SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE"

Transkript

1 SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE MARTIN STACH Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Abstrakt: Cílem tohoto článku je definovat dimenze české národní kultury. Národní kultura je jedno z akcentovaných témat současného managementu. Na konci minulého století se tématem vlivu národní kultury na chování manaţerů a řadových pracovníků začali zabývat badatelé a výzkumníci ve většině vyspělých státech světa. Vznikaly výzkumné projekty, jejich záměrem bylo definovat a obsahově vymezit dimenze národní kultury, najít a popsat rysy národních kultur v jednotlivých zemích s cílem odhalit souvislosti, příbuzné charakteristiky i podstatné rozdíly mezi nimi. Následné výzkumy, které se zabývaly působením národní kultury na organizační chování zaměstnanců prokázaly, ţe obsah národní kultury ovlivňuje (v případě řízení a vedení zaměstnanců) mj. manaţerský styl řízení vedoucích zaměstnanců a motivační vzorce pracovníků. Pro zjištění dimenzí české národní kultury byl pouţit explorační interkulturální výzkum dle metodiky dánského vědce Geerta Hofstdeho. Výsledky jsou obsahem tohoto příspěvku. Klíčová slova: národní kultura - národní dimenze orientace znalosti - výzkum Abstrakt: The aim of this article is to define the dimensions of Czech National Culture. National culture is one of a topical themes of a contemporary management. At the end of the last century, the theme of the influence of national culture on the behaviour of managers and line workers started to look researchers in most developed countries. The new research projects were created. The aim was to define the content and the dimensions of national culture, to find and describe the features of national cultures in various countries in order to reveal context related characteristics of the principal differences between them. Subsequent studies that address the effect of national culture on organizational behaviour of emplloyees showed, that national culture affects the content of management including management style of managers and incentive formula. To determinate the dimensions of the Czech National Culture was used the methodology of exploratory intercultural research,developed by the Danish scientist Geert Hofstede.The research results are presented in this article. Key words: national culture national dimension orientation - managerial style knowledge - research JEL Classification: Z19 67

2 Úvod Podstatou a základem národní kultury je předávání a sdílení základních předpokladŧ, hodnot, norem a vzorcŧ chování mezi příslušníky jednotlivých národŧ za přítomnosti silných integrujících prvkŧ, jako např. jazyk, historie, politický systém, národní ambice atd. Mezi jednotlivými národy a zeměmi existují kulturní rozdíly. Tyto rozdíly mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na činnost organizací a společností. V zásadě jsou dvě moţnosti, jak se s tímto jevem kulturní jinakosti vyrovnat: buď tyto rozdíly ignorovat a tvářit se, ţe neexistují, anebo je vnímat, diagnostikovat, akceptovat jejich přítomnost a naučit se s nimi ţít a pracovat a vyuţívat jich k dosahování synergických efektŧ. Znalost těchto rozdílŧ mŧţe být pro manaţery zcela zásadní. Ať uţ se jedná o manaţery expandujících společností anebo se jedná o místní manaţery, kteří vstupují do interakcí s novým, zahraničním managementem. Je nutné si uvědomit, ţe manaţerské praktiky a postupy, které fungují v jedné zemi, nemusí vţdy fungovat v zemi s odlišnou národní kulturou. Cílem tohoto článku je porovnat výsledky České republiky v prŧzkumu národních hodnot, které prezentuje holandský vědec a badatel Geert Hofstede nejen ve své publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) ale i na svých oficiálních internetových stránkách s výsledky prŧzkumu, který byl s vyuţitím Hofstedeho metodiky realizován v rámci doktorandovy disertační práce. 1 Teoretická východiska Základem národní kultury je předávání a sdílení základních předpokladŧ, hodnot, norem a vzorcŧ chování mezi příslušníky jednotlivých národŧ za přítomnosti silných integrujících prvkŧ, jako např. jazyk, historie, politický systém, národní ambice atd. Obsah národní kultury je pro kaţdý národ více méně specifický a je předáván z generace na generaci prostřednictvím učení. V mnoha směrech je Geert Hofstede povaţován za nejdŧleţitějšího autora, pojednávajícího o mezikulturní analýze, protoţe model, který vytvořil, přeţil prověrku časem, je relativně jednoduchý na pouţití a je všeobecný (Brooks, 2003, s.245). Z Hofstedeho (2007, s.45) výzkumu vyplynulo 5 kulturních dimenzí: Vzdálenost moci mŧţe být definována jako rozsah, v němţ méně mocní členové institucí a organizací v dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, ţe moc je rozdělena nerovnoměrně. Vyhýbání se nejistotě je popsána jako stupeň, v němţ se příslušníci dané kultury cítí ohroţeni nejistotou nebo neznámými situacemi. Dimenze individualismus a kolektivismus je definována následovně: individualismus přísluší společnostem, v nichţ jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, ţe kaţdý se stará sám o sebe a svou nejbliţší rodinu. Kolektivismus, jako jeho opak, přináleţí ke společnostem, ve kterých jsou lidé od narození po celý ţivot integrováni do silných a soudrţných skupin, které je v prŧběhu jejich ţivotŧ chrání výměnou za jejich věrnost. Prŧcha (2007, s. 82) charakterizuje dimenzi maskulinita feminita následovně: maskulinita vyjadřuje zastoupení a vliv muţského prvku v hodnotách určité společnosti (např. prŧbojnost, soutěţivost); vztahuje se na kultury, v nichţ jsou rodové role zřetelně rozlišeny, a feminita na kultury, v nichţ se rodové role překrývají. Dlouhodobá a krátkodobá orientace. Dlouhodobá orientace v určité národní kultuře vyjadřuje pěstování vlastností lidí, vztaţených k budoucím odměnám, k vytrvalosti, k ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílŧ. Krátkodobá orientace je zaměřenost na blízké cíle, na okamţité výsledky. 2 Postup výzkumu a pouţité metody Pro výzkumné šetření české národní kultury byl pouţit explorační interkulturální výzkum ex post facto (v smyslu Kerlingera 1972). V pilotní fázi disertační práce byly získány informace a znalosti o objektu zájmu o rysech a dimenzích české národní kultury. Pomocí metod sociologického, organizačního a interkulturálního výzkumu dle metodiky Geerta Hofstedeho (2007) byly ověřeny a popsány charakteristické rysy české národní kultury. 68

3 Výzkumný záměr byl uplatněn na souboru 120 osob, náleţejících do českého kulturního okruhu. Zkoumané osoby byly vybrány metodou záměrného výběru, provedeného ve čtyřech organizacích, pŧsobících na území Moravskoslezského kraje ve velké zahraniční prŧmyslové akciové společnosti (26 osob zahrnuto do výzkumu), v malé privátní české společnosti (s.r.o.), poskytující finanční sluţby (23 osob zahrnuto do výzkumu), v nadnárodní společnosti pŧsobící v oblasti cateringu (21 osob) a na městském úřadu (25 osob). Soubor zkoumaných osob byl dále rozšířen o osoby, pŧsobící v jiných organizacích (25 osob). Při výběru zkoumaných osob byly sledovány základní demografické údaje jako pohlaví, věk a úroveň vzdělání. Podmínkou zařazení do výzkumu byla česká národnost. V souvislosti s reprezentativností výzkumu vyvstal problém velikosti zkoumaného souboru osob. V kontextu dosavadních interkulturálních výzkumŧ se jeví zvolená velikost souboru (120 respondentŧ) pro účely nynějšího výzkumu dostatečná, neboť splňuje jednu z podmínek representativnosti výzkumu rysŧ národní kultury, formulovaných Hofstedem (2007) v jeho publikaci Kultury a organizace. Za spodní hranici velikosti souboru pro vyvozování závěrŧ o rysech národní kultury Hoftsede povaţuje 20 respondentŧ. Za zcela dostačující povaţuje z hlediska vypovídací hodnoty 50 respondentŧ. Profesor Bond z Čínské univerzity v Hongkongu, který ve svém výzkumu CVS (Chinese Value Survey, 1980) odvodil pátou dimenzi národní kultury dlouhodobá krátkodobá orientace, pracoval v kaţdé z 23 zemí, v nichţ prováděl svŧj výzkum, se souborem o velikosti 100 respondentŧ. 3 Kritické zhodnocení výsledků referenčních výzkumů národní kultury V této kapitole jsou porovnány výsledky České republiky v prŧzkumu národních hodnot, které Hofstede prezentuje ve své publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) s výsledky prŧzkumu, který realizoval doktorand s vyuţitím Hofstedeho metodiky. K tomuto účelu byl pouţit pro vědecké účely volně pouţitelný Hostedeho originální dotazník VSM 94 (Values Survey Module 94), který obsahuje 26 otázek a byl vyvinut pro porovnání kulturně determinovaných lidských hodnot v pěti dimenzích národní kultury (mocenský odstup, vyhýbání se nejistotě, individualismus kolektivismus, maskulinita feminita a dlouhodobá krátkodobá orientace). Posledně zmíněná dimenze (dlouhodobá krátkodobá orientace) se poprvé objevila právě v této verzi dotazníku (VSM 94) na základě její identifikace Michelem Bondem z Čínské univerzity v jeho výzkumu Chinese Value Survey. V Hofstedeho publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) prezentované výsledky českých národních hodnot nepocházejí z přímého výzkumu, ale byly vypočteny na základě replikací nebo stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu (Hofstede 2007). Bohuţel ani v tomto není jasno. Pokud pocházejí z replikací, tak není uvedeno z kterých. V Česku se realizoval srovnávací výzkum národních kultur, které provedl s vyuţitím Hofstedeho metodiky český psycholog L. Kolman (2001, podle Prŧcha, 2007), ovšem na specifických vzorcích populace. Zkoumaný soubor zahrnul výlučně vysokoškolské studenty. V rámci jiného výzkumu, provedeného J. Světlíkem (2003, podle Mateiciuc, 2006) na souboru, čítajícím téměř 2500 zkoumaných osob, bylo provedeno srovnání rysŧ české národní kultury s národními kulturami několika zemí Evropské unie. Ovšem i v tomto případě se výzkum týkal specifické populace. Zkoumaný soubor byl sloţen z pracovníkŧ, pŧsobících v řídící sféře. Na internetových stránkách je u výsledkŧ za Česko uvedeno výsledky odhadnuty (estimated values). Výsledky prŧzkumu dimenzí českých národních hodnot, realizované v rámci autorovy disertační práce (dle Hofstedeho metodiky) se neshodují s výsledky, které jsou uváděny v Hofstedeho publikacích. Níţe uvedená tabulka přehledně prezentuje tyto rozdíly. Tabulku tvoří umístění Česka a Švédska v pořadí, které vzniklo porovnáním skórŧ 74 státŧ v kaţdé z pěti dimenzí národní kultury. Výjimkou je dimenze dlouhodobá a krátkodobá orientace, kde pořadí vzniklo porovnáním skórŧ 39 státŧ. Sloupec A obsahuje údaje, které jsou prezentovány Hofstedem (a které jsou odhadnuty). Sloupec B obsahuje údaje, které byly vyzkoumány autorem (dle Hofstedeho metodiky). Údaje ve sloupci C (Švédsko) jiţ nejsou odhadnuty, ani nepocházejí z replikací ale jejich zdrojem je pŧvodní Hofstedeho výzkum (IBM) a v této tabulce jsou uvedeny pro účely porovnání. 69

4 Tabulka 1 Rozdíly ve výsledcích průzkumů národních hodnot dle Hofstedeho Zdroj: vlastní komparace Ve výše uvedené tabulce je uvedeno Švédsko jako referenční země pro účely porovnání z dŧvodu příslušnosti k stejnému geografickému celku (Evropa), z dŧvodu podobného počtu obyvatel a zejména kvŧli osobním zkušenostem autora se švédskou mentalitou během jeho pětileté praxe ve švédské obchodní organizaci a tedy i s moţností posoudit moţnou podobnost výsledkŧ srovnání obou zemí v jednotlivých dimenzích národní kultury. V následující analýze dat jsou pouţity hodnoty dimenzí české národní kultury z autorova výzkumu, ovšem dle metodiky Hofstedeho. Tyto jsou porovnány a dány do vztahŧ s výsledky 74 státŧ, které figurují v Hostedeho tabulkách hodnot jednotlivých indexŧ národních kultur. Po analýze dat z tabulky č. 1 je moţno konstatovat: Odhadnuté výsledky, prezentované Hofstedem, se liší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření doktoranda (při pouţití Hofstedeho dotazníkŧ a při respektování jeho metodiky pro vyhodnocení). Výsledky autora jsou mnohem blíţ výsledkŧm Švédska jako referenční zemi (s výjimkou dimenze vyhýbání se nejistotě coţ je ovšem specifická a velmi silná tendence v české národní kultuře, která je potvrzena i dalšími výzkumy). Výsledky dvou z celkového počtu pěti dimenzí (40%) jsou prakticky totoţné, respektive velmi podobné (index vzdálenosti moci a index maskulinity) výsledkŧm Švédska. Pořadí státu v rámci porovnání 74 zemí A B C Česko Česko Švédsko Hofstede doktorand Hofstede Index vzdálenosti moci Index individualismu Index maskulinity Index vyhybání se nejistotě Index dlouhodobé orientace V dimenzi individualismu dosáhlo Česko (dle výzkumu doktoranda) pozici č.1 ze všech 74 státŧ, jinými slovy z výzkumu doktoranda vyplývá, ţe Česko je zemí s nejvyšší mírou individualismu. K zemím s vyšší mírou individualismu patří např. Holandsko (4 6. místo), Dánsko (10. místo), Švédsko ( místo), Norsko ( místo). Prŧcha (2007) uvádí, ţe individualismus přísluší společnostem, v nichţ jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, ţe se kaţdý stará sám o sebe a svou nejbliţší rodinu. Coţ by mohlo odpovídat sociálním trendŧm ve vývoji české společnosti. Silnou tendenci Čechŧ k individualismu (i kdyţ ne tak extrémní) potvrzují ve svých nálezech i Kolman (2001) a Světlík (2003). Relativní umístění Česka v dimenzi individualismu (1. místo) potvrzuje i existence negativní korelace mezi dimenzí vzdálenost moci a mezi dimenzí individualismu. Jinými slovy, země s vysokou vzdálenosti moci vykazují tendence k většímu kolektivismu a země s malou vzdáleností moci k většímu individualismu, a naopak (Hofstede, 2007). Z tabulky vyplývá, ţe v dimenzi individualismu je Česko na prvním místě (ze 74 státŧ) a v dimenzi vzdálenost moci je téměř na konci relativního pořadí státŧ, na šedesátém sedmém místě (ze 74 státŧ) coţ potvrzuje platnost negativní korelace mezi těmito dvěma dimenzemi (a extrémní pozice Česka v relativním pořadí 74 státŧ). V dimenzi vzdálenosti moci je (dle výzkumu autora) Česko na 67. místě. Z toho vyplývá, ţe Česko je země s velmi malou vzdáleností moci. Velmi podobně se umístily i státy jako Finsko ( místo), Norsko ( místo), Švédsko ( místo), Dánsko (72. místo). V zemi s malou vzdálenosti moci je závislost podřízených na vedoucím omezena a je dávána přednost konzultativnímu stylu. Podřízení se smějí obracet na nadřízené a ideální šéf je zdatný (a proto váţený) demokrat. Podřízení očekávají, ţe rozhodnutí, týkající se jejich práce s nimi budou předem prodiskutována. Chápou však, ţe je to nadřízený, kdo v závěru rozhodne (Hofstede, 2007, s. 52). 70

5 Výše uvedené zjištění a tvrzení plně koresponduje s výsledky jiného dotazníkového šetření (výzkum doktoranda), ze kterého vyplývá, ţe 63 % respondentŧ z řad podřízených preferuje takový manaţerský styl u svých podřízených, kdy nadřízený sám stanovuje úkoly, definuje problémy, ale rozhoduje o jejich řešení teprve po diskusi s podřízenými. Bere v úvahu jejich názory, připomínky a náměty (otázka č. 19, dotazník pracovních hodnot zaměstnanci, vlastní výzkum). Tato informace o Čechy preferovaném manaţerském stylu je tedy kříţově potvrzena ze dvou na sobě nezávislých zdrojŧ a má pro doktorandovu disertační práci zásadní význam. V dimenzi maskulinita je Česko ze 74 státŧ na 69. místě (výzkum autora). Česká společnost tedy vykazuje výrazně femininní rysy. Velmi podobně se umístilo i Švédsko (74. místo), Norsko (73. místo), Dánsko (71. místo), Holandsko (72. místo), Finsko (68). Hofstede uvádí, ţe ve femininních kulturách, jako je v Holandsku, Švédsku a Dánsku, je dávána přednost řešení konfliktu kompromisem a vyjednáváním (Hofstede, 2007, s. 115). I zde lze najít historické spojitosti s typickým českým řešením konfliktŧ. Hofstede dále uvádí, ţe organizace v maskulinních společnostech zdŧrazňují výsledky a snaţí se je spravedlivě odměňovat, tj. kaţdému podle jeho výsledkŧ. Organizace ve femininních společnostech dávají přednost odměňování lidí na základě rovnosti (na rozdíl od spravedlnosti), tj. kaţdému podle jeho potřeb. Určitou absenci prŧbojnosti v rámci české mentality potvrzuje i nález z jiného zdroje z dotazníkového šetření doktoranda při pouţití jiného typu dotazníku. Na otázku co by se mělo změnit, aby dotyčný byl v práci více spokojen, respondenti uvedli moţnost profesního rŧstu aţ na 10. místě! V dimenzi vyhýbání se nejistotě dosáhlo Česko (vlastní výzkum) 10. místo (ze 74 státŧ). Zjištěnou skutečnost potvrzuje i Kolman (2001, podle Prŧcha 2007), který tvrdí, ţe Češi se jeví jako spíše femininní individualisté, kteří se silně vyhýbají nejistotě. Hofstede (2007) cituje závěry z výzkumŧ amerického badatele Scotta Shaneho, který zjistil, ţe zaměstnanci v zemích se silnějším vyhýbáním se nejistotě povaţují stávající pravidla a předpisy za výrazně omezující faktor. Toto zjištění je potvrzeno i z dalšího zdroje z dotazníkového šetření autora při pouţití jiného typu dotazníku, kdy 73% respondentŧ povaţuje plány, pravidla a normy za limit, který je omezuje. V dimenzi dlouhodobé orientace se Česko umístilo v relativním pořadí 74 zemí na 10. místě (výzkum autora) to by znamenalo, ţe česká národní kultura vykazuje výrazné rysy dlouhodobé orientace, podobně jako Dánsko (12. místo), Holandsko (13. místo), Norsko (14. místo) a Finsko (16. místo). V prostředí s dlouhodobou orientací jsou akcentovány hodnoty jako vytrvalost, houţevnatost a šetrnost. Při analýze četnosti odpovědí respondentŧ a významu, který přikládají k jednotlivým hodnotám v soukromém ţivotě lze zjistit, ţe 72% respondentŧ povaţuje hospodárnost a šetrnost za velmi dŧleţité aţ velmi vysoce dŧleţité. Ještě vyšších hodnot dosahuje vytrvalost a houţevnatost, kdy 76% respondentŧ povaţuje tyto hodnoty za velmi dŧleţité aţ velmi vysoce dŧleţité. Na závěr této analýzy je nutno ještě jednou zdŧraznit fakt, ţe výsledky vlastního dotazníkového výzkumu autora, ovšem dle Hofstedeho metodiky, jsou velmi podobné výsledkŧm státŧ severozápadní Evropy (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko a Holandsko) ve čtyřech z pěti dimenzí národní kultury (kromě indexu vyhýbání se nejistotě). Prokázána existence korelačních vztahŧ mezi některými dimenzemi je další dŧleţitý moment. Je nepravděpodobné, ţe by tyto souvislosti byly náhodné a spolu s faktem, ţe výsledky tohoto výzkumu dle Hofstedeho metodiky byly potvrzeny i vlastním dalším, nezávislým dotazníkovým šetřením snad dovoluje autorovi se vší pokorou opatrné konstatování, ţe takto zjištěné hodnoty dimenzí české národní kultury odpovídají realitě více, neţ odhadnuté výsledky dimenzí české národní kultury, prezentované Hofstedem. V rámci získání vyšší míry objektivity při hodnocení charakteristik české národní kultury dle Hofstedeho metodiky jsou v tabulce č. 2 uvedeny odpovídající indexy dimenzí národní kultury s dosaţenými skóry vybraných státŧ a jejich národních kultur. Výsledky výzkumu autora jsou zde porovnány s výzkumnými nálezy Hofstedeho a s několika dalšími interkulturálními výzkumy (Kolman 2001, Světlík 2003), kriticky zhodnocenými Prŧchou (2007). 71

6 Tabulka 2 Indexy národní kultury Indexy národní kultury (skóry na jednotlivých dimenzích) A B C D E Česko Česko Česko Česko Švédsko Hofstede doktorand Kolman Světlík Hofstede Index vzdálenosti moci Index individualismu Index maskulinity Index vyhybání se nejistotě Index dlouhodobé orientace x 33 Zdroj: vlastní komparace Závěr Z uvedených dat je patrné, ţe mezi uskutečněnými výzkumy panuje shoda, pokud se jedná o následující charakteristiky české národní kultury: výrazný individualismus, převaha feminity nad maskulinitou, výrazné vyhýbání se nejistotě. Porovnávané interkulturální výzkumy (včetně výzkumu autora) se naopak rozcházejí ve zbývajících dvou interkulturálních dimenzích Hofstdeho modelu: vysoká vzdálenost moci / nízká vzdálenost moci (mocenská distance) dlouhodobá orientace / krátkodobá orientace Tyto dvě interkuturální dimenze se patrně stanou předmětem dalších výzkumŧ za účelem vyjasnění jejich obsahu ve vztahu k hodnotám české národní kultury. Literatura [1] HOFSTEDE, Geert; HOFSTEDE, Gert Jan. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Praha: Linde nakladatelství, s. ISBN X. [2] LUKÁŠOVÁ, Rŧţena; NOVÝ Ivan; et al. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [3] PETŘÍKOVÁ, Rŧţena. Lidé v procesech řízení: multikulturní dimenze podnikání. Praha: Professional publishing, s. ISBN [4] NOVÝ, Ivan; SCHROLL-MACHL, Sylvia. Interkulturní komunikace: v řízení a podnikání česko německá. Praha: Management Press, s. ISBN [5] PRŦCHA, Jan. Interkulturní psychologie: sociologické zkoumání kultur, etnik, ras a národŧ. 2.vyd. Praha: Portál, s. ISBN [6] NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Rŧţena; et al.moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, s. ISBN

Martin Stach mstach@volny.cz

Martin Stach mstach@volny.cz VLIV MANAŽERSKÉHO STYLU NA ANGAŽOVANOST A PARTICIPACI ZAMĚSTNANCŮ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY THE INFLUENCE OF A MANGERIAL MANNER ON INVOLVEMENT AND PARTICIPATION OF EMPLOYEES IN AN AMBIENCE OF THE

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ

VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: P6208 Ekonomika a management 6208V119 Organizace a řízení podniků Autor práce:

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŢ DIAKONIE ČCE - STŘEDISKA ZÁPADNÍ ČECHY DIPLOMOVÁ

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VE SPORTU VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU Bakalářská práce v oboru FSpS Management cestovního ruchu Vedoucí bakalářské

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1

ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1 ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1 Lenka Černohorská Klíčová slova: Organizační kultura, axiologické, neontologické, korporátní hodnoty. Key words: Organization Culture, axiological, neontological, corporate

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE Jitka Vítová 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav. Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav. Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Brno

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

VLIV DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI A

VLIV DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI A MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV VLIV DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI A OBSLUŽNOSTI NA EKONOMICKOU ÚROVEŇ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rigorózní práce Filip Chvátal Brno 2013 1 Bibliografický

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více