R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo ve ètvrtek 27. listopadu v Divadle Za plotem. Celé vystoupení, na které se dìti pøipravovaly už od na výbornou. Jako vánoèní dárek dostali diváci od Spirály magickou svìtelnou show v podání Pyroterry semifinalistù soutìže Èesko Slovensko má talent z roku záøí, trvalo hodinu a pùl a sklidilo velký potlesk. Pøedstavili se nám ti nejmenší ze Šipky, Pohody, Rolnièky a dìti z pøedškolních, taneèních a hudebních kroužkù. Celé pøedstavení moderovaly dìti z kroužku Homo Ludens, které se tohoto úkolu zhostily -1-

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA LEDEN 2015 P R O CZOA MS YE Š D L EÌ N Í AZ AP JRÍOM APVOÉBHAOV E N Í LO Co ví Všeználek cestovatel? Všeználek cestovatel Švédsko bylo pokraèováním v cestování po Evropì v rámci vzdìlávacího projektu Všeználek, urèeného pro pøedškolní dìti. Ètvrtou zemí, se kterou se dìti seznámily, bylo Švédsko. Dozvìdìly se, jaké jsou hlavní charakteristické znaky zemì, ke zvíøatùm nebo zvíøecí živé pexeso. Zabývali jsme se také rùznými zpracováními tohoto pøíbìhu: knižní, audio i filmové zpracování v podobì Veèerníèku. Stìžejní postavou našeho setkání se stala postavièka Barbuchy - medvìdího strašidýlka. Tu jsme si i vyrobili - vlnìnou bambuli s ocáskem. Dìtem se jistì nestane strašidlem, ale milou hraèkou. Vyrazili jsme do Drážïan jako napøíklad král, vlajka, státní znak, typické jídlo, píseò, rybolov - to všechno formou hry a obrázkù. Ve výtvarné èásti si dìti vyrobily rybu pøíznaènou pro rybolov ve Švédsku. V hudební a pohybové èásti si dìti poslechly švédskou skupinu ABBA a nauèily se tanec z 80. let. Jednodenní výlet na vánoèní trhy v Drážïanech patøí k našim oblíbeným a tradièním akcím. Díky pøíznivé cenì pro seniory se nám podaøilo získat zájemce právì z jejich øad. Výlet se nadmíru vydaøil, stihli jsme nákupy i vánoèní atmosféru a fantastické noèní osvìtlení. Šelestilo další Listování V nedìlní odpoledne se dìti a žáci opìt sešli k Listování. Tentokrát k listování knížkou Vladislava Vanèury Kubula a Kuba Kubikula. Nejprve jsme si pøedstavili spisovatele a knihu. Úèastníci vìtšinou samotný pøíbìh znali, proto jsme se mohli vìnovat nìkterým vedlejším pøíbìhùm èi pojmout nìkteré prvky jako inspiraci pro hru, napøíklad pøirovnání -2-

3 C O J S M E P R O V Á S P Ø I P R A V I L I Knihy pøelétají na zimu jinam Naše úžasná venkovní knihovna je na zimu pøesunuta ze zahradního altánu do vestibulu v Pøemyšlenské. Zachovejte jí pøízeò! Knížky si mùžete pùjèovat od 8:00 do 19:00 ve všechny pracovní dny. Ostatnì ètení je jedna z radostí, kterými si mùžeme ukrátit studený zimní èas. Málokdy si uvìdomíme, jak je vlastnì stará tradice knihoven, kde byly shromažïovány sepsané znalosti a vìdomosti, stejnì jako humorné a zábavné spisky. Úplnì nejstarší knihovna byla ve mìstì Ebla v Sýrii (2 500 pø. n. l.), zachovalo se kompletních hlinìných destièek popsaných klínovým písmem - zjevnì to bylo ponìkud tìžší ètení. Ètivo pøíjemnì odlehèili v øecké Pergamonské knihovnì, kde nejdøív využívali egyptský papyrus - pozdìji vynalezli pergamen, když z politických dùvodù nemohli dovážet papyrus a pøepisovat na nìj. Problémy údajnì vznikly proto, že se Egypané báli konkurence pro svou vlastní velkou knihovnu, Alexandrijskou, která byla považována za nejvìtší a nejkrásnìjší na svìtì (170 pø. n. l.)

4 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA LEDEN 2015 CO PRO VÁS PØIPRAVUJEME Pøed sto sedmdesáti lety pøilétl Havran Letos uplynulo sto sedmdesát let od vydání slavné básnì Havran od Edgara Allana Poea. Kdo vùbec byl proslulý spisovatel a básník? Edgar se narodil v Americe a brzy osiøel, jeho matka zemøela na tuberkulózu a otec propadl alkoholu a opustil rodinu. Poe zemøel roku 1849 ve vìku ètyøiceti let. Zùstal uznávaným zakladatelem žánru strašidelných pøíbìhù, hororù a detektivek. Havran existuje v èeštinì v šestnácti rùzných pøekladech a je považován za pøekladatelský oøíšek. Pokud by vás téma havrana zaujalo, sledujte naši nabídku, protože se v pøíštích mìsících u nás chystá poeovský literární workshop! Edgara adoptovala rodina Allanù, obchodníkù s tabákem, odtud jeho druhé jméno. Pøestìhoval se do Anglie, jejíž pochmurná atmosféra mu byla pozdìji inspirací pøi psaní. Báseò Havran (The Raven) mu vynesla doèasnì úspìch a slávu, ale Edgarova slabost pro alkohol ho opìt srazila do chudoby. -4-

5 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Staroøecká Olympiáda Pùvodní Olympiáda, Olympijské hry, se konaly ve starovìkém Øecku v Olympii k poctì boha blesku, Dia. Kvùli tomuto sportovnímu klání, konanému každé ètyøi roky (takže podle nich kronikáøi mìøili èas), se sjíždìli atleti ze všech starovìkých øeckých mìst a státù. Vyhlašovalo se pøímìøí, aby bylo možné bezpeènì cestovat do Olympie. Pùvodní odmìnou nebylo pro vítìze nic než vìnec z vavøínového listí. Odtud rèení usnout na vavøínech - èili nechat se ukolébat úspìchem. Moderní Olympiáda Oživení v moderní dobì se Olympiáda doèkala v roce 1859 v Athénách. Atletické klání umožnil bohatý filantrop Evangelos Zappas, který nechal opravit vhodný stadion a celou myšlenku podporoval. Postupnì se kromì letních Olympijských her zaèaly poøádat i zimní Olympijské hry, aby bylo možné soutìžit i ve sportech vyžadujících led a sníh, který tehdy nebylo možné vytváøet umìle. V roce 1948 vznikla Paralelní Olympiáda - Paralympiáda, urèená pro fyzicky postižené, pùvodnì hlavnì veterány z II. svìtové války. Leden - mìsíc olympiád Dnes je slovo olympiáda synonymem pro soutìž, v níž se v duchu fair-play pomìøuje zdatnost a už fyzická nebo duševní. V lednu a v únoru se u nás ve Spirále obvykle konají okresní kola nejrùznìjších vìdomostních soutìží - dìjepisné, zemìpisné, matematické èi jazykové. Všem se tradiènì øíká olympiády. Držíme všem letošním úèastníkùm palce! - 5 -

6 17.1. Zimní hokynáøství Pøijïte prodat, koupit èi vymìnit pìkné vìci z druhé ruky (obleèení, bižutérii, knihy, hraèky, sportovní potøeby apod.). Poplatek za pronájem prodejního místa 30 Kè. Rezervace nutná do Možnost využití dìtského koutku (dìti 3-6 let). Èas: 14:00-18:00 hod. Místo: Dolákova Informace: Alena Rýgrová, Trénink pamìti Pamì slábne, pokud ji necvièíš (Marcus Tullius Cicero) Pøijïte si osvìžit pamìové buòky do klubu Na Desce. Drobné i složitìjší høíèky na procvièení pamìti zvládnou nejen senioøi. Èas: 9:00-11:00 hod. Cena: ZDARMA Místo: Pøemyšlenská Informace: Martina Ježková, Exhibièní den pøírodovìdy a techniky C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Létání helikoptér a letadel. Mìøení, øezání, pilování. Obvody, spínaèe, diody. Dílna na prezentaci technických kroužkù. Èas: 16:00-18:00 hod. Cena: ZDARMA Místo: Dolákova Informace: Richard Kresta, Vyprávìní cestovatelky: Japonsko Japonsko je zvláštní a exotická zemì na druhém konci svìta. Pøijïte si poslechnout cestovatelské vyprávìní. Rezervace nutná. Èas: 9:30-11:00 hod. Cena: ZDARMA Místo: Pøemyšlenská Informace: Lucie Moravová, -

7 J A R Ò Á K Y S E S P I R Á L O U Pobytové tábory Pomnìnky a Machøi , 7 15 let, Velká Úpa Jarní prázdniny v Rakousku , 8 18 let, Gaflenz Jarní prázdniny na horách , 5 10 let, Pec pod Snìžkou Pøímìstské tábory Z pohádky do pohádky pøedškolní dìti, Spirála Dolákova 8:00-13:00 hod.. Jarní pøímìstský tábor 7 15 let, Spirála Pøemyšlenská 8:00-17:00 hod. Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á Stínová noènírna, 17:00-10:00 hod., pøespání ve Spirále plné svìtla a stínù, netradièního výtvarného tvoøení a hraní, cena: 150 Kè LEDEN pá Zimní keramická dílna, 14:00 17:00 hod. tvoøení z keramické hlíny tentokrát se zimní tematikou, cena: 60 Kè dítì, 120 Kè dospìlý, 80 Kè Senior slevenka po Trénink pamìti, 9:00 11:00 hod., dopoledne pro seniory vìnované procvièení pamìti, zdarma pá Listování Ferda Mravenec, 16:00 18:00 hod., výtvarná dílna, èetba, zpìv a dramatika, cena: 50 Kè so RPG sobota, 13:00 19:00 hod., hraní pro zkušené hráèe i zaèáteèníky, cena: 50 Kè/osoba. Rezervace nutná po Vyprávìní cestovatelky: Japonsko, 9:30 11:00 hod., cestovatelské vyprávìní pro seniory, módní okénko, fotografie a další, zdarma D O L Á K O V A èt Den tuleòù, 14:00 15:30 hod., zábavné a pouèné povídání o zástupcích moøského svìta, pro dìti od 6 do 11 let, cena: 30 Kè Pyžámková noc, 17:30 10:00 hod., noc ve Spirále bez rodièù se spoustou zábavy pro dìti od 5 do 7 let, cena: 180 Kè so Zimní hokynáøství, 14:00 18:00 hod., nákup, prodej èi výmìna zboží z druhé ruky, 30 Kè/pronájem prodejního místa èt Všeználek cestovatel - Anglie, 15:30 17:30 hod., odpoledne pro pøedškolní dìti, povídání, hry a písnièky, cena: 30 Kè èt Exhibièní den, 16:00 18:00 hod., prezentace technických a pøírodovìdných kroužkù, pøijïte si vyzkoušet, zdarma O S T A T N Í so Jednodenní lyžaøský zájezd, 7:00 18:30 hod., lyžování ve Vysokém nad Jizerou, v cenì není permanentka, cena: 790 Kè (doprava, obìd a lyžaøský instruktor) st Den her s Bulovkou, 13:00 15:00 hod., návštìva dìtí hospitalizovaných na dìtských oddìleních na Bulovce, zdarma pá Bruslení, 14:00 17:30 hod., návštìva veøejného kluzištì, cena: 100 Kè so Orientální princezny tanèí VI., 8:00 14:00 hod., soutìž v bøišních tancích, Divadlo Za plotem, startovné 70 Kè/osoba so Jednodenní lyžaøský zájezd, 7:00 18:30 hod., lyžování ve Vysokém nad Jizerou, v cenì není permanentka, cena: 790 Kè (doprava, obìd a lyžaøský instruktor) pá Pololetní prázdniny pøímìstský tábor, 8:00 17:00 hod., návštìva a zkoumání zajímavých míst Prahy s dìtmi 6-15 let, cena: 230 Kè (obìd, materiál, odmìny)

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více