Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/ Praha 2 Zákaznická podpora Tel.: Obchodní oddělení Všechna práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být reprodukována ţádným prostředkem, ani distribuována jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti ŠKOLA ONLINE a.s. Společnost ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo změny programových produktů popsaných v této publikaci bez předchozího upozornění. V dokumentu pouţité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Revize příručky:

3 1 Úvod Základy práce s aplikací Přihlášení do aplikace Problémy s přihlašováním do aplikace Akademie Ověření přes Windows Live ID Odhlášení z aplikace Základní ovládací prvky První seznámení s prostředím aplikace Řazení dat Tisk Export dat do aplikace Microsoft Excel Změna školního roku Kalendář Změna týdne v kalendáři Hodnocení Index Zkušební termíny Osobní karta studenta Seznam vyučujících Přehled studenta Informace o předmětech Zápis předmětů Závěrečné zkoušky Okruhy bakalářských a diplomových prací Bakalářské/diplomové práce Přihláška ke státní závěrečné zkoušce Výuka Výukové zdroje Výukové zdroje k předmětu Administrace Nastavení Parametry aplikace Změna hesla

4 5.1.3 Změna období Ostatní Zprávy Odeslat zprávu Přijaté zprávy Odeslané zprávy Stravovací systém Stravovací systém Knihovna Rezervace knih Statistiky a přehledy Přehled přihlášení do aplikace

5 1 Úvod Škola OnLine je interaktivní školský informační systém, který umoţňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Akademie je systém, který 24 hodin podává informace o vzdělávání studentů prostřednictvím sítě Internet. Přístup k vlastním datům v Akademii mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uţivatelské jméno a heslo zároveň i studenti. Mohou si tak udrţovat přehled o svém hodnocení z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh včetně jeho změn. Nezbytné pro práci s aplikací Akademie pro studenty je pouţívání aplikace Akademie ze strany školy, kterou daný student navštěvuje, a registrace uţivatele. Co přináší systém studentům? aktuální údaje o práci studenta ve škole, jeho hodnocení aktuální informace o rozvrhu, jeho změnách a odpadlých přednáškách a seminářích snadný a přehledný přístup k vlastním studijním výsledkům nenáročný přístup k termínům a tématům zkoušení a zápočtů informovanost studentů o akcích školy Tato uţivatelská příručka je určena pro studenty, kteří budou pracovat s aplikací Akademie. Je rozdělena do několika tematických celků podle modulů, ze kterých se aplikace skládá

6 Aplikace Akademie je webová aplikace, tudíţ je určena pro běh v prostředí webového prohlíţeče. K jejímu spuštění je nutné mít nainstalovaný některý z běţně dostupných webových prohlíţečů, jakými jsou např. Microsoft Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Firefox, Mozilla nebo Netscape. 2 Základy práce s aplikací Aplikace Akademie je webová aplikace, tudíţ je určena pro běh v prostředí webového prohlíţeče. K jejímu spuštění je tedy nutné mít nainstalovaný některý z běţně dostupných webových prohlíţečů, jakými jsou např. MS Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Firefox, Mozilla nebo Netscape. Vyuţívá JavaScriptu, kaskádních stylů a cookies, proto prosíme, nezakazujte pouţití těchto technologií ve Vašem prohlíţeči. 2.1Přihlášení do aplikace Přihlašovací údaje do aplikace Akademie zakládá studentům administrátor aplikace, nejčastěji tedy studijní oddělení. Je zvykem vytvářet jim stejné účty jako ové schránky studentů, které zaručí jednoznačnost studenta. Pokud je uţivatel úspěšně zaregistrován, můţe se přihlásit do aplikace Akademie. Aplikaci lze spustit zapsáním příslušné URL adresy do Vašeho webového prohlíţeče. Po spuštění se zobrazí přihlašovací stránka aplikace. Zde dochází k ověření uţivatele, který se do aplikace přihlašuje. Uţivatel musí zadat své uţivatelské jméno (zvolené při registraci) a heslo: U uţivatelského jména se nerozlišují velká a malá písmena (uţivatelské jméno "novak" znamená totéţ jako "Novak" nebo "NOVAK"), avšak u hesla přihlašovaného uţivatele je brán zřetel na malá/velká písmena a na

7 aktuálně nastavený typ klávesnice (čeština, angličtina apod.). V případě neplatného přihlášení si tedy nejdříve zkontrolujte, zdali nemáte zapnutý reţim velkých písmen (Caps Lock) a aktuálně nastavený jazyk klávesnice (CS, EN) Problémy s přihlašováním do aplikace Akademie Pokud má uţivatel problémy s přihlášením do aplikace Akademie (nefunguje heslo, zapomenutí přihlašovacích údajů, uzamknutí uţivatelského účtu apod.), doporučujeme, aby se obracel na administrátora aplikace na škole. Sdělí mu uţivatelské jméno a změní dosavadní heslo. Další moţností je nechat si heslo zaslat na ovou adresu, kterou má v aplikaci uţivatel evidovanou Ověření přes Windows Live ID Windows Live ID je kombinace ové adresy a hesla, se kterou se můţeme přihlásit ke sluţbám Windows Live. Kromě toho slouţí Windows Live ID ( ová adresa + heslo) také pro přihlášení do dalších sluţeb a k informačním zdrojům společnosti Microsoft, jakými jsou různé portály určené pro partnery, zákazníky a akce společnosti Microsoft. S Windows Live ID se také můţeme setkat na dalších stránkách, které vyuţívají tento způsob ověřování svých uţivatelů. Pokud si chceme zaregistrovat Windows Live ID, přihlásíme se na tuto stránku a vytvoříme si vlastní účet Windows Live ID. Pokud jiţ máme vytvořen vlastní účet v aplikaci Akademie, můţeme jej propojit se svým účtem Windows Live ID

8 Pro přihlášení přes Windows Live ID stiskneme tlačítko Přihlášení. Poté budeme přesměrováni na přihlašovací stránku Windows Live ID. Vyplníme poloţky Windows Live ID a Heslo, které jsme zadali při zřizování účtu Windows Live ID, a potvrdíme tlačítkem Přihlásit. Po úspěšném přihlášení budeme opět přesměrováni na úvodní přihlašovací stránku Školy OnLine. Zobrazí se hláška informující o úspěšném ověření uţivatele přes Windows Live ID. Pokud tímto způsobem přistupujeme k aplikaci Škola OnLine poprvé, je nezbytné vzájemně provázat účet Windows Live ID s účtem pro přístup do aplikace Akademie, tj. vyplníme vlastní přihlašovací údaje do aplikace Škola OnLine a stiskneme tlačítko Přihlášení. Po přihlášení do aplikace se zobrazí hláška potvrzující úspěšnou asociaci (spojení) účtů. Od této chvíle můţeme přistupovat do aplikace Akademie přes svůj účet Windows Live ID, tj. při opětovném přihlášení do aplikace Akademie přes Windows Live ID budeme po stisku tlačítka Přihlášení přesměrováni na

9 přihlašovací stránku Windows Live ID a po vyplnění přihlašovacích údajů (heslo Windows Live ID!) se dostaneme do aplikace Akademie. Pokud chceme zrušit asociaci (propojení) účtů Windows Live ID a Akademie, můţeme tak učinit v aplikaci Akademie v části Nastavení vlastního hesla tlačítkem Zrušit vazbu na Live ID. 2.2Odhlášení z aplikace Aplikaci Ţákovská lze kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko Odhlášení, které je umístěno v dolním rohu stránky, nebo ikonou (foto dveří), která se zobrazuje v záhlaví formulářů. Po úspěšném odhlášení se opět zobrazí přihlašovací dialog. 2.3Základní ovládací prvky První seznámení s prostředím aplikace Po přihlášení do aplikace Akademie se zobrazí kalendář rozvrhu s naším jménem a příjmením:

10 Dále zjistíme, ţe se aplikace člení do menu Index, Závěrečné zkoušky, OLAT, Nastavení, Informace k výuce, Zprávy, Stravovací systém a Knihovna. Kaţdé menu v sobě sdruţuje soubor specifických formulářů. Systém umoţňuje nastavení klasického menu obsahující jednotlivé volby v levém pruhu obrazovky: anebo moderního menu s rolovacími nabídkami:

11 Mezi těmito menu se můţeme snadno přepínat pomocí nabídky Administrace - Nastavení - Parametry aplikace (parametr Typ menu aplikace): V rozevíracím menu vybereme poţadovanou hodnotu. Výběr nového menu potvrdíme tlačítkem Uloţit Řazení dat Častou operaci, kterou potřebujeme se zobrazenými daty provést, je seřazení výpisu podle nějakého kritéria (sloupce tabulky). Seřazení výpisu podle vybraného sloupce provedeme jednoduchým kliknutím myši na název

12 příslušného sloupce. Chceme-li seřadit výpis podle názvu, klikneme na záhlaví sloupce "Název", jak ukazuje následující obrázek: Po kliknutí na sloupec získáme výpis parametrů seřazený vzestupně podle abecedy, to signalizuje i zobrazená ikonka za názvem sloupce: Chceme-li tento výpis seřadit sestupně, klikneme na název daného sloupečku ještě jednou a dostaneme následující výpis: Tímto způsobem můţeme provádět seřazení kteréhokoli výpisu podle všech zobrazených sloupců. Pokud se chceme dostat na detail záznamu, klikneme na ikonku tuţky vedle konkrétních záznamů., která se na výpisech nachází nalevo Některé výpisy můţeme seřazovat podle vícenásobného řazení, např. podle příjmení a jména zároveň (více studentů má stejné příjmení) Tisk Pokud bychom chtěli některý z formulářů vytisknout, můţeme pouţít ikonku tiskárny, která se nachází v pravém horním rohu pouze u vybraných formulářů. Tím dojde k vygenerování zjednodušeného výpisu určeného pro tisk. Automaticky se téţ vyvolá dialog tisku:

13 2.3.4 Export dat do aplikace Microsoft Excel Vybrané formuláře v aplikaci Ţákovská umoţňují vyexportovat aktuálně zobrazená data do souboru ve formátu XLS pro aplikace Microsoft Excel. Nejprve si nastavíme poloţky, které chceme exportovat do Microsoft Excelu. K tomu slouţí ikonka Nastavení exportu do Excelu, která se nachází v pravém dolním rohu: Pokud na ikonku klikneme, zobrazí se její detail:

14 Zde můţeme zaškrtat poloţky, které chceme, aby obsahoval výsledný soubor ve formátu aplikace Microsoft Excel. Exportovat je moţné buď všechny záznamy (zvolením poloţky "Vše"), nebo pouze ty z aktuálně zobrazené stránky tabulky (pole "Stránka"). Pole "Bez formátování" znamená, ţe se vyexportuje čistý nevycentrovaný text. Volbou "Nechat formátování" docílíme vyexportovaní textu se zachovanými fonty, orámováním apod. Provedené změny potvrdíme stiskem tlačítka Nastavit. Po kliknutí na tuto ikonu dojde k vytvoření patřičného datového výstupu, který se dle lokálního nastavení počítače můţe otevřít přímo v aplikaci Microsoft Excel Změna školního roku Tuto vlastnost aplikace vyuţíváme, kdyţ se chceme podívat na hodnocení, docházku nebo rozvrh v minulých akademických letech. Přepínat mezi jednotlivými akademickými roky se můţeme pomocí menu Nastavení - Změna období, viz následující obrázek:

15 Vybereme poţadovaný školní rok a stiskneme tlačítko Nastavit. Tím se přepneme do vybraného akademického roku. 2.4Kalendář Kalendář je první stránka aplikace, která se uţivateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby na ní bylo vidět co nejvíce informací týkajících se výuky a zároveň aby bylo moţno zároveň se z této stránky dostat na nejčastěji prováděné operace s aplikací (např. hodnocení studentů). Studenti zde mají zobrazen svůj rozvrh na aktuální týden s informacemi o tom, který seminář nebo přednáška jim odpadá nebo bude přesunuta apod. Typická stránka kalendáře vypadá následovně: Kalendář zobrazuje standardně aktuální pracovní týden. Počet hodin v kalendáři je dán nastavením aplikace pro konkrétní školu. V pravé části záhlaví kalendáře vidí přihlášený uţivatel svoji roli v systému, tedy student, své jméno a aktuální akademický rok (jako na všech ostatních formulářích v aplikaci). V kalendáři je zobrazeno velké mnoţství informací, avšak velikost stránky je limitována, proto jsou informace v kalendáři vypisovány ve zjednodušené podobě a detailní informace se zobrazují pomocí tzv. bublinkové informace. Chce-li tedy daný uţivatel vidět podrobnější informace, např. o hodině v kalendáři, pouze najede myší na příslušnou vyučovací hodinu a zobrazí se detail hodiny:

16 Podrobnější informace o předmětu lze také zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši na konkrétní předmět v rozvrhu: Poté se zobrazí následující stránka:

17 Kalendář lze kdykoliv zobrazit kliknutím na ikonku kalendáře umístěnou v hlavičce stránky Změna týdne v kalendáři Kalendář nezobrazuje pouze aktuální rozvrh, ale lze se kdykoliv podívat i na rozvrh v minulosti nebo budoucnosti. K tomuto účelu je na levé straně stránky aplikace (v oblasti, kde se nachází jednotlivá menu) malý kalendář s daty: Touto komponentou lze nastavit zobrazovaný týden v kalendáři s rozvrhem. Jednoduchým kliknutím na den v měsíci se kalendář překreslí podle vybraného data s automatickým výběrem celého týdne

18 Chce-li si uţivatel zobrazit rozvrh v jiném měsíci, pouţije k tomu šipky "<" a ">" zobrazené u měsíce a roku na této komponentě. Klikáním na šipky se uţivateli mění měsíce (v tuto chvíli se kalendář s rozvrhem nepřekresluje). Po výběru měsíce zvolí uţivatel zobrazovaný týden kliknutím na konkrétní den v daném měsíci: Tato komponenta také obsahuje moţnost zobrazit kalendář s rozvrhem na celý měsíc. Zaškrtneme poloţku "měsíc": 3 Hodnocení 3.1Index V menu Index má student moţnost přihlašovat se na vypsané termíny zkoušek a odhlašovat se z nich. Dále můţe sledovat seznam vyučujících, u kterých má zapsány nějaké předměty, a kontakty na ně. Je také informován o předmětech a jejich zápisech. Menu téţ umoţňuje studentovi nahlíţet do jeho osobní karty a sledovat studijní výsledky a průběh studia na škole Zkušební termíny Tento formulář slouţí k přihlašování na zkušební termíny a k odhlašování z nich. Zároveň má student moţnost prohlíţet si zde termíny aktuální, zrušené nebo všechny. Dostaneme se na něj přes odkaz Index - Zkušební termíny:

19 Horní část formuláře obsahuje rolovací seznam Období, dle kterého si můţeme omezovat zkušební termíny se zřetelem k akademickému roku. Dále se formulář skládá ze dvou tabulek, a to z tabulky "Seznam termínů zkoušek, na kterých jsem přihlášen" a "Seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek". Tabulka "Seznam termínů zkoušek, na kterých jsem přihlášen" obsahuje zkušební termíny, na kterých je student aktuálně přihlášený. Počet zobrazených záznamů se bude lišit dle toho, jaký příznak pod tabulkou zaškrtneme. V případě, ţe zaškrtneme příznak "aktuální", zobrazí se všechny zkušební termíny odedneška a výše, tj. do budoucnosti. Pokud vybereme příznak "prošlé", znázorní se všechny termíny vztaţené k minulosti. Jestliţe chceme vidět všechny zrušené zkušební termíny, zvolíme příznak "zrušené". V případě zaškrtnutí příznaku "všechny" se vypíší všechny zkušební termíny bez ohledu na to, zda jsou aktuální, prošlé nebo zrušené. Tabulka "Seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek" zahrnuje soupis aktuálně vypsaných termínů zkoušek. Tlačítko Přihlásit slouţí k přihlašování daného studenta na vypsané termíny. V případě přihlašování studenta na zvolený termín dochází k několikeré kontrole: 1. pokud se student přihlašuje na zkoušku, která je podmíněná úspěšným sloţením zápočtu, kontroluje se, zda student zápočet opravdu splnil. 2. sleduje se kapacita termínu, tzn., pokud je jiţ termín naplněný, student se na něj jiţ přihlásit nemůţe. 3. kontroluje se typ termínu, tj. zda se student přihlašuje na řádný nebo opravný termín; na řádný termín se nesmí přihlásit student, který jiţ jednou řádný termín absolvoval, a naopak pokud ještě student neabsolvoval řádný termín, nebude mu povoleno hlásit se na opravný termín. 4. kontroluje se i stav, zda jiţ má/nemá student vyčerpaný počet opravných termínů; poznámka: počet opravných termínů můţe změnit administrátor aplikace Akademie přes menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace (v Kategorii Index parametr "Počet opravných termínů"). 5. dále se kontroluje, zda se student přihlašuje na daný termín včas (např. pokud učitel vypsal, ţe se na daný termín smějí studenti přihlašovat do do 8 hodin, musí být tento mezní termín pro úspěšné přihlášení dodrţen). Tlačítko Odhlásit slouţí k odhlašování studentů z termínů zkoušek. Zde probíhá kontrola toho, zda se student z termínu odhlašuje včas (např. pokud učitel vypsal, ţe se z daného termínu smějí studenti odhlašovat do do 18 hodin, musí být tento mezní termín pro odhlášení dodrţen). V kaţdém řádku vypsaného termínu je v jeho levé části zobrazena ikona následující detail záznamu:. Pokud na ni klikneme, zobrazí se

20 Zde se nacházejí podrobné informace ohledně daného termínu. Pole "Přihlásit se lze do" obsahuje datum a hodinu, do kterých se lze na daný termín přihlásit. Naopak pole "Odhlásit se lze do" zahrnuje datum, do kterého se můţe student odhlásit ze zkušebního termínu. Zároveň je zde také uveden seznam všech zapsaných studentů. U vyhodnocených termínů se nachází pole Číslo pokusu, Předchozí termíny a dále pole Hodnocení (odpovídající známka, popř. procenta, u zápočtů stav udělen/neudělen). Pro návrat na předchozí formulář stiskněte tlačítko Zavřít Osobní karta studenta Formulář umoţňuje studentům školy nahlíţet na údaje, které jsou o nich v informačním systému evidovány. Zobrazovány jsou vţdy pouze údaje právě přihlášeného studenta. Na formulář se dostaneme pomocí menu Index - Osobní karta studenta:

21 Na této kartě se zobrazí všechny údaje, které zadal administrátor aplikace Akademie na formuláři Školní matrika. Údaje o studentovi jsou rozděleny do 4 záloţek - Osobní údaje, Adresy, Předchozí vzdělávání a Probíhající vzdělávání. Formulář slouţí pouze pro čtení, tj. nelze v něm činit změny poloţek, přepisovat je apod. Tlačítko Změnit heslo umoţní uţivateli změnit si své heslo do aplikace Akademie. V případě chybně uvedených údajů nebo při jejich změně kontaktujeme studijní oddělení Seznam vyučujících Formulář zobrazuje výpis všech vyučujících, u kterých má student zapsány nějaké předměty. Pro lepší komunikaci studentů s vyučujícími jsou v tabulce uvedeny kontakty (katedra, telefon, a kancelář). Na formulář se dostaneme pomocí menu Index - Osobní karta studenta:

22 Po kliknutí na ikonu u příslušného učitele se dostaneme na detail záznamu konkrétního učitele. Na detailu záznamu můţeme vidět seznam všech vyučovaných předmětů daného učitele na škole, tj. nejen předměty, které vyučuje příslušného studenta. Zároveň zde nalezneme další potřebné údaje o učiteli (konzultační hodiny, označení kanceláře atd.) Přehled studenta Tento formulář zpřístupňuje veškeré informace o dosavadním průběhu studia daného studenta (příchod na školu, odchod z ní), dále uzavřená hodnocení během studia v jednotlivých akademických rocích a informace o státních závěrečných zkouškách. Tyto informace slouţí pouze jako náhled, tzn., ţe je student nemůţe měnit. Z této agendy jsou čerpány údaje o zařazení studentů do studijních skupin. Dostaneme se na něj přes menu Index - Přehled studenta: Formulář se skládá ze tří záloţek. Záloţka Studijní výsledky obsahuje předměty, které má v rámci daného akademického roku student zapsány. U nich se nacházejí informace ohledně dat a hodnocení zápočtů a zkoušek

23 Student má moţnost přehledně si zobrazit veškeré informace o získaných zápočtech a absolvovaných zkouškách v průběhu studia. Zároveň si můţe ověřit/kontrolovat počet získaných kreditů. Klikneme-li na záloţku Závěrečné zkoušky, zobrazí se tento detail formuláře: Zde jsou zaznamenány všechny státní závěrečné zkoušky, které student vykonal. U kaţdé z nich je informace ohledně názvu zkoušky, hodnocení a zkoušejícího. Klikneme-li na záloţku Průběh studia, zobrazí se tento detail formuláře: Na této záloţce jsou evidovány veškeré záznamy o průběhu vzdělávání daného studenta. Evidují se zde příchody na školu a odchody z ní, data odkdy dokdy se student nachází v dané studijní skupině, stav studia a způsob ukončení studia Informace o předmětech Formulář zobrazuje seznam všech předmětů, které má student zapsány v daném akademickém roce. Dostaneme se na něj z menu Index - Informace k předmětu:

24 Zobrazí se tabulka s předměty, na které můţeme pouze nahlíţet. U kaţdého předmětu máme vţdy evidovanou jeho Zkratku, Název, jméno Katedry, pod kterou spadá, jeho Garanta a Pořadí zobrazení. Po kliknutí na ikonu informací k předmětu. se zobrazí detail Detail předmětu obsahuje výše uvedené poloţky a navíc informaci o tom, v jakém semestru probíhá, Anotaci a Osnovu předmětu, Povinnou a Doporučenou literaturu, Poţadavky na předmět, Kurz, Test a Další studijní materiály. Informace k předmětu vkládá a upravuje vţdy jeho vyučující, popř. administrátor aplikace Akademie Zápis předmětů Tento formulář je určený pro zápis předmětů studentů pro příslušný semestr. Pomocí menu Index - Zápis předmětů se zobrazí úvodní stránka tohoto formuláře:

25 Z rolovacího seznamu vybereme Akademický rok a Semestr. Nabízejí se pouze budoucí akademické roky a semestry vzhledem k aktuálnímu datu. Např. kdyţ přistoupí student na formulář v říjnu 2008/2009, pak se zobrazí rok 2008/2009, ale nabízet se bude pouze letní semestr, jelikoţ zimní uţ začal. Přijde-li však na formulář v srpnu 2008/2009, nabídne se rok 2009/2010 a oba semestry. Pokud vybereme semestr, ve kterém ještě nelze provádět zápis předmětů, tj. aktuální datum nespadá do tohoto rozmezí, zobrazí se následující hláška: Pokud máme přidělený studijní plán a proces zápisu je povolen, stiskneme tlačítko Zápis předmětů na zvolený semestr a studentovi se zobrazí následující podoba formuláře: Na začátku formuláře se nachází několik informativních polí, např. Akademický rok, Semestr, Studijní plán, Studijní obor, Forma studia, Počty kreditů. Za těmito informacemi jsou zobrazeny jednotlivé předměty (povinné/povinně volitelné/nepovinné) a u nich potřebné informace, tj. Hodinové dotace (kolik hodin týdně

26 se předmět vyučuje, hodiny jsou děleny na přednášky a semináře), Způsob zakončení (zkouška/zápočet), Počet kreditů, Garant předmětu (kdo tento předmět vyučuje), Katedra (pod kterou předmět spadá) a Stav zápisu (zda si jiţ student předmět zapsal, tzn., objeví se "zapsáno" a tlačítko Změnit zápis pro případ odepsání se z předmětu, nebo nezapsal, tzn. "nezapsáno" a tlačítko Zapsat pro případ zapsání si předmětu). Pokud si budeme chtít zapsat předmět, který se vyučuje v jiném ročníku nebo semestru, stiskneme tlačítko Změnit ročník a semestr k zápisu. Z rozbalovacího seznamu vybereme Ročník, ze kterého si chceme vybrat předměty, a Semestr. Poté stiskneme tlačítko Zobrazit předměty a na formuláři si zapíšeme předměty stejným způsobem, jaký je popsán výše u zápisu předmětů. Pokud na původním formuláři klikneme na modrý název předmětu, zobrazí se základní informace o předmětu: Tlačítkem Zpět se opět vrátíme na původní formulář. V případě, ţe si budeme chtít některý předmět zapsat, klikneme na tlačítko Zapsat:

27 Zobrazí se základní informace o předmětu a hodinové dotace předmětu, které musí mít student zapsané, dále Plánovaný rozvrh předmětu. Zde jsou evidovány aktuální akce předmětu (přednášky, cvičení, seminář, skupinová konzultace, individuální konzultace). Student je také informován o tom, kdy se daný předmět bude vyučovat, viz pole Plánovaná výuka předmětu, a můţe si jednoduchým zatrhnutím zaškrtávátka v prvním sloupci tabulky vybrat příslušné přednášky, cvičení, semináře apod. Pokud máme zvoleny všechny rozvrhové akce, potvrdíme náš výběr tlačítkem Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi. Pokud předmět, na který se student zkouší zapsat, nemá nadefinován rozvrh, pak se zobrazí formulář v následující podobě: Studentovi nebude povolen zápis předmětu díky neaktivnosti tlačítka Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi. 3.2Závěrečné zkoušky Tento modul umoţňuje se přihlašovat na okruhy bakalářských a diplomových prací, nahlíţet na informace ohledně přidělené bakalářské či diplomové práce, popř. tyto informace měnit, a na státní závěrečné zkoušky Okruhy bakalářských a diplomových prací Tento formulář slouţí k přihlašování studentů na bakalářské a diplomové práce. Dostaneme se na něj pomocí odkazu Závěrečné zkoušky - Okruhy bakalářských a diplomových prací:

28 Vybereme Katedru, pod kterou si chceme vybrat okruh bakalářské/diplomové práce, a stiskneme tlačítko Zobrazit: Zobrazí se seznam okruhů bakalářských/diplomových prací vztaţených k námi zvolené katedře. U kaţdého okruhu je evidovaný jeho název, typ, dále pro jaké obory je určen, kdo je jeho garantem, jaký maximální počet zájemců se můţe na něj hlásit a kolik zájemců je jiţ přihlášeno. Okruhy můţeme omezovat zaškrtáváním příznaků pod tabulkou. V případě, ţe zvolíme okruhy "vypsané", zobrazí se všechny okruhy, na něţ je moţné se přihlásit. Pokud vybereme příznak "zrušené", zobrazí se okruhy, které byly dříve vypsané, ale poté je jejich garant zrušil, nelze se tedy na ně jiţ přihlásit. Zvolením příznaku "všechny" se zobrazí všechny okruhy bez ohledu na to, zda jsou vypsané či zrušené. Pokud klikneme na ikonu u jednotlivého okruhu, zobrazí se jeho detail: Detail záznamu zahrnuje všechny informace ohledně okruhu, které jsou uvedeny v tabulce. Navíc se však na něm nachází tlačítko Zařadit mezi zájemce. Pokud totiţ studenta okruh na bakalářskou/diplomovou práci zaujal, klikne na něj:

29 V tento okamţik jej aplikace upozorní, ţe byl právě zařazen mezi zájemce o tento okruh. V případě, ţe by student jiţ o něj zájem neměl, klikne na tlačítko Odebrat ze zájemců Bakalářské/diplomové práce Tento formulář slouţí k náhledu na informace ohledně bakalářské/diplomové práce, která byla studentovi přiřazena. Dostaneme se na ni přes menu Závěrečné zkoušky - Bakalářské/diplomové práce:

30

31 Detail formuláře obsahuje tato pole: Název práce (jak je pojmenovaná daná bakalářská/diplomová práce), Název práce anglicky (v angličtině uvedený název práce), Základní struktura práce (jak bude vypadat skladba práce), Literatura a zdroje (všechny prameny, které student pouţil při psaní práce), Datum zadání práce (den, měsíc a rok, kdy zadal garant bakalářskou/diplomovou práci), Téma práce schváleno dne (den, měsíc a rok, kdy bylo téma práce povoleno), Práce odevzdána dne (den, měsíc a rok, kdy student odevzdal bakalářskou/diplomovou práci), Vedoucí práce (jméno a příjmení osoby, která vede studentovi jeho práci), Návrh hodnocení (známka, kterou navrhuje vedoucí práce), Soubor s posudkem (v případě, ţe vedoucí práce připojil soubor s posudkem, objeví se v tomto poli), Oponent (jméno a příjmení osoby, která kriticky hodnotí práci studenta), Návrh hodnocení (známka, kterou navrhuje oponent), Soubor s posudkem (v případě, ţe oponent práce připojil soubor s posudkem, objeví se v tomto poli) a Poznámky (libovolné informace, připomínky apod.). Upozornění: v případě, ţe administrátor aplikace Akademie nastaví parametr aplikace "Umoţnit studentovi editovat název a obsah diplomové/bakalářské práce" na hodnotu "ANO", student bude moci měnit pole Název práce, Název práce anglicky, Obsah práce, Základní struktura práce a Literatura a zdroje Postup při evidenci bakalářských a diplomových prací Student se přihlásil na okruh bakalářské/diplomové práce. Garant okruhu mu sdělí, jaké téma práce si má zvolit. K zadanému tématu dostane rovnou přiděleného vedoucího práce. Vedoucí práce navrhne studentovi strukturu celé práce, kapitoly v ní, dále jakou literaturu a zdroje má pouţít atd. V okamţiku, kdy se student dohodnul s vedoucím práce na struktuře práce, můţe jej předloţit garantovi oboru ke schválení. Garant oboru má na výběr z těchto moţností (pole Stav zadání): Zpracovává se - garant ještě nedostal ţádnou zpětnou vazbu od studenta, tj. jaké téma si vybral apod. Schváleno vedoucím práce - vedoucí práce je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Schváleno garantem oboru bez výhrad - garant oboru je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování - garant oboru zamítnul zadání práce a vrátil ji studentovi k přepracování, dodělání apod. Neschváleno garantem oboru, nutno zpracovat zcela nové zadání - garant oboru odmítnul zadání práce; student musí zpracovat nové zadání práce Pokud je tedy garant oboru spokojený se zadáním práce, můţe student odevzdat práci. Poté mu také bude přiřazen oponent Přihláška ke státní závěrečné zkoušce Tento formulář slouţí k přihlašování se na státní závěrečnou zkoušku nebo na obhajobu bakalářské/diplomové práce. Dostaneme se na něj přes odkaz Závěrečné zkoušky - Přihláška ke státní závěrečné zkoušce: V případě, ţe studijní oddělení nezaškrtlo na Přehledu studenta na záloţce Závěrečné zkoušky příznak "Student má splněny všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky:" nebo nezadalo části závěrečných zkoušek, zobrazí se výše uvedený detail formuláře

32 V opačném případě se zobrazí následující formulář: Objeví se seznam všech aktuálně vypsaných termínů státních závěrečných zkoušek. Kaţdý záznam o termínu obsahuje pole Název termínu (datum od - datum do), Přihlásit se lze do (mezní termín, do kterého se můţe student přihlásit na termín státních závěrečných zkoušek), Odhlásit se lze do (mezní termín, do kterého se můţe student odhlásit z termínu státních závěrečných zkoušek) a tlačítko Přihlásit, na které student klikne, pokud se rozhodne, ţe se bude chtít na daný termín státních závěrečných zkoušek přihlásit: Ukáţeme si několik situací, ke kterým můţe dojít při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce: Situace č. 1: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Druhou část formuláře tvoří Povinné části státní závěrečné zkoušky, na které bude student automaticky přihlášen. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce na ústní zkoušku i obhajobu práce v řádném termínu

33 Úvodní formulář se pak změní takto: U termínu, na který se student právě přihlásil, se objeví tlačítko Změnit údaje v přihlášce nebo odhlásit, které umoţní učinit změny ohledně přihlášení na daný termín, či odhlášení z daného termínu. Situace č. 2: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat pouze ústní zkoušku. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze ústní zkoušku. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zmizela obhajoba diplomové práce, ostatní části zůstaly nezměněné. Ve Volitelných částech státní závěrečné zkoušky je opět zapotřebí zaškrtnout vpravo volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na ústní zkoušku v řádném termínu. Situace č. 3: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat pouze obhajobu práce

34 Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze obhajobu práce. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zůstala pouze obhajoba diplomové práce a ostatní části zmizely (stejně jako Volitelné části státní závěrečné zkoušky). V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na obhajobu práce v řádném termínu. Situace č. 4: student nevyhověl v řádném termínu při ústní zkoušce i obhajobě práce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět ústní zkoušku i obhajobu práce. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Na základě tohoto výběru se zobrazí seznam Povinné části státní závěrečné zkoušky, ve kterém se zobrazí černou barvou ta část zkoušky, u které student v řádném termínu vyhověl, a červeně se zobrazí ty části zkoušky, u kterých student nevyhověl, a ze kterých tedy bude konat opravnou zkoušku. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu

35 přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na ústní zkoušku i obhajobu práce v opravném termínu. Situace č. 5: student nevyhověl v řádném termínu při ústní zkoušce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět ústní zkoušku. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze ústní zkoušku. Na základě tohoto výběru se zobrazí seznam Povinné části státní závěrečné zkoušky, ve kterém se zobrazí černou barvou ta část zkoušky, u které student v řádném termínu vyhověl, a červeně se zobrazí ty části zkoušky, u kterých student nevyhověl, a ze kterých tedy bude konat opravnou zkoušku. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce na ústní zkoušku v opravném termínu. Situace č. 6: student nevyhověl v řádném termínu při obhajobě práce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět obhajobu práce

36 Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze obhajobu práce. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zůstala pouze obhajoba diplomové práce (červenou barvou, jelikoţ student nevyhověl v řádném termínu) a ostatní části zmizely (stejně jako Volitelné části státní závěrečné zkoušky). V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na obhajobu práce v opravném termínu. 4 Výuka 4.1Výukové zdroje Výukové zdroje k předmětu Tento formulář slouţí studentům k zobrazení výukových materiálů. Můţeme se na něj dostat těmito způsoby: z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu nebo přes kontextové menu na hodinách v kalendáři studenta nebo přímo přes ikonu výukového zdroje v kalendáři. Příklady výukových materiálů k předmětu: chemie - naskenovaná tabulka periodické soustavy prvků anglický jazyk - testy k procvičování slovesných časů zeměpis - aktuální informace o podnebí na zeměkouli Volání formuláře z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu: Při příchodu na formulář se zobrazí následující stránka: Z rozbalovacího seznamu vybereme Výukové zdroje pro předmět (při příchodu na formulář je vţdy přednastavena hodnota "všechny zdroje bez ohledu na předmět") a poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

37 Kliknutím na ikonu se zobrazí detail výukového zdroje: Zde si můţe student přečíst bliţší informace o výukovém zdroji, tj. Název, Popis, Předmět, kterého se týká, Ročník, Klíčová slova a Autora. Zároveň zde vidíme Datum vytvoření a Datum poslední změny výukového zdroje od vyučujícího. Spodní část formuláře obsahuje Přílohy výukového zdroje. Osoba, která si detail zobrazila, uvidí pouze ty přílohy studijního zdroje, které byly ke zdroji přiloţeny. V našem případě jsou to tedy Soubory a Odkazy, dále můţe být přiloţen E-kurz nebo Test. Tlačítkem Zpět se dostaneme na původní formulář. Volání formuláře z kontextového menu na rozvrhové hodině: Druhým způsobem volání formuláře Výukové zdroje k předmětu je volání přes kontextové menu rozvrhové hodiny přes poloţku Výukové zdroje k předmětu:

38 V kalendáři klikneme na ikonu "V" u dané rozvrhové akce: Zobrazí se výukové zdroje k danému předmětu. Volání formuláře z ikony výukového zdroje v kalendáři: Třetím způsobem volání formuláře je přes ikonku výukového zdroje v kalendáři:

39 Po kliknutí na ikonku výukového zdroje "V" v kalendáři se zobrazí stejný detail konkrétního výukového zdroje jako v části Volání formuláře z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu v naší nápovědě. 5 Administrace 5.1Nastavení Modul Nastavení slouţí k nastavování parametrů aplikace, ke změně hesla, k výpisu přihlášení do aplikace a k přepnutí se do minulého akademického roku Parametry aplikace Parametry aplikace ovlivňují chod aplikace Akademie a jejich nastavením lze ovlivnit vzhled aplikace. Dostaneme se na něj přes odkaz Nastavení - Parametry aplikace:

40 Zobrazí se seznam všech uţivatelských parametrů. Jsou přístupné všem uţivatelům, kaţdý si je můţe upravit podle vlastních poţadavků a aplikace se pak bude chovat dle nastavení jeho parametrů. Hodnotu parametru změníme kliknutím na tuto ikonu Seznam uživatelských parametrů a jejich stručný popis Obecné - Jazyk aplikace Moţnost zvolit si jazyk (český/německý/anglický), ve kterém se prezentuje celá aplikace. Obecné - Počet zobrazovaných záznamů na stránku Moţnost zvolit si počet záznamů, které se vypíší na jednu stránku. Obecné - Typ menu aplikace Nastavením typu aplikace můţeme změnit vzhled aplikace. V klasickém menu se nahoře nacházejí moduly a nalevo nabídka všech formulářů v rámci modulu, ve kterém se v danou chvíli nacházíme. Tento typ je vhodný pro začátečníky, neboť jsou zde vidět všechny formuláře, které jsou v aplikaci. Moderní menu je vhodné pro pokročilé uţivatele, protoţe zde není vidět celá struktura menu. Nahoře se nachází menu se všemi moduly a v rámci kaţdého z nich si přímo vybíráme formuláře. Správa účtu - Upozornit na blíţící se automatické odhlášení v následujících minutách Pokud čas zbývající do odhlášení klesne pod zadaný počet minut, zobrazí se upozornění na blíţící se odhlášení. Např. pokud zadáme hodnotu 10, znamená to, ţe pokud nám bude zbývat 10 minut do odhlášení z aplikace, budeme na tento fakt upozorněni 10 minut před odhlášením z aplikace. V případě, ţe zvolíme hodnotu 0, nebudeme na odhlášení z aplikace upozorněni. Zasílání zpráv - Zasílat informační zprávy Školy OnLine Parametr upravuje zasílání informačních zpráv o systému Škola OnLine. Zprávy upozorňují uţivatele na pořádání školení, seznamují jej s novou funkčností aplikace, či doporučují nové postupy pro maximální přínos aplikace Změna hesla Formulář slouţí ke změně hesla právě přihlášeného uţivatele. Dostaneme se na něj odkazem Nastavení - Nastavení vlastního hesla: Ke změně stávajícího hesla je nejprve nutné zadat původní heslo a poté napsat dvakrát heslo nové. Nové heslo uloţíme tlačítkem Uloţit

41 Upozornění: studijní oddělení můţe nastavit v parametrech aplikace dobu, po kterou uţivatel nemůţe pouţít původní heslo jako heslo nové. Uţivatel poté musí zadat heslo zcela nové Změna období Tento formulář slouţí ke změně akademického roku. Studentům umoţňuje podívat se do minulých akademických roků na svoje hodnocení, předměty, rozvrhové akce a další jiné informace. Dostaneme se na něj odkazem Nastavení - Změna období: V rolovacím seznamu Školní rok vybereme rok, který chceme zobrazit, a klikneme na tlačítko Nastavit. V tento okamţik se nastaví daný akademický rok. 6 Ostatní 6.1Zprávy Tento modul umoţňuje snadnou a rychlou komunikaci mezi studenty a vyučujícími. Menu Zprávy obsahuje několik formulářů pro psaní nových zpráv a pro čtení odeslaných a přijatých zpráv Odeslat zprávu Přes menu Zprávy - Odeslat zprávu otevřeme formulář, který umoţňuje odeslat novou zprávu. U poloţky s názvem Komu otevřeme rozbalovací seznam, ze kterého vybereme uţivatele, jemuţ chceme zprávu adresovat. Do druhého pole s názvem Předmět uvedeme předmět zprávy (stručně pojmenujeme obsah zprávy). Do pole Zpráva napíšeme text zprávy a pomocí tlačítka Odeslat zprávu odešleme zprávu zvolené osobě. Odeslanou zprávu máme moţnost sledovat ve formuláři Odeslané zprávy, kde se zobrazuje i datum přečtení

42 6.1.2 Přijaté zprávy Pomocí menu Zprávy - Přijaté zprávy zobrazíme seznam všech přijatých zpráv: Tento formulář umoţňuje zobrazit přijaté zprávy, které jsou znázorňovány standardně za určité období, jeţ si nastavíme v horní části formuláře ve filtru Zobrazit od - do. Pod tímto nastavením se nachází seznam přijatých zpráv. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můţeme napsat novou zprávu. Po stisknutí ikony zobrazí její detail: u dané zprávy se

43 Přijatá zpráva obsahuje Předmět, Přijato (datum přijetí), Odesílatele a vlastní Text zprávy. Pokud na ni budeme odepisovat, klikneme na tlačítko Odpovědět Odeslané zprávy Pomocí menu Zprávy - Odeslané zprávy zobrazíme seznam všech odeslaných zpráv: Tento formulář umoţňuje zobrazit odeslané zprávy za určité období, které nastavíme v horní části formuláře ve filtru Zobrazit od - do. Pod tímto nastavením se nachází seznam přijatých písemností a po stisknutí ikony zobrazí detail zprávy. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můţeme napsat novou zprávu. se 6.2Stravovací systém Stravovací systém Na tomto formuláři lze realizovat objednávání a odhlašování obědů. V případě, ţe škola vyuţívá stravovací systém, je moţnost jej propojit s aplikací Akademie pro studenty. Jedním přihlášením se lze tedy přihlásit k aplikaci Ţákovská i do Stravovacího systému

44 Naše aplikace podporuje tyto stravovací systémy: WebKredit (firma Anete) istravné (VIS) 6.3Knihovna Rezervace knih Formulář umoţňuje zobrazit seznam knih, které si můţeme půjčit a rezervovat. Dostaneme se na něj přes odkaz Knihovna - Rezervace knih: V přehledné tabulce je představen Název knihy, její Autor, Signatura, Druh knihovny a pole Volných/Celkem (kolik výtisků knihy je v danou chvíli volných a kolik se jich celkem v knihovně nachází). Vpravo u kaţdého záznamu se nachází tlačítko Rezervace. Po jeho stisku se objeví následující stránka:

45 Na tomto detailu formuláře vyplníme Datum rezervace (odkdy si knihu rezervujeme) a stiskneme tlačítko Uloţit. Tím dojde k uloţení rezervace. Pokud se vrátíme na původní podobu formuláře (viz první obrázek v kapitole Rezervace knih) a klikneme na tlačítko Výpis knihovny, zobrazí se následující obrázek: Zde si můţeme podle kritérií Typ výpisu a Druh knihovny nechat vypsat exempláře. Poloţka Poslední vypůjčitel je neměnná, vţdy je zde vybrán student, který je právě do aplikace přihlášený. Stiskneme tlačítko Zobrazit záznamy:

46 Zde vidíme seznam knih podle námi zadaných kritérií. Stiskem tlačítka Zpět na seznam knih se dostaneme na původní formulář Rezervace knih. 6.4Statistiky a přehledy Přehled přihlášení do aplikace Tento formulář, na který se dostaneme přes odkaz Nastavení - Přehled přihlášení do aplikace, přehledně zobrazuje úspěšná přihlášení do aplikace Akademie. Tabulka udává informace o datu přihlášení/odhlášení a IP adrese počítače, ze které se uţivatel do systému přihlásil. Výsledná tabulka můţe vypadat následovně:

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 1 Burza pracovních míst... 5 1.1 Vloţení nového inzerátu s nabídkou zaměstnání nebo poptávkou po zaměstnání... 5 1.1.1 Vloţení

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace VŠE v Praze Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Systém sjednocené komunikace... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Firma

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více