Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce"

Transkript

1 Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009

2 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací a kontroly jejich originality, jejich uchovávání a zpřístupňování. Směrnice se vztahuje na závěrečné práce studentů studujících první, druhý a třetí stupeň vysokoškolského studia v akreditovaných studijních programech na Fakultě práva Panevropské vysoké školy (dále jen fakulta ). Směrnice se přiměřeně vztahuje i na rigorózní práce a habilitační práce. 1 Čl. 2 Základní ustanovení (1) Závěrečná práce je podle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách ) součástí vysokoškolského studia podle každého studijního programu. Její obhajoba je součástí státní zkoušky 2 a je jednou z podmínek řádného ukončení studia. (2) Závěrečná práce je školní dílo vytvořené studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k vysoké škole. 3 (3) Autorem závěrečné práce je student fakulty. Závěrečná práce je samostatnou prací studenta. Děkan nebo jím pověřená osoba určí studentovi se zadáním závěrečné práce vedoucího závěrečné práce a školitele pro doktorský studijní program. V případě externího školitele pro doktorský studijní program může fakulta určit studentovi konzultanta ze zaměstnanců fakulty. (4) Závěrečné práce tvoří obligatorní součást státních zkoušek, jejichž náročnost odpovídá stupni studia a tím i předpokládanému rozsahu nabytých teoretických znalostí, osvojení metodologického instrumentária vědního oboru a v neposlední řadě i schopnosti jejich využívání při řešení konkrétních vědeckých a praktických problémů. (5) Autor závěrečné práce: a) vypracovává závěrečnou práci podle vnitřních předpisů vysoké školy, b) respektuje autorská práva a odpovídá za originalitu závěrečné práce, c) odevzdává závěrečnou práci v tištěné formě ve stanoveném počtu výtisků, d) odevzdává závěrečnou práci v elektronické formě a vyplňuje její analytický list prostřednictvím elektronického formuláře, e) odevzdává vysoké škole podepsanou licenční smlouvu nebo prohlášení autora o nezpřístupnění práce. Čl. 3 Druhy závěrečných a kvalifikačních prací (1) Závěrečnou prací při studiu podle bakalářského studijního programu je bakalářská práce. 4 V bakalářské práci student prokazuje způsobilost kvalifikovaně pracovat s pojmovým aparátem studijního oboru, schopnost tvořivě využívat široký okruh literárních a dalších informačních zdrojů, analyzovat, klasifikovat a systematizovat různá fakta, argumentovaně zdůvodňovat předkládané myšlenky, jakož i kultivovaně formulovat praktické závěry a doporučení. (2) Závěrečnou prací při studiu podle studijního programu druhého stupně je diplomová práce. 5 Diplomová práce je základní kvalifikační prací samostatně vypracovanou vysokoškolským studentem magisterského studia. V ní student prokazuje sice obdobné schopnosti jako při vypracovávání bakalářské práce, avšak s vyššími nároky na míru kreativity, rozsah a reprezentativnost využívaných informačních zdrojů, použité metodologické instrumentárium, způsob a přesvědčivost argumentace a v neposlední řadě i použité výrazové prostředky a rozsah pramenů včetně cizojazyčných zdrojů. Diplomová práce má být přínosem v konkrétním oboru. (3) Závěrečnou prací doktorského studijního programu jako studijního programu třetího stupně je disertační práce, jejíž obhajoba patří mezi podmínky řádného ukončení doktorského studia. 6 Student v disertační práci prokazuje schopnost a připravenost na samostatnou vědeckou práci v oblasti vědy a výzkumu. Základem disertační práce je vlastní výzkumná práce doktoranda. 1 Čl. 1 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02) 2 51 odst. 3 zákona o vysokých školách 3 5 odst. 12 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) 4 52 odst. 4 zákona o vysokých školách 5 53 odst. 4 zákona o vysokých školách 6 54 odst. 3 zákona o vysokých školách

3 (4) Kvalifikační prací je: a) rigorózní práce nebo b) habilitační práce. (5) Každá z uvedených prací musí být originální, vytvořená autorem při dodržení pravidel práce s informačními zdroji. (6) Závěrečné a kvalifikační práce nesmí porušovat autorské právo jiných autorů a nesmí mít charakter plagiátu. Autor práce je povinen citovat podle příslušné normy 7 použité informační zdroje. (7) Podmínky vypracování a posuzování závěrečných prací stanoví zejména následující předpisy: a) zákon o vysokých školách, b) autorský zákon, c) vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditním systému studia, d) Metodický pokyn MŠ SR 14/2009-R o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování, e) Studijní řád Panevropské vysoké školy. Čl. 4 Přidělení vedoucího práce a výběr tématu (1) Témata bakalářských a diplomových prací navrhují vedoucí ústavů a zveřejňuje je příslušný ústav elektronickou formou prostřednictvím webové stránky vždy v první polovině semestru, ve kterém jsou studenti povinni zvolit si téma své závěrečné práce. (2) V souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy si studenti prvního stupně (Bc.) zvolí témata závěrečných prací do konce 3. semestru jejich studia a studenti druhého stupně (Mgr.) si zvolí témata závěrečných prací do konce 1. semestru jejich studia. 8 (3) Studenti jsou povinni podat žádost písemně nebo elektronicky vedoucímu příslušného ústavu. Student může po dohodě s vedoucím ústavu navrhnout vlastní téma závěrečné práce, zejména v případě, že navazuje na jeho činnost ve studentské vědecké odborné činnosti, případně plyne z obsahu vykonávané práce jako pomocné vědecké síly na ústavu. (4) Při volbě tématu diplomové práce může vedoucí ústavu studentovi povolit stejný nebo podobný název jako u bakalářské práce. V tomto případě však diplomová práce musí být podstatně kvalitativně přepracovaná. Původní bakalářská práce může tvořit nejvýše 30 % diplomové práce. (5) Vedoucí ústavu, u kterého si student vybral téma závěrečné práce, určí studentovi vedoucího (tzv. vedoucího bakalářské práce, vedoucího diplomové práce) z profesorů, docentů, asistentů, odborných asistentů a vědeckých pracovníků školy nebo z odborníků z praxe. Témata závěrečných prací přidělená studentům a jména jejich vedoucích se zveřejňují elektronickou formou prostřednictvím webové stránky. (6) Student ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce zpracuje písemné zadání (příloha č. 1). (7) Vedoucí ústavu podepisuje zadání závěrečné práce až po jeho kompletním zpracování studentem s metodickou pomocí vedoucího práce. Svým podpisem vedoucí ústavu vyjadřuje souhlas s přijatou koncepcí řešení stanovené problematiky a její soulad s požadovanými standardy a záměry ústavu. (8) Změnu názvu práce nebo změnu školitele v rámci ústavu schvaluje vedoucí příslušného ústavu. Změnu, která se týká dvou ústavů, schvaluje děkan. Pověřený pracovník ústavu je povinen změny bezodkladně oznámit studijnímu oddělení. Čl. 5 Vedoucí závěrečné práce (1) Vedoucí práce má vzdělání nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň studia autora závěrečné práce (tj. vedoucí bakalářské práce má vzdělání druhého stupně a vedoucí diplomové práce má vzdělání třetího stupně). (2) Úkolem vedoucího je vhodnými metodami a prostředky řídit proces přípravy a zpracovávání závěrečné práce studentem. Student vypracovává závěrečnou práci samostatně, vedoucí mu poskytuje odborné rady při zpracování tématu a metodologicky jej usměrňuje. Pomáhá studentovi při orientaci v literatuře, posuzuje osnovu závěrečné práce, jakož i její jednotlivé části po stránce obsahové i formální. Pozitivním hodnocením dílčích úspěchů motivuje studenta k další činnosti. Upozorňuje ho na nedostatky, kterých se dopustil, a naznačuje cestu k jejich nápravě. Důležitou součástí vedení studenta je péče o dodržování časového harmonogramu zpracovávání práce. (3) Vzájemná spolupráce vedoucího se studentem začíná vstupním pohovorem. Vedoucí si v jeho průběhu doplní 7 STN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické odkazy 8 Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva

4 údaje, které dosud o studentovi získal. Zaměřuje se především na doplnění údajů o dosavadní praxi studenta, o jeho studijních zájmech a představách o naplnění tématu, které si vybral pro svou závěrečnou práci. V závěru vstupního pohovoru vedoucí odevzdá studentovi formulář Zadání závěrečné práce. (4) Frekvence schůzek studenta s vedoucím práce závisí na plnění úkolů a je vhodné, aby se dodržel průběžný pracovní formální i neformální vzájemný kontakt. (5) V procesu tvorby závěrečné práce vedoucí usměrňuje studenta k tomu, aby: a) samostatně prostudoval dostupnou literaturu a v práci rozpracoval základní problémy řešeného tématu b) se v souladu se zaměřením zvoleného tématu seznámil s praxí, s výsledky uskutečněných výzkumů apod. c) samostatně zpracoval získané podklady, posoudil je z hlediska vědního oboru a samostatně dospěl k dílčím závěrům a doporučením. (6) Při posuzování textu zpracovávaného studentem dbá vedoucí na respektování etiky vědecké práce. Vede ho zejména k tomu, aby uváděl myšlenky, které převzal od jiných autorů, pomocí příslušného odkazu. Vedoucí práce nesmí dopustit, aby student výsledky cizí práce vydával za vlastní. V průběhu zpracování závěrečné práce a především při jejím konečném posouzení má vedoucí morální odpovědnost za odbornou kvalitu odevzdané práce. (7) Po posouzení celé práce studenta doporučí vedoucí její další dopracování nebo dá souhlas k jejímu přepsání a odevzdání. Jestliže závěrečné práce nemá požadovanou kvalitu, nedoporučí ji k obhajobě. 9 (8) Před odevzdáním závěrečné práce je vhodná opětovná kontrola, zda má práce všechny předepsané náležitosti, tj. správně vypsaný titulní list, seznam literatury, osnovu, případné přílohy, na které se v textu práce odvolává. Závěrečná práce je autorským dílem studenta, proto za konečnou verzi zpracované a odevzdané závěrečné práce odpovídá po všech stránkách student. (9) Vedoucí usměrňuje studenta při přípravě na obhajobu závěrečné práce, zpracovávání úvodního slova a formulacích odpovědí na připomínky (otázky) oponenta. Čl. 6 Požadavky na závěrečné práce (1) Závěrečná práce se vypracovává zpravidla ve státní jazyce, v první osobě množného čísla v minulém čase. Se souhlasem děkana fakulty může být závěrečná práce napsaná a obhájená i v jiném než státním jazyce. V takovém případě je její součástí abstrakt ve státním jazyce. 10 Jestliže je závěrečná práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. 11 (2) Závěrečná práce musí být odevzdaná v tištěné podobě ve dvou exemplářích v pevné vazbě tak, aby se nedaly vkládat nebo odebírat jednotlivé listy. (3) Rozsah bakalářské práce je zpravidla 1,5-2 AH 12 (30 až 40 stran textu formátu A4). 13 (4) Rozsah diplomové práce je zpravidla 2,5-3,5 AH (50 až 70 stran textu formátu A4). 14 (5) Rozsah disertační práce je zpravidla 4-6 AH (80 až 120 stran textu formátu A4). 15 (6) Do rozsahu práce se počítají následující části textu: úvod, hlavní text, závěr, seznam bibliografických odkazů. Přílohy se nezapočítávají do rozsahu práce. (7) Závěrečná práce v přiměřeném rozsahu rozpracovává netriviální teoretický nebo praktický problém (resp. jeho část), který byl vygenerovaný potřebami praxe. Problém je formulovaný jazykem příslušného vědního oboru (studijního předmětu), je vymezený přesně, jednoznačně a v souladu s názvem závěrečné práce. Jsou prezentována teoretická východiska řešeného problému a též stručný popis použité metodiky vypracování závěrečné práce. Jsou navržena doporučení pro možné využití práce při dalším rozpracování tématu. Čl. 7 Formální náležitosti závěrečných prací (1) Závěrečná práce má mít standardní úpravu v souladu s mezinárodní normou Čl. 17 odst. 2 Studijního řádu Bratislavské vysoké školy práva odst. 3 zákona o vysokých školách 11 Čl. 5 odst. 15 Metodického pokynu Ministerstva školství SR č. 14/2009-R ze dne 27. září 2009 o náležitostech závěrečných prací, jejich bibliografické registraci, kontrole originality, uchovávání a zpřístupňování č. CD / :02 12 Autorský arch měrná jednotka rozsahu autorského rukopisu obsahující 36 tisíc tiskových znaků, což představuje 20 strojových stran s 30 řádky po 60 úderech na straně. Pozn. Počet znaků se dá zpravidla zjistit ve vlastnostech dokumentu. 13 ( až znaků včetně mezer) 14 ( až 126 znaků včetně mezer) 15 ( až znaků včetně mezer)

5 (2) Závěrečná práce se zpracovává na základě šablony závěrečné práce. Šablona závěrečné práce je vzorový dokument, který slouží k unifikaci vzhledu závěrečných prací a k pomoci studentům při tvorbě práce. Šablona závěrečné práce je přístupná na webových stránkách fakulty v části Formuláře. (3) Na základě všeobecně akceptovaných požadavků a zásad se závěrečná práce člení na: a) úvodní část, b) hlavní textovou část, c) přílohy (nepovinné), d) závěrečnou část (nepovinné). Čl. 8 Úvodní část závěrečné práce (1) Úvodní část závěrečné práce obsahuje tyto položky v daném pořadí: a) obal, b) titulní list, c) zadání závěrečné práce, d) poděkování (nepovinné), e) abstrakt ve státním jazyce, f) abstrakt v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce, g) obsah, h) seznam ilustrací a seznam tabulek (nepovinné), i) seznam zkratek a značek (v technických a přírodovědních oborech povinné), j) slovník (nepovinné). (2) Obal závěrečné práce (příloha č. 2) obsahuje: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce, jestliže se použil (nepovinné) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) rok vydání práce. Obal závěrečné práce se vyhotovuje z tvrdých desek černé barvy a nápisy jsou tištěné zlatou barvou. (3) Titulní list obsahuje úplnou informaci o práci (příloha č. 3) ve struktuře: a) název vysoké školy, b) název fakulty, na které je student zapsaný, c) název práce a podnázev práce (jestliže se použil) d) typ závěrečné práce (bakalářská, diplomová, disertační) e) jméno, příjmení a tituly autora práce, f) kód (evidenční číslo), g) studijní program, h) číslo a název studijního oboru, i) jméno, příjmení a tituly školitele, j) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, k) školící pracoviště, l) místo a rok vydání práce. (4) Zadání závěrečné práce (dále jen zadání ) je dokument, kterým vysoká škola stanoví studentovi studijní povinnosti v souvislosti s vypracováním závěrečné práce. Zadání zpravidla obsahuje: a) typ závěrečné práce, b) název závěrečné práce, c) jméno, příjmení a tituly autora práce, d) jméno, příjmení a tituly školitele, e) v případě externího školitele jméno, příjmení a tituly konzultanta, f) školící pracoviště, g) jméno, příjmení a tituly vedoucího pracoviště, h) anotace závěrečné práce, i) jazyk, ve kterém se práce vypracovává, j) datum schválení zadání. 16 ISO 7144:1986 Documentation. Presentation of theses and similar documents

6 (5) Abstrakt je zkrácené, přesné vyjádření obsahu dokumentu bez přidané interpretace nebo kritiky a to bez ohledu na to, kdo je autorem abstraktu. Abstrakt se vypracovává ve státním jazyce a též i v anglickém jazyce, resp. jiném cizím jazyce. Abstrakt obsahuje informaci o cílech práce, její stručný obsah a v závěru abstraktu se charakterizuje splnění cíle, výsledky a význam celé práce. Součástí abstraktu je 3 5 klíčových slov. Abstrakt se píše jako souvislý text a jeho rozsah je zpravidla 100 až 500 slov. Náležitosti abstraktu stanoví příslušná technická norma. 17 Jestliže není možné abstrakt v cizím jazyce umístit na jedné straně se slovenským abstraktem, je třeba umístit ho na samostatnou stránku (cizojazyčný abstrakt není možné dělit a uvádět na dvou stránkách). (6) Klíčová slova jsou jednoslovné nebo víceslovné termíny, které se v práci uvádějí a který charakterizují věcný obsah práce. (7) V obsahu se uvádějí názvy hlavních kapitol a podkapitol práce s čísly stránek a seznam příloh. 18 Čl. 9 Hlavní textová část (1) Hlavní textovou část závěrečné práce tvoří: a) úvod, b) stať, c) závěr, d) resumé (povinné jen v případě, že je práce vypracovaná v jiném než státním jazyce), e) seznam použité literatury. (2) V úvodu autor stručně a výstižně charakterizuje stav poznání nebo praxi v oblasti, která je předmětem závěrečné práce, a seznamuje čtenáře s významem, cíli a záměry práce. Autor v úvodu zdůrazní, proč je práce důležitá a proč se rozhodl zpracovat dané téma. (3) Stať je hlavní část práce a její členění je určené typem práce. Zpravidla se skládá z logicky navazujících kapitol a podkapitol, jejichž rozpracování zabezpečuje postupné pronikání do podstaty daného tématu v jejích souvislostech a vztazích. Ve vědeckých a odborných pracích má jádro zpravidla tyto hlavní části: a) současný stav řešené problematiky doma a v zahraničí, b) cíl práce, c) metodika práce a metody zkoumání, d) výsledky práce, e) diskuse. (4) V části současný stav řešené problematiky autor uvádí dostupné informace a poznatky týkající se daného tématu. Zdrojem pro zpracování jsou aktuálně publikované práce domácích a zahraničních autorů. Podíl této části práce má tvořit přibližné 30 % práce. (5) Cíl práce jasně, výstižně a přesně charakterizuje předmět řešení. Součástí jsou i rozpracované dílčí cíle, které podmiňují dosažení hlavního cíle. (6) Metodika práce a metody zkoumání obsahuje: a) charakteristiku objektu zkoumání, b) pracovní postupy, c) způsob získávání údajů a jejich zdrojů, d) použité metody vyhodnocení a interpretace výsledků, e) statistické metody. (7) Výsledky práce a diskuse jsou nejvýznamnější části závěrečné práce. Výsledky (vlastní postoje nebo vlastní řešení věcných problémů), ke kterým autor dospěl, se musí logicky uspořádat a při popisování se musí dostatečně zhodnotit. Zároveň se komentují všechny skutečnosti a poznatky v konfrontaci s výsledky jiných autorů. Jestliže je to vhodné, výsledky práce a diskuse mohou tvořit i jednu samostatnou část a společně tvoří zpravidla 30 až 40 % závěrečné práce. (8) V závěru práce autor stručně shrne dosažené výsledky ve vztahu ke stanoveným cílům, základní poznatky a jejich význam pro praxi, případně pro svou budoucí profesi. Závěr může obsahovat i naznačení dalších teoretických a praktických problémů, které souvisí s tématem práce a které se objevily v průběhu jejího zpracování. (9) Jestliže je závěrečné práce napsaná v cizím jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10 % rozsahu závěrečné práce. (10) Seznam použité literatury obsahuje úplný seznam bibliografických odkazů. Rozsah této části je daný množstvím použitých literárních zdrojů, které musí korespondovat s citacemi použitými v textu (příloha č.4). 17 STN ISO 214 (STN ): 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci 18 Katuščák, Dušan Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: STIMUL, s

7 Čl. 10 Úprava závěrečných prací (1) Úprava závěrečné práce zahrnuje: formu, písmo, papír, okraje, formát, rozsah, řádkování, velikost písma, číslování stránek a částí. (2) Formální úprava prací vychází ze standardů: a) STN : 1999, Pravidla psaní a úpravy písemností, b) STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů, c) STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, d) STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, e) STN ISO 214: 1998, Dokumentace. Abstrakty (referáty) pro publikace a dokumentaci. (3) Závěrečná práce se píše na normalizovaný formát bílého neprůhledného papíru A4 (210 x 297 mm) na jedné straně. Text se umísťuje tak, aby na levé straně byl okraj 3,5 cm, na pravé straně 1,5 cm. Vzdálenost textu je od horního i dolního okraje listu 2,5 cm včetně odkazů pod čarou. (4) Základní části textu mají velikost písma 12 bodů. Jednotlivé kapitoly, obsah, úvod, závěr, abstrakt a seznam literatury se začínají psát vždy na nové straně. V textu se používá standardní zarovnání podle okraje a řádkování 1,5. (5) Práce má standardní úpravu požadovanou příslušnou vysokou školou a má respektovat formální a citační kritéria i zásady odkazování na primární a sekundární literaturu podle obecných právních předpisů a požadavků příslušné školy. (6) Strany se číslují bez přerušení arabskými číslicemi. Čísla strany se uvádějí v dolní části, zpravidla na vnější straně listu stejným typem písma jako hlavní text. Čísla mají být zásadně stejně velká, případně o stupeň menší. Obálka se do stránkování nepočítá. Titulní list, prohlášení, abstrakt a obsah se počítají. Číslo stránky se nepíše na titulní list, čestné prohlášení, abstrakt s klíčovými slovy a obsah. (7) Názvy kapitol, podkapitol a závazných částí práce obsah, úvod, závěr, abstrakt, seznam literatury, přílohy při práci s PC v textovém editoru se píší zvětšeným (14, 16 bodovým) a tučným písmem. (8) Pravidla pro číslování jednotlivých kapitol stanoví příslušná technická norma. 19 Při číslování se používají arabské číslice. Hlavní kapitoly se číslují vzestupně od čísla 1. Hlavní kapitolu lze rozdělit na několik podkapitol, které se číslují též vzestupně. Mezi jednotlivé číslice označující podkapitoly se dávají tečky. Za samostatným číslem na první úrovni se nedává tečka. (9) Tabulky se v textu označují arabským pořadovým číslem a názvem, číslo a název se umísťují nad tabulku. (10) Číslo a název grafu/obrázku se dává pod graf nebo obrázek. Čl. 11 Citování v závěrečných pracích (1) Citace je zkrácené označení pramene, ze kterého je převzatá myšlenka. Citace umožňuje identifikovat publikaci, ze které autor převzal nebo podle které parafrázoval myšlenku. Označuje přesně umístění této myšlenky nebo výňatku ve zdrojové publikaci. (2) Při citování je důležitá etika citování i technika citování. Etika citování určuje způsob dodržování etické normy ve vztahu k cizím myšlenkám a výsledkům, kterou jsou obsažené v jiných dokumentech a v použité literatuře. Technika citování vyjadřuje, zda a jak (podle normy 20 ) autor spojuje místo v textu se záznamy o dokumentech, kterou jsou v seznamu bibliografických odkazů. (3) Při citování je třeba respektovat následující zásady: a) citát musí být uvedený přesně se všemi typografickými zvláštnostmi a vždy v uvozovkách, b) citát musí vyjadřovat ucelenou myšlenku a z původního textu se vybírá tak, aby nebyl narušený jeho skutečný význam. Před zvolením citátu musí být pečlivě posouzený předcházející a následující kontext celku, ze kterého byl citát vybraný, c) v případě překladu z cizího jazyka je třeba citát doplnit tím, že ho přeložil autor závěrečné práce. (4) Při zpracování závěrečných prací se používá i parafrázování myšlenek nebo odkazování na části publikace (text, grafy, tabulky aj.). Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o citát, daná část textu se neoznačuje uvozovkami, avšak odkaz na autora a příslušnou část díla se vždy uvádí. 19 STN ISO 2145: 1997, Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 20 STN ISO 690: 1998, Dokumentace Bibliografické odkazy Obsah, forma a struktura, STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

8 (5) Citování elektronických dokumentů upravuje mezinárodní norma. 21 (6) Příklady citace jsou uvedené v příslušné literatuře. 22 Čl. 12 Odevzdání závěrečných prací (1) Přesné termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoví děkan v časovém harmonogramu příslušného akademického roku. Termín pro odevzdání prací není kratší než čtyři týdny před jejich obhajobou. (2) Ve stanoveném termínu pro odevzdání příslušného druhu závěrečných prací vloží student finální verzi závěrečné práce do informačního systému Evidence závěrečných prací prostřednictvím webové stránky knihovny Panevropské vysoké školy. (3) Práce se do systému vkládá jako elektronický textový soubor ve formátu doc nebo rtf. Elektronická verze závěrečné práce musí být identická s vytištěnou formou závěrečné práce. (4) Po vložení práce student vyplní a uloží formulář vkládání. Podrobný postup při vkládání závěrečných prací je zveřejněný na webové stránce knihovny Panevropské vysoké školy. (5) Po uložení formuláře student potvrdí upravit detaily a práci označí jako export. (6) Na závěr student vygeneruje a vytiskne licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních a potvrzení o odevzdaných souborech. (7) Závěrečné práce ve vytištěné formě se odevzdávají na příslušném ústavu. Student povinně odevzdává: a) dva exempláře závěrečné práce ve vytištěné formě, svázané v pevné vazbě (ne hřebenová) tak, aby se jednotlivé listy nedaly vyjímat, b) podepsanou licenční smlouvu ve dvou vyhotoveních, c) potvrzení o odevzdaných souborech. (8) Odevzdání elektronické verze závěrečné práce a licenční smlouvy (nebo prohlášení o nezpřístupnění práce) jsou nutnými podmínkami k připuštění k její obhajobě. (9) Součástí odevzdání závěrečné práce je uzavření licenční smlouvy mezi autorem a vysokou školou. Za účelem ověření originality závěrečné práce musí být v licenční smlouvě uvedený mimo jiné i souhlas studenta k ověření její originality a to buď vysokou školou nebo jiným, předem neurčeným subjektem. Jestliže autor závěrečné práce nedá souhlas ke zpřístupnění díla, uzavře s vysokou školou smlouvu o zveřejnění anotace a abstraktů (popřípadě kontaktů na autora). Autor vyplní prohlášení autora závěrečné práce o nezpřístupnění a uvede důvody, pro které nedává souhlas se zpřístupněním díla. Odmítnout podepsat licenční smlouvu může autor i bez uvedení důvodu. O zveřejnění anotace bez zveřejnění celé závěrečné práce může požádat i vedoucí závěrečné práce nebo školitel s udáním důvodů. (10) Originalita závěrečné práce (míra shody textu práce s databází originálních textů) se posuzuje v centrálním registru závěrečných prací. Fakulta převezme výsledek kontroly originality díla a zpřístupní ho zkušební komisi k vyhodnocení. (11) Vedoucí ústavu, na němž si student vybral téma závěrečné práce, určí oponenta práce. (12) Ústav zabezpečuje doručení prací vedoucímu a oponentovi, určí termín odevzdání posudků tak, aby se student mohl nejméně tři dny před konáním závěrečné práce seznámit s posudky vedoucího a oponenta své práce. Čl. 13 Zpřístupnění práce a licenční smlouva o použití školního díla a prohlášení o nezpřístupnění díla (1) Autor závěrečné práce zpřístupňuje na základě vyplnění a podepsání licenční smlouvy o použití školního díla (dále jen licenční smlouva ). (2) Licenční smlouva o použití školního díla 23 je smlouva podle autorského zákona mezi autorem a vysokou školou, která upravuje způsob použití a zveřejnění závěrečné práce. (3) Po úspěšné obhajobě závěrečné práce podepisuje licenční smlouvu o použití školního díla děkan fakulty. (4) V licenční smlouvě o použití školního díla autor závěrečné práce určí stupeň zpřístupnění své práce (příloha č. 5). (5) Autor závěrečné práce se může rozhodnout poskytnout nulovou dostupnost elektronické verze závěrečné práce vyplněním formuláře (prohlášení o nezpřístupnění díla) (příloha č. 6). 21 STN ISO 690-2: 2001, Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 22 Např. Kuklička, Štefan Jak citovat a vytvářet seznamy bibliografických odkazů podle norem ISO 690 pro klasické a elektronické zdroje. Bratislava: STIMUL, 2002, 80 s., ISBN X až 44 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon)

9 (6) Jeden exemplář závěrečné práce uloží příslušný ústav do Knihovny Panevropské vysoké školy nejpozději do dvou měsíců od úspěšné obhajoby, a to s přiloženým abecedním seznamem všech úspěšně obhájených prací (příloha č. 7). V případě zbývajících vytištěných závěrečných prací je na rozhodnutí příslušného ústavu, jak s nimi naloží. Může je vrátit autorovi závěrečné práce nebo nabídnout výtisk vedoucímu práce či oponentovi závěrečné práce. (7) Knihovna Panevropské vysoké školy: a) provede bibliografickou registraci obhájených závěrečných prací, b) zpřístupňuje závěrečné práce v elektronické formě prostřednictvím veřejně přístupného elektronického katalogu v souladu s licenční smlouvou a vnitřními předpisy Panevropské vysoké školy, c) archivuje vytištěné nebo elektronické verze obhájených závěrečných prací vytvořených na vysoké škole. Čl. 14 Posudky závěrečných prací a jejich vypracování (1) Po zpracování závěrečné práce studentem vedoucí vypracuje její posudek. V hodnocení se vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti zvolené práce, jejímu obsahu, metodickým postupům, které byly zvolené při řešení problému, b) do jaké míry bylo naplněno zadání práce a které jeho požadavky byly při rozpracování zvlášť náročné, c) jaké nároky kladla práce na znalost literatury z příbuzných vědních oborů, d) zda odpovídá práce zadanému tématu a zda byly zadané úkoly splněny a též míra vlastního tvůrčího přístupu při zpracování zadaného tématu, e) k míře samostatnosti a aktivitě studenta při zpracovávání práce, f) k přístupu studenta ke zpracování a plnění úloh zadání závěrečné práce, g) do jaké míry dokázal student využít poznatky získané studiem odborné literatury a poznatky z praxe, h) zda student dokázal reagovat na připomínky vedoucího závěrečné práce, i) jak hodnotí dosažené výsledky zpracované práce, zejména z hlediska jejich přínosu pro budoucí (předpokládanou) profesi zpracovatele, j) jaké je metodické členění práce, její přehlednost, jazyková kultivovanost a formální úprava, k) v závěru svého hodnocení vedoucí souhrnně zhodnotí klady a nedostatky zpracované práce. (2) Oponent se v posudku vyjadřuje zejména k následujícím otázkám: a) k aktuálnosti a náročnosti řešení obsahu tématu práce, b) ke splnění cíle, vhodnosti struktury obsahu závěrečné práce z hlediska zadaného tématu, c) ke kvalitě zvládnutí teoretických východisek, vhodnosti použitých metod a odborných termínů, kreativitě řešení, d) k osnově, logice skladby částí a celého textu, e) ke shodě, resp. souladu mezi názvem a obsahem práce, f) k odborné či teoretické úrovni řešení tématu, kvalitě a využití dostupné literatury a informačních zdrojů, výsledkům vlastního průzkumu (výzkumu), úrovni využití vědeckých metod poznání, g) k formálním náležitostem jazykové a odborné pojmové kvalitě, členění a úpravě textu, zařazeným tabulkám a grafům, jejich ztvárnění a funkčnosti, bibliografickým odkazům v textu, h) k odborně praktickému či teoretickému přínosu, využitelnosti apod., i) kladům a nedostatkům oponované práce. (3) V příslušné části formuláře pro hodnocení závěrečné práce vedoucí a oponent uvedou klasifikaci práce v souladu se Studijním řádem Panevropské vysoké školy 24 (příloha č. 8). (4) Vedoucí a oponent závěrečné práce předloží posudky ve dvou vyhotoveních spolu s oponovanou prací na příslušný ústav ve stanoveném termínu. (5) V případě, že vedoucí hodnotí práci jako nevyhovující, student nemůže vykonat obhajobu závěrečné práce a musí práci ve stanoveném termínu přepracovat. (6) Jestliže oponent ve svém posudku hodnotí práci jako nevyhovující, vedoucí ústavu může rozhodnout o jejím připuštění k obhajobě. V opačném případě ji vrátí na přepracování. Čl. 15 Obhajoba závěrečný prací (1) Obhajoba závěrečné práce patří mezi státní zkoušky. (2) Návrh komisí pro obhajobu závěrečných prací předkládá děkanovi vedoucí příslušného ústavu. Děkan jmenuje 24 Čl. 16 odst. 9 Studijního řádu BVŠP

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem Duškova 7, Praha 5, PSČ 150 00 Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 K zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích V Brně dne 14. 10. 2014 č.j.19464/2014-491 Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Den vydání: 3. 09. 2015 Platnost: 3. 09. 2015 Účinnost:

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 STUDENTSKÁ A VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Den vydání: 8. 10. 2012 Platnost: 8. 10. 2012 Účinnost:

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické (Doplnění Studijního a zkušebního řádu MVŠO, čl. 20 Bakalářské práce) Verze: 1 Platnost od: 1. 9. 2012 Zpracoval: Schválil: Prorektorát pro studijní a pedagogické

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Úplné znění ke dni: 15. 1. 2016 Zapracovává: Dodatky č. 1 až 2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE REKTORA Č. 2/2009 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH

Více

Směrnice děkana č. 6/2011 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

Směrnice děkana č. 6/2011 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Směrnice děkana č. 6/2011 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Den vydání: 14. září 2011 Platnost: 14. září 2011 Účinnost: 14. září 2011 Zkrácené znění: S 6/2011

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 12 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Pověřenými osobami jsou: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. Mgr. Pavla Kouřilová, Ph.D. Termíny jsou stanoveny

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2017 Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem této směrnice je vymezit pravidla

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 22/ Č. j /2014

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 22/ Č. j /2014 S O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 22/ 2 0 1 4 Č. j. 10222/2014 Zpracoval: proděkanky pro studium a proděkan pro rozvoj ve spolupráci s proděkanem pro vědu, vedoucí knihovny a studijní komisí AS Odpovídá:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Školitel/vedoucí bakalářské práce

I. Úvodní ustanovení. II. Školitel/vedoucí bakalářské práce Vyhláška garanta bakalářského studijního oboru Geologie v rámci studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013.

o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013. Vyhláška děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více