Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení."

Transkript

1 Nokia N92-1

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Licence k tomuto produktu je udìlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerèní pou¾ití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotøebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro pou¾ití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udìlena ani ji není mo¾né pou¾ít pro jiné úèely. Dal¹í informace, vèetnì informací týkajících se reklamního, interního a komerèního pou¾ití, je mo¾né získat od spoleènosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMÌ ZÁKONNÝCH PO ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urèitých výrobkù a aplikací a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno. UPOZORNÌNÍ FCC/INDUSTRY CANADA Tento pøístroj mù¾e zpùsobovat ru¹ení TV a rozhlasu (napøíklad pøi pou¾ívání telefonu v blízkosti pøijímaèe). FCC nebo Industry Canada mohou vy¾adovat, abyste pøestali pou¾ívat telefon, pokud není mo¾né tato ru¹ení omezit. Potøebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní støedisko. Tento pøístroj vyhovuje èásti 15 pravidel FCC. Provoz musí splòovat následující dvì podmínky: (1) Tento pøístroj nesmí zpùsobovat ¹kodlivá ru¹ení a (2) tento pøístroj musí akceptovat ve¹kerá pøijímaná ru¹ení, vèetnì tìch, které mohou zpùsobit neoèekávanou èinnost.

3 Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. 2. vydání CS,

4 Obsah Pro va¹i bezpeènost...7 Pøístroj Nokia N Re¾imy Mobilní TV Klávesy multimédií Klávesa multimédií U¾iteèní zástupci Nastavení Podpora Nokia a kontaktní informace Aktualizace softwaru Pøenos obsahu z jiného pøístroje Základní indikátory Zámek tlaèítek (Keyguard) Ovládání hlasitosti a reproduktoru Hodiny Headset Pamì»ová karta Nápovìda Výuka Mobilní TV...21 První spu¹tìní Zobrazení programù Slu¾by...23 Prùvodce programy Nahrávání programù...23 Sledování nahraných programù Hledání...25 Objednání kanálù a programù Nastavení Indikátory...26 Fotoaparát...28 Poøizování snímkù Tipy k fotografování Nahrávání videoklipù Galerie...34 Prohlí¾ení obrázkù a videoklipù Úpravy fotografií...35 Tisk obrázkù...36 Prezentace Alba... 37

5 Multimediální aplikace Pøehrávaè hudby...38 RealPlayer...40 Flash pøehrávaè...42 Visual Radio...43 Web...45 Rekordér...46 Zprávy Psaní textu...48 Psaní a odesílání zpráv...49 Pøijaté pøijaté zprávy...52 Schránka...53 Zobrazení zpráv na SIM kartì...55 Nastavení zpráv...55 Kontakty (telefonní seznam) Ukládání jmen a tel. èísel...61 Kopírování kontaktù...62 Pøidání vyzvánìcích tónù ke kontaktùm...63 Vytváøení skupin kontaktù...63 Volání Hlasové hovory...65 Videohovory...67 Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru...68 Protokol...70 Slu¾by...73 Pøístupový bod...73 Zobrazení zálo¾ek...73 Zabezpeèení spojení...74 Prohlí¾ení...74 Stahování a kupování polo¾ek...75 Ukonèení spojení...75 Nastavení...76 Kalendáø...77 Vytváøení záznamù v kalendáøi...77 Typy zobrazení kalendáøe...77 Správa polo¾ek kalendáøe...78 Nastavení kalendáøe...78 Mé vlastní...79 Mobilní hledání...79 Stáhnout!...79 Jdi na pøidání zástupcù...80 Chat...80 Poloha...83 Orientaèní body...84 Navigátor D tóny...86

6 Nokia Lifeblog Hry Mo¾nosti pøipojení...90 Pøipojení Bluetooth Infraèervené pøipojení Datový kabel Synchronizace Bezdrátová LAN (WLAN) Správce pøipojení Správce pøístroje Domácí sí» Pøipojení k poèítaèi Kanceláø Kalkulaèka Konvertor Poznámky Quickoffice Adobe Reader Pøizpùsobení pøístroje Profily nastavení tónù Zmìna vzhledu pøístroje Aktivní pohotovostní re¾im Nástroje Správce souborù Správce aplikací Prùvodce nast Nastavení Hlasové pøíkazy Správa digitálních práv (DRM) Nástroj Pamì»ová karta Odstraòování problémù: Otázky a odpovìdi Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia Péèe a údr¾ba Doplòkové bezpeènostní informace Rejstøík

7 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPÍNEJTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení pøístroj v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte pøístroj u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií. VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Pøístroj nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k výrobku. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky. 7

8 8 ODOLNOST PROTI VODÌ Tento pøístroj není odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu pøístroje a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Stisknìte tlaèítko ukonèení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a návratu na úvodní obrazovku. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte tlaèítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. O va¹em pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900/1800/1900 a UMTS Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého provozovatele slu¾eb. Vá¹ pøístroj podporuje pøipojení k Internetu a dal¹í metody pøipojení. Podobnì jako poèítaèe mù¾e být i vá¹ pøístroj vystaven pùsobení virù, ¹kodlivých zpráv a aplikací nebo jiného ¹kodlivého obsahu. Buïte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte po¾adavky k pøipojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z dùvìryhodných zdrojù. Chcete-li zvý¹it bezpeènost svých pøístrojù, zva¾te instalaci, pou¾ití a pravidelnou aktualizaci antivirového softwaru, brány firewall a dal¹ího softwaru ve va¹em pøístroji a libovolném pøipojeném poèítaèi. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny právní pøedpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, vèetnì autorských práv. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje (kromì budíku) musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Kanceláøské aplikace podporují bì¾né funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne v¹echny formáty souborù je mo¾né zobrazit nebo upravovat.

9 Pøi dlouhodobém pou¾ití, napø. pøi aktivním videohovoru nebo vysokorychlostním datovém pøipojení, se mù¾e pøístroj zahøát. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav normální. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu. V pøístroji mohou být pøedem nainstalovány nìkteré zálo¾ky nebo odkazy, které vám umo¾ní pøístup ke stránkám provozovaným tøetími stranami, které nejsou spøíznìnými osobami spoleènosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepøijímá ¾ádnou odpovìdnost za tyto stránky. Chcete-li je otevøít, musíte dbát stejné obezøetnosti s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetových stránek. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad MMS, prohlí¾eè, el. po¹ta a stahování obsahu, vy¾adují sí»ovou podporu pro tyto technologie. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb nebo jiný prodejce. Pøíslu¹enství, baterie a nabíjeèky Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku. Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo typu nabíjeèky. Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z nabíjeèky AC-3 nebo AC-4 a z nabíjeèky AC-5 pøi pou¾ití adaptéru k nabíjeèce Nokia CA-44. Baterie schválená pro tento pøístroj je BP-5L. 9

10 Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel. 10

11 Pøístroj Nokia N92 Èíslo modelu: Nokia N92-1 Dále jen Nokia N92. Re¾imy Vá¹ pøístroj pracuje ve ètyøech mechanicky oddìlených re¾imech, které jsou optimalizovány pro práci v rùzných situacích: Zavøený pro pøená¹ení; Otevøený pro tradièní pou¾ívání mobilního telefonu; Práce s obrázky pro nahrávání videoklipù a fotografování; a Zobrazení pro sledování Mobilní TV, prohlí¾ení obrázkù a videoklipù. Mezi re¾imy mù¾ete pøecházet otevøením telefonu a otáèením displeje podél osy. Pøed aktivací ka¾dého re¾imu ubìhne krátká prodleva. Re¾im zavøení Po zavøení pøístroje se deaktivuje hlavní displej a rozsvítí se displej na krytu. Pokud nepou¾íváte reproduktor nebo není pøipojen kompatibilní headset, bude ukonèen odchozí hovor. Informace o zmìnì nastavení naleznete v èásti Pohotovostní re¾im na str Pokud pou¾íváte rádio, televizi nebo hudební pøehrávaè, mù¾ete je poslouchat i nadále. V re¾imu zavøení jsou na displeji na krytu k dispozici hodiny a stavové informace. Na displeji pohotovostního re¾imu mohou být zobrazeny indikátory intenzity signálu a stavu baterie, èasu, stavové indikátory a název aktivního profilu (pokud nejde o profil Normální). Pokud je zapnutá televize, mù¾ete na displeji na krytu zobrazit programový kanál Mobilní TV, informace o programech, pøehled programù a stav nahrávání. Pokud posloucháte zvukový klip pomocí hudebního pøehrávaèe, jsou zde zobrazeny i ukazatel hlasitosti a informace o skladbì. Ke zvý¹ení nebo sní¾ení hlasitosti pou¾ijte tlaèítko ovládání hlasitosti na boku pøístroje. Pokud pou¾íváte v re¾imu zavøení aplikaci Visual Radio, vizuální obsah nebude na displeji na krytu zobrazen. Mù¾ete ulo¾it nìkolik pøedvolených stanic s názvem. frekvencí a polohou. Tyto informace se na displeji na krytu zobrazí. Je zde zobrazena i signalizace kalendáøe a budíku a upozornìní na nepøijaté hovory a novì pøijaté zprávy. Chcete-li zobrazit pøijaté textové zprávy a textové a obrázkové objekty z pøijatých multimediálních zpráv, otevøete telefon a zobrazte zprávu na hlavním displeji. Pøístroj Nokia N92 11

12 Pøístroj Nokia N92 Pøíchozí hovory jsou oznamovány bì¾ným tónem a upozornìním. V nastavení displeje na krytu zvolte Pøijm. pøi otevøení telef. > Ano, chcete-li pøijmout hovor otevøením telefonu. Je-li k pøístroji pøipojen kmpatibilní headset, stisknìte tlaèítko pøíjmu na headsetu. Informace o zmìnì nastavení naleznete v èásti Pohotovostní re¾im na str Chcete-li volat nebo pracovat s menu, otevøete telefon. Re¾im otevøení Pøi otevøení telefonu se automaticky aktivuje re¾im otevøení: rozsvítí se hlavní displej, aktivuje klávesnice a mù¾ete pracovat s menu. V menu se mù¾ete pohybovat pomocí navigaèního tlaèítka. Re¾im otevøení je aktivován, i kdy¾ není telefon otevøen zcela. Telefon se otevøe pøibli¾nì na 160 stupòù (viz obrázek). Nesna¾te se telefon otevírat více. Re¾im Práce s obrázky Chcete-li aktivovat re¾im Práce s obrázky, otevøete pøístroj do úhlu 90 stupòù, dr¾te ho bokem k sobì a otoète otevøenou èást nahoru hlavním displejem k sobì. Hlavní fotoaparát je aktivován a vidíte obrázek, který bude vyfotografován. V re¾imu Práce s obrázky mù¾ete nahrávat videoklipy a fotografovat. Viz èást Fotoaparát na str.28. V re¾imu Práce s obrázky není aktivní èíselná klávesnice. Z klávesnice mù¾ete pou¾ít tlaèítko snímání, tlaèítko ovládání hlasitosti pro nastavení zvìt¹ení, vypínaè a výbìrové klávesy. Re¾im Zobrazení Kdy¾ zvednete stranu otoèného displeje pøi zavøeném telefonu, aktivuje se re¾im Zobrazení. Na èíselné klávesnici jsou bílé znaky na èerné a pou¾ívají se výbìrové klávesy pod displejem. 12

13 Kromì pou¾ití dal¹ích aplikací lze re¾im Zobrazení pou¾ít k následujícím èinnostem: Sledování vysílání Mobilní TV. Prohlí¾ení obrázkù. Procházení webu. Telefonování v re¾imu hands-free. Mobilní TV Pøístroj Nokia N92 je vybaven integrovaným digitálním televizním pøijímaèem. Pomocí aplikace Mobilní TV mù¾ete sledovat, poslouchat a nahrávat digitální televizní programy. Kanály èi programy si budete muset nejprve objednat, ne¾ je budete moci sledovat. Klávesy multimédií Klávesy multimédií jsou umístìny po obou stranách navigaèního tlaèítka. Slou¾í k ovládání Mobilní TV, videopøehrávaèe, hudebního pøehrávaèe a rádia. Klávesa multimédií Stisknutím a podr¾ením klávesy multimédií otevøete aplikaci Mobilní TV. Chcete-li otevøít multimediální aplikaci, stisknìte tlaèítko a pøejdìte pøíslu¹ným smìrem. Pro zavøení zobrazení bez zvolení aplikace stisknìte. Chcete-li zmìnit zástupce, stisknìte a pohybujte se dolù. Chcete-li zmìnit aplikace, které se zobrazí po stisknutí, zvolte Horní, Levá, Støední a Pravá a aplikaci. Nìkteøí zástupci mohou být nastaveni pevnì a není mo¾né je zmìnit. U¾iteèní zástupci Zástupci slou¾í k urychlení práce s pøístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících èástech u¾ivatelské pøíruèky. Pohotovostní re¾im Podr¾ením stisknutého tlaèítka otevøete aplikaci Mobilní TV. Viz èást Klávesa multimédií na str.13. Chcete-li pøepínat mezi otevøenými aplikacemi, stisknìte a podr¾te tlaèítko a zvolte aplikaci. Je-li v pøístroji málo volné pamìti, mù¾e pøístroj nìkteré aplikace ukonèit. Pøed zavøením aplikace pøístroj ulo¾í v¹echna neulo¾ená data. Pøístroj Nokia N92 13

14 Pøístroj Nokia N92 Ponechání spu¹tìných aplikací na pozadí zvy¹uje nároky na výkon baterie a sni¾uje ¾ivotnost baterie. Pro volání své hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) stisknìte a podr¾te tlaèítko. Pro zmìnu profilu stisknìte tlaèítko a zvolte profil. Pro pøepínání mezi profily Normální a Tichý podr¾te stisknuté tlaèítko. Pokud máte dvì telefonní linky (sí»ová slu¾ba), pøepíná tato akce mezi nimi. Chcete-li otevøít seznam posledních volaných èísel, stisknìte tlaèítko. Chcete-li pou¾ít hlasové pøíkazy, stisknìte a podr¾te tlaèítko. Chcete-li zaèít procházet web (sí»ová slu¾ba), stisknìte a podr¾te tlaèítko. Viz èást Slu¾by na str. 73. Chcete-li upravit jas displeje, stisknìte a podr¾te výbìrovou klávesu vlevo dole (v re¾imu otevøení) a pøejdìte doleva nebo doprava. Dal¹í zástupci dostupní v pohotovostním re¾imu jsou uvedeni v èásti Aktivní pohotovostní re¾im na str Nastavení Pøístroj Nokia N92 má obvykle slu¾by MMS, GPRS, streaming a mobilní Internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele slu¾eb sítì. Tato nastavení mù¾ete mít v pøístroji ji¾ nainstalována provozovateli slu¾eb sítì, nebo je mù¾ete pøijmout od provozovatelù slu¾eb sítì ve speciální textové zprávì. Podpora Nokia a kontaktní informace Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na nebo místní webové stránce Nokia. Na webové stránce mù¾ete získat informace o pou¾ívání produktù a slu¾eb Nokia. Kontakt na slu¾bu zákazníkùm získáte ze seznamu místních kontaktních støedisek Nokia na adrese Nejbli¾¹í servisní støedisko Nokia najdete na adrese Aktualizace softwaru Spoleènost Nokia mù¾e èas od èasu vyrobit aktualizace softwaru, které mohou nabídnout nové funkce, zdokonalené funkce nebo zlep¹ený výkon. Tyto aktualizace si mù¾ete vy¾ádat z kompatibilního poèítaèe s aplikací Nokia Software Updater. K aktualizaci softwaru pøístroje potøebujete poèítaè s operaèním systémem Windows

15 nebo XP, ¹irokopásmové pøipojení k Internetu a kompatibilní datový kabel pro pøipojení pøístroje k poèítaèi. Dal¹í informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na nebo místní webové stránce Nokia. Pøenos obsahu z jiného pøístroje Mù¾ete kopírovat obsah, napøíklad kontakty a záznamy v kalendáøi, z kompatibilního telefonu Nokia do pøístroje Nokia N92 pomocí Bluetooth nebo pøipojení pøes IÈ port. Typ obsahu, který je mo¾né kopírovat, závisí na modelu telefonu. Svou SIM kartu mù¾ete vlo¾it do druhého pøístroje. Je-li pøístroj Nokia N92 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline. Pøenos obsahu 1 Stisknìte tlaèítko a v pøístroji Nokia N92 zvolte Nástroje > Pøenos. 2 V zobrazení informací zvolte Pokraèovat. 3 Vyberte, zda chcete pro pøenos dat pou¾ít pøipojení pøes Bluetooth nebo IÈ port. Oba pøístroje musí podporovat zvolený typ pøipojení. 4 Pokud zvolíte pøipojení Bluetooth, zvolením Pokraèovat necháte pøístroj Nokia N92 hledat zaøízení podporující technologii Bluetooth. Vyberte druhý pøístroj v seznamu. V pøístroji Nokia N92 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 èíslic) azvolte OK. Zadejte stejný kód i v druhém pøístroji azvolte OK. Pøístroje jsou nyní spárovány. Viz èást Párování pøístrojù na str. 93. U nìkterých modelù telefonù je aplikace Pøenos odeslána do druhého pøístroje v podobì zprávy. Otevøením zprávy nainstalujte aplikaci Pøenos v druhém pøístroji. Postupujte podle pokynù na displeji. Pokud zvolíte IÈ port, propojte oba pøístroje. Viz èást Infraèervené pøipojení na str Z pøístroje Nokia N92 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého pøístroje. Obsah je zkopírován z pamìti a kompatibilní pamì»ové karty (je-li vlo¾ena) druhého pøístroje do odpovídajícího místa v pamìti Nokia N92 a pamì»ové karty (je-li vlo¾ena). Doba kopírování závisí na mno¾ství pøená¹ených dat. Kopírování mù¾ete pøeru¹it a dokonèit pozdìji. Chcete-li zobrazit protokol informací o pøedchozím pøenosu, zvolte v hlavním zobrazení Protok. pøen.. Chcete-li zobrazit zaøízení, do kterých jste kopírovali nebo ze kterých jste pøená¹eli data, zvolte v hlavním zobrazení Telefony. Pøístroj Nokia N92 15

16 Pøístroj Nokia N92 16 Základní indikátory Pøístroj je pou¾íván v síti GSM. Pøístroj je pou¾íván v síti UMTS (sí»ová slu¾ba). Ve slo¾ce Pøijaté aplikace Zprávy je jedna nebo nìkolik nepøeètených zpráv. Do vzdálené schránky jste pøijali novou zprávu el. po¹ty. Ve slo¾ce K odeslání jsou pøipraveny zprávy k odeslání. Máte nepøijaté hovory. Zobrazeno, kdy¾ je Typ vyzvánìní nastaveno na Tiché a Tón oznámení zprávy, Tón oznámení chatu a Tón oznám. el. po¹ty jsou nastaveny na Vypnutý. Klávesnice pøístroje je zamknutá. Je aktivní budík. Je pou¾ívána druhá telefonní linka (sí»ová slu¾ba). V¹echny hovory do pøístroje jsou pøesmìrovány na jiné èíslo. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky (sí»ová slu¾ba), vypadá indikátor pro pøesmìrování na první lince takto a na druhé lince takto. K pøístroji je pøipojen kompatibilní headset. K pøístroji je pøipojena kompatibilní smyèka. K pøístroji je pøipojena kompatibilní sada do auta. Je aktivní datové volání. Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE. Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE. Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v poøadí. Je dostupné paketové datové spojení UMTS. Je aktivní paketové datové spojení UMTS. Paketové datové spojení UMTS je v poøadí. Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz èást Bezdrátová LAN na str Je aktivní pøipojení k bezdrátové LAN v síti, která má kódování. Je aktivní pøipojení k bezdrátové LAN v síti, která nemá kódování. Spojení Bluetooth je zapnuto. Probíhá pøenos dat pøes spojení Bluetooth. Je aktivní spojení USB. Je aktivní spojení pøes IÈ port. Pokud indikátor bliká, vás pøístroj se pokou¹í pøipojit k druhému pøístroji nebo bylo spojení ztraceno. Mobilní TV je zapnuta. Probíhá nahrávání v aplikaci Mobilní TV.

17 Zámek tlaèítek (Keyguard) Zámek tlaèítek brání následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek. Chcete-li pøi zamknutých tlaèítcích zapnout osvìtlení displeje, stisknìte vypínaè. Zamknutí: V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítka a. Jsou-li tlaèítka zamknutá, na displeji se zobrazí symbol. Odemknutí v re¾imu otevøení nebo re¾imu View: Stisknìte tlaèítko a poté tlaèítko. I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná volání na oficiální èíslo tísòové linky naprogramované v pøístroji. Ovládání hlasitosti a reproduktoru V prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu zvuku zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost stisknutím tlaèítka hlasitosti na boku pøístroje. Integrovaný stereoreproduktor umo¾òuje hovoøit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti dr¾et telefon u ucha. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Chcete-li zapnout reproduktor bìhem hovoru, zvolte Volby > Aktiv. reproduktor. Pro vypnutí reproduktoru zvolte Volby > Aktivovat telefon. Chcete-li reproduktor zapnout nebo vypnout bìhem hovoru, zvolte Hlasitì nebo Telefon. Tip! Reproduktor mù¾ete aktivovat také pomocí re¾imu View. Hodiny Stisknìte tlaèítko a zvolte Hodiny. Chcete-li nastavit nový èas buzení, zvolte Volby > Nastavit buzení. Je-li naøízen budík, je zobrazen indikátor. Pro vypnutí budíku zvolte Stop, nebo pro zastavení signalizace na 5 minut zvolte Odlo¾it. Nadejde-li èas pro zahájení signalizace budíku v dobì, kdy je pøístroj vypnutý, pøístroj se sám zapne a zaène signalizovat. Zvolíte-li Stop, pøístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte Ne pro vypnutí pøístroje nebo Ano pro mo¾nost volat a pøijímat hovory. Pøístroj Nokia N92 17

18 Pøístroj Nokia N92 Tlaèítko Ano nepou¾ívejte, pokud mù¾e provoz bezdrátového telefonu zpùsobit vznik ru¹ivých vlivù nebo nebezpeèí. Chcete-li zru¹it buzení, zvolte Hodiny > Volby > Zru¹it buzení. Nastavení hodin Chcete-li zmìnit nastavení hodin, zvolte Hodiny > Volby > Nastavení. Chcete-li zmìnit èas nebo datum, zvolte Èas, Èasová zóna nebo Datum. Chcete-li zmìnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním re¾imu, zvolte Typ hodin > Analogové nebo Digitální. Chcete-li povolit aktualizaci èasu, data a údaje o èasovém pásmu v pøístroji z mobilní sítì (sí»ová slu¾ba), zvolte Èas operátora sítì > Autom. aktualizace. Chcete-li zmìnit tón budíku, zvolte Tón budíku. Svìtový èas Otevøete aplikaci Hodiny a otevøete zobrazení svìtového èasu stisknutím tlaèítka. V zobrazení svìtového èasu vidíte èas v rùzných mìstech. Chcete-li pøidávat do seznamu mìsta, zvolte Volby > Pøidat mìsto. Do seznamu mù¾ete pøidat maximálnì 15 mìst. Chcete-li nastavit aktuální mìsto, pøejdìte na mìsto azvolte Volby > Mé aktuální mìsto. Mìsto se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a èas v pøístroji se zmìní podle zvoleného mìsta. Ovìøte, ¾e je èas správný a ¾e odpovídá èasovému pásmu. Headset Ke konektoru Pop-Port TM pøístroje pøipojte kompatibilní headset. Upozornìní: Pøi pou¾ívání headsetu mù¾e být ovlivnìna va¹e schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepou¾ívejte headset, pokud to mù¾e ohrozit va¹i bezpeènost. Pamì»ová karta Mù¾ete pou¾ít kompatibilní kartu minisd a ¹etøit pamì» pøístroje. Na pamì»ovou kartu mù¾ete také zálohovat informace z pøístroje. 18

19 Pou¾ívejte pouze kompatibilní pamì»ové karty minisd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Nokia pou¾ívá schválené prùmyslové standardy pro pamì»ové karty, ale nìkteré znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto pøístrojem. Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj a poru¹it data ulo¾ená na kartì. Ukládejte v¹echny pamì»ové karty mimo dosah malých dìtí. Vlo¾ení pamì»ové karty 1 Vlo¾te pamì»ovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktù na kartì smìøuje dolù. 2 Zatlaète kartu dovnitø. Po zaji¹tìní karty na místo usly¹íte zacvaknutí. Vyjmutí pamì»ové karty 1 Pøed vysunutím karty stisknìte tlaèítko a zvolte Vyjmout pam. kartu. V¹echny aplikace se ukonèí. 2 Stisknutím pamì»ovou kartu uvolnìte z otvoru. 3 Po zobrazení zprávy Vyjmìte pamì»ovou kartu a stisknìte OK otevøete dvíøka otvoru pamì»ové karty. 4 Vyjmìte pamì»ovou kartu a pokud pøístroj zobrazí dotaz, zvolte pro potvrzení OK. Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu operace, pøi které dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì. Nápovìda V pøístroji je kontextovì závislá nápovìda. Je-li otevøena aplikace, mù¾ete nápovìdu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením Volby > Nápovìda. Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi nápovìdou a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého tlaèítka. Chcete-li otevøít nápovìdu z hlavního menu, zvolte Nástroje > Nápovìda. Vyberte po¾adovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovìdy. Pøístroj Nokia N92 19

20 Pøístroj Nokia N92 Výuka Výukový program poskytuje informace o nìkterých funkcích pøístroje. Výuka se automaticky spustí pøi prvním zapnutí pøístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stisknìte tlaèítko, zvolte Mé vlastní > Výuka a vyberte èást, kterou chcete zobrazit. 20

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více