Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2011/670 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2011/671 a) o zřízení věcného břemene pro stavbu Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č. 1066/14, v obci Třinec v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč (vč. DPH), mezi městem Třinec a Ing. Luďkem Peterem Bc., bytem 1. máje 149, Bohumín, Skřečoň, PSČ b) uzavřít v rámci stavby Třinec-Dolní Líštná, Němcův kopec likvidace septiku a návrh ČOV smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/092/Du, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/672 v rámci akce Demolice lávky pro pěší nad ţelezniční tratí - ulice Ţiţkova uzavřít: a) smlouvu č. 2011/02/081/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/1 a 2215/2 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností LUST INVEST, s. r. o., se sídlem Pod břehem 796, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) smlouvu č. 2011/02/082/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 798/2 a 798/5 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a společností JK capital, s. r. o., se sídlem Osůvky 107, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 1 (celkem 13)

2 c) smlouvu č. 2011/02/083/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 934/1 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a panem H. P., bytem Třinec a panem R. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/673 o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek parc. č zahrada, v obci Třinec v k. ú. Konská a pozemky parc. č. 1737/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2224/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2224/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2224/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, do původního stavu, a to za jednorázovou úplatu Kč mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/004/Ja mezi městem Třinec a společností Třinecké ţelezárny, a. s., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/674 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zhotovitele stavby Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Křiţovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejniţší nabídková cena. usnesením č. 2011/675 o rozšíření rozsahu a obsahu předmětu plnění v rámci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o navýšení ceny na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec o částku Kč ( Kč vč. DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic, z poloţky Revitalizace povodí Olše 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2009/02/048/No ze dne na provádění technického dozoru při realizaci stavby Revitalizace povodí Olše, projekt č. 6 Stavba kanalizace ve městě Třinec mezi městem Třinec a společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenské 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 13)

3 usnesením č. 2011/676 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci takto: 1. Magát, spol. s r. o., Nad Tyrkou 103, Třinec IČ L.GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec IČ D 5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/095/No na provedení stavebních prací Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě (u č. p. 110) v Třinci mezi městem Třinec a společností Magát, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nad Tyrkou 103, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/677 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba takto: 1. Ing. arch. Jiří Fiala, nám. Svobody 527, Třinec IČ MARPO, s. r. o., 28. října 201, Ostrava-Mariánské Hory IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/096/No na vypracování projektové dokumentace Domov pro seniory v Nýdku rekonstrukce a přístavba mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Ing. arch. Jiřím Fialou, se sídlem ve městě Třinec, nám. Svobody 527, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/678 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/2009 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká uzavřít mandátní smlouvu č. 2011/02/094/No na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká mezi městem Třinec a společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Husova 401, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/679 revokovat usnesení č. 2009/2923 projednávané na 56. schůzi rady města konané dne ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 28 (uţší řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Brownfield Frýdecká 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejniţší nabídková cena Strana 3 (celkem 13)

4 4) rozhodla o sloţení komise pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Daniel Fojcik Ing. Michal Beier Ing. arch. Boris Petrov Ing. Jarmila Šagátová, Ing. Jan Niemiec hlas poradní Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Roman Šebesta Alexandra Lipowská Ing. Libor Jasiński Ladislav Chaloupka 5) schválila kvalifikační dokumentaci Brownfield Frýdecká, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/680 uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/097/No na provedení prací na akci Protihlukové zabezpečení výměna oken mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/681 1) schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ na celoroční provoz pylové informační sluţby ve výši Kč. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu organizační jednotky č Fond ţivotního prostředí města Třince uzavřít smlouvu č. 2011/01/019/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, , IČ a městem Třinec o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační sluţby, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/682 a) o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec 1. ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, Vinohrady 793/43, Brno IČ ECM ECO MONITORING, spol. s r. o., Dobrá 240, Dobrá IČ b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/01/020/Tu na Nákup analyzátorů oxidů dusíku a těkavých organických látek Třinec mezi městem Třinec a firmou ENVItech Bohemia, s. r. o., Středisko Brno, se sídlem Vinohrady 793/43, Brno, IČ , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 13)

5 usnesením č. 2011/683 o ukončení smlouvy ev. č. 2003/01/019 ze dne o odvádění odpadních vod kanalizací dohodou mezi městem Třinec a společností ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec, IČ ke dni usnesením č. 2011/684 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana M. H., bytem Třinec. usnesením č. 2011/685 neudělit výjimku z usnesení č. 2007/199 z 5. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního uţívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování pro pana Z. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2011/686 uzavřít darovací smlouvu č. j. 2011/10/005/Še mezi městem Třinec a společností MEPAC CZ, s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 862, PSČ , IČ , na poskytnutí peněţitého daru ve výši Kč. usnesením č. 2011/687 nepodílet se na opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice z finančních prostředků města vydat souhlas k opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyţbice na náklady paní E. K., bytem Třinec. usnesením č. 2011/688 neschválit prominutí nájemného občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , ve výši Kč, za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ ) uložila viz ÚKOLY. Strana 5 (celkem 13)

6 usnesením č. 2011/689 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Slezská sanace a odvodnění sklepních prostorů takto: 1. RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec-Lyţbice IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/211/Kr mezi městem Třinec a společností RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/690 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci MŠ Nebory přípojka dešťové kanalizace takto: 1. Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec IČ INSTALL CZ, s. r. o., Na Baštici 168, Staré Město Frýdek Místek IČ CSK-Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/210/Kr mezi městem Třinec a společností Milan Holec stavební firma, s. r. o., Nábřeţní 1029, Lyţbice, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/691 uzavřít dohodu č. 2011/06/209/Ma o bezplatném uţívání části areálu parčíku v Třinci - Karpentná mezi městem Třinec a Osadním výborem v Třinci - Karpentná, a to budovy bez č. p., o výměře 47 m 2, parc. č. 260 a pozemku parc. č. 277/6, o výměře 851,86 m 2, vše v k. ú. Karpentná, obec Třinec, za účelem zasedání osadního výboru a zajištění styku s občany, na dobu neurčitou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/692 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce památníku padlých za 2. světové války na městském hřbitově v Třinci Folvarku takto: 1. GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha IČ LEMAN-International, s. r. o., Na Zbytkách 10, Staré Město IČ uzavřít smlouvu č. 2011/06/212/Kr mezi městem Třinec a společností GEMA ART GROUP, a. s., Haštalská 760/27, Praha, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 13)

7 usnesením č. 2011/693 1) vzala na vědomí informaci o havarijním stavu budovy ředitelky Městské knihovny Třinec, příspěvkové organizace, na ulici Lidická 541, Třinec. usnesením č. 2011/694 1) schválila upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů v domě zvláštního určení Dům s pečovatelskou sluţbou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí stanovisko Sociálně zdravotní komise, ţe s účinností od do odvolání nebude řešit ţádosti o přednostní umístění na bytovou jednotku 0+1, které mají méně neţ 40 bodů. usnesením č. 2011/695 1) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Sociální sluţby města Třince, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních sluţeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a to ve znění návrhu předloţeného ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/696 podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatila nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemkyni městského bytu paní E. O., uţívající byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec podat výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, s přiznáním přístřeší, nájemcům městského bytu manţelům J. K. a V. K., uţívajícím byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec. Strana 7 (celkem 13)

8 usnesením č. 2011/697 doplnit uţší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o ţadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. pan P. B., bytem Třinec, ţádost od paní B. Š., bytem Třinec, ţádost od pan J. S., bytem Třinec, ţádost od pan L. P., bytem Třinec, ţádost od paní A. T., bytem Třinec, ţádost od pan G. C., bytem Třinec, ţádost od paní D. J., bytem Třinec, ţádost od paní S. N., bytem Třinec, ţádost od usnesením č. 2011/698 a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní M. D., bytem Třinec, pro paní Ţ. Ć., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/286/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) poskytnout souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, nájemkyni paní P. N., bytem Třinec, pro pana J. S., bytem Mosty u Jablunkova, na dobu 1 roku b) uzavřít dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2011/05/287/Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/699 uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/290/Za mezi městem Třinec a panem I. M., bytem Třinec, na byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, se sníţenou kvalitou, postaveného na pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, současně uţívaného na základě dohody o poskytnutí přístřeší, od na dobu určitou 6 měsíců ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 13)

9 usnesením č. 2011/700 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan T. G., bytem Třinec, bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, jehoţ nájemcem je pan M. M., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, jehoţ nájemci jsou manţelé T. S. a I. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2011/05/ /Za, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1, 2 a 3 přednesu. usnesením č. 2011/701 a) upravit smluvní podmínky v nájemní smlouvě č. 526 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Family drogerie, s. r. o., se sídlem K Ţiţkovu 9/640, Praha 9 - Vysočany, IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 367 na ul. Poštovní v Třinci, formou dodatku č. 9 nájemní smlouvy, jehoţ obsahem bude: souhlas pronajímatele se stavebními úpravami na předmětu nájmu provedením částečné rekonstrukce prostorů spočívající v poloţení nové keramické dlaţby, vybudování podhledového kazetového stropu (kazety SDK tl. 12,5 mm, rozměr 60x60 mm), instalaci nového moderního osvětlení zabudovaného do kazetového stropu a úpravě topení výměna radiátorů se současným ujednáním, ţe veškeré investice (dále jen adaptace předmětu nájmu) provede nájemce výlučně na své náklady, přičemţ není oprávněn poţadovat po pronajímateli, a to ani při ukončení nájmu ve smyslu ustanovení 667 odst. 1 věta poslední občanského zákoníku protihodnotu toho, oč se zvýšila hodnota předmětu nájmu v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) usnesení dohoda smluvních stran o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění nájemcem v souvislosti s adaptací předmětu nájmu dle bodu 1a) dohoda smluvních stran, ţe s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku po dobu 5 let, nebude pronajímatel oprávněn bez důvodu ukončit nájemní vztah výpovědí dle čl. VII. odst. 3 nájemní smlouvy b) uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 526 ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/702 zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 2543/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 69 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice, a to manţ. M. B., bytem Třinec a L. B., bytem Třinec, a manţ. P. B. a S. B., bytem Mosty u Jablunkova, za odhadní cenu Strana 9 (celkem 13)

10 , ţe nemá záměr odprodat část pozemku parc. č. 2560/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 56 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Lyţbice a obci Třinec předem určeným zájemcům, vlastníkům budovy na přilehlém pozemku parc. č. 2560/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, panu P. L., bytem Třinec, a panu R. P., bytem Třinec, za odhadní cenu, min. však 600 Kč/m². usnesením č. 2011/703 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/293/Sk ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/704 a) revokovat usnesení č. 2011/576 z 16. schůze rady města ze dne ve věci přidělení bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, mimo uţší pořadí s dluţnou částkou, panu M. T., bytem Třinec, v plném rozsahu b) přidělit mimo uţší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, paní S. K., bytem Třinec, za podmínky úhrady částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku za dluţníkem L. B., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 3) usnesení c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/288/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu postoupit nad rámec vnitřní směrnice č. 8/2010 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince do součtu postoupené pohledávky paní S. K., bytem Třinec, i úhradu dluhu za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout o postoupení pohledávky ve výši Kč, kterou má město Třinec za L. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená včetně příslušenství, vyúčtování sluţeb za r a 2009 a za připojení elektrického zařízení pro odběr elektřiny v bytě, a to za úplatu ve výši Kč paní S. K., bytem Třinec b) rozhodnout o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky č. 2011/05/289/Za ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 13)

11 usnesením č. 2011/705 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch pana K. K., bytem Bystřice, spočívající v právu umístění a vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na částech pozemků parc. č. 2/140 a 2/65 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m 2, min. 360 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/294/Vi ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/706 zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 1936/1 o výměře 211 m² a parc. č o výměře m², oba v k. ú. Konská a obci Třinec, předem určenému zájemci, provozovateli bazénu na pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Konská, a to panu J. B., bytem Vendryně, za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m²/rok. usnesením č. 2011/707 1) vzala na vědomí a) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , a společností Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. b) ukončení podnájemního vztahu zaloţeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ a společností Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , ke dni , na základě ukončení nájemního vztahu mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o. zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 50 cm² objektu bez čp/če ( personální chata ), postaveného na pozemku parc. č. 735 v k. ú. Oldřichovice a obci Třinec, části plochy střechy ve výměře 40 cm² a části boční stěny ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem ul. Ostravská 285, Český Těšín, IČ , za účelem umístění 3 ks anténních zařízení za dohodnuté nájemné ve výši 122 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne ) rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části plochy střechy ve výměře 40 cm² objektu č. p. 58 ( turistická chata ), postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti Radio Čas, s. r. o., se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava Plesná, IČ , za účelem umístění 1 ks antény za dohodnuté nájemné ve výši 30 tis. Kč/rok bez DPH, s účinností ode dne Strana 11 (celkem 13)

12 usnesením č. 2011/708 1) vzala na vědomí v souvislosti s ukončením podnájmu ke dni mezi městem Třinec, jakoţto nájemcem, a společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta 1327/9, Hlučín, IČ , jakoţto podnájemcem, na základě podnájemní smlouvy č. 2010/05/019/Př ze dne a) existenci peněţité pohledávky města za podnájemcem z titulu podnájemného ve výši Kč ke dni , a to: za období roku 2009 v částce Kč za období roku 2010 v částce Kč za období od do v částce Kč b) návrh na odkup movitých věcí nabízených podnájemcem specifikovaných co do druhu a cen dle přílohy č. 1 přednesu za celkovou nabízenou cenu Kč 2) neschválila návrh podnájemce na odkup movitých věcí dle bodu 1) písm. b) usnesení 3) rozhodla o moţnosti odkupu movitých věcí dle přílohy č. 1 přednesu jednat za následujících podmínek: a) město si stanoví okruh věcí z nabídky podnájemce b) vybrané movité věci budou pro účely stanovení ceny oceněny znaleckým posudkem znalcem vybraným městem c) počet a kupní cena věcí zjištěná znalcem bude dosahovat do výše pohledávky města Třince za podnájemcem z titulu dluţného podnájemného, tj. maximálně do Kč d) pohledávka kupní ceny podnájemce bude v kupní smlouvě v části platební podmínky ujednáním započtena proti pohledávce města na podnájemném e) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2011/709 1) vzala na vědomí zprávu likvidátorky společnosti Třinecká společnost pro nakládání s odpady, s. r. o., paní Aleny Sikorové, Krátká 665/1, Třinec, o průběhu likvidace této společnosti. usnesením č. 2011/710 1) schválila ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2011/688 38/19 Řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , postupovat ve věci prominutí pohledávky občanskému sdruţení SK FbC Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , za pronájem sportovní haly příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), IČ , dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: Mgr. Radek Procházka, ředitel STaRS Termín: RMě konaná dne Strana 12 (celkem 13)

13 U usnesení č. 2011/708 39/19 Vedoucí odboru správy majetku města: a) písemně informovat podnájemce o odmítnutí nabídky na odkup movitých věcí dle bodu 2 usnesení, včetně podmínek moţného odkupu dle bodu 3 usnesení b) v případě souhlasu podnájemce s podmínkami města dle bodu 3) usnesení, předloţit radě města ke schválení seznam věcí pro odkup dle bodu 3) písm. a) usnesení kupní smlouvu v souladu s podmínkami dle bodu 3) písm. b) aţ e) usnesení. Zodp.: Ing. Jana Kafková, vedoucí odboru správy majetku města Termín: RMě konaná dne NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 40/19 Ing. Miriam Hronovské, vedoucí odboru dopravy, při přípravě rozpočtu města Třince na rok 2012 navrhnout v rámci organizační jednotky 10 (odbor dopravy) částku potřebnou na zpracování studie technického řešení křiţovatky ul. Kaštanové a ulice vedoucí kolem katolického kostela ke hřbitovu. Zodp.: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy Termín: říjen /19 Ing. Ivo Kantorovi, místostarostovi města, v případě zájmu paní E. K. ve věci výstavby (úpravy) příjezdové cesty k rodinnému domu, projednat moţnosti spolupráce se společností Nehlsen Třinec, s.r.o. Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 13 (celkem 13)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RO 103 15. 9. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 103 15. 9. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 103. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 55/1 Program schůze RM 55/1/1 Schválila program 55. schůze Rady města Příbora. 55/2 Kontrola

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení LOKALITA POD BŘEHEM - TŘINEC (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Lokalita Pod

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více