1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zapsala:Ing. Z. Poláková"

Transkript

1 Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan Mgr. Šťastná Jana Tošovská Jitka, místostarostka Bc. Machková Iva Toman Martin Dufková Hana Sýkora Jan Mgr. Votočková Miroslava Gáborik Ondrej Šárog Karel Ing. Vokoun Petr Ježek Jaroslav Šimůnek Libor MUDr. Zelený Martin Ing. Kouba Rudolf Omluveni:Ing. Liška J., Límanová J., Šindelář F., Žalmánková S. Nepřítomni: Folprechtová Vendulka Jednání zahájil a řídil starosta města Ing. Jaroslav Verner. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. Na podnět p.sýkory byla v úvodu jednání věnována minuta ticha k uctění památky zesnulého faráře J. N. Jiřiště. V 17:10 hod. bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Dufková Hana Mgr. Šťastná Jana Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Gáborik Ondrej předseda komise Toman Martin člen Schváleno Ježek Jaroslav člen Zápisy z jednání ze dne a byly ověřeny a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. Protože k nim nebyly vzneseny žádné připomínky, jsou tyto na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schváleny. Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Finanční záležitosti a) Rozpočet města pro r b) Rozpočtové opatření č.7/2013 c) Rozpočtové opatření č. 8/2013 d) Přijetí dotace volby e) Přijetí dotace JSDH I. f) Přijetí dotace JSDH II. g) Rozpočtové opatření č. 9/2013 h) Přehled pohledávek k i) Plnění rozpočtu 10/2013 j) Odměny pro členy výborů ZM k) Odepsání pohledávek z prodlení l) Poplatek za odpady pro r Majetkové záležitosti a) Žádost o koupi části pozemku p.č.664/67 ostatní plocha v lokalitě Na Výsluní b) Žádost o odkup ½ podílu na pozemku p.č. 381/12 ( lokalita u Kina) c) Schválení prodeje 1/2 spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Březovice p.b. Družstvu Březovice d) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace čistící a komunální technika 1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

2 4. Různé a) Informační koncepce města dle zák.č.365/2000 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS b) KV protokoly o kontrole 5. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 6. Závěr Úpravu programu navrhl L. Šimůnek následovně: kontrola usnesení uvést za zahájení interpelaci občanů zařadit za kontrolu usnesení rozpočtová opatření včetně plnění rozpočtu 10/2013 uvést před návrhem rozpočtu na r.2014 S uvedenými úpravami zastupitelé souhlasili, program zastupitelstva po změnách: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Interpelace občanů 4. Finanční záležitosti a) Rozpočtové opatření č.7/2013 b) Rozpočtové opatření č. 8/2013 c) Přijetí dotace volby d) Přijetí dotace JSDH I. e) Přijetí dotace JSDH II. f) Rozpočtové opatření č. 9/2013 g) Přehled pohledávek k h) Plnění rozpočtu 10/2013 i) Rozpočet města pro r j) Odměny pro členy výborů ZM k) Odepsání pohledávek z prodlení l) Poplatek za odpady pro r Majetkové záležitosti a) Žádost o koupi části pozemku p.č.664/67 ostatní plocha v lokalitě Na Výsluní b) Žádost o odkup ½ podílu na pozemku p.č. 381/12 ( lokalita u Kina) c) Schválení prodeje 1/2 spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Březovice p.b. Družstvu Březovice d) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace čistící a komunální technika 6. Různé a) Informační koncepce města dle zák.č.365/2000 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS b) KV protokoly o kontrole 7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr O schválení programu v upraveném znění bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) I. Kontrola usnesení ve sledování zůstávají usnes.č ; ,53,138, ,37,73,101, ,16,30,33,34,36,38,42,43,45,47,48,63,64,65,70,71,72; Ze sledování se vypouštějí: 2012/73,101;2013/33,36,38,43,49-62,66-69,73-77; Hlasování (usnesení č.80/2013) II. Interpelace občanů Interpelace z řad občanů problematika vybudování dětského hřiště v lokalitě Sahara žádost zaslána na MÚ s oslovením zastupitelů nebylo zastupitelům přeposláno + vytipovány městské pozemky, kde by hřiště mohlo být dle žadatelky vytvořeno reakce pí místostarostky, která s žadatelkou písemně komunikovala: ukázka navržených pozemků 2 Zapsala:Ing. Z. Poláková

3 jeden z nich je z hlediska bezpečnosti naprosto nevhodný (přímo u silnice v zatáčce, poblíž hnízdo na tříděný odpad); další vytipované pozemky jsou lesní (lesní porost) nutné odlesnění + vyjmutí s lesního fondu, opět i otázka bezpečnosti; dále pí místostarostka informovala o studii dětského hřiště Sloník v Táborově ul. - od žádané lokality by se nacházelo cca 400m, je zařazeno do akčního plánu města - J. Sýkora k uvedenému požádal S.Berana, vedoucího SÚ o prověření možnosti nalezení městských pozemků pro tzv. setkávací místo v této lokalitě reakce S. Berana: uvedl, že se tvoří nový územní plán a v rozvíjejících se lokalitách je z hlediska zákona povinnost veřejná prostranství vytvářet (tato lokalita má potenciál pod tento druh patřit), k problematice dětského hřiště uvedl, že musí být v souladu s územním plánem, nutná stavební povolení, oplocení, atd., doporučil nalezení soukromého pozemku, kde by byl prostor hřiště dočasně vybudovat J. Sýkora zdůraznil, že žádá o nalezení městských pozemků, kde by bylo možné vytvořit setkávací místo reakce J. Tošovské architekti osloveni byli, je v tomto místě problematické, vhodné městské pozemky v rámci platného ÚP pro tento účel nenalezeny - reakce z řad občanů: k potenciálnímu novému hřišti v Táborově ul. je cesta pro pěší z této lokality neudržovaná, nezpevněná, schůdná je pouze po silnici - Bc. Machková požadavek o počet dětí v této lokalitě na místě předloženo - reakce starosty města danou věcí se bude město i nadále zabývat, snaha nalézt řešení V průběhu interpelace se v 17:20 k jednání dostavil Ing. Lomoz, počet členů ZM 13, dále v 17:30 Ing. Vokoun, počet členů ZM 14. III. Finanční záležitosti K finančním záležitostem podala komentář Bc. Ivana Linhartová vedoucí Finančního odboru ( dále FO ). a) Rozpočtové opatření č. 7/2013 Hlasování (usnesení č.81/2013) b) Rozpočtové opatření č.8/ přijetí dotací (parkoviště ZŠ Tyršova, střecha zámku) Hlasování (usnesení č.82/2013) c) Přijetí dotace volby do Parlamentu ČR poslanecká sněmovna Hlasování (usnesení č.83/2013) d) Přijetí dotace jednotce sboru dobrovolných hasičů na pokrytí mimořádných nákladů spojených s povodněmi Hlasování (usnesení č.84/2013) e) Přijetí dotace jednotce sboru dobrovolných hasičů ze Středočeského kraje na věcné vybavení a vzdělávání Hlasování (usnesení č.85/2013) V 17:45 z jednání odešla Mgr. M. Votočková, počet členů ZM 13. f) Rozpočtové opatření č.9/ úprava položek rozpočtu dle aktuálního stavu Ing. Lomoz dotazy k výdajové části rozpočtu - dotace SFDI zavádějící název položky; co je pod položkou sankce jiným rozpočtům odpověď Bc. Linhartové: jedná se o jednu část úhrady ve věci prohraného soudního sporu se spol.duless (poplatek rozdělen do 3 částí); co je pod navýšením položky knihy, tisk odpověď Bc. Linhartové: nákup encyklopedií obcí a měst ČR Hlasování (usnesení č.86/2013) g) Stav pohledávek k Ing. Lomoz dotaz k pohledávkám za odpady zda je částka za r.2013 bez penále odpověď: ano Hlasování (usnesení č.87/2013) h) Plnění rozpočtu 10/2013 Ing. Lomoz dotaz k přibližným stavům účtů města zodpovězeno na místě Hlasování (usnesení č.88/2013) i) Návrh rozpočtu města na rok 2014 Ing. Lomoz součástí zaslaných materiálů nebylo financování Správy bytů + detailní rozpis akcí, které se na příští rok plánuje odpověď vedoucí FO: na požádání šlo zaslat dodatečně, členové finančního výboru veškeré detailní rozpočty dostali (pozn. Ing.Lomoz je členem FV) - návrh na změnu rozpočtu navýšení kapitoly ZŠ o náklad za školního psychologa, tj. o 52 tis. Kč; psycholog by byl vhodný z důvodu nárůstu počtu dětí s poruchami chování záležitost osobně projednával s ředitelem ZŠ, 3 Zapsala:Ing. Z. Poláková

4 který vyčíslil tento jeho požadavek (počet hodin, mzda/1.hod.); nárůst kapitoly ZŠ by kompenzoval ponížením kapitoly MKZ reakce vedoucí FO: doporučila tuto změnu řešit po novém roce 1. rozpočtovou změnou, ale lze navýšit okamžitě; kapitolu MKZ by ponechala, navýšila by financování; k návrhu se vyjádřil ředitel MKZ, který ponížení kapitoly MKZ nepodpořil; vyjádření ředitele školy Mgr. Šímy požadavek na školního psychologa nebyla jeho iniciativa, jeho zavedení by bylo pro školu novinkou; Ing. Lomoz zdůraznil, že základní školství spadá do kompetencí obcí, vhodné ho podpořit po diskuzi zastupitelé s návrhem na navýšení kapitoly ZŠ souhlasili + navýšení financování upraveno usnesení J. Sýkora požadavek na ředitele MKZ o detail.přednesení rozpočtu MKZ + informace o novinkách; poté navrhl jednotný dohled nad provozními náklady nečlenit je pod střediska; k akci Není Bělá jako Bělá dotaz, proč se místo konání nestřídá po obcích a městech, jak bylo dříve plánováno - odpověď ředitele MKZ: pravidelným konáním v jednom místě vznikne tradice; malé obce nejsou na tuto akci kapacitně připraveny informaci doplnil starosta města: před konáním prvního ročníku osobní jednání se starosty přihlášených obcí, měst; myšlenka putování po všech obcích je nereálná; s pravidelným konáním v našem městě souhlasili a tento návrh podpořili (máme tu dostatečně velké zázemí, ubytovací kapacity, v malých obcích jsou starostové neuvolnění tvorba programu by byla pro ně velmi náročná, atd.), dohodla se i vzájemná spolupráce mezi městy L. Šimůnek neuskutečnila se pracovní schůzka k přípravě rozpočtu na r nebyl zaslán detailní rozpočet - považuje za chybu - v rozpočtu není uveden náklad na volby do obecních zastupitelstev, které se uskuteční v příštím roce reakce vedoucí FO: náklady na volby se do rozpočtu neuvádí, neplánují, vždy je před samotným konáním příjem dotace ze SR včetně předpisu, který vymezuje položky, na která lze dotaci využít, po skončení vyúčtování voleb se nevyčerpané prostředky vrací do diskuze se připojil Ing. Lomoz dotace je plánovaný tok peněz, mělo by se v rozpočtu uvádět, J. Ježek - nesouhlas, schodek se uměle navýší, peníze jsou zaslány před konáním, nevidí důvod uvádět dotaci v rozpočtu reakce vedoucí FO dotaci nelze předem určit, ani zaúčtovat do softwaru; dále k připomínce nezaslání podrobného rozpočtu uvedla, že v zastupitelstvu města se rozpočet schvaluje dle kapitol na základě usnesení ZM; pokud by někdo ze zastupitelů projevil zájem, byl by mu podrobný rozpočet zaslán V průběhu diskuze se v 19:00h k jednání připojil K. Šárog, počet členů ZM 14. Hlasování o návrhu rozpočtu na tok 2014 Hlasování Návrh nebyl schválen. (H2-uvedeno v přehledu hlasování) V 19:10 starosta města vyhlásit 20-ti minutovou pauzu. V 19:30 se zastupitelé vrátili k jednání, připojil se i Ing. R. Kouba, počet členů ZM 15. Ing. P. Vokoun podal návrh na opětovné hlasování o návrhu rozpočtu na r.2014 Schváleno (H3-uvedeno v přehledu hlasování) J. Sýkora uvedl důvody nehlasování pro rozpočet: rozpočet je schodkový, kapitola MKZ je příliš vysoká, změny k rozpočtu nenavrhoval nebylo by přijato; dále nebylo svoláno pracovní jednání k návrhu rozpočtu; koalice má 12 mandátů jeho stanovisko zůstane neměnné Ing. Kouba - rozpočet není schodkový; v minulých letech tvorba rezerv na to, aby se mohly konat investiční akce; město doposud nepotřebovalo úvěr, nikde nedluží Po diskuzi hlasováno o schválení návrhu rozpočtu na rok 2014 Hlasování (usnesení č.89/2013) Rozpočet města pro rok 2014 byl schválen. j) Odměny pro členy výborů zastupitelstva města z řad občanů za rok 2013 odměna v celkové částce ,- Kč za celoroční práci členů výborů z řad občanů Předsedové kontrolních výborů souhlasili s navrženými částkami Hlasování (usnesení č.90/2013) k) Odepsání pohledávek nevymahatelné pohledávky u již odstěhovaných nájemníků Ing. Kouba souhlas s odepsáním, nedobytné pohledávky, zatěžuje finanční evidenci starosta města RM se odpisy pohledávek pečlivě zabývá, zvažuje případ od případu Hlasování (usnesení č.91/2013) l) Stanovení poplatku za odpady na rok 2014 skutečný náklad za likvidaci netříděného odpadu za r.2013 na 1 osobu/1 rok činil 546,53 Kč; doporučení ponechání poplatku ve stejné výši, tj. 480,- Kč/rok/poplatníka 4 Zapsala:Ing. Z. Poláková

5 Starosta města doplnil, že zajištěním kompostérů pro občany města podpořeno snižování nákladů města za zpracování odpadu Bc. Machková návrh ponížení počtu pytlů na odpady reakce starosty města: při výdeji lze požadovat menší počet, poptávka se liší případ od případu, je pouze omezen max.počet/rok (tj. 10ks) Ing. Kouba dotaz k počtu vydaných a nakoupených kompostérů odpověď starosty města: vydáno cca 400 ks, nakoupeno 600 tj. jsou volné Ing. Lomoz náklady za provoz SD jsou nepřiměřeně vysoké, není evidentní příjem za tříděný odpad - reakce starosty města: příjem není, problematika je obtížná, lze zadat ke kontrole KV Ing. Lomoz je někde chyba, neví kde, L. Šimůnek, předseda KV KV se problematikou bude zabývat v příštím roce J. Sýkora bude hlasovat proti návrhu navrhoval by ponížení částky, které by neprošlo Hlasování (usnesení č.92/2013) IV. Majetkové záležitosti a) Žádost, Bělá pod Bezdězem čp.1005, o koupi části pozemku p.č.664/67 ostatní plocha v lokalitě Na Výsluní komentář podal starosta města, pozemek veden jako veřejná zeleň s ochrannou funkcí, nedoporučuje se prodej z důvodu zachování plochy veřejného prostranství žadatelé budou návrh znovu předkládat v jiném znění H. Dufková osobní jednání s žadateli, od tohoto návrhu odstupují, od města již nic nechtějí Hlasování (usnesení č.93/2013) b) Žádost o odkup ½ podílu na pozemku p.č. 381/12 ( lokalita u Kina) narovnání vlastnických vztahů Ing. Lomoz obava z dohody mezi novými spoluvlastníky reakce Ing. Kouby rovnání majetkových vztahů, které byly dány historicky, nelogické vlastnictví; po této úpravě bude dohoda mezi 2 stranami, město nebude muset vstupovat Hlasování (usnesení č.94/2013) c) Schválení prodeje 1/2 spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Březovice pod Bezdězem Družstvu Březovice narovnání vlastnických vztahů, prodej pozemku pod stavbami družstva; ve věci prodejních cen byl zpracován znalecký posudek, ze kterého vychází 35,-Kč/ m² (cena v místě a povaze pozemků obvyklá) Ing. Kouba osobní prohlídka místa, stavby jsou v dezolátním stavu, družstvo nechce investovat do oprav, dokud nebude pozemek pod stavbami v jeho vlastnictví podpora návrhu L. Šimůnek dotaz, zda zůstane nějaký pozemek v Březovicích v majetku města neví se, lze dohledat, obrátit se na odbor RaMM Hlasování (usnesení č.95/2013) d) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce Pořízení čistící komunální techniky starosta města doplnil informaci o to, že stroj již je zakoupen, osobní prohlídka radních na jednom z jednání RM Bez dotazů, připomínek Hlasování (usnesení č.96/2013) V. Různé a) Informační koncepce města dle zák.č.365/2000 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS Ing. Kouba připomínky k webovým stránkám zobrazovány neaktuální informace, požadavek na IT města, aby tento stav napravil vzato na vědomí Hlasování (usnesení č.97/2013) b) Kontrolní výbor protokoly o kontrole předmět kontroly: 1) poskytování tepla občanům v nájemních domech; 2) připravenost TS na zimní podmínky; 3) usnesení RM, ZM Hlasování (usnesení č.98/2013) VI. Interpelace občanů a členů zastupitelstva starosta města: poděkování zastupitelům za odvedenou práci, pozvání na předvánoční setkání dne na MÚ; dále informoval přítomné o následujícím: - rekonstrukce Mělnická: nutná úprava projektu, po jeho vyhotovení vypsáno výběrové řízení, otevírání obálek na KÚ (bez účasti města), hodnocení nabídek po novém roce (město bude mít 2 zástupce v hodnotící komisi) po vysoutěžení zhotovitele se přistoupí k realizaci oprav - silnice na Vazačku zahájena výstavba, zaváží se vrchní vrstvy, upozornil i na vyjádření hejtmana na stránkách KÚ (podpora projektu) - pavilon MŠ probíhá výběrové řízení na stavební část otevírání obálek dne ; do musí být vydán kolaudační souhlas - Duless prohraný soudní spor ovlivnilo rozpočet města záležitost předána na pojišťovnu k uplatnění pojistné události jednání probíhají J. Sýkora vyjádřil pochybnosti k zápisům neobsahují vše podstatné MUDr. Zelený informoval přítomné o konání pohovorů v rámci výběrového řízení na vedoucího MÚ Bělá p.b., a to v pátek , po novém roce rozhodnutí o výběru 5 Zapsala:Ing. Z. Poláková

6 Bc. Machková dotaz ke stavbě p.toma, kdo bude vlastníkem odtokové roury v rámci stavby odpověď vedoucího SÚ vlastníkem bude p. Tom; dále uvedl, že provedl i kontrolu stavby, v rámci které upozornil stavebníka na dodržování bezpečnosti práce během stavby, za nedodržení hrozí přestupek Ing. Kouba z důvodu nemoci nemohl být účasten všech dosavadních jednání v rámci příprav nového územního plánu informaci doplnil vedoucí SÚ dne proběhlo společné jednání o návrhu ÚP všech zúčastněných subjektů, upozornil na posun termínů oproti původnímu plánu apel p.starosty na zastupitele, aby se s materiálem již seznamovali, aby nedošlo k návrhu úprav na samotném jednání ke schvalování ÚP ÚP k nahlédnutí na MÚ, lze i stahnout na serveru odkaz: VI. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne /2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednalo zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města v předloženém znění. 81/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 7. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 85, ,- Kč, výdaje 92, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši 6, ,- Kč. 82/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 8. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 85, ,- Kč, výdaje 93, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši 6, ,- Kč. 83/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85, písmeno j), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace na provedení voleb do Parlamentu ČR ve výši ,Kč. 84/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85, písmeno j), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Bělé pod Bezdězem ve výši ,- Kč. 85/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85, písmeno j), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Bělé pod Bezdězem ve výši ,- Kč. 86/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 9. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 87, ,- Kč, výdaje 94, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši 6, ,- Kč. 87/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednalo výši pohledávek k a schvaluje dosavadní postup při jejich vymáhání formou exekucí, upomínek. 88/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci říjnu Příjmy jsou ve výši 71, ,72 Kč, výdaje 63, ,79 Kč. Stav Fondu rezerv a rozvoje je 10, ,80 Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné opravy a na režijní výdaje celkem1, ,28 Kč. 89/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje předložený rozpočet města na r členěný dle paragrafů jako schodkový. Příjmová část je ve výši ,40 tis. Kč, výdajová část ve výši ,66 tis. Kč, schodek 5.873,26 tis. Kč bude financován z vlastních zdrojů. Hospodářská činnost města Správa bytů rozpočtuje příjmy částkou 9, ,- Kč, výdaje včetně odvodu z hospodářské činnosti jsou plánovány ve výši 11, ,- Kč. Schodek ve výši 2, ,- Kč bude financován ze zůstatku na účtu hospodářské činnosti. 90/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.2 písm.u) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odměny za rok 2013 pro členy výborů ZM z řad občanů v celkové výši 10 tis.kč. 91/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání pohledávek u těchto nájemníků : byt č. 7, Zámek 2 ve výši ,24 Kč, byt č. 1, Lidová 777 částku ,32 Kč, byt č. 2, Lidová 776 částku ,51 Kč. 92/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. h) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 ve výši 480,-Kč. 93/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje neprodej části pozemku p.č.664/67 v k.ú.bělá pod Bezdězem., trvalým bytem Na Výsluní, Bělá pod Bezdězem. 94/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodej ½ podílu na pozemku p.č. 381/2 zahrada v k.ú. Bělá p.b.., trvale bytem U Kina, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu ve výši ,-Kč za podmínky, že kupující uhradí i poplatek 1.000,- Kč za vklad do KN. 95/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ½ pozemků stp.č. 157/1 zastavěná plocha o 6 Zapsala:Ing. Z. Poláková

7 výměře 1861 m², stp.č. 170 zastavěná plocha o výměře 940 m², pp.č. 118/1 ostatní plocha o výměře 973 m² a pp.č. 118/7 zahrada o výměře 35 m², to vše v k.ú. Březovice pod Bezdězem, vedených na LV 236 Družstvu Březovice, Březovice 33, Březovice za celkovou kupní cenu ,25 Kč s podmínkou, že kupující uhradí i poplatek 1.000,- Kč za vklad do KN. 96/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro realizaci akce Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky město Bělá pod Bezdězem reg.č. IS SFZP CZ.1.02/2.1.00/ v předloženém znění. 97/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje Informační koncepci města dle zák.č.365/2000 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS v předloženém znění. 98/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí Protokol o kontrole č.1/2013, č.2/2013 a č.3/2013 Kontrolního výboru zastupitelstva města předložené na základě 119 odst. 5 uvedeného zákona. Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města ve 22:00 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Jaroslav Verner starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Hana Dufková Mgr. Jana Šťastná 7 Zapsala:Ing. Z. Poláková

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více