PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560"

Transkript

1 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE

2 N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50 MODELY: ZC 540 AS ZC 540 AP ZC 540 GA ZC 560 2

3 OBSAH Pokyny pro uûivatele TechnickÈ vlastnosti 4 V straûn upozornïnì 5 Popis spot ebiëe 7 PouûitÌ spot ebiëe 8 Rady k pouûitì 14 Pokyny pro instalatèra Pokyny pro instalatèra 18 Instalace 19 V mïna û rovky trouby 22 ZmÏna plynu 22 Z ruka, servis a n hradnì dìly 24 drûba a ËiötÏnÌ 15 Co dïlat, kdyû nïco nefunguje spr vnï 16 Z ruënì podmìnky 17 PoprodejnÌ servis 17 Jak ËÌst tento n vod k obsluze? NÌûe uvedenè symboly v m budou p i ËtenÌ tohoto n vodu vodìtkem. BezpeËnostnÌ pokyny Popis obsluhy krok za krokem Rady a doporuëenì Informace o ochranï ûivotnìho prost edì 3

4 TECHNICK VLASTNOSTI VolnÏ stojìcì T Ìda 1 Spor kov varn deska Poklop Smaltovan PodpÏry varn ch n dob Smaltovan Prav p ednì ho k Rychl 2,6 kw Prav zadnì ho k Pomocn 1,0 kw Lev p ednì ho k St ednï rychl 2,0 kw Lev zadnì ho k St ednï rychl 2,0 kw Trouba Trouba Elektrick Celkov p Ìkon 2,2 kw Gril (u model ZC 540 GA, ZC 560) Elektrick P Ìkon grilu 1,8 kw OsvÏtlenÌ trouby é rovka typ E14»iötÏnÌ (u modelu ZC 560) KatalytickÈ P ÌsluöenstvÌ Roöt trouby Odkap vacì plech Pek Ë na peëenì masa Ochrann m Ìûka OtoËn roûeú (u modelu ZC 560) RozmÏry V öka 850 mm äì ka 500 mm Hloubka 500 mm Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm direktiv m ES: - 90/683; 73/23 (Direktiva ohlednï nìzkèho napïtì) ve znïnì n sledujìcìch doplúk ; - 89/336 (Direktiva o elektromagnetickè kompatibilitï) ve znïnì n sledujìcìch doplúk. - 90/396 (Direktiva k plynov m spot ebië m); - 93/68 (VöeobecnÈ direktivy) ve znïnì n sledujìcìch doplúk. 4

5 V STRAéN UPOZORNÃNÕ Je velice d leûitè, aby tato p ÌruËka byla bezpeënï uloûena a uûivateli vûdy po ruce pro budoucì informace. V p ÌpadÏ prodeje spot ebiëe, nebo jeho p evodu na jinèho vlastnìka vûdy zajistïte, aby p ÌruËka byla p ed na se spot ebiëem, aby se nov vlastnìk mohl obezn mit s jeho funkcemi a tïmito bezpeënostnìmi upozornïnìmi. Tato upozornïnì jsou vyd v na v z jmu vaöì bezpeënosti a bezpeënosti ostatnìch. Tento spot ebië je navrûen pro obsluhu jen dospïl mi osobami. Dbejte proto, aby se dïti nemohly pokouöet se spot ebiëem si hr t. Kdyû spot ebië obdrûìte, vybalte ho na mìstï. V robek vöeobecnï zkontrolujte a pokud m te nïjakè p ipomìnky, poznamenejte je na dodacì list a ponechejte si jeho kopii. Tento v robek je urëen jen norm lnì pouûitì v dom cnosti. Nikdy ho nepouûìvejte pro jinè Ëely, jako je komerënì nebo pr myslovè vyuûitì. Je nebezpeënè mïnit technickè vlastnosti spot ebiëe nebo se pokouöet o jakoukoli jeho zmïnu. P i prvnìm pouûitì oh ejte troubu pr zdnou, aby se odstranil nep Ìjemn z pach z vypalov nì tepelnè izolace trouby a zbytk mastnoty z v roby. - ZvednÏte poklop. - VyjmÏte z trouby p ÌsluöenstvÌ. - OdstraÚte z trouby vöechny druhy n lepek a ochrann ch dìl z umïlè hmoty. - Vyh Ìvejte troubu po dobu asi 45 minut s knoflìkem nastaven m v poloze "250". BÏhem tèto operace se bude ze spot ebiëe kou it. Proto dob e kuchyú vïtrejte, aby se z pach a kou rychle z mìstnosti odstranily. P ed prvnìm pouûitìm je t eba p ÌsluöenstvÌ dob e um t. P i pouûìv nì plynov ch varn ch spot ebië se do mìstnosti, kde je takov spot ebië instalov n, uvolúuje teplo a vlhkost. ZajistÏte proto dobrè vïtr nì mìstnosti a vöechny p irozenè vïtracì otvory volnè, nebo nainstalujte nïjakè mechanickè vïtracì za ÌzenÌ. IntenzivnÌ a prodlouûenè pouûitì tohoto spor ku by si mohlo vyû dat dodateënè vïtr nì otev enìm okna, p ÌpadnÏ ËinnÏjöÌ vïtr nì zv öenìm v konu mechanickèho ventilaënìho za ÌzenÌ, jestliûe je nainstalov no. V p ÌpadÏ, ûe v blìzkosti plynovèho spor ku pouûìv te nïjakè elektrickè spot ebiëe (nap Ìklad elektrick mixèr), musìte db t, aby kabely nep iöly do styku s hork mi Ë stmi spot ebiëe a nezachytily se dvì ky trouby spor ku. Zvl ötnì pozornost je t eba vïnovat p ÌpravÏ pokrm na tuku nebo oleji (smaûen ch hranolk ), neboù hork tuk se m ûe snadno vznìtit. Na ho ky by se nemïly stavït û dnè n doby s nerovn m nebo deformovan m dnem, aby nedoölo k raz m zp soben m p evrhnutìm n dob nebo p eteëenìm p es okraj. Nikdy spot ebië netahejte za drûadlo trouby. KromÏ p ÌsluöenstvÌ uloûenèho v troubï m ûete pouûìvat pouze tepelnï odolnè p nve (viz pokyny v robce). Neukl dejte ËisticÌ p Ìpravky nebo jinè z palnè l tky do z suvky (pokud ji spor k m ) nebo do blìzkosti spor ku. Nikdy nepokl dejte na otev en dvì ka trouby û dnè tïûkè p edmïty a nedovolte dïtem, aby si na nï sedaly. P i vyjìm nì pokrm z trouby a kdyû p istupujete k hork m souë stem spor ku, vûdy pouûìvejte rukavice Nikdy nezakr vejte dno trouby hlinìkovou foliì, protoûe by se p eh tìm poökodil smalt. Nikdy nepouûìvejte odkap vacì plech jako smaûicì pek Ë. Aby se nepoökodily ovl dacì knoflìky, nikdy nenech vejte dvì ka zapnutè nebo jeötï teplè trouby pootev en. Plamen ho k musì b t klidn. Vyh bejte se vzniku pr vanu. Kdyû plamen nenì klidn, vyëistïte ho k a pokud to nepom ûe, zavolejte autorizovan servis. Po pouûitì spor ku se vûdy ujistïte, zda jsou vöechny knoflìky ve vypnutè poloze (Off). 5

6 Kdyû pouûìv te ho ky, nikdy nenech vejte nic na varnè desce (utïrky, hlinìkovou fûlii, atd.). P ed zav enìm poklop vûdy vyëistïte. Kdyû se pouûìv trouba, poklop musì b t odklopen. Nechte troubu a varnou desku p ed zav enìm poklopu vychladnout. Jinak by se poklop mohl poökodit. VymÏÚte p ÌvodnÌ plynovou hadici d Ìve, neû uplyne doba jejì ûivotnosti, kter je na nì vyznaëen. Nikdy nepouûìvejte propanovou l hev v kuchyni ani v sousednì mìstnosti. Kdyû se spot ebië pouûìv, nedovolte dïtem, aby p ich zely do jeho blìzkosti, aby se nemohly dotknout û dnèho horkèho povrchu nebo p evrhnout nïjakou n dobu. ZajistÏte, aby si dïti nemohly pohr vat s ovl dacìmi knoflìky spot ebiëe. P ed ËiötÏnÌm odpojte spot ebië a nechte ho vychladnout. Nikdy nenech vejte ho et û dn ho k aniû by na nïm byla postavena nïjak n doba s pokrmem, kter chcete oh Ìvat. Aby v m tento spot ebië mohl poskytnout nejlepöì kulin skè sluûby, a takè z d vodu hygieny a bezpeënosti, spot ebië se musì st le udrûovat v ËistotÏ. TukovÈ stopy by mohly b t zdrojem nep ÌjemnÈho z pachu. Spor k vyëistïte po kaûdèm pouûitì a zajistïte tak jeho dobrou funkci. Nikdy nepouûìvejte k ËiötÏnÌ trouby p ru nebo vysokotlak za ÌzenÌ (tento poûadavek se t k elektrickè bezpeënosti). Instalace InstalaËnÌ pr ce musì provèst kvalifikovan instalatèr. JakÈkoli pravy domovnì elektrickè instalace, kterè mohou b t nezbytnè pro instalaci tohoto spot ebiëe, by mïl prov dït pouze kvalifikovan elektrik. BÏhem instalace nebo jakèhokoli z sahu spot ebië vûdy odpojte. Opravy spot ebiëe smì prov dït jen kvalifikovan pracovnìk servisnìho st ediska. NeodbornÏ prov dïnè opravy mohou zp sobit v ûnè ökody. P ed instalacì a pouûìv nìm tohoto spot ebiëe je d leûitè, abyste si peëlivï p eëetli vöechny pokyny. DÏkujeme za vaöi pozornost. OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost za moûnè ökody, vypl vajìcì z nespr vnèho pouûìv nì a nedodrûov nì platn ch bezpeënostnìch p edpis. Dodrûujte p ÌsnÏ pokyny pro ËiötÏnÌ a drûbu. Ochrana ûivotnìho prost edì Vöechny materi ly oznaëenè symbolem jsou recyklovatelnè. Ukl dejte je na sbïrn mìsta pro jejich sbïr a recyklaci urëen (informujte se u mìstnìch ad ). V p ÌpadÏ funkënìch anom liì by mïl zas hnout v prvnì adï autorizovan servis, nebo prodejce spot ebiëe. V p ÌpadÏ p estïhov nì na jinè mìsto nebo uzav enì obchodu kontaktujte nejbliûöì st edisko sluûeb z kaznìk m (autorizovanè servisnì st edisko), kde v m poskytnou adresu servisu, kter provede opravu. V p ÌpadÏ z sahu do vaöeho spot ebiëe vûdy û dejte servisnì pracovnìky pouze o origin lnì n hradnì dìly, kterè majì osvïdëenì v robce spot ebiëe. 6

7 POPIS SPOTÿEBI»E Ovl dacì panel Modely: ZC 540 AS a ZC 540 AP KONTROLKA OVL DACÕ KNOFLÕK TROUBY OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO ZADNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO ZADNÕHO HOÿ KU TLA»ÕTKO ZAPALOV NÕ Modely: ZC 540 GA a ZC 560 KONTROLKA OVL DACÕ KNOFLÕK TROUBY OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK LEV HO ZADNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO PÿEDNÕHO HOÿ KU OVL DACÕ KNOFLÕK PRAV HO ZADNÕHO HOÿ KU TLA»ÕTKO ZAPALOV NÕ Varn deska St ednï rychl 2 kw Pomocn 1 kw St ednï rychl 2 kw Rychl 2,6 kw 1. Lev p ednì ho k (st ednï rychl ) 3. Prav zadnì ho k (pomocn ) 2. Lev zadnì ho k (st ednï rychl ) 4. Prav p ednì ho k (rychl ) 7

8 POUéITÕ SPOTÿEBI»E 1. TradiËnÌ elektrick trouba P ed prvnìm pouûitìm spot ebiëe se ujistïte, ûe je mìstnost dob e vïtran a zkontrolujte mechanickè vïtr nì nebo otev ete okno. + Jak postupovat? 1. ZvednÏte poklop. 2. VyjmÏte p ÌsluöenstvÌ spot ebiëe. 3. OdstraÚte vöechny n lepky a ochrannè fûlie, pokud jsou pouûity. 4. ZapnÏte troubu s nastavenìm odpovìdajìcìho ovl dacìho knoflìku do polohy "250" a nechte asi 45 minut vyh Ìvat. P ÌsluöenstvÌ vyëistïte neagresivnìm sapon tem. PeËlivÏ opl chnïte a vyt ete do sucha. BÏhem peëenì v troubï se dvì ka trouby silnï oh ejì. Dbejte na to, aby se v jejich blìzkosti nehr ly dïti. Kdyû pouûìv te troubu, poklop musì b t odklopen, aby nedoch zelo k p eh Ìv nì. PouûitÌ Troubu lze pouûìvat pro tradiënì peëenì nebo pro grilov nì, ale ne oboje najednou. 8

9 Ovl dacì knoflìk (Obr. 1) Tento knoflìk umoûúuje prov dït volbu nejvhodnïjöìch teplot a zvolit si topnè tïleso, vyza ujìcì teplo, jedno po druhèm. VysvÏtlenÌ symbol : Poloha VYPNUTO (Off) OsvÏtlenÌ trouby Volba teploty v rozsahu SpodnÌ zdroj tepla VrchnÌ zdroj tepla Gril (u vïtöiny model ZC 540 GA a ZC 560) Obr. 1 Kdyû chcete nastavit teplotu, nat Ëejte knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek aû je ukazatel v poloze mezi 50 aû 250 C. Nastavenou teplotu pak udrûuje termostat konstantnì. Jestliûe chcete, aby vìce tepla smï ovalo ode dna, nebo naopak vìce tepla shora, natoëte knoflìk tak, aby ukazatel knoflìku ukazoval na symbol (spodnì oh ev), nebo na symbol (vrchnì oh ev). Za tïchto okolnostì teplota nikdy nep ekroëì teplotu p ibliûnï 220 C p i nastavenì na spodnì oh ev a 180 C p i nastavenì na vrchnì oh ev a nebude se regulovat termostatem. Elektrick gril (u model ZC 540 GA a ZC 560) BÏhem grilov nì majì p ÌstupnÈ Ë sti spot ebiëe vysokou teplotu. Proto buôte opatrnì, aby si dïti v blìzkosti spor ku nehr ly. Kdyû je gril v provozu, nechte dvì ka pootev en a nasaôte ochrann plech grilu A, aby knoflìky byly chr nïny. Tento gril se pouûìv pro grilov nì vöech druh masa (vep ovè, hovïzì...) kterè z st v mïkkè, na tousty, nebo smaûenì jiû p ipraven ch pokrm. Obr. 2 Kdyû pouûìv te gril, nasuúte do nejniûöì polohy odkap vacì plech na shromaûôov nì öù vy a tuku. Kdyû chcete vypnout topn tïlesa NatoËte ovl dacì knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy VYPNUTO " ". 9

10 2. PeËenÌ v troubï TradiËnÌ peëenì TradiËnÌ peëenì se uskuteëúuje pomocì p irozenèho p estupu tepla proudïnìm, kdy oh t vzduch cirkuluje na principu stoupajìcìch a klesajìcìch proud vzduchu. Trouba se musì p edeh t. Jak postupovat? Pro drobnè peëivo, lìstkovè peëivo a peëivo ze ölehanèho tïsta ve formï. Obr P edeh ejte troubu s termostatem nastaven m na polohu zvolenou pro peëenì: - asi 8 minut pro polohy 50 C aû 150 C, - asi 15 minut pro polohy 165 C aû 250 C. 2. Vloûte tïsto do trouby. PeËenÌ se spodnìm oh evem Tato poloha termostatu se doporuëuje pro pizzu a ovocnè kol Ëe. Je nutn p edeh ev. Jak postupovat? 1. P edeh Ìvejte troubu s termostatem v poloze asi 10 minut. 2. Vloûte tïsto do trouby. Grilov nì Obr. 4 Grilov nì je peëenì pomocì p estupu tepla z enìm; zapnutè je pouze vrchnì topnè tïleso. Tato poloha termostatu se doporuëuje pro oh ev jiû p ipraven ch pokrm. Troubu nenì t eba p edeh Ìvat. Jak postupovat? 1. Vloûte pokrm na t etì roveú. 2. Nastavte termostat do polohy. Obr. 5 10

11 Grilov nì Teplo v troubï p ich zì shora. Je vhodnè pro grilov nì masa (hovïzì peëenï, vep ov slanina...), kterè z st v mïkkè, na tousty, nebo pro zahnïd v nì jiû p ipraven ch pokrm. Kdyû pouûìv te gril, musìte ho mìt pod dozorem, dvì ka trouby musì b t otev en a ochrann plech musì b t nasazen. PeËenÌ masa P ipravte si maso k peëenì a lehce ho na obou stran ch pot ete olejem. Poloûte maso na gril. NasaÔte ochrann plech. Nastavte knoflìk grilu / trouby do polohy. NasuÚte odkap vacì plech do vodìtek na rovni 1. ZasuÚte nosn roöt do vodìtek na rovni 2 nebo 3, podle toho, jak vysokè maso se m pèci. VodÌtka na rovni 3 pouûijte pro tenkè maso (tousty, vep ov slanina, klob sky, menöì ryby...). VodÌtka na rovni 2 pouûijte pro vyööì maso (hovïzì peëenï, velkè ryby, dr beû). Kdyû je prvnì strana opeëen do hnïda, obraùte maso bez napichov nì, aby öù va nevytekla. OpeËte druhou stranu. Kdyû tepelnou pravu pokrmu dokonëìte, osolte jej. Obr. 6 Doba tepelnè pravy se musì urëit podle tlouöùky kusu masa k peëenì, nikoli podle jeho hmotnosti. SmaûenÌ NasaÔte ochrann plech. Nastavte knoflìk grilu / trouby do polohy. Nechte na pokrm nïkolik minut p sobit tepelnè z enì. Obr. 7 11

12 OsvÏtlenÌ trouby Toto osvïtlenì se rozsvìtì, jakmile se knoflìk grilu / trouby zapne, a svìtì bïhem celè doby, kdy se trouba pouûìv. Kontrolka termostatu trouby Tato kontrolka zhasìn, kdyû teplota v troubï dos hne nastavenou hodnotu a znovu se rozsvìtì pokaûdè, kdyû termostat zap sobì, aby se teplota v troubï udrûela na st lè rovni. 2. Ho ky varnè desky Symbolu zapnutì odpovìd poloha knoflìku oznaëen na ovl dacìm panelu plamìnkem (Obr. 8). NenÌ p Ìvod plynu Maxim lnì p Ìvod plynu Minim lnì p Ìvod plynu Maxim lnì polohu pouûijte pro va enì a minim lnì pro duöenì a udrûov nì varu. Vûdy si zvolte nïjakou polohu mezi minim lnì a maxim lnì polohou, nikdy ne mezi maxim lnì polohou a vypnutìm. Obr. 8 NezavÌrejte poklop, dokud je deska pod ho ky hork, poklop by se mohl poökodit. + Zapalov nì va iëov ch ho k Kdyû chcete zap lit ho k, otoëte p Ìsluön m knoflìkem (na mal v kon) a p iloûte plamen. NEBO 1. StlaËte knoflìk p ÌsluönÈho ho ku a natoëte ho proti smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy oznaëenè symbolem "velk plamen". 2. SouËasnÏ stlaëte knoflìk elektronickèho zapalov nì (Obr.9) aby d val jiskru. P idrûte ho stisknut, dokud se plamen neudrûì (jedna jiskra/sekundu). 3. NastavenÌm polohy knoflìku plamen se iôte na û doucì v kon. Obr. 9 + ZhasÌn nì va iëov ch ho k Kdyû chcete ho k zhasnout, natoëte knoflìk ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek do polohy ª. BezpeËnostnÌ za ÌzenÌ je zapnutè. 12 Nestavte na varnou desku û dnè p edmïty Ëi potraviny, kterè se mohou tavit.

13 Jak si vybrat ho k Nad kaûd m knoflìkem je umìstïn symbol odpovìdajìcìho ho ku. Aby v sledky p Ìpravy pokrm na spor ku byly co nejlepöì, vûdy si vyberte p nev, kter se nejlèpe hodì pr mïru pouûitèho ho ku (Obr. 10). DoporuËujeme snìûit plamen jakmile se tekutina zaëne va it. Aby se ho k spr vnï zapaloval, udrûujte krouûek ho ku a jiskrov zapalovaë st le v ËistotÏ. Spr vnè pouûitì ChybnÈ pouûitì (pl tv nì energiì) 3. P ÌsluöenstvÌ dodanè se spot ebiëem Obr. 10 KromÏ p ÌsluöenstvÌ dodanèho se spot ebiëem doporuëujeme pouûìvat jen tepelnï odolnè n doby (podle pokyn v robce). V ö spor k obsahuje n sledujìcì p ÌsluöenstvÌ: Roöt, nosnou podpïru, na kterou je moûnè pokl dat pokrmy (peëenï, formy na peëivo, atd.). Pokrm se musì poloûit do st edu roötu, aby hmotnost na roötu byla vyv ûen. Odkap vacì plech. Ten se pouûìv pro shromaûôov nì öù vy p i peëenì v troubï. Nasouvejte jej do vodìtek na rovni 2. Kdyû odkap vacì plech nechcete pouûìt, vyjmïte ho z trouby. Ochrannou m Ìûku. Ta se pouûìv kdyû pouûìv te gril spolu s otoën m roûnïm (jen u model ZC 560 a ZC 540 GA). RoûeÚ (poloûka 1 v Obr. 11 jen pro model ZC 560) sest v z tïchto Ë stì: - 2 vidlic - 1 jehly - 1 drûadla - 1 podpïry roûnicì jehly Obr

14 RADY K POUéITÕ PeËenÌ v troubï VypÌnejte troubu asi 5 minut p ed p edpokl dan m ukonëenìm peëenì. Uöet Ìte energii a peëenì se dokonëì vyuûitìm akumulovanèho tepla. Tlouöùka, vodivost a barva pouûit ch n dob ovlivúuje v sledky z kulin skèho hlediska. P i peëenì nïkterè pokrmy nab vajì na objemu. PouûÌvejte proto n doby, aby nad vrchnì stranou tïsta zbylo k okraji n doby dost mìsta. Aby p i peëenì masa neukap val tuk na dno trouby, pouûìvejte vyööì n doby odpovìdajìcì velikostì peëenèmu kusu masa. Vliv n dob na v sledky peëenì v troubï MusÌte vïdït, ûe: HlinÌkovÈ a hnïdoëervenè n doby br nì zahnïd v nì na spodnì Ë sti peëiva a udrûujì v pokrmech vlhkost. DoporuËujeme je pouûìvat pro jemnè peëivo a peëenì masa. SmaltovanÈ litinovè n dobì, pocìnovanè n doby, sklo û ruvzdorn porcel n, n dobì s nelepiv m vnit nìm povrchem a barevn m vnïjöìm povrchem zvyöujì Ëinky zahnïd v nì na spodnì Ë sti pokrm a vysuöujì je. DoporuËujeme je pouûìvat pro kol Ëe a vöechno dalöì k ehkè peëivo, kterè musì b t zahnïdlè svrchu i zespodu. P ed peëenìm propìchnïte k ûiëku dr beûe a klob sek vidliëkou, aby se nenafoukla. Mezi pokrm a roöt trouby je moûnè poloûit kus hlinìkovè fûlie, ale nesmì pokr vat cel povrch roötu. Pro k ehkè peëivo a n kypy pouûìvejte sklenïnè tepelnï odolnè n dobì. Va enì na varnè desce Vûdy si zvolte spr vnou velikost n doby, odpovìdajìcì pouûitèmu ho ku. V p ÌpadÏ, ûe pouûijete n dobu s velk m dnem, posuúte ji mìrnï dozadu, aby dno n doby nep esahovalo p es smaltovanou p ednì Ë st varnè desky a nedoch zelo k p eh Ìv nì p ednìho panelu. P ed dokonëenìm peëenì p idejte trochu tuku. Nikdy nezakr vejte û dnou Ë st trouby hlinìkovou fûliì. Doch zelo by k akumulaci tepla, kter by mohla zhoröit v sledky peëenì a takè poökodit smalt. Poklop spor ku musì b t p i pouûìv nì trouby odklopen. P ed kaûd m zakr v nìm poklopu se ujistïte, ûe je spor k vychladl, jinak by se poklop mohl poökodit. 14

15 DRéBA A»IäTÃNÕ P ed ËiötÏnÌm zkontrolujte, zda jsou vöechny knoflìky v poloze VYPNUTO, zda je spot ebië plnï vychladl a je odpojen. Nikdy na ËiötÏnÌ spot ebiëe nepouûìvejte abrasìvnì pr öky nebo dr tïnku. Ho ky Poklop ËistÏte teplou vodou a neagresìvnìm sapon tem a vûdy odstraúte vöechny usazeniny. Nikdy nepouûìvejte ocet. R ûice ho ku se musì udrûovat v ËistotÏ, aby se ho ky dob e zapalovaly. P ed zapalov nìm se ujistïte, ûe r ûice a vìëko ho ku jsou dnï nasazeny. Cel tato sestava musì b t naprosto such. SamoËisticÌ trouba (jen model ZC 560) Princip StÏny spor ku s v jimkou dna jsou chr nïny speci lnìm porèznìm smaltem. Tento smalt je porèznì a tvrd. Pohlcuje a za tepla niëì st Ìkance tuku. drûba NÏkdy, kdyû se peëenìm uvolúuje mnoho tuku (dr beû, peëenè maso...), Ëas nebo teplota nestaëì k vylouëenì veökerèho tuku. V takovèm p ÌpadÏ vyjmïte po peëenì z trouby veökerè p ÌsluöenstvÌ (roöt, odkap vacì plech), nastavte termostat do polohy "250" a nechte pr zdnou troubu bïûet asi 45 minut a pak ji na 5 minut provozujte s nastavenìm na... Kdyû je na zaë tku tèto operace trouba studen, poëìtejte s dobou ËiötÏnÌ 60 minut. Dno, kterè nenì opat eno samoëisticìm smaltem, se m ûe v p ÌpadÏ nutnosti vyt hnout ven pro odkap nì. Tak jako tak se musì Ëistit samostatnï p ed zah jenìm samoëiötïnì, aby se p edeölo spalov nì neëistot. V p ÌpadÏ p eteëenì dno vyëistïte houbou a neagresìvnìm sapon tem. Ovl dacì panel, knoflìky, smaltovanì podpïra n dobì, poklop a p ednì a boënì panely Pro ËiötÏnÌ pouûijte vlhkou houbu s neagresìvnìm sapon tem, opl chnïte a vyt ete do sucha. V p ÌpadÏ p eteëenì skvrny navlhëete a nechte rozpouötït, ale neseökrabujte a vyh bejte se pouûitì abrasìvnìch v robk nebo prost edk obsahujìcìch sodu, kterè by mohly poökodit smalt. Skvrny od octa, citronu a vöechny skvrny kyselè povahy ihned vyt ete. Hladk a leskl smalt se musì Ëistit ruënï. V p ÌpadÏ p eteëenì dno vyjmïte a snadno ho vyëistïte vlhkou houbou a neagresìvnìm sapon tem. Vnit nì sklo dvì ek trouby lze pro Ëely ËiötÏnÌ vyjmout. K tomu staëì vyöroubovat dva p ipevúovacì örouby (Obr. 12). Obr. 12»iötÏnÌ p ÌsluöenstvÌ P ÌsluöenstvÌ ËistÏte teplou vodou se sapon tem, dob e ho opl chnïte a vyt ete do sucha. DvÌ ka trouby jsou obvykle hork a proto nedovolte dïtem pohybovat se v blìzkosti spot ebiëe. 15

16 CO DÃLAT KDYé NÃCO NEFUNGUJE SPR VNÃ Kdyû spot ebië nefunguje spr vnï jak by mïl, zkontrolujte ho podle n sledujìcìch bod d Ìve neû zavol te do servisu pro z sah. Mohou se totiû vyskytnout jednoduchè problèmy, kterè dok ûete odstranit sami. Kdyû ne, kontaktujte nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko. P Ìznaky é dn ho k nelze zap lit Jeden z ho k nelze zap lit V sledky peëenì nejsou uspokojivè Z trouby se kou Ì Elektrick plot nka a trouba nefungujì ÿeöenì Zkontrolujte, zda: p Ìvod plynu je plnï otev en; poloha p ÌvodnÌ trubky plynu je spr vn ; l hev s plynem nenì pr zdn Zkontrolujte, zda: je ho k na spr vnèm mìstï; ho k nenì vlhk. Zkontrolujte, zda: termostat je spr vnï nastaven; je nastavena doba peëenì; je gril do trouby spr vnï vloûen. Zkontrolujte, zda: trouba nepot ebuje vyëistit; nep etèk pokrm; na boënìch stïn ch trouby nenì nadmïrnï mnoho tuku a öù vy. Zkontrolujte, zda: spot ebië nenì odpojen ze z suvky; nedoölo k v padku elektrickè energie; Zkontrolujte pojistky (jistië). Typov ötìtek Typov ötìtek je p ipevnïn na zadnì stïnï spot ebiëe. Kdyû budete volat servisnì st edisko, musìte uvèst model, v robnì ËÌslo a sèriovè ËÌslo spot ebiëe. Vöechny tyto informace jsou uvedeny na typovèm ötìtku na zadnì stïnï spot ebiëe. 16

17 Z RU»NÕ PODMÕNKY ZnÏnÌ z ruky podle kontraktu PoËÌnaje uvedenìm do funkce se v robce zavazuje, ûe po dobu jednoho roku vymïnì poökozenè souë sti s v jimkou p Ìpad uveden ch v odstavci "V hrady". PodmÌnky pro uplatnïnì z ruky Abyste mohli uplatnit z ruku, musìte se obr tit na distributora, kter v m spot ebië prodal a p edloûit mu z ruënì list. Tento prodejce buô p evezme nebo nep evezme v daje za pr ci a dopravu v souladu s prodejnìmi podmìnkami. V hrady: UpozorÚujeme v s na skuteënost, ûe z ruku nelze uplatnit: kdyû k poökozenì doölo dìky n razu, abnorm lnìmu kolìs nì napïtì v sìti, atd. nebo jestliûe nebyly dodrûeny podmìnky pro instalaci a pouûìv nì, formulovanè v tomto n vodu k obsluze, z d vodu öpatnèho zach zenì, nedbalosti nebo vadnou instalacì, kter neodpovìd p edpis m platn m pro rozvody elekt iny, vody a plynu; kdyû uûivatel upravoval materi l nebo odstranil znaëenì nebo sèriovè ËÌslo; jestliûe osoba prov dïjìcì opravu nem pot ebnou autorizaci v robce nebo prodejce; jestliûe byl spot ebië pouûit pro komerënì nebo pr myslovè Ëely, nebo pro jinè Ëely v dom cnosti, neû pro jakè byl urëen; jestliûe byl spot ebië zakoupen nebo opravov n na zemì jinè zemï. Jak koli oprav sk kon, kter se m prov dït, je t eba provèst s nejvïtöì pèëì a pozornostì. Z tohoto d vodu doporuëujeme, abyste v p ÌpadÏ jakèhokoli problèmu kontaktovali svèho prodejce, kter v m spot ebië prodal. V p ÌpadÏ p estïhov nì na jinè mìsto, nebo uzav enì obchodu kontaktujte nejbliûöì st edisko sluûeb z kaznìk m (autorizovanè servisnì st edisko), kde v m poskytnou adresu servisu, kter provede opravu. V p ÌpadÏ z sahu do vaöeho spot ebiëe vûdy û dejte servisnì pracovnìky pouze o origin lnì n hradnì dìly, kterè majì osvïdëenì v robce spot ebiëe. POPRODEJNÕ SERVIS 17

18 POKYNY PRO INSTALAT RA BEZPE»NOSTNÕ POKYNY P ed instalacì se ujistïte, ûe mìstnì rozvodnè podmìnky (charakter plynu a tlak v rozvodu) a tov rnì nastavenì spot ebiëe jsou v souladu. Tento spot ebië musì b t nainstalov n jen do mìstnosti s dobr m vïtr nìm. PodmÌnky pro nastavenì tohoto spot ebiëe jsou uvedeny na typovèm ötìtku. Spot ebië nenì napojen na û dnè za ÌzenÌ pro odvod spalin. MusÌ b t nainstalov n a p ipojen v souladu s platn mi p edpisy. Zvl ötnì pozornost je t eba vïnovat pouûiteln m p edpis m pojedn vajìcìm o vïtr nì v mìstnosti s plynov m spot ebiëem. Tento spot ebië je typu Y, coû znamen, ûe jednotky n bytku mohou spot ebië na v öku p ev öit. SousednÌ n bytkovè panely musì b t chr nïny p ed Ëinky tepla nebo takov m materi lem chr nïny. P ipojenì na rozvod plynu Zkontrolujte, zda plynovè mï idlo a potrubì jsou dostateënï dimenzovanè pro vöechny spot ebiëe vaöì plynovè instalace (konzultujte rozvodnou plyn renskou spoleënost v mìstï). Zkontrolujte, zda jsou vöechna spojenì v po dku. Nainstalujte p Ìstupn a viditeln ventil uz vïru plynu. Kdyû pouûìv te ohebnou hadici, musì b t snadno kontrolovateln po celè svè dèlce a nesmì probìhat za spot ebiëem. VymÏÚte p ÌvodnÌ plynovou hadici d Ìve, neû uplyne doba jejì ûivotnosti, kter je na nì vyznaëen. ElektrickÈ p ipojenì Zkontrolujte: Zda je instalace dostateënï dimenzovan. Zda jsou p ÌvodnÌ vodiëe v dobrèm stavu. Pr ez vodië odpovìd p edpis m pro instalaci spot ebiëe. Zda pevn domovnì instalace je opat ena vìcepûlov m vypìnacìm za ÌzenÌm, kterè m minim lnì vzd lenost rozepnut ch kontakt 3 mm. Instalaci a drûbu musì prov dït osoba s pot ebnou kvalifikacì podle p Ìsluön ch platn ch p edpis, zejmèna: n RozhodnutÌ ze 2. srpna 1977 TechnickÈ a bezpeënostnì p edpisy vztahujìcì se na palivov plyn a kapalnè uhlovodìky v budov ch. n Norma DTU Plynov instalace (d ÌvÏjöÌ DTU Ë Plynov instalace, duben p Ìloha Ë. 1 z Ëervence 1984). n HygienickÈ p edpisy ministerstva. n Norma NC C ElektrickÈ instalace nìzkèho napïtì. OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost v p ÌpadÏ raz nebo nehod, zp soben ch chybïjìcì nebo vadnou ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. 18

19 INSTALACE UmÌstÏnÌ OdstraÚte obaly z umïlè hmoty a postavte spor k do suchè, vïtranè mìstnosti (Obr. 13) tak, aby nebyl blìzko z clon, papìru, alkoholu, benzinu, a pod.. Spor k musìte postavit na pevnou teplu odol vajìcì podlahu. Tento spot ebië pat Ì do skupiny "1" pokud jde o ochranu p ed p eh Ìv nìm okolnìch povrch. PovinnÏ se musì dodrûet minim lnì vzd lenost 2 cm od stïn sousednìho n bytku. Tento sousednì n bytek nesmì b t vyööì neû varn deska spor ku. VÏtr nì Spalov nì plynu je moûnè dìky p Ìtomnosti kyslìku ve vzduchu (2 m 3 vzduchu/hod. x kw instalovanèho v konu - zkontrolujte typov ötìtek spor ku). Je nezbytnè vzduch obnovovat a zajistit voln odchod spalin. Obr. 13 Proud vzduchu musì p ich zet p Ìmo skrze otvory ve vnïjöìch stïn ch, kterè majì voln pr ez alespoú 100 cm 2. Tyto otvory je t eba vytvo it nejlèpe blìzko podlahy. Naopak odvod spalin by mïl b t ve v öce. Tyto otvory nesmì b t niëìm p ikr v ny ani zevnit ani zvenëì. 19

20 P ipojenì plynu Tento spor k se dod v nastaven na druh plynu uveden na typovèm ötìtku. M ûe b t nutnè p ejìt na jin druh plynu, odliön od plynu, na kter je spor k nastaven. Za takov ch okolnostì postupujte podle nìûe uveden ch pokyn. Pro dosaûenì nejlepöì Ëinnosti, nejniûöì spot eby a delöì ûivotnosti vaöeho spor ku je nutnè, aby tlak v hlavnìm plynovèm potrubì odpovìdal hodnot m uveden m v tabulce Ë. 1. Jestliûe je spot ebië dod n nastaven na butan nebo propan, zkontrolujte, zda hodnota tlaku za regul torem tlaku je spr vn. Pro butan je spr vn tlak 28 mbar, pro propan je spr vn tlak 37 mbar. P ipojenì s pouûitìm tuhè trubky nebo ohebnè trubky (t Ìda 1). 1. Pro plyn z rozvodnè sìtï plynovodu: Ohebn, nekovov hadice Pouûijte ohebnou gumovou hadici, ne delöì neû 1,5 m, s vnit nìm pr mïrem 15 mm, montovanou s drû kem. UjistÏte se, ûe je hadice dob e nasazena a zajistïte ji hadicovou sponkou. Ohebn trubka Ohebn trubka (mechanickè spojenì) maxim lnì dèlky 1,5 m. DoporuËujeme pouûìt ohebnou trubku podle platn ch n rodnìch p edpis, ne kratöì neû 1 m, v z vislosti na poloze uzavìracìho ventilu. Jeden konec trubky p ipojte k uzavìracìmu ventilu a d Ìve, neû spot ebië zasunete mezi n bytek, p ipojte na druh konec trubky koncovku a vloûte do nì tïsnïnì. TÏsnÏnÌ Koncovka p ipojenì plynu Ohebn hadice Hadicov sponka Ohebn trubka Ohebn trubka 20

21 Spor k postavte na mìsto a zkontrolujte, zda se smyëka na ohebnè trubce vejde do pr zdnèho prostoru n bytku. TÏsnÏnÌ Tuh trubka Tuh trubka se öroubenìm. 2. Pro propan - butan z l hve DoporuËujeme pouûìt ohebnou hadici podle platn ch n rodnìch p edpis, minim lnì dèlky 1 m. Tato dèlka se volì v z vislosti na poloze p ipojenì na p Ìvod plynu. U staröìch butanov ch instalacì m ûete pouûìt gumovou hadici max. 1,5 m dlouhou, s vnit nìm pr mïrem 6 mm, namontovanou na speci lnì butanov drû k. Dob e ji p ipevnïte pomocì p evleënè matice na kaûdèm konci. Kdyû je t eba hadici koupit Ohebn gumov hadice - musì b t oznaëena n pisem NF GAS. Ohebn trubka - podle normy NF D nebo NF D 103 nebo NF D Velikost pojistek: 16 A. Pozn mka: Na typovèm ötìtku zkontrolujte hodnotu celkovèho p ipojovanèho v konu a podle toho urëete velikost pojistky. V p ÌpadÏ p ÌmÈho p ipojenì na sìù musìte p ed spot ebië za adit vìcepûlovè vypìnacì za ÌzenÌ, kterè m minim lnì vzd lenost rozepnut ch kontakt 3 mm. élutozelen zemnicì vodië nesmì b t û dn m vypìnaëem p eruöen. P ÌvodnÌ kabel musì b t umìstïn tak, aby se nedostal v û dnèm svèm bodï do mìst, kde by jeho teplota p ev öila teplotu v mìstnosti o 50 C. Koncovka p ipojenì plynu Ohebn hadice Hadicov sponka ElektrickÈ p ipojenì D leûitè Bez ohledu na zp sob p ipojenì spot ebiëe tento musì b t opat en ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm podle platn ch n rodnìch p edpis a podle normy NFC OdmÌt me jakoukoli odpovïdnost v p ÌpadÏ raz nebo nehod, zp soben ch chybïjìcì nebo vadnou ochranou p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. P ed p ipojenìm spor ku zkontrolujte: JiötÏnÌ a dom cì elektroinstalace snesou zatìûenì p ipojovanèho spot ebiëe (viz typov ötìtek). VÌcepÛlovÈ vypìnacì za ÌzenÌ musì b t snadno p ÌstupnÈ. Jak postupovat Odöroubujte a vyjmïte ochrann kryt na zadnì stïnï spot ebiëe. P ipojte p ÌvodnÌ kabel na svorkovnici spor ku podle tabulky Ë.1. P ipevnïte kabel kabelovou p Ìchytkou. UjistÏte se, ûe zapojenì na svorkovnici odpovìd p ipojovanè sìti. NasaÔte a znovu p iöroubujte ochrann kryt na zadnì stïnï spot ebiëe. 21

22 V MÃNA é ROVKY TROUBY P ed v mïnou û rovky d vejte pozor, aby vöechny ovl dacì knoflìky byly v poloze VYPNUTO ª. Odpojte spot ebië; dbejte, aby trouba byla chladn. é rovka o v konu 15 W je na napïtì 230/240V, se z vitem E14. Je to speci lnì û rovka pro vyööì teploty aû do 300 C. Na objedn vku ji dod servisnì st edisko. é rovka je p ipevnïna na zadnì stïnu trouby a je zevnit p Ìstupn. + P Ìstup k û rovce: 1. Vyöroubujte sklenïn ochrann kryt osvïtlenì (Obr. 14). 2. Vyöroubujte û rovku. 3. Naöroubujte novou û rovku. 4. NasaÔte ochrann kryt. Obr. 14 P edpokl d se, ûe tento spor k bude pracovat na zemnì plyn, propan, nebo butan. Nep edpokl d se, ûe by pracoval na butan nebo propan se vzduchem. Pro zmïnu druhu plynu je t eba: vymïnit trysky (varn deska); nastavit minim lnì roveú; zkontrolovat p ipojenì plynu. Nalepte se spot ebiëem dodanou n lepku (n hradnì trysky, odpovìdajìcì druhu uûitèho plynu). ZMÃNA PLYNU SPECIFIKACE TRYSEK». 2 (kategorie II 2H3BP ) Ho k Norm lnì SnÌûen Druh plynu Tlak Pr mïr Spot eba v kon v kon (mbar) trysky (g/hod.) (kw) (kw) ZemnÌ plyn G ,12 RYCHL 2,60 0,72 Butan G ,86 188,8 Propan G ,86 ZemnÌ plyn G ,96 STÿEDNÃ RYCHL 2,00 0,43 Butan G ,71 145,2 Propan G ,71 ZemnÌ plyn G ,70 POMOCN 1,00 0,35 Butan G ,50 72,6 Propan G ,50 22

23 V mïna trysek Kaûd spot ebië m n hradnì trysky pro kaûd druh plynu. Otvor kaûdè trysky je vyznaëena trysce v mikronech. + Kdyû chcete vymïnit trysky: 1. VyjmÏte podpïry varn ch n dob. 2. VyjmÏte ho ky. 3. S pouûitìm n strëkovèho klìëe 7 vyöroubujte a vyjmïte trysky (Obr. 15) a nahraôte je tryskami pot ebn mi pro uvaûovan druh plynu (tabulka Ë. 2). SouË sti sestavte obr cen m postupem. NastavenÌ minim lnì rovnï ho k varnè desky Kdyû se mïnì druh plynu, d vejte pozor, aby minim lnì roveú byla spr vn. Klidn plamen p i minim lnì rovni tlaku je asi 4 mm vysok. Zkontrolujte, zda p i rychlèm otoëenì knoflìku do maxim lnì polohy plamen nezhasne. Obr NastavenÌ plamene 1. Zapalte ho k. 2. NatoËte knoflìk do polohy minim lnìho plamene; 3. Vyt hnïte knoflìk. 4. Vyöroubov vejte nebo zaöroubov vejte öroubek (na pravè stranï h Ìdelky ventilu, Obr. 16), dokud nese ÌdÌte mal, pravideln plamen. Pro propan-butan öroubujte ve smïru ot ËenÌ hodinov ch ruëiëek aû na doraz. 5. NasaÔte knoflìk. 6. Ot Ëejte knoflìkem nïkolikr t z maxim lnì do minim lnì rovnï a ovï te si, ûe je plamen st l. Obr

24 Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a v robnì ËÌslo (Ser. No.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... BezpeËnost P eëtïte si d kladnï tento n vod. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: ServisnÌ st edisko: ServisnÌ st edisko: Hanusova ulice t. Gener la PÌky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/ TechnickÈ zmïny na v robku vyhraûeny. 24

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 562 GW

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 562 GW Návod k obsluze Plynový sporák 50x60 Model: ZCG 562 GW OBSAH Pokyny pro uživatele Pokyny pro instalatéra Výstražná upozornění 2 Bezpečnostní upozornění 13 Technické vlastnosti 4 Instalace 14 Popis spotřebiče

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více