Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce"

Transkript

1 Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009

2 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací a kontroly jejich originality, jejich uchovávání a zpřístupňování. Směrnice se vztahuje na závěrečné práce studentů studujících první, druhý a třetí stupeň vysokoškolského studia v akreditovaných studijních programech na Fakultě práva Panevropské vysoké školy (dále jen fakulta ). Směrnice se přiměřeně vztahuje i na rigorózní práce a habilitační práce. 1 Čl. 2 Základní ustanovení (1) Závěrečná práce je podle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách ) součástí vysokoškolského studia podle každého studijního programu. Její obhajoba je součástí státní zkoušky 2 a je jednou z podmínek řádného ukončení studia. (2) Závěrečná práce je školní dílo vytvořené studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k vysoké škole. 3 (3) Autorem závěrečné práce je student fakulty. Závěrečná práce je samostatnou prací studenta. Děkan nebo jím pověřená osoba určí studentovi se zadáním závěrečné práce vedoucího závěrečné práce a školitele pro doktorský studijní program. V případě externího školitele pro doktorský studijní program může fakulta určit studentovi konzultanta ze zaměstnanců fakulty. (4) Závěrečné práce tvoří obligatorní součást státních zkoušek, jejichž náročnost odpovídá stupni studia a tím i předpokládanému rozsahu nabytých teoretických znalostí, osvojení metodologického instrumentária vědního oboru a v neposlední řadě i schopnosti jejich využívání při řešení konkrétních vědeckých a praktických problémů. (5) Autor závěrečné práce: a) vypracovává závěrečnou práci podle vnitřních předpisů vysoké školy, b) respektuje autorská práva a odpovídá za originalitu závěrečné práce, c) odevzdává závěrečnou práci v tištěné formě ve stanoveném počtu výtisků, d) odevzdává závěrečnou práci v elektronické formě a vyplňuje její analytický list prostřednictvím elektronického formuláře, e) odevzdává vysoké škole podepsanou licenční smlouvu nebo prohlášení autora o nezpřístupnění práce. Čl. 3 Druhy závěrečných a kvalifikačních prací (1) Závěrečnou prací při studiu podle bakalářského studijního programu je bakalářská práce. 4 V bakalářské práci student prokazuje způsobilost kvalifikovaně pracovat s pojmovým aparátem studijního oboru, schopnost tvořivě využívat široký okruh literárních a dalších informačních zdrojů, analyzovat, klasifikovat a systematizovat různá fakta, argumentovaně zdůvodňovat předkládané myšlenky, jakož i kultivovaně formulovat praktické závěry a doporučení. (2) Závěrečnou prací při studiu podle studijního programu druhého stupně je diplomová práce. 5 Diplomová práce je základní kvalifikační prací samostatně vypracovanou vysokoškolským studentem magisterského studia. V ní student prokazuje sice obdobné schopnosti jako při vypracovávání bakalářské práce, avšak s vyššími nároky na míru kreativity, rozsah a reprezentativnost využívaných informačních zdrojů, použité metodologické instrumentárium, způsob a přesvědčivost argumentace a v neposlední řadě i použité výrazové prostředky a rozsah pramenů včetně cizojazyčných zdrojů. Diplomová práce má být přínosem v konkrétním oboru. (3) Závěrečnou prací doktorského studijního programu jako studijního programu třetího stupně je disertační práce, jejíž obhajoba patří mezi podmínky řádného ukončení doktorského studia. 6 Student v disertační práci prokazuje schopnost a připravenost na samostatnou vědeckou práci v oblasti vědy a výzkumu. Základem disertační práce je vlastní výzkumná práce doktoranda. 1 Čl. 1 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02) 2 51 odst. 3 zákona o vysokých školách 3 5 odst. 12 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) 4 52 odst. 4 zákona o vysokých školách 5 53 odst. 4 zákona o vysokých školách 6 54 odst. 3 zákona o vysokých školách

3 (4) Kvalifikační prací je: a) rigorózní práce nebo b) habilitační práce. (5) Každá z uvedených prací musí být originální, vytvořená autorem při dodržení pravidel práce s informačními zdroji. (6) Závěrečné a kvalifikační práce nesmí porušovat autorské právo jiných autorů a nesmí mít charakter plagiátu. Autor práce je povinen citovat podle příslušné normy 7 použité informační zdroje. (7) Podmínky vypracování a posuzování závěrečných prací stanoví zejména následující předpisy: a) zákon o vysokých školách, b) autorský zákon, c) vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditním systému studia, d) Metodický pokyn MŠ SR 14/2009-R o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování, e) Studijní řád Panevropské vysoké školy. Čl. 4 Přidělení vedoucího práce a výběr tématu (1) Témata bakalářských a diplomových prací navrhují vedoucí ústavů a zveřejňuje je příslušný ústav elektronickou formou prostřednictvím webové stránky vždy v první polovině semestru, ve kterém jsou studenti povinni zvolit si téma své závěrečné práce. (2) V souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy si studenti prvního stupně (Bc.) zvolí témata závěrečných prací do konce 3. semestru jejich studia a studenti druhého stupně (Mgr.) si zvolí témata závěrečných prací do konce 1. semestru jejich studia. 8 (3) Studenti jsou povinni podat žádost písemně nebo elektronicky vedoucímu příslušného ústavu. Student může po dohodě s vedoucím ústavu navrhnout vlastní téma závěrečné práce, zejména v případě, že navazuje na jeho činnost ve studentské vědecké odborné činnosti, případně plyne z obsahu vykonávané práce jako pomocné vědecké síly na ústavu. (4) Při volbě tématu diplomové práce může vedoucí ústavu studentovi povolit stejný nebo podobný název jako u bakalářské práce. V tomto případě však diplomová práce musí být podstatně kvalitativně přepracovaná. Původní bakalářská práce může tvořit nejvýše 30 % diplomové práce. (5) Vedoucí ústavu, u kterého si student vybral téma závěrečné práce, určí studentovi vedoucího (tzv. vedoucího bakalářské práce, vedoucího diplomové práce) z profesorů, docentů, asistentů, odborných asistentů a vědeckých pracovníků školy nebo z odborníků z praxe. Témata závěrečných prací přidělená studentům a jména jejich vedoucích se zveřejňují elektronickou formou prostřednictvím webové stránky. (6) Student ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce zpracuje písemné zadání (příloha č. 1). (7) Vedoucí ústavu podepisuje zadání závěrečné práce až po jeho kompletním zpracování studentem s metodickou pomocí vedoucího práce. Svým podpisem vedoucí ústavu vyjadřuje souhlas s přijatou koncepcí řešení stanovené problematiky a její soulad s požadovanými standardy a záměry ústavu. (8) Změnu názvu práce nebo změnu školitele v rámci ústavu schvaluje vedoucí příslušného ústavu. Změnu, která se týká dvou ústavů, schvaluje děkan. Pověřený pracovník ústavu je povinen změny bezodkladně oznámit studijnímu oddělení. Čl. 5 Vedoucí závěrečné práce (1) Vedoucí práce má vzdělání nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň studia autora závěrečné práce (tj. vedoucí bakalářské práce má vzdělání druhého stupně a vedoucí diplomové práce má vzdělání třetího stupně). (2) Úkolem vedoucího je vhodnými metodami a prostředky řídit proces přípravy a zpracovávání závěrečné práce studentem. Student vypracovává závěrečnou práci samostatně, vedoucí mu poskytuje odborné rady při zpracování tématu a metodologicky jej usměrňuje. Pomáhá studentovi při orientaci v literatuře, posuzuje osnovu závěrečné práce, jakož i její jednotlivé části po stránce obsahové i formální. Pozitivním hodnocením dílčích úspěchů motivuje studenta k další činnosti. Upozorňuje ho na nedostatky, kterých se dopustil, a naznačuje cestu k jejich nápravě. Důležitou součástí vedení studenta je péče o dodržování časového harmonogramu zpracovávání práce. (3) Vzájemná spolupráce vedoucího se studentem začíná vstupním pohovorem. Vedoucí si v jeho průběhu doplní 7 STN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické odkazy 8 Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva

4 údaje, které dosud o studentovi získal. Zaměřuje se především na doplnění údajů o dosavadní praxi studenta, o jeho studijních zájmech a představách o naplnění tématu, které si vybral pro svou závěrečnou práci. V závěru vstupního pohovoru vedoucí odevzdá studentovi formulář Zadání závěrečné práce. (4) Frekvence schůzek studenta s vedoucím práce závisí na plnění úkolů a je vhodné, aby se dodržel průběžný pracovní formální i neformální vzájemný kontakt. (5) V procesu tvorby závěrečné práce vedoucí usměrňuje studenta k tomu, aby: a) samostatně prostudoval dostupnou literaturu a v práci rozpracoval základní problémy řešeného tématu b) se v souladu se zaměřením zvoleného tématu seznámil s praxí, s výsledky uskutečněných výzkumů apod. c) samostatně zpracoval získané podklady, posoudil je z hlediska vědního oboru a samostatně dospěl k dílčím závěrům a doporučením. (6) Při posuzování textu zpracovávaného studentem dbá vedoucí na respektování etiky vědecké práce. Vede ho zejména k tomu, aby uváděl myšlenky, které převzal od jiných autorů, pomocí příslušného odkazu. Vedoucí práce nesmí dopustit, aby student výsledky cizí práce vydával za vlastní. V průběhu zpracování závěrečné práce a především při jejím konečném posouzení má vedoucí morální odpovědnost za odbornou kvalitu odevzdané práce. (7) Po posouzení celé práce studenta doporučí vedoucí její další dopracování nebo dá souhlas k jejímu přepsání a odevzdání. Jestliže závěrečné práce nemá požadovanou kvalitu, nedoporučí ji k obhajobě. 9 (8) Před odevzdáním závěrečné práce je vhodná opětovná kontrola, zda má práce všechny předepsané náležitosti, tj. správně vypsaný titulní list, seznam literatury, osnovu, případné přílohy, na které se v textu práce odvolává. Závěrečná práce je autorským dílem studenta, proto za konečnou verzi zpracované a odevzdané závěrečné práce odpovídá po všech stránkách student. (9) Vedoucí usměrňuje studenta při přípravě na obhajobu závěrečné práce, zpracovávání úvodního slova a formulacích odpovědí na připomínky (otázky) oponenta. Čl. 6 Požadavky na závěrečné práce (1) Závěrečná práce se vypracovává zpravidla ve státní jazyce, v první osobě množného čísla v minulém čase. Se souhlasem děkana fakulty může být závěrečná práce napsaná a obhájená i v jiném než státním jazyce. V takovém případě je její součástí abstrakt ve státním jazyce. 10 Jestliže je závěrečná práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. 11 (2) Závěrečná práce musí být odevzdaná v tištěné podobě ve dvou exemplářích v pevné vazbě tak, aby se nedaly vkládat nebo odebírat jednotlivé listy. (3) Rozsah bakalářské práce je zpravidla 1,5-2 AH 12 (30 až 40 stran textu formátu A4). 13 (4) Rozsah diplomové práce je zpravidla 2,5-3,5 AH (50 až 70 stran textu formátu A4). 14 (5) Rozsah disertační práce je zpravidla 4-6 AH (80 až 120 stran textu formátu A4). 15 (6) Do rozsahu práce se počítají následující části textu: úvod, hlavní text, závěr, seznam bibliografických odkazů. Přílohy se nezapočítávají do rozsahu práce. (7) Závěrečná práce v přiměřeném rozsahu rozpracovává netriviální teoretický nebo praktický problém (resp. jeho část), který byl vygenerovaný potřebami praxe. Problém je formulovaný jazykem příslušného vědního oboru (studijního předmětu), je vymezený přesně, jednoznačně a v souladu s názvem závěrečné práce. Jsou prezentována teoretická východiska řešeného problému a též stručný popis použité metodiky vypracování závěrečné práce. Jsou navržena doporučení pro možné využití práce při dalším rozpracování tématu. Čl. 7 Formální náležitosti závěrečných prací (1) Závěrečná práce má mít standardní úpravu v souladu s mezinárodní normou Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva odst. 3 zákona o vysokých školách 11 Čl. 5 odst. 15 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02 12 Autorský arch měrná jednotka rozsahu autorského rukopisu obsahující 36 tisíc tiskových znaků, což představuje 20 strojových stran s 30 řádky po 60 úderech na straně. Pozn. Počet znaků se dá zpravidla zjistit ve vlastnostech dokumentu. 13 ( až znaků včetně mezer) 14 ( až 126 znaků včetně mezer) 15 ( až znaků včetně mezer)

5 (2) Závěrečná práce se zpracovává na základě šablony závěrečné práce. Šablona závěrečné práce je vzorový dokument, který slouží k unifikaci vzhledu závěrečných prací a k pomoci studentům při tvorbě práce. Šablona závěrečné práce je přístupná na webových stránkách fakulty v části Formuláře. (3) Na základě všeobecně akceptovaných požadavků a zásad se závěrečná práce člení na: a) úvodní část, b) hlavní textovou část, c) přílohy (nepovinné), d) závěrečnou část (nepovinné). Čl. 8 Úvodní část závěrečné práce (1) Úvodní část závěrečné práce obsahuje tyto položky v daném pořadí: a) obal, b) titulní list, c) zadání závěrečné práce, d) poděkování (nepovinné), e) abstrakt ve státním jazyce, f) abstrakt v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce, g) obsah, h) seznam ilustrací a seznam tabulek (nepovinné), i) seznam zkratek a značek (v technických a přírodovědních oborech povinné), j) slovník (nepovinné). (2) Obal závěrečné práce (příloha č. 2) obsahuje: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce, jestliže se použil (nepovinné) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) rok vydání práce. Obal závěrečné práce se vyhotovuje z tvrdých desek černé barvy a nápisy jsou tištěné zlatou barvou. (3) Titulní list obsahuje úplnou informaci o práci (příloha č. 3) ve struktuře: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce (jestliže se použil) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) studijní program, h) číslo a název studijního oboru, i) jméno, příjmení a tituly školitele, j) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, k) školící pracoviště, l) místo a rok vydání práce. (4) Zadání závěrečné práce (dále jen zadání ) je dokument, kterým vysoká škola stanoví studentovi studijní povinnosti v souvislosti s vypracováním závěrečné práce. Zadání zpravidla obsahuje: a) typ závěrečné práce, b) název závěrečné práce, c) jméno, příjmení a tituly autora práce, d) jméno, příjmení a tituly školitele, e) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, f) školící pracoviště, g) jméno, příjmení a tituly vedoucího pracoviště, h) anotace závěrečné práce, i) jazyk, ve kterém se práce vypracovává, j) datum schválení zadání. 16 ISO 7144:1986 Documentation. Presentation of theses and similar documents

6 (5) Abstrakt je zkrácené, přesné vyjádření obsahu dokumentu bez přidané interpretace nebo kritiky a to bez ohledu na to, kdo je autorem abstraktu. Abstrakt se vypracovává ve státním jazyce a též i v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce. Abstrakt obsahuje informaci o cílech práce, její stručný obsah a v závěru abstraktu se charakterizuje splnění cíle, výsledky a význam celé práce. Součástí abstraktu je 3 5 klíčových slov. Abstrakt se píše jako souvislý text a jeho rozsah je zpravidla 100 až 500 slov. Náležitosti abstraktu stanoví příslušná technická norma. 17 Jestliže není možné abstrakt v cizím jazyce umístit na jedné straně se slovenským abstraktem, je třeba umístit ho na samostatnou stránku (cizojazyčný abstrakt není možné dělit a uvádět na dvou stránkách). (6) Klíčová slova jsou jednoslovné nebo víceslovné termíny, které se v práci uvádějí a který charakterizují věcný obsah práce. (7) V obsahu se uvádějí názvy hlavních kapitol a podkapitol práce s čísly stránek a seznam příloh. 18 Čl. 9 Hlavní textová část (1) Hlavní textovou část závěrečné práce tvoří: a) úvod, b) stať, c) závěr, d) resumé (povinné jen v případě, že je práce vypracovaná v jiném než státním jazyce), e) seznam použité literatury. (2) V úvodu autor stručně a výstižně charakterizuje stav poznání nebo praxi v oblasti, která je předmětem závěrečné práce, a seznamuje čtenáře s významem, cíli a záměry práce. Autor v úvodu zdůrazní, proč je práce důležitá a proč se rozhodl zpracovat dané téma. (3) Stať je hlavní část práce a její členění je určené typem práce. Zpravidla se skládá z logicky navazujících kapitol a podkapitol, jejichž rozpracování zabezpečuje postupné pronikání do podstaty daného tématu v jejích souvislostech a vztazích. Ve vědeckých a odborných pracích má jádro zpravidla tyto hlavní části: a) současný stav řešené problematiky doma a v zahraničí, b) cíl práce, c) metodika práce a metody zkoumání, d) výsledky práce, e) diskuse. (4) V části současný stav řešené problematiky autor uvádí dostupné informace a poznatky týkající se daného tématu. Zdrojem pro zpracování jsou aktuálně publikované práce domácích a zahraničních autorů. Podíl této části práce má tvořit přibližné 30 % práce. (5) Cíl práce jasně, výstižně a přesně charakterizuje předmět řešení. Součástí jsou i rozpracované dílčí cíle, které podmiňují dosažení hlavního cíle. (6) Metodika práce a metody zkoumání obsahuje: a) charakteristiku objektu zkoumání, b) pracovní postupy, c) způsob získávání údajů a jejich zdrojů, d) použité metody vyhodnocení a interpretace výsledků, e) statistické metody. (7) Výsledky práce a diskuse jsou nejvýznamnější části závěrečné práce. Výsledky (vlastní postoje nebo vlastní řešení věcných problémů), ke kterým autor dospěl, se musí logicky uspořádat a při popisování se musí dostatečně zhodnotit. Zároveň se komentují všechny skutečnosti a poznatky v konfrontaci s výsledky jiných autorů. Jestliže je to vhodné, výsledky práce a diskuse mohou tvořit i jednu samostatnou část a společně tvoří zpravidla 30 až 40 % závěrečné práce. (8) V závěru práce autor stručně shrne dosažené výsledky ve vztahu ke stanoveným cílům, základní poznatky a jejich význam pro praxi, případně pro svou budoucí profesi. Závěr může obsahovat i naznačení dalších teoretických a praktických problémů, které souvisí s tématem práce a které se objevily v průběhu jejího zpracování. (9) Jestliže je závěrečné práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. (10) Seznam použité literatury obsahuje úplný seznam bibliografických odkazů. Rozsah této části je daný množstvím použitých literárních zdrojů, které musí korespondovat s citacemi použitými v textu (příloha č.4). 17 STN ISO 214 (STN ): 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci 18 Katuščák, Dušan Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: STIMUL, s

7 Čl. 10 Úprava závěrečných prací (1) Úprava závěrečné práce zahrnuje: formu, písmo, papír, okraje, formát, rozsah, řádkování, velikost písma, číslování stránek a částí. (2) Formální úprava prací vychází ze standardů: a) STN : 1999, Pravidla psaní a úpravy písemností, b) STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů, c) STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, d) STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, e) STN ISO 214: 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci. (3) Závěrečná práce se píše na normalizovaný formát bílého neprůhledného papíru A4 (210 x 297 mm) na jedné straně. Text se umísťuje tak, aby na levé straně byl okraj 3,5 cm, na pravé straně 1,5 cm. Vzdálenost textu je od horního i dolního okraje listu 2,5 cm včetně odkazů pod čarou. (4) Základní části textu mají velikost písma 12 bodů. Jednotlivé kapitoly, obsah, úvod, závěr, abstrakt a seznam literatury se začínají psát vždy na nové straně. V textu se používá standardní zarovnání podle okraje a řádkování 1,5. (5) Práce má standardní úpravu požadovanou příslušnou vysokou školou a má respektovat formální a citační kritéria i zásady odkazování na primární a sekundární literaturu podle obecných právních předpisů a požadavků příslušné školy. (6) Strany se číslují bez přerušení arabskými číslicemi. Čísla strany se uvádějí v dolní části, zpravidla na vnější straně listu stejným typem písma jako hlavní text. Čísla mají být zásadně stejně velká, případně o stupeň menší. Obálka se do stránkování nepočítá. Titulní list, prohlášení, abstrakt a obsah se počítají. Číslo stránky se nepíše na titulní list, čestné prohlášení, abstrakt s klíčovými slovy a obsah. (7) Názvy kapitol, podkapitol a závazných částí práce obsah, úvod, závěr, abstrakt, seznam literatury, přílohy při práci s PC v textovém editoru se píší zvětšeným (14, 16 bodovým) a tučným písmem. (8) Pravidla pro číslování jednotlivých kapitol stanoví příslušná technická norma. 19 Při číslování se používají arabské číslice. Hlavní kapitoly se číslují vzestupně od čísla 1. Hlavní kapitolu lze rozdělit na několik podkapitol, které se číslují též vzestupně. Mezi jednotlivé číslice označující podkapitoly se dávají tečky. Za samostatným číslem na první úrovni se nedává tečka. (9) Tabulky se v textu označují arabským pořadovým číslem a názvem, číslo a název se umísťují nad tabulku. (10) Číslo a název grafu/obrázku se dává pod graf nebo obrázek. Čl. 11 Citování v závěrečných pracích (1) Citace je zkrácené označení pramene, ze kterého je převzatá myšlenka. Citace umožňuje identifikovat publikaci, ze které autor převzal nebo podle které parafrázoval myšlenku. Označuje přesně umístění této myšlenky nebo výňatku ve zdrojové publikaci. (2) Při citování je důležitá etika citování i technika citování. Etika citování určuje způsob dodržování etické normy ve vztahu k cizím myšlenkám a výsledkům, kterou jsou obsažené v jiných dokumentech a v použité literatuře. Technika citování vyjadřuje, zda a jak (podle normy 20 ) autor spojuje místo v textu se záznamy o dokumentech, kterou jsou v seznamu bibliografických odkazů. (3) Při citování je třeba respektovat následující zásady: a) citát musí být uvedený přesně se všemi typografickými zvláštnostmi a vždy v uvozovkách, b) citát musí vyjadřovat ucelenou myšlenku a z původního textu se vybírá tak, aby nebyl narušený jeho skutečný význam. Před zvolením citátu musí být pečlivě posouzený předcházející a následující kontext celku, ze kterého byl citát vybraný, c) v případě překladu z cizího jazyka je třeba citát doplnit tím, že ho přeložil autor závěrečné práce. (4) Při zpracování závěrečných prací se používá i parafrázování myšlenek nebo odkazování na části publikace (text, grafy, tabulky aj.). Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o citát, daná část textu se neoznačuje uvozovkami, avšak odkaz na autora a příslušnou část díla se vždy uvádí. 19 STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 20 STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

8 (5) Citování elektronických dokumentů upravuje mezinárodní norma. 21 (6) Příklady citace jsou uvedené v příslušné literatuře. 22 Čl. 12 Odevzdání závěrečných prací (1) Přesné termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoví děkan v časovém harmonogramu příslušného akademického roku. Termín pro odevzdání prací není kratší než čtyři týdny před jejich obhajobou. (2) Ve stanoveném termínu pro odevzdání příslušného druhu závěrečných prací vloží student finální verzi závěrečné práce do informačního systému Evidence závěrečných prací prostřednictvím webové stránky knihovny Panevropské vysoké školy. (3) Práce se do systému vkládá jako elektronický textový soubor ve formátu doc nebo rtf. Elektronická verze závěrečné práce musí být identická s vytištěnou formou závěrečné práce. (4) Po vložení práce student vyplní a uloží formulář vkládání. Podrobný postup při vkládání závěrečných prací je zveřejněný na webové stránce knihovny Panevropské vysoké školy. (5) Po uložení formuláře student potvrdí upravit detaily a práci označí jako export. (6) Na závěr student vygeneruje a vytiskne licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních a potvrzení o odevzdaných souborech. (7) Závěrečné práce ve vytištěné formě se odevzdávají na příslušném ústavu. Student povinně odevzdává: a) dva exempláře závěrečné práce ve vytištěné formě, svázané v pevné vazbě (ne hřebenová) tak, aby se jednotlivé listy nedaly vyjímat, b) podepsanou licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních, c) potvrzení o odevzdaných souborech. (8) Odevzdání elektronické verze závěrečné práce a licenční smlouvy (nebo prohlášení o nezpřístupnění práce) jsou nutnými podmínkami k připuštění k její obhajobě. (9) Součástí odevzdání závěrečné práce je uzavření licenční smlouvy mezi autorem a vysokou školou. Za účelem ověření originality závěrečné práce musí být v licenční smlouvě uvedený mimo jiné i souhlas studenta k ověření její originality a to buď vysokou školou nebo jiným, předem neurčeným subjektem. Jestliže autor závěrečné práce nedá souhlas ke zpřístupnění díla, uzavře s vysokou školou smlouvu o zveřejnění anotace a abstraktů (popřípadě kontaktů na autora). Autor vyplní prohlášení autora závěrečné práce o nezpřístupnění a uvede důvody, pro které nedává souhlas se zpřístupněním díla. Odmítnout podepsat licenční smlouvu může autor i bez uvedení důvodu. O zveřejnění anotace bez zveřejnění celé závěrečné práce může požádat i vedoucí závěrečné práce nebo školitel s udáním důvodů. (10) Originalita závěrečné práce (míra shody textu práce s databází originálních textů) se posuzuje v centrálním registru závěrečných prací. Fakulta převezme výsledek kontroly originality díla a zpřístupní ho zkušební komisi k vyhodnocení. (11) Vedoucí ústavu, na němž si student vybral téma závěrečné práce, určí oponenta práce. (12) Ústav zabezpečuje doručení prací vedoucímu a oponentovi, určí termín odevzdání posudků tak, aby se student mohl nejméně tři dny před konáním závěrečné práce seznámit s posudky vedoucího a oponenta své práce. Čl. 13 Zpřístupnění práce a licenční smlouva o použití školního díla a prohlášení o nezpřístupnění díla (1) Autor závěrečné práce zpřístupňuje na základě vyplnění a podepsání licenční smlouvy o použití školního díla (dále jen licenční smlouva ). (2) Licenční smlouva o použití školního díla 23 je smlouva podle autorského zákona mezi autorem a vysokou školou, která upravuje způsob použití a zveřejnění závěrečné práce. (3) Po úspěšné obhajobě závěrečné práce podepisuje licenční smlouvu o použití školního díla děkan fakulty. (4) V licenční smlouvě o použití školního díla autor závěrečné práce určí stupeň zpřístupnění své práce (příloha č. 5). (5) Autor závěrečné práce se může rozhodnout poskytnout nulovou dostupnost elektronické verze závěrečné práce vyplněním formuláře (prohlášení o nezpřístupnění díla) (příloha č. 6). 21 STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 22 Např. Kuklička, Štefan Jak citovat a vytvářet seznamy bibliografických odkazů podle norem ISO 690 pro klasické a elektronické zdroje. Bratislava: STIMUL, 2002, 80 s., ISBN X až 44 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon)

9 (6) Jeden exemplář závěrečné práce uloží příslušný ústav do Knihovny Panevropské vysoké školy nejpozději do dvou měsíců od úspěšné obhajoby, a to s přiloženým abecedním seznamem všech úspěšně obhájených prací (příloha č. 7). V případě zbývajících vytištěných závěrečných prací je na rozhodnutí příslušného ústavu, jak s nimi naloží. Může je vrátit autorovi závěrečné práce nebo nabídnout výtisk vedoucímu práce či oponentovi závěrečné práce. (7) Knihovna Panevropské vysoké školy: a) provede bibliografickou registraci obhájených závěrečných prací, b) zpřístupňuje závěrečné práce v elektronické formě prostřednictvím veřejně přístupného elektronického katalogu v souladu s licenční smlouvou a vnitřními předpisy Panevropské vysoké školy, c) archivuje vytištěné nebo elektronické verze obhájených závěrečných prací vytvořených na vysoké škole. Čl. 14 Posudky závěrečných prací a jejich vypracování (1) Po zpracování závěrečné práce studentem vedoucí vypracuje její posudek. V hodnocení se vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti zvolené práce, jejímu obsahu, metodickým postupům, které byly zvolené při řešení problému, b) do jaké míry bylo naplněno zadání práce a které jeho požadavky byly při rozpracování zvlášť náročné, c) jaké nároky kladla práce na znalost literatury z příbuzných vědních oborů, d) zda odpovídá práce zadanému tématu a zda byly zadané úkoly splněny a též míra vlastního tvůrčího přístupu při zpracování zadaného tématu, e) k míře samostatnosti a aktivitě studenta při zpracovávání práce, f) k přístupu studenta ke zpracování a plnění úloh zadání závěrečné práce, g) do jaké míry dokázal student využít poznatky získané studiem odborné literatury a poznatky z praxe, h) zda student dokázal reagovat na připomínky vedoucího závěrečné práce, i) jak hodnotí dosažené výsledky zpracované práce, zejména z hlediska jejich přínosu pro budoucí (předpokládanou) profesi zpracovatele, j) jaké je metodické členění práce, její přehlednost, jazyková kultivovanost a formální úprava, k) v závěru svého hodnocení vedoucí souhrnně zhodnotí klady a nedostatky zpracované práce. (2) Oponent se v posudku vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti řešení obsahu tématu práce, b) ke splnění cíle, vhodnosti struktury obsahu závěrečné práce z hlediska zadaného tématu, c) ke kvalitě zvládnutí teoretických východisek, vhodnosti použitých metod a odborných termínů, kreativitě řešení, d) k osnově, logice skladby částí a celého textu, e) ke shodě, resp. souladu mezi názvem a obsahem práce, f) k odborné či teoretické úrovni řešení tématu, kvalitě a využití dostupné literatury a informačních zdrojů, výsledkům vlastního průzkumu (výzkumu), úrovni využití vědeckých metod poznání, g) k formálním náležitostem jazykové a odborné pojmové kvalitě, členění a úpravě textu, zařazeným tabulkám a grafům, jejich ztvárnění a funkčnosti, bibliografickým odkazům v textu, h) k odborně praktickému či teoretickému přínosu, využitelnosti apod., i) kladům a nedostatkům oponované práce. (3) V příslušné části formuláře pro hodnocení závěrečné práce vedoucí a oponent uvedou klasifikaci práce v souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy 24 (příloha č. 8). (4) Vedoucí a oponent závěrečné práce předloží posudky ve dvou vyhotoveních spolu s oponovanou prací na příslušný ústav ve stanoveném termínu. (5) V případě, že vedoucí hodnotí práci jako nevyhovující, student nemůže vykonat obhajobu závěrečné práce a musí práci ve stanoveném termínu přepracovat. (6) Jestliže oponent ve svém posudku hodnotí práci jako nevyhovující, vedoucí ústavu může rozhodnout o jejím připuštění k obhajobě. V opačném případě ji vrátí na přepracování. Čl. 15 Obhajoba závěrečný prací (1) Obhajoba závěrečné práce patří mezi státní zkoušky. (2) Návrh komisí pro obhajobu závěrečných prací předkládá děkanovi vedoucí příslušného ústavu. Děkan jmenuje 24 Čl. 16 odst. 9 Studijního řádu BVŠP

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014. Část I. Všeobecné ustanovení. Čl.

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014. Část I. Všeobecné ustanovení. Čl. Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014 Opatření děkana č. 12/2014 upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování Ve

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 1 0 ČJ. 9633 /2010 Zpracoval: děkanka

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více