Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko"

Transkript

1 Všeobecné informace k investičním obchodům poskytnuté PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko Tel.:+43(0) Fax:+43(0) zapsána ve firemním rejstříku vedeném Zemským soudem v Linci FN h, Dále jen zkráceně banka Allgemeine Informationen zum

2 OBSAH I. Banka ) Licence ) Komunikace s bankou...3 II. Služby banky voblasti investování ) Nabízené služby...3 a) Poradenství klientům...3 b) Nákup / prodej cenných papírů...3 c) Správa a úschova cenných papírů včetně vedení zúčtovacího účtu...3 d) Správa majetku...3 e) Nákup jiných finančních nástrojů ) Informace kinvestování (upozornění na rizika) ) Informace pro klienty...4 III. Realizace pokynů klienta ) Oblast použití ) Provádění ) Prováděcí kritéria ) Prováděcí místa...4 a) Pravidelná obchodní místa...4 b) Zvláštní prováděcí místa ) Příkaz klienta ) Pravidla obchodování na burze...5 IV. Konflikty zájmů ) Základní informace k hlavním zásadám řešení konfliktů zájmů ) Informace k podrobnostem...5 V. Finanční podněty ) Základní informace k odměnám za prodej produktů ) Základní informace k ostatním odměnám ) Podrobné Informace...6 VI. Úschova cenných papírů pro klienty ) Úschova u depozitáře ) Kolektivní úschova ) Úschova v zahraničí ) Ochrana cenných papírů klienta ) Zástavní a zadržovací práva...7 VII. Smluvní podmínky a náklady ) Smlouva o účtu cenných papírů ) Ceny a náklady ) Transakce vcizí měně ) Dodatečné daně a náklady ) Platby klientů...7 VIII. Stížnosti...7 Všeobecné informace k investičním obchodům strana 2 z 9

3 Následujícími informacemi o investičních obchodech Vás informujeme o aspektech týkajících se obchodů s cennými papíry, které jsou, pravidelně aktualizovány, k dispozici na webové stránce Vaší banky, či které mohou být případně kdykoli vyžádány prostřednictvím Vašeho poradce. Tyto informace nenahrazují nezbytné smluvní dohody. V následujícím textu se tuzemskem rozumí území Rakouska a zahraničim území mimo Rakouska. Současně se tuzemskou měnou rozumí měna EURO a zahraniční měnou měna odlišná od EURO. I. Banka 1.) Licence Bance byla rakouským Dohledem nad finančním trhem, Praterstraße 23, 1020 Vídeň udělena licence na poskytování bankovních služeb, jež banku opravňuje rovněž k obchodům s jejími klienty v oblasti investičního obchodování a obchodování s cennými papíry. 2.) Komunikace s bankou Při styku se svými klienty používá banka zásadně německý jazyk. Vedle osobního kontaktu v průběhu otvírací doby bankovních míst je klientovi všeobecně k dispozici navázání kontaktu s bankou prostřednictvím telefonu, dopisu, faxu nebo u. Z právního hlediska důležitá korespondence mezi bankou a jejím klientem však musí být pokud nebyla učiněna jiná dohoda realizována písemně. II. Služby banky v oblasti investování 1.) Nabízené služby V oblasti investičního obchodování a obchodování s cennými papíry nabízí banka následující služby: a) Poradenství klientům Analýza poměrů klienta (jako jsou znalosti a zkušenosti, finanční poměry a investiční cíle) a doporučení vlastních produktů primárně od podniků skupiny Raiffeisenbank, např. vlastní emise emise skupiny Raiffeisenbank fondy skupiny Raiffeisenbank nástroje peněžního trhu skupiny Raiffeisenbank U těchto produktů skupiny Raiffeisenbank disponuje banka rozsáhlými informacemi, jako jsou např. informace o aktuální strategii managementu u fondů, a může tedy svým klientům poskytnout podrobné informace k těmto produktům. Vedle detailního poradenství týkajícího se různých investičních produktů skupiny Raiffeisenbank má banka rovněž možnost zajistit svým klientům všeobecné informace o cizích produktech. Investiční strategie navržená bankou při klientském poradenství se řídí podle individuálních poměrů klienta a je zaměřená na jeho investiční cíle, finanční poměry a jeho připravenost nést riziko. Investiční strategie je přizpůsobena znalostem a zkušenostem klienta. b) Nákup / prodej cenných papírů Banka nabízí svým klientům možnost nabývat a prodávat investiční produkty. S ohledem na daný produkt zde banka vystupuje jako prodávající či kupující nebo uzavírá klientem požadovaný obchod na jeho účet s třetí stranou, přičemž často musí být zapojeni také jiní partneři, kterým je pokyn klienta předán. c) Správa a úschova cenných papírů včetně vedení zúčtovacího účtu Banka pro své klienty uschovává cenné papíry, k čemuž pravidelně využívá další profesionální depozitáře. d) Správa majetku Banka přebírá a spravuje majetek svých klientů na základě jejich vlastního rozhodnutí v rámci investiční strategie, na které se s klientem dohodla, a to vždy s ohledem na finanční poměry, znalosti a zkušenosti klienta. e) Nákup jiných finančních nástrojů Banka nabízí svým klientům možnost nabývat a prodávat také jiné finanční nástroje (např. nástroje k zajištění kurzu, termínové obchody s devizami, swapy). S ohledem na daný produkt zde banka vystupuje jako prodávající či kupující nebo uzavírá klientem požadovaný obchod na jeho účet s třetí stranou, přičemž často musí být zapojeni také jiní partneři, kterým je pokyn klienta předán. 2.) Informace k investování (upozornění na rizika) Obecný popis cenných papírů, které mohou být v zásadě předmětem služeb nabízených bankou, se nachází v informacích o investování Upozornění na rizika v investičním obchodování, které klientovi budou předány společně s předloženými Všeobecné informace k investičním obchodům strana 3 z 9

4 Všeobecnými informacemi k investičním obchodům. Před provedením některé ze služeb, klient obdrží další informace a konkrétní upozornění na rizika týkající se příslušného produktu cenných papírů. 3.) Informace pro klienty O službách banky budou klienti informováni s ohledem na příslušné zákonné předpisy. Klientovi bude neprodleně, nejpozději během jednoho obchodního dne po úplné realizaci jeho pokynu, poskytnuto zejména vyúčtování týkající se obchodů s cennými papíry, a sice způsobem, který s ním byl sjednán (poštou, vyzvednutím na přepážce, elektronicky nebo prostřednictvím tiskárny výpisů z účtu). Přehledy cenných papírů, jež jsou klientovi spravovány, mu budou poskytnuty za každý kalendářní rok v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku, pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak. Klient má v rámci správy majetku právo každé tři měsíce obdržet informace o portfoliu. Klient má dále možnost být informován o ztrátách, které v rámci správy majetku přesáhly definovanou hranici. Portfolia jsou oceňována příslušným kurzem každý bankovní den. III. Realizace pokynů klienta Banka určila zásady, jak bude vyřizovat pokyny klientů, aby dospěla k výsledkům, které jsou pro klienta nejlepší. Tyto zásady jsou označovány jako prováděcí politika. Podstatný obsah prováděcí politiky je popsán v následujícím. 1.) Oblast použití Prováděcí politika platí pro pokyny týkající se nákupu nebo prodeje všech typů finančních nástrojů ve smyslu zákonných ustanovení, které banka provádí pro své klienty. Do oblasti použití prováděcí politiky nespadají kupní smlouvy mezi bankou a klientem. Kupní smlouva je uzavírána zejména tehdy, kdy banka a klient sjednávají pro daný obchod pevnou cenu, např. obchody s cennými papíry s pevným kurzem (především obligace), devizy, termínové obchody a mimoburzovní finanční obchody. O prováděcí politice v rámci správy majetku jsou informace poskytovány zvlášť. 2.) Provádění Banka provádí příkazy klientů týkající se nákupu a prodeje cenných papírů za nejlepších podmínek jako komisionář sama (případně také sólovstupem) podle kritérií shrnutých v následujícím bodě. Zejména s ohledem na skutečnost, že banka není členem burzy (přímá účast na regulovaném trhu), neprovede pokyn klienta sama, nýbrž pověří jeho provedením při zachování prováděcí politiky jiný subjekt poskytující finanční služby, zejména jiný institut skupiny Raiffeisenbank. Pokyn klienta bude poté proveden v souladu s opatřeními jiného subjektu poskytujícího finanční služby za účelem dosažení nejlepší možné realizace. Banka může za určitých okolností spojit více pokynů klienta, pokud to však pro klienta nebude celkově nevýhodné. V určitých případech se může stát, že banka spojí realizaci pokynu klienta s pokyny jiného klienta nebo s vlastními obchody. S tím související nezbytné zadání pokynů se řídí podle zásad pro zadávání pokynů stanovených prováděcí politikou. Banka zajistí, aby bylo pokud možno zabráněno znevýhodnění příslušného klienta. Je však třeba brát v úvahu, že spojení jednotlivých pokynů může být rovněž nevýhodné. 3.) Prováděcí kritéria Aby banka pro klienta dosáhla dlouhodobě nejlepších možných výsledků, jsou pro ni důležitá následující kritéria: kurz/cena náklady rychlost pravděpodobnost provedení a realizace druh a rozsah příkazu Výsledek, který je pro klienta nejlepší, určuje celková odměna, kterou má klient docílit při prodeji či vynaložit při nákupu. V případě pokynů ke koupi se při výpočtu celkové odměny k ceně finančního nástroje připočtou náklady spojené s realizací pokynu, které hradí klient. V případě pokynů k prodeji se cena finančního nástroje sníží o náklady spojené s realizací pokynu, které hradí klient. S ohledem na další kritéria je kladen důraz na rychlost a velkou pravděpodobnost realizace, přičemž budou zohledněna oprávněná časová prodlení. 4.) Prováděcí místa Pro pokyny ke koupi budou v rámci prováděcí politiky klientem pro každý cenný papír předem určena vhodná prováděcí místa (např. burza). Konkrétní prováděcí místo bude určeno v okamžiku udělení pokynu (bance). Pokyny k prodeji stávajících položek cenných papírů budou provedeny na příslušné prodejní burze. Dochází-li k prodeji cenných papírů doručením do úschovy, stane se tak okamžikem doručení na burzu, která byla při jejich doručení uvedena. V ostatních případech je prodej prováděn prostřednictvím hlavního obchodního místa. a) Pravidelná obchodní místa (i) Akcie, fondy obchodované výlučně na burze, deriváty obchodované na burzách, ostatní účastnické podíly, certifikáty a opční listy Pokyny budou prováděny na základě výše popsané významnosti kritérií přednostně na příslušném hlavním obchodním místě, jiném regulovaném trhu nebo multilaterálním obchodním systému, neboť je zde s ohledem na stávající burzovní členství a likviditu trhů pravidelně možná realizace v souladu s některým z hlavních prováděcích kritérií. Hlavním obchodním místem je Všeobecné informace k investičním obchodům strana 4 z 9

5 každá burza, která byla určena emitentem a/nebo, na které byl dosažen vysoký obchodní obrat. Pokyny budou pravidelně prováděny vždy na hlavních burzách příslušné země (např. Vídeň, Frankfurt, Stuttgart, Londýn, New York, bližší informace viz příloha Prováděcí místa ). (ii) Obligace U obligací bude vedle kritéria celkové odměny více zohledněna také pravděpodobnost provedení. Pokyn bude proveden prostřednictvím komisionářského obchodu Raiffeisenlandesbank příslušné spolkové země a bude realizován prostřednictvím burzy (hlavní obchodní místo) nebo mimo burzu. (iii)) Emise a zpětný odkup podílů fondu Emise a zpětný odkup podílových listů je prováděn prostřednictvím příslušného depozitáře investičního fondu nebo prostřednictvím obchodních platforem fondu. b) Zvláštní prováděcí místa Pokyny klientů mohou být prováděny mimo regulovaná obchodní místa, pokud by jinak provedení a realizace byly nepravděpodobné (např. mimoburzovní realizace certifikátů kótovaných na burze nebo půjček kótovaných na burze pro nedostatek likvidity na burze). 5.) Příkaz klienta Klient může bance udělit příkaz, na kterém prováděcím místě má být jeho pokyn realizován. Tento příkaz má přednost před ustanoveními prováděcí politiky. Banka výslovně upozorňuje na to, že pokyn klienta a z toho vyplývající odchýlení se od prováděcí politiky může vést k tomu, že pro klienta nebude moci dosáhnout nejlepšího možného výsledku. 6.) Pravidla obchodování na burze Pravidla obchodování na burze nabízejí podrobný přehled burzovních zásad pro správnou realizaci obchodu s cennými papíry. V důsledku průběžné aktualizace burzami popř. obchodními partnery je nezbytná neustálá obnova těchto informací. Aktuální pravidla obchodování na burze obdrží klient prostřednictvím poradce a může je získat rovněž na internetové stránce IV. Konflikty zájmů 1.) Základní informace k hlavním zásadám řešení konfliktů zájmů Banka určila hlavní zásady řešení konfliktu zájmů. Tyto zásady mají zabránit vzniku konfliktu zájmů mezi klientem a bankou klientem a zaměstnancem banky klientem a subjektem, který je bankou kontrolován, nebo mezi klienty banky, a který poškozuje zájmy klienta. Základní rysy těchto zásad vypadají následovně: - Hlavní zásadou je zabránění vzniku konfliktů zájmu. Za tímto účelem je v každé bance zaměstnána odpovědná osoba v oddělení compliance, která v případě nevyhnutelných konfliktů zájmu zajistí příslušnou realizaci investičního obchodu v souladu se zákonnými předpisy a pravidelně informuje obchodní vedoucí. - Při poskytování poradenské činnosti bude zohledněn výlučně zájem klienta. - Případný vlastní obchod banky bude realizován odděleně od obchodu klienta. - V případě konfliktu zájmů v důsledku nedostatku kapacity (tzn. je zadáno více příkazů klientů, než může být skutečně provedeno) budou aplikovány jasně formulované zásady zadávání pokynů stanovené před zadáním pokynu (např. princip priority nebo vyřizování pro rata), aby bylo zabráněno bezpředmětnému upřednostňování jednotlivých klientů. O ostatních konfliktech zájmů budou klienti, v závislosti na konkrétní úloze banky, informováni v jednotlivých případech. - Ceny vlastních produktů jsou stanovovány na základě aktuálních poměrů na trhu. - Aby banka zabránila výměně informací mezi osobami, jejichž činnost by mohla způsobit konflikt zájmů, definovala banka, s ohledem na svou velikost a organizační strukturu, oblasti důvěrných informací. Pokud bude výměna informací, která by mohla způsobit konflikt zájmů, mezi definovanými oblastmi v konkrétním případě nežádoucí, bude tato skutečnost oznámena odpovědné osobě z oddělení compliance, která učiní příslušná opatření. - V bance je organizačně zajištěno, že bude zabráněno každému nepříznivému vlivu na způsob, kterým jsou poskytovány služby týkající se cenných papírů. - Jednání, která mohou být podnětem pro vznik případných konfliktů zájmu podle zákonných ustanovení, budou uveřejněna na internetové stránce banky. - Průběžně jsou prováděna školení zaměstnanců banky. - Pokud by byl navzdory výše uvedeným opatřením konflikt zájmů nevyhnutelný, bude banka klienta buď obecně nebo aktuálně informovat před udělením jeho příkazu tak, že se klient bude moci rozhodnout s vědomím existence konfliktu zájmů. 2.) Informace k podrobnostem Na žádost obdrží klient další podrobnosti k zásadám řešení konfliktů zájmů. Všeobecné informace k investičním obchodům strana 5 z 9

6 V. Finanční podněty 1.) Základní informace k odměnám za prodej produktů Banka dostává odměny za nabídku široké škály produktů (základní možnost nákupu a zpětného odkupu), jakož i za průběžné klientské poradenství, zajištění dalšího vzdělávání a zpracování informací od některých partnerů, jejichž produkty banka prodává. Tyto odměny jsou nezbytné, aby bylo možné udržovat na vysoké úrovni či případně zvýšit možnost nákupu, jakož i kvalitu poradenství a informací klientům. Výše běžných provizí závisí na typu produktu a na emitentovi či zprostředkovateli prodeje. Banka přikládá velkou důležitost požadovanému klientskému poradenství při zohlednění zásady rozložení rizika. Nabídka poradce se řídí potřebou klienta a nikoli rozdílnými odměnami za produkty. Banka obdrží pravidelně provize, mimo jiné od následujících partnerů: fondy (např. KEPLER-FONDS KAG, Raiffeisen KAG, cizí fondy) - odměna až do plné výše započtené emisní přirážky - odměna až do plné výše ročního správního poplatku z hodnoty podílových listů na účtu klienta subjekty vydávající certifikáty a jiná emisní místa (např. Raiffeisen Centrobank) - odměna až do plné výše účtované emisní přirážky nebo do plné výše - roční procentuální odměna z hodnoty podílových listů na účtu klienta realitní kanceláře - roční procentuální odměna z hodnoty podílových listů na účtu klienta Shora uvedená výše či příp. uvedené procentuální sazby mohou být v některých případech překročeny a doplněny jednorázovými platbami. V případě emisí cenných papírů a podnikových účastí obdrží banka za určitých podmínek prodejní provizi od emitenta nebo od jeho prodejního partnera. V rámci zlepšení kvality v klientském poradenství bude banka za určitých podmínek podpořena jednorázovými peněžitými nebo nepeněžitými odměnami od prodejních partnerů. 2.) Základní informace k ostatním odměnám Pokud banka zprostředkuje obchodní styk klienta s jiným úvěrovým institutem, obdrží banka za zprostředkování od úvěrového institutu odměnu; v opačném případě poskytne odměnu banka zprostředkujícímu úvěrovému institutu nebo jiné třetí, zprostředkující osobě zprostředkovatele. V obou případech závisí výše odměny na druhu a způsobu zprostředkovaného obchodu. 3.) Podrobné Informace Na žádost získá klient od banky další podrobnosti týkající se odměn či dohod o provizích uvedených v bodě 1. A 2. VI. Úschova cenných papírů pro klienty 1.) Úschova u depozitáře Cenné papíry, které má banka pro klienta uschovat, budou rovněž za účelem zajištění nejvyšší možné ochrany těchto cenných papírů předány institucím, jež jsou na úschovu cenných papírů specializovány (takzvaní depozitáři ). Za případné škody, které vzniknou protiprávním jednáním či zanedbáním depozitářů, ručí banka příslušného klienta. Bude-li se však jednat o úschovu cenných papírů pro klienta jakožto podnikatele, je ručení banky omezeno na pečlivý výběr depozitáře. Pokud navzdory pečlivému výběru nastane případ, že depozitář bude insolventní, může banka požadovat vydání cenných papírů, které depozitáři předala do úschovy. 2.) Kolektivní úschova Cenné papíry, které má banka pro klienta uschovat, budou uschovány společně se stejnými cennými papíry jiných klientů (takzvaná kolektivní úschova ). Vzhledem k tomu, že každý klient má (rovněž v případě insolvence banky či příp. depozitáře) možnost požadovat vydání svého podílu na cenných papírech, které se v úschově nacházejí, nepředstavuje kolektivní úschova pro klienta žádná zvláštní rizika. 3.) Úschova v zahraničí Může být nezbytné dát cenné papíry do úschovy depozitářům v zahraničí, zejména mimo evropský hospodářský prostor. V tomto případě se řídí právními předpisy toho státu, ve kterém jsou dány do úschovy. Tyto právní předpisy se mohou značně lišit od předpisů platných v Rakousku a nemusí nezbytně poskytovat stejnou míru ochrany. 4.) Ochrana cenných papírů klienta Za účelem ochrany cenných papírů svých klientů, jež jí byly svěřeny, učiní banka bezpečnostní opatření, která odpovídají nejvyššímu standardu. V ostatním pověří pouze takové depozitáře, o jejichž serióznosti a profesionality neexistují žádné pochybnosti. V rámci tohoto garančního fondu klientů Raiffeisen Oberösterreich jsou vklady, což jsou spořící vklady, zůstatky na účtech a vlastní cenné papíry, zejména také doplňkový kapitál dluhopisy (podle 23 Abs 7 zákona o bankovnictví) a druhořadý kapitál dluhopisy (podle 23 odst. 8, jakož i 8a zákona o bankovnictví), avšak nikoli ostatní součásti vlastních prostředků podle 23 zákona o bankovnictví, pojištěny až do výše 100 %. Všeobecné informace k investičním obchodům strana 6 z 9

7 Banka je dále začleněna do systému zajištění vkladů společnosti Österreichische Raiffeisen Einlagensicherung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Toto zřízení slouží k zajištění peněžitých prostředků, které banka drží pro své klienty. Vklady fyzických osob jsou do pojištěny v neomezené výši, od jsou pojištěny maximální částkou ,00 euro na investora. Vklady osob, jež nejsou fyzickými osobami jsou pojištěny až do maximální částky ve výši ,00 euro na investora, od maximální částkou ,00 euro. Pohledávky z plnění cenných papírů (splacení peněžitých prostředků nebo navrácení cenných papírů) jsou pojištěny maximální částkou ,00 euro, u osob, jež nejsou fyzickými osobami s omezením na 90 % pohledávky. Na společnosti, které splňují předpoklady velkých kapitálových společností ve smyslu 221 odst. 3 zákona o podnikání, se pojištění vkladů a odškodnění investorů nevztahuje. Podrobnosti, zejména také o dalších výjimkách z pojištění vkladů a odškodnění investorů, obsahují Informace o pojištění vkladů, odškodnění investorů a garančního fondu klientů Raiffeisen- Kundengarantiefonds Oberösterreich. V případě insolvence banky jsou vklady (zůstatky na účtech nebo spořících knížkách) klientů zajištěny až do výše shora uvedených částek. Částky převyšující tuto hranici budou vyplaceny podle v souladu s konkurzním podílem Cenné papíry, které jsou u banky pouze v úschově, do konkurzní podstaty nespadají. Tyto cenné papíry budou vydány investorovi nebo převedeny do úschovy jinému depozitáři cenných papírů. 5.) Zástavní a zadržovací práva Hodnoty, které byly bance předány do úschovy, se řídí zástavním či zadržovacím právem banky za účelem zajištění veškerých pohledávek, které bance vůči klientům přísluší. Depozitáři mohou na cenné papíry, jež spravují, uplatnit zadržovací práva s ohledem na pohledávky, které depozitářům vzniknou v souvislosti se správou cenných papírů (zejména odměny za správu). VII. Smluvní podmínky a náklady 1.) Smlouva o účtu cenných papírů Společně s těmito Všeobecnými informacemi k investičnímu obchodování obdrží klient před založením účtu cenných papírů vzor smlouvy o zřízení účtu cenných papírů, kterou by měl v případě zájmu o obchody s cennými papíry s bankou uzavřít. 2.) Ceny a náklady Ze sazebníku, který bude klientovi předán společně s těmito Všeobecnými informacemi k investičnímu obchodování, a který bude částí smlouvy o zřízení účtu cenných papírů, jsou patrné odměny, jež si banka účtuje za služby v oblasti cenných papírů. Kromě odměn uvedených vsazebníku vznikají ve výjimečných případech další hotové výdaje, které banka musí uhradit v případě předání zakázek klientů a třetí osoby (např. zapojený broker). Tyto hotové výdaje hradí rovněž klient. 3.) Transakce v cizí měně Je-li v rámci některého příkazu, jež byl bance udělen, nezbytné provést platby v cizí měně nebo směnit příchozí platby v cizí měně na Euro, provede banka přepočet na základě tržního kurzu, který banka v okamžiku vyúčtování svým klientům uvede ve vyúčtování. Aktuálně platný přepočítací kurz je denně zveřejňován na internetové stránce banky. Další odměny bance vznikající v souvislosti s přepočtem jsou uvedeny v sazebníku. 4.) Dodatečné daně a náklady Je třeba zohlednit, že klientovi mohou vedle výše uvedených poplatků a hotových výdajů vzniknout další náklady a daně (např. tuzemská a zahraniční kapitálová daň z výnosu), které nemusí být nutně odváděny prostřednictvím banky, nebo které banka nemusí účtovat. Klient je sám odpovědný za plnění svých povinností odvodu. 5.) Platby klientů Částky, které má klient uhradit bance v rámci obchodování s cennými papíry, budou není-li dohodnuto jinak - odečteny z účtu klienta vedeného bankou. VIII. Stížnosti Banka neustále usiluje o to, aby se ve všech oblastech bankovních obchodů co nejlépe starala o klienty z hlediska jejich investic, jejich přání a potřeb. Pokud by klient i přesto měl důvod ke stížnosti, bude banka tuto stížnost obratem řešit. Za tímto účelem by se klienti měli obrátit na jejich klientského poradce nebo, pokud touto cestou nebude moci být dosaženo uspokojivé vyřešení záležitosti, na obchodní vedení banky. Pokud by se stížnost týkala jednoho konkrétního cenného papíru (obchodního případu) bude klient požádán o sdělení všech známých údajů týkajících se obchodního případu, aby bylo umožněno rychlé objasnění a vyřízení stížnosti. Přílohy: Prováděcí místa Upozornění na rizika investičních obchodů Sazebník odměn Smlouva o zřízení účtu cenných papírů (u nových klientů) Všeobecné informace k investičním obchodům strana 7 z 9

8 Prováděcí místa, která skupina Raiffeisenbank Oberösterreich podstatně využívá Poradenství cenných papírů Zkratky burz Vídeň XVIE Frankfurt XETRA XETR Frankfurt Parkett XFRA Mnichov XMUN Stuttgart XSTU Brémy XBRE Düsseldorf XDUS Hamburk XHAM Hannover XHAN Berlín XBER Amsterdam XAMS Londýn XLON Londýn Life XLIF Virt-x Londýn XVTX Paříž XPAR Nový trh Paříž XFMN Švýcarská buza XSWX Švýcarská burza Blue Chips WVTX Bern XBRN Brusel XBRU Atény XATH Barcelona XBAR Kodaň XCSE Dublin XDUB EASDAQ XEAS Helsinki XHEL Lisabon XLIS Luxemburg XLUX Madrid XMAD Milán XMIL NEWEX XNEW Stockholm XSSE New York XNYS Nasdaq XNMS Nasdaq OTC 1OTC Nasdaq OTC BB XOTX American Stock Exchange XASE Boston XBOS Chicago XCHI Montreal XMON Toronto XTSE Bratislava XBRA Budapesť XBUD Praha XPRA Varšava XWAR Moskva XMOS Estonsko (Talin) XTAL Lotyšsko (Riga) XRIS Litva (Vilnius) XLIT Bulharsko XBUL Chorvatsko (Záhřeb) XZAG Rumunsko (Bukurešť) XBSE Srbsko Černá hora (Bělohrad) XBEL Slovensko XBRA Slovinsko (Ljubljana) XLJU Turecko (Istanbul) XIST Ukrajina (Ukrainian Stock Exchange) WM490 Pacific Stock Exchange XPSE Tokio XTKS Australian Securities XASX Hongkong SHKG Indonésie (Jakarta) XJKT Izrael (Tel Aviv) XTAE Všeobecné informace k investičním obchodům strana 8 z 9

9 Nový Zéland 1MSS Singapur XSES Jižní Afrika XJSE Jižní Korea XKOR Thajsko (Bangkok) XBKK ELBA- internet /Zkratky burz Vídeň XVIE Frankfurt XETRA XETR Frankfurt Parkett XFRA Mnichov XMUN Stuttgart XSTU Brémy XBRE Düsseldorf XDUS Hamburk XHAM Hannover XHAN Berlín XBER Amsterdam XAMS Londýn XLON Londýn Life XLIF Virt-x Londýn XVTX Paříž XPAR Nový trh Paříž XFMN Švýcarský burza XSWX Švýcarská burza Blue Chips WVTX Bern XBRN Brusel XBRU Atény XATH Barcelona XBAR Kodaň XCSE Dublin XDUB EASDAQ XEAS Helsinki XHEL Lisabon XLIS Luxemburg XLUX Madrid XMAD Milán XMIL NEWEX XNEW Stockholm XSSE New York XNYS Nasdaq XNMS Nasdaq OTC 1OTC Nasdaq OTC BB XOTX American Stock Exchange XASE Boston XBOS Chicago XCHI Montreal XMON Toronto XTSE Bratislava XBRA Budapešť XBUD Praha XPRA Varšava XWAR Pacific Stock Exchange XPSE Všeobecné informace k investičním obchodům strana 9 z 9

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Účinné od 28. 2. 2013 1. Úvod Sberbank CZ, a.s. (dále Banka ) zavádí Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek (dále jen

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Ceník služeb Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) Tento ceník je účinný od 12.1.2015 a ruší všechny předchozí Ceníky služeb FINANCE Zlín, a.s.

Ceník služeb Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) Tento ceník je účinný od 12.1.2015 a ruší všechny předchozí Ceníky služeb FINANCE Zlín, a.s. ČÁST I. SLUŽBY PROVÁDĚNÉ BEZPLATNĚ ZDRM1 Služby osobního makléře zdarma* ZDRM2 Investiční poradenství zdarma* ZDRM3 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma ZDRM4 Zasílání informačních SMS zpráv o realizaci

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA 0,11% min.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby Soukromá klientela Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta Pravidla akce: Doporuč ING Konto nebo ING Podílové fondy a získej odměnu Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného klienta, kterého přivedete,

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Platba z jiné banky. Platba do jiné banky zadaná na základě trvalého. Urgentní platba do jiné banky (po předchozí dohodě s J&T BANKOU)

Platba z jiné banky. Platba do jiné banky zadaná na základě trvalého. Urgentní platba do jiné banky (po předchozí dohodě s J&T BANKOU) Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 15.2.2017 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více