnutè. 12 Nestavte na varnou desku û dnè p edmïty Ëi potraviny, kterè se mohou tavit.

13 Jak si vybrat ho k Nad kaûd m knoflìkem je umìstïn symbol odpovìdajìcìho ho ku. Aby v sledky p Ìpravy pokrm na spor ku byly co nejlepöì, vûdy si vyberte p nev, kter se nejlèpe hodì pr mïru pouûitèho ho ku (Obr. 10). DoporuËujeme snìûit plamen jakmile se tekutina zaëne va it. Aby se ho k spr vnï zapaloval, udrûujte krouûek ho ku a jiskrov zapalovaë st le v ËistotÏ. Spr vnè pouûitì ChybnÈ pouûitì (pl tv nì energiì) 3. P ÌsluöenstvÌ dodanè se spot ebiëem Obr. 10 KromÏ p ÌsluöenstvÌ dodanèho se spot ebiëem doporuëujeme pouûìvat jen tepelnï odolnè n doby (podle pokyn v robce). V ö spor k obsahuje n sledujìcì p ÌsluöenstvÌ: Roöt, nosnou podpïru, na kterou je moûnè pokl dat pokrmy (peëenï, formy na peëivo, atd.). Pokrm se musì poloûit do st edu roötu, aby hmotnost na roötu byla vyv ûen. Odkap vacì plech. Ten se pouûìv pro shromaûôov nì öù vy p i peëenì v troubï. Nasouvejte jej do vodìtek na rovni 2. Kdyû odkap vacì plech nechcete pouûìt, vyjmïte ho z trouby. Ochrannou m Ìûku. Ta se pouûìv kdyû pouûìv te gril spolu s otoën m roûnïm (jen u model ZC 560 a ZC 540 GA). RoûeÚ (poloûka 1 v Obr. 11 jen pro model ZC 560) sest v z tïchto Ë stì: - 2 vidlic - 1 jehly - 1 drûadla - 1 podpïry roûnicì jehly Obr

14 RADY K POUéITÕ PeËenÌ v troubï VypÌnejte troubu asi 5 minut p ed p edpokl dan m ukonëenìm peëenì. Uöet Ìte energii a peëenì se dokonëì vyuûitìm akumulovanèho tepla. Tlouöùka, vodivost a barva pouûit ch n dob ovlivúuje v sledky z kulin skèho hlediska. P i peëenì nïkterè pokrmy nab vajì na objemu. PouûÌvejte proto n doby, aby nad vrchnì stranou tïsta zbylo k okraji n doby dost mìsta. Aby p i peëenì masa neukap val tuk na dno trouby, pouûìvejte vyööì n doby odpovìdajìcì velikostì peëenèmu kusu masa. Vliv n dob na v sledky peëenì v troubï MusÌte vïdït, ûe: HlinÌkovÈ a hnïdoëervenè n doby br nì zahnïd v nì na spodnì Ë sti peëiva a udrûujì v pokrmech vlhkost. DoporuËujeme je pouûìvat pro jemnè peëivo a peëenì masa. SmaltovanÈ litinovè n dobì, pocìnovanè n doby, sklo û ruvzdorn porcel n, n dobì s nelepiv m vnit nìm povrchem a barevn m vnïjöìm povrchem zvyöujì Ëinky zahnïd v nì na spodnì Ë sti pokrm a vysuöujì je. DoporuËujeme je pouûìvat pro kol Ëe a vöechno dalöì k ehkè peëivo, kterè musì b t zahnïdlè svrchu i zespodu. P ed peëenìm propìchnïte k ûiëku dr beûe a klob sek vidliëkou, aby se nenafoukla. Mezi pokrm a roöt trouby je moûnè poloûit kus hlinìkovè fûlie, ale nesmì pokr vat cel povrch roötu. Pro k ehkè peëivo a n kypy pouûìvejte sklenïnè tepelnï odolnè n dobì. Va enì na varnè desce Vûdy si zvolte spr vnou velikost n doby, odpovìdajìcì pouûitèmu ho ku. V p ÌpadÏ, ûe pouûijete n dobu s velk m dnem, posuúte ji mìrnï dozadu, aby dno n doby nep esahovalo p es smaltovanou p ednì Ë st varnè desky a nedoch zelo k p eh Ìv nì p ednìho panelu. P ed dokonëenìm peëenì p idejte trochu tuku. Nikdy nezakr vejte û dnou Ë st trouby hlinìkovou fûliì. Doch zelo by k akumulaci tepla, kter by mohla zhoröit v sledky peëenì a takè poökodit smalt. Poklop spor ku musì b t p i pouûìv nì trouby odklopen. P ed kaûd m zakr v nìm poklopu se ujistïte, ûe je spor k vychladl, jinak by se poklop mohl poökodit. 14

15 DRéBA A»IäTÃNÕ P ed ËiötÏnÌm zkontrolujte, zda jsou vöechny knoflìky v poloze VYPNUTO, zda je spot ebië plnï vychladl a je odpojen. Nikdy na ËiötÏnÌ spot ebiëe nepouûìvejte abrasìvnì pr öky nebo dr tïnku. Ho ky Poklop ËistÏte teplou vodou a neagresìvnìm sapon tem a vûdy odstraúte vöechny usazeniny. Nikdy nepouûìvejte ocet. R ûice ho ku se musì udrûovat v ËistotÏ, aby se ho ky dob e zapalovaly. P ed zapalov nìm se ujistïte, ûe r ûice a vìëko ho ku jsou dnï nasazeny. Cel tato sestava musì b t naprosto such. SamoËisticÌ trouba (jen model ZC 560) Princip StÏny spor ku s v jimkou dna jsou chr nïny speci lnìm porèznìm smaltem. Tento smalt je porèznì a tvrd. Pohlcuje a za tepla niëì st Ìkance tuku. drûba NÏkdy, kdyû se peëenìm uvolúuje mnoho tuku (dr beû, peëenè maso...), Ëas nebo teplota nestaëì k vylouëenì veökerèho tuku. V takovèm p ÌpadÏ vyjmïte po peëenì z trouby veökerè p ÌsluöenstvÌ (roöt, odkap vacì plech), nastavte termostat do polohy "250" a nechte pr zdnou troubu bïûet asi 45 minut a pak ji na 5 minut provozujte s nastavenìm na... Kdyû je na zaë tku tèto operace trouba studen, poëìtejte s dobou ËiötÏnÌ 60 minut. Dno, kterè nenì opat eno samoëisticìm smaltem, se m ûe v p ÌpadÏ nutnosti vyt hnout ven pro odkap nì. Tak jako tak se musì Ëistit samostatnï p ed zah jenìm samoëiötïnì, aby se p edeölo spalov nì neëistot. V p ÌpadÏ p eteëenì dno vyëistïte houbou a neagresìvnìm sapon tem. Ovl dacì panel, knoflìky, smaltovanì podpïra n dobì, poklop a p ednì a boënì panely Pro ËiötÏnÌ pouûijte vlhkou houbu s neagresìvnìm sapon tem, opl chnïte a vyt ete do sucha. V p ÌpadÏ p eteëenì skvrny navlhëete a nechte rozpouötït, ale neseökrabujte a vyh bejte se pouûitì abrasìvnìch v robk nebo prost edk obsahujìcìch sodu, kterè by mohly poökodit smalt. Skvrny od octa, citronu a vöechny skvrny kyselè povahy ihned vyt ete. Hladk a leskl smalt se musì Ëistit ruënï. V p ÌpadÏ p eteëenì dno vyjmïte a snadno ho vyëistïte vlhkou houbou a neagresìvnìm sapon tem. Vnit nì sklo dvì ek trouby lze pro Ëely ËiötÏnÌ vyjmout. K tomu staëì vyöroubovat dva p ipevúovacì örouby (Obr. 12). Obr. 12»iötÏnÌ p ÌsluöenstvÌ P ÌsluöenstvÌ ËistÏte teplou vodou se sapon tem, dob e ho opl chnïte a vyt ete do sucha. DvÌ ka trouby jsou obvykle hork a proto nedovolte dïtem pohybovat se v blìzkosti spot ebiëe. 15

16 CO DÃLAT KDYé NÃCO NEFUNGUJE SPR VNÃ Kdyû spot ebië nefunguje spr vnï jak by mïl, zkontrolujte ho podle n sledujìcìch bod d Ìve neû zavol te do servisu pro z sah. Mohou se totiû vyskytnout jednoduchè problèmy, kterè dok ûete odstranit sami. Kdyû ne, kontaktujte nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko. P Ìznaky é dn ho k nelze zap lit Jeden z ho k nelze zap lit V sledky peëenì nejsou uspokojivè Z trouby se kou Ì Elektrick plot nka a trouba nefungujì ÿeöenì Zkontrolujte, zda: p Ìvod plynu je plnï otev en; poloha p ÌvodnÌ trubky plynu je spr vn ; l hev s plynem nenì pr zdn Zkontrolujte, zda: je ho k na spr vnèm mìstï; ho k nenì vlhk. Zkontrolujte, zda: termostat je spr vnï nastaven; je nastavena doba peëenì; je gril do trouby spr vnï vloûen. Zkontrolujte, zda: trouba nepot ebuje vyëistit; nep etèk pokrm; na boënìch stïn ch trouby nenì nadmïrnï mnoho tuku a öù vy. Zkontrolujte, zda: spot ebië nenì odpojen ze z suvky; nedoölo k v padku elektrickè energie; Zkontrolujte pojistky (jistië). Typov ötìtek Typov ötìtek je p ipevnïn na zadnì stïnï spot ebiëe. Kdyû budete volat servisnì st edisko, musìte uvèst model, v robnì ËÌslo a sèriovè ËÌslo spot ebiëe. Vöechny tyto informace jsou uvedeny na typovèm ötìtku na zadnì stïnï spot ebiëe. 16

17 Z RU»NÕ PODMÕNKY ZnÏnÌ z ruky podle kontraktu PoËÌnaje uvedenìm do funkce se v robce zavazuje, ûe po dobu jednoho roku vymïnì poökozenè souë sti s v jimkou p Ìpad uveden ch v odstavci "V hrady". PodmÌnky pro uplatnïnì z ruky Abyste mohli uplatnit z ruku, musìte se obr tit na distributora, kter v m spot ebië prodal a p edloûit mu z ruënì list. Tento prodejce buô p evezme nebo nep evezme v daje za pr ci a dopravu v souladu s prodejnìmi podmìnkami. V hrady: UpozorÚujeme v s na skuteënost, ûe z ruku nelze uplatnit: kdyû k poökozenì doölo dìky n razu, abnorm lnìmu kolìs nì napïtì v sìti, atd. nebo jestliûe nebyly dodrûeny podmìnky pro instalaci a pouûìv nì, formulovanè v tomto n vodu k obsluze, z d vodu öpatnèho zach zenì, nedbalosti nebo vadnou instalacì, kter neodpovìd p edpis m platn m pro rozvody elekt iny, vody a plynu; kdyû uûivatel upravoval materi l nebo odstranil znaëenì nebo sèriovè ËÌslo; jestliûe osoba prov dïjìcì opravu nem pot ebnou autorizaci v robce nebo prodejce; jestliûe byl spot ebië pouûit pro komerënì nebo pr myslovè Ëely, nebo pro jinè Ëely v dom cnosti, neû pro jakè byl urëen; jestliûe byl spot ebië zakoupen nebo opravov n na zemì jinè zemï. Jak koli oprav sk kon, kter se m prov dït, je t eba provèst s nejvïtöì pèëì a pozornostì. Z tohoto d vodu doporuëujeme, abyste v p ÌpadÏ jakèhokoli problèmu kontaktovali svèho prodejce, kter v m spot ebië prodal. V p ÌpadÏ p estïhov nì na jinè mìsto, nebo uzav enì obchodu kontaktujte nejbliûöì st edisko sluûeb z kaznìk m (autorizovanè servisnì st edisko), kde v m poskytnou adresu servisu, kter provede opravu. V p ÌpadÏ z sahu do vaöeho spot ebiëe vûdy û dejte servisnì pracovnìky pouze o origin lnì n hradnì dìly, kterè majì osvïdëenì v robce spot ebiëe. POPRODEJNÕ SERVIS 17

18 POKYNY PRO INSTALAT RA BEZPE»NOSTNÕ POKYNY P ed instalacì se ujistïte, ûe mìstnì rozvodnè podmìnky (charakter plynu a tlak v rozvodu) a tov rnì nastavenì spot ebiëe jsou v souladu. Tento spot ebië musì b t nainstalov n jen do mìstnosti s dobr m vïtr nìm. PodmÌnky pro nastavenì tohoto spot ebiëe jsou uvedeny na typovèm ötìtku. Spot ebië nenì napojen na û dnè za ÌzenÌ pro odvod spalin. MusÌ b t nainstalov n a p ipojen v souladu s platn mi p edpisy. Zvl ötnì pozornost je t eba vïnovat pouûiteln m p edpis m pojedn vajìcìm o vïtr nì v mìstnosti s plynov m spot ebiëem. Tento spot ebië je typu Y, coû znamen, ûe jednotky n bytku mohou spot ebië na v öku p ev öit. SousednÌ n bytkovè panely musì b t chr nïny p ed Ëinky tepla nebo takov m materi lem chr nïny. P ipojenì na rozvod plynu Zkontrolujte, zda plynovè mï idlo a potrubì jsou dostateënï dimenzovanè pro vöechny spot ebiëe vaöì plynovè instalace (konzultujte rozvodnou plyn renskou spoleënost v mìstï). Zkontrolujte, zda jsou vöechna spojenì v po dku. Nainstalujte p Ìstupn a viditeln ventil uz vïru plynu. Kdyû pouûìv te ohebnou hadici, musì b t snadno kontrolovateln po celè svè dèlce a nesmì probìhat za spot ebiëem. VymÏÚte p ÌvodnÌ plynovou hadici d Ìve, neû uplyne doba jejì ûivotnosti, kter je na nì vyznaëen. ElektrickÈ p ipojenì Zkontrolujte: Zda je instalace dostateënï dimenzovan. Zda jsou p ÌvodnÌ vodiëe v dobrèm stavu. Pr ez vodië odpovìd p edpis m pro instalaci spot ebiëe. Zda pevn domovnì instalace je opat ena vìcepûlov m vypìnacìm za ÌzenÌm, kterè m minim lnì vzd lenost rozepnut ch kontakt 3 mm. Instalaci a drûbu musì prov dït osoba s pot ebnou kvalifikacì podle p Ìsluön ch platn ch p edpis, zejmèna: n RozhodnutÌ ze 2. srpna 1977 TechnickÈ a bezpeënostnì p edpisy vztahujìcì se na palivov plyn a kapalnè uhlovodìky v budov ch. n Norma DTU Plynov instalace (d ÌvÏjöÌ DTU Ë Plynov instalace, duben p Ìloha Ë. 1 z Ëervence 1984). n HygienickÈ p edpisy ministerstva. n Norma NC C ElektrickÈ instalace nìzkèho napïtì. OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost v p ÌpadÏ raz nebo nehod, zp soben ch chybïjìcì nebo vadnou ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. 18

19 INSTALACE UmÌstÏnÌ OdstraÚte obaly z umïlè hmoty a postavte spor k do suchè, vïtranè mìstnosti (Obr. 13) tak, aby nebyl blìzko z clon, papìru, alkoholu, benzinu, a pod.. Spor k musìte postavit na pevnou teplu odol vajìcì podlahu. Tento spot ebië pat Ì do skupiny "1" pokud jde o ochranu p ed p eh Ìv nìm okolnìch povrch. PovinnÏ se musì dodrûet minim lnì vzd lenost 2 cm od stïn sousednìho n bytku. Tento sousednì n bytek nesmì b t vyööì neû varn deska spor ku. VÏtr nì Spalov nì plynu je moûnè dìky p Ìtomnosti kyslìku ve vzduchu (2 m 3 vzduchu/hod. x kw instalovanèho v konu - zkontrolujte typov ötìtek spor ku). Je nezbytnè vzduch obnovovat a zajistit voln odchod spalin. Obr. 13 Proud vzduchu musì p ich zet p Ìmo skrze otvory ve vnïjöìch stïn ch, kterè majì voln pr ez alespoú 100 cm 2. Tyto otvory je t eba vytvo it nejlèpe blìzko podlahy. Naopak odvod spalin by mïl b t ve v öce. Tyto otvory nesmì b t niëìm p ikr v ny ani zevnit ani zvenëì. 19

20 P ipojenì plynu Tento spor k se dod v nastaven na druh plynu uveden na typovèm ötìtku. M ûe b t nutnè p ejìt na jin druh plynu, odliön od plynu, na kter je spor k nastaven. Za takov ch okolnostì postupujte podle nìûe uveden ch pokyn. Pro dosaûenì nejlepöì Ëinnosti, nejniûöì spot eby a delöì ûivotnosti vaöeho spor ku je nutnè, aby tlak v hlavnìm plynovèm potrubì odpovìdal hodnot m uveden m v tabulce Ë. 1. Jestliûe je spot ebië dod n nastaven na butan nebo propan, zkontrolujte, zda hodnota tlaku za regul torem tlaku je spr vn. Pro butan je spr vn tlak 28 mbar, pro propan je spr vn tlak 37 mbar. P ipojenì s pouûitìm tuhè trubky nebo ohebnè trubky (t Ìda 1). 1. Pro plyn z rozvodnè sìtï plynovodu: Ohebn, nekovov hadice Pouûijte ohebnou gumovou hadici, ne delöì neû 1,5 m, s vnit nìm pr mïrem 15 mm, montovanou s drû kem. UjistÏte se, ûe je hadice dob e nasazena a zajistïte ji hadicovou sponkou. Ohebn trubka Ohebn trubka (mechanickè spojenì) maxim lnì dèlky 1,5 m. DoporuËujeme pouûìt ohebnou trubku podle platn ch n rodnìch p edpis, ne kratöì neû 1 m, v z vislosti na poloze uzavìracìho ventilu. Jeden konec trubky p ipojte k uzavìracìmu ventilu a d Ìve, neû spot ebië zasunete mezi n bytek, p ipojte na druh konec trubky koncovku a vloûte do nì tïsnïnì. TÏsnÏnÌ Koncovka p ipojenì plynu Ohebn hadice Hadicov sponka Ohebn trubka Ohebn trubka 20

21 Spor k postavte na mìsto a zkontrolujte, zda se smyëka na ohebnè trubce vejde do pr zdnèho prostoru n bytku. TÏsnÏnÌ Tuh trubka Tuh trubka se öroubenìm. 2. Pro propan - butan z l hve DoporuËujeme pouûìt ohebnou hadici podle platn ch n rodnìch p edpis, minim lnì dèlky 1 m. Tato dèlka se volì v z vislosti na poloze p ipojenì na p Ìvod plynu. U staröìch butanov ch instalacì m ûete pouûìt gumovou hadici max. 1,5 m dlouhou, s vnit nìm pr mïrem 6 mm, namontovanou na speci lnì butanov drû k. Dob e ji p ipevnïte pomocì p evleënè matice na kaûdèm konci. Kdyû je t eba hadici koupit Ohebn gumov hadice - musì b t oznaëena n pisem NF GAS. Ohebn trubka - podle normy NF D nebo NF D 103 nebo NF D Velikost pojistek: 16 A. Pozn mka: Na typovèm ötìtku zkontrolujte hodnotu celkovèho p ipojovanèho v konu a podle toho urëete velikost pojistky. V p ÌpadÏ p ÌmÈho p ipojenì na sìù musìte p ed spot ebië za adit vìcepûlovè vypìnacì za ÌzenÌ, kterè m minim lnì vzd lenost rozepnut ch kontakt 3 mm. élutozelen zemnicì vodië nesmì b t û dn m vypìnaëem p eruöen. P ÌvodnÌ kabel musì b t umìstïn tak, aby se nedostal v û dnèm svèm bodï do mìst, kde by jeho teplota p ev öila teplotu v mìstnosti o 50 C. Koncovka p ipojenì plynu Ohebn hadice Hadicov sponka ElektrickÈ p ipojenì D leûitè Bez ohledu na zp sob p ipojenì spot ebiëe tento musì b t opat en ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm podle platn ch n rodnìch p edpis a podle normy NFC OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost v p ÌpadÏ raz nebo nehod, zp soben ch chybïjìcì nebo vadnou ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. P ed p ipojenìm spor ku zkontrolujte: JiötÏnÌ a dom cì elektroinstalace snesou zatìûenì p ipojovanèho spot ebiëe (viz typov ötìtek). VÌcepÛlovÈ vypìnacì za ÌzenÌ musì b t snadno p ÌstupnÈ. Jak postupovat Odöroubujte a vyjmïte ochrann kryt na zadnì stïnï spot ebiëe. P ipojte p ÌvodnÌ kabel na svorkovnici spor ku podle tabulky Ë.1. P ipevnïte kabel kabelovou p Ìchytkou. UjistÏte se, ûe zapojenì na svorkovnici odpovìd p ipojovanè sìti. NasaÔte a znovu p iöroubujte ochrann kryt na zadnì stïnï spot ebiëe. 21

22 V MÃNA é ROVKY TROUBY P ed v mïnou û rovky d vejte pozor, aby vöechny ovl dacì knoflìky byly v poloze VYPNUTO ª. Odpojte spot ebië; dbejte, aby trouba byla chladn. é rovka o v konu 15 W je na napïtì 230/240V, se z vitem E14. Je to speci lnì û rovka pro vyööì teploty aû do 300 C. Na objedn vku ji dod servisnì st edisko. é rovka je p ipevnïna na zadnì stïnu trouby a je zevnit p Ìstupn. + P Ìstup k û rovce: 1. Vyöroubujte sklenïn ochrann kryt osvïtlenì (Obr. 14). 2. Vyöroubujte û rovku. 3. Naöroubujte novou û rovku. 4. NasaÔte ochrann kryt. Obr. 14 P edpokl d se, ûe tento spor k bude pracovat na zemnì plyn, propan, nebo butan. Nep edpokl d se, ûe by pracoval na butan nebo propan se vzduchem. Pro zmïnu druhu plynu je t eba: vymïnit trysky (varn deska); nastavit minim lnì roveú; zkontrolovat p ipojenì plynu. Nalepte se spot ebiëem dodanou n lepku (n hradnì trysky, odpovìdajìcì druhu uûitèho plynu). ZMÃNA PLYNU SPECIFIKACE TRYSEK». 2 (kategorie II 2H3BP ) Ho k Norm lnì SnÌûen Druh plynu Tlak Pr mïr Spot eba v kon v kon (mbar) trysky (g/hod.) (kw) (kw) ZemnÌ plyn G ,12 RYCHL 2,60 0,72 Butan G ,86 188,8 Propan G ,86 ZemnÌ plyn G ,96 STÿEDNÃ RYCHL 2,00 0,43 Butan G ,71 145,2 Propan G ,71 ZemnÌ plyn G ,70 POMOCN 1,00 0,35 Butan G ,50 72,6 Propan G ,50 22

23 V mïna trysek Kaûd spot ebië m n hradnì trysky pro kaûd druh plynu. Otvor kaûdè trysky je vyznaëena trysce v mikronech. + Kdyû chcete vymïnit trysky: 1. VyjmÏte podpïry varn ch n dob. 2. VyjmÏte ho ky. 3. S pouûitìm n strëkovèho klìëe 7 vyöroubujte a vyjmïte trysky (Obr. 15) a nahraôte je tryskami pot ebn mi pro uvaûovan druh plynu (tabulka Ë. 2). SouË sti sestavte obr cen m postupem. NastavenÌ minim lnì rovnï ho k varnè desky Kdyû se mïnì druh plynu, d vejte pozor, aby minim lnì roveú byla spr vn. Klidn plamen p i minim lnì rovni tlaku je asi 4 mm vysok. Zkontrolujte, zda p i rychlèm otoëenì knoflìku do maxim lnì polohy plamen nezhasne. Obr NastavenÌ plamene 1. Zapalte ho k. 2. NatoËte knoflìk do polohy minim lnìho plamene; 3. Vyt hnïte knoflìk. 4. Vyöroubov vejte nebo zaöroubov vejte öroubek (na pravè stranï h Ìdelky ventilu, Obr. 16), dokud nese ÌdÌte mal, pravideln plamen. Pro propan-butan öroubujte ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek aû na doraz. 5. NasaÔte knoflìk. 6. Ot Ëejte knoflìkem nïkolikr t z maxim lnì do minim lnì rovnï a ovï te si, ûe je plamen st l. Obr

24 Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a v robnì ËÌslo (Ser. No.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... BezpeËnost P eëtïte si d kladnï tento n vod. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: ServisnÌ st edisko: ServisnÌ st edisko: Hanusova ulice t. Gener la PÌky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/ TechnickÈ zmïny na v robku vyhraûeny. 24

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 5060

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 5060 Návod k obsluze Plynový sporák 50x60 Model: ZCG 5060 0 OBSAH Pokyny pro uživatele Pokyny pro instalatéra Výstražná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny 13 Technické vlastnosti 4 Instalace 14 Popis spotřebiče

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 5180E- W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Vestavn peëicì trouba EON 943

Vestavn peëicì trouba EON 943 Vestavn peëicì trouba EON 943 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3 Pro uûivatele Pro instalatèra Pohled na spot ebië a ovl dacì panel 4 BezpeËnostnÌ opat enì 5 PeËicÌ trouba - zajiötïnì dve Ì, dïtsk

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu MODELY: SPORÁKY SNACKOVÉ CG 210 CG 310 CG 210 G CG 310 G CG-310/CG-310-G CG-210/CG-210-G CG-300S CG-200S Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Fig. 4 Obr. 6 Obr. 7 Obr.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01 COMPETENCE KB9820E MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7261 10-A-080205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Vestavn spor k. N vod k instalaci a k pouûitì EON 946

Vestavn spor k. N vod k instalaci a k pouûitì EON 946 Vestavn spor k N vod k instalaci a k pouûitì EON 946 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! ProËtÏte si peëlivï tuto informaci pro uûivatele, zvl ötï kapitolu "BezpeËnostnÌ pokyny". Informaci pro uûivatele

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Začínáme Bezpečnostní doporučení

Začínáme Bezpečnostní doporučení Začínáme Bezpečnostní doporučení Vždy udržujte Cobb čistý. Nenechávejte rozpálený tuk bez dozoru. Hrozí riziko požáru. Pozor: Při hořícím palivu a při vaření se kovový povrch zahřívá. Nezapalujte Cobb

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 5 4. INSTALACE

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

COMPETENCE B 4100. P epìnateln vestavn peëicì trouba. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4

COMPETENCE B 4100. P epìnateln vestavn peëicì trouba. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 COMPETENCE B 4100 P epìnateln vestavn peëicì trouba Informace pro uûivatele AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 AUS ERFAHRUNG GUT Pozn mky V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! proëtïte si peëlivï

Více

MIKROVLNNÁ/HORKOVZDUäNÁ TROUBA S GRILEM

MIKROVLNNÁ/HORKOVZDUäNÁ TROUBA S GRILEM MIKROVLNNÁ/HORKOVZDUäNÁ TROUBA S GRILEM KOC-9U0T NÁVOD K OBSLUZE P ed instalací a nastavováním trouby si prosím p eëtïte cel návod. OPATÿENÍ PRO ZABRÁNÃNÍ MOéNÉMU OZÁÿENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ (a) V ûádném

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT COMPETENCE E6100-1 P epìnateln vestavn spor k N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, tento n vod k pouûitì si peëlivï proëtïte. Dbejte p edevöìm odstavce "BezpeËnostnÌ pokyny"

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TF 800 S 120/1-7 TF 800 S 160/1-7 UPV S 120/1-8 UPV S 160/1-8 AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Pro uûivatele Obecn upozornïnì strana 3 RozdÌl mezi temperov nìm a podlahov

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

MCD2660E / MCD2661E. Mikrovlnn trouba s grilem. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1

MCD2660E / MCD2661E. Mikrovlnn trouba s grilem. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1 MCD2660E / MCD2661E Mikrovlnn trouba s grilem N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, dïkujeme v m, ûe jste si zakoupili tuto mikrovlnnou troubu a ûe jste tak

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER ZAZIMOVÁNÍ - PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER 9/2010 ZAZIMOVÁNÍ: Důležitá součást každoroční pravidelné údržby každého profesionálního systému. Nezbytné pro zajištění dlouhodobého

Více

NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU KOMBINOVANÉHO SAMOSTATNÌ STOJÍCÍHO SPORÁKU

NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU KOMBINOVANÉHO SAMOSTATNÌ STOJÍCÍHO SPORÁKU NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU KOMBINOVANÉHO SAMOSTATNÌ STOJÍCÍHO SPORÁKU Vážení zákazníci, Naším cílem je nabídnout Vám výrobky vysoké kvality, které splní Vaše oèekávání. Váš spotøebiè je peèlivì vyroben

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX

Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX Elektronická mikrovlnná trouba, objem 30 litrů Uživatelská příručka MWB 3010 EX Čtěte pozorně a uschovejte návod pro budoucí použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více