(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/1 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3345) (Text s významem pro EHP) (2006/861/ES) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 446/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se vymezují základní parametry technických specifikací pro interoperabilitu pro Hluk, Nákladní vozy a Telematické aplikace v nákladní dopravě podle směrnice 2001/16/ES ( 2 ). s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému ( 1 ), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice, (5) Návrh TSI vypracovaný podle základních parametrů doprovázela úvodní zpráva obsahující analýzu nákladů a přínosů podle čl. 6 odst. 5 směrnice. vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle čl. 2 písm. c) směrnice 2001/16/ES je transevropský konvenční železniční systém rozčleněn na strukturální a funkční subsystémy. (6) Návrh TSI byl se zřetelem k úvodní zprávě přezkoumán výborem zřízeným podle směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému ( 3 ) a uvedený ve článku 21 směrnice 2001/16/ES. (2) Podle čl. 23 odst. 1 směrnice se má na subsystém Kolejová vozidla nákladní vozy vztahovat technická specifikace pro interoperabilitu (TSI). (3) Jako první krok musí Evropská asociace pro železniční interoperabilitu (European Association for Railway Interoperability AEIF), která byla jmenována jako společný reprezentativní orgán, vypracovat návrh TSI. (4) AEIF byla v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ ES pověřena vypracováním návrhu TSI pro subsystém Kolejová vozidla nákladní vozy. Základní parametry tohoto návrhu TSI byly přijaty rozhodnutím Komise 2004/ ( 1 ) Úř. věst. L 110, , s. 1. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES (Úř. věst. L 164, , s. 114). (7) Směrnice 2001/16/ES a TSI se vztahují na obnovu, nikoliv však na výměny při údržbě. Členské státy se však vyzývají, aby tam, kde je to možné a zdůvodnitelné rozsahem údržbových prací, uplatňovaly TSI u výměn při údržbě. (8) Uvádění do provozu nových, renovovaných nebo modernizovaných vozidel musí též v plné míře přihlížet k dopadu na životní prostředí, což zahrnuje i hluk. Je proto důležité, aby TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, se prováděla současně s požadavky TSI týkající se hluku, a to do míry, v jaké se TSI Hluk vztahuje na nákladní vozy. ( 2 ) Úř. věst. L 155, , s. 1. ( 3 ) Úř. věst. L 235, , s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/50/ES.

2 L 344/2 CS Úřední věstník Evropské unie (9) Současná verze TSI se nezabývá plně všemi aspekty interoperability, přičemž položky, kterými se nezabývá, jsou v příloze JJ TSI uvedeny jako otevřené body. Vzhledem k tomu, že interoperabilita se musí v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2001/16/ES ověřit pomocí odkazu na požadavky TSI, je nezbytné pro přechodné období mezi zveřejněním tohoto rozhodnutí a plným provedením přiložené TSI stanovit podmínky, kterým musí být vyhověno navíc k těm, na které výslovně odkazuje přiložená TSI. (10) Jednotlivé členské státy mají informovat ostatní členské státy a Komisi o příslušných vnitrostátních technických pravidlech používaných pro dosažení interoperability a plnění základních požadavků směrnice 2001/16/ES, o orgánech jmenovaných pro provádění postupů při posuzování shody nebo vhodnosti použití, jakož i o používaném schvalovacím postupu pro ověřování interoperability subsystémů ve smyslu čl. 16 odst. 2 směrnice 2001/16/ES. Pro tento poslední účel by členské státy měly uplatňovat v největší možné míře zásady a měřítka stanovená směrnicí 2001/16/ES pro provádění čl. 16 odst. 2, a to při využití subjektů oznámených podle článku 20 směrnice 2001/16/ES. Komise by měla provést analýzu informací poskytnutých členskými státy ve formě vnitrostátních pravidel, postupů, orgánů pověřených prováděním postupů a doby trvání těchto postupů a tam, kde je to vhodné, jednat s výborem o potřebě přijetí případných dalších opatření. (11) Dotyčná TSI by neměla vyžadovat použití určitých technologií nebo technických řešení s výjimkou případů, kdy je to naprosto nezbytné pro interoperabilitu transevropského konvenčního železničního systému. (12) TSI vychází z nejlepších odborných znalostí dostupných v době přípravy příslušného návrhu. Vývoj technologie, provozních, bezpečnostních nebo společenských požadavků si může vyžádat nezbytné změny nebo doplnění této TSI. Tam, kde je to vhodné, bude v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 2001/16/ES zahájen proces revize nebo aktualizace. Komise posoudila tyto dohody a určila, zda není třeba TSI předkládanou v tomto rozhodnutí odpovídajícím způsobem revidovat. (16) S cílem zabránit případnému nedorozumění je třeba uvést, že ustanovení rozhodnutí Komise 2004/446/ES, která se týkají základních parametrů transevropského konvenčního železničního systému, se již nepoužijí. (17) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice Rady 96/48/ES, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Komise tímto přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) týkající se subsystému Kolejová vozidla nákladní vozy transevropského konvenčního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES. TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI je plně použitelná pro kolejová vozidla nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému, jak jsou definována v příloze I směrnice 2001/16/ES, při zohlednění článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí. Článek 2 1. S ohledem na záležitosti označené v příloze JJ TSI jako otevřené body, jsou podmínkami, které musí být splněny pro ověření interoperability podle čl. 16 odst. 2 směrnice 2001/16/ES, použitelné platné technické předpisy členského státu, který povoluje uvedení subsystému popsaného v tomto rozhodnutí do provozu. 2. Každý členský stát oznámí do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí ostatním členským státům a Komisi: a) seznam použitelných technických předpisů podle odstavce 1; (13) S cílem podpořit inovaci a přihlédnout k získaným zkušenostem bude TSI podrobena pravidelné revizi. b) postupy posuzování shody a ověřování, které mají být použity při provádění těchto předpisů; (14) U případných navrhovaných inovačních řešení stanoví výrobce nebo zadavatel odchylku od příslušné části TSI. Evropská železniční agentura vypracuje konečné znění příslušných specifikací funkcí a rozhraní daného řešení a připraví metody posuzování. c) subjekty, které pověřuje prováděním postupů posuzování shody a ověřování. Článek 3 Do šesti měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost přiložená TSI, uvědomí členské státy Komisi o následujících typech dohod: (15) Provoz nákladních vozů se v současné době řídí stávajícími vnitrostátními, dvoustrannými, vícestrannými nebo mezinárodními dohodami. Je důležité, aby takové dohody nebyly překážkou současnému a budoucímu směřování k interoperabilitě. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby a) vnitrostátní, dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi členskými státy a železničními podniky nebo provozovateli infrastruktury, uzavřené na dobu neurčitou, nebo určitou, jejichž potřeba vznikla v důsledku velmi specifických nebo místních charakteristik zamýšlené dopravní služby;

3 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/3 b) dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi železničními podniky, provozovateli infrastruktury nebo úřady bezpečnosti, poskytujícími významnou úroveň místní nebo regionální interoperability; c) mezinárodní dohody mezi jedním nebo více členskými státy a alespoň jednou třetí zemí anebo mezi železničními podniky či provozovateli infrastruktury členských států a alespoň jedním železničním podnikem nebo provozovatelem infrastruktury v třetí zemi poskytujícím významnou úroveň místní nebo regionální interoperability. Článek 4 Ustanovení rozhodnutí 2004/446/ES, která se týkají základních parametrů transevropského konvenčního železničního systému, se ode dne, kdy se toto rozhodnutí stane použitelným, nadále neuplatňují. Článek 5 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost šest měsíců od data jeho oznámení. Článek 6 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. V Bruselu dne 28. července Za Komisi Jacques BARROT místopředseda

4 L 344/4 CS Úřední věstník Evropské unie PŘÍLOHA Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Kolejová vozidla Oblast působnosti: Nákladní vozy NÁZEV 1. ÚVOD TECHNICKÁ OBLAST PŮSOBNOSTI ZEMĚPISNÁ OBLAST PŮSOBNOSTI OBSAH TÉTO TSI DEFINICE SUBSYSTÉMU/OBLASTI PŮSOBNOSTI DEFINICE SUBSYSTÉMU FUNKCE SUBSYSTÉMU ROZHRANÍ SUBSYSTÉMU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBECNĚ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SE TÝKAJÍ: OBECNÉ POŽADAVKY Bezpečnost Spolehlivost a dostupnost Ochrana zdraví Ochrana životního prostředí Technická kompatibilita POŽADAVKY SPECIFICKÉ PRO SUBSYSTÉM KOLEJOVÝCH VOZIDEL Bezpečnost Spolehlivost a dostupnost Technická kompatibilita POŽADAVKY SPECIFICKÉ PRO ÚDRŽBU Ochrana zdraví a bezpečnost Ochrana životního prostředí Technická kompatibilita POŽADAVKY SPECIFICKÉ PRO OSTATNÍ SUBSYSTÉMY A TÝKAJÍCÍ SE TAKÉ SUBSYSTÉMU KOLEJOVÝCH VOZIDEL Subsystém infrastruktury Bezpečnost

5 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ Subsystém energie Bezpečnost Ochrana životního prostředí Technická kompatibilita Řízení a zabezpečení Bezpečnost Technická kompatibilita Provoz a řízení dopravy Bezpečnost Spolehlivost a dostupnost Technická kompatibilita Využití telematiky v nákladní a osobní dopravě Technická kompatibilita Spolehlivost a dostupnost Ochrana zdraví Bezpečnost POPIS SUBSYSTÉMU ÚVOD FUNKČNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE SUBSYSTÉMU Obecně Konstrukce a mechanické součásti: Rozhraní (např. spřáhla) mezi vozidly, mezi soupravami vozidel a mezi vlaky Obecně Funkční a technické specifikace Nárazníky Táhlové ústrojí Vzájemné působení táhlového a narážecího ústrojí Bezpečný přístup a výstup u kolejových vozidel Pevnost hlavní konstrukce vozu a zajištění nákladu

6 L 344/6 CS Úřední věstník Evropské unie Obecně Výjimečná zatížení Podélná jmenovitá zatížení Maximální svislé zatížení Kombinace zatížení Zdvihání a zvedání Připevnění zařízení (včetně skříně/podvozku) Jiná výjimečná zatížení Provozní (únavové) zatížení Zdroje zatížení Prokazování únavové pevnosti Tuhost hlavní konstrukce vozidla Průhyby Druhy vibrace Torzní tuhost Zařízení Zajištění nákladu Zavírání a zajišťování dveří Označování nákladních vozů Nebezpečné věci Obecně Právní předpisy vztahující se ke kolejovým vozidlům pro přepravu nebezpečných věcí Další právní předpisy vztahující se na cisterny Pravidla pro údržbu Vzájemné působení vozidlo-kolej obrys Kinematický obrys Statické zatížení náprav a lineární zatížení Parametry kolejových vozidel, které mají vliv na pozemní systémy sledování vlaků Elektrický odpor:

7 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ Detekce horkoběžnosti nápravových ložisek Dynamické chování vozidla Obecně Funkční a technické specifikace Bezpečnost vůči vykolejení a stabilita chodu Zajištění bezpečnosti proti vykolejení při jízdě na zborcené koleji Pravidla pro údržbu Odpružení Podélné tlakové síly Obecně Funkční a technické specifikace Brzdění Brzdicí účinek Obecně Funkční a technické specifikace Ovládací vlakové vedení Parametry brzdicího účinku Mechanické součásti Skladování energie Energetické meze Zařízení protismyku (ZP) Přívod vzduchu Zajišťovací brzda Komunikace Vybavení vozidla pro přenos informací z jednoho vozidla na druhé Vybavení vozidla pro přenos informací mezi pozemními zařízeními a vozidlem Obecně Funkční a technické specifikace Pravidla údržby

8 L 344/8 CS Úřední věstník Evropské unie Podmínky prostředí Podmínky prostředí Obecně Funkční a technické specifikace Nadmořská výška Teplota Vlhkost Pohyb vzduchu Déšť Sníh, led a kroupy Sluneční záření Odolnost vůči znečištění Aerodynamické vlivy Boční vítr Ochrana systému Nouzová opatření Požární bezpečnost Obecně Funkční a technické specifikace Definice Normativní dokumenty Konstrukční pravidla Požadavky na materiály Dodržování opatření požární ochrany Elektrická ochrana Obecně Funkční a technické specifikace Propojení nákladního vozu Vodivé propojení elektrického zařízení nákladních vozů

9 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ Upevnění koncových návěstních svítilen Obecně Funkční a technické specifikace Charakteristika Umístění Ustanovení pro hydraulické a pneumatické vybavení nákladních vozů Obecně Funkční a technické specifikace Údržba: Kniha údržby Definice, obsah a kritéria knihy údržby Kniha údržby Správa knihy údržby FUNKČNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE ROZHRANÍ Obecně Subsystém řízení a signalizace Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení (odst ) Kola Parametry vozu mající vliv na pozemní systémy sledování vlaků Brzdění Brzdné vlastnosti Subsystém provozu a řízení dopravy Rozhraní mezi vozidly, mezi soupravami vozidel a mezi vlaky Zavírání a zajišťování dveří Zajištění nákladu Označování nákladních vozů Nebezpečné věci Podélné tlakové síly Brzdné vlastnosti Komunikace

10 L 344/10 CS Úřední věstník Evropské unie Vybavení vozidla pro přenos informací mezi pozemními zařízeními a vozidlem Podmínky prostředí Aerodynamické vlivy Boční vítr Nouzová opatření Požární bezpečnost Subsystém využití telematiky v nákladní dopravě Subsystém infrastruktury Rozhraní mezi vozidly, mezi soupravami vozidel a mezi vlaky Pevnost hlavní konstrukce vozu a zabezpečení nákladu Kinematický obrys Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Dynamické chování vozidla Podélné tlakové síly Podmínky prostředí Požární ochrana Subsystém energie Směrnice Rady 96/49/ES a její příloha (RID) Nebezpečné věci TSI pro hluk na konvenční železnici PROVOZNÍ PŘEDPISY PRAVIDLA ÚDRŽBY ODBORNÁ KVALIFIKAC PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI REGISTRY INFRASTRUKTURY A KOLEJOVÝCH VOZIDEL Registr infrastruktury Registr kolejových vozidel PRVKY INTEROPERABILITY DEFINICE

11 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ SEZNAM PRVKŮ Konstrukce a mechanické součásti Nárazníky Táhlové ústrojí Nálepky pro označení Vzájemné působení vozidlo-kolej a rozchod Podvozek a pojezd Dvojkolí Kola Nápravy Brzdy Rozvaděč Regulační ventil samočinného brzdění podle nákladu pro kontinuální snímání zatížení/pouze prázdný-ložený Zařízení protismyku Stavěč odlehlosti zdrží Brzdový válec Brzdová spojka Koncový kohout Vypínač brzdy Brzdová destička Brzdové špalíky Odbrzďovač Automatický snímač zatížení a přepínač prázdný-ložený Komunikace Podmínky okolního prostředí Ochrana systému FUNKČNOST A SPECIFIKACE PRVKŮ Konstrukce a mechanické součásti

12 L 344/12 CS Úřední věstník Evropské unie Nárazníky Táhlové ústrojí Nálepky pro značení Vzájemné působení vozidlo-kolej a rozchod Podvozek a pojezd Dvojkolí Kola Nápravy Brzdění Prvky schválené v době zveřejnění této TSI Rozvaděč Regulační ventil samočinného brzdění podle nákladu pro kontinuální snímání zatížení/pouze prázdný-ložený Protiskluzová ochrana kol Stavěč odlehlosti zdrží Brzdový válec Brzdová spojka Koncový kohout Vypínač brzdy Brzdová destička Brzdové špalíky Odbrzďovač Automatický snímač zatížení a přepínací zařízení prázdný ložený POSOUZENÍ SHODY PRVKŮ A/NEBO JEJICH VHODNOSTI K POUŽÍVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ SUBSYSTÉMU PRVKY INTEROPERABILITY Postupy posuzování Moduly Obecně Stávající řešení pro prvky interoperability Inovativní řešení prvků interoperability

13 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ Posuzování vhodnosti k používání Specifikace pro posuzování PI Konstrukce a mechanické součásti Nárazníky Táhlové ústrojí Označování nákladních vozů Vzájemné působení vozidlo kolej a obrys Podvozek a pojezd Dvojkolí Kola Náprava Brzdy SUBSYSTÉM NÁKLADNÍCH VOZŮ PRO KONVENČNÍ ŽELEZNICI Postupy posuzování Moduly Obecně Inovativní řešení Hodnocení údržby Specifikace pro hodnocení subsystému Konstrukce a mechanické součásti Pevnost hlavní konstrukce vozu a zajištění nákladu Vzájemné působení vozidlo kolej a obrys Dynamické chování vozidla Použitelnost dílčího typového schvalování Certifikace nových vozů Vyjmutí ze zkoušky dynamického chování u vozů konstruovaných nebo přestavěných na rychlosti nepřekračující 100 km/h nebo 120 km/h Podélné tlakové síly u nákladních vozů s nárazníky Měření nákladních vozů Brzdění

14 L 344/14 CS Úřední věstník Evropské unie Brzdné vlastnosti Minimální zkoušky brzdové soustavy Podmínky prostředí Teplota a ostatní podmínky prostředí Teplota Ostatní podmínky prostředí Aerodynamické vlivy Boční vítr PROVÁDĚNÍ OBECNĚ REVIZE TSI POUŽITELNOST TÉTO TSI NA NOVÁ KOLEJOVÁ VOZIDLA STÁVAJÍCÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA Použitelnost této TSI na stávající kolejová vozidla Modernizace a renovace stávajících nákladních vozů Další požadavky na značení vozů VOZY PROVOZOVANÉ PODLE NÁRODNÍCH, DVOUSTRANNÝCH, MNOHOSTRANNÝCH NEBO MEZINÁRODNÍCH DOHOD Stávající dohody Budoucí dohody UVÁDĚNÍ VOZŮ DO PROVOZU SPECIFICKÉ PŘÍPADY Úvod Seznam specifických případů Konstrukce a mechanické součásti: Rozhraní (například spřáhla) mezi vozidly, mezi soupravami vozidel a mezi vlaky Rozchod trati mm Rozchod trati mm Rozchod trati mm/1 524 mm Rozchod trati 1 520mm

15 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/ Rozchod trati mm Rozteč mezi nárazníky Rozhraní mezi vozidly Všeobecný specifický případ na síti mm nebo nižší Bezpečný přístup a výstup u kolejových vozidel Bezpečný přístup a výstup u kolejových vozidel Irská republika a Severní Irsko Pevnost hlavní konstrukce vozu a zajištění nákladu Trati o rozchodu mm Trati o rozchodu mm Zvedání a zdvihání Vzájemné působení vozidlo kolej a obrys Kinematický obrys Kinematický obrys Velká Británie Vozy pro trať o rozchodu mm a mm Kinematický obrys Finsko Kinematický obrys Španělsko a Portugalsko Kinematický obrys Irsko Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Finsko Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Velká Británie Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Litva, Lotyšsko, Estonsko Statické zatížení náprav, dynamické zatížení kol a lineární zatížení Irská republika a Severní Irsko Parametry vozu mající vliv na pozemní systémy sledování vlaků Dynamické chování vozidla Seznam specifických případů průměru kol ve vztahu k rozchodu trati Materiál kol: Specifické případy zatížení: Dynamické chování vozidla Španělsko a Portugalsko Dynamické chování vozidla Irská republika a Severní Irsko Podélné tlakové síly

16 L 344/16 CS Úřední věstník Evropské unie Podélné tlakové síly Polsko a Slovensko na vybraných tratích mm, Litva, Lotyšsko a Estonsko Podvozek a pojezd Podvozek a pojezd Polsko a Slovensko na vybraných tratích mm, Litva, Lotyšsko, Estonsko Podvozek a pojezd Španělsko a Portugalsko Brzdění Brzdné vlastnosti Brzdné vlastnosti Velká Británie Brzdné vlastnosti Polsko a Slovensko na vybraných tratích mm, Litva, Lotyšsko, Estonsko Brzdné vlastnosti Finsko Brzdné vlastnosti Španělsko a Portugalsko Brzdné vlastnosti Finsko, Švédsko, Norsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva Brzdné vlastnosti Irská republika a Severní Irsko Zajišťovací brzda Zajišťovací brzda Velká Británie Zajišťovací brzda Irská republika a Severní Irsko Podmínky prostředí Podmínky prostředí Podmínky prostředí Španělsko a Portugalsko Požární bezpečnost Požární bezpečnost Španělsko a Portugalsko Elektrická ochrana Elektrická ochrana Polsko a Slovensko na vybraných tratích mm, Litva, Lotyšsko, Estonsko Tabulka specifických případů v členění podle členských států

17 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/17 Obsah: Přílohy Ozn. Název A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE FF Konstrukce a mechanické součásti Konstrukce a mechanické součásti, Označování nákladních vozů Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Kinematický obrys Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Statické zatížení nápravy, dynamické zatížení kola a lineární zatížení Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Rozměry dvojkolí a tolerance pro standardního rozchod Komunikace, Schopnost vozidla přenášet informace mezi pozemními zařízeními a vozidlem Podmínky prostředí, Vlhkost Registr infrastruktury a kolejových vozidel, Požadavky na registr nákladních vozů Brzdění, Rozhraní brzdicích prvků interoperability Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Podvozek a pojezd Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Dvojkolí Vzájemné působení vozu a kolejí a rozchod, Kola Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Náprava Konstrukce a mechanické součásti, Přípustné namáhání při statických zkouškách Podmínky prostředí, Požadavky T RIV Brzdné vlastnosti, Posouzení prvků interoperability Postupy posuzování, Prvky interoperability Vzájemné působení vozidla a kolejí a rozchod, Podélné síly Brzdění, Brzdné vlastnosti Specifické případy, Kinematický obrys, Velká Británie Specifické případy, Kinematický obrys, Tratě s rozchodem kolejí mm Specifické případy, Brzdné vlastnosti, Velká Británie Specifické případy, Kinematický obrys, Finsko, statický obrys FIN1 Specifické případy, Členské státy: Španělsko a Portugalsko Součásti, Podvozky a pojezdové ústrojí Konstrukční a mechanické součásti, Nárazová zkouška Postupy posuzování, Ověřování subsystémů Konstrukce a mechanické součásti, Upevnění koncových světel Konstrukce a mechanické součásti, Zdroj únavového zatížení Posouzení organizace údržby Konstrukce a mechanické součásti, Stupátka a madla Brzdění, Seznam schválených brzdných součástí

18 L 344/18 CS Úřední věstník Evropské unie Ozn. Název GG HH II JJ KK YY ZZ Specifické případy, Irské zátěžové obrysy Specifické případy, Irská republika a Severní Irsko rozhraní mezi vozidly Postupy posuzování: Omezení pro úpravy nákladních vozů nevyžadující nové schválení Otevřené body Registr infrastruktury a kolejových vozidel: Registr infrastruktury Konstrukce a mechanické součásti, Pevnostní požadavky na určité typy součástí vozu Konstrukční a mechanické součásti, Přípustné zatížení na základě kritérií prodloužení

19 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/19 TRANSEVROPSKÝ KONVENČNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Kolejová vozidla Oblast působnosti: Nákladní vozy 1. ÚVOD 1.1. TECHNICKÁ OBLAST PŮSOBNOSTI Tato TSI se týká subsystému kolejových vozidel, jak je uvedeno v bodě 1 přílohy II směrnice 2001/16/ES. Další informace o subsystému kolejových vozidel jsou uvedeny v oddílu 2. Tato TSI se vztahuje pouze na nákladní vozy ZEMĚPISNÁ OBLAST PŮSOBNOSTI Zeměpisnou oblastí působnosti této TSI je transevropský konvenční železniční systém, jak je popsán v příloze I směrnice 2001/16/EHS OBSAH TÉTO TSI V souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/16/ES tato TSI: a) vymezuje svou zamýšlenou oblast působnosti (část sítě nebo kolejová vozidla, jak je uvedeno v příloze I směrnice; subsystém nebo část subsystému, jak je uvedeno v příloze II směrnice) oddíl 2; b) stanoví základní požadavky pro jednotlivé subsystémy a jejich rozhraní s dalšími subsystémy oddíl 3; c) zavádí funkční a technické specifikace, kterým musí subsystém a jeho rozhraní s jinými subsystémy vyhovovat. V případě nutnosti se mohou tyto specifikace lišit podle použití subsystému, například podle kategorie tratě, dopravního uzlu, popřípadě kolejových vozidel, jak je uvedeno v příloze I směrnice oddíl 4; d) stanoví prvky interoperability a rozhraní, na které se vztahují evropské specifikace včetně evropských norem, nezbytné pro dosažení interoperability v rámci transevropského konvenčního železničního systému oddíl 5; e) pro každý jednotlivý případ stanoví postupy pro posuzování shody nebo vhodnosti k použití. Týká se to zejména modulů definovaných ve směrnici 93/465/EHS, případně konkrétních postupů, které mají být použity pro posuzování bud' shody nebo vhodnosti k použití složek interoperability a ověření subsystémů podle ES oddíl 6; f) vymezuje strategii zavádění TSI. Zejména je nutné určit etapy, které mají být dokončeny, aby se uskutečnil postupný přechod od stávajícího ke konečnému stavu, kdy bude shoda s TSI normou oddíl 7; g) vymezuje odborné kvalifikace vyžadované u příslušných pracovníků a podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které se vyžadují pro provoz a údržbu příslušného subsystému a pro zavádění TSI oddíl 4. Mimoto je možno podle čl. 5 odst. 5 přijmout u dané TSI opatření pro zvláštní případy; ta jsou uvedena v oddíle 7. Nakonec obsahuje tato TSI v oddíle 4 pravidla pro provoz a údržbu, která jsou specifická pro oblast působnosti vymezenou ve výše uvedených odstavcích 1.1 a DEFINICE SUBSYSTÉMU/OBLASTI PŮSOBNOSTI 2.1. DEFINICE SUBSYSTÉMU Kolejová vozidla, která jsou předmětem této TSI, zahrnují nákladní vozy, u nichž je pravděpodobné, že budou jezdit po celé transevropské konvenční železniční síti nebo její části. Nákladní vozy zahrnují také kolejová vozidla určená k přepravě nákladních automobilů.

20 L 344/20 CS Úřední věstník Evropské unie Tato TSI se vztahuje na nové, modernizované nebo renovované nákladní vozy uvedené do provozu po vstupu této TSI v platnost. Tato TSI se nevztahují na vozy, které byly předmětem smlouvy, jež byla již uzavřena před dnem, kdy tato TSI vstupuje v platnost. Za jakých podmínek musejí být požadavky TSI splněny a jaké se připouštějí výjimky je uvedeno v oddílech 7.3, 7.4 a 7.5. Subsystém nákladních kolejových vozidel zahrnuje konstrukci vozidel, brzdné zařízení, spřáhla a pojezdy (podvozky, nápravy apod.), odpružení, dveře a komunikační systémy. V této TSI jsou rovněž uvedeny postupy údržbových prací pro povinnou nápravnou a preventivní údržbu k zajištění požadovaného bezpečného provozu a funkčnosti. Tyto postupy stanoví oddíl Požadavky na hluk způsobovaný nákladními vozy, s výjimkou problematiky údržby, jsou z této TSI vyloučeny, protože pro hluk způsobovaný nákladními vozy, lokomotivami, vícenásobnými jednotkami a osobními vozy existuje samostatná TSI FUNKCE SUBSYSTÉMU Nákladní vozy musejí přispívat k těmto funkcím: Nést náklad nákladní vozy jsou prostředkem k bezpečnému nesení nákladu a manipulaci s ním. Zajišťovat pohyb kolejových vozidel nákladní vozy se dokáží bezpečně pohybovat v rámci sítě a podílet se na brzdění vlaku. Udržovat a poskytovat údaje o kolejových vozidlech, infrastruktuře a časovém harmonogramu díky specifikaci knihy údržby a certifikaci údržbových zařízení je možno řídit údržbu nákladních vozů. Údaje o nákladních vozech jsou uloženy v registru kolejových vozidel, vyznačeny na vozech a případně předávány komunikačními prostředky mezi jednotlivými vozidly a mezi vozidly a pozemním zařízením. Provozovat vlak nákladní vůz musí být možno provozovat bezpečně za všech předpokládaných podmínek prostředí a za určitých předpokládaných situací. Poskytovat služby zákazníkům nákladní dopravy Údaje o nákladním vozu pro účely služeb nákladní dopravy pro zákazníky jsou uloženy v registru kolejových vozidel, vyznačeny na vozech a případně předávány komunikačními prostředky mezi vozidly a pozemním zařízením ROZHRANÍ SUBSYSTÉMU Subsystém nákladních kolejových vozidel má rozhraní s těmito subsystémy: Subsystém řízení a signalizace Parametry vozu, které mají vliv na pozemní systémy sledování vlaků: Detekce horkoběžnosti nápravových ložisek Elektrická detekce dvojkolí Počítadla náprav Brzdné vlastnosti Subsystém provozu a řízení dopravy Rozhraní mezi vozidly, mezi soupravami vozidel a mezi vlaky Zavírání a zajišťování dveří

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES) 14.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 45/1 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009,

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY

APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY Petr VARADINOV Ing. Petr VARADINOV, ČD TÚDC Bělehradská 22, Praha 2 Úvod Železniční systémy v Evropě existují již více než dvě stě let. Za tuto dobu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI s přihlédnutím k Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce I a IV) (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Výrobky pro kolejová vozidla

Výrobky pro kolejová vozidla Výrobky pro kolejová vozidla Rozváděče a přídavné ventily Brzdové válce Jednotky kotoučové brzdy Přístroje samočinného brzdění podle nákladu Elektronické protismykové zařízení Přístrojové panely brzdových

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Certifikace ECM podle Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce IV) prostřednictvím [...certifikátora ECM ] a odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI (pro nákladní vozy/cisternové

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD)

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Vysokorychlostní železniční tratě Anotace: L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č.. 1 Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Definice, rozdělení, smysl a podstata VRŽD Výhody a nevýhody

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více