Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Pavel Procházka, CSc. Ing. Zdenka Rozsívalová

2 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah ÚVOD TŘÍDĚNÍ, OZNAČOVÁNÍ A NORMALIZACE DOKUMENTŮ TŘÍDĚNÍ DOKUMENTŮ PRO PRŮMYSLOVÉ CELKY, SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ ČÍSLOVÁNÍ STRAN DOKUMENTU KÓDY JAZYKŮ A STÁTŮ OCHRANA VLASTNICTVÍ DOKUMENTŮ DRUHY TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ NORMALIZACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ NORMALIZACE GRAFICKÝCH DOKUMENTŮ FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ (ČSN ISO 5457) POPISOVÉ POLE MĚŘÍTKO DRUHY ČAR NORMALIZACE PÍSMA VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ZOBRAZOVÁNÍ OBECNĚ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ ROZMĚRŮ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ PŘEDEPISOVÁNÍ DRSNOSTI A ÚPRAV POVRCHU ZÁPIS GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ TEXTOVÉ ÚDAJE A TABULKY NA VÝKRESECH NÁLEŽITOSTI VÝKRESŮ TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE ÚVOD DRUHY TECHNOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA - ZÁKLADY TVORBY ÚVOD ZNAČKY ELEKTROTECHNICKÝCH KOMPONENT KRESLENÍ SPOJŮ NA SCHÉMATECH OZNAČOVÁNÍ KOMPONENT (PŘEDMĚTŮ) V ELEKTROTECHNICE (ČSN IEC 750) ZPŮSOBY KRESLENÍ ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT DRUHY ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT GRAFICKÁ DOKUMENTACE DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI PLOŠNÝCH SPOJŮ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU MATRIC A PŘEDLOH VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K PLOŠNÝM SPOJŮM TVORBA TECHNICKÝCH TEXTOVÝCH DOKUMENTŮ...111

3 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace ÚVODNÍ ČÁST DOKUMENTU HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTU ZÁVĚREČNÁ ČÁST DODATKY POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:

4 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Studijní program: Studium: Studijní obor: Název předmětu: Garantující ústav: Garant: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Bakalářské Mikroelektronika a technologie Materiály a technická dokumentace Elektrotechnologie Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Rozsah předmětu: 2/3 (65 hod), z toho: přednášky 26 hod Kredity: 6 cvičení 39 hod P N L C O hod kredit garant UETE Anotace: Materiály a technická dokumentace (BMTD) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Dielektrické a izolační materiály. Polovodičové materiály. Materiály pro optoelektroniku. Kompozitní materiály. Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro desky plošných spojů (DPS). Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace. Osnova: 1) Účel, význam, třídění, druhy a normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Způsoby a metody zpracování. Význam grafické informace. 2) Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/SDT, AutoCAD). 3) Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, metoda E a A, názorné zobrazení. Náležitosti výkresů součástí. Výkresy sestavení, výkresy s elektrickou montáží. 4) Elektrotechnická schémata (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Označování přípojných míst, spojů a vazeb. Způsoby a metody znázornění na schématech. 5) Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů. Druhy základních grafických dokumentů. 6) Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Informační databáze - základy, rešerše. 7) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku. Složení, struktura a řízení vlastností materiálů. Látky krystalické, amorfní a reálně nekrystalické. Pásový model vodivosti. 8) Vodivé materiály. Materiály elektrovodné a odporové. Pájky, materiály na doteky, termočlánky, pojistky. Materiály pro zátavy a soubory vývodů. Supravodiče. 9) Polovodičové materiály. Elementární a sloučeninové polovodiče. Polovodiče vlastní a příměsové. Organické polovodiče. Termodynamická rovnováha v polovodičích 10) Organické a anorganické izolační materiály. Dielektrické materiály. Piezoelektrika, elektrety. Laky, lepidla, tmely. 11) Materiály magneticky měkké a magneticky tvrdé. Fero- a ferimagnetické materiály, práškové magnetické materiály. Materiály pro záznamová média. Kovová skla. 12) Materiály pro optoelektroniku. Optická vlákna, tekuté krystaly. Displeje a zobrazovače. 13) Kompozity a plátované materiály. Materiály pro výrobu plošných spojů. Materiály a ekologie z pohledu ISO

5 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 5 Úvod Skripta Materiály a technická dokumentace, jsou určena především studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, ale i těm, kteří chtějí získat základní informace o materiálech, jejich složení, vlastnostech a aplikacích (část Materiály v elektrotechnice ), nebo se chtějí seznámit se základy tvorby technických dokumentů (část Technická dokumentace ). Skripta jsou zpracována jako učební text podporující a doplňující výuku přednášené látky povinného předmětu Materiály a technická dokumentace. V částech popisujících Materiály v elektrotechnice jsou popsány jednotlivé skupiny materiálů, jejich struktura, složení a vlastnosti, je uveden přehled a rozdělení materiálů v jednotlivých skupinách, doplněný praktickými aplikacemi. V částech týkajících se Technická dokumentace je učební text zaměřen na základy normalizace grafických dokumentů, tvorbu výkresových i technických textových dokumentů včetně značek elektrotechnických komponent a elektrotechnických schémat. Každá kapitola je doplněna souborem kontrolních otázek, ověřujících získané znalosti. Řešené a neřešené příklady pro část Materiály v elektrotechnice tvoří samostatný dokument, pro část Technická dokumentace jsou součástí učebních textů Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace počítačová a konstrukční cvičení. Učební text je doplněn seznamem literatury, z níž bylo čerpáno při psaní tohoto studijního materiálu, případně pomocí níž může čtenář dále prohlubovat a rozšiřovat znalosti v té části, která jej zajímá, nebo kde jsou informace uvedené ve skriptu pouze přehledové. Cílem učebního textu i předmětu Materiály a technická dokumentace je uvést studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu EEKR do problematiky jednak elektrotechnických materiálů, jejich vlastností a technických aplikací, jednak seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů formou manuálního zpracování dokumentu i s využitím počítačové podpory této činnosti.

6 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Třídění, označování a normalizace dokumentů Mezinárodní norma EN 61355:1997 (idt IEC 6135:1997 respektive ČSN EN 61355) Classification and designation of documents for plants, systems and equipment (Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení) stanoví Klasifikační schéma dokumentů podle informace, kterou obsahují, nezávisle na jejich formě (například bez ohledu na to, jedná-li se o výkresový nebo textový dokument). Pravidla označování dokumentů podle vztahu k objektům v nich popisovaným spolu s návodem na uspořádání, registraci a archivaci. Poznámka: Pod od termínem dokument se rozumí grafická nebo alfanumerická informace na nosiči, kterým může být papír, blána, filmový pás, videopásek, kompaktní disk (CD, DVD), disketa, pevný disk atd. 1.1 Třídění dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení Dokumenty se třídí podle: objektu ( výrobku, stavby, apod.) k němuž se vztahují obsahu informace bez ohledu na objekt, k němuž se vztahují účelu ( pro výrobu, montáž, pro kontrolu atd.) způsobu prezentace informace ( obrázek, schéma, mapa, diagram, tabulka, text atd.). Třídění dokumentů podle obsahu informace, kterou nesou, je základem třídění druhů dokumentů. Kód druhu dokumentu sestává z předznamenání (znak & ) a tří kódových písmen: OZNAČENÍ PŘEDMĚTU & A1 A2 A3 N N N DCC Pořadové číslo V označení dokumentu kódem DCC je: na prvním místě A1 kód značící technické odvětví: A řízení všeobecně B technologie všeobecně C stavitelství včetně konstrukce budov a civilního inženýrství E elektrotechnika včetně řízení, informační a komunikační techniky M strojírenství včetně inženýrských prací P inženýrské práce nejsou-li zahrnuty do strojírenství. na druhém místě označeném A2 je písmeno označující hlavní třídu: A dokumenty sloužící k popisu dokumentace B dokumenty týkající se managementu C smlouvy a jiné netechnické dokumenty D dokumenty obsahující všeobecné technické informace E dokumenty týkající se technických požadavků a dimenzování F dokumenty popisující funkci nebo chování objektu

7 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 7 L M P Q T W situační dokumenty vztahující se k dispozici (umístění) objektů apod. schémata zapojení nebo propojení mezi objekty. Informačními prvky na nich jsou: označení svorek, označení signálů, označení konců vedení, označení umístění propojovaných objektů, druh propojení apod. dokumenty vztahující se k výrobě (například seznamy materiálů, soupisy položek. Tyto dokumenty obsahují informace o typu, technických údajích, identifikačních kódech, množství;výrobci,odkazech na technické normy apod. dokumenty týkající se řízení jakosti a dokumenty týkající se bezpečnosti dokumenty (výkresy) s údaji o geometrickém tvaru a rozměrech. Informačními prvky jsou zde zobrazení (pohledy, řezy, průřezy apod.), kóty s údaji o přesnosti, značky s údaji o jakosti povrchu, přesnosti geometrického tvaru apod. záznamy o provozu (provozní protokoly). na třetím místě označeném A3 je písmeno označující podtřídu. 1.2 Číslování stran dokumentu Identifikace jednotlivých stran/listů dokumentu může být důležitá z hlediska počítačového zpracování dokumentace pro vyhledávání údajů na příslušných stranách/listech. Pořadové číslo strany/listu se odděluje od označení dokumentu lomítkem, např. OZNAČENI DOKUMENTU/ 1až XX Pořadová čísla stran/listů (maximálně 6 znaků) mohou být tvořena arabskými číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Pořadové číslo může v rámci šesti znaků zahrnovat i určitá třídicí kritéria, např. rozdělení do skupin apod. Poznámky: 1. Pořadové číslo strany/listu nemusí být ve vztahu k označení (číslu) odpovídajícího výkresu, běžně se však doplňuje indexem revize/změny, případně označením statusu (etapy vývoje dokumentu podle ISO 11442), např. předběžně, jen pro informaci na vyžádání ke schválení a následnému zveřejnění dokument je uvolněn pro... konečný stav apod. 2. Jako další doplňkovou informaci lze uvést například dvoupísmenový mezinárodni kód státu v němž byl dokument vypracován ( ISO 3166) viz kap.1.3 označení nebo kód osoby (fyzické nebo právnické} zodpovědné za vypracování dokumentu označení projektu, například interním kódem kód jazyka podle ISO 639 viz kap1.3. Označení dokumentu je vždy předmětem dohody mezi zpracovatelem a příjemcem dokumentu.

8 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně V informačním poli dokumentu (podle ČSN EN titulní rámeček ) se uvádějí potřebné informace včetně pořadového čísla strany. Příklad možného uspořádání informačního pole dokumentu je na obrázku 1-1. Název: Dodavatel: Předmět: DCC: Poř.číslo strany: Schéma: Název (logo) Jazyk: Projekt: Počet stran: zpracovatelské organizace dokumentu Revize: Číslo dokumentu: Strana: Obr Kódy jazyků a států Podle mezinárodní normy ISO 639 Codes for the names of languages se národní jazyky označují písmenovým kódem použitelným k různým účelům, např. jako jedna z doplňkových informací v označeni dokumentu. Příklady: angličtina en japonština ja čeština cz němčina de čínština zh norština no dánština da portugalština pt francouzština fr ruština ru holandština nl španělština es italština it švédština sv Písmenové kódy pro označeni jednotlivých států jsou uvedeny v mezinárodni normě ISO 3166:1993 Codes for the representation of names of countries. Norma uvádí jednak kódy dvoupísmenové (ISO alpha-2 country code), jednak kódy třípísmenové (ISO alpha-3 country code) a rovněž kódy číselné skládající se ze tří číslic (ISO numeric- 3 country code). Tyto kódy jsou stanoveny Statistickým úřadem Spojených národů. Příklady: Austrálie...AU AUS 036 Německo... DE DEU 276 Belgie...BE BEL 056 Nizozemsko...NL NLD 528 Česká republika.cz CZE 203 Norsko... NO NOR 578 Čína...CN CHN 156 Polsko... PO POL 616 Dánsko...DK DNK 208 Rakousko...AT AUT 040 Egypt...EG EGY 818 Rusko...RU RUS 643 Finsko...FI FIN 246 Řecko...GR GRC 300 Francie...FR FRA 250 Slovensko... SK SVK 703 Itálie...IT ITA 380 Spojené království GB GBR 820 Japonsko...JP JPN 392 Španělsko... ES ESP 724 Kanada. CA CAN 124 Švédsko... SE SWE 752 Maďarsko...HU HUN 348 USA...US USA 840

9 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Ochrana vlastnictví dokumentů Pokud zákonné předpisy upravují ochranu autorství resp. vlastnictví nejen k dílům literárním a hudebním, či jim podobným, ale i k duševnímu vlastnictví obsahu technických, textových a výkresových dokumentů, pak je možné užít i na takových dokumentech značku pro ochranu vyplývající z autorského zákona a není nutné na dokument umisťovat další nápisy. V mnoha státech však není zákonnými předpisy zakázáno neautorizované kopírování dokumentace, například výkresů. Pak je vhodné každý dokument opatřit doložkou zakazující jeho kopírování bez souhlasu vlastníka práv Doložka se umisťuje na nosiči (např. nálepka s textem na disketě) a na začátku i na konci souboru dat. Podle mezinárodní normy (v návrhu) ISO/CD Technical product documentation - Protection marks for restricting the use of documents and products (Dokumentace technických výrobků - Ochranné značky omezující zneužití dokumentů a výrobků) se používá těchto nápisů: česky: Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru nebo výtvarného návrhu. anglicky: The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration. francouzsky: Toute communication ou reproduction, de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu son interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquem.ent a cette regle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérets. Tous droits réservés pour Ie cas de la délivrance ďun brevet, ďun modele ďutilité ou ďun modele de présentation. německy: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet Zuwiderbandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Uvedená znění jsou označována jako úplná, nezkrácená. Lze použít i zkráceného znění, například OCHRANNÝ TEXT PODLE ISO V případě, že zákonné předpisy rozšiřují autorské právo i například na výkresovou dokumentaci, postačí označit dokument značkou autorského práva (copyrightu). Označení sestává ze značky copyrightu, případně slova COPYRIGHT, jména vlastníka autorských práv, letopočtu vydání dokumentu, například: (vlastník autorských práv), 2000 nebo Copyright (vlastník autorských práv), 2000 V některých případech lze užít nápisu copyright reserved, v češtině všechna práva vyhrazena.

10 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Po změnách provedených v dokumentu a v případě dalších vydání dokumentů se uvede původní letopočet vydání a může se uvést i letopočet vydání revidovaného dokumentu, čímž se prodlouží doba ochrany autorského práva, například: Poznámka: (vlastník autorských práv), 1997, 1998 Značka odpovídá článku III odstavce 1 Světové úmluvy o autorských právech (World Copyright Convention). Ochrana registrovaného patentu: Norma ISO uvádí i značku pro ochranu registrovaného patentu písmenem P v kroužku a třemi dalšími údaji: kódem státu podle WIPO ST.3 (odpovídá mezinárodní normě ISO 3166 s dodatkem kódů mezinárodních organizací spadajících pod ochranu komerčních zákonů) viz poznámka níže číslem publikace písmenným kódem podle WIPO ST.16. Například: Ochrana průmyslového vzoru: ES C2 Skladba značky pro ochranu průmyslového vzoru je podobná s písmenem U v kroužku: Ochrana výtvarného návrhu: U Pro ochranu výtvarného návrhu se použije značky složené z písmene D v kroužku, kódu státu a čísla registrace návrhu, například: Poznámky: D Uvedené ochranné značky se užívají například při publikování chráněných dokumentů nebo výrobků v katalozích, nabídkách apod. Užití značky ochrany průmyslového vzoru, patentu nebo konstrukčního či výtvarného návrhu je vhodné v případech jejich předvádění, popisu, výkladu jejich funkce například při různých technických školeních, v učebnicích, na veletrzích apod. Zkratka WIPO označuje Světovou organizaci pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization ). 1.5 Druhy technických dokumentů Technické dokumenty je možno třídit podle různých hledisek a to především: podle druhu přenášené informace: Textové dokumenty - kap. 7 Sem patří především různé druhy technických zpráv, kusovníky, seznamy a pod.

11 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 11 Technická zpráva (technical report) patří mezi textové dokumenty obvykle provázející výkresovou dokumentaci. Může obsahovat výpočty a vysvětlující text nebo technické požadavky, často je to zpráva o výsledcích měření, kontrole parametrů zařízení, o statickém posouzení konstrukce apod. Vědecká zpráva (scientific report) popisuje výsledky vědeckého výzkumu nebo stav řešení vědeckého problému. Mezi tyto dokumenty se řadí například výzkumné zprávy, může se k nim řadit i diplomová práce, popř. ročníková práce vycházející z řešení projektů apod. Grafické dokumenty - kap. 3, kap. 5 Do této skupiny se řadí především výkresová dokumentace, schémata ( elektrotechnická, kinematická, hydraulická, pneumatická, energetická, atd.), grafy, diagramy, plány apod. Význam grafického dokumentu (pokud je zpracován podle platných norem) spočívá v jeho vysoké vypovídací hodnotě. podle určení dokumentace: Konstrukční dokumentace kap. 3, kap. 5 Mezi druhy konstrukčních dokumentů patří zejména: výkres součásti - obsahuje zobrazení součásti a údaje k jejímu definování výkres sestavení - obsahuje zobrazení sestavy výrobku (montážní jednotky) výkres podsestavy - obsahuje zobrazení smontovaných součástí, které budou montovány do výrobku jako celek soupis položek (kusovník) výkres polotovaru technické podmínky montážní výkres dispoziční výkres seznamy opravárenské dokumenty schéma technická zpráva obrysový výkres teoretický výkres výkres pro přepravu provozní dokumenty Hlavními grafickými dokumenty, které nesou základní informace pro realizaci výrobku, jsou výkres součásti a výkres sestavení (kap. 3). V elektrotechnickém průmyslu pak ještě různé druhy elektrotechnických schémat (kap. 5) po případě další speciální dokumenty jako je dokumentace pro výrobu desek plošných spojů (kap.6) atd. Výkresy součástí. Slouží jako hlavní dokument pro výrobu a kontrolu součástí, z nichž se skládá montážní jednotka (výrobek). Každá vyráběná součást má svůj vlastní výkres, který musí obsahovat zejména: efektivní zobrazení součásti údaje o rozměrech a jejich přesnosti potřebné údaje o přesnosti tvarů a poloh údaje o drsnosti povrchu a jeho úpravách technické požadavky formou textů a tabulek popisové pole.

12 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Výkres sestavení Slouží k montáži sestavy nebo podsestavy i její kontrole. Obsahuje především: zobrazení montážní jednotky tak, aby (spolu s technologickým postupem montáže) umožňovalo montáž výrobku (časté je užití mnoha řezů, aby byla viditelná vnitřní struktura sestavení) pozice (číselné označení) v sestavení použitých podsestav, součástí, normalizovaných součástí a pomocných materiálů hlavní rozměry (délka, šířka, výška, připojovací rozměry) udané příslušnými kótami údaje požadavků (rozměrů, drsností, úprav), které se mají realizovat až při montáži nebo kontrolovat po montáži údaje o spojích (svary, pájené spoje, atd.) texty a tabulky s technickými požadavky popisové pole a kusovník. Ten může být proveden i na samostatných listech. Výklad k požadavkům na výkresy- viz kapitolu 3. Výklad k požadavkům na elektrotechnická schémata viz kapitolu 5. Výklad k požadavkům na desky plošných spojů - viz kapitolu 6. Technologická dokumentace kap 4. Do této skupiny patří především technologické postupy, návody, technologické předpisy ale i programové vybavení pro řízení výrobních procesů. Mezi další druhy podle určení patří např.: Patentová dokumentace. Obchodně-technická dokumentace. Dokumentace pro provoz. podle způsobu zpracování Dokumentaci podle užitých prostředků pro její zpracování lze dělit na dokumentaci zpracovanou klasickými postupy a dokumentaci z pracovanou počítačovými podporami. V oblasti konstrukce se používají různé systémy CAD (Computer Aided Desing Počítačově podporované konstruování (navrhování)). Tyto systémy jsou obvykle v současné době součástí systémů elektronické definice výrobku (EPD Electronics Product Definition), které spolupracují se systémy elektronické správy technických dat PDM (Product Data Management). Ty jsou nezbytností v situaci, kdy je nasazena komplexní počítačová podpora v oblasti návrhu i vlastní výroby a prakticky celá dokumentace výrobku je zpracována formou elektronických informací, které je nutno spravovat, udržovat a mít vždy v aktuální podobě k dispozici. Obrázek 1-2 představuje počítačové podpory uplatňované v oblasti přípravy výroby a výroby jako takové. Obr.1-3 ukazuje vývoj v oblasti těchto počítačových podpor a obrázek 1-4 představuje schéma funkce systémů EPD a PDM.

13 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 13 Obr.1-2 Genese počítačových podpor TPV: a) první fáze ( ) návrh konstr. příprava dílčí řešení - ostrůvky PP technolog. příprava výroba Schema funkce EPD +PDM vkládání informací čtení informací vkládání dílčích informací b) druhá fáze (konec XX.století) návrh analýza modifikace CAD CAM přenos informací-papírové dokumenty konstr. příprava technol. příprava komplex.řešení výroba PDM EPD CAD/CAM = CAE CIM přenos informací -elektronická definice výrobků (EPD) Obr.1-3 Obr Normalizace technické dokumentace Dokumentace musí být zpracována tak, aby byla srozumitelná a jednoznačná pro široký okruh technických pracovníků, kteří s ní přijdou do styku a to bez dalších doplňujících informací a pokynů.to umožňuje dodržení příslušných norem při jejím zpracování. Čím širší je platnost norem, tím větší je okruh techniků, kteří mohou s dokumentací pracovat. Průmyslově vyspělé státy se proto snaží o to, aby normalizační činnost probíhala na mezinárodní úrovni.

14 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Mezinárodní federace normalizačních společností (International standards Association -ISA) byla založena r.1926, ale v průběhu druhé světové války zastavila činnost. V r byla založena Mezinárodní společnost pro normalizaci (International Organization for Standardization - ISO). V ISO pracuje téměř 200 technických komisí (TC), které se dělí na subkomise (SC), které pro zpracování jednotlivých norem vytváří pracovní skupiny (Work Group - WG). Normalizací technických výkresů se zabývá ISO/TC 10. Koordinací mezi ISO a IEC (mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice) zajišťuje skupina Joint Work Group (JWG) IEC/TC3 + ISO/TC 10. Pro zajištění regionální technické normalizace v Evropě ( v rámci Evropské unie i dalších zemí) pracují na úkolech harmonizace národních norem, vytváření společných norem a předpisů tři organizace: Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation) Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice - CENELEC ( Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) Evropský institut pro telekomunikační normy - ETSI (European Telecommunications Standard Institute Pro označování norem uvedených nadnárodních organizací platí pravidla patrná z tabulky 1-1: organizace Označení normy (písmenná značka, číslo,...) ISO ISO pořadové číslo:rok schválení CEN EN pořadové číslo:rok schválení CENELEC IEC číslo (od výše) ISO/IEC číslo ( od výše) ETSI ETS 300 a pořadové trojčíslí Tabulka 1-1 V České republice je orgánem státní správy pro oblast technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jeho výkonnou složkou pro normalizaci je Český normalizační institut (ČSNI). Normalizace u nás je zajišťována Českými normami (ČSN). Normy mezinárodních organizací jsou do ČSN přejímány těmito způsoby: překladem jako identické ( někdy i s originálním textem) překladem s modifikacemi uvedenými jako doplňky zapracováním do ČSN (obsah i forma jsou pozměněny) převzetím originálu. Takové normy jsou (v pravém horním rohu) označeny: ČSN písmenná značka (tab.1-2), číslo. U norem ISO, které jsou identické s normou EN je označení doplněno o symbol: idt EN pořadové číslo:rok schválení Normy EN jsou do národních norem přejímány bez úprav a doplňků. Takové normy nesou v ČR označení ČSN EN pořadové číslo. Je-li taková norma identická s normou ISO je u označení připojen symbol: idt ISO pořadové číslo: rok schválení. Kromě převzatých norem (ČSN ISO..., ČSN EN..., ČSN IEC..., ČSN ETC...) jsou vydávány i české technické normy ČSN..., které se vydávají pro oblasti, kde mezinárodní normalizace dosud neproběhla. I tyto normy mohou mít převzaty některé části

15 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 15 z mezinárodních či evropských norem. ČSN jsou ve svém označení doplněny o šestimístné třídící znaky, které jsou shodné s tradičním číslováním našich norem. Kontrolní otázky 1) Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení 2) Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci 3) Kdy byla založena International Organization for Standardization - ISO 4) Uveďte názvy dvou institucí pro technickou normalizaci na úrovni České republiky

16 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 Základní normalizace grafických dokumentů 2.1 Formáty a úprava výkresových listů (ČSN ISO 5457) Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A - tabulka 2-1. Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů. Rozměry v mm Formáty řady ISO-A Prodloužené formáty Zvlášť prodloužené formáty Označení Rozměry Označení Rozměry Označení Rozměry A0 841 x A0 x 2 1) 1189 x 1682 A0 x x ) A1 594 x A1 x x 1783 A1 x x ) A2 x x 1261 A2 420 x A2 x x 1682 A2 x x 2102 A3 x x 891 A3 x x 1486 A3 297 x 420 A3 x x 1189 A3 x x A3 x x 2080 A4 x x 630 A4 x x 1261 A4 210 x 297 A4 x x 841 A4 x x 1471 A4 x x 1051 A4 x x A4 x x 1892 Poznámky: 1) tento formát odpovídá dvěma formátům A0 řady ISO-A 2) pro praktické užití se tyto formáty nedoporučují 3) rozměry jdou uvedeny ve tvaru a x b nebo b x a (obr. 2-2). Tabulka 2-1 Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost. Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámečkem z nichž větší slouží k odstřižení formátu (obr.2-1). Rámečky jsou provedeny souvislou čarou (kap. 2.4) tloušťky min. 0,5 mm. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole (kap. 2.2), které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy. Možné orientace formátu a umístění popisového pole udává obr.2-2. Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). Z obrázku 2-2 jsou patrné i šířky lemu rámečku oříznutého formátu.

17 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 17 Obr.2-1 Obr.2-2 Další předepsanou výbavu kreslicích listů tvoří (obr. 2-3): a) Středicí značky - obr. 2-3 A Tvoří je úsečky umístěné na osách souměrnosti kreslicího listu. Jejich tloušťka je min. 0,5 mm. b) Orientační značky - obr. 2-3 B Značka má tvar trojúhelníku, který je kreslený na rámci. Na výkresový list se umísťují vždy dvě značky (jedna na delší stranu a druhá na kratší stranu formátu). Jedna ze značek musí směřovat vždy ke kresliči (spodní okraj formátu). Značky se kryjí se středicími značkami. c) Značky pro oříznutí - obr. 2-3 C, D Značka je tvořena pravoúhlým rovnoramenným trojúhelníkem (délka ramen 10 mm) nebo dvěma na sebe kolmými úsečkami (tloušťka čar 2 mm, délka 10 mm). Značky se umisťují v rozích výkresového listu.

18 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obr. 2-3 Pro případy, kdy je to vhodné, lze výkresový list vybavit dalšími náležitostmi: a) Souřadnicovou sítí (obr. 2-4) Počet polí sítě musí být dělitelný dvěma. Šířka polí by měla být v mezích 25 až 75 mm. Označení polí se v jednom směru provádí písmeny velké abecedy a v druhém směru arabskými čísly normalizovaným technickým písmem (kap. 2.5). Počátek označování polí je v protilehlém rohu vůči popisovému poli. Síť se kreslí čarou min. 0,5 mm tlustou. b) Porovnávacím měřítkem Obr. 2-4 Jde o obdélníkovou lištu nejméně 100 mm dlouhou a maximálně 5 mm širokou. Má dělení po 10 mm. Měřítko nemá číselné údaje, kreslí se do lemu výkresového listu tloušťkou čáry min. 0,5 mm. Skládání výkresů (jejich kopií) se provádí na formát A4 vždy tak, aby popisové pole bylo nahoře (obr. 2-5).

19 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Popisové pole Obr. 2-5 Popisové pole obsahuje základní organizační a technické údaje dokumentu. Pro jednotlivé druhy konstrukčních dokumentů se užívají jejich různé typy: a) Základní popisové pole - používané u výkresů součástí. b) Zmenšené popisové pole - určené pro schémata a textové dokumenty. c) Zjednodušené popisové pole - používané pro druhé a další listy výkresů a schémat. Popisové pole má obsahovat zejména tyto údaje (viz též obr.2.6): 1 - číslo dokumentu (písmeno-číslicový znak), počet listů, číslo listu 2 - název dokumentu shodný s názvem na výkresu (schématu) zobrazeného předmětu 3 - jméno a podpisy pracovníků, podílejících se na tvorbě a schválení dokumentu 4 - zápis změn provedených v dokumentu po jeho vydání 5 - název (logo) organizace, která dokument zpracovala 6 - technické poznámky 7 - číslo souvisejícího soupisu položek (kusovníku) - (pokud existuje) 8 - hmotnost na výkrese zobrazených částí 9 - měřítko (měřítka) použité na výkresu 10 - specifikace materiálu (jen u výkresů součástí) 11 - údaje základního pravidla tolerování, třídy přesnosti netolerovaných rozměrů a geometrických tolerancí (obvykle jen u výkresů) 12 použitý způsob promítání (obvykle jen u výkresů) Pokud popisové pole neobsahuje příslušnou kolonku pro určitý údaj uvede se údaj nad popisové pole formou slovní poznámky nebo symbolikou danou normou. Ukázka provedení základního popisového pole užívaného ve cvičení předmětu je na obr Ukázka jiného způsobu provedení popisového pole je na obrázcích 3-81 a 3-82.

20 20 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 11, Měřítko Obr. 2-6 Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1). Doporučená měřítka pro použití na výkresech jsou uvedena v tabulce 2-2. Druh Doporučená měřítka Měřítka zvětšení 50 : 1 20 : 1 10 : 1 5 : 1 2 : 1 Skutečná velikost 1 : 1 1 : 2 1 : 5 1 :10 Měřítka zmenšení 1 : 20 1 : 50 1 :100 1 : : : : : : Tabulka 2-2 Volba měřítka výkresu je závislá na složitosti zobrazovaného předmětu. Použité měřítko a velikost zobrazovaného předmětu určují formát výkresového listu.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro obor Elektrotechnika 2. Normalizace... 7 2.1. Základní pojmy... 7 2.2. Druhy norem... 7 2.3. Druhy technických výkresů 8 2.4. Formáty výkresů 8 2.5. Úprava výkresového listu...

Více

Normalizace v technické dokumentaci

Normalizace v technické dokumentaci Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy Normalizace v technické dokumentaci Při výrobě složitých výrobků je nutná spolupráce výrobce

Více

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation)

Více

Základní pojmy a pravidla kótování

Základní pojmy a pravidla kótování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy a pravidla kótování Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo

Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo Měřítka Měřítka zmenšení (1 : 10000 až 1 : 2) skutečné (1 : 1) zvětšení

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Cvičení č. I. Čáry a písmo 1 Druhy čar Na technických

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Volba a počet obrazů

Volba a počet obrazů Volba a počet obrazů Všeobecné zásady: kreslí se nejmenší počet obrazů potřebný k úplnému a jednoznačnému zobrazení předmětu, jako hlavní zobrazení se volí ten obraz, který nejúplněji ukazuje tvar a rozměry

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) 1 NEŽ SE ZAČNE Pro úspěšné zvládnutí technického kreslení je nutno spojit : teoretické znalosti, logické myšlení, praktické dovednosti. CÍL STUDIA Cílem předmětu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Cvičení č. I. Formáty výkresů 1 Formáty výkresů

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení jehlanu s čtvercovou podstavou Kreslení obrazů součástí Zobrazování

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH 1 PRAVIDLA

Více

Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech.

Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech. 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech. Cílem je čtení, kreslení jednoduchých

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.5 Řezy a průřezy těles Mnoho součástek - tvarové podrobnosti uvnitř součástky díry, vyfrézované otvory. Lze zobrazit skrytými čarami v mnoha případech na úkor názornosti,

Více

Materiály a Technická dokumentace část: Technická dokumentace

Materiály a Technická dokumentace část: Technická dokumentace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a Technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu:

Více

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009 ZS 2009 technické kreslení - souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjadřování v různých vědních, technických a výrobních oborech úkolem technického kreslení je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

Konstruktivní geometrie a technické kreslení

Konstruktivní geometrie a technické kreslení Konstruktivní geometrie a technické kreslení Základy technického kreslení Petr Liška Mendelova univerzita 23.11.2015 Petr Liška (Mendelova univerzita) Konstruktivní geometrie a technické kreslení 23.11.2015

Více

1. Technické zobrazování str.11-84

1. Technické zobrazování str.11-84 1. Technické zobrazování str.11-84 Co je technické kreslení společný název pro všechny druhy kreslení ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dalších oborech K čemu slouží TK k dorozumívání mezi

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran

Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran Kótování sklonu Sklon plochy nebo přímky, popř.

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Definice řezu a průřezu

Definice řezu a průřezu Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: řezy a průřezy 1) Definice a značení řezů a průřezů 2) Druhy řezů 3) Šrafování Definice řezu a průřezu řez průřez - zobrazuje rovinu řezu a objekty ležící

Více

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace OBSAH Úvod... 8 1 Mezinárodní technická normalizace 1.1 Mezinárodní normalizační organizace... 9 1.2 Technické komise ISO... 9 1.3 Návrhy mezinárodních norem... 9 1.4 Regionální technická normalizace v

Více

Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin

Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin Řezy a průřezy Řez je zobrazení předmětu rozříznutého myšlenou rovinou nebo několika rovinami či zakřivenou plochou. Zobrazují se pouze ty části, které leží v rovině řezu a za rovinou řezu. Obr. 1. Vznik

Více

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole 1. Popisové pole Na každém výkrese musí být popisové pole podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů. Toto popisové pole platí

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KURZ BO04 PRACOVNÍ KOPIE ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KURZ BO04 PRACOVNÍ KOPIE 1 NÁZVOSLOVÍ 1.1 UCELENÁ ČÁST KONSTRUKCE část kovové konstrukce, která sestává z dílců vzájemně spojených ve

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování

ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování Technické kreslení slouží k vyjadřování a sdělování představ a myšlenek techniků, je řečí techniků příslušného oboru. Str.

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy... 2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy... 7 3. Zobrazování na strojírenském

Více

Zjednodušování pohledů ve výkresech

Zjednodušování pohledů ve výkresech Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: zjednodušení výkresů (pohledů) 1) Shodné pohledy, souměrné pohledy a místní pohledy 2) Přerušení obrazu, tvarové podrobnosti a opakující se prvky 3) Součásti

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY) ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Výkresy sestavení Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

O TN se dnešní vyspělá výroba opírá ve všech oborech. To umožňuje:

O TN se dnešní vyspělá výroba opírá ve všech oborech. To umožňuje: Technické myšlení předpokládá schopnost vyjádřit představu graficky. Buďto náčrtem kresleným od ruky nebo výkresem zhotoveným kreslícími pomůckami nebo počítačem. Je žádoucí, aby všichni, kdo přicházejí

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1 Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 9. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1 Ročník: I. Technické kreslení Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4 Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo

Více

VY_52_INOVACE_H 01 31

VY_52_INOVACE_H 01 31 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Zobrazování závitů na součástech Obrázek 1 šroubový spoj v řezu 1.1. Názvosloví závitů Závit je nejdůležitější

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro mistry

Správné čtení výkresové dokumentace pro mistry STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro mistry Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

Definice kótování. Základní vlastnosti kótování

Definice kótování. Základní vlastnosti kótování Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: úvod do kótování 1) Základní pojmy kótování 2) Pravidla zobrazování kót 3) Kótování od základny, řetězové a smíšené kótování 4) Funkční a technologické kótování

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

2. Technická normalizace

2. Technická normalizace Kapitola 2 Technická normalizace 2. Technická normalizace Při výrobě složitých výrobků se žádný výrobce neobejde bez spolupráce s řadou jiných dodavatelů. Prakticky není možné, aby např. jednotlivé díly

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

8/3.6.14 VÝKRESY A ROZMĚRY DRÁŽKOVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBOJŮ

8/3.6.14 VÝKRESY A ROZMĚRY DRÁŽKOVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBOJŮ STRJNICKÁ PŘÍRUČKA část 8, díl 3, kapitola 6.14, str. 1 8/3.6.14 VÝKRESY A RZMĚRY DRÁŽKVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBJŮ Rýhování na hřídeli se zobrazuje tlustými souvislými čarami, postačí jen jejich naznačení, viz

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 3 Emil Jirák Ondřej Ekrt

Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 3 Emil Jirák Ondřej Ekrt Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 3 Emil Jirák Ondřej Ekrt Výkres sestavy Výkres sestavy jednotlivých součástí (detailů) se převážně vyhotovuje:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing.Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing.Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing.Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy...2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy...6 2.1 Promítání v prvním kvadrantu...6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Použité zdroje a odkazy: Nápověda Corel Draw X6, J. Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

Použité zdroje a odkazy: Nápověda Corel Draw X6, J. Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi Označení materiálu: Autor: Mgr. Ludmila Krčmářová VY_32_INOVACE_PoGra1709 Tematický celek: Corel DrawX6 Učivo (téma): Kótování v Corel Draw Stručná Charakteristika: Využití nástrojů CD vhodných na kótování

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 51_výkres řezu Svislý řez objektem Ing.

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.01 2002 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů ČSN ISO 128-30 01 3114 Březen Technical drawings - General principles of

Více

Přednáška č.1 Normalizace a promítání

Přednáška č.1 Normalizace a promítání Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.1 Normalizace a promítání Technická normalizace je strategický nástroj. Pokud ho podnik využívá, přináší mu úspěch na trhu, v opačném případě se setká s neúspěchem Normalizace

Více

11.3 Technické výkresy

11.3 Technické výkresy Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výkresová část. enýrství

Výkresová část. enýrství Výkresová část půdorysy jednotlivých podlaží se schematickým zakreslením otopných těles (u ostatních spotřebičů se označí jejich druh a typ), expanzních nádob, horizontálně vedeného potrubí s označením

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Technická dokumentace (DOK) Patří mezi nejdůležitější formy

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče

Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.753.1:744.4 Říjen 1992 Všeobecné tolerance NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ ČSN ISO 2768-1 01 4240 General tolerances - Part 1: Tolerances for linear

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 32_Půdorys 1.nadzemního podlaží rodinného domu Téma: Půdorys

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Kreslení schémat základní pojmy

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více