Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu"

Transkript

1 Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Š k o l a p r o p r a k t i c k ý ž i v o t Zpracovali: Mgr. Jarmila Matulková, Mgr. Růžena Fialová, Mgr. Zdeňka Hudcová, Mgr. Michaela Grimm, Václav Kitzberger, Ing. Josef Voříšek, Ing. Pavla Wolfová, Jiří Maroušek, Miroslav Belica Garant oboru: Ing. Pavla Wolfová 2009 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Obsah metodiky Zpracovali: Mgr. Jarmila Matulková, Mgr. Růžena Fialová, Mgr. Zdeňka Hudcová, Mgr. Michaela Grimm, Václav Kitzberger, Ing. Josef Voříšek, Ing. Pavla Wolfová, Jiří Maroušek, Miroslav Belica... 1 Garant oboru: Ing. Pavla Wolfová Obsah metodiky... 2 Úvod... 3 Úvod... 3 Prověřované kompetence... 3 Zaměření soutěží v 1. ročníku:... 4 Odborné kompetence... 4 Komunikativní kompetence... 4 Personální kompetence... 4 Sociální kompetence... 5 Matematické kompetence... 5 Společenské kompetence... 5 Občanské kompetence... 5 Zaměření soutěží ve 2. ročníku:... 6 Odborné kompetence... 6 Komunikativní kompetence... 6 Personální kompetence... 6 Sociální kompetence... 6 Matematické kompetence... 7 Společenské kompetence... 7 Občanské kompetence... 7 Zaměření soutěží ve 3. ročníku:... 8 Odborné kompetence... 8 Komunikativní kompetence... 8 Personální kompetence... 8 Sociální kompetence... 8 Matematické kompetence... 9 Společenské kompetence... 9 Občanské kompetence... 9 Organizace soutěží Přehled soutěžního dne dle vyučovacích předmětů a hodnocení výsledků Celkové hodnocení žáků Závěr Dílčí metodiky předmětů Pro žáky tisk stránek: 16, 17, 20, 21, 23, 25+25, 27, 30, 34, 36+37, 41, 42, 46+47, 49-52, 2

3 Úvod Na Česko doléhá celosvětová hospodářská recese. Ze základních škol vychází méně početné ročníky. V regionu náborové oblasti školy přibývá nezaměstnaných a ubývá počet nabízených volných pracovních míst. Lidé dojíždí za prací mimo náborový region. Projekt Škola pro praktický život zkvalitní vzdělávání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 podporou samostatnosti, zodpovědnosti a podnikavosti absolventů. Paralelně se zkvalitňováním výuky bude kolektiv učitelů žákům umožňovat využívání a rozvoj jejich aktivity výukou směřující k podnikavosti a zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Škola se připravuje na vzdělávání žáků podle vlastních školních vzdělávacích programů. Proti pasivitě žáků ve vzdělávacím procesu chceme působit právě motivací k podnikavosti, výchovou k odpovědnosti za zvolená rozhodnutí, k samostatnosti v řešení problémů a k umění prosazovat vlastní řešení prožitím pocitu z vlastního úspěchu. Pro výuku využijeme i kladný vztah jedinců k soutěživosti. V dílčí aktivitě Ověřování klíčových kompetencí budou v závěru školního roku organizovány soutěže odborných dovedností pro jednotlivé třídy oborů vzdělání vyjma koncových ročníků, kde se již žáci připravují k maturitním nebo závěrečným zkouškám. Na přípravě, průběhu a vyhodnocení výsledků ověřování kompetencí se podílí učitelé odborného výcviku i učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Po ukončení soutěží všech tříd oboru budou zkušenosti projednány v předmětových komisích a zobecněné poznatky doporučeny k zapracování do inovací školního vzdělávacího programu. Výsledky soutěží budou podle jednotného klíče převedeny na hodnocení žáka známkou. Známky budou započteny do závěrečných hodnocení předmětů podle relevance zadání úkolů. Prověřované kompetence Studentu oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitním vysvědčením M/01 Příprava a realizace staveb v 1., 2. a 3. ročníku v měsíci červnu ve výuce odborného výcviku absolvují soutěžní discipliny prověřující dosud nabyté klíčové a odborné kompetence během komplexního řešení praktických úkolů. Výběr, nezbytnost a zařazení disciplin vyplývá z výchovně vzdělávacích cílů školního vzdělávacího oboru pozemní stavitelství, ze snahy diagnostikovat úroveň a efektivnost vzdělávání žáků a kvantifikovat přidanou hodnotu vzdělání ve skupině studentů. 3

4 Zaměření soutěží v 1. ročníku: Odborné kompetence - znalost stavebních materiálů a provádění jednoduchých výpočtů spotřeby materiálu a ploch; - znalost a respektování základních technických a technologických vlastností stavebních materiálů; - orientuje se v platných normách a ví kde je najít; - charakterizuje a rozdělí svislé nosné konstrukce a příček a v půdorysu a řezu zakreslí základní typy; - vysvětlí nutnost dodržování stavební a modulové koordinace u jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí; - uvádí jednotlivá nadpraží a jejich osazování a možnosti řešení; - charakterizuje otvory okenní, dveřní a vratové a jejich možnosti a způsoby zakreslování a kótování; - vysvětlí základní bezpečnostní předpisy a vyjmenuje zásady pro navrhování a zakreslování komínů; - uvede vhodné použití povrchových úprav a zásady jejich provádění; - vyjmenuje druhy zemních prací a popíše způsob zajištění stability stěn výkopů a nakreslí výkres základů jednoduchého RD; - správná volba a používání materiálu a výrobků pro zednické práce, dočasné správné uskladnění na staveništi, doprava na místo zpracování a příprava pro zpracování; - používání materiálových a technických norem; - dodržování principů efektivního ekonomického a ekologického provozu; - uplatňování citu pro preciznost navrhování staveb. Komunikativní kompetence - vyjadřování se v písemném projevu, - rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ; - formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů; Personální kompetence - chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání; - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; - znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů; 4

5 Sociální kompetence - pracovní samostatnost ; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval; - pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy; - řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí. Matematické kompetence - aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů; - používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení fyzikálních a chemických příkladů ; - odhad správnosti výpočtů; - používání a správné převádění jednotek SI a tradičních; - práce s vlastním kalkulátorem. Společenské kompetence Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.; Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám; Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák během soutěže: - jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně; - dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie; - ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život; - myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 5

6 Zaměření soutěží ve 2. ročníku: Odborné kompetence - čtení a využívání technické dokumentace pozemních staveb; - aplikuje pravidla pro kreslení a kótování stavebních výkresů; - vytváří efektivně 2D výkresovou dokumentaci prostřednictvím CAD systému na základě znalosti filozofie práce v CAD aplikacích; - zná technologie provádění jednotlivých stropních konstrukcí; - umí nakreslit výkres skladby stropu; - navrhne a vykreslí jednoduché schodiště; - navrhne dřevěný krov a vysvětlí funkci jednotlivých prvků; - seznámí se s problematikou plochých střech, vysvětlí funkci jednotlivých vrstev ve skladbě a příklady provedení plochých střech; - popíše, nakreslí a vysvětlí jednotlivé příklady řešení provádění krytin a klempířských prvků; - s použitím informačních a komunikačních technologií vyhledání vlastností stavebních materiálů; - uplatnění citu pro preciznost provedení stavební práce. Komunikativní kompetence - srozumitelné vyjadřování se v mluvených i psaných projevech, - rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ; - formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů; Personální kompetence - chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání; - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru ; - znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů; Sociální kompetence - pracovní samostatnost; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval; - pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy; - řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných 6

7 lidí. Matematické kompetence - aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů; - používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení fyzikálních a chemických příkladů ; - odhad správnosti výpočtů; - používání a správné převádění jednotek SI a tradičních; - práce s vlastním kalkulátorem. Společenské kompetence Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.; Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám; Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák během soutěže: - jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně; - dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie; - ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život; - myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 7

8 Zaměření soutěží ve 3. ročníku: Odborné kompetence - charakterizuje základní technické požadavky na navrhování bytových staveb a staveb základního občanského vybavení a aplikuje je při projektování a realizaci těchto staveb a uplatnění citu pro preciznost při navrhování; - aplikuje technologické a technické požadavky staveb při navrhování dispozičního a stavebního řešení jednoduché stavby; - zná a uplatňuje zásady zobrazování a kótování ve stavebních výkresech dle platných norem; - komplexně řeší návrh jednoduché stavby rodinného domu, v rozsahu zadání v programu Allplan; - pomocí programu Word napíše technickou zprávu; - orientuje se v jednotlivých technických zařízeních bytových staveb a běžných technologických postupech a popíše zásady bezpečného provozu zařízení TZB; - navrhne vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod v jednoduché stavbě; - zná nejběžnější hydro izolační, zvukově izolační a tepelně izolační materiály a jejich způsoby provádění; - umí vypočítat zatížení stavebních konstrukcí, - dodržování principů efektivního ekonomického a ekologického provozu; - zapisování do stavebního deníku; - s použitím informačních a komunikačních technologií vyhledání vlastností stavebních materiálů; - dorozumívání se v oboru stavitelství v německém a anglickém jazyce. Komunikativní kompetence - srozumitelné vyjadřování se v mluvených i psaných projevech; - rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ; - formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů; Personální kompetence - chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání; - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru ; - znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů; Sociální kompetence 8

9 - pracovní samostatnost; - prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval; - pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy; - řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí. Matematické kompetence - aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů; - používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení fyzikálních a chemických příkladů ; - odhad správnosti výpočtů; - používání a správné převádění jednotek SI a tradičních; - práce s vlastním kalkulátorem. Společenské kompetence Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.; Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám; Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák během soutěže: - jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně; - dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie; - ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život; - myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 9

10 Organizace soutěží Soutěž bude probíhat v jednom dni v termínu určeném vedením školy. Soutěž bude probíhat v kmenových učebnách a případně v multimediální učebně i instalovaným CAD systémem. Organizaci zajistí podle metodiky učitelé odborných předmětů, ředitel školy může určit další učitele k pomoci zajištění soutěží. Organizace soutěží počítá se dvěma variantami: 1. Soutěž bude probíhat ve škole (upřesníme dle představ jednotlivých předmětů) Zahájení v 7:55 hodin v kmenových třídách jednotlivých ročníků a seznámením žáků s organizací dne: 8:15 Přechod do učebny, seznámení se s úkolem a vypracování písemné části soutěže 1. skupina Přechod do multimediální učebny, seznámení se s úkolem a vypracování praktické části soutěže 2. skupina 9:45 Ukončení 1. části soutěže a předání hotového díla učiteli odborného vyučování, zhodnocení práce 10:00 Přechod do učebny, seznámení se s úkolem a vypracování písemné části soutěže 2. skupina Přechod do multimediální učebny, seznámení se s úkolem a vypracování praktické části soutěže 1. skupina 11:30 Ukončení 2. části soutěže a předání hotového díla učiteli odborného vyučování, zhodnocení práce 10

11 Přehled soutěžního dne dle vyučovacích předmětů a hodnocení výsledků Pořadí ověřování Předmět 1. Český jazyk ročník 2. Německý jazyk / Anglický jazyk ročník Forma hodnocení Zpracování postupu zadané práce Rozhovor/Pohledni ce, čtení s porozuměním 3. Matematika ročník Výpočet praktických matematických úkolů 4. Stavební mechanika a betonové konstrukce.3. roč. 5. Pozemní stavitelství a konstrukční ročník cvičení Výpočet zatížení Projektové práce Maximální počet bodů Celkem Bodové rozpětí Známka v předmětu ,5 7, , , ,5 7, , , Celkové hodnocení žáků Hodnocení žáků zajistí zkušební komise složená z učitelů dotčených předmětů a odborného výcviku jmenovaná ředitelem školy. Výsledky jednotlivých disciplin budou zapisovány do Tabulky žáka (viz Příloha č. 5) v průběhu soutěží tak, aby mohly být výsledky oznámeny následující den třídnímu učiteli (učiteli odborného výcviku) k oznámení žákům. Dozor nad žáky během ověřování klíčových kompetencí zajistí uči- 11

12 telé jmenovaní ředitelem školy. Žáci budou seznámeni s výsledky soutěží třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku a jejich chyby rozebrány učiteli dotčených předmětů a odborného výcviku. O využití výsledků v celkovém hodnocení žáka v dotčeném předmětu rozhodne vyučující předmětu. Závěr Od ověřování klíčových kompetencí definovaných Rámcovým vzdělávacím programem oboru pozemní stavitelství a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu oboru příprava a realizace staveb Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 očekáváme: 1. zlepšení motivace žáků; 2. prohloubení přípravy na budoucí povolání podnícením podnikavosti žáků; 3. uvědomění si zodpovědnosti za přípravu na vyučování u žáků; 4. podnícení soutěživosti žáků v dosahování lepších školních výsledků, odstranění jejich nezájmu a letargie v učení; 5. prohloubení lásky ke zvolenému oboru u žáků; 6. zkvalitnění zpětné vazby vyučovacího procesu; 7. odstranění stereotypu ve vyučování poznáním nových metod a ověření si jejich účinnosti ve vlastní práci; 8. zdokonalení využívání mezipředmětových vztahů; 9. poznání jednání žáků v jiných pracovních podmínkách; 10. rozšíření možností propagace dobré práce školy; 11. navázání kontaktů s jinými školami při řešení týchž problémů ve vzdělávání; 12. zvýšení objektivnosti posouzení klíčových kompetencí žáka. Závěry z vyhodnocení výsledků ověřování klíčových kompetencí projedná garant oboru pro ověřování klíčových kompetencí na jednání metodické a předmětových komisí v červnu. Poznámka: Žákovi, který se z vážného důvodu nezúčastní ověřování klíčových kompetencí, bude určen náhradní termín. 12

13 Žák, který se ověřování klíčových kompetencí nezúčastní bez udání závažného důvodu, získá ve všech disciplinách 0 bodů. Ověřování klíčových kompetencí může ředitel školy ze závažných důvodů v daném školním roce pro určitou třídu zrušit bez náhrady. Rozběhnutí a zapracování metodik do školního vzdělávacího programu je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Po roce spolufinancování budou ověřování klíčových kompetencí formou závěrečných ročníkových soutěží odborných dovedností financována z rozpočtu školy. Zkušenosti z ověřování klíčových kompetencí budou projednány garantem oboru v metodické komisi stavebních oborů a v předmětových komisích. Vzniklé poznatky budou zapracovány do inovací Školního vzdělávacího programu oboru M/01 Stavebnictví SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa

14 Dílčí metodiky předmětů 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Pozemní stavitelství Úkol: Na počítači v programu Word vytvořte pozvánku na Den otevřených dveří v naší škole (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122), který se bude konat jeden den v prosinci. Vhodné datum si zvolte sami. Pozvánka musí obsahovat všechny důležité informace, které vzbudí zájem o pořádanou akci. Vypracujte na formát A4 (na šířku nebo na výšku). Vpravo nahoru napište své jméno a třídu. Dbejte na grafické zpracování (obrázky, kliparty, logo školy, velikost, druh, barva písma), přehlednost a nápaditost. Hotovou práci vytiskněte a odevzdejte. V případě, že nemáte k dispozici počítač, vytvořte pozvánku v ruce, použijte pastelky, obrázky. Způsob vypracování: Žáci pracují na počítači v programu Word (každý žák u svého počítače), mohou vkládat obrázky, kliparty, logo školy. V případě, že žáci nemají možnost použít počítač, vypracují úkol čitelně v ruce, vhodně graficky upraví s použitím psacích a kreslicích potřeb, případně nalepí přinesené obrázky. Každý žák sedí sám v lavici. Hodnocení: Ve vypracovaném úkolu by se měly objevit všechny potřebné informace pozvánka, kdo pořádá, co pořádá, kdy, kde, další doplňující informace. Hodnotí se i nápaditost a grafická úprava. Za uvedené údaje max. 7 bodů Za grafickou úpravu, nápaditost max. 3 body Celkem 10 bodů Poznámka: za každý chybějící důležitý údaj se odečte jeden bod za každou pravopisnou chybu se z celkového počtu odečítá 0,5 bodu 14

15 Bodové hodnocení - známka Body Známka ,5-7, , , Čas na vypracování: K vyřešení úkolu je potřeba maximálně 30 minut. Integrovaní žáci mohou pracovat po dobu 40 minut. Pomůcky: a) Varianta vypracování na počítači: Počítač s programem Word, kancelářský papír formátu A4, tiskárna. b) Varianta vypracování v ruce Psací potřeby, pastelky, obrázky, lepidlo, kancelářský papír formát A4. 15

16 Pracovní list česky jazyk a literatura 1. P Jméno a příjmení:. Počet dosažených bodů Datum: Úkol: Na počítači v programu Word vytvořte pozvánku na Den otevřených dveří v naší škole (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122), který se bude konat jeden den v prosinci. Vhodné datum si zvolte sami. Pozvánka musí obsahovat všechny důležité informace, které vzbudí zájem o pořádanou akci. Vypracujte na formát A4 (na šířku nebo na výšku). Vpravo nahoru napište své jméno a třídu. Dbejte na grafické zpracování (obrázky, kliparty, logo školy, velikost, druh, barva písma), přehlednost a nápaditost. Hotovou práci vytiskněte a odevzdejte. V případě, že nemáte k dispozici počítač, vytvořte pozvánku v ruce, použijte pastelky, obrázky. 16

17 ÚKOL Z ANLICKÉHO JAZYKA (30 nebo 40 minut) 1. Stavebnictví Jméno a příjmení:.. Datum: Počet dosažených bodů TASK 1: A LETTER TO A PENFRIEND Write a letter (8-10 sentences) to your penfriend John (or Sally). Write about you; you don t know each other well. This is your first letter to him (her).use all these sentences and phrases in the correct order. Best wishes I am a student Dear John (Sally) I like My favourite subjects at school 17

18 TASK 2: MY HOUSE Read the description of the house bellow. Decide and circle which statements (sentences) are TRUE (T) or FALSE (F). I live in a house near the sea. It s an old house, about 100 years old, and it s very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there s a living room where there s a lovely old fireplace. There s a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window. Statements: 1. The bathroom is downstairs next to the toilet. F T 2. I have a garden; it s behind the house. F T 3. I live alone. But I have a dog. F T 4. Nobody comes to visit me. F T 5. I love my house because I can see the sea and the beach from my bedroom. F T 18

19 Německý jazyk 1. ročník Stavebnictví Pracovní list německý jazyk 1. P Jméno a příjmení:. Počet dosažených bodů Zadání úkolu Hledáte partnera, se kterým si můžete dopisovat? Napište dopis. Suchst du einen Partner zum Briefwechsel? Schreibe einen Brief. Datum: Hallo! Horšovský Týn, den Ich heiße. Ich bin Jahre alt. Mein Vater,, arbeitet. Meine Mutter heißt. Sie ist. Wir wohnen in. Die Wohnlage ist. Die Luft ist hier. Unsere Wohnung hat. Ich habe auch ein Zimmer. Es gefällt mir sehr. Es ist. Endlich habe ich genug Platz für meine Sachen :. Am Fenster stehen und an der Wand hängen. Ich besuche. Mein Lieblingsfach ist. Später möchte ich. Hobbys? Ich. Also,das bin ich. Ich freue mich auf Mit Grüßen 19

20 Matematika - 1. ročník Pozemní stavitelství Čas na vypracování: minut Integrovaní žáci mohou pracovat 30 minut. Pomůcky: psací potřeby, vlastní kalkulátor Ověření znalostí: Učivo prvního ročníku poměr, trojčlenka, procenta, rovnice, goniometrické funkce v pravoúhlém a obecném trojúhelníku Hodnocení: Př 1: 2 body Př 2: 2 body Př 3: 2 body Př 4: 2 body Př 5: 2 body Př 6: 4 body 20

21 Jméno a příjmení: ZADÁNÍ a řešení: Př 1: Ze stavby bude třeba odvézt železnicí m 3 vlhké zeminy. Kolik vagónů bude nutno naložit, jestliže jeden vagón má nosnost 15 tun a 1 m 3 vlhké zeminy má hmotnost kg? [1600 vagónů] Př 2: Dva brigádníci se mají rozdělit o mzdu 603,- Kč v poměru odpracovaných hodin. První pracoval 42 hodin, druhý 48 hodin. Kolik dostal každý z nich? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. [281 Kč; 322 Kč] Př 3: Zedník má vyzdít za hodinu 4,75 m 2 příček. Kolik m 2 příček má vyzdít žák za 6 hodin, jestliže norma žáka je 60 % normy zedníka? [17,1 m 2 ] Př 4: Řidič nákladního auta vozícího písek na staveniště jezdí průměrnou rychlostí 45 km/h. Jedna jízda trvá 12 7 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí by musel řidič jezdit, kdyby zkrátil dobu jízdy o 5 minut? [52,5 km/h] Př 5: Lanovka spojuje dvě místa s výškovým rozdílem 182 m a stoupá při tom pod úhlem 27. Vypočtěte délku lana, jestliže nebereme ohled na jeho průhyb (zaokrouhlit na metry). [401 m] Př 6: V bodě A působí na těleso dvě síly F 1, F 2 svírající úhel o velikosti Jak velká výslednice sil působí na těleso (na 2 des. místa) a jaký úhel svírá s F 1, je-li F 1 = 81 N, F 2 = 47 N. [114,22 N; ] 21

22 Pracovní list - matematika 1. P Jméno a příjmení:. Počet dosažených bodů Datum: ZADÁNÍ: Př 7: Ze stavby bude třeba odvézt železnicí m 3 vlhké zeminy. Kolik vagónů bude nutno naložit, jestliže jeden vagón má nosnost 15 tun a 1 m 3 vlhké zeminy má hmotnost kg? Př 8: Dva brigádníci se mají rozdělit o mzdu 603,- Kč v poměru odpracovaných hodin. První pracoval 42 hodin, druhý 48 hodin. Kolik dostal každý z nich? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. Př 9: Zedník má vyzdít za hodinu 4,75 m 2 příček. Kolik m 2 příček má vyzdít žák za 6 hodin, jestliže norma žáka je 60 % normy zedníka? Př 10: Řidič nákladního auta vozícího písek na staveniště jezdí průměrnou rychlostí 45 km/h. Jedna jízda trvá 12 7 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí by musel řidič jezdit, kdyby zkrátil dobu jízdy o 5 minut? Př 11: Lanovka spojuje dvě místa s výškovým rozdílem 182 m a stoupá při tom pod úhlem 27. Vypočtěte délku lana, jestliže nebereme ohled na jeho průhyb (zaokrouhlit na metry). Př 12: V bodě A působí na těleso dvě síly F 1, F 2 svírající úhel o velikosti Jak velká výslednice sil působí na těleso (na 2 des. místa) a jaký úhel svírá s F 1, je-li F 1 = 81 N, F 2 = 47 N. 22

23 Český jazyk a literatura 2. ročník Úkoly: 1) Na internetu vyhledejte program Divadla Na Fidlovačce v Praze, Křesomyslova 625, Praha 4, pro svoji třídu objednejte vstupenky na některé dopolední představení, které se koná v červnu. Vstupenky nechte poslat na adresu školy pro vaši třídu (SOŠ a SOU, Littrowa 122, 346 0l Horšovský Týn). Platit budete fakturou. Objednávku pište na počítači v programu Word formou úředního dopisu, dbejte na úplnost údajů, správnou úpravu a pravopis. Pracujte se šablonou na S:\ šablona_na tiskopisy projektu_nová.dot. Vpravo nahoru napište datum, vlevo nahoru své jméno, příjmení a třídu. 2) O návštěvě divadla napište krátkou zprávu (vyjděte z údajů na objednávce), akci stručně zhodnoťte. K tisku využijte druhou stranu předchozího dokumentu. Vpravo nahoru napište své jméno a třídu. Vypracované úkoly vytiskněte, podepište a odevzdejte. Poznámka: Nemáte-li k dispozici počítač s internetem, úkol vypracujte čitelně v ruce na kancelářský papír formát A4. Vyjděte z těchto údajů: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4, představení Lucerna, začátek v 10,30 hod. 23

24 Způsob vypracování: Žáci pracují na počítači v programu Word, mají přístup k internetu, aby mohli vyhledat požadované informace. Při práci musí dodržet úpravu úředního dopisu, dbají na pravopisnou správnost, úplnost uváděných údajů. Hodnocení: 1.úkol: maximálně 6 bodů, pokud text obsahuje všechny údaje a je dodržena struktura úředního dopisu. Za každý opomenutý údaj se odečítá 0,5 bodu Za každou pravopisnou chybu se odečítá 0,5 bodu Za nedodrženou úpravu se odečtou maximálně 2 body. 2. úkol: maximálně 4 body za pravopisnou chybu, stylistickou chybu se odečítá po 0,5 bodu celkem za oba úkoly 10 bodů Bodové hodnocení - známka Body Známka ,5-7, , , Čas na vypracování: Oba úkoly by žáci měli vypracovat Hromady za 30 minut Pro integrované žáky lze čas prodloužit o 10 minut. Pomůcky: počítač s připojením k internetu, kancelářský papír, tiskárna 24

25 Německý jazyk 2. ročník Stavebnictví HODNOCENÍ: Za každou gramaticky správně utvořenou a logicky správně zařazenou větu obdrží žák 1 bod. ČAS: 30 min Bilde ein Gespräch zwischen Sebastian und Martin. Benutze dazu die angebotenen Ausdrücke in richtigen Formen und in richtigen Reihenfolgen. Vytvoř rozhovor mezi Sebastiánem a Martinem. Použij k tomu nabízené výrazy ve správných tvarech a ve správném pořadí. * guten Tag, gehen wie? * wie alt * natürlich * etwa zwanzig * gratulieren * die Party stattfinden wann? * auf Wiedersehen, Samstag * hallo, gut, anrufen warum? * tanzen, essen, trinken, verschiedene Spiele spielen * tschüβ, bis bald * Geburtstag, Freitag * Geburtstagsfeier, einladen * die Party stattfinden, Samstag * wieviel Uhr * 4 Uhr, Nachmittag * Freundin Lisa, mitnehmen * gern kommen, sich sehr freuen * Samstag 17 Jahre alt * wieviel Partygäste * Feierprogramm vorbereiten 25

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 36-67-H/01 ZEDNÍK Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: ZE 2009/01-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více