POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ"

Transkript

1 POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní názor, případně je schopen pracovat experimentálně či v terénu a odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni. Zadání práce a průběh práce: Práce bude studentovi zadána vyučujícím maturitního předmětu. Každé téma maturitní práce musí být schváleno vyučujícím, který je zároveň vedoucím maturitní práce. Přesné znění tématu zadání a osnovy maturitní práce je uvedeno v protokolu Zadání tématu a osnovy maturitní práce, který student podepisuje a je pro práci závazné. Pokud dojde k uhnutí od zadaného tématu, je práce hodnocena nedostatečně. Rozsah práce: Minimální rozsah práce je stanoven na 15 normostran textu (pokud ve specifiku předmětu není dáno jinak) bez stran úvodních (název práce, prohlášení, obsah, anotace) a seznamu citované literatury. Maximální rozsah je stanoven na 40 stran. Do tohoto počtu se nezapočítávají přílohy. Dodržení tématu práce: Student je povinen dodržet téma práce a splnit veškeré body zadání, jež mu byly stanoveny vedoucím práce a jež stvrdil podpisem při zadání. Tyto body současně shrne v anotaci (abstraktu) práce. Neučiní-li tak, bude práce hodnocena jako nedostatečná a nebude doporučena k obhajobě. Plagiátorství: Maturitní práce je školní dílo dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Studenti jsou povinni v práci dodržovat autorská práva a nesmějí se dopouštět plagiátorství ani zhotovení kompilátu. Využívání cizích textů je možné pouze s citací uvedeného zdroje. V případě zjištění plagiátorství či kompilátu bude celá práce hodnocena prospěchem nedostatečným a nebude doporučena k obhajobě. Tisk práce a vazba: Práce se tiskne jednostranně na formát A4, vazba práce musí být pevná nebo brožovaná. V žádném případě ne kroužková. Na přední straně desek je třeba uvést jméno studenta, název předmětu, ze kterého je práce zpracována a název školy, popř. i téma práce. Odevzdání práce: Student odevzdává dva vázané výtisky práce a dále její elektronickou verzi v.pdf formátu a.doc formátu (CD, DVD, USB flash disk). Termín odevzdání práce vedení školy je uveden v protokolu (viz str. 8 tohoto dokumentu) Zadání tématu a osnovy maturitní práce, který student podepisuje. Student, který neodevzdal ve stanoveném termínu maturitní práci, je hodnocen prospěchem nedostatečným. Kritéria hodnocení a obhajoba maturitní práce: Práce bude hodnocena dvěma posudky, vedoucího a oponenta maturitní práce, které jsou studentovi předány 14 dní před obhajobou. Posudky hodnotí obsahovou a formální stránku práce, zejména grafickou úpravu, členění, stylistickou a gramatickou správnost, použití odborného stylu, vhodnost použitých metod, odbornost práce, orientaci v odborné literatuře a schopnost vyhledat data potřebná pro řešení vlastní práce, logické formulace myšlenek, práci s odkazy, správné citace původních vědeckých prací, bibliografické údaje, způsob zpracování a vyhodnocení, správnost získaných výsledků, vlastní přínos a samostatnost při zpracování tématu. Obhajoba maturitní práce je nedílnou součástí profilové maturitní zkoušky, probíhá ústně před maturitní komisí. Student stručně a srozumitelně popisuje a hodnotí obsah maturitní práce. Případné dotazy komise student dokáže zodpovědět. Při hodnocení obhajoby práce je kladen důraz rétoriku, schopnost argumentovat a reagovat na dotazy komise a na dodržování zásad správného terminologického vyjadřování. 1

2 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURINÍ PRÁCE Písmo: Pro základní text je doporučeno použít patkové proporcionální písmo nejlépe Times New Roman velikost 12, nebo písmo bezpatkové např. Calibri velikost 11 nebo Arial velikost 10. Pro popisy grafů a tabulky je vhodné písmo bezpatkové. Nejvhodnější způsob pro vyznačování textu (např. přímých citací) je použití kurzívy, případně i tučného písma, nikoliv podtržení. Zarovnání textu: Základní text v rámci odstavce zarovnáváme do bloku, k levému okraji stránky zarovnáváme názvy všech úrovní textu, popisky u objektů, poznámky pod čarou, seznam literatury atd. Okraje stránky: Levý okraj stránky: 3,5 cm, horní, dolní a pravý okraj stránky: 2,5 cm. Tyto okraje se vztahují na text a všechny objekty (tabulky, grafy, schémata, ilustrace, fotografie atd.). Záhlaví a zápatí stránky může být umístěno mimo tyto okraje, ale ne blíže než 1,5 cm od horního nebo dolního okraje stránky. Odstavec: Pro základní text se doporučuje řádkování 1,5. Vertikální mezery mezi odstavci nebo nadpisy jsou vytvářeny pomocí stylů ve vlastnostech odstavce. V textu se doporučuje odsazení prvního řádku odstavců, kromě odstavců začínajících za nadpisem, titulkem, obrázkem a podobně. Poznámky pod čarou: Poznámky pod čarou se uvádějí v patě stránky, nejčastěji odděleny od textu vodorovnou čarou, nebo se umisťují na konci kapitoly. Odkaz na poznámku se vkládá jako horní index a umísťuje se za poslední slovo textu, kterého se daná poznámka týká. Nadpisy a číslování kapitol: Používají se různé úrovně nadpisů, např. Nadpis 1 pro Úvod, Metodiku, Výsledky ; Nadpis 2 pro jejich podkapitoly atd. Nadpisy stejné úrovně mají v celé práci stejný formát. Při číslování kapitol se řídíme doporučením ČSN ISO 2145, je nutné dodržet jednotný styl číslování. Kapitoly začínají vždy na nové stránce. Čísla stránek: Stránky se číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí strany. Čísla stránek se uvádí až od úvodu, přičemž se předchozí strany započítávají. Jsou-li přítomny přílohy, číslují se zvlášť. Popisky: Do českých popisků patří diakritika. Grafy, tabulky a obrázky jsou vždy doprovázeny stručným popisem, který ale obsahuje všechny informace nutné k pochopení jejich obsahu, měly by být pochopitelné bez dlouhého hledání informací a zkratek v textu. Popisky je nutné vždy svázat s objektem, tak aby nebyly vytištěny na jiných stranách (Tabulky: Tab. 1 nad tabulkou; obrázky: Obr. 1 pod obrázkem; grafy: Obr. 1 pod grafem). Pro popisky jsou vhodná bezpatková písma. Gramatická a stylistická stránka: Práce je psána odborným stylem včetně správně použitých odborných termínů. Obecně platí: psát stručně, jasně a přehledně. Kromě úvodních a závěrečných kapitol není vhodné použití formulací v první osobě jednotného čísla, ale třetí osoby jednotného čísla v trpném rodu (Ne: Já jsem zjistil x ale: Bylo zjištěno, výsledek vykazuje ). Obecně známá fakta se neuvádějí, nové poznatky a závěry se konstatují pouze jednou. Práce je psána spisovnou češtinou, je nutno respektovat Pravidla českého pravopisu (Academia, Praha 1993) a Akademický slovník cizích slov (Academia, Praha 1997). V případě použití vybraného tvaru dublet je však nutno tento tvar důsledně dodržovat v celé práci. 2

3 ČLENĚNÍ PRÁCE I. Úvodní část: Úvodní strana v češtině a angličtině: Zde se uvádí jméno školy, název práce, maturitní předmět, logo školy, rok odevzdání, místo odevzdání, jméno autora (viz str. 7 tohoto dokumentu). Prohlášení text: Prohlašuji, že svoji maturitní práci jsem vypracoval/a samostatně, pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. (Místo, datum, jméno a příjmení Praha 7. dubna 2010 Jan Novák a podpis.). Obsah: V obsahu se uvádí názvy a čísla kapitol a jejich počáteční strany, používá se automatické generování obsahu. Na konci je zařazen seznam zkratek, příloh, obrázků, map apod. Anotace v češtině a angličtině: Stručné shrnutí bodů zadání, tématu práce, cílů, metod a dosažených výsledků práce (název práce, cíle práce, metoda, výsledky, klíčová slova). Úvod: Stručné uvedení do problematiky, vysvětlení významu tématu a stanovení cílů maturitní práce. Přesné znění tématu zadání a osnovy maturitní práce tak, jak je uvedeno v protokolu Zadání tématu a osnovy maturitní práce. II. Vlastní obsah práce Teoretická část - literární rešerše: Zde je souvislým a přehledným způsobem uveden souhrn současných znalostí o problematice. Jejím základním cílem je přinést aktuální přehled současné literatury o daném tématu a poskytnout podklady pro vlastní samostatnou práci. Metodická část a vlastní výsledky práce: Obsahuje srovnávací, experimentální, dotazníková, statistická šetření apod. V závislosti na hlavním cíli maturitní práce obsahuje konkrétní výsledky práce, konkrétní výstupy jsou součástí přílohy. V případě statistického vyhodnocení dat tato část práce obsahuje statistiku včetně grafického zpracování. Diskuse a závěr: Prostor pro postoj studenta, porovnání vlastních výstupů s jinými. V diskusi je také navrženo řešení problematických bodů výsledkové části na základě kapitoly Výsledky. Je kapitola shrnující splnění cílů vytyčených v úvodu práce. III. Přílohy: Jsou konkrétní výstupy maturitní práce (např. fotografie, obrázky, tabulky, grafy, mapy, dotazníky, tabulky). Na začátku této kapitoly je uveden seznam všech příloh, všechny části jsou očíslované, tak aby na ně bylo možné se odkazovat v textu. Součástí práce je také obrazová příloha (ne nalepená!), která představuje jedinečnou část práce. Všechny její části (viz výše uvedené) musí být označeny popiskou. Autorská práva se vztahují i na obrazový materiál, proto i ten bude opatřen citací (zdrojem). 3

4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A CITACE V TEXTU Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon. Citace jsou uváděny dle doporučení ČSN ISO 690 (Bibliografické citace: obsah, forma a struktura) a ČSN ISO (Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2. Elektronické dokumenty nebo jejich části). Seznam použité literatury: V práci je třeba jasného oddělení vlastních myšlenek od převzatých, a to i v případě, že zdroj není v textu citován doslova. I v případě nepřímé citace (parafráze) je tedy nutno uvést zdroj. Obecně platí, že citovat není třeba poznatky a informace všeobecně známé. Citace použité literatury je záležitostí etiky a dodržení autorských práv. U všech citovaných děl je sjednocen způsob citace: V seznamu použité literatury jsou autoři řazeni abecedně dle příjmení. Seznam literatury je řazen abecedně, a to podle příjmení autorů. Použitá literatura: Učebnice mohou být jako zdroj použity pouze v minimálním rozsahu, a to pouze tam, kde je to nezbytně nutné (např. Úvod, uvedení do širšího kontextu ). Většinou zdrojů by měly být primární citace, tj. informace přímo z odborných článků zabývajících se danou tématikou. Jako zdroj lze v odůvodněných případech použít i webové stránky (např. oficiální webové stánky škol, stránky oficiálních institucí ). Relevantním internetovým zdrojem není např. Wikipedia apod. Sekundární citace: Odkaz na starší nebo těžce dostupnou literaturu, kde se nepodaří získat originál - uvádět převzato z (možno používat výjimečně). Odkazy na citace z textu: Souhrn údajů, které umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, odvolání v textu na plnou citaci uvedenou na jiném místě. Průběžně odkazovat je nutné veškeré informace, tedy nejen ty, které jsou citovány doslova. Odkaz na literaturu je umístěn na konci odstavce. Textové pasáže citované doslova vyznačujeme uvozovkami a píšeme je kurzívou. Za citací bezprostředně v textu následuje bibliografický odkaz. Pro odkazy můžeme použít některou z následujících metod. Citace v textu jsou uvedeny v závorkách např. (PATOČKA 1995: 352), jména autorů jsou uváděna v 1. pádu. Lze používat tři možnosti umístění vlastní bibliografické citace: na konci téže strany pod čarou, v dílčím seznamu na konci kapitoly nebo v samostatném seznamu použité literatury na konci práce. V případě doslovné citace z cizojazyčné literatury nebo jiných zdrojů je třeba citovaný text přeložit do češtiny a vlastní překlad vždy jasně označit (např. přidružit k odkazu na zdrojový text své iniciály v podobě překlad XY apod.). 4

5 Seznam použité literatury a) Monografické publikace (knihy): autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran.» HOLUŠOVÁ, Drahomíra et.al. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Druhé, přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 110 s.» KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: Jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. 4. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. b) Seriálové publikace (časopisy, noviny): všichni autoři, rok vydání, název článku, název časopisu, vydání časopisu a číslo stránky, kde je článek uveden.» PATOČKA J., STRUNECKÁ A., JAKL J. (2002); Magnolie mohou být nejen krásné, ale i užitečné; Psychiatrie 6 (4): c) Citace elektronických dokumentů: uvádí se druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu např.: [on-line], [CD-ROM] datum aktualizace nebo revize je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu v původním dokumentu datum citování uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, které mohou podléhat změnám.» HORÁK, Petr. Finanční deriváty a jejich využití. In Dny práva 2008 Days of Law [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit ]. s Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/edicni/dp89/index.html>. d) Citace audiovizuálních dokumentů: I v případě citací audiovizuálních zdrojů (filmy, rozhlasové nahrávky, televizní pořady, apod.) je třeba uvádět zdroj. V případě citace filmu se uvádí: Název filmu; jméno režiséra, rok premiéry. V případě citace jiných audiovizuálních materiálů se uvádí: Název snímku; fond, rok pořízení. 5

6 Specifika jednotlivých předmětů D: Státy a státní útvary jsou označovány názvy aktuálními v dané historické epoše, stejně tak panovníci jsou jmenováni dle příslušného časového místního kontextu (viz František I. / II.). Panovnické rody, významné listiny jsou psány s velkým písmenem. Data jsou zaznamenávána numerickým zápisem arabskými číslicemi, panovníci jsou označováni řadovými římskými číslicemi (př. Karel IV.). V případě citování pasáží z konkrétních historických dokumentů (př. Zlatá bula sicilská) se uvádí literární zdroj (publikace), z níž byl daný text čerpán. DU: V textu jsou umisťovány obrázky a nákresy, které bezprostředně souvisí s textem, ostatní jsou vloženy v příloze, kde jsou popsány a očíslovány. ZSV: Důsledně definovat popř. upřesnit (přímo v textu nebo v poznámce) jakékoliv zásadní odborné pojmy a termíny, jejichž význam není jednoznačný, liší se od významu slova v běžné řeči, není všeobecně sdílen v dané vědní disciplíně, či se může lišit s ohledem na kontext díla, dobu vzniku, politickou orientaci autora a jeho/její profesní zaměření (např. ekologie, globalizace, prestiž, schizofrenik, pravice atd.). Věnovat zvýšenou pozornost jednotnému pravopisu v případě dublet a pravopisných variant, obzvláště u frekventovanějších slov (typicky filosofie / filozofie, kapitalismus / kapitalizmus atd.). Z: V nezbytných případech je možno mapy či obrázky přiměřené velikosti umístit přímo do textu (samozřejmě při dodržení minimálního rozsahu práce). Obrázky či mapy je nutné také citovat. Ch: V označení chemických a biochemických látek je třeba dodržovat v odborné literatuře odborné názvosloví (nomenklaturu), vycházející z pravidel IUPAC a IUBMB. V chemické terminologii platí pravidlo o preferenci dublet odpovídajících původnímu pravopisu popř. pravopisu mezinárodně vžitému. V odborném textu zachováváme psaní th (methan, ethan), koncovku pro sacharidy osa (glukosa, sacharosa), pro enzymy asa (amylasa, lipasa) a názvy aminokyselin končí na krátké in (threonin). Chemické vzorce a rovnice se vytváří pomocí softwarových programů (ChemWin, ChemSketch) a slouží k znázornění chemických reakcí, struktur apod. Vzorce chemických sloučenin, nákresy aparatur se obvykle uvádí jako obrázky. Jednotlivé části se nepopisují do obrázku, číslují a popisují se do legendy umístěné pod obrázkem. Bi: České názvy organismů i skupin se píší s malými písmeny (mrkev obecná, miříkovité), odborné latinské názvy se píší s velkým počátečním písmenem (Daucus carota L., Apiacea, Centaurea jacea subsp. Jacea.). Druhový název se píše vždy s malým písmenem, i když je název odvozen z příjmení apod. (Carex hartmanii). Latinské názvy se neskloňují a v textu se píší kurzívou. TP: V rozsahu vymezeném patnácti až čtyřiceti pěti (15-45) stranami osvědčit schopnosti fabulace, pokusit se o neotřelý pohled na skutečnost a o dramatickou výstavbu textu s důrazem na psychologii postav. To vše by mělo proběhnout při zachování stylové a gramatické čistoty práce, v ideálním případě pak i hry s mateřštinou jako nepopiratelným důkazem klíčícího talentu. 6

7 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého (Arial 14) Květena kraje Jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (Arial 20 Bold) Maturitní práce z biologie (Arial 14) Jiří Brdečka (Arial 16) Praha 2011 (Arial 14) 7

8 Protokol o zadání maturitní práce Zadání maturitní práce Předmět: Jméno studenta: Téma maturitní práce: Vedoucí maturitní práce: Oponent maturitní práce: Osnova (obsah a cíle maturitní práce): Cílem práce je Zásadním úkolem je Seznámení s tématem a kritérii pro zpracování a odevzdání maturitní práce: (podpis studenta) Termín odevzdání: (datum a čas) Potvrzení o převzetí 2 výtisků MP a pdf verze: (potvrzuje vedení školy) Termín vyhotovení posudků: (datum) Potvrzení převzetí posudků vedoucího a oponenta: (datum a podpis studenta) 8

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník zaměření číšník servírka Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému

Více

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU 1 ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE Úvodní část práce obsahuje titulní stránku, abstrakt, prohlášení, poděkování a obsah. Úvodní stránky se nečíslují, číslují se stránky až

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

Normalizovaná úprava písemností

Normalizovaná úprava písemností Normalizovaná úprava písemností Normy v úpravě písemností proč? jednoznačné a přehledné sdělení jak? dle standardních norem a interních pravidel pro psaní ročníkových prací stručný přehled norem ČSN 01

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Semestrální práce (písmo 16)

Semestrální práce (písmo 16) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (písmo12) Semestrální práce (písmo 16) Předmět: Neželezné kovy (písmo 14) Téma č.: XX (písmo 14) Název: (česky,

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 13 18. prosince 2009 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více