Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám"

Transkript

1 Zprávy ze správy Prosinec Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Geologické průzkumy jsou běžnou součástí příprav každé větší stavby. Existuje řada typů geologických prací, lišících se metodickými postupy i typem použité průzkumné metody. Jiným způsobem je veden průzkum zaměřený na vyhledávání či ověřování zásob nerostných surovin, jiným průzkum zdrojů podzemních vod. Svá specifika má také geologický průzkum spojený s přípravou výstavby hlubinného úložiště. V zákoně o geologických pracích spadá pod tento typ průzkumů ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí. Účelem průzkumu je najít minimálně porušenou stabilní horninu o dostatečném rozsahu, která by bezpečně izolovala radioaktivní odpady po dobu desítek tisíc let. Geologické práce tedy logicky probíhají tak, aby předpokládaná kompaktnost a neporušenost horninového masívu zůstala zachována. pokračování na str. 2 z obsahu: str. 3 Občané musí mít jasno str. 4 Rozhovor Rolf Persson str. 4 Švédský koncept hlubinného úložiště

2 Zprávy ze Správy 7. 2 Opora v zákoně pokračování ze str. 1 Obce v dotčených lokalitách dlouhodobě požadovaly finanční příspěvky za povolení průzkumu ve svých katastrech. Několikaleté úsilí bylo v roce 2012 završeno novelizací atomového zákona, která finanční příspěvky za průzkum zakotvila v české legislativě. Stát na příspěvky pro sedm lokalit vyčlenil přes 70 milionů korun ročně. Zákon pouze stanovuje, že příspěvky by měly být využity na veřejně prospěšné projekty a zlepšení kvality života v obcích. Jak s příspěvky konkrétně obce naloží, to záleží již jen na nich. V neformálních anketách obce uváděly např. zlepšení infrastruktury, dopravní dostupnost, školství, zdravotnictví či podporu místních spolků. Lokality Březový potok Čertovka Čihadlo Horka Hrádek Kraví hora Magdalena celkem roční finanční příspěvky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průzkum na etapy Správa úložišť se v letošním roce rozhodla rozdělit geologické průzkumy do tří etap, z nichž první, neinvazivní, bude společná pro všechny lokality. Rozdělením geologických průzkumů do etap zároveň vyšla Správa úložišť vstříc požadavkům některých obcí, které požadovaly provedení geologických průzkumů ve všech lokalitách tak, aby byl dodržen rovnocenný a transparentní přístup. První etapa průzkumů (probíhající povrchově) byla podrobně popsána v předchozím vydání Zpráv ze Správy. Představuje především odběr horninových vzorků (z povrchu či pomocí ručně vrtaných sond do max. 3 metrů hloubky), geochemického a hydrogeologického mapování, geofyzikálních měření, vyhodnocování laboratorních testů apod. Práce budou v terénu provádět malé skupinky odborníků (do 5 osob) po dobu 4-5 měsíců. Samozřejmě s ohledem na zemědělské práce a celkově na životní prostředí. Teprve ve druhé etapě geologických průzkumů (tzv. etapa výběru kandidátních lokalit) jsou v plánu hluboké vrty. Tato etapa se ovšem bude týkat jen čtyř ze současných sedmi lokalit. První etapa totiž pomůže na základě získaných dat vyhodnotit, které lokality jsou více a které méně vhodné pro pokračování průzkumů. Hodnotit se bude nejen geologie, ale také technická a ekonomická proveditelnost, předpokládaný vliv na životní prostředí, socio-ekonomické dopady apod. Zákon o geologických pracích umožňuje detailní kontrolu prováděných prací. Nejprve je nutné sestavit a schválit Projekt geologických prací. Ten popisuje plánované geologické práce včetně metodických a technických postupů jejich provádění a harmonogramu prací. Důraz se klade především na jejich vhodnost pro účely získání požadovaných informací, racionálnost a bezpečnost. Přihlíží se rovněž k problematice jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy (např. oblast CHKO, výskyt minerálních pramenů apod.). Jakmile Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad, stává se závaznou dokumentací, kterou musí realizátor geologických prací dodržovat. S dostatečným předstihem před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku je průzkumná organizace povinna oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být provedeny. S majitelem či nájemníkem pozemku je zpravidla uzavřena písemná dohoda o podmínkách provádění geologických prací. Majiteli pozemku ze zákona (podle geologického zákona 62/1988 Sb. v aktuálním znění) náleží přiměřené odškodnění za ušlý zisk v důsledku provádění geologických prací. V případě vzniku jakékoliv škody (což se ale s ohledem na charakter prací v rámci první etapy průzkumů neočekává), je organizace povinna vzniklou škodu nahradit. Po skončení prací musí být pozemek uveden zpět do původního stavu. "Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad" V průběhu prací je průzkumná organizace povinna veškerou činnost a výsledky řádně a včas dokumentovat. Geologická dokumentace obsahuje písemné a grafické materiály i horninové vzorky. Pracoviště může být kdykoliv podrobeno kontrole za strany investora (Správa úložišť) a Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i dalších orgánů. Po skončení geologických prací musí organizace provádějící průzkum dodat ve stanovené lhůtě výsledky prací do Geofondu, provozovaného Českou geologickou službou, k trvalému uchování. Dukovansko na svou elektrárnu nedá dopustit Pozice jaderné elektrárny Dukovany je na Vysočině výjimečná. Prodloužení životnosti či dokonce výstavbu nových bloků podporují nejen politici, ale i místní obyvatelé. Co soužití s aktivním jaderným provozem regionu přineslo ujasňuje Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko. Zaměstnavatel v regionu Jaderná elektrárna Dukovany je známá svým dlouhodobým, bezproblémovým a bezpečným provozem. Patří mezi pětinu nejlépe hodnocených elektráren na světě, pracují tu odborníci světové úrovně. Zároveň je největším zaměstnavatelem v regionu, což samozřejmě hraje velkou roli. Samotná elektrárna zaměstnává přes 1000 lidí. Na elektrárnu jsou ale vázané služby a dodavatelské firmy, které zaměstnávají další stovky lidí. V regionu díky tomu vznikly vysoce specializované firmy na práci v jaderném sektoru, ať to jsou technologické, výzkumné, softwarové nebo dopravní či servisní firmy.

3 3 Podpora občanského života Elektrárna se za téměř 30 let svého provozu stala plnohodnotným partnerem ve všech oblastech života. Díky elektrárně a Nadaci ČEZ jdou ročně miliony korun na opravy památek, výsadbu stromů, nákup pomůcek pro hendikepované, jsou podporovány neziskové organizace, nemocnice, charita. Velký díl na dobrém vnímání elektrárny u veřejnosti má také komunikace s občany. Informace z dění v elektrárně nejsou nijak utajované a lidé se o všem dozví. Svoji práci dobře odvádí Občanská bezpečnostní komise. Energetické Třebíčsko Ačkoliv je Jaderná elektrárna Dukovany veřejností přijímána velmi pozitivně a její fungování region podporuje, uvědomujeme si, že je neustále třeba se problematice jaderné energie věnovat. Bylo založeno sdružení Energetické Třebíčsko, jehož cílem je právě rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. Spolupracuje s ostatními sdruženími a například i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým diskutuje o budoucnosti Dukovanska. Nejbližším úkolem je přesvědčit zástupce ministerstva, aby v aktualizaci Státní energetické koncepce ČR byl pevně zakotven termín výstavby pátého bloku, a to pokud možno do roku V současné době také intenzivně pracuje na zahájení dvouletého socio-vědního výzkumu s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany, který odstartuje v prosinci Výstavba JE Dukovany region oživila a myslím si, že byla by škoda, kdyby se Energetické Třebíčsko na její budoucnosti aktivně nepodílelo. "Informační centrum elektrárny navštíví ročně 25 tisíc zájemců." Turistický unikát Jaderná elektrárna Dukovany je turisticky nejnavštěvovanějším místem na Vysočině. Informační centrum navštíví ročně cca 25 tisíc zájemců. Díky zachovalé přírodě a investicím do infrastruktury je však turisticky oblíbený celý region. Rybáři vyhledávají Dalešickou přehradu, pěší turisté a cyklisté jsou nadšeni z údolí Oslavy a Jihlavy. Na své si přijdou i milovníci historie: v Třebíči jsou významné památky UNESCO. Nově je také připravován projekt Exkurze Třebíčsko, který přitáhne studenty z celé ČR. Exkurze budou zaměřeny technickým směrem na energetiku, zpracování odpadů a podobně. Studenti tak k teoretickým znalostem získají i reálnější zkušenosti přímo z míst, kde se energie vyrábí. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy úložiště Vítězslav Jonáš, bývalý senátor a starosta obce Dukovany, je od roku 2012 členem Rady SÚRAO. Reprezentuje (společně s dalšími dvěma členy) obce z regionů existujících úložišť radioaktivních odpadů. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany je od roku 1995 v provozu povrchové úložiště nízko a středněaktivních odpadů, nacházejí se zde i dva mezisklady vyhořelého jaderného paliva. Rodák z Vysočiny rozvoj jaderné energetiky v kraji dlouhodobě podporuje, včetně prodloužení provozu dukovanské elektrárny a jejího rozšíření o další blok. Jste známým zastáncem výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Jak vnímáte problematiku vysoce radioaktivních odpadů v naší zemi? V současné době se vyhořelé palivo ukládá do skladu v areálu elektrárny Dukovany. Debata o trvalém úložišti byla už zahájena. Já osobně jsem přesvědčen, že se nám podaří v ČR najít dobrou lokalitu pro umístění hlubinného úložiště, a hlavně věřím, že to bude s plným souhlasem regionu. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany jsou dva sklady použitého jaderného paliva (jeden uzavřený, jeden v provozu). Byl jste se v nich podívat? Jaký na Vás udělaly dojem? Ano, byl. Dobře sklady znám, vždyť jsem stál jako starosta obce Dukovan v čele odporu proti vybudování prvního skladu. Tento odpor pomohl přimět provozovatele k co nejlepšímu technickému řešení, tj. skladování v kontejnerech CASTOR. Jak na mne, tak i na ostatní návštěvníky působí skladování velice bezpečným dojmem. Jak s Vašimi zkušenostmi vnímáte obavy obyvatel lokalit, kde se jedná o možnosti vybudovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů? Hovořím s lidmi v regionu, pravidelně navštěvuji starosty a vysvětluji jim tuto problematiku. Musím říct, že lidé mají pochopení pro řešení formou úložiště v ČR, ale bohužel častý je názor hlavně ne u nás. Věřím, že řešení nalezneme. Klíčová je otázka informací. Vědět, čeho se lidé obávají, aby bylo možné jejich obavy rozptýlit. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy. Jaké máte plány během Vašeho působení v Radě SÚRAO? Chcete se zaměřit na něco konkrétního? Jako bývalý starosta obce, senátor a předseda Energetického Třebíčska chci maximálně pomoci k nalezení vhodné lokality pro hlubinné úložiště a především přispět k férovému dojednání podmínek výstavby.

4 Zprávy ze Správy 7. 4 Rozhovor Rolf Persson Rolf Persson Projektový manažer pro otázku hlubinného úložiště komunity Oskarshamn ve Švédsku Lokalita Oskarshamn má na svém katastru jadernou elektrárnu i mezisklad vyhořelého jaderného paliva. Přesto se municipalita přihlásila do hodnocení lokality pro umístění trvalého úložiště. Proč? Naše lokalita má dlouholeté zkušenosti s bezproblémovým provozem jaderných zařízení. Jaderná elektrárna zde funguje od roku 1969, mezisklad použitého paliva od roku Lidé jsou na průmyslový provoz zvyklí, věří jaderným odborníkům. Zároveň cítíme zodpovědnost za bezpečné řešení problému ukládání radioaktivních odpadů. Naše generace využívala výhody energie z jádra, tak je morální postarat se rovněž o tu méně příjemnou stránku věci. Nemůžeme přece přesunout tento problém na budoucí generace. Můžete popsat proces, jakým se o umístění trvalého úložiště rozhodovalo? Rád bych nejprve zdůraznil, že už v roce 1985, když zahajoval provoz současný mezisklad vyhořelého paliva, požadovali představitelé naší lokality, aby SKB (obdoba SÚRAO) vypracovala dlouhodobé řešení. Již tehdy jsme si byli vědomi, že skladování do nekonečna není ani z našeho hlediska preferovanou možností. A nyní k otázce. SKB se rozhodla oslovit všechny teoreticky vhodné lokality ve Švédsku a formou dopisu je vyzvala, ať se v případě zájmu přihlásí do pomyslného výběrového řízení. Nabídka zaujala celkem 8 lokalit. SKB začala v roce 1993 vypracovávat studie proveditelnosti a po roce 1995 rovněž místní studie. Během této procedury se postupně 5 lokalit rozhodlo z procesu odstoupit. Šestá lokalita na základě referenda místních občanů odstoupila v roce SKB tedy nakonec v letech 2002 až 2007 intenzivně geologicky prozkoumávala dvě lokality, náš Oskarshamn a Östhammar. Byl někdy Oskarshamn nakloněn tomu z procesu vystoupit, jako to udělaly lokality před ním? Během celých těch dlouhých 20 let si obec nechávala pravidelně zpracovat průzkum veřejného mínění. Podpora participace v procesu výběru lokality byla vždy velmi vysoká, v posledním šetření se pohybovala okolo 85 %, zatímco odpůrců bylo cca 5 %. Myslím si, že věci hodně prospělo to, že místní lidé byli velmi aktivní: zajímali se o celý proces, debatovali, chodili na semináře, zvali si odborníky z různých stran apod. Zajímavou skutečností je i fakt, že debata nad kompenzacemi či, jak my to nazýváme, nad přidanými hodnotami, se rozproudila teprve v roce 2009, těsně před vyhlášením finální lokality. Jaké přidané hodnoty tedy měl Oskarshamn na mysli? Bavili jsme se s SKB o částce 2 miliard švédských korun (zhruba 230 milionů euro) v investicích do infrastruktury a do vzdělávání, do vytváření nových pracovních příležitostí, také o projektech na zkvalitnění života místních obyvatel. Tyto projekty nemají přímou vazbu na výstavbu úložiště. Jsem rovněž hrdý na těsnou spolupráci s naším rivalem, lokalitou Östhammar, v této oblasti. Vzhledem k tomu, že si obě lokality uvědomují, jakým přímým socio-ekonomickým přínosem pro ně bude výstavba úložiště, dohodli jsme se na tom, že nevybraná lokalita získá 75 % objemu těchto přidaných hodnot, zatímco ta vybraná jen čtvrtinu. SKB rozhodla nakonec ve prospěch Forsmarku v lokalitě Östhammar, vám nabídla jako kompenzaci zapouzdřovací závod. Je jeho výstavba definitivní? Není. Stejně jako není definitivní, že ve Forsmarku vznikne úložiště. Švédská legislativa dává municipalitám právo do poslední chvíle vetovat rozhodnutí o umístění úložiště. Toto veto je překonatelné, ale domnívám se, že v praxi by vláda proti němu nešla. V roce 2011 podala SKB žádosti na švédský regulační úřad a na ministerstvo pro životní prostředí. Pokud budou tyto žádosti schváleny, dostanou obyvatelé Östhammaru příležitost k finálnímu vyjádření. Zmiňoval jste, že lidé v lokalitě měli k dispozici řadu seminářů a debat. Máte tedy pocit, že informací bylo dostatek? Ano. Ve Švédsku podobně jako u vás funguje tzv. jaderný účet, z něhož lokality mohly financovat nejrůznější semináře, nezávislé studie, odborníky apod. Vlastně i já jsem z něj placený. Takže informací bylo skutečně dost. Dokonce jsem měl ke konci rozhodovacího procesu v roce 2009 pocit, že místní obyvatelé jsou již neustálými debatami přesyceni a že již netrpělivě čekají na rozhodnutí. V České republice se lokality obávají již průzkumné fáze, především možných dopadů na životní prostředí. Měli jste v Oskarshamnu podobné obavy? Vzhledem k tomu, že u nás již téměř 35 let funguje průmyslový park, asi tyto obavy nebyly u veřejnosti zcela na prvním místě. V kontextu výstavby jsme samozřejmě řešili otázky dopravního zatížení, hluku, prašnosti apod. Máme krásné pobřeží a řadu přírodně cenných ostrůvků, jichž si velmi ceníme. Ale nebojíme se o ně. Přestože průzkumy byly velmi intenzivní vzniklo několik vrtů do hloubky 800 metrů neměli jsme pocit, že by příroda byla ohrožena. Švédský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště Skandinávský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště je podobný tomu českému. Je proto velice zajímavé podívat se, jak je tematika ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva řešena na severu. Obdobou Správy úložišť je ve Švédsku organizace SKB. Oproti českému přístupu, kde je za bezpečné uložení radioaktivních odpadů zodpovědný stát, je SKB vlastněná provozovateli švédských jaderných elektráren, tedy energetickými firmami. SKB stejně jako Správa úložišť zvolila pro hlubinné úložiště žulové horninové prostředí. Celý koncept uložení vyhořelého jaderného paliva je postaven na ně-

5 5 kolika nezávislých bariérách: inženýrských (ukládací kontejner, bentonitové těsnění) a především přírodních (geologická stabilita žulového masívu). Hlubinné úložiště plánují Švédové vybudovat 500 metrů hluboko v 1,9 miliard let starém žulovém masívu, rozloha úložiště bude cca 4 km 2, což je více než 60 km chodeb. Kapacita úložiště je naplánovaná pro zhruba tun vyhořelého jaderného paliva, což je ve skutečnosti měděných úložných kontejnerů. Každý 25tunový kontejner bude obsahovat 2 tuny vyhořelého jaderného paliva. Vhodné horninové prostředí začali ve Švédsku hledat před více než 30 lety. V letech1977 až 1985 byly vytipovány první vhodné lokality, ale výběr finální lokality (Forsmark v municipalitě Östhammar) se realizoval až v roce Na vybraných lokalitách proběhla řada průzkumů a studií: geofyzikální měření; kompletní geologický průzkum vrty, vzorky hornin, proudění podzemních vod; fauna a flóra; dopady na životní prostředí; srážkové úhrny apod. V současné době probíhají administrativní procesy potřebné k zahájení výstavby úložiště. SKB právě teď čeká na vyjádření pěti zainteresovaných skupin (vlády, Švédského úřadu pro jadernou bezpečnost, Švédské národní rady pro radioaktivní odpady, speciální instituce zabývající se dopadem na životní prostředí a obcí). Nedílnou součástí procesu je zapojení veřejnosti z lokalit, která na projektu po celou dobu aktivně spolupracuje. Zařízení lodí. Mezisklad byl vystavěn v letech V roce 1985 byl zahájen provoz a každý rok je do CLAB přivezeno 80 transportních kontejnerů, což znamená zhruba 240 tun vyhořelého jaderného paliva ročně. SFR finální úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Momentálně běží povolovací proces na rozšíření úložiště. Rozšířená část by měla být uvedena do provozu v roce Laboratoře Tato laboratoř je v provozu od roku 1998, nachází se v Oskarshamn. Zde testují vlastnosti měděného ukládacího kontejneru s litinovou vložkou, který bude použit přímo v hlubinném úložišti. Důležité je najít takovou technologii výroby kontejnerů, aby byl každý stejně bezpečnou inženýrskou bariérou. Äspö podzemní laboratoř V žulovém masívu 400 m hluboko se tu testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Laboratoř je v provozu od roku 1996 a je společnou laboratoří pro švédskou SKB a finskou Posivu, které mají ve svých státech na starosti ukládání radioaktivních odpadů. CLAB centrální mezisklad Výzkum týkající se hlubinného ukládání je velice rozsáhlý a řeší mnoho aspektů. SKB pro tyto účely provozuje několik laboratoří, kde se experti podrobně zabývají všemi hledisky hlubinného ukládání. Laboratoř pro testování budoucích ukládacích kontejnerů Součástí rozlehlého areálu výzkumné laboratoře Äspö je také informační středisko, kde mají návštěvníci možnost se blíže seznámit se všemi aspekty projektu hlubinného úložiště. Bentonitová laboratoř Na rozdíl od nás mají ve Švédsku tzv. mokré skladování. Vyhořelé jaderné palivo je přepravováno do centrálního meziskladu speciálně upravenou V bentonitové laboratoři, která je součástí výzkumného areálu Äspö, se analyzují vlastnosti a chování hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Tato laboratoř je v provozu od roku 2007.

6 Zprávy ze Správy 7. 6 Švédsko provozuje tři jaderné elektrárny, které pokrývají 45 % národní spotřeby energie. Zodpovědnost za radioaktivní odpady má organizace SKB, zřízená a vlastněná provozovateli jaderných elektráren. Celkem je ve Švédsku v provozu 10 jaderných reaktorů (JE Oskarshamn, JE Ringhals a JE Forsmark v Östhammaru). Provozovatelé elektráren založili společnou organizaci SKB. Ta zodpovídá za provoz současných zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů, vyhledávání lokalit pro budoucí trvalé úložiště či sklady, výstavbu jednotlivých zařízení a jejich provoz. ŠVÉDSKÝ SYSTÉM SKB Zdravotnictví, průmysl a výzkum Letem světem... Švédsko provozní odpady vyhořelé jaderné palivo Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Radioaktivní odpady z jaderných elektráren se převážejí speciální lodí Sigyn. Veškeré vyhořelé palivo je umístěno do meziskladu Clab v lokalitě Oskarshamn, kde se chladí ve vodních bazénech v hloubce metrů pod povrchem. Během 30 let v meziskladu klesne radioaktivita i teplota paliva o 90 %. SKB má v plánu postavit v této lokalitě zapouzdřovací závod, kde se vyhořelé palivo pečlivě uzavře do speciálních úložných kontejnerů vyrobených z mědi a oceli. Následně budou kontejnery umístěny do plánovaného hlubinného úložiště v lokalitě Östhammar. Většinu výzkumu souvisejícího s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště provádí SKB ve vlastní podzemní laboratoři Äspö. V žulovém masívu se v hloubce 400 m pod povrchem testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Její součástí je také tzv. bentonitová laboratoř, která analyzuje vlastnosti a chování bentonitu hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Pro lokalitu Östhammar se SKB rozhodla v roce 2011 po více než 30 letech jednání a průzkumů. Výstavba hlubinného úložiště by měla začít v roce 2019, v provozu by mělo být od roku 2029 do roku Úložiště pro nízko a středněaktivní odpady SFR Finální úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmark Víte, že... Švédsko je svojí rozlohou pátou největší evropskou zemí. Státním zřízením je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií. Žije zde přes 9 milionů lidí. Hlavní město Stockholm má přes 800 tisíc obyvatel a přezdívku Benátky severu. Centrum města se nachází na 14 ostrovech. V přístavu Göteborg, kde sídlí nejstarší švédská univerzita, je muzeum Bedřicha Smetany, který zde téměř 5 let pobýval. Pozemní hranice mezi Švédskem a Dánskem je vedená po mostě, který obě země spojuje přes průliv Öresund. Ještě v 19. stol. bylo Švédsko na vrcholku žebříčku nejchudších evropských států. Velký podíl na tom mělo zejména dogmatické protestantství a alkoholismus mnohých občanů. Mezi významné švédské osobnosti patří například vědci Alfred Nobel a Anders Celsius, filmový režisér Ingmar Bergman, herečky Ingrid Bergmanová, Liv Ullmannová a Greta Garbo, či spisovatelé August Strindberg (dramata) a Stieg Larsson (trilogie Milénium). Nejznámější švédské výrobní značky jsou Volvo, Saab, Scania, Ericsson, IKEA, H&M, Husqvarna či Electrolux. Na hudebním poli se světově prosadily kapely ABBA, Ace of Base, Roxette, The Cardigans nebo Swedish House Mafia. Švédsko má největší spotřebu svíček na osobu na celém světě. Švédština přispěla do mezinárodního slovníku mj. slovy moped, skanzen a ombudsman.? Nápady a náměty? Pokud máte jakékoliv otázky či náměty a nápady na témata, o kterých si chcete přečíst v dalších číslech těchto novin, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se přijedeme podívat na různé akce či zajímavosti vaší lokality, o kterých bychom mohli psát. Jaderná elektrárna Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva CLAB Zapouzdřovací závod v Oskarshamn Vaše nápady a náměty zasílejte na "Zprávy ze Správy"vydává čtvrtletně Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Praha 1, IČO: Vydávání tohoto zpravodaje je povoleno Ministerstvem kultury ČR a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakce: Mgr. Tereza Bečvaříková, Eva Pokorná, RNDr. Jiří Slovák, Mgr. Lucie Steinerová, Ivana Škvorová, Jan Karlovský. tel.: , fax: ,

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva Zprávy ze správy Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Září 2013 6. První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách Správa úložišť rozdělila geologické průzkumy spojené s

Více

správy Milionové příspěvky za geologický průzkum BŘEZEN 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři,

správy Milionové příspěvky za geologický průzkum BŘEZEN 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři, 1 LOKALITA HORKA z p r á v y z e BŘEZEN 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů správy Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje Zprávy ze Správy. Vznikl zejména z popudu

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

K respektování veta obcí ještě cesta daleká

K respektování veta obcí ještě cesta daleká 1/2008 Jaderný odpad? Jaderný odpad? 1/08 K respektování veta obcí ještě cesta daleká Dokument připravený ministerstvem průmyslu a obchodu nazvaný Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam ZPRAVODAJ 04/2013 V čísle: - Vietnam - Jihovýchodní Asie a Blízký východ hledají nové zdroje energie a volí jádro - Malé jaderné elektrárny budoucnost moderní energetiky? - Finsko sází na jádro a biomasu

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více