V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ"

Transkript

1

2 "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ PØEDSTAVOVAT UCELENÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT OVÌ SKLADEBNÝ S MOŽNOSTÍ ZMÌN A DOPLNÌNÍ MUSÍ MÍT DOSTATEK VARIABILNÍCH ÚLOŽNÝCH PROSTORÙ MUSÍ POSKYTOVAT ALTERNATIVNÍ ØEŠENÍ MUSÍ SE VYZNAÈOVAT DOKONALÝM ØEMESLNÝM ZPRACOVÁNÍM MUSÍ MÍT VYSOKOU KVALITU A DLOUHOU TRVANLIVOST MUSÍ DOSAHOVAT OPTIMÁLNÍ POMÌR MEZI CENOU A KVALITOU MUSÍ SPLÒOVAT KRITERIA "EKOLOGICKY ŠETRNÉHO VÝROBKU" PROGRES JE VARIABILNÍ KANCELÁØSKÝ A KONFERENÈNÍ SYSTÉM Z KTERÉHO SE DAJÍ SNADNO SESTAVIT LIBOVOLNÁ A PØESTAVITELNÁ PRACOVIŠTÌ VŠECH KATEGORIÍ MALÝCH I VELKOPLOŠNÝCH KANCELÁØSKÝCH INTERIÉRÙ S RÙZNÝM STUPNÌM VYBAVENOSTI. NÁVOD NA OŠETØENÍ NÁBYTKU EKOLOGIE: HYGIENICKÁ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU NEPOSUNUJTE PO NÁBYTKU TÌŽŠÍ PØEDMÌTY S OSTRÝMI HRANAMI A DRSNÝM POVRCHEM VYVARUJTE SE SILNÝM NÁRAZÙM TVRDÝCH PØEDMÌTÙ DO PLOCH A HRAN PØI STÌHOVÁNÍ A MANIPULACI S NÁBYTKEM NEPOKLÁDEJTE NA PLOCHY ŽÁDNÉ PØEDMÌTY "PROGRES" JE GARANTOVÁNA ZNÁMKOU "EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK". TUTO ZNÁMKU ZÍSKAL PO SÉRII ZKOUŠEK A TESTÙ. POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU EKOLOGICKY RECYKLOVATELNÉ A JEHO VÝROBA NEZATÌŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ. BEZ POUŽITÍ MÌKKÉHO A ÈISTÉHO PROKLADU (DEKA, VLNITÁ LEPENKA) NEVHODNÉ JE POUŽÍVAT NA TENTO NÁBYTEK JAKÉKOLIV TYPY LEŠTÌNEK POKUD DOJDE K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VÌTŠÍHO ROZSAHU JE TØEBA SI VYŽÁDAT ODBORNOU POMOC POVRCH NÁBYTKU BÌŽNÌ ODOLÁVÁ VÙÈI PÙSOBENÍ VODY, ALKOHOLU, KRÁTKODOBÌ FIRMA "PROFIL NÁBYTEK" JE VÁM PØIPRAVENA NABÍDNOUT PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PØI VYBAVOVÁNÍ VAŠICH KANCELÁØÍ OD POSKYTNUTÍ RADY, PØES VYPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU VE 3D, AŽ PO DOPRAVU A MONTÁŽ NÁBYTKU. NA TENTO NÁBYTEK POSKYTUJEME ZÁRUKU V DÉLCE 5 LET. ODOLÁVÁ ZVÝŠENÉ TEPLOTÌ, PÙSOBENÍ TUKÙ, CHEMIKÁLIÍ A ORGANICKÝCH ROZPOUŠTÌDEL. BÌŽNÉ NEÈISTOTY LZE UMÝT VLAŽNOU VODOU S PØÍSADOU BÌŽNÝCH SAPONÁTÙ POKUD BUDETE DODRŽOVAT TYTO NÁVODY, BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ SPOKOJENOSTI. DODACÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ DODACÍ DOBA JE DO 4 TÝDNÙ. 2

3 SKØÍÒKY JSOU ZHOTOVENY TAK, ŽE SPOD- NÍ DNO A HORNÍ PÙDA JSOU Z LAMINOVA- NÝCH DESEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PL- NÉ DVEØE A POLICE Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM, ZÁDA JSOU Z OBOU- STRANNÌ LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 8 MM ZASAZENY DO DRÁŽEK. ZE PØEDU JSOU KORPUSY SKØÍNÌK A PØENASTAVITEL- NÉ POLICE OLEPENY HRANOU ABS 2 MM, ZE ZADU HRANOU ABS O SÍLE 0,5 MM. JA- KÁKOLIV SKØÍÒKA MÙŽE TEDY STÁT V PRO- STORU. LZE TAK ZE SKØÍNÌK VYTVOØIT PØE- DÌLOVACÍ STÌNY. PLNÉ DVEØE I ZÁSUVKY JSOU ROVNÌŽ PO OBVODU OLEPENY HRA- NAMI ABS O SÍLE 2 MM. SAMOZAVÍRACÍ DVEØE JSOU ZAKOVÁNY JAKO NALOŽENÉ NA ZÁVÌSEVH OD FIRMY BLUM. ROVNÌŽ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY TYPU METABOX (PO- LOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUVNÉ) JSOU OD FIR- MY BLUM. NA TATO KOVÁNÍ JE POSKYTOVÁ- NA CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA. JAKO ZVLÁŠTNÍ VÝBAVU SI LZE OBJEDNAT ZAMYKÁNÍ DVEØÍ. ÚCHYTKY JSOU POUŽITY VE VYŠŠÍ POŽADO- VANÉ KVALITÌ V BARVÌ HLINÍKU - DLE VÝBÌRU.. S K Ø Í Ò O V Ý S Y S T É M SKØÍÒOVÝ NÁBYTEK LZE OBJEDNAT TÉŽ V CENOVÌ LEVNÌJŠÍ VERZI "PROGRES EKO". ZMÌNA SPOÈÍVÁ V TOM, ŽE JE POUŽI- TO ZAD O SÍLE 3,3 MM, NEJSOU OLEPENY KORPUSY ZE ZADU. PØEDNÍ HRANY BOÈNIC A POLIC JSOU OLEPENY HRANOU ABS 0,5 MM. SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDA ZÙSTÁVÁ + + = OLEPENA HRANOU ABS 2 MM, ROVNÌŽ TAK OBVOD DVEØÍ A ZÁSUVEK. JE POUŽITO LEV- NÌJŠÍCH ÚCHYTEK A ZÁVÌSÙ DVEØÍ OD FIR- MY FGV.. + JEDNOTLIVÉ SKØÍÒOVÉ Y JSOU EX- PEDOVÁNY VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. TÍM LZE NÁBYTKU ZARUÈIT VÌTŠÍ PEVNOSTNÍ KVALITU.. SKØÍÒOVÝ SYSTÉM JE VHODNÝ PRO VYTVÁ- ØENÍ PRAKTICKÝCH ÚLOŽNÝCH REGÁLOVÝCH NEBO SKØÍÒOVÝCH SESTAV NA SPISY, ZÁ- VÌSNÉ REGISTRY, KANCELÁØSKÉ POTØEBY = I ŠATY.. DO PÌTI VÝŠKOVÝCH (750, 1095, 1440, 1795, 2130 MM) A TØÍ ŠÍØKOVÝCH (800, 600, 400 MM) Ù LZE LIBOVOLNÌ ZAVÌSIT PÌT VÝŠKOVÝCH Ù DVEØÍ PLNÝCH, SKLENÌNÝCH A SKLENÌNÝCH V HLINÍKOVÉM RÁMU. JEDNOTNÁ HLOUBKA SKØÍNÍ JE 402 MM. U NIŽŠÍCH Ù LZE POUŽÍT ROLETOVÉ DVEØE (STØÍBRNÉ NEBO ÈERNÉ), ZÁVÌSNÉ REGISTRY A ZÁ- SUVKY. TÍMTO ZPÙSOBEM LZE VYTVÁØET BEZPOÈET VARIANT RÙZNÝCH SESTAV = + NÍZKÉ VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATELNÉ PATKY OVLADATELNÉ ZEVNITØ SKØÍNÌK USNADÒU- JÍ USTAVENÍ NÁBYTKU DO ROVINY, UMOŽ- ÒUJÍ VYROVNAT PØÍPADNOU NEROVNOST PODLAH. STØEDOVÉ POLICOVÉ NIKY LZE ZAHUSTIT POLICOVÝMI VLOŽKAMI. DO ZÁ- KLADNÍ NABÍDKY JSME PØIPRAVILI ØADU TY- POVÝCH SKØÍÒOVÝCH Ù VE VŠECH VÝŠKOVÝCH A SKØÍÒOVÝCH ROZMÌRECH. 3

4 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 179,5 CM VÝŠKA KORPUSU 213 CM X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DP X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 RK X x 40 x 178,5 S2 ND X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 SD X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DND X x 40 x 178,5 S2 SND X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DP 4 X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DZ X x 40 x 178,5 S2 RK

5 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 109,5 CM VÝŠKA KORPUSU 144 CM X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 144 S3 SR X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 144 S3 ND X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 RK X x 40 x 109,5 S4 ND X x 40 x 144 S3 S X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 S X x 40 x 144 S3 SD X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 SR X x 40 x 109,5 S4 3Z 6ZK X x 40 x 109,5 S4 ROL X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 RK 5

6 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 75 CM X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 S X x 40 x 75 S5 SR X x 40 x 75 S5 2Z 4ZK X x 40 x 75 S5 ROL X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP TECHNICKÝ POPIS KONTEJNERÙ KONTEJNERY POJÍZDNÉ I PEVNÉ MAJÍ JAKO SKØÍÒKOVÝ NÁBYTEK SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDU VY- X x 40 x 75 S5 Z5 X x 40 x 75 S5 RK ROBENOU Z LAMINOVANÝCH DE- SEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PØEDKY ZÁSUVEK A ZÁDA JSOU Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM. VŠE JE KOLEM DOKOLA OLEPENO HRANOU ABS 2 MM. ZÁSUVKOVÉ A REGISTRAÈNÍ SYS- POJÍZDNÉ KONTEJNERY X x 46 x 60 K6 KONT.PC X x 46 x 60 K6 KONT.3Z 2ZK X x 46 x 60 S6 KONT.4Z 1ZK TÉMY JSOU OD FIRMY BLUM A TO POLOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUV- NÉ TYPU METABOX S CELOŽIVOT- NÍ ZÁRUKOU. NÌKTERÉ TYPY KONTEJNERÙ JSOU VYBAVENY TUŽKOVNICEMI A ZÁSUVKAMI PRO ZÁVÌSNÉ REGISTRY SE 100% VÝSUVEM. VŠECHNY ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY FUNGUJÍ LEHCE A NEHLUÈNÌ. ZÁSUVKOVÉ KONTEJ- NERY JSOU STANDARTNÌ OPAT- ØENY CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM U KONTEJNERÙ PROGRES EKO JE ZMÌNA POUZE V POUŽITÉ ÚCHYTCE, KTERÁ ODPOVÍDÁ SKØÍÒOVÉ EKO ØADÌ, ZBYTEK STOLOVÉ KARTOTÉKY X x 61 x 60 KZ KONT.3Z X x 61 x 60 KZ KONT.3Z 1T X x 61 x 60 KZ KONT.1Z 1ZK KONTEJNERU JE TOTOŽNÝ.. KONTEJNERY SE EXPEDUJÍ VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. X x 80 x 75 KZ KP 2ZK X x 80 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 80 x 75 KZ KP 4Z 1T X x 61 x 75 KZ KP 2ZK X x 61 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 61 x 75 KZ KP 4Z 1T SAMOSTATNÉ POLICE NA ZEÏ x 20 x 2,5 POLIÈKA (BM) ÚCHYT POLIÈKY "TUKAN" V CENÍKU JEŠTÌ SAMOSTATNÌ NAJDETE: ZÁMKY KE SKØÍNIM A NÁHRADNÍ POLICE DO SKØÍNI X-970 X-971 X-972 X X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA

7 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 800 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (2) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ 7

8 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 600 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA 8 POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ

9 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 400 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE PRO ŠÍØKU KORPUSU 400 MM SE ŽALUZIOVÉ DVEØE NEVYRÁBÌJÍ, VE SKØÍÒCE JIŽ NEZBÝVÁ DOSTATEK ÚLOŽNÉHO PROSTORU. ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY V ŠÍØCE KORPUSU 400 MM LZE POLICE ZAHUSTIT PØIDÁNÍM OBYÈEJNÝCH POLIC. 9

10 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (1) (2) (3) x-101 x x x-904 x x x x-967 x x x x-919 x-120 x-106 x-102 x x x-975 x-102 x-141 x-141 x-103 x-101 x-103 x-120 (7) (8) (9) x-166 x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x x x-954 x x x-964 x x x x-967 x x x-964 x x x-954 x-320 x-311 x-281 x-200 x-161 x-210 (13) (14) (15) x-221 x-220 x-225 x-240 x-240 x x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x-240 x-222 x-261 x-224 x-270 (19) (20) (21) x-320 x-281 x-284 x-311 x-284 x-311 x-284 x-286 x-310 x-284 x-310 x-286 (25) (26) (27) x-335 x-361 x-333 x-361 x-335 x-331 x-360 x-334 x-360 x x x-967 x-370 x-331 x-333 x-331 x

11 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (4) (5) (6) x-141 x x-961 x-261 x-284 x-261 x x-961 x-141 x-120 x x x-974 x-101 x x-910 x-141 x-101 x-102 x x x x-967 x x x x x-919 x-120 (10) (11) (12) x-331 x x-963 x x x x-919 x x-963 x-331 x x-963 x x-951 x (80cm) x x-951 x x-963 x x-951 x-284 x x-951 x-334 x-370 (16) (17) (18) x-221 x x x-977 x-261 x-260 x-240 x-270 x-261 x x-963 x-335 x x-963 x-240 x-240 x-286 x-225 x-286 x-261 (22) (23) (24) x-282 x-285 x-282 x-284 x-311 x-284 x-320 x-281 x-333 x-331 x-362 x-370 (28) (29) (30) x-331 x-334 x-331 x x x-967 x-333 x x x-967 x-333 x-334 x-331 x

12 STOLOVÝ SYSTÉM OBSAHUJE ŠIROKOU NA- BÍDKU PRACOVNÍCH, JEDNACÍCH, DOPLÒKO- VÝCH, SPOJOVACÍCH A KONFERENÈNÍCH DESEK. UMOŽÒUJE VYBAVOVAT VŠECHNY TYPY KANCELÁØSKÝCH PRACOVIŠ, ROVNÌŽ TAK ZASEDACÍCH A KONFERENÈNÍCH MÍST- NOSTÍ. VHODNOU VOLBOU TYPÙ STOLÙ LZE VYTVÁØET HNÍZDOVÁ PRACOVIŠTÌ VE VEL- KOPROSTOROÝCH KANCELÁØÍCH.. ERGONOMICKY TVAROVANÉ ROHOVÉ STOLY UMOŽÒUJÍ MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ PLOCHY A OPTIMÁLNÍ UMÍSTÌNÍ MONITORÙ PØI PRÁCI NA PC. POD TÌMITO STOLY JE DOSTATEK MÍSTA PRO UMÍSTÌNÍ NOSIÈÙ PC I ZÁSUVKOVÝCH KONTEJNERÙ, LZE SEDÌT V BLÍZKOSTI STOLU A MÍT TAK PODEPØENÉ S T O L O V Ý S Y S T É M PAŽE.. STOLY MOHOU BÝT DOPLNÌNY POJÍZDNÝMI I PEVNÝMI KONTEJNERY, NOSIÈI PC, KRYTY MONITORÙ, VÝSUVY PRO KLÁVESNICI, STO- LOVÝMI NÁSTAVCI, PARAVANY, ZÁVÌSNÝMI POLIÈKAMI A PRÙCHODKAMI. POUŽITÍM PØEDÌLOVACÍCH PARAVANÙ JE MOŽNÉ VY- TVOØIT ÈÁSTEÈNÉ SOUKROMÍ PØI PRÁCI, KTERÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEOMEZUJE REALIZACI TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE.. STOLOVÉ DESKY JSOU ZHOTOVENY Z KVA- LITNÍCH LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 25 MM. JSOU KOLEM DOKOLA OLEPENY HRA- NOU ABS 2 MM, KTERÁ JE VÝZNAMNÝM OCHRANNÝM PRVKEM PROTI MECHANICKÉ- MU POŠKOZENÍ. KOVOVÉ PODNOŽE JSOU PROPOJENY VODOROVNÝM TELESKOPICKÝM KANÁLEM UZPÙSOBENÝM PRO UMÍSTÌNÍ ZÁSUVEK A ROZVODÙ PRO ELEKTRIFIKACI. SVISLÉ NOHY STOLU JSOU PRÙCHOZÍ A UMOŽÒUJÍ PROTAŽENÍ KABELÙ. ZAKRYTÍ JE PROVEDENO DEKORATIVNÍ CLONOU. PODNOŽE JSOU VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATEL- NÉ. MOHOU ZÙSTAT VOLNÉ, NEBO LZE KE STOLÙM ZAVÌSIT PØEDNÍ SVISLÉ KRYCÍ LAMINOVANÉ DESKY. základní VÝŠKA STOLÙ JE 750 MM, NA PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA LZE DODAT STOLY S VÝŠKOVÌ STAVITEL- NÝMI PODNOŽEMI. KE VZÁJEMNÉMU PRO- POJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK SE POUŽÍVÁ SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ. STOLOVÉ PODNOŽE, CENTRÁLNÍ NOHY A NORMÁLNÍ NOHY JSOU V BARVÌ HLINÍKU NEBO ANTRACITU. STOLY SE EXPEDUJÍ V ROZLOŽENÉM STAVU. 12

13 PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY 1-600x 80 x 80 DP x 120 x 80 DP x 140 x 80 DP x 160 x 80 DP x 180 x 80 DP x 160 x 100 DP 160 L 1-606x 160 x 100 DP 160 P 1-611x 160 x 120 DP 160 L 1-612x 160 x 140 DP 160 P 1-607x 180 x 100 DP 180 L 1-608x 180 x 100 DP 180 P 1-613x 180 x 120 DP 180 L 1-614x 180 x 120 DP 180 P 1-609x 200 x 100 DP 200 L 1-610x 200 x 100 DP 200 P 1-615x 200 x 120 DP 200 L 1-616x 200 x 120 DP 200 P 1-624x 160 x 100 DP 160 L 1-625x 160 x 100 DP 160 P 1-617x 216 x 113 DP 204 L 1-618x 216 x 113 DP 204 P 1-626x 180 x 100 DP 180 L 1-627x 180 x 100 DP 180 P DOPLÒKOVÉ KÓDY K OBJEDNACÍMU KÓDU PRACOVNÍCH DESEK STOLÙ 1-600x - KÓD PØED ÚPRAVOU OBJEDNÁVKA SAMOSTATNÉ DESKY DESKA NA KOVOVÉ PODNOŽI 1-628x 200 x 100 DP 200 L 1-629x 200 x 100 DP 200 P DESKA NA KOVOVÉ VÝŠKOVÌ STAVITELNÉ PODNOŽI 1-620x 215 x 131 DP x 215 x 98 DP x 215 x 98 DP x 200 x 100 DP x 136 x 136 DP

14 DESKY JEDNACÍ, KONFERENÈNÍ A SPOJOVACÍ x 80 DJ ÈTVEREC x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 90 DJ SUDOVÁ x 100 DJ SUDOVÁ x 90 DJ ELIPSA x 100 DJ ELIPSA prùmìr 80 DJ KRUH x 90 DJ KÓNICKÁ x 100 DJ KÓNICKÁ x 110 DJ KÓNICKÁ prùmìr 120 DJ KRUH prùmìr 100 DJ KRUH DESKY KONFERENÈNÍ prùmìr 65 DK KRUH x 65 DK ELIPSA x 65 DK SUDOVÁ x 65 DK SUDOVÁ DESKY SPOJOVACÍ DESKY JEDNACÍ x - DS x - DS x 80 DS x - DS x - DS x 80 DS L x 80 DS P x 120 DS x 109 DS x 136 DS x 95 DS NOHY CENTRÁLNÍ A STOLOVÉ POZNÁMKA: NOHY CENTRÁLNÍ A NOHY STOLOVÉ JSOU STANDARDNÌ V DEZÉNU ANTRACIT NEBO HLINÍK (STEJNÁ CENA I OBJEDNÁVKOVÝ KÓD). VYBRANÝ DEZÉN NÁM UPØESNÌTE PØI OBJEDNÁVCE. NA OBJEDNÁVKU LZE NOHY DODAT I V DEZÉNU CHROM NEBO DØEVODEZÉN. CENTRÁLNÍ STOLOVÉ /55 v.72 6/45 v.53 6 v.72 6 v.53 NC JED.RAL NC KONF.RAL NA STOL. NA STOL.

15 DESKY DOPLÒKOVÉ, PODNOŽE KE STOLÙM DOPLÒKOVÉ DESKY x 60 DD OBDÉLNÍL x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK prùmìr 80 DD x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P prùmìr 100 DD x 40 DD L x 40 DD P x 57 DD L x 57 DD P prùmìr 100 DD x 80 DD L x 80 DD P x 100 DD L x 100 DD P x 120 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD prùmìr 120 DD x 122 DD L x 122 DD P KOVOVÉ PODNOŽE KE STOLÙM KRAJOVÁ STØEDOVÁ PEVNÁ PODNOŽ 80cm cm cm cm cm POZNÁMKA: KOVOVÉ PODNOŽE LZE OBJEDNÁVAT V KRAJOVÉ NEBO STØEDOVÉ VARIANTÌ, CENA JE PRO OBÌ VARIANTY TOTOŽNÁ. U OBJEDNÁVKY SAMOSTATNÝCH PODNOŽÍ NÁM PROSÍM UVEÏTE OBJEDNÁVANOU VARIANTU. V PØÍPADÌ OBJEDNÁVKY SPOLEÈNÌ SE STOLOVOU DESKOU, URÈÍME VHODNÝ TYP PODNOŽE SAMI. (POKUD SI NEURÈÍTE VY.) KRAJOVÁ STØEDOVÁ VÝŠKOVÌ PØESTAVITELNÁ PODNOŽ DOPLÒKY PRO SPOJOVÁNÍ STOLÙ A PRO KOVOVÉ PODNOŽE 80cm cm cm cm cm PRODL.TUNEL (LZE POUŽÍT POD MENŠÍ DOPLÒKOVÉ MÍSTO STOLOVÉ NOHY) PS PLECH PRO SPOJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK 15

16 DOPLÒKY KE STOLÙM NÁSTAVCE NA PRACOVNÍ STOLY x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x25 N x24 x 25 N180 PARAVANY A ZÁVÌSNÉ POLICE K PARAVANÙM NA PRACOVNÍ STOLY x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ180 PARAVANY NA PRACOVNÍ STOLY LZE TÉŽ NA PØÁNÍ VYROBIT JAKO OBOUSTRANNÉ, NA STØED MEZI x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP80 DVA STOLY. TUTO SKUTEÈNOST NÁM PØI OBJED- NÁVCE UVEÏTE V POZNÁMCE. PØÍDAVNÁ ZÁDA KE STOLÙM x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 25 KM ROVNÝ x 25 KM x 25 KM x 25 KM 135 DOPLÒKY KRYTY MONITORÙ VÝSUV KL NOSIÈ PC NOSIÈ PC NOSIÈ PC VOZÍK NA PC TUŽKOVNÍK PRÙCHODKA

17 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (1) (2) (3) 1x x noha centrální 6x x noha centrální (5) (4) 1x x x x x noha stolová 1x x noha centrální 4x x noha stolová (8) (6) (7) 4x x x noha centrální + 12x noha stolová 2x x x noha stolová (10) 1x x x x noha centrální (9) (11) 4x x noha stolová 2x x x noha stolová 4x x noha centrální 17

18 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (12) (13) (14) (15) 1x x 1x x 1x x stolová kartotéka + 2x kontejner + 1x noha stolová + 2x prodl.kanál 1x x 1x x x kontejner + 1x stol.kartotéka + 5x noha stolová (16) 2x x 2x x 1x x stolová kartotéka + 4x kontejner + 1x noha stolová + 4x skøíò roletová (X-335) 1x x 2x x + 3x kontejner + 3x stolová kartotéka 1x x 1x x 2x x noha stolová + 2x stolová kartotéka + 2x kontejner (17) (18) 4x x 4x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 4x noha stolová (19) 2x x 2x x 2x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 2x noha stolová (20) 3x x 3x x + 3x kontejner pevný + 3x stol.kartotéka + 3x noha stolová 2x x 1x x x noha stolová + 2x kontejner pevný (21) 18 1x x 1x x noha centrální + 1x stolový kontejner

19 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (22) (23) 2x x 2x x prodl.kanál + 2x kontejner (24) 1x x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner 4x x 4x x stolová kartotéka + 4x kontejner (26) (25) 8x x 2x x noha stolová + 8x stolový kontejner + 8x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 1x x x 1x x + 1x noha centrální + 2x kontejner + 2x stolová kartotéka (28) (27) 3x x + 3x stolový kontejner + 3x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 4x x 4x x noha stolová + 4x stolový kontejner (31) (29) (30) 1x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner velký 1x x 1x x x noha centrální + 1x noha stolová + 1x stolová kartotéka + 1x kontejner 1x x x noha centrální + 4x noha stolová + 1x kontejner velký + 1x kontejner 19

20

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

kn-office dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

kn-office dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH dezén zebrano, stříbrná dezén buk Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Vozík na PC Držák PC Kontejner s tužkovníkem a kartotékou KOVOVÁ

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy ... moderní nábytek za rozumné ceny... kvalitní nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. Sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie 2 BA - nízké skøíòky

Více

TI 16015 TI 17015 TI 18015 TI 19015 TI 26015 TI 27015 TI 28015 TI 29015 TI 16016 TI 17016 TI 18016 TI 19016 TI 26016 TI 27016 TI 28016 TI 29016 TREND

TI 16015 TI 17015 TI 18015 TI 19015 TI 26015 TI 27015 TI 28015 TI 29015 TI 16016 TI 17016 TI 18016 TI 19016 TI 26016 TI 27016 TI 28016 TI 29016 TREND TI - vysoké skøíòky TI v. 179,3 cm š.80 cm TI 16011 TI 17011 TI 18011 TI 19011 TI 26011 TI 27011 TI 28011 TI 29011 TI 16012 TI 17012 TI 18012 TI 19012 TI 26012 TI 27012 TI 28012 TI 29012 TI 16013 TI 17013

Více

HS 1200. 120 x 75,5 x 78,6 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,- 2.991,- 3.042,- 3.249,- ERG 121 ERG 1800 - L

HS 1200. 120 x 75,5 x 78,6 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,- 2.991,- 3.042,- 3.249,- ERG 121 ERG 1800 - L STOLY STANDARD 1 HS 8 HS 9 X HS 800 HS 1200 HS 1400 HS 10 70 x 65,5 x 43,6 85 x 75,5 x 80 x 75,5 x 120 x 75,5 x 140 x 75,5 x 1 x 75,5 x 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,-

Více

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š.

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š. - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm ( výška je uvedena vèetnì nožek v. 10 cm ) 14501 14502 16001 16002 19001 19002 12001 12002 hloubka 50 cm 24501 24502 26001 26002 - výšková øada 53.9 cm, hloubka

Více

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy www.... moderní nábytek za rozumné ceny www.... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www., PLUS Technické rozkresy - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm

Více

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - olše Dezén - šedá Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Kartotéka Kontejner s tužkovníkem a přepážkou KOVOVÁ PODNOŽ Podnož černá Podnož

Více

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu.

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu. OBSAH HOBIS Drive Stoly s laminovou podnoží. Stoly s kovovou podnoží... Přístavné skříně ke stolům.. Skříně.................. Kontejnery.............. 41 42 42 43 44 Samostatná modelová řada, která výborně

Více

SENECA SENECA. Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt.

SENECA SENECA. Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt. SENECA Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt. Používáme vysoce kvalitní materiály renomovaných domácích i zahraničních

Více

S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K " P R A K T I K 2 " S V Ý M P É È E I K A N C E L Á Ø E. P Ø E D N Í N Á B Y T K O V É

S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K  P R A K T I K 2  S V Ý M P É È E I K A N C E L Á Ø E. P Ø E D N Í N Á B Y T K O V É S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K " P R A K T I K 2 " S V Ý M ROZSAHEM UMOŽÒUJE VYTVÁØET NEOMEZE- NÉ MNOŽSTVÍ RÙZNÝCH SESTAV V RÙZNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ. JE URÈEN PØEDEV- ŠÍM PRO ZDRAVOTNICTVÍ, DOMOVY SOCIÁLNÍ

Více

PORT PORT. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější kritéria na moderní vzhled, ergonomické uspořádání pracoviště a komplexní využití prostoru.

PORT PORT. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější kritéria na moderní vzhled, ergonomické uspořádání pracoviště a komplexní využití prostoru. PORT Představujeme Vám nábytkovou řadu PORT, kterou jsem vyvinuli v roce 2007 na základě Vašich připomínek, požadavků a našich dlouholetých zkušeností v oboru. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA calvados / černá DEKORY EM ST-01 stůl pracovní 75 cm Stůl EM ST-01 je vyráběn v šířích: EM ST-02 stůl pracovní pod PC s výsuvem 75 x 75 x 75 3090,- 75 cm - EM ST-01-75 - 3 090,- 100 cm - EM ST-01-100 -

Více

Kovové prvky a doplòky White - LINE

Kovové prvky a doplòky White - LINE Kovové prvky a doplòky White - LINE C /60 stolová podno C/80 I 3 samostatné stolové nohy s rektifikací v=75mm I 3/50 I 3/0 podno 600mm C/60 (pár) C /60 90,- podno mm C/80 (pár) C /80 90,- podno 600mm C/60

Více

BASIC. 95 % ZBOŽÍ SKLADEM Nábytek se dodává v demontovaném stavu.

BASIC. 95 % ZBOŽÍ SKLADEM Nábytek se dodává v demontovaném stavu. český značkový nábytek BASIC SKLADEM Odchylky v barevných odstínech nejsou důvodem k reklamaci. 95 % ZBOŽÍ SKLADEM Nábytek se dodává v demontovaném stavu. DOPRAVA Je poskytována po celé ČR a SR zdarma.

Více

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady STANDARD Vyšší řada kancelářského nábytku vyráběné ho z dřevotřískových desek laminovaných s ABS hranami za použití silnějších stolových desek a horních plátů skříněk zvýrazňujících vlastní design nábytku.

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

www.nabytek-leblova.cz

www.nabytek-leblova.cz www.nabytek-leblova.cz www.nabytek-leblova.cz Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.nabytek-leblova.cz sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie www.nabytek-leblova.cz

Více

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK představení řady 06 LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK Lékařský nábytek pro Vaší ordinaci, lekárnu, laboratoř, nemocnici... Speciální nábytek určený pro vybavení ordinací lékařů, lékáren, laboratoří,

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 03/2015 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek)

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek) a registratury S L - 2 3 1 0 x x x x x x x x x x x číslo modelu dveře vnitřní výbava sokl povrch korpusu povrch vrchní desky povrch dveří úchytka typ L = závěsy R = závěsy vpravo - = 80 cm šířka skříní

Více

Ceník systémů VASA manager "SQUARE"

Ceník systémů VASA manager SQUARE Ceník systémů VASA manager "" platnost od 1.5.2013 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK MATERIÁL / POPIS PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK představení řady MERANO TŘEŠEŇ OLŠE BUK BŘÍZA

LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK MATERIÁL / POPIS PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK představení řady MERANO TŘEŠEŇ OLŠE BUK BŘÍZA LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK Lékařský nábytek pro Vaší ordinaci, lékárnu, laboratoř, nemocnici... Speciální nábytek určený pro vybavení ordinací lékařů, lékáren, laboratoří, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Více

Ceník kancelářského nábytku. Variant EMPE

Ceník kancelářského nábytku. Variant EMPE eník kancelářského nábytku Variant EMPE Platný od 1. 1. 2011 Vážení zákazníci, představujeme Vám nábytkový systém určený pro vybavování administrativních interiérů. Vyniká především vysokou užitkovostí

Více

STAVEBNICE STOLY / POLICE STAVEBNICE STOLY. Č AJOVÉ KUCHYŇ KY ceník

STAVEBNICE STOLY / POLICE STAVEBNICE STOLY. Č AJOVÉ KUCHYŇ KY ceník Š x V x H PO- ČET KS ZA KUS CEL- KEM CEL- KEM VČETNĚ DPH 20% kuchyňská skříňka KU 60 D2Z1 600x870x510 1 1 750 Kč 1 750 Kč 2 100 Kč STAVEBNICE STOLY / POLICE Sestava KU 1022 26 066 Kč 31 279 Kč kuchyňská

Více

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného Tradiční řada dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného ze široké škály dřevin a jejich barevného provedení. MATERIÁL.. dřevotřísková deska oboustranně dýhovaná přírodní dýhou tl. 0,8 mm povrchově upravená

Více

Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení.

Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. EXCELENT Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. EXCELENT představení řady 172 MATERIÁL / POPIS.. stolové

Více

11 - antracit. PA - PUR hrana L - asymetrické OL - olše. 22 - stříbrná. PS - PUR hrana R - asymetrické TR - třešeň

11 - antracit. PA - PUR hrana L - asymetrické OL - olše. 22 - stříbrná. PS - PUR hrana R - asymetrické TR - třešeň EAGE EG1013xxxxx EG1013xxxxxPx X /st. desky/ XX /dezén st. desky/ XX /barva podnože/ Px - - symetrické CC - calvados červený 11 - antracit PA - PU hrana - asymetrické O - olše 22 - stříbrná antracit vlevo

Více

TREND NZA. š. 30 cm. v. 37.5 cm. Hl. 40 cm. hl. 60 cm NZA 23001 TREND NZB. š. 30 cm. v. 55.2 cm hl. 40 cm hl. 60 cm NZB 13001 NZB 23001

TREND NZA. š. 30 cm. v. 37.5 cm. Hl. 40 cm. hl. 60 cm NZA 23001 TREND NZB. š. 30 cm. v. 55.2 cm hl. 40 cm hl. 60 cm NZB 13001 NZB 23001 Nádstavce na skøíòì Hl. 60 cm NA NA 13001 NA 13501 NA 14001 NA 14501 NA 23001 NA 23501 NA 24001 NA 24501 Hl. 60 cm NA NA 16001 NA 17001 NA 18001 NA 19001 NA 26001 NA 27001 NA 28001 NA 29001 NRA hl. 65

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

ECO. EC2013-xxxxPx. EC2008-xxxxPx. Stoly hloubka 65 cm. - - symetrické CC - calvados červený L - asymetrické OL - olše DB - dub přírodní

ECO. EC2013-xxxxPx. EC2008-xxxxPx. Stoly hloubka 65 cm. - - symetrické CC - calvados červený L - asymetrické OL - olše DB - dub přírodní ECO EC1013xxxxx EC1013xxxxxPx X / st. desky/ XX /dezén st. desky/ XX /dezén podnože/ Px - - symetrické CC - calvados červený AT - antracit PA - PUR hrana - asymetrické O - olše SJ - šedostříbrná antracit

Více

Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka.

Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka. Poř. číslo Typové číslo Výrobní řada PH ázev výrobku Rozměr íl Pohled Cena bez PH, montáže a dopravy Cena s PH bez montáže a dopravy Poznámka hl - š - v od 1.2.12 1 2 roletová s roletová s 450x600x00 Spr

Více

Ceník systémů VASA manager

Ceník systémů VASA manager Ceník systémů VASA manager platnost od 1.5.2013 Ceník systémů VASA manager "EVE" Ceník systémů VASA manager "ROYA" Ceník systémů VASA manager "SQUARE" * ceník doporučených prodejních cen * Ceník systémů

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska oboustranně dýhovaná přírodní dýhou tl. 0,6 mm povrchově upravená lakováním (polomatným lakem).. hrany jsou olepeny přírodní dýhou tl. 0,6 mm, horní desky na skříňky

Více

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,-

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,- STOOVÉ PODNOŽE KP0102-/xx/xx XX /dezén lubu pro Ergo/ AT - antracit ST - st íbrný proužek XX /kov/ 11 - antracit 22 - st íbrná Podnože a stojiny ERGO KP0401-xx EAGE KP0501-xx v 72,5 cm noha válcová pr.

Více

Ceník systémů VASA manager "ROYAL"

Ceník systémů VASA manager ROYAL Ceník systémů VASA manager "ROYA" platnost od 1.5.2013 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

javor buk rustikal olše impulz třešeň calvados DEKORY CC 211 CC 212 CC 213 CC 214 stůl psací 75 cm, plné boky stůl psací 120 cm, plné boky stůl psací 150 cm, plné boky stůl psací rohový 180 cm, plné boky

Více

DÌTSKÝ NÁBYTEK 210 DÌTSKÝ NÁBYTEK

DÌTSKÝ NÁBYTEK 210 DÌTSKÝ NÁBYTEK DÌTSKÝ NÁBYTEK 210 DÌTSKÝ NÁBYTEK Lùžka 212 Stoly 214 Stolové sestavy 216 Nízké skøíòky 218 Police 220 Šatní skøínì 221 Šatní skøínì s posuvnými dveømi 222 Židle 224 Sedací pytle 226 Hledáte pro své dítì

Více

400mm. Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý

400mm. Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý Stoly Praktik Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý PR01 800 x 800 x 750 PR06 800 x 600 x 750 PR08 1600 x 1000/800 x 750 PR09 1600 x 800/1000 x 750 PR02 1200 x 800 x 750

Více

ERGO ECONOMY. EN1008-xxxxxxPx. EN1013-xxxxxxPx

ERGO ECONOMY. EN1008-xxxxxxPx. EN1013-xxxxxxPx EGO ECONOMY EN1018xxxxxxx EN1018xxxxxxx / lub TD / X /st. desky/ XX /dezén st. desky/ XX /barva podnože/ XX /dezén lubu TD/ Px - - symetrické CC - calvados červený 11 - antracit AT - antracit PA - PU hrana

Více

Kovové prvky a doplòky

Kovové prvky a doplòky 1.7.2007 Kovové prvky a doplòky X LINE XN 1 - Samostatná rovná noha Noha s rektif. - hliník XN 1 1 020,- XR90 - Rohová konstrukce na 90 Rohová konstr. pro sest.90 XR 90 1 365,- 720 528 60 528 XBS 1 - Stolový

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2"

Ceník sektorového nábytku PRAKTIK 2 Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2" platný od 1.11.2006 TECHNICKÝ POPIS SEKTOROVÉHO NÁBYTKU "PRAKTIK 2" Sektorový nábytek "PRAKTIK 2" svým rozsahem umožòuje vytváøet neomezené množství rùzných sestav

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky v

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky v 1.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ 1. SKŘÍNĚ Barevné provedení výběr ze standardních dekorů - strop tloušťka lamina min. 25 mm, naložené na boky a dveře, přední hrana ABS min. 2 mm, boky hrana ABS min. 0,5 mm

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 7. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

VARIANT. VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného kancelářského. nábytku vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného provedení.

VARIANT. VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného kancelářského. nábytku vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného provedení. VARIANT Tradiční řada dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného ze široké škály dřevin a jejich barevného provedení. VARIANT představení řady 122 MATERIÁL / POPIS.. ekodřevotřísková deska oboustranně

Více

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně Ceníky systémů VASA platnost od 1.5.2013 Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně * ceník doporučených prodejních cen * * tento ceník ruší platnost ceníků

Více

Ceník systémů VASA manager "ROYAL"

Ceník systémů VASA manager ROYAL Ceník systémů VASA manager "ROYA" platnost od 1.7.2016 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Nábytková řada NORTON Arform s.r.o.

Nábytková řada NORTON Arform s.r.o. Stoly Praktik Nábytková řada NORTON Arform s.r.o. Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý PR01 800 x 800 x 750 PR06 800 x 600 x 750 PR08 1600 x 1000/800 x 750 PR09 1600 x 800/1000

Více

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. MATERIÁL / POPIS.. stolové desky a horní desky na skříňky jsou

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. OPTIMA, OPTIMA PLUS

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. OPTIMA, OPTIMA PLUS Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn., PLUS T e c h Specifikace kuchyòské linky, PLUS a LAK Kuchyòský sektor je rozsáhlá nábytková øada, která svou variabilností, funkèností a cenou uspokojí i nároèného

Více

KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU 2 Nadčasový design a uživatelská vstřícnost. Výšková rektifikace Skryté vedení kabeláže Důkladné osazení ABS hranami Pracovní desky stolů řady HOBIS Gate jsou tvarovány tak, abyste

Více

Ceník systémů VASA manager "LEVEL"

Ceník systémů VASA manager LEVEL Ceník systémů VASA manager "EVE" platnost od 1.5.2013 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

80kg. Police. Korpus. Tlumiče dovírání dveří Vysoká pevnost konstrukce Nadstandardní nosnost polic 80 kg SKŘÍNĚ

80kg. Police. Korpus. Tlumiče dovírání dveří Vysoká pevnost konstrukce Nadstandardní nosnost polic 80 kg SKŘÍNĚ SKŘÍNĚ STOL OLY 5 SKŘÍNĚ Korpus V naší nabídce naleznete korpusy vysoké 76,8, 115, nebo 19 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Hlavní předností skříní Hobis Strong je pevná a robustní konstrukce

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A 1 š x h x v mm Popis: C obrázek Legenda: A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 10.3.2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

STAVEBNICE STOLY / POLICE. STAVEBNICE / STOLY / POLICE představení řady STAVEBNICE STOLY OLŠE MERANO BŘÍZA BUK TŘEŠEŇ BUK DUB MACORE OLŠE BOROVICE

STAVEBNICE STOLY / POLICE. STAVEBNICE / STOLY / POLICE představení řady STAVEBNICE STOLY OLŠE MERANO BŘÍZA BUK TŘEŠEŇ BUK DUB MACORE OLŠE BOROVICE STAVEBNICE STOLY / POLICE Pomocí našich stolových plátů a podnoží si můžete sestavit stůl přesně podle Vašich představ. Náš stolový stavebnicový systém nabízí variabilní řešení sestavení stolů či stolových

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Kancelářský nábytek TOPline

Kancelářský nábytek TOPline Kancelářský nábytek TOPline Popis Popis provedení Skříně Kancelářská řada TOPline je určena pro vybavení kanceláří vrcholového managementu. Výběr je ze široké škály laminodekorů, dýhy a úchytek. Řada obsahuje

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 1. 1. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

200x100 psací 200x100 psací s elektrifikací psací + doplňkový levý psací s el. + doplňkový levý

200x100 psací 200x100 psací s elektrifikací psací + doplňkový levý psací s el. + doplňkový levý EXPO - stoly, skříně 200x100 psací 200x100 psací s elektrifikací psací + doplňkový levý psací s el. + doplňkový levý TX00000-200x100x75 17 500,- Kč TX10000-200x100x75 26 900,- Kč TX00001-200x220x75 26

Více

BASIC KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK ZÁKLADNÍ TYPOVÝ PLÁN SKŘÍNÍ - prvků, ze kterých se skládají skříně. BASIC ceník. ROZMĚR Š x V x H POPIS CENA VČETNĚ DPH

BASIC KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK ZÁKLADNÍ TYPOVÝ PLÁN SKŘÍNÍ - prvků, ze kterých se skládají skříně. BASIC ceník. ROZMĚR Š x V x H POPIS CENA VČETNĚ DPH BASIC KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK BASIC KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK ZÁKLADNÍ TYPOVÝ PLÁN SKŘÍNÍ - prvků, ze kterých se skládají skříně TYPOVÝ PLÁN STOLŮ Korpus vysoký široký BASIC 01 800x1800x400 1 617 Kč 1 940 Kč Stůl

Více

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 EXBYDO s.r.o. l Lužická 600 l 396 01 Humpolec tel.: +420 565 534 336 l fax: +420 565 533 675 l email: exbydo@exbydo.cz l Pracovní psací stoly E00 s deskovými podnožemi

Více

Zboží z katalogu objednejte online na e-shopu www.nabytek-rychle.cz, mailem na info@nabytek-rychle.cz nebo telefonicky na čísle 777 309 215

Zboží z katalogu objednejte online na e-shopu www.nabytek-rychle.cz, mailem na info@nabytek-rychle.cz nebo telefonicky na čísle 777 309 215 Zboží z katalogu objednejte online na e-shopu www.nabytek-rychle.cz, mailem na info@nabytek-rychle.cz nebo telefonicky na čísle 777 309 15 stoly Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce. SKŘÍNĚ 48 SKŘÍNĚ

Více

100 x 32,5 cm, v 27,5 cm 100 x 52,5 cm, v 27,5 cm. 80 x 32,5 cm, v 27,5 cm 80 x 52,5 cm, v 27,5 cm

100 x 32,5 cm, v 27,5 cm 100 x 52,5 cm, v 27,5 cm. 80 x 32,5 cm, v 27,5 cm 80 x 52,5 cm, v 27,5 cm PŘÍSLUŠENSTVÍ PS3516-xx Stolové paravany pro stoly s PUR hranou Paravanové desky horní / XX - AT, SJ, BL / Paravanové desky spodní / XX - AT, SJ, BL / PS3518-xx PS6518-xx P S 1035.. PS35.. pro stol. desku

Více

4 5 Expo+ pracovní stoly. 6 9 Expo+ skříně. 12 13 Assist pracovní stoly. 14 17 Assist recepce. 18 21 Assist skříně

4 5 Expo+ pracovní stoly. 6 9 Expo+ skříně. 12 13 Assist pracovní stoly. 14 17 Assist recepce. 18 21 Assist skříně Platnost ceníku od 1. 4. 2014 4 5 Expo+ pracovní stoly 6 9 Expo+ skříně 12 13 Assist pracovní stoly 14 17 Assist recepce 18 21 Assist skříně 22 23 Expo+, Assist kontejnery, doplňky 28 37 Exact pracovní

Více

barva označení popis SMART NEW - STOLY - výška 75 cm - horní desky 25 mm (provedení nohou: SE) SMART NEW - Psací stůl - hloubka 60 cm

barva označení popis SMART NEW - STOLY - výška 75 cm - horní desky 25 mm (provedení nohou: SE) SMART NEW - Psací stůl - hloubka 60 cm SMART NEW - STOY - výška 75 cm - horní desky 25 mm (provedení nohou: ) SMART NEW - Psací stůl - hloubka 60 cm SN 110 Psací stůl 120 x 60 x 75 SMART NEW - Psací stoly - hloubka 80 cm SN 120 Psací stůl 120

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

SKŘÍNĚ. Police. Korpus. Dveře. Tlumiče dovírání dveří Vysoká pevnost konstrukce Nadstandardní nosnost polic 80 kg SKŘÍNĚ

SKŘÍNĚ. Police. Korpus. Dveře. Tlumiče dovírání dveří Vysoká pevnost konstrukce Nadstandardní nosnost polic 80 kg SKŘÍNĚ STOL OLY Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce. SKŘÍNĚ 48 SKŘÍNĚ Korpus V naší nabídce naleznete korpusy vysoké 76,8, 115, nebo 19 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Hlavní předností

Více

ECO EC1013xxxxx. EC2008-xxxxPx. Stoly hloubka 80 cm. Stoly hloubka 65 cm. Tvarové stoly. - - symetrické CC - calvados ervený 154,- 189,- 148,- 177,-

ECO EC1013xxxxx. EC2008-xxxxPx. Stoly hloubka 80 cm. Stoly hloubka 65 cm. Tvarové stoly. - - symetrické CC - calvados ervený 154,- 189,- 148,- 177,- ECO EC1013xxxxx EC1013xxxxxPx X / st. desky/ XX /dezén st. desky/ XX /dezén podnože/ Px - - symetrické CC - calvados ervený AT - antracit PA - PUR hrana L - asymetrické OL - olše SJ - šedostíbrná antracit

Více

Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce

Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce exner 2 Sofi stikovaný design řady EXPO+ podtrhuje dojem prestižního pracoviště nejvyššího managementu. Velkorysé pracovní stoly, propracované dekory vysoce kvalitních laminovaných dřevotřískových desek

Více

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.8.2010. Ceník systémů VASA - výběr prvků - "EXPRES 48" Ceník systémů VASA - "2-týdenní"

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.8.2010. Ceník systémů VASA - výběr prvků - EXPRES 48 Ceník systémů VASA - 2-týdenní Ceníky systémů VASA platnost od 1.8.2010 Ceník systémů VASA - výběr prvků - "EXPRES 48" Ceník systémů VASA - "2-týdenní" Ceník systémů VASA - "4-týdenní" * ceník doporučených prodejních cen * * tento ceník

Více

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY Třída č. 1. RAL 1018 žlutá 1. Žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky počet kusů: 15 - žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky - výška stolové

Více

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize . část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Žárovice - ředitelství divize TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty

Více

Ceník. NewSystem kancelářský nábytek

Ceník. NewSystem kancelářský nábytek Ceník NewSystem kancelářský nábytek sestavy stolů a skříní NEWSYSTEM Sestava 1 1 4884,4884,1672,1672,1298,1298,583,16291,- Sestava 2 NS2 N67 2 4884,2255,2761,583,10483,- Sestava 3 NSZ1 N64 3 Sk. žaluzie

Více

OBSAH. katalog kancelářského nábytku. Stoly Standard... Stoly Novel...

OBSAH. katalog kancelářského nábytku. Stoly Standard... Stoly Novel... OBSAH Stoly Standard....... Stoly Novel.......... 1 7 Stoly Integral........ Skříně.............. Kontejnery.......... Doplňky Hobis....... Kuchyně............ Recepce............ Hobis Basic..........

Více

Kancelář architekta města Brna, p.o. Zelný trh 331/ Brno. Příloha č. 1 - specifikace nábytku. Provedení ks Kč/Ks bez DPH

Kancelář architekta města Brna, p.o. Zelný trh 331/ Brno. Příloha č. 1 - specifikace nábytku. Provedení ks Kč/Ks bez DPH Kč/ks s Kč celkem s 1 1600 x 800 x 720 Kancelářský stůl EasySpace, 1600 x 800 x 720, horní deska v provedení melamin, barva bílá, tl. 25 mm, plastová hrana ABS tl. 2 mm, otvor pro kabeláž dle kabelového

Více

KKSD30xxxxxx. 30 x 58 cm + ZÁSUVKA 60 x 58 cm s 1 zásuvkou polovýsuv bez tlumení. 45 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 60 x 58 cm

KKSD30xxxxxx. 30 x 58 cm + ZÁSUVKA 60 x 58 cm s 1 zásuvkou polovýsuv bez tlumení. 45 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 60 x 58 cm KUCHYNĚ KKSD30xxxxxx X /dveře/ XX /dezén dveří/ XX /dezén korpusu/ X /úchytka/ XX /dekor prac.desky/ CC - calvados červený AT - antracit 0 - bez úchytky TC - Terrano černé - závěsy O - olše SJ - šedostříbrná

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

DEKORY. buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená. Nábytek pro juniory výrobní řada BAD BOY

DEKORY. buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená. Nábytek pro juniory výrobní řada BAD BOY buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená DEKORY DN ST-01 DN ST-02 stůl - pevné boky Stůl DN ST-01 je vyráběn v šířkách: stůl - kulaté nohy Stůl DN ST-02 je vyráběn v šířkách: 100 cm -

Více

Exner 1914. katalog 2014

Exner 1914. katalog 2014 Exner 1914 7UDGLFH YɸURE\ QiE\WNX ([QHU VH YiçH MLç N URNX NG\ E\OD ÀUPD ([QHU ]DORçHQD MDNR WUXKOiʼVWYt 9 URFH QD SR]HPFtFK ] PDMHWNX.DUOD 6FKZDU]HQEHUJD E\O\ SDQHP 9iFODYHP ([QHUHP SRORçHQ\ ]inodg\ WRYiUQ\

Více

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK CENÍK Kancelářský splňuje podmínky moderního řešení kancelářských pracovišť s důrazem na osobitost a originalitu vytvářeného interiéru. JEDNOTLIVÉ PRVKY 2950,- POPIS Provedení: Hrušeň

Více

Vysoká odolnost a praktická využitelnost.

Vysoká odolnost a praktická využitelnost. 18 Zboží z katalogu objednejte online na e-shopu www.nabytek-rychle.cz, mailem na info@nabytek-rychle.cz nebo telefonicky na čísle 777 309 215 Vysoká odolnost a praktická využitelnost. Výšková rektifikace

Více

DF - Line Definitions

DF - Line Definitions Definitions CENÍK 05/2011 Stoly, stolové prvky, jednací stoly a PC pracoviště 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D F X X 1 1 1 X - X Program Tl. desky Roh desky Číslo modelu Výška stolu Upevnění Průchodky OBJEDNACÍ

Více

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa 2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Myslejovice lesní správa TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty VLS

Více

ERGO LINE CENÍK 04/2008

ERGO LINE CENÍK 04/2008 CENÍK 04/2008 Kancelářský nábytek ERGO LINE Povrchy Desky stolů a stolových spojovacích dílů (rohových dílů apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech achát, šedobílá,, třešeň, hruška, bříza,

Více

Rozměr v mm š x h x v. Cena bez DPH Cena vč. DPH

Rozměr v mm š x h x v. Cena bez DPH Cena vč. DPH Skříně vysoké DX-01.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 9 966,00 Kč 12 058,86 Kč DX-02.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 10 381,00 Kč 12 561,01 Kč DX-03.1 Skříň vysoká,

Více

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč Skříně vysoké DX-01.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-02.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-03.1 Skříň vysoká, policová, 1/2 prosklená 850x 420x2100 DX-04.1

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace Budova B2 - Centrální archiv a správní agendy VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace prvek popis kusy technické parametry 1NP 1.1 konferenční židle čalouněná 9 kovová konstrukce RAL 9006, čalouněný sedák

Více