Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám"

Transkript

1 Zprávy ze správy Prosinec Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Geologické průzkumy jsou běžnou součástí příprav každé větší stavby. Existuje řada typů geologických prací, lišících se metodickými postupy i typem použité průzkumné metody. Jiným způsobem je veden průzkum zaměřený na vyhledávání či ověřování zásob nerostných surovin, jiným průzkum zdrojů podzemních vod. Svá specifika má také geologický průzkum spojený s přípravou výstavby hlubinného úložiště. V zákoně o geologických pracích spadá pod tento typ průzkumů ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí. Účelem průzkumu je najít minimálně porušenou stabilní horninu o dostatečném rozsahu, která by bezpečně izolovala radioaktivní odpady po dobu desítek tisíc let. Geologické práce tedy logicky probíhají tak, aby předpokládaná kompaktnost a neporušenost horninového masívu zůstala zachována. pokračování na str. 2 z obsahu: str. 3 Občané musí mít jasno str. 4 Rozhovor Rolf Persson str. 4 Švédský koncept hlubinného úložiště

2 Zprávy ze Správy 7. 2 Opora v zákoně pokračování ze str. 1 Obce v dotčených lokalitách dlouhodobě požadovaly finanční příspěvky za povolení průzkumu ve svých katastrech. Několikaleté úsilí bylo v roce 2012 završeno novelizací atomového zákona, která finanční příspěvky za průzkum zakotvila v české legislativě. Stát na příspěvky pro sedm lokalit vyčlenil přes 70 milionů korun ročně. Zákon pouze stanovuje, že příspěvky by měly být využity na veřejně prospěšné projekty a zlepšení kvality života v obcích. Jak s příspěvky konkrétně obce naloží, to záleží již jen na nich. V neformálních anketách obce uváděly např. zlepšení infrastruktury, dopravní dostupnost, školství, zdravotnictví či podporu místních spolků. Lokality Březový potok Čertovka Čihadlo Horka Hrádek Kraví hora Magdalena celkem roční finanční příspěvky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průzkum na etapy Správa úložišť se v letošním roce rozhodla rozdělit geologické průzkumy do tří etap, z nichž první, neinvazivní, bude společná pro všechny lokality. Rozdělením geologických průzkumů do etap zároveň vyšla Správa úložišť vstříc požadavkům některých obcí, které požadovaly provedení geologických průzkumů ve všech lokalitách tak, aby byl dodržen rovnocenný a transparentní přístup. První etapa průzkumů (probíhající povrchově) byla podrobně popsána v předchozím vydání Zpráv ze Správy. Představuje především odběr horninových vzorků (z povrchu či pomocí ručně vrtaných sond do max. 3 metrů hloubky), geochemického a hydrogeologického mapování, geofyzikálních měření, vyhodnocování laboratorních testů apod. Práce budou v terénu provádět malé skupinky odborníků (do 5 osob) po dobu 4-5 měsíců. Samozřejmě s ohledem na zemědělské práce a celkově na životní prostředí. Teprve ve druhé etapě geologických průzkumů (tzv. etapa výběru kandidátních lokalit) jsou v plánu hluboké vrty. Tato etapa se ovšem bude týkat jen čtyř ze současných sedmi lokalit. První etapa totiž pomůže na základě získaných dat vyhodnotit, které lokality jsou více a které méně vhodné pro pokračování průzkumů. Hodnotit se bude nejen geologie, ale také technická a ekonomická proveditelnost, předpokládaný vliv na životní prostředí, socio-ekonomické dopady apod. Zákon o geologických pracích umožňuje detailní kontrolu prováděných prací. Nejprve je nutné sestavit a schválit Projekt geologických prací. Ten popisuje plánované geologické práce včetně metodických a technických postupů jejich provádění a harmonogramu prací. Důraz se klade především na jejich vhodnost pro účely získání požadovaných informací, racionálnost a bezpečnost. Přihlíží se rovněž k problematice jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy (např. oblast CHKO, výskyt minerálních pramenů apod.). Jakmile Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad, stává se závaznou dokumentací, kterou musí realizátor geologických prací dodržovat. S dostatečným předstihem před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku je průzkumná organizace povinna oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být provedeny. S majitelem či nájemníkem pozemku je zpravidla uzavřena písemná dohoda o podmínkách provádění geologických prací. Majiteli pozemku ze zákona (podle geologického zákona 62/1988 Sb. v aktuálním znění) náleží přiměřené odškodnění za ušlý zisk v důsledku provádění geologických prací. V případě vzniku jakékoliv škody (což se ale s ohledem na charakter prací v rámci první etapy průzkumů neočekává), je organizace povinna vzniklou škodu nahradit. Po skončení prací musí být pozemek uveden zpět do původního stavu. "Projekt geologických prací schválí příslušný krajský úřad" V průběhu prací je průzkumná organizace povinna veškerou činnost a výsledky řádně a včas dokumentovat. Geologická dokumentace obsahuje písemné a grafické materiály i horninové vzorky. Pracoviště může být kdykoliv podrobeno kontrole za strany investora (Správa úložišť) a Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i dalších orgánů. Po skončení geologických prací musí organizace provádějící průzkum dodat ve stanovené lhůtě výsledky prací do Geofondu, provozovaného Českou geologickou službou, k trvalému uchování. Dukovansko na svou elektrárnu nedá dopustit Pozice jaderné elektrárny Dukovany je na Vysočině výjimečná. Prodloužení životnosti či dokonce výstavbu nových bloků podporují nejen politici, ale i místní obyvatelé. Co soužití s aktivním jaderným provozem regionu přineslo ujasňuje Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko. Zaměstnavatel v regionu Jaderná elektrárna Dukovany je známá svým dlouhodobým, bezproblémovým a bezpečným provozem. Patří mezi pětinu nejlépe hodnocených elektráren na světě, pracují tu odborníci světové úrovně. Zároveň je největším zaměstnavatelem v regionu, což samozřejmě hraje velkou roli. Samotná elektrárna zaměstnává přes 1000 lidí. Na elektrárnu jsou ale vázané služby a dodavatelské firmy, které zaměstnávají další stovky lidí. V regionu díky tomu vznikly vysoce specializované firmy na práci v jaderném sektoru, ať to jsou technologické, výzkumné, softwarové nebo dopravní či servisní firmy.

3 3 Podpora občanského života Elektrárna se za téměř 30 let svého provozu stala plnohodnotným partnerem ve všech oblastech života. Díky elektrárně a Nadaci ČEZ jdou ročně miliony korun na opravy památek, výsadbu stromů, nákup pomůcek pro hendikepované, jsou podporovány neziskové organizace, nemocnice, charita. Velký díl na dobrém vnímání elektrárny u veřejnosti má také komunikace s občany. Informace z dění v elektrárně nejsou nijak utajované a lidé se o všem dozví. Svoji práci dobře odvádí Občanská bezpečnostní komise. Energetické Třebíčsko Ačkoliv je Jaderná elektrárna Dukovany veřejností přijímána velmi pozitivně a její fungování region podporuje, uvědomujeme si, že je neustále třeba se problematice jaderné energie věnovat. Bylo založeno sdružení Energetické Třebíčsko, jehož cílem je právě rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. Spolupracuje s ostatními sdruženími a například i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým diskutuje o budoucnosti Dukovanska. Nejbližším úkolem je přesvědčit zástupce ministerstva, aby v aktualizaci Státní energetické koncepce ČR byl pevně zakotven termín výstavby pátého bloku, a to pokud možno do roku V současné době také intenzivně pracuje na zahájení dvouletého socio-vědního výzkumu s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany, který odstartuje v prosinci Výstavba JE Dukovany region oživila a myslím si, že byla by škoda, kdyby se Energetické Třebíčsko na její budoucnosti aktivně nepodílelo. "Informační centrum elektrárny navštíví ročně 25 tisíc zájemců." Turistický unikát Jaderná elektrárna Dukovany je turisticky nejnavštěvovanějším místem na Vysočině. Informační centrum navštíví ročně cca 25 tisíc zájemců. Díky zachovalé přírodě a investicím do infrastruktury je však turisticky oblíbený celý region. Rybáři vyhledávají Dalešickou přehradu, pěší turisté a cyklisté jsou nadšeni z údolí Oslavy a Jihlavy. Na své si přijdou i milovníci historie: v Třebíči jsou významné památky UNESCO. Nově je také připravován projekt Exkurze Třebíčsko, který přitáhne studenty z celé ČR. Exkurze budou zaměřeny technickým směrem na energetiku, zpracování odpadů a podobně. Studenti tak k teoretickým znalostem získají i reálnější zkušenosti přímo z míst, kde se energie vyrábí. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy úložiště Vítězslav Jonáš, bývalý senátor a starosta obce Dukovany, je od roku 2012 členem Rady SÚRAO. Reprezentuje (společně s dalšími dvěma členy) obce z regionů existujících úložišť radioaktivních odpadů. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany je od roku 1995 v provozu povrchové úložiště nízko a středněaktivních odpadů, nacházejí se zde i dva mezisklady vyhořelého jaderného paliva. Rodák z Vysočiny rozvoj jaderné energetiky v kraji dlouhodobě podporuje, včetně prodloužení provozu dukovanské elektrárny a jejího rozšíření o další blok. Jste známým zastáncem výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Jak vnímáte problematiku vysoce radioaktivních odpadů v naší zemi? V současné době se vyhořelé palivo ukládá do skladu v areálu elektrárny Dukovany. Debata o trvalém úložišti byla už zahájena. Já osobně jsem přesvědčen, že se nám podaří v ČR najít dobrou lokalitu pro umístění hlubinného úložiště, a hlavně věřím, že to bude s plným souhlasem regionu. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany jsou dva sklady použitého jaderného paliva (jeden uzavřený, jeden v provozu). Byl jste se v nich podívat? Jaký na Vás udělaly dojem? Ano, byl. Dobře sklady znám, vždyť jsem stál jako starosta obce Dukovan v čele odporu proti vybudování prvního skladu. Tento odpor pomohl přimět provozovatele k co nejlepšímu technickému řešení, tj. skladování v kontejnerech CASTOR. Jak na mne, tak i na ostatní návštěvníky působí skladování velice bezpečným dojmem. Jak s Vašimi zkušenostmi vnímáte obavy obyvatel lokalit, kde se jedná o možnosti vybudovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů? Hovořím s lidmi v regionu, pravidelně navštěvuji starosty a vysvětluji jim tuto problematiku. Musím říct, že lidé mají pochopení pro řešení formou úložiště v ČR, ale bohužel častý je názor hlavně ne u nás. Věřím, že řešení nalezneme. Klíčová je otázka informací. Vědět, čeho se lidé obávají, aby bylo možné jejich obavy rozptýlit. Občané musí mít jasno, jaká jsou možná rizika, ale i přínosy. Jaké máte plány během Vašeho působení v Radě SÚRAO? Chcete se zaměřit na něco konkrétního? Jako bývalý starosta obce, senátor a předseda Energetického Třebíčska chci maximálně pomoci k nalezení vhodné lokality pro hlubinné úložiště a především přispět k férovému dojednání podmínek výstavby.

4 Zprávy ze Správy 7. 4 Rozhovor Rolf Persson Rolf Persson Projektový manažer pro otázku hlubinného úložiště komunity Oskarshamn ve Švédsku Lokalita Oskarshamn má na svém katastru jadernou elektrárnu i mezisklad vyhořelého jaderného paliva. Přesto se municipalita přihlásila do hodnocení lokality pro umístění trvalého úložiště. Proč? Naše lokalita má dlouholeté zkušenosti s bezproblémovým provozem jaderných zařízení. Jaderná elektrárna zde funguje od roku 1969, mezisklad použitého paliva od roku Lidé jsou na průmyslový provoz zvyklí, věří jaderným odborníkům. Zároveň cítíme zodpovědnost za bezpečné řešení problému ukládání radioaktivních odpadů. Naše generace využívala výhody energie z jádra, tak je morální postarat se rovněž o tu méně příjemnou stránku věci. Nemůžeme přece přesunout tento problém na budoucí generace. Můžete popsat proces, jakým se o umístění trvalého úložiště rozhodovalo? Rád bych nejprve zdůraznil, že už v roce 1985, když zahajoval provoz současný mezisklad vyhořelého paliva, požadovali představitelé naší lokality, aby SKB (obdoba SÚRAO) vypracovala dlouhodobé řešení. Již tehdy jsme si byli vědomi, že skladování do nekonečna není ani z našeho hlediska preferovanou možností. A nyní k otázce. SKB se rozhodla oslovit všechny teoreticky vhodné lokality ve Švédsku a formou dopisu je vyzvala, ať se v případě zájmu přihlásí do pomyslného výběrového řízení. Nabídka zaujala celkem 8 lokalit. SKB začala v roce 1993 vypracovávat studie proveditelnosti a po roce 1995 rovněž místní studie. Během této procedury se postupně 5 lokalit rozhodlo z procesu odstoupit. Šestá lokalita na základě referenda místních občanů odstoupila v roce SKB tedy nakonec v letech 2002 až 2007 intenzivně geologicky prozkoumávala dvě lokality, náš Oskarshamn a Östhammar. Byl někdy Oskarshamn nakloněn tomu z procesu vystoupit, jako to udělaly lokality před ním? Během celých těch dlouhých 20 let si obec nechávala pravidelně zpracovat průzkum veřejného mínění. Podpora participace v procesu výběru lokality byla vždy velmi vysoká, v posledním šetření se pohybovala okolo 85 %, zatímco odpůrců bylo cca 5 %. Myslím si, že věci hodně prospělo to, že místní lidé byli velmi aktivní: zajímali se o celý proces, debatovali, chodili na semináře, zvali si odborníky z různých stran apod. Zajímavou skutečností je i fakt, že debata nad kompenzacemi či, jak my to nazýváme, nad přidanými hodnotami, se rozproudila teprve v roce 2009, těsně před vyhlášením finální lokality. Jaké přidané hodnoty tedy měl Oskarshamn na mysli? Bavili jsme se s SKB o částce 2 miliard švédských korun (zhruba 230 milionů euro) v investicích do infrastruktury a do vzdělávání, do vytváření nových pracovních příležitostí, také o projektech na zkvalitnění života místních obyvatel. Tyto projekty nemají přímou vazbu na výstavbu úložiště. Jsem rovněž hrdý na těsnou spolupráci s naším rivalem, lokalitou Östhammar, v této oblasti. Vzhledem k tomu, že si obě lokality uvědomují, jakým přímým socio-ekonomickým přínosem pro ně bude výstavba úložiště, dohodli jsme se na tom, že nevybraná lokalita získá 75 % objemu těchto přidaných hodnot, zatímco ta vybraná jen čtvrtinu. SKB rozhodla nakonec ve prospěch Forsmarku v lokalitě Östhammar, vám nabídla jako kompenzaci zapouzdřovací závod. Je jeho výstavba definitivní? Není. Stejně jako není definitivní, že ve Forsmarku vznikne úložiště. Švédská legislativa dává municipalitám právo do poslední chvíle vetovat rozhodnutí o umístění úložiště. Toto veto je překonatelné, ale domnívám se, že v praxi by vláda proti němu nešla. V roce 2011 podala SKB žádosti na švédský regulační úřad a na ministerstvo pro životní prostředí. Pokud budou tyto žádosti schváleny, dostanou obyvatelé Östhammaru příležitost k finálnímu vyjádření. Zmiňoval jste, že lidé v lokalitě měli k dispozici řadu seminářů a debat. Máte tedy pocit, že informací bylo dostatek? Ano. Ve Švédsku podobně jako u vás funguje tzv. jaderný účet, z něhož lokality mohly financovat nejrůznější semináře, nezávislé studie, odborníky apod. Vlastně i já jsem z něj placený. Takže informací bylo skutečně dost. Dokonce jsem měl ke konci rozhodovacího procesu v roce 2009 pocit, že místní obyvatelé jsou již neustálými debatami přesyceni a že již netrpělivě čekají na rozhodnutí. V České republice se lokality obávají již průzkumné fáze, především možných dopadů na životní prostředí. Měli jste v Oskarshamnu podobné obavy? Vzhledem k tomu, že u nás již téměř 35 let funguje průmyslový park, asi tyto obavy nebyly u veřejnosti zcela na prvním místě. V kontextu výstavby jsme samozřejmě řešili otázky dopravního zatížení, hluku, prašnosti apod. Máme krásné pobřeží a řadu přírodně cenných ostrůvků, jichž si velmi ceníme. Ale nebojíme se o ně. Přestože průzkumy byly velmi intenzivní vzniklo několik vrtů do hloubky 800 metrů neměli jsme pocit, že by příroda byla ohrožena. Švédský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště Skandinávský koncept řešení budoucího hlubinného úložiště je podobný tomu českému. Je proto velice zajímavé podívat se, jak je tematika ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva řešena na severu. Obdobou Správy úložišť je ve Švédsku organizace SKB. Oproti českému přístupu, kde je za bezpečné uložení radioaktivních odpadů zodpovědný stát, je SKB vlastněná provozovateli švédských jaderných elektráren, tedy energetickými firmami. SKB stejně jako Správa úložišť zvolila pro hlubinné úložiště žulové horninové prostředí. Celý koncept uložení vyhořelého jaderného paliva je postaven na ně-

5 5 kolika nezávislých bariérách: inženýrských (ukládací kontejner, bentonitové těsnění) a především přírodních (geologická stabilita žulového masívu). Hlubinné úložiště plánují Švédové vybudovat 500 metrů hluboko v 1,9 miliard let starém žulovém masívu, rozloha úložiště bude cca 4 km 2, což je více než 60 km chodeb. Kapacita úložiště je naplánovaná pro zhruba tun vyhořelého jaderného paliva, což je ve skutečnosti měděných úložných kontejnerů. Každý 25tunový kontejner bude obsahovat 2 tuny vyhořelého jaderného paliva. Vhodné horninové prostředí začali ve Švédsku hledat před více než 30 lety. V letech1977 až 1985 byly vytipovány první vhodné lokality, ale výběr finální lokality (Forsmark v municipalitě Östhammar) se realizoval až v roce Na vybraných lokalitách proběhla řada průzkumů a studií: geofyzikální měření; kompletní geologický průzkum vrty, vzorky hornin, proudění podzemních vod; fauna a flóra; dopady na životní prostředí; srážkové úhrny apod. V současné době probíhají administrativní procesy potřebné k zahájení výstavby úložiště. SKB právě teď čeká na vyjádření pěti zainteresovaných skupin (vlády, Švédského úřadu pro jadernou bezpečnost, Švédské národní rady pro radioaktivní odpady, speciální instituce zabývající se dopadem na životní prostředí a obcí). Nedílnou součástí procesu je zapojení veřejnosti z lokalit, která na projektu po celou dobu aktivně spolupracuje. Zařízení lodí. Mezisklad byl vystavěn v letech V roce 1985 byl zahájen provoz a každý rok je do CLAB přivezeno 80 transportních kontejnerů, což znamená zhruba 240 tun vyhořelého jaderného paliva ročně. SFR finální úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Momentálně běží povolovací proces na rozšíření úložiště. Rozšířená část by měla být uvedena do provozu v roce Laboratoře Tato laboratoř je v provozu od roku 1998, nachází se v Oskarshamn. Zde testují vlastnosti měděného ukládacího kontejneru s litinovou vložkou, který bude použit přímo v hlubinném úložišti. Důležité je najít takovou technologii výroby kontejnerů, aby byl každý stejně bezpečnou inženýrskou bariérou. Äspö podzemní laboratoř V žulovém masívu 400 m hluboko se tu testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Laboratoř je v provozu od roku 1996 a je společnou laboratoří pro švédskou SKB a finskou Posivu, které mají ve svých státech na starosti ukládání radioaktivních odpadů. CLAB centrální mezisklad Výzkum týkající se hlubinného ukládání je velice rozsáhlý a řeší mnoho aspektů. SKB pro tyto účely provozuje několik laboratoří, kde se experti podrobně zabývají všemi hledisky hlubinného ukládání. Laboratoř pro testování budoucích ukládacích kontejnerů Součástí rozlehlého areálu výzkumné laboratoře Äspö je také informační středisko, kde mají návštěvníci možnost se blíže seznámit se všemi aspekty projektu hlubinného úložiště. Bentonitová laboratoř Na rozdíl od nás mají ve Švédsku tzv. mokré skladování. Vyhořelé jaderné palivo je přepravováno do centrálního meziskladu speciálně upravenou V bentonitové laboratoři, která je součástí výzkumného areálu Äspö, se analyzují vlastnosti a chování hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Tato laboratoř je v provozu od roku 2007.

6 Zprávy ze Správy 7. 6 Švédsko provozuje tři jaderné elektrárny, které pokrývají 45 % národní spotřeby energie. Zodpovědnost za radioaktivní odpady má organizace SKB, zřízená a vlastněná provozovateli jaderných elektráren. Celkem je ve Švédsku v provozu 10 jaderných reaktorů (JE Oskarshamn, JE Ringhals a JE Forsmark v Östhammaru). Provozovatelé elektráren založili společnou organizaci SKB. Ta zodpovídá za provoz současných zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů, vyhledávání lokalit pro budoucí trvalé úložiště či sklady, výstavbu jednotlivých zařízení a jejich provoz. ŠVÉDSKÝ SYSTÉM SKB Zdravotnictví, průmysl a výzkum Letem světem... Švédsko provozní odpady vyhořelé jaderné palivo Všechny nízko a středněaktivní odpady jsou od roku 1988 ukládány do úložiště SFR ve Forsmarku. Radioaktivní odpady z jaderných elektráren se převážejí speciální lodí Sigyn. Veškeré vyhořelé palivo je umístěno do meziskladu Clab v lokalitě Oskarshamn, kde se chladí ve vodních bazénech v hloubce metrů pod povrchem. Během 30 let v meziskladu klesne radioaktivita i teplota paliva o 90 %. SKB má v plánu postavit v této lokalitě zapouzdřovací závod, kde se vyhořelé palivo pečlivě uzavře do speciálních úložných kontejnerů vyrobených z mědi a oceli. Následně budou kontejnery umístěny do plánovaného hlubinného úložiště v lokalitě Östhammar. Většinu výzkumu souvisejícího s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště provádí SKB ve vlastní podzemní laboratoři Äspö. V žulovém masívu se v hloubce 400 m pod povrchem testují jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. Její součástí je také tzv. bentonitová laboratoř, která analyzuje vlastnosti a chování bentonitu hlavního materiálu, který bude vyplňovat prostor mezi ukládacím kontejnerem a žulovým masívem. Pro lokalitu Östhammar se SKB rozhodla v roce 2011 po více než 30 letech jednání a průzkumů. Výstavba hlubinného úložiště by měla začít v roce 2019, v provozu by mělo být od roku 2029 do roku Úložiště pro nízko a středněaktivní odpady SFR Finální úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmark Víte, že... Švédsko je svojí rozlohou pátou největší evropskou zemí. Státním zřízením je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií. Žije zde přes 9 milionů lidí. Hlavní město Stockholm má přes 800 tisíc obyvatel a přezdívku Benátky severu. Centrum města se nachází na 14 ostrovech. V přístavu Göteborg, kde sídlí nejstarší švédská univerzita, je muzeum Bedřicha Smetany, který zde téměř 5 let pobýval. Pozemní hranice mezi Švédskem a Dánskem je vedená po mostě, který obě země spojuje přes průliv Öresund. Ještě v 19. stol. bylo Švédsko na vrcholku žebříčku nejchudších evropských států. Velký podíl na tom mělo zejména dogmatické protestantství a alkoholismus mnohých občanů. Mezi významné švédské osobnosti patří například vědci Alfred Nobel a Anders Celsius, filmový režisér Ingmar Bergman, herečky Ingrid Bergmanová, Liv Ullmannová a Greta Garbo, či spisovatelé August Strindberg (dramata) a Stieg Larsson (trilogie Milénium). Nejznámější švédské výrobní značky jsou Volvo, Saab, Scania, Ericsson, IKEA, H&M, Husqvarna či Electrolux. Na hudebním poli se světově prosadily kapely ABBA, Ace of Base, Roxette, The Cardigans nebo Swedish House Mafia. Švédsko má největší spotřebu svíček na osobu na celém světě. Švédština přispěla do mezinárodního slovníku mj. slovy moped, skanzen a ombudsman.? Nápady a náměty? Pokud máte jakékoliv otázky či náměty a nápady na témata, o kterých si chcete přečíst v dalších číslech těchto novin, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se přijedeme podívat na různé akce či zajímavosti vaší lokality, o kterých bychom mohli psát. Jaderná elektrárna Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva CLAB Zapouzdřovací závod v Oskarshamn Vaše nápady a náměty zasílejte na "Zprávy ze Správy"vydává čtvrtletně Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Praha 1, IČO: Vydávání tohoto zpravodaje je povoleno Ministerstvem kultury ČR a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakce: Mgr. Tereza Bečvaříková, Eva Pokorná, RNDr. Jiří Slovák, Mgr. Lucie Steinerová, Ivana Škvorová, Jan Karlovský. tel.: , fax: ,

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Podzim 2015 Zprávy ze správy SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách. Správa úložišť

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Press kit. Představení SÚRAO

Press kit. Představení SÚRAO Představení SÚRAO Radioaktivní odpady v České republice Press kit Radioaktivní odpady se v České republice ukládají již přes půl století. Největší skupinu tvoří odpady vznikající v jaderné energetice.

Více

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva Správa úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě

Více

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jadernám palivem, který

Více

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze BULLETIN 3 2015 Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze Výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Kde zůstaly mantinely geologického zákona?

Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Mgr. Renata Michalcová Pavel Pavlík SOS Lubenec První nezávislá konference o hlubinném úložišti Hledáme dialog Lubenec 7. listopadu 2015 Co říká zákon: Objekt

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Rohozná (Geobariéra, 2006) Lokalita má výrazně zhoršené

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ RNDr. Jiří Slovák ředitel Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Ukládání vyhořelého jaderného paliva (VJP) v ČR v budoucím

Více

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva Zprávy ze správy Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Září 2013 6. První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách Správa úložišť rozdělila geologické průzkumy spojené s

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Božejovice - Vlksice (Geobariéra, 2006) Lokalita má spíše

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem včeské republice Dokument schválila

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Jaro 2015 Zprávy ze správy Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení

Více

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Zprávy ze správy Květen 2014 9. Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Hlubinné úložiště je technicky i technologicky náročné dílo, na nějž se kladou z hlediska bezpečnosti ty

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Jaderná energetika v ČR

Jaderná energetika v ČR Jaderná energetika v ČR Provozovatel JEZ, jeho postavení a zodpovědnosti v oblastech zadní část palivového cyklu a vyřazování elektráren z provozu. Karel Křížek Bratislava 20.10.2004 Čerstvé jaderné palivo

Více

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště (zapsal Pavel Janoušek starosta obce Oslavice) I. Úvodní slova RNDr. Jiří Slovák (SÚRAO ČR) Stanovené průzkumné území na 6 ze 7 lokalit (zatím

Více

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři,

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři, 3 LOKALITA KRAVÍ HORA z p r á v y ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů z e správy Správa úložišť chce Vážení čtenáři, maximálně zapojit obce v polovině června jsem se zúčastnil 7. jednání

Více

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis Právo obcí není nemožný požadavek Petr Bouda Ekologický právní servis Obsah 1. Současný právní stav 2. Navrhované změny zákonů pro zavedení práva veta dotčených obcí Stanovení průzkumného území První krok,

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU (Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

H L E D Á M E D I A L O G

H L E D Á M E D I A L O G H L E D Á M E D I A L O G Lubenec 7.11.2015 Role veřejnosti v procesu vyhledávání HÚ Pohled zdola Jiří Mutl Rudíkov (lokalita Horka) Preambule - Problém nakládání s vysokoaktivními jadernými odpady je

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

správy z p r á v y Obce v lokalitě Kraví hora diskutují o povolení průzkumů Vážení čtenáři,

správy z p r á v y Obce v lokalitě Kraví hora diskutují o povolení průzkumů Vážení čtenáři, 4 LOKALITA ČIHADLO z p r á v y PROSINEC 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů z e správy Vážení čtenáři, v rámci mezinárodní pracovní skupiny FSC pravidelně navštěvuji řadu zemí, které se

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 18.6.2015, Drahonín Hlubinné úložiště (HÚ) Inventář VAO a VJP k uložení do HÚ Referenční projekt HÚ 2011 EDU VVER -440 VJP ETE VVER-

Více

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii Zprávy ze správy Září 2014 10. Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii V posledních 18 měsících se členové Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Místo konání: Akademické konferenční centrum (Husova 4a, 110 00 Praha 1) Datum a čas konání: 17.2.201, 10:00-17:00 Na jednání bylo přítomno 21 členů Pracovní

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2015 COM(2015) 78 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 HŠ VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (1997) Finanční manažer a hlavní účetní (Sulzer Medica) Research

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Role veřejnosti v procesu výběru lokality hlubinného úložiště v ČR Věra Šumberová SÚRAO Bratislava.11.2010 1 Vývoj hlubinného ho úložiště Základní požadavky kladené na

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012 Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec v Dubenci 23. 5. 2012 Zcela náhodně jsme v těchto dnech zaregistrovali otevřený dopis občanského sdružení Dubeňák, z něhož mj. vyplývá, že je adresováno

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2014 Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Bělorusko - surovinový profil Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Úvod V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více