Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2011/670 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2011/671 a) o zřízení věcného břemene pro stavbu Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č. 1066/14, v obci Třinec v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč (vč. DPH), mezi městem Třinec a Ing. Luďkem Peterem Bc., bytem 1. máje 149, Bohumín, Skřečoň, PSČ b) uzavřít v rámci stavby Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/092/Du, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/672 v rámci akce Demolice lávky pro pěší nad ţelezniční tratí - ulice Ţiţkova uzavřít: a) smlouvu č. 2011/02/081/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/1 a 2215/2 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností LUST INVEST, s. r. o., se sídlem Pod břehem 796, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) smlouvu č. 2011/02/082/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/2 a 798/5 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností JK capital, s. r. o., se sídlem Osůvky 107, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 1 (celkem 13)

2 c) smlouvu č. 2011/02/083/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 934/1 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a panem H. P., bytem Třinec a panem R. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/673 o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č zahrada, v obci Třinec v k. ú. Konská a pozemky parc. č. 1737/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2224/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2224/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2224/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, do původního stavu, a to za jednorázovou úplatu Kč mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/004/Ja mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/674 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zhotovitele stavby Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejniţší nabídková cena. usnesením č. 2011/675 o rozšíření rozsahu a obsahu předmětu plnění v rámci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o navýšení ceny na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o částku Kč ( Kč vč. DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic, z poloţky Revitalizace povodí Olše 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2009/02/048/No ze dne na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec mezi městem Třinec a společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenské 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 13)

3 usnesením č. 2011/676 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci takto: 1. Magát, spol. s r. o., Nad Tyrkou 103, Třinec IČ L.GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec IČ D 5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/095/No na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci mezi městem Třinec a společností Magát, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nad Tyrkou 103, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/677 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba takto: 1. Ing. arch. Jiří Fiala, nám. Svobody 527, Třinec IČ MARPO, s. r. o., 28. října 201, Ostrava-Mariánské Hory IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/096/No na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Ing. arch. Jiřím Fialou, se sídlem ve městě Třinec, nám. Svobody 527, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/678 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká uzavřít mandátní smlouvu č. 2011/02/094/No na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká mezi městem Třinec a společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Husova 401, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/679 revokovat usnesení č. 2009/2923 projednávané na 56. schůzi rady města konané dne ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 28 (uţší řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Brownfield Frýdecká 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejniţší nabídková cena Strana 3 (celkem 13)

4 4) rozhodla o sloţení komise pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Daniel Fojcik Ing. Michal Beier Ing. arch. Boris Petrov Ing. Jarmila Šagátová, Ing. Jan Niemiec hlas poradní Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Roman Šebesta Alexandra Lipowská Ing. Libor Jasiński Ladislav Chaloupka 5) schválila kvalifikační dokumentaci Brownfield Frýdecká, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/680 uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/097/No na provedení prací na akci Protihlukové zabezpečení výměna oken mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/681 1) schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ na celoroční provoz pylové informační sluţby ve výši Kč. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu organizační jednotky č Fond ţivotního prostředí města Třince uzavřít smlouvu č. 2011/01/019/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ a městem Třinec o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační sluţby, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/682 a) o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec 1. ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, Vinohrady 793/43, Brno IČ ECM ECO MONITORING, spol. s r. o., Dobrá 240, Dobrá IČ b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/01/020/Tu na Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec mezi městem Třinec a firmou ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, se sídlem Vinohrady 793/43, Brno, IČ , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 13)

5 usnesením č. 2011/683 o ukončení smlouvy ev. č. 2003/01/019 ze dne o odvádění odpadních vod kanalizací dohodou mezi městem Třinec a společností ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec, IČ ke dni usnesením č. 2011/684 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana M. H., bytem Třinec. usnesením č. 2011/685 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana Z. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2011/686 uzavřít darovací smlouvu č. j. 2011/10/005/Še mezi městem Třinec a společností MEPAC CZ, s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 862, PSČ , IČ , na poskytnutí peněţitého daru ve výši Kč. usnesením č. 2011/687 nepodílet se na opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice z finančních prostředků města vydat souhlas k opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice na náklady paní E. K., bytem Třinec. usnesením č. 2011/688 neschválit prominutí nájemného občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , ve výši Kč, za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ ) uložila viz ÚKOLY. Strana 5 (celkem 13)

6 usnesením č. 2011/689 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Slezská sanace a odvodnění sklepních prostorů takto: 1. RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec-Lyţbice IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/211/Kr mezi městem Třinec a společností RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/690 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Nebory přípojka dešťové kanalizace takto: 1. Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec IČ INSTALL CZ, s. r. o., Na Baštici 168, Staré Město Frýdek Místek IČ CSK-Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/210/Kr mezi městem Třinec a společností Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/691 uzavřít dohodu č. 2011/06/209/Ma o bezplatném uţívání části areálu parčíku v Třinci - Karpentná mezi městem Třinec a Osadním výborem v Třinci - Karpentná, a to budovy bez č. p., o výměře 47 m 2, parc. č. 260 a pozemku parc. č. 277/6, o výměře 851,86 m 2, vše v k. ú. Karpentná, obec Třinec, za účelem zasedání osadního výboru a zajištění styku s občany, na dobu neurčitou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/692 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce památníku padlých za 2. světové války na městském hřbitově v Třinci Folvarku takto: 1. GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha IČ LEMAN-International, s. r. o., Na Zbytkách 10, Staré Město IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/212/Kr mezi městem Třinec a společností GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 13)

7 usnesením č. 2011/693 1) vzala na vědomí informaci o havarijním stavu budovy ředitelky Městské knihovny Třinec, příspěvkové organizace, na ulici Lidická 541, Třinec. usnesením č. 2011/694 1) schválila upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů v domě zvláštního určení Dům s pečovatelskou sluţbou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí stanovisko Sociálně zdravotní komise, ţe s účinností od do odvolání nebude řešit ţádosti o přednostní umístění na bytovou jednotku 0+1, které mají méně neţ 40 bodů. usnesením č. 2011/695 1) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Sociální sluţby města Třince, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/696 podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatila nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemkyni městského bytu paní E. O., uţívající byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemcům městského bytu manţelům J. K. a V. K., uţívajícím byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec. Strana 7 (celkem 13)

8 usnesením č. 2011/697 doplnit uţší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o ţadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. pan P. B., bytem Třinec, ţádost od paní B. Š., bytem Třinec, ţádost od pan J. S., bytem Třinec, ţádost od pan L. P., bytem Třinec, ţádost od paní A. T., bytem Třinec, ţádost od pan G. C., bytem Třinec, ţádost od paní D. J., bytem Třinec, ţádost od paní S. N., bytem Třinec, ţádost od usnesením č. 2011/698 a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní M. D., bytem Třinec, pro paní Ţ. Ć., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/286/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní P. N., bytem Třinec, pro pana J. S., bytem Mosty u Jablunkova, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/287/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/699 uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/290/Za mezi městem Třinec a panem I. M., bytem Třinec, na byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, se sníţenou kvalitou, postaveného na pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, současně uţívaného na základě dohody o poskytnutí přístřeší, od na dobu určitou 6 měsíců ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 13)

9 usnesením č. 2011/700 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan T. G., bytem Třinec, bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan M. M., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, jehoţ nájemci jsou manţelé T. S. a I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2011/05/ /Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1, 2 a 3 přednesu. usnesením č. 2011/701 a) upravit smluvní podmínky v nájemní smlouvě č. 526 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Family drogerie, s. r. o., se sídlem K Ţiţkovu 9/640, Praha 9 - Vysočany, IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 367 na ul. Poštovní v Třinci, formou dodatku č. 9 nájemní smlouvy, jehoţ obsahem bude: souhlas pronajímatele se stavebními úpravami na předmětu nájmu provedením částečné rekonstrukce prostorů spočívající v poloţení nové keramické dlaţby, vybudování podhledového kazetového stropu (kazety SDK tl. 12,5 mm, rozměr 60x60 mm), instalaci nového moderního osvětlení zabudovaného do kazetového stropu a úpravě topení výměna radiátorů se současným ujednáním, ţe veškeré investice (dále jen adaptace předmětu nájmu) provede nájemce výlučně na své náklady, přičemţ není oprávněn poţadovat po pronajímateli, a to ani při ukončení nájmu ve smyslu ustanovení 667 odst. 1 věta poslední občanského zákoníku protihodnotu toho, oč se zvýšila hodnota předmětu nájmu v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) usnesení dohoda smluvních stran o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění nájemcem v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) dohoda smluvních stran, ţe s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku po dobu 5 let, nebude pronajímatel oprávněn bez důvodu ukončit nájemní vztah výpovědí dle čl. VII. odst. 3 nájemní smlouvy b) uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 526 ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/702 zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 2543/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 69 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice, a to manţ. M. B., bytem Třinec a L. B., bytem Třinec, a manţ. P. B. a S. B., bytem Mosty u Jablunkova, za odhadní cenu Strana 9 (celkem 13)

10 , ţe nemá záměr odprodat část pozemku parc. č. 2560/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 56 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č. 2560/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, panu P. L., bytem Třinec, a panu R. P., bytem Třinec, za odhadní cenu, min. však 600 Kč/m². usnesením č. 2011/703 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/293/Sk ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/704 a) revokovat usnesení č. 2011/576 z 16. schůze rady města ze dne ve věci přidělení bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, mimo uţší pořadí s dluţnou částkou, panu M. T., bytem Třinec, v plném rozsahu b) přidělit mimo uţší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, paní S. K., bytem Třinec, za podmínky úhrady částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku za dluţníkem L. B., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 3) usnesení c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/288/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu postoupit nad rámec vnitřní směrnice č. 8/2010 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince do součtu postoupené pohledávky paní S. K., bytem Třinec, i úhradu dluhu za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout o postoupení pohledávky ve výši Kč, kterou má město Třinec za L. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená včetně příslušenství, vyúčtování sluţeb za r a 2009 a za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě, a to za úplatu ve výši Kč paní S. K., bytem Třinec b) rozhodnout o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky č. 2011/05/289/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 13)

11 usnesením č. 2011/705 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch pana K. K., bytem Bystřice, spočívající v právu umístění a vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na částech pozemků parc. č. 2/140 a 2/65 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m 2, min. 360 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/294/Vi ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/706 zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 1936/1 o výměře 211 m² a parc. č o výměře m², oba v k. ú. Konská a obci Třinec, předem určenému zájemci, provozovateli bazénu na pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Konská, a to panu J. B., bytem Vendryně, za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m²/rok. usnesením č. 2011/707 1) vzala na vědomí a) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , a společností Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. b) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ a společností Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 50 cm² objektu bez čp/če ( personální chata ), postaveného na pozemku parc. č. 735 v k. ú. Oldřichovice a obci Třinec, části plochy střechy ve výměře 40 cm² a části boční stěny ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , za účelem umístění 3 ks anténních zařízení za dohodnuté nájemné ve výši 122 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne ) rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , za účelem umístění 1 ks antény za dohodnuté nájemné ve výši 30 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne Strana 11 (celkem 13)

12 usnesením č. 2011/708 1) vzala na vědomí v souvislosti s ukončením podnájmu ke dni mezi městem Třinec, jakoţto nájemcem, a společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , jakoţto podnájemcem, na základě podnájemní smlouvy č. 2010/05/019/Př ze dne a) existenci peněţité pohledávky města za podnájemcem z titulu podnájemného ve výši Kč ke dni , a to: za období roku 2009 v částce Kč za období roku 2010 v částce Kč za období od do v částce Kč b) návrh na odkup movitých věcí nabízených podnájemcem specifikovaných co do druhu a cen dle přílohy č. 1 přednesu za celkovou nabízenou cenu Kč 2) neschválila návrh podnájemce na odkup movitých věcí dle bodu 1) písm. b) usnesení 3) rozhodla o moţnosti odkupu movitých věcí dle přílohy č. 1 přednesu jednat za následujících podmínek: a) město si stanoví okruh věcí z nabídky podnájemce b) vybrané movité věci budou pro účely stanovení ceny oceněny znaleckým posudkem znalcem vybraným městem c) počet a kupní cena věcí zjištěná znalcem bude dosahovat do výše pohledávky města Třince za podnájemcem z titulu dluţného podnájemného, tj. maximálně do Kč d) pohledávka kupní ceny podnájemce bude v kupní smlouvě v části platební podmínky ujednáním započtena proti pohledávce města na podnájemném e) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2011/709 1) vzala na vědomí zprávu likvidátorky společnosti Třinecká společnost pro nakládání s odpady, s. r. o., paní Aleny Sikorové, Krátká 665/1, Třinec, o průběhu likvidace této společnosti. usnesením č. 2011/710 1) schválila ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2011/688 38/19 Řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , postupovat ve věci prominutí pohledávky občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: Mgr. Radek Procházka, ředitel STaRS Termín: RMě konaná dne Strana 12 (celkem 13)

13 U usnesení č. 2011/708 39/19 Vedoucí odboru správy majetku města: a) písemně informovat podnájemce o odmítnutí nabídky na odkup movitých věcí dle bodu 2 usnesení, včetně podmínek moţného odkupu dle bodu 3 usnesení b) v případě souhlasu podnájemce s podmínkami města dle bodu 3) usnesení, předloţit radě města ke schválení seznam věcí pro odkup dle bodu 3) písm. a) usnesení kupní smlouvu v souladu s podmínkami dle bodu 3) písm. b) aţ e) usnesení. Zodp.: Ing. Jana Kafková, vedoucí odboru správy majetku města Termín: RMě konaná dne NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 40/19 Ing. Miriam Hronovské, vedoucí odboru dopravy, při přípravě rozpočtu města Třince na rok 2012 navrhnout v rámci organizační jednotky 10 (odbor dopravy) částku potřebnou na zpracování studie technického řešení křiţovatky ul. Kaštanové a ulice vedoucí kolem katolického kostela ke hřbitovu. Zodp.: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy Termín: říjen /19 Ing. Ivo Kantorovi, místostarostovi města, v případě zájmu paní E. K. ve věci výstavby (úpravy) příjezdové cesty k rodinnému domu, projednat moţnosti spolupráce se společností Nehlsen Třinec, s.r.o. Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 13 (celkem 13)

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více