Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami Bakalářská práce vedoucí práce: Mgr. Daniela Růžičková 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 2. dubna Petra Hrušková

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Daniele Růžičkové za poskytnutí cenných rad a podnětů. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za velkou podporu a sílu, kterou mi během studia dodávali.

4 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Terénní sociální práce Sociální práce na ulici Prostředí terénní sociální práce Činnost terénního sociálního pracovníka Hodnoty terénní sociální práce Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Problémy ohrožených rodin s dětmi Kompetence terénního sociálního pracovníka Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Orientace a plánování postupu při řešení problémů klienta Podpora a pomoc k soběstačnosti klienta Umět zasáhnout a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborný růst pracovníků Problémy terénních sociálních pracovníků s rodinou Problém psychické zátěže terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Pracovní podmínky Bariéry v komunikaci s klientem Problém syndromu vyhoření u terénních sociálních pracovníků při práci s rodinou Důsledky problému syndromu vyhoření II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Metody výzkumu Výběr respondentů Průběh sběru dat... 32

5 4.5 Způsob zpracování dat Etika výzkumu Interpretace výsledků výzkumu Psychická náročnost terénních sociálních pracovníků v interakci s klientem Nevhodné pracovní podmínky a rizikovost Etická dilemata terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Bariéry v komunikaci s klientem a ostatními organizacemi Problém syndromu vyhoření terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Dokumentace na úkor práce s klienty Diskuze Závěr Seznam literatury... 49

6 Úvod V rámci mého studia jsem začala chodit na praxe a vždy jsem spíše směřovala do organizací, kde převládala ambulantní služba, což mi vyhovovalo. Tento názor mi změnila zkušenost, kterou jsem získala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti. Zde jsem strávila dva měsíce, které mě utvrdily v mé cílové skupině, a také změnily pohled na tuto formu sociální práce. Vždy jsem byla přesvědčena o tom, že bych v budoucnu chtěla dělat spíše kancelářskou práci, ovšem tento typ sociální práce mi dal možnost se podívat do prostředí, kde klienti žijí a to se mi velmi zalíbilo. Zalíbila se mi ta pestrost, kterou má terénní sociální práce s rodinami. Trávila jsem s terénními sociálními pracovnicemi vždy alespoň půlku jejich pracovního dne. Nikdy jsem si předtím neuvědomila, jak může být tahle práce náročná. Jezdila jsem s terénními sociálními pracovnicemi k rodinám téměř každý den, měla jsem možnost je pozorovat při práci a také se seznámit s klienty. Mnohdy jsem viděla, že se musejí potýkat s různými etickými dilematy, musejí zachovávat profesionalitu, i když se jim to v některých situacích příčí. Také jsme navštěvovali lokality, které neposkytovaly k práci příliš vhodné podmínky. Terénní sociální pracovnice se mnou problémy daných rodin probíraly, ale také se vždy zmínily o tom, jak dlouhou cestu musely ujít, než např. vyřešily problémy týkající se dluhů. Často se zmiňovaly všeobecně o problémech, které se při jejich práci vyskytují, a které musejí řešit. To mě navedlo na myšlenku, se o tyhle problémy zajímat blíže. Mohlo by to být užitečné pro zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků, jelikož by se dozvěděli více o problémech, kterým pracovníci čelí. Na základě toho, by mohla být zvýšena některá opatření, která by přispívala ke snížení možné závažnosti těchto problémů. Také by to mohlo být prospěšné pro samotné terénní sociální pracovnice, jelikož už třeba některé problémy nevnímají tak významné, jak ve skutečnosti jsou. Tato práce by jim mohla přinést jiný pohled na tyto problémy. Další komu by práce mohla být užitečná k získání nebo prohloubení poznatků o problémech, se kterými se terénní sociální pracovníci setkávají, jsou studenti, ale také nestudující, kteří se o tuto formu sociální práce zajímají. 6

7 Cílem této práce je tedy zjistit, s jakými problémy se setkávají terénní sociální pracovníci pracující s rodinou ve vybraných zařízeních. Pro naplnění tohoto cílu jsem si zvolila metodu rozhovoru, který tvoří základ kvalitativního výzkumu. Bakalářská práce je rozčleněna celkem do šesti základních částí. Tři hlavní kapitoly v teoretické části a tři v části empirické. V teoretické části se zabývám kapitolami, které nás postupně seznamují s obecným vymezením terénní sociální práce, kompetencemi terénních sociálních pracovníků pracující s rodinou a nakonec s problémy terénních sociálních pracovníků pracujících s rodinou, které jsou doposud známé z literatury. Empirická část tvoří nástin designu a následnou realizaci samotného výzkumu. Hlavní část empirické části tvoří interpretace získaných dat. Následně pak dochází k zamyšlení se nad výsledky výzkumu a k závěru práce. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Terénní sociální práce Pro vysvětlení problémů sociálních pracovníků v terénní práci s rodinou považuji za důležité, si nejdříve vymezit, co to terénní sociální práce je a co znamená pro terénní sociální pracovníky. Tedy jaké činnosti terénní sociální pracovníci vykonávají, s jakými dilematy se při výkonu své práce setkávají, kde se terénní sociální práce odehrává a jaké má hodnoty. Považuji to za důležité z toho důvodu, abychom měli lepší představu o tom, čím je tahle forma sociální práce specifická. A také proto, abychom dokázali lépe pochopit, s čím problémy vyskytující se u terénních sociálních pracovníků mohou souviset. 1.1 Sociální práce na ulici Na začátku mé práce se seznámíme s tím, co to je terénní sociální práce. Terénní sociální práce spadá pod sociální práci, přesněji je to její forma. Sociální práce se všeobecně zaměřuje nejen na jednotlivce, skupiny a komunity, ale také na celou společnost a jejich vzájemné vztahy. Tohle zaměření také platí pro terénní sociální práci (Matoušek, 2008, s ). Na terénní sociální práci můžeme nahlížet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V tomto zákoně (zák. č. 108/2006 Sb.) sice nenajdeme přesné vymezení pojmu sociální práce ani vymezení pojmu terénní sociální práce, ale dozvíme se, že terénní sociální práce je zde zařazována pod terénní služby. K tomu, abychom pochopili, co to je terénní sociální práce, je pro nás důležité vědět, co představují terénní služby. Těmito službami rozumíme takové služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta ( 33 zák. č. 108/2006 Sb.), což představuje hlavně rodinu klienta, ale také jeho blízké osoby, sociální vazby k dalším osobám, se kterými uživatel sdílí domácnost, místa, ve kterých spolu pracují, vzdělávají se nebo realizují běžné aktivity ( 3d zák. č.108/2006 Sb.). Terénní sociální práce také nabízí alternativu k ambulantnímu sociálnímu poradenství prostřednictvím terénních pracovníků. Tihle pracovníci poskytují nízkoprahovou, individuální odbornou pomoc, která se orientuje do oblastí bydlení, dluhů, vzdělávání, zaměstnání a sociálních dávek. (Matoušek, 2013, s. 479) 8

9 Terénní sociální práce je specifická především tím, že terénní sociální pracovníci svoji cílovou skupinu vyhledávají, nečekají, až člověk sám pomoc vyhledá, protože má problém. Vydávají se do lokalit, kde se potenciální uživatelé služby nacházejí (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 26). To, že terénní sociální pracovníci mají možnost navštívit klienta v jeho přirozeném prostředí, vytváří oproti sociálním pracovníkům vyskytujících se v kanceláři výhodu a to především v tom, že lépe poznají chod domácnosti a i ostatní členy rodiny. (Collins, Jordan, Coleman, 2013, s. 4) Co se týče cíle této formy sociální práce, je to hlavně prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování. Také sem zahrnujeme prevenci sociálně rizikových jevů a mírnění negativních důsledků, které by mohly mít dopad na společnost. Dále podpora při sociálním začleňování, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám. Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Z této kapitoly je pro nás důležité si zapamatovat, že terénní sociální práce se odehrává v přirozeném prostředí uživatele služby. Terénní sociální pracovníci sami vyhledávají potenciální uživatele služby, a proto jejich pracovní prostředí je především v terénu a ne na území organizace, ve které jsou zaměstnáváni. Místa, do kterých chodí za klienty, popíšu v další kapitole. 1.2 Prostředí terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci navštěvují lokality, které jsou přesně vymezené, mají podobu městské čtvrti, bloků domů v běžné městské zástavbě, ale i opuštěných zemědělských či průmyslových objektů nebo ubytoven na okraji obce. Tyto lokality, ve kterých ohrožené skupiny lidí žijí, se nazývají sociálně vyloučené. Jsou charakterizovány především chudobou, nezaměstnaností, nekvalitním bydlením a také zvýšeným výskytem společensky nebezpečných jevů, jako je kriminalita, prostituce, alkoholismus atd. (Matoušek, 2013, s. 478). Lidé žijící v těchto sociálně vyloučených lokalitách mají většinou dlouhodobý pocit, že nepatří a nezapadají do společnosti, mají nízké sebevědomí, často nedokončené vzdělání, špatné duševní a tělesné zdraví, vyskytuje se tu nefunkčnost rodiny či závislost na návykových látkách (Matoušek,

10 a kol., s. 205). Terénní práce s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách vychází z předpokladu, že se tihle lidé nacházejí ve stavu sociální a hmotné nouze, nejsou schopni se zorientovat ve své nepříznivé sociální situaci a vyhledat samostatně adekvátní pomoc u institucí (Matoušek. 2013, s. 479). Důvodů, proč lidé nevyhledávají pomoc sociálních pracovníků, je mnoho neví, že pro ně pomoc existuje, stydí se, ostýchají se svěřit cizí osobě, nepociťují problém nebo problém neumí pojmenovat, mají strach ze ztráty soukromí, anonymity nebo nemohou přijít (je imobilní, služba není v jeho blízkosti, je to dítě a je závislé na tom, že ho přivedou rodiče atd.). (Černá, 2008, s. 12) 1.3 Činnost terénního sociálního pracovníka Terénní sociální pracovník, který tyhle lokality navštěvuje, má za úkol vyhledávat rizikové jedince či skupiny v místech, kde se obvykle zdržují a v čase, ve kterém se obvykle vyskytují. Nabízejí těmto jedincům či skupinám sociální pomoc a realizují ji (Nesétová, 2002, s. 21). Setkání mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem se z toho důvodu neodehrávají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka zaměstnává, ale v prostředí, ve kterém žije uživatel. Proto by se měl pracovník také naučit porozumět dynamice tohoto prostředí, aby se mohl přizpůsobit procesům života v daném specifickém světě. Pracovníci plní především doprovodnou funkci, což znamená poskytování pomoci a podpory při zvládání krizových situací. Jde tu o začlenění rizikových jedinců do společnosti a jejich stabilní seberealizaci (Bednářová, Pelech, 1999, s. 8). Jsou pro klienty partnerem, se kterým jsou ochotni komunikovat, řešit, přijímat jeho sdělení a nápady a spolupracovat na zlepšení své situace (Nesétová, 2002, s. 21). Jelikož terénní práce se odehrává v přirozeném prostředí klienta, umožňuje terénnímu pracovníkovi, aby mohl poznat klientův svět, jeho nejbližší rodinu, prostředí, ve kterém žije a tráví svůj čas, případně podpůrnou sociální síť v jeho okolí (Matoušek, 2013, s. 479). Terénní sociální pracovník se snaží obnovit či upevnit vztahy v rodině a napomáhat v rozvíjení sociálních vztahů (Černá, 2008, s ). Zprostředkovává klientovi návazné sociální služby, kontakty a potřebné informace. Plní funkci mostu mezi klientem a institucí s níž musí klient při řešení svých problémů jednat. Jde o vyjednávání s místními institucemi, samosprávou a neziskovými organizacemi 10

11 v zájmu hledání optimálních a co nejúčinnějších řešení problémů a nepříznivé sociální situace jednotlivce či skupiny. (Matoušek, 2013, s. 479) Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům služby je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Kromě vyhledávání potenciálních uživatelů či zprostředkovávání kontaktu s jinými sociálními službami, poskytuje terénní sociální pracovník osobní poradenství, podporuje osobní rozvoj uživatelů k řešení vlastních problémů, snaží se jim zvýšit sebevědomí, odpovědnost, vědomí klientů o jejich právech a povinnostech. Dále se podílí na zprostředkování zaměstnání, na zastavení sociálního vylučování, na tvorbě vztahů důvěry ke společnosti a jejím institucím. Úkolem terénního sociálního pracovníka je také zajišťovat prevenci proti tvorbě násilí nebo drogové závislosti. (Navrátil, 2003, s ) Je zřejmé, že terénní sociální pracovníci musejí vykonávat velkou škálu činností a snažit se podporovat a motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace. K tomu, aby tyto činnosti byly vykonávány na určité úrovni a s ohledy na různé odlišnosti (kultura, věk atd.) vyskytující se u klientů, je důležité se ohlížet na hodnoty terénní sociální práce. O nich píšu v další kapitole. 1.4 Hodnoty terénní sociální práce Jelikož se terénní sociální pracovníci setkávají s lidmi v různých lokalitách a tím i s lidmi, kteří mají různý charakter, musejí se řídit hodnotami, které terénní sociální práce stanovuje. Nedělníková (2007) se zabývá základními hodnotami terénní sociální služby a řadí do nich dodržování práv uživatelů, což znamená, že uživatelé nesmějí být diskriminováni na základě své etnické národnosti, rodové, sociální či jiné příslušnosti. Sociální služba poskytuje své služby s důrazem na ochranu důstojnosti, respektování vůle, soukromí a dalších práv, které má uživatel. Mezi další hodnoty terénní sociální práce řadí zplnomocňování uživatelů a práci v jejich přirozeném prostředí. Pro komplexnost služby vidí jako velmi důležité využívání kontaktů s jinými institucemi, jelikož ne vždy jsou terénní sociální pracovníci schopni uspokojit všechny potřeby uživatelů služby. I toto můžeme zařadit také mezi jednu z hodnot, které má terénní 11

12 sociální práce. Jako poslední hodnotou je nízkoprahovost. Terénní sociální práce zůstává částečně na ulici, ale částečně se institucionalizuje tím, že přechází do zastřešených prostorů. Vznikají nízkoprahová centra, která jsou určena hlavně pro děti a mládež. (Nedělníková, 2007, s. 14) Podstatou těchto center je nabídnout pro tuhle cílovou skupinu smysluplné trávení jejich volného času, podporu a rozvoj jejich samostatnosti a společenské spoluodpovědnosti. Zahrnuje také nabídku sociální pomoci všem příchozím, aniž by museli uvést své identifikační údaje. (Matoušek a kol., 2008, s. 177) Důležitým aspektem práce s klientem je především individuální přístup, který nedává prostor zobecňování a popřípadě etnické paušalizaci (Matoušek, 2013, s. 479). Pro efektivní spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem, je taktéž velmi důležité, aby pracovník uměl naslouchat problémům klienta, dokázal ho podporovat, povzbuzovat a vybízet ho k aktivitě pro zlepšení jeho obtížné sociální situace. (Nesétová, 2002, s. 21) Z výše uvedeného plyne, že hodnoty terénní sociální práce tvoří základní kámen dobré spolupráce a vzájemné důvěry mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem. 1.5 Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Z předchozího textu jsme zjistili, že terénní sociální pracovníci musejí navštěvovat mnohdy nevhodné lokality a plnit velké spektrum činností. Jejich práce i v těchto složitějších podmínkách musí být samozřejmě vykonávána na profesionální úrovni. Pro efektivní a kvalitní terénní sociální práci, je podle Navrátila (2003) důležitá kvalifikovaná organizace, dobrá týmová spolupráce, vhodné prostorové, sociální a odborné zázemí, s tím se pojí i supervize a potřebné doškolování. (Navrátil, 2003, s. 59) Vždy je velmi důležité, aby si terénní sociální pracovník uvědomoval, jaké je jeho postavení, jaká je jeho funkce, aby měl jistotu v tom, jaké metody využít k tomu, aby mohl vyřešit klientův problém. Měl by chápat interakci mezi ním a klientem jako dynamický systém, který má vliv na podobu vztahu mezi nimi. (Nečasová, 2002 s. 184) Vzhledem k tomu, že se terénní sociální pracovníci musejí chovat profesionálně, se musejí mnohdy vzdát svých názorů a domněnek. Kvůli tomu se setkávají s etickými 12

13 dilematy, které mohou ovlivnit jejich práci. Mezi tahle etická dilemata, se kterými se terénní sociální pracovníci mohou setkat, patří například otázka hranic ve vztahu ke klientovi. Otázka stanovení si hranic je aktuální ve všech pomáhajících profesím, ovšem v terénní sociální práci je naléhavější, jelikož většina schůzek, které má pracovník s klientem, se odehrává v neformálním přirozeném prostředí klienta. Pracovník se musí rozhodnout, zda bude mít s klientem formální či neformální vztah. U neformálního vztahu jsou pracovníkovi zpřístupněny mnohdy velmi soukromé informace, klient mu daleko více důvěřuje a tím se více otevírá. Ovšem je tu větší možnost manipulace klienta s pracovníkem. Tohle riziko by se u formálního vztahu stát nemělo, jelikož pracovník neustále připomíná a zdůrazňuje hranice, které si mezi sebou stanovili, cíl a podmínky pro realizaci řešení klientovi nepříznivé sociální situace. Klient se v tomto případě terénnímu sociálnímu pracovníkovi tak neotevře a nesdělí mu sám informace, které by mohly pracovníkovi popřípadě zjednodušit práci nebo na práci s klientem získat nový náhled. (Nedělníková, 2007, s. 42) Dalším etickým dilematem může být otázka pomoci a kontroly. Tohle dilema se objevuje především v situacích, kdy je klient spíše pasivní, nedodržuje dohodu o spolupráci, ruší smluvené schůzky, neplní úkoly, které si s terénním sociálním pracovníkem dohodli. Pokud by pracovník ukončil nebo přerušil spolupráci s klientem kvůli těmto problémům, může si myslet, že to negativně ovlivní kvalitu života klienta či jeho rodiny. Pracovník může také ukončení služby vnímat jako své selhání, začne si skrze práci pro klienta řešit své potřeby nebo může mít také tendence podlehnout tomu, že ví, jaké je správné řešení daného problému a ví, co je pro klienta správné. Ovšem, když spolupráci neukončí nebo nepřeruší, může dělat rychlé závěry a rychlým zásahem do přirozeného prostředí klienta udělá více škod, ztratí klientovu důvěru. (Nedělníková, 2008, s. 382) S prací v přirozeném prostředí klientů také souvisí dilema týkajících se nároků profese a vlastního bezpečí. Tohle dilema se dotýká hlavně terénních sociálních pracovníků, kteří se rozhodují, zda jít do dané lokality či ne. V rodinách se mohou setkávat s různými nemocemi či infekcemi, pracovníci se obávají o vlastní zdraví a mají dilema, zda do rodiny jít, či ne (Nedělníková, 2008, s. 383). Toto dilema souvisí s prostředím terénní sociální práce, které jsem popisovala v podkapitole

14 Všechna tyto etická dilemata také úzce souvisí s cílem mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Například poslední dilema, které se týká nároků profese a vlastního bezpečí. Na tohle dilema se můžeme podívat i z hlediska problému, jelikož se s nevhodným pracovním prostředím setkávají terénní sociální pracovníci každý den. Terénní sociální pracovníci jsou ohroženi různými infekcemi a nemocemi více, než sociální pracovníci, kteří působí především v organizaci zahrnující ambulantní službu. Blíže se ale o těchto problémech dozvíme v poslední kapitole mé práce. 1.6 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V poslední části této kapitoly přejdeme od terénní sociální práce k terénní sociální práci zaměřující se na rodinu s dětmi. Přiblížíme se tím k práci s cílovou skupinou terénní sociální práce, na kterou se zaměřuji. Na začátku mé práce jsem uvedla, že terénní sociální práce se v zákoně o sociálních službách zařazuje pod terénní služby. Jedna z těchto služeb, která se zabývá sociální prací s rodinami, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tahle služba patří mezi služby sociální prevence, které jsou poskytovány za účelem předcházení sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy v důsledku své nepříznivé sociální situace, životních návyků nebo způsobu života vedoucího ke konfliktům se společností ( 53 zák. č. 108/2006 Sb.). Na praxi jsem se setkala s různými workshopy, přednáškou zaměřenou na závislost na drogách a akcemi, které byly konané nejen pro klienty zařízení, ale také pro veřejnost. Tyto akce měly většinou za úkol seznámit veřejnost s různými životními příběhy uživatelů dané služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou především terénní služby, ale mohou být i ambulantní. Jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je ohrožen jeho vývoj kvůli dopadům krizové sociální situace rodiny. Rodiče nejsou schopni tuhle situaci řešit vlastními silami, proto potřebují pomoc zvenčí, aby nevznikala další rizika, kterými by byl vývoj dítěte ohrožen. ( 65 zák. č. 108/2006 Sb.) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky co nejúčinnější podpory a pomoci řešení problémů, se kterými se rodiny nejčastěji setkávají a mohou být tímto způsobem zmírněny. Dílčími cíli poskytovaných služeb je pomoc klientovi setrvat nebo se navrátit do jeho přirozeného prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení, 14

15 podporovat psychickou stabilitu všech členů rodiny, snažit se předcházet problémům v partnerském a rodinném soužití ve snaze obnovit soběstačnost a funkčnost rodiny, pomoci rodičům při problémech ve výchově dítěte atd. Rodina k řešení svých problémů potřebuje současně jak materiální, tak nemateriální podporu a pomoc (Rulíková, 2009, s. 1). Shrneme - li to, cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržet dítě v podmínkách, které jsou vhodné pro jeho výchovu a v jeho biologické rodině. (Nedělníková, 2007, s. 143) V rámci této služby jsou poskytovány činnosti v rozsahu těchto úkonů ( 30 vyhl. č. 505/2006 Sb.) Pracovně výchovná činnost s dětmi 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pracovně výchovná činnost s dospělými (nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora při jednání na úřadech ) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností u dítěte Podpora při vzdělávání dítěte Pomoc při hledání vhodných volnočasových aktivit pro dítě 2. zprostředkovávání kontaktu se společností Doprovod dětí k lékaři, do školy, do zájmových kroužků a doprovázení zpět domů 3. sociálně terapeutické činnosti Provádění činností socioterapeutického charakteru, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pramen: Vyhláška č. 505/2006 v účinném znění ke dni

16 Každá z těchto činností přispívá k cíli této služby. Například jeden z cílů služby je pomoci rodičům při problémech ve výchově jejich dítěte, pro jeho naplnění slouží hlavně výchovné, vzdělávají a aktivizační činnosti. Tyhle úkony také určují rozsah činností, které vykonává terénní sociální pracovník pracující s rodinou Problémy ohrožených rodin s dětmi Pokud se zajímáme o problémy, které terénní sociální pracovníci v rodinách řeší, nemůže je schematizovat ve smyslu příčin a následků, jelikož tvoří vzájemně propojený systém. Za nejčastější důvod spolupráce mezi rodinou a terénním sociálním pracovníkem je sociokulturní znevýhodnění rodiny, které se může odrazit v uplatnění rodičů na trhu práce. Také jiná kultura či jazyk může komplikovat prospívání dětí ve škole. Správné fungování rodiny může narušit zdravotní či psychické znevýhodnění některého z členů rodiny. Dále se pracovníci setkávají s omezenými kompetencemi rodičů pro výchovu dětí, které se projevují hlavně nedostatkem času na dítě, zanedbáváním nebo přehnanou tvrdostí ve výchově. Velkým problémem v rodinách je řešení vztahů mezi jejich členy, kdy může docházet k domácímu násilí, partnerské krizi až jeho rozpadu. (Rulíková, 2009, s. 3) Cílovou skupinu terénních sociálních pracovníků působících v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi tvoří hlavně rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a to z různých důvodů. V těchto rodinách se hodně řeší problémy týkající se financí uživatelé mají obvykle dluhy na nájemném. Uživatelé služby často neumí s penězi hospodařit, proto je pracovníci učí, jak s penězi nakládat a jak svůj příjem zvýšit. Mezi další obvyklé problémy patří zanedbávání školní docházky dítěte, rovněž se řeší způsob trávení volného času u dětí, jelikož ho v mnoha případech tráví na ulicích a nesmysluplně. V těchto rodinách se také objevují sociálně patologické jevy jako toxikomanie, prostituce nebo gamblerství. Většina rodin také bydlí v nevhodných podmínkách, finanční zajištění rodiny je bráno pouze ze sociálních dávek, které rodina pobírá. Mnohdy musejí čelit i diskriminaci. (Rulíková, 2009, s. 3 4) Tímto bych ukončila náhled na terénní sociální práci z obecné roviny. Hlavním cílem této kapitoly bylo seznámit se s terénní sociální prací jakožto formou sociální práce. Získat povědomí o tom, kde se terénní sociální práce odehrává, jaká je hlavní 16

17 pracovní náplň terénních sociálních pracovníků, o tom, že se i terénní sociální pracovníci setkávají s etickými dilematy a jakými. Také jsme si popsali hodnoty terénní sociální práce, kterými by se pracovníci měli řídit. Tím, že si teď dokážeme představit, co to terénní sociální práce je a co vše zahrnuje, jsme se dostali blíže k cíli mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Další částí mé práce jsou kompetence terénních sociálních pracovníků, o kterých budu psát v další kapitole. 17

18 2 Kompetence terénního sociálního pracovníka Z důvodů, jako jsou nevyhovující pracovní podmínky (lokality, ve kterých terénní sociální pracovníci navštěvují klienty), dilemata, která terénní sociální pracovníci potkávají, a která už inklinují náznakem problémů, se terénní sociální pracovníci musejí naučit zvládat svoji profesi, což od nich vyžaduje příslušné kompetence. Podle Češkové (2003)zvládat svoji profesi znamená, že terénní sociální pracovníci umějí definovat klíčové problémy klientů, se kterými pracují, umějí je vyřešit, popřípadě kontaktovat instituce či jedince kompetentní k řešení daného problému, umějí stanovit priority v krizových situacích, rozhodnout se, jaký postup v dané chvíli využijí, aby klientovi co nejúčinněji pomohli řešit jeho problém. Pro pracovníky je také stěžejní vytvořit si respekt jak u klientů, tak u lidí, se kterými se dostávají do kontaktu. Rovněž je důležité svou práci umět prezentovat a zužitkovat ve prospěch ostatních. Pro efektivní řešení problémů je nezbytné, aby měl terénní sociální pracovník i mezioborové znalosti. Jedná se o předměty psychologie práce v pomáhajících profesí, terénní sociální práce, znalost informací kolem dávek sociálního systému, jejich výše, nároky na vyplácení atd. Také by měl znát i další organizace zabývající se podobnou problematikou jako organizace, ve které terénní sociální pracovník působí, aby věděl, kam klienta popřípadě odkázat. Dále by měl znát vybrané kapitoly z práva, školský systém a volnočasové aktivity pro děti, sociálně patologické jevy, velmi důležité jsou také komunikační dovednosti, prezentace práce v mediích, zaměstnanostní projekty a fundraising a spolupráce terénních sociálních pracovníků s policií. (Češková, 2003, s ) Už víme, co znamená zvládat profesi v terénní sociální práci, ale co tedy znamenají kompetence terénních sociálních pracovníků? Termín kompetence pochází z latinského slova competens, což v překladu znamená vhodný, příhodný, náležitý. Kompetence můžeme chápat jako projev dobře zvládané a uznávané profesionální role sociálního pracovníka. Součástí role jsou odborné znalosti pracovníka a schopnost umět citlivě aplikovat hodnoty profese (Havrdová 1999, s. 41). Tahle schopnost by měla být spojená s možností a ochotou, což znamená mít motivaci se rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. (Veteška 2008, s. 27) 18

19 Kompetenci v praxi můžeme analyzovat různými způsoby a z různých hledisek. Výsledkem analýzy mohou být tzv. praktické kompetence, což je soustava znaků či funkcionálních prvků, kterými můžeme kompetenci v praxi popsat (Havrdová 1999, s. 42). Shrneme li to, tak praktické kompetence vyjadřují to, co sociální pracovník koná a jak to koná při práci s klienty v dané organizaci. Jedná se tu o to, jak své profesionální kompetence realizuje v konkrétních situacích. (Matoušek 2013, s. 517) Můžeme tedy říci, že kompetentní je sociální pracovník, který má pravomoce vykonávat sociální prací jednak jako absolvent svého vzdělání a jednak jako člen organizace, ve které působí. Také je důležité, aby byl schopen ve svém povolání jednat v souladu se svou profesionální rolí. (Havrdová 1999, s. 42) 2.1 Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Blíže se budu zabývat kompetencemi v této kapitole, kde nejprve vymezím kompetence sociálního pracovníka a u některých z nich se budu snažit vystihnout specifikum pro terénní sociální pracovníky. I když se jejich kompetence překrývají, u terénních sociálních pracovníků jsou některé z nich jinak specifické a zátěžové. Tím bych také chtěla vyzdvihnout náročnost práce terénních sociálních pracovníků a přiblížit se více k problémům, které se mohou vyskytnout právě na základě těchto kompetencí. Pro vymezení kompetencí sociální práce jsem si vybrala Havrdovou a její knihu Kompetence v sociální praxi, jelikož je to zatím jediná kniha, která o kompetencích pojednává. Ostatní publikace většinou z této knihy vycházejí. Havrdová (1999), vymezuje šest základních kompetencí rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat a plánovat postup, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby, přispívat k práci organizace a jako poslední je odborně růst. (Havrdová, 1999, s ) Každá kompetence je blíže definována tzv. kriterii, které jsou podmínkou pro naplnění profesní role sociálního pracovníka (Matoušek, 2008, s. 16). V následujícím textu se budu zabývat podrobněji každou z nich. 19

20 2.1.1 Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Tato kompetence je vnímána jako základní stavební kámen, na kterém je potom postavena veškerá další práce sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl umět v rámci této kompetence klientovi naslouchat, rozvíjet komunikaci a utvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi ním a jednotlivými klienty, skupinami a komunitami. Podněcuje klienty ke spolupráci a motivuje je ke změně v jejich vlastním zájmu. K tomu, aby komunikace byla účinná je potřeba kontakt s klientem navázat, což znamená získat si u klienta důvěru a dbát na přiměřenou neverbální komunikaci. Pro sociálního pracovníka může být navázání kontaktu s klientem obtížné, jelikož někteří klienti se otevírají méně, než jiní klienti a sociální pracovník musí vynaložit více úsilí a trpělivosti. Obtížnost navázání kontaktu také závisí na míře stresu a závažnosti problému, který klient má. Pro dobrou spolupráci s klientem je také důležité přizpůsobit komunikaci ať už jeho věku, individualitě nebo podmínkám, ve kterých se nachází. Například je výhodnější, když s romskou rodinou pracuje romský sociální pracovník, jelikož je blíže jejich kultuře a způsobu života, tím dojde i k lepšímu porozumění. Sociální pracovník by měl také umět v rámci této kompetence klienta nehodnotit hned, například kvůli svým předsudkům, ale aktivně mu naslouchat a snažit se respektovat jeho názory, dávat mu dostatek času a prostoru pro vyjádření a vyjasnění názorů a cílů, kterých chce klient dosáhnout. (Havrdová, 1999, s ) Terénní sociální pracovník toto kriterium navázání kontaktu s klientem bude určitě naplňovat jinak, než například sociální pracovník, který se zdržuje pouze na půdě organizace, která ho zaměstnává. Terénní sociální pracovník kontakt s klientem ve většině případů navazuje přes tzv. depistáž, což je aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních uživatelů služby. Terénní sociální pracovník kontakt může navázat aktivním oslovením jednotlivce či skupiny v terénu, vyčkáváním na oslovení cílovou skupinou, kdy pracovník tráví delší čas v blízkosti této skupiny a získává si důvěru. Dále tím, že mu kontakt s potenciálním uživatelem poskytne třetí osoba, což může být například rodinný příslušník, jiná služba atd., anebo nepřímou podobou, ve které sociální pracovník vytváří a šíří letáky o poskytované službě. (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 28) Jelikož se sociální pracovník v terénní práci s rodinou setkává s různými rodinami, které žijí v různých podmínkách, musí také přizpůsobovat komunikaci a mít na paměti, že vstupuje do soukromí rodiny. Problém může nastat u navazování 20

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Příklady využití metod a dovedností z odbornosti sociální práce, vyjednávání, facilitace,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více