Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT"

Transkript

1 Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 se zaměřením na ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj ČR Liberec 2008

2 Editor: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci 2008 ISBN

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 5 RNDr. Vít Příkaský EXISTENCE REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z POHLEDU HYPOTÉZY ENDOGENITY PROCESU EVROPSKÉ EKONOMICKÉ INTEGRACE... 6 PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DISPARITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI PODKRUŠNOHOŘÍ doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. K PARADIGMATU SOUČASNÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU: UKAZATELÉ GNI A GDP doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. doc. Ing. Libor Měsíček, CSc. PODPORA PODNIKÁNÍ V DISPARITNÍCH REGIONECH PODLE STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ KRAJŮ JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY Mgr. Kateřina Chabičovská PhDr. Iva Galvasová KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. KRAJINA A ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY V PÁNEVNÍ OBLASTI ÚSTECKÉHO KRAJE POHLEDEM ZDEJŠÍCH OBYVATEL doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. INTRA-REGIONÁLNÍ DISPARITY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA BIOPALIVA UVNITŘ HRANIC REGIONU A ZA NIMI Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. PROCESY ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚROVNI OBECNÍCH A MIKROREGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Jaroslav Kozubík PROGRAM WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT A BUDOUCNOST VÝZKUMU Ing. Petra Křivánková VYBRANÉ FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ K ROZVOJI VENKOVA Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. INDIKACE DISPARITNÍHO VÝVOJE V ÚZEMÍ prof. ing. arch. Karel Maier, CSc. a kol. REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY PLÁTENICKÝ DŮM V HORNÍ BRANNÉ Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. ZKUŠENOSTI Z PROCESU PŘÍPRAVY TERÉNNÍHO VÝZKUMU V OBCÍCH ČR Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K PROJEKTU INOREDIS Ing. Martina Prskavcová, Ph.D. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN NA TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Bc. Veronika Randáková KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA DYNAMIKY ROZVOJE OBCÍ doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D

4 PILOTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ INOVAČNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT LIBERECKÝ KRAJ Ing. Pavla Řehořová, Ph.D. REGIONÁLNÍ ASPEKT ENERGETICKÉ PRODUKCE A SPOTŘEBY PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. OVLIVŇUJÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY VELIKOST REGIONÁLNÍCH DISPARIT V LIBERECKÉM KRAJI? Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. PRIMÁRNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZA POMOCI POPISNÉ STATISTIKY PROVEDENÉHO V OBCÍCH ČR Ing. Jaromír Švihovský, Ph.D. INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚST, OBCÍ A REGIONŮ RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. doc. Ing. Arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. HODNOTÍCÍ MODEL REGIONÁLNÍCH DISPARIT- DÍLČÍ VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. Ing. Aleš Lokaj PŘÍČINY DISPARIT KRAJINY V PODKRUŠNOHOŘÍ Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková,CSc. a kol. PROJEKTY PROGRAMU OPPP REALITY ( ) A DOSTUPNOST INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM PROJEKTŮM Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. PROJEKT REGENERACE NEPRŮMYSLOVÝCH DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN JAKO SOUČÁST STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ MUŽŮ A ŽEN: SLOŽITÝ A TRVALÝ PROBLÉM V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Ing. Hana Zemanová REGIONÁLNÍ DISPARITY, LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ KAPITÁL Ing. Helena Žuková - 4 -

5 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, Vítám Vás na sympoziu, které se věnuje aktuálnímu tématu naší doby, tématu řešení regionálních disparit v kontextu evropského prostoru. Snižování regionálních disparit, rozdílů nebo nerovností patří obecně mezi hlavní cíle regionální politiky. Ve slovníku regionalistů i politiků se objevují pojmy jako konvergence, konkurenceschopnost a soudržnost, které jsou vyjádřením přístupu k řešení těchto nerovností. Politika soudržnosti zformulovaná Evropskou unií je právě zaměřena na snižování ekonomických, sociálních a územních disparit a vyjadřuje zájem na vyváženém rozvoji území Evropské unie, při kterém dochází ke snižování strukturálních rozdílů mezi regiony a podpoře rovných příležitostí pro všechny. Lze na něj nahlížet z různých úhlů pohledu, hledat jejich atributy, znaky, příčiny. Klademe si otázky, jak změřit regionální disparity, jak je analyzovat, zajímá nás, zda dochází ke zlepšování či zhoršování regionálních rozdílů v čase, jaké faktory určují disparity? Hovoříme-li o tomto pojmu, je vesměs chápán jako jakýsi negativní stav, neopodstatněný ekonomický rozdíl mezi regiony. Na tomto vnímání územních nerovností byl a stále ještě je, založen systém podpory zaostávajících regionů ze strany EU i České republiky. Také regiony se však musejí vyrovnat se všemi skutečnostmi vyplývajícími z nerovnoměrného rozvoje svého území. A také proto jsme se dnes sešli na tomto sympóziu. V této souvislosti si kladu otázku, zda nerovnost znamená vždy pouze negativní jev. Není přece smyslem našeho konání docílení stavu, kdy budeme tzv. všichni stejní. Poznáváme a zkoumáme také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využívat své komparativní výhody. Jsem přesvědčen, že doplňkovost zaměření jednotlivých regionů může být v současné době široké spolupráce základem předávání vzájemných smysluplných prorůstových impulsů. Vraťme se však k dnešnímu tématu, a tím je zejména hledání možností řešení meziregionálních disparit v oblasti hospodářského rozvoje regionu. Liberecký kraj se této tématice věnuje již od roku 2002, kdy na svém území tzv. hospodářsky slabé oblasti poprvé vymezil a v rámci Grantového fondu Libereckého kraje alokací určité finanční částky umožnil podpořit aktivity přispívající k rozvoji těchto území. V souvislosti s přípravou střednědobého Programu rozvoje Libereckého kraje na období bylo vymezení těchto oblastí aktualizováno. Jsem si vědom, že prostředky Grantového fondu LK samy o sobě nemohou problematiku nerovnoměrného hospodářského rozvoje regionů vyřešit, nejsou také jediným možným způsobem, jak hospodářský růst podporovat. Informace o existujících možnostech podpory a přístupech k řešení disparit budou tématy příspěvků na tomto sympóziu. Nebudu již tudíž rozvíjet obecné úvody a předám slovo jednotlivým přednášejícím a slovo i Vám, dalším účastníkům sympózia, a věřím, že se rozvine široká a plodná diskuse, která přispěje k řešení tématu regionálních disparit. RNDr. Vít Příkaský člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje - 5 -

6 EXISTENCE REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z POHLEDU HYPOTÉZY ENDOGENITY PROCESU EVROPSKÉ EKONOMICKÉ INTEGRACE PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Katedra ekonomie Klíčová slova Integrace, hospodářský cyklus, euro, konvergence, regionální disparity Abstrakt Proces evropské ekonomické integrace je možné charakterizovat jako dynamický jev působící svým charakterem na postupnou reálnou konvergenci, projevující se synchronizací hospodářských cyklů ekonomik do něho zapojených. Hypotéza endogenity procesu integrace předpokládá, že země účastnící se déle ekonomické integrace by měli vykazovat větší míru synchronizace hospodářských cyklů. Na základě analýz lze pozorovat úspěšný proces konvergence ČR k EU na národní úrovni, nikoli na úrovni regionální (tzn. mezi regiony uvnitř ČR). V případě synchronizace hospodářských cyklů je možné pozorovat sbližování vývoje celkové ekonomické aktivity ČR a EU od roku Při srovnání regionální úrovně a změny ekonomické výkonnosti je zřejmé pokračující prohlubování regionálních disparit v ČR. Regiony s vysokou ekonomickou výkonností si udržují i dobré pořadí i v dynamice růstu ekonomických ukazatelů a to zejména Praha, Středočeský a Plzeňský kraj. Ústecký kraj spolu s krajem Karlovarským naopak v čase prohlubují ztrátu ekonomické výkonnosti. THE EXISTENCE OF THE REGIONAL DISPARITIES FROM THE VIEWPOINT OF THE HYPOTHESIS OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESS ENDOGENITY Key words Integration, business cycle, Euro, convergence, regional disparities Abstract European economic integration can be described as a dynamic process influencing real convergence which results in the synchronization of the business cycles of the economies participating in it. The hypothesis of the integration process endogenity assumes that the countries which participate in economic integration for a longer time should reach a higher level of the synchronization of the business cycles. On the basis of the analyses available, a successful process of the convergence of the CR to the EU only on the national level, not on the regional level, can be seen. As far as the synchronization of the business cycles is concerned, the business cycles of the CR and of the EU have been getting closer since If the output and the dynamics of the output of the individual regions in the CR are compared, growing regional disparities can be seen. The regions with high economic output also have good results in the dynamics of regional output

7 1. ÚVOD V průběhu dlouhodobého procesu evropské ekonomické integrace lze pozorovat sbližování ekonomické výkonnosti (konvergenci) evropských ekonomik na národní úrovni, což je ovlivněno např. i zavedením Maastrichtských konvergenčních kritérií před vstupem do EMU. Přes tuto pozitivní národní konvergenci stále přetrvávají a v některých případech se i zhoršují regionálních disparity uvnitř jednotlivých zemí, přičemž největší jsou v těch zemích, kde hlavní město a jeho blízké okolí představuje centrum ekonomické aktivity (Londýn, Praha, Brusel, Paříž, Bratislava), jehož ekonomická úroveň je zhruba dvojnásobná ve srovnání s celkovým průměrem za celou zemi. Také v ČR lze pozorovat nerovnoměrný vývoj mezi jednotlivými regiony na úrovni krajů (NUTS 3). Samotné prohlubování regionálních disparit v posledních letech není důvodem k vážnému znepokojení vzhledem k jeho omezenému rozsahu, který neohrožuje sociální stabilitu a hlavně skutečnosti, že jde o přirozený jev dokladující hloubku strukturálních změn, kterými v uplynulých letech musela procházet česká ekonomika. Hypotéza endogenity procesu ekonomické integrace nabízí řešení meziregionálních disproporcí ekonomického rozvoje v podobě prohlubování intenzity integrace, což by v případě české ekonomiky představovalo snahu o brzké přijetí eura. Vstup do EMU, tedy kvalitativní posun k vyššímu integračnímu stupni, by dle hypotézy endogenity měl vést ke snížení regionálních disparit. 2. HYPOTÉZA ENDOGENITY PROCESU EKONOMICKÉ INTEGRACE Hypotéza endogenity procesu ekonomické integrace předpokládá, že v případě kvalitativního nebo kvantitativního posunu v ekonomické integraci se očekávané přínosy projeví po určitém čase od rozhodnutí. Odstranění kvantitativních překážek, volný pohyb výrobních faktorů i zavedení jednotné měny by tedy ve svém důsledku mělo vést k vyšší synchronizaci hospodářských cyklů, snížení pravděpodobnosti dopadu asymetrických šoků a tím k celkovému růstu produktu. K prohlubování tohoto trendu by podle Frankela a Rose (1998) mělo docházet při každém posunu mezi stadii ekonomické integrace a také v důsledku procesu rozšiřování, tedy počtu zemí zapojených do integračního procesu. Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004 a z hlediska kvalitativního vstoupila do fáze volného trhu (tj. fáze odstranění všech bariér mezinárodního obchodu a uvolnění pohybu výrobních faktorů, především kapitálu a s určitým omezením i práce). Zároveň patří mezi země s odloženým přijetím eura. Vstup do EMU bude tedy představovat další kvalitativní posun integrace. Základním teoretickým východiskem pro analýzy cyklické a strukturální sladěnosti je tzv. teorie optimálních měnových zón. V souvislosti se vznikem jednotné evropské měny jsou poznatky této teorie často používány k vyhodnocení vhodnosti přijetí jednotné měny zeměmi eurozóny a přiměřenosti stejného kroku pro nové členské země Evropské unie. Na základě teoretických principů dochází k porovnání přínosů a nákladů spojených se vstupem do měnové unie. Hypotézu endogenity integračního procesu definovali J. Frankel a A. Rose v roce , podle které zkoumání historických dat podává zavádějící informace o vhodnosti vstupu ekonomiky do měnové unie, neboť kritéria teorie OCA jsou endogenní. Ústřední myšlenkou hypotézy je teze, že ke splnění kritérií OCA dochází po vstupu do měnové unie, čili ex-post a to právě díky prohloubení vzájemné integrace zemí. Tuto hypotézu se J. Frankel a A. Rose snažili prokázat na základě empirických měření. Rose (2000) odhadoval, že v důsledku členství v měnové unii dochází ve srovnání se zeměmi zůstávajícími vně měnové unie k nárůstu vzájemného obchodu až o 100%. Mnoho navazujících studií tzv. Roseův efekt potvrdilo 2. Novější studie však upozorňují, že v eurozóně se efekt projevuje pouze omezeně. Např.: Wihlborg (2006) nebo Tavlas (2004). Baldwin (2006) odhaduje dosavadní průměrný nárůst vzájemné obchodní výměny v intervalu 5-10%. Zdůvodňuje tento vývoj dlouhodobým vývojem integrace v Evropě, která probíhá již více než 50 let. Studie P. Mongelli (2005) ukazuje, že v průběhu let došlo k nárůstu vzájemného obchodu mezi členskými zeměmi Evropských společenství v průměru o %. Při dané vysoké otevřenosti, které bylo dosaženo v průběhu dlouhého období nelze dále očekávat prudký nárůst obchodní výměny. Podle Frankela (2006) dojde k naplnění Roseho efektu v horizontu až 30-ti let od vybudování Evropské měnové unie. Významným rozšířením práce Frankela a Rose je studie Fidrmuce (2001), která rozšiřuje analýzu o charakteristiky strukturální a institucionální podobnosti integrujících se ekonomik. Hypotéza endogenního charakteru kritérií optimální měnové oblasti, v tomto případě endogenity kritéria sladěnosti hospodářských cyklů s mírou obchodní integrace, je dle uvedených závěrů naplněna za podmínky pozitivní korelace mezi růstem celkové obchodní intenzity a podílu vnitroodvětvového obchodu daných ekonomik. De Grauwe a 1 Frankel. J, Rose.A.: The endogenity of the Optimum Currency Area Criteria. Economic Journal, 1998, Vol. 108, Issue 449, pp A. Rose srovnává 19 podobně zaměřených studií a jejich výsledky. Rose A. K.: The Effect of Common Curencies on International Trade: A Meta-Analysis. In: Alexander, V., Melitz, J. von Furenstenberg, G.: Monetary Unions and Hard Pegs. Oxford: OUP, 2004, pp

8 Mongelli (2005) shrnují literaturu zabývající se endogenitou zahraničního obchodu, finanční integrace, symetrie šoků a flexibility na trhu práce a produktů. Na základě dosavadního vývoje v eurozóně dospívají k závěru, že platí spíše hypotéza endogenity, tj. že podobnost ekonomických šoků se s vyšší ekonomickou integrací pravděpodobně zvyšuje. Podle Lane (2006) mělo zavedení eura jasný dopad na zvýšení integrace finančních trhů eurozóny, zahraniční obchod však rostl se členy i s nečleny eurozóny a lze tedy očekávat, že nepůsobil jednoznačně ke snížení pravděpodobnosti asymetrických šoků. Z českých autorů se testům endogenity věnují např. Kučerová (2005), Fidrmuc (2003), Kapounek, Lacina (2006). Všechny pozitivní závěry jsou vysloveny při akceptaci Lucasovy kritiky 3 a Krugmanovy hypotézy. Krugmanova hypotéza představuje protichůdný názor monetárního ekonoma P. Krugmana. Podle něho, pokud dojde v rámci prohlubujícího se integračního procesu k postupnému odbourávání všech překážek vzájemného obchodu, může to vést k regionální koncentraci produkce z důvodu vytěžení výnosů z rozsahu. Hlubší obchodní integrace povede k větší specializaci zemí a následně i ke zvýšení možnosti výskytu asymetrických šoků (tzv. aglomerační efekt). Rostoucí specializace v důsledku realizace úspor z rozsahu a působení aglomeračního efektu vede k poklesu sladěnosti hospodářských cyklů, resp. růstu pravděpodobnosti vzniku asymetrických šoků. Kalemli-Ozcan, Sorensen a Yosha (2003) zjišťují, že podobný dopad může mít i vysoká finanční integrace díky fungujícímu sdílení rizika, které umožňuje vyšší specializaci. 3. SYNCHRONIZACE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ ČR SE ZEMĚMI EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNIE Synchronizaci hospodářského cyklu České republiky a eurozóny na základě vývoje reálného GDP zobrazuje obr.č.1. Na začátku sledovaného období je patrný odlišný vývoj v těchto ekonomikách. Hospodářský pokles v České republice v tomto období byl důsledkem souběhu některých doznívajících transformačních problémů, strukturálních změn a výskytu některých specifických šoků (např. finanční krize v roce 1997). Vnitřní problémy české ekonomiky zapříčinily, že dynamika českého hospodářského růstu během let 2000 až 2002 do jisté míry kopírovala nepříznivý vývoj v eurozóně. Od roku 2003 došlo díky proběhlým reformám a změnám na nabídkové straně k rychlému zvýšení růstu české ekonomiky. Růst v zemích eurozóny se v tomto období také zvýšil, jeho dynamika však v porovnání s českou ekonomikou zůstala výrazně nižší. Zvýšení synchronizace hospodářských cyklů lze sledovat až v průběhu posledního roku Toto zlepšení je možno vysvětlit mimo jiné i delším časovým odstupem od specifických šoků na počátku sledovaného období. Tyto výsledky podporují i korelační koeficienty ekonomické aktivity i výsledky dynamické korelace ekonomické aktivity blíže viz: Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2007). Otázkou zůstává, do jaké míry dochází k souběhu cyklického vývoje v eurozóně a trendového růstu v České republice spojeného s reálnou konvergencí transformujících se ekonomik a změnami na nabídkové straně ekonomiky, které korelační analýza není schopná odlišit. 3 kritika toho, že model nebere v úvahu anticipaci a reakci na hospodářskou politiku, tj. že struktura ekonomiky je endogenní vůči praktikované hospodářské politice

9 Obr. 1: Meziroční změny reálného GDP (%) Zdroj: Eurostat, výpočet ČNB 4. REGIONÁLNÍ CHARAKTERISTIKY KONVERGENCE GDP ČR je výsledkem jeho tvorby v jednotlivých regionech. Podíl regionů na tvorbě GDP ( %) a velikost GDP na obyvatele v jednotlivých regionech zobrazuje tab. 1 a obr.2. Tab. 1: Podíl regionů na tvorbě GDP (%) a velikost GDP na obyvatele Podíl regionu na tvorbě HDP v ČR v % Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v %, ČR = 100 Název NUTS ČR Hlavní město Praha 23,9 23, ,3 209,9 209,2 209,1 210,6 Středočeský kraj 10,5 10,4 10,4 10,3 94, ,9 90,4 Jihočeský kraj 5,5 5,5 5,5 5,5 89,3 89,1 89,1 90,1 Plzeňský kraj 5 5,2 5,2 5 93,4 96,4 95,9 93,6 Karlovarský kraj 2,4 2,3 2,3 2,3 80,1 78,2 77,7 76,3 Ústecký kraj 6,6 6,6 6,5 6,5 82,4 81,7 81,1 80,7 Liberecký kraj 3,4 3,3 3,3 3,5 80,9 79, ,7 Královéhradecký kraj 4,8 4,8 4,8 4,6 89,7 89,5 89,4 86,7 Pardubický kraj 4,2 4,1 4, ,7 82,5 81,7 Vysočina 4,3 4,2 4,2 4,2 85,9 83,8 84,2 84,3 Jihomoravský kraj 10,3 10,2 10, ,8 92,1 92,2 90,9 Olomoucký kraj 4,8 4,9 4,9 4,6 76,7 78,9 78,1 74,2 Zlínský kraj 4,8 4,6 4,6 4,6 81,9 79,4 80,1 80,8 Moravskoslezský kraj 9, ,5 77,5 81,5 81,7 85,9 Zdroj: regionální informační servis, dostupné z:

10 Obr.2: Podíl regionu na tvorbě GDP (%) Zdroj: regionální informační servis, dostupné z: Z obr. č. 2 je patrná přetrvávající nerovnoměrnost hospodářského vývoje krajů v České republice. Makroekonomické ukazatele potvrzují mimořádné postavení hlavního města Prahy a velmi úspěšný rozvoj Středočeského a Plzeňského kraje (tab.č.1). Na opačném konci žebříčku stojí zejména Karlovarský a Pardubický kraj, tedy regiony, které se potýkaly s úpadkem převažujících jednodušších forem zpracovatelského průmyslu. Od roku 2004 dochází k většímu ekonomickému rozvoji také v některých strukturálně postižených regionech. To se projevuje především ve vysokém nárůstu HDP v Moravskoslezském kraji, který byl ovlivněn významně celosvětovým oživením ocelářského průmyslu. 5. INTENZITA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU De Grauwe (2005) definuje dva možné transmisní kanály determinující vztah mezi členstvím v měnové unii a ekonomickým růstem. První souvisí s růstem vzájemné obchodní výměny. Růst obchodu stimuluje růst potenciálního produktu. Druhý mechanismus souvisí se snížením nejistoty o budoucím vývoji měnových kurzů. To ve svém důsledku snižuje riziko a zprostředkovaně i reálné úrokové sazby, a tím působí na ekonomický růst. Frankel a Rose (2002) ve své studii potvrdili, že růst vzájemného obchodu o 1% zvyšuje produkt o 1/3%. Vztah mezi eliminací kurzového rizika nebyl žádnou studií potvrzen. S vyšší ekonomickou otevřeností země roste váha obchodovaného zboží na spotřebním koši a snižuje se účinnost změny nominálního měnového kurzu jako nástroje přizpůsobení v případě vnější nerovnováhy a ztráta nezávislé měnové politiky nepředstavuje tudíž takové riziko. Vyšší ekonomická provázanost se zeměmi využívajícími jednotnou měnu měřená podílem zahraničního obchodu jak na straně vývozu, tak na straně dovozu vede také k nižší pravděpodobnosti asynchronního ekonomického vývoje sledované země v porovnání s ostatními zeměmi jednotné měnové oblasti. Vyšší obchodní provázanost tak podporuje vyšší korelaci ekonomické aktivity v rámci jednotné měnové oblasti. Souvislost dlouhodobého růstu ekonomiky ČR a pokračující konkurenceschopnost produkce se promítly do výsledků zahraničně obchodní výměny. Ty byly v roce 2007 nejúspěšnější v novodobé historii. ČR jako jediné z nových zemí EU se podařilo více zboží vyvézt než dovézt a tento přebytek dokázala meziročně zdvojnásobit. Pokračoval trend růstu otevřenosti ekonomiky, což vyplývá z vysokého podílu hodnoty vývozu zboží na hrubém domácím produktu. Hodnota vývozu představovala 69,5 % a hodnota dovozu 67,1 %, u vývozu se jedná o meziroční zlepšení o 3,1% a u dovozu o 2,8%. Růst těchto podílů v minulých

11 pěti letech (viz tabulka č.2), charakterizuje otevřenost ekonomiky. Míra otevřenosti české ekonomiky dosáhla 68,3 %, to je o 6,6% více proti r To dokládá příznivý dopad našeho vstupu do EU i význam zahraničního obchodu pro vývoj ekonomiky. Česká ekonomika se stala jednou z nejotevřenějších v EU. Tab. 2: Podíl vývozu a dovozu zahraničního obchodu ČR se zbožím na HDP v letech Vývoz v % GDP 50,9 53,3 61,2 62,5 66,4 69,5 Dovoz v % GDP 53,8 55,9 61,7 60,6 64,3 67,1 Míra otevřenosti v % 52,4 54,6 61,7 61,9 65,7 68,3 Zdroj: ČSÚ, dostupné z: Intenzita vzájemného obchodu ČR s EU představuje vysoký stupeň ekonomické integrace. Česká republika dosahuje vysoké obchodní provázanosti s EU, která je partnerem pro více než 60 % celkového vývozu a 50 % celkového dovozu. Přes tyto velmi pozitivní výsledky je třeba zvážit fakt sice mírného, ale poklesu jak dovozu tak i vývozu do EU z celkového dovozu a vývozu ČR, jak ukazuje následující tabulka č.3. Tab. 3: Vývoz a dovoz ČR a EU Vývoz ČR do EU (tis.kč) Podíl na celkovém vývozu 68,4 69,84 68,29 65,99 65,71 64,25 ČR v % Dovoz do ČR z EU (tis. Kč) Podíl na celkové dovozu 60,20 59,25 58,79 57,7 55,88 55,53 ČR v % Zdroj: ČSU, dostupné z: vlastní výpočty Regionální rozložení exportní výkonnosti Regionální rozložení exportní výkonnosti poskytuje přehled vývozu z jednotlivých krajů (viz tabulka č. 4). Hlavní postavení má Středočeský a Moravskoslezský kraj, kde již dříve zakotvily zahraniční investice. Na úkor těchto regionů posílil na vývozu především Plzeňský kraj, když dosáhl nejvyšší meziroční růst. Jde zejména o to, že dobré podmínky v této lokalitě motivovaly řadu zahraničních investorů k umístění exportně orientovaných provozů. Tab. 4: Vývoz dle jednotlivých krajů v letech 2006 a 2007 Kraj 2006 (podíl v %) 2007 (podíl v %) Středočeský kraj 19,5 19,2 13,3 Moravskoslezský kraj 10,5 10,2 11,1 Plzeňský kraj 8,2 8,9 25,6 Pardubický kraj 7,2 7,3 17,5 Jihomoravský kraj 7,1 7,1 14,9 Ústecký kraj 6,8 6,4 9,0 Hlavní město Praha 6,0 5,6 8,3 Zlínský kraj 4,8 4,9 18,1 Vysočina 4,3 4,4 16,7 Jihočeský kraj 4,4 4,2 10,6 Královéhradecký kraj 4,2 4,1 14,0 Liberecký kraj 4,4 4,1 8,5 Olomoucký kraj 3,9 3,9 14,9 Karlovarský kraj 2,4 2,2 6,3 Zdroj: ČSÚ Meziroční změna %

12 6. ZÁVĚR Hypotéza endogenity procesu evropské ekonomické integrace předpokládá, že ekonomický rozvoj evropských ekonomik je podmíněn kvalitativním i kvantitativním posunem v ekonomické integraci, což v současné době znamená dobudování Evropské hospodářské a měnové unie. Předpoklad, že intenzivnější a časově delší integrace vede k růstu vzájemné obchodní propojenosti s EU se v ČR zatím neprojevil. Na straně vývozu i dovozu dochází ke zvýšení hodnot v peněžním vyjádření, ale klesá podíl na celkovém dovozu a vývozu ČR. I přesto ČR vykazuje s EU stále vysoké hodnoty vzájemné obchodní výměny. V případě synchronizace hospodářských cyklů provedené analýzy signalizují možné sbližování vývoje celkové ekonomické aktivity v České republice a EU až od roku Výsledky však nejsou jednoznačné a tento vztah může být částečně zkreslen trendovým vývojem českého hospodářství. Problematika výskytu regionálních disparit je v ČR aktuální skutečností. Jejich výskyt je především důsledkem razantních strukturálních změn, varující je prohlubování rozdílnosti ekonomické výkonnosti jednotlivých krajů. Přijetí jednotné evropské měny euro by mohlo být krokem k podpoře exportní výkonnosti, což by se v konečném důsledku projevilo pozitivně na regionální i celkové ekonomické výkonnosti. SEZNAM LITERATURY [1] Baldwin, R.: The Euroś Trade Effects. ECB Working Paper Series, March 2006, No. 594, pp ISSN Přístupné z: [2] De Grauwe,, P., Mongelli, F. P.: Endogenities of Optimum Currency Areas: What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together? ECB Workin Paper Series, 4/2005, No. 468, pp. 38, ISSN , dostupné z: [3] Fidrmuc, J.: Migration and Regional Adjustment to Assymetric Shocks in Transition Economies, CEPR Discussion Papers 2/2003 [4] Frankel, J.: Comments to Baldwin (2006) The Euroś Trade Effects. ECB Working Paper Series, March 2006, No Přístupné z: [5] Kalemli-Ozcan, S., Sorensen, B. E., Yosha, O. (2003): Risk Sharing and Industrial Specialization: Regional and International Evidence, American Economic Review, 93(3), pp [6] Kapounek, S., Lacina, L.: Sladěnost hospodářských cyklů v eurozóně: test endogenity procesu evropské integrace. [7] Kučerová, Z.: Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na země střední a východní Evropy. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2005, č. 3, ISBN [8] Krugman, P.: Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 1991, Vol. 99, pp [9] Lane, P. R. (2006): The Real Effects of EMU, IIIS Discussion Paper. [10] Mongelli, P. F., Dobrrucci, E., Agur, I.: What does European Institutional Integration Tell Us about Trade Integration? ECB Occasional Paper Series, 2005, No. 40, ISSN Dostupné z: [11] Rose A. K.: One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Curencies on Trade. Economic Policy, 2000, No.30, pp [12] Wihlborg, C., Willett, T.D., Permpoon, O.: Endogenous OCA Analysis and the Early Euro Expirience. In: Conference on Perspectives on Monetary, Financial, and Economic Integration, 2006, Bloomington, Indiana [13] Tavlas, G. S.: Benefits and Cost of Entering the Eurozone. Cato Journal, 2004, Vol. 24, pp přístupné z:

13 TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DISPARITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI PODKRUŠNOHOŘÍ doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta životního prostředí Katedra přírodních věd Klíčová slova Disparita, horninové prostředí, těžba nerostných surovin, ložiska nerostných surovin, Podkrušnohoří Abstrakt Studiem dostupných informací a terénním výzkumem v území okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem byly zjištěny a specifikovány významné faktory horninového prostředí. Převážná část těchto faktorů jsou faktory negativně ovlivňující horninové prostředí. Uváděné faktory jsou významně disparitní v porovnání s jinými regiony České republiky. Rozdílnost se především týká jejich mimořádného nahromadění v tomto území. Faktory nepůsobí jednotlivě, ale v různých kombinacích a tím intenzivněji. Příspěvek se zabývá nejvýznamnějším disparitním faktorem ve zkoumané oblasti Podkrušnohoří a to těžbou nerostných surovin. Shrnuje situaci na registrovaných ložiscích nerostných surovin a popisuje současný stav jejich využití. Stručně uvádí jednotlivé kategorie těžby, jak hlubinné, tak povrchové na různých lokalitách. Je zde uváděn i současný přehled těžebních a správních společností, které jsou určenými správci nad ložiskem a těžbou. Od doby ekonomických změn v roce 1989, došlo k zániku řady těžeben a ke změnám vlastníků a správců. Disparita těžby nerostných surovin, je zde definována jako negativní s dopady na krajinu, ale z hlediska sociálního, myšleno zaměstnanosti obyvatel, jako významně pozitivní. (1) THE EXTRACTION OF THE RAW MATERIALS AS A SIGNIFICANT DISPARITY GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN THE AREA KRUŠNE HORY FOOTHILL Key words Disparity, geological environment, extraction of raw materiále, deposits of raw materials, Krušné hory- foothil Abstract The significant factors of geological environment was find out and specify on the basement of study available information s and field researches in the area of Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem districts. Most of the mentioned factors negative impacted the geological environment.the referenced factors have a important disparity to compare others regions in the Czech Republic.The differences between the Krušné hory- foothill and Czech Republic as a whole refer to their extremely concentrations. The factors do not work individually, but together in different combinations and so more intensivaly.the contribution is focused to most important disparity factor in the special-interested area of Krušné hory-foothil, to extraction of raw materials.there is a summary of recorded deposits of raw materials and actually information s of their usage. The category of underground and surface extraction on different sites are briefly mentioned. The mining and administrative companies are listed in actual state as an responsible managers of deposits of raw materials and its extraction. Since the year 1989 there were big economical changes. Many mines was closed and there was the changes ownership as well. The disparity- extraction of raw materials is from the point of impacts to the landscape in a negative form. From the point of social influence to inhabitant, means employments, is significantly positive

14 1. ÚVOD Přehled současného stavu využívání nerostných surovin v oblasti Podkrušnohoří je v přímé souvislosti s hospodářským vývojem. Po období uzavírání většiny menších provozů nastalo období stabilizace a těžba a její rozvoj je v přímé souvislosti s požadavky trhu.(2,3) Práce se zabývá pouze výhradními ložisky. Nejvíce ložisek nerostných surovin je registrováno v okrese Most (33% ), Teplice (15%), Chomutov (14%) a nejméně v okrese Ústí nad Labem (4%). Procenta jsou uváděna v poměru k ploše území jednotlivých okresů. (1) 2. CÍL Cílem této části výzkumu, je zjištění aktuálního stavu využívání nerostných surovin. Výchozím podkladem je databáze České geologické služby-geofond, která byla a v dalším období bude aktualizována terénními rekognoskacemi a jednáními s provozovateli těžeben. Charakteristika využívání bude vycházet z následujících kritérií.: A- stav těžby těžba současná (povrchová) těžba současná ( hlubinná) těžba minulá ( povrchová) těžba minulá (hlubinná) dosud netěženo B- Organizace, provozovatel ( 4,5,6) Ložiska, která jsou netěžena jsou v registru a pod dohledem České geologické služby- Geofond. Všechna ložiska uhlí, která jsou vyjmuta z dobývacích prostorů uhelných společností kde těžba skončila jsou pod správou Palivového kombinátu Ústí nad Labem. Jedná se o těžebny, které byly vládou stanoveny k rekultivacím. Pro tyto účely je i určen specielní fond ze státního rozpočtu. Velký rozsah těžeben hnědého uhlí, které jsou v provozu v Podkrušnohoří, ale i mimo provoz,spravuje Mostecká uhelná společnost v Mostě a Severočeské doly a.s. v Chomutově. Státní podnik DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem byl určen pro dohled nad těžebnami hlubinné těžby nerud například na lokalitách Moldavan, Cínovec, Těžba kamene současná,dřívější ukončená i ložiska dosud netěžená jsou pod gescí společnosti TARMAC CZ a.s. Liberec. Jedná se o lokality Libouchec Chvojno a Lochočice Rovný v okrese Ústí nad Labem, Dolánky v okrese Teplice, Brňany Černý vrch v okrese Most a v Chomutovském okrese Uhošťany Blzeňský vrch a Louchov. Významným provozovatelem těžeben bentonitu a kaolinu jak pro keramický, tak pro papírenský průmysl v Podkrušnohoří je akciová společnost KERAMOST a.s. se sídlem v Mostě. Podstatně již menší společnosti těží a těžily např. oxyhumolity, a to SD Humatex, a.s.bílina, nebo kámen firma DOBET s.r.o Ostrožská Nová Ves okres ústí nad Labe, Stone s.r.o. kamenolom Všechlapy, jíly firmou z Plzně- Lasselberger,a.s, v okrese Chomutov, Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.,z Českých Budějovic v okrese Teplice, nebo Finisterrae,s.r.o.Měděnec, surovinu granáty, křemen, muskovit na lokalitě Kovářská- Dolina 1 v okrese Chomutov. C -surovina a název ložiska Význam hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi zastiňuje význam ostatních nerudních surovin. Jejich ložiska jsou však důležitá nejen pro místní hospodářství, ale pro řadu průmyslových odvětví. Celá řada ložisek je netěžena a jsou tak rezervou pro budoucnost.v oblasti Podkrušnohoří ve všech okresech, jak bylo výše uvedeno, převažují ložiska hnědého uhlí. V jednotlivých okresech jsou pak určité odlišnosti a bude o nich proto pojednáno samostatně. (5,6)

15 Okres Ústí nad Labem těžebny ložisek nerostných surovin výhradní. Bilancovaná výhradní ložiska v okrese Ústí n.l jsou zastoupena surovinami hnědé uhlí a stavební kámen. Hnědé uhlí je registrováno na lokalitách Varvažov Gustav1, Modlany a na bývalém lomu Chabařovice. Ložiska stavebního kamene se nachází v katastru Lhota pod Pannou (trachyt), Řetouň ( trachyt), Chvalov (bazanit), Ústí nad Labem-Mariánská skála (znělec), Lochočice Rovný ( čedič, bazanit, nefelinit ), Libouchec-Chvojno (čedič-nefelinit),tašov-rovný (znělec, nefelinit) a Mírkov (nefelinit, analcimolit). Okres Teplice ložiska nerostných surovin výhradní. Nejrozšířenějšími ložisky jsou ložiska hnědého uhlí v oblasti velkolomu Bílina a bývalých lomů Proboštov a Modlany. Na tato ložiska navazují ložiska oxihumolitů. Nejvýznamnějším ložiskem je Duchcov Václav. Křemenné suroviny (křemence) ve Střelné a v Hostomicích nad Bílinou jsou zatím netěžena. Stejně tak ložiska cihlářské suroviny (hlína, sprašové hlíny a spraše). Mimo těžbu jsou i ložiska fluoritu na Moldavě a cín-wolframové rudy na Cínovci, obojí však již na hřebenech Krušných hor. Významnější jsou zde ložiska stavebního kamene ( čediče, nefelinitu) na lomech Měrunice a Všechlapy. Okres Most ložiska nerostných surovin výhradní. V okrese Most převažují ložiska hnědého uhlí, ale jsou zde i významná ložiska bentonitů. Zásoby hnědého uhlí zaujímají cca třetinu území okresu a nachází se v místech současné intenzivní těžby na lomu Československé armády (ČSLA) a Vršanech. Podrobný popis i se spravující organizací je na přiloženém přehledu (CD). Ložiska bentonitů převážně pro slévárenské účely se nachází na lokalitách Braňany-Černý vrch, Obrnice- Vtelno ( ještě netěženo), na Střimicích a u Liběšic. Dalšími surovinami jsou pak jíly, keramické nežáruvzdorné dosud netěžené, na lokalitě Bylany a stavební kámen v Braňanech-Červený vrch a Želenicích. Okres Chomutov ložiska nerostných surovin výhradní. V okrese Chomutov se nachází velké množství výhradních ložisek různých surovin. Největší objem zahrnují ložiska hnědého uhlí, které je těženo povrchovým lomem Nástup ( Tušimice-Libouš) a dosud netěžená ložiska Veliká ves, Vidolice,Bílence a Podlesice. Z mosteckého okresu sem zasahují ložiska hnědého uhlí lomu ČSLA a Vršany. Dosud netěžená jsou ložiska bentonitu pro slévárenské účely a stavebního kamene čediče v oblasti Blov-Krásný Dvoreček a dříve těžená ložiska Krásný Dvůr Vys.Třebušice. Kámen byl těžen i na ložisku Louchov. V katastrálním území Rokle probíhá těžba kaolinů pro keramický průmysl.ložisko abraziv a slídy se nachází na Měděnci pod názvem Kovářská-Dolina1. U Kovářské registrováno ložisko fluoritu a barytu. U Nezabylic a Všehrd jíly keramické nežáruvzdorné. Dosud netěžená jsou i ložiska bentonitů a montmorilonitů u Račetic, veliké Vsi a Nových Třebčic. 3. ZÁVĚR Významná část ložisek je ve zkoumaném území netěžena. Jedná se o rezervy pro budoucnost,což je plně v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Nejvíce těžených ložisek je těženo povrchovou těžbou. Hlubinná těžba skončila prakticky u všech nerostných surovin. Pouze poslední hlubinná těžba uhlí je před ukončením na dole Centrum,který je dceřinou společností Mostecké uhelné společnosti

16 SEZNAM LITERATURY [1] BLAŽKOVÁ, M.): Ložiska nerostných surovin v Podkrušnohoří.Studia Oecologica, FŹP UJEP (v tisku), 2008 [2] BOUŠKA, V.,DVOŘÁK, Z.: Nerosty severočeské hnědouhelné pánve, Naše vojsko,praha,1997 [3] KUŽVART, M.): Ložiska nerudních surovin.3.díl,2.svazek.ložiska stavebních surovin II.Český geologický úřad Praha [4] MALKOVSKÝ, M. et al.: Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. ÚUG v ČAV Praha, 1985 [5] SINE (1963):Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: ,listy VIII, IX, XIV a XV.ČAV Praha. [6] SINE Databáze, ČGS Geofond ĆR Praha,

17 K PARADIGMATU SOUČASNÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU: UKAZATELÉ GNI A GDP doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. UJEP Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Katedra společenských věd doc. Ing. Libor Měsíček, CSc. UJEP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Klíčová slova Evropská integrace, hrubý národní důchod, hrubý domácí produkt, regionální politika, statistická data Abstrakt Autoři diskutují ukazatele hrubého národního důchodu (GNI - Gross National Income) a hrubého domácího produktu (GDP - Gross Domestic Product) jako míry blahobytu a ekonomického růstu. Popisují jejich funkci v rámci rozpočtu EU a věnují pozornost možnostem modifikace GDP o mimotržní aktivity. TO THE PROBLEM OF CONTEMPORARY REGIONAL EU-POLICY: COEFFICIENTS GNI AND GDP Key words European integration, gross national income, gross domestic product, regional policy, statistical data Abstract Authors discussed coefficients GNI-gross national income and GDP-gross domestic product as a measure of wealth and economic growth. They describe their function in EU-budget and intent on possibilities of modifying GDP for non-market activities

18 1. ÚVOD Dlouhodobým strategickým záměrem regionální a strukturální politiky EU je snížit míru diferenciovanosti v ekonomické a sociální vyspělosti jednotlivých členských zemí (nyní 27) resp. regionů (v současnosti 268) a tak podporovat jejich hospodářskou a sociální soudržnost. V tomto kontextu se pro účely meziregionálních komparací používá jako míry blahobytu a ekonomického růstu ukazatelů hrubého národního důchodu (GNI - Gross National Income) a hrubého domácího produktu (GDP - Gross Domestic Product). 1 Ukazatel GNI se uplatňuje v rozhodovacích procesech EU při stanovení výše příspěvků jednotlivých členských zemí do rozpočtu EU, ukazatel GDP při přerozdělování prostředků z rozpočtu EU v souladu se zásadami regionální politiky EU. 2. REGIONÁLNÍ ASPEKTY TVORBY ZDROJŮ A JEJICH UŽITÍ V ROZPOČTU EU Současná výše rozpočtu EU v členění dle druhu příjmů je následující: Zdroj: Evropská komise: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok číselné údaje Lucemburk, Evropská společenství 2008, s. 31 ( ISBN ) Rozhodující část příjmů EU, více než 60 %, je tedy založena na národní prosperitě vyjádřené formou GNI. Tento zdroj má jednotný tarif (sazbu) pro všechny členské státy, a to 0,73 % z GNI jednotlivých členských států. Druhé co do objemu jsou zdroje založené na dani z přidané hodnoty (DPH). Odvádějí se podle statistického,referenčního" harmonizovaného základu DPH členských států, který se vypočítává na bázi dosažených vnitrostátních příjmů z DPH. Sazba uplatnitelná na DPH nesmí přesáhnout 0,5 % základu. Pokud základ DPH členského státu přesáhne 50 % výše jeho GNI, podle rozhodnutí Rady Evropy je odvod z DPH vyčíslen z částky rovnající se 50 % GNI. V současnost má základ DPH limitovaný na 50 % GNI těchto 13 členských států: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Kypr,Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko a Slovinsko. V současnosti v každém čtvrtém regionu EU je GDP na obyvatele nominálně nižší než 75 % průměru tohoto ukazatele v dvacetisedmičlenné EU (EU 27). Státy, jejichž GDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství 2, mohou nyní čerpat prostředky z Evropského Fondu soudržnosti (Europen Cohesion Fond), s cílem zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost a stabilizovat jejich hospodářství. Fond je ale v rámci těchto států výhradně určen pro ty regiony na úrovně NUTS 2, jejichž GDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru Společenství. 3 To se nyní týká 84 regionů v 17 členských státech a 154 milionů obyvatel. 4 1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, vyčísluje se GNI či GDP v běžných (aktuálních) cenách. Produkt či důchod je sledován buď ve vztahu k určitému území (což je případ GDP) a nebo ve vztahu k residentům určitého státu (případ GNI). Údaje o ukazatelích v stálých (srovnatelných) cenách jsou výsledkem následných přepočtů (tzv. indexování). 2 To jsou nyní všechny regiony těchto zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Dále může z tohoto fondu na základě výjimky čerpat i Španělsko. 3 Této podmínce čerpání vyhovují v případě ČR všechny NUTS 2 s vyjímkou Prahy. 4 Podrobnější informace o Fondu soudržnosti nalezneme na webových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku na adrese:

19 3. DISKUSE PŘEDMĚTNÝCH UKAZATELŮ Rozšiřování EU s mediálně frekventovanou tzv. teorií dvourychlostní Evropy opravňuje úvahy nad, v tomto kontextu často se vyskytující. interpretací GDP (a případně i GNI) jako: a) měřítka národního důchodu založeného především na tržní hodnotě zboží a služeb b) míry blahobytu (well-being) společnosti i jednotlivce c) souhrnného ukazatele odrážejícího výsledky změn v národních aktivech a národním bohatství (national wealth) Z pohledu ekonoma je nejméně problematická interpretace dle a/ : GDP v běžných cenách může být vyčíslen přímo ze Systému národních účtů (SNA) a je převážnou většinou národohospodářů a politiků frekventován jako obecné měřítko ekonomického výkonu pokud jde o ekonomické aktivity. Jistou obezřetnost musíme pouze projevovat při posuzování temp růstu GDP vyčísleného v stálých (srovnatelných) cenách u transformujících se východoevropských zemích. Zde, jak upozorňuje pro případ ČR K. Dyba [2], oficiální statistické údaje o vývoji GDP byly několikrát korigovány směrem nahoru a pokles GDP je v posledních údajích podstatně nižší, než tomu bylo v prvních údajích publikovaných v počátečních letech transformace. Citovaný autor to považuje za odraz odstraňování fiktivní a neužitečné produkce a zcásti stále za problém neregistrované produkce a nadhodnocené inflace. Problematická je interpretace zmíněných ukazatelů jako míry blahobytu. Dle obecného pojetí je blahobyt chápán jako stav pohodlnosti, zdraví nebo štěstí 5. Avšak každý člověk definuje stav zdraví nebo štěstí svým vlastním způsobem. V literatuře najdeme problematiku definice a měření blahobytu z pozice ekonoma nazíránu skrze různé teorie, z nichž nejrozšířenější jsou: hédonistické teorie, Pigouova teorie blahobytu, utilitaristická teorie a Objective list (Objektivní přehled). 6 Žádná z nich však nebyla obecně akceptována. Různá pojetí obsahu kategorie blahobyt podmínila i různé formulace indikátorů blahobytu společnosti, jejichž současný přehled je podán v [4]. V rámci tohoto pojednání se zmíníme o frekventovaném indikátoru Genuine Progress Index (GPI). Pokud je nám známo, ke kvantifikaci časové řady GPI pro ČR nebylo ještě přistoupeno. Z publikovaných výsledků pro jiné země je zřejmé, že dynamika GPI je podstatně odlišná od dynamiky GDP, což by nemělo být bez vlivu na samohodnocení úspěšnosti a perspektivnosti hospodářské a tzv. ekologické politiky té či oné vládní administrativy. Tak např.: Obr. 1: AUSTRÁLIE Zdroj : Australian Institute ( 5 definice dle Oxford Advanced Learner's Dictionary 6 Jejich přehled a charakteristiky viz [3]

20 Obr. 2: USA Zdroj: Redefining Progress,Oakland, CA ( Diskuse o společnosti blahobytu a udržitelnosti ekonomického růstu, zahájené v 2. polovině 20. století, vyvolala kritiku toho, jak SNA odhlíží od tzv. netržního světa, jak GDP odráží specifiku aktiv typu přírodních zdrojů surovin a životního prostředí. Vývoj společnosti, její měnící se potřeby a priority, postupně ukázaly, že informační kapacita systému národních účtů není dostatečná ani z hlediska zachycení kategorie blahobyt společnosti ani z hlediska posouzení vývoje společnosti z hlediska vize udržitelnosti jejího rozvoje. Co současná rozhodovací sféra dnes potřebuje je informační systém, který je schopen postihnout nejen ekonomickou, ale i environmentální a sociální dimenzi rozvoje společnosti. [4] Specifika současného SNA spočívá v tom, že rozeznává a zaznamenává pouze faktorové služby kapitálu schopného reprodukce a obchodovaných obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů. Významná část přírodního kapitálu není zahrnuta do vazeb SNA, protože jejich služby neprocházejí trhem. Byl proto formulován požadavek rozšířit okruh aktiv a toků jejich služeb v rámci SNA, a to výsledně tak, jak je schématicky naznačeno v tabulce č. 1. Proti tomu je však argumentováno, že SNA nemůže a pravděpodobně by ani neměl být tak flexibilní, aby stále reagoval na všechny nově vznikající potřeby a požadavky. Proto pro implementaci environmentálních a dalších aspektů řada autorů volí koncepci tzv. satelitních účtů, konstruovaných vedle klasických účtů SNA. 7 7 Blíže viz [5]

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II.

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II. Aktuální téma únorového Měsíčníku EU aktualit plynule doplňuje informace z minulého čísla. Obsahem je pokračování komparace vybraných ukazatelů sociálně-ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů (ať již

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více