Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA"

Transkript

1 Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v České republice - Svaz průmyslu a dopravy Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií - Česká společnost pro nové materiály a technologie 5 Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA Tasilo Prnka èervenec 2001

2 Svaz průmyslu a dopravy (SPD) a Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) jsou řešiteli projektů programu MŠMT EUPRO, vyhlášeného na podporu integrace českého výzkumu a vývoje do sítě evropských pracovišť. SPD řeší projekt OK 426 Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj, ČSNMT řeší projekt OK 427 Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií. Obě organizace vydávají společně další příručku, v pořadí pátou, obsahující popis současné situace výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA. Nanotechnologie jsou významnou výzkumnou oblastí 5. Rámcového programu EU a budou prioritním výzkumným směrem v 6. Rámcovém programu EU. Příručka může mít mnohostranné využití. Poslouží našim výzkumným pracovištím k porovnání zaměření vlastních výzkumných prací se světovým trendem v této oblasti, může být zdrojem inspirací pro návrhy námětů projektů, může pomoci při vyhledávání partnerských výzkumných pracovišť v zahraničí, napomůže při upřesňování priorit výzkumu a vývoje v připravovaném národním programu orientovaného výzkumu a vývoje a snad upozorní vedoucí pracovníky našeho průmyslu a malých a středních podniků na nové, rychle se rozvíjející interdisciplinární odvětví, o kterém se předpokládá, že způsobí novou vědeckou a technickou revoluci. Ing. Karel Šperlink, CSc. vice-president SPD president ČSNMT Tasilo Prnka, 2001 Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001 ISBN

3 OBSAH str. 1. Úvod Definice Nanotechnologie v 5. Rámcovém programu EU Rámcový program EU COST EUREKA European Scientific Foundation (ESF) Vědecké programy NATO (civilní výzkum) Velká Británie Německo Finsko Švédsko Francie USA Závěr Literatura a Internet... 63

4 4

5 1. ÚVOD Uplynulo již 42 let od památné přednášky laureáta Nobelovy ceny fyzika Richarda Feynmana There is plenty room at the bottom /1/, kterou přednesl na výročním zasedání American Physical Society v California Institute of Technology (Caltech), a ve které předpověděl možnost vytváření materiálů a mechanizmů na úrovni atomů a molekul. Feynman tehdy naznačil, že to bude možné, až bude k dispozici experimentální technika, která umožní manipulovat s nano -strukturami a měřit jejich vlastnosti. V osmdesátých letech byly takové přístroje vynalezeny. Tyto přístroje, jako např. rastrovací tunelový mikroskop (STM), mikroskop využívající atomových sil (AFM), optický rastrovací sondový mikroskop blízkého pole (NSOM) apod., umožňují zkoumání nanostruktur. Souběžně probíhající expanze kapacity počítačů pak dovoluje sofistikované simulace materiálových vlastností v nanorozměrech (1-100 nm). V současné době výzkum směřuje k aplikacím, které významně zlepší stávající technologie. Výzkumy v oblasti ultrajemné mechaniky probíhají s cílem dosáhnout téměř dokonalého opracování součástí, magnetických hlav a optických prvků. Výroba prášků a krystalů v nanorozměrech může zabezpečit nová mazadla, otěruvzdorné povlaky strojních sou-částek a katalyzátory chemických reakcí. Vědci objevují možnosti samoorganizace základních kamenů hmoty (self-assembly) s cílem vytváření struktur chemickou syntézou, podle vzoru biologických procesů samouspořádávání. Rovněž lékařství může v blízké budoucnosti profitovat z nanotechnologií. Nanosenzory implantované do lidského těla mohou např. indikovat, kdy diabetik potřebuje svoji dávku inzulínu, nebo senzory zabudované do náramkových hodinek mohou detekovat nebezpečné množství škodlivých plynů v ovzduší a mohou tak upozornit na možný astmatický záchvat. Přesto lze současnou úroveň poznatků, postupů a technologií v oblasti nanotechnologií přirovnat k situaci v elektronice, výpočetní technice a telekomunikacích koncem čtyřicátých a na začátku padesátých let minulého století, krátce po vynálezu tranzistoru. Teprve začínáme rozumět podstatě zákonitostí, kterými se řídí fyzikální, chemické, biologické a jiné procesy v nanorozměrech. Vlastnosti hmoty v nano měřítku nejsou totiž vždy předvídatelné na základě zkoumání ve větších rozměrech. Významné změny chování materiálů jsou způsobeny nejen plynulou modifikací jejich charakteristických vlastností se zmenšujícími se rozměry, ale působením jevů jako jsou např. kvantové jevy, převažující vliv povrchových jevů atd. Jakmile bude možné řídit rozměry a tvar nanostruktur, bude rovněž možné zlepšit materiálové vlastnosti a účinnost zařízení za hranice ležící mimo naše představy. Nanostrukturami, které v současné době známe, jsou např. uhlíkové nanotrubice, proteiny, DNA, jednoelektronové tranzistory, ale i prášky a vrstvy o rozměrech nanometrů. Racionální vytváření a integrace materiálů a zařízení v nanorozměrech ohlašuje novou vědeckou a technickou revoluci, za podmínky, že objevíme a plně využijeme nám dosud neznámé principy a zákonitosti. V posledních deseti létech je vyvíjeno enormní úsilí v oblasti základního výzkumu, zejména v oblasti nanoelektroniky, ale i v ostatních oblastech. Některé objevy ve fyzice, např. objev obří magnetické rezistence ve vrstvách rozměru nanometrů (1988), vedl již za 8 let k praktickému využití jevu při konstrukci harddisků nové generace. Nanotechnologie je oblast výzkumu, která zahrnuje velké množství vědních disciplín jako jsou fyzika, chemie, biologie, elektronika, inženýrství atd. Z toho vyplývá, že tato oblast vyžaduje interdisciplinární přístup k řešení problémů. Před deseti - patnácti léty se vědci všech vědních disciplín začali postupně s narůstající intenzitou zaměřovat na nanotechnologie a nanomateriály. Skrytý potenciál problematiky 5

6 byl rozpoznán a v řadě států byly vyhlášeny výzkumné programy zaměřené na tuto oblast. Pozadu nezůstaly ani nadnárodní aktivity, jako např. 5. Rámcový program výzkumu a vývoje EU, program COST, programy European Scientific Foundation (ESF) atd. Prioritní orientaci na na-notechnologie nalezneme i v tématickém zaměření 6. Rámcového programu výzkumu a vývoje EU. Na oblast nanotechnologií a nanomateriálů je rovněž v rozsáhlé míře soustředěna i institucionální podpora výzkumných pracovišť, vznikají sítě zaměřené na různé vědní obory v oboru nanotechnologií, vydává se množství monografií a na oblast nanorozměrů se orientují nově vzniklá periodika i klasické časopisy. Předložená práce obsahuje přehled hlavních nadnárodních a vybraných národních aktivit ve výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA. 6

7 2. DEFINICE Pro účely této studie je vhodné blíže se seznámit se dvěma pojmy - nanotechnologie a nanomateriály NANOTECHNOLOGIE Definice pojmu nanotechnologie se poněkud v jednotlivých programech a u různých autorů liší. Jako první použil tohoto termínu Taniguchi v roce 1974 /2/, když popisoval výrobní technologie a měřicí techniky, při kterých je možné dosáhnout přesností nanometrů. Dnes má tento termín širší pojetí. Nanotechnologie je studium a použití materiálů, zařízení a systémů o rozměrech řádově nanometrů /3/. Nanotechnologie je populární termín pro vytváření a využití funkčních struktur s minimálně jedním charakteristickým rozměrem měřeným v nanometrech /4/. Nanotechnologie si lze představit jako všezahrnující popis aktivit na úrovni atomů a molekul, které mají uplatnění v reálném světě /5/. Nanotechnologie je rozvíjející se obor výzkumu a vývoje zaměřený na řízení struktury materiálů v nanorozměrech (0,1-100 nm, alespoň v jednom rozměru). Nanotechnologie je rovněž skupina rozvíjejících se technologií (technologie v pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie aj.), které metodami shora dolů (top-bottom) a zdola nahoru (bottom-up) konvergují k nanorozměrům. V současné době sestává nanotechnologie ze čtyř hlavních oblastí: nanoelektroniky, nanomateriálů, molekulární nanotechnologie a mikroskopů pracujících s rozlišitelností v nanometrech /6/. Nanotechnologie je v podstatě nauka o materiálech o rozměrech nanometrů /7/. Je třeba poznamenat, že oblast definovaná v nanometrech a zejména nové jevy, které v této oblasti pozorujeme, je třeba odlišovat od rozměrové oblasti řádově mikrometrů a technologií, které se v této oblasti prosazují. V USA jsou to MEMS (microelectromechanical systems) a v Evropě mikrosystémové technologie NANOMATERIÁLY Nanomateriály se vyznačují následujícími společnými znaky /8/: a) stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi: rozměry, tvarem, atomovou strukturou, krystalinitou, mezifázovým rozhraním, homogenním/heterogenním složením a chemickým složením. Rozměry jsou limitovány v oblasti od molekul k pevným částicím menším než 100 nm. Vlivem malých rozměrů v některých případech počet povrchových atomů převyšuje počet atomů ve vnitřním objemu. b) tyto stavební jednotky jsou uspořádané v makroskopických multi-klastrových materiálech s velmi různorodým topologickým pořádkem. Chemicky identické částice mohou být těsně uspořádány a kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice mohou být oddělené nebo spojené koalescencencí nebo podložkou a mohou vytvářet nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy nebo vrstvy. c) stavební jednotky a jejich topologie mohou sloužit pro vytváření rozměrnějších materiálů vhodných pro technické aplikace. Nanomateriály (nanostrukturní materiály) jsou ty, jejichž nové vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky (částice, klastry, dutiny) o rozměrech mezi nm, přinejmenším ve dvou rozměrech /9/. 7

8 3. NANOTECHNOLOGIE V 5. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU Struktura 5. Rámcového programu EU je popsána např. v /10/. Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů je podporován v tématických programech LIFE (Kvalita života a řízení živých zdrojů), IST (Uživatelsky přátelská informační společnost) a GROWTH (Konkurenceschopnost a trvalý růst) LIFE Výzkum nanotechnologií je podporován v rámci klíčové aktivity KA 3 Buněčná továrna - The Cell Factory. Podprogram KA 3 (3.3.1.) je zaměřen na využití buněčných a molekulárních charakteristik organismů pro nové nano- a mikrotechnologie nebo na oblasti relevantní generické aktivitě Výzkum genomu a chorob genetického původu. Předpokládá se, že výzkumné aktivity budou orientovány zejména na nanobiotechnologie a studium molekul, spojování molekul a buněk na přírodních i syntetických površích a na funkční struktury IST Výzkum nanotechnologií je v programu IST podporován v rámci klíčové aktivity KA 4 Základní technologie a infrastruktury, v programu Mezioborová témata - CPA a v generické aktivitě Technologie pro budoucnost - FET KLÍÈOVÁ AKTIVITA KA 4, PODPROGRAM IV.8. MIKROELEKTRO- NIKA, SMÌR IV.8.2. MIKROELEKTRONICKÉ TECHNOLOGIE Směr si klade za cíl zvýšení rychlosti přenosu dat a zvýšení kapacity pamětí. Jedním z dílčích cílů je výzkum a vývoj zařízení, technologií a materiálů v oboru nanorozměrů pro mikroelektronické technologie uvažované pro průmyslové využití za 8-12 let KLÍÈOVÁ AKTIVITA KA 4, PODPROGRAM IV.8. MIKROELEKTRO- NIKA, SMÌR IV.8.3. OPTICKÉ A OPTOELEKTRONICKÉ TECHNOLOGIE Směr si klade za cíl komplexní výzkum a vývoj optických a optoelektronických systémů pro zpracování informací, telekomunikaci, uchovávání dat, pro senzory a zobrazování a předpokládá využití i nanotechnologií KLÍÈOVÁ AKTIVITA KA 4, PODPROGRAM IV.7 MIKROSYSTÉMY, SMÌR IV.7.2. MULTIFUNKÈNÍ SYSTÉMY Směr je zaměřen na výzkum multifunkčních inteligentních mikro- a nanosystémů a jejich integraci a ověření při aplikaci v reálných podmínkách PRÙØEZOVÁ AKTIVITA MEZIOBOROVÉHO PROGRAMU IST V.1.10-CPA 10 DALŠÍ GENERACE MIKRO- A NANOTECH- NOLOGIÍ Je zaměřena na aplikace v oblasti vysoké integrace. Cílovými oblastmi jsou vědy o živé přírodě, zdraví, systémy životního prostředí a komunikace GENERICKÁ AKTIVITA TECHNOLOGIE PRO BUDOUCNOST - FET V rámci aktivity FET se oblasti nanotechnologií týkají dva podprogramy: FET VI.2.1. Nanotechnologická informační zařízení (NID) NID podporuje inovativní výzkum zaměřený na vývoj nových koncepcí systémů zpracování 8

9 informací pracujících na úrovni nanorozměrů. Sledují se tři cíle: Vývoj nových architektur a konstrukcí systémů zpracování informací. Zde se očekává využití poznatků z nauky o počítačích, biologie a neuroinformatiky. Vývoj nových zařízení. Cílem je demonstrovat logické brány, paměťové buňky a jiné elementární procesory. Předpokládá se funkční rozhraní s makroskopickým světem. Součástí výzkumu je vývoj funkčních materiálů a struktur. Vývoj nástrojů a technologií vytváření struktur s kritickými rozměry pod 10 nm. Klíčovými otázkami jsou v tomto případě cena a možnost miniaturizace. Důraz je kladen na koncepce a techniky mající svůj základ v organické chemii a bioinženýrství při použití strukturování povrchu a nanomanipulaci. Do tohoto cíle patří i metody samoorganizace a samoskládání hmoty. FET VI.1.1 Otevřená doména (Open Domain) Podporuje se dlouhodobý a vysoce rizikový výzkum, m.j. i v oboru nanotechnologií, který není pokryt jinými aktivitami IST GROWTH Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů se v programu GROWTH podporuje v rámci klíčové aktivity KA 1 Inovační výrobky, procesy a organizace a v generických aktivitách 1 A Materiály a technologie jejich výroby a přeměny a 2 A Měření a zkoušení KLÍÈOVÁ AKTIVITA KA 1 MIKRO A NANOSYSTÉMY TRA 1.5 Výrobky/služby. V rámci této aktivity se podporuje vývoj nových miniaturizovaných systémů a jejich integrace do výrobků pokrokových mikro- a nanosoučástek. TRA 1.6. Stroje. V rámci této aktivity se podporuje vývoj nové generace strojů, výrobních zařízení a výrobních systémů rovněž na úrovni mikro- a nanorozměrů a opracování s přesností nanometrů GENERICKÁ AKTIVITA 1 A V rámci této aktivity se podporuje jednak výzkum dlouhodobého charakteru směřující do aplikací v mnoha sektorech, jednak výzkum a vývoj inovačního charakteru zaměřený na cíle klíčových aktivit v jednotlivých tématických programech. Bylo stanoveno pět výzkumných priorit /11/, z nichž dvě zahrnují i výzkum nanotechnologií a nanomateriálů. Priorita č. 1 Materiálové technologie multidisciplinárního charakteru obsahuje i nanotechnologie jako vývoj nových materiálů na molekulární a atomové úrovni. Priorita č. 2 Pokrokové funkční materiály obsahuje vývoj funkčních materiálů na úrov-ni nanometrů (materiály pro elektroniku, displeje, nelineární optické komponenty, magnetické a optické materiály, včetně supravodičů, materiály pro senzory, biomateriály, včetně materiálů se zlepšenou kompatibilitou pro implantáty a biosenzory apod.) GENERICKÁ AKTIVITA 2 A Projekty v oborech měření, zobrazování a analýzy v oblasti nanometrů je možné podávat v podprogramech Výzkum přístrojů pro zlepšení kvality a Metody měření a zkoušení na podporu kvality. 9

10 4. NANOTECHNOLOGIE V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU V návaznosti na realizaci programu Vytváření Evropského výzkumného prostoru /12/ navrhla Komise EU v květnu 2001 vyhlásit na období Rámcový program výzkumu, technického rozvoje a demonstrací. Jedna ze tří hlavních aktivit - Integrovaný výzkum - je rozdělena do sedmi tématických oblastí: Genomika a biotechnologie pro zdraví Technologie pro informační společnost Nanotechnologie, inteligentní materiály, nové výrobní procesy Letectví a kosmický výzkum Bezpečnost potravin a zdravotní rizika Trvale udržitelný vývoj a globální změny Občané a vládnutí v evropské znalostní společnosti S výzkumem nanotechnologií a nanomateriálů se uvažuje především v tématických oblastech genomika a biotechnologie pro zdraví, technologie pro informační společnost a nanotechnologie, inteligentní materiály a nové výrobní procesy GENOMIKA A BIOTECHNOLOGIE PRO ZDRAVÍ V rámci tématické oblasti se uvažuje s následujícími výzkumnými prioritami: Základní poznatky a nástroje funkční genomiky 10 Výzkumná činnost by měla zahrnout studium intenzity uplatnění (exprese) genů a proteomiky, strukturální genomiku, srovnávací genomiku a genetiku populace a bioinformatiku. Výzkum by měl probíhat v nanorozměrech při studiu funkcí a interakcí proteinů, třírozměrné struktury proteinů a makromolekul atd. Aplikace genomiky a biotechnologie pro zdraví Cílem této priority je podpora konkurenceschopnosti evropského biotechnologického průmyslu a dosažení pokroku v biotechnologiích. Bude podporována spolupráce akademické sféry s průmyslovou (technologické základny) a inovativní výzkum genomiky v začínajících (start-up) firmách. Aplikace v lékařství a zdravotnictví Výzkumná činnost by se měla zaměřit především na boj s rakovinou, kardiovaskulárními chorobami a s vzácnými chorobami a rovněž na výzkum vzrůstající odolnosti patogenů proti lékům. Další významnou oblastí je studium mozku a boj s chorobami nervového systému a rovněž studium lidského vývoje a procesů stárnutí. Zejména v této poslední oblasti bude výzkum probíhat rovněž studiem rozhodujících molekulárních a buněčných činitelů, působících na procesy stárnutí. Konfrontace s hlavními nakažlivými chorobami, které vedou k chudobě Strategickým cílem této priority je konfrontace se světovým ohrožením způsobeným třemi hlavními nakažlivými chorobami : HIV/AIDS, malárií a tuberkulózou. Předpokládá se široce založený výzkum zahrnující rovněž základní molekulární výzkum, využití mikrobiální genetiky atd.

11 4.2. TECHNOLOGIE PRO INFORMAÈNÍ SPOLEÈNOST V této tématické oblasti, o které se tvrdí, že přeměňuje ekonomiku a společnost, byly vybrány následující výzkumné priority: Aplikovaný výzkum informačních technologií, zaměřený na největší sociální a ekonomické problémy. Výzkum se zaměří na techniky utajování a spolehlivosti informací, na sociální problémy (zdravotnictví, bezpečnost, mobilita, životní prostředí, ochrana kulturního dědictví apod.), na problematiku práce a obchodu (e-business, e-goverment, elektronický a mobilní obchod, e-work systems, e-learning) a na komplexní řešení problémů ve vědě, technice, obchodu a společnosti. Komunikace a počítačová infrastruktura Cílem této priority je upevnění evropské pozice a další vývoj v oblastech jako jsou mobilní komunikace, spotřební elektronika, softwareové technologie, komplexní distribuované systémy apod. Komponenty a mikrosystémy Tato priorita bude zaměřena na dvě oblasti: Mikro-, nano- a opto- elektronika. Výzkum bude orientován na odhalení dalších možností miniaturizace při výrobě CMOS (alternativní technologie výroby, nové materiály a struktury apod.), vývoj nových a zlepšených optických, optoelektronických a fotonických funkčních součástek, nanozařízení a zařízení využívajících možností molekulární elektroniky. Mikro- a nano- technologie, mikrosystémy a displeje. Výzkum se zaměří na nové aplikace a funkce vyplývající z možností multidisciplinárních interakcí (elektronika, mechanika, chemie, biologie apod.) za použití mikro- a nano- struktur a nových mate-riálů. Cílem je vývoj inovativních, levných a spolehlivých mikrosystémů, displejů s vysokým rozlišením a pokrokových senzorů, včetně levných senzorů vidění a senzorů biometrických a hmatových. Výzkumná činnost v oblasti nanozařízení a nanosystémů se zaměří na využití základních jevů, procesů a struktur, které slibují nové a zlešené funkce vnímání nebo ovládání, jakož i jejich integraci a výrobu. Technologie přístupu k vědomostem a výzkum rozhraní Cílem této priority je výzkum technologií a způsobů získávání, modelování, prezentování, zviditelňování, interpretování a sdílení znalostí a vědomostí. Bude rovněž podporován výzkum technologií podporujících design, vytváření, řízení a zveřejňování multimediálních informací. Další oblastí výzkumu budou inteligentní rozhraní a povrchy, včetně senzorů rozlišujících řeč a gesta, s cílem plynulé lidské interakce s přístroji a zařízeními, virtuálními i fyzikálními objekty. Práce se rovněž zaměří na mnohojazyčný a mnohokulturní přístup a komunikaci, s cílem umožnit časově úsporné a levné služby při osobních, obchodních a odborných kontaktech NANOTECHNOLOGIE, INTELIGENTNÍ MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÍ PROCESY Tato tématická oblast je zaměřena na podporu evropského průmyslu, před kterým stojí změna přístupů: - z přístupu k výrobě orientované na zdroje na výrobu orientovanou na znalosti 11

12 - z přístupu založeného na kvantitě na přístup založený na kvalitě - z hromadně vyráběných výrobků na jedno použití k výrobkům pro více použití vyráběných na zakázku - od výrobků, technologií a služeb, které jsou charakterizovány hmotou a hmatatelností k výrobkům, technologiím a službám nehmotným s vyšší přidanou hodnotou. Lze předpokládat, že uvedené změny budou doprovázeny radikálními posuny ve struktuře průmyslu. Objeví se nové inovativní podniky se schopností k vytváření sítí, vytváření nových hybridních technologií, kombinujících nanotechnologie, materiálové vědy, inženýrství, informační technologie, bio- a environmentální vědy. Takový přístup si vyžádá rozsáhlou spolu-práci napříč tradičními vědními obory. Pozornost bude zaměřena na tyto výzkumné priority: NANOTECHNOLOGIE Nanotechnologie reprezentují nový přístup k nauce o materiálech a materiálovému inže-nýrství. Evropa má silnou pozici v nanovědách, která by měla vyústit do reálných konku-renčních výhod evropského průmyslu. Cíl je dvojí: a) podpořit vznik evropského průmyslu založeného na intenzivním výzkumu nanotechnologií, b) podpořit využití znalostí o nano-technologiích ve stávajících průmyslových sektorech. Výzkum může být dlouhodobý a ris-kantní, ale musí být zaměřen na průmyslové aplikace. Na podporu uvedeného, bude vůči velkým průmyslovým podnikům a malým a středním podnikům, včetně začínajících, prováděna aktivní politika, např. vytvářením silných vazeb průmyslu a výzkumu formou konsorcií. Dílčí priority: Dlouhodobý interdisciplinární výzkum jevù a procesù probíhajících v nanorozmìrech a vývoj výzkumných nástrojù Výzkum bude zaměřen na: jevy v rozměrech molekul a mesorozměrů; samoorganizace materiálů a struktur; molekulární a biomolekulární mechanismy a stroje; multidisciplinární a nové přístupy k integraci výsledků vývoje v anorganických, organických a biologických materiálech a procesech Nanobiotechnologie Výzkum bude zaměřen na: lab-on-chip; rozhraní s biologickými entitami; povrchově modifikované nanočástice; pokrokové nosiče léků a další oblasti integrace nanosystémů s biologickými entitami; zpracování, manipulace a detekce biologických molekul či komplexů; elektronickou detekci biologických entit; mikrofluidika; podporu a řízení růstu buněk na substrátech Inženýrské zpùsoby vytváøení materiálù a souèástí v nanorozmìrech Výzkum se zaměří na: nanostrukturní slitiny a kompozity; pokrokové funkční polymerní materiály; nanostrukturní funkční materiály Vývoj manipulaèních a øídících zaøízení a pøístrojù Cílem je vývoj nové generace zařízení pro analýzu a výrobu v nanorozměrech. Základní cíl je rozměr obrazců nebo rozlišitelnost v řádu 10 nm. Výzkum se zaměří na: různé způsoby pokrokových metod výroby v nanorozměrech (litografie, mikroskopie); převratné technologie, metodologie nebo přístroje využívající samoorganizačních schopností hmoty; vývoj strojů o nanorozměrech. 12

13 Aplikace v oblastech jako jsou - zdravotnictví, chemie, energetika, optika a životní prostøedí Výzkum bude zaměřen na: počítačové modelování; pokrokové výrobní technologie; vývoj inovovaných materiálů se zlepšenými parametry INTELIGENTNÍ MATERIÁLY V rámci výzkumné priority Inteligentní materiály se předpokládá zaměření na tyto dílčí priority: výzkum základních principů, technologie související s výrobou a zpracováním nových materiálů a inženýrská podpora vývoje materiálů NOVÉ VÝROBNÍ PROCESY V rámci výzkumné priority Nové výrobní procesy budou podporovány následující dílčí priority: vývoj pružných a inteligentních výrobních postupů; systémový výzkum a řízení rizik; optimalizace životních cyklů průmyslových systémů, výrobků a služeb. 13

14 5. COST COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) je program evropské mnohostranné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením především na badatelský a částečně i na aplikovaný výzkum. Česká republika se stala členem programu v roce Výzkum probíhá v současné době v 17 doménách /12/. Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů je podporován v akcích COST 523 Nanostrukturní materiály, COST 525 Pokroková elektrokeramika-inženýrství hranic zrn, COST 527 Plazmové polymery a podobné materiály, COST 528 Vytváření tenkých vrstev z chemických roztoků, COST P5 Mesoskopická elektronika, COST D11 Supramolekulární chemie, COST D14 Funkční molekulární materiály a COST D15 Chemie povrchů a katalýza COST 523 NANOSTRUKTURNÍ MATERIÁLY Akce patří do domény Materiály a je vyhlášena na období 2/1998-2/2004. Programu se účastní 23 států, Česká republika od roku Výzkumné aktivity je možné vyjádřit matricí, kdy na jedné straně jde o výzkum vlastností nanostrukturních materiálů (mechanické, optické, elektronické a magnetické vlastnosti), katalýzy, čidel a fundamentálních problémů a na druhé straně o výzkum jejich syntézy, zpracování, charakterizace, aplikace a modelování /13/ COST 525 POKROKOVÁ ELEKTROKERAMIKA- INŽENÝRSTVÍ HRANIC ZRN Akce patří do domény Materiály a je vyhlášena na období 7/1999-7/2005. Programu se účastní 17 států, Česká republika od roku Cílem akce je výzkum úlohy hranic zrn v keramice pro elektroniku. Výzkum je zaměřen zejména na dielektrika, senzory, polovodičovou keramiku a iontové materiály COST 527 PLAZMOVÉ POLYMERY A PODOBNÉ MATERIÁLY Akce patří do domény Materiály a je vyhlášena na období 3/2000-3/2005. Programu se účastní 11 států, Česká republika od roku Program je zaměřen především na polovodičové materiály. Bude prováděn společný výzkum technologie polymerizace plazmou a budou zkoumány vlastnosti povlaků na různých substrátech COST 528 VYTVÁØENÍ TENKÝCH VRSTEV CHEMICKÝCH ROZTOKÙ Akce patří do domény Materiály a je vyhlášena na období 6/2000-6/2005. Programu se účastní 16 států. Česká republika se účastní od 5/ COST P5 MESOSKOPICKÁ ELEKTRONIKA Akce patří do domény Fyzika a je vyhlášena na období 10/ /2002. Programu se účastní 16 států, Česká republika od roku Cílem programu je detailní porozumění mesoskopické elektronice, tj. zejména pohybu elektronů v zařízeních či obvodech v rozměrové oblasti, kde jevy jsou popisovány jak zákony fyziky pevné fáze, tak zákony kvantové mechaniky. Hlavními nástroji zkoumání je pokroková litografie a samoorganizace nanostruktur v anorganických, organických i biologických materiálech. 14

15 5.6. COST D11 SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE Akce patří do domény Chemie a je vyhlášena na období 1/1998-1/2003. Programu se účastní 20 států, Česká republika od roku Cílem programu je syntéza nových supramolekulárních struktur, supramolekulární reaktivita a katalýza, samoorganizace supramolekul atp COST D14 FUNKÈNÍ MOLEKULÁRNÍ MATERIÁLY Akce patří do domény Chemie a je vyhlášena na období 1/1999-1/2004. Programu se účastní 18 států, Česká republika od roku Cílem programu je výzkum a vývoj nových funkčních molekulárních a supramolekulárních systémů, vývoj metod a nástrojů pro zkoumání, charakterizování systémů a manipulování COST D15 CHEMIE POVRCHÙ A KATALÝZA Akce patří do domény Chemie a je vyhlášena na období 11/ /2003. Programu se účastní 20 států, Česká republika od roku Program je interdisciplinární a spojuje specialisty z fyziky, chemie i inženýrství. Cílem je vyvinout nové materiály s předem zvolenými vlastnostmi, nové metody heterogenní katalýzy, nové koloidní systémy a nové metody charakterizace povrchů a mezifázových rozhraní s atomovou a molekulovou rozlišitelností. Předmětem zkoumání jsou vztahy mezi strukturou a složením povrchů/rozhraní a jejich chemicko-fyzikálními vlastnostmi a manipulační technologie atom-atom a molekula-molekula pro syntézu nanomateriálů. 15

16 6. EUREKA Program EUREKA - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje - podporuje spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. V současné době sdružuje 29 evropských států, včetně České republiky. Při navrhování projektů se používá způsobu bottom-up /14/. Tématické zaměření projektů není v zásadě omezeno a vyplývá z 9 prioritních směrů: informační technologie, životní prostředí, biotechnologie a technologie zdravotnictví, nové materiály, robotika a automatizace výroby, komunikační technologie, lasery, doprava a energetika. Prozatím byly za dobu existence programu EUREKA navrženy a řešeny pouze dva projekty, které odpovídají definici nanotechnologií a nanomateriálů /15/: E! 1247 INCERT - Vývoj nového typu nanokompozitní keramiky pro řezné nástroje. Projekt byl řešen v období 7/1995-6/1999 dvěma německými a jednou švédskou organizací. E! 1538 LUBRIMAT - Vývoj metody vytváření vrstvených kovových dichalkogenidů pro nová maziva, nanokrystalické materiály a povlaky. Projekt byl řešen v období 1/1996-1/2000 několika ruskými a dvěma belgickými organizacemi. 16

17 7. EUROPEAN SCIENTIFIC FOUNDATION (ESF) Evropská vědecká nadace, založená v roce 1974, je neziskovou asociací 67 členských organizací z 24 evropských států, které ve svých zemích podporují badatelský výzkum /16/. Jejím cílem je podporovat vědeckou činnost v Evropě různými formami: pořádáním specializovaných workshopů, vytvářením dočasně působících sítí zaměřených na jeden vědecký problém, pořádání konferencí EURESCO, vyhlašováním 3-5 letých vědeckých programů atd. ESF podporuje aktivity v pěti vědních oblastech: fyzikální a inženýrské vědy, lékařské vědy, vědy o živé přírodě, životním prostředí a zemi, klasické jazyky a literatura a sociální vědy. Z oblasti nanotechnologií a nanomateriálů se podporují v současné době následující aktivity (mimo konference a workshopy): 7.1. VÌDECKÉ SÍTÌ Field Emmision Technologies (FET). Činnost této sítě byla zahájena v 6/1999 a potrvá do 6/2002. Společným cílem účastníků sítě je studium, výzkum a vývoj vyzařovačů polí různého charakteru pro různé účely, např. při výrobě plochých obrazovek, pro elektronovou mikroskopii s ultra vysokou rozlišovací schopností, pro ovlivňování růstu nanostruktur, pro nové senzory pro obor nanostruktur apod. Field-resposive polymers, composite organic materials and gels with controlled supramolecular structure (RespoMat). Činnost této sítě byla zahájena v 10/1998 a potrvá do 12/2001. Společným cílem účastníků sítě je studium a výzkum tzv. inteligentních polymerních materiálů, které jsou jedním z nejslibnějších materiálů 21. století VÌDECKÉ PROGRAMY Nanomagnetism and growth processes on vicinal surfaces (NANOMAG). Program byl vyhlášen na období a jeden z jeho cílů je výměna zkušeností účastnících se vědec-kých týmů s přípravou a charakterizací magnetických filmů a samoorganizujícími se nano-strukturami. Dále se provádí zviditelňování magnetických domén, vytváření teorií nanomagnetizmu atd. Molecular Magnets (MM). Program byl vyhlášen na období Je to transdisciplinární program zaměřený na syntézu a studium multifunkčních vlastností molekulárních magnetů (anorganických, organických, hybridních ). Structuring Manipulation, Analysis and Reactive Transformation of Nanostructures (SMARTON). Program byl vyhlášen na období s cíli: vývoj nových supramolekulárních systémů, studium hnacích sil, které působí při samoorganizaci nanostruktur ve dvou a třech dimenzích, vývoj metod a nástrojů pro zkoumání, charakterizování a manipulaci s těmito strukturami. 17

18 8. VÌDECKÉ PROGRAMY NATO (CIVILNÍ VÝZKUM) Vědecké programy NATO nabízejí podporu mezinárodní spolupráce mezi vědeckými pracovníky zemí EAPC (Přátelství pro mír). Podobná podpora mezi pracovníky zemí NATO není nabízena. Česká republika, jako členský stát NATO, má do konce roku 2001 výjimku a její vědečtí pracovníci se do této doby mohou programů účastnit. Koncem roku 2001 bude posouzena možnost prodloužení této výjimky. Vědecký program NATO zahrnuje následující aktivity: dlouhodobé studium v zahraničí, vědecké stáže, pořádání workshopů, vyhlašování grantů, podporu výzkumné infrastruktury a podprogram Věda pro mír /17,18/ COLLABORATIVE LINKAGE GRANTS V současné době je řešena ve čtyřech vědeckých oblastech (fyzikální a inženýrské vědy a technologie, vědy o živé přírodě, vědy o životním prostředí a zemi, civilní vědy a technologie zaměřené na otázky bezpečnosti) řada projektů, z nichž některé jsou orientovány na nano-technologie a nanomateriály, např.: Optical and Electronic Properties of Nanoscale Systems. L. Jacek, Wroclaw (PL), T.Fromhold, Nottingham (GB) Investigation of the Generation and Formation of Clusters by Sputtering. N. Džemilev, Taškent (Tadžikistan), A. Wucher, Essen (D) Luminescent II-VI Semiconductor Nanocrystals/Conducting Polymer Composites. N. Geponik, Minsk (Bělorusko), A. Eychmüller, Hamburg (D) Electrode States and Charge Transport in Nanocrystalline Titanium Dioxide. P. Kaškarov, Moskva (RU), F. Koch, Mnichov (D), V. Pazchulik, Valencia (ESP), J. Rappich, Berlin (D), J. Gajovorovskij, Kiev (UA) Self-Assembly of Complex Carbon Nanotube Networks. W.Kozlowski, Warszawa (PL), A.Messager, Marseille (F) Semiconductor Nanocrystals as Efficient Fluorescent Labels: Synthesis, Bioconjugation and Immunological Applications I. Kudelina, Moskva (RU), I. R. Nabiev, Reims (F), I. Bronstein, York (GB), M. Artěmjev, Minsk (Bělorusko) 8.2. SCIENCE FOR PEACE Podporují se zejména projekty o trvání 3-5 let, které mají určitý potenciál pro komercializaci výsledků. Mezi řešenými projekty jsou některé zaměřeny na nanotechnologie a nanomateriály, např.: High Melting Point Nanocrystalline Composites: The Material of the New Millenium V. V. Skorochod, Kiev (UA), V. D. Krstic, Kingson (CAN) Development of Zirconia Based Nanomaterials for Applications Using Electrochemical and Mechanical Properties R. Piticescu, Bucharest (RO), C. Monty, Fort Romeu (F) Alumina-Based Nano/Microcomposite Cutting Tool for High Speed Metal Cutting P. Šajgalík, Bratislava (SK), F. Riley, Leeds (GB) Magnetic Nanocomposites for Transformer Cores and Magnetic Refrigeration L. Varga, Budapest (H), P. Marin, Madrid (ESP) 18

19 9. VELKÁ BRITÁNIE Velká Británie patří k zemím s velkou podporou výzkumu a vývoje (2,0-2,2 % HDP). Na podpoře se podílí jak státní, tak soukromý sektor /19/. V roce 1993 bylo na podporu výzkumu a postgraduálního studia z veřejných prostředků založeno královským výnosem sedm výzkumných rad, jejichž činnost je řízena prostřednictvím Úřadu pro vědu a techniku (OTA) Ministerstvem obchodu a průmyslu (MTI). Jsou to: EPSRC - Rada pro výzkum fyzikálních a technických věd PPARC - Rada pro výzkum fyziky částic a astronomický výzkum BBSRC - Rada pro výzkum biotechnologie a biologické vědy MCR - Rada pro lékařský výzkum NERC - Rada pro výzkum životního prostředí ESRC - Rada pro ekonomický a sociální výzkum CCLRC - Rada pro centrální laboratoře výzkumných rad V roce 1980 se rozhodla tehdejší Rada pro vědecký a technický výzkum založit na univerzitách řadu velkých výzkumných center, známých jako IRC (Interdisciplinary Research Centre). Centra jsou podporována z rozpočtu výše uvedených Rad. Největší část rozpočtu na výzkum a vývoj (35-38%) rozděluje Ministerstvo obrany (MOD), které řídí největší výzkumnou organizaci ve Velké Británii - DERA. Ta má být v průběhu roku 2001 částečně zprivatizována. Dalšími zdroji podpory výzkumu jsou různé nadace, např. lékařský výzkum podporuje Wellcome Trust a Imperial Cancer Research Fund. Na podporu rizikového výzkumu byl založen grantový systém ROPA (Realising Our Potential Award) a na podporu spolupráce akademické a výzkumné sféry s průmyslem byl založen program LINK. Pro systematické a kontinuální prognózování budoucího vývoje byl v roce 1993 zahájen program FORESIGHT, kterého se účastní experti ze všech oborů a oblastí. Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů má ve Velké Británii již určitou tradici. Např. program Nanotechnology byl vyhlášen EPSRC na léta s částkou 2,3 mil. GBP, program Scanning Probe Microscopy na léta s částkou 6,0 mil. GBP a v rámci programu LINK probíhal v létech program Nanotechnology dotovaný částkou 13 mil. GBP společně EPRSC a MTI /20/. Po ukončení těchto programů nebyly další programy adresované nanotechnologiím vyhlašovány. Vycházelo se z předpokladu, že nová oblast výzkumu je již dostatečně iniciována, takže navrhované projekty mohou být zařazovány do programů klasických vědních disciplin jako jsou fyzika, chemie, biologie, inženýrství atd. /21/. Svědčí o tom skutečnost, že na 24 britských univerzitách se ve většině ústavů orientovaných na materiálový, chemický a biologický výzkum začaly provádět výzkumy nanotechnologií a nanomateriálů. V University of Birmingham, School of Physics and Astronomy, byla zřízena Nanoscale Physics Research Laboratory, která se zaměřuje na tři oblasti: fyziku a aplikaci nanoklastrů, modifikací povrchů na atomové úrovni a vytváření senzorů a zařízení o rozměrech nanometrů /22/. V Cranfield University, School of Industrial and Manufacturing Science, Advanced Materials Department, pracuje již od roku 1994 Nanotechnology Group, která se v současné době orientuje na feroelektrickou keramiku, prášky a kompozity, depozici feroelektrických tenkých a tlustých vrstev, piezoelektrické ultrazvukové 19

20 motory a tepelné infračervené pyroelektrické detektory /23/. V University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy se řeší řada projektů z oblasti nanomateriálů, podporovaných nejen EPSRC, ale i ze zahraničí /24/: Ni-based Nanophase Composites Transformations in Nanocrystalline Alloys Electron Beam Nanolithography and the Fabrication of Quantum Dots and Wires Using Nanostructures to Sequence DNA Focused Ion Beam Processing of Materials Preparation of Carbon Nanotubes Nanostructured Magnetic Devices Relationship between Interfacial Structure and Mechanical Properties in Nanostructured Materials Measuring the Composition of Materials at the Nanometre Level V University of Cambridge, School of Physical Sciences, Cavendish Laboratory, se provádí výzkum v oblasti nanooptoelektroniky, polovodičové fyziky, magnetizmu povrchových vrstev atd. /25/. V nedávné době byla EPSRC, dalšími Radami a Ministerstvem obrany iniciována aktivita, která má za cíl opět zvýšit úroveň výzkumu v nanotechnologiích /26/. V polovině roku 2000 bylo vyhlášeno výběrové řízení na založení dvou IRC (Interdisciplinary Research Centre) v oboru nanotechnologií, přičemž jedno by se mělo zaměřit především bio-nanotechnologie. Cílem je výzkum v následujících disciplinách: Extrémní nanotechnologie (self-assembly, molekulární manipulace, jednomolekulová zařízení a supramolekulové systémy) Nanofabrication (litografie elektronovým paprskem a další možné techniky) Metrologie (schopnost měřit s přesností nanometrů) Nanostrukturní materiály (nanokompozity, fullereny, nanotrubice, tenké filmy, fotonická krystalová vlákna a mřížky) Funkční nanotechnologie (nanoelektronika/fotonika/bioelektronika, dodávání léků) Nanomechanická zařízení (s cílem překonat stávající možnosti MEMS) Molekulární nanotechnologie (biologické molekuly, membrány, identifikace molekul, senzory) Nanoklastry (včetně technologie částic) Z výběrového řízení vyšly vítězně dvě konsorcia: Oxford University (spolupráce s University of Glasgow, University of York a National Institute for Medical Research) se zaměřením na bionanotechnologie a University of Cambridge (spolupráce s University College London a University of Bristol) se zaměřením na čisté nanotechnologie. Pod tlakem skutečnosti, že úsilí směřující k miniaturizaci nabývá stále větších dimenzí, vydal Materiálový panel programu FORESIGHT dva dokumenty, které upozorňují na možnosti nanotechnologií a nezbytnost jejich dlouhodobě podporovaného výzkumu: Opportunities for Industry in the Application of Nanotechnology - dokument zpracovaný The Institute of Nanotechnology /27/ detailně mapuje možnosti nanotechnologií ve všech oblastech. Materials Shaping our Society /28/ - v dokumentu se doporučuje dlouhodobá orientace 20

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více

KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ (Odpovědné vzdělávání v nanotechnologiích) Václav BOUDA

KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ (Odpovědné vzdělávání v nanotechnologiích) Václav BOUDA KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ (Odpovědné vzdělávání v nanotechnologiích) Václav BOUDA Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha, Česká republika, bouda@fel.cvut.cz Abstrakt

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Nanověda a nanotechnologie na molekulární úrovni

Nanověda a nanotechnologie na molekulární úrovni Letní NAN-škola, srpen 2008 Nanověda a nanotechnologie na molekulární úrovni J. Čejka NANMATERIÁLY a NANTECHNLGIE "There is plenty room at the bottom" Richard Feynman (Caltech, 1962) "The novel features

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Návrh programu "Nanotechnologie pro společnost"

Návrh programu Nanotechnologie pro společnost Návrh předkládá: AV ČR Návrh programu "Nanotechnologie pro společnost" Zajištění finančních prostředků: V rámci výdajů kapitoly AV ČR v letech 2006-2012 a z neveřejných zdrojů. 1. Identifikační údaje programu.

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kvantové tečky a jejich využití

Kvantové tečky a jejich využití Kvantové tečky a jejich využití Truhlář Michal Masarykova Univerzita Brno 2005 Obsah: 1. Co je to nanotechnologie - 2-1. 1. Historické pozadí - 2-1. 2. Definice nanotechnologií - 2-1. 2. 1. První kritérium

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Mikroskopie, která umožnila vidět Feynmanův svět Věra Mansfeldová vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Richard P. Feynman 1918-1988 1965 - Nobelova

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM. Pracovní listy teoretická příprava

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM. Pracovní listy teoretická příprava EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM Pracovní listy teoretická příprava Úloha 1: První nahlédnutí do nanosvěta Novou část dějin mikroskopie otevřel německý elektroinženýr, laureát Nobelovy ceny

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ČVUT cesta vpřed. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora

ČVUT cesta vpřed. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora ČVUT cesta vpřed doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora Představení na úvod doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. narozen 17.2. 1964 v Praze 1987 absolvoval MFF UK Kvantová elektronika a optoelektronika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Úvod do problematiky nanotechnologií

Úvod do problematiky nanotechnologií Úvod do problematiky nanotechnologií (Roman Kubínek a Vendula Stránská) Žijeme v 21. století, v době, která nám nabízí nejrůznější možnosti technického rozvoje od aplikací výpočetní techniky, přes moderní

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více