V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y"

Transkript

1 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány v tomto článku 1), aby byl Váš zážitek z jízdy co nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejzábavnější. VOLVO Vám poskytuje široké spektrum Služeb, od nouzové pomoci k navigaci a různým zábavným službám. Prosíme, před využitím Služeb pozorně pročtěte tyto všeobecné obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ). Využitím Služeb, podepsáním písemné smlouvy, jednáním Vašeho lokálního dealera VOLVO jednajícího Vaším jménem při aktivaci Služeb a/nebo zaškrtnutím zaškrtávacího políčka při online akceptačním procesu potvrzujete, že jste si přečetli Obchodní podmínky a souhlasíte, že mezi Vámi a Volvo Car Corporation, společností založenou podle švédského práva, s registračním číslem , se sídlem Gothenburg, Švédsko ( VOLVO ) došlo k uzavření závazné smlouvy o poskytování služeb aktuálně nebo v budoucnu poskytovaných VOLVEM ( Volvo služby ) nebo třetími stranami ( Třetí strany, respektive Služby třetích stran ). Volvo služby a Služby třetích stran dále též jako Služby. K využití Služeb jste oprávněni pouze, pokud jste vlastníkem vozidla Volvo, na které se Služby vztahují, anebo máte vlastníkův jasný a nesporný souhlas. VOLVO je oprávněno od Vás vyžadovat prokázání Vašeho vlastnického práva nebo souhlasu vlastníka ve vztahu k využívání Služeb. K využití Služeb musíte být rovněž zletilý a svéprávný/způsobilý k přijetí těchto Obchodních podmínek a tímto potvrzujete VOLVU, že tomu tak v tomto případě je. 2. OBECNÁ USTANOVENÍ Služby se mohou lišit v závislosti na modelu a roku výroby Vašeho vozidla Volvo a zemi, kde máte bydliště nebo kde bylo vozidlo registrováno nebo prodáno. VOLVO poskytuje Služby pouze ve vztahu k vozidlům Volvo, které jsou vybavené potřebnými technickými prvky nezbytnými pro správné využití Služeb. Pokud Vaše vozidlo Volvo není vybaveno těmito nezbytnými technickými prvky nebo nesplňujete předpoklady stanovené těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami (jak jsou definovány v článku 3 níže), VOLVO není povinno Vám Služby poskytnout. Podmínkou pro využití Služeb může být připojení k internetu a pravidelné aktualizace. Tyto Obchodní podmínky se nepoužijí na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k využití Služeb a které obecně podléhají samostatné smlouvě s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb. Poskytovatel telekomunikačních služeb může zpoplatnit využívání jím poskytovaných služeb. Více informací o jednotlivých Službách poskytovaných v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo lze nalézt v uživatelské příručce, na support.volvocars.com a/nebo u Vašeho lokálního dealera Volvo ( Dokumentace ).

2 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 3. SAMOSTATNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOLVO SLUŽBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Pro využití některých Služeb je nezbytná registrace VOLVO ID. VOLVO ID je jedinečný účet, díky kterému Vám VOLVO poskytuje Služby šité na míru Vám a Vašemu vozidlu Volvo. Pokud si přejete využívat Služby poskytované v rámci VOLVO ID, prosíme, navštivte support.volvocars.com za účelem registrace Vašeho osobního VOLVO ID. Využívání VOLVO ID je bezplatné, ale podléhá Obchodním podmínkám VOLVO ID, které naleznete na support.volvocars.com. V případě, že máte VOLVO ID a Obchodní podmínky VOLVO ID a tyto Obchodní podmínky jsou v rozporu, použije se znění těchto Obchodních podmínek. Některé Služby mohou podléhat samostatným obchodním podmínkám a/nebo samostatnému popisu služeb od VOLVA nebo Třetích osob ( Speciální obchodní podmínky ). Přístup k některým Službám může být zpoplatněn, jak je dále uvedeno v Speciálních obchodních podmínkách pro každou takovou Službu. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami se použije znění Speciálních obchodních podmínek. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nemůže být vykládáno tak, že Vám uděluje právo využívat konkrétní Službu. Ve vztahu ke Službám třetích stran je primárním úkolem VOLVA zpřístupnit Vám tyto Služby přímo v a/nebo v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo. Berete na vědomí, že Služby třetích stran mohou podléhat Speciálním obchodním podmínkám, které budou sjednány mezi Vámi a Třetí stranou. Jako podmínka pro využití Služby třetí strany může být vyžadováno, abyste zaplatil/a poplatek a/nebo přijal/a Speciální obchodní podmínky. VOLVO nijak neodpovídá za přístupnost a funkčnost takových Služeb třetích stran. 4. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK, SPECIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SLUŽEB VOLVO může příležitostně měnit tyto Obchodní podmínky nebo své Speciální obchodní podmínky. Změny Vám budou oznámeny em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo budou zveřejněny na support.volvocars.com. Využívání Služeb po takové změně Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek bude představovat přijetí upravených Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek. VOLVO si neustále klade za cíl nabízení užitečných a aktuálních Služeb, a proto může v průběhu času přidat nebo odebrat některé funkce. Tímto vyjadřujete souhlas, že VOLVO může kdykoliv zcela nebo zčásti ukončit poskytování určitých Služeb nebo přístup k těmto Službám a rovněž obecně modifikovat Služby a přístup k nim. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli změnami v Obchodních podmínkách, Speciálních obchodních podmínkách a/nebo v Službách jako takových, upozorňujeme Vás, že máte právo ukončit využívání Služeb a ukončit tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky způsobem uvedeným v článku 12 níže. 5. ZMĚNA VLASTNICTVÍ VOZIDLA VOLVO Pokud dojde ke změně vlastnictví vozidla Volvo, je převodce povinen okamžitě deaktivovat veškeré Služby, jak je popsáno v Dokumentaci, například použitím funkce obnovit tovární nastavení, a je-li to možné odstranit veškeré aplikace související se

3 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Službami. Pro více informací, jak deaktivovat Služby v případě změny vlastnictví, prosíme, pročtěte si Dokumentaci nebo se informujte u Vašeho lokálního dealera Volvo. Pro změnu vlastnictví vozidla Volvo propojeného s VOLVO ID, prosím, vizte Obchodní podmínky VOLVO ID, které se rovněž použijí ve vztahu k těmto Obchodním podmínkám. 6. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ Nejste oprávněni Služby využívat v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace. Služby dále nesmíte využívat způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými právními předpisy, jako například předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo celními/dovozními předpisy. Využívání Služeb způsobem, který může ohrozit bezpečnost kterékoli Služby je rovněž zakázáno. Pokud dovolíte jiným osobám využívat Služby, berete na vědomí a souhlasíte, že jste plně odpovědni za takové využívání Služeb. To znamená, že jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace tímto uživatelem bude považováno za porušení učiněné Vámi. Užívání a/nebo vytvoření účtu vyžadovaného pro přístup k Službám pod falešnou identitou nebo na základě nepravdivé informace je zakázáno a mohlo by být kvalifikováno jako trestný čin. Některé Služby třetích stran mohou, stejně jako VOLVO ID, vyžadovat přístupové heslo, které jste povinni udržovat v tajnosti. VOLVO nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou jako důsledek porušení povinností uvedených v tomto článku PRÁVO VOLVA ZABLOKOVAT SLUŽBY VOLVO může kdykoliv, aniž by Vám to předtím oznámilo, zablokovat Služby pokud (i) VOLVO má důvod se domnívat, že jste Služby využil/a nevhodným způsobem, včetně, nikoliv však výlučně, užití v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo s příslušnými Speciálními obchodními podmínkami (ii) VOLVO má důvod se domnívat, že Služby jsou využívány způsobem, který poškozuje VOLVO nebo ohrožuje bezpečnost jakýchkoliv Služeb (iii) VOLVO se dozví, že již nejste vlastníkem vozidla Volvo, ke kterému se Služby vztahují nebo již neexistuje jasný a nesporný souhlas vlastníka k využívání Služeb (iv) je to vyžadováno zákonem nebo soudním rozhodnutím, (v) to bude považováno za nezbytné pro ulehčení údržby, odstraňování problémů, aktualizaci a/nebo bezpečnostní práce, jakož i pro jakákoliv další obdobná opatření nezbytná ke zlepšení nebo udržení kvality Služeb nebo (vi) je VOLVO oprávněno ukončit Obchodní podmínky v souladu s článkem 12 níže. Zablokování v tomto kontextu znamená, že VOLVO přijme opatření, aby Služby nemohly být využívány, buď zcela, pro konkrétní Službu nebo k jejím vybraným částem. Zablokování nicméně neznamená, že poskytování Služeb je trvale ukončeno nebo že tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky jsou ukončeny. Pokud VOLVO zablokuje Služby, bude Vám to oznámeno em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo obecným oznámením na support.volvocars.com. VOLVO může na základě svého výlučného uvážení zvolit, zda a kdy bude zablokování Služeb ukončeno.

4 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 8. UŽIVATELSKÁ LICENCE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu k obsahu Volvo Služeb jsou vlastnictvím VOLVA, přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže) a/nebo poskytovatelů licence. Pokud to neumožňují tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky, neudělují se Vám žádná oprávnění k takovým právům duševního vlastnictví. VOLVO Vám uděluje nevýhradní, nepostupitelnou a nepřevoditelnou licenci k soukromému užívání obsahu a softwaru spojených s Volvo službami, včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou v nich zahrnuta, výhradně pro účely a v souladu s omezeními užívání podle těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek. Není-li to umožněno zákonem, nemůžete dekompilovat, zpětně analyzovat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, měnit nebo vytvářet odvozená díla softwaru spojeného se Službami. Jakékoliv porušení této povinnosti nebo porušení podmínek této licence může vést k ukončení těchto Obchodních podmínek podle článku 12 níže. Není-li stanoveno jinak, značky, obchodní loga, doménová jména a znaky podléhají právům k ochranným známkám VOLVA a jeho poskytovatelům licence a v některých případech i Třetích osob. Tato licence vyprší v okamžiku, kdy jsou tyto Obchodní podmínky ukončeny Vámi nebo VOLVEM podle článku 12 níže. 9. VYLOUČENÍ ZÁRUKY Vezměte, prosím, na vědomí, že Služby jsou poskytovány jak jsou a jak jsou dostupné. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, tedy VOLVO vylučuje jakékoliv záruky, které se týkají Služeb, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. To znamená, že nemáte žádnou záruku, že Služby jsou bez chyb, dosahují uspokojivé kvality, jsou dostupné, přístupné, poskytované včas a/nebo bez přerušení, vhodné pro konkrétní účel, přesné nebo, že splňují standardy výkonnosti. Vzhledem k výše uvedenému, tímto souhlasíte, že vady Služeb nemusí být odstraněny. VOLVO neposkytuje záruky vůči případným zásahům do nebo přerušení Vašeho využívání Služeb, nebo že Služby budou kompatibilní se softwarem nebo službami třetích stran. Tímto berete na vědomí, že u Služeb využívajících internet může dojít ke ztrátám, zpožděním, úpravám, manipulaci a špatnému určení dat (způsobených například ztrátou pokrytí nebo nefunkčností hardwaru nebo komunikačních sítí) a že VOLVO nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto událostem. VOLVO vyvine přiměřenou a řádnou péči při poskytování Služeb, VOLVO však neposkytuje záruky ani se nijak nezaručuje (i) že jakýkoliv obsah, který můžete uložit nebo nalézt prostřednictvím Služeb nebude podléhat neúmyslnému poškození, ztrátě; nebo (ii) za přístupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost údajů o lokalitě nebo jakýchkoliv jiných údajů zobrazovaných Službami. Dále berete na vědomí, že ne všechny Služby jsou určené nebo vhodné pro využití v takových situacích nebo prostředích, kde takové využití může vést k vážným následkům, smrti, újmě nebo zranění osob (například využití řidičem při řízení).

5 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Žádné písemné ani ústní informace nebo rady od VOLVA, jeho dodavatelů, dealerů nebo přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže), ani žádného z jejich zaměstnanců, agentů a zástupců, nejsou způsobilé zaručit či jiným způsobem měnit závazky VOLVA týkající se Služeb. 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V souvislosti s využíváním Služeb nebo nemožností využívat Služby podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek nenese VOLVO žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo újmu jakéhokoliv druhu, včetně nikoliv však výlučně, odpovědnost za újmu na zdraví, smrt nebo jakékoliv náhodné, zvláštní, následné nebo nepřímé škody nebo ušlý zisk nebo ztrátu dat apod. Totéž platí pro všechny přidružené subjekty (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealery a dodavatele, jakož i ve vztahu k osobní odpovědnosti zaměstnanců, agentů a zástupců takových subjektů nebo VOLVA. VOLVO v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu přesahující sumu, kterou jste zaplatili VOLVU za využití Služeb ve 12 měsících před událostí, na základě které je nárok uplatňován. Výše uvedené se uplatní i na jakákoliv rozhodnutí nebo aktivity učiněné na základě spolehnutí se na Služby. VOLVO se dále zříká povinnosti chránit Vaše zařízení a systémy před viry, červy, malware, spyware, trojskými koňmi a dalšími škodlivými kódy a programy. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše soukromí stejně jako soukromí dalších zákazníků je pro VOLVO záležitostí maximální důležitosti. V závislosti na konkrétních Službách, které využíváte, bude VOLVO vystupovat v některých případech jako zpracovatel osobních údajů v jiných jako správce osobních údajů. Veškeré zpracování údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy o zpracování osobních údajů, jakož i v souladu s politikou ochrany osobních údajů VOLVO, která je dostupná na support.volvocars.com. Berete na vědomí, že VOLVO bude potřebovat předávat informace o Vás nebo informace poskytnuté Vámi, jako například údaje o lokalitě nebo kontaktní údaje, Třetím osobám. VOLVO však bude předávat takové informace pouze v rozsahu nezbytném pro Vaše využití Služeb třetích stran. Zpracované osobní údaje Povaha osobních údajů zpracovaných v souvislosti se Službami závisí od konkrétní Služby, kterou využíváte. Jde především o Vaše jméno, kontaktní informace, informace o lokalitě, informace o vozidlu jakož i zařízení a přihlašovací údaje a další informace, které jste se rozhodli s VOLVEM sdílet. Navíc je VOLVO oprávněno v souvislosti s Vašimi Službami zpracovávat údaje, které jste VOLVU poskytli v předchozích jednáních s VOLVEM (například při objednávání vozidla Volvo). Kromě výše uvedeného, vezměte prosím na vědomí, že využívání různých Volvo Služeb a Služeb třetích stran může vyžadovat, aby ze strany VOLVA a/nebo Třetích stran docházelo ke zpracování dalších údajů odlišných od výše uvedených, a/nebo ke zpracování údajů pro rozdílné účely než jsou uvedené níže, jak může být stanoveno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách.

6 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Účel zpracování VOLVO bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem (i) správy a poskytování Služeb, (ii) provádění výzkumu a vývoje v zájmu zlepšení služeb a produktů, (iii) poskytování veškerých informací, které souvisí s využíváním služeb a produktů VOLVO a/nebo (iv) založení Vašeho zákaznického účtu nebo aktualizace stávajícího zákaznického účtu (podle okolností), v zájmu zlepšení a urychlení schopnosti VOLVA splnit jakoukoliv Vaší žádost související se službami a produkty VOLVO. Zpracování osobních údajů VOLVEM v zájmu dodání Služeb může být dále určeno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách. Využívání Služeb s určením polohy VOLVO i Třetí strany mohou poskytovat Služby, které se spoléhají na informace o poloze získané zařízeními, které používají GPS, Wi-Fi připojení, vysílače apod. K poskytnutí takových Služeb musí v relevantních případech VOLVO a třetí strany zpracovat údaje o Vaší poloze, jako například aktuální polohu Vašeho vozidla Volvo. Tímto souhlasíte se zpracováním takových údajů VOLVEM i Třetími stranami k poskytnutí a zlepšení takových Služeb. Při využívání Služeb třetích stran, které používají nebo poskytují údaje o poloze jako součást Služby, podléháte a měli byste se seznámit se Speciálními obchodními podmínkami v souvislosti se Službami, jakož i příslušnou politikou Třetích stran o soukromí. Souhlas se zpracováním přidruženými subjekty, dealery a dodavateli a s přeshraničním zpracováním Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé přidružené subjekty VOLVA (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealeři, jakož i dodavatelé VOLVA a jeho přidružených subjektů mohou za výše uvedenými účely zpracovávat Vaše osobní údaje jménem VOLVA. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že VOLVO a takové přidružené subjekty, dealeři a dodavatelé mohou za účely uvedenými v těchto Obchodních podmínkách zpracovávat Vaše osobní údaje v zemích jiných, než je ta Vaše a z takových důvodů předávat Vaše osobní údaje do takových jiných zemí včetně, nikoli však výlučně, předávání Vašich osobních údajů do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a mimo něj a zpracovávat je v rámci i mimo EHP. VOLVO přebírá plnou odpovědnost za zajištění toho, aby zpracování a předání Vašich osobních údajů bylo činěno v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Kromě toho, kdy je to v těchto Obchodních podmínkách stanoveno, VOLVO nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Nicméně tímto berete na vědomí a souhlasíte, že na základě národní legislativy může být po VOLVU požadováno, aby předložilo takové informace orgánům, jako například soudům, policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatňovat právní nárok na přístup k údajům. Uchovávání a informace pro Vás Pro otázky ohledně uchovávání osobních údajů VOLVEM a další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů VOLVEM (včetně oprav chybných údajů), prosíme, pročtěte si politiku VOLVO o ochraně soukromí dostupnou na support.volvocars.com. VOLVO nebude účtovat žádné poplatky za legitimní žádosti o informace.

7 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 12. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ Tyto Obchodní podmínky se uplatní do doby, než budou ukončeny Vámi nebo VOLVEM v souladu s níže uvedeným. Kdykoliv můžete přestat využívat Služby, v takovém případě tyto Obchodní podmínky budou ukončeny v okamžiku, kdy nebudete mít žádné povinnosti na základě těchto Obchodních podmínek ani příslušných Speciálních obchodních podmínek. V případě ukončení využívání konkrétní Služby, zůstávají tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky pro další Služby v platnosti. Pokud budou VOLVO ID obchodní podmínky ukončeny z Vaší strany, tyto Obchodní podmínky se použijí na zbývající Služby, které využíváte a které nevyžadují VOLVO ID. VOLVO si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb a tím ukončit tyto Obchodní podmínky v případě (i) že porušujete tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky nebo existuje důvodné podezření, že je porušujete, (ii) rozhodnutí VOLVA ukončit nabízení Služeb v jejich současné podobě svým zákazníkům, a to celosvětově nebo v určité geografické oblasti nebo (iii) jakéhokoli podobného obchodního důvodu, který VOLVO podle svého vlastního uvážení považuje za rozumný důvod k ukončení poskytování Služeb. Ukončením těchto Obchodních podmínek jsou současně ukončeny i Speciální obchodní podmínky a Vy nejste již oprávněn/a využívat Služby. V případě ukončení Obchodních podmínek se takové ukončení nedotkne účinnosti jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek, u nichž je z jejich povahy zřejmé, že nemají ukončením zaniknout. 13. POSTOUPENÍ Žádná strana nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé strany. VOLVO nicméně může postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek jakémukoliv přidruženému subjektu. Pojem přidružený subjekt pro účely těchto Obchodních podmínek a Speciálních obchodních podmínek znamená jakoukoliv dceřinou společnost, ve které VOLVO přímo nebo nepřímo vlastní a kontroluje sto procent (100 %) hlasovacích práv, účasti společníků nebo jiného obchodního podílu. 14. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, tyto Obchodní podmínky, Speciální obchodní podmínky a jakékoli využití Služeb bude vykládáno v souladu a bude se řídit švédským právem bez ohledu na kolizní normy. Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, výlučnou příslušnost pro veškeré nároky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek má okresní soud v Gothenburgu, Švédsko, jako prvostupňový soud.

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více