Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS."

Transkript

1 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS. Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov v rámci aktivit komunitního plánování sociálních služeb připravil elektronický dotazník určený obcím správního obvodu ORP Tišnov. Dotazník byl vytvořen v aplikaci Google formulář, ve které probíhal zároveň sběr odpovědí a jejich souhrnné zpracování. Žádost o spolupráci byla rozeslána společně s odkazem na elektronický formulář prostřednictvím ové zprávy obcím správního obvodu dne Sběr odpovědí probíhal do Dotazník byl tvořen 25 základními položkami (otázkami), byly zařazeny filtrační otázky umožňující přeskočení irelevantních otázek s ohledem na předcházející odpovědi. Dotazník vyplnilo a zaslalo 29 obcí z celkem 59 oslovených, tj. téměř polovina ze všech obcí správního obvodu. S ohledem na dosavadní nízký zájem o dané téma lze počet obcí, které se zúčastnili dotazníkového šetření považovat za úspěch. Zúčastnily se obce Skryje, Brumov, Ochoz u Tišnova, Tišnovská Nová Ves, Synalov, Všechovice, Maršov, Běleč, Skalička, Vohančice, Březina, Lomnička, Heroltice, Bukovice, Lubné, Deblín, Předklášteří, Doubravník, Řikonín, Níhov, Katov, Železné, Nelepeč Žernůvka, Dolní Loučky, Lomnice, Lažánky, Malhostovice, Sentice, Nedvědice (položka č. 1 identifikace obce). Do šetření nebylo zahrnuto Město Tišnov. Dotazník byl zaměřen na obce správního obvodu. Data za Tišnov jsou uváděna u vybraných položek za účelem doplnění údajů. Otázka č. 2: Má Vaše obec či její příspěvková organizace registrovanou nějakou sociální službu, kterou poskytuje svým občanům? ANO 1 3% NE 28 97% Otázka č 3: Pokud jste na otázku č. 2 odpověděli ANO, o jakou sociální službu se jedná? Ze všech obcí správního obvodu, které se zúčastnily šetření, pouze Městys Lomnice má aktuálně registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., a to pečovatelskou službu, která je vykonávána v rámci místního domu s pečovatelskou službou a terénu. Ostatní obce odpověděly na výše uvedenou otázku záporně. Pro úplnost je nutné dodat, že z obcí správního obvodu by na výše uvedenou otázku dále odpovědělo kladně pouze Město Tišnov,

2 jehož příspěvková organizace CSS Tišnov má registrovanou pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Výsledky dané položky odpovídají našim dosavadním poznatkům. Otázka č. 4: Nachází se v současnosti v katastru Vaší obce nějaké zařízení pobytové sociální služby? ANO 3 10% NE 26 90% Následující položky dotazníku , 6 6.1, byly v případě odpovědi ANO zaměřeny na identifikaci až tří pobytových zařízení na území dané obce. Respondenti využili prostor v rámci položky č neboť se na území obcí nachází vždy maximálně jedno pobytové zařízení. Otázka č. 5: Pokud jste na otázku číslo 4 odpověděli ANO, o jakou pobytovou službu se jedná? Otázka č. 5.1: Uveďte prosím název poskytovatele pobytové služby bodu 5. Na otázku č. 4 odpověděly kladně obce Skryje, Předklášteří a Nelepeč Žernůvka. Na území obce Skryje se od roku 2011 nachází nově chráněné bydlení, jehož poskytovatelem je Oblastní charita Tišnov. V Předklášteří se nachází zařízení domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Poskytovatelem je Domov pro seniory Předklášteří (zahrnuje obě služby), jedná se o příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje. V Nelepeči Žernůvce se nachází domov pro seniory, kdy poskytovatelem služby je Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka. Informovanost obcí, na jejichž území se pobytová zařízení nachází je ve sledovaných položkách stoprocentní. Dle poznatku OSV MěÚ Tišnov by se na území ORP Tišnov nemělo nacházet žádné jiné registrované pobytové zařízení sociálních služeb. Otázka č. 8: Nachází se v současnosti na území Vaší obce zařízení některého poskytovatele ambulantní (docházkové) či terénní sociální služby? ANO 2 7% NE 27 93%

3 Otázka č. 9: Pokud jste na otázku číslo 8 odpověděli ANO, o jaký druh ambulantní či terénní sociální služby se jedná? Na otázku č. 8 odpověděli kladně obce Skryje a Lomnice. V obci Skryje se nachází zařízení sociální rehabilitace poskytované Oblastní charitou Tišnov pro cílovou skupinu osob mentálně postižených. VMěstysi Lomnice se nachází nízkoprahové zařízení pro mládež, jedná se o pracoviště nízkoprahového zařízení pro mládež Klub Čas Tišnov. V obou případech poskytuje prostory zařízení obec. Na otázku č. 8 by odpovědělo kladně kromě výše uvedených taktéž Město Tišnov, na jehož území se nachází Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas, Poradna Porta a sídlo pečovatelské a odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov na ulici Ráboňova 116 v prostorech poskytnutých městem Tišnovem. Otázka č. 10: Jací poskytovatelé terénních sociálních služeb dle Vašich informací působí na území Vaší obce? V dané položce bylo možné zaškrtnout více možností, celkový součet se proto nerovná počtu respondentů. Oblastní charita Tišnov - pečovatelská služba, odlehčovací služba 19 Centrum sociálních služeb Tišnov - pečovatelská služba 4 IQ Roma servis - terénní program 0 ROMODROM - terénní program, odborné sociální poradenství 0 Středisko rané péče Tamtam - raná péče 0 Středisko rané péče SPRP Brno - raná péče 0 Poradna DOREA - raná péče 0 ŽÁDNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 7 Jiné 5 Z odpovědí na otázku č. 10 vyplývá, že obce jsou nejvíce informovány o působení pečovatelské a odlehčovací služby Oblastní charity Tišnova (18 voleb). Následuje pečovatelská služba CSS Tišnov (4 volby). Celkem 7 obcí uvedlo, že v jejich správním obvodu žádná sociální služba nepůsobí. V možnosti jiné (5 voleb) byl ve třech případech uveden nedostatek informací pro odpověď, v jednom případě byl uveden soukromý subjekt rozvážející obědy a dále sociální rehabilitace Skryje. Informovanost obcí o působení sociálních služeb v terénu mezi občany není stoprocentní, obce např. vůbec nejsou informovány o působení rané péče, což je zřejmě dáno množstvím klientů a taktéž nedostatečnou informovaností obcí ze strany poskytovatelů služby. Údaje budou následně srovnány s výsledky šetření poskytovatelů sociálních služeb.

4 Otázka č. 11: Jaká zařízení sociálních služeb v REGIONU ORP TIŠNOV dle Vašich informací využívají občané Vaší obce? V dané položce bylo možné zaškrtnout více možností, celkový součet se proto nerovná počtu respondentů. Domov sv. Alžběty 9 Domov pro seniory Předklášteří 8 Poradna PORTA Oblastní charity Tišnov 4 Sociálně aktivizační služby pro seniory CSS Tišnov 2 Sociální rehabilitace Oblastní charity Tišnov - Skryje 0 Chráněné bydlení Oblastní charity Tišnov - Skryje 0 Dům s pečovatelskou službou CSS Tišnov 4 Dům s pečovatelskou službou Lomnice 2 ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ 11 Jiné 2 Otázka č. 11 byla zaměřena na informovanost o využívání vybraných sociálních služeb v rámci ORP Tišnov ze strany občanů jednotlivých obcí. Z uvedeného rozvržení voleb vyplývá, že nejvyšší povědomí je mezi obcemi o službách domovy pro seniory (Předklášteří, Nelepeč Žernůvka), následuje poradna PORTA, DPS CSS Tišnov atd. V rámci šetření byly domy s pečovatelskou službou považovány za zařízení sociálních služeb, i když důsledně vzato dle zákona č. 108/2006 Sb. tomu tak není. V 11 případech byla zvolena možnost, že občané nevyužívají žádná zařízení sociálních služeb v rámci ORP Tišnov. V možnosti jiné se v jednom případě objevilo konstatování o nedostatku informací pro jakoukoliv volbu a v jednom případě bylo uvedeno využívání služeb Domova pro seniory Mitrov s ohledem na historické důvody a regionální blízkost. Otázka č. 12: Vydala Vaše obec ze svého rozpočtu v období jakoukoliv finanční částku na spolufinancování jakékoliv sociální služby? (mimo vlastní soc. služby obce) Z odpovědí na výše uvedenou otázku vyplývá, že 23 obcí v období nevydalo ze svého rozpočtu žádnou částku za účelem spolufinancování sociální služby/sociálních služeb. Dále 1 obec alespoň v jednom roce období vydala ze svého rozpočtu určitou částku za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb, 5 obcí v roce 2010 i 2011 přispěly určitou částkou na podporu vybrané sociálních služby/sociálních služeb. Otázka č. 13: Jaká byla výše částky poskytnuté za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb v roce 2010? V roce 2010 poskytlo 6 obcí celkem ,--Kč na podporu sociálních služeb, přičemž číslo je z drtivé části tvořeno částkou ,--Kč, kterou poskytl Městys Nedvědice na zajištění pečovatelské služby. Ostatní obce se podílejí menšími částkami. K danému je možné doplnit,

5 že Město Tišnov mimo vlastní příspěvkovou organizaci formou veřejné finanční podpory rozdělilo v roce 2010 celkem ,--Kč poskytovatelům sociálních služeb Jaká byla výše částky poskytnuté za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb v roce 2011? V roce 2011 pět obcí přispělo na spolufinancování sociálních služeb částkou celkem ,--Kč. Na částce se rozhodným způsobem opět podílí Městys Nedvědice s částkou ,--Kč, dále Městys Lomnice s částkou ,--Kč. Doplňme, že Město Tišnov mimo vlastní příspěvkovou organizaci v roce 2011 rozdělilo cestou veřejné finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb celkem ,--Kč Na základě čeho Vaše obec finančně přispěla v roce 2010 nebo 2011 na podporu vybrané sociální služby? Z nabídnutých možností 3 obce poskytly finanční příspěvek jako dar na základě žádosti na příslušný rok, 1 obec poskytla finanční příspěvek na základě žádosti o finanční podporu na příslušný rok proti údaji o odvedené práci pro občany obce za minulé období, 2 obce poskytly finanční plnění na základě faktury dle předem uzavřené smlouvy. Otázka č. 14: Má Vaše obec pro rok 2012 ve svém rozpočtu vyčleněnou jakoukoliv částku pro účely spolufinancování jakékoliv vybrané sociální služby/sociálních služeb? Z 28 obcí pouze 5 uvedlo, že má ve svém rozpočtu pro rok 2012 alokovanou jakoukoliv finanční částku určenou pro účely spolufinancování sociálních služeb. Jsou to obce Městys Lomnice, Dolní Loučky, Předklášteří, Lomnička, Březina, Městys Nedvědice. Otázka č. 15: Pokud jste na otázku číslo 14 odpověděli ANO, jaká je výše částky určené pro rok 2012 pro účely spolufinancování sociální služby/sociálních služeb? Celková částka alokovaná v rozpočtech obcí pro účely spolufinancování sociálních služeb činí dle získaných údajů ,--Kč. Z toho na částce se opět zásadně podílí Městys Nedvědice s částkou ,--Kč a Městys Lomnice ,--Kč. Pro úplnost uveďme, že Město Tišnov v roce 2012 v rámci dotačního řízení poskytlo veřejnou finanční podporu za účelem spolufinancování sociálních služeb ve výši ,--Kč celkem. Otázka č. 16: Plánuje Vaše obec v současnosti samostatně či ve spolupráci s jiným subjektem v období let registraci NOVÉ sociální služby se sídlem zařízení ve Vaší obci? ANO 1 3% NE 28 97%

6 Otázka č. 17: Pokud jste na otázku číslo 16 odpověděli ANO, o jakou sociální službu se jedná? Na otázku č. 16 odpověděl kladně Městys Deblín. Službou, která má být v období nově registrována má být pečovatelská služba, a to v souvislosti se záměrem zřízení domu s pečovatelskou službou. Otázka č. 18: Kontaktoval orgány Vaší obce v uplynulých dvou letech nějaký subjekt se záměrem vybudovat na území Vaší obce NOVÉ zařízení sociálních služeb? ANO 2 7% NE 27 93% Otázka č. 19: V případě, že jste na otázku číslo 18 odpověděli ano, o jaké zařízení sociální služby se jednalo? Otázka č. 20: Je projekt uvedený v položce 18 a 19 v současnosti aktuální? Kladně na otázku č. 18 odpověděl Městys Deblín, příslušným projektem je dům s pečovatelskou službou, jedná se stále o aktuální projekt. Městys Lomnice byl v uplynulých dvou letech kontaktován ve věci projektu domov pro osoby se zdravotním postižením. Daný projekt není dle získaných odpovědí v současnosti aktuální. Otázka č. 21: Potřebuje dle Vašich zkušeností Váš obecní úřad pro svoji činnost a práci s občany informace z oblasti sociálních služeb? ANO 13 45% NE 16 55% Cílem položky č. 21 bylo zjistit, zda obce dle svých zkušeností vůbec potřebují informace týkající se sociálních služeb. Z 29 obcí vychází rozložení mezi kladnou a zápornou odpovědi cca. půl na půl. Informace týkající se sociálních služeb potřebují Skryje, Tišnovská Nová Ves, Všechovice, Vohančice, Lomnička, Bukovice, Deblín, Předklášteří, Řikonín, Níhov, Dolní Loučky, Lomnice, Sentice.

7 Otázka č. 22: Pokud jste na otázku číslo 21 odpověděli ANO, jak často Váš obecní úřad pracuje s informacemi týkajícími se sociálních služeb? Průměrně jednou za rok 8 Průměrně jednou za půl roku 2 Průměrně jednou za čtvrt roku 0 Průměrně jednou za měsíc 2 Průměrně jednou za týden 0 Průměrně jednou za den 1 Ze 13 obcí, které uvedly, že pro svoji činnost potřebují informace z oblasti sociálních služeb, naprostá většina potřebuje tyto informace v průměru jednou za rok či jednou za půl roku. Je zřejmé, že občané se na obecní úřady neobracejí v otázce sociálních služeb příliš často. Informace občané získávají jinými cestami. Otázka č. 23: Pokud potřebujete informace týkající se sociálních služeb, které z následujících informačních zdrojů používáte? V dané položce mohli respondenti volit více možností, celkový součet voleb se tak nerovná počtu obcí, které deklarovali potřebu informací z oblasti sociálních služeb. Informační průvodce sociálními službami po Tišnovsku 10 Adresář poskytovatelů sociálních služeb JMK 4 Webový portál komunitního plánování sociálních služeb v JMK 2 Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR 1 Webové stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 5 Jiné 0 Z výsledků vyplývá, že nejpoužívanějším zdrojem je Informační průvodce sociálními službami po Tišnovsku, následují přímo webové stránky jednotlivých poskytovatelů a Adresář poskytovatelů sociálních služeb JMK. Otázka č. 24: Jaký z následujících způsobů distribuce informací z oblasti sociálních služeb dostupných v regionu ORP Tišnov směrem k Vašemu obecnímu úřadu by jste upřednostnili? Aktualizace informačního průvodce sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov 15 Vytvoření a průběžná aktualizace adresáře sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov na webových stránkách města Tišnova Distribuce aktuálních informací z oblasti sociálních služeb regionu ORP Tišnov prostřednictvím mailové pošty Konference sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov 2 Jiné

8 Zatímco položka č. 23 se zaměřovala na aktuálně využívané zdroje informací. Položka č. 24 sledovala zdroje informací z oblasti sociálních služeb preferované ze strany obcí do budoucnosti. Z hlediska počtu voleb patří první tři výše uvedené z pohledu obcí k nejužitečnějším, naopak konference sociálních služeb je z pohledu obcí hodnocena jako nejméně užitečný zdroj informací. Otázka č. 25: Jste jako obec ochotni podílet se v roce 2013 na vypracování systému pravidel měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám? ANO 13 45% NE 16 55% Lze konstatovat, že v této položce jsou výsledky dotazníkového šetření nejpřekvapivější, neboť poměrně velké procento obcí, které se zúčastnily dotazníkového šetření deklaruje potřebu systematického řešení měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám. ZÁVĚRY: 1) Z hlediska potřeby mapování stávajících pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb v regionu ORP Tišnov dotazníkové šetření nepřineslo žádné překvapení. Obce neregistrují žádného terénního poskytovatele či pobytové zařízení, o kterém by organizační struktura KPSS ORP Tišnov neměla informace. 2) Z hlediska nových záměrů je aktuální projekt zřízení domu s pečovatelskou službou v Městysi Deblín. O daném projektu organizační struktura KPSS ORP Tišnov získává oficiální informaci poprvé prostřednictvím tohoto šetření. 3) Potvrdil se předpoklad, že dosavadní praxí stávajících i potenciálních poskytovatelů sociální služby, je oslovování obcí, na jejichž území uvažují realizaci záměru. Jedná se zejména o využití vybraných nemovitostí za účelem zřízení zařízení sociálních služby. Jako nutnost se jeví zvýšená informovanost obcí o procesu KPSS a pravidlech posuzování nových a rozšiřujících projektových záměru sociálních služeb s vazbou na povinné míry spolufinancování nových sociálních služeb ze strany obcí.

9 4) Údaje týkající se výše finančních prostředků alokovaných v rozpočetech obcí ukazují, že obce, které nemají samy registrovanou sociální službu, se systematickým způsobem nepodílejí na spolufinancování sociálních služeb. Získané informace bude zapotřebí srovnat s výstupy procesu mapování poskytovatelů sociálních služeb, především s výčtem obcí, ve kterých konkrétní poskytovatelé působí. 5) Údaje o podkladech, na jejichž základě dochází k poskytování finančních prostředků pro účely spolufinancování sociálních služeb ukazují, že neexistuje žádný jednotný model. Z oslovených obcí pouze dvě obce deklarují, že mají s konkrétním poskytovatelem uzavřenou smlouvu, na jejímž základě dochází k vykazování odvedené činnosti pro občany obce a následně k finančnímu plnění ze strany obci. 6) Obecní úřady se dle získaných informací při své činnosti příliš často nesetkávají s problematikou, pro jejíž řešení by potřebovaly informace z oblasti sociálních služeb. Je zřejmé, že občané tyto informace získávají od sociálních služeb samotných či jiných institucí (Poradna Porta, ÚP Tišnov, OSV Tišnov). 7) Obecní úřady by upřednostnily distribuci informací z oblasti sociálních služeb cestou aktualizace průvodce sociálními službami po Tišnovsku, propracovaní problematiky sociálních služeb na webových stránkách Města Tišnova, distribuci informací skrze mailovou poštu. 8) Relativně velké množství obcí, tj. 13 z 29 oslovených deklaruje potřebu systematického řešení měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám, tyto obce jsou ochotny podílet se na vypracování systému, který by tuto problematiku řešil.

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2009 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb. Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011

Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb. Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011 M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni 16.2. 2011, 17:00

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2013 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2015 ze zasedání výboru dne 17. 2. 2015 Termín 17. 2. 2015, 17:00 zahájení 19:15 závěr

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

STRATEGICKÁ ROZVOJOVÁ STUDIE REGIONU TIŠNOVSKO. Zpracovatel: Eurovision, s.r.o., Husova 6 602 00 Brno

STRATEGICKÁ ROZVOJOVÁ STUDIE REGIONU TIŠNOVSKO. Zpracovatel: Eurovision, s.r.o., Husova 6 602 00 Brno STRATEGICKÁ ROZVOJOVÁ STUDIE REGIONU TIŠNOVSKO Zpracovatel: Eurovision, s.r.o., Husova 6 602 00 Brno Červenec 2007 regionu Tišnovsko Úvod ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI Adresa: Vedoucí řešitelského týmu:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST Obsah dokumentace: TEXTOVÁ ČÁST ÚVOD A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracoviště Vídeňská 66 Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Termín jednání: 15.9.2015 od 13.00 hod Místo jednání: Město Klatovy, zasedací místnost II. patro,

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 PROGRAM 1. Přivítání, program, prezence 2. Distribuce 2. KPSS 3. Dotační řízení pro rok 2010 4. Socio-info centrum 5. Portál sociální

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 14.4.2015, 13.30-16.00 hod. Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, I. patro zasedací místnost

Více