N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Yves BOURDEL, Inga PERSSON Politika zaměstnanosti a dlouhodobá nezaměstnanost: francouzsko-švédksé srovnání Référence électronique / electronic reference : Yves Bourdel, Inga Persson, «Politika zaměstnanosti a dlouhodobá nezaměstnanost: francouzsko-švédksé srovnání», Cahiers du CEFRES. N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost (ed. Olivier Bouin, Marie- Elizabeth Ducreux). Mis en ligne en / published on : décembre 2010 / december 2010 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 Politika zaměstnanosti a dlouhodobá nezaměstnanost: francouzsko-švédské srovnání Yves Bourdel, Inga Persson (1), Universita Lund Rozdíly v citlivosti odezvy trhu zaměstnanosti na politiku zaměstnanosti v západní Evropě jsou nepřehledné. Současné výzkumy proto opustily studium úlohy odškodnění a způsobů stanovení mezd a soustřeïují se na roli politiky zaměstnanosti. V této souvislosti připomeňme srovnávací analýzu pro několik zemí uskutečněnou Jackmanem a kol. (1990). Z jejich práce vyplývají omezení agregovaného přístupu, který je nezbytné doplnit mikroekonomickými studiemi politiky zaměstnanosti uplatňované v zemích OECD (2). Následující článek přináší výsledky studie zabývající se touto problematikou ve Francii a ve Švédsku a snaží se zhodnotit dopad politiky zaměstnanosti na úroveň a vývoj nezaměstnanosti v těchto dvou zemích. Důraz je kladen na dlouhodobou nezaměstnanost, jejíž růst hraje převládající úlohu v trvale se zvyšující nezaměstnanosti v Západní Evropě a politika zaměstnanosti nabývá tudíž na důležitosti. Srovnání Francie se Švédskem je obzvlášť zajímavé tím, že zvýšení dlouhodobé nezaměstnanosti v uplynulých patnácti letech bylo pomalejší ve Švédsku než ve Francii, stejně jako ekonomický růst, který tam byl rovněž nižší. Vyvstává tedy otázka, do jaké míry je politika zaměstnanosti odpovědna za rozdílný vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v těchto dvou zemích. Nejprve vás seznámíme s hlavními hypotézami uváděnými v současné literatuře, zabývajícími se důvody růstu dlouhodobé nezaměstnanosti, a ukážeme, jak tento růst může z hlediska teoretického ovlivnit politika zaměstnosti. Poté porovnáme politiku zaměstnanosti uplatňovanou ve Francii a ve Švédsku s cílem upřesnit rozsah, skladbu a zacílení této politiky. Pozornost dále soustředíme na charakteristiku a vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti ve Francii a ve Švédsku. Další rozbor se týká úlohy politiky zaměstnanosti v těchto dvou zemích, dále je analyzováno, jak dlouhodobá nezaměstnanost reaguje v obou zemích na ekonomické oživení v osmdesátých letech. Konečně se budeme zabývat dopadem politiky zaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti na proces přizpůsobení se nabídce a poptávce na trhu práce v těchto dvou zemích. Nakonec se pokusíme shrnout závěry článku do určitého poučení z hlediska politické ekonomie. Dlouhodobá nezaměstnanost a politika zaměstnanosti Pravděpodobnost najít práci není pro všechna zaměstnání stejná. Je různá v závislosti na individuálních charakteristikách nezaměstnaných a jejich pozici na trhu práce. V tomto směru délka období, po které je jedinec nezaměstnaný, má určující význam. Mnohé empirické studie ukazují, že pravděpodobnost najít práci pro dlouhodobě nezaměstnané je menší než pro nezaměstnané krátkodobě. Vyvstává tedy otázka, zda trvání období nezaměstnanosti samo o sobě vysvětluje tuto menší pravděpodobnost najít práci anebo zda délka nezaměstnanosti a malá pravděpodobnost najít práci vyplývají z nějakého třetího faktoru. Teorie závislosti délky trvání nezaměstnanosti a teorie selektivní nezaměstnanosti studovaly tyto otázky a snažily se vysvětlit, proč po nabídkovém nebo poptávkovém šoku, který způsobuje zvýšenou nezaměstnanost, poměr dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných roste. Výsledkem je vysoká úroveň celkové nezaměstnanosti, přestože šok zmizel. Na mnoha faktorech lze ukázat negativní vliv délky nezaměstnanosti na pravděpodobnost najít práci, a to jak na straně uchazečů o práci, tak i na straně zaměstnavatelů. Déle trvající nezaměstnanost způsobuje ztrátu lidského kapitálu, nezaměstnaný nemá možnost si zlepšovat ani udržovat své znalosti a zkušenosti. Čím delší je toto období nezaměstnanosti, tím více člověk ztrácí svůj lidský kapitál a pravděpodobnost najít práci je menší. Tato úvaha vychází z předpokladu, že podpora v nezaměstnanosti nemá dostatečný stimulační účinek. Dlouhodobá nezaměstnanost může též snižovat úsilí v hledání zaměstnání. Čím delší je doba nezaměstnanosti, tím více si nezaměstnaný uvědomuje menší možnost nalézt práci, což snižuje opět jeho motivaci a úsilí v hledání práce. Pravděpodobnost nalezení zaměstnání se tedy opět snižuje. Pravděpodobnost nalezení práce je též závislá na vztahu podniků k dlouhodobě nezaměstnaným. I kvalifikovaný pracovník, dlouhodobě nezaměstnaný, se stává méně produktivním a tudíž i méně výhodným pro zaměstnavatele. Délka nezaměstnanosti se tedy může stát kritériem v případě nadbytku žadatelů nebo nedostatku míst. I v tomto případě se vychází z předpokladu, že rigidita mezd zabraňuje, aby zaměstnavatel snížil mzdu dlouhodobě nezaměstnaným po jejich opětném nástupu do práce.

3 Teorie selektivní nezaměstnanosti poskytuje i jiné vysvětlení nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Vychází z myšlenky, že délka nezaměstnanosti jako taková není jediným vysvětlením malé pravděpodobnosti nalezení zaměstnání. Je to výsledkem i procesu selekce, ve kterém nezaměstnaní, kteří jsou méně konkurenceschopní, jsou odmítáni zaměstnavateli, zatímco zaměstnání je nabídnuto krátkodobě nezaměstnaným, kteří mají lepší předpoklady. Nízká konkurenční schopnost může být vázána např. na problémy zdravotní, kvalifikační apod. Podle "selektivní teorie" zvýšení poměru dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti by vyplývalo ze zvýšení přílivu nezaměstnaných a pomalejším snižováním počtu nezaměstnaných s nižší výkonností než mají ostatní. Tento proces selekce se také opírá o hypotézu, že rigidita mezd neumožňuje adekvátně ocenit méně produktivní pracovníky. Tyto mechanismy trhu práce fungují neustále, ačkoli jsou citlivé na změny ekonomické aktivity. V době jejího zpomalení, kdy počet kandidátů na místo se zvyšuje, zaměstnavatelé používají dobu trvání nezaměstnanosti jako kritérium výběru. Proces selekce je také ovlivňován ekonomickou situací. Zpomalení ekonomické aktivity zvyšuje počet nezaměstnaných s nižší kvalifikací. Vzhledem k působení různých mechanismů, lze tedy očekávat zvýšení poměru dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti v případě ekonomického zpomalení. Je tento vývoj vratný a je možné, aby tento ukazatel dlouhodobé nezaměstnanosti se vrátil na původní úroveň, jestliže dojde dlouhodobě ke zlepšení ekonomické situace? Snížení počtu žadatelů o práci na jedno nabízené pracovní místo přímo ovlivňuje možnost výběru. Jinými slovy zaměstnavatelé budou méně zvažovat prvek dlouhodobosti v nezaměstnanosti jako jeden z prvků výběru. Tyto dvě reakce by měly ovlivnit poměr dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti s určitým zpožděním. Nejkvalifikovanější nezaměstnaní a krátkodobě nezaměstnaní jsou zaměstnáni rychleji než ostatní kategorie nezaměstnaných. Ekonomické oživení po uplynutí určité doby ovlivňuje pozitivně velikost podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti, nicméně nevrátí se nikdy k původní úrovni (4). Jedná se o tzv. hysterezní efekt. Úroveň nezaměstnanosti v daném okamžiku je odvislá od úrovně nezaměstnanosti v minulosti. Zlepšení ekonomické aktivity má vliv na dočasné retardační efekty, tzn. sníží dlouhodobou nezaměstnanost s určitým zpožděním. Naopak trvalé efekty zpožděné reakce zůstanou, podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti je vyšší než před ekonomickým zpomalením. Toto se dá vysvětlit tím, že delší trvání nezaměstnanosti mohlo zanechat některé trvalé následky u některých dlouhodobě nezaměstnaných, jako např. ztráta lidského kapitálu, menší intenzita v hledání zaměstnaní, apod. Tito pak budou mít tendenci zůstat mimo trh práce, a to i přes oživení ekonomiky. Zaměstnavatelé raději poskytnou práci nově příchozím na trhu práce a krátkodobě nezaměstnaným. Rychlost s jakou dočasný efekt zpoždění na jedné straně zmizí a význam trvalého efektu zpožděné reakce na straně druhé, jsou závislé na šíři a charakteru politiky zaměstnanosti. Lze počítat s tím, že taková opatření jako vzdělání, vytváření dočasných pracovních příležitostí, subvencování pracovních míst, "job clubs", zprostředkovatelny práce atd. mají dopad na procesy závislosti na délce nezaměstnanosti a výběru nezaměstnaných. Ztráta lidského kapitálu může být neutralizována nebo kompenzována stážemi a vzdělávacími programy, které tvoří součást přechodných pracovních příležitostí. Tato opatření mohou také pomoci nezaměstnanému, aby neztratil motivaci a důvěru v sebe samotného a vytrval v hledání zaměstnání. Stejně tak subvence poskytované zaměstnavatelům při poskytování míst pro dlouhodobě nezaměstnané, posílení úlohy zprostředkovatelských úřadů práce mohou kompenzovat negativní jevy, provázející nezaměstnanost. Stručně řečeno, opatření politiky zaměstnanosti mohou pomoci dlouhodobě nezaměstnaným si udržet svůj lidský kapitál, držet si dobrou pozici ve frontě na práci, což může podstatně modifikovat jejich pozici na trhu práce v případě ekonomického oživení. Lze říci, že ti dlouhodobě nezaměstnaní, kteří zůstali schopni konkurence vůči nově příchozím a novým nezaměstnaným, mohou rychleji najít pracovní příležitost. Dočasné efekty hystereze budou tedy na jedné straně méně důležité a na druhé straně rychleji eliminované. Neodstranitelné následky by potom mohly být i menší, což by omezovalo trvalé efekty hystereze. Je důležité připomenout, že existuje interakce mezi modifikací ekonomických podmínek a opatřeními uskutečňovanými ve prospěch nezaměstnaných. V podstatě je to kombinace politiky zaměstnanosti a ekonomického oživení, která jak se zdá, může limitovat růst dlouhodobé nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti ve Francii a ve Švédsku Z toho, co bylo řečeno, můžeme usoudit, že vývoj a charakter dlouhodobé nezaměstnanosti nejsou ovlivňovány pouze specifickými opatřeními určenými pro tento druh nezaměstnanosti, ale všemi aspekty politiky zaměstnanosti. Lze říci, že politiku zaměstnanosti ovlivňuje její šíře, skladba a zaměření.

4 Nejobsáhlejší definice zahrnuje též systém podpor nezaměstnaných a často je kvalifikována jako "pasivní" politika zaměstnanosti (5). Cílem našeho článku je analyzovat úlohu "aktivní" politiky zaměstnanosti. Budeme se zabývat tímto aspektem jen okrajově, ačkoliv jsme si vědomi, že mezi různými zeměmi existují rozdíly při posuzování aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti i rozdíly v koncepci systémů odškodnění, mající vliv na dlouhodobou nezaměstnanost. Naše analýza úlohy "aktivní" politiky se bude opírat o tři výše citované aspekty. Za prvé se jedná o šíři realizovaných opatření. Všechna tato opatření a nejenom ta, týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti, mají dopad na tuto kategorii nezaměstnanosti. Tato opatření mají vliv na příliv nových dlouhodobě nezaměstnaných, resp. na to, jaká je pravděpodobnost, že nezaměstnaný se stane dlouhodobě nezaměstnaným. Tato opatření ovlivňují také charakteristiku těch, kteří se stávají dlouhodobě nezaměstnanými. Na druhém místě figuruje "složení" opatření. Lze očekávat, že různé druhy opatření mají různý dopad na mechanismy vedoucí k růstu a trvání dlouhodobé nezaměstnanosti. Konečně "zacílení", resp. na které skupiny jsou opatření namířena (věk, pohlaví, druh nezaměstnaných). Srovnání je provedeno na základě těchto tří aspektů politiky zaměstnanosti od r Rozsah a vývoj Výdaje na programy zaměstnanosti na konci osmdesátých let ve Francii a ve Švédsku byly přibližně stejné. Francouzské výdaje představovaly 2,9% HDP, švédské výdaje 2,4% HDP, což je řadilo mezi evropský průměr (6). Nicméně tyto výdaje byly velmi různě rozděleny, a to na opatření aktivní a opatření pasivní. Zatímco ve Francii bylo věnováno 0,80% HDP (což je 28% veškerých výdajů) na aktivní opatření, ve Švédsku dosáhla tato hodnota 1,7% (což je 71% všech výdajů). Tento rozdíl ve skladbě výdajů odráží švédský institucionální přístup k problematice zaměstnanosti, který dává přednost aktivním opatřením před pasivními. Od konce padesátých let byla aktivní politika v oblasti zaměstnanosti vždy považována za důležitý doplňující prvek hospodářské politiky, směřující ke stabilitě ekonomiky a podpoře jejího růstu. V tomto smyslu se výdaje v oblasti politiky zaměstnanosti zvýšily z 1% HDP v šedesátých letech na 2-3% v letech (7). Švédská politika zaměstnanosti má velmi zřetelný anticyklický charakter (viz graf 1a). Údaje týkající se počtu osob, na něž působila politika zaměstnanosti ukazují, že opatření v oblasti zaměstnanosti byla zvyšována v období zpomalování ekonomického růstu, a naopak jejich počet se snižoval, jestliže ekonomická aktivita se zlepšovala. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v r. 1984, kdy opatření politiky zaměstnanosti se týkala 5% aktivně činného obyvatelstva a míranezaměstnanosti kulminovala na 3,5% aktivní populace. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti ve Švédsku a ve Francii Graf 1a Švédsko Vysvětlivky: 1- dočasná zaměstnání - dospělí 2- další vzdělávání dospělých 3- opatření týkající se tělesně postižených 4- opatření týkající se mládeže 5- nezaměstnanost Graf 1b Francie Vysvětlivky: 1- nezaměstnanost 2- opatření týkající se mládeže 3- další vzdělávání dospělých 4- opatření týkající se dlouhodobě nezaměstnaných dospělých 5- předčasný odchod do důchodu

5 Poznámky: Ve Francii kategorie mladá populace zahrnuje věk od 16 do 24 let, ve Švédsku od 15 do 24 let. Tato opatření týkající se mládeže zahrnují ve Francii anulování nebo snížení daní sociálního pojištění pro zaměstnavatele, zaměstnávající tuto věkovou kategorii, dále smlouvy o najímání do práce, smlouvy o vzdělání, dočasná zaměstnání a odborné stáže. Ve Švédsku tato opatření zahrnují především dočasná zaměstnání pro šestnácti až devatenáctileté, odborné stáže, dočasná zaměstnání a subvence pro ty, kteří najímají do práce. Prameny: Švédsko, nezaměstnanost: Statistics Sweden, Arbetskraftsundersökningarna(AKV), Arbetsmaknadsstatistik: Historiska tabeller. Annexe au NO 1988 (7) Johannesson (1989) Francie, nezaměstnanost: INSEE, Enquete sur l'emploi politika zaměstnanosti: Bureau National de l'emploi, údaje získané z "Dossiers statistiques du travail et de l'emploi" (1990a), (1990b) Ve Francii oproti Švédsku politika zaměstnanosti hrála v hospodářské politice před prvním ropným šokem jen malou úlohu. Výdaje v této oblasti, včetně předčasně penzionovaných se zvýšily z 0,9% HDP v r na 3,5% v roce 1988 (8). Tento růst je ilustrován grafem 1b, který ukazuje, že počet osob, kterých se politika zaměstnanosti týkala, se zvýšil z 0,2 na 4% aktivní populace v období od poloviny sedmdesátých let do konce let osmdesátých. Ve srovnání se Švédskem je pro francouzskou politiku zaměstnanosti charakteristický její necyklický charakter, výdaje více stoupaly v letech a v letech Zdá se, že francouzská politika zaměstnanosti spíše sledovala politický cyklus a výdaje se zvyšovaly především v předvolebním období. Jiným charakteristickým znakem této politiky je to, že nereagovala na rychlé zvýšení nezaměstnanosti v období od konce sedmdesátých let do poloviny let osmdesátých, s výjimkou opatření ve prospěch mladých ve věku do 25 let. Vláda, aby zmírnila toto rychlé zvýšení nezaměstnanosti, zřizovala místa např. ve veřejných službách, snižovala délku pracovní doby a docházelo k předčasnému odchodu do důchodu (9). Jak je zřejmé z grafu 1b, počet předčasně penzionovaných dosáhl v polovině osmdesátých let úrovně 2,7% aktivně činného obyvatelstva, zatímco ve druhé polovině sedmdesátých let byl jen 0,5%. Do důchodu odcházeli předčasně dlouhodobě nezaměstnaní, kteří dosáhli věku 55 let. Tato kategorie předčasně penzionovaných se od poloviny osmdesátých let zvyšovala a v období od r do r vzrostla z 0,11% na 0,9% aktivně činného obyvatelstva.

6 Složení a zaměření Stejně tak existují rozdíly ve složení a zaměření politiky zaměstnanosti mezi Švédskem a Francií. První rozdíl je ve výši zdrojů, určených pro zaměstnanecké úřady, které poskytují informace, rady a nabídky zaměstnání. V roce 1988 dosahovaly tyto výdaje (zaměstnanecké agentury, administrativní výdaje v oblasti politiky zaměstnanosti, systém podpor v nezaměstnanosti) 0,2% HDP ve Švédsku a 0,12% ve Francii (10). Ale ve srovnání se Švédskem věnovala Francie větší část těchto výdajů na podporu v nezaměstnanosti (11). Dalším významným ukazatelem s vypovídací schopností o politice zaměstnanosti je počet zaměstnanců ve zprostředkovatelnách práce, kteří se zabývají umístěním nezaměstnaných. V roce 1988 připadalo ve Švédsku na jednoho pracovníka těchto kanceláří v průměru 14 nezaměstnaných, ve Francii 271. Z těchto údajů je zřejmé, že nezaměstnaní ve Švédsku dostávají mnohem víc rad a informací o možnostech zaměstnání než ve Francii. Nicméně tento rozdíl by mohl být kompenzován intenzifikací opatření pro dlouhodobě nezaměstnané. V této souvislosti můžeme připomenout setkání všech osob nezaměstnaných po dobu více než 13 měsíců, iniciované v letech 1982 a 1983 ANPE (12). Složení a zaměření opatření ve prospěch zaměstnanosti lze popsat následovně. Švédská politika, vypracovaná na počátku šedesátých let kladla důraz na vzdělání a dočasná zaměstnání určená dospělým (od 25 let výše). Počet dospělých, kteří prošli různými vzdělávacími kursy (většinou v centrech pro veřejnost, ale i v soukromých podnicích) se pohyboval během sedmdesátých a osmdesátých let kolem 0,6 0,7% aktivně činného obyvatelstva ( graf 1a) (13). Ke značné změně ve švédské politice zaměstnanosti došlo během této doby v tom smyslu, že se znásobila opatření ve prospěch obyvatel mladších 25 let. Během sedmdesátých let se mladým poskytovalo vzdělání a dočasné zaměstnání ve stejné míře jako dospělým. Ke konci sedmdesátých let se situace na trhu práce zhoršila a počet nezaměstnaných stoupl (viz graf 1a). V průběhu osmdesátých let byla výše uvedená opatření směrována k mladým lidem pod 20 let nahrazena specifickými přechodnými pracemi. Původní opatření však zůstala v platnosti pro starší 20 let. V roce 1984 z celkově aktivně činného obyvatelstva bylo 2% nezaměstnaných mladších 20 let, ale v r jejich počet klesl na 0,6%, díky zlepšení situace na trhu práce. Tedy v době vrcholu v r bylo kolem mladých "zasaženo" programy pro mladší 20 let, zatímco v rámci standardního programu získalo dočasné zaměstnání mladých a jich absolvovalo vzdělávací stáže. V roce 1989 bylo v první kategorii mladých a v druhé , a Počet dočasně zaměstnaných tedy značně poklesl, avšak počet mladých, absolvujících vzdělávací kursy, zůstal prakticky nezměněn. Ve Švédsku jsou opatření ve prospěch lidí se sníženou pracovní schopností součástí politiky zaměstnanosti. Tato opatření mají trvalý charakter, osoby takto postižené dostávají většinou ekvivalent mzdy anebo jsou trvale zaměstnány v podnicích, které se specializují na zaměstnání lidí se sníženou pracovní schopností. Počet lidí, jichž se tato opatření dotýkají, stále roste. Na začátku sedmdesátých let to bylo 1% aktivně činného obyvatelstva, na konci osmdesátých let již 2% (viz graf 1a)(14). Složení a zaměření francouzské politiky zaměstnanosti byly odlišné (viz graf 1b). V průběhu osmdesátých let byl ve Francii kladen důraz na různé formy subvencí pro zaměstnavatele (anulování nebo snížení sociálních dávek) a dále na opatření ve prospěch mladých lidí. Procento mladých, v jejichž prospěch byla různá opatření v oblasti zaměstnanosti přijata, v osmdesátých letech dosáhlo 2,3% aktivně činné populace. V roce 1987 to bylo dokonce 4,7%. Tato opatření se dají rozdělit do tří skupin: subvence zaměstnavatelům v soukromém sektoru, odborné stáže, dočasná zaměstnání ve veřejném sektoru. Preferovala se však přeevším pomoc těm, kteří poskytovali zaměstnání, i když i odborné stáže a dočasná práce ve veřejném sektoru zaznamenaly stoupající tendenci. V letech politika zaměstnanosti v první skupině opatření zasáhla 39% mladých, v druhé skupině 37% a konečně ve třetí 24% mladých. Naopak opatření ve prospěch starších věkových skupin se během stejného období příliš nerozvíjela. Od druhé poloviny sedmdesátých let absolvovala odborné stáže pouze 0,3% aktivně činného obyvatelstva, a to i přes rostoucí nezaměstnanost. Nicméně opatření ve prospěch dlouhodobě nezaměstnaných se ke konci osmdesátých let zvýšila (viz graf 1b). V letech bylo "zasaženo" politikou zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných (tedy 0,5% aktivně činného obyvatelstva). Počet nezaměstnaných žen stoupal a v roce 1989 ženy tvořily 65% nezaměstnaných. Hlavním realizovaným opatřením ve prospěch nezaměstnaných byly vzdělávací stáže v centrech veřejného vzdělávání, i když i počty odborných stáží v podnicích se podstatně zvýšily a jejich význam od r neustále roste. V letech se stáže ve školících střediscích týkaly 60% dlouhodobě nezaměstnaných, stáže v podnicích 20%, dočasné zaměstnání získalo 12% dlouhodobě nezaměstnaných a pomoc při zaměstnání se týkala 8%.

7 Francouzská a švédská politika zaměstnanosti se v průběhu posledních 15 let, jak je patrno, od sebe lišily. Na první pohled je pak zřejmé, že švédská politika zaměstnanosti víc omezila dlouhodobou nezaměstnanost. Za prvé, větší důraz na "aktivní" politiku zaměstnanosti a dodatečné zdroje ve formě informací a rad nezaměstnaným snížily ve srovnání s Francií počty těch, kteří přešli do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných. Za druhé, přechodná zaměstnání a odborné stáže určené dospělým, nepochybně omezily dlouhodobou nezaměstnanost dospělé populace ve Švédsku. Jak přechodné tak trvalé efekty hystereze dlouhodobé nezaměstnanosti byly bezpochyby méně intenzivní než ve Francii. Značný nárůst předčasného odchodu do důchodu a fakt, že starší věkové kategorie byly zproštěny hledání zaměstnání, přispěly pravděpodobně k podstatnému omezování zvyšování poměru dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných a zvýšil se tak odliv starších dlouhodobě nezaměstnaných. Efekty hystereze se tudíž neprojevily u dlouhodobé nezaměstnanosti, ale ve snížení míry aktivity pracovníků starší věkové kategorie. Co se týče mladších ročníků, Francie a Švédsko přijaly mnoho opatření v jejich prospěch, což výrazně limitovalo efekty hystereze i podíl nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných u této věkové kategorie. Dlouhodobá nezaměstnanost a politika zaměstnanosti ve Francii a ve Švédsku Cílem této kapitoly je ozřejmit vliv politiky zaměstnanosti na dlouhodobou nezaměstnanost ve Francii a ve Švédsku a zároveň též ukázat, že ekonomická situace a politika zaměstnanosti na sebe vzájemně působí a ovlivňují vývoj a podstatu tohoto typu nezaměstnanosti. Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti byl ve Francii a ve Švédsku během posledních patnácti let velmi odlišný (viz graf 2). V grafu 2a se ve Švédsku jako dlouhodobá nezaměstnanost počítá nezaměstnanost nad 6 měsíců a ve Francii nad 12 měsíců. Ačkoliv tyto údaje nejsou zcela srovnatelné, tento graf dobře znázorňuje vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v obou zemích (15) a ukazuje velké rozdíly ve vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti ve Švédsku a ve Francii. Od r dlouhodobá nezaměstnanost ve Francii stoupala mnohem rychleji než ve Švédsku. Graf ilustruje také změny týkající se počtu kladně vyřízených žádostí o práci. Ty jsou měřeny vývojem neuspokojených (16) nabídek pracovních míst, což ukazuje, že podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, na rozdíl od Francie, má ve Švédsku silně cyklický charakter. Následující graf také sleduje podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti. Analýza tohoto podílu vyžaduje vzít v úvahu různé faktory, jako např. faktory makroekonomické, zvýšení nabídek práce žen, mladší generace atd. Graf 2b zobrazuje vývoj podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti v obou zemích. Definice pro dlouhodobou nezaměstnanost je v případě Švédska 6 měsíců a více, v případě Francie 12 měsíců a více. Na grafu je zjevná silná časová souvztažnost podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti mezi oběma zeměmi. Pouze vývoj sledovaný během posledních čtyř let ve Francii neodpovídá předešlému schématu, protože podíl nezaměstnanosti nad 6 měsíců roste rychleji než podíl nezaměstnanosti nad 12 měsíců. Graf 2b ukazuje, že na počátku sedmdesátých let, v období předtím než ekonomiky byly vystaveny makroekonomickým šokům v r a 1980, byl podíl dlouhodobé nezaměstnanosti značně vyšší ve Francii než ve Švédsku. Ve fungování trhu práce existovaly podstatné rozdíly. V roce 1973 např. průměrná doba nezaměstnanosti byla ve Francii 9,1 měsíce a ve Švédsku 3,9 měsíce, i když obě země měly stejný podíl nezaměstnaných na celkovém aktivně činném obyvatelstvu (přibližně 2,5%) (17). Rozdíly ve struktuře nezaměstnanosti lze vysvětlit dvěma faktory. Za prvé, existuje různé fungování trhu práce v obou zemích. Ve Švédsku např. existuje jiný systém podpor v nezaměstnanosti než ve Francii (18). Druhým faktorem, způsobujícím rozdíly ve struktuře nezaměstnanosti je politika nezaměstnanosti. Ve srovnání s Francií byla politika nezaměstnanosti ve Švédsku na počátku sedmdesátých let aktivnější, existovala i nejrozmanitější opatření (jako např. vzdělávací kursy, dočasná zaměstnání, zprostředkovatelské kanceláře práce atd.), která přispěla ke zkrácení průměrné délky nezaměstnanosti a zlepšila plynulost odezvy trhu práce. Vychází se z hypotézy, že původní charakteristiky trhu byly determinovány (co se týče vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti) před tím, než ekonomiky byly zasaženy šoky (19). Reakce na trhu byly odlišné částečně z důvodu výchozí situace na trhu, ale také proto, že každá země uplatňovala svoji politiku zaměstnanosti. Jestliže totiž tato politika je institucionalizována, reakcí na šok, který zvýší nezaměstnanost, je znásobení opatření existující politiky zaměstnanosti. Naopak, jestliže je nezaměstnanost tolerována po delší dobu, šok vyvolá rozvoj podpor v nezaměstnanosti, které naopak prodlouží průměrnou dobu nezaměstnanosti (20).

8 Dlouhodobá nezaměstnanost ve Francii a ve Švédsku, Graf 2a Vysvětlivky: 1 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 12 měsíců) - Francie 2 - nevyužité nabídky zaměstnání - Francie 3 - nevyužité nabídky zaměstnání - Švédsko 4 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 6 měsíců) - Švédsko Prameny: Nabídka zaměstnání: OCDE, Hlavní ekonomické ukazatele Dlouhodobá nezaměstnanost: Francie: INSEE, Zpráva o zaměstnanosti, údaje za březen Švédsko: AKU, roční průměry

9 Graf 2b Vysvětlivky: 1 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 6 měsíců) - Francie 2 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 12 měsíců) - Francie 3 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 6 měsíců) - Švédsko 4 - dlouhodobá nezaměstnanost (> 12 měsíců) Švédsko Po prvním ropném šoku byla pro Švédsko typická aktivní politika zaměstnanosti, zatímco ve Francii (21) došlo k posílení systému odškodňování v nezaměstnanosti, i když během roku 1980 se francouzská politika poněkud švédské politice zaměstnanosti přiblížila. Rozdíly ve vývoji podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti ve Švédsku a ve Francii odrážejí rozdílnost jejich politik. Z grafu 2b je patrno, že tento podíl dosáhl ve Švédsku vrcholu v roce 1984 a na konci osmdesátých let se prakticky vrátil na svoji původní úroveň. Tento vývoj byl determinován opatřeními politiky zaměstnanosti během první poloviny osmdesátých let (viz graf 1a), opatřeními, jejichž cílem bylo neutralizovat efekty hystereze dlouhodobé nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a zároveň zlepšení ekonomické situace měly příznivý dopad na dlouhodobou nezaměstnanost. Ve stejné době podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti ve Francii se zdvojnásobil z 20% na 40% celkové nezaměstnaosti. V posledních letech se tento podíl poněkud snížil. Politika zaměstnanosti upřednostňující mladé a dlouhodobě nezaměstnané se začala ve Francii vyvíjet prakticky až ke konci osmdesátých let (viz graf 1b). Dlouhodobá nezaměstnanost se snížila především u starších věkových kategorií, a to především následkem předčasného penzionování (22). V průběhu posledních čtyř let přispěly ještě jiné dva faktory ke snížení podílu dlouhodobé nezaměstnanosti. První

10 spočívá ve zlepšení ekonomické situace od r a druhý vyplývá ze specifických opatření, která byla přijata ve prospěch dlouhodobě nezaměstnaných, a to zejména ke konci osmdesátých let ( graf 1b). Vývoj podle věkové kategorie Dopad politiky zaměstnanosti na různé věkové skupiny není stejný. Tento fakt je ilustrován v tabulce 1, která hodnotí údaje o dlouhodobé nezaměstnanosti podle věkových skupin. Údaje vysvětlují jednak důsledky "normálního" fungování trhu práce a to, jak poměr dlouhodobé nezaměstnanosti roste s věkem, jednak specifický dopad politiky zaměstnanosti na jednotlivé věkové skupiny. Tabulka 1 Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti (podle věku), V obou zemích je ve sledovaném období podíl dlouhodobé nezaměstnanosti nižší u mladší věkové kategorie. Avšak v období ekonomického zpomalení bylo ve Švédsku zvýšení podílu dlouhodobé nezaměstnanosti zmírňováno různými opatřeními ve prospěch mladých (viz graf 1a). Proto tedy tento podíl zůstal relativně nezměněn (10%), zatímco ve Francii podíl mladých dlouhodobě nezaměstnaných stoupl z 10% v r na 20% v r a dosáhl maxima 34% v r Od tohoto roku se začínají ve Francii významným způsobem uplatňovat opatření ve prospěch mladé generace (viz graf 1b). Ve Švédsku měla opatření ve prospěch mladých masivní charakter.

11 S cílem poměřit intenzitu politiky zaměstnanosti byl vytvořen indikátor této politiky, tzv. míra zajištění (viz tab. 2). Je vypočítán jako vztah mezi počtem osob podle věkových skupin, kterých se týká politika zaměstnanosti ke stejnému počtu, zvýšenému o celkové množství nezaměstnaných příslušné věkové skupiny (23). Tento indikátor ukazuje, že politika zaměstnanosti byla ve Švédsku nejaktivnější pro věkovou skupinu let a vedla ke quasi odstranění "pasivních" zásahů (24). Pro věkovou kategorii let byla míra zajištění nižší od 40% do 50%. Ve Francii politika zaměstnanosti dosáhla u mladých ve věkové kategorii let stejnou úroveň v druhé polovině osmdesátých let. Co se týče dospělých, podíl dlouhodobě nezaměstnaných v r v obou zemích dosáhl 15%. Ve Francii pak tento podíl v r činil 30% a maxima 48% bylo dosaženo v letech Ve Švédsku byl tento podíl v r % a v r dokonce 25%. Výše uvedené údaje jednoznačné ilustrují rozdíly v politice zaměstnanosti v obou zemích ve věkové kategorii "dospělí". Pro Švédsko je více charakteristická aktivní politika zaměstnanosti, zatímco pro Francii spíše politika pasivní. Ve Švédsku počet odborných stáží a dočasných zaměstnání v období ekonomického zpomalení vzrostl (viz graf 1a) a míra zajištění se pohybovala během osmdesátých let na úrovni 34-45% (viz tab. 2). Tato opatření přispěla k omezení efektu hystereze a ke snížení podílu dlouhodobé nezaměstnanosti. Ve Francii naopak politika zaměstnanosti vůči dospělým zůstala limitována a více méně konstantní až do r (viz graf 1b) i když nezaměstnanost této věkové skupiny ve sledované době se značně zvýšila. Míra zajištění politiky zaměstnanosti zůstala slabá ve srovnání se Švédskem a pohybovala se jen mezi 5 13% (viz tab. 2). Co se týče nezaměstnaných starších ročníků, mají mnohem více potíží s hledáním práce než ostatní věkové skupiny. Je to patrné z tab. 1, v polovině 70. let je podíl dlouhodobé nezaměstnanosti dvakrát vyšší pro starší věkové skupiny nezaměstnaných než pro mladší ročníky, a to v obou zemích. Ve Francii tento podíl stoupá rychle ze 45% v roce 1974 na 68% v roce 1986 a ve Švédsku z 35% v r na 63% v r Jak je patrno z uvedených čísel, jsou pro tuto věkovou skupinu opatření politiky zaměstnanosti málo účinná. Ostatně i ve Švédsku politika zaměstnanosti vůči nejstarší věkové skupině nezaměstnaných je málo aktivní, míra zajištění byla pouze 10% v osmdesátých letech (viz tab. 2). V obou zemích politika boje proti nezaměstnanosti nejstarší věkové kategorie byla politikou pasivní, která se opírala především o systém podpor v nezaměstnanosti nebo předčasný odchod do důchodu. Tak např. ve Švédsku zvýšený počet předčasných odchodů do důchodu z důvodu situace na trhu práce v letech 1984 až 86 vysvětluje pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných po r.1985 (25). Tabulka 2 Míra zajištění politiky zaměstnanosti podle věkové skupiny (v%)

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Tomáš Sirovátka Václav Kulhavý Markéta Horáková Miroslava Rákoczyová

Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Tomáš Sirovátka Václav Kulhavý Markéta Horáková Miroslava Rákoczyová Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR Tomáš Sirovátka Václav Kulhavý Markéta Horáková Miroslava Rákoczyová VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Age Management Komparativní analýza podmínek a přístupů

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

dvouměsíčník/ročník2 2008

dvouměsíčník/ročník2 2008 6 dvouměsíčník/ročník2 2008 Obsah Editorial 1 Stati a studie Teorie stárnutí populace a trh práce 2 Petr Dolejší Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití 8 Věra Kuchařová Efekty programů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více