Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/ Praha 2 Zákaznická podpora Tel.: Obchodní oddělení Všechna práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být reprodukována ţádným prostředkem, ani distribuována jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti ŠKOLA ONLINE a.s. Společnost ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo změny programových produktů popsaných v této publikaci bez předchozího upozornění. V dokumentu pouţité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Revize příručky:

3 1 Úvod Základy práce s aplikací Přihlášení do aplikace Problémy s přihlašováním do aplikace Akademie Ověření přes Windows Live ID Odhlášení z aplikace Základní ovládací prvky První seznámení s prostředím aplikace Řazení dat Tisk Export dat do aplikace Microsoft Excel Změna školního roku Kalendář Změna týdne v kalendáři Hodnocení Index Zkušební termíny Osobní karta studenta Seznam vyučujících Přehled studenta Informace o předmětech Zápis předmětů Závěrečné zkoušky Okruhy bakalářských a diplomových prací Bakalářské/diplomové práce Přihláška ke státní závěrečné zkoušce Výuka Výukové zdroje Výukové zdroje k předmětu Administrace Nastavení Parametry aplikace Změna hesla

4 5.1.3 Změna období Ostatní Zprávy Odeslat zprávu Přijaté zprávy Odeslané zprávy Stravovací systém Stravovací systém Knihovna Rezervace knih Statistiky a přehledy Přehled přihlášení do aplikace

5 1 Úvod Škola OnLine je interaktivní školský informační systém, který umoţňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Akademie je systém, který 24 hodin podává informace o vzdělávání studentů prostřednictvím sítě Internet. Přístup k vlastním datům v Akademii mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uţivatelské jméno a heslo zároveň i studenti. Mohou si tak udrţovat přehled o svém hodnocení z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh včetně jeho změn. Nezbytné pro práci s aplikací Akademie pro studenty je pouţívání aplikace Akademie ze strany školy, kterou daný student navštěvuje, a registrace uţivatele. Co přináší systém studentům? aktuální údaje o práci studenta ve škole, jeho hodnocení aktuální informace o rozvrhu, jeho změnách a odpadlých přednáškách a seminářích snadný a přehledný přístup k vlastním studijním výsledkům nenáročný přístup k termínům a tématům zkoušení a zápočtů informovanost studentů o akcích školy Tato uţivatelská příručka je určena pro studenty, kteří budou pracovat s aplikací Akademie. Je rozdělena do několika tematických celků podle modulů, ze kterých se aplikace skládá

6 Aplikace Akademie je webová aplikace, tudíţ je určena pro běh v prostředí webového prohlíţeče. K jejímu spuštění je nutné mít nainstalovaný některý z běţně dostupných webových prohlíţečů, jakými jsou např. Microsoft Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Firefox, Mozilla nebo Netscape. 2 Základy práce s aplikací Aplikace Akademie je webová aplikace, tudíţ je určena pro běh v prostředí webového prohlíţeče. K jejímu spuštění je tedy nutné mít nainstalovaný některý z běţně dostupných webových prohlíţečů, jakými jsou např. MS Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Firefox, Mozilla nebo Netscape. Vyuţívá JavaScriptu, kaskádních stylů a cookies, proto prosíme, nezakazujte pouţití těchto technologií ve Vašem prohlíţeči. 2.1Přihlášení do aplikace Přihlašovací údaje do aplikace Akademie zakládá studentům administrátor aplikace, nejčastěji tedy studijní oddělení. Je zvykem vytvářet jim stejné účty jako ové schránky studentů, které zaručí jednoznačnost studenta. Pokud je uţivatel úspěšně zaregistrován, můţe se přihlásit do aplikace Akademie. Aplikaci lze spustit zapsáním příslušné URL adresy do Vašeho webového prohlíţeče. Po spuštění se zobrazí přihlašovací stránka aplikace. Zde dochází k ověření uţivatele, který se do aplikace přihlašuje. Uţivatel musí zadat své uţivatelské jméno (zvolené při registraci) a heslo: U uţivatelského jména se nerozlišují velká a malá písmena (uţivatelské jméno "novak" znamená totéţ jako "Novak" nebo "NOVAK"), avšak u hesla přihlašovaného uţivatele je brán zřetel na malá/velká písmena a na

7 aktuálně nastavený typ klávesnice (čeština, angličtina apod.). V případě neplatného přihlášení si tedy nejdříve zkontrolujte, zdali nemáte zapnutý reţim velkých písmen (Caps Lock) a aktuálně nastavený jazyk klávesnice (CS, EN) Problémy s přihlašováním do aplikace Akademie Pokud má uţivatel problémy s přihlášením do aplikace Akademie (nefunguje heslo, zapomenutí přihlašovacích údajů, uzamknutí uţivatelského účtu apod.), doporučujeme, aby se obracel na administrátora aplikace na škole. Sdělí mu uţivatelské jméno a změní dosavadní heslo. Další moţností je nechat si heslo zaslat na ovou adresu, kterou má v aplikaci uţivatel evidovanou Ověření přes Windows Live ID Windows Live ID je kombinace ové adresy a hesla, se kterou se můţeme přihlásit ke sluţbám Windows Live. Kromě toho slouţí Windows Live ID ( ová adresa + heslo) také pro přihlášení do dalších sluţeb a k informačním zdrojům společnosti Microsoft, jakými jsou různé portály určené pro partnery, zákazníky a akce společnosti Microsoft. S Windows Live ID se také můţeme setkat na dalších stránkách, které vyuţívají tento způsob ověřování svých uţivatelů. Pokud si chceme zaregistrovat Windows Live ID, přihlásíme se na tuto stránku a vytvoříme si vlastní účet Windows Live ID. Pokud jiţ máme vytvořen vlastní účet v aplikaci Akademie, můţeme jej propojit se svým účtem Windows Live ID

8 Pro přihlášení přes Windows Live ID stiskneme tlačítko Přihlášení. Poté budeme přesměrováni na přihlašovací stránku Windows Live ID. Vyplníme poloţky Windows Live ID a Heslo, které jsme zadali při zřizování účtu Windows Live ID, a potvrdíme tlačítkem Přihlásit. Po úspěšném přihlášení budeme opět přesměrováni na úvodní přihlašovací stránku Školy OnLine. Zobrazí se hláška informující o úspěšném ověření uţivatele přes Windows Live ID. Pokud tímto způsobem přistupujeme k aplikaci Škola OnLine poprvé, je nezbytné vzájemně provázat účet Windows Live ID s účtem pro přístup do aplikace Akademie, tj. vyplníme vlastní přihlašovací údaje do aplikace Škola OnLine a stiskneme tlačítko Přihlášení. Po přihlášení do aplikace se zobrazí hláška potvrzující úspěšnou asociaci (spojení) účtů. Od této chvíle můţeme přistupovat do aplikace Akademie přes svůj účet Windows Live ID, tj. při opětovném přihlášení do aplikace Akademie přes Windows Live ID budeme po stisku tlačítka Přihlášení přesměrováni na

9 přihlašovací stránku Windows Live ID a po vyplnění přihlašovacích údajů (heslo Windows Live ID!) se dostaneme do aplikace Akademie. Pokud chceme zrušit asociaci (propojení) účtů Windows Live ID a Akademie, můţeme tak učinit v aplikaci Akademie v části Nastavení vlastního hesla tlačítkem Zrušit vazbu na Live ID. 2.2Odhlášení z aplikace Aplikaci Ţákovská lze kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko Odhlášení, které je umístěno v dolním rohu stránky, nebo ikonou (foto dveří), která se zobrazuje v záhlaví formulářů. Po úspěšném odhlášení se opět zobrazí přihlašovací dialog. 2.3Základní ovládací prvky První seznámení s prostředím aplikace Po přihlášení do aplikace Akademie se zobrazí kalendář rozvrhu s naším jménem a příjmením:

10 Dále zjistíme, ţe se aplikace člení do menu Index, Závěrečné zkoušky, OLAT, Nastavení, Informace k výuce, Zprávy, Stravovací systém a Knihovna. Kaţdé menu v sobě sdruţuje soubor specifických formulářů. Systém umoţňuje nastavení klasického menu obsahující jednotlivé volby v levém pruhu obrazovky: anebo moderního menu s rolovacími nabídkami:

11 Mezi těmito menu se můţeme snadno přepínat pomocí nabídky Administrace - Nastavení - Parametry aplikace (parametr Typ menu aplikace): V rozevíracím menu vybereme poţadovanou hodnotu. Výběr nového menu potvrdíme tlačítkem Uloţit Řazení dat Častou operaci, kterou potřebujeme se zobrazenými daty provést, je seřazení výpisu podle nějakého kritéria (sloupce tabulky). Seřazení výpisu podle vybraného sloupce provedeme jednoduchým kliknutím myši na název

12 příslušného sloupce. Chceme-li seřadit výpis podle názvu, klikneme na záhlaví sloupce "Název", jak ukazuje následující obrázek: Po kliknutí na sloupec získáme výpis parametrů seřazený vzestupně podle abecedy, to signalizuje i zobrazená ikonka za názvem sloupce: Chceme-li tento výpis seřadit sestupně, klikneme na název daného sloupečku ještě jednou a dostaneme následující výpis: Tímto způsobem můţeme provádět seřazení kteréhokoli výpisu podle všech zobrazených sloupců. Pokud se chceme dostat na detail záznamu, klikneme na ikonku tuţky vedle konkrétních záznamů., která se na výpisech nachází nalevo Některé výpisy můţeme seřazovat podle vícenásobného řazení, např. podle příjmení a jména zároveň (více studentů má stejné příjmení) Tisk Pokud bychom chtěli některý z formulářů vytisknout, můţeme pouţít ikonku tiskárny, která se nachází v pravém horním rohu pouze u vybraných formulářů. Tím dojde k vygenerování zjednodušeného výpisu určeného pro tisk. Automaticky se téţ vyvolá dialog tisku:

13 2.3.4 Export dat do aplikace Microsoft Excel Vybrané formuláře v aplikaci Ţákovská umoţňují vyexportovat aktuálně zobrazená data do souboru ve formátu XLS pro aplikace Microsoft Excel. Nejprve si nastavíme poloţky, které chceme exportovat do Microsoft Excelu. K tomu slouţí ikonka Nastavení exportu do Excelu, která se nachází v pravém dolním rohu: Pokud na ikonku klikneme, zobrazí se její detail:

14 Zde můţeme zaškrtat poloţky, které chceme, aby obsahoval výsledný soubor ve formátu aplikace Microsoft Excel. Exportovat je moţné buď všechny záznamy (zvolením poloţky "Vše"), nebo pouze ty z aktuálně zobrazené stránky tabulky (pole "Stránka"). Pole "Bez formátování" znamená, ţe se vyexportuje čistý nevycentrovaný text. Volbou "Nechat formátování" docílíme vyexportovaní textu se zachovanými fonty, orámováním apod. Provedené změny potvrdíme stiskem tlačítka Nastavit. Po kliknutí na tuto ikonu dojde k vytvoření patřičného datového výstupu, který se dle lokálního nastavení počítače můţe otevřít přímo v aplikaci Microsoft Excel Změna školního roku Tuto vlastnost aplikace vyuţíváme, kdyţ se chceme podívat na hodnocení, docházku nebo rozvrh v minulých akademických letech. Přepínat mezi jednotlivými akademickými roky se můţeme pomocí menu Nastavení - Změna období, viz následující obrázek:

15 Vybereme poţadovaný školní rok a stiskneme tlačítko Nastavit. Tím se přepneme do vybraného akademického roku. 2.4Kalendář Kalendář je první stránka aplikace, která se uţivateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby na ní bylo vidět co nejvíce informací týkajících se výuky a zároveň aby bylo moţno zároveň se z této stránky dostat na nejčastěji prováděné operace s aplikací (např. hodnocení studentů). Studenti zde mají zobrazen svůj rozvrh na aktuální týden s informacemi o tom, který seminář nebo přednáška jim odpadá nebo bude přesunuta apod. Typická stránka kalendáře vypadá následovně: Kalendář zobrazuje standardně aktuální pracovní týden. Počet hodin v kalendáři je dán nastavením aplikace pro konkrétní školu. V pravé části záhlaví kalendáře vidí přihlášený uţivatel svoji roli v systému, tedy student, své jméno a aktuální akademický rok (jako na všech ostatních formulářích v aplikaci). V kalendáři je zobrazeno velké mnoţství informací, avšak velikost stránky je limitována, proto jsou informace v kalendáři vypisovány ve zjednodušené podobě a detailní informace se zobrazují pomocí tzv. bublinkové informace. Chce-li tedy daný uţivatel vidět podrobnější informace, např. o hodině v kalendáři, pouze najede myší na příslušnou vyučovací hodinu a zobrazí se detail hodiny:

16 Podrobnější informace o předmětu lze také zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši na konkrétní předmět v rozvrhu: Poté se zobrazí následující stránka:

17 Kalendář lze kdykoliv zobrazit kliknutím na ikonku kalendáře umístěnou v hlavičce stránky Změna týdne v kalendáři Kalendář nezobrazuje pouze aktuální rozvrh, ale lze se kdykoliv podívat i na rozvrh v minulosti nebo budoucnosti. K tomuto účelu je na levé straně stránky aplikace (v oblasti, kde se nachází jednotlivá menu) malý kalendář s daty: Touto komponentou lze nastavit zobrazovaný týden v kalendáři s rozvrhem. Jednoduchým kliknutím na den v měsíci se kalendář překreslí podle vybraného data s automatickým výběrem celého týdne

18 Chce-li si uţivatel zobrazit rozvrh v jiném měsíci, pouţije k tomu šipky "<" a ">" zobrazené u měsíce a roku na této komponentě. Klikáním na šipky se uţivateli mění měsíce (v tuto chvíli se kalendář s rozvrhem nepřekresluje). Po výběru měsíce zvolí uţivatel zobrazovaný týden kliknutím na konkrétní den v daném měsíci: Tato komponenta také obsahuje moţnost zobrazit kalendář s rozvrhem na celý měsíc. Zaškrtneme poloţku "měsíc": 3 Hodnocení 3.1Index V menu Index má student moţnost přihlašovat se na vypsané termíny zkoušek a odhlašovat se z nich. Dále můţe sledovat seznam vyučujících, u kterých má zapsány nějaké předměty, a kontakty na ně. Je také informován o předmětech a jejich zápisech. Menu téţ umoţňuje studentovi nahlíţet do jeho osobní karty a sledovat studijní výsledky a průběh studia na škole Zkušební termíny Tento formulář slouţí k přihlašování na zkušební termíny a k odhlašování z nich. Zároveň má student moţnost prohlíţet si zde termíny aktuální, zrušené nebo všechny. Dostaneme se na něj přes odkaz Index - Zkušební termíny:

19 Horní část formuláře obsahuje rolovací seznam Období, dle kterého si můţeme omezovat zkušební termíny se zřetelem k akademickému roku. Dále se formulář skládá ze dvou tabulek, a to z tabulky "Seznam termínů zkoušek, na kterých jsem přihlášen" a "Seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek". Tabulka "Seznam termínů zkoušek, na kterých jsem přihlášen" obsahuje zkušební termíny, na kterých je student aktuálně přihlášený. Počet zobrazených záznamů se bude lišit dle toho, jaký příznak pod tabulkou zaškrtneme. V případě, ţe zaškrtneme příznak "aktuální", zobrazí se všechny zkušební termíny odedneška a výše, tj. do budoucnosti. Pokud vybereme příznak "prošlé", znázorní se všechny termíny vztaţené k minulosti. Jestliţe chceme vidět všechny zrušené zkušební termíny, zvolíme příznak "zrušené". V případě zaškrtnutí příznaku "všechny" se vypíší všechny zkušební termíny bez ohledu na to, zda jsou aktuální, prošlé nebo zrušené. Tabulka "Seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek" zahrnuje soupis aktuálně vypsaných termínů zkoušek. Tlačítko Přihlásit slouţí k přihlašování daného studenta na vypsané termíny. V případě přihlašování studenta na zvolený termín dochází k několikeré kontrole: 1. pokud se student přihlašuje na zkoušku, která je podmíněná úspěšným sloţením zápočtu, kontroluje se, zda student zápočet opravdu splnil. 2. sleduje se kapacita termínu, tzn., pokud je jiţ termín naplněný, student se na něj jiţ přihlásit nemůţe. 3. kontroluje se typ termínu, tj. zda se student přihlašuje na řádný nebo opravný termín; na řádný termín se nesmí přihlásit student, který jiţ jednou řádný termín absolvoval, a naopak pokud ještě student neabsolvoval řádný termín, nebude mu povoleno hlásit se na opravný termín. 4. kontroluje se i stav, zda jiţ má/nemá student vyčerpaný počet opravných termínů; poznámka: počet opravných termínů můţe změnit administrátor aplikace Akademie přes menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace (v Kategorii Index parametr "Počet opravných termínů"). 5. dále se kontroluje, zda se student přihlašuje na daný termín včas (např. pokud učitel vypsal, ţe se na daný termín smějí studenti přihlašovat do do 8 hodin, musí být tento mezní termín pro úspěšné přihlášení dodrţen). Tlačítko Odhlásit slouţí k odhlašování studentů z termínů zkoušek. Zde probíhá kontrola toho, zda se student z termínu odhlašuje včas (např. pokud učitel vypsal, ţe se z daného termínu smějí studenti odhlašovat do do 18 hodin, musí být tento mezní termín pro odhlášení dodrţen). V kaţdém řádku vypsaného termínu je v jeho levé části zobrazena ikona následující detail záznamu:. Pokud na ni klikneme, zobrazí se

20 Zde se nacházejí podrobné informace ohledně daného termínu. Pole "Přihlásit se lze do" obsahuje datum a hodinu, do kterých se lze na daný termín přihlásit. Naopak pole "Odhlásit se lze do" zahrnuje datum, do kterého se můţe student odhlásit ze zkušebního termínu. Zároveň je zde také uveden seznam všech zapsaných studentů. U vyhodnocených termínů se nachází pole Číslo pokusu, Předchozí termíny a dále pole Hodnocení (odpovídající známka, popř. procenta, u zápočtů stav udělen/neudělen). Pro návrat na předchozí formulář stiskněte tlačítko Zavřít Osobní karta studenta Formulář umoţňuje studentům školy nahlíţet na údaje, které jsou o nich v informačním systému evidovány. Zobrazovány jsou vţdy pouze údaje právě přihlášeného studenta. Na formulář se dostaneme pomocí menu Index - Osobní karta studenta:

21 Na této kartě se zobrazí všechny údaje, které zadal administrátor aplikace Akademie na formuláři Školní matrika. Údaje o studentovi jsou rozděleny do 4 záloţek - Osobní údaje, Adresy, Předchozí vzdělávání a Probíhající vzdělávání. Formulář slouţí pouze pro čtení, tj. nelze v něm činit změny poloţek, přepisovat je apod. Tlačítko Změnit heslo umoţní uţivateli změnit si své heslo do aplikace Akademie. V případě chybně uvedených údajů nebo při jejich změně kontaktujeme studijní oddělení Seznam vyučujících Formulář zobrazuje výpis všech vyučujících, u kterých má student zapsány nějaké předměty. Pro lepší komunikaci studentů s vyučujícími jsou v tabulce uvedeny kontakty (katedra, telefon, a kancelář). Na formulář se dostaneme pomocí menu Index - Osobní karta studenta:

22 Po kliknutí na ikonu u příslušného učitele se dostaneme na detail záznamu konkrétního učitele. Na detailu záznamu můţeme vidět seznam všech vyučovaných předmětů daného učitele na škole, tj. nejen předměty, které vyučuje příslušného studenta. Zároveň zde nalezneme další potřebné údaje o učiteli (konzultační hodiny, označení kanceláře atd.) Přehled studenta Tento formulář zpřístupňuje veškeré informace o dosavadním průběhu studia daného studenta (příchod na školu, odchod z ní), dále uzavřená hodnocení během studia v jednotlivých akademických rocích a informace o státních závěrečných zkouškách. Tyto informace slouţí pouze jako náhled, tzn., ţe je student nemůţe měnit. Z této agendy jsou čerpány údaje o zařazení studentů do studijních skupin. Dostaneme se na něj přes menu Index - Přehled studenta: Formulář se skládá ze tří záloţek. Záloţka Studijní výsledky obsahuje předměty, které má v rámci daného akademického roku student zapsány. U nich se nacházejí informace ohledně dat a hodnocení zápočtů a zkoušek

23 Student má moţnost přehledně si zobrazit veškeré informace o získaných zápočtech a absolvovaných zkouškách v průběhu studia. Zároveň si můţe ověřit/kontrolovat počet získaných kreditů. Klikneme-li na záloţku Závěrečné zkoušky, zobrazí se tento detail formuláře: Zde jsou zaznamenány všechny státní závěrečné zkoušky, které student vykonal. U kaţdé z nich je informace ohledně názvu zkoušky, hodnocení a zkoušejícího. Klikneme-li na záloţku Průběh studia, zobrazí se tento detail formuláře: Na této záloţce jsou evidovány veškeré záznamy o průběhu vzdělávání daného studenta. Evidují se zde příchody na školu a odchody z ní, data odkdy dokdy se student nachází v dané studijní skupině, stav studia a způsob ukončení studia Informace o předmětech Formulář zobrazuje seznam všech předmětů, které má student zapsány v daném akademickém roce. Dostaneme se na něj z menu Index - Informace k předmětu:

24 Zobrazí se tabulka s předměty, na které můţeme pouze nahlíţet. U kaţdého předmětu máme vţdy evidovanou jeho Zkratku, Název, jméno Katedry, pod kterou spadá, jeho Garanta a Pořadí zobrazení. Po kliknutí na ikonu informací k předmětu. se zobrazí detail Detail předmětu obsahuje výše uvedené poloţky a navíc informaci o tom, v jakém semestru probíhá, Anotaci a Osnovu předmětu, Povinnou a Doporučenou literaturu, Poţadavky na předmět, Kurz, Test a Další studijní materiály. Informace k předmětu vkládá a upravuje vţdy jeho vyučující, popř. administrátor aplikace Akademie Zápis předmětů Tento formulář je určený pro zápis předmětů studentů pro příslušný semestr. Pomocí menu Index - Zápis předmětů se zobrazí úvodní stránka tohoto formuláře:

25 Z rolovacího seznamu vybereme Akademický rok a Semestr. Nabízejí se pouze budoucí akademické roky a semestry vzhledem k aktuálnímu datu. Např. kdyţ přistoupí student na formulář v říjnu 2008/2009, pak se zobrazí rok 2008/2009, ale nabízet se bude pouze letní semestr, jelikoţ zimní uţ začal. Přijde-li však na formulář v srpnu 2008/2009, nabídne se rok 2009/2010 a oba semestry. Pokud vybereme semestr, ve kterém ještě nelze provádět zápis předmětů, tj. aktuální datum nespadá do tohoto rozmezí, zobrazí se následující hláška: Pokud máme přidělený studijní plán a proces zápisu je povolen, stiskneme tlačítko Zápis předmětů na zvolený semestr a studentovi se zobrazí následující podoba formuláře: Na začátku formuláře se nachází několik informativních polí, např. Akademický rok, Semestr, Studijní plán, Studijní obor, Forma studia, Počty kreditů. Za těmito informacemi jsou zobrazeny jednotlivé předměty (povinné/povinně volitelné/nepovinné) a u nich potřebné informace, tj. Hodinové dotace (kolik hodin týdně

26 se předmět vyučuje, hodiny jsou děleny na přednášky a semináře), Způsob zakončení (zkouška/zápočet), Počet kreditů, Garant předmětu (kdo tento předmět vyučuje), Katedra (pod kterou předmět spadá) a Stav zápisu (zda si jiţ student předmět zapsal, tzn., objeví se "zapsáno" a tlačítko Změnit zápis pro případ odepsání se z předmětu, nebo nezapsal, tzn. "nezapsáno" a tlačítko Zapsat pro případ zapsání si předmětu). Pokud si budeme chtít zapsat předmět, který se vyučuje v jiném ročníku nebo semestru, stiskneme tlačítko Změnit ročník a semestr k zápisu. Z rozbalovacího seznamu vybereme Ročník, ze kterého si chceme vybrat předměty, a Semestr. Poté stiskneme tlačítko Zobrazit předměty a na formuláři si zapíšeme předměty stejným způsobem, jaký je popsán výše u zápisu předmětů. Pokud na původním formuláři klikneme na modrý název předmětu, zobrazí se základní informace o předmětu: Tlačítkem Zpět se opět vrátíme na původní formulář. V případě, ţe si budeme chtít některý předmět zapsat, klikneme na tlačítko Zapsat:

27 Zobrazí se základní informace o předmětu a hodinové dotace předmětu, které musí mít student zapsané, dále Plánovaný rozvrh předmětu. Zde jsou evidovány aktuální akce předmětu (přednášky, cvičení, seminář, skupinová konzultace, individuální konzultace). Student je také informován o tom, kdy se daný předmět bude vyučovat, viz pole Plánovaná výuka předmětu, a můţe si jednoduchým zatrhnutím zaškrtávátka v prvním sloupci tabulky vybrat příslušné přednášky, cvičení, semináře apod. Pokud máme zvoleny všechny rozvrhové akce, potvrdíme náš výběr tlačítkem Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi. Pokud předmět, na který se student zkouší zapsat, nemá nadefinován rozvrh, pak se zobrazí formulář v následující podobě: Studentovi nebude povolen zápis předmětu díky neaktivnosti tlačítka Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi. 3.2Závěrečné zkoušky Tento modul umoţňuje se přihlašovat na okruhy bakalářských a diplomových prací, nahlíţet na informace ohledně přidělené bakalářské či diplomové práce, popř. tyto informace měnit, a na státní závěrečné zkoušky Okruhy bakalářských a diplomových prací Tento formulář slouţí k přihlašování studentů na bakalářské a diplomové práce. Dostaneme se na něj pomocí odkazu Závěrečné zkoušky - Okruhy bakalářských a diplomových prací:

28 Vybereme Katedru, pod kterou si chceme vybrat okruh bakalářské/diplomové práce, a stiskneme tlačítko Zobrazit: Zobrazí se seznam okruhů bakalářských/diplomových prací vztaţených k námi zvolené katedře. U kaţdého okruhu je evidovaný jeho název, typ, dále pro jaké obory je určen, kdo je jeho garantem, jaký maximální počet zájemců se můţe na něj hlásit a kolik zájemců je jiţ přihlášeno. Okruhy můţeme omezovat zaškrtáváním příznaků pod tabulkou. V případě, ţe zvolíme okruhy "vypsané", zobrazí se všechny okruhy, na něţ je moţné se přihlásit. Pokud vybereme příznak "zrušené", zobrazí se okruhy, které byly dříve vypsané, ale poté je jejich garant zrušil, nelze se tedy na ně jiţ přihlásit. Zvolením příznaku "všechny" se zobrazí všechny okruhy bez ohledu na to, zda jsou vypsané či zrušené. Pokud klikneme na ikonu u jednotlivého okruhu, zobrazí se jeho detail: Detail záznamu zahrnuje všechny informace ohledně okruhu, které jsou uvedeny v tabulce. Navíc se však na něm nachází tlačítko Zařadit mezi zájemce. Pokud totiţ studenta okruh na bakalářskou/diplomovou práci zaujal, klikne na něj:

29 V tento okamţik jej aplikace upozorní, ţe byl právě zařazen mezi zájemce o tento okruh. V případě, ţe by student jiţ o něj zájem neměl, klikne na tlačítko Odebrat ze zájemců Bakalářské/diplomové práce Tento formulář slouţí k náhledu na informace ohledně bakalářské/diplomové práce, která byla studentovi přiřazena. Dostaneme se na ni přes menu Závěrečné zkoušky - Bakalářské/diplomové práce:

30

31 Detail formuláře obsahuje tato pole: Název práce (jak je pojmenovaná daná bakalářská/diplomová práce), Název práce anglicky (v angličtině uvedený název práce), Základní struktura práce (jak bude vypadat skladba práce), Literatura a zdroje (všechny prameny, které student pouţil při psaní práce), Datum zadání práce (den, měsíc a rok, kdy zadal garant bakalářskou/diplomovou práci), Téma práce schváleno dne (den, měsíc a rok, kdy bylo téma práce povoleno), Práce odevzdána dne (den, měsíc a rok, kdy student odevzdal bakalářskou/diplomovou práci), Vedoucí práce (jméno a příjmení osoby, která vede studentovi jeho práci), Návrh hodnocení (známka, kterou navrhuje vedoucí práce), Soubor s posudkem (v případě, ţe vedoucí práce připojil soubor s posudkem, objeví se v tomto poli), Oponent (jméno a příjmení osoby, která kriticky hodnotí práci studenta), Návrh hodnocení (známka, kterou navrhuje oponent), Soubor s posudkem (v případě, ţe oponent práce připojil soubor s posudkem, objeví se v tomto poli) a Poznámky (libovolné informace, připomínky apod.). Upozornění: v případě, ţe administrátor aplikace Akademie nastaví parametr aplikace "Umoţnit studentovi editovat název a obsah diplomové/bakalářské práce" na hodnotu "ANO", student bude moci měnit pole Název práce, Název práce anglicky, Obsah práce, Základní struktura práce a Literatura a zdroje Postup při evidenci bakalářských a diplomových prací Student se přihlásil na okruh bakalářské/diplomové práce. Garant okruhu mu sdělí, jaké téma práce si má zvolit. K zadanému tématu dostane rovnou přiděleného vedoucího práce. Vedoucí práce navrhne studentovi strukturu celé práce, kapitoly v ní, dále jakou literaturu a zdroje má pouţít atd. V okamţiku, kdy se student dohodnul s vedoucím práce na struktuře práce, můţe jej předloţit garantovi oboru ke schválení. Garant oboru má na výběr z těchto moţností (pole Stav zadání): Zpracovává se - garant ještě nedostal ţádnou zpětnou vazbu od studenta, tj. jaké téma si vybral apod. Schváleno vedoucím práce - vedoucí práce je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Schváleno garantem oboru bez výhrad - garant oboru je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování - garant oboru zamítnul zadání práce a vrátil ji studentovi k přepracování, dodělání apod. Neschváleno garantem oboru, nutno zpracovat zcela nové zadání - garant oboru odmítnul zadání práce; student musí zpracovat nové zadání práce Pokud je tedy garant oboru spokojený se zadáním práce, můţe student odevzdat práci. Poté mu také bude přiřazen oponent Přihláška ke státní závěrečné zkoušce Tento formulář slouţí k přihlašování se na státní závěrečnou zkoušku nebo na obhajobu bakalářské/diplomové práce. Dostaneme se na něj přes odkaz Závěrečné zkoušky - Přihláška ke státní závěrečné zkoušce: V případě, ţe studijní oddělení nezaškrtlo na Přehledu studenta na záloţce Závěrečné zkoušky příznak "Student má splněny všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky:" nebo nezadalo části závěrečných zkoušek, zobrazí se výše uvedený detail formuláře

32 V opačném případě se zobrazí následující formulář: Objeví se seznam všech aktuálně vypsaných termínů státních závěrečných zkoušek. Kaţdý záznam o termínu obsahuje pole Název termínu (datum od - datum do), Přihlásit se lze do (mezní termín, do kterého se můţe student přihlásit na termín státních závěrečných zkoušek), Odhlásit se lze do (mezní termín, do kterého se můţe student odhlásit z termínu státních závěrečných zkoušek) a tlačítko Přihlásit, na které student klikne, pokud se rozhodne, ţe se bude chtít na daný termín státních závěrečných zkoušek přihlásit: Ukáţeme si několik situací, ke kterým můţe dojít při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce: Situace č. 1: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Druhou část formuláře tvoří Povinné části státní závěrečné zkoušky, na které bude student automaticky přihlášen. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce na ústní zkoušku i obhajobu práce v řádném termínu

33 Úvodní formulář se pak změní takto: U termínu, na který se student právě přihlásil, se objeví tlačítko Změnit údaje v přihlášce nebo odhlásit, které umoţní učinit změny ohledně přihlášení na daný termín, či odhlášení z daného termínu. Situace č. 2: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat pouze ústní zkoušku. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze ústní zkoušku. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zmizela obhajoba diplomové práce, ostatní části zůstaly nezměněné. Ve Volitelných částech státní závěrečné zkoušky je opět zapotřebí zaškrtnout vpravo volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na ústní zkoušku v řádném termínu. Situace č. 3: student se bude hlásit na řádný termín a v tomto termínu bude konat pouze obhajobu práce

34 Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu řádný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze obhajobu práce. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zůstala pouze obhajoba diplomové práce a ostatní části zmizely (stejně jako Volitelné části státní závěrečné zkoušky). V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na obhajobu práce v řádném termínu. Situace č. 4: student nevyhověl v řádném termínu při ústní zkoušce i obhajobě práce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět ústní zkoušku i obhajobu práce. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat ústní zkoušku i obhajobu práce. Na základě tohoto výběru se zobrazí seznam Povinné části státní závěrečné zkoušky, ve kterém se zobrazí černou barvou ta část zkoušky, u které student v řádném termínu vyhověl, a červeně se zobrazí ty části zkoušky, u kterých student nevyhověl, a ze kterých tedy bude konat opravnou zkoušku. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu

35 přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na ústní zkoušku i obhajobu práce v opravném termínu. Situace č. 5: student nevyhověl v řádném termínu při ústní zkoušce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět ústní zkoušku. Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze ústní zkoušku. Na základě tohoto výběru se zobrazí seznam Povinné části státní závěrečné zkoušky, ve kterém se zobrazí černou barvou ta část zkoušky, u které student v řádném termínu vyhověl, a červeně se zobrazí ty části zkoušky, u kterých student nevyhověl, a ze kterých tedy bude konat opravnou zkoušku. Pokud obsahuje daný termín státní závěrečné zkoušky také volitelné předměty, zobrazí se na konci formuláře tabulka Volitelné části státní závěrečné zkoušky. Zde je zapotřebí vpravo zaškrtnout volitelnou část státní závěrečné zkoušky, kterou chce student vykonat. V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce na ústní zkoušku v opravném termínu. Situace č. 6: student nevyhověl v řádném termínu při obhajobě práce, proto se bude hlásit na opravný termín a v tomto termínu bude konat opět obhajobu práce

36 Zobrazí se detail formuláře, na kterém student vybere v rolovacím seznamu opravný termín. Poté musí zvolit, ţe bude konat pouze obhajobu práce. Oproti předchozí situaci se obrázek změnil tak, ţe v části Povinné části státní závěrečné zkoušky zůstala pouze obhajoba diplomové práce (červenou barvou, jelikoţ student nevyhověl v řádném termínu) a ostatní části zmizely (stejně jako Volitelné části státní závěrečné zkoušky). V případě, ţe se student rozhodne opravdu přihlásit na tento termín, stiskne tlačítko Uloţit přihlášku na tento termín. Tímto krokem je tedy student přihlášen ke státní závěrečné zkoušce pouze na obhajobu práce v opravném termínu. 4 Výuka 4.1Výukové zdroje Výukové zdroje k předmětu Tento formulář slouţí studentům k zobrazení výukových materiálů. Můţeme se na něj dostat těmito způsoby: z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu nebo přes kontextové menu na hodinách v kalendáři studenta nebo přímo přes ikonu výukového zdroje v kalendáři. Příklady výukových materiálů k předmětu: chemie - naskenovaná tabulka periodické soustavy prvků anglický jazyk - testy k procvičování slovesných časů zeměpis - aktuální informace o podnebí na zeměkouli Volání formuláře z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu: Při příchodu na formulář se zobrazí následující stránka: Z rozbalovacího seznamu vybereme Výukové zdroje pro předmět (při příchodu na formulář je vţdy přednastavena hodnota "všechny zdroje bez ohledu na předmět") a poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

37 Kliknutím na ikonu se zobrazí detail výukového zdroje: Zde si můţe student přečíst bliţší informace o výukovém zdroji, tj. Název, Popis, Předmět, kterého se týká, Ročník, Klíčová slova a Autora. Zároveň zde vidíme Datum vytvoření a Datum poslední změny výukového zdroje od vyučujícího. Spodní část formuláře obsahuje Přílohy výukového zdroje. Osoba, která si detail zobrazila, uvidí pouze ty přílohy studijního zdroje, které byly ke zdroji přiloţeny. V našem případě jsou to tedy Soubory a Odkazy, dále můţe být přiloţen E-kurz nebo Test. Tlačítkem Zpět se dostaneme na původní formulář. Volání formuláře z kontextového menu na rozvrhové hodině: Druhým způsobem volání formuláře Výukové zdroje k předmětu je volání přes kontextové menu rozvrhové hodiny přes poloţku Výukové zdroje k předmětu:

38 V kalendáři klikneme na ikonu "V" u dané rozvrhové akce: Zobrazí se výukové zdroje k danému předmětu. Volání formuláře z ikony výukového zdroje v kalendáři: Třetím způsobem volání formuláře je přes ikonku výukového zdroje v kalendáři:

39 Po kliknutí na ikonku výukového zdroje "V" v kalendáři se zobrazí stejný detail konkrétního výukového zdroje jako v části Volání formuláře z menu odkazem Výukové zdroje k předmětu v naší nápovědě. 5 Administrace 5.1Nastavení Modul Nastavení slouţí k nastavování parametrů aplikace, ke změně hesla, k výpisu přihlášení do aplikace a k přepnutí se do minulého akademického roku Parametry aplikace Parametry aplikace ovlivňují chod aplikace Akademie a jejich nastavením lze ovlivnit vzhled aplikace. Dostaneme se na něj přes odkaz Nastavení - Parametry aplikace:

40 Zobrazí se seznam všech uţivatelských parametrů. Jsou přístupné všem uţivatelům, kaţdý si je můţe upravit podle vlastních poţadavků a aplikace se pak bude chovat dle nastavení jeho parametrů. Hodnotu parametru změníme kliknutím na tuto ikonu Seznam uživatelských parametrů a jejich stručný popis Obecné - Jazyk aplikace Moţnost zvolit si jazyk (český/německý/anglický), ve kterém se prezentuje celá aplikace. Obecné - Počet zobrazovaných záznamů na stránku Moţnost zvolit si počet záznamů, které se vypíší na jednu stránku. Obecné - Typ menu aplikace Nastavením typu aplikace můţeme změnit vzhled aplikace. V klasickém menu se nahoře nacházejí moduly a nalevo nabídka všech formulářů v rámci modulu, ve kterém se v danou chvíli nacházíme. Tento typ je vhodný pro začátečníky, neboť jsou zde vidět všechny formuláře, které jsou v aplikaci. Moderní menu je vhodné pro pokročilé uţivatele, protoţe zde není vidět celá struktura menu. Nahoře se nachází menu se všemi moduly a v rámci kaţdého z nich si přímo vybíráme formuláře. Správa účtu - Upozornit na blíţící se automatické odhlášení v následujících minutách Pokud čas zbývající do odhlášení klesne pod zadaný počet minut, zobrazí se upozornění na blíţící se odhlášení. Např. pokud zadáme hodnotu 10, znamená to, ţe pokud nám bude zbývat 10 minut do odhlášení z aplikace, budeme na tento fakt upozorněni 10 minut před odhlášením z aplikace. V případě, ţe zvolíme hodnotu 0, nebudeme na odhlášení z aplikace upozorněni. Zasílání zpráv - Zasílat informační zprávy Školy OnLine Parametr upravuje zasílání informačních zpráv o systému Škola OnLine. Zprávy upozorňují uţivatele na pořádání školení, seznamují jej s novou funkčností aplikace, či doporučují nové postupy pro maximální přínos aplikace Změna hesla Formulář slouţí ke změně hesla právě přihlášeného uţivatele. Dostaneme se na něj odkazem Nastavení - Nastavení vlastního hesla: Ke změně stávajícího hesla je nejprve nutné zadat původní heslo a poté napsat dvakrát heslo nové. Nové heslo uloţíme tlačítkem Uloţit

41 Upozornění: studijní oddělení můţe nastavit v parametrech aplikace dobu, po kterou uţivatel nemůţe pouţít původní heslo jako heslo nové. Uţivatel poté musí zadat heslo zcela nové Změna období Tento formulář slouţí ke změně akademického roku. Studentům umoţňuje podívat se do minulých akademických roků na svoje hodnocení, předměty, rozvrhové akce a další jiné informace. Dostaneme se na něj odkazem Nastavení - Změna období: V rolovacím seznamu Školní rok vybereme rok, který chceme zobrazit, a klikneme na tlačítko Nastavit. V tento okamţik se nastaví daný akademický rok. 6 Ostatní 6.1Zprávy Tento modul umoţňuje snadnou a rychlou komunikaci mezi studenty a vyučujícími. Menu Zprávy obsahuje několik formulářů pro psaní nových zpráv a pro čtení odeslaných a přijatých zpráv Odeslat zprávu Přes menu Zprávy - Odeslat zprávu otevřeme formulář, který umoţňuje odeslat novou zprávu. U poloţky s názvem Komu otevřeme rozbalovací seznam, ze kterého vybereme uţivatele, jemuţ chceme zprávu adresovat. Do druhého pole s názvem Předmět uvedeme předmět zprávy (stručně pojmenujeme obsah zprávy). Do pole Zpráva napíšeme text zprávy a pomocí tlačítka Odeslat zprávu odešleme zprávu zvolené osobě. Odeslanou zprávu máme moţnost sledovat ve formuláři Odeslané zprávy, kde se zobrazuje i datum přečtení

42 6.1.2 Přijaté zprávy Pomocí menu Zprávy - Přijaté zprávy zobrazíme seznam všech přijatých zpráv: Tento formulář umoţňuje zobrazit přijaté zprávy, které jsou znázorňovány standardně za určité období, jeţ si nastavíme v horní části formuláře ve filtru Zobrazit od - do. Pod tímto nastavením se nachází seznam přijatých zpráv. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můţeme napsat novou zprávu. Po stisknutí ikony zobrazí její detail: u dané zprávy se

43 Přijatá zpráva obsahuje Předmět, Přijato (datum přijetí), Odesílatele a vlastní Text zprávy. Pokud na ni budeme odepisovat, klikneme na tlačítko Odpovědět Odeslané zprávy Pomocí menu Zprávy - Odeslané zprávy zobrazíme seznam všech odeslaných zpráv: Tento formulář umoţňuje zobrazit odeslané zprávy za určité období, které nastavíme v horní části formuláře ve filtru Zobrazit od - do. Pod tímto nastavením se nachází seznam přijatých písemností a po stisknutí ikony zobrazí detail zprávy. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můţeme napsat novou zprávu. se 6.2Stravovací systém Stravovací systém Na tomto formuláři lze realizovat objednávání a odhlašování obědů. V případě, ţe škola vyuţívá stravovací systém, je moţnost jej propojit s aplikací Akademie pro studenty. Jedním přihlášením se lze tedy přihlásit k aplikaci Ţákovská i do Stravovacího systému

44 Naše aplikace podporuje tyto stravovací systémy: WebKredit (firma Anete) istravné (VIS) 6.3Knihovna Rezervace knih Formulář umoţňuje zobrazit seznam knih, které si můţeme půjčit a rezervovat. Dostaneme se na něj přes odkaz Knihovna - Rezervace knih: V přehledné tabulce je představen Název knihy, její Autor, Signatura, Druh knihovny a pole Volných/Celkem (kolik výtisků knihy je v danou chvíli volných a kolik se jich celkem v knihovně nachází). Vpravo u kaţdého záznamu se nachází tlačítko Rezervace. Po jeho stisku se objeví následující stránka:

45 Na tomto detailu formuláře vyplníme Datum rezervace (odkdy si knihu rezervujeme) a stiskneme tlačítko Uloţit. Tím dojde k uloţení rezervace. Pokud se vrátíme na původní podobu formuláře (viz první obrázek v kapitole Rezervace knih) a klikneme na tlačítko Výpis knihovny, zobrazí se následující obrázek: Zde si můţeme podle kritérií Typ výpisu a Druh knihovny nechat vypsat exempláře. Poloţka Poslední vypůjčitel je neměnná, vţdy je zde vybrán student, který je právě do aplikace přihlášený. Stiskneme tlačítko Zobrazit záznamy:

46 Zde vidíme seznam knih podle námi zadaných kritérií. Stiskem tlačítka Zpět na seznam knih se dostaneme na původní formulář Rezervace knih. 6.4Statistiky a přehledy Přehled přihlášení do aplikace Tento formulář, na který se dostaneme přes odkaz Nastavení - Přehled přihlášení do aplikace, přehledně zobrazuje úspěšná přihlášení do aplikace Akademie. Tabulka udává informace o datu přihlášení/odhlášení a IP adrese počítače, ze které se uţivatel do systému přihlásil. Výsledná tabulka můţe vypadat následovně:

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Škola OnLine Přihlášení do aplikace Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Kalendář Kalendář je první stránka aplikace, která se uživateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://zakovska.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://akademie.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Uživatelská příručka aplikací dm Software pro žáky, studenty a rodiče

Uživatelská příručka aplikací dm Software pro žáky, studenty a rodiče Uživatelská příručka aplikací pro žáky, studenty a rodiče Copyright s.r.o. s.r.o. Sloup 155 679 13 Sloup v Moravském Krasu Zákaznická podpora hotline@dmsoftware.cz Tel.: +420 516 412 912 Všechna práva

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Uživatelská příručka aplikací dm Software pro žáky, studenty a rodiče

Uživatelská příručka aplikací dm Software pro žáky, studenty a rodiče Uživatelská příručka aplikací pro žáky, studenty a rodiče Copyright s.r.o. s.r.o. Sloup 155 679 13 Sloup v Moravském Krasu Zákaznická podpora hotline@dmsoftware.cz Tel.: +420 516 412 912 Všechna práva

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Uživatelská příručka aplikace Škola OnLine pro žáky, studenty a rodiče

Uživatelská příručka aplikace Škola OnLine pro žáky, studenty a rodiče Uživatelská příručka aplikace pro žáky, studenty a rodiče Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz Tel.: +420 378 229

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Zkoušení. Hlavní menu - osobní administrativa. 1. Záznamník učitele. IS VŠH > Osobní administrativa > Záznamník učitele

Zkoušení. Hlavní menu - osobní administrativa. 1. Záznamník učitele. IS VŠH > Osobní administrativa > Záznamník učitele 1. Záznamník učitele 2. Rezervace učebny pro zk 3. Zkušební termín předmětu 4. Parametry zkušebního termínu 5. Práce se studenty přihlášenými na termínu 6. Prezenční list 7. Chci studentům poslat hromadný

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Zápis (před zápis) povinně volitelných kurzů (dále PVK) a volitelných předmětů (dále VP) se bude provádět pomocí SIS aplikace Zápis předmětů

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK

ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK Vstup do agendy Primární agendou pro vyučující je Záznamník učitele. Osobní administrativa Učitel V pravém horním rohu této agendy si volíte období (každý předmět je vždy vypsán

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Vypsání zkouškového termínu

Vypsání zkouškového termínu Vypsání zkouškového termínu 1. Pro vypsání zkouškového termínu či termínu zápočtu zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Záznamník učitele. 2.

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

EMAILOVÁ KOMUNIKACE...

EMAILOVÁ KOMUNIKACE... VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: 25.10.2013 Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum:

Více

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY Stručný návod k Portálu čínských studií Katedry asijských studií FF UP (přihlášení, zápis do kurzů, studijní materiály, odevzdávání úkolů, známky atd.) http://cinstina.upol.cz

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ Obsah: 1. Úvodní informace... - 2-1.1. Vaše emailová adresa... - 2-1.2. Web adresa... - 3-1.3. Studenti studující v anglickém jazyce... - 3-1.4. Přihlášení...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více