V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ"

Transkript

1

2 "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ PØEDSTAVOVAT UCELENÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT OVÌ SKLADEBNÝ S MOŽNOSTÍ ZMÌN A DOPLNÌNÍ MUSÍ MÍT DOSTATEK VARIABILNÍCH ÚLOŽNÝCH PROSTORÙ MUSÍ POSKYTOVAT ALTERNATIVNÍ ØEŠENÍ MUSÍ SE VYZNAÈOVAT DOKONALÝM ØEMESLNÝM ZPRACOVÁNÍM MUSÍ MÍT VYSOKOU KVALITU A DLOUHOU TRVANLIVOST MUSÍ DOSAHOVAT OPTIMÁLNÍ POMÌR MEZI CENOU A KVALITOU MUSÍ SPLÒOVAT KRITERIA "EKOLOGICKY ŠETRNÉHO VÝROBKU" PROGRES JE VARIABILNÍ KANCELÁØSKÝ A KONFERENÈNÍ SYSTÉM Z KTERÉHO SE DAJÍ SNADNO SESTAVIT LIBOVOLNÁ A PØESTAVITELNÁ PRACOVIŠTÌ VŠECH KATEGORIÍ MALÝCH I VELKOPLOŠNÝCH KANCELÁØSKÝCH INTERIÉRÙ S RÙZNÝM STUPNÌM VYBAVENOSTI. NÁVOD NA OŠETØENÍ NÁBYTKU EKOLOGIE: HYGIENICKÁ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU NEPOSUNUJTE PO NÁBYTKU TÌŽŠÍ PØEDMÌTY S OSTRÝMI HRANAMI A DRSNÝM POVRCHEM VYVARUJTE SE SILNÝM NÁRAZÙM TVRDÝCH PØEDMÌTÙ DO PLOCH A HRAN PØI STÌHOVÁNÍ A MANIPULACI S NÁBYTKEM NEPOKLÁDEJTE NA PLOCHY ŽÁDNÉ PØEDMÌTY "PROGRES" JE GARANTOVÁNA ZNÁMKOU "EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK". TUTO ZNÁMKU ZÍSKAL PO SÉRII ZKOUŠEK A TESTÙ. POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU EKOLOGICKY RECYKLOVATELNÉ A JEHO VÝROBA NEZATÌŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ. BEZ POUŽITÍ MÌKKÉHO A ÈISTÉHO PROKLADU (DEKA, VLNITÁ LEPENKA) NEVHODNÉ JE POUŽÍVAT NA TENTO NÁBYTEK JAKÉKOLIV TYPY LEŠTÌNEK POKUD DOJDE K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VÌTŠÍHO ROZSAHU JE TØEBA SI VYŽÁDAT ODBORNOU POMOC POVRCH NÁBYTKU BÌŽNÌ ODOLÁVÁ VÙÈI PÙSOBENÍ VODY, ALKOHOLU, KRÁTKODOBÌ FIRMA "PROFIL NÁBYTEK" JE VÁM PØIPRAVENA NABÍDNOUT PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PØI VYBAVOVÁNÍ VAŠICH KANCELÁØÍ OD POSKYTNUTÍ RADY, PØES VYPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU VE 3D, AŽ PO DOPRAVU A MONTÁŽ NÁBYTKU. NA TENTO NÁBYTEK POSKYTUJEME ZÁRUKU V DÉLCE 5 LET. ODOLÁVÁ ZVÝŠENÉ TEPLOTÌ, PÙSOBENÍ TUKÙ, CHEMIKÁLIÍ A ORGANICKÝCH ROZPOUŠTÌDEL. BÌŽNÉ NEÈISTOTY LZE UMÝT VLAŽNOU VODOU S PØÍSADOU BÌŽNÝCH SAPONÁTÙ POKUD BUDETE DODRŽOVAT TYTO NÁVODY, BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ SPOKOJENOSTI. DODACÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ DODACÍ DOBA JE DO 4 TÝDNÙ. 2

3 SKØÍÒKY JSOU ZHOTOVENY TAK, ŽE SPOD- NÍ DNO A HORNÍ PÙDA JSOU Z LAMINOVA- NÝCH DESEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PL- NÉ DVEØE A POLICE Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM, ZÁDA JSOU Z OBOU- STRANNÌ LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 8 MM ZASAZENY DO DRÁŽEK. ZE PØEDU JSOU KORPUSY SKØÍNÌK A PØENASTAVITEL- NÉ POLICE OLEPENY HRANOU ABS 2 MM, ZE ZADU HRANOU ABS O SÍLE 0,5 MM. JA- KÁKOLIV SKØÍÒKA MÙŽE TEDY STÁT V PRO- STORU. LZE TAK ZE SKØÍNÌK VYTVOØIT PØE- DÌLOVACÍ STÌNY. PLNÉ DVEØE I ZÁSUVKY JSOU ROVNÌŽ PO OBVODU OLEPENY HRA- NAMI ABS O SÍLE 2 MM. SAMOZAVÍRACÍ DVEØE JSOU ZAKOVÁNY JAKO NALOŽENÉ NA ZÁVÌSEVH OD FIRMY BLUM. ROVNÌŽ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY TYPU METABOX (PO- LOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUVNÉ) JSOU OD FIR- MY BLUM. NA TATO KOVÁNÍ JE POSKYTOVÁ- NA CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA. JAKO ZVLÁŠTNÍ VÝBAVU SI LZE OBJEDNAT ZAMYKÁNÍ DVEØÍ. ÚCHYTKY JSOU POUŽITY VE VYŠŠÍ POŽADO- VANÉ KVALITÌ V BARVÌ HLINÍKU - DLE VÝBÌRU.. S K Ø Í Ò O V Ý S Y S T É M SKØÍÒOVÝ NÁBYTEK LZE OBJEDNAT TÉŽ V CENOVÌ LEVNÌJŠÍ VERZI "PROGRES EKO". ZMÌNA SPOÈÍVÁ V TOM, ŽE JE POUŽI- TO ZAD O SÍLE 3,3 MM, NEJSOU OLEPENY KORPUSY ZE ZADU. PØEDNÍ HRANY BOÈNIC A POLIC JSOU OLEPENY HRANOU ABS 0,5 MM. SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDA ZÙSTÁVÁ + + = OLEPENA HRANOU ABS 2 MM, ROVNÌŽ TAK OBVOD DVEØÍ A ZÁSUVEK. JE POUŽITO LEV- NÌJŠÍCH ÚCHYTEK A ZÁVÌSÙ DVEØÍ OD FIR- MY FGV.. + JEDNOTLIVÉ SKØÍÒOVÉ Y JSOU EX- PEDOVÁNY VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. TÍM LZE NÁBYTKU ZARUÈIT VÌTŠÍ PEVNOSTNÍ KVALITU.. SKØÍÒOVÝ SYSTÉM JE VHODNÝ PRO VYTVÁ- ØENÍ PRAKTICKÝCH ÚLOŽNÝCH REGÁLOVÝCH NEBO SKØÍÒOVÝCH SESTAV NA SPISY, ZÁ- VÌSNÉ REGISTRY, KANCELÁØSKÉ POTØEBY = I ŠATY.. DO PÌTI VÝŠKOVÝCH (750, 1095, 1440, 1795, 2130 MM) A TØÍ ŠÍØKOVÝCH (800, 600, 400 MM) Ù LZE LIBOVOLNÌ ZAVÌSIT PÌT VÝŠKOVÝCH Ù DVEØÍ PLNÝCH, SKLENÌNÝCH A SKLENÌNÝCH V HLINÍKOVÉM RÁMU. JEDNOTNÁ HLOUBKA SKØÍNÍ JE 402 MM. U NIŽŠÍCH Ù LZE POUŽÍT ROLETOVÉ DVEØE (STØÍBRNÉ NEBO ÈERNÉ), ZÁVÌSNÉ REGISTRY A ZÁ- SUVKY. TÍMTO ZPÙSOBEM LZE VYTVÁØET BEZPOÈET VARIANT RÙZNÝCH SESTAV = + NÍZKÉ VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATELNÉ PATKY OVLADATELNÉ ZEVNITØ SKØÍNÌK USNADÒU- JÍ USTAVENÍ NÁBYTKU DO ROVINY, UMOŽ- ÒUJÍ VYROVNAT PØÍPADNOU NEROVNOST PODLAH. STØEDOVÉ POLICOVÉ NIKY LZE ZAHUSTIT POLICOVÝMI VLOŽKAMI. DO ZÁ- KLADNÍ NABÍDKY JSME PØIPRAVILI ØADU TY- POVÝCH SKØÍÒOVÝCH Ù VE VŠECH VÝŠKOVÝCH A SKØÍÒOVÝCH ROZMÌRECH. 3

4 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 179,5 CM VÝŠKA KORPUSU 213 CM X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DP X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 ŠAT. X x 40 x 213 S1 RK X x 40 x 178,5 S2 ND X x 40 x 213 S1 SND X x 40 x 213 S1 N X x 40 x 178,5 S2 SD X x 40 x 213 S1 DND X x 40 x 213 S1 DP X x 40 x 178,5 S2 DND X x 40 x 178,5 S2 SND X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 ŠAT. X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DP 4 X x 40 x 178,5 S2 N X x 40 x 178,5 S2 DZ X x 40 x 178,5 S2 RK

5 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 109,5 CM VÝŠKA KORPUSU 144 CM X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 144 S3 SR X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 144 S3 ND X x 40 x 144 S3 ŠAT. X x 40 x 144 S3 RK X x 40 x 109,5 S4 ND X x 40 x 144 S3 S X x 40 x 144 S3 N X x 40 x 109,5 S4 S X x 40 x 144 S3 SD X x 40 x 144 S3 DP X x 40 x 109,5 S4 SR X x 40 x 109,5 S4 3Z 6ZK X x 40 x 109,5 S4 ROL X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 N X x 40 x 109,5 S4 DP X x 40 x 109,5 S4 RK 5

6 STANDARDNÍ SKØÍÒOVÉ SESTAVY (ZA ZVÝHODNÌNOU CENU) VÝŠKA KORPUSU 75 CM X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 S X x 40 x 75 S5 SR X x 40 x 75 S5 2Z 4ZK X x 40 x 75 S5 ROL X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP X x 40 x 75 S5 N X x 40 x 75 S5 DP TECHNICKÝ POPIS KONTEJNERÙ KONTEJNERY POJÍZDNÉ I PEVNÉ MAJÍ JAKO SKØÍÒKOVÝ NÁBYTEK SPODNÍ DNO A HORNÍ PÙDU VY- X x 40 x 75 S5 Z5 X x 40 x 75 S5 RK ROBENOU Z LAMINOVANÝCH DE- SEK O SÍLE 25 MM, BOÈNICE, PØEDKY ZÁSUVEK A ZÁDA JSOU Z LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 18 MM. VŠE JE KOLEM DOKOLA OLEPENO HRANOU ABS 2 MM. ZÁSUVKOVÉ A REGISTRAÈNÍ SYS- POJÍZDNÉ KONTEJNERY X x 46 x 60 K6 KONT.PC X x 46 x 60 K6 KONT.3Z 2ZK X x 46 x 60 S6 KONT.4Z 1ZK TÉMY JSOU OD FIRMY BLUM A TO POLOVÝSUVNÉ A PLNOVÝSUV- NÉ TYPU METABOX S CELOŽIVOT- NÍ ZÁRUKOU. NÌKTERÉ TYPY KONTEJNERÙ JSOU VYBAVENY TUŽKOVNICEMI A ZÁSUVKAMI PRO ZÁVÌSNÉ REGISTRY SE 100% VÝSUVEM. VŠECHNY ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY FUNGUJÍ LEHCE A NEHLUÈNÌ. ZÁSUVKOVÉ KONTEJ- NERY JSOU STANDARTNÌ OPAT- ØENY CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM U KONTEJNERÙ PROGRES EKO JE ZMÌNA POUZE V POUŽITÉ ÚCHYTCE, KTERÁ ODPOVÍDÁ SKØÍÒOVÉ EKO ØADÌ, ZBYTEK STOLOVÉ KARTOTÉKY X x 61 x 60 KZ KONT.3Z X x 61 x 60 KZ KONT.3Z 1T X x 61 x 60 KZ KONT.1Z 1ZK KONTEJNERU JE TOTOŽNÝ.. KONTEJNERY SE EXPEDUJÍ VE SMONTOVANÉM A SLEPENÉM STAVU. X x 80 x 75 KZ KP 2ZK X x 80 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 80 x 75 KZ KP 4Z 1T X x 61 x 75 KZ KP 2ZK X x 61 x 75 KZ KP 2Z 1ZK 1T X x 61 x 75 KZ KP 4Z 1T SAMOSTATNÉ POLICE NA ZEÏ x 20 x 2,5 POLIÈKA (BM) ÚCHYT POLIÈKY "TUKAN" V CENÍKU JEŠTÌ SAMOSTATNÌ NAJDETE: ZÁMKY KE SKØÍNIM A NÁHRADNÍ POLICE DO SKØÍNI X-970 X-971 X-972 X X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA X x 32 x 37,7 POLIÈKA

7 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 800 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (2) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ 7

8 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 600 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE VYRÁBÍME POUZE V TÌCHTO TØECH VÝŠKÁCH, LZE JE POUŽÍT POUZE DO KORPUSÙ STEJNÉ VÝŠE, NELZE JE TEDY KOMBINOVAT S OSTATNÍMI KOMPONENTAMI. X x 138 DVEØE ŽALUZIE X x 103 DVEØE ŽALUZIE X x 70 DVEØE ŽALUZIE ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA 8 POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY DÌLÍCÍ VLOŽKY NELZE NIKDY VKLÁDAT DO ÚPLNÌ SPODNÍ A ÚPLNÌ HORNÍ POLICE KORPUSU. ZAHUŠ OVACÍ VLOŽKA SE POUŽÍVÁ PRO VYTVOØENÍ POLICOVÉ REGISTRATURY, ROZMÌRY ODPOVÍDAJÍ PAPÍRÙM FORMÁTU A4. X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ X ,4 x 35,8 x 32,7 POLICE DÌLÍCÍ

9 KOMPONENTY PRO VARIANTNÍ SESTAVY NÁBYTKU V ŠÍØI KORPUSÙ 400 MM KORPUSY X x 40 x 213 S1 N X x 206,6 X x 40 x 178,5 S2 N X x 172,1 X x 40 x 144 S3 N X x 137,6 X x 40 x 109,5 S4 N X x 103,1 X x 40 x 75 S5 N X x 68,6 X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 V HLINÍK. RÁMEÈKU X x 206,6 X x 172,1 X x 137,6 X x 103,1 X x 68,6 DVEØE ŽALUZIOVÉ ŽALUZIOVÉ DVEØE PRO ŠÍØKU KORPUSU 400 MM SE ŽALUZIOVÉ DVEØE NEVYRÁBÌJÍ, VE SKØÍÒCE JIŽ NEZBÝVÁ DOSTATEK ÚLOŽNÉHO PROSTORU. ZÁSUVKY A REGISTRATURY ZÁSUVKOVÉ A REGISTRATUROVÉ Y LZE POUŽÍT DO SPODNÍCH ÈTYØECH POLIC V KORPUSECH, VYŠŠÍ POLOHY JSOU JIŽ ŠPATNÌ PØÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY METABOX, KTERÉ JE NUTNÉ ZAKOVAT DO KORPUSÙ. (1) REGISTRATURY V JEDNÉ ZÁSUVCE DO JEDNÉ POLICE JEDNO ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE DVOU ZÁSUVKOVÝ DO JEDNÉ POLICE PÌTI ZÁSUVKOVÝ DO DVOU POLIC X ,6 x 34,5 REGISTRATURA X ,6 x 34,5 JEDNOZÁSUVKA X ,6 x 34,5 DVOUZÁSUVKA X ,6 x 68,5 PÌTIZÁSUVKA POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY POLICOVÉ DÌLÍCÍ VLOŽKY V ŠÍØCE KORPUSU 400 MM LZE POLICE ZAHUSTIT PØIDÁNÍM OBYÈEJNÝCH POLIC. 9

10 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (1) (2) (3) x-101 x x x-904 x x x x-967 x x x x-919 x-120 x-106 x-102 x x x-975 x-102 x-141 x-141 x-103 x-101 x-103 x-120 (7) (8) (9) x-166 x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x x x-954 x x x-964 x x x x-967 x x x-964 x x x-954 x-320 x-311 x-281 x-200 x-161 x-210 (13) (14) (15) x-221 x-220 x-225 x-240 x-240 x x x x-919 x x x x-967 x x x-904 x-240 x-222 x-261 x-224 x-270 (19) (20) (21) x-320 x-281 x-284 x-311 x-284 x-311 x-284 x-286 x-310 x-284 x-310 x-286 (25) (26) (27) x-335 x-361 x-333 x-361 x-335 x-331 x-360 x-334 x-360 x x x-967 x-370 x-331 x-333 x-331 x

11 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ SKØÍÒOVÉ ØADY (4) (5) (6) x-141 x x-961 x-261 x-284 x-261 x x-961 x-141 x-120 x x x-974 x-101 x x-910 x-141 x-101 x-102 x x x x-967 x x x x x-919 x-120 (10) (11) (12) x-331 x x-963 x x x x-919 x x-963 x-331 x x-963 x x-951 x (80cm) x x-951 x x-963 x x-951 x-284 x x-951 x-334 x-370 (16) (17) (18) x-221 x x x-977 x-261 x-260 x-240 x-270 x-261 x x-963 x-335 x x-963 x-240 x-240 x-286 x-225 x-286 x-261 (22) (23) (24) x-282 x-285 x-282 x-284 x-311 x-284 x-320 x-281 x-333 x-331 x-362 x-370 (28) (29) (30) x-331 x-334 x-331 x x x-967 x-333 x x x-967 x-333 x-334 x-331 x

12 STOLOVÝ SYSTÉM OBSAHUJE ŠIROKOU NA- BÍDKU PRACOVNÍCH, JEDNACÍCH, DOPLÒKO- VÝCH, SPOJOVACÍCH A KONFERENÈNÍCH DESEK. UMOŽÒUJE VYBAVOVAT VŠECHNY TYPY KANCELÁØSKÝCH PRACOVIŠ, ROVNÌŽ TAK ZASEDACÍCH A KONFERENÈNÍCH MÍST- NOSTÍ. VHODNOU VOLBOU TYPÙ STOLÙ LZE VYTVÁØET HNÍZDOVÁ PRACOVIŠTÌ VE VEL- KOPROSTOROÝCH KANCELÁØÍCH.. ERGONOMICKY TVAROVANÉ ROHOVÉ STOLY UMOŽÒUJÍ MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ PLOCHY A OPTIMÁLNÍ UMÍSTÌNÍ MONITORÙ PØI PRÁCI NA PC. POD TÌMITO STOLY JE DOSTATEK MÍSTA PRO UMÍSTÌNÍ NOSIÈÙ PC I ZÁSUVKOVÝCH KONTEJNERÙ, LZE SEDÌT V BLÍZKOSTI STOLU A MÍT TAK PODEPØENÉ S T O L O V Ý S Y S T É M PAŽE.. STOLY MOHOU BÝT DOPLNÌNY POJÍZDNÝMI I PEVNÝMI KONTEJNERY, NOSIÈI PC, KRYTY MONITORÙ, VÝSUVY PRO KLÁVESNICI, STO- LOVÝMI NÁSTAVCI, PARAVANY, ZÁVÌSNÝMI POLIÈKAMI A PRÙCHODKAMI. POUŽITÍM PØEDÌLOVACÍCH PARAVANÙ JE MOŽNÉ VY- TVOØIT ÈÁSTEÈNÉ SOUKROMÍ PØI PRÁCI, KTERÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEOMEZUJE REALIZACI TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE.. STOLOVÉ DESKY JSOU ZHOTOVENY Z KVA- LITNÍCH LAMINOVANÝCH DESEK O SÍLE 25 MM. JSOU KOLEM DOKOLA OLEPENY HRA- NOU ABS 2 MM, KTERÁ JE VÝZNAMNÝM OCHRANNÝM PRVKEM PROTI MECHANICKÉ- MU POŠKOZENÍ. KOVOVÉ PODNOŽE JSOU PROPOJENY VODOROVNÝM TELESKOPICKÝM KANÁLEM UZPÙSOBENÝM PRO UMÍSTÌNÍ ZÁSUVEK A ROZVODÙ PRO ELEKTRIFIKACI. SVISLÉ NOHY STOLU JSOU PRÙCHOZÍ A UMOŽÒUJÍ PROTAŽENÍ KABELÙ. ZAKRYTÍ JE PROVEDENO DEKORATIVNÍ CLONOU. PODNOŽE JSOU VÝŠKOVÌ REKTIFIKOVATEL- NÉ. MOHOU ZÙSTAT VOLNÉ, NEBO LZE KE STOLÙM ZAVÌSIT PØEDNÍ SVISLÉ KRYCÍ LAMINOVANÉ DESKY. základní VÝŠKA STOLÙ JE 750 MM, NA PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA LZE DODAT STOLY S VÝŠKOVÌ STAVITEL- NÝMI PODNOŽEMI. KE VZÁJEMNÉMU PRO- POJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK SE POUŽÍVÁ SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ. STOLOVÉ PODNOŽE, CENTRÁLNÍ NOHY A NORMÁLNÍ NOHY JSOU V BARVÌ HLINÍKU NEBO ANTRACITU. STOLY SE EXPEDUJÍ V ROZLOŽENÉM STAVU. 12

13 PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY PRACOVNÍ STOLY A STOLOVÉ DESKY 1-600x 80 x 80 DP x 120 x 80 DP x 140 x 80 DP x 160 x 80 DP x 180 x 80 DP x 160 x 100 DP 160 L 1-606x 160 x 100 DP 160 P 1-611x 160 x 120 DP 160 L 1-612x 160 x 140 DP 160 P 1-607x 180 x 100 DP 180 L 1-608x 180 x 100 DP 180 P 1-613x 180 x 120 DP 180 L 1-614x 180 x 120 DP 180 P 1-609x 200 x 100 DP 200 L 1-610x 200 x 100 DP 200 P 1-615x 200 x 120 DP 200 L 1-616x 200 x 120 DP 200 P 1-624x 160 x 100 DP 160 L 1-625x 160 x 100 DP 160 P 1-617x 216 x 113 DP 204 L 1-618x 216 x 113 DP 204 P 1-626x 180 x 100 DP 180 L 1-627x 180 x 100 DP 180 P DOPLÒKOVÉ KÓDY K OBJEDNACÍMU KÓDU PRACOVNÍCH DESEK STOLÙ 1-600x - KÓD PØED ÚPRAVOU OBJEDNÁVKA SAMOSTATNÉ DESKY DESKA NA KOVOVÉ PODNOŽI 1-628x 200 x 100 DP 200 L 1-629x 200 x 100 DP 200 P DESKA NA KOVOVÉ VÝŠKOVÌ STAVITELNÉ PODNOŽI 1-620x 215 x 131 DP x 215 x 98 DP x 215 x 98 DP x 200 x 100 DP x 136 x 136 DP

14 DESKY JEDNACÍ, KONFERENÈNÍ A SPOJOVACÍ x 80 DJ ÈTVEREC x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 80 DJ OBDÉLNÍK x 90 DJ SUDOVÁ x 100 DJ SUDOVÁ x 90 DJ ELIPSA x 100 DJ ELIPSA prùmìr 80 DJ KRUH x 90 DJ KÓNICKÁ x 100 DJ KÓNICKÁ x 110 DJ KÓNICKÁ prùmìr 120 DJ KRUH prùmìr 100 DJ KRUH DESKY KONFERENÈNÍ prùmìr 65 DK KRUH x 65 DK ELIPSA x 65 DK SUDOVÁ x 65 DK SUDOVÁ DESKY SPOJOVACÍ DESKY JEDNACÍ x - DS x - DS x 80 DS x - DS x - DS x 80 DS L x 80 DS P x 120 DS x 109 DS x 136 DS x 95 DS NOHY CENTRÁLNÍ A STOLOVÉ POZNÁMKA: NOHY CENTRÁLNÍ A NOHY STOLOVÉ JSOU STANDARDNÌ V DEZÉNU ANTRACIT NEBO HLINÍK (STEJNÁ CENA I OBJEDNÁVKOVÝ KÓD). VYBRANÝ DEZÉN NÁM UPØESNÌTE PØI OBJEDNÁVCE. NA OBJEDNÁVKU LZE NOHY DODAT I V DEZÉNU CHROM NEBO DØEVODEZÉN. CENTRÁLNÍ STOLOVÉ /55 v.72 6/45 v.53 6 v.72 6 v.53 NC JED.RAL NC KONF.RAL NA STOL. NA STOL.

15 DESKY DOPLÒKOVÉ, PODNOŽE KE STOLÙM DOPLÒKOVÉ DESKY x 60 DD OBDÉLNÍL x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK x 60 DD OBDÉLNÍK prùmìr 80 DD x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P x 80 DP 160 L x 80 DP 160 P prùmìr 100 DD x 40 DD L x 40 DD P x 57 DD L x 57 DD P prùmìr 100 DD x 80 DD L x 80 DD P x 100 DD L x 100 DD P x 120 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD x 45 DD prùmìr 120 DD x 122 DD L x 122 DD P KOVOVÉ PODNOŽE KE STOLÙM KRAJOVÁ STØEDOVÁ PEVNÁ PODNOŽ 80cm cm cm cm cm POZNÁMKA: KOVOVÉ PODNOŽE LZE OBJEDNÁVAT V KRAJOVÉ NEBO STØEDOVÉ VARIANTÌ, CENA JE PRO OBÌ VARIANTY TOTOŽNÁ. U OBJEDNÁVKY SAMOSTATNÝCH PODNOŽÍ NÁM PROSÍM UVEÏTE OBJEDNÁVANOU VARIANTU. V PØÍPADÌ OBJEDNÁVKY SPOLEÈNÌ SE STOLOVOU DESKOU, URÈÍME VHODNÝ TYP PODNOŽE SAMI. (POKUD SI NEURÈÍTE VY.) KRAJOVÁ STØEDOVÁ VÝŠKOVÌ PØESTAVITELNÁ PODNOŽ DOPLÒKY PRO SPOJOVÁNÍ STOLÙ A PRO KOVOVÉ PODNOŽE 80cm cm cm cm cm PRODL.TUNEL (LZE POUŽÍT POD MENŠÍ DOPLÒKOVÉ MÍSTO STOLOVÉ NOHY) PS PLECH PRO SPOJOVÁNÍ STOLOVÝCH DESEK 15

16 DOPLÒKY KE STOLÙM NÁSTAVCE NA PRACOVNÍ STOLY x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x 25 N x 24 x25 N x24 x 25 N180 PARAVANY A ZÁVÌSNÉ POLICE K PARAVANÙM NA PRACOVNÍ STOLY x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ x 40 P x 44 PZ180 PARAVANY NA PRACOVNÍ STOLY LZE TÉŽ NA PØÁNÍ VYROBIT JAKO OBOUSTRANNÉ, NA STØED MEZI x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP x 21 x 30 PP80 DVA STOLY. TUTO SKUTEÈNOST NÁM PØI OBJED- NÁVCE UVEÏTE V POZNÁMCE. PØÍDAVNÁ ZÁDA KE STOLÙM x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 45 ZS x 25 KM ROVNÝ x 25 KM x 25 KM x 25 KM 135 DOPLÒKY KRYTY MONITORÙ VÝSUV KL NOSIÈ PC NOSIÈ PC NOSIÈ PC VOZÍK NA PC TUŽKOVNÍK PRÙCHODKA

17 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (1) (2) (3) 1x x noha centrální 6x x noha centrální (5) (4) 1x x x x x noha stolová 1x x noha centrální 4x x noha stolová (8) (6) (7) 4x x x noha centrální + 12x noha stolová 2x x x noha stolová (10) 1x x x x noha centrální (9) (11) 4x x noha stolová 2x x x noha stolová 4x x noha centrální 17

18 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (12) (13) (14) (15) 1x x 1x x 1x x stolová kartotéka + 2x kontejner + 1x noha stolová + 2x prodl.kanál 1x x 1x x x kontejner + 1x stol.kartotéka + 5x noha stolová (16) 2x x 2x x 1x x stolová kartotéka + 4x kontejner + 1x noha stolová + 4x skøíò roletová (X-335) 1x x 2x x + 3x kontejner + 3x stolová kartotéka 1x x 1x x 2x x noha stolová + 2x stolová kartotéka + 2x kontejner (17) (18) 4x x 4x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 4x noha stolová (19) 2x x 2x x 2x x kontejner + 4x stol.kartotéka + 2x noha stolová (20) 3x x 3x x + 3x kontejner pevný + 3x stol.kartotéka + 3x noha stolová 2x x 1x x x noha stolová + 2x kontejner pevný (21) 18 1x x 1x x noha centrální + 1x stolový kontejner

19 UKÁZKOVÉ SESTAVY KOMBINACÍ STOLÙ (22) (23) 2x x 2x x prodl.kanál + 2x kontejner (24) 1x x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner 4x x 4x x stolová kartotéka + 4x kontejner (26) (25) 8x x 2x x noha stolová + 8x stolový kontejner + 8x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 1x x x 1x x + 1x noha centrální + 2x kontejner + 2x stolová kartotéka (28) (27) 3x x + 3x stolový kontejner + 3x skøíò registr. š.80 v.75 (x-334) 4x x 4x x noha stolová + 4x stolový kontejner (31) (29) (30) 1x x 1x x x + 2x noha centrální + 1x kontejner velký 1x x 1x x x noha centrální + 1x noha stolová + 1x stolová kartotéka + 1x kontejner 1x x x noha centrální + 4x noha stolová + 1x kontejner velký + 1x kontejner 19

20

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

STOJANY NA BROŽURY A DALŠÍ

STOJANY NA BROŽURY A DALŠÍ 100% ZAUJETÍ 2012 obsah BANNEROVÉ SYSTÉMY Roll Up Professional... 5 Roll Up Classic... 6 Roll Up Compact... 7 4 screen classic... 8 Pole System... 10 PREZENTAČNÍ STĚNY Pop Up Magnetic...12 Pop Up Magnetic

Více

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

help@demos-trade.com

help@demos-trade.com Víte, že... drátěný program nemusí být nutně hlučný? Police Arena v systému Kesseböhmer jsou s pevným dnem, s Anti-slip povrchem, a proto uložené předměty nedělají hluk. +420 59 223 455 help@demos-trade.com

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

08 100% ZAUJETÍ P R E Z E N T A Č N Í S Y S T É M Y

08 100% ZAUJETÍ P R E Z E N T A Č N Í S Y S T É M Y 08 100% ZAUJETÍ P R E Z E N T A Č N Í S Y S T É M Y Přenosné prezentační systémy pro každou příležitost Nezáleží na tom, zda svůj výrobek či službu hodláte prezentovat v kamenném obchodě, nákupním centru,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více