Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Využití MS Office ve výuce tělesné výchovy na základní škole Ing. Pavel Kudělka

4 Obsah ÚVOD... 3 MS WORD PSANÍ A FORMÁTOVÁNÍ TEXTU... 4 PRÁCE S TABULKAMI... 5 GRAFICKÉ PRVKY... 8 TISK DOKUMENTU MS EXCEL OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S MS EXCEL 2007, BUŇKY, TVORBA TABULEK GRAFY VZORCE FUNKCE ŘAZENÍ DAT A FILTRY AUTOMATIZACE V EXCELU VYUŢITÍ MS WORD V HODINÁCH TV NA ZŠ ŠKOLNÍ TURNAJ VYUŢITÍ MS EXCEL V HODINÁCH TV NA ZŠ TABULKA HODNOCENÍ ATLETICKÝCH VÝKONŮ TABULKA HODNOCENÍ KRUHOVÉHO TRÉNINKU TABULKA ŘÍZENÍ SKOKU VYSOKÉHO ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

5 Úvod Tato práce podává přehled moţností vyuţití dvou nejznámějších aplikací kancelářského balíku MS Office, MS Word a MS Excel, ve výuce tělesné výchovy. V teoretické části budou popsány některé nástroje a funkce těchto programů, a to ty, které lze vyuţít při hodinách tělesné výchovy, případně při přípravě a organizaci školních sportovních soutěţí. Praktická část nabízí konkrétní příklady vyuţití těchto nástrojů v pedagogické praxi učitele tělocviku. Námětem pro tuto práci byla má osobní zkušenost s vyuţitím výše zmíněných aplikací ve výuce Tv. Všechny příklady, které jsou v práci uvedeny, vycházejí ze skutečnosti a jsou na naší škole běţně pouţívány. V práci je pouţito verze MS Office Všechny texty, které se objevují jako příkazy (tlačítka, karty ), jsou vysázeny tučně (např. Kurzíva nebo Domů). Kombinace více kláves najednou je zapsána tak, ţe mezi názvy jednotlivých kláves je vloţeno znaménko + (např. Ctrl+P znamená, ţe při zmáčknuté klávese Ctrl se zmáčkne klávesa P). Akce myši: Ukázat Klepnout Poklepat Táhnout Umístit kurzor myši na dané místo obrazovky bez stisknutí tlačítka. 1x krátce stisknout tlačítko myši. 2x rychle za sebou stisknout tlačítko myši. Při stisknutém tlačítku myši posouvat kurzorem po obrazovce 3

6 MS Word 2007 MS Word 2007 je program pro práci s textem. Můţeme v něm ale nejen psát a upravovat text, ale také vkládat grafické objekty (obrázky, automatické tvary, kliparty, grafy ), vytvářet tabulky a formuláře, spravovat hromadnou korespondenci atd. Program také umí komunikovat s ostatními aplikacemi MS Office 2007 a lze jím vytvářet i webové aplikace. Nedílnou součástí jsou také moţnosti automatizace činností, jako jsou Makra či Visual Basic. Jak je vidět, moţnosti této aplikace jsou značné. Vyuţití jednotlivých funkcí pak záleţí na stupni zdatnosti kaţdého uţivatele. V této práci jsou představeny pouze základní techniky práce v textovém editoru, které můţe zvládnout středně poučený uţivatel. Psaní a formátování textu Kurzor Text se vpisuje do místa obrazovky, kde je umístěn textový kurzor ve tvaru I. Pokud chceme tento kurzor přemístit, můţeme tak učinit buď klepnutím kurzoru myši ve tvaru šipky na vybrané místo dokumentu nebo přesunem textového kurzoru pomocí kurzorových kláves (šipek). Pravidla pro psaní textu Při psaní textu bychom měli dodrţovat tato pravidla: 1) Text píšeme po odstavcích. To znamená, ţe klávesu Enter zmáčkneme vţdy aţ na konci odstavce. Pokud chceme v rámci odstavce začít nový řádek, vyuţijeme k tomu klávesovou kombinaci Shift+Enter. 2) Mezi jednotlivými slovy a za interpunkčními znaménky se vkládá pouze jedna mezera. 3) Pokud chceme text začít na nové stránce, pouţijeme k tomu příkaz Konec Stránky z karty Vloţení. 4) Nejlépe je, kdyţ nejdříve napíšeme celý text, a potom ho teprve upravujeme (formátujeme). Označování textu do bloku Pokud chceme napsaný text formátovat, musíme jej nejprve vybrat. Technik pro tento výběr je celá řada. Pro jednoduchost jsou uvedeny pouze nejpouţívanější techniky za pomoci myši: 4

7 1) Klepneme kurzorem myši na konec dané oblasti a taţením přemístíme kurzor na začátek oblasti. Tento postup je výhodnější, neţ běţně pouţívaný postup od začátku ke konci. I přesto je to nejhorší ze všech moţných postupů označování textu. 2) Poklepáním kurzoru myši: poklepání označení slova 3 klepnout označení odstavce Ctrl + klepnout označení věty Shift + klepnout označení textu od pozice textového kurzoru po kurzor myši 3) Umístěním kurzoru myši za levým okrajem textu (obrácená šipka): klepnutí označení řádku poklepání označení odstavce 3 klepnout označení celého dokumentu (klávesová zkratka Ctrl+A) taţení označení oblasti řádků Formátování textu Pokud máme text označen, můţeme přikročit k jeho formátování. Při této činnosti se řídíme zásadou: Všeho moc škodí. Na běţný dokument vystačíme zpravidla s jedním základním formátem pro text a s druhým pro nadpisy. Pokud chceme v textu některé slovo zvýraznit, pouţijeme moţnost Tučné nebo Kurzíva z karty Domů. Pro delší dokumenty je také výhodné pouţít Styly na kartě Domů, ale takové dokumenty se v praxi tělocvikáře na základní škole vyskytují jen zřídka. Pro formátování textu můţeme vyuţít všechny nabídky z karty Domů, popřípadě vyuţijeme místní nabídky, která se nám otevře, kdyţ nad označenou oblastí stiskneme pravé tlačítko myši. Velmi dobrým pomocníkem je také moţnost Kopírovat formát z karty Domů. Postavíme textový kurzor na místo, ze kterého chceme formát kopírovat. Pak klepneme na moţnost Kopírovat formát a kurzorem myši, který se změnil na štěteček, přetřeme oblast textu, kterou chceme přeformátovat. Pokud chceme takto změnit více oblastí, poklepáme na moţnost Kopírovat formát a přetřeme příslušné oblasti. Po dokončení této operace musíme opět klepnout na Kopírovat formát, aby se kurzor myši změnil opět na šipku. Práce s tabulkami Protoţe práce s tabulkami jiţ patří do oblasti náročnějších úkonů a v pedagogické praxi učitele Tv se vyskytují často, budeme jim věnovat rozšířenou pozornost. 5

8 Tvorba tabulky Pokud chceme ve Wordu vytvořit tabulku, pouţijeme moţnost Tabulka z karty Vloţení. Po zvolení této moţnosti se objeví matice, ve které můţeme jednoduše vybrat počet sloupců a řádků. Pokud nám tato moţnost nestačí, máme ještě dvě. V moţnosti Vloţit tabulku můţeme přesně nadefinovat počet řádků i sloupců. Moţnost Navrhnout tabulku se v praxi příliš nepouţívá. Word také umí importovat tabulky vytvořené v aplikaci Excel (Tabulka Excel). V moţnosti Rychlé tabulky můţeme vyuţít řadu předdefinovaných a uţ naformátovaných tabulek. Vkládání hodnot do tabulky Do tabulky můţeme vkládat libovolná písmena, číslice, symboly, grafické prvky, či další tabulky. Platí při tom stejné zásady, jako při běţné práci s těmito prvky. Změna je pouze v tom, ţe daný prvek vkládáme vţdy do jedné buňky tabulky. Na další buňku tabulky se tedy nepřesouváme klávesou Enter, ale kurzorovými šipkami, klávesou Tab nebo kurzorem myši. Označování buněk Opět platí zásady, ţe vše, co chceme formátovat, musíme označit. K tomu pouţijeme: 1. Kurzor myši: klepnutí na kříţek v levém horním rohu označení celé tabulky klepnutí na začátku řádku nebo vrcholu sloupce (černá šipka) označení celého řádku resp. sloupce klepnutí v levém horním sloupci buňky (černá šipka) označení buňky 2. Karta Nástroje tabulky Rozloţení moţnost Vybrat Úprava tabulky Pro formátování textu v tabulce platí stejné zásady, které jsou zmíněny výše. Proto se jimi uţ nebudeme zabývat a podíváme se na moţnosti, jak vylepšit vzhled tabulky jako celku. Ohraničení tabulky Ohraničením tabulky můţeme jednoduchým způsobem zvýraznit řádky, sloupce nebo buňky tabulky. Neţ tak učiníme, musíme mít vţdy vybranou oblast buňek, kterou chceme ohraničit. Pak můţeme postupovat dvojím způsobem: 1. Moţnost Ohraničení na kartě Nástroje tabulky Návrh skupinová volba Styly tabulky. Zde vybereme, kterou část vybrané oblasti chceme ohraničit. Dříve však musíme zvolit Styl pera, Šířku pera a Barvu pera na sousední skupinové volbě 6

9 Nakreslit ohraničení. V této skupinové volbě můţeme také vybírat z řady předdefinovaných stylů tabulky. 2. Dialogové okno Ohraničení a stínování, které vyvoláme např. z místní nabídky, kterou získáme klepnutím pravým tlačítkem myši nad vybranou oblastí buněk. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, ţe můţeme na kaţdou stranu výběru nastavit jiný formát čáry. Vlastnosti tabulky Toto dialogové okno vyvoláme nejjednodušeji klepnutím pravým tlačítkem myši nad kříţkem v levém horním rohu tabulky. V podstatě nejdůleţitější je karta Tabulka, v níţ můţeme nastavit Zarovnání (Doleva, Na střed, Doprava) a hlavně Obtékání textu. V předchozích verzích Wordu bylo toto nastavení velmi důleţité, protoţe při vytvoření tabulky se implicitně nastavila moţnost Ţádné, tabulka byla brána jako znak a nebylo moţno ji přesunout na jiné místo v dokumentu. Ve verzi 2007 je sice také implicitně nastavena moţnost Ţádné, tabulku lze ale bez problémů přemístit do kterékoliv části dokumentu, přičemţ se vlastnost Obtékání textu automaticky změní na Okolo. Dodejme jen, ţe přesouvání tabulky se děje taţením myši za kříţek v levém horním rohu tabulky. Zarovnání obsahu buňky Je opět více moţností, jak zarovnat obsah buňky. My si ukáţeme tu nejrychlejší. Po výběru oblasti buňek v tabulce přejdeme na kartu Nástroje tabulky Rozloţení do skupinové volby Zarovnání. Zde můţeme nastavit nejen zarovnání textu v buňce, ale také směr textu. Přidání, vymazání, sloučení a rozdělení buněk Pokud jsme v návrhu tabulky zapomněli přidat řádek nebo sloupec, pokud potřebujeme jednu buňku rozdělit, či více buněk sloučit, poslouţí nám skupinové volby Řádky a sloupce a Sloučit na kartě Nástroje tabulky Rozloţení. Opět nesmíme zapomenout patřič-nou buňku nebo oblast buněk označit. Úprava velikosti tabulky, řádků a sloupců Celkovou velikost tabulky můţeme upravit taţením myši za pravý dolní roh tabulky (kurzor se změní na šikmou dvojšipku). Pokud chceme upravit velikost jednoho řádku nebo sloupce, přesuneme kurzor myši na jeho okraj a táhneme poţadovaným směrem (kurzor se změní na vodorovnou dvojšipku s dvěma vodorovnými čarami uprostřed). Velikost jediné buňky změníme obdobným způsobem, jen musíme tuto buňku nejdříve označit. 7

10 Pokud chceme nastavit velikost řádků a sloupců tabulky přesně, pouţijeme nabídky Výška nebo Šířka na kartě Nástroje tabulky Rozloţení, skupinová volba Velikost buňky. V téţe nabídce můţeme pouţít i moţnost Řádky stejně vysoké a Sloupce stejně široké. V tom případě stačí nastavit myší velikost jednoho řádku nebo sloupce, označit ty, které chceme změnit a stisknout výše zmíněnou volbu. Odstranění jakékoliv součásti tabulky provedeme pomocí moţnosti Odebrat na kartě Nástroje tabulky Rozloţení. Nejjednodušším způsobem, jak odstranit celou tabulku je zmáčknutí klávesy Backspace při označené tabulce. Sloučení buněk je velmi dobrá moţnost, zvlášť kdyţ chceme např. dát stejný nadpis skupině buněk (viz obr. 1). Ke sloučení, resp. rozdělení buněk pouţijeme moţnost Sloučit buňky, resp. Rozdělit buňky na kartě Nástroje tabulky Rozloţení, skupinová volba Sloučit. Název týmu Kondoři PVC Sextáčky Obr. 1, Sloučení buněk v tabulce, Pavel Kudělka Řazení dat a výpočty v tabulce Tyto funkce jsou velmi dobře pouţitelné v Tv tabulkách, ve kterých můţeme počítat např. nejlepší výkon a řadit data podle pořadí nebo abecedy. Protoţe se tímto tématem budeme zabývat v kapitole o aplikaci Excel, uveďme zde jen tolik, ţe tyto moţnosti existují i v tabulkách vytvořených ve Wordu a najdeme je na kartě Nástroje tabulky Rozloţení, skupinová volba Data. Grafické prvky Grafické prvky mohou velmi pozitivně oţivit vzhled jakéhokoliv dokumentu. Jedná se hlavně o obrázky, kliparty, textové pole, vodoznak, obrazce (tvary), SmartArt a graf. Nebudeme se zde zabývat všemi grafickými prvky zvlášť. Ukáţeme si obecné principy, které platí pro všechny. 8

11 Vloţení grafického prvku Grafický prvek vkládáme do dokumentu na pozici textového kurzoru za pomoci skupinových voleb Ilustrace nebo Text v kartě Vloţení. Z mnoha moţností, které zde máme k dispozici, zmiňme alespoň dvě, které později pouţijeme při tvorbě plakátu a diplomu. Klipart Klipart je obecný název pro mediální soubory (ilustrace, fotografie, zvuky, animace nebo filmy), dostupné v sadě Microsoft Office pomocí tzv. Galerie médií. V uţším slova smyslu jde o malý obrázek. Nejčastěji se pouţívá pro označení ilustrací, fotografií a ostatních obrázků. Galerie médií je naplněna kliparty uţ v okamţiku instalace MS Office Tuto galerii ovšem můţeme doplňovat svými vlastními soubory. Po zmáčknutí volby Klipart se většinou vpravo na obrazovce objeví okno Klipart. Zde zadáme hledaný výraz (např. sport) a v dolní části se začnou zobrazovat výsledky hledání. Klipart přeneseme do dokumentu poklepáním myší na jeho ikonu. Pozor! Pokud se nám po zmáčknutí tlačítka Hledat neobjeví ţádný výsledek, zkontrolujeme, zda máme správně nastavené poloţky Prohledávat a Očekávané výsledky. Pokud jsou zaškrtnuty moţnosti Všechny kolekce a Všechny typy médií, musíme zadat jiný hledaný výraz. WordArt WordArt je ozdobný text. Vloţíme jej na pozici kurzoru pomocí volby WordArt. Po vybrání vhodného stylu se objeví okno Upravit text objektu WordArt. Zde zapíšeme příslušný text, popřípadě ho upravíme. Tím je WordArt hotov. Dále s ním pracujeme jako s ostatními grafickými prvky. Formátování grafického prvku Po vloţení grafického prvku nebo po jeho označení, se na pásu karet objeví nová karta s názvem Formát, ve které najdeme všechny moţnosti pro formátování. Některé společné si uveďme: 1. Změna velikosti dá se nastavit i taţením myši za úchyty v rozích a na okrajích objektu. 2. Otočení dá se nastavit i otáčením myši za malý zelený krouţek nad objektem. 3. Pozice umoţní nastavit přesnou pozici objektu v textu. 4. Obtékání textu umoţní nastavit, jak bude text objekt obtékat. 9

12 Tisk dokumentu Pro tisk dokumentu máme v tlačítku MS Office vlevo nahoře tři moţnosti Tisk, Rychlý tisk a Náhled. Nejlepší moţností je Náhled, kde si můţeme dokument prohlédnout přesně tak, jak bude vytištěn a změnit např. okraje stránky. Pokud shledáme nějakou chybu (na druhé stránce je pouze jedno slovo aj.), můţeme ještě přímo v okně Náhledu dokument upravit (okraje aj.). Kromě toho u této volby a u volby Tisk lze nastavit i počet kopií, rozsah tisku atp. U volby Rychlý tisk tyto moţnosti nemáme a dokument je okamţitě poslán na tiskárnu. MS Excel 2007 MS Excel je program na tvorbu tabulek. Pracuje s tzv. buňkami, ve kterých mohou být uloţena data (text, číslo, datum a čas) nebo vzorce operující s těmito daty. Data je moţno nejen organizovat (třídit, filtrovat), ale také prezentovat formou grafů. Do tabulek lze dále vkládat i všechny grafické prvky zmíněné výše v aplikaci MS Word. I tento program do-vede komunikovat s ostatními aplikacemi MS Office Nedílnou součástí jsou také moţ-nosti automatizace činností, jako jsou Makra či Visual Basic. Pro některé postupy platí stejná nebo podobná pravidla, jako v MS Word (psaní a formátování textu, ohraničení, vkládání a formátování grafických prvků ). Proto se jimi v této části jiţ nebudeme zabývat. Další společné funkce (např. práce s Makry, programovací jazyk Visual Basic) mají v MS Excel větší vyuţití neţ v MS WORD. Proto jsme je neuváděli v předchozí kapitole. Obecné zásady práce s MS Excel 2007, buňky, tvorba tabulek Datovému souboru, který vytváříme pomocí MS Excel, se obecně říká Sešit. V tomto sešitu máme dále k dispozici dalších 255 Listů. V nich vytváříme tabulky. Je dobré přijmout zásadu, ţe na jeden List patří jedna tabulka. Ale obecně platí, ţe na jednom Listu můţe být více tabulek. Data se na listy vpisují do tzv. buněk. Pozice kaţdé buňky je dána jejími souřadnicemi sloupcem a řádkem (viz obr. 2). Sloupce jsou značeny kombinací písmen (A, B,... XFD), řádky pořadovým číslem (1, 2,, ). Z toho vyplývá, ţe na kaţdém listu máme k dispozici sloupců a řádků (tedy buněk). Kdyţ k tomu připočteme fakt, ţe počet listů je omezen pouze velikostí paměti našeho počítače, máme před sebou obraz nástroje, který je pro běţné práci učitele základní školy více jak dostačující. Tyto neuvěřitelné kapacitní moţnosti aplikace MS Excel můţeme vyuţít alespoň v tom, ţe příbuzné tabulky budeme vytvářet na různé listy jednoho sešitu. Tím ušetříme čas při vyhledávání konkrétní tabulky. 10

13 B3 D5:E8 Obr. 2, Označení buněk, Pavel Kudělka Typy dat Do buněk můţeme obecně ukládat data čtyř typů: 1. Text posloupnost libovolných znaků (ahoj, 12 let ) 2. Číslo pouze numerické znaky, popř. oddělovače desetinných míst (12, 3.14 ) 3. Datum a čas datum a čas v různých formátech (2:12, 2. října 2010 ) 4. Vzorec vzorec nebo funkce, musí začínat znakem = (=2+3, =SUMA(A2:A7) ) Základní pravidla pro tvorbu tabulek 1. Jedna tabulka na jeden list pravidlo, které zvyšuje přehlednost v tabulkách. 2. Nadefinovat formáty (typy) buněk hned na začátku tvorby tabulky (viz níţe). 3. Vyplnit data jednotlivých buněk. 4. Formátovat tabulku (ohraničení ) popř. text. Nastavení formátu buněk Nastavením formátu buňky určíme, jak se budou data v buňce skutečně zobrazovat. Jinými slovy, skutečný obsah buňky můţe být odlišný od toho, co vidíme přímo v buňce. Tento skutečný obsah uvidíme vţdy v tzv. Řádku vzorců, který najdeme hned nad záhlavím sloupců u tlačítka s označením f x. Uveďme příklad. Pokud nastavíme formát buňky na moţnost Číslo s počtem desetinných míst 0 a zapíšeme do ní hodnotu 12,3, zobrazí se nám hodnota 12 (Excel ji automaticky zaokrouhlí). Formát buněk je nejlépe nastavit hned při tvorbě tabulky a pro celý sloupec. Moţnost nastavení formátu buněk najdeme na kartě Domů, skupinová volba Buňky, volba Formát 11

14 Formát buněk. Na Kartě, která se nám objeví, můţeme nastavit různé formáty. Jmenujme alespoň některé: 1. Číslo tuto moţnost uţ známe z výše uvedeného příkladu. 2. Měna lze zde nastavit počet desetinných míst a symbol, který se zobrazí za číslem (např. Kč). 3. Datum lze vybírat z různých formátů (např , 3. červen 2011 ). 4. Čas lze vybírat z různých formátů (např. 13:30:55, 30:55,2 ). 5. Text bez specifikace. 6. Vlastní zde můţeme nastavit např. symboly metrických měr (např. # m ). Grafy Tvorba grafů je v aplikaci MS Excel 2007 velmi snadnou záleţitostí. V podstatě stačí vybrat data (celou tabulku nebo její část) a poté na kartě Vloţení vybrat vhodný typ grafu ze skupinové nabídky Grafy. Excel poté automaticky vytvoří graf a vloţí jej jako grafický objekt do aktivního listu. Zároveň se na pásu karet objeví tři Nástroje grafu pásy Návrh, Rozloţení a Formát. Pokud chceme jakoukoliv část grafu změnit, vyuţijeme k tomu právě tyto moţnosti. Je velmi dobré, a to platí o všech aplikací MS Office 2007, ţe vybraná moţnost se projeví na vzhledu grafu, aniţ ji musíme hned klepnutím potvrdit. Lze tedy procházet řadu moţností a potvrdit právě tu, která nám nejlépe vyhovuje. Protoţe moţností je skutečně mnoho, popišme si pouze některé vychytávky. Přepnutí řádku a sloupce Po vytvoření grafu zjistíme, ţe hodnoty, které nám graf zobrazuje jsou obrácené. Tedy v legendě máme to, co chceme mít na ose x. Jinými slovy, záhlaví sloupců je v legendě a záhlaví řádků tvoří osu x. Pro převrácení tohoto zobrazení pouţijeme moţnost Přepnout řádek či sloupec ze skupinové volby Data na kartě Návrh. Na obrázcích 3 a 4 vidíme tentýţ graf s přepnutými řádky a sloupci. Obr. 3, Graf x-y, Pavel Kudělka Obr. 4, Graf y-x, Pavel Kudělka 12

15 Zobrazení grafu jako samostatného listu Pokud chceme umístit graf na samostatný list, vybereme moţnost Přesunout graf na kartě Návrh a zvolíme nabídku Nový list. Tato moţnost je dobrá, pokud chceme zobrazovat graf bez tabulky dat. Kromě toho lze takovýto graf i jednodušeji tisknout. Výběr části grafu a její formátování Na kartách Rozloţení a Formát najdeme hned vlevo ve skupinové volbě Aktuální výběr nabídku Formátovat výběr. Tímto tlačítkem vyvoláme dialogové okno, v němţ můţeme vybírat moţnosti formátování té části grafu, která je právě vybrána. Vybranou část grafu poznáme tak, ţe se na ní po kliknutím myši zobrazí uzlové body (kolečka). Kromě toho je dialogové okno vţdy označeno názvem vybrané oblasti (např. Formát stěn, Formát osy ). Tip: Pokud chceme např. změnit barvu výplně pouze u datového bodu (tedy u jednoho sloupečku ze tří), musíme provést výběr tak, ţe nejdříve označíme celou datovou řadu (klikneme na daný sloupec viz obr. 5) a po chvíli označíme vybraný datový bod (klikneme na vybraný sloupec ještě jednou viz obr. 6). Obr. 5, Označení datové řady, Pavel Kudělka Obr.6, Označení sloupce, Pavel Kudělka Vzorce Vzorce jsou rovnice, které jsou zapsány v buňkách listu. Vzorec musí na začátku obsahovat znak =. Do vzorce můţeme zapsat konstanty, operátora, funkce a odkazy na buňky. Příklady vzorců : =2 * 4 vynásobí čísla 2 a 4 = C4 - B4 odečte od sebe obsahy buněk C4 a B4 13

16 Je důleţité si uvědomit, ţe v konkrétní buňce se zobrazuje výsledek vzorce. Samotný vzorec uvidíme v řádku vzorců, kde jej také můţeme editovat. Pro editaci vzorců můţeme také pouţít volbu Zobrazit vzorce na kartě Vzorce, skupinová volba Závislosti vzorců. Funkce Obecná pravidla pro práci s funkcemi Funkce jsou předdefinované předpisy výpočtů. Kaţdá funkce má svůj název a argumenty (konstanty nebo proměnné, se kterými počítá). Kaţdá funkce musí začínat znakem =. Funkce mohou být součástí vzorců nebo jiných funkcí. Vše pro práci s funkcemi najdeme na kartě Vzorce. Obecně se funkce vkládají přes moţnost Vloţit funkci. Protoţe počet funkcí v Excelu 2007 je velmi rozsáhlý, představíme si pouze některé. POZOR! Buňku, ve které je zapsána funkce, nesmíme nikdy zahrnout do argumentů. Funkce ve volbě Automatické shrnutí Jedná se o naprosto nejpouţívanější funkce SOUČET, PRŮMĚR, POČTY, MINI- MUM a MAXIMUM. Uţ ze samotných názvů vyplývá, k čemu slouţí. Protoţe argumenty těchto funkcí jsou stejné, uveďme pouze příklad nejčastější, funkce Součet. Funkce Součet Tato funkce sečte buňky nebo oblast buněk, které jsou zadány jako argumenty: =SUMA(A1;A2;B3) sečte buňky A1, A2 a B3 =SUMA(A1:B3) sečte buňky A1, A2, A3, B1, B2 a B3 Nejjednodušším postup pro vloţení této funkce je, ţe vybereme oblast buněk, které chceme sečíst i s buňkou, do které chceme funkci zapsat a zmáčkneme volbu Automatické shrnutí Součet. Funkce KDYŢ Jedná se sloţitější logickou funkci, která testuje zadanou podmínku. Po vyvolání dialogového okna Vloţit funkci musíme uvést tři argumenty: 1. Podmínka je libovolná hodnota nebo výraz, kterému můţe být přiřazena hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA 2. Ano je hodnota vrácená, je-li hodnota argumentu Podmínka PRAVDA 3. Ne je hodnota vrácená, je-li hodnota argumentu Podmínka NEPRAVDA 14

17 Uveďme si příklad, který níţe pouţijeme při praktickém vyuţití této funkce: =KDYŢ(B2= ; ;MAX(B2:B7)) Znak představuje prázdný řetězec. Zápis můţeme číst takto: Pokud není v buňce B2 ţádná hodnota, nezobrazí se nic. V opačném případě se zobrazí maximální hodnota z buňek B2 B7. Funkce RANK Je sloţitější statistická funkce, která určí pořadí čísla v seznamu čísel. Má opět tři argumenty: 1. Číslo je číslo (odkaz na buňku), jejíţ pořadí chcete určit 2. Odkaz je seznam čísel (buněk), v němţ určujeme pořadí 3. Pořadí je číslo, které určuje, jak se budou čísla řadit (0 sestupně, 1 a více vzestupně) Opět uveďme příklad: =RANK(B2;$B$2:$F$2;0) Funkce určí pořadí hodnoty zapsané v buňce B2 mezi všemi hodnotami buněk B2 F7. Všimněme si, ţe u druhého argumentu je pouţit znak $. Ten zajistí, ţe při kopírování funkce do dalších buněk se oblast B2 F7 zaaretuje a nebude se posouvat na B3 F8, B4 F9 atd. (viz níţe). Kopírování vzorců Jedná se o velmi uţitečnou vlastnost Excelu. Pokud chceme některý vzorec překopírovat do sousedních buněk, stačí buňku se vzorcem uchopit myší za pravý dolní roh a táhnout poţadovaným směrem (kurzor myši se změní na černý kříţ). POZOR! Adresy buněk ve vzorci se automaticky posouvají také. To je ve většině případů vhodné. Pokud tomuto posunu chceme zabránit, musíme k adrese buňky připsat znak $ (viz výše). Při jeho zadávání můţeme pouţít klávesu F4. Řazení dat a filtry Pro třídění dat a jejich filtrování můţeme pouţít moţnosti ve skupinové volbě Seřadit a filtrovat na kartě Data. Tyto moţnosti nám usnadní například určování nejlepších výkonů, řazení podle jmen, pořadí apod. 15

18 Řazení dat Pokud chceme seřadit data v tabulce pouze podle jednoho kritéria (sloupce), stačí umístit kurzor myši do libovolné buňky daného sloupce a zmáčknout tlačítko Seřadit od A do Z resp. Seřadit od Z do A. Pokud chceme řadit podle více kritérií, pak pouţijeme volbu Seřadit. Po otevření stejnojmenného dialogového okna můţeme přidávat další kritéria (úrovně). Zajímavé je, ţe je moţné zadávat více kritérií neţ je v tabulce sloupců. Filtrování dat Filtrováním dat rozumíme zobrazení pouze některých dat (řádků) podle zadaných kritérií. Pro naše potřeby stačí pouţít jednoduchý filtr, který vyvoláme volbou Filtr. Po zmáčknutí této volby se v záhlaví kaţdého sloupce objeví rozbalovací tlačítka, v nichţ můţeme vybírat kritéria pro jednotlivé sloupce. Po zavedení filtru nás nesmí překvapit, ţe ostatní řádky zmizí. Po dokončení filtrace nezapomeňme zrušit filtr tlačítkem Vymazat. Automatizace v Excelu Makra Pomocí maker můţeme jednoduše zautomatizovat opakující se úlohy. Práci s makry najdeme na kartě Vývojář. Pokud na této kartě zvolíme moţnost Záznam makra, objeví se stejnojmenný dialog. V něm zadáme hlavně název makra (např. Tisk výsledků) a klávesovou zkratku (není nutné). Od této chvíle se jakákoliv akce, kterou provádíme v Excelu, zaznamenává. Záznam makra ukončíme kliknutím na moţnost Zastavit záznam. Nyní můţeme kdykoliv tuto akci spustit znovu vyvoláním makra pomocí klávesové zkratky nebo dialogu Makra. Vytvořené makro lze také přiřadit k objektu (například k tlačítku panelu nástrojů, grafickému objektu nebo ovládacímu prvku), aby je bylo moţné spustit klepnutím na objekt. Pokud jiţ makro nepouţíváme, můţeme je odstranit v dialogu Makra. POZOR! Akci makra nelze vzít zpět. Zdrojový kód Zde se jiţ dostáváme mimo rozsah této práce. Jen připomeneme, ţe všechny aplikace MS Office 2007 pracují s programovacím jazykem Visual Basic od společnosti Microsoft. 16

19 Vyuţití MS Word v hodinách Tv na ZŠ Školní turnaj Pro ukázku vyuţití MS Word v hodinách Tv pouţijeme komplexní příklad přípravy, vedení a vyhodnocení školní sportovní soutěţe. Představme si, ţe chceme pro chlapce II. stupně ZŠ uspořádat turnaj například ve florbalu. Děti jsou dnes zvyklé na turnajový způsob pořádání mistrovských soutěţí kolektivních sportů. Kolem samotného turnaje jsme si ale také zvykli na předturnajovou propagaci, na různé formy vyhodnocování, statistik, apod. I tyto aktivity bychom měli do našeho školního turnaje zařadit. Profesionálním zvládnutím organizace školního turnaje můţeme u samotných ţáků docílit pocit zodpovědnosti za svůj herní výkon a hlavně hladkého a bezkonfliktního průběhu celého turnaje. Průběh turnaje můţeme rozdělit do tří fází: 1. Přípravná 2. Realizační 3. Vyhodnocovací Přípravná fáze Probíhá v dostatečném časovém předstihu (14 dní) před samotnou realizací. V této fázi si připravíme veškerou dokumentaci (viz níţe) a uděláme propagaci akce. Plakát Plakát bude pochopitelně slouţit k propagaci akce. Můţeme ho vyvěsit na nástěnku nebo ho pověsíme na školní web. Při tvorbě plakátu dbáme na to, ţe by měl ţáky hned na první pohled zaujmout a měly by na něm být jen podstatné věci. Je velmi vhodné vytisknout plakát barevně. Protoţe je tato moţnost dost drahá nebo nedostupná, můţeme zvolit levnější variantu vybarvení vnitřních ploch písmen, která budou pouze obrysová (viz obr. 7). Tuto činnost dokonce můţeme svěřit samotným ţákům, kteří to rádi v hodinách výtvarné výchovy udělají. Obr. 7, Obrysové písmo, Pavel Kudělka 17

20 Nejdůleţitější informací na plakátu je název akce. Zde je vhodné pouţít jinak dosti problematický WordArt (viz obr. 8). Obr. 8, WordArt, Pavel Kudělka Ostatní informace jiţ mohou být napsány normálním, i kdyţ poněkud zvětšeným, popř. tučným písmem. Nesmíme zapomenout ţáky informovat o místě a času konání a dalších organizačních věcech (datum odevzdání soupisky, počet hráčů a náhradníků apod.). Vzorový plakát je uloţen jako příloha č. 1. Diplom Dnes není problém zakoupit nepřeberné mnoţství diplomů s nejrůznější tématikou. Pokud jde o diplomy formátu A4, pohybuje se jejich průměrná cena od 4 do 12 Kč. Pomocí aplikace Word si ovšem můţeme vytvořit stejně kvalitní diplom vlastní. Pro lepší vzhled je vhodné tisknout diplomy na barevné papíry o vyšší gramáţi, nebo obyčejné papíry zafoliovat. K tvorbě diplomů pouţijeme stejné postupy, jako u plakátu. Pro oţivení dokumentu je vhodné pouţít také Klipartu. Diplom je zařazen jako příloha č. 2. Soupiska Soupiska bude slouţit jako přihláška do soutěţe a zároveň k vedení statistik o jednotlivcích a týmech. Měla by obsahovat název týmu a seznam soutěţících popř. číslo dresu. Soupisku buď vyvěsíme společně s plakátem na nástěnku nebo ji uloţíme na web, kde si ji mohou ţáci stáhnout. Pokud k ní dodáme i mailovou adresu, mohou nám ţáci soupisky posílat online. Při samotné soutěţi ji můţeme pouţít v tištěné i počítačové verzi. Protoţe by nebylo efektivní ke kaţdému druhu soutěţe vytvářet jiný typ soupisky, pokusíme se vytvořit soupisku univerzální. Vytvoříme ji jako tabulku. Která bude mít 24 stejně vysokých řádků a 8 sloupců. První a poslední bude rozšířený. Vše by se mělo vejít na jeden list. Pokud se nám to nepodaří, roz- 18

21 šíříme okraje stránky. V krajním levém sloupci sloučíme vţdy dvě sousední buňky pomocí moţnosti Sloučit buňky z karty Rozloţení. U pravého krajního sloupce totéţ uděláme s prvními dvěmi buňkami. Pro větší přehlednost ohraničíme tabulku dvojitou čárou. Totéţ uděláme s prvním a posledním sloupcem a s kaţdým druhým řádkem. Následně vyplníme hlavičku (viz obr. 9). V levém sloupci se budou uvádět jména hráčů. Buňky Fauly a Body slouţí ke statistice (fauly pro basketbal, auty pro softball nebo baseball). Ve sloupci Součet se sčítají hodnoty pro jednotlivé hráče, v řádku Součet pak celému týmu. Kompletní soupiska je zařazena jako příloha č. 3. Obr. 9, Hlavička soupisky, Pavel Kudělka Herní tabulka Bude slouţit k samotnému řízení a vyhodnocení turnaje. Sem se budou zapisovat výsledky jednotlivých utkání a vyhodnocovat pořadí týmů. Protoţe nevíme dopředu kolik týmů se do turnaje přihlásí, musíme mít v zásobě několik variant. Nejběţnější jsou varianty 3, 4 a 5 týmů. Ostatní (6, 7 ) jsou uţ pouze jejich variantami. Pro náš příklad jsme vybrali tabulku pro 4 druţstva. Před samotným vloţením tabulky si nastavíme vzhled stránky Na šířku (moţnost Orientace stránky na kartě Rozloţení stránky). Nyní vytvoříme tabulku, v níţ bude 5 stejných řádků a 8 sloupců. První sloupec bude rozšířený, poslední tři zúţené. Tabulku ohraničíme dvojitou čarou. Totéţ uděláme s prvním sloupcem a prvním řádkem. Dvojité ohraničení vloţíme také mezi pátý a šestý sloupec. Pomocí tuţky, kterou získáme zmáčknutím tlačítka Navrhnout tabulku na kartě Návrh, vykříţkujeme v druhém aţ pátém sloupci mrtvou buňku. Nyní vyplníme hlavičku (viz obr. 10). Názvy druţstev se napíšou do prvního řádku a sloupce. Poslední tři sloupečky slouţí k vyhodnocení bodů, skóre a pořadí. Kompletní herní tabulka je zařazena jako příloha č

22 Obr. 10, Hlavička herní tabulky, Pavel Kudělka Rozpis utkání Rozpis utkání je velmi potřebný, ale zanedbávaný prvek při pořádání turnajů. Určuje pořadí utkání a tím zpřehledňuje ţákům časový průběh turnaje. Přitom jde o jeden z nejjednodušších dokumentů. Vystačíme v něm s prostým textem, který můţeme jednoduše formátovat (např. zvětšit). Rozpis utkání pro 4 druţstva je zařazen jako příloha č. 5. Realizační fáze Pokud máme připraveny a vytisknuty všechny dokumenty a vyplněné soupisky, můţeme přistoupit k realizaci turnaje. Na samotném začátku je třeba všechny týmy při nástupu informovat o organizaci turnaje. Následně je nutné opravit soupisky (dopsat nebo naopak vyškrtnout soutěţící) a udělat rozlosování. Pak vyplníme herní tabulku, kterou společně s rozpisem utkání vyvěsíme na viditelné místo. Tyto dokumenty samozřejmě průběţně aktualizujeme v průběhu turnaje. Pokud máme k dispozici audiovizuální techniku, je moţné tyto informace promítat. Pokud si zajistíme i zapisovatele, můţeme aktualizovat i bodování jednotlivých hráčů a druţstev na soupiskách. Tyto informace jsou pro samotné hráče velmi důleţité, protoţe je informují o jejich úspěšnosti při hře. Můţou nám také slouţit při vyhodnocování turnaje a v neposlední řadě i ke kontrole. Součet bodů za jednotlivé druţstvo a utkání by měl odpovídat ukazateli skóre. Vyhodnocovací fáze Vyhodnocovací fáze má dvě fáze. První probíhá při turnaji a okamţitě po jeho ukončení. Spočívá hlavně v určení pořadí jednotlivých týmů (provádí se v herní tabulce), rozdání cen a diplomů. Kromě celkového pořadí týmů, můţeme vyhodnotit i další skutečnosti, jako jsou např. nejuţitečnější hráč a nejméně faulující druţstvo, které zjistíme z údajů na soupis- 20

23 kách. Určitě lze toto hodnocení vřele doporučit, protoţe sportovní turnaje by se neměly zaměřovat pouze na výkonnost, ale také na sebekázeň ţáků a měly by plnit i výchovnou funkci. I zde by se měly rozdat ceny a diplomy. Druhá fáze vyhodnocení probíhá v následujících dnech a spočívá ve zveřejnění výsledků. To můţe proběhnout pouhým vyvěšením výsledků na nástěnku či na web nebo hodnotícím článkem ve školním či místním časopisu. K tomuto účelu je velmi vhodné, aby se turnaje zúčastnil redaktor z řad ţáků nebo učitelů. Vyuţití MS Excel v hodinách Tv na ZŠ U aplikace MS Word jsme pouţili jeden souhrnný příklad. V případě aplikace MS Excel budeme postupovat jinak. V následujících statích jsou popsány tabulky vţdy jen pro jednu konkrétní činnost. Tabulka hodnocení atletických výkonů Při výuce atletiky je pro ţáky velmi motivující, kdyţ vidí srovnání svých výkonů nejen za jednu, ale za všechny disciplíny. K takovému porovnání výkonnosti můţeme pouţít bodové ohodnocení, k jehoţ pouţití nám bude slouţit následující tabulka. Při její tvorbě budeme postupovat podle pravidel, které jsme si ukázali v kapitole Obecné zásady práce s MS Excel 2007, buňky, tvorba tabulek. Soubor s touto tabulkou je uloţen na přiloţeném CD- ROM pod názvem Hodnocení atletiky. Vytvoření tabulek V novém sešitu aplikace MS Excel vytvoříme čtyři listy, které nazveme VI, VII, VIII resp. IX. Na kaţdém listě bude jedna tabulka pro jeden ročník. Vyplníme záhlaví tabulek, které zabere řádky 1-3. Záhlaví se budou mírně lišit podle ročníků. V prvním řádku sloučíme buňky A1-M1, ve druhém pak buňky B2 a C2, D2 a E2, F2 a G2, H2 a I2, J2 a K2. Nakonec sloučíme také buňky L2 a L3 resp M2 a M3. Záhlaví vyplníme podle obr. 11 ( pro VI. ročník). Obr. 11, Záhlaví tabulky hodnocení atletických výkonů, Pavel Kudělka 21

24 Nastavení formátu a ověření buněk Dalším krokem bude nastavení formátu buněk pro jednotlivé sloupce. Pro sloupec A necháme formát Obecný. Zbývajícím sloupcům nastavíme formát Číslo s tím, ţe do poloţky Desetinná místa zadáme u sloupců B, C, D, E, G, I, K, L a M nulu, pro sloupce F a J jedničku a pro sloupec H dvojku. Je pravda, ţe pro sloupce F, H a J bychom správně měli nastavit formát čas, ale ve vzorcích, které chceme pouţít, bychom museli tento formát stejně na desetinné číslo převádět. Protoţe vzorce pro výpočet bodů by při zadání nevhodných hodnot (např. textu) nefungovaly správně, musíme pro zadávání jednotlivých výkonů nastavit limitní hodnoty. To se děje pomocí volby Ověření dat na kartě Data. Pro sloupec B to bude celé číslo mezi 0 aţ 250, pro sloupec D celé číslo1 aţ 950. Ve sloupci F nastavíme desetinné číslo v rozsahu 5 aţ 30, ve sloupci H 1 aţ 30 pro listy VI a VII, 3 aţ 30 pro listy VIII a IX. Konečně pro sloupec J nastavíme desetinné číslo v rozsahu 0,1 aţ 100 pro listy VI a VII a 0,1 aţ 25 pro listy VIII a IX. Nezapomeňme u kaţdého nastavení zadat v záloţce Chybové hlášení text, kterým uţivatele upozorníme na chybu v zadávání dat (např. Zadejte desetinné číslo v intervalu 0,10-25,0! ). Ohraničení tabulek Nyní si stanovíme rozsah tabulky a uzavřeme ji pomocí ohraničení. Pro potřeby naší školy se osvědčila tabulka pro 30 ţáků. Ohraničíme tedy dvojitou čarou oblast buněk A2 aţ M33. Vnitřek tabulky ohraničíme jednoduchou čarou. Dvojitou čarou ještě oddělíme sloupce A a B, K a L a řádky 3 a 4. Vzorce Vzorce pro sloupce Body Nejdůleţitější činností bude vyplnění buněk ve sloupcích s označením Body vzorci. Ty budeme tvořit na základě vzorců uvedených ve výkonnostních tabulkách atletiky. Protoţe tyto vzorce počítají výkony pouze v určitém intervalu, musíme vstupní hodnoty testovat pomocí funkce KDYŢ. Stejnou funkcí si pomůţeme i pro případ, ţe výkon není zadán (viz kapitola Vzorce). Uveďme si jeden příklad za všechny. Ve sloupci C se má vypočítat bodový zisk ve skoku vysokém, jehoţ výkon je zapsán ve sloupci B. Vzorec pro tento výpočet zní: Body = 0,8465*(Výkon-75) 1,42 22

25 Výsledek, který vzejde z tohoto výpočtu, se bude vţdy zaokrouhlovat dolů na celé číslo. Ze vzorce je také patrné, ţe minimální hodnota proměnné Výkon musí být větší neţ 75, jinak vzorec nedává smysl. Pro zaokrouhlení vyuţijeme funkci USEKNOUT, která jednoduše odstraní desetinnou část čísla. K umocňování čísel slouţí funkce POWER. Do buňky C4 tedy můţeme zapsat tento vzorec: =KDYŢ(B4=0;"";KDYŢ(B4<=75;0;USEKNOUT(0,8465*POWER((B4-75);1,42)))) První funkce KDYŢ otestuje, zda v buňka B4 není prázdná. Druhá funkce KDYŢ zjistí, zda v buňce B4 není hodnota menší nebo rovna 75. Pokud tomu tak je, zobrazí se nula bodů. Ve třetím argumentu této funkce je pak zapsán samotný výpočet bodů. Tento vzorec pak můţeme jednoduše kopírovat do buněk C5 aţ C33. Obdobným způsobem vyplníme buňky v dalších sloupcích. Sloupec E: =KDYŢ(D4=0;"";KDYŢ(D4<=225;0;USEKNOUT(0,14354*POWER((D4-220);1,4)))) Sloupec G: =KDYŢ(F4=0;"";KDYŢ(F4>=11,2;0;USEKNOUT(58,015*(POWER((11,26-F4);1,81))))) Sloupec I pro listy VI a VII: =KDYŢ(H4=0;"";KDYŢ(H4>=5,02;0;USEKNOUT(0,08713*(POWER((305- (USEKNOUT(H4)*60+(H4-USEKNOUT(H4))*100));1,85))))) Sloupec I pro listy VIII a IX: =KDYŢ(H4=0;"";KDYŢ(H4>=7,55;0;USEKNOUT(0,03768*(POWER((480- (USEKNOUT(H4)*60+(H4-USEKNOUT(H4))*100));1,85))))) Sloupec K pro listy VI a VII: =KDYŢ(J4=0;"";KDYŢ(J4<=10,2;0;USEKNOUT(5,33*POWER((J4-10);1,1)))) Sloupec K pro listy VIII a IX: =KDYŢ(J4=0;"";KDYŢ(J4<=1,5;0;USEKNOUT(51,39*POWER((J4-1,5);1,05)))) 23

26 Vzorce pro sloupec Body celkem V tomto sloupci chceme sečíst body, které ţák nasbíral za všechny disciplíny. K tomu nám poslouţí jednoduchá funkce Suma. Pro testování prázdných hodnot ve sloupcích Body pouţijeme opět funkce KDYŢ. Protoţe ale testujeme dohromady pět sloupců (C, E, G, I a K) musíme do prvního argumentu této funkce vloţit funkci NEBO, která ověří, zda je alespoň jeden z výkonů jiţ zadán. V opačném případě vrátí funkce KDYŢ prázdnou hodnotu. Do buňky L4 tedy zapíšeme níţe uvedený vzorec a rozkopírujeme ho do buněk L5 aţ L33. =KDYŢ(NEBO(C4<>"";E4<>"";G4<>"";I4<>"";K4<>"");SUMA(C4;E4;G4;I4;K4);"") Vzorce pro sloupec Pořadí Zde budeme určovat pořadí jednotlivých ţáků podle počtu získaných bodů, které jsme vypočítali v předchozím kroku. K tomuto účelu pouţijeme funkce RANK. Funkcí KDYŢ jiţ standardně zjišťujeme prázdnou hodnotu ve sloupci L. Do buňky M4 tedy zapíšeme níţe uvedený vzorec a rozkopírujeme ho do buněk M5 aţ M33. =KDYŢ(L4<>"";RANK(L4;$L$4:$L$33);"") Automatizace Abychom uţivateli poněkud zpříjemnili práci s naším souborem, vytvoříme pro něj tři tlačítka, která mu zjednoduší některé sloţitější činnosti. K oţivení tlačítek pouţijeme Makra. Pozor! Při ukládání souboru s makry musíme pouţít moţnost Uloţit jako Sešit aplikace Excel s povolenými makry. Tlačítko Seřadit podle jména Na kartě Vývojář zvolíme moţnost Vloţit a z nabídky vybereme ovládací prvek Tlačítko. Myší, která se změní na černý kříţek, nakreslíme tlačítko do levého rohu buňky A1. Objeví se nám dialog Přiřadit makro. Protoţe ještě ţádné makro nemáme, změníme název makra na cmdjmenovi (předponou cmd se v kódu obvykle označují příkazová tlačítka, z angl. command button) a zmáčkneme tlačítko Záznam. Objeví se dialog Záznam makra, který pouze potvrdíme tlačítkem OK. Od této chvíle, se začíná makro nahrávat. Označíme myší oblast buněk A4:M33 a na kartě Data zvolíme moţnost Seřadit. Ve stejnojmenném dialogu vybereme v proměnné Sloupec hodnotu Sloupec A, v proměnné Řazení moţnost Hodnoty a v proměnné pořadí moţnost A aţ Z. Potvrdíme tlačítkem OK, na listu označíme buňku A1 a na kartě Vývojář ukončíme záznam makra tlačítkem Zastavit záznam. Ještě upravíme velikost tlačítka a jeho název (pravé tlačítko myši) a tlačítko je plně funkční. 24

27 Tlačítko Seřadit podle pořadí Postup je úplně stejný jako v předchozím případě, pouze název tlačítka bude cmdporadivi a řadit budeme pole sloupce M. Tlačítko umístíme do pravého rohu buňky A1. Tlačítko Nový školní rok Toto tlačítko bude slouţit k přechodu na nový školní rok. V principu se jedná o to, aby se ţáci posunuli na správný list a vynulovaly se jejich výkony. Vytvoříme známým způsobem tlačítko a nazveme jej cmdnovyrok. Po spuštění makra musíme udělat tyto kroky: 1. List IX : označíme buňky A4:B33, D4:D33, F4:F33, H4:H33 a J4:J33 a zmáčkneme klávesu Del 2. List VIII označíme buňky B4:B33, D4:D33, F4:F33, H4:H33 a J4:J33 a zmáčkneme klávesu Del označíme buňky A4:A33 a zkopírujeme je do stejných buněk na listu IX 3. List VII označíme buňky B4:B33, D4:D33, F4:F33, H4:H33 a J4:J33 a zmáčkneme klávesu Del označíme buňky A4:A33 a zkopírujeme je do stejných buněk na listu VIII 4. List VII označíme buňky B4:B33, D4:D33, F4:F33, H4:H33 a J4:J33 a zmáčkneme klávesu Del označíme buňky A4:A33 a zkopírujeme je do stejných buněk na listu VII označené buňky smaţeme tlačítkem Del Při označování nesouvislých oblastí buněk si pomůţeme tlačítkem Ctrl. Protoţe neúmyslným zmáčknutím tlačítka Nový školní rok by došlo k váţné nevratné změně, doporučuji přímo z kódu makra vyvolat dialogové okno, kterým uţivatele na tuto skutečnost upozorníme. Do kódu makra se dostaneme tak, ţe na kartě Vývojář zmáčkneme volbu Makra. V dialogovém okně zvolíme makro cmdnovyrok a přejdeme na moţnost Upravit. Tím se dostáváme do prostředí jazyka Visual Basic. Měli bychom vidět přibliţně to, co zobrazuje obr

28 Obr. 12, Prostředí Visual Basic, Pavel Kudělka Přejdeme kurzorem na první řádek, který nezačíná apostrofem, zmáčkneme Enter a na volný řádek napíšeme tento kód: If vbno = MsgBox("Nevratná změna. Pokud smaţete hodnoty, nebudete je moci obnovit tlačítkem Zpět. Chcete přejít na nový školní rok a vymazat staré hodnoty?", vbyesno + vbexclamation, "Pozor!") Then Exit Sub Poté zmáčkneme tlačítko Save a zavřeme okno Visual Basic. Tlačítka na řazení bychom měli vytvořit na všech listech, tlačítko pro přechod na nový školní rok stačí vytvořit na listu VI. Dokončovací práce Pro dokončení našeho sešitu je ještě třeba upravit vzhled stránky tak, aby byla orientována na šířku a vešla se při tisku na jeden list. Doporučuji také zamknout všechny buňky, které obsahují vzorce, čímţ se vyhneme jeho nechtěnému smazání. K tomuto účelu musíme vybrat na listu všechny buňky, které nechceme zamknout a na kartě Domů v moţnosti Formát deaktivovat tlačítko Uzamknout buňku. Teprve potom můţeme Zamknout list na kartě Revize. Pouţívání Tabulky hodnocení atletických výkonů Tím jsme dokončili tvorbu tabulek hodnocení atletických výkonů. Nyní uţ budeme vyplňovat konkrétní data a pracovat s tabulkami ve výuce. Jména ţáků si stáhneme ze školního informačního systému, výkony zapisujeme ţákům průběţně. Pokud provádíme jednu disciplínu vícekrát, zapíšeme vţdy nejlepší výsledek. Tabulky můţeme pouţít jako motivační prvek tím, ţe je aktuálně zveřejňujeme po kaţdém cvičení nebo je můţeme pouţít i jako podklad pro klasifikaci. Moţné je také vyuţití jako nominačního kritéria pro výběr na soutěţ (např. Pohár rozhlasu). 26

29 Tabulka hodnocení kruhového tréninku Kruhový trénink je metoda posilování vhodná pro větší kolektivy. Cvičenci se střídají na několika stanovištích, v jeden okamţik pak všichni cvičí. Je vhodné zařadit stanoviště, která zahrnou co nejširší spektrum svalových skupin. Tuto běţnou, ale nepříliš záţivnou činnost můţeme ţákům zpříjemnit tím, ţe si své výkony budeme sledovat a porovnávat s ostatními. Budou tak mít motivaci ke zlepšování a také si uvědomí, které svalové skupiny by měli posilovat při individuální přípravě doma. Soubor s touto tabulkou je uloţen na přiloţeném CD- ROM pod názvem Kruhový trénink. Vytvoření tabulek Pro kaţdý ročník zaloţíme nový sešit. My se zaměříme na sešit pro VI. ročník. V něm vytvoříme pět listů (pro kaţdou disciplínu jeden), které nazveme VI-dřepy, VI-kliky, VI-sklapovačky, VI-švihadla a VI-běh. Na kaţdém listě bude jedna tabulka pro jedno stanoviště. Vyplníme záhlaví tabulek podle obr. 13 a ohraničíme tabulku podle počtu ţáků. Pro15 ţáků to budou buňky A2:L16. První sloupec slouţí ke vkládání jmen, sloupce B-K k zapisování výkonů a v sloupci L budeme počítat průměr výkonů. Nezapomeneme také sloučit buňky A1:L1 pro nadpis. Obr. 13, Záhlaví tabulky hodnocení kruhového tréninku, Pavel Kudělka Nastavení formátu a ověření buněk Formát nastavíme celočíselný pro všechny sloupce kromě prvního, kde ponecháme obecný formát a posledního, kde nastavíme číslo s jedním desetinným místem. Pokud chceme, můţeme nastavit i ověření dat, coţ je ale v tomto případě celkem zbytečné. Vzorce Vzorce zapíšeme pouze do sloupečku L. Bude se jednat o funkci PRŮMĚR, kterou opět vloţíme do funkce KDYŢ. Pro testování prázdných buněk v řádku tentokrát pouţijeme funkci SUMA. Do buňky L3 tedy zapíšeme: =KDYŢ(SUMA(B3:K3)=0;"";PRŮMĚR(B3:K3)) Tento vzorec pochopitelně zkopírujeme i do ostatních buněk sloupce L. 27

30 Vytvoření grafů Pro kaţdý list teď vytvoříme odpovídající grafy, kterými budeme zobrazovat průměry jednotlivých ţáků a porovnávat je s průměrem celkovým. Z toho důvodu označíme buňky A3:A16 a zároveň L3:L16. Poté vybereme z karty Vloţení moţnost Sloupcový ze společné volby Grafy. Při další tvorbě grafu postupujeme tak, aby byl graf pro ţáky co nejpřehlednější. Osu y zrušíme úplně, u osy x otočíme text o 270. Legendu také zrušíme a v popisky dat umístíme nad sloupce. Název grafu umístíme nahoru a nazveme jej VI-dřepy. Pro porovnání výkonů z celkovým průměrem zvolíme moţnost Lineární spojnice trendu z tlačítka Spojnice trendu. Také mříţky nebudeme zobrazovat. Nakonec zvolíme moţnost Přesunout graf a umístíme graf na Nový list pod názvem VI-dřepy graf. Stejným způsobem postupujeme i při tvorbě grafů pro ostatní tabulky. Nakonec bude mít tedy náš sešit dohromady 10 listů 5 tabulek a 5 grafů. Vzorový graf vidíme na obr. 14. Obr. 14, Graf hodnocení kruhového tréninku dřepy, Pavel Kudělka Pouţívání Tabulka hodnocení kruhového tréninku V první fázi musíme tabulku naplnit. Na začátku cvičebního cyklu všechny tabulky vytiskneme a před samotným cvičením je umístíme na jednotlivá stanoviště. Během cvičení si ţáci sami zapisují své výkony. Zde je musíme motivovat k tomu, aby zapisovali čitelně a pravdivě. Po skončení hodiny data přepíšeme do počítače (v rámci hodiny k tomu můţeme vyuţít ţáka, který necvičí). Po odcvičení alespoň třech kol můţeme před kaţdým dalším ţáky seznámit s jejich výsledky v jednotlivých disciplínách, aniţ bychom je tiskli. Vytisknout mů- 28

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Základy práce s databázemi

Základy práce s databázemi Základy práce s databázemi V tabulkách programu MS Excel máme často informace uloženy v různých seznamech. Pokud tyto tabulky splňují kritéria uvedena níže, mluvíme o databázích a pro jejich správu můžeme

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více