Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?"

Transkript

1 Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Josef Horňáček Lenka Klimplová Josef Pitner Jiří Vyhlídal Jiří Winkler Iveta Zelenková

2

3

4 Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Josef Horňáček Lenka Klimplová Josef Pitner Jiří Vyhlídal Jiří Winkler Iveta Zelenková Masarykova univerzita Brno 2014

5 Tato publikace vznikla v rámci projektu OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (CZ.1.04/5.1.01/ ). Tento projekt mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity a Arbetsförmedlingen (Úřad práce ve Švédsku) byl financován z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR. Bližší informace o projektu naleznete na Realizační tým projektu: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (odborný garant) Mgr. Lenka Klimplova, Ph.D., M.A. (manažerka projektu) Mgr. Josef Horňáček (odborný pracovník) PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc. (odborný pracovník) Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (odborná pracovnice) RNDr. Josef Pitner, Ph.D. (konzultant) Mgr. Magda Frišaufová (koordinátorka aktivit) Recenzenti publikace: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Brno doc. RNDr. Milan Šimek, CSc. Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Ostrava 2014 Masarykova univerzita ISBN

6 Poděkování Speciální poděkování patří našim zahraničním partnerům Tordovi Stranneforsovi a Jannu Sundqvistovi ze švédského Arbetsförmedlingen, kteří nás inspirovali svou metodickou činností a poskytovali v průběhu celého projektu, v rámci něhož tato publikace vznikla, cenné konzultace. Dále poděkování patří všem tazatelům a zprostředkovatelkám z řad pracovníků poboček Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji a všem zaměstnavatelům, kteří se pilotního šetření zúčastnili.

7 OBSAH 6 SEZNAM TABULEK 8 SEZNAM GRAFŮ 8 SEZNAM ZKRATEK 9 1 ÚVOD 11 2 TEORETICKÝ A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT KONCEPTY FUNKCE A CÍLE VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI NA TRHU PRÁCE MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE MONITORING A PROGNÓZOVÁNÍ KOMPETENCÍ JAKO CESTA KE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V RÁMCI VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI VEŘEJNÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI A PROCES MONITOROVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ SFÉRY V ČESKÉ REPUBLICE HISTORICKÝ EXKURZ ZAJIŠŤOVÁNÍ SOULADU MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU NA TRHU PRÁCE INFORMACE O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ KOMPATIBILITA INFORMACÍ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ A INFORMACÍ O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ O ZAMĚSTNAVATELÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI OČEKÁVANÉ ZMĚNY V ZAMĚŘENÍ PRÁCE ÚŘADU PRÁCE ČR: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ZÁSAD AKTIVNÍHO MATCHINGU ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA V PROSTŘEDÍ ÚP VÝZNAM ORGANIZAČNÍCH PRAVIDEL POUŽÍVANÉ MODELY AKTIVACE SHRNUTÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI A PROCES MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE VE ŠVÉDSKU ŠVÉDSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ŠVÉDSKÝ PŘÍSTUP K MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE METODIKA MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE BAROMETR PROFESÍ SHRNUTÍ POROVNÁNÍ ČESKÉHO A ŠVÉDSKÉHO PŘÍSTUPU K MONITOROVÁNÍ TRHU PRÁCE 51 3 EMPIRICKÁ ČÁST DEFINICE PROBLÉMU CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMOVÁ TEORIE 56 6

8 3.2 PILOTNÍ APLIKACE NOVÉHO POSTUPU MONITORINGU/PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE POPIS HLAVNÍCH PRVKŮ ŠETŘENÍ VÝZKUMNÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT VÝSTUPY DOTAZOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ EVALUACE PRŮBĚHU PROGRAMU CÍL EVALUACE EVALUACE PROCESU DOTAZOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ VÝZKUMNÝ POSTUP EVALUACE PROCESU DOTAZOVÁNÍ STRUKTURA EVALUACE HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ EVALUACE PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝZKUMNÝ POSTUP EVALUACE PROCESU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ SHRNUTÍ 81 4 TEZE NÁVRHU METODIKY MONITOROVÁNÍ A PROGNÓZOVÁNÍ TRHU PRÁCE CÍLE METODIKY PRINCIPY METODIKY PŘÍNOSY METODIKY ZÁKLADNÍ FÁZE METODICKÉHO POSTUPU VYTVOŘENÍ VZORKU SCÉNÁŘ ROZHOVORU VEDENÍ ROZHOVORU ANALÝZA DAT ZPĚTNÁ VAZBA SHRNUTÍ 90 5 ZÁVĚR 91 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 95 REJSTŘÍK 102 PŘÍLOHY 108 PROFILY AUTORŮ 121 ANOTACE 123 AUTHOR PROFILES 124 SUMMARY 126 7

9 SEZNAM TABULEK Tabulka 2.1 Tabulka 2.2 Tabulka 2.3 Tabulka 2.4 Tabulka 2.5 Tabulka 2.6 Tabulka 2.7 Tabulka 3.1 Tabulka 3.2 Tabulka 3.3 Tabulka 3.4 Tabulka 4.1 Funkce veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) Kompetenční model Kompatibilita informací o uchazeči o zaměstnání (UoZ) a informací o volných pracovních místech (VPM) Charakteristiky welfare a workfare modelů aktivace identifikované na základě faktorové analýzy Základní indikátory týkající se trhu práce v České republice a ve Švédsku (údaje za rok 2013, průměr čtvrtletních dat) Předpokladáný nedostatek pracovních sil ve službách ve Švédsku (soukromý sektor) Ukázka Barometru profesí pro kraj Dalarna pro období podzim 2012 až podzim 2013 Základní a výběrový soubor Identifikované kategorie profesí Nejčastější obecné požadavky zaměstnavatelů Příležitosti a bariéry rozvoje programu v podmínkách ÚP ČR Využití výsledků monitoringu a prognózování SEZNAM GRAFŮ Graf 2.1 Srovnání poptávaných kompetencí 8

10 SEZNAM ZKRATEK AIS Agendový informační systém AM Aktivní matching AMS Rakouské veřejné služby zaměstnanosti (Arbeitsmarktservice) APZ Aktivní politika zaměstnanosti ASVSP Asociace vzdělavatelů v sociální práci CZ-ISCO Statistická klasifikace zaměstnání (národní obdoba ISCO) CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností (pro ČR) ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie FSS Fakulta sociálních studií HDP Hrubý domácí produkt HR Lidské zdroje (z anglického Human Resources) HRM Řízení lidských zdrojů (z anglického Human Resource Management) HVO Hlavní výzkumná otázka IAP Individuální akční plán ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Office) ISCO Mezinárodní statistická klasifikace zaměstnání (International Standard Classification of Occupations) ISCED Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of Education) JmK Jihomoravský kraj KÚ JmK Krajský úřad Jihomoravského kraje KZAM Statistická klasifikace zaměstnání (národní obdoba ISCO) MMF Mezinárodní měnový fond MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MU Masarykova univerzita, Brno NACE Mezinárodní klasifikace ekonomických činností NSK Národní soustava kvalifikací NSP Národní soustava povolání NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná OZP Osoba se zdravotním postižením PC Osobní počítač (z anglického Personal Computer) PES Veřejné služby zaměstnanosti (Public Employment Services) SCB Švédský statistický úřad (Statistiska centralbyråns) SPSP Sociální politika a sociální práce SPSS Zkratka softwaru pro zpracování statistických dat (Statistical Package for the Social Sciences) TP Trh práce ÚP Úřad práce ÚP ČR Úřad práce České republiky VSZ Veřejné služby zaměstnanosti VS Výběrový soubor VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí VZV Vysokozdvižný vozík ZTP Osoba se zvlášť těžkým postižením 9

11

12 1 ÚVOD V posledních letech se viditelně změnila povaha problémů na českém trhu práce. Ač dosud v České republice nevznikla systematická studie nových trendů ohrožení nezaměstnaností v kontextu dlouhodobějších strukturálních změn trhu práce, spojených s technologickým vývojem, tlakem ekonomické globalizace a v posledních letech i s dopady ekonomické krize, existují dílčí poznatky o rostoucí diferenciaci sociálních rizik na trhu práce a o rozdílnosti povahy problémů, s nimiž se nezaměstnaní na pracovním trhu setkávají (viz např. Sirovátka, Šimíková, 2013). Dnes již víme, že v České republice jsou rizika nezaměstnanosti dosti nerovnoměrně rozložena a v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie (dále EU) jsou dokonce některé skupiny velmi silně postiženy ohrožením na trhu práce (nekvalifikovaní, mladí lidé bez pracovní praxe, ženy vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, zdravotně handicapovaní, začíná se silně projevovat i problém s uplatněním starších pracovníků). Na druhé straně také poptávka zaznamenává v posledních letech významné změny. Rozšiřuje se okruh organizací a personalistů, kteří pečlivě specifikují své požadavky na nové pracovní síly. Roste diferencované chápání pracovních sil v České republice. Jasněji se vymezuje okruh pracovníků tzv. organizačního jádra, jejichž kvalifikace a rozvoj schopností se stávají předmětem zájmu zaměstnavatelů. Tyto změny směrem k diferencovanější identifikaci pracovních sil se projevují také při analýze poptávky na trhu práce. Souhrnně lze konstatovat, že diferenciace skupin nezaměstnaných, potřeba větší zacílenosti služeb na některé z nich a různorodá poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle vytvářejí potřebu konkrétnějších a specializovanějších databází volných pracovních pozic. Informace o požadavcích zaměstnavatelů na pracovní sílu ale nejsou klíčové jen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro pracovníky služeb zaměstnanosti. Bez znalosti regionálních, resp. lokálních trhů práce, volných pracovních míst a kvalifikačních potřeb a kompetencí požadovaných zaměstnavateli nemohou poradci pro zprostředkování efektivně přiřazovat uchazeče o zaměstnání na volná pracovní místa ( matching proces). Adekvátně prováděný matching je přitom jednou z klíčových příležitostí, jak zlepšit spolupráci veřejných služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů (Winkler, Klimplová, Vrbková, 2008; Klimplová, 2010), a tím zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání. Bez informací o kompetenčním obsahu jednotlivých profesí a pracovních pozic navíc nelze efektivně plánovat aktivizační a vzdělavací opatření, která by pomohla žadatelům o zaměstnání opětovně se začlenit na pracovní trh. Proto jsou informace o požadavcích zaměstnavatelů na pracovní sílu klíčové pro postupné zvyšování zaměstnatelnosti uchazečů o práci a v konečném důsledku i zvyšování zaměstnanosti. Otázkou však je, jak tyto informace od zaměstnavatelů zjišťovat, neboli jak provádět monitoring poptávky pracovních sil na trhu práce pro účely zprostředkování práce, ale i pro účely prognózování vývoje situace na pracovním trhu. Při řešení dané otázky jsme se nechali inspirovat švédským přístupem. Instituce švédské a české politiky zaměstnanosti využívají odlišné přístupy a způsoby sběru dat o situaci a potřebách na trhu práce. Zatímco český monitoring trhu práce využívá zejména kvantitativní metody výzkumu a sběru dat (dotazníkové šetření), švédský monitoring se opírá více 11

13 o kvalitativní výzkumné nástroje (osobní rozhovory pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli). Také obsahově jsou potřeby trhu práce v obou zemích vnímány odlišně. Zatímco v ČR je monitoring a analýza potřeb trhu práce zaměřena zejména na zjišťování kvalifikačních a profesních potřeb, ve Švédsku čím dál více směřují k monitoringu a analýze kompetencí požadovaných zaměstnavateli pro uplatnění na pracovním trhu. Dalším specifikem švédského přístupu je zaměření na lokální a regionální rozdíly. Lokální a regionální trhy práce totiž nejsou identické. V České republice si různé lokální trhy práce (kryjí se s hranicemi bývalých okresů) nesou v různé míře dědictví minulosti, které se různým způsobem vepsalo do struktury pracovních míst či kvalifikační struktury pracovní síly. V předkládané studii prezentujeme výsledky pilotního šetření, v rámci něhož jsme testovali uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných úřadů práce (kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR) v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu 1, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména jeho zprostředkovatelské funkce. Podrobněji představíme rozdílné procesy a přístupy k monitorování a prognózování trhu práce v České republice a ve Švédsku včetně širšího konceptuálního a instituciálního rámce týkajícího se veřejných služeb zaměstnanosti v těchto dvou evropských zemích v kapitole 2. V kapitole 3 prezentujeme výsledky pilotního šetření inovovaného přístupu k monitorování pracovního trhu a evaluaci zavádění zmíněného přístupu, včetně evaluace procesu zprostředkování práce, které využívá informace z tohoto monitoringu, v podmínkách vybraných lokálních ÚP v Jihomoravském kraji. Na základě provedené evaluace jsme identifikovali příležitosti a bariéry rozvoje zkoumaného přístupu k monitorování, prognózování a propojování nabídky a poptávky na pracovním trhu (provádění matchingu) v podmínkách českých veřejných služeb zaměstnanosti, které představujeme v závěru kapitoly. Výsledky pilotního šetření se staly základem pro formulaci cílů, principů a možných přínosů nového přístupu k získávání a analýze informací o pracovním trhu, které jsou představeny v kapitole 4. Jde o základní teze metodiky procesu monitorování a prognózování kvalifikačních a kompetenčních potřeb zaměstnavatelů na lokálním/regionálním a při vhodném způsobu agregace i na národním trhu práce v České republice. V závěru knihy shrnujeme zjištěné poznatky a diskutujeme jejich relevanci ve vztahu k vládou nově schválené Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020 resortu MPSV (MPSV, 2014b). 1 Projekt Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (CZ.1.04/5.1.01/ ) byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), a státního rozpočtu ČR. 12

14 2 TEORETICKÝ A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT První část kapitoly 2 je věnována používaným konceptům. Za komplexní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pokládáme adekvátní přiřazování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa, tj. aktivní matching. Elementárním předpokladem vytvoření takového nástroje je odpovídající analýza trhu práce monitoring a prognózování, kterou považujeme za nezbytnou součást fungování veřejných služeb zaměstnanosti. Nejdříve představíme monitoring a prognózování trhu práce v kontextu funkcí a cílů veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce. Následně budou nastíněny různé způsoby jejich provedení. Aktivní matching bude rozebrán v souvislosti s poradenstvím na trhu práce, zejména poradenstvím pro zprostředkování. V dalších částech kapitoly 2 podrobněji vysvětlíme rozdílné procesy a přístupy k monitorování a prognózování trhu práce v České republice a ve Švédsku včetně širšího instituciálního rámce týkajícího se veřejných služeb zaměstnanosti v těchto dvou evropských zemích. Vycházíme přitom z předpokladu institucionální ekonomie, že poradenské a informační procesy na trhu práce se v zájmu efektivity a funkčnosti svého provedení musejí přizpůsobovat různým národním a institucionálním kontextům. Prostředí, ve kterém služby zaměstnanosti působí, má velký vliv na jejich výkon. 2.1 KONCEPTY Část 2.1 je zahájena rozborem funkcí a cílů veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce a slouží jako vysvětlení, proč monitorování a prognózování trhu práce považujeme za stěžejní funkci veřejných služeb zaměstnanosti. Následně je věnována pozornost různým způsobům monitorování a prognózování trhu práce. Postupně zdůvodňujeme zaměření na kvalitativní monitorování a prognózování kompetencí, jež vnímáme jako cestu ke slaďování nabídky a poptávky na trhu práce. Informace získané prostřednictvím monitoringu a prognózování jsou využívány (nejen) v rámci poradenství na trhu práce. V návaznosti na předchozí je rozebráno poradenství na trhu práce, zejména poradenství pro zprostředkování Funkce a cíle veřejných služeb zaměstnanosti na trhu práce Jednu z nejvýznamnějších oblastí veřejné politiky tvoří politika zaměstnanosti. Jejím prostřednictvím stát usiluje o vytvoření rovnováhy mezi pracovní nabídkou a poptávkou. Nástrojem pro implementaci politiky zaměstnanosti jsou v evropských zemích veřejné služby zaměstnanosti (VSZ). VSZ jsou hlavní institucí na trhu práce, nastavené pro usnadnění vstupu uchazečům o zaměstnání na trh práce a pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti a/nebo sociálních dávek (Sirovátka, 1995). Ačkoliv jsou v každé zemi jinak strukturovány, všechny VSZ pomáhají sladit nabídku a poptávku na trhu práce pomocí informací a aktivní podpory služeb na lokální, národní a nadnárodní úrovni. Veřejné služby zaměstnanosti jsou také hlavními realizátory aktivačních politik a přispívají tak k úspěšným přechodům na trhu práce. Jejich hlavním cílem je přitom soustředit se na jeden z nejtěžších přechodů na trhu práce, související především se vstupem ohrožených skupin (nízkokvalifikovaní, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní atd.) na 13

15 trh práce (ILO, 2009; Evropská komise, 2014a). V Evropě lze vysledovat tři hlavní etapy vývoje veřejných služeb zaměstnanosti (Ricca, 1994). V době před druhou světovou válkou byly nastaveny jako sociální instituce s cílem poskytnout pomoc nezaměstnaným osobám. Mezinárodní organizace práce (ILO) se tak snažila zmírnit tvrdé životní a pracovní podmínky zaměstnaným osobám. Ve čtyřicátých letech 20. století služby zaměstnanosti participovaly na regulaci trhu práce, protože panoval všeobecný předpoklad, že organizace trhu práce je klíčem k plné zaměstnanosti. Od raných šedesátých let 20. století se staly důležitým nástrojem politiky zaměstnanosti. Podílely se na její definici a implementaci s cílem překonat problémy ekonomického rozvoje. Stále více států se rozhodovalo pro sociální politiky, v nichž služby zaměstnanosti měly hrát rozhodující úlohu. Role, která je veřejným službám zaměstnanosti připisována dnes, není nic jiného než kombinace úkolů jim svěřených v postupu výše uvedených etap. Veřejné služby zaměstnanosti během let svůj cíl příliš neměnily, spíše postupně akumulovaly několik funkcí ( Ricca, 1994; Weishaupt, 2011). V současnosti tak lze na veřejné služby zaměstnanosti nahlížet jako na instituci, které stát svěřil tři hlavní úkoly: 1. poskytovat pomoc nezaměstnaným a pomáhat uchazečům o zaměstnání při vstupu nebo návratu na trh práce; 2. organizovat trh práce tak, aby bylo zajištěno, že volná pracovní místa jsou zaplněna tak brzy, jak jen to je možné, nejlepšími kvalifikovanými pracovníky, a že současné a budoucí poptávce po kompetencích odpovídá vhodná nabíd ka; 3. formulovat a realizovat opatření pro tvorbu nových pracovních míst ( Ricca, 1994). Tyto tři hlavní úkoly dokreslují výše zmíněnou definici, že VSZ pomáhají sladit nabídku a poptávku na trhu práce pomocí informací a aktivní podpory služeb na různých územních úrovních. Ačkoli rozsah funkcí VSZ vyplývajících z uvedených úkolů je široký, na základě uvedené definice lze říci, že sběr informací, tedy monitorování a prognózování, je stěžejní. Přesné informace jsou totiž elementární pro všechny aktéry na trhu práce a předpokladem pro efektivní sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Různí autoři však rozlišují další funkce, používají rozdílná členění, v některých funkcích se shodují či překrývají, jiné vůbec nezmiňují. V této studii vycházíme z Potůčka (1995), Ricca (1994) a Kudda (2012). Z výše formulovaných tří hlavních úkolů vyplývá stejný počet základních funkcí, které zmiňují všichni jmenovaní autoři: poradenská, zprostředkovatelská a funkce zaměřená na zaměstnavatele. Poradenská funkce spočívá v odborném poskytování informací a poradenství, můžeme sem zařadit např. poradenství související s volbou či změnou povolání. Potůček (1995) uvedené nazývá jako kvalifikační a rekvalifikační funkce. Zprostředkovatelská funkce pak sestává z umístění nezaměstnaných a získávání zaměstnavatelů. Funkce zaměřená na zaměstnavatele zahrnuje poradenství a služby pro firmy a podporu a tvorbu nových pracovních míst (např. finanční podpora na nová pracovní místa zaměstnavatelům a začínajícím podnikatelům, podpora veřejně prospěšných prací, zaměstnávání absolventů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením atd.). Ačkoliv tito autoři přímo neuvádějí monitorovací a prognózovací funkci, je obsažena v definici tří výše uvedených funkcí, neboť všechny využívají informace o trhu práce. Monitoring a pro- 14

16 gnózy jsou tak předpokladem pro úspěšné plnění těchto funkcí. Pouze Ricca (1994) je vyčleňuje jako samostatnou funkci spočívající v produkci informací o trhu práce. Kuddo (2012) též klade důraz na informace a vyčleňuje funkci spojenou se službami informačních a komunikačních technologií, které jsou viděny jako nástroj k poskytování informací. Stejně tak jako monitorovací a prognózovací funkce se funkce spjatá s informačními a komunikačními technologiemi prolíná všemi dříve uvedenými funkcemi. V jejich rámci zabezpečuje poskytování informací, zatímco monitoring a prognózování zabezpečuje jejich sběr a produkci. Tvorba informací a jejich propojení s informačními a komunikačními technologiemi je tedy klíčovou a strategickou podmínkou pro fungování veřejných služeb zaměstnanosti. Vzniklá databáze slouží (nejen) výkonným pracovníkům veřejných služeb zaměstnanosti pro efektivní slaďování nabídky a poptávky na trhu práce, resp. adekvátní přiřazování uchazečů na volná pracovní místa (matching). Jako poslední zmíníme paliativní funkci, která se objevuje u Potůčka (1995) a Ricca (1994). Jejím úkolem je zabezpečit životní podmínky dočasně nezaměstnaných, a to formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. Tabulka 2.1 představuje souhrn členění funkcí dle jednotlivých autorů. U Riccy (1994) jsou rozlišeny také nové funkce, kterými doplnil tradiční. Tabulka 2.1: Funkce veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) Potůček (1995)Ricca (1994) Tradiční funkce Ricca (1994) Nové funkce Kuddo (2012) Poradenská funkce Kvalifikační a rekvalifikační funkce Odborné poskytování informací a poradenství Asistence pro uchazeče o zaměstnání Poradenství Poradenství pro volbu povolání Pracovní školení Změna povolání Specializované služby Speciální programy na podporu zaměstnanosti Funkce zaměřená na zaměstnavatele Podpora a tvorba nových pracovních míst Poradenství pro firmy Služby pro zaměstnavatele 15

17 Pokračování tabulky 2.1 Zprostředkovatelská funkce Zprostředkování, informační a poradenské služby Umístění nezaměstnaných a získávání zaměstnavatelů Specializované formy umístění (nepřizpůsobiví pracovníci, manažerští pracovníci, dočasní pracovníci apod.) Zprostředkovatelské služby Zaměstnávání cizinců a přeshraniční umísťování Sebeumístění (OSVČ) Paliativní funkce Paliativní funkce Správa pojištění a dávek v nezaměstnanosti Správa fondů zaměstnanosti Monitorovací a prognózovací funkce Produkce informací o trhu práce Funkce informačních a komunikačních technologií Služby informačních a komunikačních technologií Aktuální vývoj veřejných služeb zaměstnanosti je ovlivněn nedávnou hospodářskou krizí, která zvýšila tlak a očekávání na VSZ při podpoře osob při vstupu nebo návratu na trh práce, což se projevilo růstem počtu uchazečů o zaměstnání, zatímco finanční a lidské zdroje ve VSZ se ztenčily v důsledku snižování velikosti veřejné správy a vládních výdajů (Evropská komise, 2014b). Tento trend, který testuje kapacity VSZ adaptovat se na aktuální změny na trhu práce, bude pravděpodobně nadále pokračovat. Od VSZ se očekává, že budou více efektivní prostřednictvím větší racionalizace vykonávaných činností a poskytovaných služeb. Rovněž se očekává, že se VSZ přetransformují do transition management agencies (Evropská komise, 2014b) poskytujících novou kombinaci aktivních a pasivních funkcí, které podporují udržitelné přechody na trhu práce během celé kariéry jedince na trhu práce. Jak uvádí Evropská komise (2014b), VSZ by měly pomáhat stavět mosty při kariérních přechodech a s ohledem na výzvy vytvářené tranzitními pracovními trhy ( Schmid, Gazier, 2002) by měly usilovat o aktivační politiku s udržitelnými výsledky. Zároveň by se měly soustředit spíše na stranu poptávky na trhu práce, jelikož zaměstnavatelé čelí rostoucím problémům při náboru (neodpovídající pracovní síla). Navzdory některým dalším zdrojům určeným na tyto činnosti pro zvýšení účinnosti VSZ (podpora z evropských fondů), poskytovaná podpora službám zaměstnanosti ve většině zemí Evropské unie neodpovídá nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání (Evropská komise, 2014b). Aby bylo zajištěno optimální fungování trhu práce a rychlejší a odpovídající přiřazování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa, budou muset VSZ zlepšit a posílit 16

18 své služby. Podle Strategie Evropa 2020 jde především o: 1. zvýšení kapacity pro informování na trhu práce a aktivní a preventivní opatření na trhu práce; 2. porozumění specifickým přechodům na trhu práce, mezi zaměstnáními; 3. poskytování služeb na míru aktérům na trhu práce jak na poptávkové, tak na nabídkové straně; 4. zvýšení kapacity na podporu zaměstnatelnosti, poskytování individualizovaných služeb; 5. rozvíjení informačních a komunikačních technologií a zvýšení využití elektronických služeb; 6. rozvíjení silných partnerství a víceúrovňové koordinace zejména s dalšími službami zaměstnanosti, včetně těch v jiných zemích, pro lepší poskytování služeb (PES 2020 Strategy). I nejnovější koncepce tedy klade důraz na tvorbu informací (viz bod 1) a jejich šíření (viz bod 5) Monitorování a prognózování trhu práce Pro efektivní naplňování výše popsaných funkcí potřebují VSZ dostatečné a kvalitní informace o současné situaci a předpokládaném budoucím vývoji na trhu práce. Monitorování a prognózování trhu práce jsou klíčovými nástroji pro produkci potřebných informací. Monitorování trhu práce lze popsat jako systematický proces pozorování, dotazování a zaznamenávání relevantních údajů. Informace shromážděné prostřednictvím monitorování slouží pro analýzu a následné vyhodnocování dat a formulaci prognóz. Monitorování trhu práce je tedy základním předpokladem pro vytváření prognóz. Prognózování pak můžeme popsat jako nástroj plánování, který umožňuje manažerům trhu práce na lokální, regionální, národní i nadnárodní úrovni zacházet s nejistou budoucností a přizpůsobovat činnost VSZ i dalších instuticí a organizací (např. rekvalifikační programy, ale i programy sekundárního a terciálního vzdělávání) těmto předpovědím o budoucím vývoji. Pokusy předpovídat potřeby na trhu práce začaly po druhé světové válce. Byly poháněny hospodářským růstem a přesvědčením, že plánování prováděné na základě prognóz umožní vládám zajistit nabídku nové pracovní síly odpovídající poptávce na trhu práce ( Knobel, Kriechel, Schmid, 2008). Od svého počátku je však prognózování na trhu práce předmětem diskuzí. Existuje názor, že trh se koriguje sám. Jednotlivci a zaměstnavatelé by pouze měli reagovat na jeho signály a rozhodovat se, jaké oblasti dovedností si zaslouží investici do školení nebo zvýšení mezd. Na druhé straně ale jsou i silné argumenty na podporu prognózování, a to navzdory obtížnému předvídání všech proměnných, které mohou mít vliv na budoucí trh práce (Canadian Council on Learning, 2007; Knobel, Kriechel, Schmid, 2008). Pro většinu jedinců je pracovní trh nejvýznamnějším trhem, se kterým se v životě setkají, a jakékoliv informace a porozumění současné situaci a budoucímu vývoji trhu práce jim umožňuje zvýšit vlastní efektivitu a uplatnitelnost na trhu práce a přináší významný užitek nejen jim, ale i ekonomice obecně (Canadian Council on Learning, 2007). Prognózování na trhu práce poskytuje tvůrcům politik, zaměstnavatelům, zaměstnacům, uchazečům o zaměstnání, studentům 17

19 a dalším relevantním aktérům podklady nezbytné pro rozhodnutí, které bude optimalizovat přínos vzdělání pro hospodářský růst a hladké fungování trhu práce (Canadian Council on Learning, 2007; Cedefop, 2013; Neugart, Schömann, 2002). Canadian Council on Learning (2007) rozlišuje dva hlavní přístupy k prognózování: výhledy o pracovní síle (workforce projection) a analýzy trhu práce (podobně např. Campbell, 1997a, 1997b). Výhledy o pracovní síle umožňují dlouhodobé předpovědi na národní a regionální úrovni. Měly by být doplněny analýzami trhu práce, které pomáhají identifikovat regionální a lokální krátkodobé trendy a neustále se jim přizpůsobovat. Analýzy trhu práce tedy systematicky monitorují současný stav a ve spojení s výhledy o pracovní síle umožňují dlouhodobé prognózování. Výhledy o pracovní síle (workforce projection) Plánování pracovní síly: Tento přístup umožňuje dlouhodobé předpovědi, které se vztahují k výkonu vzdělávacích institucí vzhledem k plánovanému hospodářskému růstu v cílovém roce na základě pravděpodobných předpokladů. Úroveň zaměstnanosti nezbytná pro dosažení růstu v cílovém roce se předvídá v daném odvětví a odhaduje se rozdělení profesí v jeho rámci. U každého povolání jsou prognózy převedeny na výhledové požadavky na pracovní sílu, a to na základě nerovnováhy mezi očekávaným nárůstem pracovních míst v dané oblasti a potřebami náhrady v rámci existujících pracovních míst (replacement) na straně jedné a očekávanou dostupnou novou pracovní silou v podobě absolventů, imigrantů a osob znovu vstupujících na pracovní trh na straně druhé. Výsledný odhad potřeb pracovních sil může být použit pro určení požadavků na odbornou přípravu pro jednotlivá povolání. Existuje však mnoho nepředvídatelných faktorů ovlivňujících v různé míře ekonomický růst země a poptávku po pracovní síle, kterou uvedený růst produkuje. Odhady jsou tedy jen tak dobré, jako předpoklady, na nichž jsou založeny (více viz např. Campbell, 1997a; Canadian Council on Learning, 2007). Ekonometrický model: Ekonometrické modely poskytují alternativní metodu k prvnímu kroku při plánování pracovní síly (předpověď ekonomického růstu v cílovém roce jako základ pro stanovení úrovně zaměstnanosti v každém hospodářském odvětví, která je nutná pro dosažení stanoveného růstu). Ekonometrické modely jsou často využívány právě k dokončení prvního kroku. Ekonometrické modely jsou komplexní matematická znázornění vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami a sektorovými odvětvími. Do určité míry musí také stále spoléhat na ekonomické teorie o kauzálních vztazích v ekonomice. Limity jsou podobné jako v předcházejícím případě, tedy nepředvídatelné faktory, které mohou mít vliv na ekonomický růst. Ekonometrický model vyžaduje rozsáhlá data a získání dat z databází je často nákladné. Data bývají převážně na národní úrovni, takže výsledky nemohou být zobecnitelné na regionální a lokální úroveň (Canadian Council on Learning, 2007). Analýzy trhu práce Analýzy trhu práce zahrnují různé způsoby měření požadavků na vzdělávání a další odborný trénink, které mohou být užity k překladu požadavků na profesní kvalifikaci na aktuální kompetenční požadavky. Měření z více různých perspektiv posílí přesnost prognóz a jejich lokální a sektorovou použitelnost. VSZ a pracovní inzerce: Jeden typ informací o trhu práce je snadno dostupný z pracovní in- 18

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2. odborná konference projektu KRUH Jihlava 15. 11. 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Normativní instrukce č. 2/2013 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 Určeno pro: Úřad práce České republiky Vypracoval: odbor 41 Počet stran: 6 Č.j.:

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

P-KAP: Kariérové poradenství

P-KAP: Kariérové poradenství Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání P-KAP: Kariérové poradenství prezentace pro Zlínský kraj Mgr. Miroslav Grznár Definice kariérového poradenství Spektrum

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více