Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?"

Transkript

1 Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Josef Horňáček Lenka Klimplová Josef Pitner Jiří Vyhlídal Jiří Winkler Iveta Zelenková

2

3

4 Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Josef Horňáček Lenka Klimplová Josef Pitner Jiří Vyhlídal Jiří Winkler Iveta Zelenková Masarykova univerzita Brno 2014

5 Tato publikace vznikla v rámci projektu OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (CZ.1.04/5.1.01/ ). Tento projekt mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity a Arbetsförmedlingen (Úřad práce ve Švédsku) byl financován z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR. Bližší informace o projektu naleznete na Realizační tým projektu: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (odborný garant) Mgr. Lenka Klimplova, Ph.D., M.A. (manažerka projektu) Mgr. Josef Horňáček (odborný pracovník) PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc. (odborný pracovník) Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (odborná pracovnice) RNDr. Josef Pitner, Ph.D. (konzultant) Mgr. Magda Frišaufová (koordinátorka aktivit) Recenzenti publikace: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Brno doc. RNDr. Milan Šimek, CSc. Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Ostrava 2014 Masarykova univerzita ISBN

6 Poděkování Speciální poděkování patří našim zahraničním partnerům Tordovi Stranneforsovi a Jannu Sundqvistovi ze švédského Arbetsförmedlingen, kteří nás inspirovali svou metodickou činností a poskytovali v průběhu celého projektu, v rámci něhož tato publikace vznikla, cenné konzultace. Dále poděkování patří všem tazatelům a zprostředkovatelkám z řad pracovníků poboček Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji a všem zaměstnavatelům, kteří se pilotního šetření zúčastnili.

7 OBSAH 6 SEZNAM TABULEK 8 SEZNAM GRAFŮ 8 SEZNAM ZKRATEK 9 1 ÚVOD 11 2 TEORETICKÝ A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT KONCEPTY FUNKCE A CÍLE VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI NA TRHU PRÁCE MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE MONITORING A PROGNÓZOVÁNÍ KOMPETENCÍ JAKO CESTA KE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V RÁMCI VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI VEŘEJNÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI A PROCES MONITOROVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ SFÉRY V ČESKÉ REPUBLICE HISTORICKÝ EXKURZ ZAJIŠŤOVÁNÍ SOULADU MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU NA TRHU PRÁCE INFORMACE O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ KOMPATIBILITA INFORMACÍ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ A INFORMACÍ O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ O ZAMĚSTNAVATELÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI OČEKÁVANÉ ZMĚNY V ZAMĚŘENÍ PRÁCE ÚŘADU PRÁCE ČR: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ZÁSAD AKTIVNÍHO MATCHINGU ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA V PROSTŘEDÍ ÚP VÝZNAM ORGANIZAČNÍCH PRAVIDEL POUŽÍVANÉ MODELY AKTIVACE SHRNUTÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI A PROCES MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE VE ŠVÉDSKU ŠVÉDSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ŠVÉDSKÝ PŘÍSTUP K MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE METODIKA MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE BAROMETR PROFESÍ SHRNUTÍ POROVNÁNÍ ČESKÉHO A ŠVÉDSKÉHO PŘÍSTUPU K MONITOROVÁNÍ TRHU PRÁCE 51 3 EMPIRICKÁ ČÁST DEFINICE PROBLÉMU CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMOVÁ TEORIE 56 6

8 3.2 PILOTNÍ APLIKACE NOVÉHO POSTUPU MONITORINGU/PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE POPIS HLAVNÍCH PRVKŮ ŠETŘENÍ VÝZKUMNÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT VÝSTUPY DOTAZOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ EVALUACE PRŮBĚHU PROGRAMU CÍL EVALUACE EVALUACE PROCESU DOTAZOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ VÝZKUMNÝ POSTUP EVALUACE PROCESU DOTAZOVÁNÍ STRUKTURA EVALUACE HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ EVALUACE PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝZKUMNÝ POSTUP EVALUACE PROCESU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ SHRNUTÍ 81 4 TEZE NÁVRHU METODIKY MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE CÍLE METODIKY PRINCIPY METODIKY PŘÍNOSY METODIKY ZÁKLADNÍ FÁZE METODICKÉHO POSTUPU VYTVOŘENÍ VZORKU SCÉNÁŘ ROZHOVORU VEDENÍ ROZHOVORU ANALÝZA DAT ZPĚTNÁ VAZBA SHRNUTÍ 90 5 ZÁVĚR 91 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 95 REJSTŘÍK 102 PŘÍLOHY 108 PROFILY AUTORŮ 121 ANOTACE 123 AUTHOR PROFILES 124 SUMMARY 126 7

9 SEZNAM TABULEK Tabulka 2.1 Tabulka 2.2 Tabulka 2.3 Tabulka 2.4 Tabulka 2.5 Tabulka 2.6 Tabulka 2.7 Tabulka 3.1 Tabulka 3.2 Tabulka 3.3 Tabulka 3.4 Tabulka 4.1 Funkce veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) Kompetenční model Kompatibilita informací o uchazeči o zaměstnání (UoZ) a informací o volných pracovních místech (VPM) Charakteristiky welfare a workfare modelů aktivace identifikované na základě faktorové analýzy Základní indikátory týkající se trhu práce v České republice a ve Švédsku (údaje za rok 2013, průměr čtvrtletních dat) Předpokladáný nedostatek pracovních sil ve službách ve Švédsku (soukromý sektor) Ukázka Barometru profesí pro kraj Dalarna pro období podzim 2012 až podzim 2013 Základní a výběrový soubor Identifikované kategorie profesí Nejčastější obecné požadavky zaměstnavatelů Příležitosti a bariéry rozvoje programu v podmínkách ÚP ČR Využití výsledků monitoringu a prognózování SEZNAM GRAFŮ Graf 2.1 Srovnání poptávaných kompetencí 8

10 SEZNAM ZKRATEK AIS Agendový informační systém AM Aktivní matching AMS Rakouské veřejné služby zaměstnanosti (Arbeitsmarktservice) APZ Aktivní politika zaměstnanosti ASVSP Asociace vzdělavatelů v sociální práci CZ-ISCO Statistická klasifikace zaměstnání (národní obdoba ISCO) CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností (pro ČR) ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie FSS Fakulta sociálních studií HDP Hrubý domácí produkt HR Lidské zdroje (z anglického Human Resources) HRM Řízení lidských zdrojů (z anglického Human Resource Management) HVO Hlavní výzkumná otázka IAP Individuální akční plán ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Office) ISCO Mezinárodní statistická klasifikace zaměstnání (International Standard Classification of Occupations) ISCED Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of Education) JmK Jihomoravský kraj KÚ JmK Krajský úřad Jihomoravského kraje KZAM Statistická klasifikace zaměstnání (národní obdoba ISCO) MMF Mezinárodní měnový fond MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MU Masarykova univerzita, Brno NACE Mezinárodní klasifikace ekonomických činností NSK Národní soustava kvalifikací NSP Národní soustava povolání NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná OZP Osoba se zdravotním postižením PC Osobní počítač (z anglického Personal Computer) PES Veřejné služby zaměstnanosti (Public Employment Services) SCB Švédský statistický úřad (Statistiska centralbyråns) SPSP Sociální politika a sociální práce SPSS Zkratka softwaru pro zpracování statistických dat (Statistical Package for the Social Sciences) TP Trh práce ÚP Úřad práce ÚP ČR Úřad práce České republiky VSZ Veřejné služby zaměstnanosti VS Výběrový soubor VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí VZV Vysokozdvižný vozík ZTP Osoba se zvlášť těžkým postižením 9

11

12 1 ÚVOD V posledních letech se viditelně změnila povaha problémů na českém trhu práce. Ač dosud v České republice nevznikla systematická studie nových trendů ohrožení nezaměstnaností v kontextu dlouhodobějších strukturálních změn trhu práce, spojených s technologickým vývojem, tlakem ekonomické globalizace a v posledních letech i s dopady ekonomické krize, existují dílčí poznatky o rostoucí diferenciaci sociálních rizik na trhu práce a o rozdílnosti povahy problémů, s nimiž se nezaměstnaní na pracovním trhu setkávají (viz např. Sirovátka, Šimíková, 2013). Dnes již víme, že v České republice jsou rizika nezaměstnanosti dosti nerovnoměrně rozložena a v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie (dále EU) jsou dokonce některé skupiny velmi silně postiženy ohrožením na trhu práce (nekvalifikovaní, mladí lidé bez pracovní praxe, ženy vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, zdravotně handicapovaní, začíná se silně projevovat i problém s uplatněním starších pracovníků). Na druhé straně také poptávka zaznamenává v posledních letech významné změny. Rozšiřuje se okruh organizací a personalistů, kteří pečlivě specifikují své požadavky na nové pracovní síly. Roste diferencované chápání pracovních sil v České republice. Jasněji se vymezuje okruh pracovníků tzv. organizačního jádra, jejichž kvalifikace a rozvoj schopností se stávají předmětem zájmu zaměstnavatelů. Tyto změny směrem k diferencovanější identifikaci pracovních sil se projevují také při analýze poptávky na trhu práce. Souhrnně lze konstatovat, že diferenciace skupin nezaměstnaných, potřeba větší zacílenosti služeb na některé z nich a různorodá poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle vytvářejí potřebu konkrétnějších a specializovanějších databází volných pracovních pozic. Informace o požadavcích zaměstnavatelů na pracovní sílu ale nejsou klíčové jen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro pracovníky služeb zaměstnanosti. Bez znalosti regionálních, resp. lokálních trhů práce, volných pracovních míst a kvalifikačních potřeb a kompetencí požadovaných zaměstnavateli nemohou poradci pro zprostředkování efektivně přiřazovat uchazeče o zaměstnání na volná pracovní místa ( matching proces). Adekvátně prováděný matching je přitom jednou z klíčových příležitostí, jak zlepšit spolupráci veřejných služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů (Winkler, Klimplová, Vrbková, 2008; Klimplová, 2010), a tím zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání. Bez informací o kompetenčním obsahu jednotlivých profesí a pracovních pozic navíc nelze efektivně plánovat aktivizační a vzdělavací opatření, která by pomohla žadatelům o zaměstnání opětovně se začlenit na pracovní trh. Proto jsou informace o požadavcích zaměstnavatelů na pracovní sílu klíčové pro postupné zvyšování zaměstnatelnosti uchazečů o práci a v konečném důsledku i zvyšování zaměstnanosti. Otázkou však je, jak tyto informace od zaměstnavatelů zjišťovat, neboli jak provádět monitoring poptávky pracovních sil na trhu práce pro účely zprostředkování práce, ale i pro účely prognózování vývoje situace na pracovním trhu. Při řešení dané otázky jsme se nechali inspirovat švédským přístupem. Instituce švédské a české politiky zaměstnanosti využívají odlišné přístupy a způsoby sběru dat o situaci a potřebách na trhu práce. Zatímco český monitoring trhu práce využívá zejména kvantitativní metody výzkumu a sběru dat (dotazníkové šetření), švédský monitoring se opírá více 11

13 o kvalitativní výzkumné nástroje (osobní rozhovory pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli). Také obsahově jsou potřeby trhu práce v obou zemích vnímány odlišně. Zatímco v ČR je monitoring a analýza potřeb trhu práce zaměřena zejména na zjišťování kvalifikačních a profesních potřeb, ve Švédsku čím dál více směřují k monitoringu a analýze kompetencí požadovaných zaměstnavateli pro uplatnění na pracovním trhu. Dalším specifikem švédského přístupu je zaměření na lokální a regionální rozdíly. Lokální a regionální trhy práce totiž nejsou identické. V České republice si různé lokální trhy práce (kryjí se s hranicemi bývalých okresů) nesou v různé míře dědictví minulosti, které se různým způsobem vepsalo do struktury pracovních míst či kvalifikační struktury pracovní síly. V předkládané studii prezentujeme výsledky pilotního šetření, v rámci něhož jsme testovali uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných úřadů práce (kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR) v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu 1, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména jeho zprostředkovatelské funkce. Podrobněji představíme rozdílné procesy a přístupy k monitorování a prognózování trhu práce v České republice a ve Švédsku včetně širšího konceptuálního a instituciálního rámce týkajícího se veřejných služeb zaměstnanosti v těchto dvou evropských zemích v kapitole 2. V kapitole 3 prezentujeme výsledky pilotního šetření inovovaného přístupu k monitorování pracovního trhu a evaluaci zavádění zmíněného přístupu, včetně evaluace procesu zprostředkování práce, které využívá informace z tohoto monitoringu, v podmínkách vybraných lokálních ÚP v Jihomoravském kraji. Na základě provedené evaluace jsme identifikovali příležitosti a bariéry rozvoje zkoumaného přístupu k monitorování, prognózování a propojování nabídky a poptávky na pracovním trhu (provádění matchingu) v podmínkách českých veřejných služeb zaměstnanosti, které představujeme v závěru kapitoly. Výsledky pilotního šetření se staly základem pro formulaci cílů, principů a možných přínosů nového přístupu k získávání a analýze informací o pracovním trhu, které jsou představeny v kapitole 4. Jde o základní teze metodiky procesu monitorování a prognózování kvalifikačních a kompetenčních potřeb zaměstnavatelů na lokálním/regionálním a při vhodném způsobu agregace i na národním trhu práce v České republice. V závěru knihy shrnujeme zjištěné poznatky a diskutujeme jejich relevanci ve vztahu k vládou nově schválené Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020 resortu MPSV (MPSV, 2014b). 1 Projekt Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (CZ.1.04/5.1.01/ ) byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), a státního rozpočtu ČR. 12

14 2 TEORETICKÝ A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT První část kapitoly 2 je věnována používaným konceptům. Za komplexní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pokládáme adekvátní přiřazování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa, tj. aktivní matching. Elementárním předpokladem vytvoření takového nástroje je odpovídající analýza trhu práce monitoring a prognózování, kterou považujeme za nezbytnou součást fungování veřejných služeb zaměstnanosti. Nejdříve představíme monitoring a prognózování trhu práce v kontextu funkcí a cílů veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce. Následně budou nastíněny různé způsoby jejich provedení. Aktivní matching bude rozebrán v souvislosti s poradenstvím na trhu práce, zejména poradenstvím pro zprostředkování. V dalších částech kapitoly 2 podrobněji vysvětlíme rozdílné procesy a přístupy k monitorování a prognózování trhu práce v České republice a ve Švédsku včetně širšího instituciálního rámce týkajícího se veřejných služeb zaměstnanosti v těchto dvou evropských zemích. Vycházíme přitom z předpokladu institucionální ekonomie, že poradenské a informační procesy na trhu práce se v zájmu efektivity a funkčnosti svého provedení musejí přizpůsobovat různým národním a institucionálním kontextům. Prostředí, ve kterém služby zaměstnanosti působí, má velký vliv na jejich výkon. 2.1 KONCEPTY Část 2.1 je zahájena rozborem funkcí a cílů veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce a slouží jako vysvětlení, proč monitorování a prognózování trhu práce považujeme za stěžejní funkci veřejných služeb zaměstnanosti. Následně je věnována pozornost různým způsobům monitorování a prognózování trhu práce. Postupně zdůvodňujeme zaměření na kvalitativní monitorování a prognózování kompetencí, jež vnímáme jako cestu ke slaďování nabídky a poptávky na trhu práce. Informace získané prostřednictvím monitoringu a prognózování jsou využívány (nejen) v rámci poradenství na trhu práce. V návaznosti na předchozí je rozebráno poradenství na trhu práce, zejména poradenství pro zprostředkování Funkce a cíle veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce Jednu z nejvýznamnějších oblastí veřejné politiky tvoří politika zaměstnanosti. Jejím prostřednictvím stát usiluje o vytvoření rovnováhy mezi pracovní nabídkou a poptávkou. Nástrojem pro implementaci politiky zaměstnanosti jsou v evropských zemích veřejné služby zaměstnanosti (VSZ). VSZ jsou hlavní institucí na trhu práce, nastavené pro usnadnění vstupu uchazečům o zaměstnání na trh práce a pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti a/nebo sociálních dávek (Sirovátka, 1995). Ačkoliv jsou v každé zemi jinak strukturovány, všechny VSZ pomáhají sladit nabídku a poptávku na trhu práce pomocí informací a aktivní podpory služeb na lokální, národní a nadnárodní úrovni. Veřejné služby zaměstnanosti jsou také hlavními realizátory aktivačních politik a přispívají tak k úspěšným přechodům na trhu práce. Jejich hlavním cílem je přitom soustředit se na jeden z nejtěžších přechodů na trhu práce, související především se vstupem ohrožených skupin (nízkokvalifikovaní, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní atd.) na 13

15 trh práce (ILO, 2009; Evropská komise, 2014a). V Evropě lze vysledovat tři hlavní etapy vývoje veřejných služeb zaměstnanosti (Ricca, 1994). V době před druhou světovou válkou byly nastaveny jako sociální instituce s cílem poskytnout pomoc nezaměstnaným osobám. Mezinárodní organizace práce (ILO) se tak snažila zmírnit tvrdé životní a pracovní podmínky zaměstnaným osobám. Ve čtyřicátých letech 20. století služby zaměstnanosti participovaly na regulaci trhu práce, protože panoval všeobecný předpoklad, že organizace trhu práce je klíčem k plné zaměstnanosti. Od raných šedesátých let 20. století se staly důležitým nástrojem politiky zaměstnanosti. Podílely se na její definici a implementaci s cílem překonat problémy ekonomického rozvoje. Stále více států se rozhodovalo pro sociální politiky, v nichž služby zaměstnanosti měly hrát rozhodující úlohu. Role, která je veřejným službám zaměstnanosti připisována dnes, není nic jiného než kombinace úkolů jim svěřených v postupu výše uvedených etap. Veřejné služby zaměstnanosti během let svůj cíl příliš neměnily, spíše postupně akumulovaly několik funkcí ( Ricca, 1994; Weishaupt, 2011). V současnosti tak lze na veřejné služby zaměstnanosti nahlížet jako na instituci, které stát svěřil tři hlavní úkoly: 1. poskytovat pomoc nezaměstnaným a pomáhat uchazečům o zaměstnání při vstupu nebo návratu na trh práce; 2. organizovat trh práce tak, aby bylo zajištěno, že volná pracovní místa jsou zaplněna tak brzy, jak jen to je možné, nejlepšími kvalifikovanými pracovníky, a že současné a budoucí poptávce po kompetencích odpovídá vhodná nabíd ka; 3. formulovat a realizovat opatření pro tvorbu nových pracovních míst ( Ricca, 1994). Tyto tři hlavní úkoly dokreslují výše zmíněnou definici, že VSZ pomáhají sladit nabídku a poptávku na trhu práce pomocí informací a aktivní podpory služeb na různých územních úrovních. Ačkoli rozsah funkcí VSZ vyplývajících z uvedených úkolů je široký, na základě uvedené definice lze říci, že sběr informací, tedy monitorování a prognózování, je stěžejní. Přesné informace jsou totiž elementární pro všechny aktéry na trhu práce a předpokladem pro efektivní sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Různí autoři však rozlišují další funkce, používají rozdílná členění, v některých funkcích se shodují či překrývají, jiné vůbec nezmiňují. V této studii vycházíme z Potůčka (1995), Ricca (1994) a Kudda (2012). Z výše formulovaných tří hlavních úkolů vyplývá stejný počet základních funkcí, které zmiňují všichni jmenovaní autoři: poradenská, zprostředkovatelská a funkce zaměřená na zaměstnavatele. Poradenská funkce spočívá v odborném poskytování informací a poradenství, můžeme sem zařadit např. poradenství související s volbou či změnou povolání. Potůček (1995) uvedené nazývá jako kvalifikační a rekvalifikační funkce. Zprostředkovatelská funkce pak sestává z umístění nezaměstnaných a získávání zaměstnavatelů. Funkce zaměřená na zaměstnavatele zahrnuje poradenství a služby pro firmy a podporu a tvorbu nových pracovních míst (např. finanční podpora na nová pracovní místa zaměstnavatelům a začínajícím podnikatelům, podpora veřejně prospěšných prací, zaměstnávání absolventů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením atd.). Ačkoliv tito autoři přímo neuvádějí monitorovací a prognózovací funkci, je obsažena v definici tří výše uvedených funkcí, neboť všechny využívají informace o trhu práce. Monitoring a pro- 14

16 gnózy jsou tak předpokladem pro úspěšné plnění těchto funkcí. Pouze Ricca (1994) je vyčleňuje jako samostatnou funkci spočívající v produkci informací o trhu práce. Kuddo (2012) též klade důraz na informace a vyčleňuje funkci spojenou se službami informačních a komunikačních technologií, které jsou viděny jako nástroj k poskytování informací. Stejně tak jako monitorovací a prognózovací funkce se funkce spjatá s informačními a komunikačními technologiemi prolíná všemi dříve uvedenými funkcemi. V jejich rámci zabezpečuje poskytování informací, zatímco monitoring a prognózování zabezpečuje jejich sběr a produkci. Tvorba informací a jejich propojení s informačními a komunikačními technologiemi je tedy klíčovou a strategickou podmínkou pro fungování veřejných služeb zaměstnanosti. Vzniklá databáze slouží (nejen) výkonným pracovníkům veřejných služeb zaměstnanosti pro efektivní slaďování nabídky a poptávky na trhu práce, resp. adekvátní přiřazování uchazečů na volná pracovní místa (matching). Jako poslední zmíníme paliativní funkci, která se objevuje u Potůčka (1995) a Ricca (1994). Jejím úkolem je zabezpečit životní podmínky dočasně nezaměstnaných, a to formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. Tabulka 2.1 představuje souhrn členění funkcí dle jednotlivých autorů. U Riccy (1994) jsou rozlišeny také nové funkce, kterými doplnil tradiční. Tabulka 2.1: Funkce veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) Potůček (1995)Ricca (1994) Tradiční funkce Ricca (1994) Nové funkce Kuddo (2012) Poradenská funkce Kvalifikační a rekvalifikační funkce Odborné poskytování informací a poradenství Asistence pro uchazeče o zaměstnání Poradenství Poradenství pro volbu povolání Pracovní školení Změna povolání Specializované služby Speciální programy na podporu zaměstnanosti Funkce zaměřená na zaměstnavatele Podpora a tvorba nových pracovních míst Poradenství pro firmy Služby pro zaměstnavatele 15

17 Pokračování tabulky 2.1 Zprostředkovatelská funkce Zprostředkování, informační a poradenské služby Umístění nezaměstnaných a získávání zaměstnavatelů Specializované formy umístění (nepřizpůsobiví pracovníci, manažerští pracovníci, dočasní pracovníci apod.) Zprostředkovatelské služby Zaměstnávání cizinců a přeshraniční umísťování Sebeumístění (OSVČ) Paliativní funkce Paliativní funkce Správa pojištění a dávek v nezaměstnanosti Správa fondů zaměstnanosti Monitorovací a prognózovací funkce Produkce informací o trhu práce Funkce informačních a komunikačních technologií Služby informačních a komunikačních technologií Aktuální vývoj veřejných služeb zaměstnanosti je ovlivněn nedávnou hospodářskou krizí, která zvýšila tlak a očekávání na VSZ při podpoře osob při vstupu nebo návratu na trh práce, což se projevilo růstem počtu uchazečů o zaměstnání, zatímco finanční a lidské zdroje ve VSZ se ztenčily v důsledku snižování velikosti veřejné správy a vládních výdajů (Evropská komise, 2014b). Tento trend, který testuje kapacity VSZ adaptovat se na aktuální změny na trhu práce, bude pravděpodobně nadále pokračovat. Od VSZ se očekává, že budou více efektivní prostřednictvím větší racionalizace vykonávaných činností a poskytovaných služeb. Rovněž se očekává, že se VSZ přetransformují do transition management agencies (Evropská komise, 2014b) poskytujících novou kombinaci aktivních a pasivních funkcí, které podporují udržitelné přechody na trhu práce během celé kariéry jedince na trhu práce. Jak uvádí Evropská komise (2014b), VSZ by měly pomáhat stavět mosty při kariérních přechodech a s ohledem na výzvy vytvářené tranzitními pracovními trhy ( Schmid, Gazier, 2002) by měly usilovat o aktivační politiku s udržitelnými výsledky. Zároveň by se měly soustředit spíše na stranu poptávky na trhu práce, jelikož zaměstnavatelé čelí rostoucím problémům při náboru (neodpovídající pracovní síla). Navzdory některým dalším zdrojům určeným na tyto činnosti pro zvýšení účinnosti VSZ (podpora z evropských fondů), poskytovaná podpora službám zaměstnanosti ve většině zemí Evropské unie neodpovídá nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání (Evropská komise, 2014b). Aby bylo zajištěno optimální fungování trhu práce a rychlejší a odpovídající přiřazování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa, budou muset VSZ zlepšit a posílit 16

18 své služby. Podle Strategie Evropa 2020 jde především o: 1. zvýšení kapacity pro informování na trhu práce a aktivní a preventivní opatření na trhu práce; 2. porozumění specifickým přechodům na trhu práce, mezi zaměstnáními; 3. poskytování služeb na míru aktérům na trhu práce jak na poptávkové, tak na nabídkové straně; 4. zvýšení kapacity na podporu zaměstnatelnosti, poskytování individualizovaných služeb; 5. rozvíjení informačních a komunikačních technologií a zvýšení využití elektronických služeb; 6. rozvíjení silných partnerství a víceúrovňové koordinace zejména s dalšími službami zaměstnanosti, včetně těch v jiných zemích, pro lepší poskytování služeb (PES 2020 Strategy). I nejnovější koncepce tedy klade důraz na tvorbu informací (viz bod 1) a jejich šíření (viz bod 5) Monitorování a prognózování trhu práce Pro efektivní naplňování výše popsaných funkcí potřebují VSZ dostatečné a kvalitní informace o současné situaci a předpokládaném budoucím vývoji na trhu práce. Monitorování a prognózování trhu práce jsou klíčovými nástroji pro produkci potřebných informací. Monitorování trhu práce lze popsat jako systematický proces pozorování, dotazování a zaznamenávání relevantních údajů. Informace shromážděné prostřednictvím monitorování slouží pro analýzu a následné vyhodnocování dat a formulaci prognóz. Monitorování trhu práce je tedy základním předpokladem pro vytváření prognóz. Prognózování pak můžeme popsat jako nástroj plánování, který umožňuje manažerům trhu práce na lokální, regionální, národní i nadnárodní úrovni zacházet s nejistou budoucností a přizpůsobovat činnost VSZ i dalších instuticí a organizací (např. rekvalifikační programy, ale i programy sekundárního a terciálního vzdělávání) těmto předpovědím o budoucím vývoji. Pokusy předpovídat potřeby na trhu práce začaly po druhé světové válce. Byly poháněny hospodářským růstem a přesvědčením, že plánování prováděné na základě prognóz umožní vládám zajistit nabídku nové pracovní síly odpovídající poptávce na trhu práce ( Knobel, Kriechel, Schmid, 2008). Od svého počátku je však prognózování na trhu práce předmětem diskuzí. Existuje názor, že trh se koriguje sám. Jednotlivci a zaměstnavatelé by pouze měli reagovat na jeho signály a rozhodovat se, jaké oblasti dovedností si zaslouží investici do školení nebo zvýšení mezd. Na druhé straně ale jsou i silné argumenty na podporu prognózování, a to navzdory obtížnému předvídání všech proměnných, které mohou mít vliv na budoucí trh práce (Canadian Council on Learning, 2007; Knobel, Kriechel, Schmid, 2008). Pro většinu jedinců je pracovní trh nejvýznamnějším trhem, se kterým se v životě setkají, a jakékoliv informace a porozumění současné situaci a budoucímu vývoji trhu práce jim umožňuje zvýšit vlastní efektivitu a uplatnitelnost na trhu práce a přináší významný užitek nejen jim, ale i ekonomice obecně (Canadian Council on Learning, 2007). Prognózování na trhu práce poskytuje tvůrcům politik, zaměstnavatelům, zaměstnacům, uchazečům o zaměstnání, studentům 17

19 a dalším relevantním aktérům podklady nezbytné pro rozhodnutí, které bude optimalizovat přínos vzdělání pro hospodářský růst a hladké fungování trhu práce (Canadian Council on Learning, 2007; Cedefop, 2013; Neugart, Schömann, 2002). Canadian Council on Learning (2007) rozlišuje dva hlavní přístupy k prognózování: výhledy o pracovní síle (workforce projection) a analýzy trhu práce (podobně např. Campbell, 1997a, 1997b). Výhledy o pracovní síle umožňují dlouhodobé předpovědi na národní a regionální úrovni. Měly by být doplněny analýzami trhu práce, které pomáhají identifikovat regionální a lokální krátkodobé trendy a neustále se jim přizpůsobovat. Analýzy trhu práce tedy systematicky monitorují současný stav a ve spojení s výhledy o pracovní síle umožňují dlouhodobé prognózování. Výhledy o pracovní síle (workforce projection) Plánování pracovní síly: Tento přístup umožňuje dlouhodobé předpovědi, které se vztahují k výkonu vzdělávacích institucí vzhledem k plánovanému hospodářskému růstu v cílovém roce na základě pravděpodobných předpokladů. Úroveň zaměstnanosti nezbytná pro dosažení růstu v cílovém roce se předvídá v daném odvětví a odhaduje se rozdělení profesí v jeho rámci. U každého povolání jsou prognózy převedeny na výhledové požadavky na pracovní sílu, a to na základě nerovnováhy mezi očekávaným nárůstem pracovních míst v dané oblasti a potřebami náhrady v rámci existujících pracovních míst (replacement) na straně jedné a očekávanou dostupnou novou pracovní silou v podobě absolventů, imigrantů a osob znovu vstupujících na pracovní trh na straně druhé. Výsledný odhad potřeb pracovních sil může být použit pro určení požadavků na odbornou přípravu pro jednotlivá povolání. Existuje však mnoho nepředvídatelných faktorů ovlivňujících v různé míře ekonomický růst země a poptávku po pracovní síle, kterou uvedený růst produkuje. Odhady jsou tedy jen tak dobré, jako předpoklady, na nichž jsou založeny (více viz např. Campbell, 1997a; Canadian Council on Learning, 2007). Ekonometrický model: Ekonometrické modely poskytují alternativní metodu k prvnímu kroku při plánování pracovní síly (předpověď ekonomického růstu v cílovém roce jako základ pro stanovení úrovně zaměstnanosti v každém hospodářském odvětví, která je nutná pro dosažení stanoveného růstu). Ekonometrické modely jsou často využívány právě k dokončení prvního kroku. Ekonometrické modely jsou komplexní matematická znázornění vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami a sektorovými odvětvími. Do určité míry musí také stále spoléhat na ekonomické teorie o kauzálních vztazích v ekonomice. Limity jsou podobné jako v předcházejícím případě, tedy nepředvídatelné faktory, které mohou mít vliv na ekonomický růst. Ekonometrický model vyžaduje rozsáhlá data a získání dat z databází je často nákladné. Data bývají převážně na národní úrovni, takže výsledky nemohou být zobecnitelné na regionální a lokální úroveň (Canadian Council on Learning, 2007). Analýzy trhu práce Analýzy trhu práce zahrnují různé způsoby měření požadavků na vzdělávání a další odborný trénink, které mohou být užity k překladu požadavků na profesní kvalifikaci na aktuální kompetenční požadavky. Měření z více různých perspektiv posílí přesnost prognóz a jejich lokální a sektorovou použitelnost. VSZ a pracovní inzerce: Jeden typ informací o trhu práce je snadno dostupný z pracovní in- 18

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014 Aktuáln lníúkoly na trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST Ostrava 19.6.2014 1. Základní problémy na českém trhu práce v současné době Výrazný převis nabídky

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více