V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y"

Transkript

1 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány v tomto článku 1), aby byl Váš zážitek z jízdy co nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejzábavnější. VOLVO Vám poskytuje široké spektrum Služeb, od nouzové pomoci k navigaci a různým zábavným službám. Prosíme, před využitím Služeb pozorně pročtěte tyto všeobecné obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ). Využitím Služeb, podepsáním písemné smlouvy, jednáním Vašeho lokálního dealera VOLVO jednajícího Vaším jménem při aktivaci Služeb a/nebo zaškrtnutím zaškrtávacího políčka při online akceptačním procesu potvrzujete, že jste si přečetli Obchodní podmínky a souhlasíte, že mezi Vámi a Volvo Car Corporation, společností založenou podle švédského práva, s registračním číslem , se sídlem Gothenburg, Švédsko ( VOLVO ) došlo k uzavření závazné smlouvy o poskytování služeb aktuálně nebo v budoucnu poskytovaných VOLVEM ( Volvo služby ) nebo třetími stranami ( Třetí strany, respektive Služby třetích stran ). Volvo služby a Služby třetích stran dále též jako Služby. K využití Služeb jste oprávněni pouze, pokud jste vlastníkem vozidla Volvo, na které se Služby vztahují, anebo máte vlastníkův jasný a nesporný souhlas. VOLVO je oprávněno od Vás vyžadovat prokázání Vašeho vlastnického práva nebo souhlasu vlastníka ve vztahu k využívání Služeb. K využití Služeb musíte být rovněž zletilý a svéprávný/způsobilý k přijetí těchto Obchodních podmínek a tímto potvrzujete VOLVU, že tomu tak v tomto případě je. 2. OBECNÁ USTANOVENÍ Služby se mohou lišit v závislosti na modelu a roku výroby Vašeho vozidla Volvo a zemi, kde máte bydliště nebo kde bylo vozidlo registrováno nebo prodáno. VOLVO poskytuje Služby pouze ve vztahu k vozidlům Volvo, které jsou vybavené potřebnými technickými prvky nezbytnými pro správné využití Služeb. Pokud Vaše vozidlo Volvo není vybaveno těmito nezbytnými technickými prvky nebo nesplňujete předpoklady stanovené těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami (jak jsou definovány v článku 3 níže), VOLVO není povinno Vám Služby poskytnout. Podmínkou pro využití Služeb může být připojení k internetu a pravidelné aktualizace. Tyto Obchodní podmínky se nepoužijí na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k využití Služeb a které obecně podléhají samostatné smlouvě s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb. Poskytovatel telekomunikačních služeb může zpoplatnit využívání jím poskytovaných služeb. Více informací o jednotlivých Službách poskytovaných v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo lze nalézt v uživatelské příručce, na support.volvocars.com a/nebo u Vašeho lokálního dealera Volvo ( Dokumentace ).

2 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 3. SAMOSTATNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOLVO SLUŽBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Pro využití některých Služeb je nezbytná registrace VOLVO ID. VOLVO ID je jedinečný účet, díky kterému Vám VOLVO poskytuje Služby šité na míru Vám a Vašemu vozidlu Volvo. Pokud si přejete využívat Služby poskytované v rámci VOLVO ID, prosíme, navštivte support.volvocars.com za účelem registrace Vašeho osobního VOLVO ID. Využívání VOLVO ID je bezplatné, ale podléhá Obchodním podmínkám VOLVO ID, které naleznete na support.volvocars.com. V případě, že máte VOLVO ID a Obchodní podmínky VOLVO ID a tyto Obchodní podmínky jsou v rozporu, použije se znění těchto Obchodních podmínek. Některé Služby mohou podléhat samostatným obchodním podmínkám a/nebo samostatnému popisu služeb od VOLVA nebo Třetích osob ( Speciální obchodní podmínky ). Přístup k některým Službám může být zpoplatněn, jak je dále uvedeno v Speciálních obchodních podmínkách pro každou takovou Službu. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami se použije znění Speciálních obchodních podmínek. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nemůže být vykládáno tak, že Vám uděluje právo využívat konkrétní Službu. Ve vztahu ke Službám třetích stran je primárním úkolem VOLVA zpřístupnit Vám tyto Služby přímo v a/nebo v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo. Berete na vědomí, že Služby třetích stran mohou podléhat Speciálním obchodním podmínkám, které budou sjednány mezi Vámi a Třetí stranou. Jako podmínka pro využití Služby třetí strany může být vyžadováno, abyste zaplatil/a poplatek a/nebo přijal/a Speciální obchodní podmínky. VOLVO nijak neodpovídá za přístupnost a funkčnost takových Služeb třetích stran. 4. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK, SPECIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SLUŽEB VOLVO může příležitostně měnit tyto Obchodní podmínky nebo své Speciální obchodní podmínky. Změny Vám budou oznámeny em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo budou zveřejněny na support.volvocars.com. Využívání Služeb po takové změně Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek bude představovat přijetí upravených Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek. VOLVO si neustále klade za cíl nabízení užitečných a aktuálních Služeb, a proto může v průběhu času přidat nebo odebrat některé funkce. Tímto vyjadřujete souhlas, že VOLVO může kdykoliv zcela nebo zčásti ukončit poskytování určitých Služeb nebo přístup k těmto Službám a rovněž obecně modifikovat Služby a přístup k nim. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli změnami v Obchodních podmínkách, Speciálních obchodních podmínkách a/nebo v Službách jako takových, upozorňujeme Vás, že máte právo ukončit využívání Služeb a ukončit tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky způsobem uvedeným v článku 12 níže. 5. ZMĚNA VLASTNICTVÍ VOZIDLA VOLVO Pokud dojde ke změně vlastnictví vozidla Volvo, je převodce povinen okamžitě deaktivovat veškeré Služby, jak je popsáno v Dokumentaci, například použitím funkce obnovit tovární nastavení, a je-li to možné odstranit veškeré aplikace související se

3 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Službami. Pro více informací, jak deaktivovat Služby v případě změny vlastnictví, prosíme, pročtěte si Dokumentaci nebo se informujte u Vašeho lokálního dealera Volvo. Pro změnu vlastnictví vozidla Volvo propojeného s VOLVO ID, prosím, vizte Obchodní podmínky VOLVO ID, které se rovněž použijí ve vztahu k těmto Obchodním podmínkám. 6. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ Nejste oprávněni Služby využívat v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace. Služby dále nesmíte využívat způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými právními předpisy, jako například předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo celními/dovozními předpisy. Využívání Služeb způsobem, který může ohrozit bezpečnost kterékoli Služby je rovněž zakázáno. Pokud dovolíte jiným osobám využívat Služby, berete na vědomí a souhlasíte, že jste plně odpovědni za takové využívání Služeb. To znamená, že jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace tímto uživatelem bude považováno za porušení učiněné Vámi. Užívání a/nebo vytvoření účtu vyžadovaného pro přístup k Službám pod falešnou identitou nebo na základě nepravdivé informace je zakázáno a mohlo by být kvalifikováno jako trestný čin. Některé Služby třetích stran mohou, stejně jako VOLVO ID, vyžadovat přístupové heslo, které jste povinni udržovat v tajnosti. VOLVO nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou jako důsledek porušení povinností uvedených v tomto článku PRÁVO VOLVA ZABLOKOVAT SLUŽBY VOLVO může kdykoliv, aniž by Vám to předtím oznámilo, zablokovat Služby pokud (i) VOLVO má důvod se domnívat, že jste Služby využil/a nevhodným způsobem, včetně, nikoliv však výlučně, užití v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo s příslušnými Speciálními obchodními podmínkami (ii) VOLVO má důvod se domnívat, že Služby jsou využívány způsobem, který poškozuje VOLVO nebo ohrožuje bezpečnost jakýchkoliv Služeb (iii) VOLVO se dozví, že již nejste vlastníkem vozidla Volvo, ke kterému se Služby vztahují nebo již neexistuje jasný a nesporný souhlas vlastníka k využívání Služeb (iv) je to vyžadováno zákonem nebo soudním rozhodnutím, (v) to bude považováno za nezbytné pro ulehčení údržby, odstraňování problémů, aktualizaci a/nebo bezpečnostní práce, jakož i pro jakákoliv další obdobná opatření nezbytná ke zlepšení nebo udržení kvality Služeb nebo (vi) je VOLVO oprávněno ukončit Obchodní podmínky v souladu s článkem 12 níže. Zablokování v tomto kontextu znamená, že VOLVO přijme opatření, aby Služby nemohly být využívány, buď zcela, pro konkrétní Službu nebo k jejím vybraným částem. Zablokování nicméně neznamená, že poskytování Služeb je trvale ukončeno nebo že tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky jsou ukončeny. Pokud VOLVO zablokuje Služby, bude Vám to oznámeno em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo obecným oznámením na support.volvocars.com. VOLVO může na základě svého výlučného uvážení zvolit, zda a kdy bude zablokování Služeb ukončeno.

4 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 8. UŽIVATELSKÁ LICENCE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu k obsahu Volvo Služeb jsou vlastnictvím VOLVA, přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže) a/nebo poskytovatelů licence. Pokud to neumožňují tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky, neudělují se Vám žádná oprávnění k takovým právům duševního vlastnictví. VOLVO Vám uděluje nevýhradní, nepostupitelnou a nepřevoditelnou licenci k soukromému užívání obsahu a softwaru spojených s Volvo službami, včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou v nich zahrnuta, výhradně pro účely a v souladu s omezeními užívání podle těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek. Není-li to umožněno zákonem, nemůžete dekompilovat, zpětně analyzovat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, měnit nebo vytvářet odvozená díla softwaru spojeného se Službami. Jakékoliv porušení této povinnosti nebo porušení podmínek této licence může vést k ukončení těchto Obchodních podmínek podle článku 12 níže. Není-li stanoveno jinak, značky, obchodní loga, doménová jména a znaky podléhají právům k ochranným známkám VOLVA a jeho poskytovatelům licence a v některých případech i Třetích osob. Tato licence vyprší v okamžiku, kdy jsou tyto Obchodní podmínky ukončeny Vámi nebo VOLVEM podle článku 12 níže. 9. VYLOUČENÍ ZÁRUKY Vezměte, prosím, na vědomí, že Služby jsou poskytovány jak jsou a jak jsou dostupné. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, tedy VOLVO vylučuje jakékoliv záruky, které se týkají Služeb, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. To znamená, že nemáte žádnou záruku, že Služby jsou bez chyb, dosahují uspokojivé kvality, jsou dostupné, přístupné, poskytované včas a/nebo bez přerušení, vhodné pro konkrétní účel, přesné nebo, že splňují standardy výkonnosti. Vzhledem k výše uvedenému, tímto souhlasíte, že vady Služeb nemusí být odstraněny. VOLVO neposkytuje záruky vůči případným zásahům do nebo přerušení Vašeho využívání Služeb, nebo že Služby budou kompatibilní se softwarem nebo službami třetích stran. Tímto berete na vědomí, že u Služeb využívajících internet může dojít ke ztrátám, zpožděním, úpravám, manipulaci a špatnému určení dat (způsobených například ztrátou pokrytí nebo nefunkčností hardwaru nebo komunikačních sítí) a že VOLVO nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto událostem. VOLVO vyvine přiměřenou a řádnou péči při poskytování Služeb, VOLVO však neposkytuje záruky ani se nijak nezaručuje (i) že jakýkoliv obsah, který můžete uložit nebo nalézt prostřednictvím Služeb nebude podléhat neúmyslnému poškození, ztrátě; nebo (ii) za přístupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost údajů o lokalitě nebo jakýchkoliv jiných údajů zobrazovaných Službami. Dále berete na vědomí, že ne všechny Služby jsou určené nebo vhodné pro využití v takových situacích nebo prostředích, kde takové využití může vést k vážným následkům, smrti, újmě nebo zranění osob (například využití řidičem při řízení).

5 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Žádné písemné ani ústní informace nebo rady od VOLVA, jeho dodavatelů, dealerů nebo přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže), ani žádného z jejich zaměstnanců, agentů a zástupců, nejsou způsobilé zaručit či jiným způsobem měnit závazky VOLVA týkající se Služeb. 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V souvislosti s využíváním Služeb nebo nemožností využívat Služby podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek nenese VOLVO žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo újmu jakéhokoliv druhu, včetně nikoliv však výlučně, odpovědnost za újmu na zdraví, smrt nebo jakékoliv náhodné, zvláštní, následné nebo nepřímé škody nebo ušlý zisk nebo ztrátu dat apod. Totéž platí pro všechny přidružené subjekty (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealery a dodavatele, jakož i ve vztahu k osobní odpovědnosti zaměstnanců, agentů a zástupců takových subjektů nebo VOLVA. VOLVO v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu přesahující sumu, kterou jste zaplatili VOLVU za využití Služeb ve 12 měsících před událostí, na základě které je nárok uplatňován. Výše uvedené se uplatní i na jakákoliv rozhodnutí nebo aktivity učiněné na základě spolehnutí se na Služby. VOLVO se dále zříká povinnosti chránit Vaše zařízení a systémy před viry, červy, malware, spyware, trojskými koňmi a dalšími škodlivými kódy a programy. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše soukromí stejně jako soukromí dalších zákazníků je pro VOLVO záležitostí maximální důležitosti. V závislosti na konkrétních Službách, které využíváte, bude VOLVO vystupovat v některých případech jako zpracovatel osobních údajů v jiných jako správce osobních údajů. Veškeré zpracování údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy o zpracování osobních údajů, jakož i v souladu s politikou ochrany osobních údajů VOLVO, která je dostupná na support.volvocars.com. Berete na vědomí, že VOLVO bude potřebovat předávat informace o Vás nebo informace poskytnuté Vámi, jako například údaje o lokalitě nebo kontaktní údaje, Třetím osobám. VOLVO však bude předávat takové informace pouze v rozsahu nezbytném pro Vaše využití Služeb třetích stran. Zpracované osobní údaje Povaha osobních údajů zpracovaných v souvislosti se Službami závisí od konkrétní Služby, kterou využíváte. Jde především o Vaše jméno, kontaktní informace, informace o lokalitě, informace o vozidlu jakož i zařízení a přihlašovací údaje a další informace, které jste se rozhodli s VOLVEM sdílet. Navíc je VOLVO oprávněno v souvislosti s Vašimi Službami zpracovávat údaje, které jste VOLVU poskytli v předchozích jednáních s VOLVEM (například při objednávání vozidla Volvo). Kromě výše uvedeného, vezměte prosím na vědomí, že využívání různých Volvo Služeb a Služeb třetích stran může vyžadovat, aby ze strany VOLVA a/nebo Třetích stran docházelo ke zpracování dalších údajů odlišných od výše uvedených, a/nebo ke zpracování údajů pro rozdílné účely než jsou uvedené níže, jak může být stanoveno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách.

6 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Účel zpracování VOLVO bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem (i) správy a poskytování Služeb, (ii) provádění výzkumu a vývoje v zájmu zlepšení služeb a produktů, (iii) poskytování veškerých informací, které souvisí s využíváním služeb a produktů VOLVO a/nebo (iv) založení Vašeho zákaznického účtu nebo aktualizace stávajícího zákaznického účtu (podle okolností), v zájmu zlepšení a urychlení schopnosti VOLVA splnit jakoukoliv Vaší žádost související se službami a produkty VOLVO. Zpracování osobních údajů VOLVEM v zájmu dodání Služeb může být dále určeno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách. Využívání Služeb s určením polohy VOLVO i Třetí strany mohou poskytovat Služby, které se spoléhají na informace o poloze získané zařízeními, které používají GPS, Wi-Fi připojení, vysílače apod. K poskytnutí takových Služeb musí v relevantních případech VOLVO a třetí strany zpracovat údaje o Vaší poloze, jako například aktuální polohu Vašeho vozidla Volvo. Tímto souhlasíte se zpracováním takových údajů VOLVEM i Třetími stranami k poskytnutí a zlepšení takových Služeb. Při využívání Služeb třetích stran, které používají nebo poskytují údaje o poloze jako součást Služby, podléháte a měli byste se seznámit se Speciálními obchodními podmínkami v souvislosti se Službami, jakož i příslušnou politikou Třetích stran o soukromí. Souhlas se zpracováním přidruženými subjekty, dealery a dodavateli a s přeshraničním zpracováním Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé přidružené subjekty VOLVA (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealeři, jakož i dodavatelé VOLVA a jeho přidružených subjektů mohou za výše uvedenými účely zpracovávat Vaše osobní údaje jménem VOLVA. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že VOLVO a takové přidružené subjekty, dealeři a dodavatelé mohou za účely uvedenými v těchto Obchodních podmínkách zpracovávat Vaše osobní údaje v zemích jiných, než je ta Vaše a z takových důvodů předávat Vaše osobní údaje do takových jiných zemí včetně, nikoli však výlučně, předávání Vašich osobních údajů do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a mimo něj a zpracovávat je v rámci i mimo EHP. VOLVO přebírá plnou odpovědnost za zajištění toho, aby zpracování a předání Vašich osobních údajů bylo činěno v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Kromě toho, kdy je to v těchto Obchodních podmínkách stanoveno, VOLVO nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Nicméně tímto berete na vědomí a souhlasíte, že na základě národní legislativy může být po VOLVU požadováno, aby předložilo takové informace orgánům, jako například soudům, policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatňovat právní nárok na přístup k údajům. Uchovávání a informace pro Vás Pro otázky ohledně uchovávání osobních údajů VOLVEM a další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů VOLVEM (včetně oprav chybných údajů), prosíme, pročtěte si politiku VOLVO o ochraně soukromí dostupnou na support.volvocars.com. VOLVO nebude účtovat žádné poplatky za legitimní žádosti o informace.

7 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 12. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ Tyto Obchodní podmínky se uplatní do doby, než budou ukončeny Vámi nebo VOLVEM v souladu s níže uvedeným. Kdykoliv můžete přestat využívat Služby, v takovém případě tyto Obchodní podmínky budou ukončeny v okamžiku, kdy nebudete mít žádné povinnosti na základě těchto Obchodních podmínek ani příslušných Speciálních obchodních podmínek. V případě ukončení využívání konkrétní Služby, zůstávají tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky pro další Služby v platnosti. Pokud budou VOLVO ID obchodní podmínky ukončeny z Vaší strany, tyto Obchodní podmínky se použijí na zbývající Služby, které využíváte a které nevyžadují VOLVO ID. VOLVO si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb a tím ukončit tyto Obchodní podmínky v případě (i) že porušujete tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky nebo existuje důvodné podezření, že je porušujete, (ii) rozhodnutí VOLVA ukončit nabízení Služeb v jejich současné podobě svým zákazníkům, a to celosvětově nebo v určité geografické oblasti nebo (iii) jakéhokoli podobného obchodního důvodu, který VOLVO podle svého vlastního uvážení považuje za rozumný důvod k ukončení poskytování Služeb. Ukončením těchto Obchodních podmínek jsou současně ukončeny i Speciální obchodní podmínky a Vy nejste již oprávněn/a využívat Služby. V případě ukončení Obchodních podmínek se takové ukončení nedotkne účinnosti jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek, u nichž je z jejich povahy zřejmé, že nemají ukončením zaniknout. 13. POSTOUPENÍ Žádná strana nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé strany. VOLVO nicméně může postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek jakémukoliv přidruženému subjektu. Pojem přidružený subjekt pro účely těchto Obchodních podmínek a Speciálních obchodních podmínek znamená jakoukoliv dceřinou společnost, ve které VOLVO přímo nebo nepřímo vlastní a kontroluje sto procent (100 %) hlasovacích práv, účasti společníků nebo jiného obchodního podílu. 14. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, tyto Obchodní podmínky, Speciální obchodní podmínky a jakékoli využití Služeb bude vykládáno v souladu a bude se řídit švédským právem bez ohledu na kolizní normy. Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, výlučnou příslušnost pro veškeré nároky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek má okresní soud v Gothenburgu, Švédsko, jako prvostupňový soud.

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže RENTIÉR VYHRÁVÁ (dále jen soutěž ). 1. ÚVOD 1.1. Vstoupením do

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Nominuj Sedlčanského grilmistra (dále již

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do 31.12. 2017. Soutěže Ježíšek v Haniel se může zúčastnit každý jednotlivec splňující podmínky uvedené v jejích pravidlech,

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30.12.2013 Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Všeobecné podmínky používání služby YIT Plus

Všeobecné podmínky používání služby YIT Plus 1. Specifikace služby YIT Plus Všeobecné podmínky používání služby YIT Plus 1.1. Služba YIT Plus je služba dostupná z webového rozhraní www.yitplus.com, jejímž účelem je, mimo jiné, poskytnout virtuální

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.zarezervuju.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Petr Kopřiva, se sídlem Boženy Němcové 1942, 393 01, Pelhřimov

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Podmínky užívání Portálu

Podmínky užívání Portálu Podmínky užívání Portálu 1. ÚVOD Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

2. Ochrana osobních údajů

2. Ochrana osobních údajů Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.magicka-pohoda.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatelka Alena Červenková, se sídlem Hybešova 162/11, 278 01, Kralupy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb NejNákup.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb NejNákup.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb NejNákup.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb NejNákup.cz...1 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Definice pojmů...1 3. Provozní podmínky...2 3.1.

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A APLIKACÍ Tyto obchodní podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby Použitím těchto služeb souhlasíte s těmito podmínkami

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR I. DEFINICE Renault ČR společnost s názvem Renault Česká republika, a.s. IČ: 601 92 801, se sídlem IBC, Pobřežní 3, 180 00Praha

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY

Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY Naposledy upraveno: 1. srpna 2013 VIRTUELITY vás vítá! Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb ( služby ). Služby poskytuje společnost VIRTUELITY, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o.

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Tyto podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO "

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže LEGO DUPLO ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO " Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují spotřebitelskou soutěž "LEGO DUPLO " (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument. 1. Pořadatel a organizátor

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby Grups provozované na adrese grups.eu (dále jen služba Grups ) je společnost

Více

Podmínky použití SportsCoach

Podmínky použití SportsCoach Podmínky použití SportsCoach Webový a mobilní systém SportsCoach byl vytvořen na podporu sportovního prostředí. Pro všechny naše uživatele a klienty stanovuje tyto podmínky pro přístup a užití webových

Více

Podmínky užití. pro přístup a užití webových stránek. https://bbpro.cz/ (dále jen Podmínky )

Podmínky užití. pro přístup a užití webových stránek. https://bbpro.cz/ (dále jen Podmínky ) Podmínky užití obchodní společnosti BB Pro, s.r.o. IČ - 01897489 DIČ - CZ01897489 se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka Google Talk for BlackBerry devices Verze:: 10.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-10-18 SWD-20131018090547977 Obsah Aplikace Google Talk pro zařízení BlackBerry...4 Chatování s přáteli pomocí nástrojegoogle

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více