Termíny akcí v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2004"

Transkript

1 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) Školení hospodá, Ostrava Zábeh (poádá KR ATOM) Festival Harryho Mouky, Ostrava (poádá oddíl BVÚ) Uzlování poslepu, Orlová (poádá TOM 2604 Práata Orlová) Regionální VVZ, Msto Albrechtice (poádá RADAMOK) Zahájení 100 jarních kilometr na Staškov (Ostravice), poádá TOM Turistický závod 1. závod krajského poháru, Bílovec Rallye FICC mládeže, Holandsko (poádá KR ATOM) Turistický závod 2. závod krajského poháru, Frýdek-Místek roník Otvírání ondejnických studánek (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant ) Po stopách uctíva Ginkga, Ostrava Pívoz (poádá T.O. Plameáci) Beskydský Kukavz, (poádá Správa CHKO Beskydy a TOM 1303 Maracaibo) Turistický závod 3. závod krajského poháru a Mistrovství MS kraje, Ostrava Jarní bh, Ostrava Výškovice (TOM 4335 Sylvatik) Quatro tour jarní Vítkovská padesátka (spolupoádá TOM Šlápoty Vítkov) Lagori cup, Ostrava Výškovice (poádá TOM 4331 Askalon) Quatro tour Školení hlavních vedoucích tábor - Kaménka (poádá KR ATOM) Stíny temnoty, Budišovice (poádá TOM 2605 Tuláci) Kulikiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogan Ostrava) Bambiriáda (poádá RADAMOK) Turistický závod eský pohár, Orlová-Lutyn Krajský snm vedoucích, volba krajské rady, Ostrava ro. Putujeme do Evropy, Frýdek Místek, (poádá TOM 1301 Tuláci FM) Noní výplaz na Lysou horu (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant n.o.) Vodácká táborová škola, Rakousko Salza Letní sraz slovenských turist a TOM, Vysoké Tatry (úast zajišuje KR ATOM) Moravská táborová škola, Velké Karlovice Polana Rogaining, Budišovice (poádá KR ATOM) Deutscher Wandertag, Rostock u Baltického moe (zájezd poádá KR ATOM) Sraz oddíl u Bítovského mlýna (poádá TOM 9914 BVÚ) Drakiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogam Ostrava) Quatro tour Školení vedoucích oddíl, Beskydy nebo Kaménka (poádá KR ATOM) Položení základního kamene Bezruovy chaty na Lysé hoe (poádá KT) Celostátní VVZ, eské Budjovice Rádcovský kurz, Ostrava (poádá TOM 9914 BVÚ) Vánoní orientaní závod družin, Ostrava Blský les (poádá TOM moudík) QT Zmna termín vyhrazena

2 Turistické závody v roce 2004 Stejn jako v minulých letech probhne od dubna do ervna seriál Turistických závod. V Moravskoslezském kraji budou v dubnu ti závody Krajského poháru Moravskoslezského kraje. Poslední závod je zárove Mistrovství Moravskoslezského kraje. Tyto závody jsou otevené všem zájemcm z ad dtských organizací, škol, tlovýchovných organizací i neorganizovaných dtí, mládeže i dosplých. Ze závodu krajského mistrovství a podle výsledk krajského poháru je možno postoupit do závod eského poháru. Tyto závody budou tyi: Napajedla Kralupy nad Vltavou eská Lípa Orlová - Lutyn Ze závod eského poháru se postupuje na Mistrovství eské republiky, které bude v Uherském Hradišti. Z nj a podle výsledk eského poháru se postupuje do Mezinárodního mistrovství v TZ, které bude v nedli na Slovensku ve Svitu u Popradu. Informace o pravidlech, možnosti objednání cviného materiálu, termíny a výsledky jsou uvedeny na oficiálních stránkách TZ: Krajský pohár Moravskoslezského kraje v roce 2004 V roce 2002 pešly také turistické závody na krajské uspoádání. Základem je krajské mistrovství (jeden závod v kraji), které mže být v aktivních krajích doplnno krajským pohárem. To jsou nejmén 2 závody + mistrovský závod. Závody krajského poháru mohou mít jeden závod již na podzim se zaazením závodník do vkových kategorií dle roku následujícího. V praxi pak krajský pohár mže mít 3 závody 2.stupn a mistrovský závod se do výsledk poháru nezapoítává, nebo je mistrovství poádáno jako tetí pohárový závod. Krajský pohár Moravskoslezského kraje (dále jen KP MSK) se poádá od roku Je vyhodnocován ze tí krajských pohárových závod poádaných na území Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném soutžním období. V roce 2004 to jsou závody: BÍLOVEC 1. závod poháru FRÝDEK-MÍSTEK 2. závod poháru OSTRAVA (Budišovice) 3. závod poháru a zárove mistrovství Protože se v Moravskoslezském kraji již nepoádají závody 3.stupn, jsou závody KP MSK otevené všem zájemcm z ad dtských a mládežnických sdružení, základních a stedních škol i neorganizovaným závodníkm. Pravidla pro hodnocení krajského poháru MSK: Hodnocení hlídek: 1. Výsledek každé hlídky v závodech KP MSK se vyjádí bodovým hodnocením podle pravidel eského poháru, tedy dle ztráty výsledného asu na as vítzný, vyjádený v procentech. 2. as vítze = 100 bod 3. Dosažený as = 100 ((as dosažený/as vítzný) x ), zaokrouhlit na 1 des. místo. 4. Do hodnocení KP MSK se zapoítávají každé hlídce dva lepší výsledky ze tí závod KP MSK. Slezský tomík Bezen 2004

3 5. Do hodnocení se poítá vždy celá hlídka. Pokud nkterý len hlídky bude absolvovat závody KP MSK v rzn složených hlídkách, bude zaazen do hodnocení vícekrát a body se mu nesítají. 6. Dle celkového hodnocení KP MSK postupují do eského poháru v každé kategorii další dv hlídky, které nemají zajištn postup z mistrovského závodu kraje v daném roce i na základ výsledk z roku pedchozího. 7. Postup se týká pouze hlídek z Moravskoslezského kraje. Hlídky z jiného kraje nemohou získat mimo svj kraj žádný postup, získávají jen ocenní (diplom, medaile, cena), do hodnocení se však nezapoítávají a jsou ve výsledkové listin uvedeny jako hlídky startující mimo soutž. 8. Vznikem krajského poháru pestalo pro tyto pohárové závody platit pravidlo postupu na vyšší stupe na základ umístní i získání výkonnostní tídy. 2.VT se sice na tchto závodech udluje, ale neopravuje již automaticky k postupu do eského poháru. U krajského mistrovství to zstalo pi starém - postupují medailisté a nositelé 2.výkonnostní tídy, popípad i bez tídy, pokud jsou medailová místa obsazena závodníky, kteí již mají potup zajištn z pedchozího roku. Na mistrovství kraje se pro závodníky z jiných kraj poítají II.VT od vítzné hlídky, pro závodníky z daného kraje se poítá II.VT od první hlídky daného kraje. Hodnocení oddíl: 9. V každém závod KP MSK se bude vyhodnocovat poadí oddíl, do kterého se zapoítá sedm nejlepších výsledk hlídek i jednotlivc, startujících za oddíl ve všech kategoriích. Pokud hlídka je složena ze závodník dvou oddíl, každému oddílu se poítá polovina bodového zisku hlídky. 10. Do celkového hodnocení KP oddíl se každému oddílu zapoítají dva lepší výsledky ze tí závod. 11. KP MSK je vyhodnocován pi závod krajského mistrovství. V roce 2004 je to v Budišovicích. Již v roce 2002 bylo dohodnuto, že se nebude rozlišovat bílý a ervený pohár, ale bude se vyhodnocovat jeden pohár. Další ustanovení: 12. Poadatelé všech závod KP MSK jsou povinni zpracovávat výsledky svého TZ oficiálním programem, který je voln ke stažení na stránkách zašlou do dvou dn po závod na adresy zúastnných oddíl a Rad závod. 13. Výsledková listina musí obsahovat všechny údaje o závodnících a dosažené výsledky: kategorii, umístní, jméno a píjmení, rok narození, vysílající organizaci, postup, výkonnostní tídu a dosažené pohárové body. Nedílnou souástí výsledkové listiny je i adresá zúastnných oddíl a údaj s potem organizátor a rozhodích. Spolené propozice TZ v Moravskoslezském kraji v roce 2004 A.Všeobecná ustanovení 1.Kategorie a délky tratí Závodníci jsou rozdleni do vkových kategorií, žákovské hlídky startují dvoulenné. Kategorie dorostenecké a dosplí startují jako jednotlivci. Slezský tomík Bezen 2004

4 Kategorie Vk Délka trati Roníky nar. v roce 2004 Nejmladší žáci a žákyn 10 a mén 2-3 km 1994 a v dalších letech Mladší žáci a žákyn let 2-3 km Starší žáci a žákyn let 2-3 km Mladší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Starší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Dosplí A-muži a ženy let 4-6 km Dosplí B-muži a ženy 36 a více 4-6 km do 1968 Pro píslušnost k vkové kategorii je rozhodující vk závodníka dosažený v kalendáním roce, ve kterém se závody konají. Pedasné peazení do vyšší kategorie se TZ povoluje v žákovských kategoriích -1 len hlídky maximáln o jeden rok. Z kategorie staršího žactva lze postaršit do kategorie mladšího dorostu o jeden rok. Toto platí pro celou sezónu tzn. podle startu od prvního závodu (krajský pohár, mistrovství kraje, eský pohár). Zane-li závodník startovat jako starší žactvo musí již celou sezónu bhat jako starší žactvo, zane-li sezónu jako mladší dorost, musí již celou sezónu bhat jako mladší dorost Pod pojmem hlídka se v žákovských kategoriích rozumí dvojice, v dorostu a dosplých jednotlivec. Má-li závodník z kategorie B zájem startovat v mladší kategorii A bude mu to umožnno, ale pouze po celou sezónu (tzn.zane-li jako A, musí takto dokonit i celou sezónu, to samé zane-li jako B). 2. Podmínky úasti a vybavení hlídek: Závodníci musí mít pi prezentaci platný prkaz své organizace s perazítkovanou fotografií. U neorganizovaných žák soupisku potvrzenou editelem školy, pop.obanský i jiný prkaz. Za zdravotní zpsobilost závodník do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si zodpovídají sami. Každý závodník musí mít s sebou prkaz pojištnce. Hlídka se dostaví na start s propisovakou nebo s centrofixem a od staršího žactva i s buzolou. Je zakázáno používat tretry s hebíky. Za pípadné škody zpsobené úastí v závod nenese poadatel žádnou odpovdnost. 3. Pihlášky: Pro urychlení prezentace a následn i výpot výsledk TZ v kraji prosíme všechny vedoucí zúastnných oddíl, aby pihlášky psali iteln, v následující form: a) Název a sídlo oddílu, pokud se zúastníte vícero závod v kraji, pište vždy stejn, také proto, a nedochází k pochybám u podobn i stejn znjících názv oddíl. b) Kategorie od nejmladších po nejstarší (i dohodnuté zkratky, jež jsou: NŽi, NŽy, MŽi, MŽy, SŽi, SŽy, MDi, MDy, SDi, SDy,MA, MB, ŽA, ŽB) c) Píjmení (závodníky seate podle abecedy) d) Jméno e) Rok narození f) Výkonnostní tída zajišující postup do eského poháru z roku 2003 (je-li VT I.stupn a vyšší). Toto bude dležité v druhém a tetím závod poháru ke zjištní nov startujících hlídek, nebo hlídky budou již pedprezentovány z minulých závod a z pihlášek, takže se doplní jen nové hlídky. g) Pihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího jméno, adresa, telefon, . h) Zvláštní požadavky ubytování (poet), stravování, apod. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od , Pokyn pro organizátory, stavitelé tratí a hlavní rozhodí, vydaných v roce 1999 a informací v Závodníkovi 1999 a Aktuální informace o pravidlech jsou uveejnny na internetových stránkách Slezský tomík Bezen 2004

5 2. Plnní disciplín podle kategorií: Disciplína Kategorie Kulturn poznávací innost NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Topo a turistické znaky NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Stavba stanu NŽ MŽ SŽ Uzlování NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Urování devin NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Orientace mapy NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ MD A SD Dosplí A a B Lanová lávka NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Odhad vzdálenosti MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Technicko materiální vybavení bude odpovídat požadavkm pravidel. Použité stany budou typu A s tyemi uvnit stanu. U nkterých stan nemají tye špiky. Barva trat: Žactvo bílá, dorost a dosplí ervená. Podklad pro testové otázky bude odpovídat barv trat. Informace o metodických materiálech (topografické a turistické znaky a KP) jsou na výše uvedených internetových stránkách. Zpracováno na základ informací, které jsou uvedeny v následujících materiálech: Pravidla TZ Závodník 2002 Závodník 2003 Slezský Tomík. 32 (vydáno v dubnu 2002) Slezský Tomík. 36 (vydáno v beznu 2003) ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje BÍLOVEC Název: Turistický závod 2. stupn, krajský pohárový závod 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Moravskoslezské Krajské rady Asociace TOM 3. Poadatel: TOM 3910 NEZMA I Bílovec 4. Termín a místo konání: Sobota , Bílovec- ZŠ TGM Ostravská ul. 5.Termín a adresa pro pihlášky: odeslat do Ev Vilhelmové, Orlová, Pihlášky je nutné adit abecedn (u dvoj. hlídek Nováková Eva, Turská Markéta.) Závodu je možné zúastnit se i bez pedbžných pihlášek. Kontaktní adresa: Jana Slavíková, Radotínská 958, Bílovec, , tel Funkcionái závodu: editel závodu: Pavel Petráš hlavní rozhodí: Jana Slavíková stavitel trati: Josef Bárta 7. Startovné: 20,- na hlídku 8. Doprava na místo konání TZ: Autobusem z Ostravy - Svinova Vlakem do Studénky ( tra 270) a zde pestoupit na Bílovec ( tra 279) 9. Prezentace: V sobotu v budov ZŠ TGM na Ostravské od 7.30 h do 9.00h. 10.Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu a v budov školy. 11.Ubytování zajišováno není. 12.Stravování: úastníci budou mít k dispozici polévku a aj, k zakoupení bude další oberstvení. Slezský tomík Bezen 2004

6 ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Název a stupe závodu: Turistický klasifikaní závod II. stupn, krajský pohárový závod. 2. Vyhlašovatel: Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM 3. Poadatel: TOM T.O.R., TOM a další oddíly. 4. Termín a místo konání: Sobota 17. dubna 2004, Lanové a ekologické centrum Hat, Frýdek Místek. 5. Pihlášky: Nejsou podmínkou, jsou však vítané pro dívjší start hlídek 6. Kontaktní adresa: Petr Gaj, TGM 2322, Frýdek Místek, , tel , 7. Funkcionái závodu a poadatelé: editel závodu: Petr Gaj Hlavní rozhodí: Jií Šnapka Stavitel trati: Martin Hermann, Jií Gaj Potáská komise: Lukáš Weis 8. Startovné: Na hlídku 20 K 9. Doprava: Z vlakového nádraží ve Frýdku Místku k nákupnímu stedisku Hypernova, Baumax. Odtud Vás na Hat povedou fáborky. Od nádraží cca. 4 km. 10. Ubytování: Je možné po pedchozí telefonické domluv. Kontakt tel. Petr Gaj Prezentace: V sobotu od 7: 30 hod do 9: 00 hod v areálu Hat. 12. Zdravotní služba: Bude umístna v cíli. 13. Stravování: V areálu bude oteven bufet. 14. Hodnocení a ceny: V každé kategorii obdrží první ti hlídky medaili a diplom. Pokud v kategorii budou hodnoceny nejmén ti hlídky ze dvou oddíl, obdrží vítz a další hlídky s asem ne horším než o 10 % II. výkonnostní tídu podle soutžního ádu. ROZPIS Turistického závodu Mistrovství kraje a Krajského poháru Moravskoslezského kraje OSTRAVA Název: Turistický klasifikaní a postupový závod 2.stupn, krajský pohárový závod, Mistrovství Moravskoslezského kraje 2. Vyhlašovatel: Rada TZ pi Moravskoslezské Krajské rad ATOM 3. Poadatel: TOM 4336 UFO, Przkumník a další oddíly 4. Termín a místo konání: Sobota 24. dubna 2004, Budišovice - TZ Studnice 5. Termín a adresa pro pihlášky: Vyplnné dle spolených propozic, do 19.dubna 2004 poštou nebo mailem na adresy Kamil Zboil, U Prodejny 19, Ostrava-Hrabvka, nebo Telefon Funkcionái závodu: editel závodu: Hana Maršálková hlavní rozhodí: Kamil Zboil stavitel trati: Lubomír Jagla potáská komise: Eva Vilhelmová Každý oddíl, který vysílá do závodu své závodníky, je žádán, aby posílil poadatelskou službu o 1 až 2 rozhodí, pokud možno vybavené stopkami. Sraz poadatel a rozhodích bude na turistické základn v Budišovicích v sobotu v 7.30 hod. Slezský tomík Bezen 2004

7 7. Startovné : 20,- na hlídku. 8. Doprava na místo konání TZ : MHD v Ostrav - ze smru od Svinova tramvaje. 7 a 17 na konenou Vesinská, odtud tramvají. 5 na konenou zastávku Zátiší (pes 3 pásma). Tramvaj. 5 odjíždí 2x za hodinu, vždy v 15. a 45. minutu. Ze zastávky Zátiší pšky asi 2 km po žluté znace. Turistická základna Studnice leží pímo na trase turistické znaky. 9. Prezentace : Sobota v TZ Studnice od 8.30 do Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu. 11. Ubytování zajišováno není. 12. Stravování: V turistické základn budou mít závodníci k dispozici aj. Další stravování po zkušenostech z minulých dvou let je nutno pedem objednat a uvést do pihlášky, aspo orientan poet a druh jídla. Zajistit lze nap. párky, langoše, polévku. Bez pedchozí objednávky nelze jídlo zajistit. 13. Hodnocení a ceny : Hlídky na 1.-3.míst obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. Zisk výkonnostních tíd a postup do vyššího kola dle platných pravidel Krajského poháru. ROZPIS Turistického závodu eského poháru Orlová-Lutyn * Název: Turistický závod 1.stupn, klasifikaní a postupový 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Asociace TOM 3. Poadatel: KT Orlová-Lutyn, DDM Juventus Karviná 4. Termín a místo konání: Sobota 5.ervna 2004 Orlová-Lutyn 5. Termín a adresa pro pihlášky: do 31.kvtna 2004 poštou nebo mailem (Excel,Word) na adresy Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová-Lutyn Funkcionái závodu: editel závodu: Jií Vilhelm hlavní rozhodí: Jana Slavíková tajemník závodu: Eva Vilhelmová stavitelé tratí: Jan Firla, Tomáš Vodecký potáská komise: Bronislav Drobny 7. Startovné: 20,- na úastníka závodu 8. Doprava na místo konání TZ: Zastávka ZŠ Výhoda na lince SAD Karviná - Orlová,Lutyn. Z Ostravy vystoupit na zastávce u nemocnice (1 km pšky), Z Bohumína dojet na autobusové stanovišt a pestup na bus do Karviné nebo pšky 1,5km 9. Prezentace: v pátek 4.6. od 17 do 21 hodin (nouzov i telefonicky), mobil: Vedoucí odevzdají platné prkazy závodník,u neorg. nutný dokument se všemi náležitostmi, (perazítkovaná fotografie, jméno a píjmení, datum narození) 10. Zdravotní služba: v prostoru startu, pohotovost v nemocnici (1 km ) 11. Ubytování: v pátek od 16 hodin do nedle 10 hodin ve tídách a tlocvin ZŠ, naprostá nutnost pezutí!! Vlastní spací pytel a podložka. Bez poplatku (zdarma) 12. Stravování : poadatel nezajišuje, bude oteven bufet, do 1 km obchody i restaurace 13. Hodnocení a ceny : První ti v každé kategorii diplom a medaili (plaketu), Postupový klí dle závodníka 2003, na internetových stránkách Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ umístného na Technicko-organizaní pokyny a pesný asový rozpis samotného závodu budou vyvšeny v míst prezentace. Slezský tomík Bezen 2004

8 6. Festival Harryho Mouky * Festival hudebních a divadelních vystoupení oddílových ansámbl, který si již získal tradici. Nemusíte vystupovat, mžete se podílet na bájené atmosfée v roli divák. Poadatel: Oddíl BVÚ Místo: Ostrava Pívoz, klubovna BVÚ, Kišanova 15 Bližší informace: na stránkách nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel , , Školení hospodá * Jednodenní školení, které má za cíl vyložit zaínajícím i mén zkušeným hospodám oddíl, jak zaútovávat vaše oddílové akce a co všechno obnáší oddílová hospodáská administrativa. Akoli ješt nebudeme školit o podvojném úetnictví, na které musí všechny oddíly pejít od roku 2005, pesto získáte adu návyk a zkušeností, které jsou pro všechny druhy úetnictví spolené. Pechod na podvojku pak bude mnohem snazší. Pokud si pinesete úetnictví s sebou, bude vám zkontrolováno revizní komisí a mžete se zeptat na píklady z vlastní praxe. Poadatel: Krajská rada Asociace TOM a Revizní komise. Místo: Ostrava Zábeh, Centrum volného asu Duhoví kamarádi, Bedrnova 1 (na Pískových Dolech) Doba: Zahájení v 9.00, ukonení ve Nebude velká pauza na obd, svainu s sebou. Pihlášky: Mojmír Nováek, tel , Kulikiáda * TOM Hogan pro vás pipravil kulikiádu klasickou soutž v házení na dlek. Sraz úastník bude v 10 hodin v Ostrav Michálkovicích na konené trolejbusu. 104 (u Dolu Michal). Soutž se bude konat na blízké hald. Podrobnosti budou zveejnny na v sekci akce. Slezský tomík Bezen 2004

9 4. Regionální VVZ Moravskoslezského kraje Msto Albrechtice * Co je VVZ: VVZ, neboli Vrcholná Výmna Zkušeností je už od r pravidelné setkávání vedoucích dtských oddíl bez ohledu na specializaci a organizaci. Celostátní VVZ se bhem let rozkošatly do strhujících setkání tisícovky vedoucích, kde se celý víkend debatuje, poslouchá a pedvádí, jak to s dtmi dláme my, dlají jiní, jak by se to dlat mlo i nemlo, co by se dlat mohlo a co nás všechny trápí. Pro Regionální VVZ: Celostátní VVZ má dv nevýhody schází se tu až mnoho lidí a obvykle je to moc daleko. Tyto dva neduhy by mly vyešit Regionální VVZ (RVVZ). Poítáme s úastí do 200 lidiek, což je pijatelný poet pro píjemné setkání. A Msto Albrechtice je jen kousek za Krnovem. Poadatel: RADAMOK Rada dtí a mládeže Moravskoslezského kraje. Na úspchu RVVZ se podílejí i zástupci dalších sdružení jako lektoi. Pro koho je RVVZ urena? Oddíly mohou vyslat více úastník nejen vedoucích, ale i instruktor, rover, dorostenc nad 15 let. Nkteré programy budou ureny pedevším pro tuto vkovou kategorii (15 18 let) jako rozšiování obzor oddílové innosti. Pro vedoucí budou zaazeny více diskusní programy, snad i setkání se zajímavými lidmi. Na protažení a inspiraci jsou sportovní programy a pro ty, kteí nechtjí být ve škole také programy venku. Nápl RVVZ: Programy jsou zvoleny tak, aby si každý našel to, co jej zajímá. Je samozejmé, že programy budou probíhat soubžn, ale ty, o které bude velký zájem, mohou být opakovány, aby se dostalo na všechny zájemce. Pokud chcete lektorovat zajímavé téma, pihlaste se poadatelm. Podrobnosti o pipravovaném programu budou prbžn zveejovány na Místo konání: SOU zemdlské v Mst Albrechticích, Nemocniní 11 Program: prezence úastník v pátek od 17 hodin, zahájení ve 22 hod. Krom nutného asu na spaní (24 07 hod.) budou bžet programy až do nedle hod. Základní délka programu bude 90 minut. Poplatek a služby: Stravování ve školní jídeln bude zajištno v sobotu (snídan, obd, veee) a v nedli (jen snídan). Ubytování bude v internátu na lžkách ve vlastním spacáku. Ve škole bude k dispozici bufet. Úastnický poplatek (hradí se až na míst): pro pihlášené do K pro pihlášené pozdji 350 K Poplatek je na úhradu stravování a ásten i ubytování. Dosud totiž nevíme, zda dostaneme na poádání RVVZ njakou dotaci.. Doprava: Vlakem tra 292. Odjezdy z Ostravy Svinova: (pímý, píj ), (2x pestup, píj ). Zpt z Msta Albrechtic do Ostravy Svinova: (píj , 2x pestup), (15.38, pímý). Autem: Na zaátku Msta Albrechtic (ve smru od Krnova) odboit hned za benzínovou pumpou vpravo to už je Nemocnini ulice. Areál školy je asi po 150 m vpravo, u silnice má tenisová hišt. Auta parkujte u sportovní haly. Upozornní: RVVZ je urena pro zájemce od 15 let. Pi akci není povolen alkohol a drogy, kouit je možno pouze mimo budovu školy. Ve škole a v tlocvin je nutno se pezouvat. Osobní údaje z pihlášek budou použity jen pro interní poteby poadatel RVVZ. Kontakt na poadatele: Pihlášky zasílejte na adresu: nebo Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava Zábeh, tel. d , m Pihlášku zaslanou em považujte za podanou až po potvrzení píjemcem. Slezský tomík Bezen 2004

10 Zahájení jarních km * Cílový pochod na Staškov. Je možno si zvolit libovolnou trasu: Z Ostravice kolem Montéra a pak po modré; Z Ostravice zastávky po modré celou cestu; Ze zastávky Nová Ddina po zelené na Staškov. Trasy je možno pak prodloužit na Butoanku a Lukšinec, pípadn až na Lysou horu. Na Staškov jsou rozsáhlé louky pro oddílové hry. Cíl pochodu : Staškov, hospdka u Zbuja, od 9 do 12 se budou vydávat úastnické diplomy Poadatel : Rada mládeže beskydské ásti Moravskoslezské oblasti a TOM 1310 Divoáci Frýdlant Bližší informace : Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Otvírání ondejnických studánek * Jedná se o akci typu pohádkový les každá studánka nebo potek je v urité pohádce a pohádkové bytosti dávají dtem úkoly vztahující se k pohádce (vodník, ježibaba, ert, karkulka a další). Každé dít dostane úastnický list a drobné odmny za splnní pohádkových úkol. V cíli aj. Místo: Frýdlant nad Ostravicí Ondejník, start u restaurace Las Vegas (ve Frýdlant za podchodem smrem na Ondejník) Ureno: mladší žáci Zahájení: 10,00 hod, Ukonení: 15,00 hod. Bližší informace: Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Cena : 10 K Beskydský Kukavz * V prbhu celého roku navštíví Beskydy zástupy návštvník, a tak na jae tající sníh odhalí etné pobytové znaky hojného živoišného druhu lovka nepoádného. V mnoha oddílech se již stal dobrou tradicí jarní úklid pírody pedevším sbr odpadk na znaených cestách a jejich okolí. Nkterý víkend v dubnu vyráží desítky dobrovolník s igelitovými pytli v batozích posbírat to, co lidé na horách nadrobili. Pro letošní rok jsme dostali nápad, oslovit pro tuto akci co možná nejvíce dtských oddíl, kterým nejsou Beskydy lhostejné. Získali jsme podporu Správy CHKO Beskydy. Správa tuto akci finann podpoí nákupem materiálu a jeho distribucí. Oddíly, které se akce zúastní,mohou ( pokud o to mají zájem) být zaazeny do databáze SCHKO a budou jim zasílány informaní materiály o CHKO Beskydy. Každý jednotlivec a kolektiv, který se letošního Kukavozu zúastní obdrží drobnou upomínku. Letos Kukavz probhne o víkendu (je jedno jestli se vydáte na hory v sobotu nebo v nedli). Pokud se chcete zapojit, staí poslat do konce bezna koordinátorovi, kterým je pro oblast Moravskoslezských Beskyd Martin Strnad - Turistický oddíl mládeže 1303 a pro Javorníky a Vsetínské vrchy Jií Lehký ze Správy CHKO Beskydy V u, prosím, uvete popis trasy, kterou hodláte sesbírat a adresu, na kterou mžeme poslat pytle a ostatní. Obratem dostanete potvrzení pihlášení, bližší informace a pípadnou úpravu vaší trasy, pokud by se již kryla s trasou jiného oddílu. Prbžné informace na Po skonení akce, prosím, zašlete na svého koordinátora krátkou zprávu o jejím prbhu, délce trasy, množství odpad, atd., pro poteby sestavení souhrnné zprávy o akci. Foto potší. Slezský tomík Bezen 2004

11 Vítkovská padesátka * Turistický pochod Vítkovskem. Trasy : 10, 15, 20, 25 a 50 km. Smr tras údolí ek Odry a Moravice. Akce je zamena nejen na turistiku, ale také na poznávání turistických zajímavostí, výstavy, soutže, apod. Místo: Vítkov Zahájení: 8,00 hod, Ukonení: 19, 00 hod Bližší informace: Pavel Vaásek, tel , Ubytování: Den ped akcí (pátek), TZ TOM Kaménka od 17,30 21,00 hod Cena: 10 a 20 K Jarní orientaní bh * Je to orientaní bh Blským lesem se zajímavými soutžemi a úkoly. Místo: Ostrava-Výškovice, ZŠ Srbská Ureno pro: dvoulenné hlídky Zahájení: v 8,00 hod. Ukonení: mezi 14,00 a 15,00 hod. Bližší informace: Radek Chwalek, tel , Cena: 20 K za hlídku Lagori cup * as konání: Sraz u kostela ve Výškovicích naproti klubovny od TOM Sylvatik (na Husarov ulici) v 8,30 hod, zápis do turnaje 8,45 9,15 hod. na míst. (Píjezd autobusem 27, 54 až ke kostelu i tramvaj í i autobusem na ke kinu Luna a odtud slabých 10 minut ke kostelu) Místo konání : Louky okolo Odry, za zahrádkáskou kolonií v Ostrav Výškovicích. Poadatel : TOM 4332 Askalon, bližší informace u Kuby, nebo Zájemcm budou zaslána pravidla této hry. Kategorie : 1. kategorie 0 12 let 2. kategorie let 3. kategorie let Oddíl mže nasadit lena o jednu kategorii výš, ale nikdy ne staršího do mladší kategorie. Každý úastník se mže zúastnit pouze v jednom mužstvu. Pípadní úastníci nech se ozvou do u Kuby (tel ). Potebujeme vdt, kolik se má chystat hiš a kolik budeme potebovat rozhodích! Stíny temnoty * Sraz skupin, oddíl, dtí a mládeže s velkou terénní bojovou hrou v historických oblecích vlastní výroby na motivy dávné historie. Místo: TZ Studnice, Budišovice Ostravsko Ureno pro: starší žáky, dorost, vedoucí Zahájení: v 18,00 hod. Ukonení: v 11,00 hod. Bližší informace: Petr Mišík, tel , Pihláška: Nutná, odešlete do Ubytování: Táboišt, vlastní stany Cena: 70 K za úastníka Poznámka: Úastníci musí mít aspo náznak historického kostýmu, i velmi jednoduchý (halena, pláš...) Slezský tomík Bezen 2004

12 Bambiriáda * Frýdek-Místek (pátek,sobota) Havíov (pátek,sobota) Hluín (pátek,sobota) Karviná (pátek,sobota) a navíc budeme podporovat Bambiriádu v Žilin první na Slovensku. V letošním roce se poádání Bambiriády v Moravskoslezském kraji ujal opt RADAMOK a výsledkem je nejhustší sí Bambiriád z celé republiky. Z 28 mst, kde se letos bude Bambiriáda poádat je jich v našem kraji hned 8 : Krnov (jen nedle) Opava (pátek,sobota) Ostrava (pátek až nedle) Tinec (jen sobota) To je pro nás velká výzva Asociace TOM patí v kraji k nejvtším sdružením a proto by na Bambiriádách nemla chybt. Zde více, než kdekoli jinde, dáme veejnosti i radnicím najevo, že Asociace TOM je tady, vychovává zajímavou inností dti a zaslouží si proto také podporu médií i dotace, stejn jako domy dtí a ostatní spolky. Na Bambiriád je teba vybudovat malý propaganí stánek (staí dva stoly na propaganí materiály) a kolem nj pedvádt tu nejzajímavjší innost, jakou dláme v oddílech hrát hry, uzlovat, ešit hlavolamy, postavit lanovou lávku, atd., abychom píchozí dti zaujali. V letošním roce je Bambiriáda motivována cestováním po Evrop i po svt. V Ostrav rozvineme motivaci do prezentace evropských stát každé vystavující sdružení si vybere jednu zemi, kterou bude "propagovat", tedy lépe prvky z této zem bude motivovat své vystoupení. Pro ATOM jsme vybrali ecko (a náhradní stát Finsko), protože má modrobílou vlajku, zrovna jako znak Asociace. Není vyloueno, že takto se bude motivace realizovat ve všech mstech. Za úast u jednotlivých "vystavovatel" budou návštvníci získávat razítka do "bambiriádního pasu" a až jich budou mít dost, vylosují si u štábu drobnou cenu. V loském roce se nám na stánku v Ostrav navíc osvdilo pravidelné losování cen za úast v soutžích a hrách dostávaly dti šatnové lístky (jako v tombole) a co dv hodiny se tyto lístky slosovávaly. Vždycky byl kolem našeho stánku neuvitelný chumel dtí. Letos chceme losovat už každou hodinu. Krajská rada a ústedí vystoupení našich oddíl na Bambiriádách podpoí sice ne finann (zkuste své plánované výdaje uplatnit v rozpotu vašeho mstského štábu Bambiriády), ale propaganími materiály o Asociaci (nco z ústedí, brožurku o oddílech v MSK dodá KR), transparentem Asociace TOM (máme jich pt, další necháme vyrobit), jednotnými triky pro oddíly, psobící na Bambiriád (nebudou zdarma, ale pokusíme se získat prostedky na dotovanou cenu). Vlastní propaganí materiály si mžete na krajské rad zdarma nakopírovat. Pokud máte zájem se na Bambiriád ve vašem mst nebo v okolí prezentovat, kontaktujte prosím Soptíka Petra Holušu z KR, tel , Pedá vám kontakt na poadatelský štáb u vás a bude vás dále informovat o podpoe KR ATOM. Pedpokládáme, že v druhé polovin dubna bude v Ostrav schzka oddíl, které se chtjí Bambiriády aktivn úastnit. Krom aktivní úasti na Bambiriád bude RADAMOK poádat setkání vedoucích a instruktor z R, Slovenska a Polska. Vedoucí vytvoí spolenou skupinu, která se seznámí s Bambiriádami v našem kraji, spolen vytvoí návod, jak se v jednotlivých zemích pracuje s dtmi a co nás z jednotlivých zemí zaujalo. Samozejmostí jsou spolené diskuse o innosti v oddílech, navázání kontakt, pebírání námt. Na toto setkání má RADAMOK podán grant u Agentury Mládež. Pokud to vyjde, bude toto setkání po celý bambiriádní týden od 15. do 23. kvtna. Pokud máte zájem, nebo chcete vyslat nkoho ze svých vedoucích a instruktor, kontaktujte už nyní Mojmíra Nováka (tel , ). Slezský tomík Bezen 2004

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více