Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Pavel Procházka, CSc. Ing. Zdenka Rozsívalová

2 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah ÚVOD TŘÍDĚNÍ, OZNAČOVÁNÍ A NORMALIZACE DOKUMENTŮ TŘÍDĚNÍ DOKUMENTŮ PRO PRŮMYSLOVÉ CELKY, SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ ČÍSLOVÁNÍ STRAN DOKUMENTU KÓDY JAZYKŮ A STÁTŮ OCHRANA VLASTNICTVÍ DOKUMENTŮ DRUHY TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ NORMALIZACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ NORMALIZACE GRAFICKÝCH DOKUMENTŮ FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ (ČSN ISO 5457) POPISOVÉ POLE MĚŘÍTKO DRUHY ČAR NORMALIZACE PÍSMA VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ZOBRAZOVÁNÍ OBECNĚ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ ROZMĚRŮ NA VÝKRESECH UDÁVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ PŘEDEPISOVÁNÍ DRSNOSTI A ÚPRAV POVRCHU ZÁPIS GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ TEXTOVÉ ÚDAJE A TABULKY NA VÝKRESECH NÁLEŽITOSTI VÝKRESŮ TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE ÚVOD DRUHY TECHNOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA - ZÁKLADY TVORBY ÚVOD ZNAČKY ELEKTROTECHNICKÝCH KOMPONENT KRESLENÍ SPOJŮ NA SCHÉMATECH OZNAČOVÁNÍ KOMPONENT (PŘEDMĚTŮ) V ELEKTROTECHNICE (ČSN IEC 750) ZPŮSOBY KRESLENÍ ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT DRUHY ELEKTROTECHNICKÝCH SCHÉMAT GRAFICKÁ DOKUMENTACE DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI PLOŠNÝCH SPOJŮ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU MATRIC A PŘEDLOH VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K PLOŠNÝM SPOJŮM TVORBA TECHNICKÝCH TEXTOVÝCH DOKUMENTŮ...111

3 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace ÚVODNÍ ČÁST DOKUMENTU HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTU ZÁVĚREČNÁ ČÁST DODATKY POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:

4 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Studijní program: Studium: Studijní obor: Název předmětu: Garantující ústav: Garant: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Bakalářské Mikroelektronika a technologie Materiály a technická dokumentace Elektrotechnologie Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Rozsah předmětu: 2/3 (65 hod), z toho: přednášky 26 hod Kredity: 6 cvičení 39 hod P N L C O hod kredit garant UETE Anotace: Materiály a technická dokumentace (BMTD) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Dielektrické a izolační materiály. Polovodičové materiály. Materiály pro optoelektroniku. Kompozitní materiály. Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro desky plošných spojů (DPS). Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace. Osnova: 1) Účel, význam, třídění, druhy a normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Způsoby a metody zpracování. Význam grafické informace. 2) Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/SDT, AutoCAD). 3) Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, metoda E a A, názorné zobrazení. Náležitosti výkresů součástí. Výkresy sestavení, výkresy s elektrickou montáží. 4) Elektrotechnická schémata (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Označování přípojných míst, spojů a vazeb. Způsoby a metody znázornění na schématech. 5) Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů. Druhy základních grafických dokumentů. 6) Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Informační databáze - základy, rešerše. 7) Materiály pro elektrotechniku a elektroniku. Složení, struktura a řízení vlastností materiálů. Látky krystalické, amorfní a reálně nekrystalické. Pásový model vodivosti. 8) Vodivé materiály. Materiály elektrovodné a odporové. Pájky, materiály na doteky, termočlánky, pojistky. Materiály pro zátavy a soubory vývodů. Supravodiče. 9) Polovodičové materiály. Elementární a sloučeninové polovodiče. Polovodiče vlastní a příměsové. Organické polovodiče. Termodynamická rovnováha v polovodičích 10) Organické a anorganické izolační materiály. Dielektrické materiály. Piezoelektrika, elektrety. Laky, lepidla, tmely. 11) Materiály magneticky měkké a magneticky tvrdé. Fero- a ferimagnetické materiály, práškové magnetické materiály. Materiály pro záznamová média. Kovová skla. 12) Materiály pro optoelektroniku. Optická vlákna, tekuté krystaly. Displeje a zobrazovače. 13) Kompozity a plátované materiály. Materiály pro výrobu plošných spojů. Materiály a ekologie z pohledu ISO

5 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 5 Úvod Skripta Materiály a technická dokumentace, jsou určena především studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, ale i těm, kteří chtějí získat základní informace o materiálech, jejich složení, vlastnostech a aplikacích (část Materiály v elektrotechnice ), nebo se chtějí seznámit se základy tvorby technických dokumentů (část Technická dokumentace ). Skripta jsou zpracována jako učební text podporující a doplňující výuku přednášené látky povinného předmětu Materiály a technická dokumentace. V částech popisujících Materiály v elektrotechnice jsou popsány jednotlivé skupiny materiálů, jejich struktura, složení a vlastnosti, je uveden přehled a rozdělení materiálů v jednotlivých skupinách, doplněný praktickými aplikacemi. V částech týkajících se Technická dokumentace je učební text zaměřen na základy normalizace grafických dokumentů, tvorbu výkresových i technických textových dokumentů včetně značek elektrotechnických komponent a elektrotechnických schémat. Každá kapitola je doplněna souborem kontrolních otázek, ověřujících získané znalosti. Řešené a neřešené příklady pro část Materiály v elektrotechnice tvoří samostatný dokument, pro část Technická dokumentace jsou součástí učebních textů Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace počítačová a konstrukční cvičení. Učební text je doplněn seznamem literatury, z níž bylo čerpáno při psaní tohoto studijního materiálu, případně pomocí níž může čtenář dále prohlubovat a rozšiřovat znalosti v té části, která jej zajímá, nebo kde jsou informace uvedené ve skriptu pouze přehledové. Cílem učebního textu i předmětu Materiály a technická dokumentace je uvést studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu EEKR do problematiky jednak elektrotechnických materiálů, jejich vlastností a technických aplikací, jednak seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů formou manuálního zpracování dokumentu i s využitím počítačové podpory této činnosti.

6 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Třídění, označování a normalizace dokumentů Mezinárodní norma EN 61355:1997 (idt IEC 6135:1997 respektive ČSN EN 61355) Classification and designation of documents for plants, systems and equipment (Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení) stanoví Klasifikační schéma dokumentů podle informace, kterou obsahují, nezávisle na jejich formě (například bez ohledu na to, jedná-li se o výkresový nebo textový dokument). Pravidla označování dokumentů podle vztahu k objektům v nich popisovaným spolu s návodem na uspořádání, registraci a archivaci. Poznámka: Pod od termínem dokument se rozumí grafická nebo alfanumerická informace na nosiči, kterým může být papír, blána, filmový pás, videopásek, kompaktní disk (CD, DVD), disketa, pevný disk atd. 1.1 Třídění dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení Dokumenty se třídí podle: objektu ( výrobku, stavby, apod.) k němuž se vztahují obsahu informace bez ohledu na objekt, k němuž se vztahují účelu ( pro výrobu, montáž, pro kontrolu atd.) způsobu prezentace informace ( obrázek, schéma, mapa, diagram, tabulka, text atd.). Třídění dokumentů podle obsahu informace, kterou nesou, je základem třídění druhů dokumentů. Kód druhu dokumentu sestává z předznamenání (znak & ) a tří kódových písmen: OZNAČENÍ PŘEDMĚTU & A1 A2 A3 N N N DCC Pořadové číslo V označení dokumentu kódem DCC je: na prvním místě A1 kód značící technické odvětví: A řízení všeobecně B technologie všeobecně C stavitelství včetně konstrukce budov a civilního inženýrství E elektrotechnika včetně řízení, informační a komunikační techniky M strojírenství včetně inženýrských prací P inženýrské práce nejsou-li zahrnuty do strojírenství. na druhém místě označeném A2 je písmeno označující hlavní třídu: A dokumenty sloužící k popisu dokumentace B dokumenty týkající se managementu C smlouvy a jiné netechnické dokumenty D dokumenty obsahující všeobecné technické informace E dokumenty týkající se technických požadavků a dimenzování F dokumenty popisující funkci nebo chování objektu

7 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 7 L M P Q T W situační dokumenty vztahující se k dispozici (umístění) objektů apod. schémata zapojení nebo propojení mezi objekty. Informačními prvky na nich jsou: označení svorek, označení signálů, označení konců vedení, označení umístění propojovaných objektů, druh propojení apod. dokumenty vztahující se k výrobě (například seznamy materiálů, soupisy položek. Tyto dokumenty obsahují informace o typu, technických údajích, identifikačních kódech, množství;výrobci,odkazech na technické normy apod. dokumenty týkající se řízení jakosti a dokumenty týkající se bezpečnosti dokumenty (výkresy) s údaji o geometrickém tvaru a rozměrech. Informačními prvky jsou zde zobrazení (pohledy, řezy, průřezy apod.), kóty s údaji o přesnosti, značky s údaji o jakosti povrchu, přesnosti geometrického tvaru apod. záznamy o provozu (provozní protokoly). na třetím místě označeném A3 je písmeno označující podtřídu. 1.2 Číslování stran dokumentu Identifikace jednotlivých stran/listů dokumentu může být důležitá z hlediska počítačového zpracování dokumentace pro vyhledávání údajů na příslušných stranách/listech. Pořadové číslo strany/listu se odděluje od označení dokumentu lomítkem, např. OZNAČENI DOKUMENTU/ 1až XX Pořadová čísla stran/listů (maximálně 6 znaků) mohou být tvořena arabskými číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Pořadové číslo může v rámci šesti znaků zahrnovat i určitá třídicí kritéria, např. rozdělení do skupin apod. Poznámky: 1. Pořadové číslo strany/listu nemusí být ve vztahu k označení (číslu) odpovídajícího výkresu, běžně se však doplňuje indexem revize/změny, případně označením statusu (etapy vývoje dokumentu podle ISO 11442), např. předběžně, jen pro informaci na vyžádání ke schválení a následnému zveřejnění dokument je uvolněn pro... konečný stav apod. 2. Jako další doplňkovou informaci lze uvést například dvoupísmenový mezinárodni kód státu v němž byl dokument vypracován ( ISO 3166) viz kap.1.3 označení nebo kód osoby (fyzické nebo právnické} zodpovědné za vypracování dokumentu označení projektu, například interním kódem kód jazyka podle ISO 639 viz kap1.3. Označení dokumentu je vždy předmětem dohody mezi zpracovatelem a příjemcem dokumentu.

8 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně V informačním poli dokumentu (podle ČSN EN titulní rámeček ) se uvádějí potřebné informace včetně pořadového čísla strany. Příklad možného uspořádání informačního pole dokumentu je na obrázku 1-1. Název: Dodavatel: Předmět: DCC: Poř.číslo strany: Schéma: Název (logo) Jazyk: Projekt: Počet stran: zpracovatelské organizace dokumentu Revize: Číslo dokumentu: Strana: Obr Kódy jazyků a států Podle mezinárodní normy ISO 639 Codes for the names of languages se národní jazyky označují písmenovým kódem použitelným k různým účelům, např. jako jedna z doplňkových informací v označeni dokumentu. Příklady: angličtina en japonština ja čeština cz němčina de čínština zh norština no dánština da portugalština pt francouzština fr ruština ru holandština nl španělština es italština it švédština sv Písmenové kódy pro označeni jednotlivých států jsou uvedeny v mezinárodni normě ISO 3166:1993 Codes for the representation of names of countries. Norma uvádí jednak kódy dvoupísmenové (ISO alpha-2 country code), jednak kódy třípísmenové (ISO alpha-3 country code) a rovněž kódy číselné skládající se ze tří číslic (ISO numeric- 3 country code). Tyto kódy jsou stanoveny Statistickým úřadem Spojených národů. Příklady: Austrálie...AU AUS 036 Německo... DE DEU 276 Belgie...BE BEL 056 Nizozemsko...NL NLD 528 Česká republika.cz CZE 203 Norsko... NO NOR 578 Čína...CN CHN 156 Polsko... PO POL 616 Dánsko...DK DNK 208 Rakousko...AT AUT 040 Egypt...EG EGY 818 Rusko...RU RUS 643 Finsko...FI FIN 246 Řecko...GR GRC 300 Francie...FR FRA 250 Slovensko... SK SVK 703 Itálie...IT ITA 380 Spojené království GB GBR 820 Japonsko...JP JPN 392 Španělsko... ES ESP 724 Kanada. CA CAN 124 Švédsko... SE SWE 752 Maďarsko...HU HUN 348 USA...US USA 840

9 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Ochrana vlastnictví dokumentů Pokud zákonné předpisy upravují ochranu autorství resp. vlastnictví nejen k dílům literárním a hudebním, či jim podobným, ale i k duševnímu vlastnictví obsahu technických, textových a výkresových dokumentů, pak je možné užít i na takových dokumentech značku pro ochranu vyplývající z autorského zákona a není nutné na dokument umisťovat další nápisy. V mnoha státech však není zákonnými předpisy zakázáno neautorizované kopírování dokumentace, například výkresů. Pak je vhodné každý dokument opatřit doložkou zakazující jeho kopírování bez souhlasu vlastníka práv Doložka se umisťuje na nosiči (např. nálepka s textem na disketě) a na začátku i na konci souboru dat. Podle mezinárodní normy (v návrhu) ISO/CD Technical product documentation - Protection marks for restricting the use of documents and products (Dokumentace technických výrobků - Ochranné značky omezující zneužití dokumentů a výrobků) se používá těchto nápisů: česky: Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru nebo výtvarného návrhu. anglicky: The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration. francouzsky: Toute communication ou reproduction, de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu son interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquem.ent a cette regle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérets. Tous droits réservés pour Ie cas de la délivrance ďun brevet, ďun modele ďutilité ou ďun modele de présentation. německy: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet Zuwiderbandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Uvedená znění jsou označována jako úplná, nezkrácená. Lze použít i zkráceného znění, například OCHRANNÝ TEXT PODLE ISO V případě, že zákonné předpisy rozšiřují autorské právo i například na výkresovou dokumentaci, postačí označit dokument značkou autorského práva (copyrightu). Označení sestává ze značky copyrightu, případně slova COPYRIGHT, jména vlastníka autorských práv, letopočtu vydání dokumentu, například: (vlastník autorských práv), 2000 nebo Copyright (vlastník autorských práv), 2000 V některých případech lze užít nápisu copyright reserved, v češtině všechna práva vyhrazena.

10 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Po změnách provedených v dokumentu a v případě dalších vydání dokumentů se uvede původní letopočet vydání a může se uvést i letopočet vydání revidovaného dokumentu, čímž se prodlouží doba ochrany autorského práva, například: Poznámka: (vlastník autorských práv), 1997, 1998 Značka odpovídá článku III odstavce 1 Světové úmluvy o autorských právech (World Copyright Convention). Ochrana registrovaného patentu: Norma ISO uvádí i značku pro ochranu registrovaného patentu písmenem P v kroužku a třemi dalšími údaji: kódem státu podle WIPO ST.3 (odpovídá mezinárodní normě ISO 3166 s dodatkem kódů mezinárodních organizací spadajících pod ochranu komerčních zákonů) viz poznámka níže číslem publikace písmenným kódem podle WIPO ST.16. Například: Ochrana průmyslového vzoru: ES C2 Skladba značky pro ochranu průmyslového vzoru je podobná s písmenem U v kroužku: Ochrana výtvarného návrhu: U Pro ochranu výtvarného návrhu se použije značky složené z písmene D v kroužku, kódu státu a čísla registrace návrhu, například: Poznámky: D Uvedené ochranné značky se užívají například při publikování chráněných dokumentů nebo výrobků v katalozích, nabídkách apod. Užití značky ochrany průmyslového vzoru, patentu nebo konstrukčního či výtvarného návrhu je vhodné v případech jejich předvádění, popisu, výkladu jejich funkce například při různých technických školeních, v učebnicích, na veletrzích apod. Zkratka WIPO označuje Světovou organizaci pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization ). 1.5 Druhy technických dokumentů Technické dokumenty je možno třídit podle různých hledisek a to především: podle druhu přenášené informace: Textové dokumenty - kap. 7 Sem patří především různé druhy technických zpráv, kusovníky, seznamy a pod.

11 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 11 Technická zpráva (technical report) patří mezi textové dokumenty obvykle provázející výkresovou dokumentaci. Může obsahovat výpočty a vysvětlující text nebo technické požadavky, často je to zpráva o výsledcích měření, kontrole parametrů zařízení, o statickém posouzení konstrukce apod. Vědecká zpráva (scientific report) popisuje výsledky vědeckého výzkumu nebo stav řešení vědeckého problému. Mezi tyto dokumenty se řadí například výzkumné zprávy, může se k nim řadit i diplomová práce, popř. ročníková práce vycházející z řešení projektů apod. Grafické dokumenty - kap. 3, kap. 5 Do této skupiny se řadí především výkresová dokumentace, schémata ( elektrotechnická, kinematická, hydraulická, pneumatická, energetická, atd.), grafy, diagramy, plány apod. Význam grafického dokumentu (pokud je zpracován podle platných norem) spočívá v jeho vysoké vypovídací hodnotě. podle určení dokumentace: Konstrukční dokumentace kap. 3, kap. 5 Mezi druhy konstrukčních dokumentů patří zejména: výkres součásti - obsahuje zobrazení součásti a údaje k jejímu definování výkres sestavení - obsahuje zobrazení sestavy výrobku (montážní jednotky) výkres podsestavy - obsahuje zobrazení smontovaných součástí, které budou montovány do výrobku jako celek soupis položek (kusovník) výkres polotovaru technické podmínky montážní výkres dispoziční výkres seznamy opravárenské dokumenty schéma technická zpráva obrysový výkres teoretický výkres výkres pro přepravu provozní dokumenty Hlavními grafickými dokumenty, které nesou základní informace pro realizaci výrobku, jsou výkres součásti a výkres sestavení (kap. 3). V elektrotechnickém průmyslu pak ještě různé druhy elektrotechnických schémat (kap. 5) po případě další speciální dokumenty jako je dokumentace pro výrobu desek plošných spojů (kap.6) atd. Výkresy součástí. Slouží jako hlavní dokument pro výrobu a kontrolu součástí, z nichž se skládá montážní jednotka (výrobek). Každá vyráběná součást má svůj vlastní výkres, který musí obsahovat zejména: efektivní zobrazení součásti údaje o rozměrech a jejich přesnosti potřebné údaje o přesnosti tvarů a poloh údaje o drsnosti povrchu a jeho úpravách technické požadavky formou textů a tabulek popisové pole.

12 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Výkres sestavení Slouží k montáži sestavy nebo podsestavy i její kontrole. Obsahuje především: zobrazení montážní jednotky tak, aby (spolu s technologickým postupem montáže) umožňovalo montáž výrobku (časté je užití mnoha řezů, aby byla viditelná vnitřní struktura sestavení) pozice (číselné označení) v sestavení použitých podsestav, součástí, normalizovaných součástí a pomocných materiálů hlavní rozměry (délka, šířka, výška, připojovací rozměry) udané příslušnými kótami údaje požadavků (rozměrů, drsností, úprav), které se mají realizovat až při montáži nebo kontrolovat po montáži údaje o spojích (svary, pájené spoje, atd.) texty a tabulky s technickými požadavky popisové pole a kusovník. Ten může být proveden i na samostatných listech. Výklad k požadavkům na výkresy- viz kapitolu 3. Výklad k požadavkům na elektrotechnická schémata viz kapitolu 5. Výklad k požadavkům na desky plošných spojů - viz kapitolu 6. Technologická dokumentace kap 4. Do této skupiny patří především technologické postupy, návody, technologické předpisy ale i programové vybavení pro řízení výrobních procesů. Mezi další druhy podle určení patří např.: Patentová dokumentace. Obchodně-technická dokumentace. Dokumentace pro provoz. podle způsobu zpracování Dokumentaci podle užitých prostředků pro její zpracování lze dělit na dokumentaci zpracovanou klasickými postupy a dokumentaci z pracovanou počítačovými podporami. V oblasti konstrukce se používají různé systémy CAD (Computer Aided Desing Počítačově podporované konstruování (navrhování)). Tyto systémy jsou obvykle v současné době součástí systémů elektronické definice výrobku (EPD Electronics Product Definition), které spolupracují se systémy elektronické správy technických dat PDM (Product Data Management). Ty jsou nezbytností v situaci, kdy je nasazena komplexní počítačová podpora v oblasti návrhu i vlastní výroby a prakticky celá dokumentace výrobku je zpracována formou elektronických informací, které je nutno spravovat, udržovat a mít vždy v aktuální podobě k dispozici. Obrázek 1-2 představuje počítačové podpory uplatňované v oblasti přípravy výroby a výroby jako takové. Obr.1-3 ukazuje vývoj v oblasti těchto počítačových podpor a obrázek 1-4 představuje schéma funkce systémů EPD a PDM.

13 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 13 Obr.1-2 Genese počítačových podpor TPV: a) první fáze ( ) návrh konstr. příprava dílčí řešení - ostrůvky PP technolog. příprava výroba Schema funkce EPD +PDM vkládání informací čtení informací vkládání dílčích informací b) druhá fáze (konec XX.století) návrh analýza modifikace CAD CAM přenos informací-papírové dokumenty konstr. příprava technol. příprava komplex.řešení výroba PDM EPD CAD/CAM = CAE CIM přenos informací -elektronická definice výrobků (EPD) Obr.1-3 Obr Normalizace technické dokumentace Dokumentace musí být zpracována tak, aby byla srozumitelná a jednoznačná pro široký okruh technických pracovníků, kteří s ní přijdou do styku a to bez dalších doplňujících informací a pokynů.to umožňuje dodržení příslušných norem při jejím zpracování. Čím širší je platnost norem, tím větší je okruh techniků, kteří mohou s dokumentací pracovat. Průmyslově vyspělé státy se proto snaží o to, aby normalizační činnost probíhala na mezinárodní úrovni.

14 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Mezinárodní federace normalizačních společností (International standards Association -ISA) byla založena r.1926, ale v průběhu druhé světové války zastavila činnost. V r byla založena Mezinárodní společnost pro normalizaci (International Organization for Standardization - ISO). V ISO pracuje téměř 200 technických komisí (TC), které se dělí na subkomise (SC), které pro zpracování jednotlivých norem vytváří pracovní skupiny (Work Group - WG). Normalizací technických výkresů se zabývá ISO/TC 10. Koordinací mezi ISO a IEC (mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice) zajišťuje skupina Joint Work Group (JWG) IEC/TC3 + ISO/TC 10. Pro zajištění regionální technické normalizace v Evropě ( v rámci Evropské unie i dalších zemí) pracují na úkolech harmonizace národních norem, vytváření společných norem a předpisů tři organizace: Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation) Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice - CENELEC ( Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) Evropský institut pro telekomunikační normy - ETSI (European Telecommunications Standard Institute Pro označování norem uvedených nadnárodních organizací platí pravidla patrná z tabulky 1-1: organizace Označení normy (písmenná značka, číslo,...) ISO ISO pořadové číslo:rok schválení CEN EN pořadové číslo:rok schválení CENELEC IEC číslo (od výše) ISO/IEC číslo ( od výše) ETSI ETS 300 a pořadové trojčíslí Tabulka 1-1 V České republice je orgánem státní správy pro oblast technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jeho výkonnou složkou pro normalizaci je Český normalizační institut (ČSNI). Normalizace u nás je zajišťována Českými normami (ČSN). Normy mezinárodních organizací jsou do ČSN přejímány těmito způsoby: překladem jako identické ( někdy i s originálním textem) překladem s modifikacemi uvedenými jako doplňky zapracováním do ČSN (obsah i forma jsou pozměněny) převzetím originálu. Takové normy jsou (v pravém horním rohu) označeny: ČSN písmenná značka (tab.1-2), číslo. U norem ISO, které jsou identické s normou EN je označení doplněno o symbol: idt EN pořadové číslo:rok schválení Normy EN jsou do národních norem přejímány bez úprav a doplňků. Takové normy nesou v ČR označení ČSN EN pořadové číslo. Je-li taková norma identická s normou ISO je u označení připojen symbol: idt ISO pořadové číslo: rok schválení. Kromě převzatých norem (ČSN ISO..., ČSN EN..., ČSN IEC..., ČSN ETC...) jsou vydávány i české technické normy ČSN..., které se vydávají pro oblasti, kde mezinárodní normalizace dosud neproběhla. I tyto normy mohou mít převzaty některé části

15 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 15 z mezinárodních či evropských norem. ČSN jsou ve svém označení doplněny o šestimístné třídící znaky, které jsou shodné s tradičním číslováním našich norem. Kontrolní otázky 1) Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení 2) Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci 3) Kdy byla založena International Organization for Standardization - ISO 4) Uveďte názvy dvou institucí pro technickou normalizaci na úrovni České republiky

16 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 Základní normalizace grafických dokumentů 2.1 Formáty a úprava výkresových listů (ČSN ISO 5457) Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A - tabulka 2-1. Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů. Rozměry v mm Formáty řady ISO-A Prodloužené formáty Zvlášť prodloužené formáty Označení Rozměry Označení Rozměry Označení Rozměry A0 841 x A0 x 2 1) 1189 x 1682 A0 x x ) A1 594 x A1 x x 1783 A1 x x ) A2 x x 1261 A2 420 x A2 x x 1682 A2 x x 2102 A3 x x 891 A3 x x 1486 A3 297 x 420 A3 x x 1189 A3 x x A3 x x 2080 A4 x x 630 A4 x x 1261 A4 210 x 297 A4 x x 841 A4 x x 1471 A4 x x 1051 A4 x x A4 x x 1892 Poznámky: 1) tento formát odpovídá dvěma formátům A0 řady ISO-A 2) pro praktické užití se tyto formáty nedoporučují 3) rozměry jdou uvedeny ve tvaru a x b nebo b x a (obr. 2-2). Tabulka 2-1 Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost. Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámečkem z nichž větší slouží k odstřižení formátu (obr.2-1). Rámečky jsou provedeny souvislou čarou (kap. 2.4) tloušťky min. 0,5 mm. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole (kap. 2.2), které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy. Možné orientace formátu a umístění popisového pole udává obr.2-2. Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). Z obrázku 2-2 jsou patrné i šířky lemu rámečku oříznutého formátu.

17 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace 17 Obr.2-1 Obr.2-2 Další předepsanou výbavu kreslicích listů tvoří (obr. 2-3): a) Středicí značky - obr. 2-3 A Tvoří je úsečky umístěné na osách souměrnosti kreslicího listu. Jejich tloušťka je min. 0,5 mm. b) Orientační značky - obr. 2-3 B Značka má tvar trojúhelníku, který je kreslený na rámci. Na výkresový list se umísťují vždy dvě značky (jedna na delší stranu a druhá na kratší stranu formátu). Jedna ze značek musí směřovat vždy ke kresliči (spodní okraj formátu). Značky se kryjí se středicími značkami. c) Značky pro oříznutí - obr. 2-3 C, D Značka je tvořena pravoúhlým rovnoramenným trojúhelníkem (délka ramen 10 mm) nebo dvěma na sebe kolmými úsečkami (tloušťka čar 2 mm, délka 10 mm). Značky se umisťují v rozích výkresového listu.

18 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obr. 2-3 Pro případy, kdy je to vhodné, lze výkresový list vybavit dalšími náležitostmi: a) Souřadnicovou sítí (obr. 2-4) Počet polí sítě musí být dělitelný dvěma. Šířka polí by měla být v mezích 25 až 75 mm. Označení polí se v jednom směru provádí písmeny velké abecedy a v druhém směru arabskými čísly normalizovaným technickým písmem (kap. 2.5). Počátek označování polí je v protilehlém rohu vůči popisovému poli. Síť se kreslí čarou min. 0,5 mm tlustou. b) Porovnávacím měřítkem Obr. 2-4 Jde o obdélníkovou lištu nejméně 100 mm dlouhou a maximálně 5 mm širokou. Má dělení po 10 mm. Měřítko nemá číselné údaje, kreslí se do lemu výkresového listu tloušťkou čáry min. 0,5 mm. Skládání výkresů (jejich kopií) se provádí na formát A4 vždy tak, aby popisové pole bylo nahoře (obr. 2-5).

19 Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace Popisové pole Obr. 2-5 Popisové pole obsahuje základní organizační a technické údaje dokumentu. Pro jednotlivé druhy konstrukčních dokumentů se užívají jejich různé typy: a) Základní popisové pole - používané u výkresů součástí. b) Zmenšené popisové pole - určené pro schémata a textové dokumenty. c) Zjednodušené popisové pole - používané pro druhé a další listy výkresů a schémat. Popisové pole má obsahovat zejména tyto údaje (viz též obr.2.6): 1 - číslo dokumentu (písmeno-číslicový znak), počet listů, číslo listu 2 - název dokumentu shodný s názvem na výkresu (schématu) zobrazeného předmětu 3 - jméno a podpisy pracovníků, podílejících se na tvorbě a schválení dokumentu 4 - zápis změn provedených v dokumentu po jeho vydání 5 - název (logo) organizace, která dokument zpracovala 6 - technické poznámky 7 - číslo souvisejícího soupisu položek (kusovníku) - (pokud existuje) 8 - hmotnost na výkrese zobrazených částí 9 - měřítko (měřítka) použité na výkresu 10 - specifikace materiálu (jen u výkresů součástí) 11 - údaje základního pravidla tolerování, třídy přesnosti netolerovaných rozměrů a geometrických tolerancí (obvykle jen u výkresů) 12 použitý způsob promítání (obvykle jen u výkresů) Pokud popisové pole neobsahuje příslušnou kolonku pro určitý údaj uvede se údaj nad popisové pole formou slovní poznámky nebo symbolikou danou normou. Ukázka provedení základního popisového pole užívaného ve cvičení předmětu je na obr Ukázka jiného způsobu provedení popisového pole je na obrázcích 3-81 a 3-82.

20 20 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 11, Měřítko Obr. 2-6 Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1). Doporučená měřítka pro použití na výkresech jsou uvedena v tabulce 2-2. Druh Doporučená měřítka Měřítka zvětšení 50 : 1 20 : 1 10 : 1 5 : 1 2 : 1 Skutečná velikost 1 : 1 1 : 2 1 : 5 1 :10 Měřítka zmenšení 1 : 20 1 : 50 1 :100 1 : : : : : : Tabulka 2-2 Volba měřítka výkresu je závislá na složitosti zobrazovaného předmětu. Použité měřítko a velikost zobrazovaného předmětu určují formát výkresového listu.

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M 01.02 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více