POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ"

Transkript

1 POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní názor, případně je schopen pracovat experimentálně či v terénu a odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni. Zadání práce a průběh práce: Práce bude studentovi zadána vyučujícím maturitního předmětu. Každé téma maturitní práce musí být schváleno vyučujícím, který je zároveň vedoucím maturitní práce. Přesné znění tématu zadání a osnovy maturitní práce je uvedeno v protokolu Zadání tématu a osnovy maturitní práce, který student podepisuje a je pro práci závazné. Pokud dojde k uhnutí od zadaného tématu, je práce hodnocena nedostatečně. Rozsah práce: Minimální rozsah práce je stanoven na 15 normostran textu (pokud ve specifiku předmětu není dáno jinak) bez stran úvodních (název práce, prohlášení, obsah, anotace) a seznamu citované literatury. Maximální rozsah je stanoven na 40 stran. Do tohoto počtu se nezapočítávají přílohy. Dodržení tématu práce: Student je povinen dodržet téma práce a splnit veškeré body zadání, jež mu byly stanoveny vedoucím práce a jež stvrdil podpisem při zadání. Tyto body současně shrne v anotaci (abstraktu) práce. Neučiní-li tak, bude práce hodnocena jako nedostatečná a nebude doporučena k obhajobě. Plagiátorství: Maturitní práce je školní dílo dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Studenti jsou povinni v práci dodržovat autorská práva a nesmějí se dopouštět plagiátorství ani zhotovení kompilátu. Využívání cizích textů je možné pouze s citací uvedeného zdroje. V případě zjištění plagiátorství či kompilátu bude celá práce hodnocena prospěchem nedostatečným a nebude doporučena k obhajobě. Tisk práce a vazba: Práce se tiskne jednostranně na formát A4, vazba práce musí být pevná nebo brožovaná. V žádném případě ne kroužková. Na přední straně desek je třeba uvést jméno studenta, název předmětu, ze kterého je práce zpracována a název školy, popř. i téma práce. Odevzdání práce: Student odevzdává dva vázané výtisky práce a dále její elektronickou verzi v.pdf formátu a.doc formátu (CD, DVD, USB flash disk). Termín odevzdání práce vedení školy je uveden v protokolu (viz str. 8 tohoto dokumentu) Zadání tématu a osnovy maturitní práce, který student podepisuje. Student, který neodevzdal ve stanoveném termínu maturitní práci, je hodnocen prospěchem nedostatečným. Kritéria hodnocení a obhajoba maturitní práce: Práce bude hodnocena dvěma posudky, vedoucího a oponenta maturitní práce, které jsou studentovi předány 14 dní před obhajobou. Posudky hodnotí obsahovou a formální stránku práce, zejména grafickou úpravu, členění, stylistickou a gramatickou správnost, použití odborného stylu, vhodnost použitých metod, odbornost práce, orientaci v odborné literatuře a schopnost vyhledat data potřebná pro řešení vlastní práce, logické formulace myšlenek, práci s odkazy, správné citace původních vědeckých prací, bibliografické údaje, způsob zpracování a vyhodnocení, správnost získaných výsledků, vlastní přínos a samostatnost při zpracování tématu. Obhajoba maturitní práce je nedílnou součástí profilové maturitní zkoušky, probíhá ústně před maturitní komisí. Student stručně a srozumitelně popisuje a hodnotí obsah maturitní práce. Případné dotazy komise student dokáže zodpovědět. Při hodnocení obhajoby práce je kladen důraz rétoriku, schopnost argumentovat a reagovat na dotazy komise a na dodržování zásad správného terminologického vyjadřování. 1

2 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURINÍ PRÁCE Písmo: Pro základní text je doporučeno použít patkové proporcionální písmo nejlépe Times New Roman velikost 12, nebo písmo bezpatkové např. Calibri velikost 11 nebo Arial velikost 10. Pro popisy grafů a tabulky je vhodné písmo bezpatkové. Nejvhodnější způsob pro vyznačování textu (např. přímých citací) je použití kurzívy, případně i tučného písma, nikoliv podtržení. Zarovnání textu: Základní text v rámci odstavce zarovnáváme do bloku, k levému okraji stránky zarovnáváme názvy všech úrovní textu, popisky u objektů, poznámky pod čarou, seznam literatury atd. Okraje stránky: Levý okraj stránky: 3,5 cm, horní, dolní a pravý okraj stránky: 2,5 cm. Tyto okraje se vztahují na text a všechny objekty (tabulky, grafy, schémata, ilustrace, fotografie atd.). Záhlaví a zápatí stránky může být umístěno mimo tyto okraje, ale ne blíže než 1,5 cm od horního nebo dolního okraje stránky. Odstavec: Pro základní text se doporučuje řádkování 1,5. Vertikální mezery mezi odstavci nebo nadpisy jsou vytvářeny pomocí stylů ve vlastnostech odstavce. V textu se doporučuje odsazení prvního řádku odstavců, kromě odstavců začínajících za nadpisem, titulkem, obrázkem a podobně. Poznámky pod čarou: Poznámky pod čarou se uvádějí v patě stránky, nejčastěji odděleny od textu vodorovnou čarou, nebo se umisťují na konci kapitoly. Odkaz na poznámku se vkládá jako horní index a umísťuje se za poslední slovo textu, kterého se daná poznámka týká. Nadpisy a číslování kapitol: Používají se různé úrovně nadpisů, např. Nadpis 1 pro Úvod, Metodiku, Výsledky ; Nadpis 2 pro jejich podkapitoly atd. Nadpisy stejné úrovně mají v celé práci stejný formát. Při číslování kapitol se řídíme doporučením ČSN ISO 2145, je nutné dodržet jednotný styl číslování. Kapitoly začínají vždy na nové stránce. Čísla stránek: Stránky se číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí strany. Čísla stránek se uvádí až od úvodu, přičemž se předchozí strany započítávají. Jsou-li přítomny přílohy, číslují se zvlášť. Popisky: Do českých popisků patří diakritika. Grafy, tabulky a obrázky jsou vždy doprovázeny stručným popisem, který ale obsahuje všechny informace nutné k pochopení jejich obsahu, měly by být pochopitelné bez dlouhého hledání informací a zkratek v textu. Popisky je nutné vždy svázat s objektem, tak aby nebyly vytištěny na jiných stranách (Tabulky: Tab. 1 nad tabulkou; obrázky: Obr. 1 pod obrázkem; grafy: Obr. 1 pod grafem). Pro popisky jsou vhodná bezpatková písma. Gramatická a stylistická stránka: Práce je psána odborným stylem včetně správně použitých odborných termínů. Obecně platí: psát stručně, jasně a přehledně. Kromě úvodních a závěrečných kapitol není vhodné použití formulací v první osobě jednotného čísla, ale třetí osoby jednotného čísla v trpném rodu (Ne: Já jsem zjistil x ale: Bylo zjištěno, výsledek vykazuje ). Obecně známá fakta se neuvádějí, nové poznatky a závěry se konstatují pouze jednou. Práce je psána spisovnou češtinou, je nutno respektovat Pravidla českého pravopisu (Academia, Praha 1993) a Akademický slovník cizích slov (Academia, Praha 1997). V případě použití vybraného tvaru dublet je však nutno tento tvar důsledně dodržovat v celé práci. 2

3 ČLENĚNÍ PRÁCE I. Úvodní část: Úvodní strana v češtině a angličtině: Zde se uvádí jméno školy, název práce, maturitní předmět, logo školy, rok odevzdání, místo odevzdání, jméno autora (viz str. 7 tohoto dokumentu). Prohlášení text: Prohlašuji, že svoji maturitní práci jsem vypracoval/a samostatně, pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. (Místo, datum, jméno a příjmení Praha 7. dubna 2010 Jan Novák a podpis.). Obsah: V obsahu se uvádí názvy a čísla kapitol a jejich počáteční strany, používá se automatické generování obsahu. Na konci je zařazen seznam zkratek, příloh, obrázků, map apod. Anotace v češtině a angličtině: Stručné shrnutí bodů zadání, tématu práce, cílů, metod a dosažených výsledků práce (název práce, cíle práce, metoda, výsledky, klíčová slova). Úvod: Stručné uvedení do problematiky, vysvětlení významu tématu a stanovení cílů maturitní práce. Přesné znění tématu zadání a osnovy maturitní práce tak, jak je uvedeno v protokolu Zadání tématu a osnovy maturitní práce. II. Vlastní obsah práce Teoretická část - literární rešerše: Zde je souvislým a přehledným způsobem uveden souhrn současných znalostí o problematice. Jejím základním cílem je přinést aktuální přehled současné literatury o daném tématu a poskytnout podklady pro vlastní samostatnou práci. Metodická část a vlastní výsledky práce: Obsahuje srovnávací, experimentální, dotazníková, statistická šetření apod. V závislosti na hlavním cíli maturitní práce obsahuje konkrétní výsledky práce, konkrétní výstupy jsou součástí přílohy. V případě statistického vyhodnocení dat tato část práce obsahuje statistiku včetně grafického zpracování. Diskuse a závěr: Prostor pro postoj studenta, porovnání vlastních výstupů s jinými. V diskusi je také navrženo řešení problematických bodů výsledkové části na základě kapitoly Výsledky. Je kapitola shrnující splnění cílů vytyčených v úvodu práce. III. Přílohy: Jsou konkrétní výstupy maturitní práce (např. fotografie, obrázky, tabulky, grafy, mapy, dotazníky, tabulky). Na začátku této kapitoly je uveden seznam všech příloh, všechny části jsou očíslované, tak aby na ně bylo možné se odkazovat v textu. Součástí práce je také obrazová příloha (ne nalepená!), která představuje jedinečnou část práce. Všechny její části (viz výše uvedené) musí být označeny popiskou. Autorská práva se vztahují i na obrazový materiál, proto i ten bude opatřen citací (zdrojem). 3

4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A CITACE V TEXTU Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon. Citace jsou uváděny dle doporučení ČSN ISO 690 (Bibliografické citace: obsah, forma a struktura) a ČSN ISO (Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2. Elektronické dokumenty nebo jejich části). Seznam použité literatury: V práci je třeba jasného oddělení vlastních myšlenek od převzatých, a to i v případě, že zdroj není v textu citován doslova. I v případě nepřímé citace (parafráze) je tedy nutno uvést zdroj. Obecně platí, že citovat není třeba poznatky a informace všeobecně známé. Citace použité literatury je záležitostí etiky a dodržení autorských práv. U všech citovaných děl je sjednocen způsob citace: V seznamu použité literatury jsou autoři řazeni abecedně dle příjmení. Seznam literatury je řazen abecedně, a to podle příjmení autorů. Použitá literatura: Učebnice mohou být jako zdroj použity pouze v minimálním rozsahu, a to pouze tam, kde je to nezbytně nutné (např. Úvod, uvedení do širšího kontextu ). Většinou zdrojů by měly být primární citace, tj. informace přímo z odborných článků zabývajících se danou tématikou. Jako zdroj lze v odůvodněných případech použít i webové stránky (např. oficiální webové stánky škol, stránky oficiálních institucí ). Relevantním internetovým zdrojem není např. Wikipedia apod. Sekundární citace: Odkaz na starší nebo těžce dostupnou literaturu, kde se nepodaří získat originál - uvádět převzato z (možno používat výjimečně). Odkazy na citace z textu: Souhrn údajů, které umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, odvolání v textu na plnou citaci uvedenou na jiném místě. Průběžně odkazovat je nutné veškeré informace, tedy nejen ty, které jsou citovány doslova. Odkaz na literaturu je umístěn na konci odstavce. Textové pasáže citované doslova vyznačujeme uvozovkami a píšeme je kurzívou. Za citací bezprostředně v textu následuje bibliografický odkaz. Pro odkazy můžeme použít některou z následujících metod. Citace v textu jsou uvedeny v závorkách např. (PATOČKA 1995: 352), jména autorů jsou uváděna v 1. pádu. Lze používat tři možnosti umístění vlastní bibliografické citace: na konci téže strany pod čarou, v dílčím seznamu na konci kapitoly nebo v samostatném seznamu použité literatury na konci práce. V případě doslovné citace z cizojazyčné literatury nebo jiných zdrojů je třeba citovaný text přeložit do češtiny a vlastní překlad vždy jasně označit (např. přidružit k odkazu na zdrojový text své iniciály v podobě překlad XY apod.). 4

5 Seznam použité literatury a) Monografické publikace (knihy): autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran.» HOLUŠOVÁ, Drahomíra et.al. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Druhé, přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 110 s.» KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: Jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. 4. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. b) Seriálové publikace (časopisy, noviny): všichni autoři, rok vydání, název článku, název časopisu, vydání časopisu a číslo stránky, kde je článek uveden.» PATOČKA J., STRUNECKÁ A., JAKL J. (2002); Magnolie mohou být nejen krásné, ale i užitečné; Psychiatrie 6 (4): c) Citace elektronických dokumentů: uvádí se druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu např.: [on-line], [CD-ROM] datum aktualizace nebo revize je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu v původním dokumentu datum citování uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, které mohou podléhat změnám.» HORÁK, Petr. Finanční deriváty a jejich využití. In Dny práva 2008 Days of Law [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit ]. s Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/edicni/dp89/index.html>. d) Citace audiovizuálních dokumentů: I v případě citací audiovizuálních zdrojů (filmy, rozhlasové nahrávky, televizní pořady, apod.) je třeba uvádět zdroj. V případě citace filmu se uvádí: Název filmu; jméno režiséra, rok premiéry. V případě citace jiných audiovizuálních materiálů se uvádí: Název snímku; fond, rok pořízení. 5

6 Specifika jednotlivých předmětů D: Státy a státní útvary jsou označovány názvy aktuálními v dané historické epoše, stejně tak panovníci jsou jmenováni dle příslušného časového místního kontextu (viz František I. / II.). Panovnické rody, významné listiny jsou psány s velkým písmenem. Data jsou zaznamenávána numerickým zápisem arabskými číslicemi, panovníci jsou označováni řadovými římskými číslicemi (př. Karel IV.). V případě citování pasáží z konkrétních historických dokumentů (př. Zlatá bula sicilská) se uvádí literární zdroj (publikace), z níž byl daný text čerpán. DU: V textu jsou umisťovány obrázky a nákresy, které bezprostředně souvisí s textem, ostatní jsou vloženy v příloze, kde jsou popsány a očíslovány. ZSV: Důsledně definovat popř. upřesnit (přímo v textu nebo v poznámce) jakékoliv zásadní odborné pojmy a termíny, jejichž význam není jednoznačný, liší se od významu slova v běžné řeči, není všeobecně sdílen v dané vědní disciplíně, či se může lišit s ohledem na kontext díla, dobu vzniku, politickou orientaci autora a jeho/její profesní zaměření (např. ekologie, globalizace, prestiž, schizofrenik, pravice atd.). Věnovat zvýšenou pozornost jednotnému pravopisu v případě dublet a pravopisných variant, obzvláště u frekventovanějších slov (typicky filosofie / filozofie, kapitalismus / kapitalizmus atd.). Z: V nezbytných případech je možno mapy či obrázky přiměřené velikosti umístit přímo do textu (samozřejmě při dodržení minimálního rozsahu práce). Obrázky či mapy je nutné také citovat. Ch: V označení chemických a biochemických látek je třeba dodržovat v odborné literatuře odborné názvosloví (nomenklaturu), vycházející z pravidel IUPAC a IUBMB. V chemické terminologii platí pravidlo o preferenci dublet odpovídajících původnímu pravopisu popř. pravopisu mezinárodně vžitému. V odborném textu zachováváme psaní th (methan, ethan), koncovku pro sacharidy osa (glukosa, sacharosa), pro enzymy asa (amylasa, lipasa) a názvy aminokyselin končí na krátké in (threonin). Chemické vzorce a rovnice se vytváří pomocí softwarových programů (ChemWin, ChemSketch) a slouží k znázornění chemických reakcí, struktur apod. Vzorce chemických sloučenin, nákresy aparatur se obvykle uvádí jako obrázky. Jednotlivé části se nepopisují do obrázku, číslují a popisují se do legendy umístěné pod obrázkem. Bi: České názvy organismů i skupin se píší s malými písmeny (mrkev obecná, miříkovité), odborné latinské názvy se píší s velkým počátečním písmenem (Daucus carota L., Apiacea, Centaurea jacea subsp. Jacea.). Druhový název se píše vždy s malým písmenem, i když je název odvozen z příjmení apod. (Carex hartmanii). Latinské názvy se neskloňují a v textu se píší kurzívou. TP: V rozsahu vymezeném patnácti až čtyřiceti pěti (15-45) stranami osvědčit schopnosti fabulace, pokusit se o neotřelý pohled na skutečnost a o dramatickou výstavbu textu s důrazem na psychologii postav. To vše by mělo proběhnout při zachování stylové a gramatické čistoty práce, v ideálním případě pak i hry s mateřštinou jako nepopiratelným důkazem klíčícího talentu. 6

7 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého (Arial 14) Květena kraje Jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (Arial 20 Bold) Maturitní práce z biologie (Arial 14) Jiří Brdečka (Arial 16) Praha 2011 (Arial 14) 7

8 Protokol o zadání maturitní práce Zadání maturitní práce Předmět: Jméno studenta: Téma maturitní práce: Vedoucí maturitní práce: Oponent maturitní práce: Osnova (obsah a cíle maturitní práce): Cílem práce je Zásadním úkolem je Seznámení s tématem a kritérii pro zpracování a odevzdání maturitní práce: (podpis studenta) Termín odevzdání: (datum a čas) Potvrzení o převzetí 2 výtisků MP a pdf verze: (potvrzuje vedení školy) Termín vyhotovení posudků: (datum) Potvrzení převzetí posudků vedoucího a oponenta: (datum a podpis studenta) 8

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více