Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů"

Transkript

1 Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů Duben 5

2 Poradenská společnost analyzovala předpoklady jednotlivých zemí pro úspěch na mistrovství světa v hokeji, které začíná. května v Praze. Statistická analýza, zohledňující mimo jiné historické výsledky na šampionátech v posledních letech, počty stadionů, registrovaných hokejistů, demografické a ekonomické ukazatele či průměrnou roční teplotu, favorizuje domácí Českou republiku. Stříbro by měl získat tým Ruska a bronz, která v boji o třetí místo porazí. Černým koněm šampionátu budou Švýcaři, kteří zatím nenaplňují svůj potenciál. V této práci jsme použili regresní analýzu pro odhad hodnoty tzv. bodového indexu. Tento index představuje historické výkony reprezentačních týmů za posledních let (994 4) konání šampionátů. Zohledňuje nejen medailový zisk, ale i jakékoli umístění, viz tabulka. Tabulka : Princip výpočtu historické výkonnosti Pořadí Body za umístění Bonus za zisk medaile Váha medaile Celkem bodů 6 4 * body stříbrného týmu 9 5 * body bronzového týmu ( ) 6 Výpočet tedy jasně upřednostňuje týmy, kterým se na šampionátu podařilo získat cenný kov s tím, že využíváme následující přepočet vah jednotlivých medailí zlatá má hodnotu 4 stříbrných, stříbrná jsou bronzové. Na rozdíl od jiných bodovacích modelů však nezapomínáme ani na týmy, které se umístily na žebříčku hlouběji tato mužstva obdrží počet bodů dle vztahu: Počet bodů = počet týmů celkem konečné umístění týmu + V našem výpočtu jsme rovněž zohlednili fakt, že šampionátů v letech se účastnilo pouze týmů, teprve na mistrovství světa v roce 998 došlo k rozšíření formátu na 6 týmů. Dalším faktorem, který jsme do bodování výkonnosti týmů zanesli, je aktuálnost dosaženého výsledku, tedy, před kolika lety tým na daném mistrovství získal výše popsaný počet bodů. Z jednoduché úvahy vyplývá, že čím starší výsledek je, tím méně relevantní pro naši analýzu musí být. Vezmeme-li v úvahu, že vlastníme data z posledních dvaceti let a potřebujeme rovnoměrně upravit bodové hodnocení týmů za jednotlivé roky, nabízí se upravení těchto hodnot pomocí vhodně zvolených vah. Nejstarší rok jsme pevně stanovili s vahou.33, vítězství ročníku 994 by tedy mělo mít pouze třetinovou váhu oproti vítězství v loňském šampionátu. Mezi lety 4 (který má stoprocentní váhu) a 994 (s třetinovou vahou) jsme jednotlivé roky upravovali krokem,335. Počty bodů jsme pak vynásobili korespondující váhou a všechny takto upravené bodové indexy jsme pro každé reprezentační mužstvo sečetli. Tím jsme získali základ budoucí analýzy vysvětlovanou proměnnou historickou výkonnost reprezentačních mužstev. Strana z 8

3 Další částí naší práce bylo najít dostatečně významné vysvětlující proměnné. Prvním jednoznačným zdrojem dat se staly ekonomické a demografické údaje publikované ve World Economic Outlook Mezinárodního měnového fondu. Mezi použité atributy výše uvedených zemí jsme zvolili mimo jiné HDP, míra nezaměstnanosti, počet obyvatel. Jak se později při tvorbě modelu ukázalo, ekonomické ani demografické údaje nebyly pro vysvětlení bodového skóre dostačující. Tabulka : Přehled historického bodového hodnocení jednotlivých zemí (řazeno abecedně) Země Historické bodové hodnocení Bělorusko 7,87 846,345 Dánsko 5, ,55 Francie 43, ,645 Lotyšsko 85,64 Německo 8,56 66,96 Rakousko 3,555 Jak je zřejmé z grafů a, schopnost ukazatelů HDP a počtu obyvatel, tedy zástupců ekonomických a demografických kritérií, věrohodně popsat vysvětlovanou proměnnou (historickou výkonnost týmů), je velmi nízká (koeficient determinace téměř nulový při použití lineární funkce). 865,8 86,8 Slovinsko,645 Spojené státy Ze zjištění vyplývá, že ekonomická prosperita země má na výkonnost reprezentačních týmů velmi malý vliv (vzhledem k dostupným datům spíše i negativní). Rozhodli jsme se proto využít jinou sadu dat, u které jsme očekávali podstatně lepší výsledky statistická data Mezinárodní hokejové federace (IIHF). 6,335 7,343 Švýcarsko 47,3445 Graf : Závislost bodového skóre výkonnosti na počtu obyvatel dané země 8 6 R² =,33 4 Spojené státy Bodové skóre historické výkonnosti Bodové skóre historické výkonnosti Graf : Závislost bodového skóre výkonnosti na HDP na obyvatele R² =, Počet obyvatel (4) HDP na obyvatele (4 PPP) 75 Strana 3 z 8

4 Mezinárodní hokejová federace uvádí na svých webových stránkách (http://www.iihf.com/iihf-home/countries/) údaje členských zemí týkajících se ledního hokeje datum, kdy země vstoupila do federace, jméno současného prezidenta místního hokejového svazu, pořadí dané země v žebříčku IIHF a další. Pro model jsme vybrali numerické údaje, o kterých jsme předpokládali, že by mohly významně popisovat úspěchy jednotlivých zemí: Počet registrovaných hráčů (muži) Počet registrovaných hráček (ženy) Počet registrovaných juniorů Počet registrovaných rozhodčích Počet krytých stadionů Počet venkovních stadionů Tyto atributy mají již výrazně vyšší schopnost popsat výkonnostní úrovně jednotlivých týmů, jak také názorně ukazují grafy 3 a 4. K těmto proměnným získaným ze stránek Mezinárodní hokejové federace jsme doplnili údaje o průměrné roční teplotě v jednotlivých zemích (data získaná z volně dostupných stránek popisujících podnebí zemí na Wikipedia.org). Existuje předpoklad, že v zemích s chladnějším počasím je větší tradice a popularita ledního hokeje, než v jižních zemích. Toto tvrzení podporuje i mapa zemí účastnících se mistrovství světa 5. Graf 3: Závislost bodového skóre na počtu registrovaných rozhodčích Bodové skóre historické výkonnosti Jako poslední vstupní proměnnou jsme využili atribut, který udává, kolikrát každá ze zemí za posledních let pořádala mistrovství světa v ledním hokeji na svém území. Tento atribut dále podporuje hypotézu, že v zemích, kde je lední hokej populární (je tedy rozumné pořádat v nich šampionát), jsou kvalitnější reprezentační týmy, než v ostatních. 8 6 R² =,33 4 Spojené státy Počet registrovaných rozhodčích 35 Graf 4: Závislost bodového skóre na počtu registrovaných hráčů Bodové skóre historické výkonnosti Obrázek Účastnické země MS R² =,349 4 Spojené státy 5 5 Počet registrovaných hráčů Strana 4 z 8

5 Konečná zdrojová data jsou přiložena v tabulce 3. Tabulka 3: Zdrojová data pro regresní analýzu (řazeno abecedně) Země Historická Průměrná výkonnost teplota Bělorusko Počet pořadatelství Počet registrovaných hráčů Muži Junioři Počet registrovaných Kryté Nekryté Ženy rozhodčích stadiony stadiony 7,87 5, ,35 6, Dánsko 5,577 7, ,6, Francie 43,456, ,65 3, Lotyšsko 85, Německo 8,56 7, ,96 4, Rakousko 3, ,8 -, ,8 6, Slovinsko,645 7, Spojené státy 6,34, ,343 4, Švýcarsko 47, Na této množině dat jsme poté provedli regresní analýzu s použitím lineární funkce. Veškeré vstupní proměnné byly signifikantní a pro použité v modelu. Tabulka 4: Výsledky regrese pro model výkonnosti hokejových reprezentací Vysvětlující proměnná Koeficient Standardní chyba t-test Průměrná teplota -6, , ,93 Počet pořadatelství, ,5569,43446 Muži,66446,3375 4,968 Junioři,68595,6565,5683 -,5879,95-5,5778 Rozhodčí,948,87,3584 Kryté stadiony,354684,434, ,968958, ,875 Ženy Nekryté stadiony Strana 5 z 8

6 Aplikováním těchto výsledků zpět na původní sadu dat (bez hodnoty vysvětlované proměnné) jsme získali modelový odhad výkonnosti, jaké by měly reprezentační týmy dle předpokladů dosahovat. Tabulka 5: Aplikace regresní analýzy na původní datové sadě bez původních hodnot vysvětlované proměnné (řazeno podle modelového odhadu) Země Historická výkonnost Modelový odhad 846,345 8, ,8 794, ,645 73,646 7,343 63,33 53,55 39,8 Švýcarsko 47, , ,8 4,999 6,335 5,535 Německo 8,56 94,84 Bělorusko 7,87 9,9333 Francie 43,456 55,8584 Rakousko 3,555 36,833 Lotyšsko 85,64 3, ,96 4,43 Dánsko 5,5765,645 Spojené státy Slovinsko Hodnoty pro Dánsko a Slovinsko byly upraveny, jelikož model u těchto dvou zemí předpovídal záporné skóre výkonnosti, což pro účely interpretace tohoto modelu nenese žádný význam. I kdyby země skončila poslední, vždy by (alespoň minimální) počet bodů, podle modelu hodnocení prezentovaného na straně, získala. Tudíž došlo k ruční úpravě těchto dvou hodnot na nulu. Další zajímavou analýzou by dozajista bylo využití obdobných atributů v časovém rozlišení bylo by možné přesněji predikovat konkrétní ročník šampionátu. Data IIHF však tento časosběrný pohled neobsahují, tudíž jsme se tomuto v naší práci nevěnovali. Na následující stránce najdete finální vizualizaci odhadů výkonnosti reprezentačních mužstev tak, jak ji určil regresní model popsaný v této práci. Strana 6 z 8

7 Graf : Model výkonnosti hokejových reprezentací Strana 7 z 8

8 Kontakt Pavel Jankech Senior manažer Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. 5 PricewaterhouseCoopers, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť IL ani žádnou jinou členskou společnost. IL neposkytuje žádné služby klientům. IL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík IT v interním auditu 2 Úrovně poznání 1 2 3 4 Politiky Dokumentace a evidence Reálně implementované procesy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu Verze 2011 Společný projekt organizací Ashoka Německo GmbH, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Nadace Schwab, gut.org, Technické

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

Veřejné zakázky v ČR: Co říkají data o chování zadavatelů?

Veřejné zakázky v ČR: Co říkají data o chování zadavatelů? Studie 5/2012 Veřejné zakázky v ČR: Co říkají data o chování zadavatelů? 6.ŘÍJNA 2012 PAVLA NIKOLOVOVÁ, JÁN PALGUTA, FILIP PERTOLD, MÁRIO VOZÁR 1 Shrnutí Česká republika vynakládá ročně na veřejné zakázky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více