SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE"

Transkript

1 SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY SPECIFICS OF THE CZECH NATIONAL CULTURE MARTIN STACH Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Abstrakt: Cílem tohoto článku je definovat dimenze české národní kultury. Národní kultura je jedno z akcentovaných témat současného managementu. Na konci minulého století se tématem vlivu národní kultury na chování manaţerů a řadových pracovníků začali zabývat badatelé a výzkumníci ve většině vyspělých státech světa. Vznikaly výzkumné projekty, jejich záměrem bylo definovat a obsahově vymezit dimenze národní kultury, najít a popsat rysy národních kultur v jednotlivých zemích s cílem odhalit souvislosti, příbuzné charakteristiky i podstatné rozdíly mezi nimi. Následné výzkumy, které se zabývaly působením národní kultury na organizační chování zaměstnanců prokázaly, ţe obsah národní kultury ovlivňuje (v případě řízení a vedení zaměstnanců) mj. manaţerský styl řízení vedoucích zaměstnanců a motivační vzorce pracovníků. Pro zjištění dimenzí české národní kultury byl pouţit explorační interkulturální výzkum dle metodiky dánského vědce Geerta Hofstdeho. Výsledky jsou obsahem tohoto příspěvku. Klíčová slova: národní kultura - národní dimenze orientace znalosti - výzkum Abstrakt: The aim of this article is to define the dimensions of Czech National Culture. National culture is one of a topical themes of a contemporary management. At the end of the last century, the theme of the influence of national culture on the behaviour of managers and line workers started to look researchers in most developed countries. The new research projects were created. The aim was to define the content and the dimensions of national culture, to find and describe the features of national cultures in various countries in order to reveal context related characteristics of the principal differences between them. Subsequent studies that address the effect of national culture on organizational behaviour of emplloyees showed, that national culture affects the content of management including management style of managers and incentive formula. To determinate the dimensions of the Czech National Culture was used the methodology of exploratory intercultural research,developed by the Danish scientist Geert Hofstede.The research results are presented in this article. Key words: national culture national dimension orientation - managerial style knowledge - research JEL Classification: Z19 67

2 Úvod Podstatou a základem národní kultury je předávání a sdílení základních předpokladŧ, hodnot, norem a vzorcŧ chování mezi příslušníky jednotlivých národŧ za přítomnosti silných integrujících prvkŧ, jako např. jazyk, historie, politický systém, národní ambice atd. Mezi jednotlivými národy a zeměmi existují kulturní rozdíly. Tyto rozdíly mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na činnost organizací a společností. V zásadě jsou dvě moţnosti, jak se s tímto jevem kulturní jinakosti vyrovnat: buď tyto rozdíly ignorovat a tvářit se, ţe neexistují, anebo je vnímat, diagnostikovat, akceptovat jejich přítomnost a naučit se s nimi ţít a pracovat a vyuţívat jich k dosahování synergických efektŧ. Znalost těchto rozdílŧ mŧţe být pro manaţery zcela zásadní. Ať uţ se jedná o manaţery expandujících společností anebo se jedná o místní manaţery, kteří vstupují do interakcí s novým, zahraničním managementem. Je nutné si uvědomit, ţe manaţerské praktiky a postupy, které fungují v jedné zemi, nemusí vţdy fungovat v zemi s odlišnou národní kulturou. Cílem tohoto článku je porovnat výsledky České republiky v prŧzkumu národních hodnot, které prezentuje holandský vědec a badatel Geert Hofstede nejen ve své publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) ale i na svých oficiálních internetových stránkách s výsledky prŧzkumu, který byl s vyuţitím Hofstedeho metodiky realizován v rámci doktorandovy disertační práce. 1 Teoretická východiska Základem národní kultury je předávání a sdílení základních předpokladŧ, hodnot, norem a vzorcŧ chování mezi příslušníky jednotlivých národŧ za přítomnosti silných integrujících prvkŧ, jako např. jazyk, historie, politický systém, národní ambice atd. Obsah národní kultury je pro kaţdý národ více méně specifický a je předáván z generace na generaci prostřednictvím učení. V mnoha směrech je Geert Hofstede povaţován za nejdŧleţitějšího autora, pojednávajícího o mezikulturní analýze, protoţe model, který vytvořil, přeţil prověrku časem, je relativně jednoduchý na pouţití a je všeobecný (Brooks, 2003, s.245). Z Hofstedeho (2007, s.45) výzkumu vyplynulo 5 kulturních dimenzí: Vzdálenost moci mŧţe být definována jako rozsah, v němţ méně mocní členové institucí a organizací v dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, ţe moc je rozdělena nerovnoměrně. Vyhýbání se nejistotě je popsána jako stupeň, v němţ se příslušníci dané kultury cítí ohroţeni nejistotou nebo neznámými situacemi. Dimenze individualismus a kolektivismus je definována následovně: individualismus přísluší společnostem, v nichţ jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, ţe kaţdý se stará sám o sebe a svou nejbliţší rodinu. Kolektivismus, jako jeho opak, přináleţí ke společnostem, ve kterých jsou lidé od narození po celý ţivot integrováni do silných a soudrţných skupin, které je v prŧběhu jejich ţivotŧ chrání výměnou za jejich věrnost. Prŧcha (2007, s. 82) charakterizuje dimenzi maskulinita feminita následovně: maskulinita vyjadřuje zastoupení a vliv muţského prvku v hodnotách určité společnosti (např. prŧbojnost, soutěţivost); vztahuje se na kultury, v nichţ jsou rodové role zřetelně rozlišeny, a feminita na kultury, v nichţ se rodové role překrývají. Dlouhodobá a krátkodobá orientace. Dlouhodobá orientace v určité národní kultuře vyjadřuje pěstování vlastností lidí, vztaţených k budoucím odměnám, k vytrvalosti, k ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílŧ. Krátkodobá orientace je zaměřenost na blízké cíle, na okamţité výsledky. 2 Postup výzkumu a pouţité metody Pro výzkumné šetření české národní kultury byl pouţit explorační interkulturální výzkum ex post facto (v smyslu Kerlingera 1972). V pilotní fázi disertační práce byly získány informace a znalosti o objektu zájmu o rysech a dimenzích české národní kultury. Pomocí metod sociologického, organizačního a interkulturálního výzkumu dle metodiky Geerta Hofstedeho (2007) byly ověřeny a popsány charakteristické rysy české národní kultury. 68

3 Výzkumný záměr byl uplatněn na souboru 120 osob, náleţejících do českého kulturního okruhu. Zkoumané osoby byly vybrány metodou záměrného výběru, provedeného ve čtyřech organizacích, pŧsobících na území Moravskoslezského kraje ve velké zahraniční prŧmyslové akciové společnosti (26 osob zahrnuto do výzkumu), v malé privátní české společnosti (s.r.o.), poskytující finanční sluţby (23 osob zahrnuto do výzkumu), v nadnárodní společnosti pŧsobící v oblasti cateringu (21 osob) a na městském úřadu (25 osob). Soubor zkoumaných osob byl dále rozšířen o osoby, pŧsobící v jiných organizacích (25 osob). Při výběru zkoumaných osob byly sledovány základní demografické údaje jako pohlaví, věk a úroveň vzdělání. Podmínkou zařazení do výzkumu byla česká národnost. V souvislosti s reprezentativností výzkumu vyvstal problém velikosti zkoumaného souboru osob. V kontextu dosavadních interkulturálních výzkumŧ se jeví zvolená velikost souboru (120 respondentŧ) pro účely nynějšího výzkumu dostatečná, neboť splňuje jednu z podmínek representativnosti výzkumu rysŧ národní kultury, formulovaných Hofstedem (2007) v jeho publikaci Kultury a organizace. Za spodní hranici velikosti souboru pro vyvozování závěrŧ o rysech národní kultury Hoftsede povaţuje 20 respondentŧ. Za zcela dostačující povaţuje z hlediska vypovídací hodnoty 50 respondentŧ. Profesor Bond z Čínské univerzity v Hongkongu, který ve svém výzkumu CVS (Chinese Value Survey, 1980) odvodil pátou dimenzi národní kultury dlouhodobá krátkodobá orientace, pracoval v kaţdé z 23 zemí, v nichţ prováděl svŧj výzkum, se souborem o velikosti 100 respondentŧ. 3 Kritické zhodnocení výsledků referenčních výzkumů národní kultury V této kapitole jsou porovnány výsledky České republiky v prŧzkumu národních hodnot, které Hofstede prezentuje ve své publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) s výsledky prŧzkumu, který realizoval doktorand s vyuţitím Hofstedeho metodiky. K tomuto účelu byl pouţit pro vědecké účely volně pouţitelný Hostedeho originální dotazník VSM 94 (Values Survey Module 94), který obsahuje 26 otázek a byl vyvinut pro porovnání kulturně determinovaných lidských hodnot v pěti dimenzích národní kultury (mocenský odstup, vyhýbání se nejistotě, individualismus kolektivismus, maskulinita feminita a dlouhodobá krátkodobá orientace). Posledně zmíněná dimenze (dlouhodobá krátkodobá orientace) se poprvé objevila právě v této verzi dotazníku (VSM 94) na základě její identifikace Michelem Bondem z Čínské univerzity v jeho výzkumu Chinese Value Survey. V Hofstedeho publikaci Kultury a organizace: Software lidské mysli (2007) prezentované výsledky českých národních hodnot nepocházejí z přímého výzkumu, ale byly vypočteny na základě replikací nebo stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu (Hofstede 2007). Bohuţel ani v tomto není jasno. Pokud pocházejí z replikací, tak není uvedeno z kterých. V Česku se realizoval srovnávací výzkum národních kultur, které provedl s vyuţitím Hofstedeho metodiky český psycholog L. Kolman (2001, podle Prŧcha, 2007), ovšem na specifických vzorcích populace. Zkoumaný soubor zahrnul výlučně vysokoškolské studenty. V rámci jiného výzkumu, provedeného J. Světlíkem (2003, podle Mateiciuc, 2006) na souboru, čítajícím téměř 2500 zkoumaných osob, bylo provedeno srovnání rysŧ české národní kultury s národními kulturami několika zemí Evropské unie. Ovšem i v tomto případě se výzkum týkal specifické populace. Zkoumaný soubor byl sloţen z pracovníkŧ, pŧsobících v řídící sféře. Na internetových stránkách je u výsledkŧ za Česko uvedeno výsledky odhadnuty (estimated values). Výsledky prŧzkumu dimenzí českých národních hodnot, realizované v rámci autorovy disertační práce (dle Hofstedeho metodiky) se neshodují s výsledky, které jsou uváděny v Hofstedeho publikacích. Níţe uvedená tabulka přehledně prezentuje tyto rozdíly. Tabulku tvoří umístění Česka a Švédska v pořadí, které vzniklo porovnáním skórŧ 74 státŧ v kaţdé z pěti dimenzí národní kultury. Výjimkou je dimenze dlouhodobá a krátkodobá orientace, kde pořadí vzniklo porovnáním skórŧ 39 státŧ. Sloupec A obsahuje údaje, které jsou prezentovány Hofstedem (a které jsou odhadnuty). Sloupec B obsahuje údaje, které byly vyzkoumány autorem (dle Hofstedeho metodiky). Údaje ve sloupci C (Švédsko) jiţ nejsou odhadnuty, ani nepocházejí z replikací ale jejich zdrojem je pŧvodní Hofstedeho výzkum (IBM) a v této tabulce jsou uvedeny pro účely porovnání. 69

4 Tabulka 1 Rozdíly ve výsledcích průzkumů národních hodnot dle Hofstedeho Zdroj: vlastní komparace Ve výše uvedené tabulce je uvedeno Švédsko jako referenční země pro účely porovnání z dŧvodu příslušnosti k stejnému geografickému celku (Evropa), z dŧvodu podobného počtu obyvatel a zejména kvŧli osobním zkušenostem autora se švédskou mentalitou během jeho pětileté praxe ve švédské obchodní organizaci a tedy i s moţností posoudit moţnou podobnost výsledkŧ srovnání obou zemí v jednotlivých dimenzích národní kultury. V následující analýze dat jsou pouţity hodnoty dimenzí české národní kultury z autorova výzkumu, ovšem dle metodiky Hofstedeho. Tyto jsou porovnány a dány do vztahŧ s výsledky 74 státŧ, které figurují v Hostedeho tabulkách hodnot jednotlivých indexŧ národních kultur. Po analýze dat z tabulky č. 1 je moţno konstatovat: Odhadnuté výsledky, prezentované Hofstedem, se liší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření doktoranda (při pouţití Hofstedeho dotazníkŧ a při respektování jeho metodiky pro vyhodnocení). Výsledky autora jsou mnohem blíţ výsledkŧm Švédska jako referenční zemi (s výjimkou dimenze vyhýbání se nejistotě coţ je ovšem specifická a velmi silná tendence v české národní kultuře, která je potvrzena i dalšími výzkumy). Výsledky dvou z celkového počtu pěti dimenzí (40%) jsou prakticky totoţné, respektive velmi podobné (index vzdálenosti moci a index maskulinity) výsledkŧm Švédska. Pořadí státu v rámci porovnání 74 zemí A B C Česko Česko Švédsko Hofstede doktorand Hofstede Index vzdálenosti moci Index individualismu Index maskulinity Index vyhybání se nejistotě Index dlouhodobé orientace V dimenzi individualismu dosáhlo Česko (dle výzkumu doktoranda) pozici č.1 ze všech 74 státŧ, jinými slovy z výzkumu doktoranda vyplývá, ţe Česko je zemí s nejvyšší mírou individualismu. K zemím s vyšší mírou individualismu patří např. Holandsko (4 6. místo), Dánsko (10. místo), Švédsko ( místo), Norsko ( místo). Prŧcha (2007) uvádí, ţe individualismus přísluší společnostem, v nichţ jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, ţe se kaţdý stará sám o sebe a svou nejbliţší rodinu. Coţ by mohlo odpovídat sociálním trendŧm ve vývoji české společnosti. Silnou tendenci Čechŧ k individualismu (i kdyţ ne tak extrémní) potvrzují ve svých nálezech i Kolman (2001) a Světlík (2003). Relativní umístění Česka v dimenzi individualismu (1. místo) potvrzuje i existence negativní korelace mezi dimenzí vzdálenost moci a mezi dimenzí individualismu. Jinými slovy, země s vysokou vzdálenosti moci vykazují tendence k většímu kolektivismu a země s malou vzdáleností moci k většímu individualismu, a naopak (Hofstede, 2007). Z tabulky vyplývá, ţe v dimenzi individualismu je Česko na prvním místě (ze 74 státŧ) a v dimenzi vzdálenost moci je téměř na konci relativního pořadí státŧ, na šedesátém sedmém místě (ze 74 státŧ) coţ potvrzuje platnost negativní korelace mezi těmito dvěma dimenzemi (a extrémní pozice Česka v relativním pořadí 74 státŧ). V dimenzi vzdálenosti moci je (dle výzkumu autora) Česko na 67. místě. Z toho vyplývá, ţe Česko je země s velmi malou vzdáleností moci. Velmi podobně se umístily i státy jako Finsko ( místo), Norsko ( místo), Švédsko ( místo), Dánsko (72. místo). V zemi s malou vzdálenosti moci je závislost podřízených na vedoucím omezena a je dávána přednost konzultativnímu stylu. Podřízení se smějí obracet na nadřízené a ideální šéf je zdatný (a proto váţený) demokrat. Podřízení očekávají, ţe rozhodnutí, týkající se jejich práce s nimi budou předem prodiskutována. Chápou však, ţe je to nadřízený, kdo v závěru rozhodne (Hofstede, 2007, s. 52). 70

5 Výše uvedené zjištění a tvrzení plně koresponduje s výsledky jiného dotazníkového šetření (výzkum doktoranda), ze kterého vyplývá, ţe 63 % respondentŧ z řad podřízených preferuje takový manaţerský styl u svých podřízených, kdy nadřízený sám stanovuje úkoly, definuje problémy, ale rozhoduje o jejich řešení teprve po diskusi s podřízenými. Bere v úvahu jejich názory, připomínky a náměty (otázka č. 19, dotazník pracovních hodnot zaměstnanci, vlastní výzkum). Tato informace o Čechy preferovaném manaţerském stylu je tedy kříţově potvrzena ze dvou na sobě nezávislých zdrojŧ a má pro doktorandovu disertační práci zásadní význam. V dimenzi maskulinita je Česko ze 74 státŧ na 69. místě (výzkum autora). Česká společnost tedy vykazuje výrazně femininní rysy. Velmi podobně se umístilo i Švédsko (74. místo), Norsko (73. místo), Dánsko (71. místo), Holandsko (72. místo), Finsko (68). Hofstede uvádí, ţe ve femininních kulturách, jako je v Holandsku, Švédsku a Dánsku, je dávána přednost řešení konfliktu kompromisem a vyjednáváním (Hofstede, 2007, s. 115). I zde lze najít historické spojitosti s typickým českým řešením konfliktŧ. Hofstede dále uvádí, ţe organizace v maskulinních společnostech zdŧrazňují výsledky a snaţí se je spravedlivě odměňovat, tj. kaţdému podle jeho výsledkŧ. Organizace ve femininních společnostech dávají přednost odměňování lidí na základě rovnosti (na rozdíl od spravedlnosti), tj. kaţdému podle jeho potřeb. Určitou absenci prŧbojnosti v rámci české mentality potvrzuje i nález z jiného zdroje z dotazníkového šetření doktoranda při pouţití jiného typu dotazníku. Na otázku co by se mělo změnit, aby dotyčný byl v práci více spokojen, respondenti uvedli moţnost profesního rŧstu aţ na 10. místě! V dimenzi vyhýbání se nejistotě dosáhlo Česko (vlastní výzkum) 10. místo (ze 74 státŧ). Zjištěnou skutečnost potvrzuje i Kolman (2001, podle Prŧcha 2007), který tvrdí, ţe Češi se jeví jako spíše femininní individualisté, kteří se silně vyhýbají nejistotě. Hofstede (2007) cituje závěry z výzkumŧ amerického badatele Scotta Shaneho, který zjistil, ţe zaměstnanci v zemích se silnějším vyhýbáním se nejistotě povaţují stávající pravidla a předpisy za výrazně omezující faktor. Toto zjištění je potvrzeno i z dalšího zdroje z dotazníkového šetření autora při pouţití jiného typu dotazníku, kdy 73% respondentŧ povaţuje plány, pravidla a normy za limit, který je omezuje. V dimenzi dlouhodobé orientace se Česko umístilo v relativním pořadí 74 zemí na 10. místě (výzkum autora) to by znamenalo, ţe česká národní kultura vykazuje výrazné rysy dlouhodobé orientace, podobně jako Dánsko (12. místo), Holandsko (13. místo), Norsko (14. místo) a Finsko (16. místo). V prostředí s dlouhodobou orientací jsou akcentovány hodnoty jako vytrvalost, houţevnatost a šetrnost. Při analýze četnosti odpovědí respondentŧ a významu, který přikládají k jednotlivým hodnotám v soukromém ţivotě lze zjistit, ţe 72% respondentŧ povaţuje hospodárnost a šetrnost za velmi dŧleţité aţ velmi vysoce dŧleţité. Ještě vyšších hodnot dosahuje vytrvalost a houţevnatost, kdy 76% respondentŧ povaţuje tyto hodnoty za velmi dŧleţité aţ velmi vysoce dŧleţité. Na závěr této analýzy je nutno ještě jednou zdŧraznit fakt, ţe výsledky vlastního dotazníkového výzkumu autora, ovšem dle Hofstedeho metodiky, jsou velmi podobné výsledkŧm státŧ severozápadní Evropy (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko a Holandsko) ve čtyřech z pěti dimenzí národní kultury (kromě indexu vyhýbání se nejistotě). Prokázána existence korelačních vztahŧ mezi některými dimenzemi je další dŧleţitý moment. Je nepravděpodobné, ţe by tyto souvislosti byly náhodné a spolu s faktem, ţe výsledky tohoto výzkumu dle Hofstedeho metodiky byly potvrzeny i vlastním dalším, nezávislým dotazníkovým šetřením snad dovoluje autorovi se vší pokorou opatrné konstatování, ţe takto zjištěné hodnoty dimenzí české národní kultury odpovídají realitě více, neţ odhadnuté výsledky dimenzí české národní kultury, prezentované Hofstedem. V rámci získání vyšší míry objektivity při hodnocení charakteristik české národní kultury dle Hofstedeho metodiky jsou v tabulce č. 2 uvedeny odpovídající indexy dimenzí národní kultury s dosaţenými skóry vybraných státŧ a jejich národních kultur. Výsledky výzkumu autora jsou zde porovnány s výzkumnými nálezy Hofstedeho a s několika dalšími interkulturálními výzkumy (Kolman 2001, Světlík 2003), kriticky zhodnocenými Prŧchou (2007). 71

6 Tabulka 2 Indexy národní kultury Indexy národní kultury (skóry na jednotlivých dimenzích) A B C D E Česko Česko Česko Česko Švédsko Hofstede doktorand Kolman Světlík Hofstede Index vzdálenosti moci Index individualismu Index maskulinity Index vyhybání se nejistotě Index dlouhodobé orientace x 33 Zdroj: vlastní komparace Závěr Z uvedených dat je patrné, ţe mezi uskutečněnými výzkumy panuje shoda, pokud se jedná o následující charakteristiky české národní kultury: výrazný individualismus, převaha feminity nad maskulinitou, výrazné vyhýbání se nejistotě. Porovnávané interkulturální výzkumy (včetně výzkumu autora) se naopak rozcházejí ve zbývajících dvou interkulturálních dimenzích Hofstdeho modelu: vysoká vzdálenost moci / nízká vzdálenost moci (mocenská distance) dlouhodobá orientace / krátkodobá orientace Tyto dvě interkuturální dimenze se patrně stanou předmětem dalších výzkumŧ za účelem vyjasnění jejich obsahu ve vztahu k hodnotám české národní kultury. Literatura [1] HOFSTEDE, Geert; HOFSTEDE, Gert Jan. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Praha: Linde nakladatelství, s. ISBN X. [2] LUKÁŠOVÁ, Rŧţena; NOVÝ Ivan; et al. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [3] PETŘÍKOVÁ, Rŧţena. Lidé v procesech řízení: multikulturní dimenze podnikání. Praha: Professional publishing, s. ISBN [4] NOVÝ, Ivan; SCHROLL-MACHL, Sylvia. Interkulturní komunikace: v řízení a podnikání česko německá. Praha: Management Press, s. ISBN [5] PRŦCHA, Jan. Interkulturní psychologie: sociologické zkoumání kultur, etnik, ras a národŧ. 2.vyd. Praha: Portál, s. ISBN [6] NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Rŧţena; et al.moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, s. ISBN

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Martin Dlabal Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha dlabal.martin@seznam.cz Abstrakt Cílem výzkumu bylo zjistit kulturní dimenze

Více

Martin Stach mstach@volny.cz

Martin Stach mstach@volny.cz VLIV MANAŽERSKÉHO STYLU NA ANGAŽOVANOST A PARTICIPACI ZAMĚSTNANCŮ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY THE INFLUENCE OF A MANGERIAL MANNER ON INVOLVEMENT AND PARTICIPATION OF EMPLOYEES IN AN AMBIENCE OF THE

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích #

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Úvod Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Ivan Nový Hana Lorencová ** Alois Surynek *** V rámci dotazníkového šetření sestaveného řešiteli výzkumného záměru Nová teorie ekonomiky

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Interkulturní komunikace

Interkulturní komunikace Interkulturní komunikace Interkulturní komunikace Procesy interakce a sdělování v nejrůznějších typech situací, při nichž jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově a nebo kulturně odlišných etnik,

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Regionální kultura a její vliv na podnikovou kulturu 1

Regionální kultura a její vliv na podnikovou kulturu 1 Abstract Regionální kultura a její vliv na podnikovou kulturu 1 Lenka Pouchová 2 Regional Culture and its Influence on Corporate Culture The contribution emphasizes the significance of the regional culture

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE Habilitant: Téma habilitační práce: Oponent: Ing. Andrej Trnka, PhD. Inovatívne marketingové metódy analýzy onlinového nákupného správania Prof. Ing. Jaroslav Světlík,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Maria Baderina

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Maria Baderina VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Maria Baderina VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Čínské

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní)

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Průběh seminářů V první části semináře budete prezentovat seminární práci, poté proběhne diskuse a její hodnocení vyučujícím (cca 30 minut). Ve druhé části semináře

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Organizační chování. Vědy o organizaci (cvičení)

Organizační chování. Vědy o organizaci (cvičení) Organizační chování Vědy o organizaci (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES LUBOŃ DRAXAL Resumé Praktická část, nejdříve popisuje zpŧsob osvojení

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petr Smutný MUES, 25/11/2009 www.manazerskehry.cz 1 Obsah prezentace Proč je důležité mluvit o leadershipu a manažerských dovednostech? Jak na to šli jiní (a jindy)? Jaký je náš přístup?

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Bc. David Póč Katedra veřejné ekonomie Oddělení pro strategii a rozvoj 1 Veřejný projekt Realizace projektů moţnost

Více

Organizační chování. Organizační kultura

Organizační chování. Organizační kultura Organizační chování Organizační kultura Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Etické problémy v cestovním ruchu související s kulturními odlišnostmi turistů a moţnosti jejich předcházení

Etické problémy v cestovním ruchu související s kulturními odlišnostmi turistů a moţnosti jejich předcházení Etické problémy v cestovním ruchu související s kulturními odlišnostmi turistů a moţnosti jejich předcházení Diplomová práce Bc. Klára Štěpánová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního

Více

KULTURNÍ DIMENZE A JEJICH VÝZNAM V MULTIKULTURNÍM GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

KULTURNÍ DIMENZE A JEJICH VÝZNAM V MULTIKULTURNÍM GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ KULTURNÍ DIMENZE A JEJICH VÝZNAM V MULTIKULTURNÍM GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ CULTURAL DIMENSIONS AND THEIR SIGNIFICANCE IN MULTICULTURAL GLOBAL ENVIRONMENT Lenka Pouchová Abstract: The article points out the

Více

Komparace vybraných metod marketingového výzkumu

Komparace vybraných metod marketingového výzkumu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Komparace vybraných metod marketingového výzkumu Bakalářská práce Autor: Valeriya Bryusová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

Multikulturní komunikace

Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace... 1 1.1 Co znamená multikulturalismus?... 1 1.2 Význam jazyka... 2 1.3 Jak kultura ovlivňuje komunikaci?... 3 1.4 Kulturní dimenze... 4 1.5 Nonverbální

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

SPECIFIKA PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ GENDEROVÁ DIMENZE V HORIZONTU

SPECIFIKA PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ GENDEROVÁ DIMENZE V HORIZONTU GENDER VE VÝUCE SPECIFIKA PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ GENDEROVÁ DIMENZE V HORIZONTU Irena Smetáčková katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK 1 Zákon o VŠ, 1, d) VŠ hrají aktivní roli ve veřejné

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jahoda Robert; Škrobáčková Hana ABSTRACT The main aim of this article is to describe the attitudes toward ways of financing

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více