servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty"

Transkript

1

2 IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj města

3 IPR Praha vypracovává a koordinuje klíčové dokumenty v následujících oblastech: strategické plánování (strategický plán) územní plánování (Metropolitní plán, Zásady územního rozvoje, Pražské stavební předpisy) veřejný prostor (Manuál tvorby veřejných prostranství) dopravní, technická a krajinná infrastruktura (povodňový plán)

4 IPR Praha spravuje geografická data hl. m. Prahy a poskytuje je MHMP, MČ a veřejnosti zastupuje hl. m. Prahu v územních řízeních otevřeně komunikuje s veřejností a prezentuje hl. m. Prahu (konference, semináře, diskuzní setkání, výstavy)

5 Sekce prostorových informací

6 Hlavní činnosti: 1 Správa základních geografických dat hl. m. Prahy např. Technická mapa, Účelová katastrální mapa, ortofotomapy tematická data o území -> Informační systém o území hl. m. Prahy činnosti MHMP, MČ, organizací, správců sítí, projektantů, 2 Podpora územního a strategického plánování Územně analytické podklady hl. m. Prahy analytická podpora vývoj a podpora webových a mobilních aplikací pro prezentaci a komunikaci 3 Podpora činnosti odborů MHMP a MČ tvorba a správa dat a mapových výstupů podpora při využívání geografických informačních systémů 4 Podpora činnosti INF MHMP správa Centrálního datového skladu GIS správa Centrální infrastruktury GIS hl. m. Prahy spolupráce na koncepci rozvoje IS hl. m. Prahy

7 1 Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy Realizována na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 12/2013 Technická mapa (nejpodrobnější polohopisný podklad pro investiční přípravu území) účelová katastrální mapa (pro katastrální území bez vyhlášené Digitální katastrální mapy) ortofotomapy (2x ročně) 3D model Prahy Využití ve všech informačních systémech hl. m. Prahy např. MHMP, městské části, Městská policie, záchranná služba, systém krizového řízení správců sítí technické a dopravní infrastruktury (PRE, PVS, PT, PP, DP, )

8 Technická mapa

9 ortofotomapa 3D model

10 Tematická data a mapové podklady tvorba, správa a aktualizace témata: např. životní prostředí, urbanismus, infrastruktura, památky, ekonomika, demografie vazba na Územně analytické podklady a Agendové informační systémy hl. m. Prahy Volební mapa

11

12 2 Podpora územního a strategického plánování 2.1 Územně analytické podklady hl. m. Prahy podklad pro přípravu územního plánu, zásad územního rozvoje i strategického plánu sběr a příprava podkladových dat zpracování současného stavu využití území 1:5000 zpracování komplexního rozboru území 2.2 Datové zpracování územního plánu zpracování dat výkresové části systém pro zpracování změn územního plánu

13 Veřejná prostranství Využití území

14 2.3 Analytická a informační podpora pro plánování a rozvoj města analýzy prostorové struktury a využití území časové analýzy změn v území hodnocení územního plánu a jeho změn 2.4 Prezentační a komunikační podpora webové a mobilní aplikace aplikace pro sběr podnětů a záměrů aplikace pro vyhodnocení připomínek Koncepční rozvaha o území MČ

15 Prezentace a publikace map a geografických dat Geoportál hl. m. Prahy (www.geoportalpraha.cz) publikace a distribuce map a dat webové a mobilní mapové prezentace Geoportál hl. m. Prahy Cenová mapa Mobilní aplikace Územní plán

16 Podpora činnosti INF MHMP v oblasti GIS správa serverové infrastruktury pro prostorové informace (GIS) správa Centrálního datového skladu GIS hl. m. Prahy správa a vývoj aplikací MHMP (webové aplikace a agendové informační systémy) koncepční spolupráce při rozvoji informačního systému hl. m. Prahy mapa dětských hřišť

17 Správa systémů pro spolupráci IPR, MHMP a MČ (Portál MČ) pro územní a strategické plánování pro sdílení a využívání celoměstského GIS

18 Sekce strategií a politik

19 Sekce strategií a politik

20 Hlavní činnosti: 1) zpracování a monitoring metropolitních strategických dokumentů 2) koncepční materiály s evropským rozměrem podpora FON MHMP 3) analýzy a studie problematiky rozvoje města podpora strategického a územního plánování 4) agenda rozvoje podnikání a inovací podpora OPA MHMP 5) zajišťování účasti Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích a projektech

21 1) Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy Strategický plán je: programem rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze programem rozvoje územního obvodu kraje ve smyslu zákona 129/2000 Sb. o krajích koncepčním rámcem pro další dokumenty a pro zdůvodnění podpory EU Co jsme udělali: vypracování analytické části definování 6 strategických cílů Prahy

22 2) Koncepční materiály s evropským rozměrem podmiňují čerpání z fondů EU Operační program Praha - pól růstu ČR zejména strategická a odborná část dokumentu Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti umožní realizaci velkých investičních projektů zpracování Integrované strategie pro ITI

23 3) Analýzy a studie problematiky rozvoje města Příklady z roku 2014: analýzy a prognózy populačního vývoje Prahy (i za menší územní jednotky) analýza deficitů veřejné vybavenosti pro MP analýza transformačních a rozvojových území pro MP analýza vývoje sociální struktury pražských sídlišť analýza developerských projektů analýza školství (podklad vyžádaný MHMP-ROZ) analýza možnosti diferenciace koeficientu daně z nemovitosti na území hl. m. Prahy a srovnání rozpočtů referenčních evropských měst analýza efektivity hospodaření HMP s nemovitým nebytovým majetkem

24

25

26 Spolupráce s městskými částmi Koncepční rozvaha o území zaměřena na záměry, silné stránky a problémy na území MČ podklad pro strategický plán, Metropolitní plán, ÚAP a koncepční dokumenty KVP poskytování součinnosti MČ při vyplňování, zapojení a projednání s veřejností

27

28 Součinnost při přípravě rozvoje vybraných území koncepce budoucího využití Výstaviště Praha Pražská teplárenská

29 4) Rozvoj podnikání a inovací zpracování Regionální inovační strategie schválena ZHMP v 9/2014 podmínka pro získání podpory ze strukturálních fondů EU příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR schválené vládou v 12/2014 zadáno zpracování Akčního plánu na spolupráce na dotačním programu Inovační vouchery v roce 2014 vybráno 79 firem; schvaluje RHMP zpracování dokumentace programu zajištění komunikace s výzkumnými organizacemi a podniky, propagace, sběr a vyhodnocení žádostí příklad fungující spolupráce IPR (odborná činnost) a MHMP (administrace)

30 5) Mezinárodní projekty Morgenstadt City lab hloubková analýza k vytvoření plánu k dosažení udržitelného města Triangulum Praha získá implementační plán pro realizaci inteligentní čtvrti Projekt na adaptaci klimatu navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření za podpory ekosystémově založených přístupů

31 Sekce detailu města <posílám zazipovaný indesign s nalinkovanými slidy

32 Hlavní činnosti: zastupování zájmu města na kvalitě veřejných prostranství definování charakteristik kvalitních veřejných prostranství hledání koncepčních nástrojů, jejich koordinace a posuzování ovlivňování podoby veřejného prostoru dostupnými nástroji kanceláře

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Sekce plánování města <Obsah dodá přímo SPM>

50 Kancelář infrastruktury a krajiny

51 Hlavní činnosti: 1) pořizuje vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ nebo také SEA) územního plánu a jeho změn, zásad územního rozvoje a jejich aktualizací, strategických dokumentů podpora Odboru stavebního a územního plánu MHMP (SUP MHMP) 2) Zpracování podkladů pro vyjádření města k SEA podpora pro radního pro životní prostředí 3) vytváří podklady pro stavební uzávěry a jejich aktualizace podpora SUP MHMP 4) zajišťuje podklady pro oblast protipovodňové ochrany studie proveditelnosti protipovodňových opatření (např. v Trojské kotlině 08/2014) aktualizace 2D povodňových modelů a operačních map rozlivu podpora Odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP

52

53 5) servis pro samosprávu zpracování analýz, rozborů a podkladů v oblastech rozvoje dopravní, technické a krajinné infrastruktury např. Koncepce rozvoje tramvajové dopravy 12/2013, zpracování Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schválena v ZHMP 9/2014

54 6) pozemková agenda Podklady pro rozhodování o převodech pozemků i v rámci restitucí, hájení zájmů hl. m. Prahy definovaných v územně plánovací dokumentaci pro odbor majetku MHMP a Státní pozemkový úřad ČR 7) podpůrná činnost pro organizace města např. pro Dopravní podnik pro žádosti o dotace EU na opravy tramvajových tratí 8) vedení a aktualizace fondu inženýrsko-geologických map podklad pro stavební činnosti

55 9) Činnosti pro územní a strategické plánování analýza stavu a tvorba koncepce pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury a krajiny; vymezování veřejně prospěšných staveb stavebních uzávěry zpracování mapových podkladů pro vyhlášení, rušení a aktualizace stavebních uzávěr výhledový dopravní model podklad pro analýzy rozvoje a SEA územních plánů rozpracování záměrů na výstavbu dopravní infrastruktury v územním plánu formou podrobnějších studií ve spolupráci s MČ (např. tramvaj do Suchdola) analýza a návrh strategických cílů pro oblast mobility v rámci aktualizace Strategického plánu v rámci pracovní skupiny odborníků

56

57

58 v mil. Kč Vývoj rozpočtu IPR/ÚRM v letech Rozpočet IPR/ÚRM

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn Č.j.: 33152/2007-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více