V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y"

Transkript

1 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány v tomto článku 1), aby byl Váš zážitek z jízdy co nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejzábavnější. VOLVO Vám poskytuje široké spektrum Služeb, od nouzové pomoci k navigaci a různým zábavným službám. Prosíme, před využitím Služeb pozorně pročtěte tyto všeobecné obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ). Využitím Služeb, podepsáním písemné smlouvy, jednáním Vašeho lokálního dealera VOLVO jednajícího Vaším jménem při aktivaci Služeb a/nebo zaškrtnutím zaškrtávacího políčka při online akceptačním procesu potvrzujete, že jste si přečetli Obchodní podmínky a souhlasíte, že mezi Vámi a Volvo Car Corporation, společností založenou podle švédského práva, s registračním číslem , se sídlem Gothenburg, Švédsko ( VOLVO ) došlo k uzavření závazné smlouvy o poskytování služeb aktuálně nebo v budoucnu poskytovaných VOLVEM ( Volvo služby ) nebo třetími stranami ( Třetí strany, respektive Služby třetích stran ). Volvo služby a Služby třetích stran dále též jako Služby. K využití Služeb jste oprávněni pouze, pokud jste vlastníkem vozidla Volvo, na které se Služby vztahují, anebo máte vlastníkův jasný a nesporný souhlas. VOLVO je oprávněno od Vás vyžadovat prokázání Vašeho vlastnického práva nebo souhlasu vlastníka ve vztahu k využívání Služeb. K využití Služeb musíte být rovněž zletilý a svéprávný/způsobilý k přijetí těchto Obchodních podmínek a tímto potvrzujete VOLVU, že tomu tak v tomto případě je. 2. OBECNÁ USTANOVENÍ Služby se mohou lišit v závislosti na modelu a roku výroby Vašeho vozidla Volvo a zemi, kde máte bydliště nebo kde bylo vozidlo registrováno nebo prodáno. VOLVO poskytuje Služby pouze ve vztahu k vozidlům Volvo, které jsou vybavené potřebnými technickými prvky nezbytnými pro správné využití Služeb. Pokud Vaše vozidlo Volvo není vybaveno těmito nezbytnými technickými prvky nebo nesplňujete předpoklady stanovené těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami (jak jsou definovány v článku 3 níže), VOLVO není povinno Vám Služby poskytnout. Podmínkou pro využití Služeb může být připojení k internetu a pravidelné aktualizace. Tyto Obchodní podmínky se nepoužijí na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k využití Služeb a které obecně podléhají samostatné smlouvě s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb. Poskytovatel telekomunikačních služeb může zpoplatnit využívání jím poskytovaných služeb. Více informací o jednotlivých Službách poskytovaných v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo lze nalézt v uživatelské příručce, na support.volvocars.com a/nebo u Vašeho lokálního dealera Volvo ( Dokumentace ).

2 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 3. SAMOSTATNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOLVO SLUŽBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Pro využití některých Služeb je nezbytná registrace VOLVO ID. VOLVO ID je jedinečný účet, díky kterému Vám VOLVO poskytuje Služby šité na míru Vám a Vašemu vozidlu Volvo. Pokud si přejete využívat Služby poskytované v rámci VOLVO ID, prosíme, navštivte support.volvocars.com za účelem registrace Vašeho osobního VOLVO ID. Využívání VOLVO ID je bezplatné, ale podléhá Obchodním podmínkám VOLVO ID, které naleznete na support.volvocars.com. V případě, že máte VOLVO ID a Obchodní podmínky VOLVO ID a tyto Obchodní podmínky jsou v rozporu, použije se znění těchto Obchodních podmínek. Některé Služby mohou podléhat samostatným obchodním podmínkám a/nebo samostatnému popisu služeb od VOLVA nebo Třetích osob ( Speciální obchodní podmínky ). Přístup k některým Službám může být zpoplatněn, jak je dále uvedeno v Speciálních obchodních podmínkách pro každou takovou Službu. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami se použije znění Speciálních obchodních podmínek. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nemůže být vykládáno tak, že Vám uděluje právo využívat konkrétní Službu. Ve vztahu ke Službám třetích stran je primárním úkolem VOLVA zpřístupnit Vám tyto Služby přímo v a/nebo v souvislosti s Vaším vozidlem Volvo. Berete na vědomí, že Služby třetích stran mohou podléhat Speciálním obchodním podmínkám, které budou sjednány mezi Vámi a Třetí stranou. Jako podmínka pro využití Služby třetí strany může být vyžadováno, abyste zaplatil/a poplatek a/nebo přijal/a Speciální obchodní podmínky. VOLVO nijak neodpovídá za přístupnost a funkčnost takových Služeb třetích stran. 4. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK, SPECIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SLUŽEB VOLVO může příležitostně měnit tyto Obchodní podmínky nebo své Speciální obchodní podmínky. Změny Vám budou oznámeny em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo budou zveřejněny na support.volvocars.com. Využívání Služeb po takové změně Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek bude představovat přijetí upravených Obchodních podmínek a/nebo VOLVO Speciálních obchodních podmínek. VOLVO si neustále klade za cíl nabízení užitečných a aktuálních Služeb, a proto může v průběhu času přidat nebo odebrat některé funkce. Tímto vyjadřujete souhlas, že VOLVO může kdykoliv zcela nebo zčásti ukončit poskytování určitých Služeb nebo přístup k těmto Službám a rovněž obecně modifikovat Služby a přístup k nim. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli změnami v Obchodních podmínkách, Speciálních obchodních podmínkách a/nebo v Službách jako takových, upozorňujeme Vás, že máte právo ukončit využívání Služeb a ukončit tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky způsobem uvedeným v článku 12 níže. 5. ZMĚNA VLASTNICTVÍ VOZIDLA VOLVO Pokud dojde ke změně vlastnictví vozidla Volvo, je převodce povinen okamžitě deaktivovat veškeré Služby, jak je popsáno v Dokumentaci, například použitím funkce obnovit tovární nastavení, a je-li to možné odstranit veškeré aplikace související se

3 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Službami. Pro více informací, jak deaktivovat Služby v případě změny vlastnictví, prosíme, pročtěte si Dokumentaci nebo se informujte u Vašeho lokálního dealera Volvo. Pro změnu vlastnictví vozidla Volvo propojeného s VOLVO ID, prosím, vizte Obchodní podmínky VOLVO ID, které se rovněž použijí ve vztahu k těmto Obchodním podmínkám. 6. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ Nejste oprávněni Služby využívat v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace. Služby dále nesmíte využívat způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými právními předpisy, jako například předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo celními/dovozními předpisy. Využívání Služeb způsobem, který může ohrozit bezpečnost kterékoli Služby je rovněž zakázáno. Pokud dovolíte jiným osobám využívat Služby, berete na vědomí a souhlasíte, že jste plně odpovědni za takové využívání Služeb. To znamená, že jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek, Speciálních obchodních podmínek a/nebo Dokumentace tímto uživatelem bude považováno za porušení učiněné Vámi. Užívání a/nebo vytvoření účtu vyžadovaného pro přístup k Službám pod falešnou identitou nebo na základě nepravdivé informace je zakázáno a mohlo by být kvalifikováno jako trestný čin. Některé Služby třetích stran mohou, stejně jako VOLVO ID, vyžadovat přístupové heslo, které jste povinni udržovat v tajnosti. VOLVO nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou jako důsledek porušení povinností uvedených v tomto článku PRÁVO VOLVA ZABLOKOVAT SLUŽBY VOLVO může kdykoliv, aniž by Vám to předtím oznámilo, zablokovat Služby pokud (i) VOLVO má důvod se domnívat, že jste Služby využil/a nevhodným způsobem, včetně, nikoliv však výlučně, užití v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo s příslušnými Speciálními obchodními podmínkami (ii) VOLVO má důvod se domnívat, že Služby jsou využívány způsobem, který poškozuje VOLVO nebo ohrožuje bezpečnost jakýchkoliv Služeb (iii) VOLVO se dozví, že již nejste vlastníkem vozidla Volvo, ke kterému se Služby vztahují nebo již neexistuje jasný a nesporný souhlas vlastníka k využívání Služeb (iv) je to vyžadováno zákonem nebo soudním rozhodnutím, (v) to bude považováno za nezbytné pro ulehčení údržby, odstraňování problémů, aktualizaci a/nebo bezpečnostní práce, jakož i pro jakákoliv další obdobná opatření nezbytná ke zlepšení nebo udržení kvality Služeb nebo (vi) je VOLVO oprávněno ukončit Obchodní podmínky v souladu s článkem 12 níže. Zablokování v tomto kontextu znamená, že VOLVO přijme opatření, aby Služby nemohly být využívány, buď zcela, pro konkrétní Službu nebo k jejím vybraným částem. Zablokování nicméně neznamená, že poskytování Služeb je trvale ukončeno nebo že tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky jsou ukončeny. Pokud VOLVO zablokuje Služby, bude Vám to oznámeno em, při Vašem příštím přihlášení do Volvo Služby a/nebo obecným oznámením na support.volvocars.com. VOLVO může na základě svého výlučného uvážení zvolit, zda a kdy bude zablokování Služeb ukončeno.

4 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 8. UŽIVATELSKÁ LICENCE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu k obsahu Volvo Služeb jsou vlastnictvím VOLVA, přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže) a/nebo poskytovatelů licence. Pokud to neumožňují tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky, neudělují se Vám žádná oprávnění k takovým právům duševního vlastnictví. VOLVO Vám uděluje nevýhradní, nepostupitelnou a nepřevoditelnou licenci k soukromému užívání obsahu a softwaru spojených s Volvo službami, včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou v nich zahrnuta, výhradně pro účely a v souladu s omezeními užívání podle těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek. Není-li to umožněno zákonem, nemůžete dekompilovat, zpětně analyzovat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, měnit nebo vytvářet odvozená díla softwaru spojeného se Službami. Jakékoliv porušení této povinnosti nebo porušení podmínek této licence může vést k ukončení těchto Obchodních podmínek podle článku 12 níže. Není-li stanoveno jinak, značky, obchodní loga, doménová jména a znaky podléhají právům k ochranným známkám VOLVA a jeho poskytovatelům licence a v některých případech i Třetích osob. Tato licence vyprší v okamžiku, kdy jsou tyto Obchodní podmínky ukončeny Vámi nebo VOLVEM podle článku 12 níže. 9. VYLOUČENÍ ZÁRUKY Vezměte, prosím, na vědomí, že Služby jsou poskytovány jak jsou a jak jsou dostupné. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, tedy VOLVO vylučuje jakékoliv záruky, které se týkají Služeb, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. To znamená, že nemáte žádnou záruku, že Služby jsou bez chyb, dosahují uspokojivé kvality, jsou dostupné, přístupné, poskytované včas a/nebo bez přerušení, vhodné pro konkrétní účel, přesné nebo, že splňují standardy výkonnosti. Vzhledem k výše uvedenému, tímto souhlasíte, že vady Služeb nemusí být odstraněny. VOLVO neposkytuje záruky vůči případným zásahům do nebo přerušení Vašeho využívání Služeb, nebo že Služby budou kompatibilní se softwarem nebo službami třetích stran. Tímto berete na vědomí, že u Služeb využívajících internet může dojít ke ztrátám, zpožděním, úpravám, manipulaci a špatnému určení dat (způsobených například ztrátou pokrytí nebo nefunkčností hardwaru nebo komunikačních sítí) a že VOLVO nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto událostem. VOLVO vyvine přiměřenou a řádnou péči při poskytování Služeb, VOLVO však neposkytuje záruky ani se nijak nezaručuje (i) že jakýkoliv obsah, který můžete uložit nebo nalézt prostřednictvím Služeb nebude podléhat neúmyslnému poškození, ztrátě; nebo (ii) za přístupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost údajů o lokalitě nebo jakýchkoliv jiných údajů zobrazovaných Službami. Dále berete na vědomí, že ne všechny Služby jsou určené nebo vhodné pro využití v takových situacích nebo prostředích, kde takové využití může vést k vážným následkům, smrti, újmě nebo zranění osob (například využití řidičem při řízení).

5 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Žádné písemné ani ústní informace nebo rady od VOLVA, jeho dodavatelů, dealerů nebo přidružených subjektů (jak jsou definovány v článku 13 níže), ani žádného z jejich zaměstnanců, agentů a zástupců, nejsou způsobilé zaručit či jiným způsobem měnit závazky VOLVA týkající se Služeb. 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V souvislosti s využíváním Služeb nebo nemožností využívat Služby podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek nenese VOLVO žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo újmu jakéhokoliv druhu, včetně nikoliv však výlučně, odpovědnost za újmu na zdraví, smrt nebo jakékoliv náhodné, zvláštní, následné nebo nepřímé škody nebo ušlý zisk nebo ztrátu dat apod. Totéž platí pro všechny přidružené subjekty (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealery a dodavatele, jakož i ve vztahu k osobní odpovědnosti zaměstnanců, agentů a zástupců takových subjektů nebo VOLVA. VOLVO v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu přesahující sumu, kterou jste zaplatili VOLVU za využití Služeb ve 12 měsících před událostí, na základě které je nárok uplatňován. Výše uvedené se uplatní i na jakákoliv rozhodnutí nebo aktivity učiněné na základě spolehnutí se na Služby. VOLVO se dále zříká povinnosti chránit Vaše zařízení a systémy před viry, červy, malware, spyware, trojskými koňmi a dalšími škodlivými kódy a programy. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše soukromí stejně jako soukromí dalších zákazníků je pro VOLVO záležitostí maximální důležitosti. V závislosti na konkrétních Službách, které využíváte, bude VOLVO vystupovat v některých případech jako zpracovatel osobních údajů v jiných jako správce osobních údajů. Veškeré zpracování údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy o zpracování osobních údajů, jakož i v souladu s politikou ochrany osobních údajů VOLVO, která je dostupná na support.volvocars.com. Berete na vědomí, že VOLVO bude potřebovat předávat informace o Vás nebo informace poskytnuté Vámi, jako například údaje o lokalitě nebo kontaktní údaje, Třetím osobám. VOLVO však bude předávat takové informace pouze v rozsahu nezbytném pro Vaše využití Služeb třetích stran. Zpracované osobní údaje Povaha osobních údajů zpracovaných v souvislosti se Službami závisí od konkrétní Služby, kterou využíváte. Jde především o Vaše jméno, kontaktní informace, informace o lokalitě, informace o vozidlu jakož i zařízení a přihlašovací údaje a další informace, které jste se rozhodli s VOLVEM sdílet. Navíc je VOLVO oprávněno v souvislosti s Vašimi Službami zpracovávat údaje, které jste VOLVU poskytli v předchozích jednáních s VOLVEM (například při objednávání vozidla Volvo). Kromě výše uvedeného, vezměte prosím na vědomí, že využívání různých Volvo Služeb a Služeb třetích stran může vyžadovat, aby ze strany VOLVA a/nebo Třetích stran docházelo ke zpracování dalších údajů odlišných od výše uvedených, a/nebo ke zpracování údajů pro rozdílné účely než jsou uvedené níže, jak může být stanoveno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách.

6 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) Účel zpracování VOLVO bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem (i) správy a poskytování Služeb, (ii) provádění výzkumu a vývoje v zájmu zlepšení služeb a produktů, (iii) poskytování veškerých informací, které souvisí s využíváním služeb a produktů VOLVO a/nebo (iv) založení Vašeho zákaznického účtu nebo aktualizace stávajícího zákaznického účtu (podle okolností), v zájmu zlepšení a urychlení schopnosti VOLVA splnit jakoukoliv Vaší žádost související se službami a produkty VOLVO. Zpracování osobních údajů VOLVEM v zájmu dodání Služeb může být dále určeno v příslušných Speciálních obchodních podmínkách. Využívání Služeb s určením polohy VOLVO i Třetí strany mohou poskytovat Služby, které se spoléhají na informace o poloze získané zařízeními, které používají GPS, Wi-Fi připojení, vysílače apod. K poskytnutí takových Služeb musí v relevantních případech VOLVO a třetí strany zpracovat údaje o Vaší poloze, jako například aktuální polohu Vašeho vozidla Volvo. Tímto souhlasíte se zpracováním takových údajů VOLVEM i Třetími stranami k poskytnutí a zlepšení takových Služeb. Při využívání Služeb třetích stran, které používají nebo poskytují údaje o poloze jako součást Služby, podléháte a měli byste se seznámit se Speciálními obchodními podmínkami v souvislosti se Službami, jakož i příslušnou politikou Třetích stran o soukromí. Souhlas se zpracováním přidruženými subjekty, dealery a dodavateli a s přeshraničním zpracováním Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé přidružené subjekty VOLVA (jak jsou definovány v článku 13 níže), dealeři, jakož i dodavatelé VOLVA a jeho přidružených subjektů mohou za výše uvedenými účely zpracovávat Vaše osobní údaje jménem VOLVA. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že VOLVO a takové přidružené subjekty, dealeři a dodavatelé mohou za účely uvedenými v těchto Obchodních podmínkách zpracovávat Vaše osobní údaje v zemích jiných, než je ta Vaše a z takových důvodů předávat Vaše osobní údaje do takových jiných zemí včetně, nikoli však výlučně, předávání Vašich osobních údajů do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a mimo něj a zpracovávat je v rámci i mimo EHP. VOLVO přebírá plnou odpovědnost za zajištění toho, aby zpracování a předání Vašich osobních údajů bylo činěno v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Kromě toho, kdy je to v těchto Obchodních podmínkách stanoveno, VOLVO nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Nicméně tímto berete na vědomí a souhlasíte, že na základě národní legislativy může být po VOLVU požadováno, aby předložilo takové informace orgánům, jako například soudům, policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatňovat právní nárok na přístup k údajům. Uchovávání a informace pro Vás Pro otázky ohledně uchovávání osobních údajů VOLVEM a další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů VOLVEM (včetně oprav chybných údajů), prosíme, pročtěte si politiku VOLVO o ochraně soukromí dostupnou na support.volvocars.com. VOLVO nebude účtovat žádné poplatky za legitimní žádosti o informace.

7 GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu (7) 12. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ Tyto Obchodní podmínky se uplatní do doby, než budou ukončeny Vámi nebo VOLVEM v souladu s níže uvedeným. Kdykoliv můžete přestat využívat Služby, v takovém případě tyto Obchodní podmínky budou ukončeny v okamžiku, kdy nebudete mít žádné povinnosti na základě těchto Obchodních podmínek ani příslušných Speciálních obchodních podmínek. V případě ukončení využívání konkrétní Služby, zůstávají tyto Obchodní podmínky a Speciální obchodní podmínky pro další Služby v platnosti. Pokud budou VOLVO ID obchodní podmínky ukončeny z Vaší strany, tyto Obchodní podmínky se použijí na zbývající Služby, které využíváte a které nevyžadují VOLVO ID. VOLVO si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb a tím ukončit tyto Obchodní podmínky v případě (i) že porušujete tyto Obchodní podmínky a/nebo Speciální obchodní podmínky nebo existuje důvodné podezření, že je porušujete, (ii) rozhodnutí VOLVA ukončit nabízení Služeb v jejich současné podobě svým zákazníkům, a to celosvětově nebo v určité geografické oblasti nebo (iii) jakéhokoli podobného obchodního důvodu, který VOLVO podle svého vlastního uvážení považuje za rozumný důvod k ukončení poskytování Služeb. Ukončením těchto Obchodních podmínek jsou současně ukončeny i Speciální obchodní podmínky a Vy nejste již oprávněn/a využívat Služby. V případě ukončení Obchodních podmínek se takové ukončení nedotkne účinnosti jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek, u nichž je z jejich povahy zřejmé, že nemají ukončením zaniknout. 13. POSTOUPENÍ Žádná strana nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Speciálních obchodních podmínek na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé strany. VOLVO nicméně může postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek jakémukoliv přidruženému subjektu. Pojem přidružený subjekt pro účely těchto Obchodních podmínek a Speciálních obchodních podmínek znamená jakoukoliv dceřinou společnost, ve které VOLVO přímo nebo nepřímo vlastní a kontroluje sto procent (100 %) hlasovacích práv, účasti společníků nebo jiného obchodního podílu. 14. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, tyto Obchodní podmínky, Speciální obchodní podmínky a jakékoli využití Služeb bude vykládáno v souladu a bude se řídit švédským právem bez ohledu na kolizní normy. Nestanoví-li jinak kogentní právní předpisy, výlučnou příslušnost pro veškeré nároky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Speciálních obchodních podmínek má okresní soud v Gothenburgu, Švédsko, jako prvostupňový soud.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby Grups provozované na adrese grups.eu (dále jen služba Grups ) je společnost

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Obchodní podmínky. pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu

Obchodní podmínky. pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu Obchodní podmínky pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu 1. Definice pojmů Tyto obchodní podmínky, dále také jen VOP, upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o užívání

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A APLIKACÍ Tyto obchodní podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby Použitím těchto služeb souhlasíte s těmito podmínkami

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Diskuse Ceník služeb Zdarma literatura Sleva Dárek Způsob platby Faktury zaslat

Diskuse Ceník služeb Zdarma literatura Sleva Dárek Způsob platby Faktury zaslat PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ÚČETNÍHO PORTÁLU A MZDOVÉHO PORTÁLU Provozovatelem vzdělávacího a informačního internetového portálu na webových adresách www.ucetni-portal.cz a www.mzdovy-portal.cz (dále jen Portál)

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

Obchodní podmínky služby i-tarif.cz

Obchodní podmínky služby i-tarif.cz Obchodní podmínky služby i-tarif.cz Provozovatel či Poskytovatel: CE CZECH Energie, s.r.o. Pražská 636 252 41 Dolní Břežany IČ: 026 29 828 DIČ: CZ02629828 zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. Služby poskytuje společnost ecba s.r.o. (dále jen Společnost ecba ),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti (i) společnosti FIAT ČR spol. s r.o., IČ 40613275,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více