Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2011/670 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2011/671 a) o zřízení věcného břemene pro stavbu Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č. 1066/14, v obci Třinec v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč (vč. DPH), mezi městem Třinec a Ing. Luďkem Peterem Bc., bytem 1. máje 149, Bohumín, Skřečoň, PSČ b) uzavřít v rámci stavby Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/092/Du, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/672 v rámci akce Demolice lávky pro pěší nad ţelezniční tratí - ulice Ţiţkova uzavřít: a) smlouvu č. 2011/02/081/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/1 a 2215/2 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností LUST INVEST, s. r. o., se sídlem Pod břehem 796, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) smlouvu č. 2011/02/082/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/2 a 798/5 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností JK capital, s. r. o., se sídlem Osůvky 107, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 1 (celkem 13)

2 c) smlouvu č. 2011/02/083/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 934/1 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a panem H. P., bytem Třinec a panem R. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/673 o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č zahrada, v obci Třinec v k. ú. Konská a pozemky parc. č. 1737/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2224/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2224/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2224/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, do původního stavu, a to za jednorázovou úplatu Kč mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/004/Ja mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/674 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zhotovitele stavby Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejniţší nabídková cena. usnesením č. 2011/675 o rozšíření rozsahu a obsahu předmětu plnění v rámci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o navýšení ceny na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o částku Kč ( Kč vč. DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic, z poloţky Revitalizace povodí Olše 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2009/02/048/No ze dne na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec mezi městem Třinec a společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenské 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 13)

3 usnesením č. 2011/676 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci takto: 1. Magát, spol. s r. o., Nad Tyrkou 103, Třinec IČ L.GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec IČ D 5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/095/No na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci mezi městem Třinec a společností Magát, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nad Tyrkou 103, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/677 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba takto: 1. Ing. arch. Jiří Fiala, nám. Svobody 527, Třinec IČ MARPO, s. r. o., 28. října 201, Ostrava-Mariánské Hory IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/096/No na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Ing. arch. Jiřím Fialou, se sídlem ve městě Třinec, nám. Svobody 527, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/678 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká uzavřít mandátní smlouvu č. 2011/02/094/No na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká mezi městem Třinec a společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Husova 401, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/679 revokovat usnesení č. 2009/2923 projednávané na 56. schůzi rady města konané dne ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 28 (uţší řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Brownfield Frýdecká 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejniţší nabídková cena Strana 3 (celkem 13)

4 4) rozhodla o sloţení komise pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Daniel Fojcik Ing. Michal Beier Ing. arch. Boris Petrov Ing. Jarmila Šagátová, Ing. Jan Niemiec hlas poradní Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Roman Šebesta Alexandra Lipowská Ing. Libor Jasiński Ladislav Chaloupka 5) schválila kvalifikační dokumentaci Brownfield Frýdecká, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/680 uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/097/No na provedení prací na akci Protihlukové zabezpečení výměna oken mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/681 1) schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ na celoroční provoz pylové informační sluţby ve výši Kč. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu organizační jednotky č Fond ţivotního prostředí města Třince uzavřít smlouvu č. 2011/01/019/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ a městem Třinec o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační sluţby, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/682 a) o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec 1. ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, Vinohrady 793/43, Brno IČ ECM ECO MONITORING, spol. s r. o., Dobrá 240, Dobrá IČ b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/01/020/Tu na Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec mezi městem Třinec a firmou ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, se sídlem Vinohrady 793/43, Brno, IČ , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 13)

5 usnesením č. 2011/683 o ukončení smlouvy ev. č. 2003/01/019 ze dne o odvádění odpadních vod kanalizací dohodou mezi městem Třinec a společností ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec, IČ ke dni usnesením č. 2011/684 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana M. H., bytem Třinec. usnesením č. 2011/685 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana Z. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2011/686 uzavřít darovací smlouvu č. j. 2011/10/005/Še mezi městem Třinec a společností MEPAC CZ, s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 862, PSČ , IČ , na poskytnutí peněţitého daru ve výši Kč. usnesením č. 2011/687 nepodílet se na opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice z finančních prostředků města vydat souhlas k opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice na náklady paní E. K., bytem Třinec. usnesením č. 2011/688 neschválit prominutí nájemného občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , ve výši Kč, za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ ) uložila viz ÚKOLY. Strana 5 (celkem 13)

6 usnesením č. 2011/689 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Slezská sanace a odvodnění sklepních prostorů takto: 1. RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec-Lyţbice IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/211/Kr mezi městem Třinec a společností RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/690 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Nebory přípojka dešťové kanalizace takto: 1. Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec IČ INSTALL CZ, s. r. o., Na Baštici 168, Staré Město Frýdek Místek IČ CSK-Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/210/Kr mezi městem Třinec a společností Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/691 uzavřít dohodu č. 2011/06/209/Ma o bezplatném uţívání části areálu parčíku v Třinci - Karpentná mezi městem Třinec a Osadním výborem v Třinci - Karpentná, a to budovy bez č. p., o výměře 47 m 2, parc. č. 260 a pozemku parc. č. 277/6, o výměře 851,86 m 2, vše v k. ú. Karpentná, obec Třinec, za účelem zasedání osadního výboru a zajištění styku s občany, na dobu neurčitou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/692 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce památníku padlých za 2. světové války na městském hřbitově v Třinci Folvarku takto: 1. GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha IČ LEMAN-International, s. r. o., Na Zbytkách 10, Staré Město IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/212/Kr mezi městem Třinec a společností GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 13)

7 usnesením č. 2011/693 1) vzala na vědomí informaci o havarijním stavu budovy ředitelky Městské knihovny Třinec, příspěvkové organizace, na ulici Lidická 541, Třinec. usnesením č. 2011/694 1) schválila upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů v domě zvláštního určení Dům s pečovatelskou sluţbou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí stanovisko Sociálně zdravotní komise, ţe s účinností od do odvolání nebude řešit ţádosti o přednostní umístění na bytovou jednotku 0+1, které mají méně neţ 40 bodů. usnesením č. 2011/695 1) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Sociální sluţby města Třince, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/696 podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatila nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemkyni městského bytu paní E. O., uţívající byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemcům městského bytu manţelům J. K. a V. K., uţívajícím byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec. Strana 7 (celkem 13)

8 usnesením č. 2011/697 doplnit uţší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o ţadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. pan P. B., bytem Třinec, ţádost od paní B. Š., bytem Třinec, ţádost od pan J. S., bytem Třinec, ţádost od pan L. P., bytem Třinec, ţádost od paní A. T., bytem Třinec, ţádost od pan G. C., bytem Třinec, ţádost od paní D. J., bytem Třinec, ţádost od paní S. N., bytem Třinec, ţádost od usnesením č. 2011/698 a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní M. D., bytem Třinec, pro paní Ţ. Ć., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/286/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní P. N., bytem Třinec, pro pana J. S., bytem Mosty u Jablunkova, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/287/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/699 uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/290/Za mezi městem Třinec a panem I. M., bytem Třinec, na byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, se sníţenou kvalitou, postaveného na pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, současně uţívaného na základě dohody o poskytnutí přístřeší, od na dobu určitou 6 měsíců ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 13)

9 usnesením č. 2011/700 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan T. G., bytem Třinec, bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan M. M., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, jehoţ nájemci jsou manţelé T. S. a I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2011/05/ /Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1, 2 a 3 přednesu. usnesením č. 2011/701 a) upravit smluvní podmínky v nájemní smlouvě č. 526 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Family drogerie, s. r. o., se sídlem K Ţiţkovu 9/640, Praha 9 - Vysočany, IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 367 na ul. Poštovní v Třinci, formou dodatku č. 9 nájemní smlouvy, jehoţ obsahem bude: souhlas pronajímatele se stavebními úpravami na předmětu nájmu provedením částečné rekonstrukce prostorů spočívající v poloţení nové keramické dlaţby, vybudování podhledového kazetového stropu (kazety SDK tl. 12,5 mm, rozměr 60x60 mm), instalaci nového moderního osvětlení zabudovaného do kazetového stropu a úpravě topení výměna radiátorů se současným ujednáním, ţe veškeré investice (dále jen adaptace předmětu nájmu) provede nájemce výlučně na své náklady, přičemţ není oprávněn poţadovat po pronajímateli, a to ani při ukončení nájmu ve smyslu ustanovení 667 odst. 1 věta poslední občanského zákoníku protihodnotu toho, oč se zvýšila hodnota předmětu nájmu v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) usnesení dohoda smluvních stran o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění nájemcem v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) dohoda smluvních stran, ţe s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku po dobu 5 let, nebude pronajímatel oprávněn bez důvodu ukončit nájemní vztah výpovědí dle čl. VII. odst. 3 nájemní smlouvy b) uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 526 ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/702 zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 2543/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 69 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice, a to manţ. M. B., bytem Třinec a L. B., bytem Třinec, a manţ. P. B. a S. B., bytem Mosty u Jablunkova, za odhadní cenu Strana 9 (celkem 13)

10 , ţe nemá záměr odprodat část pozemku parc. č. 2560/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 56 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č. 2560/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, panu P. L., bytem Třinec, a panu R. P., bytem Třinec, za odhadní cenu, min. však 600 Kč/m². usnesením č. 2011/703 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/293/Sk ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/704 a) revokovat usnesení č. 2011/576 z 16. schůze rady města ze dne ve věci přidělení bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, mimo uţší pořadí s dluţnou částkou, panu M. T., bytem Třinec, v plném rozsahu b) přidělit mimo uţší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, paní S. K., bytem Třinec, za podmínky úhrady částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku za dluţníkem L. B., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 3) usnesení c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/288/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu postoupit nad rámec vnitřní směrnice č. 8/2010 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince do součtu postoupené pohledávky paní S. K., bytem Třinec, i úhradu dluhu za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout o postoupení pohledávky ve výši Kč, kterou má město Třinec za L. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená včetně příslušenství, vyúčtování sluţeb za r a 2009 a za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě, a to za úplatu ve výši Kč paní S. K., bytem Třinec b) rozhodnout o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky č. 2011/05/289/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 13)

11 usnesením č. 2011/705 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch pana K. K., bytem Bystřice, spočívající v právu umístění a vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na částech pozemků parc. č. 2/140 a 2/65 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m 2, min. 360 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/294/Vi ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/706 zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 1936/1 o výměře 211 m² a parc. č o výměře m², oba v k. ú. Konská a obci Třinec, předem určenému zájemci, provozovateli bazénu na pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Konská, a to panu J. B., bytem Vendryně, za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m²/rok. usnesením č. 2011/707 1) vzala na vědomí a) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , a společností Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. b) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ a společností Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 50 cm² objektu bez čp/če ( personální chata ), postaveného na pozemku parc. č. 735 v k. ú. Oldřichovice a obci Třinec, části plochy střechy ve výměře 40 cm² a části boční stěny ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , za účelem umístění 3 ks anténních zařízení za dohodnuté nájemné ve výši 122 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne ) rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , za účelem umístění 1 ks antény za dohodnuté nájemné ve výši 30 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne Strana 11 (celkem 13)

12 usnesením č. 2011/708 1) vzala na vědomí v souvislosti s ukončením podnájmu ke dni mezi městem Třinec, jakoţto nájemcem, a společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , jakoţto podnájemcem, na základě podnájemní smlouvy č. 2010/05/019/Př ze dne a) existenci peněţité pohledávky města za podnájemcem z titulu podnájemného ve výši Kč ke dni , a to: za období roku 2009 v částce Kč za období roku 2010 v částce Kč za období od do v částce Kč b) návrh na odkup movitých věcí nabízených podnájemcem specifikovaných co do druhu a cen dle přílohy č. 1 přednesu za celkovou nabízenou cenu Kč 2) neschválila návrh podnájemce na odkup movitých věcí dle bodu 1) písm. b) usnesení 3) rozhodla o moţnosti odkupu movitých věcí dle přílohy č. 1 přednesu jednat za následujících podmínek: a) město si stanoví okruh věcí z nabídky podnájemce b) vybrané movité věci budou pro účely stanovení ceny oceněny znaleckým posudkem znalcem vybraným městem c) počet a kupní cena věcí zjištěná znalcem bude dosahovat do výše pohledávky města Třince za podnájemcem z titulu dluţného podnájemného, tj. maximálně do Kč d) pohledávka kupní ceny podnájemce bude v kupní smlouvě v části platební podmínky ujednáním započtena proti pohledávce města na podnájemném e) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2011/709 1) vzala na vědomí zprávu likvidátorky společnosti Třinecká společnost pro nakládání s odpady, s. r. o., paní Aleny Sikorové, Krátká 665/1, Třinec, o průběhu likvidace této společnosti. usnesením č. 2011/710 1) schválila ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2011/688 38/19 Řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , postupovat ve věci prominutí pohledávky občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: Mgr. Radek Procházka, ředitel STaRS Termín: RMě konaná dne Strana 12 (celkem 13)

13 U usnesení č. 2011/708 39/19 Vedoucí odboru správy majetku města: a) písemně informovat podnájemce o odmítnutí nabídky na odkup movitých věcí dle bodu 2 usnesení, včetně podmínek moţného odkupu dle bodu 3 usnesení b) v případě souhlasu podnájemce s podmínkami města dle bodu 3) usnesení, předloţit radě města ke schválení seznam věcí pro odkup dle bodu 3) písm. a) usnesení kupní smlouvu v souladu s podmínkami dle bodu 3) písm. b) aţ e) usnesení. Zodp.: Ing. Jana Kafková, vedoucí odboru správy majetku města Termín: RMě konaná dne NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 40/19 Ing. Miriam Hronovské, vedoucí odboru dopravy, při přípravě rozpočtu města Třince na rok 2012 navrhnout v rámci organizační jednotky 10 (odbor dopravy) částku potřebnou na zpracování studie technického řešení křiţovatky ul. Kaštanové a ulice vedoucí kolem katolického kostela ke hřbitovu. Zodp.: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy Termín: říjen /19 Ing. Ivo Kantorovi, místostarostovi města, v případě zájmu paní E. K. ve věci výstavby (úpravy) příjezdové cesty k rodinnému domu, projednat moţnosti spolupráce se společností Nehlsen Třinec, s.r.o. Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 13 (celkem 13)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje U S N E S E N Í z 25. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13.12.2011 v 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici Rada obce Bystřice projednala a: 693/25/11 bere na vědomí

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č. 20/261 pořad 20. schůze rady obce konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. června 2011 usnesením č. 2011/597 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 13.06.2011. usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 122. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 09. června 2014 usnesením č. 2014/4423 1) schválila program 122. schůze rady města, konané dne 09.06.2014. usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 26/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 26/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více