IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597"

Transkript

1 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Smlouva) Smluvní strany: Obchodní firma IČ: DIČ: zapsán: zastoupen: bankovní spojení : (dále jen dodavatel ) a ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 zastoupená: Ing. Vladimírem Tošovským, předsedou představenstva Ing. Zbyňkem Boldišem, členem představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: /0100 (dále jen odběratel ) 1

2 Článek I. Preambule 1. Účelem této Smlouvy je nákup/prodej (dále jen dodávka) elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě (dále jen PS) a převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen ES). Na tuto Smlouvu se vztahují, mimo předpisů uvedených v záhlaví, též Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., v platném znění (dále jen Vyhláška). 2. Dodavatel prohlašuje, že je subjekt zúčtování, přebírá ve smyslu 7 a 8 Vyhlášky za odběratele závazek odebrat elektřinu na krytí ztrát v PS z elektrizační soustavy a je způsobilý elektřinu na ztráty ve smluvně ujednané výši poskytovat. 3. Dodavatel prohlašuje a stvrzuje, že se neúčastnil, neúčastní a nebude účastnit žádných dohod s jinými dodavateli, které by směřovaly k omezení soutěže formou kartelových dohod, jiných ujednání o cenách nebo i jiných postupů směřujících k porušení ustanovení 41 a následujících Obchodního zákoníku nebo zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Dodavatel uznává, že porušení tohoto ustanovení zakládá povinnost nahradit škodu, která v souvislosti s takovým porušením zákonů, právních předpisů nebo Smlouvy vznikla. 4. Definice a pojmy v této Smlouvě užívané se vykládají ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.(dále Zákon), prováděcích předpisů k Zákonu, Cenových rozhodnutí ERÚ a Vyhlášky. 1. Předmětem plnění této Smlouvy je: Článek II. Předmět, čas a místo plnění a) dodávka elektřiny odběrateli na krytí ztrát elektřiny v PS provozované odběratelem ve sjednaném množství (MWh), b) převzetí závazku za ČEPS k odběru elektřiny z ES ČR ve smyslu 7 odst. (1) písm. a) bod 4. Vyhlášky. 2. Časem plnění pro dodávku sjednaného ročního množství elektřiny je období od , 00:00 hod SEČ do , 24:00 hod SEČ. Rozsah dodávky je uveden v Článku III. 3. Místem plnění dodávky elektřiny je ES ČR. 4. Dodavatel je povinen zaregistrovat u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále OTE) převzetí závazku odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , a to s účinností od do Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu ČEPS přenést odpovědnost za odchylku z této Smlouvy na jiný subjekt. 2

3 Článek III. Sjednaný rozsah dodávek elektřiny 1. Výše sjednané dodávky (sjednané množství) je v každé obchodní hodině rovna skutečné hodnotě odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS uvedené jako dopočet za síť 0100 v informačním systému OTE s kódem EAN Předpokládaný objem dodávky elektřiny podle této Smlouvy a za období účinnosti Smlouvy je 880 GWh. Tento údaj je pouze orientační. 3. Pro plánování dodávek elektřiny dle této Smlouvy (Článek III., odst. 1.) poskytne odběratel dodavateli predikce odběru dle těchto zásad: a. Nejpozději vždy 15. kalendářní den probíhajícího kalendářního měsíce do 14:00 hodin předá odběratel dodavateli predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro následující kalendářní měsíc s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh). b. Upřesnění predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný obchodní týden s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh) má možnost předat odběratel dodavateli nejpozději poslední pondělí před začátkem tohoto obchodního týdne do 14:00 hodin. Obchodní týden začíná sobotou v 00:00 hodin a končí pátkem ve 24:00 hodin. Prvním obchodním týdnem v roce 2008 je období od úterý 1. ledna :00 hodin do pátku 4. ledna hodin. c. Konečné hodnoty predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný kalendářní den s rozpisem do hodinových hodnot má možnost upřesnit odběratel dodavateli nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro tento kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl konečné hodnoty predikce odběru oproti hodnotě předané pro tuto hodinu podle písm. b. vyšší než ±5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky alespoň 5 hodin před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů. d. Pokud některý termín předání predikce uvedený v písm. a. až c. výše připadne na nepracovní den, předá odběratel predikci dodavateli do stejné hodiny posledního pracovního dne před tímto termínem. e. Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 3

4 Článek IV. Cena 1. Cenou 1 MWh elektřiny dodané podle Článku III., odst. 1 v roce 2008 je cena úspěšného cenového návrhu dodavatele ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2008, které bylo odběratelem vyhlášeno dne Cena se rozumí v Kč (bez DPH) ve výši úspěšného cenového návrhu dodavatele uvedeného v potvrzení o výsledku výběrového řízení odeslaném dodavateli účastníkovi výběrového řízení. Jeden výtisk tohoto potvrzení se stává přílohou č. 4 této smlouvy. 2. Cena dle tohoto Článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou elektřiny odběrateli včetně zúčtování odchylky a platby za činnost OTE. Článek V. Fakturace a placení 1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení předmětu Smlouvy. 2. Cena je ve Smlouvě uvedena bez DPH. DPH bude fakturována ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném v den, kdy vznikla povinnost přiznat daň. 3. Dodavatel vyúčtuje dodávku elektřiny na krytí ztát v PS odběrateli měsíčně, a to na základě a v rozsahu odsouhlasených hodnot odběru zveřejněného OTE pro EAN v rámci měsíčního vyhodnocení, tj. do 16:00 hodin osmého pracovního dne po skončení vyhodnocovaného měsíce. 4. Cenu dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS, která je předmětem této Smlouvy uhradí odběratel vč. DPH na základě faktury - daňového dokladu, kterou vystaví dodavatel nejdéle do 15-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění. 5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se stanovuje, v návaznosti na ustanovení 21 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., poslední kalendářní den měsíce, za který je účtování prováděno. 6. Na faktuře budou odečteny zaplacené zálohy, tj. zálohy uhrazené vč. DPH ve výši a v termínu podle platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem pro daný měsíc. 7. Jednotlivé korunové položky na faktuře se zaokrouhlují na desetihaléře (haléřové údaje se zaokrouhlují od 0 do 4 směrem dolů, od 5 do 9 směrem nahoru). DPH se na faktuře zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru. 8. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení odběrateli. Pokud dodavatel nemůže dodržet lhůtu fakturace podle odst. 4 z důvodů na straně odběratele, zkracuje se splatnost faktury o počet dní prodlení odběratele. Minimální lhůta splatnosti je v tomto případě 7 dní. 9. V průběhu každého kalendářního měsíce uhradí odběratel na základě platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem, na účet dodavatele zálohu za dodávku 4

5 elektřiny ve výši 80 % celkové měsíční předpokládané platby vč. DPH ve čtyřech splátkách, a to: 1. splátka 10. kalendářní den 25 % zálohy 2. splátka 15. kalendářní den 25 % zálohy 3. splátka 22. kalendářní den 25 % zálohy 4. splátka poslední pracovní den kalendářního měsíce 25 % zálohy. Celkovou měsíční předpokládanou platbou se rozumí platba za dodávku odpovídající predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS, kterou předá odběratel dodavateli podle Článku III., odst. 3., písm. a. této Smlouvy a oceněnou ve smyslu Článku IV. této Smlouvy. Dodavatel vystaví a odešle platební kalendář daňový doklad v každém měsíci v předstihu tak, aby jej odběratel obdržel nejpozději 10 pracovních dní před termínem splatnosti 1. splátky zálohy. 10. Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu podle 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., a 13a Obchodního zákoníku. Platební kalendář musí mít náležitosti daňového dokladu podle 28, odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. Nad rámec uvedených náležitostí daňového dokladu musí faktura a platební kalendář obsahovat: - podpis a razítko dodavatele - číslo Smlouvy - číslo účtu dodavatele Strany se mohou dohodnout, že předání daňových dokladů bude probíhat elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis a razítko dodavatele nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem. 11. Odběratel je oprávněn vrátit daňový doklad před dnem splatnosti bez zaplacení, pokud nemá výše uvedené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy závad daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne kdy dodavatel doručí opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu daňový doklad odběrateli. V případě oprávněného vrácení platebního kalendáře daňového dokladu je dodavatel povinen upravit termín splatnosti 1. splátky zálohy tak, aby nastal nejdříve 10. pracovní den po doručení opraveného nebo nově vyhotoveného platebního kalendáře daňového dokladu odběrateli. 12. Připadá-li datum splatnosti faktury nebo splátky zálohy na den pracovního volna nebo den pracovního klidu nebo státní svátek, je dnem jejich splatnosti první následující pracovní den. 13. Pokud ze závěrečného měsíčního vyhodnocení hodnot odběru EAN vyplyne změna oproti měsíčnímu vyhodnocení, na základě kterého dodavatel provedl vyúčtování podle odst. 3. tohoto článku, opraví dodavatel vyúčtování dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS vystavením dobropisu nebo vrubopisu do 15. kalendářního dne měsíce, ve kterém OTE závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejnil. Závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejňuje OTE do 16:00 hodin pátého pracovního dne čtvrtého měsíce po skončení měsíce, jehož se vyhodnocení týká. 5

6 14. V případě, že dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo v případě, že dodavatel je jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE, je odběratel oprávněn zastavit placení zálohových plateb dle odst. 9. tohoto článku. 15. Oprávněná strana je oprávněna, pokud do 14-ti dní po oznámení úmyslu účtovat druhé straně pokutu nedojde k jiné dohodě, započítat smluvní pokuty výslovně stanovené touto Smlouvou proti jiným finančním plněním vůči povinné straně. Článek VI. Smluvní pokuta a náhrady 1. Zaplacením smluvní pokuty uvedené v článcích této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu (viz Článek IX.). 2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení faktury. V případě prodlení se postupuje dle Článku VII. odst. 1. Článek VII. Smluvní úrok z prodlení 1. Za každý započatý den prodlení dohodnuté platby zaplatí odběratel nebo dodavatel úrok z prodlení z dlužné částky, jehož výše se pravidelně první pracovní den každého kalendářního měsíce roku stanovuje ve fixní výši (3M PRIBOR + 2 % p. a.) s platností na období tohoto měsíce. 2. Pro potřeby této Smlouvy je 3M PRIBOR definován jako úroková sazba tříměsíčního depozita na pražském trhu mezibankovních depozit. Její hodnota je denně stanovena Českou národní bankou. 3. Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury nebo zálohy, pokud v poslední den její splatnosti (viz Článek V.) je celá oprávněně vyúčtovaná částka připsána na účet dodavatele. 4. Pokud odběratel nebo dodavatel uhradí druhé smluvní straně úrok z prodlení z dlužné částky, která byla neoprávněně fakturována, musí být úrok z prodlení oprávněné smluvní straně druhou smluvní stranou vrácen. Článek VIII. Řešení sporů 1. Odběratel i dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající ze Smlouvy, byly urovnány smírnou cestou. Pokud však dojde ke sporu budou obě strany postupovat tak, aby došlo k přesnému popsání situace a aby byl vytvořen i potřebný časový prostor pro opatření dokladů. O sporných věcech jednají k tomu oprávnění zástupci smluvních stran dle přílohy č.2 této Smlouvy. Smluvní strana, která uplatňuje nárok, je povinna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k řešení sporu, přičemž spor popíše, vyčíslí výši nároku nebo definuje požadavek a předloží důkazy, o které svůj nárok opírá. Výzva se doručuje osobě druhé strany pověřené pro komunikaci osobně nebo doporučeným dopisem. 6

7 2. Zástupci smluvních stran stran jsou povinni jednat v dohodnutém termínu a místě. Nedojdeli k dohodě o termínu a místě konání schůzky, pak se jednání koná sedmého pracovního dne od doručení výzvy v sídle/provozovně účastníka, proti kterému výzva směřuje. 3. Při schůzce zástupců smluvních stran se projednává předmět výzvy a z jednání musí být sepsán zápis s návrhem řešení. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení sporné věci v celém rozsahu, je zápis zástupci smluvních stran podepsán a předložen k následnému odsouhlasení a vyjádření zástupcům obou smluvních stran oprávněným k podpisu této Smlouvy. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení pouze co do části sporné otázky, pak se v zápise přesně uvádí část, u které došlo ke shodě o návrhu řešení, a část, která zůstává spornou. 4. Zástupci smluvních stran oprávnění k podpisu této Smlouvy se k návrhu řešení sporných otázek vyjádří nejpozději do 20-ti pracovních dnů od data sepsání zápisu a své písemné vyjádření k návrhu doručí druhé straně. 5. Pokud do 4 měsíců od doručení výzvy ke smírnému řešení sporných věcí nedojde k urovnání sporu, může odběratel nebo dodavatel podat žalobu u příslušného soudu. Článek IX. Náhrada škody a předcházení škodám 1. Strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinností, a o jejích důsledcích (dle 377 Obchodního zákoníku). Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. 2. Odběratel i dodavatel jsou oprávněni požadovat náhradu škody jim způsobenou porušením povinnosti druhou smluvní stranou. V případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, může oprávněný vymáhat škodu ve výši, přesahující zaplacenou smluvní pokutu. 3. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou a to v případech a za podmínek předcházení stavům nouze, výskytu stavu nouze, zásahu vyšší moci, v případech kdy to vyplývá ze Zákona a dále v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost, nebo za podmínek vyplývajících z ustanovení 352 až 354 Obchodního zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována taková mimořádná a neodvratitelná událost nebo okolnost, která nastala po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání jí v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila (jedná se například o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení teroristickým útokem, živelné události apod.). 4. V případech vyšší moci, předcházení stavu nouze anebo za stavu nouze, v jejichž důsledku odběratel nebo dodavatel nebude schopen splnit své smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují tuto Smlouvu naplňovat alespoň v rozsahu, který je reálný vzhledem k dané situaci. Dále se obě smluvní strany zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o tom, že nastala vyšší moc, nastala potřeba přijmout opatření pro předejití stavu nouze nebo nastal stav nouze a o předpokládaném účinku vyšší moci, opatření pro předejití stavu nouze nebo stavu nouze na plnění této Smlouvy. 7

8 5. Strana, dotčená okolnostmi vylučujícími její odpovědnost, je povinna o těchto okolnostech druhou stranu neprodleně písemně informovat a vyzvat ji k jednání. Na požádání předloží smluvní strana, odvolávající se na okolnosti vylučující odpovědnost, druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o takové skutečnosti. Při poruchách zařízení odběratele, nebo dodavatele je informovanost zajištěna komunikací mezi odběratelem (dispečink ČEPS, a.s.) a dodavatelem. 6. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pokračují po vzniku okolností vylučujících odpovědnost v plnění svých závazků podle Smlouvy dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní prostředky pro plnění Smlouvy, kterým nebrání okolnosti vylučující odpovědnost. Článek X. Ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena nebo výpovědí Smlouvy. 2. Odběratel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) dodavatel poruší závazek převzít u OTE závazek odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , b) dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo byl dodavatel jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE na dobu delší než 3 dny, c) dodavatel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky. 3. Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) odběratel neuhradí dodavateli platbu, s níž je v prodlení, do 15 dnů ode dne doručení první upomínky dodavatele, b) odběrateli byla u OTE zrušena registrace jako účastníkovi trhu, c) odběratel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky, d) odběratel opakovaně neplní platební podmínky dle této Smlouvy, e) odběratel bez předchozího souhlasu dodavatele uzavře smlouvu s třetím subjektem o dodávce elektřiny na krytí ztrát v PS po dobu účinnosti této Smlouvy. 4. Vypovězení Smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně faxem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 5. Výpovědní lhůta dle Článku X. odst. 2 a 3, je 15 kalendářních dní a počítá se ode dne doručení výpovědi faxem druhé smluvní straně. 8

9 Článek XI. Komunikace 1. Osoby pověřené pro komunikaci uvedené v příloze č. 2, jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést společná jednání týkající se předmětu, termínů a ostatních podmínek souvisejících s plněním této Smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na změnu Smlouvy, pak se jedná pouze o návrh na změnu Smlouvy. Osoby pověřené pro komunikaci nejsou oprávněny měnit, rušit ani uzavírat tuto Smlouvu. 2. Písemnou formou předání dokumentů dle této Smlouvy se rozumí doporučený dopis, nebo osobní předání s potvrzením převzetí a termínem doručení se rozumí den doručení dokumentů doporučenou poštou, nebo den osobního převzetí. Jestliže je zpráva předána faxem, musí být nejpozději následující pracovní den po dni odeslání faxu odeslána doporučeným dopisem nebo předána osobně. Termínem doručení v případě faxu se rozumí den obdržení faxu, byla-li splněna podmínka o následném předání písemnou formou. 3. Forma a způsob předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Změnu formy a způsobu předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je možno uskutečnit formou oboustranně podepsaného protokolu z jednání zmocněnců pro komunikaci. Podepsaným protokolem bude potvrzen souhlas obou smluvních stran s dohodnutou změnou přílohy č. 1 a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 4. Jména zmocněnců pro komunikaci jsou uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. Změnu osob pověřených pro komunikaci je možno uskutečnit formou zaslání pověřovacího dopisu společností, jejíž osoby pověřené pro komunikaci jsou obměňovány a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby. Tento článek se nevztahuje na informační povinnost vyplývající z obecně platných předpisů. Současně se sjednává, že s ohledem na povinnost řízení elektrizační soustavy může odběratel v nezbytném rozsahu použít po předchozím souhlasu výrobce informace technického charakteru. 3. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou anebo pravomocným Rozhodnutím orgánů státní správy zavazují se smluvní strany ustanovení této Smlouvy nahradit novým ustanovením, které bude určeno novou právní úpravou, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této Smlouvy. Zejména se jedná o novely Zákona, prováděcích vyhlášek k Zákonu a cenová rozhodnutí ERÚ. Pokud některá ze stran odmítne uzavřít dodatek 9

10 Smlouvy, kterého se druhá strana bude domáhat z důvodů uvedených v tomto odstavci, bude se jednat o spor, který rozhoduje dle 17 Zákona ERÚ. 4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Č. 1 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Č. 2 Osoby pověřené pro komunikaci Č. 3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Č. 4 Potvrzení výsledku výběrového řízení 5. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti 1.ledna Tato Smlouva se uzavírá na období od 1.ledna 2008 do 31.prosince Ustanovení o ochraně informací, náhradě škody, smluvních pokutách a řešení sporů zůstávají v platnosti i po skončení její účinnosti a v případě ukončení Smlouvy dle Článku X. 7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Datum : Datum : Dodavatel : Odběratel : Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva Ing. Zbyněk Boldiš člen představenstva 10

11 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Příloha č.1 Termíny předávání predikce odběru Měsíční predikce (Článek III., odst. 3, písm. a. Smlouvy) kalendářní den předcházejícího měsíce do 14:00 hod. Týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. b. Smlouvy) pondělí před začátkem obchodního (energetického) týdne do 14:00. Upřesnění týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. c. Smlouvy) nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl upřesněné hodnoty odběru oproti hodnotě v poslední platně předané predikci pro tuto hodinu vyšší než ± 5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky nejpozději 5 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud některý termín uvedený výše připadne na nepracovní den, posouvá se na stejnou hodinu posledního pracovního dne před tímto termínem. Základní způsob předávání predikce odběru Hodinové hodnoty predikovaného odběru elektřiny jsou předávány od dodavatele jako zprávy elektronické pošty v dohodnutém formátu, jehož specifikace je uvedena v následujících bodech této přílohy. (1) Pro potřeby softwarového (SW) zpracování vzájemně předávaných průběhů hodinových hodnot dodávek na příslušný měsíc, obchodní týden a den se zavádí následující typy diagramů: a) typ Měsíc (dále jen M ) pro předání hodinových hodnot měsíční predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. a. Smlouvy, b) typ Týden (dále jen T ) pro předání hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. b. Smlouvy, c) typ Operativní (dále jen O ) pro upřesnění hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. c. Smlouvy. (2) Předávané predikce obsahují hodinové hodnoty odběru (v MW) s přesností na jedno desetinné místo, přičemž platí, že všechny typy predikce (typ M, T i O) obsahují vždy celkovou výši predikovaného odběru elektřiny od dodavatele v příslušné obchodní hodině. (3) Přenos informací mezi smluvními stranami je zajištěn elektronickou poštou. Odesílatel má povinnost si ověřit zda, zpráva elektronickou poštou došla, např. potvrzením o doručení od příjemce. V případě technické poruchy bude po předchozí telefonické dohodě přenos zajištěn náhradním způsobem. Za rozhodující bude považován čas příjmu zprávy na server příjemce. (4) Predikce se přenáší formou příloh ové zprávy ve formátu Excel. V jedné zprávě lze zaslat více různých diagramů (souborů Excel) různého typu. 11

12 Příklad struktury předávaných dat ve formátu XLS pro upřesnění týdenní predikce: TypDiagramu= O Hodina od Datum do sobota ned_le pond_lí úter_ st_eda _tvrtek pátek Celkem: MWh 12

13 Příloha č.2 Osoby pověřené pro komunikaci Odběratel Pro obchodní záležitosti Radka Soukupová, DiS Tel.: , fax.: , Mgr. Jaroslav Kašpar Tel.: , fax.: , Ing. David Myška Tel.: , fax: , Pro sjednávání odběru elektřiny Ing. Pavel Vágner Tel.: , fax.: , Dodavatel 13

14 Příloha č.3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Na základě této smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, se dodavatel zavazuje, že v rozsahu sjednané dodávky postupem uvedeným v článku III. smlouvy zajistí a/nebo obstará tuto elektrickou energii a její dodávku do přenosové soustavy ČR. Dodavatel dále prohlašuje, že dle Obchodních podmínek Operátora trhu s elektřinou převezme za ČEPS, a.s. odpovědnost za odchylku v odběrných místech ČEPS, a.s. týkajících se ztrát v přenosové soustavě. Dodavatel v případě nesplnění tohoto závazku zaplatí ČEPS, a.s. vzniklou škodu, majetkovou újmu nebo jiné výdaje. Úhradu je povinen zaplatit nejpozději do 14 dnů po doručení vyúčtování vzniklé škody. Datum: Dodavatel: 14

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o předávání údajů

Smlouva o předávání údajů (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 59 odst. 8 písm. i) a písm. m), 20a odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze Příloha č. 2 Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze uzavřená podle 760-773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a analogicky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Evidenční číslo smlouvy: A / 15

Evidenční číslo smlouvy: A / 15 Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ)

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) OBSAH 1 Úvod...2 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen...2 3 Postup vyúčtování...2 4 Spory týkající se vyúčtování...4 5 Placení...5 Strana 1 z 6 1 Úvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 Smlouva č. S o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 (fakturační stupně F3 a F4) uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více