Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko"

Transkript

1 Všeobecné informace k investičním obchodům poskytnuté PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko Tel.:+43(0) Fax:+43(0) zapsána ve firemním rejstříku vedeném Zemským soudem v Linci FN h, Dále jen zkráceně banka Allgemeine Informationen zum

2 OBSAH I. Banka ) Licence ) Komunikace s bankou...3 II. Služby banky voblasti investování ) Nabízené služby...3 a) Poradenství klientům...3 b) Nákup / prodej cenných papírů...3 c) Správa a úschova cenných papírů včetně vedení zúčtovacího účtu...3 d) Správa majetku...3 e) Nákup jiných finančních nástrojů ) Informace kinvestování (upozornění na rizika) ) Informace pro klienty...4 III. Realizace pokynů klienta ) Oblast použití ) Provádění ) Prováděcí kritéria ) Prováděcí místa...4 a) Pravidelná obchodní místa...4 b) Zvláštní prováděcí místa ) Příkaz klienta ) Pravidla obchodování na burze...5 IV. Konflikty zájmů ) Základní informace k hlavním zásadám řešení konfliktů zájmů ) Informace k podrobnostem...5 V. Finanční podněty ) Základní informace k odměnám za prodej produktů ) Základní informace k ostatním odměnám ) Podrobné Informace...6 VI. Úschova cenných papírů pro klienty ) Úschova u depozitáře ) Kolektivní úschova ) Úschova v zahraničí ) Ochrana cenných papírů klienta ) Zástavní a zadržovací práva...7 VII. Smluvní podmínky a náklady ) Smlouva o účtu cenných papírů ) Ceny a náklady ) Transakce vcizí měně ) Dodatečné daně a náklady ) Platby klientů...7 VIII. Stížnosti...7 Všeobecné informace k investičním obchodům strana 2 z 9

3 Následujícími informacemi o investičních obchodech Vás informujeme o aspektech týkajících se obchodů s cennými papíry, které jsou, pravidelně aktualizovány, k dispozici na webové stránce Vaší banky, či které mohou být případně kdykoli vyžádány prostřednictvím Vašeho poradce. Tyto informace nenahrazují nezbytné smluvní dohody. V následujícím textu se tuzemskem rozumí území Rakouska a zahraničim území mimo Rakouska. Současně se tuzemskou měnou rozumí měna EURO a zahraniční měnou měna odlišná od EURO. I. Banka 1.) Licence Bance byla rakouským Dohledem nad finančním trhem, Praterstraße 23, 1020 Vídeň udělena licence na poskytování bankovních služeb, jež banku opravňuje rovněž k obchodům s jejími klienty v oblasti investičního obchodování a obchodování s cennými papíry. 2.) Komunikace s bankou Při styku se svými klienty používá banka zásadně německý jazyk. Vedle osobního kontaktu v průběhu otvírací doby bankovních míst je klientovi všeobecně k dispozici navázání kontaktu s bankou prostřednictvím telefonu, dopisu, faxu nebo u. Z právního hlediska důležitá korespondence mezi bankou a jejím klientem však musí být pokud nebyla učiněna jiná dohoda realizována písemně. II. Služby banky v oblasti investování 1.) Nabízené služby V oblasti investičního obchodování a obchodování s cennými papíry nabízí banka následující služby: a) Poradenství klientům Analýza poměrů klienta (jako jsou znalosti a zkušenosti, finanční poměry a investiční cíle) a doporučení vlastních produktů primárně od podniků skupiny Raiffeisenbank, např. vlastní emise emise skupiny Raiffeisenbank fondy skupiny Raiffeisenbank nástroje peněžního trhu skupiny Raiffeisenbank U těchto produktů skupiny Raiffeisenbank disponuje banka rozsáhlými informacemi, jako jsou např. informace o aktuální strategii managementu u fondů, a může tedy svým klientům poskytnout podrobné informace k těmto produktům. Vedle detailního poradenství týkajícího se různých investičních produktů skupiny Raiffeisenbank má banka rovněž možnost zajistit svým klientům všeobecné informace o cizích produktech. Investiční strategie navržená bankou při klientském poradenství se řídí podle individuálních poměrů klienta a je zaměřená na jeho investiční cíle, finanční poměry a jeho připravenost nést riziko. Investiční strategie je přizpůsobena znalostem a zkušenostem klienta. b) Nákup / prodej cenných papírů Banka nabízí svým klientům možnost nabývat a prodávat investiční produkty. S ohledem na daný produkt zde banka vystupuje jako prodávající či kupující nebo uzavírá klientem požadovaný obchod na jeho účet s třetí stranou, přičemž často musí být zapojeni také jiní partneři, kterým je pokyn klienta předán. c) Správa a úschova cenných papírů včetně vedení zúčtovacího účtu Banka pro své klienty uschovává cenné papíry, k čemuž pravidelně využívá další profesionální depozitáře. d) Správa majetku Banka přebírá a spravuje majetek svých klientů na základě jejich vlastního rozhodnutí v rámci investiční strategie, na které se s klientem dohodla, a to vždy s ohledem na finanční poměry, znalosti a zkušenosti klienta. e) Nákup jiných finančních nástrojů Banka nabízí svým klientům možnost nabývat a prodávat také jiné finanční nástroje (např. nástroje k zajištění kurzu, termínové obchody s devizami, swapy). S ohledem na daný produkt zde banka vystupuje jako prodávající či kupující nebo uzavírá klientem požadovaný obchod na jeho účet s třetí stranou, přičemž často musí být zapojeni také jiní partneři, kterým je pokyn klienta předán. 2.) Informace k investování (upozornění na rizika) Obecný popis cenných papírů, které mohou být v zásadě předmětem služeb nabízených bankou, se nachází v informacích o investování Upozornění na rizika v investičním obchodování, které klientovi budou předány společně s předloženými Všeobecné informace k investičním obchodům strana 3 z 9

4 Všeobecnými informacemi k investičním obchodům. Před provedením některé ze služeb, klient obdrží další informace a konkrétní upozornění na rizika týkající se příslušného produktu cenných papírů. 3.) Informace pro klienty O službách banky budou klienti informováni s ohledem na příslušné zákonné předpisy. Klientovi bude neprodleně, nejpozději během jednoho obchodního dne po úplné realizaci jeho pokynu, poskytnuto zejména vyúčtování týkající se obchodů s cennými papíry, a sice způsobem, který s ním byl sjednán (poštou, vyzvednutím na přepážce, elektronicky nebo prostřednictvím tiskárny výpisů z účtu). Přehledy cenných papírů, jež jsou klientovi spravovány, mu budou poskytnuty za každý kalendářní rok v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku, pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak. Klient má v rámci správy majetku právo každé tři měsíce obdržet informace o portfoliu. Klient má dále možnost být informován o ztrátách, které v rámci správy majetku přesáhly definovanou hranici. Portfolia jsou oceňována příslušným kurzem každý bankovní den. III. Realizace pokynů klienta Banka určila zásady, jak bude vyřizovat pokyny klientů, aby dospěla k výsledkům, které jsou pro klienta nejlepší. Tyto zásady jsou označovány jako prováděcí politika. Podstatný obsah prováděcí politiky je popsán v následujícím. 1.) Oblast použití Prováděcí politika platí pro pokyny týkající se nákupu nebo prodeje všech typů finančních nástrojů ve smyslu zákonných ustanovení, které banka provádí pro své klienty. Do oblasti použití prováděcí politiky nespadají kupní smlouvy mezi bankou a klientem. Kupní smlouva je uzavírána zejména tehdy, kdy banka a klient sjednávají pro daný obchod pevnou cenu, např. obchody s cennými papíry s pevným kurzem (především obligace), devizy, termínové obchody a mimoburzovní finanční obchody. O prováděcí politice v rámci správy majetku jsou informace poskytovány zvlášť. 2.) Provádění Banka provádí příkazy klientů týkající se nákupu a prodeje cenných papírů za nejlepších podmínek jako komisionář sama (případně také sólovstupem) podle kritérií shrnutých v následujícím bodě. Zejména s ohledem na skutečnost, že banka není členem burzy (přímá účast na regulovaném trhu), neprovede pokyn klienta sama, nýbrž pověří jeho provedením při zachování prováděcí politiky jiný subjekt poskytující finanční služby, zejména jiný institut skupiny Raiffeisenbank. Pokyn klienta bude poté proveden v souladu s opatřeními jiného subjektu poskytujícího finanční služby za účelem dosažení nejlepší možné realizace. Banka může za určitých okolností spojit více pokynů klienta, pokud to však pro klienta nebude celkově nevýhodné. V určitých případech se může stát, že banka spojí realizaci pokynu klienta s pokyny jiného klienta nebo s vlastními obchody. S tím související nezbytné zadání pokynů se řídí podle zásad pro zadávání pokynů stanovených prováděcí politikou. Banka zajistí, aby bylo pokud možno zabráněno znevýhodnění příslušného klienta. Je však třeba brát v úvahu, že spojení jednotlivých pokynů může být rovněž nevýhodné. 3.) Prováděcí kritéria Aby banka pro klienta dosáhla dlouhodobě nejlepších možných výsledků, jsou pro ni důležitá následující kritéria: kurz/cena náklady rychlost pravděpodobnost provedení a realizace druh a rozsah příkazu Výsledek, který je pro klienta nejlepší, určuje celková odměna, kterou má klient docílit při prodeji či vynaložit při nákupu. V případě pokynů ke koupi se při výpočtu celkové odměny k ceně finančního nástroje připočtou náklady spojené s realizací pokynu, které hradí klient. V případě pokynů k prodeji se cena finančního nástroje sníží o náklady spojené s realizací pokynu, které hradí klient. S ohledem na další kritéria je kladen důraz na rychlost a velkou pravděpodobnost realizace, přičemž budou zohledněna oprávněná časová prodlení. 4.) Prováděcí místa Pro pokyny ke koupi budou v rámci prováděcí politiky klientem pro každý cenný papír předem určena vhodná prováděcí místa (např. burza). Konkrétní prováděcí místo bude určeno v okamžiku udělení pokynu (bance). Pokyny k prodeji stávajících položek cenných papírů budou provedeny na příslušné prodejní burze. Dochází-li k prodeji cenných papírů doručením do úschovy, stane se tak okamžikem doručení na burzu, která byla při jejich doručení uvedena. V ostatních případech je prodej prováděn prostřednictvím hlavního obchodního místa. a) Pravidelná obchodní místa (i) Akcie, fondy obchodované výlučně na burze, deriváty obchodované na burzách, ostatní účastnické podíly, certifikáty a opční listy Pokyny budou prováděny na základě výše popsané významnosti kritérií přednostně na příslušném hlavním obchodním místě, jiném regulovaném trhu nebo multilaterálním obchodním systému, neboť je zde s ohledem na stávající burzovní členství a likviditu trhů pravidelně možná realizace v souladu s některým z hlavních prováděcích kritérií. Hlavním obchodním místem je Všeobecné informace k investičním obchodům strana 4 z 9

5 každá burza, která byla určena emitentem a/nebo, na které byl dosažen vysoký obchodní obrat. Pokyny budou pravidelně prováděny vždy na hlavních burzách příslušné země (např. Vídeň, Frankfurt, Stuttgart, Londýn, New York, bližší informace viz příloha Prováděcí místa ). (ii) Obligace U obligací bude vedle kritéria celkové odměny více zohledněna také pravděpodobnost provedení. Pokyn bude proveden prostřednictvím komisionářského obchodu Raiffeisenlandesbank příslušné spolkové země a bude realizován prostřednictvím burzy (hlavní obchodní místo) nebo mimo burzu. (iii)) Emise a zpětný odkup podílů fondu Emise a zpětný odkup podílových listů je prováděn prostřednictvím příslušného depozitáře investičního fondu nebo prostřednictvím obchodních platforem fondu. b) Zvláštní prováděcí místa Pokyny klientů mohou být prováděny mimo regulovaná obchodní místa, pokud by jinak provedení a realizace byly nepravděpodobné (např. mimoburzovní realizace certifikátů kótovaných na burze nebo půjček kótovaných na burze pro nedostatek likvidity na burze). 5.) Příkaz klienta Klient může bance udělit příkaz, na kterém prováděcím místě má být jeho pokyn realizován. Tento příkaz má přednost před ustanoveními prováděcí politiky. Banka výslovně upozorňuje na to, že pokyn klienta a z toho vyplývající odchýlení se od prováděcí politiky může vést k tomu, že pro klienta nebude moci dosáhnout nejlepšího možného výsledku. 6.) Pravidla obchodování na burze Pravidla obchodování na burze nabízejí podrobný přehled burzovních zásad pro správnou realizaci obchodu s cennými papíry. V důsledku průběžné aktualizace burzami popř. obchodními partnery je nezbytná neustálá obnova těchto informací. Aktuální pravidla obchodování na burze obdrží klient prostřednictvím poradce a může je získat rovněž na internetové stránce IV. Konflikty zájmů 1.) Základní informace k hlavním zásadám řešení konfliktů zájmů Banka určila hlavní zásady řešení konfliktu zájmů. Tyto zásady mají zabránit vzniku konfliktu zájmů mezi klientem a bankou klientem a zaměstnancem banky klientem a subjektem, který je bankou kontrolován, nebo mezi klienty banky, a který poškozuje zájmy klienta. Základní rysy těchto zásad vypadají následovně: - Hlavní zásadou je zabránění vzniku konfliktů zájmu. Za tímto účelem je v každé bance zaměstnána odpovědná osoba v oddělení compliance, která v případě nevyhnutelných konfliktů zájmu zajistí příslušnou realizaci investičního obchodu v souladu se zákonnými předpisy a pravidelně informuje obchodní vedoucí. - Při poskytování poradenské činnosti bude zohledněn výlučně zájem klienta. - Případný vlastní obchod banky bude realizován odděleně od obchodu klienta. - V případě konfliktu zájmů v důsledku nedostatku kapacity (tzn. je zadáno více příkazů klientů, než může být skutečně provedeno) budou aplikovány jasně formulované zásady zadávání pokynů stanovené před zadáním pokynu (např. princip priority nebo vyřizování pro rata), aby bylo zabráněno bezpředmětnému upřednostňování jednotlivých klientů. O ostatních konfliktech zájmů budou klienti, v závislosti na konkrétní úloze banky, informováni v jednotlivých případech. - Ceny vlastních produktů jsou stanovovány na základě aktuálních poměrů na trhu. - Aby banka zabránila výměně informací mezi osobami, jejichž činnost by mohla způsobit konflikt zájmů, definovala banka, s ohledem na svou velikost a organizační strukturu, oblasti důvěrných informací. Pokud bude výměna informací, která by mohla způsobit konflikt zájmů, mezi definovanými oblastmi v konkrétním případě nežádoucí, bude tato skutečnost oznámena odpovědné osobě z oddělení compliance, která učiní příslušná opatření. - V bance je organizačně zajištěno, že bude zabráněno každému nepříznivému vlivu na způsob, kterým jsou poskytovány služby týkající se cenných papírů. - Jednání, která mohou být podnětem pro vznik případných konfliktů zájmu podle zákonných ustanovení, budou uveřejněna na internetové stránce banky. - Průběžně jsou prováděna školení zaměstnanců banky. - Pokud by byl navzdory výše uvedeným opatřením konflikt zájmů nevyhnutelný, bude banka klienta buď obecně nebo aktuálně informovat před udělením jeho příkazu tak, že se klient bude moci rozhodnout s vědomím existence konfliktu zájmů. 2.) Informace k podrobnostem Na žádost obdrží klient další podrobnosti k zásadám řešení konfliktů zájmů. Všeobecné informace k investičním obchodům strana 5 z 9

6 V. Finanční podněty 1.) Základní informace k odměnám za prodej produktů Banka dostává odměny za nabídku široké škály produktů (základní možnost nákupu a zpětného odkupu), jakož i za průběžné klientské poradenství, zajištění dalšího vzdělávání a zpracování informací od některých partnerů, jejichž produkty banka prodává. Tyto odměny jsou nezbytné, aby bylo možné udržovat na vysoké úrovni či případně zvýšit možnost nákupu, jakož i kvalitu poradenství a informací klientům. Výše běžných provizí závisí na typu produktu a na emitentovi či zprostředkovateli prodeje. Banka přikládá velkou důležitost požadovanému klientskému poradenství při zohlednění zásady rozložení rizika. Nabídka poradce se řídí potřebou klienta a nikoli rozdílnými odměnami za produkty. Banka obdrží pravidelně provize, mimo jiné od následujících partnerů: fondy (např. KEPLER-FONDS KAG, Raiffeisen KAG, cizí fondy) - odměna až do plné výše započtené emisní přirážky - odměna až do plné výše ročního správního poplatku z hodnoty podílových listů na účtu klienta subjekty vydávající certifikáty a jiná emisní místa (např. Raiffeisen Centrobank) - odměna až do plné výše účtované emisní přirážky nebo do plné výše - roční procentuální odměna z hodnoty podílových listů na účtu klienta realitní kanceláře - roční procentuální odměna z hodnoty podílových listů na účtu klienta Shora uvedená výše či příp. uvedené procentuální sazby mohou být v některých případech překročeny a doplněny jednorázovými platbami. V případě emisí cenných papírů a podnikových účastí obdrží banka za určitých podmínek prodejní provizi od emitenta nebo od jeho prodejního partnera. V rámci zlepšení kvality v klientském poradenství bude banka za určitých podmínek podpořena jednorázovými peněžitými nebo nepeněžitými odměnami od prodejních partnerů. 2.) Základní informace k ostatním odměnám Pokud banka zprostředkuje obchodní styk klienta s jiným úvěrovým institutem, obdrží banka za zprostředkování od úvěrového institutu odměnu; v opačném případě poskytne odměnu banka zprostředkujícímu úvěrovému institutu nebo jiné třetí, zprostředkující osobě zprostředkovatele. V obou případech závisí výše odměny na druhu a způsobu zprostředkovaného obchodu. 3.) Podrobné Informace Na žádost získá klient od banky další podrobnosti týkající se odměn či dohod o provizích uvedených v bodě 1. A 2. VI. Úschova cenných papírů pro klienty 1.) Úschova u depozitáře Cenné papíry, které má banka pro klienta uschovat, budou rovněž za účelem zajištění nejvyšší možné ochrany těchto cenných papírů předány institucím, jež jsou na úschovu cenných papírů specializovány (takzvaní depozitáři ). Za případné škody, které vzniknou protiprávním jednáním či zanedbáním depozitářů, ručí banka příslušného klienta. Bude-li se však jednat o úschovu cenných papírů pro klienta jakožto podnikatele, je ručení banky omezeno na pečlivý výběr depozitáře. Pokud navzdory pečlivému výběru nastane případ, že depozitář bude insolventní, může banka požadovat vydání cenných papírů, které depozitáři předala do úschovy. 2.) Kolektivní úschova Cenné papíry, které má banka pro klienta uschovat, budou uschovány společně se stejnými cennými papíry jiných klientů (takzvaná kolektivní úschova ). Vzhledem k tomu, že každý klient má (rovněž v případě insolvence banky či příp. depozitáře) možnost požadovat vydání svého podílu na cenných papírech, které se v úschově nacházejí, nepředstavuje kolektivní úschova pro klienta žádná zvláštní rizika. 3.) Úschova v zahraničí Může být nezbytné dát cenné papíry do úschovy depozitářům v zahraničí, zejména mimo evropský hospodářský prostor. V tomto případě se řídí právními předpisy toho státu, ve kterém jsou dány do úschovy. Tyto právní předpisy se mohou značně lišit od předpisů platných v Rakousku a nemusí nezbytně poskytovat stejnou míru ochrany. 4.) Ochrana cenných papírů klienta Za účelem ochrany cenných papírů svých klientů, jež jí byly svěřeny, učiní banka bezpečnostní opatření, která odpovídají nejvyššímu standardu. V ostatním pověří pouze takové depozitáře, o jejichž serióznosti a profesionality neexistují žádné pochybnosti. V rámci tohoto garančního fondu klientů Raiffeisen Oberösterreich jsou vklady, což jsou spořící vklady, zůstatky na účtech a vlastní cenné papíry, zejména také doplňkový kapitál dluhopisy (podle 23 Abs 7 zákona o bankovnictví) a druhořadý kapitál dluhopisy (podle 23 odst. 8, jakož i 8a zákona o bankovnictví), avšak nikoli ostatní součásti vlastních prostředků podle 23 zákona o bankovnictví, pojištěny až do výše 100 %. Všeobecné informace k investičním obchodům strana 6 z 9

7 Banka je dále začleněna do systému zajištění vkladů společnosti Österreichische Raiffeisen Einlagensicherung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Toto zřízení slouží k zajištění peněžitých prostředků, které banka drží pro své klienty. Vklady fyzických osob jsou do pojištěny v neomezené výši, od jsou pojištěny maximální částkou ,00 euro na investora. Vklady osob, jež nejsou fyzickými osobami jsou pojištěny až do maximální částky ve výši ,00 euro na investora, od maximální částkou ,00 euro. Pohledávky z plnění cenných papírů (splacení peněžitých prostředků nebo navrácení cenných papírů) jsou pojištěny maximální částkou ,00 euro, u osob, jež nejsou fyzickými osobami s omezením na 90 % pohledávky. Na společnosti, které splňují předpoklady velkých kapitálových společností ve smyslu 221 odst. 3 zákona o podnikání, se pojištění vkladů a odškodnění investorů nevztahuje. Podrobnosti, zejména také o dalších výjimkách z pojištění vkladů a odškodnění investorů, obsahují Informace o pojištění vkladů, odškodnění investorů a garančního fondu klientů Raiffeisen- Kundengarantiefonds Oberösterreich. V případě insolvence banky jsou vklady (zůstatky na účtech nebo spořících knížkách) klientů zajištěny až do výše shora uvedených částek. Částky převyšující tuto hranici budou vyplaceny podle v souladu s konkurzním podílem Cenné papíry, které jsou u banky pouze v úschově, do konkurzní podstaty nespadají. Tyto cenné papíry budou vydány investorovi nebo převedeny do úschovy jinému depozitáři cenných papírů. 5.) Zástavní a zadržovací práva Hodnoty, které byly bance předány do úschovy, se řídí zástavním či zadržovacím právem banky za účelem zajištění veškerých pohledávek, které bance vůči klientům přísluší. Depozitáři mohou na cenné papíry, jež spravují, uplatnit zadržovací práva s ohledem na pohledávky, které depozitářům vzniknou v souvislosti se správou cenných papírů (zejména odměny za správu). VII. Smluvní podmínky a náklady 1.) Smlouva o účtu cenných papírů Společně s těmito Všeobecnými informacemi k investičnímu obchodování obdrží klient před založením účtu cenných papírů vzor smlouvy o zřízení účtu cenných papírů, kterou by měl v případě zájmu o obchody s cennými papíry s bankou uzavřít. 2.) Ceny a náklady Ze sazebníku, který bude klientovi předán společně s těmito Všeobecnými informacemi k investičnímu obchodování, a který bude částí smlouvy o zřízení účtu cenných papírů, jsou patrné odměny, jež si banka účtuje za služby v oblasti cenných papírů. Kromě odměn uvedených vsazebníku vznikají ve výjimečných případech další hotové výdaje, které banka musí uhradit v případě předání zakázek klientů a třetí osoby (např. zapojený broker). Tyto hotové výdaje hradí rovněž klient. 3.) Transakce v cizí měně Je-li v rámci některého příkazu, jež byl bance udělen, nezbytné provést platby v cizí měně nebo směnit příchozí platby v cizí měně na Euro, provede banka přepočet na základě tržního kurzu, který banka v okamžiku vyúčtování svým klientům uvede ve vyúčtování. Aktuálně platný přepočítací kurz je denně zveřejňován na internetové stránce banky. Další odměny bance vznikající v souvislosti s přepočtem jsou uvedeny v sazebníku. 4.) Dodatečné daně a náklady Je třeba zohlednit, že klientovi mohou vedle výše uvedených poplatků a hotových výdajů vzniknout další náklady a daně (např. tuzemská a zahraniční kapitálová daň z výnosu), které nemusí být nutně odváděny prostřednictvím banky, nebo které banka nemusí účtovat. Klient je sám odpovědný za plnění svých povinností odvodu. 5.) Platby klientů Částky, které má klient uhradit bance v rámci obchodování s cennými papíry, budou není-li dohodnuto jinak - odečteny z účtu klienta vedeného bankou. VIII. Stížnosti Banka neustále usiluje o to, aby se ve všech oblastech bankovních obchodů co nejlépe starala o klienty z hlediska jejich investic, jejich přání a potřeb. Pokud by klient i přesto měl důvod ke stížnosti, bude banka tuto stížnost obratem řešit. Za tímto účelem by se klienti měli obrátit na jejich klientského poradce nebo, pokud touto cestou nebude moci být dosaženo uspokojivé vyřešení záležitosti, na obchodní vedení banky. Pokud by se stížnost týkala jednoho konkrétního cenného papíru (obchodního případu) bude klient požádán o sdělení všech známých údajů týkajících se obchodního případu, aby bylo umožněno rychlé objasnění a vyřízení stížnosti. Přílohy: Prováděcí místa Upozornění na rizika investičních obchodů Sazebník odměn Smlouva o zřízení účtu cenných papírů (u nových klientů) Všeobecné informace k investičním obchodům strana 7 z 9

8 Prováděcí místa, která skupina Raiffeisenbank Oberösterreich podstatně využívá Poradenství cenných papírů Zkratky burz Vídeň XVIE Frankfurt XETRA XETR Frankfurt Parkett XFRA Mnichov XMUN Stuttgart XSTU Brémy XBRE Düsseldorf XDUS Hamburk XHAM Hannover XHAN Berlín XBER Amsterdam XAMS Londýn XLON Londýn Life XLIF Virt-x Londýn XVTX Paříž XPAR Nový trh Paříž XFMN Švýcarská buza XSWX Švýcarská burza Blue Chips WVTX Bern XBRN Brusel XBRU Atény XATH Barcelona XBAR Kodaň XCSE Dublin XDUB EASDAQ XEAS Helsinki XHEL Lisabon XLIS Luxemburg XLUX Madrid XMAD Milán XMIL NEWEX XNEW Stockholm XSSE New York XNYS Nasdaq XNMS Nasdaq OTC 1OTC Nasdaq OTC BB XOTX American Stock Exchange XASE Boston XBOS Chicago XCHI Montreal XMON Toronto XTSE Bratislava XBRA Budapesť XBUD Praha XPRA Varšava XWAR Moskva XMOS Estonsko (Talin) XTAL Lotyšsko (Riga) XRIS Litva (Vilnius) XLIT Bulharsko XBUL Chorvatsko (Záhřeb) XZAG Rumunsko (Bukurešť) XBSE Srbsko Černá hora (Bělohrad) XBEL Slovensko XBRA Slovinsko (Ljubljana) XLJU Turecko (Istanbul) XIST Ukrajina (Ukrainian Stock Exchange) WM490 Pacific Stock Exchange XPSE Tokio XTKS Australian Securities XASX Hongkong SHKG Indonésie (Jakarta) XJKT Izrael (Tel Aviv) XTAE Všeobecné informace k investičním obchodům strana 8 z 9

9 Nový Zéland 1MSS Singapur XSES Jižní Afrika XJSE Jižní Korea XKOR Thajsko (Bangkok) XBKK ELBA- internet /Zkratky burz Vídeň XVIE Frankfurt XETRA XETR Frankfurt Parkett XFRA Mnichov XMUN Stuttgart XSTU Brémy XBRE Düsseldorf XDUS Hamburk XHAM Hannover XHAN Berlín XBER Amsterdam XAMS Londýn XLON Londýn Life XLIF Virt-x Londýn XVTX Paříž XPAR Nový trh Paříž XFMN Švýcarský burza XSWX Švýcarská burza Blue Chips WVTX Bern XBRN Brusel XBRU Atény XATH Barcelona XBAR Kodaň XCSE Dublin XDUB EASDAQ XEAS Helsinki XHEL Lisabon XLIS Luxemburg XLUX Madrid XMAD Milán XMIL NEWEX XNEW Stockholm XSSE New York XNYS Nasdaq XNMS Nasdaq OTC 1OTC Nasdaq OTC BB XOTX American Stock Exchange XASE Boston XBOS Chicago XCHI Montreal XMON Toronto XTSE Bratislava XBRA Budapešť XBUD Praha XPRA Varšava XWAR Pacific Stock Exchange XPSE Všeobecné informace k investičním obchodům strana 9 z 9

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Účinné od 28. 2. 2013 1. Úvod Sberbank CZ, a.s. (dále Banka ) zavádí Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecný statut fondu

Všeobecný statut fondu Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a Kapitálovou investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (dále jen investiční společnost") u investičních fondů

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 5 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných Investiční

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více