Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami Bakalářská práce vedoucí práce: Mgr. Daniela Růžičková 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 2. dubna Petra Hrušková

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Daniele Růžičkové za poskytnutí cenných rad a podnětů. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za velkou podporu a sílu, kterou mi během studia dodávali.

4 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Terénní sociální práce Sociální práce na ulici Prostředí terénní sociální práce Činnost terénního sociálního pracovníka Hodnoty terénní sociální práce Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Problémy ohrožených rodin s dětmi Kompetence terénního sociálního pracovníka Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Orientace a plánování postupu při řešení problémů klienta Podpora a pomoc k soběstačnosti klienta Umět zasáhnout a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborný růst pracovníků Problémy terénních sociálních pracovníků s rodinou Problém psychické zátěže terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Pracovní podmínky Bariéry v komunikaci s klientem Problém syndromu vyhoření u terénních sociálních pracovníků při práci s rodinou Důsledky problému syndromu vyhoření II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Metody výzkumu Výběr respondentů Průběh sběru dat... 32

5 4.5 Způsob zpracování dat Etika výzkumu Interpretace výsledků výzkumu Psychická náročnost terénních sociálních pracovníků v interakci s klientem Nevhodné pracovní podmínky a rizikovost Etická dilemata terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Bariéry v komunikaci s klientem a ostatními organizacemi Problém syndromu vyhoření terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Dokumentace na úkor práce s klienty Diskuze Závěr Seznam literatury... 49

6 Úvod V rámci mého studia jsem začala chodit na praxe a vždy jsem spíše směřovala do organizací, kde převládala ambulantní služba, což mi vyhovovalo. Tento názor mi změnila zkušenost, kterou jsem získala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti. Zde jsem strávila dva měsíce, které mě utvrdily v mé cílové skupině, a také změnily pohled na tuto formu sociální práce. Vždy jsem byla přesvědčena o tom, že bych v budoucnu chtěla dělat spíše kancelářskou práci, ovšem tento typ sociální práce mi dal možnost se podívat do prostředí, kde klienti žijí a to se mi velmi zalíbilo. Zalíbila se mi ta pestrost, kterou má terénní sociální práce s rodinami. Trávila jsem s terénními sociálními pracovnicemi vždy alespoň půlku jejich pracovního dne. Nikdy jsem si předtím neuvědomila, jak může být tahle práce náročná. Jezdila jsem s terénními sociálními pracovnicemi k rodinám téměř každý den, měla jsem možnost je pozorovat při práci a také se seznámit s klienty. Mnohdy jsem viděla, že se musejí potýkat s různými etickými dilematy, musejí zachovávat profesionalitu, i když se jim to v některých situacích příčí. Také jsme navštěvovali lokality, které neposkytovaly k práci příliš vhodné podmínky. Terénní sociální pracovnice se mnou problémy daných rodin probíraly, ale také se vždy zmínily o tom, jak dlouhou cestu musely ujít, než např. vyřešily problémy týkající se dluhů. Často se zmiňovaly všeobecně o problémech, které se při jejich práci vyskytují, a které musejí řešit. To mě navedlo na myšlenku, se o tyhle problémy zajímat blíže. Mohlo by to být užitečné pro zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků, jelikož by se dozvěděli více o problémech, kterým pracovníci čelí. Na základě toho, by mohla být zvýšena některá opatření, která by přispívala ke snížení možné závažnosti těchto problémů. Také by to mohlo být prospěšné pro samotné terénní sociální pracovnice, jelikož už třeba některé problémy nevnímají tak významné, jak ve skutečnosti jsou. Tato práce by jim mohla přinést jiný pohled na tyto problémy. Další komu by práce mohla být užitečná k získání nebo prohloubení poznatků o problémech, se kterými se terénní sociální pracovníci setkávají, jsou studenti, ale také nestudující, kteří se o tuto formu sociální práce zajímají. 6

7 Cílem této práce je tedy zjistit, s jakými problémy se setkávají terénní sociální pracovníci pracující s rodinou ve vybraných zařízeních. Pro naplnění tohoto cílu jsem si zvolila metodu rozhovoru, který tvoří základ kvalitativního výzkumu. Bakalářská práce je rozčleněna celkem do šesti základních částí. Tři hlavní kapitoly v teoretické části a tři v části empirické. V teoretické části se zabývám kapitolami, které nás postupně seznamují s obecným vymezením terénní sociální práce, kompetencemi terénních sociálních pracovníků pracující s rodinou a nakonec s problémy terénních sociálních pracovníků pracujících s rodinou, které jsou doposud známé z literatury. Empirická část tvoří nástin designu a následnou realizaci samotného výzkumu. Hlavní část empirické části tvoří interpretace získaných dat. Následně pak dochází k zamyšlení se nad výsledky výzkumu a k závěru práce. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Terénní sociální práce Pro vysvětlení problémů sociálních pracovníků v terénní práci s rodinou považuji za důležité, si nejdříve vymezit, co to terénní sociální práce je a co znamená pro terénní sociální pracovníky. Tedy jaké činnosti terénní sociální pracovníci vykonávají, s jakými dilematy se při výkonu své práce setkávají, kde se terénní sociální práce odehrává a jaké má hodnoty. Považuji to za důležité z toho důvodu, abychom měli lepší představu o tom, čím je tahle forma sociální práce specifická. A také proto, abychom dokázali lépe pochopit, s čím problémy vyskytující se u terénních sociálních pracovníků mohou souviset. 1.1 Sociální práce na ulici Na začátku mé práce se seznámíme s tím, co to je terénní sociální práce. Terénní sociální práce spadá pod sociální práci, přesněji je to její forma. Sociální práce se všeobecně zaměřuje nejen na jednotlivce, skupiny a komunity, ale také na celou společnost a jejich vzájemné vztahy. Tohle zaměření také platí pro terénní sociální práci (Matoušek, 2008, s ). Na terénní sociální práci můžeme nahlížet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V tomto zákoně (zák. č. 108/2006 Sb.) sice nenajdeme přesné vymezení pojmu sociální práce ani vymezení pojmu terénní sociální práce, ale dozvíme se, že terénní sociální práce je zde zařazována pod terénní služby. K tomu, abychom pochopili, co to je terénní sociální práce, je pro nás důležité vědět, co představují terénní služby. Těmito službami rozumíme takové služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta ( 33 zák. č. 108/2006 Sb.), což představuje hlavně rodinu klienta, ale také jeho blízké osoby, sociální vazby k dalším osobám, se kterými uživatel sdílí domácnost, místa, ve kterých spolu pracují, vzdělávají se nebo realizují běžné aktivity ( 3d zák. č.108/2006 Sb.). Terénní sociální práce také nabízí alternativu k ambulantnímu sociálnímu poradenství prostřednictvím terénních pracovníků. Tihle pracovníci poskytují nízkoprahovou, individuální odbornou pomoc, která se orientuje do oblastí bydlení, dluhů, vzdělávání, zaměstnání a sociálních dávek. (Matoušek, 2013, s. 479) 8

9 Terénní sociální práce je specifická především tím, že terénní sociální pracovníci svoji cílovou skupinu vyhledávají, nečekají, až člověk sám pomoc vyhledá, protože má problém. Vydávají se do lokalit, kde se potenciální uživatelé služby nacházejí (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 26). To, že terénní sociální pracovníci mají možnost navštívit klienta v jeho přirozeném prostředí, vytváří oproti sociálním pracovníkům vyskytujících se v kanceláři výhodu a to především v tom, že lépe poznají chod domácnosti a i ostatní členy rodiny. (Collins, Jordan, Coleman, 2013, s. 4) Co se týče cíle této formy sociální práce, je to hlavně prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování. Také sem zahrnujeme prevenci sociálně rizikových jevů a mírnění negativních důsledků, které by mohly mít dopad na společnost. Dále podpora při sociálním začleňování, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám. Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Z této kapitoly je pro nás důležité si zapamatovat, že terénní sociální práce se odehrává v přirozeném prostředí uživatele služby. Terénní sociální pracovníci sami vyhledávají potenciální uživatele služby, a proto jejich pracovní prostředí je především v terénu a ne na území organizace, ve které jsou zaměstnáváni. Místa, do kterých chodí za klienty, popíšu v další kapitole. 1.2 Prostředí terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci navštěvují lokality, které jsou přesně vymezené, mají podobu městské čtvrti, bloků domů v běžné městské zástavbě, ale i opuštěných zemědělských či průmyslových objektů nebo ubytoven na okraji obce. Tyto lokality, ve kterých ohrožené skupiny lidí žijí, se nazývají sociálně vyloučené. Jsou charakterizovány především chudobou, nezaměstnaností, nekvalitním bydlením a také zvýšeným výskytem společensky nebezpečných jevů, jako je kriminalita, prostituce, alkoholismus atd. (Matoušek, 2013, s. 478). Lidé žijící v těchto sociálně vyloučených lokalitách mají většinou dlouhodobý pocit, že nepatří a nezapadají do společnosti, mají nízké sebevědomí, často nedokončené vzdělání, špatné duševní a tělesné zdraví, vyskytuje se tu nefunkčnost rodiny či závislost na návykových látkách (Matoušek,

10 a kol., s. 205). Terénní práce s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách vychází z předpokladu, že se tihle lidé nacházejí ve stavu sociální a hmotné nouze, nejsou schopni se zorientovat ve své nepříznivé sociální situaci a vyhledat samostatně adekvátní pomoc u institucí (Matoušek. 2013, s. 479). Důvodů, proč lidé nevyhledávají pomoc sociálních pracovníků, je mnoho neví, že pro ně pomoc existuje, stydí se, ostýchají se svěřit cizí osobě, nepociťují problém nebo problém neumí pojmenovat, mají strach ze ztráty soukromí, anonymity nebo nemohou přijít (je imobilní, služba není v jeho blízkosti, je to dítě a je závislé na tom, že ho přivedou rodiče atd.). (Černá, 2008, s. 12) 1.3 Činnost terénního sociálního pracovníka Terénní sociální pracovník, který tyhle lokality navštěvuje, má za úkol vyhledávat rizikové jedince či skupiny v místech, kde se obvykle zdržují a v čase, ve kterém se obvykle vyskytují. Nabízejí těmto jedincům či skupinám sociální pomoc a realizují ji (Nesétová, 2002, s. 21). Setkání mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem se z toho důvodu neodehrávají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka zaměstnává, ale v prostředí, ve kterém žije uživatel. Proto by se měl pracovník také naučit porozumět dynamice tohoto prostředí, aby se mohl přizpůsobit procesům života v daném specifickém světě. Pracovníci plní především doprovodnou funkci, což znamená poskytování pomoci a podpory při zvládání krizových situací. Jde tu o začlenění rizikových jedinců do společnosti a jejich stabilní seberealizaci (Bednářová, Pelech, 1999, s. 8). Jsou pro klienty partnerem, se kterým jsou ochotni komunikovat, řešit, přijímat jeho sdělení a nápady a spolupracovat na zlepšení své situace (Nesétová, 2002, s. 21). Jelikož terénní práce se odehrává v přirozeném prostředí klienta, umožňuje terénnímu pracovníkovi, aby mohl poznat klientův svět, jeho nejbližší rodinu, prostředí, ve kterém žije a tráví svůj čas, případně podpůrnou sociální síť v jeho okolí (Matoušek, 2013, s. 479). Terénní sociální pracovník se snaží obnovit či upevnit vztahy v rodině a napomáhat v rozvíjení sociálních vztahů (Černá, 2008, s ). Zprostředkovává klientovi návazné sociální služby, kontakty a potřebné informace. Plní funkci mostu mezi klientem a institucí s níž musí klient při řešení svých problémů jednat. Jde o vyjednávání s místními institucemi, samosprávou a neziskovými organizacemi 10

11 v zájmu hledání optimálních a co nejúčinnějších řešení problémů a nepříznivé sociální situace jednotlivce či skupiny. (Matoušek, 2013, s. 479) Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům služby je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Kromě vyhledávání potenciálních uživatelů či zprostředkovávání kontaktu s jinými sociálními službami, poskytuje terénní sociální pracovník osobní poradenství, podporuje osobní rozvoj uživatelů k řešení vlastních problémů, snaží se jim zvýšit sebevědomí, odpovědnost, vědomí klientů o jejich právech a povinnostech. Dále se podílí na zprostředkování zaměstnání, na zastavení sociálního vylučování, na tvorbě vztahů důvěry ke společnosti a jejím institucím. Úkolem terénního sociálního pracovníka je také zajišťovat prevenci proti tvorbě násilí nebo drogové závislosti. (Navrátil, 2003, s ) Je zřejmé, že terénní sociální pracovníci musejí vykonávat velkou škálu činností a snažit se podporovat a motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace. K tomu, aby tyto činnosti byly vykonávány na určité úrovni a s ohledy na různé odlišnosti (kultura, věk atd.) vyskytující se u klientů, je důležité se ohlížet na hodnoty terénní sociální práce. O nich píšu v další kapitole. 1.4 Hodnoty terénní sociální práce Jelikož se terénní sociální pracovníci setkávají s lidmi v různých lokalitách a tím i s lidmi, kteří mají různý charakter, musejí se řídit hodnotami, které terénní sociální práce stanovuje. Nedělníková (2007) se zabývá základními hodnotami terénní sociální služby a řadí do nich dodržování práv uživatelů, což znamená, že uživatelé nesmějí být diskriminováni na základě své etnické národnosti, rodové, sociální či jiné příslušnosti. Sociální služba poskytuje své služby s důrazem na ochranu důstojnosti, respektování vůle, soukromí a dalších práv, které má uživatel. Mezi další hodnoty terénní sociální práce řadí zplnomocňování uživatelů a práci v jejich přirozeném prostředí. Pro komplexnost služby vidí jako velmi důležité využívání kontaktů s jinými institucemi, jelikož ne vždy jsou terénní sociální pracovníci schopni uspokojit všechny potřeby uživatelů služby. I toto můžeme zařadit také mezi jednu z hodnot, které má terénní 11

12 sociální práce. Jako poslední hodnotou je nízkoprahovost. Terénní sociální práce zůstává částečně na ulici, ale částečně se institucionalizuje tím, že přechází do zastřešených prostorů. Vznikají nízkoprahová centra, která jsou určena hlavně pro děti a mládež. (Nedělníková, 2007, s. 14) Podstatou těchto center je nabídnout pro tuhle cílovou skupinu smysluplné trávení jejich volného času, podporu a rozvoj jejich samostatnosti a společenské spoluodpovědnosti. Zahrnuje také nabídku sociální pomoci všem příchozím, aniž by museli uvést své identifikační údaje. (Matoušek a kol., 2008, s. 177) Důležitým aspektem práce s klientem je především individuální přístup, který nedává prostor zobecňování a popřípadě etnické paušalizaci (Matoušek, 2013, s. 479). Pro efektivní spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem, je taktéž velmi důležité, aby pracovník uměl naslouchat problémům klienta, dokázal ho podporovat, povzbuzovat a vybízet ho k aktivitě pro zlepšení jeho obtížné sociální situace. (Nesétová, 2002, s. 21) Z výše uvedeného plyne, že hodnoty terénní sociální práce tvoří základní kámen dobré spolupráce a vzájemné důvěry mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem. 1.5 Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Z předchozího textu jsme zjistili, že terénní sociální pracovníci musejí navštěvovat mnohdy nevhodné lokality a plnit velké spektrum činností. Jejich práce i v těchto složitějších podmínkách musí být samozřejmě vykonávána na profesionální úrovni. Pro efektivní a kvalitní terénní sociální práci, je podle Navrátila (2003) důležitá kvalifikovaná organizace, dobrá týmová spolupráce, vhodné prostorové, sociální a odborné zázemí, s tím se pojí i supervize a potřebné doškolování. (Navrátil, 2003, s. 59) Vždy je velmi důležité, aby si terénní sociální pracovník uvědomoval, jaké je jeho postavení, jaká je jeho funkce, aby měl jistotu v tom, jaké metody využít k tomu, aby mohl vyřešit klientův problém. Měl by chápat interakci mezi ním a klientem jako dynamický systém, který má vliv na podobu vztahu mezi nimi. (Nečasová, 2002 s. 184) Vzhledem k tomu, že se terénní sociální pracovníci musejí chovat profesionálně, se musejí mnohdy vzdát svých názorů a domněnek. Kvůli tomu se setkávají s etickými 12

13 dilematy, které mohou ovlivnit jejich práci. Mezi tahle etická dilemata, se kterými se terénní sociální pracovníci mohou setkat, patří například otázka hranic ve vztahu ke klientovi. Otázka stanovení si hranic je aktuální ve všech pomáhajících profesím, ovšem v terénní sociální práci je naléhavější, jelikož většina schůzek, které má pracovník s klientem, se odehrává v neformálním přirozeném prostředí klienta. Pracovník se musí rozhodnout, zda bude mít s klientem formální či neformální vztah. U neformálního vztahu jsou pracovníkovi zpřístupněny mnohdy velmi soukromé informace, klient mu daleko více důvěřuje a tím se více otevírá. Ovšem je tu větší možnost manipulace klienta s pracovníkem. Tohle riziko by se u formálního vztahu stát nemělo, jelikož pracovník neustále připomíná a zdůrazňuje hranice, které si mezi sebou stanovili, cíl a podmínky pro realizaci řešení klientovi nepříznivé sociální situace. Klient se v tomto případě terénnímu sociálnímu pracovníkovi tak neotevře a nesdělí mu sám informace, které by mohly pracovníkovi popřípadě zjednodušit práci nebo na práci s klientem získat nový náhled. (Nedělníková, 2007, s. 42) Dalším etickým dilematem může být otázka pomoci a kontroly. Tohle dilema se objevuje především v situacích, kdy je klient spíše pasivní, nedodržuje dohodu o spolupráci, ruší smluvené schůzky, neplní úkoly, které si s terénním sociálním pracovníkem dohodli. Pokud by pracovník ukončil nebo přerušil spolupráci s klientem kvůli těmto problémům, může si myslet, že to negativně ovlivní kvalitu života klienta či jeho rodiny. Pracovník může také ukončení služby vnímat jako své selhání, začne si skrze práci pro klienta řešit své potřeby nebo může mít také tendence podlehnout tomu, že ví, jaké je správné řešení daného problému a ví, co je pro klienta správné. Ovšem, když spolupráci neukončí nebo nepřeruší, může dělat rychlé závěry a rychlým zásahem do přirozeného prostředí klienta udělá více škod, ztratí klientovu důvěru. (Nedělníková, 2008, s. 382) S prací v přirozeném prostředí klientů také souvisí dilema týkajících se nároků profese a vlastního bezpečí. Tohle dilema se dotýká hlavně terénních sociálních pracovníků, kteří se rozhodují, zda jít do dané lokality či ne. V rodinách se mohou setkávat s různými nemocemi či infekcemi, pracovníci se obávají o vlastní zdraví a mají dilema, zda do rodiny jít, či ne (Nedělníková, 2008, s. 383). Toto dilema souvisí s prostředím terénní sociální práce, které jsem popisovala v podkapitole

14 Všechna tyto etická dilemata také úzce souvisí s cílem mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Například poslední dilema, které se týká nároků profese a vlastního bezpečí. Na tohle dilema se můžeme podívat i z hlediska problému, jelikož se s nevhodným pracovním prostředím setkávají terénní sociální pracovníci každý den. Terénní sociální pracovníci jsou ohroženi různými infekcemi a nemocemi více, než sociální pracovníci, kteří působí především v organizaci zahrnující ambulantní službu. Blíže se ale o těchto problémech dozvíme v poslední kapitole mé práce. 1.6 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V poslední části této kapitoly přejdeme od terénní sociální práce k terénní sociální práci zaměřující se na rodinu s dětmi. Přiblížíme se tím k práci s cílovou skupinou terénní sociální práce, na kterou se zaměřuji. Na začátku mé práce jsem uvedla, že terénní sociální práce se v zákoně o sociálních službách zařazuje pod terénní služby. Jedna z těchto služeb, která se zabývá sociální prací s rodinami, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tahle služba patří mezi služby sociální prevence, které jsou poskytovány za účelem předcházení sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy v důsledku své nepříznivé sociální situace, životních návyků nebo způsobu života vedoucího ke konfliktům se společností ( 53 zák. č. 108/2006 Sb.). Na praxi jsem se setkala s různými workshopy, přednáškou zaměřenou na závislost na drogách a akcemi, které byly konané nejen pro klienty zařízení, ale také pro veřejnost. Tyto akce měly většinou za úkol seznámit veřejnost s různými životními příběhy uživatelů dané služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou především terénní služby, ale mohou být i ambulantní. Jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je ohrožen jeho vývoj kvůli dopadům krizové sociální situace rodiny. Rodiče nejsou schopni tuhle situaci řešit vlastními silami, proto potřebují pomoc zvenčí, aby nevznikala další rizika, kterými by byl vývoj dítěte ohrožen. ( 65 zák. č. 108/2006 Sb.) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky co nejúčinnější podpory a pomoci řešení problémů, se kterými se rodiny nejčastěji setkávají a mohou být tímto způsobem zmírněny. Dílčími cíli poskytovaných služeb je pomoc klientovi setrvat nebo se navrátit do jeho přirozeného prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení, 14

15 podporovat psychickou stabilitu všech členů rodiny, snažit se předcházet problémům v partnerském a rodinném soužití ve snaze obnovit soběstačnost a funkčnost rodiny, pomoci rodičům při problémech ve výchově dítěte atd. Rodina k řešení svých problémů potřebuje současně jak materiální, tak nemateriální podporu a pomoc (Rulíková, 2009, s. 1). Shrneme - li to, cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržet dítě v podmínkách, které jsou vhodné pro jeho výchovu a v jeho biologické rodině. (Nedělníková, 2007, s. 143) V rámci této služby jsou poskytovány činnosti v rozsahu těchto úkonů ( 30 vyhl. č. 505/2006 Sb.) Pracovně výchovná činnost s dětmi 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pracovně výchovná činnost s dospělými (nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora při jednání na úřadech ) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností u dítěte Podpora při vzdělávání dítěte Pomoc při hledání vhodných volnočasových aktivit pro dítě 2. zprostředkovávání kontaktu se společností Doprovod dětí k lékaři, do školy, do zájmových kroužků a doprovázení zpět domů 3. sociálně terapeutické činnosti Provádění činností socioterapeutického charakteru, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pramen: Vyhláška č. 505/2006 v účinném znění ke dni

16 Každá z těchto činností přispívá k cíli této služby. Například jeden z cílů služby je pomoci rodičům při problémech ve výchově jejich dítěte, pro jeho naplnění slouží hlavně výchovné, vzdělávají a aktivizační činnosti. Tyhle úkony také určují rozsah činností, které vykonává terénní sociální pracovník pracující s rodinou Problémy ohrožených rodin s dětmi Pokud se zajímáme o problémy, které terénní sociální pracovníci v rodinách řeší, nemůže je schematizovat ve smyslu příčin a následků, jelikož tvoří vzájemně propojený systém. Za nejčastější důvod spolupráce mezi rodinou a terénním sociálním pracovníkem je sociokulturní znevýhodnění rodiny, které se může odrazit v uplatnění rodičů na trhu práce. Také jiná kultura či jazyk může komplikovat prospívání dětí ve škole. Správné fungování rodiny může narušit zdravotní či psychické znevýhodnění některého z členů rodiny. Dále se pracovníci setkávají s omezenými kompetencemi rodičů pro výchovu dětí, které se projevují hlavně nedostatkem času na dítě, zanedbáváním nebo přehnanou tvrdostí ve výchově. Velkým problémem v rodinách je řešení vztahů mezi jejich členy, kdy může docházet k domácímu násilí, partnerské krizi až jeho rozpadu. (Rulíková, 2009, s. 3) Cílovou skupinu terénních sociálních pracovníků působících v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi tvoří hlavně rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a to z různých důvodů. V těchto rodinách se hodně řeší problémy týkající se financí uživatelé mají obvykle dluhy na nájemném. Uživatelé služby často neumí s penězi hospodařit, proto je pracovníci učí, jak s penězi nakládat a jak svůj příjem zvýšit. Mezi další obvyklé problémy patří zanedbávání školní docházky dítěte, rovněž se řeší způsob trávení volného času u dětí, jelikož ho v mnoha případech tráví na ulicích a nesmysluplně. V těchto rodinách se také objevují sociálně patologické jevy jako toxikomanie, prostituce nebo gamblerství. Většina rodin také bydlí v nevhodných podmínkách, finanční zajištění rodiny je bráno pouze ze sociálních dávek, které rodina pobírá. Mnohdy musejí čelit i diskriminaci. (Rulíková, 2009, s. 3 4) Tímto bych ukončila náhled na terénní sociální práci z obecné roviny. Hlavním cílem této kapitoly bylo seznámit se s terénní sociální prací jakožto formou sociální práce. Získat povědomí o tom, kde se terénní sociální práce odehrává, jaká je hlavní 16

17 pracovní náplň terénních sociálních pracovníků, o tom, že se i terénní sociální pracovníci setkávají s etickými dilematy a jakými. Také jsme si popsali hodnoty terénní sociální práce, kterými by se pracovníci měli řídit. Tím, že si teď dokážeme představit, co to terénní sociální práce je a co vše zahrnuje, jsme se dostali blíže k cíli mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Další částí mé práce jsou kompetence terénních sociálních pracovníků, o kterých budu psát v další kapitole. 17

18 2 Kompetence terénního sociálního pracovníka Z důvodů, jako jsou nevyhovující pracovní podmínky (lokality, ve kterých terénní sociální pracovníci navštěvují klienty), dilemata, která terénní sociální pracovníci potkávají, a která už inklinují náznakem problémů, se terénní sociální pracovníci musejí naučit zvládat svoji profesi, což od nich vyžaduje příslušné kompetence. Podle Češkové (2003)zvládat svoji profesi znamená, že terénní sociální pracovníci umějí definovat klíčové problémy klientů, se kterými pracují, umějí je vyřešit, popřípadě kontaktovat instituce či jedince kompetentní k řešení daného problému, umějí stanovit priority v krizových situacích, rozhodnout se, jaký postup v dané chvíli využijí, aby klientovi co nejúčinněji pomohli řešit jeho problém. Pro pracovníky je také stěžejní vytvořit si respekt jak u klientů, tak u lidí, se kterými se dostávají do kontaktu. Rovněž je důležité svou práci umět prezentovat a zužitkovat ve prospěch ostatních. Pro efektivní řešení problémů je nezbytné, aby měl terénní sociální pracovník i mezioborové znalosti. Jedná se o předměty psychologie práce v pomáhajících profesí, terénní sociální práce, znalost informací kolem dávek sociálního systému, jejich výše, nároky na vyplácení atd. Také by měl znát i další organizace zabývající se podobnou problematikou jako organizace, ve které terénní sociální pracovník působí, aby věděl, kam klienta popřípadě odkázat. Dále by měl znát vybrané kapitoly z práva, školský systém a volnočasové aktivity pro děti, sociálně patologické jevy, velmi důležité jsou také komunikační dovednosti, prezentace práce v mediích, zaměstnanostní projekty a fundraising a spolupráce terénních sociálních pracovníků s policií. (Češková, 2003, s ) Už víme, co znamená zvládat profesi v terénní sociální práci, ale co tedy znamenají kompetence terénních sociálních pracovníků? Termín kompetence pochází z latinského slova competens, což v překladu znamená vhodný, příhodný, náležitý. Kompetence můžeme chápat jako projev dobře zvládané a uznávané profesionální role sociálního pracovníka. Součástí role jsou odborné znalosti pracovníka a schopnost umět citlivě aplikovat hodnoty profese (Havrdová 1999, s. 41). Tahle schopnost by měla být spojená s možností a ochotou, což znamená mít motivaci se rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. (Veteška 2008, s. 27) 18

19 Kompetenci v praxi můžeme analyzovat různými způsoby a z různých hledisek. Výsledkem analýzy mohou být tzv. praktické kompetence, což je soustava znaků či funkcionálních prvků, kterými můžeme kompetenci v praxi popsat (Havrdová 1999, s. 42). Shrneme li to, tak praktické kompetence vyjadřují to, co sociální pracovník koná a jak to koná při práci s klienty v dané organizaci. Jedná se tu o to, jak své profesionální kompetence realizuje v konkrétních situacích. (Matoušek 2013, s. 517) Můžeme tedy říci, že kompetentní je sociální pracovník, který má pravomoce vykonávat sociální prací jednak jako absolvent svého vzdělání a jednak jako člen organizace, ve které působí. Také je důležité, aby byl schopen ve svém povolání jednat v souladu se svou profesionální rolí. (Havrdová 1999, s. 42) 2.1 Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Blíže se budu zabývat kompetencemi v této kapitole, kde nejprve vymezím kompetence sociálního pracovníka a u některých z nich se budu snažit vystihnout specifikum pro terénní sociální pracovníky. I když se jejich kompetence překrývají, u terénních sociálních pracovníků jsou některé z nich jinak specifické a zátěžové. Tím bych také chtěla vyzdvihnout náročnost práce terénních sociálních pracovníků a přiblížit se více k problémům, které se mohou vyskytnout právě na základě těchto kompetencí. Pro vymezení kompetencí sociální práce jsem si vybrala Havrdovou a její knihu Kompetence v sociální praxi, jelikož je to zatím jediná kniha, která o kompetencích pojednává. Ostatní publikace většinou z této knihy vycházejí. Havrdová (1999), vymezuje šest základních kompetencí rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat a plánovat postup, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby, přispívat k práci organizace a jako poslední je odborně růst. (Havrdová, 1999, s ) Každá kompetence je blíže definována tzv. kriterii, které jsou podmínkou pro naplnění profesní role sociálního pracovníka (Matoušek, 2008, s. 16). V následujícím textu se budu zabývat podrobněji každou z nich. 19

20 2.1.1 Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Tato kompetence je vnímána jako základní stavební kámen, na kterém je potom postavena veškerá další práce sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl umět v rámci této kompetence klientovi naslouchat, rozvíjet komunikaci a utvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi ním a jednotlivými klienty, skupinami a komunitami. Podněcuje klienty ke spolupráci a motivuje je ke změně v jejich vlastním zájmu. K tomu, aby komunikace byla účinná je potřeba kontakt s klientem navázat, což znamená získat si u klienta důvěru a dbát na přiměřenou neverbální komunikaci. Pro sociálního pracovníka může být navázání kontaktu s klientem obtížné, jelikož někteří klienti se otevírají méně, než jiní klienti a sociální pracovník musí vynaložit více úsilí a trpělivosti. Obtížnost navázání kontaktu také závisí na míře stresu a závažnosti problému, který klient má. Pro dobrou spolupráci s klientem je také důležité přizpůsobit komunikaci ať už jeho věku, individualitě nebo podmínkám, ve kterých se nachází. Například je výhodnější, když s romskou rodinou pracuje romský sociální pracovník, jelikož je blíže jejich kultuře a způsobu života, tím dojde i k lepšímu porozumění. Sociální pracovník by měl také umět v rámci této kompetence klienta nehodnotit hned, například kvůli svým předsudkům, ale aktivně mu naslouchat a snažit se respektovat jeho názory, dávat mu dostatek času a prostoru pro vyjádření a vyjasnění názorů a cílů, kterých chce klient dosáhnout. (Havrdová, 1999, s ) Terénní sociální pracovník toto kriterium navázání kontaktu s klientem bude určitě naplňovat jinak, než například sociální pracovník, který se zdržuje pouze na půdě organizace, která ho zaměstnává. Terénní sociální pracovník kontakt s klientem ve většině případů navazuje přes tzv. depistáž, což je aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních uživatelů služby. Terénní sociální pracovník kontakt může navázat aktivním oslovením jednotlivce či skupiny v terénu, vyčkáváním na oslovení cílovou skupinou, kdy pracovník tráví delší čas v blízkosti této skupiny a získává si důvěru. Dále tím, že mu kontakt s potenciálním uživatelem poskytne třetí osoba, což může být například rodinný příslušník, jiná služba atd., anebo nepřímou podobou, ve které sociální pracovník vytváří a šíří letáky o poskytované službě. (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 28) Jelikož se sociální pracovník v terénní práci s rodinou setkává s různými rodinami, které žijí v různých podmínkách, musí také přizpůsobovat komunikaci a mít na paměti, že vstupuje do soukromí rodiny. Problém může nastat u navazování 20

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více