ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného"

Transkript

1 ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil druhé zasedání Zastupitelstva obce Prusy- Boškůvky (dále jen zastupitelstvo obce ) v hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední i elektronické desce Obecního úřadu od do a na internetových stránkách obce (viz úřední deska) a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přítomni: při zahájení je přítomno 13 členů zastupitelstva Prezenční listina viz příloha č. 1. Omluveni: Vejrostová Jana, Pintýř Miloš Hosté: 0 Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Zapisovatelkou byla navržena p. Chujacová Vladimíra Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zapisovatelkou paní Vladimíru Chujacovou. Hlasování: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu druhého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Šebesta Miroslav a Večerka Petr, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e ověřovatele zápisu o průběhu druhého zasedání zastupitelstva obce Šebesta Miroslav, Večerka Petr. Hlasování: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 Starosta obce Lubomír Šebesta přečetl program zasedání

2 Usnesení č. 15/2010 Program zastupitelstva viz příloha č Technický bod - zahájení, určení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisů, schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky. 2. Složení slibu člena zastupitelstva. 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů. 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného. 6. Obecně závazná vyhláška obce Prusy-Boškůvky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 7. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvková organizace. 8. Smlouva o bezplatné výpůjčce zařízení Mateřské škole Moravské Prusy, p.o. 9. Smlouva o bezplatné výpůjčce zařízení a DHDM Základní škole Moravské Prusy, okres Vyškov, p.o. 10. Smlouva o bezplatné výpůjčce nebytových prostor Prušánku, o.s. 11. Dohoda o uzavření kolektivního členství s Okresním sdružení hasičů ČMS. 12. Návrh rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 8/ Směrnice účetnictví. 15. Pověření rady k provádění rozpočtových opatření. 16. Zrušení knihovny v Boškůvkách. 17. Odpis nevymahatelných pohledávek. 18. Jednací řád zastupitelstva, rady, finančního a kontrolního výboru. 19. Diskuse, závěr. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e program zasedání zastupitelstva: Hlasování: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 2 Usnesení č. 16/2010 Složení člena zastupitelstva: týkající se p. Šebesty Miroslava Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva Miroslava Šebesty ke složení slibu. Předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzval přítomného člena zastupitelstva p. Miroslava Šebesty ke složení slibu pronesením slova slibuji a potvrzení svým podpisem. Pan Miroslav Šebesta složil slib a převzal osvědčení o zvolení.

3 K bodům programu č. 3, 4, 5 a 6, které se dotýkají Obecně závazných vyhlášek obce, starosta obce seznámil zastupitele, že od nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu a které se dotknou především stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. V důsledku čehož je nezbytné provést u stávajících obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace Bod č. 3 Usnesení č. 17/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2010 viz příloha č. 3. Zastupitelstvo obce v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 1/2010. PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 4 Usnesení č. 18/2010 Obecně závazná vyhláška č. 2/0210 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. viz příloha č. 4. Zastupitelstvo obce v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 5 Usnesení č. 19/2010 Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku ze vstupného. viz příloha č. 5. Zastupitelstvo obce vstupného. v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4 Bod č. 6 Usnesení č. 20/2010 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. viz příloha č. 6. Zastupitelstvo obce v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010. PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 7 Usnesení č. 21/2010 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Prusy - Boškůvky Základní škola Moravské Prusy, okr. Vyškov, příspěvková organizace V dodatku č. 1 zřizovací listiny je změna v Čl. VII. který se doplňuje o nemovitý majetek a movitý majetek a v Čl. IX. se mění text a nahrazuje novým textem. viz příloha č. 7. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 1 ke Zřízovací listině. PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 8 Usnesení č. 22/2010 Smlouva o bezplatné výpůjčce zařízení Mateřské škole Moravské Prusy, p.o., IČO.: Na základě získaných dotací z Ministerstva pro místní rozvoj pořídila obec do Mateřské školy v Moravských Prusích zařízení Vestavba kout hrací s kuchyňskou linkou a mazlíkem v celkové hodnotě ,- Kč. Obec touto smlouvou poskytuje zařízení do bezplatné výpůjčky mateřské škole. viz příloha č. 8. Zastupitelstvo obce s ch v a l u je smlouvu o bezplatné výpůjčce zařízení - MŠ Moravské Prusy. PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 0

5 Bod č. 9 Usnesení č. 23/2010 Smlouva o bezplatné výpůjčce zařízení a DHDM Základní škole Moravské Prusy, okr. Vyškov, p.o., IČO.: Obec Prusy Boškůvky je vlastníkem budovy č.p. 175 na pozemku parc. č. 183 a pozemků parc. č. 65/3 a 65/4 vše v k.ú. Moravské Prusy a zároveň je vlastníkem drobného hmotného dlouhodobého majetku a zařízení školy pořízeného z dotací. Obec touto smlouvou poskytuje dále specifikovaný DHDM a zařízení do bezplatné výpůjčky základní škole. viz příloha č. 9. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o bezplatné výpůjčce zařízení a DHDM - ZŠ Moravské Prusy. Bod č. 10 Usnesení č. 24/2010 Smlouva o bezplatné výpůjčce nebytových prostor Prušánku, o.s., IČO.: Obec je vlastníkem budovy č.p. 40 na pozemku parc. č. 37/1 v k.ú. Moravské Prusy. Obec touto smlouvou poskytuje prostory místnost v přízemí budovy obecního úřadu o rozměrech 6,70 x 3,50 m do bezplatné výpůjčky Prušánku, o.s. viz příloha č. 10. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o bezplatné výpůjčce nebytových prostor Prušáku, o.s. Bod č. 11 Usnesení č. 25/2010 Dohoda o uzavření kolektivního členství se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresním sdružením hasičů Čech,Moravy a Slezska ve Vyškově. Obec Prusy Boškůvky uzavírá dohodu o kolektivním členství, které stanovuje zásady vzájemné spolupráce v oblasti dobrovolné požární ochrany v okrese Vyškov směřující do měst a obcí. Zásady upřesňují vzájemné vztahy, práva a povinnosti. viz příloha č. 11.

6 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o uzavření kolektivního členství mezi Obcí Prusy Boškůvky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresním sdružením hasičů ČMS ve Vyškově. Bod č. 12 Usnesení č. 26/2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 : - rozpočtové příjmy ,- Kč - rozpočtové výdaje ,- Kč viz příloha č. 12. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e : rozpočet obce Prusy Boškůvky na rok 2011 ve třídění dle rozpočtové skladby, na straně příjmů v položkách ve výši ,- Kč a na straně výdajů v paragrafech ve výši ,- Kč. Bod č. 13 Usnesení č. 27/2010 Rozpočtové opatření č. 8/2010 viz příloha č. 13. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e : Navýšení rozpočtu na straně příjmů o ,- Kč Navýšení rozpočtu na straně výdajů o ,- Kč Upravený rozpočet ke dni Rozpočtové příjmy Financování Rozpočtové výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 0

7 Bod č. 14 Usnesení č.28/2010 Směrnice pro vedení účetnictví Řídí se podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními příslušného prováděcího předpisu vyhlášky č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, a Českými účetními standardy pro účetní jednotky (ÚSC, PO, SF a OSS). Finanční hospodaření obce se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. viz příloha č. 14. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směrnici pro vedení účetnictví pro Obec Prusy Boškůvky /ÚSC Územně samosprávní celek/. Bod č. 15 Usnesení č. 28 /2010 Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: - v rámci položek jednotlivých paragrafů, - v rámci státních dotací a jiných dotací, - v rámci paragrafů v případě nutných výdajů. Vše s dodatečným souhlasem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pověření rady k provádění rozpočtových opatření. PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE- 0 Bod č. 16 Usnesení č. 29/2010 Zrušení knihovny v Boškůvkách Starosta navrhl zrušení knihovny z důvodu malé návštěvnosti, musela být vytápěna i přesto, že si knihy nepřišel nikdo půjčit. Pro malý počet obyvatel je zbytečné knihovnu udržovat, knihy budou převezeny do knihovny v Moravských Prusích. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e od zrušení knihovny v Boškůvkách PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 1

8 Bod č. 17 Usnesení č. 30/2010 Odpis nevymahatelných pohledávek Na účtě jsou vedeny pohledávky od r do 2006 v celkové výši 1300,- Kč. Vzhledem k tomu, že pohledávky lze vymáhat pouze tři roky zpětně, navrhl starosta obce nevymahatelné pohledávky z dřívějších let odepsat. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e odpis nevymahatelných pohledávek. PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 0 Bod č. 18 Jednací řád zastupitelstva, rady, finančního a kontrolního výboru Starosta předložil nový vypracovaný jednací řád zastupitelstva k posouzení zastupitelům, kteří se mohou k tomuto jednacímu řádu vyjádřit do , aby se případné připomínky se daly zpracovat a přeposlat k posouzení zastupitelstvu obce. Bod č. 18 se tedy odsouvá na nejbližší zastupitelstvo, stále však platí dosavadní jednací řád zastupitelstva. Bod č. 19 Diskuze - Na základě žádosti p. Formánka o přenechání dědictví po zesnulé p. Formánkové do majetku obce Moravské Prusy byla vedena diskuze o par. č (zahrada) o výměře 157 m 2 a par. č 1921/35 (ostatní plocha), jedná se o 2/16 z výměry 271 m 2. Starosta navrhoval odkup těchto parcel. - Dále byla zmínka o průběhu soudu, který proběhl ohledně parcely pana Brunclíka, byly vzneseny návrhy na prodej obecního pozemku pod touto stavbou cizímu zájemci - realitní kanceláři, nebo po vyřízení všech náležitostí tři roky stavby a následná kolaudace a penále za případné nedodržení termínu, dále prodej obecního pozemku p. Brunclíkovi za 100,- Kč/m 2 a výlohy obce za soudní jednání a právnické služby.

9 Usnesení, závěr. Byla znovu přečtena přijatá usnesení z celého zasedání zastupitelstva a starosta po projednání všech bodů programu ukončil zasedání zastupitelstva obce ve hod. V Moravských Prusích dne Zapsala: Vladimíra Chujacová. Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šebesta. Petr Večerka.. Starosta obce: Lubomír Šebesta...

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více