SDĚLENÍ - ANNOUNCEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ - ANNOUNCEMENT"

Transkript

1 SDĚLENÍ - ANNOUNCEMENT PROGRAM BALTSKÉ UNIVERZITY V ČESKÉ REPUBLICE RNDr. Alena Labodová, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, ředitelka Programového centra BUP v České republice. Baltská univerzita je v současnosti síť cca 220 vysokých škol ze 13 zemí, které patří k úmoří Baltského moře. Jedná se o Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Slovensko, Českou republiku a Polsko. Byla založena v roce 1991 na popud rektora Univerzity Uppsala (Švédsko). Návrh začít se spoluprací univerzit vznikl již dříve, protože univerzity jsou klíčovými hráči při mírovém a udržitelném rozvoji v regionu, ale teprve pád železné opony umožnil toto propojení Východ Západ. V době založení bylo hlavním cílem vytvoření kurzů z oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje společnosti a pro posílení demokracie, které budou univerzity sdílet, vyučovat paralelně a které budou umožňovat s využitím moderních technologií také online spojení mezi studenty v různých zemích. V roce 1991 nebyl ještě internet a Baltský program (BUP) využíval faxy a satelitní televizi pro udržování kontaktů mezi univerzitami. Partnerem pro BUP byly Švédské telekomunikace, distributoři veškerého rozhlasového a televizního vysílání ve Švédsku a také Nordic Tele X satelit pro vysílání, který měl ideální pokrytí v regionu Baltského moře. Byl to ve své době velmi inovativní přístup, umožňující přímé tele- a videokonference mezi různými školami v regionu. Oficiální řečí BUP je angličtina, některé kurzy byly přeloženy rovněž do ruštiny. Pro ukončení kurzů jsou zavedeny stejné zkušební otázky a udělení mezinárodního diplomu. Administrativně je program Baltské univerzity řízen sekretariátem, který sestává z ředitele programu, manažera sítě univerzit a několika asistentů. Tento sekretariát je součástí Centra pro udržitelný rozvoj Univerzity Uppsala. Úkolem sekretariátu je podporovat a rozvíjet regionální spolupráci a kontakt mezi organizacemi v rámci BUP. Sekretariát zodpovídá za ekonomiku BUP, včetně kontaktu s financujícími organizacemi. V současnosti hlavními zdroji financí pro BUP jsou švédská vláda a Univerzita Uppsala, Švédský institut a oddělení pro Baltské moře v SIDA (Švédská mezinárodní agentura pro rozvoj). Další finance jsou získávány od Severské rady ministrů, z některých programů EU a rovněž z finských fondů. Do programu také významně přispívají některé zúčastněné univerzity, např. Technická univerzita Lodž (Polsko). Sekretariát organizuje tvorbu nových kurzů a materiálů pro kurzy, včetně knih a filmů. Vede kalendář dohodnutých aktivit a administruje konání různých setkání a konferencí v rámci programu. 219

2 Na národní úrovni tyto aktivity řídí Programová centra. Činnosti BUP se aktivně účastní univerzity ze 13 zemí, řízené 15 centry (v Německu a Rusku jsou vždy dvě centra). Centra zodpovídají za komunikaci, šíření informací, organizaci národních BUP konferencí, správu výukových materiálů pro kurzy a podporují sekretariát při výběru účastníků mezinárodních konferencí. Napomáhají také kontaktu mezi univerzitami při vyhledávání partnerů pro nové projekty apod. Ředitelé národních center se pravidelně dvakrát ročně scházejí, aby probrali další vývoj programu a podali zprávy o stavu BUP ve svých územích. Na celý program dohlíží mezinárodní rada, kterou jmenuje vždy na tři roky rektor Univerzity Uppsala. V radě jsou kromě zástupců Univerzity Uppsala také dva ředitelé center ze Střední nebo Východní Evropy a dva zástupci studentů. Rada schvaluje strategické směřování BUP a jeho hospodaření. Hlavní náplní programu byla od počátku výuka, zaměřená na otázky udržitelného rozvoje oblasti Baltského moře, tedy ochranu ŽP, rozvoj měst, společnosti a podpora demokracie. Pro tyto účely byly vytvořeny základní a specializační výukové kurzy pro studenty bakalářských i magisterských programů a podpůrné kurzy pro učitele. Všechny tyto kurzy jsou v angličtině, založené na současných znalostech a výsledcích výzkumu, interdisciplinární, interaktivní, zaměřené na řešení problémů a ukončené mezinárodním diplomem na základě standardizované zkoušky. Na vývoji a zavádění těchto kurzů se účastnilo řádově 1500 pedagogů a ročně je absolvuje asi 9500 studentů. Další studenti pak využívají alespoň připravené výukové materiály jak studijní opory. Jednotlivé kurzy tvoří ucelené bloky, ale mohou se vyučovat i po částech. Jsou ohodnoceny podle rozsahu a náročnosti níže uvedeným počtem ECTS kreditů. Pro bakalářskou úroveň jsou nyní dostupné kurzy: Environmental Science courses (15 ECTS) 1. The Baltic Sea Environment (7,5) 2. Environmental Science (7,5) 3. English for Environmental Science The Baltic Sea Region (area studies) courses (15 ECTS) 1. The Baltic Sea Region Cultures, Politics, Societies (4,5) 2. Peoples of the Baltic (4,5) 3. Regional Development and the Baltic Sea Region (6) Sustainable Development course 1. A Sustainable Baltic Region (7,5 ECTS) Kurzy pro magisterskou úroveň: Water Management courses (15 ECTS) 1. Sustainable Water Management in Baltic Sea Region (4,5) 2. The Baltic Waterscape (4,5) 3. The Use and Management of Water (6) 4. River Basin Management 220

3 Environmental Management courses (30 ECTS) 1. Policy Instruments for Environmental Management (7,5) 2. Cleaner Production & Technologies (7,5) 3. Product Design & Life Cycle Techniques (7,5) 4. Environmental Management Systems & Certification (7,5) Sustainable community development courses (15 ECTS) 1. The city (4,5) 2. Building sustainable communities (4,5) 3. Sustainable Urban Management (6) Kurz Sustainable Water Management je dostupný i jako e-learning. K řadě kurzů existují doplňkové výukové materiály na webu BUP. Každoročně jsou pro studenty organizovány dvě mezinárodní konference, jedna na všeobecné téma, kde účast není limitována studiem určitého kurzu BUP, ta se koná vždy v dubnu. Druhá, podzimní konference bývá zaměřena jako speciální k určitému oboru, např. v roce 2010 byla pořadatelem VŠB TU Ostrava a téma bylo Environmentální manažerské systémy, v roce 2011 byla pořadatelem Technická universita Lodž a účastníci diskutovali Bezpečnost a stabilitu v regionu. Studenti se na konferencích účastní aktivně, dopředu dostanou zadání, co mají prezentovat a část jednání je spíše workshop a debatní klub, než klasická konference. Obdobné konference se pořádají i pro učitele, zejména s cílem zvýšit jejich schopnosti a znalosti pro výuku v BUP kurzech, případně v důležitých nových oblastech poznání. Příkladem může být velmi úspěšný kurz, zaměřený na oblast chemických látek a novou evropskou legislativu pro ně. Součástí pravidelných aktivit pro studenty jsou letní školy a intenzivní letní kurz SAIL Sustainability Applied in International Learning, který se koná pravidelně jako sedmnáctidenní plavba na mořské plachetnici, kde studenti v počtu 38 tvoří posádku. Loňský ročník 2011 byl zčásti financován Finským centrem BUP a jeho trasa vedla z přístavu Halmstad ve Švédsku přes Dánsko a Estonsko do Finska, kde plavba končila v Turku účastí na oslavách Kulturního města Evropy. České univerzity měly možnost zapojení do BUP od samého počátku. V době federálního československého státu bylo vytvořeno jedno centrum se sídlem na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře. Toto centrum mělo organizovat i spolupráci českých univerzit a zpočátku se aktivit zúčastňovali pedagogové z Ostravské univerzity, VUT Brno nebo České zemědělské univerzity Praha. Z různých osobních důvodů tato spolupráce skončila a jiné profesní kontakty umožnily v roce 2007 vytvoření samostatného Programového centra BUP pro Českou republiku na VŠB TU Ostrava. Nyní toto centrum už 5 let funguje a nabízí i širší spolupráci dalším školám, které budou mít zájem o využití materiálů nebo kontaktů BUP. Vzhledem k relativně pozdnímu vstupu VŠB TU do společenství BUP už škola nepřevzala mezi své akreditované předměty kurzy vytvořené v rámci BUP, ale využívá knihy a filmy jako doplňkovou literaturu. Studenti a pedagogové 221

4 VŠB TU se zúčastňují konferencí a existuje možnost zapojit do činnosti i další české školy, pokud budou mít zájem. V průběhu uplynulých 20 let se BUP změnil z výrobce kurzů a výukových materiálů, zaměřených na podporu výuky k udržitelnému rozvoji, na významnou platformu pro spolupráci univerzit a také toho, kdo ovlivňuje politiku vzdělávání v regionu Baltského moře. Vliv BUP na rozvoj regionu se stal příkladem i pro jiné oblasti, např. kolem Středozemního moře. Spolupráce v rámci BUP není omezena na školy s environmentálním vzděláváním, stejně dobře se uplatní i studenti oborů technických, ekonomických, pedagogických, společenských věd i jazyků. Nový směr rozvoje do dalších let BUP se orientuje na výzkumné a výukové projekty, výměny studentů a pedagogů. Hlavní směřování programu bylo diskutováno na konferenci rektorů zúčastněných univerzit, konané už po třetí v říjnu 2011 v Uppsale. 222

5 VZPOMÍNKA NA JINDŘICHA WALDESE Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Katedra managementu a podnikání, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná V roce 2011 uplynulo sedmdesát let od smrti vynikajícího českého podnikatele, Jindřicha Waldese ( ), na jehož jméno sice současná generace zapomněla, ale jim navržené a zlepšené produkty užívá. Tento dříve velmi slavný a dnes poměrně málo známý podnikatel byl ve světě v první třetině dvacátého století označován jako světový král knoflíků a u nás se mu velmi často říkalo Baťa knoflíků. Nutno podotknout, že toto označení bylo na místě, neboť se mu podařilo z pozice opravdového selfmademana téměř z ničeho vybudovat výrobní a obchodní nadnárodní společnost produkující v třicátých letech podle sdělení ŠIMONA (2) polovinu světové produkce kovových spínadel, těch nicotných drobností, které však člověkovi zpříjemňují život a bez nichž se velmi těžko obejde. Základem jeho nebývalého úspěchu se stal patentní knoflík, obyčejná patentka, kdy spolu se spolumajitelem firmy technikem Hynkem Pucem rozvinul a prakticky zrealizoval nápad jedné spoluzaměstnankyně, jejíž jméno však již zapadlo do zapomenutí, jak vyplývá z informace HLAVÁČE (1). Velmi šikovný a možno říci téměř geniální mechanik a konstruktér Hynek Puc sestrojil jedinečnou výrobní zakládačku, která do dnešních dob nebyla překonána. A tak spojením vynikajícího mechanika Puce a skvělého obchodníka Waldese s jedinečnými manažerskými schopnostmi a za finanční podpory třetího společníka firmy, Eduarda Merzingera, vzniká v roce 1902 dynamicky se rozvíjející podnik, v němž jsou uplatňovány všechny moderní americké podnikatelské, výrobní i obchodní postupy. V roce 1907 je postavena nová továrna v pražské čtvrti Vršovice, která spolu s později založenými pobočkami v zahraničí má ve svém výrobním programu široký sortiment 750 výrobků. Nejslavnějším výrobkem se stala již dříve zmíněný módní stiskací knoflík nazvaný Koh-i-noor podle největšího diamantu světa, který přinesl podniku nečekaný úspěch. Zde se projevil Waldesův smysl nejen manažerský, ale také marketingový neboť tím, že tento patentní knoflík byl nejen významnou inovací, ale byl i nositelem skvělého reklamního symbolu. A tak dívčí hlavička s patentkou v oku, se stala trvalým symbolem výrobního programu tohoto podniku do dnešních dnů a trvale udivuje svou jednoduchostí, nápaditostí a jedinečností. Později se k tomuto úspěchu s patentním knoflíkem, který neodíral látku oděvu, připojil i prodejní úspěch zdokonaleného zipu i dalších kvalitních šatních spínadel. Waldes byl totiž velmi iniciativní zlepšovatel, a jak se zmiňuje HLAVÁČ (1) vlastnil 465 patentů a drobných zlepšovacích návrhů na modernizaci výrobků nebo námětů na dopracování určité inovace. Spolu s moderní strojní výrobou byl Jindřichem Waldesem prosazován také výrazný sociální aspekt podnikání, který byl charakteristický nejen přípravou zaměstnanců ve vlastní učňovské škole, ale i péči o jejich bydlení, odborný růst, sportovní i kulturní vyžití a další vzdělávání v oblasti jazyků, ekonomie a techniky. Velmi výrazně a trvale upozorňoval na potřebu vysokoškolského ekonomického vzdělání u podnikatelů a vedoucích pracovníků jednotlivých podniků. Vlastní manažery a perspektivní pracovníky vysílal na zahraniční stáže a pro ostatní pracovníky organizoval rekvalifikační kursy. Za velké hospodářské krize na počátku třicátých let patřil jeho podnik k velmi malé skupině našich podniků, které nepropustily ani jediného zaměstnance z práce. 223

6 I když Waldes neměl teoretické odpovídající ekonomické vzdělání, díky svým zkušenostem, svému nadání i vysoké vrozené inteligenci patřil v meziválečném období minulého století k předním osobnostem hospodářského života u nás a byl považován za význačného národohospodáře. Jednou z jeho hlavních prosazovaných myšlenek byl požadavek, aby v rámci politiky státu byla zavedena státní podpora exportu i propagace Československa a jeho výrobků v zahraničí. Při té příležitosti nelze opomenout, že díky neúnavné snaze Jindřicha Waldese se meziválečné Pražské vzorkové veletrhy staly významnou evropskou obchodní záležitostí, které byly obchodníky vyhledávány. Zasazoval se také intenzivně i o podporu státu vynálezectví a vědeckému výzkumu, neboť si uvědomoval obrovský význam těchto aktivit pro rozvoj průmyslu. Zároveň navrhoval zřídit instituci, která by zajistila dodržování morálního kodexu v podnikání. Své národohospodářské znalosti si rozšiřoval pravidelnými konferencemi i setkáními s americkým presidentem Delano Rooseveltem, tvůrcem zajímavého hospodářského programu pro Spojené státy třicátých let a s jeho ekonomickými poradci. Současně jako podnikatel byl průkopníkem moderního řízení podniků podle amerického vzoru, čerpal zkušenosti u Henryho Forda. Od roku 1918 začal přetvářet svůj podnik na nadnárodní společnost, která měla v zahraničí své samostatné pobočky, aby překonal celní bariéry a jiné dovozní překážky, které mezi sebou vytvářely jednotlivé státy. Na rozdíl od Tomáše Bati však nevytvořil síť vlastních prodejen, ale podle HLAVÁČE (1) pro firmu pracovalo několik stovek samostatných obchodních zástupců. S odstupem doby lze konstatovat, že Jindřich Waldes nejen vhodně využíval poznatků taylorismu, ale trvale jej obohacoval o nové poznatky a v souladu s vývojem znalostí i modernizoval. V jeho podniku byly uplatňovány následující vývojové řídící trendy: Prováděl intenzivní racionalizaci výroby cestou jak intenzivní modernizací výrobního zařízení, tak budováním prostorných, vzdušných a vkusných výrobních prostor. Specielní stroje vlastní konstrukce byly vyráběny v podnikové strojírenské dílně. Zavedl dobře promyšlený marketing, který se opíral nejen o sledování potřeb zákazníků, a dobře promyšlenou, vkusnou i nápaditou reklamou, ale i trvalým podrobným sledováním chování konkurence což mu umožňovalo rychle reagovat na módní změny v oblasti podnikatelských aktivit firmy. V podniku byla výrazným způsobem modernizována veškerá administrativní činnost tak, že využívala v podstatě veškeré novinky, které mohly zajistit rychlé vyřizování korespondence i potřebnou evidenci. Zdůrazňoval potřebu trvalé kontroly vstupních surovin, která zaručovala základní předpoklad kvalitního výrobku, a proto v podniku zřídil laboratoř na zkoušení kovů, která zajišťovala kontrolu potřebné kvality vstupů pro více než dva a půl tisíce druhů drobného kovového zboží. Mimo to doprovázela uvedená organizační, technická a technologická zlepšení i rozsáhlá opatření sociálního charakteru kam je potřebné zařadit především: Zřízení Podpůrného fondu, z něhož byly vypláceny nejen příspěvky při narození dítěte, příspěvky v mateřství, při úmrtí v rodině, ale i příspěvky na otop při mimořádných zimách, příspěvky na stěhování, za věrnost k podniku, za zlepšovací návrhy. Současně byl tento fond i zdrojem půjček zaměstnanců. Solidní odměňování, které bylo základem dobré životní úrovně pracovníků podniku a stalo se základním článkem jejich sociálních jistot. Vybudování potřebného zázemí pracovních prostor, jimiž se staly převlékárny, šatny, umývárny a další zařízení sociálního charakteru, které byly určeny odděleně pro muže a ženy. Těmito opatřeními se tak zařadil jeho podnik mezi přední podniky ve státě. 224

7 Vytvoření parkové úpravy okolí podniku přispěl k zpříjemnění pracovního prostředí nejen pro zaměstnance, ale byl vytvořen i estetický a přitažlivý vzhled podnikového areálu pro veřejnost a tak přispěl k vhodné representaci této pražské čtvrti. Zřízení Nadace pro nemajetné studenty a válečné invalidy, kteří mohli u této nadace požádat o finanční příspěvky. Uvolňování finančních příspěvků značného rozsahu určených na podporu budování staveb jak náboženského tak sportovního charakteru v pražské čtvrti Vršovice, kde měl svůj podnik. Mimo to, sponzoroval stavbu památníku Jana Amose Komenského v Naardenu, o čemž se v současnosti málo neví. I když Jindřich Waldes nevytvořil jako Tomáš Baťu jedinečnou řídící podnikovou soustavu, patřil podle tehdejších zahraničních ohlasů k významným osobnostem československé meziválečné ekonomiky a české kultury. Za jeho hlavní odkaz budoucnosti můžeme počítat významnou podporu českých umělců a tvorbu ucelených sbírek jejich uměleckých děl. Tím ukázal potřebný směr vhodného mecenášství vytvářející základní předpoklady pro život i rozvoj řady nadaných malířů, sochařů, sklářů i grafiků naší nově vzniklé republiky, s nimiž se často stýkal. Nejčastěji je však spojováno jméno Jindřicha Waldese se jménem malíře Františka Kupky, kdy první setkání z roku 1919 přerostlo v dlouhodobé přátelství, které trvalo devatenáct let. Toto přátelství přerušila až válka a smrt Jindřich Waldese. Při té příležitosti nutno zdůraznit, že Waldes se stal současně i významným mecenášem svého přítele, neboť více než velkoryse platil svého malíře. Tím, že shromáždil 289 Kupkových prací, jak zdůrazňuje ŠIMON (2), vytvořil ve své době jednu z nejdůležitějších světových kolekcí jednoho malíře, což umožňovalo presentovat komplexní pohled na jeho tvorbu. Za nacistické okupace jeho sbírku zachránila správa Státní sbírky starého umění v Praze, roku 1950 se pak stala součástí sbírek Národní galerie. V rámci restitučních postupů byla sbírka vrácena dědicům Jindřicha Waldese, přičemž tito významné části sbírky věnovali státu a z části prodali za solidní cenu Národní galerii. Velmi kuriózním jeho činem bylo zřízení vlastního soukromého muzea šatních spínadel, které bylo velmi navštěvované veřejností. Sbírkový fond muzea tvořilo sedmdesát sedm tisíc předmětů a jeho součástí byl nejen archiv krojovaných obrazů ale i knihovna. Waldes totiž považoval spínání oděvů (především však knoflík) za důležitou součást národní kultury a významnou složku uměleckého projevu jednotlivých národů. Tato sbírka knoflíků je nyní součástí sbírek Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Významnou položku soukromého muzea tvořilo 387 stříbrných předmětů, které byly součástí tzv. karlštejnského pokladu. Poklad byl po navrácení rodinou velkoryse věnován Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, kde je jeho ukázka trvalou součástí expozice. Veliký český vlastenec, významný průmyslový podnikatel, a neobvykle štědrý mecenáš českého umění poznal nebezpečí nastupujícího nacizmu i možné okupace našeho státu a včas poslal rodinu do Spojených států amerických. I když si byl vědom hrozbě, která mu hrozila pro jeho židovský původ, nejen že neopustil naší republiku, ale zapojil se do ilegálního odboje proti německým okupantům. Byl však jako osoba nepřátelská Velkoněmecké říše zatčen na podzim 1939 a po krátkém věznění na Pankráci odvlečen do Jeny a pak poslán do koncentračního tábora v Buchenwaldu V roce 1941 vykoupil jeho život za osm milionů předválečných korun jeho bratr Sigmund, který žil v USA (2). Během cesty lodí Jindřich Waldes zemřel asi záhy po zakotvení v Havaně a rodina obdržela pouze popel. Okolnosti jeho smrti jsou zahaleny tajemstvím, i když je asi pravdivá domněnka HLAVÁČE (1), který uvádí, že Jindřichu Waldesovi lékař nacistického doprovodu vstříknul smrtící injekci. 225

8 Použitá literatura: 1. Hlaváč, Miroslav., M. Tvůrci českého zázraku. 1. vyd., Praha: APS Agency Praha, s.r.o., 2000, 208s., ISBN Šimon, Patrik Jindřich Waldes sběratel umění. 1. vyd.,praha:patrik Šimon Eminent, 2001, 227s., ISBN X 226

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha 1 Trocha novodobé historie 2000 Založení předchůdce Centra transferu technologií

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

PODOBY A PŘEKÁŽKY SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ OČIMA EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

PODOBY A PŘEKÁŽKY SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ OČIMA EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ PODOBY A PŘEKÁŽKY SPOLUPRÁCE TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ OČIMA EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ÚVOD METODICKÁ ČÁST Způsob spolupráce s VŠ (její podoba a hodnocení) Dobré příklady spolupráce Největší

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové MŠMT Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové vzdělávací programy jsou závazné pro výši finančních prostředků,

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více