Termíny akcí v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2004"

Transkript

1 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) Školení hospodá, Ostrava Zábeh (poádá KR ATOM) Festival Harryho Mouky, Ostrava (poádá oddíl BVÚ) Uzlování poslepu, Orlová (poádá TOM 2604 Práata Orlová) Regionální VVZ, Msto Albrechtice (poádá RADAMOK) Zahájení 100 jarních kilometr na Staškov (Ostravice), poádá TOM Turistický závod 1. závod krajského poháru, Bílovec Rallye FICC mládeže, Holandsko (poádá KR ATOM) Turistický závod 2. závod krajského poháru, Frýdek-Místek roník Otvírání ondejnických studánek (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant ) Po stopách uctíva Ginkga, Ostrava Pívoz (poádá T.O. Plameáci) Beskydský Kukavz, (poádá Správa CHKO Beskydy a TOM 1303 Maracaibo) Turistický závod 3. závod krajského poháru a Mistrovství MS kraje, Ostrava Jarní bh, Ostrava Výškovice (TOM 4335 Sylvatik) Quatro tour jarní Vítkovská padesátka (spolupoádá TOM Šlápoty Vítkov) Lagori cup, Ostrava Výškovice (poádá TOM 4331 Askalon) Quatro tour Školení hlavních vedoucích tábor - Kaménka (poádá KR ATOM) Stíny temnoty, Budišovice (poádá TOM 2605 Tuláci) Kulikiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogan Ostrava) Bambiriáda (poádá RADAMOK) Turistický závod eský pohár, Orlová-Lutyn Krajský snm vedoucích, volba krajské rady, Ostrava ro. Putujeme do Evropy, Frýdek Místek, (poádá TOM 1301 Tuláci FM) Noní výplaz na Lysou horu (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant n.o.) Vodácká táborová škola, Rakousko Salza Letní sraz slovenských turist a TOM, Vysoké Tatry (úast zajišuje KR ATOM) Moravská táborová škola, Velké Karlovice Polana Rogaining, Budišovice (poádá KR ATOM) Deutscher Wandertag, Rostock u Baltického moe (zájezd poádá KR ATOM) Sraz oddíl u Bítovského mlýna (poádá TOM 9914 BVÚ) Drakiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogam Ostrava) Quatro tour Školení vedoucích oddíl, Beskydy nebo Kaménka (poádá KR ATOM) Položení základního kamene Bezruovy chaty na Lysé hoe (poádá KT) Celostátní VVZ, eské Budjovice Rádcovský kurz, Ostrava (poádá TOM 9914 BVÚ) Vánoní orientaní závod družin, Ostrava Blský les (poádá TOM moudík) QT Zmna termín vyhrazena

2 Turistické závody v roce 2004 Stejn jako v minulých letech probhne od dubna do ervna seriál Turistických závod. V Moravskoslezském kraji budou v dubnu ti závody Krajského poháru Moravskoslezského kraje. Poslední závod je zárove Mistrovství Moravskoslezského kraje. Tyto závody jsou otevené všem zájemcm z ad dtských organizací, škol, tlovýchovných organizací i neorganizovaných dtí, mládeže i dosplých. Ze závodu krajského mistrovství a podle výsledk krajského poháru je možno postoupit do závod eského poháru. Tyto závody budou tyi: Napajedla Kralupy nad Vltavou eská Lípa Orlová - Lutyn Ze závod eského poháru se postupuje na Mistrovství eské republiky, které bude v Uherském Hradišti. Z nj a podle výsledk eského poháru se postupuje do Mezinárodního mistrovství v TZ, které bude v nedli na Slovensku ve Svitu u Popradu. Informace o pravidlech, možnosti objednání cviného materiálu, termíny a výsledky jsou uvedeny na oficiálních stránkách TZ: Krajský pohár Moravskoslezského kraje v roce 2004 V roce 2002 pešly také turistické závody na krajské uspoádání. Základem je krajské mistrovství (jeden závod v kraji), které mže být v aktivních krajích doplnno krajským pohárem. To jsou nejmén 2 závody + mistrovský závod. Závody krajského poháru mohou mít jeden závod již na podzim se zaazením závodník do vkových kategorií dle roku následujícího. V praxi pak krajský pohár mže mít 3 závody 2.stupn a mistrovský závod se do výsledk poháru nezapoítává, nebo je mistrovství poádáno jako tetí pohárový závod. Krajský pohár Moravskoslezského kraje (dále jen KP MSK) se poádá od roku Je vyhodnocován ze tí krajských pohárových závod poádaných na území Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném soutžním období. V roce 2004 to jsou závody: BÍLOVEC 1. závod poháru FRÝDEK-MÍSTEK 2. závod poháru OSTRAVA (Budišovice) 3. závod poháru a zárove mistrovství Protože se v Moravskoslezském kraji již nepoádají závody 3.stupn, jsou závody KP MSK otevené všem zájemcm z ad dtských a mládežnických sdružení, základních a stedních škol i neorganizovaným závodníkm. Pravidla pro hodnocení krajského poháru MSK: Hodnocení hlídek: 1. Výsledek každé hlídky v závodech KP MSK se vyjádí bodovým hodnocením podle pravidel eského poháru, tedy dle ztráty výsledného asu na as vítzný, vyjádený v procentech. 2. as vítze = 100 bod 3. Dosažený as = 100 ((as dosažený/as vítzný) x ), zaokrouhlit na 1 des. místo. 4. Do hodnocení KP MSK se zapoítávají každé hlídce dva lepší výsledky ze tí závod KP MSK. Slezský tomík Bezen 2004

3 5. Do hodnocení se poítá vždy celá hlídka. Pokud nkterý len hlídky bude absolvovat závody KP MSK v rzn složených hlídkách, bude zaazen do hodnocení vícekrát a body se mu nesítají. 6. Dle celkového hodnocení KP MSK postupují do eského poháru v každé kategorii další dv hlídky, které nemají zajištn postup z mistrovského závodu kraje v daném roce i na základ výsledk z roku pedchozího. 7. Postup se týká pouze hlídek z Moravskoslezského kraje. Hlídky z jiného kraje nemohou získat mimo svj kraj žádný postup, získávají jen ocenní (diplom, medaile, cena), do hodnocení se však nezapoítávají a jsou ve výsledkové listin uvedeny jako hlídky startující mimo soutž. 8. Vznikem krajského poháru pestalo pro tyto pohárové závody platit pravidlo postupu na vyšší stupe na základ umístní i získání výkonnostní tídy. 2.VT se sice na tchto závodech udluje, ale neopravuje již automaticky k postupu do eského poháru. U krajského mistrovství to zstalo pi starém - postupují medailisté a nositelé 2.výkonnostní tídy, popípad i bez tídy, pokud jsou medailová místa obsazena závodníky, kteí již mají potup zajištn z pedchozího roku. Na mistrovství kraje se pro závodníky z jiných kraj poítají II.VT od vítzné hlídky, pro závodníky z daného kraje se poítá II.VT od první hlídky daného kraje. Hodnocení oddíl: 9. V každém závod KP MSK se bude vyhodnocovat poadí oddíl, do kterého se zapoítá sedm nejlepších výsledk hlídek i jednotlivc, startujících za oddíl ve všech kategoriích. Pokud hlídka je složena ze závodník dvou oddíl, každému oddílu se poítá polovina bodového zisku hlídky. 10. Do celkového hodnocení KP oddíl se každému oddílu zapoítají dva lepší výsledky ze tí závod. 11. KP MSK je vyhodnocován pi závod krajského mistrovství. V roce 2004 je to v Budišovicích. Již v roce 2002 bylo dohodnuto, že se nebude rozlišovat bílý a ervený pohár, ale bude se vyhodnocovat jeden pohár. Další ustanovení: 12. Poadatelé všech závod KP MSK jsou povinni zpracovávat výsledky svého TZ oficiálním programem, který je voln ke stažení na stránkách zašlou do dvou dn po závod na adresy zúastnných oddíl a Rad závod. 13. Výsledková listina musí obsahovat všechny údaje o závodnících a dosažené výsledky: kategorii, umístní, jméno a píjmení, rok narození, vysílající organizaci, postup, výkonnostní tídu a dosažené pohárové body. Nedílnou souástí výsledkové listiny je i adresá zúastnných oddíl a údaj s potem organizátor a rozhodích. Spolené propozice TZ v Moravskoslezském kraji v roce 2004 A.Všeobecná ustanovení 1.Kategorie a délky tratí Závodníci jsou rozdleni do vkových kategorií, žákovské hlídky startují dvoulenné. Kategorie dorostenecké a dosplí startují jako jednotlivci. Slezský tomík Bezen 2004

4 Kategorie Vk Délka trati Roníky nar. v roce 2004 Nejmladší žáci a žákyn 10 a mén 2-3 km 1994 a v dalších letech Mladší žáci a žákyn let 2-3 km Starší žáci a žákyn let 2-3 km Mladší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Starší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Dosplí A-muži a ženy let 4-6 km Dosplí B-muži a ženy 36 a více 4-6 km do 1968 Pro píslušnost k vkové kategorii je rozhodující vk závodníka dosažený v kalendáním roce, ve kterém se závody konají. Pedasné peazení do vyšší kategorie se TZ povoluje v žákovských kategoriích -1 len hlídky maximáln o jeden rok. Z kategorie staršího žactva lze postaršit do kategorie mladšího dorostu o jeden rok. Toto platí pro celou sezónu tzn. podle startu od prvního závodu (krajský pohár, mistrovství kraje, eský pohár). Zane-li závodník startovat jako starší žactvo musí již celou sezónu bhat jako starší žactvo, zane-li sezónu jako mladší dorost, musí již celou sezónu bhat jako mladší dorost Pod pojmem hlídka se v žákovských kategoriích rozumí dvojice, v dorostu a dosplých jednotlivec. Má-li závodník z kategorie B zájem startovat v mladší kategorii A bude mu to umožnno, ale pouze po celou sezónu (tzn.zane-li jako A, musí takto dokonit i celou sezónu, to samé zane-li jako B). 2. Podmínky úasti a vybavení hlídek: Závodníci musí mít pi prezentaci platný prkaz své organizace s perazítkovanou fotografií. U neorganizovaných žák soupisku potvrzenou editelem školy, pop.obanský i jiný prkaz. Za zdravotní zpsobilost závodník do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si zodpovídají sami. Každý závodník musí mít s sebou prkaz pojištnce. Hlídka se dostaví na start s propisovakou nebo s centrofixem a od staršího žactva i s buzolou. Je zakázáno používat tretry s hebíky. Za pípadné škody zpsobené úastí v závod nenese poadatel žádnou odpovdnost. 3. Pihlášky: Pro urychlení prezentace a následn i výpot výsledk TZ v kraji prosíme všechny vedoucí zúastnných oddíl, aby pihlášky psali iteln, v následující form: a) Název a sídlo oddílu, pokud se zúastníte vícero závod v kraji, pište vždy stejn, také proto, a nedochází k pochybám u podobn i stejn znjících názv oddíl. b) Kategorie od nejmladších po nejstarší (i dohodnuté zkratky, jež jsou: NŽi, NŽy, MŽi, MŽy, SŽi, SŽy, MDi, MDy, SDi, SDy,MA, MB, ŽA, ŽB) c) Píjmení (závodníky seate podle abecedy) d) Jméno e) Rok narození f) Výkonnostní tída zajišující postup do eského poháru z roku 2003 (je-li VT I.stupn a vyšší). Toto bude dležité v druhém a tetím závod poháru ke zjištní nov startujících hlídek, nebo hlídky budou již pedprezentovány z minulých závod a z pihlášek, takže se doplní jen nové hlídky. g) Pihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího jméno, adresa, telefon, . h) Zvláštní požadavky ubytování (poet), stravování, apod. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od , Pokyn pro organizátory, stavitelé tratí a hlavní rozhodí, vydaných v roce 1999 a informací v Závodníkovi 1999 a Aktuální informace o pravidlech jsou uveejnny na internetových stránkách Slezský tomík Bezen 2004

5 2. Plnní disciplín podle kategorií: Disciplína Kategorie Kulturn poznávací innost NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Topo a turistické znaky NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Stavba stanu NŽ MŽ SŽ Uzlování NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Urování devin NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Orientace mapy NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ MD A SD Dosplí A a B Lanová lávka NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Odhad vzdálenosti MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Technicko materiální vybavení bude odpovídat požadavkm pravidel. Použité stany budou typu A s tyemi uvnit stanu. U nkterých stan nemají tye špiky. Barva trat: Žactvo bílá, dorost a dosplí ervená. Podklad pro testové otázky bude odpovídat barv trat. Informace o metodických materiálech (topografické a turistické znaky a KP) jsou na výše uvedených internetových stránkách. Zpracováno na základ informací, které jsou uvedeny v následujících materiálech: Pravidla TZ Závodník 2002 Závodník 2003 Slezský Tomík. 32 (vydáno v dubnu 2002) Slezský Tomík. 36 (vydáno v beznu 2003) ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje BÍLOVEC Název: Turistický závod 2. stupn, krajský pohárový závod 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Moravskoslezské Krajské rady Asociace TOM 3. Poadatel: TOM 3910 NEZMA I Bílovec 4. Termín a místo konání: Sobota , Bílovec- ZŠ TGM Ostravská ul. 5.Termín a adresa pro pihlášky: odeslat do Ev Vilhelmové, Orlová, Pihlášky je nutné adit abecedn (u dvoj. hlídek Nováková Eva, Turská Markéta.) Závodu je možné zúastnit se i bez pedbžných pihlášek. Kontaktní adresa: Jana Slavíková, Radotínská 958, Bílovec, , tel Funkcionái závodu: editel závodu: Pavel Petráš hlavní rozhodí: Jana Slavíková stavitel trati: Josef Bárta 7. Startovné: 20,- na hlídku 8. Doprava na místo konání TZ: Autobusem z Ostravy - Svinova Vlakem do Studénky ( tra 270) a zde pestoupit na Bílovec ( tra 279) 9. Prezentace: V sobotu v budov ZŠ TGM na Ostravské od 7.30 h do 9.00h. 10.Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu a v budov školy. 11.Ubytování zajišováno není. 12.Stravování: úastníci budou mít k dispozici polévku a aj, k zakoupení bude další oberstvení. Slezský tomík Bezen 2004

6 ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Název a stupe závodu: Turistický klasifikaní závod II. stupn, krajský pohárový závod. 2. Vyhlašovatel: Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM 3. Poadatel: TOM T.O.R., TOM a další oddíly. 4. Termín a místo konání: Sobota 17. dubna 2004, Lanové a ekologické centrum Hat, Frýdek Místek. 5. Pihlášky: Nejsou podmínkou, jsou však vítané pro dívjší start hlídek 6. Kontaktní adresa: Petr Gaj, TGM 2322, Frýdek Místek, , tel , 7. Funkcionái závodu a poadatelé: editel závodu: Petr Gaj Hlavní rozhodí: Jií Šnapka Stavitel trati: Martin Hermann, Jií Gaj Potáská komise: Lukáš Weis 8. Startovné: Na hlídku 20 K 9. Doprava: Z vlakového nádraží ve Frýdku Místku k nákupnímu stedisku Hypernova, Baumax. Odtud Vás na Hat povedou fáborky. Od nádraží cca. 4 km. 10. Ubytování: Je možné po pedchozí telefonické domluv. Kontakt tel. Petr Gaj Prezentace: V sobotu od 7: 30 hod do 9: 00 hod v areálu Hat. 12. Zdravotní služba: Bude umístna v cíli. 13. Stravování: V areálu bude oteven bufet. 14. Hodnocení a ceny: V každé kategorii obdrží první ti hlídky medaili a diplom. Pokud v kategorii budou hodnoceny nejmén ti hlídky ze dvou oddíl, obdrží vítz a další hlídky s asem ne horším než o 10 % II. výkonnostní tídu podle soutžního ádu. ROZPIS Turistického závodu Mistrovství kraje a Krajského poháru Moravskoslezského kraje OSTRAVA Název: Turistický klasifikaní a postupový závod 2.stupn, krajský pohárový závod, Mistrovství Moravskoslezského kraje 2. Vyhlašovatel: Rada TZ pi Moravskoslezské Krajské rad ATOM 3. Poadatel: TOM 4336 UFO, Przkumník a další oddíly 4. Termín a místo konání: Sobota 24. dubna 2004, Budišovice - TZ Studnice 5. Termín a adresa pro pihlášky: Vyplnné dle spolených propozic, do 19.dubna 2004 poštou nebo mailem na adresy Kamil Zboil, U Prodejny 19, Ostrava-Hrabvka, nebo Telefon Funkcionái závodu: editel závodu: Hana Maršálková hlavní rozhodí: Kamil Zboil stavitel trati: Lubomír Jagla potáská komise: Eva Vilhelmová Každý oddíl, který vysílá do závodu své závodníky, je žádán, aby posílil poadatelskou službu o 1 až 2 rozhodí, pokud možno vybavené stopkami. Sraz poadatel a rozhodích bude na turistické základn v Budišovicích v sobotu v 7.30 hod. Slezský tomík Bezen 2004

7 7. Startovné : 20,- na hlídku. 8. Doprava na místo konání TZ : MHD v Ostrav - ze smru od Svinova tramvaje. 7 a 17 na konenou Vesinská, odtud tramvají. 5 na konenou zastávku Zátiší (pes 3 pásma). Tramvaj. 5 odjíždí 2x za hodinu, vždy v 15. a 45. minutu. Ze zastávky Zátiší pšky asi 2 km po žluté znace. Turistická základna Studnice leží pímo na trase turistické znaky. 9. Prezentace : Sobota v TZ Studnice od 8.30 do Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu. 11. Ubytování zajišováno není. 12. Stravování: V turistické základn budou mít závodníci k dispozici aj. Další stravování po zkušenostech z minulých dvou let je nutno pedem objednat a uvést do pihlášky, aspo orientan poet a druh jídla. Zajistit lze nap. párky, langoše, polévku. Bez pedchozí objednávky nelze jídlo zajistit. 13. Hodnocení a ceny : Hlídky na 1.-3.míst obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. Zisk výkonnostních tíd a postup do vyššího kola dle platných pravidel Krajského poháru. ROZPIS Turistického závodu eského poháru Orlová-Lutyn * Název: Turistický závod 1.stupn, klasifikaní a postupový 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Asociace TOM 3. Poadatel: KT Orlová-Lutyn, DDM Juventus Karviná 4. Termín a místo konání: Sobota 5.ervna 2004 Orlová-Lutyn 5. Termín a adresa pro pihlášky: do 31.kvtna 2004 poštou nebo mailem (Excel,Word) na adresy Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová-Lutyn Funkcionái závodu: editel závodu: Jií Vilhelm hlavní rozhodí: Jana Slavíková tajemník závodu: Eva Vilhelmová stavitelé tratí: Jan Firla, Tomáš Vodecký potáská komise: Bronislav Drobny 7. Startovné: 20,- na úastníka závodu 8. Doprava na místo konání TZ: Zastávka ZŠ Výhoda na lince SAD Karviná - Orlová,Lutyn. Z Ostravy vystoupit na zastávce u nemocnice (1 km pšky), Z Bohumína dojet na autobusové stanovišt a pestup na bus do Karviné nebo pšky 1,5km 9. Prezentace: v pátek 4.6. od 17 do 21 hodin (nouzov i telefonicky), mobil: Vedoucí odevzdají platné prkazy závodník,u neorg. nutný dokument se všemi náležitostmi, (perazítkovaná fotografie, jméno a píjmení, datum narození) 10. Zdravotní služba: v prostoru startu, pohotovost v nemocnici (1 km ) 11. Ubytování: v pátek od 16 hodin do nedle 10 hodin ve tídách a tlocvin ZŠ, naprostá nutnost pezutí!! Vlastní spací pytel a podložka. Bez poplatku (zdarma) 12. Stravování : poadatel nezajišuje, bude oteven bufet, do 1 km obchody i restaurace 13. Hodnocení a ceny : První ti v každé kategorii diplom a medaili (plaketu), Postupový klí dle závodníka 2003, na internetových stránkách Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ umístného na Technicko-organizaní pokyny a pesný asový rozpis samotného závodu budou vyvšeny v míst prezentace. Slezský tomík Bezen 2004

8 6. Festival Harryho Mouky * Festival hudebních a divadelních vystoupení oddílových ansámbl, který si již získal tradici. Nemusíte vystupovat, mžete se podílet na bájené atmosfée v roli divák. Poadatel: Oddíl BVÚ Místo: Ostrava Pívoz, klubovna BVÚ, Kišanova 15 Bližší informace: na stránkách nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel , , Školení hospodá * Jednodenní školení, které má za cíl vyložit zaínajícím i mén zkušeným hospodám oddíl, jak zaútovávat vaše oddílové akce a co všechno obnáší oddílová hospodáská administrativa. Akoli ješt nebudeme školit o podvojném úetnictví, na které musí všechny oddíly pejít od roku 2005, pesto získáte adu návyk a zkušeností, které jsou pro všechny druhy úetnictví spolené. Pechod na podvojku pak bude mnohem snazší. Pokud si pinesete úetnictví s sebou, bude vám zkontrolováno revizní komisí a mžete se zeptat na píklady z vlastní praxe. Poadatel: Krajská rada Asociace TOM a Revizní komise. Místo: Ostrava Zábeh, Centrum volného asu Duhoví kamarádi, Bedrnova 1 (na Pískových Dolech) Doba: Zahájení v 9.00, ukonení ve Nebude velká pauza na obd, svainu s sebou. Pihlášky: Mojmír Nováek, tel , Kulikiáda * TOM Hogan pro vás pipravil kulikiádu klasickou soutž v házení na dlek. Sraz úastník bude v 10 hodin v Ostrav Michálkovicích na konené trolejbusu. 104 (u Dolu Michal). Soutž se bude konat na blízké hald. Podrobnosti budou zveejnny na v sekci akce. Slezský tomík Bezen 2004

9 4. Regionální VVZ Moravskoslezského kraje Msto Albrechtice * Co je VVZ: VVZ, neboli Vrcholná Výmna Zkušeností je už od r pravidelné setkávání vedoucích dtských oddíl bez ohledu na specializaci a organizaci. Celostátní VVZ se bhem let rozkošatly do strhujících setkání tisícovky vedoucích, kde se celý víkend debatuje, poslouchá a pedvádí, jak to s dtmi dláme my, dlají jiní, jak by se to dlat mlo i nemlo, co by se dlat mohlo a co nás všechny trápí. Pro Regionální VVZ: Celostátní VVZ má dv nevýhody schází se tu až mnoho lidí a obvykle je to moc daleko. Tyto dva neduhy by mly vyešit Regionální VVZ (RVVZ). Poítáme s úastí do 200 lidiek, což je pijatelný poet pro píjemné setkání. A Msto Albrechtice je jen kousek za Krnovem. Poadatel: RADAMOK Rada dtí a mládeže Moravskoslezského kraje. Na úspchu RVVZ se podílejí i zástupci dalších sdružení jako lektoi. Pro koho je RVVZ urena? Oddíly mohou vyslat více úastník nejen vedoucích, ale i instruktor, rover, dorostenc nad 15 let. Nkteré programy budou ureny pedevším pro tuto vkovou kategorii (15 18 let) jako rozšiování obzor oddílové innosti. Pro vedoucí budou zaazeny více diskusní programy, snad i setkání se zajímavými lidmi. Na protažení a inspiraci jsou sportovní programy a pro ty, kteí nechtjí být ve škole také programy venku. Nápl RVVZ: Programy jsou zvoleny tak, aby si každý našel to, co jej zajímá. Je samozejmé, že programy budou probíhat soubžn, ale ty, o které bude velký zájem, mohou být opakovány, aby se dostalo na všechny zájemce. Pokud chcete lektorovat zajímavé téma, pihlaste se poadatelm. Podrobnosti o pipravovaném programu budou prbžn zveejovány na Místo konání: SOU zemdlské v Mst Albrechticích, Nemocniní 11 Program: prezence úastník v pátek od 17 hodin, zahájení ve 22 hod. Krom nutného asu na spaní (24 07 hod.) budou bžet programy až do nedle hod. Základní délka programu bude 90 minut. Poplatek a služby: Stravování ve školní jídeln bude zajištno v sobotu (snídan, obd, veee) a v nedli (jen snídan). Ubytování bude v internátu na lžkách ve vlastním spacáku. Ve škole bude k dispozici bufet. Úastnický poplatek (hradí se až na míst): pro pihlášené do K pro pihlášené pozdji 350 K Poplatek je na úhradu stravování a ásten i ubytování. Dosud totiž nevíme, zda dostaneme na poádání RVVZ njakou dotaci.. Doprava: Vlakem tra 292. Odjezdy z Ostravy Svinova: (pímý, píj ), (2x pestup, píj ). Zpt z Msta Albrechtic do Ostravy Svinova: (píj , 2x pestup), (15.38, pímý). Autem: Na zaátku Msta Albrechtic (ve smru od Krnova) odboit hned za benzínovou pumpou vpravo to už je Nemocnini ulice. Areál školy je asi po 150 m vpravo, u silnice má tenisová hišt. Auta parkujte u sportovní haly. Upozornní: RVVZ je urena pro zájemce od 15 let. Pi akci není povolen alkohol a drogy, kouit je možno pouze mimo budovu školy. Ve škole a v tlocvin je nutno se pezouvat. Osobní údaje z pihlášek budou použity jen pro interní poteby poadatel RVVZ. Kontakt na poadatele: Pihlášky zasílejte na adresu: nebo Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava Zábeh, tel. d , m Pihlášku zaslanou em považujte za podanou až po potvrzení píjemcem. Slezský tomík Bezen 2004

10 Zahájení jarních km * Cílový pochod na Staškov. Je možno si zvolit libovolnou trasu: Z Ostravice kolem Montéra a pak po modré; Z Ostravice zastávky po modré celou cestu; Ze zastávky Nová Ddina po zelené na Staškov. Trasy je možno pak prodloužit na Butoanku a Lukšinec, pípadn až na Lysou horu. Na Staškov jsou rozsáhlé louky pro oddílové hry. Cíl pochodu : Staškov, hospdka u Zbuja, od 9 do 12 se budou vydávat úastnické diplomy Poadatel : Rada mládeže beskydské ásti Moravskoslezské oblasti a TOM 1310 Divoáci Frýdlant Bližší informace : Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Otvírání ondejnických studánek * Jedná se o akci typu pohádkový les každá studánka nebo potek je v urité pohádce a pohádkové bytosti dávají dtem úkoly vztahující se k pohádce (vodník, ježibaba, ert, karkulka a další). Každé dít dostane úastnický list a drobné odmny za splnní pohádkových úkol. V cíli aj. Místo: Frýdlant nad Ostravicí Ondejník, start u restaurace Las Vegas (ve Frýdlant za podchodem smrem na Ondejník) Ureno: mladší žáci Zahájení: 10,00 hod, Ukonení: 15,00 hod. Bližší informace: Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Cena : 10 K Beskydský Kukavz * V prbhu celého roku navštíví Beskydy zástupy návštvník, a tak na jae tající sníh odhalí etné pobytové znaky hojného živoišného druhu lovka nepoádného. V mnoha oddílech se již stal dobrou tradicí jarní úklid pírody pedevším sbr odpadk na znaených cestách a jejich okolí. Nkterý víkend v dubnu vyráží desítky dobrovolník s igelitovými pytli v batozích posbírat to, co lidé na horách nadrobili. Pro letošní rok jsme dostali nápad, oslovit pro tuto akci co možná nejvíce dtských oddíl, kterým nejsou Beskydy lhostejné. Získali jsme podporu Správy CHKO Beskydy. Správa tuto akci finann podpoí nákupem materiálu a jeho distribucí. Oddíly, které se akce zúastní,mohou ( pokud o to mají zájem) být zaazeny do databáze SCHKO a budou jim zasílány informaní materiály o CHKO Beskydy. Každý jednotlivec a kolektiv, který se letošního Kukavozu zúastní obdrží drobnou upomínku. Letos Kukavz probhne o víkendu (je jedno jestli se vydáte na hory v sobotu nebo v nedli). Pokud se chcete zapojit, staí poslat do konce bezna koordinátorovi, kterým je pro oblast Moravskoslezských Beskyd Martin Strnad - Turistický oddíl mládeže 1303 a pro Javorníky a Vsetínské vrchy Jií Lehký ze Správy CHKO Beskydy V u, prosím, uvete popis trasy, kterou hodláte sesbírat a adresu, na kterou mžeme poslat pytle a ostatní. Obratem dostanete potvrzení pihlášení, bližší informace a pípadnou úpravu vaší trasy, pokud by se již kryla s trasou jiného oddílu. Prbžné informace na Po skonení akce, prosím, zašlete na svého koordinátora krátkou zprávu o jejím prbhu, délce trasy, množství odpad, atd., pro poteby sestavení souhrnné zprávy o akci. Foto potší. Slezský tomík Bezen 2004

11 Vítkovská padesátka * Turistický pochod Vítkovskem. Trasy : 10, 15, 20, 25 a 50 km. Smr tras údolí ek Odry a Moravice. Akce je zamena nejen na turistiku, ale také na poznávání turistických zajímavostí, výstavy, soutže, apod. Místo: Vítkov Zahájení: 8,00 hod, Ukonení: 19, 00 hod Bližší informace: Pavel Vaásek, tel , Ubytování: Den ped akcí (pátek), TZ TOM Kaménka od 17,30 21,00 hod Cena: 10 a 20 K Jarní orientaní bh * Je to orientaní bh Blským lesem se zajímavými soutžemi a úkoly. Místo: Ostrava-Výškovice, ZŠ Srbská Ureno pro: dvoulenné hlídky Zahájení: v 8,00 hod. Ukonení: mezi 14,00 a 15,00 hod. Bližší informace: Radek Chwalek, tel , Cena: 20 K za hlídku Lagori cup * as konání: Sraz u kostela ve Výškovicích naproti klubovny od TOM Sylvatik (na Husarov ulici) v 8,30 hod, zápis do turnaje 8,45 9,15 hod. na míst. (Píjezd autobusem 27, 54 až ke kostelu i tramvaj í i autobusem na ke kinu Luna a odtud slabých 10 minut ke kostelu) Místo konání : Louky okolo Odry, za zahrádkáskou kolonií v Ostrav Výškovicích. Poadatel : TOM 4332 Askalon, bližší informace u Kuby, nebo Zájemcm budou zaslána pravidla této hry. Kategorie : 1. kategorie 0 12 let 2. kategorie let 3. kategorie let Oddíl mže nasadit lena o jednu kategorii výš, ale nikdy ne staršího do mladší kategorie. Každý úastník se mže zúastnit pouze v jednom mužstvu. Pípadní úastníci nech se ozvou do u Kuby (tel ). Potebujeme vdt, kolik se má chystat hiš a kolik budeme potebovat rozhodích! Stíny temnoty * Sraz skupin, oddíl, dtí a mládeže s velkou terénní bojovou hrou v historických oblecích vlastní výroby na motivy dávné historie. Místo: TZ Studnice, Budišovice Ostravsko Ureno pro: starší žáky, dorost, vedoucí Zahájení: v 18,00 hod. Ukonení: v 11,00 hod. Bližší informace: Petr Mišík, tel , Pihláška: Nutná, odešlete do Ubytování: Táboišt, vlastní stany Cena: 70 K za úastníka Poznámka: Úastníci musí mít aspo náznak historického kostýmu, i velmi jednoduchý (halena, pláš...) Slezský tomík Bezen 2004

12 Bambiriáda * Frýdek-Místek (pátek,sobota) Havíov (pátek,sobota) Hluín (pátek,sobota) Karviná (pátek,sobota) a navíc budeme podporovat Bambiriádu v Žilin první na Slovensku. V letošním roce se poádání Bambiriády v Moravskoslezském kraji ujal opt RADAMOK a výsledkem je nejhustší sí Bambiriád z celé republiky. Z 28 mst, kde se letos bude Bambiriáda poádat je jich v našem kraji hned 8 : Krnov (jen nedle) Opava (pátek,sobota) Ostrava (pátek až nedle) Tinec (jen sobota) To je pro nás velká výzva Asociace TOM patí v kraji k nejvtším sdružením a proto by na Bambiriádách nemla chybt. Zde více, než kdekoli jinde, dáme veejnosti i radnicím najevo, že Asociace TOM je tady, vychovává zajímavou inností dti a zaslouží si proto také podporu médií i dotace, stejn jako domy dtí a ostatní spolky. Na Bambiriád je teba vybudovat malý propaganí stánek (staí dva stoly na propaganí materiály) a kolem nj pedvádt tu nejzajímavjší innost, jakou dláme v oddílech hrát hry, uzlovat, ešit hlavolamy, postavit lanovou lávku, atd., abychom píchozí dti zaujali. V letošním roce je Bambiriáda motivována cestováním po Evrop i po svt. V Ostrav rozvineme motivaci do prezentace evropských stát každé vystavující sdružení si vybere jednu zemi, kterou bude "propagovat", tedy lépe prvky z této zem bude motivovat své vystoupení. Pro ATOM jsme vybrali ecko (a náhradní stát Finsko), protože má modrobílou vlajku, zrovna jako znak Asociace. Není vyloueno, že takto se bude motivace realizovat ve všech mstech. Za úast u jednotlivých "vystavovatel" budou návštvníci získávat razítka do "bambiriádního pasu" a až jich budou mít dost, vylosují si u štábu drobnou cenu. V loském roce se nám na stánku v Ostrav navíc osvdilo pravidelné losování cen za úast v soutžích a hrách dostávaly dti šatnové lístky (jako v tombole) a co dv hodiny se tyto lístky slosovávaly. Vždycky byl kolem našeho stánku neuvitelný chumel dtí. Letos chceme losovat už každou hodinu. Krajská rada a ústedí vystoupení našich oddíl na Bambiriádách podpoí sice ne finann (zkuste své plánované výdaje uplatnit v rozpotu vašeho mstského štábu Bambiriády), ale propaganími materiály o Asociaci (nco z ústedí, brožurku o oddílech v MSK dodá KR), transparentem Asociace TOM (máme jich pt, další necháme vyrobit), jednotnými triky pro oddíly, psobící na Bambiriád (nebudou zdarma, ale pokusíme se získat prostedky na dotovanou cenu). Vlastní propaganí materiály si mžete na krajské rad zdarma nakopírovat. Pokud máte zájem se na Bambiriád ve vašem mst nebo v okolí prezentovat, kontaktujte prosím Soptíka Petra Holušu z KR, tel , Pedá vám kontakt na poadatelský štáb u vás a bude vás dále informovat o podpoe KR ATOM. Pedpokládáme, že v druhé polovin dubna bude v Ostrav schzka oddíl, které se chtjí Bambiriády aktivn úastnit. Krom aktivní úasti na Bambiriád bude RADAMOK poádat setkání vedoucích a instruktor z R, Slovenska a Polska. Vedoucí vytvoí spolenou skupinu, která se seznámí s Bambiriádami v našem kraji, spolen vytvoí návod, jak se v jednotlivých zemích pracuje s dtmi a co nás z jednotlivých zemí zaujalo. Samozejmostí jsou spolené diskuse o innosti v oddílech, navázání kontakt, pebírání námt. Na toto setkání má RADAMOK podán grant u Agentury Mládež. Pokud to vyjde, bude toto setkání po celý bambiriádní týden od 15. do 23. kvtna. Pokud máte zájem, nebo chcete vyslat nkoho ze svých vedoucích a instruktor, kontaktujte už nyní Mojmíra Nováka (tel , ). Slezský tomík Bezen 2004

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001 SLEZSKÝ 29 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Ostravského kraje Termíny turistických závod 2001 Turistické závody: 31. 3. 2001 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Ostrava (oblast Slezsko) 15.

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3.

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3. SLEZSKÝ 17 Bezen 1997 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Turistické závody 1997 Termíny: 21. - 23. 3. Seminá k Turistickým závodm v oblasti Slezsko 22. 3. TZ 3. stupn v Orlové

Více

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Pro nový zpravodaj? Již adu let vydává Rada mládeže KT a nyní Moravskoslezská krajská rada A-TOM zpravodaj Slezský tomík, který informuje

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2006 Výroní zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2007 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005 SLEZSKÝ 40 Záí 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2004 2005 24. - 26. 9. 2004 55. sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) 25. 9. 2004 Vítkovská padesátka

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 45 Bezen 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 18. 3. 2006 Zahájení jarních km, Slezské Beskydy (TOM 1303 Maracaibo Tinec) 1. 4. 2006 Kulikiáda

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 38 Leden 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 10. 1. 2004 36. Zimní sraz, Ostravice 16. 18. 1. 2004 Snm Asociace TOM v Ostrav 22. 25. 1.

Více

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R V ervenci 2005 se naše delegace zúastnila 105. roníku srazu nmeckých turist. Takových skvlých akcí, i zahraniních, mžete s krajskou radou nebo

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 44 Leden 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 1. 1. 2006 Novoroní tylístek, 9 pochod akce KT 6. 8. 1. 2006 Novoroní hraní, Karviná (DDM Juventus

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko 1. Stav Rady mládeže v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Od roku 2000 pracuje v Moravskoslezském kraji aktivn Ostravská krajská rada Asociace

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Termíny akcí 2001 2002

Termíny akcí 2001 2002 SLEZSKÝ 30 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2001 2002 28. - 30. 9. 2001 52. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 5. 7. 10. 2001 Školení vedoucích

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 36 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 8. 3. 2003 TOM 4301 a 4316 Przkumník: Countrybál, Stará Blá 22. 3. 2003 RM Beskydy: Zahájení 100 JKM

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 47 Leden 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 1. 1. 2007 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 6. 1. 2007 39. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005 SLEZSKÝ 41 Leden 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2005 8. 1. 2005 37. Zimní sraz turistických oddíl, Ostravice (MS KR) 22. 1. 2005 36. ZTTV Zimní

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 35 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 11. 1. 2003 KR ATOM : 35. Zimní sraz na Ostravici 12. 1. 2003 KR ATOM: Plánovací návštva nové chalupy

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008 SLEZSKÝ 50 Leden 2008 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2008 1. 1. 2008 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 5. 1. 2008 40. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Kvten 2004 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2010 1. Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM jako Rada mládeže oblasti Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM nahrazuje, stejně jako

Více

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2009 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, delegovaný člen výboru KČT oblasti Moravskoslezské a předseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000 SLEZSKÝ 24 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1999-2000 24. - 26. 9. 1999 50. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 1. - 3. 10. 1999 INKU 98 9. 10. 1999

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001 SLEZSKÝ 27 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí 2000-2001 8. 10. 9. 2000 Mezinárodní turistický závod - Fryšták 9. 9. 2000 Dálkový pochod KT Tinec 22. 24. 9. 2000 INKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen 2011 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006 SLEZSKÝ 43 Záí 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2005, významné akce 2006 9. 11. 9. 2005 EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) 16.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2007 Výroní zpráva Asociace TOM R, Moravskoslezské krajské rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen červenec 2009 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

TOM-MY. Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje

TOM-MY. Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje TOM-MY Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje Ukázka činnosti TOM 4340 Mušketýrci na Dni Země v Ostravě Pečujme zodpovědně o svěřené

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

eský svaz orientaního bhu Svratka (louka za obcí), 49 42'17.35"N; 16 1'57.83"E

eský svaz orientaního bhu Svratka (louka za obcí), 49 42'17.35N; 16 1'57.83E eský svaz orientaního bhu GIGASPORT MISTROVSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY V ORIENTANÍM BHU NA DLOUHÉ TRATI, VETERANIÁDY ESKÉ REPUBLIKY V ORIENTANÍM BHU NA DLOUHÉ TRATI, SOUTŽÍ ESKÉHO POHÁRU VETERÁN, ZÁVODU OBLASTI

Více

Termíny akcí v roce 2005

Termíny akcí v roce 2005 SLEZSKÝ 42 Bezen 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2005 2. 4. 2005 Turistický závod pohár Moravskoslezského kraje, Ostrava 16. 4. 2005 Turistický

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: Fotbalový klub Pelou Datum konání: 30. ervna - 3. ervence 2005-1 - Výbor turnaje: Pedseda Místopedseda František Kivka RSDr. Ladislav Roušar, pedseda FK Pelou Pedsedové

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT

40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ VOKD OSTRAVA - PORUBA pořádá 40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT V.ročník MEMORIÁL MIROSLAVA BERNATÍKA v Hale MITTAL, Gajdošova 16, Ostrava 1 28. února 2015 Všeobecná ustanovení

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

!"" # $!% &'#( )!"" # $!% * +"!,+ %!

! # $!% &'#( )! # $!% * +!,+ %! !""#$!% &'#()!""#$!% *+"!,+%! Termínový kalendá soutží VV NS v roce 203 dodatek. $,' Dlouhodobé a jednorázové soutže 203...2. Celkový pehled soutží...2.2 Termíny a místa konání MS/ME, a MR...4 2 Ostatní

Více

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999 SLEZSKÝ 21 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1998-1999 18. - 20. 9. 1998 Opavské hrátky 25. - 27. 9. 1998 49. tábornický sraz v Kyjovicích 3. 10. 1998 Turistická

Více

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 3. ročník 11. září 2016 (neděle) Místo konání: Masarykovo nám., Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny a úschovna:

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Kopivnice, 22. íjna 2005

Kopivnice, 22. íjna 2005 Modeláský Klub SMR. 240 APOLO Kopivnice zve všechny modeláe a jejich píznivce na jubilejní 5. roník veejné soutže stavitel plastikových a papírových model poádané tradin u píležitosti výroí založení samostatné

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA hlavní závod se běží současně jako MISTROVSTVÍ ČR veteránů v silničním běhu na 10 km závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 2. ročník Termín: 13. září 2015 (neděle)

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015

Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015 Asociace školních sportovních klubů České republiky REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL SOUTĚŽ MŠMT TYP B Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015

Více