Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám"

Transkript

1 Zprávy ze správy Prosinec Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Geologické průzkumy jsou běžnou součástí příprav každé větší stavby. Existuje řada typů geologických prací, lišících se metodickými postupy i typem použité průzkumné metody. Jiným způsobem je veden průzkum zaměřený na vyhledávání či ověřování zásob nerostných surovin, jiným průzkum zdrojů podzemních vod. Svá specifika má také geologický průzkum spojený s přípravou výstavby hlubinného úložiště. V zákoně o geologických pracích spadá pod tento typ průzkumů ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí. Účelem průzkumu je najít minimálně porušenou stabilní horninu o dostatečném rozsahu, která by bezpečně izolovala radioaktivní odpady po dobu desítek tisíc let. Geologické práce tedy logicky probíhají tak, aby předpokládaná kompaktnost a neporušenost horninového masívu zůstala zachována. pokračování na str. 2 z obsahu: str. 3 Občané musí mít jasno str. 4 Rozhovor Rolf Persson str. 4 Švédský koncept hlubinného úložiště

2 Zprávy ze Správy 7. 2 Opora v zákoně pokračování ze str. 1 Obce v dotčených lokalitách dlouhodobě požadovaly finanční příspěvky za povolení průzkumu ve svých katastrech. Několikaleté úsilí bylo v roce 2012 završeno novelizací atomového zákona, která finanční příspěvky za průzkum zakotvila v české legislativě. Stát na příspěvky pro sedm lokalit vyčlenil přes 70 milionů korun ročně. Zákon pouze stanovuje, že příspěvky by měly být využity na veřejně prospěšné projekty a zlepšení kvality života v obcích. Jak s příspěvky konkrétně obce naloží, to záleží již jen na nich. V neformálních anketách obce uváděly např. zlepšení infrastruktury, dopravní dostupnost, školství, zdravotnictví či podporu místních spolků. Lokality Březový potok Čertovka Čihadlo Horka Hrádek Kraví hora Magdalena celkem roční finanční příspěvky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průzkum na etapy Správa úložišť se v letošním roce rozhodla rozdělit geologické průzkumy do tří etap, z nichž první, neinvazivní, bude společná pro všechny lokality. Rozdělením geologických průzkumů do etap zároveň vyšla Správa úložišť vstříc požadavkům některých obcí, které požadovaly provedení geologických průzkumů ve všech lokalitách tak, aby byl dodržen rovnocenný a transparentní přístup. První etapa průzkumů (probíhající povrchově) byla podrobně popsána v předchozím vydání Zpráv ze Správy. Představuje především odběr horninových vzorků (z povrchu či pomocí ručně vrtaných sond do max. 3 metrů hloubky), geochemického a hydrogeologického mapování, geofyzikálních měření, vyhodnocování laboratorních testů apod. Práce budou v terénu provádět malé skupinky odborníků (do 5 osob) po dobu 4-5 měsíců. Samozřejmě s ohledem na zemědělské práce a celkově na životní prostředí. Teprve ve druhé etapě geologických průzkumů (tzv. etapa výběru kandidátních lokalit) jsou v plánu hluboké vrty. Tato etapa se ovšem bude týkat jen čtyř ze současných sedmi lokalit. První etapa totiž pomůže na základě získaných dat vyhodnotit, které lokality jsou více a které méně vhodné pro pokračování průzkumů. Hodnotit se bude nejen geologie, ale také technická a ekonomická proveditelnost, předpokládaný vliv na životní prostředí, socio-ekonomické dopady apod. Zákon o geologických pracích umožňuje detailní kontrolu prováděných prací. Nejprve je nutné sestavit a schválit Projekt geologických prací. Ten popisuje plánované geologické práce včetně metodických a technických postupů jejich provádění a harmonogramu prací. Důraz se klade především na jejich vhodnost pro účely získání požadovaných informací, racionálnost a bezpečnost. Přihlíží se rovněž k problematice jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy (např. oblast CHKO, výskyt minerálních pramenů apod.). Jakmile Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad, stává se závaznou dokumentací, kterou musí realizátor geologických prací dodržovat. S dostatečným předstihem před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku je průzkumná organizace povinna oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být provedeny. S majitelem či nájemníkem pozemku je zpravidla uzavřena písemná dohoda o podmínkách provádění geologických prací. Majiteli pozemku ze zákona (podle geologického zákona 62/1988 Sb. v aktuálním znění) náleží přiměřené odškodnění za ušlý zisk v důsledku provádění geologických prací. V případě vzniku jakékoliv škody (což se ale s ohledem na charakter prací v rámci první etapy průzkumů neočekává), je organizace povinna vzniklou škodu nahradit. Po skončení prací musí být pozemek uveden zpět do původního stavu. "Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad" V průběhu prací je průzkumná organizace povinna veškerou činnost a výsledky řádně a včas dokumentovat. Geologická dokumentace obsahuje písemné a grafické materiály i horninové vzorky. Pracoviště může být kdykoliv podrobeno kontrole za strany investora (Správa úložišť) a Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i dalších orgánů. Po skončení geologických prací musí organizace provádějící průzkum dodat ve stanovené lhůtě výsledky prací do Geofondu, provozovaného Českou geologickou službou, k trvalému uchování. Dukovansko na svou elektrárnu nedá dopustit Pozice jaderné elektrárny Dukovany je na Vysočině výjimečná. Prodloužení životnosti či dokonce výstavbu nových bloků podporují nejen politici, ale i místní obyvatelé. Co soužití s aktivním jaderným provozem regionu přineslo ujasňuje Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko. Zaměstnavatel v regionu Jaderná elektrárna Dukovany je známá svým dlouhodobým, bezproblémovým a bezpečným provozem. Patří mezi pětinu nejlépe hodnocených elektráren na světě, pracují tu odborníci světové úrovně. Zároveň je největším zaměstnavatelem v regionu, což samozřejmě hraje velkou roli. Samotná elektrárna zaměstnává přes 1000 lidí. Na elektrárnu jsou ale vázané služby a dodavatelské firmy, které zaměstnávají další stovky lidí. V regionu díky tomu vznikly vysoce specializované firmy na práci v jaderném sektoru, ať to jsou technologické, výzkumné, softwarové nebo dopravní či servisní firmy.

3 3 Podpora občanského života Elektrárna se za téměř 30 let svého provozu stala plnohodnotným partnerem ve všech oblastech života. Díky elektrárně a Nadaci ČEZ jdou ročně miliony korun na opravy památek, výsadbu stromů, nákup pomůcek pro hendikepované, jsou podporovány neziskové organizace, nemocnice, charita. Velký díl na dobrém vnímání elektrárny u veřejnosti má také komunikace s občany. Informace z dění v elektrárně nejsou nijak utajované a lidé se o všem dozví. Svoji práci dobře odvádí Občanská bezpečnostní komise. Energetické Třebíčsko Ačkoliv je Jaderná elektrárna Dukovany veřejností přijímána velmi pozitivně a její fungování region podporuje, uvědomujeme si, že je neustále třeba se problematice jaderné energie věnovat. Bylo založeno sdružení Energetické Třebíčsko, jehož cílem je právě rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. Spolupracuje s ostatními sdruženími a například i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým diskutuje o budoucnosti Dukovanska. Nejbližším úkolem je přesvědčit zástupce ministerstva, aby v aktualizaci Státní energetické koncepce ČR byl pevně zakotven termín výstavby pátého bloku, a to pokud možno do roku V současné době také intenzivně pracuje na zahájení dvouletého socio-vědního výzkumu s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany, který odstartuje v prosinci Výstavba JE Dukovany region oživila a myslím si, že byla by škoda, kdyby se Energetické Třebíčsko na její budoucnosti aktivně nepodílelo. "Informační centrum elektrárny navštíví ročně 25 tisíc zájemců." Turistický unikát Jaderná elektrárna Dukovany je turisticky nejnavštěvovanějším místem na Vysočině. Informační centrum navštíví ročně cca 25 tisíc zájemců. Díky zachovalé přírodě a investicím do infrastruktury je však turisticky oblíbený celý region. Rybáři vyhledávají Dalešickou přehradu, pěší turisté a cyklisté jsou nadšeni z údolí Oslavy a Jihlavy. Na své si přijdou i milovníci historie: v Třebíči jsou významné památky UNESCO. Nově je také připravován projekt Exkurze Třebíčsko, který přitáhne studenty z celé ČR. Exkurze budou zaměřeny technickým směrem na energetiku, zpracování odpadů a podobně. Studenti tak k teoretickým znalostem získají i reálnější zkušenosti přímo z míst, kde se energie vyrábí. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy úložiště Vítězslav Jonáš, bývalý senátor a starosta obce Dukovany, je od roku 2012 členem Rady SÚRAO. Reprezentuje (společně s dalšími dvěma členy) obce z regionů existujících úložišť radioaktivních odpadů. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany je od roku 1995 v provozu povrchové úložiště nízko a středněaktivních odpadů, nacházejí se zde i dva mezisklady vyhořelého jaderného paliva. Rodák z Vysočiny rozvoj jaderné energetiky v kraji dlouhodobě podporuje, včetně prodloužení provozu dukovanské elektrárny a jejího rozšíření o další blok. Jste známým zastáncem výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Jak vnímáte problematiku vysoce radioaktivních odpadů v naší zemi? V současné době se vyhořelé palivo ukládá do skladu v areálu elektrárny Dukovany. Debata o trvalém úložišti byla už zahájena. Já osobně jsem přesvědčen, že se nám podaří v ČR najít dobrou lokalitu pro umístění hlubinného úložiště, a hlavně věřím, že to bude s plným souhlasem regionu. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany jsou dva sklady použitého jaderného paliva (jeden uzavřený, jeden v provozu). Byl jste se v nich podívat? Jaký na Vás udělaly dojem? Ano, byl. Dobře sklady znám, vždyť jsem stál jako starosta obce Dukovan v čele odporu proti vybudování prvního skladu. Tento odpor pomohl přimět provozovatele k co nejlepšímu technickému řešení, tj. skladování v kontejnerech CASTOR. Jak na mne, tak i na ostatní návštěvníky působí skladování velice bezpečným dojmem. Jak s Vašimi zkušenostmi vnímáte obavy obyvatel lokalit, kde se jedná o možnosti vybudovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů? Hovořím s lidmi v regionu, pravidelně navštěvuji starosty a vysvětluji jim tuto problematiku. Musím říct, že lidé mají pochopení pro řešení formou úložiště v ČR, ale bohužel častý je názor hlavně ne u nás. Věřím, že řešení nalezneme. Klíčová je otázka informací. Vědět, čeho se lidé obávají, aby bylo možné jejich obavy rozptýlit. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy. Jaké máte plány během Vašeho působení v Radě SÚRAO? Chcete se zaměřit na něco konkrétního? Jako bývalý starosta obce, senátor a předseda Energetického Třebíčska chci maximálně pomoci k nalezení vhodné lokality pro hlubinné úložiště a především přispět k férovému dojednání podmínek výstavby.

4 Zprávy ze Správy 7. 4 Rozhovor Rolf Persson Rolf Persson Projektový manažer pro otázku hlubinného úložiště komunity Oskarshamn ve Švédsku Lokalita Oskarshamn má na svém katastru jadernou elektrárnu i mezisklad vyhořelého jaderného paliva. Přesto se municipalita přihlásila do hodnocení lokality pro umístění trvalého úložiště. Proč? Naše lokalita má dlouholeté zkušenosti s bezproblémovým provozem jaderných zařízení. Jaderná elektrárna zde funguje od roku 1969, mezisklad použitého paliva od roku Lidé jsou na průmyslový provoz zvyklí, věří jaderným odborníkům. Zároveň cítíme zodpovědnost za bezpečné řešení problému ukládání radioaktivních odpadů. Naše generace využívala výhody energie z jádra, tak je morální postarat se rovněž o tu méně příjemnou stránku věci. Nemůžeme přece přesunout tento problém na budoucí generace. Můžete popsat proces, jakým se o umístění trvalého úložiště rozhodovalo? Rád bych nejprve zdůraznil, že už v roce 1985, když zahajoval provoz současný mezisklad vyhořelého paliva, požadovali představitelé naší lokality, aby SKB (obdoba SÚRAO) vypracovala dlouhodobé řešení. Již tehdy jsme si byli vědomi, že skladování do nekonečna není ani z našeho hlediska preferovanou možností. A nyní k otázce. SKB se rozhodla oslovit všechny teoreticky vhodné lokality ve Švédsku a formou dopisu je vyzvala, ať se v případě zájmu přihlásí do pomyslného výběrového řízení. Nabídka zaujala celkem 8 lokalit. SKB začala v roce 1993 vypracovávat studie proveditelnosti a po roce 1995 rovněž místní studie. Během této procedury se postupně 5 lokalit rozhodlo z procesu odstoupit. Šestá lokalita na základě referenda místních občanů odstoupila v roce SKB tedy nakonec v letech 2002 až 2007 intenzivně geologicky prozkoumávala dvě lokality, náš Oskarshamn a Östhammar. Byl někdy Oskarshamn nakloněn tomu z procesu vystoupit, jako to udělaly lokality před ním? Během celých těch dlouhých 20 let si obec nechávala pravidelně zpracovat průzkum veřejného mínění. Podpora participace v procesu výběru lokality byla vždy velmi vysoká, v posledním šetření se pohybovala okolo 85 %, zatímco odpůrců bylo cca 5 %. Myslím si, že věci hodně prospělo to, že místní lidé byli velmi aktivní: zajímali se o celý proces, debatovali, chodili na semináře, zvali si odborníky z různých stran apod. Zajímavou skutečností je i fakt, že debata nad kompenzacemi či, jak my to nazýváme, nad přidanými hodnotami, se rozproudila teprve v roce 2009, těsně před vyhlášením finální lokality. Jaké přidané hodnoty tedy měl Oskarshamn na mysli? Bavili jsme se s SKB o částce 2 miliard švédských korun (zhruba 230 milionů euro) v investicích do infrastruktury a do vzdělávání, do vytváření nových pracovních příležitostí, také o projektech na zkvalitnění života místních obyvatel. Tyto projekty nemají přímou vazbu na výstavbu úložiště. Jsem rovněž hrdý na těsnou spolupráci s naším rivalem, lokalitou Östhammar, v této oblasti. Vzhledem k tomu, že si obě lokality uvědomují, jakým přímým socio-ekonomickým přínosem pro ně bude výstavba úložiště, dohodli jsme se na tom, že nevybraná lokalita získá 75 % objemu těchto přidaných hodnot, zatímco ta vybraná jen čtvrtinu. SKB rozhodla nakonec ve prospěch Forsmarku v lokalitě Östhammar, vám nabídla jako kompenzaci zapouzdřovací závod. Je jeho výstavba definitivní? Není. Stejně jako není definitivní, že ve Forsmarku vznikne úložiště. Švédská legislativa dává municipalitám právo do poslední chvíle vetovat rozhodnutí o umístění úložiště. Toto veto je překonatelné, ale domnívám se, že v praxi by vláda proti němu nešla. V roce 2011 podala SKB žádosti na švédský regulační úřad a na ministerstvo pro životní prostředí. Pokud budou tyto žádosti schváleny, dostanou obyvatelé Östhammaru příležitost k finálnímu vyjádření. Zmiňoval jste, že lidé v lokalitě měli k dispozici řadu seminářů a debat. Máte tedy pocit, že informací bylo dostatek? Ano. Ve Švédsku podobně jako u vás funguje tzv. jaderný účet, z něhož lokality mohly financovat nejrůznější semináře, nezávislé studie, odborníky apod. Vlastně i já jsem z něj placený. Takže informací bylo skutečně dost. Dokonce jsem měl ke konci rozhodovacího procesu v roce 2009 pocit, že místní obyvatelé jsou již neustálými debatami přesyceni a že již netrpělivě čekají na rozhodnutí. V České republice se lokality obávají již průzkumné fáze, především možných dopadů na životní prostředí. Měli jste v Oskarshamnu podobné obavy? Vzhledem k tomu, že u nás již téměř 35 let funguje průmyslový park, asi tyto obavy nebyly u veřejnosti zcela na prvním místě. V kontextu výstavby jsme samozřejmě řešili otázky dopravního zatížení, hluku, prašnosti apod. Máme krásné pobřeží a řadu přírodně cenných ostrůvků, jichž si velmi ceníme. Ale nebojíme se o ně. Přestože průzkumy byly velmi intenzivní vzniklo několik vrtů do hloubky 800 metrů neměli jsme pocit, že by příroda byla ohrožena. Švédský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště Skandinávský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště je podobný tomu českému. Je proto velice zajímavé podívat se, jak je tematika ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva řešena na severu. Obdobou Správy úložišť je ve Švédsku organizace SKB. Oproti českému přístupu, kde je za bezpečné uložení radioaktivních odpadů zodpovědný stát, je SKB vlastněná provozovateli švédských jaderných elektráren, tedy energetickými firmami. SKB stejně jako Správa úložišť zvolila pro hlubinné úložiště žulové horninové prostředí. Celý koncept uložení vyhořelého jaderného paliva je postaven na ně-

5 5 kolika nezávislých bariérách: inženýrských (ukládací kontejner, bentonitové těsnění) a především přírodních (geologická stabilita žulového masívu). Hlubinné úložiště plánují Švédové vybudovat 500 metrů hluboko v 1,9 miliard let starém žulovém masívu, rozloha úložiště bude cca 4 km 2, což je více než 60 km chodeb. Kapacita úložiště je naplánovaná pro zhruba tun vyhořelého jaderného paliva, což je ve skutečnosti měděných úložných kontejnerů. Každý 25tunový kontejner bude obsahovat 2 tuny vyhořelého jaderného paliva. Vhodné horninové prostředí začali ve Švédsku hledat před více než 30 lety. V letech1977 až 1985 byly vytipovány první vhodné lokality, ale výběr finální lokality (Forsmark v municipalitě Östhammar) se realizoval až v roce Na vybraných lokalitách proběhla řada průzkumů a studií: geofyzikální měření; kompletní geologický průzkum vrty, vzorky hornin, proudění podzemních vod; fauna a flóra; dopady na životní prostředí; srážkové úhrny apod. V současné době probíhají administrativní procesy potřebné k zahájení výstavby úložiště. SKB právě teď čeká na vyjádření pěti zainteresovaných skupin (vlády, Švédského úřadu pro jadernou bezpečnost, Švédské národní rady pro radioaktivní odpady, speciální instituce zabývající se dopadem na životní prostředí a obcí). Nedílnou součástí procesu je zapojení veřejnosti z lokalit, která na projektu po celou dobu aktivně spolupracuje. Zařízení lodí. Mezisklad byl vystavěn v letech V roce 1985 byl zahájen provoz a každý rok je do CLAB přivezeno 80 transportních kontejnerů, což znamená zhruba 240 tun vyhořelého jaderného paliva ročně. SFR finální úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Momentálně běží povolovací proces na rozšíření úložiště. Rozšířená část by měla být uvedena do provozu v roce Laboratoře Tato laboratoř je v provozu od roku 1998, nachází se v Oskarshamn. Zde testují vlastnosti měděného ukládacího kontejneru s litinovou vložkou, který bude použit přímo v hlubinném úložišti. Důležité je najít takovou technologii výroby kontejnerů, aby byl každý stejně bezpečnou inženýrskou bariérou. Äspö podzemní laboratoř V žulovém masívu 400 m hluboko se tu testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Laboratoř je v provozu od roku 1996 a je společnou laboratoří pro švédskou SKB a finskou Posivu, které mají ve svých státech na starosti ukládání radioaktivních odpadů. CLAB centrální mezisklad Výzkum týkající se hlubinného ukládání je velice rozsáhlý a řeší mnoho aspektů. SKB pro tyto účely provozuje několik laboratoří, kde se experti podrobně zabývají všemi hledisky hlubinného ukládání. Laboratoř pro testování budoucích ukládacích kontejnerů Součástí rozlehlého areálu výzkumné laboratoře Äspö je také informační středisko, kde mají návštěvníci možnost se blíže seznámit se všemi aspekty projektu hlubinného úložiště. Bentonitová laboratoř Na rozdíl od nás mají ve Švédsku tzv. mokré skladování. Vyhořelé jaderné palivo je přepravováno do centrálního meziskladu speciálně upravenou V bentonitové laboratoři, která je součástí výzkumného areálu Äspö, se analyzují vlastnosti a chování hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Tato laboratoř je v provozu od roku 2007.

6 Zprávy ze Správy 7. 6 Švédsko provozuje tři jaderné elektrárny, které pokrývají 45 % národní spotřeby energie. Zodpovědnost za radioaktivní odpady má organizace SKB, zřízená a vlastněná provozovateli jaderných elektráren. Celkem je ve Švédsku v provozu 10 jaderných reaktorů (JE Oskarshamn, JE Ringhals a JE Forsmark v Östhammaru). Provozovatelé elektráren založili společnou organizaci SKB. Ta zodpovídá za provoz současných zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů, vyhledávání lokalit pro budoucí trvalé úložiště či sklady, výstavbu jednotlivých zařízení a jejich provoz. ŠVÉDSKÝ SYSTÉM SKB Zdravotnictví, průmysl a výzkum Letem světem... Švédsko provozní odpady vyhořelé jaderné palivo Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Radioaktivní odpady z jaderných elektráren se převážejí speciální lodí Sigyn. Veškeré vyhořelé palivo je umístěno do meziskladu Clab v lokalitě Oskarshamn, kde se chladí ve vodních bazénech v hloubce metrů pod povrchem. Během 30 let v meziskladu klesne radioaktivita i teplota paliva o 90 %. SKB má v plánu postavit v této lokalitě zapouzdřovací závod, kde se vyhořelé palivo pečlivě uzavře do speciálních úložných kontejnerů vyrobených z mědi a oceli. Následně budou kontejnery umístěny do plánovaného hlubinného úložiště v lokalitě Östhammar. Většinu výzkumu souvisejícího s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště provádí SKB ve vlastní podzemní laboratoři Äspö. V žulovém masívu se v hloubce 400 m pod povrchem testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Její součástí je také tzv. bentonitová laboratoř, která analyzuje vlastnosti a chování bentonitu hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Pro lokalitu Östhammar se SKB rozhodla v roce 2011 po více než 30 letech jednání a průzkumů. Výstavba hlubinného úložiště by měla začít v roce 2019, v provozu by mělo být od roku 2029 do roku Úložiště pro nízko a středněaktivní odpady SFR Finální úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmark Víte, že... Švédsko je svojí rozlohou pátou největší evropskou zemí. Státním zřízením je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií. Žije zde přes 9 milionů lidí. Hlavní město Stockholm má přes 800 tisíc obyvatel a přezdívku Benátky severu. Centrum města se nachází na 14 ostrovech. V přístavu Göteborg, kde sídlí nejstarší švédská univerzita, je muzeum Bedřicha Smetany, který zde téměř 5 let pobýval. Pozemní hranice mezi Švédskem a Dánskem je vedená po mostě, který obě země spojuje přes průliv Öresund. Ještě v 19. stol. bylo Švédsko na vrcholku žebříčku nejchudších evropských států. Velký podíl na tom mělo zejména dogmatické protestantství a alkoholismus mnohých občanů. Mezi významné švédské osobnosti patří například vědci Alfred Nobel a Anders Celsius, filmový režisér Ingmar Bergman, herečky Ingrid Bergmanová, Liv Ullmannová a Greta Garbo, či spisovatelé August Strindberg (dramata) a Stieg Larsson (trilogie Milénium). Nejznámější švédské výrobní značky jsou Volvo, Saab, Scania, Ericsson, IKEA, H&M, Husqvarna či Electrolux. Na hudebním poli se světově prosadily kapely ABBA, Ace of Base, Roxette, The Cardigans nebo Swedish House Mafia. Švédsko má největší spotřebu svíček na osobu na celém světě. Švédština přispěla do mezinárodního slovníku mj. slovy moped, skanzen a ombudsman.? Nápady a náměty? Pokud máte jakékoliv otázky či náměty a nápady na témata, o kterých si chcete přečíst v dalších číslech těchto novin, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se přijedeme podívat na různé akce či zajímavosti vaší lokality, o kterých bychom mohli psát. Jaderná elektrárna Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva CLAB Zapouzdřovací závod v Oskarshamn Vaše nápady a náměty zasílejte na "Zprávy ze Správy"vydává čtvrtletně Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Praha 1, IČO: Vydávání tohoto zpravodaje je povoleno Ministerstvem kultury ČR a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakce: Mgr. Tereza Bečvaříková, Eva Pokorná, RNDr. Jiří Slovák, Mgr. Lucie Steinerová, Ivana Škvorová, Jan Karlovský. tel.: , fax: ,

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha 15.5.2014 Možnosti nakládání s vyhořelým jaderným palivem nulová varianta (dlouhodobé skladování

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Seminář Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality HÚ, 8. 9. 2015, Břevnovská klášter Příprava

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Příprava hlubinného úložiště v ČR Postup přípravy hlubinného

Více

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Příprava projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice začala již na počátku

Více

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 17. září 2013 Lokality pro úložiště v ČR Čertovka Magdalena Březový potok Čihadlo Hrádek Horka Kraví

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Podzim 2015 Zprávy ze správy SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách. Správa úložišť

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Press kit. Představení SÚRAO

Press kit. Představení SÚRAO Představení SÚRAO Radioaktivní odpady v České republice Press kit Radioaktivní odpady se v České republice ukládají již přes půl století. Největší skupinu tvoří odpady vznikající v jaderné energetice.

Více

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů BULLETIN 2 2014 Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva Správa úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě

Více

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jadernám palivem, který

Více

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance)

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) Konference Nekonfliktně k hlubinnému úložišti 25. - 26. Listopad 2009, Praha Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) WP5 Hodnocení, testování a aplikace moderních přístupů k dialogu a participaci veřejnosti

Více

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze BULLETIN 3 2015 Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze Výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Kde zůstaly mantinely geologického zákona?

Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Mgr. Renata Michalcová Pavel Pavlík SOS Lubenec První nezávislá konference o hlubinném úložišti Hledáme dialog Lubenec 7. listopadu 2015 Co říká zákon: Objekt

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

Press kit. Historie nakládání s RAO

Press kit. Historie nakládání s RAO Press kit PŘEDSTAVENÍ SÚRAO Česká republika má s využíváním radioaktivních materiálů (radionuklidů) jednu z nejdelších zkušeností na světě. Vždyť již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová

Více

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ RNDr. Jiří Slovák ředitel Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Ukládání vyhořelého jaderného paliva (VJP) v ČR v budoucím

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Rohozná (Geobariéra, 2006) Lokalita má výrazně zhoršené

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva Zprávy ze správy Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Září 2013 6. První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách Správa úložišť rozdělila geologické průzkumy spojené s

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Božejovice - Vlksice (Geobariéra, 2006) Lokalita má spíše

Více

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Martin Ďurďovič Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy Olomouc, KSA FF UP, 19. 10. 2016 Problémová situace: technické

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA?

RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA? RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA? Edvard Sequens 20. února 2015 Rudíkov Hlubinné úložiště vysokoradioaktivních odpadů Vyhořelé jaderné palivo: až 10 tisíc tun pokud i nové reaktory Odpady z vyřazování jaderných

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE 29.9.2016 Tatranská Lomnica JIŘÍ BEZDĚK VÚ KOM EDU tajemník OBK EDU AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV E T E E D U VÍC NEŽ DLOUHÉ ODSTÁVKY 1. RB 28.8.2015

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE zpracované ve smyslu 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště (zapsal Pavel Janoušek starosta obce Oslavice) I. Úvodní slova RNDr. Jiří Slovák (SÚRAO ČR) Stanovené průzkumné území na 6 ze 7 lokalit (zatím

Více

H L E D Á M E D I A L O G

H L E D Á M E D I A L O G H L E D Á M E D I A L O G Lubenec 7.11.2015 Role veřejnosti v procesu vyhledávání HÚ Pohled zdola Jiří Mutl Rudíkov (lokalita Horka) Preambule - Problém nakládání s vysokoaktivními jadernými odpady je

Více

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP, 25. 11. 2014 Lokalita Dukovany technické parametry

Více

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem včeské republice Dokument schválila

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Zprávy ze správy Květen 2014 9. Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Hlubinné úložiště je technicky i technologicky náročné dílo, na nějž se kladou z hlediska bezpečnosti ty

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Jaro 2015 Zprávy ze správy Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení

Více

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU (Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního

Více

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři,

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři, 3 LOKALITA KRAVÍ HORA z p r á v y ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů z e správy Správa úložišť chce Vážení čtenáři, maximálně zapojit obce v polovině června jsem se zúčastnil 7. jednání

Více

Jaderná energetika v ČR

Jaderná energetika v ČR Jaderná energetika v ČR Provozovatel JEZ, jeho postavení a zodpovědnosti v oblastech zadní část palivového cyklu a vyřazování elektráren z provozu. Karel Křížek Bratislava 20.10.2004 Čerstvé jaderné palivo

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 18.6.2015, Drahonín Hlubinné úložiště (HÚ) Inventář VAO a VJP k uložení do HÚ Referenční projekt HÚ 2011 EDU VVER -440 VJP ETE VVER-

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis Právo obcí není nemožný požadavek Petr Bouda Ekologický právní servis Obsah 1. Současný právní stav 2. Navrhované změny zákonů pro zavedení práva veta dotčených obcí Stanovení průzkumného území První krok,

Více

Zadání Bohatství Země 2016

Zadání Bohatství Země 2016 Zadání Bohatství Země 2016 Váš tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

správy z p r á v y Obce v lokalitě Kraví hora diskutují o povolení průzkumů Vážení čtenáři,

správy z p r á v y Obce v lokalitě Kraví hora diskutují o povolení průzkumů Vážení čtenáři, 4 LOKALITA ČIHADLO z p r á v y PROSINEC 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů z e správy Vážení čtenáři, v rámci mezinárodní pracovní skupiny FSC pravidelně navštěvuji řadu zemí, které se

Více

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Klasické energie

Více

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN Příroda bezpečnost prosperita SKUPINA ČEZ Dostavba_JETE_A5.indd 1 22.9.2008 16:27:14 2 2 Dostavba_JETE_A5.indd 2 22.9.2008 16:27:17 Z jaderné elektrárny Temelín Současná podoba

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVACÍ LOKALITĚ MELECHOVSKÝ MASÍV Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů Souhrn Melechovský masív byl v rámci vývoje hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů vytipován

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů

Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů Praha, 20. června 2016 Ing. Peter Bodnár Agenda ŠKODA PRAHA a.s. Ideální zákazník Realita Současný stav Priority EPCF Aliance české

Více

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Místo konání: Akademické konferenční centrum (Husova 4a, 110 00 Praha 1) Datum a čas konání: 17.2.201, 10:00-17:00 Na jednání bylo přítomno 21 členů Pracovní

Více

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Role veřejnosti v procesu výběru lokality hlubinného úložiště v ČR Věra Šumberová SÚRAO Bratislava.11.2010 1 Vývoj hlubinného ho úložiště Základní požadavky kladené na

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii Zprávy ze správy Září 2014 10. Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii V posledních 18 měsících se členové Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost divize Praha

AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost divize Praha Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Daniel Kozický Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Sana Bahor Ing. Sana Bahor Ing.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Oddíl 1. Oddíl 2. Vláda Rakouské republiky a vláda České republiky (dále jen smluvní strany )

Oddíl 1. Oddíl 2. Vláda Rakouské republiky a vláda České republiky (dále jen smluvní strany ) Protokol mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou Československé socialistické republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE A8-0358./16 16 Čl. 1 bod -1 (nový) Čl. 3 bod 1 písm. g Znění navržené Komisí -1) V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g); Nedávno zveřejněné publikace EU označují roponosnou břidlici za nekonvenční palivo spíše

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2014 Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

ŽÁDOST ČERTOVKA. o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MIZPP00OK7SO acts.

ŽÁDOST ČERTOVKA. o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MIZPP00OK7SO acts. MIZPP00OK7SO MIZPP00OK7SO REf gm m*m I SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ SURAO i rrtlvních Miní&tarstvc životního prostředí odbor výkonu státní správy III Č.j... - / - 9-12- acts ŽÁDOST o prodloužení doby platnosti průzkumného

Více