Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami Bakalářská práce vedoucí práce: Mgr. Daniela Růžičková 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 2. dubna Petra Hrušková

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Daniele Růžičkové za poskytnutí cenných rad a podnětů. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za velkou podporu a sílu, kterou mi během studia dodávali.

4 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Terénní sociální práce Sociální práce na ulici Prostředí terénní sociální práce Činnost terénního sociálního pracovníka Hodnoty terénní sociální práce Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Problémy ohrožených rodin s dětmi Kompetence terénního sociálního pracovníka Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Orientace a plánování postupu při řešení problémů klienta Podpora a pomoc k soběstačnosti klienta Umět zasáhnout a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborný růst pracovníků Problémy terénních sociálních pracovníků s rodinou Problém psychické zátěže terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Pracovní podmínky Bariéry v komunikaci s klientem Problém syndromu vyhoření u terénních sociálních pracovníků při práci s rodinou Důsledky problému syndromu vyhoření II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Metody výzkumu Výběr respondentů Průběh sběru dat... 32

5 4.5 Způsob zpracování dat Etika výzkumu Interpretace výsledků výzkumu Psychická náročnost terénních sociálních pracovníků v interakci s klientem Nevhodné pracovní podmínky a rizikovost Etická dilemata terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Bariéry v komunikaci s klientem a ostatními organizacemi Problém syndromu vyhoření terénních sociálních pracovníků v práci s rodinou Dokumentace na úkor práce s klienty Diskuze Závěr Seznam literatury... 49

6 Úvod V rámci mého studia jsem začala chodit na praxe a vždy jsem spíše směřovala do organizací, kde převládala ambulantní služba, což mi vyhovovalo. Tento názor mi změnila zkušenost, kterou jsem získala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti. Zde jsem strávila dva měsíce, které mě utvrdily v mé cílové skupině, a také změnily pohled na tuto formu sociální práce. Vždy jsem byla přesvědčena o tom, že bych v budoucnu chtěla dělat spíše kancelářskou práci, ovšem tento typ sociální práce mi dal možnost se podívat do prostředí, kde klienti žijí a to se mi velmi zalíbilo. Zalíbila se mi ta pestrost, kterou má terénní sociální práce s rodinami. Trávila jsem s terénními sociálními pracovnicemi vždy alespoň půlku jejich pracovního dne. Nikdy jsem si předtím neuvědomila, jak může být tahle práce náročná. Jezdila jsem s terénními sociálními pracovnicemi k rodinám téměř každý den, měla jsem možnost je pozorovat při práci a také se seznámit s klienty. Mnohdy jsem viděla, že se musejí potýkat s různými etickými dilematy, musejí zachovávat profesionalitu, i když se jim to v některých situacích příčí. Také jsme navštěvovali lokality, které neposkytovaly k práci příliš vhodné podmínky. Terénní sociální pracovnice se mnou problémy daných rodin probíraly, ale také se vždy zmínily o tom, jak dlouhou cestu musely ujít, než např. vyřešily problémy týkající se dluhů. Často se zmiňovaly všeobecně o problémech, které se při jejich práci vyskytují, a které musejí řešit. To mě navedlo na myšlenku, se o tyhle problémy zajímat blíže. Mohlo by to být užitečné pro zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků, jelikož by se dozvěděli více o problémech, kterým pracovníci čelí. Na základě toho, by mohla být zvýšena některá opatření, která by přispívala ke snížení možné závažnosti těchto problémů. Také by to mohlo být prospěšné pro samotné terénní sociální pracovnice, jelikož už třeba některé problémy nevnímají tak významné, jak ve skutečnosti jsou. Tato práce by jim mohla přinést jiný pohled na tyto problémy. Další komu by práce mohla být užitečná k získání nebo prohloubení poznatků o problémech, se kterými se terénní sociální pracovníci setkávají, jsou studenti, ale také nestudující, kteří se o tuto formu sociální práce zajímají. 6

7 Cílem této práce je tedy zjistit, s jakými problémy se setkávají terénní sociální pracovníci pracující s rodinou ve vybraných zařízeních. Pro naplnění tohoto cílu jsem si zvolila metodu rozhovoru, který tvoří základ kvalitativního výzkumu. Bakalářská práce je rozčleněna celkem do šesti základních částí. Tři hlavní kapitoly v teoretické části a tři v části empirické. V teoretické části se zabývám kapitolami, které nás postupně seznamují s obecným vymezením terénní sociální práce, kompetencemi terénních sociálních pracovníků pracující s rodinou a nakonec s problémy terénních sociálních pracovníků pracujících s rodinou, které jsou doposud známé z literatury. Empirická část tvoří nástin designu a následnou realizaci samotného výzkumu. Hlavní část empirické části tvoří interpretace získaných dat. Následně pak dochází k zamyšlení se nad výsledky výzkumu a k závěru práce. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Terénní sociální práce Pro vysvětlení problémů sociálních pracovníků v terénní práci s rodinou považuji za důležité, si nejdříve vymezit, co to terénní sociální práce je a co znamená pro terénní sociální pracovníky. Tedy jaké činnosti terénní sociální pracovníci vykonávají, s jakými dilematy se při výkonu své práce setkávají, kde se terénní sociální práce odehrává a jaké má hodnoty. Považuji to za důležité z toho důvodu, abychom měli lepší představu o tom, čím je tahle forma sociální práce specifická. A také proto, abychom dokázali lépe pochopit, s čím problémy vyskytující se u terénních sociálních pracovníků mohou souviset. 1.1 Sociální práce na ulici Na začátku mé práce se seznámíme s tím, co to je terénní sociální práce. Terénní sociální práce spadá pod sociální práci, přesněji je to její forma. Sociální práce se všeobecně zaměřuje nejen na jednotlivce, skupiny a komunity, ale také na celou společnost a jejich vzájemné vztahy. Tohle zaměření také platí pro terénní sociální práci (Matoušek, 2008, s ). Na terénní sociální práci můžeme nahlížet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V tomto zákoně (zák. č. 108/2006 Sb.) sice nenajdeme přesné vymezení pojmu sociální práce ani vymezení pojmu terénní sociální práce, ale dozvíme se, že terénní sociální práce je zde zařazována pod terénní služby. K tomu, abychom pochopili, co to je terénní sociální práce, je pro nás důležité vědět, co představují terénní služby. Těmito službami rozumíme takové služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta ( 33 zák. č. 108/2006 Sb.), což představuje hlavně rodinu klienta, ale také jeho blízké osoby, sociální vazby k dalším osobám, se kterými uživatel sdílí domácnost, místa, ve kterých spolu pracují, vzdělávají se nebo realizují běžné aktivity ( 3d zák. č.108/2006 Sb.). Terénní sociální práce také nabízí alternativu k ambulantnímu sociálnímu poradenství prostřednictvím terénních pracovníků. Tihle pracovníci poskytují nízkoprahovou, individuální odbornou pomoc, která se orientuje do oblastí bydlení, dluhů, vzdělávání, zaměstnání a sociálních dávek. (Matoušek, 2013, s. 479) 8

9 Terénní sociální práce je specifická především tím, že terénní sociální pracovníci svoji cílovou skupinu vyhledávají, nečekají, až člověk sám pomoc vyhledá, protože má problém. Vydávají se do lokalit, kde se potenciální uživatelé služby nacházejí (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 26). To, že terénní sociální pracovníci mají možnost navštívit klienta v jeho přirozeném prostředí, vytváří oproti sociálním pracovníkům vyskytujících se v kanceláři výhodu a to především v tom, že lépe poznají chod domácnosti a i ostatní členy rodiny. (Collins, Jordan, Coleman, 2013, s. 4) Co se týče cíle této formy sociální práce, je to hlavně prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování. Také sem zahrnujeme prevenci sociálně rizikových jevů a mírnění negativních důsledků, které by mohly mít dopad na společnost. Dále podpora při sociálním začleňování, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám. Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Z této kapitoly je pro nás důležité si zapamatovat, že terénní sociální práce se odehrává v přirozeném prostředí uživatele služby. Terénní sociální pracovníci sami vyhledávají potenciální uživatele služby, a proto jejich pracovní prostředí je především v terénu a ne na území organizace, ve které jsou zaměstnáváni. Místa, do kterých chodí za klienty, popíšu v další kapitole. 1.2 Prostředí terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci navštěvují lokality, které jsou přesně vymezené, mají podobu městské čtvrti, bloků domů v běžné městské zástavbě, ale i opuštěných zemědělských či průmyslových objektů nebo ubytoven na okraji obce. Tyto lokality, ve kterých ohrožené skupiny lidí žijí, se nazývají sociálně vyloučené. Jsou charakterizovány především chudobou, nezaměstnaností, nekvalitním bydlením a také zvýšeným výskytem společensky nebezpečných jevů, jako je kriminalita, prostituce, alkoholismus atd. (Matoušek, 2013, s. 478). Lidé žijící v těchto sociálně vyloučených lokalitách mají většinou dlouhodobý pocit, že nepatří a nezapadají do společnosti, mají nízké sebevědomí, často nedokončené vzdělání, špatné duševní a tělesné zdraví, vyskytuje se tu nefunkčnost rodiny či závislost na návykových látkách (Matoušek,

10 a kol., s. 205). Terénní práce s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách vychází z předpokladu, že se tihle lidé nacházejí ve stavu sociální a hmotné nouze, nejsou schopni se zorientovat ve své nepříznivé sociální situaci a vyhledat samostatně adekvátní pomoc u institucí (Matoušek. 2013, s. 479). Důvodů, proč lidé nevyhledávají pomoc sociálních pracovníků, je mnoho neví, že pro ně pomoc existuje, stydí se, ostýchají se svěřit cizí osobě, nepociťují problém nebo problém neumí pojmenovat, mají strach ze ztráty soukromí, anonymity nebo nemohou přijít (je imobilní, služba není v jeho blízkosti, je to dítě a je závislé na tom, že ho přivedou rodiče atd.). (Černá, 2008, s. 12) 1.3 Činnost terénního sociálního pracovníka Terénní sociální pracovník, který tyhle lokality navštěvuje, má za úkol vyhledávat rizikové jedince či skupiny v místech, kde se obvykle zdržují a v čase, ve kterém se obvykle vyskytují. Nabízejí těmto jedincům či skupinám sociální pomoc a realizují ji (Nesétová, 2002, s. 21). Setkání mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem se z toho důvodu neodehrávají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka zaměstnává, ale v prostředí, ve kterém žije uživatel. Proto by se měl pracovník také naučit porozumět dynamice tohoto prostředí, aby se mohl přizpůsobit procesům života v daném specifickém světě. Pracovníci plní především doprovodnou funkci, což znamená poskytování pomoci a podpory při zvládání krizových situací. Jde tu o začlenění rizikových jedinců do společnosti a jejich stabilní seberealizaci (Bednářová, Pelech, 1999, s. 8). Jsou pro klienty partnerem, se kterým jsou ochotni komunikovat, řešit, přijímat jeho sdělení a nápady a spolupracovat na zlepšení své situace (Nesétová, 2002, s. 21). Jelikož terénní práce se odehrává v přirozeném prostředí klienta, umožňuje terénnímu pracovníkovi, aby mohl poznat klientův svět, jeho nejbližší rodinu, prostředí, ve kterém žije a tráví svůj čas, případně podpůrnou sociální síť v jeho okolí (Matoušek, 2013, s. 479). Terénní sociální pracovník se snaží obnovit či upevnit vztahy v rodině a napomáhat v rozvíjení sociálních vztahů (Černá, 2008, s ). Zprostředkovává klientovi návazné sociální služby, kontakty a potřebné informace. Plní funkci mostu mezi klientem a institucí s níž musí klient při řešení svých problémů jednat. Jde o vyjednávání s místními institucemi, samosprávou a neziskovými organizacemi 10

11 v zájmu hledání optimálních a co nejúčinnějších řešení problémů a nepříznivé sociální situace jednotlivce či skupiny. (Matoušek, 2013, s. 479) Terénní sociální pracovníci se také snaží pomoci klientům získat nebo znovu nabývat sociální kompetence. V rámci pomoci uživatelům služby je také velmi důležité předávání informací jak mezi službami, které spolu spolupracují navzájem, tak mezi uživatelem a sociálním pracovníkem. (Nedělníková 2007, s ) Kromě vyhledávání potenciálních uživatelů či zprostředkovávání kontaktu s jinými sociálními službami, poskytuje terénní sociální pracovník osobní poradenství, podporuje osobní rozvoj uživatelů k řešení vlastních problémů, snaží se jim zvýšit sebevědomí, odpovědnost, vědomí klientů o jejich právech a povinnostech. Dále se podílí na zprostředkování zaměstnání, na zastavení sociálního vylučování, na tvorbě vztahů důvěry ke společnosti a jejím institucím. Úkolem terénního sociálního pracovníka je také zajišťovat prevenci proti tvorbě násilí nebo drogové závislosti. (Navrátil, 2003, s ) Je zřejmé, že terénní sociální pracovníci musejí vykonávat velkou škálu činností a snažit se podporovat a motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace. K tomu, aby tyto činnosti byly vykonávány na určité úrovni a s ohledy na různé odlišnosti (kultura, věk atd.) vyskytující se u klientů, je důležité se ohlížet na hodnoty terénní sociální práce. O nich píšu v další kapitole. 1.4 Hodnoty terénní sociální práce Jelikož se terénní sociální pracovníci setkávají s lidmi v různých lokalitách a tím i s lidmi, kteří mají různý charakter, musejí se řídit hodnotami, které terénní sociální práce stanovuje. Nedělníková (2007) se zabývá základními hodnotami terénní sociální služby a řadí do nich dodržování práv uživatelů, což znamená, že uživatelé nesmějí být diskriminováni na základě své etnické národnosti, rodové, sociální či jiné příslušnosti. Sociální služba poskytuje své služby s důrazem na ochranu důstojnosti, respektování vůle, soukromí a dalších práv, které má uživatel. Mezi další hodnoty terénní sociální práce řadí zplnomocňování uživatelů a práci v jejich přirozeném prostředí. Pro komplexnost služby vidí jako velmi důležité využívání kontaktů s jinými institucemi, jelikož ne vždy jsou terénní sociální pracovníci schopni uspokojit všechny potřeby uživatelů služby. I toto můžeme zařadit také mezi jednu z hodnot, které má terénní 11

12 sociální práce. Jako poslední hodnotou je nízkoprahovost. Terénní sociální práce zůstává částečně na ulici, ale částečně se institucionalizuje tím, že přechází do zastřešených prostorů. Vznikají nízkoprahová centra, která jsou určena hlavně pro děti a mládež. (Nedělníková, 2007, s. 14) Podstatou těchto center je nabídnout pro tuhle cílovou skupinu smysluplné trávení jejich volného času, podporu a rozvoj jejich samostatnosti a společenské spoluodpovědnosti. Zahrnuje také nabídku sociální pomoci všem příchozím, aniž by museli uvést své identifikační údaje. (Matoušek a kol., 2008, s. 177) Důležitým aspektem práce s klientem je především individuální přístup, který nedává prostor zobecňování a popřípadě etnické paušalizaci (Matoušek, 2013, s. 479). Pro efektivní spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem, je taktéž velmi důležité, aby pracovník uměl naslouchat problémům klienta, dokázal ho podporovat, povzbuzovat a vybízet ho k aktivitě pro zlepšení jeho obtížné sociální situace. (Nesétová, 2002, s. 21) Z výše uvedeného plyne, že hodnoty terénní sociální práce tvoří základní kámen dobré spolupráce a vzájemné důvěry mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem. 1.5 Etická dilemata terénních sociálních pracovníků Z předchozího textu jsme zjistili, že terénní sociální pracovníci musejí navštěvovat mnohdy nevhodné lokality a plnit velké spektrum činností. Jejich práce i v těchto složitějších podmínkách musí být samozřejmě vykonávána na profesionální úrovni. Pro efektivní a kvalitní terénní sociální práci, je podle Navrátila (2003) důležitá kvalifikovaná organizace, dobrá týmová spolupráce, vhodné prostorové, sociální a odborné zázemí, s tím se pojí i supervize a potřebné doškolování. (Navrátil, 2003, s. 59) Vždy je velmi důležité, aby si terénní sociální pracovník uvědomoval, jaké je jeho postavení, jaká je jeho funkce, aby měl jistotu v tom, jaké metody využít k tomu, aby mohl vyřešit klientův problém. Měl by chápat interakci mezi ním a klientem jako dynamický systém, který má vliv na podobu vztahu mezi nimi. (Nečasová, 2002 s. 184) Vzhledem k tomu, že se terénní sociální pracovníci musejí chovat profesionálně, se musejí mnohdy vzdát svých názorů a domněnek. Kvůli tomu se setkávají s etickými 12

13 dilematy, které mohou ovlivnit jejich práci. Mezi tahle etická dilemata, se kterými se terénní sociální pracovníci mohou setkat, patří například otázka hranic ve vztahu ke klientovi. Otázka stanovení si hranic je aktuální ve všech pomáhajících profesím, ovšem v terénní sociální práci je naléhavější, jelikož většina schůzek, které má pracovník s klientem, se odehrává v neformálním přirozeném prostředí klienta. Pracovník se musí rozhodnout, zda bude mít s klientem formální či neformální vztah. U neformálního vztahu jsou pracovníkovi zpřístupněny mnohdy velmi soukromé informace, klient mu daleko více důvěřuje a tím se více otevírá. Ovšem je tu větší možnost manipulace klienta s pracovníkem. Tohle riziko by se u formálního vztahu stát nemělo, jelikož pracovník neustále připomíná a zdůrazňuje hranice, které si mezi sebou stanovili, cíl a podmínky pro realizaci řešení klientovi nepříznivé sociální situace. Klient se v tomto případě terénnímu sociálnímu pracovníkovi tak neotevře a nesdělí mu sám informace, které by mohly pracovníkovi popřípadě zjednodušit práci nebo na práci s klientem získat nový náhled. (Nedělníková, 2007, s. 42) Dalším etickým dilematem může být otázka pomoci a kontroly. Tohle dilema se objevuje především v situacích, kdy je klient spíše pasivní, nedodržuje dohodu o spolupráci, ruší smluvené schůzky, neplní úkoly, které si s terénním sociálním pracovníkem dohodli. Pokud by pracovník ukončil nebo přerušil spolupráci s klientem kvůli těmto problémům, může si myslet, že to negativně ovlivní kvalitu života klienta či jeho rodiny. Pracovník může také ukončení služby vnímat jako své selhání, začne si skrze práci pro klienta řešit své potřeby nebo může mít také tendence podlehnout tomu, že ví, jaké je správné řešení daného problému a ví, co je pro klienta správné. Ovšem, když spolupráci neukončí nebo nepřeruší, může dělat rychlé závěry a rychlým zásahem do přirozeného prostředí klienta udělá více škod, ztratí klientovu důvěru. (Nedělníková, 2008, s. 382) S prací v přirozeném prostředí klientů také souvisí dilema týkajících se nároků profese a vlastního bezpečí. Tohle dilema se dotýká hlavně terénních sociálních pracovníků, kteří se rozhodují, zda jít do dané lokality či ne. V rodinách se mohou setkávat s různými nemocemi či infekcemi, pracovníci se obávají o vlastní zdraví a mají dilema, zda do rodiny jít, či ne (Nedělníková, 2008, s. 383). Toto dilema souvisí s prostředím terénní sociální práce, které jsem popisovala v podkapitole

14 Všechna tyto etická dilemata také úzce souvisí s cílem mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Například poslední dilema, které se týká nároků profese a vlastního bezpečí. Na tohle dilema se můžeme podívat i z hlediska problému, jelikož se s nevhodným pracovním prostředím setkávají terénní sociální pracovníci každý den. Terénní sociální pracovníci jsou ohroženi různými infekcemi a nemocemi více, než sociální pracovníci, kteří působí především v organizaci zahrnující ambulantní službu. Blíže se ale o těchto problémech dozvíme v poslední kapitole mé práce. 1.6 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V poslední části této kapitoly přejdeme od terénní sociální práce k terénní sociální práci zaměřující se na rodinu s dětmi. Přiblížíme se tím k práci s cílovou skupinou terénní sociální práce, na kterou se zaměřuji. Na začátku mé práce jsem uvedla, že terénní sociální práce se v zákoně o sociálních službách zařazuje pod terénní služby. Jedna z těchto služeb, která se zabývá sociální prací s rodinami, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tahle služba patří mezi služby sociální prevence, které jsou poskytovány za účelem předcházení sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy v důsledku své nepříznivé sociální situace, životních návyků nebo způsobu života vedoucího ke konfliktům se společností ( 53 zák. č. 108/2006 Sb.). Na praxi jsem se setkala s různými workshopy, přednáškou zaměřenou na závislost na drogách a akcemi, které byly konané nejen pro klienty zařízení, ale také pro veřejnost. Tyto akce měly většinou za úkol seznámit veřejnost s různými životními příběhy uživatelů dané služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou především terénní služby, ale mohou být i ambulantní. Jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je ohrožen jeho vývoj kvůli dopadům krizové sociální situace rodiny. Rodiče nejsou schopni tuhle situaci řešit vlastními silami, proto potřebují pomoc zvenčí, aby nevznikala další rizika, kterými by byl vývoj dítěte ohrožen. ( 65 zák. č. 108/2006 Sb.) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky co nejúčinnější podpory a pomoci řešení problémů, se kterými se rodiny nejčastěji setkávají a mohou být tímto způsobem zmírněny. Dílčími cíli poskytovaných služeb je pomoc klientovi setrvat nebo se navrátit do jeho přirozeného prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení, 14

15 podporovat psychickou stabilitu všech členů rodiny, snažit se předcházet problémům v partnerském a rodinném soužití ve snaze obnovit soběstačnost a funkčnost rodiny, pomoci rodičům při problémech ve výchově dítěte atd. Rodina k řešení svých problémů potřebuje současně jak materiální, tak nemateriální podporu a pomoc (Rulíková, 2009, s. 1). Shrneme - li to, cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržet dítě v podmínkách, které jsou vhodné pro jeho výchovu a v jeho biologické rodině. (Nedělníková, 2007, s. 143) V rámci této služby jsou poskytovány činnosti v rozsahu těchto úkonů ( 30 vyhl. č. 505/2006 Sb.) Pracovně výchovná činnost s dětmi 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pracovně výchovná činnost s dospělými (nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora při jednání na úřadech ) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností u dítěte Podpora při vzdělávání dítěte Pomoc při hledání vhodných volnočasových aktivit pro dítě 2. zprostředkovávání kontaktu se společností Doprovod dětí k lékaři, do školy, do zájmových kroužků a doprovázení zpět domů 3. sociálně terapeutické činnosti Provádění činností socioterapeutického charakteru, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pramen: Vyhláška č. 505/2006 v účinném znění ke dni

16 Každá z těchto činností přispívá k cíli této služby. Například jeden z cílů služby je pomoci rodičům při problémech ve výchově jejich dítěte, pro jeho naplnění slouží hlavně výchovné, vzdělávají a aktivizační činnosti. Tyhle úkony také určují rozsah činností, které vykonává terénní sociální pracovník pracující s rodinou Problémy ohrožených rodin s dětmi Pokud se zajímáme o problémy, které terénní sociální pracovníci v rodinách řeší, nemůže je schematizovat ve smyslu příčin a následků, jelikož tvoří vzájemně propojený systém. Za nejčastější důvod spolupráce mezi rodinou a terénním sociálním pracovníkem je sociokulturní znevýhodnění rodiny, které se může odrazit v uplatnění rodičů na trhu práce. Také jiná kultura či jazyk může komplikovat prospívání dětí ve škole. Správné fungování rodiny může narušit zdravotní či psychické znevýhodnění některého z členů rodiny. Dále se pracovníci setkávají s omezenými kompetencemi rodičů pro výchovu dětí, které se projevují hlavně nedostatkem času na dítě, zanedbáváním nebo přehnanou tvrdostí ve výchově. Velkým problémem v rodinách je řešení vztahů mezi jejich členy, kdy může docházet k domácímu násilí, partnerské krizi až jeho rozpadu. (Rulíková, 2009, s. 3) Cílovou skupinu terénních sociálních pracovníků působících v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi tvoří hlavně rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a to z různých důvodů. V těchto rodinách se hodně řeší problémy týkající se financí uživatelé mají obvykle dluhy na nájemném. Uživatelé služby často neumí s penězi hospodařit, proto je pracovníci učí, jak s penězi nakládat a jak svůj příjem zvýšit. Mezi další obvyklé problémy patří zanedbávání školní docházky dítěte, rovněž se řeší způsob trávení volného času u dětí, jelikož ho v mnoha případech tráví na ulicích a nesmysluplně. V těchto rodinách se také objevují sociálně patologické jevy jako toxikomanie, prostituce nebo gamblerství. Většina rodin také bydlí v nevhodných podmínkách, finanční zajištění rodiny je bráno pouze ze sociálních dávek, které rodina pobírá. Mnohdy musejí čelit i diskriminaci. (Rulíková, 2009, s. 3 4) Tímto bych ukončila náhled na terénní sociální práci z obecné roviny. Hlavním cílem této kapitoly bylo seznámit se s terénní sociální prací jakožto formou sociální práce. Získat povědomí o tom, kde se terénní sociální práce odehrává, jaká je hlavní 16

17 pracovní náplň terénních sociálních pracovníků, o tom, že se i terénní sociální pracovníci setkávají s etickými dilematy a jakými. Také jsme si popsali hodnoty terénní sociální práce, kterými by se pracovníci měli řídit. Tím, že si teď dokážeme představit, co to terénní sociální práce je a co vše zahrnuje, jsme se dostali blíže k cíli mé práce, což jsou problémy terénních sociálních pracovníků. Další částí mé práce jsou kompetence terénních sociálních pracovníků, o kterých budu psát v další kapitole. 17

18 2 Kompetence terénního sociálního pracovníka Z důvodů, jako jsou nevyhovující pracovní podmínky (lokality, ve kterých terénní sociální pracovníci navštěvují klienty), dilemata, která terénní sociální pracovníci potkávají, a která už inklinují náznakem problémů, se terénní sociální pracovníci musejí naučit zvládat svoji profesi, což od nich vyžaduje příslušné kompetence. Podle Češkové (2003)zvládat svoji profesi znamená, že terénní sociální pracovníci umějí definovat klíčové problémy klientů, se kterými pracují, umějí je vyřešit, popřípadě kontaktovat instituce či jedince kompetentní k řešení daného problému, umějí stanovit priority v krizových situacích, rozhodnout se, jaký postup v dané chvíli využijí, aby klientovi co nejúčinněji pomohli řešit jeho problém. Pro pracovníky je také stěžejní vytvořit si respekt jak u klientů, tak u lidí, se kterými se dostávají do kontaktu. Rovněž je důležité svou práci umět prezentovat a zužitkovat ve prospěch ostatních. Pro efektivní řešení problémů je nezbytné, aby měl terénní sociální pracovník i mezioborové znalosti. Jedná se o předměty psychologie práce v pomáhajících profesí, terénní sociální práce, znalost informací kolem dávek sociálního systému, jejich výše, nároky na vyplácení atd. Také by měl znát i další organizace zabývající se podobnou problematikou jako organizace, ve které terénní sociální pracovník působí, aby věděl, kam klienta popřípadě odkázat. Dále by měl znát vybrané kapitoly z práva, školský systém a volnočasové aktivity pro děti, sociálně patologické jevy, velmi důležité jsou také komunikační dovednosti, prezentace práce v mediích, zaměstnanostní projekty a fundraising a spolupráce terénních sociálních pracovníků s policií. (Češková, 2003, s ) Už víme, co znamená zvládat profesi v terénní sociální práci, ale co tedy znamenají kompetence terénních sociálních pracovníků? Termín kompetence pochází z latinského slova competens, což v překladu znamená vhodný, příhodný, náležitý. Kompetence můžeme chápat jako projev dobře zvládané a uznávané profesionální role sociálního pracovníka. Součástí role jsou odborné znalosti pracovníka a schopnost umět citlivě aplikovat hodnoty profese (Havrdová 1999, s. 41). Tahle schopnost by měla být spojená s možností a ochotou, což znamená mít motivaci se rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. (Veteška 2008, s. 27) 18

19 Kompetenci v praxi můžeme analyzovat různými způsoby a z různých hledisek. Výsledkem analýzy mohou být tzv. praktické kompetence, což je soustava znaků či funkcionálních prvků, kterými můžeme kompetenci v praxi popsat (Havrdová 1999, s. 42). Shrneme li to, tak praktické kompetence vyjadřují to, co sociální pracovník koná a jak to koná při práci s klienty v dané organizaci. Jedná se tu o to, jak své profesionální kompetence realizuje v konkrétních situacích. (Matoušek 2013, s. 517) Můžeme tedy říci, že kompetentní je sociální pracovník, který má pravomoce vykonávat sociální prací jednak jako absolvent svého vzdělání a jednak jako člen organizace, ve které působí. Také je důležité, aby byl schopen ve svém povolání jednat v souladu se svou profesionální rolí. (Havrdová 1999, s. 42) 2.1 Kompetence terénního sociálního pracovníka v souvislosti s obecnými kompetencemi sociálního pracovníka Blíže se budu zabývat kompetencemi v této kapitole, kde nejprve vymezím kompetence sociálního pracovníka a u některých z nich se budu snažit vystihnout specifikum pro terénní sociální pracovníky. I když se jejich kompetence překrývají, u terénních sociálních pracovníků jsou některé z nich jinak specifické a zátěžové. Tím bych také chtěla vyzdvihnout náročnost práce terénních sociálních pracovníků a přiblížit se více k problémům, které se mohou vyskytnout právě na základě těchto kompetencí. Pro vymezení kompetencí sociální práce jsem si vybrala Havrdovou a její knihu Kompetence v sociální praxi, jelikož je to zatím jediná kniha, která o kompetencích pojednává. Ostatní publikace většinou z této knihy vycházejí. Havrdová (1999), vymezuje šest základních kompetencí rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat a plánovat postup, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby, přispívat k práci organizace a jako poslední je odborně růst. (Havrdová, 1999, s ) Každá kompetence je blíže definována tzv. kriterii, které jsou podmínkou pro naplnění profesní role sociálního pracovníka (Matoušek, 2008, s. 16). V následujícím textu se budu zabývat podrobněji každou z nich. 19

20 2.1.1 Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem Tato kompetence je vnímána jako základní stavební kámen, na kterém je potom postavena veškerá další práce sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl umět v rámci této kompetence klientovi naslouchat, rozvíjet komunikaci a utvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi ním a jednotlivými klienty, skupinami a komunitami. Podněcuje klienty ke spolupráci a motivuje je ke změně v jejich vlastním zájmu. K tomu, aby komunikace byla účinná je potřeba kontakt s klientem navázat, což znamená získat si u klienta důvěru a dbát na přiměřenou neverbální komunikaci. Pro sociálního pracovníka může být navázání kontaktu s klientem obtížné, jelikož někteří klienti se otevírají méně, než jiní klienti a sociální pracovník musí vynaložit více úsilí a trpělivosti. Obtížnost navázání kontaktu také závisí na míře stresu a závažnosti problému, který klient má. Pro dobrou spolupráci s klientem je také důležité přizpůsobit komunikaci ať už jeho věku, individualitě nebo podmínkám, ve kterých se nachází. Například je výhodnější, když s romskou rodinou pracuje romský sociální pracovník, jelikož je blíže jejich kultuře a způsobu života, tím dojde i k lepšímu porozumění. Sociální pracovník by měl také umět v rámci této kompetence klienta nehodnotit hned, například kvůli svým předsudkům, ale aktivně mu naslouchat a snažit se respektovat jeho názory, dávat mu dostatek času a prostoru pro vyjádření a vyjasnění názorů a cílů, kterých chce klient dosáhnout. (Havrdová, 1999, s ) Terénní sociální pracovník toto kriterium navázání kontaktu s klientem bude určitě naplňovat jinak, než například sociální pracovník, který se zdržuje pouze na půdě organizace, která ho zaměstnává. Terénní sociální pracovník kontakt s klientem ve většině případů navazuje přes tzv. depistáž, což je aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních uživatelů služby. Terénní sociální pracovník kontakt může navázat aktivním oslovením jednotlivce či skupiny v terénu, vyčkáváním na oslovení cílovou skupinou, kdy pracovník tráví delší čas v blízkosti této skupiny a získává si důvěru. Dále tím, že mu kontakt s potenciálním uživatelem poskytne třetí osoba, což může být například rodinný příslušník, jiná služba atd., anebo nepřímou podobou, ve které sociální pracovník vytváří a šíří letáky o poskytované službě. (Nedělníková, Gojová, 2008, s. 28) Jelikož se sociální pracovník v terénní práci s rodinou setkává s různými rodinami, které žijí v různých podmínkách, musí také přizpůsobovat komunikaci a mít na paměti, že vstupuje do soukromí rodiny. Problém může nastat u navazování 20

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou I. Sociální práce s ohroženými rodinami Chybným předpokladem sociálních pracovnic je přesvědčení, že ohrožená rodina,si své problémy

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více