IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597"

Transkript

1 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Smlouva) Smluvní strany: Obchodní firma IČ: DIČ: zapsán: zastoupen: bankovní spojení : (dále jen dodavatel ) a ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 IČ: DIČ: CZ zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 zastoupená: Ing. Vladimírem Tošovským, předsedou představenstva Ing. Zbyňkem Boldišem, členem představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: /0100 (dále jen odběratel ) 1

2 Článek I. Preambule 1. Účelem této Smlouvy je nákup/prodej (dále jen dodávka) elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě (dále jen PS) a převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen ES). Na tuto Smlouvu se vztahují, mimo předpisů uvedených v záhlaví, též Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., v platném znění (dále jen Vyhláška). 2. Dodavatel prohlašuje, že je subjekt zúčtování, přebírá ve smyslu 7 a 8 Vyhlášky za odběratele závazek odebrat elektřinu na krytí ztrát v PS z elektrizační soustavy a je způsobilý elektřinu na ztráty ve smluvně ujednané výši poskytovat. 3. Dodavatel prohlašuje a stvrzuje, že se neúčastnil, neúčastní a nebude účastnit žádných dohod s jinými dodavateli, které by směřovaly k omezení soutěže formou kartelových dohod, jiných ujednání o cenách nebo i jiných postupů směřujících k porušení ustanovení 41 a následujících Obchodního zákoníku nebo zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Dodavatel uznává, že porušení tohoto ustanovení zakládá povinnost nahradit škodu, která v souvislosti s takovým porušením zákonů, právních předpisů nebo Smlouvy vznikla. 4. Definice a pojmy v této Smlouvě užívané se vykládají ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.(dále Zákon), prováděcích předpisů k Zákonu, Cenových rozhodnutí ERÚ a Vyhlášky. 1. Předmětem plnění této Smlouvy je: Článek II. Předmět, čas a místo plnění a) dodávka elektřiny odběrateli na krytí ztrát elektřiny v PS provozované odběratelem ve sjednaném množství (MWh), b) převzetí závazku za ČEPS k odběru elektřiny z ES ČR ve smyslu 7 odst. (1) písm. a) bod 4. Vyhlášky. 2. Časem plnění pro dodávku sjednaného ročního množství elektřiny je období od , 00:00 hod SEČ do , 24:00 hod SEČ. Rozsah dodávky je uveden v Článku III. 3. Místem plnění dodávky elektřiny je ES ČR. 4. Dodavatel je povinen zaregistrovat u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále OTE) převzetí závazku odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , a to s účinností od do Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu ČEPS přenést odpovědnost za odchylku z této Smlouvy na jiný subjekt. 2

3 Článek III. Sjednaný rozsah dodávek elektřiny 1. Výše sjednané dodávky (sjednané množství) je v každé obchodní hodině rovna skutečné hodnotě odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS uvedené jako dopočet za síť 0100 v informačním systému OTE s kódem EAN Předpokládaný objem dodávky elektřiny podle této Smlouvy a za období účinnosti Smlouvy je 880 GWh. Tento údaj je pouze orientační. 3. Pro plánování dodávek elektřiny dle této Smlouvy (Článek III., odst. 1.) poskytne odběratel dodavateli predikce odběru dle těchto zásad: a. Nejpozději vždy 15. kalendářní den probíhajícího kalendářního měsíce do 14:00 hodin předá odběratel dodavateli predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro následující kalendářní měsíc s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh). b. Upřesnění predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný obchodní týden s rozpisem do jednotlivých dnů a hodinových hodnot (MWh) má možnost předat odběratel dodavateli nejpozději poslední pondělí před začátkem tohoto obchodního týdne do 14:00 hodin. Obchodní týden začíná sobotou v 00:00 hodin a končí pátkem ve 24:00 hodin. Prvním obchodním týdnem v roce 2008 je období od úterý 1. ledna :00 hodin do pátku 4. ledna hodin. c. Konečné hodnoty predikce odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS pro daný kalendářní den s rozpisem do hodinových hodnot má možnost upřesnit odběratel dodavateli nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro tento kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl konečné hodnoty predikce odběru oproti hodnotě předané pro tuto hodinu podle písm. b. vyšší než ±5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky alespoň 5 hodin před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů. d. Pokud některý termín předání predikce uvedený v písm. a. až c. výše připadne na nepracovní den, předá odběratel predikci dodavateli do stejné hodiny posledního pracovního dne před tímto termínem. e. Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 3

4 Článek IV. Cena 1. Cenou 1 MWh elektřiny dodané podle Článku III., odst. 1 v roce 2008 je cena úspěšného cenového návrhu dodavatele ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2008, které bylo odběratelem vyhlášeno dne Cena se rozumí v Kč (bez DPH) ve výši úspěšného cenového návrhu dodavatele uvedeného v potvrzení o výsledku výběrového řízení odeslaném dodavateli účastníkovi výběrového řízení. Jeden výtisk tohoto potvrzení se stává přílohou č. 4 této smlouvy. 2. Cena dle tohoto Článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou elektřiny odběrateli včetně zúčtování odchylky a platby za činnost OTE. Článek V. Fakturace a placení 1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení předmětu Smlouvy. 2. Cena je ve Smlouvě uvedena bez DPH. DPH bude fakturována ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném v den, kdy vznikla povinnost přiznat daň. 3. Dodavatel vyúčtuje dodávku elektřiny na krytí ztát v PS odběrateli měsíčně, a to na základě a v rozsahu odsouhlasených hodnot odběru zveřejněného OTE pro EAN v rámci měsíčního vyhodnocení, tj. do 16:00 hodin osmého pracovního dne po skončení vyhodnocovaného měsíce. 4. Cenu dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS, která je předmětem této Smlouvy uhradí odběratel vč. DPH na základě faktury - daňového dokladu, kterou vystaví dodavatel nejdéle do 15-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění. 5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se stanovuje, v návaznosti na ustanovení 21 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., poslední kalendářní den měsíce, za který je účtování prováděno. 6. Na faktuře budou odečteny zaplacené zálohy, tj. zálohy uhrazené vč. DPH ve výši a v termínu podle platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem pro daný měsíc. 7. Jednotlivé korunové položky na faktuře se zaokrouhlují na desetihaléře (haléřové údaje se zaokrouhlují od 0 do 4 směrem dolů, od 5 do 9 směrem nahoru). DPH se na faktuře zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru. 8. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení odběrateli. Pokud dodavatel nemůže dodržet lhůtu fakturace podle odst. 4 z důvodů na straně odběratele, zkracuje se splatnost faktury o počet dní prodlení odběratele. Minimální lhůta splatnosti je v tomto případě 7 dní. 9. V průběhu každého kalendářního měsíce uhradí odběratel na základě platebního kalendáře daňového dokladu vystaveného dodavatelem, na účet dodavatele zálohu za dodávku 4

5 elektřiny ve výši 80 % celkové měsíční předpokládané platby vč. DPH ve čtyřech splátkách, a to: 1. splátka 10. kalendářní den 25 % zálohy 2. splátka 15. kalendářní den 25 % zálohy 3. splátka 22. kalendářní den 25 % zálohy 4. splátka poslední pracovní den kalendářního měsíce 25 % zálohy. Celkovou měsíční předpokládanou platbou se rozumí platba za dodávku odpovídající predikci odběru od dodavatele na krytí ztrát v PS, kterou předá odběratel dodavateli podle Článku III., odst. 3., písm. a. této Smlouvy a oceněnou ve smyslu Článku IV. této Smlouvy. Dodavatel vystaví a odešle platební kalendář daňový doklad v každém měsíci v předstihu tak, aby jej odběratel obdržel nejpozději 10 pracovních dní před termínem splatnosti 1. splátky zálohy. 10. Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu podle 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., a 13a Obchodního zákoníku. Platební kalendář musí mít náležitosti daňového dokladu podle 28, odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. Nad rámec uvedených náležitostí daňového dokladu musí faktura a platební kalendář obsahovat: - podpis a razítko dodavatele - číslo Smlouvy - číslo účtu dodavatele Strany se mohou dohodnout, že předání daňových dokladů bude probíhat elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis a razítko dodavatele nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem. 11. Odběratel je oprávněn vrátit daňový doklad před dnem splatnosti bez zaplacení, pokud nemá výše uvedené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy závad daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne kdy dodavatel doručí opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu daňový doklad odběrateli. V případě oprávněného vrácení platebního kalendáře daňového dokladu je dodavatel povinen upravit termín splatnosti 1. splátky zálohy tak, aby nastal nejdříve 10. pracovní den po doručení opraveného nebo nově vyhotoveného platebního kalendáře daňového dokladu odběrateli. 12. Připadá-li datum splatnosti faktury nebo splátky zálohy na den pracovního volna nebo den pracovního klidu nebo státní svátek, je dnem jejich splatnosti první následující pracovní den. 13. Pokud ze závěrečného měsíčního vyhodnocení hodnot odběru EAN vyplyne změna oproti měsíčnímu vyhodnocení, na základě kterého dodavatel provedl vyúčtování podle odst. 3. tohoto článku, opraví dodavatel vyúčtování dodávky elektřiny na krytí ztrát v PS vystavením dobropisu nebo vrubopisu do 15. kalendářního dne měsíce, ve kterém OTE závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejnil. Závěrečné měsíční vyhodnocení zveřejňuje OTE do 16:00 hodin pátého pracovního dne čtvrtého měsíce po skončení měsíce, jehož se vyhodnocení týká. 5

6 14. V případě, že dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo v případě, že dodavatel je jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE, je odběratel oprávněn zastavit placení zálohových plateb dle odst. 9. tohoto článku. 15. Oprávněná strana je oprávněna, pokud do 14-ti dní po oznámení úmyslu účtovat druhé straně pokutu nedojde k jiné dohodě, započítat smluvní pokuty výslovně stanovené touto Smlouvou proti jiným finančním plněním vůči povinné straně. Článek VI. Smluvní pokuta a náhrady 1. Zaplacením smluvní pokuty uvedené v článcích této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu (viz Článek IX.). 2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení faktury. V případě prodlení se postupuje dle Článku VII. odst. 1. Článek VII. Smluvní úrok z prodlení 1. Za každý započatý den prodlení dohodnuté platby zaplatí odběratel nebo dodavatel úrok z prodlení z dlužné částky, jehož výše se pravidelně první pracovní den každého kalendářního měsíce roku stanovuje ve fixní výši (3M PRIBOR + 2 % p. a.) s platností na období tohoto měsíce. 2. Pro potřeby této Smlouvy je 3M PRIBOR definován jako úroková sazba tříměsíčního depozita na pražském trhu mezibankovních depozit. Její hodnota je denně stanovena Českou národní bankou. 3. Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury nebo zálohy, pokud v poslední den její splatnosti (viz Článek V.) je celá oprávněně vyúčtovaná částka připsána na účet dodavatele. 4. Pokud odběratel nebo dodavatel uhradí druhé smluvní straně úrok z prodlení z dlužné částky, která byla neoprávněně fakturována, musí být úrok z prodlení oprávněné smluvní straně druhou smluvní stranou vrácen. Článek VIII. Řešení sporů 1. Odběratel i dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající ze Smlouvy, byly urovnány smírnou cestou. Pokud však dojde ke sporu budou obě strany postupovat tak, aby došlo k přesnému popsání situace a aby byl vytvořen i potřebný časový prostor pro opatření dokladů. O sporných věcech jednají k tomu oprávnění zástupci smluvních stran dle přílohy č.2 této Smlouvy. Smluvní strana, která uplatňuje nárok, je povinna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k řešení sporu, přičemž spor popíše, vyčíslí výši nároku nebo definuje požadavek a předloží důkazy, o které svůj nárok opírá. Výzva se doručuje osobě druhé strany pověřené pro komunikaci osobně nebo doporučeným dopisem. 6

7 2. Zástupci smluvních stran stran jsou povinni jednat v dohodnutém termínu a místě. Nedojdeli k dohodě o termínu a místě konání schůzky, pak se jednání koná sedmého pracovního dne od doručení výzvy v sídle/provozovně účastníka, proti kterému výzva směřuje. 3. Při schůzce zástupců smluvních stran se projednává předmět výzvy a z jednání musí být sepsán zápis s návrhem řešení. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení sporné věci v celém rozsahu, je zápis zástupci smluvních stran podepsán a předložen k následnému odsouhlasení a vyjádření zástupcům obou smluvních stran oprávněným k podpisu této Smlouvy. Jestliže dojde ke shodě o návrhu řešení pouze co do části sporné otázky, pak se v zápise přesně uvádí část, u které došlo ke shodě o návrhu řešení, a část, která zůstává spornou. 4. Zástupci smluvních stran oprávnění k podpisu této Smlouvy se k návrhu řešení sporných otázek vyjádří nejpozději do 20-ti pracovních dnů od data sepsání zápisu a své písemné vyjádření k návrhu doručí druhé straně. 5. Pokud do 4 měsíců od doručení výzvy ke smírnému řešení sporných věcí nedojde k urovnání sporu, může odběratel nebo dodavatel podat žalobu u příslušného soudu. Článek IX. Náhrada škody a předcházení škodám 1. Strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinností, a o jejích důsledcích (dle 377 Obchodního zákoníku). Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. 2. Odběratel i dodavatel jsou oprávněni požadovat náhradu škody jim způsobenou porušením povinnosti druhou smluvní stranou. V případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, může oprávněný vymáhat škodu ve výši, přesahující zaplacenou smluvní pokutu. 3. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou a to v případech a za podmínek předcházení stavům nouze, výskytu stavu nouze, zásahu vyšší moci, v případech kdy to vyplývá ze Zákona a dále v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost, nebo za podmínek vyplývajících z ustanovení 352 až 354 Obchodního zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována taková mimořádná a neodvratitelná událost nebo okolnost, která nastala po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání jí v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila (jedná se například o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení teroristickým útokem, živelné události apod.). 4. V případech vyšší moci, předcházení stavu nouze anebo za stavu nouze, v jejichž důsledku odběratel nebo dodavatel nebude schopen splnit své smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují tuto Smlouvu naplňovat alespoň v rozsahu, který je reálný vzhledem k dané situaci. Dále se obě smluvní strany zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o tom, že nastala vyšší moc, nastala potřeba přijmout opatření pro předejití stavu nouze nebo nastal stav nouze a o předpokládaném účinku vyšší moci, opatření pro předejití stavu nouze nebo stavu nouze na plnění této Smlouvy. 7

8 5. Strana, dotčená okolnostmi vylučujícími její odpovědnost, je povinna o těchto okolnostech druhou stranu neprodleně písemně informovat a vyzvat ji k jednání. Na požádání předloží smluvní strana, odvolávající se na okolnosti vylučující odpovědnost, druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o takové skutečnosti. Při poruchách zařízení odběratele, nebo dodavatele je informovanost zajištěna komunikací mezi odběratelem (dispečink ČEPS, a.s.) a dodavatelem. 6. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pokračují po vzniku okolností vylučujících odpovědnost v plnění svých závazků podle Smlouvy dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní prostředky pro plnění Smlouvy, kterým nebrání okolnosti vylučující odpovědnost. Článek X. Ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena nebo výpovědí Smlouvy. 2. Odběratel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) dodavatel poruší závazek převzít u OTE závazek odběratele (registrovaného u OTE s EAN ) odebrat elektřinu v odběrných a předacích místech vstupujících do dopočtu za síť 0100 uvedeného v informačním systému OTE s kódem EAN , b) dodavateli byla u OTE zrušena registrace jako subjektu zúčtování nebo byl dodavatel jako subjekt zúčtování uzamčen u OTE na dobu delší než 3 dny, c) dodavatel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky. 3. Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy: a) odběratel neuhradí dodavateli platbu, s níž je v prodlení, do 15 dnů ode dne doručení první upomínky dodavatele, b) odběrateli byla u OTE zrušena registrace jako účastníkovi trhu, c) odběratel odmítne uzavřít dodatek k této Smlouvě, ačkoli potřeba změny byla vyvolána změnou obecně platných právních předpisů anebo Cenového rozhodnutí ERÚ anebo změnou Vyhlášky, d) odběratel opakovaně neplní platební podmínky dle této Smlouvy, e) odběratel bez předchozího souhlasu dodavatele uzavře smlouvu s třetím subjektem o dodávce elektřiny na krytí ztrát v PS po dobu účinnosti této Smlouvy. 4. Vypovězení Smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně faxem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 5. Výpovědní lhůta dle Článku X. odst. 2 a 3, je 15 kalendářních dní a počítá se ode dne doručení výpovědi faxem druhé smluvní straně. 8

9 Článek XI. Komunikace 1. Osoby pověřené pro komunikaci uvedené v příloze č. 2, jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést společná jednání týkající se předmětu, termínů a ostatních podmínek souvisejících s plněním této Smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na změnu Smlouvy, pak se jedná pouze o návrh na změnu Smlouvy. Osoby pověřené pro komunikaci nejsou oprávněny měnit, rušit ani uzavírat tuto Smlouvu. 2. Písemnou formou předání dokumentů dle této Smlouvy se rozumí doporučený dopis, nebo osobní předání s potvrzením převzetí a termínem doručení se rozumí den doručení dokumentů doporučenou poštou, nebo den osobního převzetí. Jestliže je zpráva předána faxem, musí být nejpozději následující pracovní den po dni odeslání faxu odeslána doporučeným dopisem nebo předána osobně. Termínem doručení v případě faxu se rozumí den obdržení faxu, byla-li splněna podmínka o následném předání písemnou formou. 3. Forma a způsob předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Změnu formy a způsobu předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS je možno uskutečnit formou oboustranně podepsaného protokolu z jednání zmocněnců pro komunikaci. Podepsaným protokolem bude potvrzen souhlas obou smluvních stran s dohodnutou změnou přílohy č. 1 a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 4. Jména zmocněnců pro komunikaci jsou uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. Změnu osob pověřených pro komunikaci je možno uskutečnit formou zaslání pověřovacího dopisu společností, jejíž osoby pověřené pro komunikaci jsou obměňovány a pro takový případ není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby. Tento článek se nevztahuje na informační povinnost vyplývající z obecně platných předpisů. Současně se sjednává, že s ohledem na povinnost řízení elektrizační soustavy může odběratel v nezbytném rozsahu použít po předchozím souhlasu výrobce informace technického charakteru. 3. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou anebo pravomocným Rozhodnutím orgánů státní správy zavazují se smluvní strany ustanovení této Smlouvy nahradit novým ustanovením, které bude určeno novou právní úpravou, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této Smlouvy. Zejména se jedná o novely Zákona, prováděcích vyhlášek k Zákonu a cenová rozhodnutí ERÚ. Pokud některá ze stran odmítne uzavřít dodatek 9

10 Smlouvy, kterého se druhá strana bude domáhat z důvodů uvedených v tomto odstavci, bude se jednat o spor, který rozhoduje dle 17 Zákona ERÚ. 4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Č. 1 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Č. 2 Osoby pověřené pro komunikaci Č. 3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Č. 4 Potvrzení výsledku výběrového řízení 5. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti 1.ledna Tato Smlouva se uzavírá na období od 1.ledna 2008 do 31.prosince Ustanovení o ochraně informací, náhradě škody, smluvních pokutách a řešení sporů zůstávají v platnosti i po skončení její účinnosti a v případě ukončení Smlouvy dle Článku X. 7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Datum : Datum : Dodavatel : Odběratel : Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva Ing. Zbyněk Boldiš člen představenstva 10

11 Postup předávání predikce odběru elektřiny od dodavatele na krytí ztrát v PS Příloha č.1 Termíny předávání predikce odběru Měsíční predikce (Článek III., odst. 3, písm. a. Smlouvy) kalendářní den předcházejícího měsíce do 14:00 hod. Týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. b. Smlouvy) pondělí před začátkem obchodního (energetického) týdne do 14:00. Upřesnění týdenní predikce (Článek III., odst. 3, písm. c. Smlouvy) nejpozději 4 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud v některé obchodní hodině bude rozdíl upřesněné hodnoty odběru oproti hodnotě v poslední platně předané predikci pro tuto hodinu vyšší než ± 5 MW, upozorní na tuto skutečnost odběratel zmocněnce dodavatele pro sjednávání odběru elektřiny telefonicky nejpozději 5 hodiny před termínem uzávěrky registrace dvoustranných obchodů pro daný kalendářní den u OTE podle 9, odst. 1. Vyhlášky. Pokud některý termín uvedený výše připadne na nepracovní den, posouvá se na stejnou hodinu posledního pracovního dne před tímto termínem. Základní způsob předávání predikce odběru Hodinové hodnoty predikovaného odběru elektřiny jsou předávány od dodavatele jako zprávy elektronické pošty v dohodnutém formátu, jehož specifikace je uvedena v následujících bodech této přílohy. (1) Pro potřeby softwarového (SW) zpracování vzájemně předávaných průběhů hodinových hodnot dodávek na příslušný měsíc, obchodní týden a den se zavádí následující typy diagramů: a) typ Měsíc (dále jen M ) pro předání hodinových hodnot měsíční predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. a. Smlouvy, b) typ Týden (dále jen T ) pro předání hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. b. Smlouvy, c) typ Operativní (dále jen O ) pro upřesnění hodinových hodnot týdenní predikce odběru podle Článku III., odst. 3, písm. c. Smlouvy. (2) Předávané predikce obsahují hodinové hodnoty odběru (v MW) s přesností na jedno desetinné místo, přičemž platí, že všechny typy predikce (typ M, T i O) obsahují vždy celkovou výši predikovaného odběru elektřiny od dodavatele v příslušné obchodní hodině. (3) Přenos informací mezi smluvními stranami je zajištěn elektronickou poštou. Odesílatel má povinnost si ověřit zda, zpráva elektronickou poštou došla, např. potvrzením o doručení od příjemce. V případě technické poruchy bude po předchozí telefonické dohodě přenos zajištěn náhradním způsobem. Za rozhodující bude považován čas příjmu zprávy na server příjemce. (4) Predikce se přenáší formou příloh ové zprávy ve formátu Excel. V jedné zprávě lze zaslat více různých diagramů (souborů Excel) různého typu. 11

12 Příklad struktury předávaných dat ve formátu XLS pro upřesnění týdenní predikce: TypDiagramu= O Hodina od Datum do sobota ned_le pond_lí úter_ st_eda _tvrtek pátek Celkem: MWh 12

13 Příloha č.2 Osoby pověřené pro komunikaci Odběratel Pro obchodní záležitosti Radka Soukupová, DiS Tel.: , fax.: , Mgr. Jaroslav Kašpar Tel.: , fax.: , Ing. David Myška Tel.: , fax: , Pro sjednávání odběru elektřiny Ing. Pavel Vágner Tel.: , fax.: , Dodavatel 13

14 Příloha č.3 Prohlášení dodavatele o zajištění závazku dodat elektřinu do ES ČR Na základě této smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, se dodavatel zavazuje, že v rozsahu sjednané dodávky postupem uvedeným v článku III. smlouvy zajistí a/nebo obstará tuto elektrickou energii a její dodávku do přenosové soustavy ČR. Dodavatel dále prohlašuje, že dle Obchodních podmínek Operátora trhu s elektřinou převezme za ČEPS, a.s. odpovědnost za odchylku v odběrných místech ČEPS, a.s. týkajících se ztrát v přenosové soustavě. Dodavatel v případě nesplnění tohoto závazku zaplatí ČEPS, a.s. vzniklou škodu, majetkovou újmu nebo jiné výdaje. Úhradu je povinen zaplatit nejpozději do 14 dnů po doručení vyúčtování vzniklé škody. Datum: Dodavatel: 14

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 smlouva o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce č pro období od do uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 50 odstavec 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ)

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) OBSAH 1 Úvod...2 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen...2 3 Postup vyúčtování...2 4 Spory týkající se vyúčtování...4 5 Placení...5 Strana 1 z 6 1 Úvod

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o předávání údajů

Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 25 odst. 11 písm. f) a 20a odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 Smlouva č. S o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 (fakturační stupně F3 a F4) uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva )

Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva ) Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 25 odst. 11 písm. f) a 20a odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o předávání údajů

Smlouva o předávání údajů (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 59 odst. 8 písm. i) a písm. m), 20a odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 458/2000

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více