IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597"

Transkript

1 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Smlouva) Smluvní strany: Obchodní firma IČ: DIČ: zapsán: zastoupen: bankovní spojení : (dále jen dodavatel ) a ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 zastoupená: Ing. Vladimírem Tošovským, předsedou představenstva Ing. Zbyňkem Boldišem, členem představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: /0100 (dále jen odběratel ) 1

2 Článek I. Preambule 1. Účelem této Smlouvy je nákup/prodej (dále jen dodávka) elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě (dále jen PS) a převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen ES). Na tuto Smlouvu se vztahují, mimo předpisů uvedených v záhlaví, též Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., v platném znění (dále jen Vyhláška). 2. Dodavatel prohlašuje, že je subjekt zúčtování, přebírá ve smyslu 7 a 8 Vyhlášky za odběratele závazek odebrat elektřinu na krytí ztrát v PS z elektrizační soustavy a je způsobilý elektřinu na ztráty ve smluvně ujednané výši poskytovat. 3. Dodavatel prohlašuje a stvrzuje, že se neúčastnil, neúčastní a nebude účastnit žádných dohod s jinými dodavateli, které by směřovaly k omezení soutěže formou kartelových dohod, jiných ujednání o cenách nebo i jiných postupů směřujících k porušení ustanovení 41 a následujících Obchodního zákoníku nebo zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Dodavatel uznává, že porušení tohoto ustanovení zakládá povinnost nahradit škodu, která v souvislosti s takovým porušením zákonů, právních předpisů nebo Smlouvy vznikla. 4. Definice a pojmy v této Smlouvě užívané se vykládají ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.(dále Zákon), prováděcích předpisů k Zákonu, Cenových rozhodnutí ERÚ a Vyhlášky. 1. Předmětem plnění této Smlouvy je: Článek II. Předmět, čas a místo plnění a) dodávka elektřiny odběrateli na krytí ztrát elektřiny v PS provozované odběratelem ve sjednaném množství (MWh), b) převzetí závazku za ČEPS k odběru elektřiny z ES ČR ve smyslu 7 odst. (1) písm. a) bod 4. Vyhlášky. 2. Časem plnění pro dodávku sjednaného ročního množství elektřiny je období od , 00:00 hod SEČ do , 24:00 hod SEČ. Rozsah dodávky je uveden v Článku III. 3. Místem plnění dodávky elektřiny je ES ČR. 4. Dodavatel je povinen zaregistrovat u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále OTE) převzetí závazku odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , a to s účinností od do Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu ČEPS přenést odpovědnost za odchylku z této Smlouvy na jiný subjekt. 2

3 Článek III. Sjednaný rozsah dodávek elektřiny 1. Výše sjednané dodávky (sjednané množství) je v každé obchodní hodině rovna skutečné hodnotě odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS uvedené jako dopočet za síť 0100 v informačním systému OTE s kódem EAN Předpokládaný objem dodávky elektřiny podle této Smlouvy a za období účinnosti Smlouvy je 880 GWh. Tento údaj je pouze orientační. 3. Pro plánování dodávek elektřiny dle této Smlouvy (Článek III., odst. 1.) poskytne odběratel dodavateli predikce odběru dle těchto zásad: a. Nejpozději vždy 15. kalendářní den probíhajícího kalendářního měsíce do 14:00 hodin předá odběratel dodavateli predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro následující kalendářní měsíc s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh). b. Upřesnění predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný obchodní týden s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh) má možnost předat odběratel dodavateli nejpozději poslední pondělí před začátkem tohoto obchodního týdne do 14:00 hodin. Obchodní týden začíná sobotou v 00:00 hodin a končí pátkem ve 24:00 hodin. Prvním obchodním týdnem v roce 2008 je období od úterý 1. ledna :00 hodin do pátku 4. ledna hodin. c. Konečné hodnoty predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný kalendářní den s rozpisem do hodinových hodnot má možnost upřesnit odběratel dodavateli nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro tento kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl konečné hodnoty predikce odběru oproti hodnotě předané pro tuto hodinu podle písm. b. vyšší než ±5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky alespoň 5 hodin před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů. d. Pokud některý termín předání predikce uvedený v písm. a. až c. výše připadne na nepracovní den, předá odběratel predikci dodavateli do stejné hodiny posledního pracovního dne před tímto termínem. e. Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 3

4 Článek IV. Cena 1. Cenou 1 MWh elektřiny dodané podle Článku III., odst. 1 v roce 2008 je cena úspěšného cenového návrhu dodavatele ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2008, které bylo odběratelem vyhlášeno dne Cena se rozumí v Kč (bez DPH) ve výši úspěšného cenového návrhu dodavatele uvedeného v potvrzení o výsledku výběrového řízení odeslaném dodavateli účastníkovi výběrového řízení. Jeden výtisk tohoto potvrzení se stává přílohou č. 4 této smlouvy. 2. Cena dle tohoto Článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou elektřiny odběrateli včetně zúčtování odchylky a platby za činnost OTE. Článek V. Fakturace a placení 1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení předmětu Smlouvy. 2. Cena je ve Smlouvě uvedena bez DPH. DPH bude fakturována ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném v den, kdy vznikla povinnost přiznat daň. 3. Dodavatel vyúčtuje dodávku elektřiny na krytí ztát v PS odběrateli měsíčně, a to na základě a v rozsahu odsouhlasených hodnot odběru zveřejněného OTE pro EAN v rámci měsíčního vyhodnocení, tj. do 16:00 hodin osmého pracovního dne po skončení vyhodnocovaného měsíce. 4. Cenu dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS, která je předmětem této Smlouvy uhradí odběratel vč. DPH na základě faktury - daňového dokladu, kterou vystaví dodavatel nejdéle do 15-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění. 5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se stanovuje, v návaznosti na ustanovení 21 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., poslední kalendářní den měsíce, za který je účtování prováděno. 6. Na faktuře budou odečteny zaplacené zálohy, tj. zálohy uhrazené vč. DPH ve výši a v termínu podle platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem pro daný měsíc. 7. Jednotlivé korunové položky na faktuře se zaokrouhlují na desetihaléře (haléřové údaje se zaokrouhlují od 0 do 4 směrem dolů, od 5 do 9 směrem nahoru). DPH se na faktuře zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru. 8. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení odběrateli. Pokud dodavatel nemůže dodržet lhůtu fakturace podle odst. 4 z důvodů na straně odběratele, zkracuje se splatnost faktury o počet dní prodlení odběratele. Minimální lhůta splatnosti je v tomto případě 7 dní. 9. V průběhu každého kalendářního měsíce uhradí odběratel na základě platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem, na účet dodavatele zálohu za dodávku 4

5 elektřiny ve výši 80 % celkové měsíční předpokládané platby vč. DPH ve čtyřech splátkách, a to: 1. splátka 10. kalendářní den 25 % zálohy 2. splátka 15. kalendářní den 25 % zálohy 3. splátka 22. kalendářní den 25 % zálohy 4. splátka poslední pracovní den kalendářního měsíce 25 % zálohy. Celkovou měsíční předpokládanou platbou se rozumí platba za dodávku odpovídající predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS, kterou předá odběratel dodavateli podle Článku III., odst. 3., písm. a. této Smlouvy a oceněnou ve smyslu Článku IV. této Smlouvy. Dodavatel vystaví a odešle platební kalendář daňový doklad v každém měsíci v předstihu tak, aby jej odběratel obdržel nejpozději 10 pracovních dní před termínem splatnosti 1. splátky zálohy. 10. Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu podle 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., a 13a Obchodního zákoníku. Platební kalendář musí mít náležitosti daňového dokladu podle 28, odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. Nad rámec uvedených náležitostí daňového dokladu musí faktura a platební kalendář obsahovat: - podpis a razítko dodavatele - číslo Smlouvy - číslo účtu dodavatele Strany se mohou dohodnout, že předání daňových dokladů bude probíhat elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis a razítko dodavatele nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem. 11. Odběratel je oprávněn vrátit daňový doklad před dnem splatnosti bez zaplacení, pokud nemá výše uvedené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy závad daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne kdy dodavatel doručí opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu daňový doklad odběrateli. V případě oprávněného vrácení platebního kalendáře daňového dokladu je dodavatel povinen upravit termín splatnosti 1. splátky zálohy tak, aby nastal nejdříve 10. pracovní den po doručení opraveného nebo nově vyhotoveného platebního kalendáře daňového dokladu odběrateli. 12. Připadá-li datum splatnosti faktury nebo splátky zálohy na den pracovního volna nebo den pracovního klidu nebo státní svátek, je dnem jejich splatnosti první následující pracovní den. 13. Pokud ze závěrečného měsíčního vyhodnocení hodnot odběru EAN vyplyne změna oproti měsíčnímu vyhodnocení, na základě kterého dodavatel provedl vyúčtování podle odst. 3. tohoto článku, opraví dodavatel vyúčtování dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS vystavením dobropisu nebo vrubopisu do 15. kalendářního dne měsíce, ve kterém OTE závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejnil. Závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejňuje OTE do 16:00 hodin pátého pracovního dne čtvrtého měsíce po skončení měsíce, jehož se vyhodnocení týká. 5

6 14. V případě, že dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo v případě, že dodavatel je jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE, je odběratel oprávněn zastavit placení zálohových plateb dle odst. 9. tohoto článku. 15. Oprávněná strana je oprávněna, pokud do 14-ti dní po oznámení úmyslu účtovat druhé straně pokutu nedojde k jiné dohodě, započítat smluvní pokuty výslovně stanovené touto Smlouvou proti jiným finančním plněním vůči povinné straně. Článek VI. Smluvní pokuta a náhrady 1. Zaplacením smluvní pokuty uvedené v článcích této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu (viz Článek IX.). 2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení faktury. V případě prodlení se postupuje dle Článku VII. odst. 1. Článek VII. Smluvní úrok z prodlení 1. Za každý započatý den prodlení dohodnuté platby zaplatí odběratel nebo dodavatel úrok z prodlení z dlužné částky, jehož výše se pravidelně první pracovní den každého kalendářního měsíce roku stanovuje ve fixní výši (3M PRIBOR + 2 % p. a.) s platností na období tohoto měsíce. 2. Pro potřeby této Smlouvy je 3M PRIBOR definován jako úroková sazba tříměsíčního depozita na pražském trhu mezibankovních depozit. Její hodnota je denně stanovena Českou národní bankou. 3. Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury nebo zálohy, pokud v poslední den její splatnosti (viz Článek V.) je celá oprávněně vyúčtovaná částka připsána na účet dodavatele. 4. Pokud odběratel nebo dodavatel uhradí druhé smluvní straně úrok z prodlení z dlužné částky, která byla neoprávněně fakturována, musí být úrok z prodlení oprávněné smluvní straně druhou smluvní stranou vrácen. Článek VIII. Řešení sporů 1. Odběratel i dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající ze Smlouvy, byly urovnány smírnou cestou. Pokud však dojde ke sporu budou obě strany postupovat tak, aby došlo k přesnému popsání situace a aby byl vytvořen i potřebný časový prostor pro opatření dokladů. O sporných věcech jednají k tomu oprávnění zástupci smluvních stran dle přílohy č.2 této Smlouvy. Smluvní strana, která uplatňuje nárok, je povinna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k řešení sporu, přičemž spor popíše, vyčíslí výši nároku nebo definuje požadavek a předloží důkazy, o které svůj nárok opírá. Výzva se doručuje osobě druhé strany pověřené pro komunikaci osobně nebo doporučeným dopisem. 6

7 2. Zástupci smluvních stran stran jsou povinni jednat v dohodnutém termínu a místě. Nedojdeli k dohodě o termínu a místě konání schůzky, pak se jednání koná sedmého pracovního dne od doručení výzvy v sídle/provozovně účastníka, proti kterému výzva směřuje. 3. Při schůzce zástupců smluvních stran se projednává předmět výzvy a z jednání musí být sepsán zápis s návrhem řešení. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení sporné věci v celém rozsahu, je zápis zástupci smluvních stran podepsán a předložen k následnému odsouhlasení a vyjádření zástupcům obou smluvních stran oprávněným k podpisu této Smlouvy. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení pouze co do části sporné otázky, pak se v zápise přesně uvádí část, u které došlo ke shodě o návrhu řešení, a část, která zůstává spornou. 4. Zástupci smluvních stran oprávnění k podpisu této Smlouvy se k návrhu řešení sporných otázek vyjádří nejpozději do 20-ti pracovních dnů od data sepsání zápisu a své písemné vyjádření k návrhu doručí druhé straně. 5. Pokud do 4 měsíců od doručení výzvy ke smírnému řešení sporných věcí nedojde k urovnání sporu, může odběratel nebo dodavatel podat žalobu u příslušného soudu. Článek IX. Náhrada škody a předcházení škodám 1. Strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinností, a o jejích důsledcích (dle 377 Obchodního zákoníku). Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. 2. Odběratel i dodavatel jsou oprávněni požadovat náhradu škody jim způsobenou porušením povinnosti druhou smluvní stranou. V případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, může oprávněný vymáhat škodu ve výši, přesahující zaplacenou smluvní pokutu. 3. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou a to v případech a za podmínek předcházení stavům nouze, výskytu stavu nouze, zásahu vyšší moci, v případech kdy to vyplývá ze Zákona a dále v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost, nebo za podmínek vyplývajících z ustanovení 352 až 354 Obchodního zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována taková mimořádná a neodvratitelná událost nebo okolnost, která nastala po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání jí v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila (jedná se například o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení teroristickým útokem, živelné události apod.). 4. V případech vyšší moci, předcházení stavu nouze anebo za stavu nouze, v jejichž důsledku odběratel nebo dodavatel nebude schopen splnit své smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují tuto Smlouvu naplňovat alespoň v rozsahu, který je reálný vzhledem k dané situaci. Dále se obě smluvní strany zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o tom, že nastala vyšší moc, nastala potřeba přijmout opatření pro předejití stavu nouze nebo nastal stav nouze a o předpokládaném účinku vyšší moci, opatření pro předejití stavu nouze nebo stavu nouze na plnění této Smlouvy. 7

8 5. Strana, dotčená okolnostmi vylučujícími její odpovědnost, je povinna o těchto okolnostech druhou stranu neprodleně písemně informovat a vyzvat ji k jednání. Na požádání předloží smluvní strana, odvolávající se na okolnosti vylučující odpovědnost, druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o takové skutečnosti. Při poruchách zařízení odběratele, nebo dodavatele je informovanost zajištěna komunikací mezi odběratelem (dispečink ČEPS, a.s.) a dodavatelem. 6. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pokračují po vzniku okolností vylučujících odpovědnost v plnění svých závazků podle Smlouvy dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní prostředky pro plnění Smlouvy, kterým nebrání okolnosti vylučující odpovědnost. Článek X. Ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena nebo výpovědí Smlouvy. 2. Odběratel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) dodavatel poruší závazek převzít u OTE závazek odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , b) dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo byl dodavatel jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE na dobu delší než 3 dny, c) dodavatel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky. 3. Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) odběratel neuhradí dodavateli platbu, s níž je v prodlení, do 15 dnů ode dne doručení první upomínky dodavatele, b) odběrateli byla u OTE zrušena registrace jako účastníkovi trhu, c) odběratel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky, d) odběratel opakovaně neplní platební podmínky dle této Smlouvy, e) odběratel bez předchozího souhlasu dodavatele uzavře smlouvu s třetím subjektem o dodávce elektřiny na krytí ztrát v PS po dobu účinnosti této Smlouvy. 4. Vypovězení Smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně faxem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 5. Výpovědní lhůta dle Článku X. odst. 2 a 3, je 15 kalendářních dní a počítá se ode dne doručení výpovědi faxem druhé smluvní straně. 8

9 Článek XI. Komunikace 1. Osoby pověřené pro komunikaci uvedené v příloze č. 2, jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést společná jednání týkající se předmětu, termínů a ostatních podmínek souvisejících s plněním této Smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na změnu Smlouvy, pak se jedná pouze o návrh na změnu Smlouvy. Osoby pověřené pro komunikaci nejsou oprávněny měnit, rušit ani uzavírat tuto Smlouvu. 2. Písemnou formou předání dokumentů dle této Smlouvy se rozumí doporučený dopis, nebo osobní předání s potvrzením převzetí a termínem doručení se rozumí den doručení dokumentů doporučenou poštou, nebo den osobního převzetí. Jestliže je zpráva předána faxem, musí být nejpozději následující pracovní den po dni odeslání faxu odeslána doporučeným dopisem nebo předána osobně. Termínem doručení v případě faxu se rozumí den obdržení faxu, byla-li splněna podmínka o následném předání písemnou formou. 3. Forma a způsob předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Změnu formy a způsobu předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je možno uskutečnit formou oboustranně podepsaného protokolu z jednání zmocněnců pro komunikaci. Podepsaným protokolem bude potvrzen souhlas obou smluvních stran s dohodnutou změnou přílohy č. 1 a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 4. Jména zmocněnců pro komunikaci jsou uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. Změnu osob pověřených pro komunikaci je možno uskutečnit formou zaslání pověřovacího dopisu společností, jejíž osoby pověřené pro komunikaci jsou obměňovány a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby. Tento článek se nevztahuje na informační povinnost vyplývající z obecně platných předpisů. Současně se sjednává, že s ohledem na povinnost řízení elektrizační soustavy může odběratel v nezbytném rozsahu použít po předchozím souhlasu výrobce informace technického charakteru. 3. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou anebo pravomocným Rozhodnutím orgánů státní správy zavazují se smluvní strany ustanovení této Smlouvy nahradit novým ustanovením, které bude určeno novou právní úpravou, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této Smlouvy. Zejména se jedná o novely Zákona, prováděcích vyhlášek k Zákonu a cenová rozhodnutí ERÚ. Pokud některá ze stran odmítne uzavřít dodatek 9

10 Smlouvy, kterého se druhá strana bude domáhat z důvodů uvedených v tomto odstavci, bude se jednat o spor, který rozhoduje dle 17 Zákona ERÚ. 4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Č. 1 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Č. 2 Osoby pověřené pro komunikaci Č. 3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Č. 4 Potvrzení výsledku výběrového řízení 5. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti 1.ledna Tato Smlouva se uzavírá na období od 1.ledna 2008 do 31.prosince Ustanovení o ochraně informací, náhradě škody, smluvních pokutách a řešení sporů zůstávají v platnosti i po skončení její účinnosti a v případě ukončení Smlouvy dle Článku X. 7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Datum : Datum : Dodavatel : Odběratel : Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva Ing. Zbyněk Boldiš člen představenstva 10

11 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Příloha č.1 Termíny předávání predikce odběru Měsíční predikce (Článek III., odst. 3, písm. a. Smlouvy) kalendářní den předcházejícího měsíce do 14:00 hod. Týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. b. Smlouvy) pondělí před začátkem obchodního (energetického) týdne do 14:00. Upřesnění týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. c. Smlouvy) nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl upřesněné hodnoty odběru oproti hodnotě v poslední platně předané predikci pro tuto hodinu vyšší než ± 5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky nejpozději 5 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud některý termín uvedený výše připadne na nepracovní den, posouvá se na stejnou hodinu posledního pracovního dne před tímto termínem. Základní způsob předávání predikce odběru Hodinové hodnoty predikovaného odběru elektřiny jsou předávány od dodavatele jako zprávy elektronické pošty v dohodnutém formátu, jehož specifikace je uvedena v následujících bodech této přílohy. (1) Pro potřeby softwarového (SW) zpracování vzájemně předávaných průběhů hodinových hodnot dodávek na příslušný měsíc, obchodní týden a den se zavádí následující typy diagramů: a) typ Měsíc (dále jen M ) pro předání hodinových hodnot měsíční predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. a. Smlouvy, b) typ Týden (dále jen T ) pro předání hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. b. Smlouvy, c) typ Operativní (dále jen O ) pro upřesnění hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. c. Smlouvy. (2) Předávané predikce obsahují hodinové hodnoty odběru (v MW) s přesností na jedno desetinné místo, přičemž platí, že všechny typy predikce (typ M, T i O) obsahují vždy celkovou výši predikovaného odběru elektřiny od dodavatele v příslušné obchodní hodině. (3) Přenos informací mezi smluvními stranami je zajištěn elektronickou poštou. Odesílatel má povinnost si ověřit zda, zpráva elektronickou poštou došla, např. potvrzením o doručení od příjemce. V případě technické poruchy bude po předchozí telefonické dohodě přenos zajištěn náhradním způsobem. Za rozhodující bude považován čas příjmu zprávy na server příjemce. (4) Predikce se přenáší formou příloh ové zprávy ve formátu Excel. V jedné zprávě lze zaslat více různých diagramů (souborů Excel) různého typu. 11

12 Příklad struktury předávaných dat ve formátu XLS pro upřesnění týdenní predikce: TypDiagramu= O Hodina od Datum do sobota ned_le pond_lí úter_ st_eda _tvrtek pátek Celkem: MWh 12

13 Příloha č.2 Osoby pověřené pro komunikaci Odběratel Pro obchodní záležitosti Radka Soukupová, DiS Tel.: , fax.: , Mgr. Jaroslav Kašpar Tel.: , fax.: , Ing. David Myška Tel.: , fax: , Pro sjednávání odběru elektřiny Ing. Pavel Vágner Tel.: , fax.: , Dodavatel 13

14 Příloha č.3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Na základě této smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, se dodavatel zavazuje, že v rozsahu sjednané dodávky postupem uvedeným v článku III. smlouvy zajistí a/nebo obstará tuto elektrickou energii a její dodávku do přenosové soustavy ČR. Dodavatel dále prohlašuje, že dle Obchodních podmínek Operátora trhu s elektřinou převezme za ČEPS, a.s. odpovědnost za odchylku v odběrných místech ČEPS, a.s. týkajících se ztrát v přenosové soustavě. Dodavatel v případě nesplnění tohoto závazku zaplatí ČEPS, a.s. vzniklou škodu, majetkovou újmu nebo jiné výdaje. Úhradu je povinen zaplatit nejpozději do 14 dnů po doručení vyúčtování vzniklé škody. Datum: Dodavatel: 14

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více