Bezpečnější práce ve stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnější práce ve stavebnictví"

Transkript

1 Bezpečnější práce ve stavebnictví Tjeckiska/Čeština

2 Bezpečnější práce ve stavebnictví Švédský úřad pro pracovní prostředí [Arbetsmiljöverket] je státní úřad dohlížející na oblast pracovního prostředí. Provádíme mj. inspekci pracovního prostředí na stavbách a v případě potřeby vyžadujeme opatření pro úpravu pracovního prostředí na uspokojivou úroveň. Jsou-li rizika příliš velká, můžeme další pokračování prací do vykonání nápravných opatření zakázat. Takový zákaz je třeba podepsat, ale podpis znamená jen potvrzení o převzetí dokumentu o rozhodnutí. Stavebním dělníkům se často přihodí úraz nebo dostanou nemoc z povolání. Dochází k pádům, pracím v chybné pracovní pozici, zvedání těžkých nákladů nebo ke zraněním při práci se stroji. Špatné plánování při časové tísni riziko úrazů zvyšuje. Dobré pracovní prostředí se vyplácí všem. Riziko snížení úrazů a nemocí se snižuje a práce se stává efektivnější. Švédský úřad pro pracovní prostředí vydal zákony a předpisy o stavebních pracích. Z této brožury se můžete dozvědět o některých minimálních požadavcích. Práce s budováním, přestavbami, opravami, údržbou nebo bouráním budov či jiných konstrukcí spadá pod Zákon o pracovním prostředí a stavební předpisy Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Švédská ustanovení o pracovním prostředí platí pro pracovníky ze zahraničí ve Švédsku, ať jsou zaměstnáni v zahraničním podniku, najati švédským zaměstnavatelem nebo pracují jako samostatní živnostníci. Zahrnuti jsou tedy jak podnikatel tak zaměstnanci bez ohledu na formu pracovního poměru. Jak snížit riziko pádu Pád je nejběžnější příčinou smrtelných úrazů a nehod na stavbách. Proto musí vedoucí na pracovišti dohlédnout na to, aby nebezpečí pádu bylo co nejmenší. Je-li výškový rozdíl větší než dva metry, je v zásadě zapotřebí nějaký druh ochrany. Zábradlí, pracovní platformy, pracovní koše, lešení a další ochranné pomůcky je třeba používat prvořadě. Ochrana může být nutná i při menších výškových rozdílech, například je-li přítomna voda nebo jsou-li dole ostré předměty. Zábradlí musí být pevná a nejméně jeden metr vysoká. Musí mít horní a střední příčku a úchyt lištou dole. Mohou mít i jinou konstrukci, ale musí skýtat nejméně stejně bezpečnou ochranu. Při práci na střeše musí normálně existovat zábradlí nebo jiné zařízení dávající odpovídající ochranu. Namontujte zábradlí na okapovou římsu nebo na lešení, jež končí hned pod okapem. Může být zapotřebí i zvlášť mohutné zábradlí, aby dokázalo zachytit osobu sjíždějící z příkré střechy. Není-li možná instalace pevné ochrany, musí se použít lanové osobní zařízení s postrojem zabraňující pádu. Bokový pás může způsobit těžká zranění a používat se nesmí. Lano se musí přichytit na pevný úchyt na střeše. Zkontrolujte, zda úchyty opravdu drží. Nedá-li se lano nikde uchytit, lze ho obmotat za pevné zařízení a držet jej napnuté jinou osobou. Může existovat riziko propadnutí skrz plochy, jež nemají dostatečnou nosnost takové plochy zablokujte. Používejte zvláštní ochranné zařízení, máte-li na takové ploše pracovat. 2

3 Při některých pracích je vhodné používat ochrannou síť. Je důležité, aby kompetentní osoba síť a její montáž před použitím zkontrolovala. Má-li se práce vykonávat víc než čtyři hodiny na malé ploše a pokud má střecha sklon víc než 1:4, musí existovat vodorovná pracovní plocha. Běžně je třeba používat ochrannou přilbu a ochrannou obuv. Někdy se musí používat ochranné brýle, ochrana sluchu a rukavice. Zdvihání těžkých nákladů a chybné pracovní polohy zatěžují tělo Práce ve stavebnictví je často těžká a představuje tělesnou zátěž, proto musí být pro dopravu stavebního materiálu k dispozici zdvihací zařízení. Stroje a nástroje musí mít ergonomické provedení. Dlouhodobější práce na žebříku tělu neprospívá. Lepší pracovní polohu dává rovná pracovní plocha, např. výzdvižné platformy. Svaly musí po námaze dostat příležitost k odpočinku. Vyhněte se jednostrannému zatěžování svalů tím, že práci budete obměňovat. Švédské předpisy o chemických materiálech Ve stavebnictví se používá mnoho jedovatých, rakovinotvorných, žíravých nebo alergii vyvolávajících látek. Například beton, malta a štuk obsahují cement, který při dlouhodobějším doteku s kůží může způsobit leptavé poranění. Jiné výrobky často obsahující nebezpečné látky jsou lepidla, barvy, dvoukomponentní produkty aj. Vlákna minerální vlny a prach na stavbách jsou také nebezpečné, protože při vdechnutí ohrožují dýchací cesty. Chemické výrobky obsahující jednu nebo více nebezpečných látek musí být doprovázeny bezpečnostním listem výrobce, který musí být k dispozici na pracovišti. U výrobků koupených ve Švédsku musí být bezpečnostní list napsán ve švédštině. Podnik, který dovezl nebezpečný chemický výrobek do Švédska pro svou potřebu, odpovídá za to, že se na pracovišti nacházejí o výrobku písemné informace o rizicích a ochraně v jazyce, kterému uživatelé rozumí. Na pracovišti musí být seznam všech nebezpečných chemických výrobků. Za to odpovídá každý zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o všech nebezpečích, jež chemické výrobky nesou a ujistit se, že každý zaměstnanec informacím porozuměl. Pro určité nebezpečné látky platí zvlášť přísná pravidla: Azbest: Pro zacházení s azbestem a pro jeho odstraňování potřebuje podnik, který má práci vykonat, souhlas od Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Pro udělení souhlasu je zapotřebí dokumentované zvláštní vyškolení a potvrzení lékaře. Tvrdé plasty: Též pro práci s tvrdými plasty (například se spojovací pěnou obsahující izokyanáty, epoxidovým lepidlem, epoxidovou barvou aj.) je zapotřebí před započetím práce školení a lékařské vyšetření. Porušení těchto pravidel je trestné a může mít za následek vysoké pokuty. 3

4 Spoje a doprava Na stavbě musí existovat bezpečné komunikace, například schody nebo rampa mezi jednotlivými podlažími. Při výškových rozdílech větších než deset metrů musí být nainstalován výtah, pokud by jinak zaměstnanec musel často chodit po schodech. U komunikací, kde se pohybují uvnitř stavby automobily, musí být lidé chráněni dostatečnou vzdáleností nebo ochrannými zařízeními. Doprava mezi různými výškami musí fungovat i bez sejmutí ochranných zábradlí nebo jiných ochranných zařízení. Není-li toto možné, je třeba dopravu realizovat přes nákladové mosty, nákladové otvory ve fasádě, rampy nebo zvláštní systém dopravy. Návody k používání zvedacích zařízení, strojů a některých dalších výrobků Při dovezení nebo při uvedení do provozu ve Švédsku stroje nebo zvedacího zařízení musí být k dispozici písemný návod k použití ve švédštině. Za to je odpovědný dodavatel. Za dodavatele se počítá i ten, kdo ve Švédsku uvádí stroj do provozu. Informace o tom, co mají obsahovat návody k použití, jsou uvedeny v předpisech o strojích Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Také pro prefabrikovaná lešení mají být při dodání k dispozici písemné instrukce ve švédštině, jež musí být dostupné na pracovišti. Informace o tom, co mají obsahovat návody k použití, jsou uvedeny v předpisech o strojích Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Když se ve stavebnictví používá zvedací zařízení, lešení aj., musí mít zaměstnanci, kterých se to týká, přístup k instrukcím k těmto zařízením. Instrukce musí být v tom jazyku, kterému zaměstnanec rozumí. Značení CE, typové schválení a inspekce zvedacích zařízení, strojů a některých dalších výrobků Nová zvedací zařízení a nové stroje, aby mohly být používány ve Švédsku, musí obecně nést označení CE. Výjimku tvoří stavební výtahy pro dopravu osob, jež musí místo toho projít před povolením používání ve Švédsku úvodní prohlídkou některého akreditovaného orgánu. Nastřelovací pistole musí být před dodáním do Švédska typově schváleny Švédským úřadem pro pracovní prostředí. Prefabrikovaná lešení a žebříky musí, pokud jsou dodávány do Švédska, být typově zkontrolovány (a žebříky též certifikovány) akreditovaným orgánem. Mnohé stroje a zařízení musí být, aby se mohly používat, periodicky prohlíženy. Je trestné používat stroje a zvedací zařízení, aniž by byla vykonána prohlídka nebo pokud nebyly napraveny vytčené nedostatky. Technická prohlídka se musí konat podle švédských předpisů. Nač je třeba též myslet Dostane-li se do pohybu skladovaný stavební materiál, například v důsledku prudkého větru, mohou nastat vážné pracovní nehody. Proto je důležité stavební materiál stabilizovat. Někdy je zapotřebí ochrana před větrem a chladem pro stavební dělníky. Uzavřete a označte místa, kde existuje riziko padajících předmětů. Pokud je tam přesto nutné chodit, je třeba vybudovat ochranné zastřešení. Plánujte práci s podložím tak, aby půda nebyla vystavena větším zatížením, než vydrží. Je-li třeba, musí být k dispozici ochrana proti sesuvu. Zkontrolujte, nejsou-li pod zemí vedení nebo nebezpečné látky a že neexistuje nebezpečí, že stroje spadnou do jámy. Dopravu vozidel je třeba udržovat v dostatečné vzdálenosti od jam. 4

5 Kolem stavby projíždějící vozidla představují riziko. V první řadě je třeba změnit dopravní tah. Ten, kdo pracuje na místě, jež není odděleno od dopravy, musí nosit oděv s výstražným značením a s odrazovými plochami. Když se něco stane Všichni musí umět rychle a bezpečně vyklidit pracoviště, např. když hoří. Únikové cesty a shromaždiště musí být označeny nápisy. Únikové dveře se musí otvírat ven; hasicí nástroje musí být snadno dostupné. Je třeba umět vždy poskytnout první pomoc a musí existovat nápisy, které informují o tom, kde je umístěno zařízení pro takovou pomoc. Vývěska s čísly telefonů na sanitku a záchrannou službu, adresou pracoviště a případně i popis cesty musí existovat též. Myslete na to, že ten, kdo volá, musí se umět domluvit se Švédskou záchrannou službou [Räddningstjänsten]. Obyčejně tam rozumějí anglicky. Pokud by zvláštní pracovní nebezpečí mohl způsobit výpadek proudu, musí být nainstalováno nouzové osvětlení. Platí to například pro práce se stavebními pilami nebo když se vztyčuje lešení. Plán pracovního prostředí Než práce započne, je stavitel povinen dohlédnout na to, aby se vypracoval plán pracovního prostředí pro případ, pokud součástí práce na stavbě bude některá z nebezpečných prací vyjmenovaných níže, nebo pokud práce bude tak obsáhlá (víc než 500 pracovních dní a v některých dalších případech), že Švédskému úřadu pro pracovní prostředí je třeba podat předběžné oznámení. Kopie předběžného oznámení musí být vyvěšena na pracovišti stavby. Plán pracovního prostředí musí obsahovat pravidla, která se budou uplatňovat na pracovišti stavby a popis organizace práce s pracovním prostředím. Plán musí též obsahovat posouzení rizik a popis opatření na ochranu pracovního prostředí, jež je třeba podniknout, pokud probíhají tyto práce: Práce, kde existuje nebezpečí pádu Kopání šachet a jam s nebezpečím sesuvu půdy Práce s některými chemickými nebo biologickými látkami Práce, kde lidé mohou být vystaveni ionizovanému záření Práce v blízkosti vedení vysokého napětí Práce přinášející riziko utopení Práce ve studnách a pod zemí Práce pod vodou s potápěčským zařízením Práce v kesonu pod zvýšeným tlakem vzduchu Práce, kde se používají výbušniny Práce s montováním těžkých stavebních dílů Práce na místě nebo v oblasti s poblíž vedenou dopravou vozidel Bourání nosných konstrukcí nebo odstraňování zdraví škodlivých materiálů nebo látek Podnik odpovědný za koordinaci práce musí dohlédnout, aby plán pracovního prostředí byl na pracovišti dostupný a aby byl přizpůsobován způsobu práce a požadavkům, jež vznikají na pracovišti. 5

6 Plánování a informovanost Všechny práce je třeba plánovat dostatečně včas a předem též posuzovat jejich rizika, aby mohly být provedeny bezpečně. Je třeba zaplánovat prostory pro dočasné budovy, dílny a zařízení i pro komunikace a dopravu. Je důležité vyřešit přístup ke všem pracovištím. Práci je třeba plánovat tak, aby se různé činnosti navzájem nekřížily tak, že vznikne nebezpečí poškození zdraví nebo nehod. Časový plán je zejména důležitý tam, kde je práce rozsáhlá a doba stavby krátká. Je třeba vybírat pracovní metody a zařízení z hlediska předcházení nehodám vzniklých pádem nebo sesuvem půdy. Mají též působit proti škodlivým tělesným zatížením a chránit před hlukem, vibracemi, nebezpečnými látkami a znečištěním vzduchu. Zaměstnanci musí dostat informace o práci, o tom, jaká opatření na pracovním prostředí byla vykonána nebo naplánována a jaká platí pravidla. Mohou potřebovat zvláštní školení nebo instrukce, mají-li se používat o nové výrobky nebo pracovní metody. Na pracovišti neustále nastávají rychlé změny a tak vznikají mnohá nebezpečí. Proto je důležité provádět pravidelné obhlídky z hlediska bezpečnosti práce. Kdo za co odpovídá? Stavebník (investor) je ten, kdo dává vykonat práci na stavbě nebo konstrukci. Nese hlavní odpovědnost za to, že projektování bere ohled na pracovní prostředí v průběhu stavby a dohlíží na to, aby existoval plán pracovního prostředí. Stavebník (investor) má též odpovědnost za koordinaci práce během stavby, což mimo jiné znamená organizaci bezpečnosti práce. Kdo odpovídá za koordinaci práce se musí mimo jiné též postarat o to, aby se instalovala obecná ochranná zařízení, například ochrana kolem schodiště. Odpovědný za koordinaci práce musí též dohlédnout na to, aby v dostatečné míře existovala sanitární zařízení (např. umývárny a toalety). Odpovědnost za koordinaci lze přenést na některý z podniků, které se účastní prací na společném pracovišti stavby. Musí být vyvěšeno oznámení o tom, který podnik je za koordinaci práce odpovědný. Ostatní podniky na společném pracovišti mají povinnost informovat subjekt odpovědný za koordinaci o zvláštních nebezpečích, jež mohou vzniknout jejich vlastní činností. Všichni jsou povinni dodržovat pravidla pořádku a bezpečnosti práce, jež vydá subjekt odpovědný za koordinaci. Každý zaměstnavatel nese hlavní odpovědnost za pracovní prostředí svých zaměstnanců. Samostatní živnostníci a pracovníci rodinných podniků bez zaměstnanců musí v zásadě dodržovat stejná pravidla, jež platí pro zaměstnavatele a zaměstnance. Stavební dělníci jsou povinni spolupracovat v práci na pracovním prostředí, dodržovat zákony a předpisy a používat ochranné pomůcky a zařízení, jež jsou zapotřebí. Výrobci, dovozci a pronajimatelé technických zařízení nebo chemických a jiných výrobků odpovídají za to, že jejich výrobky jsou bezpečné a že existují informace o výrobcích. Pro ty, kdo najímají pracovní síly a pro ty, kdo o pracovišti rozhodují platí zvláštní předpisy. 6

7 Další informace Švédský úřad pro pracovní prostředí má ve Švédsku deset inspekčních okrsků. Mohou přispět dalšími radami a informacemi. Můžete jim zavolat na tato telefonní čísla: Hlavní kancelář Švédského úřadu pro pracovní prostředí (Arbetsmiljöverket) Ekelundsvägen SOLNA Tel: Fax: Okrsek Falun (Kraj Dalarna a Gävleborg) Gruvgatan 2 Box 153, FALUN Tel: Fax: Okrsek Göteborg (Kraj Västra Götaland a Halland) Rosenlundsgatan 8 Box 2555, GÖTEBORG Tel: Fax: Okrsek Härnösand (Kraj Västernorrland a Jämtland) Brunnshusgatan HÄRNÖSAND Tel: Fax: Okrsek Linköping (Kraj Östergötland a Södermanland) Kungsgatan 39 B Box 438, LINKÖPING Tel: Fax: Okrsek Luleå (Kraj Norrbotten) Köpmangatan 40 A LULEÅ Tel: Fax: Okrsek Malmö (Kraj Skåne) Vattenverksvägen 47 Box 21019, MALMÖ Tel: Fax: Okrsek Stockholm (Kraj Stockholm, Uppsala a Gotland) Drottningholmsvägen 37 Box 12295, STOCKHOLM Tel: Fax: Okrsek Umeå (Kraj Västerbotten) Riddaregatan UMEÅ Tel: Fax: Okrsek Växjö (Kraj Kronoberg, Blekinge, Jönköping a Kalmar) Kalmar Counties) Västra Esplanaden 9 A VÄXJÖ Tel: Fax: Okrsek Örebro (Kraj Örebro, Värmland a Västmanland) Fabriksgatan 20 Box 1622, ÖREBRO Tel: Fax: Předpisy Švédského úřadu pro pracovní prostředí o pracích na stavbách a na konstrukcích, AFS 1999:3, existují v angličtině Viz též webovou stránku Švédského úřadu pro pracovní prostředí, kde je též více informací v angličtině. 7

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH UČNI A STROJE Bezpečná práce na STAVBÁCH Obsah Předmluva 2 Úvod a statistiky 3 Odpovědnost 4 Bezpečná práce Zvedání a nošení 5 Pracoviště a plochy na skladování 6 OOPP ochrana hlavy a ochrana sluchu 7

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů 4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů Převážná většina PÚ a všechny SPÚ byly řádně prošetřeny a zaevidovány, takže jsou mimo jiné známy i jejich následky. Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastějším

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik REGISTR RIZIK hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro práce a činnosti prováděné organizací: Hřbitovní 15, 312 16 PLZEŇ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pozámka o autorech Zdeňka Houžvičková je předsedkyní Profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť sportovišť tělocvičen SOTKVO. Je zkušenou odbornicí ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých herních a sportovních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více