OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list"

Transkript

1 Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Kód výrobku : Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní určené způsoby použití Kategorie hlavního použití Spec. průmyslového/profesionálního použití : Lubrikant : Průmyslový Pouze pro profesionální použití Nedoporučené použití 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu MEROL s. r. o. Hájecká 47 Červený Újezd Unhošť - Czech Republic Tel Fax Telefonní číslo pro naléhavé situace Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2; telefon (24 hodin/den) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látka: SDS EU 2015: According to Regulation (EU) 2015/830 (REACH Annex II) Skin Sens. 1 H317 Plné znění H-vět viz oddíl Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayextra classification(s) to display Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : Signální slovo (CLP) Nebezpečné obsažené látky Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) GHS07 : Varování : Long Chain Alkyl Polyamide Plus Fatty Esters : H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci : P261 - Zamezte vdechování prach, dým, plyn, mlhu, aerosoly, páry P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P321 - Odborné ošetření (viz Pokyny pro lékaře na tomto štítku) P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte P501 - Odstraňte obsah/obal schválené zařízení na likvidaci odpadu 2.3. Další nebezpečnost ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látka Nepoužije se 01/07/2015 CS (čeština) 1/1

2 3.2. Směsi Název Identifikátor výrobku % Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Highly refined mineral oils látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (Číslo CAS) (Číslo ES) (Indexové číslo) Mineral base oil (Číslo CAS) (Číslo ES) (Indexové číslo) Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (Číslo CAS) (Číslo ES) (REACH-č) Neklasifikováno Asp. Tox. 1, H Asp. Tox. 1, H304 Long Chain Alkyl Polyamide Plus Fatty Esters 5-10 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 1,2,4-trimethylbenzene látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí Plné znění H-vět viz oddíl 16 (Číslo CAS) (Číslo ES) (Indexové číslo) ,01-0,05 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci První pomoc všeobecné První pomoc při vdechnutí První pomoc při kontaktu s kůží První pomoc při kontaktu s okem První pomoc při požití : Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku). : Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. Zajistěte, aby byl postižený v klidu. : Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji ještě opláchněte teplou vodou. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odborné ošetření (viz Poznámky na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. : Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody. Při přetrvávající bolesti, mrkání nebo zarudnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc. : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pohotovost Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy/poranění při vdechnutí : Může vyvolat alergickou kožní reakci Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodné hasicí prostředky : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Vodní mlha. Písek. Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3. Pokyny pro hasiče Opatření pro hašení požáru Ochrana při hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Při hašení požáru chemických látek postupujte opatrně. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky Pro pracovníky zasahující v případě nouze Ochranné prostředky : Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami. Plány pro případ nouze : Prostory odvětrávejte. 01/07/2015 CS (čeština) 2/1

3 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Způsoby čištění 6.4. Odkaz na jiné oddíly Viz nadpis 8. Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky. : Rozlitou tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemeliny. Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Opatření pro bezpečné zacházení Hygienická opatření : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby nedocházelo k hromadění výparů. Zamezte vdechování páry, aerosoly, mlhu, plyn, dým. : Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovací podmínky Nekompatibilní látky Neslučitelné materiály 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Přímé sluneční světlo, Zdroje žáru. Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. : Silné zásady. Silné kyseliny. : Zdroje vznícení. Přímé sluneční světlo. ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Mineral base oil ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ EU IOELV STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Belgie Hraniční hodnota (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Belgie Krátkodobá hodnota (mg/m³) 10 mg/m³ 15 Min Bulharsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 10 mg/m³ Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Dánsko Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ Finsko HTP-arvo (15 min) 5 mg/m³ 8 Hrs Řecko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Maďarsko CK-érték 5 mg/m³ Irsko OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Lotyšsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Litva IPRV (mg/m³) 1 mg/m³ 8 Hrs Litva TPRV (mg/m³) 3 mg/m³ 15 Min Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Portugalsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Portugalsko OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Rumunsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Rumunsko OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 15 Min Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Španělsko VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Španělsko VLA-EC (mg/m³) 10 mg/m³ 15 Min Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 1 mg/m³ Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 3 mg/m³ Velká Británie WEL TWA (mg/m³) 500 mg/m³ Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 1 mg/m³ USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 01/07/2015 CS (čeština) 3/1

4 Highly refined mineral oils ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 HRS EU IOELV STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Rakousko MAK (mg/m³) 5 mg/m³ Belgie Hraniční hodnota (mg/m³) 5 mg/m³ 8 HRS Belgie Krátkodobá hodnota (mg/m³) 10 mg/m³ 15 MIN Bulharsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 HRS Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 10 mg/m³ Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 HRS Dánsko Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 1 Dánsko Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 2 mg/m³ Finsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Řecko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 hrs Maďarsko AK-érték < 5 mg/m³ Maďarsko CK-érték 0 mg/m³ Irsko OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Itálie OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Lotyšsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Litva IPRV (mg/m³) 3 mg/m³ 15 min Litva TPRV (mg/m³) 1 mg/m³ 8 Hrs Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Polsko NDS (mg/m³) 5 mg/m³ 8 hrs Polsko NDSP (mg/m³) 10 mg/m³ 15 minutes Portugalsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Portugalsko OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Rumunsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Rumunsko OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 hrs Španělsko VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Španělsko VLA-EC (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 1 mg/m³ Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 3 mg/m³ Velká Británie WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 1 mg/m³ Austrálie TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 10 mg/m³ Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) >= mg/m³ USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 1,2,4-trimethylbenzene ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 100 mg/m³ Rakousko MAK (ppm) 20 ppm Rakousko MAK krátkodobá hodnota (ppm) 30 ppm Belgie Hraniční hodnota (ppm) 20 ppm Kypr OEL TWA (ppm) 20 ppm Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 250 mg/m³ Dánsko Grænseværdie (langvarig) (ppm) 20 ppm Estonsko OEL TWA (ppm) 20 ppm Finsko HTP-arvo (8h) (ppm) 20 Francie VME (ppm) 20 ppm Německo TRGS 900 Horní hranice (ppm) 20 ppm Maďarsko AK-érték 200 mg/m³ 01/07/2015 CS (čeština) 4/1

5 1,2,4-trimethylbenzene ( ) Maďarsko MK-érték 100 mg/m³ Irsko OEL (8 hours ref) (ppm) 20 Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 100 mg/m³ Nizozemsko Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 200 mg/m³ Polsko NDS (mg/m³) 170 mg/m³ Polsko NDSP (mg/m³) 100 mg/m³ Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 200 mg/m³ Slovensko NPHV (Hraničná) (ppm) 20 ppm Slovinsko OEL STEL (ppm) 20 ppm Španělsko VLA-EC (ppm) 20 ppm Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 35 ppm Švédsko takgränsvärde (TGV) (mg/m³) 25 Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 30 ppm Norsko Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 20 ppm Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 1200 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 165 ppm 8.2. Omezování expozice Osobní ochranné pomůcky Ochrana rukou Ochrana očí Ochrana dýchání Další informace : Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce. : Používejte ochranné rukavice : Protichemické brýle nebo ochranné brýle : Používejte vhodnou masku : Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství : Kapalina Barva : Bezbarvý. Zápach : zápach po ropě. Práh zápachu ph Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) Bod tání / rozmezí bodu tání Teplota tuhnutí : -33 C Bod varu Bod vzplanutí : 92 C Teplota samovznícení Teplota rozkladu Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nehořlavý Tlak páry Relativní hustota par při 20 C Relativní hustota Hustota : 877,8 kg/m³ Rozpustnost Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) Viskozita, kinematická : 44,6 C Viskozita, dynamická Výbušnost Oxidační vlastnosti Omezené množství 9.2. Další informace 01/07/2015 CS (čeština) 5/1

6 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Nebylo stanoveno Možnost nebezpečných reakcí Nebylo stanoveno Podmínky, kterým je třeba zabránit Přímé sluneční světlo. Extrémně vysoké nebo nízké teploty Neslučitelné materiály Silné kyseliny. Silné zásady Nebezpečné produkty rozkladu dým. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Mineral base oil ( ) LD50, orálně, (potkan) LD50 potřísnění kůže u králíků Highly refined mineral oils ( ) LD50, orálně, (potkan) žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečnost při vdechnutí OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Viskozita, kinematická Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a příznaky 5000 mg/kg 5000 mg/kg 5000 mg/kg : Může vyvolat alergickou kožní reakci. 44,6 C :. ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Mineral base oil ( ) LC50 ryby 1 LC50 jiné vodní organismy 1 Highly refined mineral oils ( ) LC50 ryby 1 16 mg/l 0,1 mg/l 16 mg/l 96 Hrs Perzistence a rozložitelnost OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Perzistence a rozložitelnost Nebylo stanoveno. 01/07/2015 CS (čeština) 6/1

7 Mineral base oil ( ) Biologický rozklad Bioakumulační potenciál OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bioakumulační potenciál 1,2,4-trimethylbenzene ( ) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) Mobilita v půdě 31 % 28 Days OECD TG 301 B Nebylo stanoveno. 3,6 0.1 Days Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Další informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Doporučení pro likvidaci odpadu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. Odstraňte obsah/obal... Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. ODDÍL 14: Informace pro přepravu V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Číslo OSN Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů Příslušný název OSN pro zásilku Oficiální pojmenování pro přepravu (ADR) Oficiální pojmenování pro přepravu (IMDG) Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA) Oficiální pojmenování pro přepravu (ADN) Oficiální pojmenování pro přepravu (RID) Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) IMDG Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) IATA Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) ADN Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) RID Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) Obalová skupina Obalová skupina (ADR) Obalová skupina (IMDG) Balicí skupina (IATA) Balicí skupina (ADN) Obalová skupina (RID) Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí Způsobuje znečištění mořské vody Další informace : Žádná : Žádná : Nejsou dostupné žádné doplňující informace 01/07/2015 CS (čeština) 7/1

8 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele - Pozemní přeprava Nejsou dostupné žádné údaje - Doprava po moři Nejsou dostupné žádné údaje - Letecká přeprava Nejsou dostupné žádné údaje - Vnitrozemská lodní doprava Nepodléhá předpisům ADN - Železniční přeprava Přeprava zakázána (RID) : Žádná : Žádná Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nepoužije se ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Předpisy EU Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje látky uvedené v příloze XIV k nařízení REACH Národní předpisy Německo VwVwS Annex reference 12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV : Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 3, silně ohrožující vody (Klasifikace podle VwVwS příloha 4) : Není předmětem 12. BImSchV (Nebezpečný Incident vyhláška) Nizozemsko Ministerstva seznam karcinogenů Ministerstva seznam mutagenů NON-vyčerpávající seznam reprodukční toxiny - Kojení NON-vyčerpávající seznam reprodukční toxiny - Plodnost NON-vyčerpávající seznam reprodukční toxiny - Evolution Dánsko Class for fire hazard Store unit Classification remarks Doporučení podle dánských předpisů : Třída III-1 : 50 litr : Flammable according to the Danish Ministry of Justice; Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed : Tento výrobek nesmějí používat mladí lidé mladší 18 let Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Zdroje dat Další informace : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. : Žádné. Full text of H- and EUH-phrases: Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 01/07/2015 CS (čeština) 8/1

9 Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí chronicky, kategorie 2 Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí chronicky, kategorie 3 Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3 Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1 STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest H226 Hořlavá kapalina a páry H304 H315 H317 H319 H332 H335 H411 H412 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt Dráždí kůži Může vyvolat alergickou kožní reakci Způsobuje vážné podráždění očí Zdraví škodlivý při vdechování Může způsobit podráždění dýchacích cest Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace uváděné v tomto bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přesto jsou poskytovány bez jakékoli výslovné nebo i mlčky předpokládané záruky za jejich správnost 01/07/2015 CS (čeština) 9/1

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/ Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: FIXINELA tablety do pisoárů /borovice, oceán/ Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH:

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem Datum revize: 4.3.2013 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více