Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS."

Transkript

1 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS. Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov v rámci aktivit komunitního plánování sociálních služeb připravil elektronický dotazník určený obcím správního obvodu ORP Tišnov. Dotazník byl vytvořen v aplikaci Google formulář, ve které probíhal zároveň sběr odpovědí a jejich souhrnné zpracování. Žádost o spolupráci byla rozeslána společně s odkazem na elektronický formulář prostřednictvím ové zprávy obcím správního obvodu dne Sběr odpovědí probíhal do Dotazník byl tvořen 25 základními položkami (otázkami), byly zařazeny filtrační otázky umožňující přeskočení irelevantních otázek s ohledem na předcházející odpovědi. Dotazník vyplnilo a zaslalo 29 obcí z celkem 59 oslovených, tj. téměř polovina ze všech obcí správního obvodu. S ohledem na dosavadní nízký zájem o dané téma lze počet obcí, které se zúčastnili dotazníkového šetření považovat za úspěch. Zúčastnily se obce Skryje, Brumov, Ochoz u Tišnova, Tišnovská Nová Ves, Synalov, Všechovice, Maršov, Běleč, Skalička, Vohančice, Březina, Lomnička, Heroltice, Bukovice, Lubné, Deblín, Předklášteří, Doubravník, Řikonín, Níhov, Katov, Železné, Nelepeč Žernůvka, Dolní Loučky, Lomnice, Lažánky, Malhostovice, Sentice, Nedvědice (položka č. 1 identifikace obce). Do šetření nebylo zahrnuto Město Tišnov. Dotazník byl zaměřen na obce správního obvodu. Data za Tišnov jsou uváděna u vybraných položek za účelem doplnění údajů. Otázka č. 2: Má Vaše obec či její příspěvková organizace registrovanou nějakou sociální službu, kterou poskytuje svým občanům? ANO 1 3% NE 28 97% Otázka č 3: Pokud jste na otázku č. 2 odpověděli ANO, o jakou sociální službu se jedná? Ze všech obcí správního obvodu, které se zúčastnily šetření, pouze Městys Lomnice má aktuálně registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., a to pečovatelskou službu, která je vykonávána v rámci místního domu s pečovatelskou službou a terénu. Ostatní obce odpověděly na výše uvedenou otázku záporně. Pro úplnost je nutné dodat, že z obcí správního obvodu by na výše uvedenou otázku dále odpovědělo kladně pouze Město Tišnov,

2 jehož příspěvková organizace CSS Tišnov má registrovanou pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Výsledky dané položky odpovídají našim dosavadním poznatkům. Otázka č. 4: Nachází se v současnosti v katastru Vaší obce nějaké zařízení pobytové sociální služby? ANO 3 10% NE 26 90% Následující položky dotazníku , 6 6.1, byly v případě odpovědi ANO zaměřeny na identifikaci až tří pobytových zařízení na území dané obce. Respondenti využili prostor v rámci položky č neboť se na území obcí nachází vždy maximálně jedno pobytové zařízení. Otázka č. 5: Pokud jste na otázku číslo 4 odpověděli ANO, o jakou pobytovou službu se jedná? Otázka č. 5.1: Uveďte prosím název poskytovatele pobytové služby bodu 5. Na otázku č. 4 odpověděly kladně obce Skryje, Předklášteří a Nelepeč Žernůvka. Na území obce Skryje se od roku 2011 nachází nově chráněné bydlení, jehož poskytovatelem je Oblastní charita Tišnov. V Předklášteří se nachází zařízení domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Poskytovatelem je Domov pro seniory Předklášteří (zahrnuje obě služby), jedná se o příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje. V Nelepeči Žernůvce se nachází domov pro seniory, kdy poskytovatelem služby je Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka. Informovanost obcí, na jejichž území se pobytová zařízení nachází je ve sledovaných položkách stoprocentní. Dle poznatku OSV MěÚ Tišnov by se na území ORP Tišnov nemělo nacházet žádné jiné registrované pobytové zařízení sociálních služeb. Otázka č. 8: Nachází se v současnosti na území Vaší obce zařízení některého poskytovatele ambulantní (docházkové) či terénní sociální služby? ANO 2 7% NE 27 93%

3 Otázka č. 9: Pokud jste na otázku číslo 8 odpověděli ANO, o jaký druh ambulantní či terénní sociální služby se jedná? Na otázku č. 8 odpověděli kladně obce Skryje a Lomnice. V obci Skryje se nachází zařízení sociální rehabilitace poskytované Oblastní charitou Tišnov pro cílovou skupinu osob mentálně postižených. VMěstysi Lomnice se nachází nízkoprahové zařízení pro mládež, jedná se o pracoviště nízkoprahového zařízení pro mládež Klub Čas Tišnov. V obou případech poskytuje prostory zařízení obec. Na otázku č. 8 by odpovědělo kladně kromě výše uvedených taktéž Město Tišnov, na jehož území se nachází Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas, Poradna Porta a sídlo pečovatelské a odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov na ulici Ráboňova 116 v prostorech poskytnutých městem Tišnovem. Otázka č. 10: Jací poskytovatelé terénních sociálních služeb dle Vašich informací působí na území Vaší obce? V dané položce bylo možné zaškrtnout více možností, celkový součet se proto nerovná počtu respondentů. Oblastní charita Tišnov - pečovatelská služba, odlehčovací služba 19 Centrum sociálních služeb Tišnov - pečovatelská služba 4 IQ Roma servis - terénní program 0 ROMODROM - terénní program, odborné sociální poradenství 0 Středisko rané péče Tamtam - raná péče 0 Středisko rané péče SPRP Brno - raná péče 0 Poradna DOREA - raná péče 0 ŽÁDNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 7 Jiné 5 Z odpovědí na otázku č. 10 vyplývá, že obce jsou nejvíce informovány o působení pečovatelské a odlehčovací služby Oblastní charity Tišnova (18 voleb). Následuje pečovatelská služba CSS Tišnov (4 volby). Celkem 7 obcí uvedlo, že v jejich správním obvodu žádná sociální služba nepůsobí. V možnosti jiné (5 voleb) byl ve třech případech uveden nedostatek informací pro odpověď, v jednom případě byl uveden soukromý subjekt rozvážející obědy a dále sociální rehabilitace Skryje. Informovanost obcí o působení sociálních služeb v terénu mezi občany není stoprocentní, obce např. vůbec nejsou informovány o působení rané péče, což je zřejmě dáno množstvím klientů a taktéž nedostatečnou informovaností obcí ze strany poskytovatelů služby. Údaje budou následně srovnány s výsledky šetření poskytovatelů sociálních služeb.

4 Otázka č. 11: Jaká zařízení sociálních služeb v REGIONU ORP TIŠNOV dle Vašich informací využívají občané Vaší obce? V dané položce bylo možné zaškrtnout více možností, celkový součet se proto nerovná počtu respondentů. Domov sv. Alžběty 9 Domov pro seniory Předklášteří 8 Poradna PORTA Oblastní charity Tišnov 4 Sociálně aktivizační služby pro seniory CSS Tišnov 2 Sociální rehabilitace Oblastní charity Tišnov - Skryje 0 Chráněné bydlení Oblastní charity Tišnov - Skryje 0 Dům s pečovatelskou službou CSS Tišnov 4 Dům s pečovatelskou službou Lomnice 2 ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ 11 Jiné 2 Otázka č. 11 byla zaměřena na informovanost o využívání vybraných sociálních služeb v rámci ORP Tišnov ze strany občanů jednotlivých obcí. Z uvedeného rozvržení voleb vyplývá, že nejvyšší povědomí je mezi obcemi o službách domovy pro seniory (Předklášteří, Nelepeč Žernůvka), následuje poradna PORTA, DPS CSS Tišnov atd. V rámci šetření byly domy s pečovatelskou službou považovány za zařízení sociálních služeb, i když důsledně vzato dle zákona č. 108/2006 Sb. tomu tak není. V 11 případech byla zvolena možnost, že občané nevyužívají žádná zařízení sociálních služeb v rámci ORP Tišnov. V možnosti jiné se v jednom případě objevilo konstatování o nedostatku informací pro jakoukoliv volbu a v jednom případě bylo uvedeno využívání služeb Domova pro seniory Mitrov s ohledem na historické důvody a regionální blízkost. Otázka č. 12: Vydala Vaše obec ze svého rozpočtu v období jakoukoliv finanční částku na spolufinancování jakékoliv sociální služby? (mimo vlastní soc. služby obce) Z odpovědí na výše uvedenou otázku vyplývá, že 23 obcí v období nevydalo ze svého rozpočtu žádnou částku za účelem spolufinancování sociální služby/sociálních služeb. Dále 1 obec alespoň v jednom roce období vydala ze svého rozpočtu určitou částku za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb, 5 obcí v roce 2010 i 2011 přispěly určitou částkou na podporu vybrané sociálních služby/sociálních služeb. Otázka č. 13: Jaká byla výše částky poskytnuté za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb v roce 2010? V roce 2010 poskytlo 6 obcí celkem ,--Kč na podporu sociálních služeb, přičemž číslo je z drtivé části tvořeno částkou ,--Kč, kterou poskytl Městys Nedvědice na zajištění pečovatelské služby. Ostatní obce se podílejí menšími částkami. K danému je možné doplnit,

5 že Město Tišnov mimo vlastní příspěvkovou organizaci formou veřejné finanční podpory rozdělilo v roce 2010 celkem ,--Kč poskytovatelům sociálních služeb Jaká byla výše částky poskytnuté za účelem spolufinancování vybrané sociální služby/sociálních služeb v roce 2011? V roce 2011 pět obcí přispělo na spolufinancování sociálních služeb částkou celkem ,--Kč. Na částce se rozhodným způsobem opět podílí Městys Nedvědice s částkou ,--Kč, dále Městys Lomnice s částkou ,--Kč. Doplňme, že Město Tišnov mimo vlastní příspěvkovou organizaci v roce 2011 rozdělilo cestou veřejné finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb celkem ,--Kč Na základě čeho Vaše obec finančně přispěla v roce 2010 nebo 2011 na podporu vybrané sociální služby? Z nabídnutých možností 3 obce poskytly finanční příspěvek jako dar na základě žádosti na příslušný rok, 1 obec poskytla finanční příspěvek na základě žádosti o finanční podporu na příslušný rok proti údaji o odvedené práci pro občany obce za minulé období, 2 obce poskytly finanční plnění na základě faktury dle předem uzavřené smlouvy. Otázka č. 14: Má Vaše obec pro rok 2012 ve svém rozpočtu vyčleněnou jakoukoliv částku pro účely spolufinancování jakékoliv vybrané sociální služby/sociálních služeb? Z 28 obcí pouze 5 uvedlo, že má ve svém rozpočtu pro rok 2012 alokovanou jakoukoliv finanční částku určenou pro účely spolufinancování sociálních služeb. Jsou to obce Městys Lomnice, Dolní Loučky, Předklášteří, Lomnička, Březina, Městys Nedvědice. Otázka č. 15: Pokud jste na otázku číslo 14 odpověděli ANO, jaká je výše částky určené pro rok 2012 pro účely spolufinancování sociální služby/sociálních služeb? Celková částka alokovaná v rozpočtech obcí pro účely spolufinancování sociálních služeb činí dle získaných údajů ,--Kč. Z toho na částce se opět zásadně podílí Městys Nedvědice s částkou ,--Kč a Městys Lomnice ,--Kč. Pro úplnost uveďme, že Město Tišnov v roce 2012 v rámci dotačního řízení poskytlo veřejnou finanční podporu za účelem spolufinancování sociálních služeb ve výši ,--Kč celkem. Otázka č. 16: Plánuje Vaše obec v současnosti samostatně či ve spolupráci s jiným subjektem v období let registraci NOVÉ sociální služby se sídlem zařízení ve Vaší obci? ANO 1 3% NE 28 97%

6 Otázka č. 17: Pokud jste na otázku číslo 16 odpověděli ANO, o jakou sociální službu se jedná? Na otázku č. 16 odpověděl kladně Městys Deblín. Službou, která má být v období nově registrována má být pečovatelská služba, a to v souvislosti se záměrem zřízení domu s pečovatelskou službou. Otázka č. 18: Kontaktoval orgány Vaší obce v uplynulých dvou letech nějaký subjekt se záměrem vybudovat na území Vaší obce NOVÉ zařízení sociálních služeb? ANO 2 7% NE 27 93% Otázka č. 19: V případě, že jste na otázku číslo 18 odpověděli ano, o jaké zařízení sociální služby se jednalo? Otázka č. 20: Je projekt uvedený v položce 18 a 19 v současnosti aktuální? Kladně na otázku č. 18 odpověděl Městys Deblín, příslušným projektem je dům s pečovatelskou službou, jedná se stále o aktuální projekt. Městys Lomnice byl v uplynulých dvou letech kontaktován ve věci projektu domov pro osoby se zdravotním postižením. Daný projekt není dle získaných odpovědí v současnosti aktuální. Otázka č. 21: Potřebuje dle Vašich zkušeností Váš obecní úřad pro svoji činnost a práci s občany informace z oblasti sociálních služeb? ANO 13 45% NE 16 55% Cílem položky č. 21 bylo zjistit, zda obce dle svých zkušeností vůbec potřebují informace týkající se sociálních služeb. Z 29 obcí vychází rozložení mezi kladnou a zápornou odpovědi cca. půl na půl. Informace týkající se sociálních služeb potřebují Skryje, Tišnovská Nová Ves, Všechovice, Vohančice, Lomnička, Bukovice, Deblín, Předklášteří, Řikonín, Níhov, Dolní Loučky, Lomnice, Sentice.

7 Otázka č. 22: Pokud jste na otázku číslo 21 odpověděli ANO, jak často Váš obecní úřad pracuje s informacemi týkajícími se sociálních služeb? Průměrně jednou za rok 8 Průměrně jednou za půl roku 2 Průměrně jednou za čtvrt roku 0 Průměrně jednou za měsíc 2 Průměrně jednou za týden 0 Průměrně jednou za den 1 Ze 13 obcí, které uvedly, že pro svoji činnost potřebují informace z oblasti sociálních služeb, naprostá většina potřebuje tyto informace v průměru jednou za rok či jednou za půl roku. Je zřejmé, že občané se na obecní úřady neobracejí v otázce sociálních služeb příliš často. Informace občané získávají jinými cestami. Otázka č. 23: Pokud potřebujete informace týkající se sociálních služeb, které z následujících informačních zdrojů používáte? V dané položce mohli respondenti volit více možností, celkový součet voleb se tak nerovná počtu obcí, které deklarovali potřebu informací z oblasti sociálních služeb. Informační průvodce sociálními službami po Tišnovsku 10 Adresář poskytovatelů sociálních služeb JMK 4 Webový portál komunitního plánování sociálních služeb v JMK 2 Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR 1 Webové stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 5 Jiné 0 Z výsledků vyplývá, že nejpoužívanějším zdrojem je Informační průvodce sociálními službami po Tišnovsku, následují přímo webové stránky jednotlivých poskytovatelů a Adresář poskytovatelů sociálních služeb JMK. Otázka č. 24: Jaký z následujících způsobů distribuce informací z oblasti sociálních služeb dostupných v regionu ORP Tišnov směrem k Vašemu obecnímu úřadu by jste upřednostnili? Aktualizace informačního průvodce sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov 15 Vytvoření a průběžná aktualizace adresáře sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov na webových stránkách města Tišnova Distribuce aktuálních informací z oblasti sociálních služeb regionu ORP Tišnov prostřednictvím mailové pošty Konference sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov 2 Jiné

8 Zatímco položka č. 23 se zaměřovala na aktuálně využívané zdroje informací. Položka č. 24 sledovala zdroje informací z oblasti sociálních služeb preferované ze strany obcí do budoucnosti. Z hlediska počtu voleb patří první tři výše uvedené z pohledu obcí k nejužitečnějším, naopak konference sociálních služeb je z pohledu obcí hodnocena jako nejméně užitečný zdroj informací. Otázka č. 25: Jste jako obec ochotni podílet se v roce 2013 na vypracování systému pravidel měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám? ANO 13 45% NE 16 55% Lze konstatovat, že v této položce jsou výsledky dotazníkového šetření nejpřekvapivější, neboť poměrně velké procento obcí, které se zúčastnily dotazníkového šetření deklaruje potřebu systematického řešení měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám. ZÁVĚRY: 1) Z hlediska potřeby mapování stávajících pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb v regionu ORP Tišnov dotazníkové šetření nepřineslo žádné překvapení. Obce neregistrují žádného terénního poskytovatele či pobytové zařízení, o kterém by organizační struktura KPSS ORP Tišnov neměla informace. 2) Z hlediska nových záměrů je aktuální projekt zřízení domu s pečovatelskou službou v Městysi Deblín. O daném projektu organizační struktura KPSS ORP Tišnov získává oficiální informaci poprvé prostřednictvím tohoto šetření. 3) Potvrdil se předpoklad, že dosavadní praxí stávajících i potenciálních poskytovatelů sociální služby, je oslovování obcí, na jejichž území uvažují realizaci záměru. Jedná se zejména o využití vybraných nemovitostí za účelem zřízení zařízení sociálních služby. Jako nutnost se jeví zvýšená informovanost obcí o procesu KPSS a pravidlech posuzování nových a rozšiřujících projektových záměru sociálních služeb s vazbou na povinné míry spolufinancování nových sociálních služeb ze strany obcí.

9 4) Údaje týkající se výše finančních prostředků alokovaných v rozpočetech obcí ukazují, že obce, které nemají samy registrovanou sociální službu, se systematickým způsobem nepodílejí na spolufinancování sociálních služeb. Získané informace bude zapotřebí srovnat s výstupy procesu mapování poskytovatelů sociálních služeb, především s výčtem obcí, ve kterých konkrétní poskytovatelé působí. 5) Údaje o podkladech, na jejichž základě dochází k poskytování finančních prostředků pro účely spolufinancování sociálních služeb ukazují, že neexistuje žádný jednotný model. Z oslovených obcí pouze dvě obce deklarují, že mají s konkrétním poskytovatelem uzavřenou smlouvu, na jejímž základě dochází k vykazování odvedené činnosti pro občany obce a následně k finančnímu plnění ze strany obci. 6) Obecní úřady se dle získaných informací při své činnosti příliš často nesetkávají s problematikou, pro jejíž řešení by potřebovaly informace z oblasti sociálních služeb. Je zřejmé, že občané tyto informace získávají od sociálních služeb samotných či jiných institucí (Poradna Porta, ÚP Tišnov, OSV Tišnov). 7) Obecní úřady by upřednostnily distribuci informací z oblasti sociálních služeb cestou aktualizace průvodce sociálními službami po Tišnovsku, propracovaní problematiky sociálních služeb na webových stránkách Města Tišnova, distribuci informací skrze mailovou poštu. 8) Relativně velké množství obcí, tj. 13 z 29 oslovených deklaruje potřebu systematického řešení měření činnosti sociálních služeb působících v rámci ORP a pravidel finanční spoluúčasti obcí správního obvodu vůči vybraným sociálním službám, tyto obce jsou ochotny podílet se na vypracování systému, který by tuto problematiku řešil.

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání výboru dne 15. 4. 2014 Termín 15. 4. 2014, 17:00 zahájení 20:30 závěr

Více

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Termín jednání: 19. 12. 2013 Místo jednání: kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č.p. 147 Účastníci jednání: viz

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výstup z dotazníkového šetření bude jedním z podkladů pro tvorbu 4. komunitního

Více

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl zpracován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 Sociální služby Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov 90 000,- Poradna Porta Tišnov - odborné sociální poradenství 50 000,- Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více