Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce"

Transkript

1 Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009

2 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací a kontroly jejich originality, jejich uchovávání a zpřístupňování. Směrnice se vztahuje na závěrečné práce studentů studujících první, druhý a třetí stupeň vysokoškolského studia v akreditovaných studijních programech na Fakultě práva Panevropské vysoké školy (dále jen fakulta ). Směrnice se přiměřeně vztahuje i na rigorózní práce a habilitační práce. 1 Čl. 2 Základní ustanovení (1) Závěrečná práce je podle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách ) součástí vysokoškolského studia podle každého studijního programu. Její obhajoba je součástí státní zkoušky 2 a je jednou z podmínek řádného ukončení studia. (2) Závěrečná práce je školní dílo vytvořené studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k vysoké škole. 3 (3) Autorem závěrečné práce je student fakulty. Závěrečná práce je samostatnou prací studenta. Děkan nebo jím pověřená osoba určí studentovi se zadáním závěrečné práce vedoucího závěrečné práce a školitele pro doktorský studijní program. V případě externího školitele pro doktorský studijní program může fakulta určit studentovi konzultanta ze zaměstnanců fakulty. (4) Závěrečné práce tvoří obligatorní součást státních zkoušek, jejichž náročnost odpovídá stupni studia a tím i předpokládanému rozsahu nabytých teoretických znalostí, osvojení metodologického instrumentária vědního oboru a v neposlední řadě i schopnosti jejich využívání při řešení konkrétních vědeckých a praktických problémů. (5) Autor závěrečné práce: a) vypracovává závěrečnou práci podle vnitřních předpisů vysoké školy, b) respektuje autorská práva a odpovídá za originalitu závěrečné práce, c) odevzdává závěrečnou práci v tištěné formě ve stanoveném počtu výtisků, d) odevzdává závěrečnou práci v elektronické formě a vyplňuje její analytický list prostřednictvím elektronického formuláře, e) odevzdává vysoké škole podepsanou licenční smlouvu nebo prohlášení autora o nezpřístupnění práce. Čl. 3 Druhy závěrečných a kvalifikačních prací (1) Závěrečnou prací při studiu podle bakalářského studijního programu je bakalářská práce. 4 V bakalářské práci student prokazuje způsobilost kvalifikovaně pracovat s pojmovým aparátem studijního oboru, schopnost tvořivě využívat široký okruh literárních a dalších informačních zdrojů, analyzovat, klasifikovat a systematizovat různá fakta, argumentovaně zdůvodňovat předkládané myšlenky, jakož i kultivovaně formulovat praktické závěry a doporučení. (2) Závěrečnou prací při studiu podle studijního programu druhého stupně je diplomová práce. 5 Diplomová práce je základní kvalifikační prací samostatně vypracovanou vysokoškolským studentem magisterského studia. V ní student prokazuje sice obdobné schopnosti jako při vypracovávání bakalářské práce, avšak s vyššími nároky na míru kreativity, rozsah a reprezentativnost využívaných informačních zdrojů, použité metodologické instrumentárium, způsob a přesvědčivost argumentace a v neposlední řadě i použité výrazové prostředky a rozsah pramenů včetně cizojazyčných zdrojů. Diplomová práce má být přínosem v konkrétním oboru. (3) Závěrečnou prací doktorského studijního programu jako studijního programu třetího stupně je disertační práce, jejíž obhajoba patří mezi podmínky řádného ukončení doktorského studia. 6 Student v disertační práci prokazuje schopnost a připravenost na samostatnou vědeckou práci v oblasti vědy a výzkumu. Základem disertační práce je vlastní výzkumná práce doktoranda. 1 Čl. 1 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02) 2 51 odst. 3 zákona o vysokých školách 3 5 odst. 12 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) 4 52 odst. 4 zákona o vysokých školách 5 53 odst. 4 zákona o vysokých školách 6 54 odst. 3 zákona o vysokých školách

3 (4) Kvalifikační prací je: a) rigorózní práce nebo b) habilitační práce. (5) Každá z uvedených prací musí být originální, vytvořená autorem při dodržení pravidel práce s informačními zdroji. (6) Závěrečné a kvalifikační práce nesmí porušovat autorské právo jiných autorů a nesmí mít charakter plagiátu. Autor práce je povinen citovat podle příslušné normy 7 použité informační zdroje. (7) Podmínky vypracování a posuzování závěrečných prací stanoví zejména následující předpisy: a) zákon o vysokých školách, b) autorský zákon, c) vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditním systému studia, d) Metodický pokyn MŠ SR 14/2009-R o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování, e) Studijní řád Panevropské vysoké školy. Čl. 4 Přidělení vedoucího práce a výběr tématu (1) Témata bakalářských a diplomových prací navrhují vedoucí ústavů a zveřejňuje je příslušný ústav elektronickou formou prostřednictvím webové stránky vždy v první polovině semestru, ve kterém jsou studenti povinni zvolit si téma své závěrečné práce. (2) V souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy si studenti prvního stupně (Bc.) zvolí témata závěrečných prací do konce 3. semestru jejich studia a studenti druhého stupně (Mgr.) si zvolí témata závěrečných prací do konce 1. semestru jejich studia. 8 (3) Studenti jsou povinni podat žádost písemně nebo elektronicky vedoucímu příslušného ústavu. Student může po dohodě s vedoucím ústavu navrhnout vlastní téma závěrečné práce, zejména v případě, že navazuje na jeho činnost ve studentské vědecké odborné činnosti, případně plyne z obsahu vykonávané práce jako pomocné vědecké síly na ústavu. (4) Při volbě tématu diplomové práce může vedoucí ústavu studentovi povolit stejný nebo podobný název jako u bakalářské práce. V tomto případě však diplomová práce musí být podstatně kvalitativně přepracovaná. Původní bakalářská práce může tvořit nejvýše 30 % diplomové práce. (5) Vedoucí ústavu, u kterého si student vybral téma závěrečné práce, určí studentovi vedoucího (tzv. vedoucího bakalářské práce, vedoucího diplomové práce) z profesorů, docentů, asistentů, odborných asistentů a vědeckých pracovníků školy nebo z odborníků z praxe. Témata závěrečných prací přidělená studentům a jména jejich vedoucích se zveřejňují elektronickou formou prostřednictvím webové stránky. (6) Student ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce zpracuje písemné zadání (příloha č. 1). (7) Vedoucí ústavu podepisuje zadání závěrečné práce až po jeho kompletním zpracování studentem s metodickou pomocí vedoucího práce. Svým podpisem vedoucí ústavu vyjadřuje souhlas s přijatou koncepcí řešení stanovené problematiky a její soulad s požadovanými standardy a záměry ústavu. (8) Změnu názvu práce nebo změnu školitele v rámci ústavu schvaluje vedoucí příslušného ústavu. Změnu, která se týká dvou ústavů, schvaluje děkan. Pověřený pracovník ústavu je povinen změny bezodkladně oznámit studijnímu oddělení. Čl. 5 Vedoucí závěrečné práce (1) Vedoucí práce má vzdělání nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň studia autora závěrečné práce (tj. vedoucí bakalářské práce má vzdělání druhého stupně a vedoucí diplomové práce má vzdělání třetího stupně). (2) Úkolem vedoucího je vhodnými metodami a prostředky řídit proces přípravy a zpracovávání závěrečné práce studentem. Student vypracovává závěrečnou práci samostatně, vedoucí mu poskytuje odborné rady při zpracování tématu a metodologicky jej usměrňuje. Pomáhá studentovi při orientaci v literatuře, posuzuje osnovu závěrečné práce, jakož i její jednotlivé části po stránce obsahové i formální. Pozitivním hodnocením dílčích úspěchů motivuje studenta k další činnosti. Upozorňuje ho na nedostatky, kterých se dopustil, a naznačuje cestu k jejich nápravě. Důležitou součástí vedení studenta je péče o dodržování časového harmonogramu zpracovávání práce. (3) Vzájemná spolupráce vedoucího se studentem začíná vstupním pohovorem. Vedoucí si v jeho průběhu doplní 7 STN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické odkazy 8 Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva

4 údaje, které dosud o studentovi získal. Zaměřuje se především na doplnění údajů o dosavadní praxi studenta, o jeho studijních zájmech a představách o naplnění tématu, které si vybral pro svou závěrečnou práci. V závěru vstupního pohovoru vedoucí odevzdá studentovi formulář Zadání závěrečné práce. (4) Frekvence schůzek studenta s vedoucím práce závisí na plnění úkolů a je vhodné, aby se dodržel průběžný pracovní formální i neformální vzájemný kontakt. (5) V procesu tvorby závěrečné práce vedoucí usměrňuje studenta k tomu, aby: a) samostatně prostudoval dostupnou literaturu a v práci rozpracoval základní problémy řešeného tématu b) se v souladu se zaměřením zvoleného tématu seznámil s praxí, s výsledky uskutečněných výzkumů apod. c) samostatně zpracoval získané podklady, posoudil je z hlediska vědního oboru a samostatně dospěl k dílčím závěrům a doporučením. (6) Při posuzování textu zpracovávaného studentem dbá vedoucí na respektování etiky vědecké práce. Vede ho zejména k tomu, aby uváděl myšlenky, které převzal od jiných autorů, pomocí příslušného odkazu. Vedoucí práce nesmí dopustit, aby student výsledky cizí práce vydával za vlastní. V průběhu zpracování závěrečné práce a především při jejím konečném posouzení má vedoucí morální odpovědnost za odbornou kvalitu odevzdané práce. (7) Po posouzení celé práce studenta doporučí vedoucí její další dopracování nebo dá souhlas k jejímu přepsání a odevzdání. Jestliže závěrečné práce nemá požadovanou kvalitu, nedoporučí ji k obhajobě. 9 (8) Před odevzdáním závěrečné práce je vhodná opětovná kontrola, zda má práce všechny předepsané náležitosti, tj. správně vypsaný titulní list, seznam literatury, osnovu, případné přílohy, na které se v textu práce odvolává. Závěrečná práce je autorským dílem studenta, proto za konečnou verzi zpracované a odevzdané závěrečné práce odpovídá po všech stránkách student. (9) Vedoucí usměrňuje studenta při přípravě na obhajobu závěrečné práce, zpracovávání úvodního slova a formulacích odpovědí na připomínky (otázky) oponenta. Čl. 6 Požadavky na závěrečné práce (1) Závěrečná práce se vypracovává zpravidla ve státní jazyce, v první osobě množného čísla v minulém čase. Se souhlasem děkana fakulty může být závěrečná práce napsaná a obhájená i v jiném než státním jazyce. V takovém případě je její součástí abstrakt ve státním jazyce. 10 Jestliže je závěrečná práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. 11 (2) Závěrečná práce musí být odevzdaná v tištěné podobě ve dvou exemplářích v pevné vazbě tak, aby se nedaly vkládat nebo odebírat jednotlivé listy. (3) Rozsah bakalářské práce je zpravidla 1,5-2 AH 12 (30 až 40 stran textu formátu A4). 13 (4) Rozsah diplomové práce je zpravidla 2,5-3,5 AH (50 až 70 stran textu formátu A4). 14 (5) Rozsah disertační práce je zpravidla 4-6 AH (80 až 120 stran textu formátu A4). 15 (6) Do rozsahu práce se počítají následující části textu: úvod, hlavní text, závěr, seznam bibliografických odkazů. Přílohy se nezapočítávají do rozsahu práce. (7) Závěrečná práce v přiměřeném rozsahu rozpracovává netriviální teoretický nebo praktický problém (resp. jeho část), který byl vygenerovaný potřebami praxe. Problém je formulovaný jazykem příslušného vědního oboru (studijního předmětu), je vymezený přesně, jednoznačně a v souladu s názvem závěrečné práce. Jsou prezentována teoretická východiska řešeného problému a též stručný popis použité metodiky vypracování závěrečné práce. Jsou navržena doporučení pro možné využití práce při dalším rozpracování tématu. Čl. 7 Formální náležitosti závěrečných prací (1) Závěrečná práce má mít standardní úpravu v souladu s mezinárodní normou Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva odst. 3 zákona o vysokých školách 11 Čl. 5 odst. 15 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02 12 Autorský arch měrná jednotka rozsahu autorského rukopisu obsahující 36 tisíc tiskových znaků, což představuje 20 strojových stran s 30 řádky po 60 úderech na straně. Pozn. Počet znaků se dá zpravidla zjistit ve vlastnostech dokumentu. 13 ( až znaků včetně mezer) 14 ( až 126 znaků včetně mezer) 15 ( až znaků včetně mezer)

5 (2) Závěrečná práce se zpracovává na základě šablony závěrečné práce. Šablona závěrečné práce je vzorový dokument, který slouží k unifikaci vzhledu závěrečných prací a k pomoci studentům při tvorbě práce. Šablona závěrečné práce je přístupná na webových stránkách fakulty v části Formuláře. (3) Na základě všeobecně akceptovaných požadavků a zásad se závěrečná práce člení na: a) úvodní část, b) hlavní textovou část, c) přílohy (nepovinné), d) závěrečnou část (nepovinné). Čl. 8 Úvodní část závěrečné práce (1) Úvodní část závěrečné práce obsahuje tyto položky v daném pořadí: a) obal, b) titulní list, c) zadání závěrečné práce, d) poděkování (nepovinné), e) abstrakt ve státním jazyce, f) abstrakt v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce, g) obsah, h) seznam ilustrací a seznam tabulek (nepovinné), i) seznam zkratek a značek (v technických a přírodovědních oborech povinné), j) slovník (nepovinné). (2) Obal závěrečné práce (příloha č. 2) obsahuje: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce, jestliže se použil (nepovinné) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) rok vydání práce. Obal závěrečné práce se vyhotovuje z tvrdých desek černé barvy a nápisy jsou tištěné zlatou barvou. (3) Titulní list obsahuje úplnou informaci o práci (příloha č. 3) ve struktuře: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce (jestliže se použil) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) studijní program, h) číslo a název studijního oboru, i) jméno, příjmení a tituly školitele, j) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, k) školící pracoviště, l) místo a rok vydání práce. (4) Zadání závěrečné práce (dále jen zadání ) je dokument, kterým vysoká škola stanoví studentovi studijní povinnosti v souvislosti s vypracováním závěrečné práce. Zadání zpravidla obsahuje: a) typ závěrečné práce, b) název závěrečné práce, c) jméno, příjmení a tituly autora práce, d) jméno, příjmení a tituly školitele, e) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, f) školící pracoviště, g) jméno, příjmení a tituly vedoucího pracoviště, h) anotace závěrečné práce, i) jazyk, ve kterém se práce vypracovává, j) datum schválení zadání. 16 ISO 7144:1986 Documentation. Presentation of theses and similar documents

6 (5) Abstrakt je zkrácené, přesné vyjádření obsahu dokumentu bez přidané interpretace nebo kritiky a to bez ohledu na to, kdo je autorem abstraktu. Abstrakt se vypracovává ve státním jazyce a též i v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce. Abstrakt obsahuje informaci o cílech práce, její stručný obsah a v závěru abstraktu se charakterizuje splnění cíle, výsledky a význam celé práce. Součástí abstraktu je 3 5 klíčových slov. Abstrakt se píše jako souvislý text a jeho rozsah je zpravidla 100 až 500 slov. Náležitosti abstraktu stanoví příslušná technická norma. 17 Jestliže není možné abstrakt v cizím jazyce umístit na jedné straně se slovenským abstraktem, je třeba umístit ho na samostatnou stránku (cizojazyčný abstrakt není možné dělit a uvádět na dvou stránkách). (6) Klíčová slova jsou jednoslovné nebo víceslovné termíny, které se v práci uvádějí a který charakterizují věcný obsah práce. (7) V obsahu se uvádějí názvy hlavních kapitol a podkapitol práce s čísly stránek a seznam příloh. 18 Čl. 9 Hlavní textová část (1) Hlavní textovou část závěrečné práce tvoří: a) úvod, b) stať, c) závěr, d) resumé (povinné jen v případě, že je práce vypracovaná v jiném než státním jazyce), e) seznam použité literatury. (2) V úvodu autor stručně a výstižně charakterizuje stav poznání nebo praxi v oblasti, která je předmětem závěrečné práce, a seznamuje čtenáře s významem, cíli a záměry práce. Autor v úvodu zdůrazní, proč je práce důležitá a proč se rozhodl zpracovat dané téma. (3) Stať je hlavní část práce a její členění je určené typem práce. Zpravidla se skládá z logicky navazujících kapitol a podkapitol, jejichž rozpracování zabezpečuje postupné pronikání do podstaty daného tématu v jejích souvislostech a vztazích. Ve vědeckých a odborných pracích má jádro zpravidla tyto hlavní části: a) současný stav řešené problematiky doma a v zahraničí, b) cíl práce, c) metodika práce a metody zkoumání, d) výsledky práce, e) diskuse. (4) V části současný stav řešené problematiky autor uvádí dostupné informace a poznatky týkající se daného tématu. Zdrojem pro zpracování jsou aktuálně publikované práce domácích a zahraničních autorů. Podíl této části práce má tvořit přibližné 30 % práce. (5) Cíl práce jasně, výstižně a přesně charakterizuje předmět řešení. Součástí jsou i rozpracované dílčí cíle, které podmiňují dosažení hlavního cíle. (6) Metodika práce a metody zkoumání obsahuje: a) charakteristiku objektu zkoumání, b) pracovní postupy, c) způsob získávání údajů a jejich zdrojů, d) použité metody vyhodnocení a interpretace výsledků, e) statistické metody. (7) Výsledky práce a diskuse jsou nejvýznamnější části závěrečné práce. Výsledky (vlastní postoje nebo vlastní řešení věcných problémů), ke kterým autor dospěl, se musí logicky uspořádat a při popisování se musí dostatečně zhodnotit. Zároveň se komentují všechny skutečnosti a poznatky v konfrontaci s výsledky jiných autorů. Jestliže je to vhodné, výsledky práce a diskuse mohou tvořit i jednu samostatnou část a společně tvoří zpravidla 30 až 40 % závěrečné práce. (8) V závěru práce autor stručně shrne dosažené výsledky ve vztahu ke stanoveným cílům, základní poznatky a jejich význam pro praxi, případně pro svou budoucí profesi. Závěr může obsahovat i naznačení dalších teoretických a praktických problémů, které souvisí s tématem práce a které se objevily v průběhu jejího zpracování. (9) Jestliže je závěrečné práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. (10) Seznam použité literatury obsahuje úplný seznam bibliografických odkazů. Rozsah této části je daný množstvím použitých literárních zdrojů, které musí korespondovat s citacemi použitými v textu (příloha č.4). 17 STN ISO 214 (STN ): 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci 18 Katuščák, Dušan Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: STIMUL, s

7 Čl. 10 Úprava závěrečných prací (1) Úprava závěrečné práce zahrnuje: formu, písmo, papír, okraje, formát, rozsah, řádkování, velikost písma, číslování stránek a částí. (2) Formální úprava prací vychází ze standardů: a) STN : 1999, Pravidla psaní a úpravy písemností, b) STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů, c) STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, d) STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, e) STN ISO 214: 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci. (3) Závěrečná práce se píše na normalizovaný formát bílého neprůhledného papíru A4 (210 x 297 mm) na jedné straně. Text se umísťuje tak, aby na levé straně byl okraj 3,5 cm, na pravé straně 1,5 cm. Vzdálenost textu je od horního i dolního okraje listu 2,5 cm včetně odkazů pod čarou. (4) Základní části textu mají velikost písma 12 bodů. Jednotlivé kapitoly, obsah, úvod, závěr, abstrakt a seznam literatury se začínají psát vždy na nové straně. V textu se používá standardní zarovnání podle okraje a řádkování 1,5. (5) Práce má standardní úpravu požadovanou příslušnou vysokou školou a má respektovat formální a citační kritéria i zásady odkazování na primární a sekundární literaturu podle obecných právních předpisů a požadavků příslušné školy. (6) Strany se číslují bez přerušení arabskými číslicemi. Čísla strany se uvádějí v dolní části, zpravidla na vnější straně listu stejným typem písma jako hlavní text. Čísla mají být zásadně stejně velká, případně o stupeň menší. Obálka se do stránkování nepočítá. Titulní list, prohlášení, abstrakt a obsah se počítají. Číslo stránky se nepíše na titulní list, čestné prohlášení, abstrakt s klíčovými slovy a obsah. (7) Názvy kapitol, podkapitol a závazných částí práce obsah, úvod, závěr, abstrakt, seznam literatury, přílohy při práci s PC v textovém editoru se píší zvětšeným (14, 16 bodovým) a tučným písmem. (8) Pravidla pro číslování jednotlivých kapitol stanoví příslušná technická norma. 19 Při číslování se používají arabské číslice. Hlavní kapitoly se číslují vzestupně od čísla 1. Hlavní kapitolu lze rozdělit na několik podkapitol, které se číslují též vzestupně. Mezi jednotlivé číslice označující podkapitoly se dávají tečky. Za samostatným číslem na první úrovni se nedává tečka. (9) Tabulky se v textu označují arabským pořadovým číslem a názvem, číslo a název se umísťují nad tabulku. (10) Číslo a název grafu/obrázku se dává pod graf nebo obrázek. Čl. 11 Citování v závěrečných pracích (1) Citace je zkrácené označení pramene, ze kterého je převzatá myšlenka. Citace umožňuje identifikovat publikaci, ze které autor převzal nebo podle které parafrázoval myšlenku. Označuje přesně umístění této myšlenky nebo výňatku ve zdrojové publikaci. (2) Při citování je důležitá etika citování i technika citování. Etika citování určuje způsob dodržování etické normy ve vztahu k cizím myšlenkám a výsledkům, kterou jsou obsažené v jiných dokumentech a v použité literatuře. Technika citování vyjadřuje, zda a jak (podle normy 20 ) autor spojuje místo v textu se záznamy o dokumentech, kterou jsou v seznamu bibliografických odkazů. (3) Při citování je třeba respektovat následující zásady: a) citát musí být uvedený přesně se všemi typografickými zvláštnostmi a vždy v uvozovkách, b) citát musí vyjadřovat ucelenou myšlenku a z původního textu se vybírá tak, aby nebyl narušený jeho skutečný význam. Před zvolením citátu musí být pečlivě posouzený předcházející a následující kontext celku, ze kterého byl citát vybraný, c) v případě překladu z cizího jazyka je třeba citát doplnit tím, že ho přeložil autor závěrečné práce. (4) Při zpracování závěrečných prací se používá i parafrázování myšlenek nebo odkazování na části publikace (text, grafy, tabulky aj.). Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o citát, daná část textu se neoznačuje uvozovkami, avšak odkaz na autora a příslušnou část díla se vždy uvádí. 19 STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 20 STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

8 (5) Citování elektronických dokumentů upravuje mezinárodní norma. 21 (6) Příklady citace jsou uvedené v příslušné literatuře. 22 Čl. 12 Odevzdání závěrečných prací (1) Přesné termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoví děkan v časovém harmonogramu příslušného akademického roku. Termín pro odevzdání prací není kratší než čtyři týdny před jejich obhajobou. (2) Ve stanoveném termínu pro odevzdání příslušného druhu závěrečných prací vloží student finální verzi závěrečné práce do informačního systému Evidence závěrečných prací prostřednictvím webové stránky knihovny Panevropské vysoké školy. (3) Práce se do systému vkládá jako elektronický textový soubor ve formátu doc nebo rtf. Elektronická verze závěrečné práce musí být identická s vytištěnou formou závěrečné práce. (4) Po vložení práce student vyplní a uloží formulář vkládání. Podrobný postup při vkládání závěrečných prací je zveřejněný na webové stránce knihovny Panevropské vysoké školy. (5) Po uložení formuláře student potvrdí upravit detaily a práci označí jako export. (6) Na závěr student vygeneruje a vytiskne licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních a potvrzení o odevzdaných souborech. (7) Závěrečné práce ve vytištěné formě se odevzdávají na příslušném ústavu. Student povinně odevzdává: a) dva exempláře závěrečné práce ve vytištěné formě, svázané v pevné vazbě (ne hřebenová) tak, aby se jednotlivé listy nedaly vyjímat, b) podepsanou licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních, c) potvrzení o odevzdaných souborech. (8) Odevzdání elektronické verze závěrečné práce a licenční smlouvy (nebo prohlášení o nezpřístupnění práce) jsou nutnými podmínkami k připuštění k její obhajobě. (9) Součástí odevzdání závěrečné práce je uzavření licenční smlouvy mezi autorem a vysokou školou. Za účelem ověření originality závěrečné práce musí být v licenční smlouvě uvedený mimo jiné i souhlas studenta k ověření její originality a to buď vysokou školou nebo jiným, předem neurčeným subjektem. Jestliže autor závěrečné práce nedá souhlas ke zpřístupnění díla, uzavře s vysokou školou smlouvu o zveřejnění anotace a abstraktů (popřípadě kontaktů na autora). Autor vyplní prohlášení autora závěrečné práce o nezpřístupnění a uvede důvody, pro které nedává souhlas se zpřístupněním díla. Odmítnout podepsat licenční smlouvu může autor i bez uvedení důvodu. O zveřejnění anotace bez zveřejnění celé závěrečné práce může požádat i vedoucí závěrečné práce nebo školitel s udáním důvodů. (10) Originalita závěrečné práce (míra shody textu práce s databází originálních textů) se posuzuje v centrálním registru závěrečných prací. Fakulta převezme výsledek kontroly originality díla a zpřístupní ho zkušební komisi k vyhodnocení. (11) Vedoucí ústavu, na němž si student vybral téma závěrečné práce, určí oponenta práce. (12) Ústav zabezpečuje doručení prací vedoucímu a oponentovi, určí termín odevzdání posudků tak, aby se student mohl nejméně tři dny před konáním závěrečné práce seznámit s posudky vedoucího a oponenta své práce. Čl. 13 Zpřístupnění práce a licenční smlouva o použití školního díla a prohlášení o nezpřístupnění díla (1) Autor závěrečné práce zpřístupňuje na základě vyplnění a podepsání licenční smlouvy o použití školního díla (dále jen licenční smlouva ). (2) Licenční smlouva o použití školního díla 23 je smlouva podle autorského zákona mezi autorem a vysokou školou, která upravuje způsob použití a zveřejnění závěrečné práce. (3) Po úspěšné obhajobě závěrečné práce podepisuje licenční smlouvu o použití školního díla děkan fakulty. (4) V licenční smlouvě o použití školního díla autor závěrečné práce určí stupeň zpřístupnění své práce (příloha č. 5). (5) Autor závěrečné práce se může rozhodnout poskytnout nulovou dostupnost elektronické verze závěrečné práce vyplněním formuláře (prohlášení o nezpřístupnění díla) (příloha č. 6). 21 STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 22 Např. Kuklička, Štefan Jak citovat a vytvářet seznamy bibliografických odkazů podle norem ISO 690 pro klasické a elektronické zdroje. Bratislava: STIMUL, 2002, 80 s., ISBN X až 44 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon)

9 (6) Jeden exemplář závěrečné práce uloží příslušný ústav do Knihovny Panevropské vysoké školy nejpozději do dvou měsíců od úspěšné obhajoby, a to s přiloženým abecedním seznamem všech úspěšně obhájených prací (příloha č. 7). V případě zbývajících vytištěných závěrečných prací je na rozhodnutí příslušného ústavu, jak s nimi naloží. Může je vrátit autorovi závěrečné práce nebo nabídnout výtisk vedoucímu práce či oponentovi závěrečné práce. (7) Knihovna Panevropské vysoké školy: a) provede bibliografickou registraci obhájených závěrečných prací, b) zpřístupňuje závěrečné práce v elektronické formě prostřednictvím veřejně přístupného elektronického katalogu v souladu s licenční smlouvou a vnitřními předpisy Panevropské vysoké školy, c) archivuje vytištěné nebo elektronické verze obhájených závěrečných prací vytvořených na vysoké škole. Čl. 14 Posudky závěrečných prací a jejich vypracování (1) Po zpracování závěrečné práce studentem vedoucí vypracuje její posudek. V hodnocení se vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti zvolené práce, jejímu obsahu, metodickým postupům, které byly zvolené při řešení problému, b) do jaké míry bylo naplněno zadání práce a které jeho požadavky byly při rozpracování zvlášť náročné, c) jaké nároky kladla práce na znalost literatury z příbuzných vědních oborů, d) zda odpovídá práce zadanému tématu a zda byly zadané úkoly splněny a též míra vlastního tvůrčího přístupu při zpracování zadaného tématu, e) k míře samostatnosti a aktivitě studenta při zpracovávání práce, f) k přístupu studenta ke zpracování a plnění úloh zadání závěrečné práce, g) do jaké míry dokázal student využít poznatky získané studiem odborné literatury a poznatky z praxe, h) zda student dokázal reagovat na připomínky vedoucího závěrečné práce, i) jak hodnotí dosažené výsledky zpracované práce, zejména z hlediska jejich přínosu pro budoucí (předpokládanou) profesi zpracovatele, j) jaké je metodické členění práce, její přehlednost, jazyková kultivovanost a formální úprava, k) v závěru svého hodnocení vedoucí souhrnně zhodnotí klady a nedostatky zpracované práce. (2) Oponent se v posudku vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti řešení obsahu tématu práce, b) ke splnění cíle, vhodnosti struktury obsahu závěrečné práce z hlediska zadaného tématu, c) ke kvalitě zvládnutí teoretických východisek, vhodnosti použitých metod a odborných termínů, kreativitě řešení, d) k osnově, logice skladby částí a celého textu, e) ke shodě, resp. souladu mezi názvem a obsahem práce, f) k odborné či teoretické úrovni řešení tématu, kvalitě a využití dostupné literatury a informačních zdrojů, výsledkům vlastního průzkumu (výzkumu), úrovni využití vědeckých metod poznání, g) k formálním náležitostem jazykové a odborné pojmové kvalitě, členění a úpravě textu, zařazeným tabulkám a grafům, jejich ztvárnění a funkčnosti, bibliografickým odkazům v textu, h) k odborně praktickému či teoretickému přínosu, využitelnosti apod., i) kladům a nedostatkům oponované práce. (3) V příslušné části formuláře pro hodnocení závěrečné práce vedoucí a oponent uvedou klasifikaci práce v souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy 24 (příloha č. 8). (4) Vedoucí a oponent závěrečné práce předloží posudky ve dvou vyhotoveních spolu s oponovanou prací na příslušný ústav ve stanoveném termínu. (5) V případě, že vedoucí hodnotí práci jako nevyhovující, student nemůže vykonat obhajobu závěrečné práce a musí práci ve stanoveném termínu přepracovat. (6) Jestliže oponent ve svém posudku hodnotí práci jako nevyhovující, vedoucí ústavu může rozhodnout o jejím připuštění k obhajobě. V opačném případě ji vrátí na přepracování. Čl. 15 Obhajoba závěrečný prací (1) Obhajoba závěrečné práce patří mezi státní zkoušky. (2) Návrh komisí pro obhajobu závěrečných prací předkládá děkanovi vedoucí příslušného ústavu. Děkan jmenuje 24 Čl. 16 odst. 9 Studijního řádu BVŠP

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické (Doplnění Studijního a zkušebního řádu MVŠO, čl. 20 Bakalářské práce) Verze: 1 Platnost od: 1. 9. 2012 Zpracoval: Schválil: Prorektorát pro studijní a pedagogické

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování A. Diplomové a bakalářské práce Zajištění na katedrách 1. Při zadání diplomové

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění B3-09/3-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-09/3-PR Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu:

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu: Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více