V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ"

Transkript

1

2 "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ PØEDSTAVOVAT UCELENÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT OVÌ SKLADEBNÝ S MOŽNOSTÍ ZMÌN A DOPLNÌNÍ MUSÍ MÍT DOSTATEK VARIABILNÍCH ÚLOŽNÝCH PROSTORÙ MUSÍ POSKYTOVAT ALTERNATIVNÍ ØEŠENÍ MUSÍ SE VYZNAÈOVAT DOKONALÝM ØEMESLNÝM ZPRACOVÁNÍM MUSÍ MÍT VYSOKOU KVALITU A DLOUHOU TRVANLIVOST MUSÍ DOSAHOVAT OPTIMÁLNÍ POMÌR MEZI CENOU A KVALITOU MUSÍ SPLÒOVAT KRITERIA "EKOLOGICKY ŠETRNÉHO VÝROBKU" PROGRES JE VARIABILNÍ KANCELÁØSKÝ A KONFERENÈNÍ SYSTÉM Z KTERÉHO SE DAJÍ SNADNO SESTAVIT LIBOVOLNÁ A PØESTAVITELNÁ PRACOVIŠTÌ VŠECH KATEGORIÍ MALÝCH I VELKOPLOŠNÝCH KANCELÁØSKÝCH INTERIÉRÙ S RÙZNÝM STUPNÌM VYBAVENOSTI. NÁVOD NA OŠETØENÍ NÁBYTKU EKOLOGIE: HYGIENICKÁ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU NEPOSUNUJTE PO NÁBYTKU TÌŽŠÍ PØEDMÌTY S OSTRÝMI HRANAMI A DRSNÝM POVRCHEM VYVARUJTE SE SILNÝM NÁRAZÙM TVRDÝCH PØEDMÌTÙ DO PLOCH A HRAN PØI STÌHOVÁNÍ A MANIPULACI S NÁBYTKEM NEPOKLÁDEJTE NA PLOCHY ŽÁDNÉ PØEDMÌTY "PROGRES" JE GARANTOVÁNA ZNÁMKOU "EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK". TUTO ZNÁMKU ZÍSKAL PO SÉRII ZKOUŠEK A TESTÙ. POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU EKOLOGICKY RECYKLOVATELNÉ A JEHO VÝROBA NEZATÌŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ. BEZ POUŽITÍ MÌKKÉHO A ÈISTÉHO PROKLADU (DEKA, VLNITÁ LEPENKA) NEVHODNÉ JE POUŽÍVAT NA TENTO NÁBYTEK JAKÉKOLIV TYPY LEŠTÌNEK POKUD DOJDE K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VÌTŠÍHO ROZSAHU JE TØEBA SI VYŽÁDAT ODBORNOU POMOC POVRCH NÁBYTKU BÌŽNÌ ODOLÁVÁ VÙÈI PÙSOBENÍ VODY, ALKOHOLU, KRÁTKODOBÌ FIRMA "PROFIL NÁBYTEK" JE VÁM PØIPRAVENA NABÍDNOUT PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PØI VYBAVOVÁNÍ VAŠICH KANCELÁØÍ OD POSKYTNUTÍ RADY, PØES VYPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU VE 3D, AŽ PO DOPRAVU A MONTÁŽ NÁBYTKU. NA TENTO NÁBYTEK POSKYTUJEME ZÁRUKU V DÉLCE 5 LET. ODOLÁVÁ ZVÝŠENÉ TEPLOTÌ, PÙSOBENÍ TUKÙ, CHEMIKÁLIÍ A ORGANICKÝCH ROZPOUŠTÌDEL. BÌŽNÉ NEÈISTOTY LZE UMÝT VLAŽNOU VODOU S PØÍSADOU BÌŽNÝCH SAPONÁTÙ POKUD BUDETE DODRŽOVAT TYTO NÁVODY, BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ SPOKOJENOSTI. DODACÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ DODACÍ DOBA JE DO 4 TÝDNÙ. 2

3 SKØÍÒKY JSOU ZHOTOVENY TAK, ŽE SPOD- NÍ DNO A HORNÍ PÙDA JSOU Z LAMINOVA- NÝCH DESEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PL- NÉ DVEØE A POLICE Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM, ZÁDA JSOU Z OBOU- STRANNÌ LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 8 MM ZASAZENY DO DRÁŽEK. ZE PØEDU JSOU KORPUSY SKØÍNÌK A PØENASTAVITEL- NÉ POLICE OLEPENY HRANOU ABS 2 MM, ZE ZADU HRANOU ABS O SÍLE 0,5 MM. JA- KÁKOLIV SKØÍÒKA MÙŽE TEDY STÁT V PRO- STORU. LZE TAK ZE SKØÍNÌK VYTVOØIT PØE- DÌLOVACÍ STÌNY. PLNÉ DVEØE I ZÁSUVKY JSOU ROVNÌŽ PO OBVODU OLEPENY HRA- NAMI ABS O SÍLE 2 MM. SAMOZAVÍRACÍ DVEØE JSOU ZAKOVÁNY JAKO NALOŽENÉ NA ZÁVÌSEVH OD FIRMY BLUM. ROVNÌŽ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY TYPU METABOX (PO- LOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUVNÉ) JSOU OD FIR- MY BLUM. NA TATO KOVÁNÍ JE POSKYTOVÁ- NA CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA. JAKO ZVLÁŠTNÍ VÝBAVU SI LZE OBJEDNAT ZAMYKÁNÍ DVEØÍ. ÚCHYTKY JSOU POUŽITY VE VYŠŠÍ POŽADO- VANÉ KVALITÌ V BARVÌ HLINÍKU - DLE VÝBÌRU.. S K Ø Í Ò O V Ý S Y S T É M SKØÍÒOVÝ NÁBYTEK LZE OBJEDNAT TÉŽ V CENOVÌ LEVNÌJŠÍ VERZI "PROGRES EKO". ZMÌNA SPOÈÍVÁ V TOM, ŽE JE POUŽI- TO ZAD O SÍLE 3,3 MM, NEJSOU OLEPENY KORPUSY ZE ZADU. PØEDNÍ HRANY BOÈNIC A POLIC JSOU OLEPENY HRANOU ABS 0,5 MM. SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDA ZÙSTÁVÁ + + = OLEPENA HRANOU ABS 2 MM, ROVNÌŽ TAK OBVOD DVEØÍ A ZÁSUVEK. JE POUŽITO LEV- NÌJŠÍCH ÚCHYTEK A ZÁVÌSÙ DVEØÍ OD FIR- MY FGV.. + JEDNOTLIVÉ SKØÍÒOVÉ Y JSOU EX- PEDOVÁNY VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. TÍM LZE NÁBYTKU ZARUÈIT VÌTŠÍ PEVNOSTNÍ KVALITU.. SKØÍÒOVÝ SYSTÉM JE VHODNÝ PRO VYTVÁ- ØENÍ PRAKTICKÝCH ÚLOŽNÝCH REGÁLOVÝCH NEBO SKØÍÒOVÝCH SESTAV NA SPISY, ZÁ- VÌSNÉ REGISTRY, KANCELÁØSKÉ POTØEBY = I ŠATY.. DO PÌTI VÝŠKOVÝCH (750, 1095, 1440, 1795, 2130 MM) A TØÍ ŠÍØKOVÝCH (800, 600, 400 MM) Ù LZE LIBOVOLNÌ ZAVÌSIT PÌT VÝŠKOVÝCH Ù DVEØÍ PLNÝCH, SKLENÌNÝCH A SKLENÌNÝCH V HLINÍKOVÉM RÁMU. JEDNOTNÁ HLOUBKA SKØÍNÍ JE 402 MM. U NIŽŠÍCH Ù LZE POUŽÍT ROLETOVÉ DVEØE (STØÍBRNÉ NEBO ÈERNÉ), ZÁVÌSNÉ REGISTRY A ZÁ- SUVKY. TÍMTO ZPÙSOBEM LZE VYTVÁØET BEZPOÈET VARIANT RÙZNÝCH SESTAV = + NÍZKÉ VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATELNÉ PATKY OVLADATELNÉ ZEVNITØ SKØÍNÌK USNADÒU- JÍ USTAVENÍ NÁBYTKU DO ROVINY, UMOŽ- ÒUJÍ VYROVNAT PØÍPADNOU NEROVNOST PODLAH. STØEDOVÉ POLICOVÉ NIKY LZE ZAHUSTIT POLICOVÝMI VLOŽKAMI. DO ZÁ- KLADNÍ NABÍDKY JSME PØIPRAVILI ØADU TY- POVÝCH SKØÍÒOVÝCH Ù VE VŠECH VÝŠKOVÝCH A SKØÍÒOVÝCH ROZMÌRECH. 3

4 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 179,5 CM VÝŠKA KORPUSU 213 CM X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DP X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 RK X x 40 x 178,5 S2 ND X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 SD X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DND X x 40 x 178,5 S2 SND X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DP 4 X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DZ X x 40 x 178,5 S2 RK

5 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 109,5 CM VÝŠKA KORPUSU 144 CM X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 144 S3 SR X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 144 S3 ND X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 RK X x 40 x 109,5 S4 ND X x 40 x 144 S3 S X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 S X x 40 x 144 S3 SD X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 SR X x 40 x 109,5 S4 3Z 6ZK X x 40 x 109,5 S4 ROL X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 RK 5

6 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 75 CM X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 S X x 40 x 75 S5 SR X x 40 x 75 S5 2Z 4ZK X x 40 x 75 S5 ROL X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP TECHNICKÝ POPIS KONTEJNERÙ KONTEJNERY POJÍZDNÉ I PEVNÉ MAJÍ JAKO SKØÍÒKOVÝ NÁBYTEK SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDU VY- X x 40 x 75 S5 Z5 X x 40 x 75 S5 RK ROBENOU Z LAMINOVANÝCH DE- SEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PØEDKY ZÁSUVEK A ZÁDA JSOU Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM. VŠE JE KOLEM DOKOLA OLEPENO HRANOU ABS 2 MM. ZÁSUVKOVÉ A REGISTRAÈNÍ SYS- POJÍZDNÉ KONTEJNERY X x 46 x 60 K6 KONT.PC X x 46 x 60 K6 KONT.3Z 2ZK X x 46 x 60 S6 KONT.4Z 1ZK TÉMY JSOU OD FIRMY BLUM A TO POLOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUV- NÉ TYPU METABOX S CELOŽIVOT- NÍ ZÁRUKOU. NÌKTERÉ TYPY KONTEJNERÙ JSOU VYBAVENY TUŽKOVNICEMI A ZÁSUVKAMI PRO ZÁVÌSNÉ REGISTRY SE 100% VÝSUVEM. VŠECHNY ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY FUNGUJÍ LEHCE A NEHLUÈNÌ. ZÁSUVKOVÉ KONTEJ- NERY JSOU STANDARTNÌ OPAT- ØENY CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM U KONTEJNERÙ PROGRES EKO JE ZMÌNA POUZE V POUŽITÉ ÚCHYTCE, KTERÁ ODPOVÍDÁ SKØÍÒOVÉ EKO ØADÌ, ZBYTEK STOLOVÉ KARTOTÉKY X x 61 x 60 KZ KONT.3Z X x 61 x 60 KZ KONT.3Z 1T X x 61 x 60 KZ KONT.1Z 1ZK KONTEJNERU JE TOTOŽNÝ.. KONTEJNERY SE EXPEDUJÍ VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. X x 80 x 75 KZ KP 2ZK X x 80 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 80 x 75 KZ KP 4Z 1T X x 61 x 75 KZ KP 2ZK X x 61 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 61 x 75 KZ KP 4Z 1T SAMOSTATNÉ POLICE NA ZEÏ x 20 x 2,5 POLIÈKA (BM) ÚCHYT POLIÈKY "TUKAN" V CENÍKU JEŠTÌ SAMOSTATNÌ NAJDETE: ZÁMKY KE SKØÍNIM A NÁHRADNÍ POLICE DO SKØÍNI X-970 X-971 X-972 X X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA

7 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 800 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (2) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ 7

8 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 600 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA 8 POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ

9 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 400 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE PRO ŠÍØKU KORPUSU 400 MM SE ŽALUZIOVÉ DVEØE NEVYRÁBÌJÍ, VE SKØÍÒCE JIŽ NEZBÝVÁ DOSTATEK ÚLOŽNÉHO PROSTORU. ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY V ŠÍØCE KORPUSU 400 MM LZE POLICE ZAHUSTIT PØIDÁNÍM OBYÈEJNÝCH POLIC. 9

10 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (1) (2) (3) x-101 x x x-904 x x x x-967 x x x x-919 x-120 x-106 x-102 x x x-975 x-102 x-141 x-141 x-103 x-101 x-103 x-120 (7) (8) (9) x-166 x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x x x-954 x x x-964 x x x x-967 x x x-964 x x x-954 x-320 x-311 x-281 x-200 x-161 x-210 (13) (14) (15) x-221 x-220 x-225 x-240 x-240 x x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x-240 x-222 x-261 x-224 x-270 (19) (20) (21) x-320 x-281 x-284 x-311 x-284 x-311 x-284 x-286 x-310 x-284 x-310 x-286 (25) (26) (27) x-335 x-361 x-333 x-361 x-335 x-331 x-360 x-334 x-360 x x x-967 x-370 x-331 x-333 x-331 x

11 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (4) (5) (6) x-141 x x-961 x-261 x-284 x-261 x x-961 x-141 x-120 x x x-974 x-101 x x-910 x-141 x-101 x-102 x x x x-967 x x x x x-919 x-120 (10) (11) (12) x-331 x x-963 x x x x-919 x x-963 x-331 x x-963 x x-951 x (80cm) x x-951 x x-963 x x-951 x-284 x x-951 x-334 x-370 (16) (17) (18) x-221 x x x-977 x-261 x-260 x-240 x-270 x-261 x x-963 x-335 x x-963 x-240 x-240 x-286 x-225 x-286 x-261 (22) (23) (24) x-282 x-285 x-282 x-284 x-311 x-284 x-320 x-281 x-333 x-331 x-362 x-370 (28) (29) (30) x-331 x-334 x-331 x x x-967 x-333 x x x-967 x-333 x-334 x-331 x

12 STOLOVÝ SYSTÉM OBSAHUJE ŠIROKOU NA- BÍDKU PRACOVNÍCH, JEDNACÍCH, DOPLÒKO- VÝCH, SPOJOVACÍCH A KONFERENÈNÍCH DESEK. UMOŽÒUJE VYBAVOVAT VŠECHNY TYPY KANCELÁØSKÝCH PRACOVIŠ, ROVNÌŽ TAK ZASEDACÍCH A KONFERENÈNÍCH MÍST- NOSTÍ. VHODNOU VOLBOU TYPÙ STOLÙ LZE VYTVÁØET HNÍZDOVÁ PRACOVIŠTÌ VE VEL- KOPROSTOROÝCH KANCELÁØÍCH.. ERGONOMICKY TVAROVANÉ ROHOVÉ STOLY UMOŽÒUJÍ MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ PLOCHY A OPTIMÁLNÍ UMÍSTÌNÍ MONITORÙ PØI PRÁCI NA PC. POD TÌMITO STOLY JE DOSTATEK MÍSTA PRO UMÍSTÌNÍ NOSIÈÙ PC I ZÁSUVKOVÝCH KONTEJNERÙ, LZE SEDÌT V BLÍZKOSTI STOLU A MÍT TAK PODEPØENÉ S T O L O V Ý S Y S T É M PAŽE.. STOLY MOHOU BÝT DOPLNÌNY POJÍZDNÝMI I PEVNÝMI KONTEJNERY, NOSIÈI PC, KRYTY MONITORÙ, VÝSUVY PRO KLÁVESNICI, STO- LOVÝMI NÁSTAVCI, PARAVANY, ZÁVÌSNÝMI POLIÈKAMI A PRÙCHODKAMI. POUŽITÍM PØEDÌLOVACÍCH PARAVANÙ JE MOŽNÉ VY- TVOØIT ÈÁSTEÈNÉ SOUKROMÍ PØI PRÁCI, KTERÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEOMEZUJE REALIZACI TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE.. STOLOVÉ DESKY JSOU ZHOTOVENY Z KVA- LITNÍCH LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 25 MM. JSOU KOLEM DOKOLA OLEPENY HRA- NOU ABS 2 MM, KTERÁ JE VÝZNAMNÝM OCHRANNÝM PRVKEM PROTI MECHANICKÉ- MU POŠKOZENÍ. KOVOVÉ PODNOŽE JSOU PROPOJENY VODOROVNÝM TELESKOPICKÝM KANÁLEM UZPÙSOBENÝM PRO UMÍSTÌNÍ ZÁSUVEK A ROZVODÙ PRO ELEKTRIFIKACI. SVISLÉ NOHY STOLU JSOU PRÙCHOZÍ A UMOŽÒUJÍ PROTAŽENÍ KABELÙ. ZAKRYTÍ JE PROVEDENO DEKORATIVNÍ CLONOU. PODNOŽE JSOU VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATEL- NÉ. MOHOU ZÙSTAT VOLNÉ, NEBO LZE KE STOLÙM ZAVÌSIT PØEDNÍ SVISLÉ KRYCÍ LAMINOVANÉ DESKY. základní VÝŠKA STOLÙ JE 750 MM, NA PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA LZE DODAT STOLY S VÝŠKOVÌ STAVITEL- NÝMI PODNOŽEMI. KE VZÁJEMNÉMU PRO- POJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK SE POUŽÍVÁ SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ. STOLOVÉ PODNOŽE, CENTRÁLNÍ NOHY A NORMÁLNÍ NOHY JSOU V BARVÌ HLINÍKU NEBO ANTRACITU. STOLY SE EXPEDUJÍ V ROZLOŽENÉM STAVU. 12

13 PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY 1-600x 80 x 80 DP x 120 x 80 DP x 140 x 80 DP x 160 x 80 DP x 180 x 80 DP x 160 x 100 DP 160 L 1-606x 160 x 100 DP 160 P 1-611x 160 x 120 DP 160 L 1-612x 160 x 140 DP 160 P 1-607x 180 x 100 DP 180 L 1-608x 180 x 100 DP 180 P 1-613x 180 x 120 DP 180 L 1-614x 180 x 120 DP 180 P 1-609x 200 x 100 DP 200 L 1-610x 200 x 100 DP 200 P 1-615x 200 x 120 DP 200 L 1-616x 200 x 120 DP 200 P 1-624x 160 x 100 DP 160 L 1-625x 160 x 100 DP 160 P 1-617x 216 x 113 DP 204 L 1-618x 216 x 113 DP 204 P 1-626x 180 x 100 DP 180 L 1-627x 180 x 100 DP 180 P DOPLÒKOVÉ KÓDY K OBJEDNACÍMU KÓDU PRACOVNÍCH DESEK STOLÙ 1-600x - KÓD PØED ÚPRAVOU OBJEDNÁVKA SAMOSTATNÉ DESKY DESKA NA KOVOVÉ PODNOŽI 1-628x 200 x 100 DP 200 L 1-629x 200 x 100 DP 200 P DESKA NA KOVOVÉ VÝŠKOVÌ STAVITELNÉ PODNOŽI 1-620x 215 x 131 DP x 215 x 98 DP x 215 x 98 DP x 200 x 100 DP x 136 x 136 DP

14 DESKY JEDNACÍ, KONFERENÈNÍ A SPOJOVACÍ x 80 DJ ÈTVEREC x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 90 DJ SUDOVÁ x 100 DJ SUDOVÁ x 90 DJ ELIPSA x 100 DJ ELIPSA prùmìr 80 DJ KRUH x 90 DJ KÓNICKÁ x 100 DJ KÓNICKÁ x 110 DJ KÓNICKÁ prùmìr 120 DJ KRUH prùmìr 100 DJ KRUH DESKY KONFERENÈNÍ prùmìr 65 DK KRUH x 65 DK ELIPSA x 65 DK SUDOVÁ x 65 DK SUDOVÁ DESKY SPOJOVACÍ DESKY JEDNACÍ x - DS x - DS x 80 DS x - DS x - DS x 80 DS L x 80 DS P x 120 DS x 109 DS x 136 DS x 95 DS NOHY CENTRÁLNÍ A STOLOVÉ POZNÁMKA: NOHY CENTRÁLNÍ A NOHY STOLOVÉ JSOU STANDARDNÌ V DEZÉNU ANTRACIT NEBO HLINÍK (STEJNÁ CENA I OBJEDNÁVKOVÝ KÓD). VYBRANÝ DEZÉN NÁM UPØESNÌTE PØI OBJEDNÁVCE. NA OBJEDNÁVKU LZE NOHY DODAT I V DEZÉNU CHROM NEBO DØEVODEZÉN. CENTRÁLNÍ STOLOVÉ /55 v.72 6/45 v.53 6 v.72 6 v.53 NC JED.RAL NC KONF.RAL NA STOL. NA STOL.

15 DESKY DOPLÒKOVÉ, PODNOŽE KE STOLÙM DOPLÒKOVÉ DESKY x 60 DD OBDÉLNÍL x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK prùmìr 80 DD x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P prùmìr 100 DD x 40 DD L x 40 DD P x 57 DD L x 57 DD P prùmìr 100 DD x 80 DD L x 80 DD P x 100 DD L x 100 DD P x 120 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD prùmìr 120 DD x 122 DD L x 122 DD P KOVOVÉ PODNOŽE KE STOLÙM KRAJOVÁ STØEDOVÁ PEVNÁ PODNOŽ 80cm cm cm cm cm POZNÁMKA: KOVOVÉ PODNOŽE LZE OBJEDNÁVAT V KRAJOVÉ NEBO STØEDOVÉ VARIANTÌ, CENA JE PRO OBÌ VARIANTY TOTOŽNÁ. U OBJEDNÁVKY SAMOSTATNÝCH PODNOŽÍ NÁM PROSÍM UVEÏTE OBJEDNÁVANOU VARIANTU. V PØÍPADÌ OBJEDNÁVKY SPOLEÈNÌ SE STOLOVOU DESKOU, URÈÍME VHODNÝ TYP PODNOŽE SAMI. (POKUD SI NEURÈÍTE VY.) KRAJOVÁ STØEDOVÁ VÝŠKOVÌ PØESTAVITELNÁ PODNOŽ DOPLÒKY PRO SPOJOVÁNÍ STOLÙ A PRO KOVOVÉ PODNOŽE 80cm cm cm cm cm PRODL.TUNEL (LZE POUŽÍT POD MENŠÍ DOPLÒKOVÉ MÍSTO STOLOVÉ NOHY) PS PLECH PRO SPOJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK 15

16 DOPLÒKY KE STOLÙM NÁSTAVCE NA PRACOVNÍ STOLY x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x25 N x24 x 25 N180 PARAVANY A ZÁVÌSNÉ POLICE K PARAVANÙM NA PRACOVNÍ STOLY x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ180 PARAVANY NA PRACOVNÍ STOLY LZE TÉŽ NA PØÁNÍ VYROBIT JAKO OBOUSTRANNÉ, NA STØED MEZI x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP80 DVA STOLY. TUTO SKUTEÈNOST NÁM PØI OBJED- NÁVCE UVEÏTE V POZNÁMCE. PØÍDAVNÁ ZÁDA KE STOLÙM x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 25 KM ROVNÝ x 25 KM x 25 KM x 25 KM 135 DOPLÒKY KRYTY MONITORÙ VÝSUV KL NOSIÈ PC NOSIÈ PC NOSIÈ PC VOZÍK NA PC TUŽKOVNÍK PRÙCHODKA

17 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (1) (2) (3) 1x x noha centrální 6x x noha centrální (5) (4) 1x x x x x noha stolová 1x x noha centrální 4x x noha stolová (8) (6) (7) 4x x x noha centrální + 12x noha stolová 2x x x noha stolová (10) 1x x x x noha centrální (9) (11) 4x x noha stolová 2x x x noha stolová 4x x noha centrální 17

18 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (12) (13) (14) (15) 1x x 1x x 1x x stolová kartotéka + 2x kontejner + 1x noha stolová + 2x prodl.kanál 1x x 1x x x kontejner + 1x stol.kartotéka + 5x noha stolová (16) 2x x 2x x 1x x stolová kartotéka + 4x kontejner + 1x noha stolová + 4x skøíò roletová (X-335) 1x x 2x x + 3x kontejner + 3x stolová kartotéka 1x x 1x x 2x x noha stolová + 2x stolová kartotéka + 2x kontejner (17) (18) 4x x 4x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 4x noha stolová (19) 2x x 2x x 2x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 2x noha stolová (20) 3x x 3x x + 3x kontejner pevný + 3x stol.kartotéka + 3x noha stolová 2x x 1x x x noha stolová + 2x kontejner pevný (21) 18 1x x 1x x noha centrální + 1x stolový kontejner

19 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (22) (23) 2x x 2x x prodl.kanál + 2x kontejner (24) 1x x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner 4x x 4x x stolová kartotéka + 4x kontejner (26) (25) 8x x 2x x noha stolová + 8x stolový kontejner + 8x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 1x x x 1x x + 1x noha centrální + 2x kontejner + 2x stolová kartotéka (28) (27) 3x x + 3x stolový kontejner + 3x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 4x x 4x x noha stolová + 4x stolový kontejner (31) (29) (30) 1x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner velký 1x x 1x x x noha centrální + 1x noha stolová + 1x stolová kartotéka + 1x kontejner 1x x x noha centrální + 4x noha stolová + 1x kontejner velký + 1x kontejner 19

20

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

Kovové prvky a doplòky White - LINE

Kovové prvky a doplòky White - LINE Kovové prvky a doplòky White - LINE C /60 stolová podno C/80 I 3 samostatné stolové nohy s rektifikací v=75mm I 3/50 I 3/0 podno 600mm C/60 (pár) C /60 90,- podno mm C/80 (pár) C /80 90,- podno 600mm C/60

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady STANDARD Vyšší řada kancelářského nábytku vyráběné ho z dřevotřískových desek laminovaných s ABS hranami za použití silnějších stolových desek a horních plátů skříněk zvýrazňujících vlastní design nábytku.

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2"

Ceník sektorového nábytku PRAKTIK 2 Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2" platný od 1.11.2006 TECHNICKÝ POPIS SEKTOROVÉHO NÁBYTKU "PRAKTIK 2" Sektorový nábytek "PRAKTIK 2" svým rozsahem umožòuje vytváøet neomezené množství rùzných sestav

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Ceník systémů VASA manager

Ceník systémů VASA manager Ceník systémů VASA manager platnost od 1.5.2013 Ceník systémů VASA manager "EVE" Ceník systémů VASA manager "ROYA" Ceník systémů VASA manager "SQUARE" * ceník doporučených prodejních cen * Ceník systémů

Více

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně Ceníky systémů VASA platnost od 1.5.2013 Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně * ceník doporučených prodejních cen * * tento ceník ruší platnost ceníků

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce

Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce exner 2 Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce kvalitních laminovaných dřevotřískových desek

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK CENÍK Kancelářský splňuje podmínky moderního řešení kancelářských pracovišť s důrazem na osobitost a originalitu vytvářeného interiéru. JEDNOTLIVÉ PRVKY 2950,- POPIS Provedení: Hrušeň

Více

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří - nekonečné možnosti stolových sestav.

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří - nekonečné možnosti stolových sestav. + 20 x pro Stoly na deskových nebo kovových podnožích lze doplnit nástavbami stolů a s využitím samostat- ných stolových a postformingových desek tvoří nekonečné možnosti stolových sestav. Pracovní desky

Více

CL 200 CLASIC LINE CENÍK 01/2009 PRICE LIST 01/2009. www.samas.cz

CL 200 CLASIC LINE CENÍK 01/2009 PRICE LIST 01/2009. www.samas.cz CL 200 CLASIC LINE CENÍK 01/2009 PRICE LIST 01/2009 www.samas.cz SORTIMENT - STOLY CWB, CTB, CLA (CLB), CDB, CMB CWB Podnože Základními stavebními komponenty jsou kovové nohy a svislé kovové stojny. Nohy

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč Skříně vysoké DX-01.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-02.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-03.1 Skříň vysoká, policová, 1/2 prosklená 850x 420x2100 DX-04.1

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

CP - Line. Skříně a kontejnery

CP - Line. Skříně a kontejnery CP - Line Skříně a kontejnery CENÍK 07/2011 Základní typ s vybavením (nutno uvést) OBJEDNACÍ KLÍČ A PROVEDENÍ POVRCHŮ Barevnost provedení (nutno uvést) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S x x x x x x x x x x Název

Více

židle Z 10P velikost 6 Z 20V Z 30S velikost 5-7 Z 30C Z 31V Z 40 velikost 3-7 velikost 6 výškově nastavitelná 3-5 nebo 5-7 velikost 6

židle Z 10P velikost 6 Z 20V Z 30S velikost 5-7 Z 30C Z 31V Z 40 velikost 3-7 velikost 6 výškově nastavitelná 3-5 nebo 5-7 velikost 6 www.novatronic.cz židle lavice katedry PC stoly jídelní stoly šatní skříně šatní lavičky mobilní nábytek skříně plechové šatní skříně dílenský nábytek školní tabule kancelářský nábytek kancelářské židle

Více

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009 KONTEJNERY CENÍK 01/200 , KONTEJNERY SKŘÍNĚ MATERIÁLY, PROVEDENÍ, SORTIMENT Všechny prostory, které slouží k administrativní a kancelářské práci se neobejdou bez úložných systémů skříní a kontejnerů. Umožňují

Více

Minimální boční přesah u všech horních desek vytváří pocit nábytku bez štěrbin. Skříňové dveře

Minimální boční přesah u všech horních desek vytváří pocit nábytku bez štěrbin. Skříňové dveře Technický popis Společnost LENZA nabízí novou nábytkovou řadu, určenou k vybavování pokojů pro děti a mládež. Pohodlný a moderní nábytek splňuje požadavky i nejnáročnějších klientů. Široké spektrum prvků,

Více

Ceník INTERIER ŘÍČANY. www.interier-ricany.cz. platný od 1. 8. 2015

Ceník INTERIER ŘÍČANY. www.interier-ricany.cz. platný od 1. 8. 2015 Ceník platný od 1. 8. 2015 INTERIER ŘÍČANY www.interier-ricany.cz ALFA 100 ALFA 100 Barevnost hliníkových nohou ELOX ALFA 100 stůl kancelářský 100 ALFA 100 stůl kancelářský 101 ALFA 100 stůl kancelářský

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011. Vážení zákazníci,

NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011. Vážení zákazníci, MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011 NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto cestou představili vybranou část naší kolekce nábytku určeného pro vybavení mateřských

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby fairs exhibitions fairs exhibitions fairs exhibitions fairs Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí Grafický design Kompletní výstaváøské služby Reklamní služby Padochovská 2 664 91 Ivanèice Nabídka

Více

Protisluneèní & garážová technika

Protisluneèní & garážová technika KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4

Více

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace Budova B2 - Centrální archiv a správní agendy VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace prvek popis kusy technické parametry 1NP 1.1 konferenční židle čalouněná 9 Kovová konstrukce RAL 9006, čalouněný sedák

Více

Exner 1914. katalog 2014

Exner 1914. katalog 2014 Exner 1914 Tradice výroby nábytku Exner se váže již k roku 1914, kdy byla firma Exner založena jako truhlářství. V roce 1922 na pozemcích z majetku Karla Schwarzenberga byly panem Václavem Exnerem položeny

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ název projektu: HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov hlavní projektant: AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00

Více

Priemyselný nábytok Kovona

Priemyselný nábytok Kovona Priemyselný nábytok Kovona ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE KARTOTÉKY, VYKRESOVÉ SKŔÍNĚ SKŘÍNĚ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ TREZORY A OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ STOLY A KONTEJNERY DÍLENSKÝ PROGRAM REGÁLY ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE SESTAVNÉ

Více

Profil společnosti. výroba a prodej nábytku, realizace interiérů včetně návrhů

Profil společnosti. výroba a prodej nábytku, realizace interiérů včetně návrhů Profil společnosti Firma DoMo již od začátku své existence usiluje o to, aby vybavení interiéru kanceláří, komerčních nebo obchodních prostor vyjadřovalo osobité řešení celého prostředí, čehož dosahujeme

Více

POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, šatních skříní a lehkých montovaných hal. DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky

POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, šatních skříní a lehkých montovaných hal. DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky VYBAVENÍ ŠATEN POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, atních skříní a lehkých montovaných hal DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky DIVIZE HALY výroba lehkých montovaných hal

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení

Více

laminovaná dřevotříska 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů a skříní), 18 mm (ostatní části)

laminovaná dřevotříska 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů a skříní), 18 mm (ostatní části) Materiál: laminovaná dřevotříska 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů a skříní), 18 mm (ostatní části) Zákl. barvy: olše (410), kalvados (420), bříza (430), venge (450) Barva korpusu: šedá (440) Psací

Více

KONTEJNERY SKŘÍNĚ. 5 let záruka KONTEJNERY

KONTEJNERY SKŘÍNĚ. 5 let záruka KONTEJNERY KONTEJNERY 3 zásuvky UXMS3 585 397 550 3 899 Kč 4 zásuvky UXMS4 585 397 550 4 234 Kč 3 zásuvky, tužkovník UXMS3P 585 397 550 4 479 Kč registratura, 1 zásuvka, tužkovník UXMSF1P 585 397 550 5 240 Kč KONTEJNERY

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A 1 Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, Praha 6 Vokovice, Nechanského / 589 abulky truhlářských výrobků-so 02 MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU. POČE PRVKŮ 1 VYJMUO ŘEŠENÍ V RÁMCI INERIÉRU Plastová parapetní deska

Více

verona knihovny 95 % zboží SKLADEM

verona knihovny 95 % zboží SKLADEM 1117 95 % zboží SKLADEM knihovny verona Vhodný pro vybavení: Dětské a studentské pokoje... 253 Ložnice... 405 Obývací pokoje.... 885 Domácí pracovny... 983 Knihovny....1117 Předsíně....1179 verona Desen

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

SLUŽEBNÍ BYTY. Skříně, vitríny, komody

SLUŽEBNÍ BYTY. Skříně, vitríny, komody SLUŽEBNÍ BYTY / PALERMO představení řady 526 SLUŽEBNÍ BYTY PALERMO Vyšší řada nábytku pro služební byty, ubytovny, rekreační zařízení. Italský design z rukou českých mistrů... Tak bychom mohli charakterizovat

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Schéma inform. systému dveří

Schéma inform. systému dveří Zakázkové číslo : 01/11 Datum : 07.2013 JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D Oddělení ODN ST.12

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Zásuvkové výsuvy. 02.1 Zásuvkové polovýsuvy kolečkové 02.1

Zásuvkové výsuvy. 02.1 Zásuvkové polovýsuvy kolečkové 02.1 02.1 Zásuvkové polovýsuvy kolečkové 02 Zásuvkový polovýsuv kolečkový nosnost 25kg kód délka/mm MJ balení/pár provedení 349 250 pár 25 bílá 359 250 pár 25 černá 350 300 pár 25 bílá 360 300 pár 25 černá

Více

DEKORATIVNÍ PANELY & DVÍŘKA

DEKORATIVNÍ PANELY & DVÍŘKA DEKORATIVNÍ PANELY & DVÍŘKA P1 P2 P3 P4 P5 DEKORATIVNÍ PANELY & DVÍŘKA 2012 Plasticky frézované dekorativní panely představují specifickou skupinu našich výrobků. Mohou být použity jako solitérní prvek,

Více

Technická specifikace nabídky k ZŠ Bezručova. Modernizace výuky na základních školách v Třinci - nábytek

Technická specifikace nabídky k ZŠ Bezručova. Modernizace výuky na základních školách v Třinci - nábytek é ý á š á ř á É ý á š á ř á á ě ř ř é ě á ř á ý á š á ř á ř áž á á ě á á ř é á ý á š á ř á ř š ó é ř ěď ě ý ě ó ž ó ý š ú ž ý ž ř é ř ó ý á ě ř š é š ě řň é ě ý ů ý ů ě ě ě ž ů ý ú ž ý ě ýš ó ó ř ř š ž

Více

K A T A L O G. www.multip.cz VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYBAVENÍ ORDINACÍ A ČEKÁREN NÁBYTEK PRO ÚSTAVNÍ I DOMÁCÍ PÉČI

K A T A L O G. www.multip.cz VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYBAVENÍ ORDINACÍ A ČEKÁREN NÁBYTEK PRO ÚSTAVNÍ I DOMÁCÍ PÉČI K A T A L O G VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYBAVENÍ ORDINACÍ A ČEKÁREN vyšetřovací lehátka kartotéky přebalovací pulty věšákové stěny a sezení do čekáren uzamykatelné skříňky na osobní věci pacientů

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

Sortery chytré třídění

Sortery chytré třídění Maloobchodní katalog sorterů 2008 / 2009 Sortery chytré třídění PROFI SYSTEM Czech Republic s.r.o. Bečovská 1393/7 Praha 10 Uhříněves T: 267 711 266 F: 267 712 195, 222 287 008 M: 603 889 651 peka@profi-system.cz

Více

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 Ceník pøívìsù MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 e-mail : info@marokralovice.cz tel: 373 397 707 tel/fax : 373 397 418 OBSAH Pøívìsy 750-1300 kg str. 3-78 Serie Explorer Valníky str.

Více

KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU 4 56 64 80 KARTOTÉKY DOPLŇKY ŽIDLE KUCHYNĚ SKŘÍNĚ STOLY 88 STOLY Gate 10 Proxy 18 Cross 6 Flex 34 Kontejnery 36 Doplňky 40 Recepce VZORNÍK BAREV SKŘÍNĚ 4 4 Drive 48 Strong

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v.

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v. Systém Levante Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce 0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných

Více

KATALOG 2013 ŠKOLNÍ A KANCELÁŘ SKÝ NÁBYTEK

KATALOG 2013 ŠKOLNÍ A KANCELÁŘ SKÝ NÁBYTEK KATALOG 2013 ŠKOLNÍ A KANCELÁŘ SKÝ NÁBYTEK - - - - 2 ROKY ZÁRUKA, 10 LET NA KONSTRUKCI POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PŘEPRAVNÉ ZDARMA CENY S DPH Realizace Prodej zboží vyráběného firmou Jelínek Top Produkt,

Více

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9.

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9. Ložnice Carolina Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub Postele Carolina,noční stolky, zrcadlo, komody jsou vyrobeny z kombinace průběžného masivního

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013 OSTATNÍ NÁBYTEK Základní barevné provední nábytku: lamino - buk světlý 876 (vzorník Kronospan), kůže a čalounění - černá. Odolnost proti oděru u kůže a čalounění: 100.000 cyklů NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

CENÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ 03/2010

CENÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ 03/2010 CENÍK PRODUKTŮ 2010 VYDÁNÍ 03/2010 OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE KATALOGY, CENÍKY, LETÁKY Veškeré tiskoviny jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Tiskoviny si můžete stáhnout

Více

Originál C+P Bestseller DOPRAVAZDARMA

Originál C+P Bestseller DOPRAVAZDARMA Originál C+P Bestseller Č. 0/00 nabídka je platná od 0.09.00 do.0.007 DOPRAVA ZDARMA pro objednávky nad 9 000 Kč ZÁRUKA MĚSÍCŮ Kovová kartotéková skříň se zásuvkami, pro závěsné desky nebo karty formátu

Více

Arten. Akční katalog nábytku. platný od 01. 08. 2014. ...nábytek, na který myslíte... Váš prodejce. www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku

Arten. Akční katalog nábytku. platný od 01. 08. 2014. ...nábytek, na který myslíte... Váš prodejce. www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku Arten Akční katalog nábytku platný od 01. 08. 2014 Váš prodejce...nábytek, na který myslíte... www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku Postele a úložné prostory Postel NELA 160 CENY POSTELÍ BEZ

Více

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C,

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C, U Břehu 19, Praha 10, Hostivař 102 00 www.projektmedia.cz 274 021 811 S Takto označené položky se snažíme mít trvale skladem. 2 Takto označené položky mají dodací lhůtu 2 týdny. 3 Takto označené položky

Více

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ Název standardu B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní

Více

Barevné provedení. Základní barevné provedení. Barevné provedení bez příplatku. Individuální barevné provedení s příplatkem 8 %

Barevné provedení. Základní barevné provedení. Barevné provedení bez příplatku. Individuální barevné provedení s příplatkem 8 % Barevné provedení Základní barevné provedení Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 35 (např. noha stolu). Pro kombinované výrobky RAL 35/5012 (např.

Více

DÍLENSKÝ NÁBYTEK. autorizovaný obchodní zástupce. BEMET s.r.o. Bolevecká 11 30100 Plzeň. Mobil: +420 777777170 Tel.

DÍLENSKÝ NÁBYTEK. autorizovaný obchodní zástupce. BEMET s.r.o. Bolevecká 11 30100 Plzeň. Mobil: +420 777777170 Tel. autorizovaný obchodní zástupce DÍLENSKÝ NÁBYTEK BEMET s.r.o. Bolevecká 11 30100 Plzeň Mobil: +420 7777771 Tel.: +420 377278 plzen@bemet.cz www.bemet.cz Obsah Zásuvkové skříně 27 x 27D 27 x 36D 19 x 27D

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

POLAK CZ s.r.o. Czech Republic

POLAK CZ s.r.o. Czech Republic POLAK CZ s.r.o. Czech Republic Společnost POLAK CZ je hrdá na roli jedné z hlavních českých průmyslových společností v oblasti výroby dílenského nábytku. V moderním výrobním areálu vybudovaném podle nejnovějších

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Výr. č. Popis výrobku: standardní Cena bez DPH 20%

Výr. č. Popis výrobku: standardní Cena bez DPH 20% U Abácie 777 757 01 Valašské Meziříčí IČO : 26871416 DIČ : CZ26871416 mob. 608080898, tel. 571610329 Ceník platný od 1.2.2011 30.6.2011 (změny cen a textu vyhrazeny) Výr. č. Ž01 Žák. židle pevná, profil

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 3324/2015-ÚVN V Praze dne: 8.6.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ložnice ze smrkového masivu

Ložnice ze smrkového masivu Ložnice ROMINA Ložnice ze smrkového masivu LP - lehací plocha Ložnice ROMINA je vyrobena z přírodního dřeva a svou variabilitou je předurčena k vybavení místností dle Vašeho přání. Ložnici lze rozšířit

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE PROGRAM PORTE Kvalita Variabilita Praktičnost Design Servis Masivní buk, přírodní buková dýha Tvrzené bezpečnostní sklo Materiály na přírodní bázi certifikované

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více