Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Pavel Procházka, CSc. Ing. Zdenka Rozsívalová

2 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah ÚVOD TŘÍDĚNÍ, OZNAČOVÁNÍ A NORMALIZACE DOKUMENTŮ TŘÍDĚNÍ DOKUMENTŮ PRO PRŮMYSLOVÉ CELKY, SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ ČÍSLOVÁNÍ STRAN DOKUMENTU KÓDY JAZYKŮ A STÁTŮ OCHRANA VLASTNICTVÍ DOKUMENTŮ DRUHY TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ NORMALIZACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ NORMALIZACE GRAFICKÝCH DOKUMENTŮ FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ (ČSN ISO 5457) POPISOVÉ POLE MĚŘÍTKO DRUHY ČAR NORMALIZACE PÍSMA VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ZOBRAZOVÁNÍ OBECNĚ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ ROZMĚRŮ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ PŘEDEPISOVÁNÍ DRSNOSTI A ÚPRAV POVRCHU ZÁPIS GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ TEXTOVÉ ÚDAJE A TABULKY NA VÝKRESECH NÁLEŽITOSTI VÝKRESŮ TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE ÚVOD DRUHY TECHNOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA - ZÁKLADY TVORBY ÚVOD ZNAČKY ELEKTROTECHNICKÝCH KOMPONENT KRESLENÍ SPOJŮ NA SCHÉMATECH OZNAČOVÁNÍ KOMPONENT (PŘEDMĚTŮ) V ELEKTROTECHNICE (ČSN IEC 750) ZPŮSOBY KRESLENÍ ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT DRUHY ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT GRAFICKÁ DOKUMENTACE DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI PLOŠNÝCH SPOJŮ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU MATRIC A PŘEDLOH VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K PLOŠNÝM SPOJŮM TVORBA TECHNICKÝCH TEXTOVÝCH DOKUMENTŮ...111

3 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace ÚVODNÍ ČÁST DOKUMENTU HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTU ZÁVĚREČNÁ ČÁST DODATKY POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:

4 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Studijní program: Studium: Studijní obor: Název předmětu: Garantující ústav: Garant: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Bakalářské Mikroelektronika a technologie Materiály a technická dokumentace Elektrotechnologie Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Rozsah předmětu: 2/3 (65 hod), z toho: přednášky 26 hod Kredity: 6 cvičení 39 hod P N L C O hod kredit garant UETE Anotace: Materiály a technická dokumentace (BMTD) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Dielektrické a izolační materiály. Polovodičové materiály. Materiály pro optoelektroniku. Kompozitní materiály. Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro desky plošných spojů (DPS). Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace. Osnova: 1) Účel, význam, třídění, druhy a normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Způsoby a metody zpracování. Význam grafické informace. 2) Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/SDT, AutoCAD). 3) Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, metoda E a A, názorné zobrazení. Náležitosti výkresů součástí. Výkresy sestavení, výkresy s elektrickou montáží. 4) Elektrotechnická schémata (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Označování přípojných míst, spojů a vazeb. Způsoby a metody znázornění na schématech. 5) Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů. Druhy základních grafických dokumentů. 6) Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Informační databáze - základy, rešerše. 7) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku. Složení, struktura a řízení vlastností materiálů. Látky krystalické, amorfní a reálně nekrystalické. Pásový model vodivosti. 8) Vodivé materiály. Materiály elektrovodné a odporové. Pájky, materiály na doteky, termočlánky, pojistky. Materiály pro zátavy a soubory vývodů. Supravodiče. 9) Polovodičové materiály. Elementární a sloučeninové polovodiče. Polovodiče vlastní a příměsové. Organické polovodiče. Termodynamická rovnováha v polovodičích 10) Organické a anorganické izolační materiály. Dielektrické materiály. Piezoelektrika, elektrety. Laky, lepidla, tmely. 11) Materiály magneticky měkké a magneticky tvrdé. Fero- a ferimagnetické materiály, práškové magnetické materiály. Materiály pro záznamová média. Kovová skla. 12) Materiály pro optoelektroniku. Optická vlákna, tekuté krystaly. Displeje a zobrazovače. 13) Kompozity a plátované materiály. Materiály pro výrobu plošných spojů. Materiály a ekologie z pohledu ISO

5 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 5 Úvod Skripta Materiály a technická dokumentace, jsou určena především studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, ale i těm, kteří chtějí získat základní informace o materiálech, jejich složení, vlastnostech a aplikacích (část Materiály v elektrotechnice ), nebo se chtějí seznámit se základy tvorby technických dokumentů (část Technická dokumentace ). Skripta jsou zpracována jako učební text podporující a doplňující výuku přednášené látky povinného předmětu Materiály a technická dokumentace. V částech popisujících Materiály v elektrotechnice jsou popsány jednotlivé skupiny materiálů, jejich struktura, složení a vlastnosti, je uveden přehled a rozdělení materiálů v jednotlivých skupinách, doplněný praktickými aplikacemi. V částech týkajících se Technická dokumentace je učební text zaměřen na základy normalizace grafických dokumentů, tvorbu výkresových i technických textových dokumentů včetně značek elektrotechnických komponent a elektrotechnických schémat. Každá kapitola je doplněna souborem kontrolních otázek, ověřujících získané znalosti. Řešené a neřešené příklady pro část Materiály v elektrotechnice tvoří samostatný dokument, pro část Technická dokumentace jsou součástí učebních textů Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace počítačová a konstrukční cvičení. Učební text je doplněn seznamem literatury, z níž bylo čerpáno při psaní tohoto studijního materiálu, případně pomocí níž může čtenář dále prohlubovat a rozšiřovat znalosti v té části, která jej zajímá, nebo kde jsou informace uvedené ve skriptu pouze přehledové. Cílem učebního textu i předmětu Materiály a technická dokumentace je uvést studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu EEKR do problematiky jednak elektrotechnických materiálů, jejich vlastností a technických aplikací, jednak seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů formou manuálního zpracování dokumentu i s využitím počítačové podpory této činnosti.

6 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Třídění, označování a normalizace dokumentů Mezinárodní norma EN 61355:1997 (idt IEC 6135:1997 respektive ČSN EN 61355) Classification and designation of documents for plants, systems and equipment (Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení) stanoví Klasifikační schéma dokumentů podle informace, kterou obsahují, nezávisle na jejich formě (například bez ohledu na to, jedná-li se o výkresový nebo textový dokument). Pravidla označování dokumentů podle vztahu k objektům v nich popisovaným spolu s návodem na uspořádání, registraci a archivaci. Poznámka: Pod od termínem dokument se rozumí grafická nebo alfanumerická informace na nosiči, kterým může být papír, blána, filmový pás, videopásek, kompaktní disk (CD, DVD), disketa, pevný disk atd. 1.1 Třídění dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení Dokumenty se třídí podle: objektu ( výrobku, stavby, apod.) k němuž se vztahují obsahu informace bez ohledu na objekt, k němuž se vztahují účelu ( pro výrobu, montáž, pro kontrolu atd.) způsobu prezentace informace ( obrázek, schéma, mapa, diagram, tabulka, text atd.). Třídění dokumentů podle obsahu informace, kterou nesou, je základem třídění druhů dokumentů. Kód druhu dokumentu sestává z předznamenání (znak & ) a tří kódových písmen: OZNAČENÍ PŘEDMĚTU & A1 A2 A3 N N N DCC Pořadové číslo V označení dokumentu kódem DCC je: na prvním místě A1 kód značící technické odvětví: A řízení všeobecně B technologie všeobecně C stavitelství včetně konstrukce budov a civilního inženýrství E elektrotechnika včetně řízení, informační a komunikační techniky M strojírenství včetně inženýrských prací P inženýrské práce nejsou-li zahrnuty do strojírenství. na druhém místě označeném A2 je písmeno označující hlavní třídu: A dokumenty sloužící k popisu dokumentace B dokumenty týkající se managementu C smlouvy a jiné netechnické dokumenty D dokumenty obsahující všeobecné technické informace E dokumenty týkající se technických požadavků a dimenzování F dokumenty popisující funkci nebo chování objektu

7 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 7 L M P Q T W situační dokumenty vztahující se k dispozici (umístění) objektů apod. schémata zapojení nebo propojení mezi objekty. Informačními prvky na nich jsou: označení svorek, označení signálů, označení konců vedení, označení umístění propojovaných objektů, druh propojení apod. dokumenty vztahující se k výrobě (například seznamy materiálů, soupisy položek. Tyto dokumenty obsahují informace o typu, technických údajích, identifikačních kódech, množství;výrobci,odkazech na technické normy apod. dokumenty týkající se řízení jakosti a dokumenty týkající se bezpečnosti dokumenty (výkresy) s údaji o geometrickém tvaru a rozměrech. Informačními prvky jsou zde zobrazení (pohledy, řezy, průřezy apod.), kóty s údaji o přesnosti, značky s údaji o jakosti povrchu, přesnosti geometrického tvaru apod. záznamy o provozu (provozní protokoly). na třetím místě označeném A3 je písmeno označující podtřídu. 1.2 Číslování stran dokumentu Identifikace jednotlivých stran/listů dokumentu může být důležitá z hlediska počítačového zpracování dokumentace pro vyhledávání údajů na příslušných stranách/listech. Pořadové číslo strany/listu se odděluje od označení dokumentu lomítkem, např. OZNAČENI DOKUMENTU/ 1až XX Pořadová čísla stran/listů (maximálně 6 znaků) mohou být tvořena arabskými číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Pořadové číslo může v rámci šesti znaků zahrnovat i určitá třídicí kritéria, např. rozdělení do skupin apod. Poznámky: 1. Pořadové číslo strany/listu nemusí být ve vztahu k označení (číslu) odpovídajícího výkresu, běžně se však doplňuje indexem revize/změny, případně označením statusu (etapy vývoje dokumentu podle ISO 11442), např. předběžně, jen pro informaci na vyžádání ke schválení a následnému zveřejnění dokument je uvolněn pro... konečný stav apod. 2. Jako další doplňkovou informaci lze uvést například dvoupísmenový mezinárodni kód státu v němž byl dokument vypracován ( ISO 3166) viz kap.1.3 označení nebo kód osoby (fyzické nebo právnické} zodpovědné za vypracování dokumentu označení projektu, například interním kódem kód jazyka podle ISO 639 viz kap1.3. Označení dokumentu je vždy předmětem dohody mezi zpracovatelem a příjemcem dokumentu.

8 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně V informačním poli dokumentu (podle ČSN EN titulní rámeček ) se uvádějí potřebné informace včetně pořadového čísla strany. Příklad možného uspořádání informačního pole dokumentu je na obrázku 1-1. Název: Dodavatel: Předmět: DCC: Poř.číslo strany: Schéma: Název (logo) Jazyk: Projekt: Počet stran: zpracovatelské organizace dokumentu Revize: Číslo dokumentu: Strana: Obr Kódy jazyků a států Podle mezinárodní normy ISO 639 Codes for the names of languages se národní jazyky označují písmenovým kódem použitelným k různým účelům, např. jako jedna z doplňkových informací v označeni dokumentu. Příklady: angličtina en japonština ja čeština cz němčina de čínština zh norština no dánština da portugalština pt francouzština fr ruština ru holandština nl španělština es italština it švédština sv Písmenové kódy pro označeni jednotlivých států jsou uvedeny v mezinárodni normě ISO 3166:1993 Codes for the representation of names of countries. Norma uvádí jednak kódy dvoupísmenové (ISO alpha-2 country code), jednak kódy třípísmenové (ISO alpha-3 country code) a rovněž kódy číselné skládající se ze tří číslic (ISO numeric- 3 country code). Tyto kódy jsou stanoveny Statistickým úřadem Spojených národů. Příklady: Austrálie...AU AUS 036 Německo... DE DEU 276 Belgie...BE BEL 056 Nizozemsko...NL NLD 528 Česká republika.cz CZE 203 Norsko... NO NOR 578 Čína...CN CHN 156 Polsko... PO POL 616 Dánsko...DK DNK 208 Rakousko...AT AUT 040 Egypt...EG EGY 818 Rusko...RU RUS 643 Finsko...FI FIN 246 Řecko...GR GRC 300 Francie...FR FRA 250 Slovensko... SK SVK 703 Itálie...IT ITA 380 Spojené království GB GBR 820 Japonsko...JP JPN 392 Španělsko... ES ESP 724 Kanada. CA CAN 124 Švédsko... SE SWE 752 Maďarsko...HU HUN 348 USA...US USA 840

9 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Ochrana vlastnictví dokumentů Pokud zákonné předpisy upravují ochranu autorství resp. vlastnictví nejen k dílům literárním a hudebním, či jim podobným, ale i k duševnímu vlastnictví obsahu technických, textových a výkresových dokumentů, pak je možné užít i na takových dokumentech značku pro ochranu vyplývající z autorského zákona a není nutné na dokument umisťovat další nápisy. V mnoha státech však není zákonnými předpisy zakázáno neautorizované kopírování dokumentace, například výkresů. Pak je vhodné každý dokument opatřit doložkou zakazující jeho kopírování bez souhlasu vlastníka práv Doložka se umisťuje na nosiči (např. nálepka s textem na disketě) a na začátku i na konci souboru dat. Podle mezinárodní normy (v návrhu) ISO/CD Technical product documentation - Protection marks for restricting the use of documents and products (Dokumentace technických výrobků - Ochranné značky omezující zneužití dokumentů a výrobků) se používá těchto nápisů: česky: Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru nebo výtvarného návrhu. anglicky: The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration. francouzsky: Toute communication ou reproduction, de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu son interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquem.ent a cette regle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérets. Tous droits réservés pour Ie cas de la délivrance ďun brevet, ďun modele ďutilité ou ďun modele de présentation. německy: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet Zuwiderbandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Uvedená znění jsou označována jako úplná, nezkrácená. Lze použít i zkráceného znění, například OCHRANNÝ TEXT PODLE ISO V případě, že zákonné předpisy rozšiřují autorské právo i například na výkresovou dokumentaci, postačí označit dokument značkou autorského práva (copyrightu). Označení sestává ze značky copyrightu, případně slova COPYRIGHT, jména vlastníka autorských práv, letopočtu vydání dokumentu, například: (vlastník autorských práv), 2000 nebo Copyright (vlastník autorských práv), 2000 V některých případech lze užít nápisu copyright reserved, v češtině všechna práva vyhrazena.

10 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Po změnách provedených v dokumentu a v případě dalších vydání dokumentů se uvede původní letopočet vydání a může se uvést i letopočet vydání revidovaného dokumentu, čímž se prodlouží doba ochrany autorského práva, například: Poznámka: (vlastník autorských práv), 1997, 1998 Značka odpovídá článku III odstavce 1 Světové úmluvy o autorských právech (World Copyright Convention). Ochrana registrovaného patentu: Norma ISO uvádí i značku pro ochranu registrovaného patentu písmenem P v kroužku a třemi dalšími údaji: kódem státu podle WIPO ST.3 (odpovídá mezinárodní normě ISO 3166 s dodatkem kódů mezinárodních organizací spadajících pod ochranu komerčních zákonů) viz poznámka níže číslem publikace písmenným kódem podle WIPO ST.16. Například: Ochrana průmyslového vzoru: ES C2 Skladba značky pro ochranu průmyslového vzoru je podobná s písmenem U v kroužku: Ochrana výtvarného návrhu: U Pro ochranu výtvarného návrhu se použije značky složené z písmene D v kroužku, kódu státu a čísla registrace návrhu, například: Poznámky: D Uvedené ochranné značky se užívají například při publikování chráněných dokumentů nebo výrobků v katalozích, nabídkách apod. Užití značky ochrany průmyslového vzoru, patentu nebo konstrukčního či výtvarného návrhu je vhodné v případech jejich předvádění, popisu, výkladu jejich funkce například při různých technických školeních, v učebnicích, na veletrzích apod. Zkratka WIPO označuje Světovou organizaci pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization ). 1.5 Druhy technických dokumentů Technické dokumenty je možno třídit podle různých hledisek a to především: podle druhu přenášené informace: Textové dokumenty - kap. 7 Sem patří především různé druhy technických zpráv, kusovníky, seznamy a pod.

11 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 11 Technická zpráva (technical report) patří mezi textové dokumenty obvykle provázející výkresovou dokumentaci. Může obsahovat výpočty a vysvětlující text nebo technické požadavky, často je to zpráva o výsledcích měření, kontrole parametrů zařízení, o statickém posouzení konstrukce apod. Vědecká zpráva (scientific report) popisuje výsledky vědeckého výzkumu nebo stav řešení vědeckého problému. Mezi tyto dokumenty se řadí například výzkumné zprávy, může se k nim řadit i diplomová práce, popř. ročníková práce vycházející z řešení projektů apod. Grafické dokumenty - kap. 3, kap. 5 Do této skupiny se řadí především výkresová dokumentace, schémata ( elektrotechnická, kinematická, hydraulická, pneumatická, energetická, atd.), grafy, diagramy, plány apod. Význam grafického dokumentu (pokud je zpracován podle platných norem) spočívá v jeho vysoké vypovídací hodnotě. podle určení dokumentace: Konstrukční dokumentace kap. 3, kap. 5 Mezi druhy konstrukčních dokumentů patří zejména: výkres součásti - obsahuje zobrazení součásti a údaje k jejímu definování výkres sestavení - obsahuje zobrazení sestavy výrobku (montážní jednotky) výkres podsestavy - obsahuje zobrazení smontovaných součástí, které budou montovány do výrobku jako celek soupis položek (kusovník) výkres polotovaru technické podmínky montážní výkres dispoziční výkres seznamy opravárenské dokumenty schéma technická zpráva obrysový výkres teoretický výkres výkres pro přepravu provozní dokumenty Hlavními grafickými dokumenty, které nesou základní informace pro realizaci výrobku, jsou výkres součásti a výkres sestavení (kap. 3). V elektrotechnickém průmyslu pak ještě různé druhy elektrotechnických schémat (kap. 5) po případě další speciální dokumenty jako je dokumentace pro výrobu desek plošných spojů (kap.6) atd. Výkresy součástí. Slouží jako hlavní dokument pro výrobu a kontrolu součástí, z nichž se skládá montážní jednotka (výrobek). Každá vyráběná součást má svůj vlastní výkres, který musí obsahovat zejména: efektivní zobrazení součásti údaje o rozměrech a jejich přesnosti potřebné údaje o přesnosti tvarů a poloh údaje o drsnosti povrchu a jeho úpravách technické požadavky formou textů a tabulek popisové pole.

12 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Výkres sestavení Slouží k montáži sestavy nebo podsestavy i její kontrole. Obsahuje především: zobrazení montážní jednotky tak, aby (spolu s technologickým postupem montáže) umožňovalo montáž výrobku (časté je užití mnoha řezů, aby byla viditelná vnitřní struktura sestavení) pozice (číselné označení) v sestavení použitých podsestav, součástí, normalizovaných součástí a pomocných materiálů hlavní rozměry (délka, šířka, výška, připojovací rozměry) udané příslušnými kótami údaje požadavků (rozměrů, drsností, úprav), které se mají realizovat až při montáži nebo kontrolovat po montáži údaje o spojích (svary, pájené spoje, atd.) texty a tabulky s technickými požadavky popisové pole a kusovník. Ten může být proveden i na samostatných listech. Výklad k požadavkům na výkresy- viz kapitolu 3. Výklad k požadavkům na elektrotechnická schémata viz kapitolu 5. Výklad k požadavkům na desky plošných spojů - viz kapitolu 6. Technologická dokumentace kap 4. Do této skupiny patří především technologické postupy, návody, technologické předpisy ale i programové vybavení pro řízení výrobních procesů. Mezi další druhy podle určení patří např.: Patentová dokumentace. Obchodně-technická dokumentace. Dokumentace pro provoz. podle způsobu zpracování Dokumentaci podle užitých prostředků pro její zpracování lze dělit na dokumentaci zpracovanou klasickými postupy a dokumentaci z pracovanou počítačovými podporami. V oblasti konstrukce se používají různé systémy CAD (Computer Aided Desing Počítačově podporované konstruování (navrhování)). Tyto systémy jsou obvykle v současné době součástí systémů elektronické definice výrobku (EPD Electronics Product Definition), které spolupracují se systémy elektronické správy technických dat PDM (Product Data Management). Ty jsou nezbytností v situaci, kdy je nasazena komplexní počítačová podpora v oblasti návrhu i vlastní výroby a prakticky celá dokumentace výrobku je zpracována formou elektronických informací, které je nutno spravovat, udržovat a mít vždy v aktuální podobě k dispozici. Obrázek 1-2 představuje počítačové podpory uplatňované v oblasti přípravy výroby a výroby jako takové. Obr.1-3 ukazuje vývoj v oblasti těchto počítačových podpor a obrázek 1-4 představuje schéma funkce systémů EPD a PDM.

13 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 13 Obr.1-2 Genese počítačových podpor TPV: a) první fáze ( ) návrh konstr. příprava dílčí řešení - ostrůvky PP technolog. příprava výroba Schema funkce EPD +PDM vkládání informací čtení informací vkládání dílčích informací b) druhá fáze (konec XX.století) návrh analýza modifikace CAD CAM přenos informací-papírové dokumenty konstr. příprava technol. příprava komplex.řešení výroba PDM EPD CAD/CAM = CAE CIM přenos informací -elektronická definice výrobků (EPD) Obr.1-3 Obr Normalizace technické dokumentace Dokumentace musí být zpracována tak, aby byla srozumitelná a jednoznačná pro široký okruh technických pracovníků, kteří s ní přijdou do styku a to bez dalších doplňujících informací a pokynů.to umožňuje dodržení příslušných norem při jejím zpracování. Čím širší je platnost norem, tím větší je okruh techniků, kteří mohou s dokumentací pracovat. Průmyslově vyspělé státy se proto snaží o to, aby normalizační činnost probíhala na mezinárodní úrovni.

14 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Mezinárodní federace normalizačních společností (International standards Association -ISA) byla založena r.1926, ale v průběhu druhé světové války zastavila činnost. V r byla založena Mezinárodní společnost pro normalizaci (International Organization for Standardization - ISO). V ISO pracuje téměř 200 technických komisí (TC), které se dělí na subkomise (SC), které pro zpracování jednotlivých norem vytváří pracovní skupiny (Work Group - WG). Normalizací technických výkresů se zabývá ISO/TC 10. Koordinací mezi ISO a IEC (mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice) zajišťuje skupina Joint Work Group (JWG) IEC/TC3 + ISO/TC 10. Pro zajištění regionální technické normalizace v Evropě ( v rámci Evropské unie i dalších zemí) pracují na úkolech harmonizace národních norem, vytváření společných norem a předpisů tři organizace: Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation) Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice - CENELEC ( Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) Evropský institut pro telekomunikační normy - ETSI (European Telecommunications Standard Institute Pro označování norem uvedených nadnárodních organizací platí pravidla patrná z tabulky 1-1: organizace Označení normy (písmenná značka, číslo,...) ISO ISO pořadové číslo:rok schválení CEN EN pořadové číslo:rok schválení CENELEC IEC číslo (od výše) ISO/IEC číslo ( od výše) ETSI ETS 300 a pořadové trojčíslí Tabulka 1-1 V České republice je orgánem státní správy pro oblast technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jeho výkonnou složkou pro normalizaci je Český normalizační institut (ČSNI). Normalizace u nás je zajišťována Českými normami (ČSN). Normy mezinárodních organizací jsou do ČSN přejímány těmito způsoby: překladem jako identické ( někdy i s originálním textem) překladem s modifikacemi uvedenými jako doplňky zapracováním do ČSN (obsah i forma jsou pozměněny) převzetím originálu. Takové normy jsou (v pravém horním rohu) označeny: ČSN písmenná značka (tab.1-2), číslo. U norem ISO, které jsou identické s normou EN je označení doplněno o symbol: idt EN pořadové číslo:rok schválení Normy EN jsou do národních norem přejímány bez úprav a doplňků. Takové normy nesou v ČR označení ČSN EN pořadové číslo. Je-li taková norma identická s normou ISO je u označení připojen symbol: idt ISO pořadové číslo: rok schválení. Kromě převzatých norem (ČSN ISO..., ČSN EN..., ČSN IEC..., ČSN ETC...) jsou vydávány i české technické normy ČSN..., které se vydávají pro oblasti, kde mezinárodní normalizace dosud neproběhla. I tyto normy mohou mít převzaty některé části

15 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 15 z mezinárodních či evropských norem. ČSN jsou ve svém označení doplněny o šestimístné třídící znaky, které jsou shodné s tradičním číslováním našich norem. Kontrolní otázky 1) Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení 2) Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci 3) Kdy byla založena International Organization for Standardization - ISO 4) Uveďte názvy dvou institucí pro technickou normalizaci na úrovni České republiky

16 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 Základní normalizace grafických dokumentů 2.1 Formáty a úprava výkresových listů (ČSN ISO 5457) Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A - tabulka 2-1. Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů. Rozměry v mm Formáty řady ISO-A Prodloužené formáty Zvlášť prodloužené formáty Označení Rozměry Označení Rozměry Označení Rozměry A0 841 x A0 x 2 1) 1189 x 1682 A0 x x ) A1 594 x A1 x x 1783 A1 x x ) A2 x x 1261 A2 420 x A2 x x 1682 A2 x x 2102 A3 x x 891 A3 x x 1486 A3 297 x 420 A3 x x 1189 A3 x x A3 x x 2080 A4 x x 630 A4 x x 1261 A4 210 x 297 A4 x x 841 A4 x x 1471 A4 x x 1051 A4 x x A4 x x 1892 Poznámky: 1) tento formát odpovídá dvěma formátům A0 řady ISO-A 2) pro praktické užití se tyto formáty nedoporučují 3) rozměry jdou uvedeny ve tvaru a x b nebo b x a (obr. 2-2). Tabulka 2-1 Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost. Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámečkem z nichž větší slouží k odstřižení formátu (obr.2-1). Rámečky jsou provedeny souvislou čarou (kap. 2.4) tloušťky min. 0,5 mm. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole (kap. 2.2), které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy. Možné orientace formátu a umístění popisového pole udává obr.2-2. Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). Z obrázku 2-2 jsou patrné i šířky lemu rámečku oříznutého formátu.

17 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 17 Obr.2-1 Obr.2-2 Další předepsanou výbavu kreslicích listů tvoří (obr. 2-3): a) Středicí značky - obr. 2-3 A Tvoří je úsečky umístěné na osách souměrnosti kreslicího listu. Jejich tloušťka je min. 0,5 mm. b) Orientační značky - obr. 2-3 B Značka má tvar trojúhelníku, který je kreslený na rámci. Na výkresový list se umísťují vždy dvě značky (jedna na delší stranu a druhá na kratší stranu formátu). Jedna ze značek musí směřovat vždy ke kresliči (spodní okraj formátu). Značky se kryjí se středicími značkami. c) Značky pro oříznutí - obr. 2-3 C, D Značka je tvořena pravoúhlým rovnoramenným trojúhelníkem (délka ramen 10 mm) nebo dvěma na sebe kolmými úsečkami (tloušťka čar 2 mm, délka 10 mm). Značky se umisťují v rozích výkresového listu.

18 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obr. 2-3 Pro případy, kdy je to vhodné, lze výkresový list vybavit dalšími náležitostmi: a) Souřadnicovou sítí (obr. 2-4) Počet polí sítě musí být dělitelný dvěma. Šířka polí by měla být v mezích 25 až 75 mm. Označení polí se v jednom směru provádí písmeny velké abecedy a v druhém směru arabskými čísly normalizovaným technickým písmem (kap. 2.5). Počátek označování polí je v protilehlém rohu vůči popisovému poli. Síť se kreslí čarou min. 0,5 mm tlustou. b) Porovnávacím měřítkem Obr. 2-4 Jde o obdélníkovou lištu nejméně 100 mm dlouhou a maximálně 5 mm širokou. Má dělení po 10 mm. Měřítko nemá číselné údaje, kreslí se do lemu výkresového listu tloušťkou čáry min. 0,5 mm. Skládání výkresů (jejich kopií) se provádí na formát A4 vždy tak, aby popisové pole bylo nahoře (obr. 2-5).

19 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Popisové pole Obr. 2-5 Popisové pole obsahuje základní organizační a technické údaje dokumentu. Pro jednotlivé druhy konstrukčních dokumentů se užívají jejich různé typy: a) Základní popisové pole - používané u výkresů součástí. b) Zmenšené popisové pole - určené pro schémata a textové dokumenty. c) Zjednodušené popisové pole - používané pro druhé a další listy výkresů a schémat. Popisové pole má obsahovat zejména tyto údaje (viz též obr.2.6): 1 - číslo dokumentu (písmeno-číslicový znak), počet listů, číslo listu 2 - název dokumentu shodný s názvem na výkresu (schématu) zobrazeného předmětu 3 - jméno a podpisy pracovníků, podílejících se na tvorbě a schválení dokumentu 4 - zápis změn provedených v dokumentu po jeho vydání 5 - název (logo) organizace, která dokument zpracovala 6 - technické poznámky 7 - číslo souvisejícího soupisu položek (kusovníku) - (pokud existuje) 8 - hmotnost na výkrese zobrazených částí 9 - měřítko (měřítka) použité na výkresu 10 - specifikace materiálu (jen u výkresů součástí) 11 - údaje základního pravidla tolerování, třídy přesnosti netolerovaných rozměrů a geometrických tolerancí (obvykle jen u výkresů) 12 použitý způsob promítání (obvykle jen u výkresů) Pokud popisové pole neobsahuje příslušnou kolonku pro určitý údaj uvede se údaj nad popisové pole formou slovní poznámky nebo symbolikou danou normou. Ukázka provedení základního popisového pole užívaného ve cvičení předmětu je na obr Ukázka jiného způsobu provedení popisového pole je na obrázcích 3-81 a 3-82.

20 20 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 11, Měřítko Obr. 2-6 Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1). Doporučená měřítka pro použití na výkresech jsou uvedena v tabulce 2-2. Druh Doporučená měřítka Měřítka zvětšení 50 : 1 20 : 1 10 : 1 5 : 1 2 : 1 Skutečná velikost 1 : 1 1 : 2 1 : 5 1 :10 Měřítka zmenšení 1 : 20 1 : 50 1 :100 1 : : : : : : Tabulka 2-2 Volba měřítka výkresu je závislá na složitosti zobrazovaného předmětu. Použité měřítko a velikost zobrazovaného předmětu určují formát výkresového listu.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

2. Technická normalizace

2. Technická normalizace Kapitola 2 Technická normalizace 2. Technická normalizace Při výrobě složitých výrobků se žádný výrobce neobejde bez spolupráce s řadou jiných dodavatelů. Prakticky není možné, aby např. jednotlivé díly

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu... 7 1.2 Pomůcky pro kreslení... 7 1.3 Technika kreslení... 9 2 ZÁSADY KRESLENÍ...

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu... 7 1.2 Pomůcky pro kreslení... 7 1.3 Technika kreslení... 9 2 ZÁSADY KRESLENÍ... Obsah 5 OBSAH 1 ÚVOD.................................... 7 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu.............. 7 1.2 Pomůcky pro kreslení........................ 7 1.3 Technika kreslení...........................

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT FRVŠ. 2059/2006 OBSAH

ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT FRVŠ. 2059/2006 OBSAH OBSAH PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 1 OBECNĚ... 1 ROZDĚLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB... 1 Studie... 2 Dokumentace pro územní rozhodnutí... 2 Dokumentace pro ohlášení stavby / pro stavební povolení...

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více