Operační program Podnikání a inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a inovace 2007 2013"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace Aktuální stav čerpání OPPI

2 OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních projektů viz Marketing SVV, CzechAccelarator, CzechEkoSystem, Inovativní akce podpora transferu znalostí atd.) 23805přijatýchregistračních žádostí přijatých plných žádostí v hodnotě 173 mld. Kč vydaných Rozhodnutí v hodnotě 88,1 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 58,7 mld. Kč (stav k ) Data k , kurz 27,339 CZK/EUR INOVACE A INFRASTRUKTURA

3 OPPI = Úspěšný operační program Zodpovědný přístup k tvorbě nového operačního programu = základ pro navázání na stávající úspěchy K činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 88,1mld. Kč již přes87 % prostředků OPPI bylo schváleno. mld. Kč 300 Data k ; dotační programy OPPI Alokace OPPI Alokace výzev Podané RŽ Podané PŽ Schváleno SFEU Rozhodnuto Autorizováno Proplaceno INOVACE A INFRASTRUKTURA

4 Nejúspěšnější programy podané plné žádosti objem MARKETING PORADENSTVÍ NEMOVITOSTI Celkem 173,3 mld. Kč ŠKOLICÍ STŘEDISKA SPOLUPRÁCE TP 217 SPOLUPRÁCE Klastry PROSPERITA POTENCIÁL INOVACE Patent 113 INOVACE Inovační projekt EKO ENERGIE ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích Data k mil. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

5 V rámci OPPI celkově proplaceno již více než 1/2 alokace Proplacená podpora k Dotace* Úvěry a záruky Technická asistence Celkem 50,4 mld. Kč 6,5 mld. Kč 1,8 mld. Kč 58,7 mld. Kč** Plánčerpání pro letošní rok: 21 22mld. Kč. *Včetně podpory vyplacené v rámci interních projektů ** Korekce ČMZRB 2,2 mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

6 Celkem jsme již podnikatelům proplatili přes 58 mld. Kč ,7 14, , , ,3 2,2 3, CELKEM: 58,7 mld. Kč Stav k , v mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

7 Čerpání v jednotlivých krajích mil. Kč , , , , , , , , , , , , ,5 0 Data k

8 Operační program Podnikání a inovace Nejčastější chyby žadatelů v průběhu realizace projektů OPPI a při podávání žádosti o platbu

9 Životní cyklus projektu Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Monitoring Kontrola na místě a žádost o platbu

10 Postup podání žádosti Získání elektronického podpisu Vytvoření Master účtu v aplikaci eaccount (správně vypisovat údaje dle OR): potvrzení Master účtu může trvat až 5 pracovních dnů!!! Elektronické podání žádosti ve dvou krocích: 1. registrační žádost RŽ, 2. plná žádost PŽ Datum pro vznik způsobilých výdajů =datumschválenírž

11 Plná žádost chyby Detailžadatele, adresamístarealizace nepřesné údaje Závazné ukazatele nereálně/nesprávně vprůběhu realizace Popis projektu Studie proveditelnosti/podnikatelský záměr (Dodržet předepsanou osnovu!) Nedostatečná analýza trhu SpoluprácesVŠ, VaVinstitucí řádné doložení Dodržet termín pro odeslání (dáno Výzvou programu) nastavené/změna

12 Hodnocení projektů Kontrola formálních náležitostí Zadání minimálně dvou posudků (externí hodnotitel) Jednání hodnotitelské komise Nezbytné vypořádatpřípadné připomínky! Elektronický podpis Podmínek Elektronický podpis Rozhodnutí zaslání do datové schránky

13 Realizace projektu jakými dokumenty se řídit 1. Text Výzvy 2. Podmínky poskytnutí dotace vč.příloh Podmínky (termíny, závazné ukazatele) Pravidla pro výběrdodavatelů Pravidla způsobilosti výdajů Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace 3. Plná žádost 4. Záměrprojektu

14 Závaznost příloh k podmínkám Existuje více verzí přílohkpodmínkám 1. Do okamžiku podpisu Podmínek aplikace aktuálně platných metodik v rozhodném okamžiku realizace (např. zahájení realizace VŘ) 2. Po podpisu Podmínek dodržování konkrétních verzí metodik, které jsou specifikovány číslem jednacím v Podmínkách (bez ohledu na dostupnost aktuálnějších verzí) Starší verze metodik na / oppi.cz

15 Hlavní povinnosti příjemce dotace Vést účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví (Podmínky vydané po toto nevyžadují) Archivovat dokumentaci po dobu 10 let, zároveň však nejméně do 3letoukončení OPPI Zachovat minimálně 3(5) let podnikatelskou činnost související s dotací (3 roky pro MSP) Informovat o změnách majetkoprávního a formálně právního postavení Umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly (i dodavatel) Zachovat v podpořeném regionu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený za způsobilé výdaje po dobu 3 (5) let

16 Monitoring Zprávy jsou podávané elektronicky prostřednictvím aplikace eaccount, viz záložka Monitoring projektu Je nutno vyplnit a odeslat všechny vygenerované zprávy Zprávy jsou podávány během realizace (tzv. průběžné a závěrečná) a po dobu monitorování (tzv. monitorovací) Termíny průběžných zpráv a závěrečné zprávy jsou doporučené (při podání Žopl ovšem nutné mít odeslané všechny zprávy, kde již termín pro podání nastal + etapovou/závěrečnou, jinak nelze Žopl podat) Nepodání monitorovací zprávy v termínu znamená porušení rozpočtové kázně sankce se sčítají za každý případ porušení, výše sankce v Podmínkách Hlava II. Zvláštní část, Čl. III, bod 2 (do sankce 5%, od sankce 0,1%) Podání monitorovacích zpráv se váže k datu plánovaného ukončení projektu nikoli k proplacení

17 Žádost o platbu (Žopl) Žádost o platbu je možné podat až po uzavření všech VŘ svázaných se Žopl! Vložení VŘ ke kontrole až po ukončení projektu pozdrží podání žopl až o několik týdnů nebo měsíců, čímž může dojít k uplynutí lhůt pro podání Žopl!! Podrobné info: o platbu v oppi, dokument Průvodce podáním žádosti o platbu Lhůty: Podání Žopl do 2/6 měsíců od ukončení projektu (nejpozději do data uvedeného v podmínkách, standardně do !) Oprava Žopl 30 dnů/3 měsíce Žádost o platbu je nutné podat za každou etapu (viz harmonogram projektu) i 0 Kč ve způsobilých výdajích Žádost o platbu se vyplňuje elektronicky v aplikaci eaccount, přílohy se předávají papírově Podat žádost o platbu za všechny etapy najednou nelze CzechInvest pořádá pravidelné semináře k vyplňování Žopl (viz web stránky CI)

18 Žopl nejčastější chyby I. Nedodání povinných příloh Viz Pokyny pro žadatele k danému programu/ dokument Povinné přílohy k žádosti o platbu (http://www.czechinvest.org/zadost o platbu v oppi) Nejčastěji chybí předávací protokoly/dodací listy, protokoly o zařazení majetku do užívání, karty majetku, objednávky/ smlouvy Nedoložené splnění závazných ukazatelů dle Podmínek (např. Inovace: uvedení produktu na trh doložit statistikami prodeje, ITS: nová pracovní místa doložit tabulku RPJ a pracovní smlouvy) Mzdové výdaje doložit Předepsané tabulky a u některých programů i pracovní smlouvy (např.its) Nekonání VŘ Výdaje na stejnou činnost nad 500 tis Kč bez konání VŘ poradenství od jednoho subjektu, překlady atp.

19 Žopl nejčastější chyby II. Nedodání znaleckého posudku Viz Pravidla pro výběrdodavatelů Platí zejména pro dodávky od spřízněných subjektů a pro specifické druhy nákladů dle příslušného programu (např. práva duševního vlastnictví); také se stává, že příjemci dotace dodají posudek, který však není zpracován soudním znalcem Publicita projektu Povinnou přílohou žádosti o platbu je fotodokumentace povinné publicity projektu, příjemci dotace často opomíjejí tyto přílohy zaslat

20 Žopl nejčastější chyby III. Chybné zařazení do rozpočtových položek Viz Pravidla způsobilosti výdajů (obecná a zvláštní část) Příjemci často nedodržují zatřídění výdajů do správných rozpočtových položek dle Pravidel způsobilosti výdajů (investiční/neinvestiční položky, mzdy/pojistné apod.) Chybné datum skutečného ukončení projektu Při stanovení data skutečného ukončení projektu je třeba vycházet z Pravidel způsobilosti výdajů platných pro projekt

21 Žopl nejčastější chyby IV. Dokládání úhrad Při dokládání úhrad účetních dokladů je nutné prokázat jasnou vazbu mezi úhradou a relevantním účetním dokladem (přes variabilní symbol, částku a číslo účtu respektive název dodavatele) Variabilní symbol hrazeného dokladu často není uveden na úhradovém dokladu nejčastěji u úhrad v cizí měně (v těchto případech je doporučeno zajistit si potvrzení od dodavatele ještě před podáním žádosti o platbu) Úhrada doložena nevhodným způsobem (např. přes číslo zákazníka, jednostranným zápočtem, ) Úhrady objednávek / smluv uzavřených před datem přijatelnosti projektu(nezpůsobilý výdaj)

22 Žopl nejčastější chyby V. Podpis dokumentu žádosti o platbu Podpis dokumentu žádosti o platbu musí být v souladu s postupem uvedeným v obchodním rejstříku (Žádost o platbu podepsal např. jen jeden jednatel, přestože dle OR musí být dva), příp. doložit ověřenou plnou moc Kurzové rozdíly Zadávací dokumentace požaduje nabídku v Kč, nabídka v Kč, smlouva vkč, fakturyveur,placenovkč navýšeníoproticeně v nabídce je nezpůsobilý výdaj Chybné zaokrouhlování Faktura v CZK se zaokrouhluje na celé koruny dolů!!! Faktura v cizí měně včetně dvou desetinných míst!!!

23 Žopl nejčastější chyby VI. Pořízeníjinýchzpůsobilých výdajů než dle schváleného projektu Např. nákup jiného stroje, více serverů, dokoupení technologií za ušetřené prostředky bez schválení tyto změny nutno konzultovat s PM před plánovaným termínem ukončení projektu!!!! Formální chyby v žádosti o platbu Chybné číslo účtu pro zaslání dotace Špatné zápisy dokladů do formuláře žádosti o platbu (místo variabilního symbolu číslo objednávky, IČO apod., chybná data úhrad i zdanitelných plnění faktur, zapsání měn účetního dokladu i úhrad.), formulář žádosti musí přesně odpovídat skutečnosti

24 Shrnutí Číst dokumenty (Výzva a její přílohy, Pokyny, Podmínky!!!, nástěnku v eaccountu) Závazné ukazatele Dodržovat lhůty Změny řešit včas Zvolit ve firmě projektového manažera

25 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jan Piskáček e mail:

26 Operační program Podnikání a inovace Výběr dodavatele v OPPI Nejčastější chyby ve výběrových řízeních

27 Použité zkratky PpVD Pravidla pro výběr dodavatelů ZoVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VŘ Výběrové řízení ZV Způsobilé výdaje OV Obchodní věstník ISVZ Informační systém veřejných zakázek TED Tenders Electronic Daily CI Agentura CzechInvest MMR Ministerstvo pro místní rozvoj KP Kvalifikační předpoklad

28 Obsah Právní základ Nejčastější chyby při realizaci VŘ

29 Právní základ Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Metodika předložena MMR, schválena usnesením vlády č. 48 ze dne Účinnost od Znění postupů viz fondy.cz/getmedia/d7ecef4a ab7b c8b3501af30d/zavazne postupy_aktualizovana verze_kveten 2012_d7ecef4a ab7b c8b3501af30d.pdf Aktualizace platná od Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZoVZ), novelizace zákonem č. 55/2012 Sb. účinnost od a zákonným opatřením senátu ČR č. 341/2013Sb. účinnost od Pravidla pro výběr dodavatelů (PpVD), čj. 203/14/61100/61000 platná od

30 Špatná volba postupu zadavatele Dotovaný zadavatel (míra podpory na zakázku vyšší než 50%) u zakázek nad 2 mil. Kč (6 mil. Kč u stavebních prací) postupuje dle PpVD Zadavatel, který se má řídit PpVD zvolí postup dle ZoVZ, zejména zjednodušené podlimitní řízení

31 Chyby v oznámení o zahájení VŘ Oznámení (inzerát) nemá povinné náležitosti dle bodu 14 PpVD. Chybí zejména předpokládaná hodnota zakázky a popis předmětu plnění Je špatně nastavena lhůta pro podání nabídek například na víkend, i když společnost nemá víkendový provoz, nebo je lhůta kratší než požadovaných 30 (40, 60) kalendářních dnů Chybí povinná publicita (pokud není ani v ZD) Neníuvedenamožnost dílčího plnění Poskytování ZD podmíněno pouze osobním vyzvednutím, nebo je omezena doba vydávání ZD (bod 7 PpVD) Požadovaná úplata za ZD je nepřiměřená

32 Chyby v zadávací dokumentaci (ZD) ZD nemá povinné náležitosti dle bodu 9 PpVD Chybípředpokládaná hodnota zakázky Chybí požadavek na jazyk nabídky a informace že se nejedná o VZ dle ZoVZ Nejasná, nesrozumitelná hodnotící kritéria, bez popisu způsobu hodnocení Nepřípustné kvalifikační předpoklady obrat, záruka, požadavek na pojistné plnění aj. ZD je diskriminační Názvyčiznačky bez možnosti ekvivalentního plnění (zjevná diskriminace) Konkrétní technická specifikace bez rozmezí (skrytá diskriminace) Nepřiměřenékvalifikačnípředpokladyvůči hodnotě a povaze zakázky

33 Chyby v zadávací dokumentaci II ZD je datována až po uveřejnění oznámení (inzerátu) bod 8 PpVD Informace v textové části ZD je v rozporu s návrhem smlouvy (nebo jinou přílohou ZD) například lhůty, obchodní podmínky, sankce ZD je v rozporu s textem oznámení (inzerátu) lhůty, předmět plnění U části plnění požadován konkrétní dodavatel, nebo fixní ceny ZD není poskytována, případně předložena ke kontrole, kompletní tj. včetně příloh Způsob prokázání kvalifikace u VŘ nad 50 mil. Kč neodpovídá 53 ZoVZ

34 Chyby v nabídce Zadavatel akceptuje nabídku prokazatelně podanou po lhůtě Akceptace nabídky, která neprokázala splnění kvalifikace (bez doplnění) Akceptace nabídky, která nesplňuje technické parametry Akceptace nabídky, která nesplňuje jiné požadavky odlišné obchodní podmínky, sankce, upravené záruční doby apod. Akceptace nabídky nad maximální cenou zakázky (pokud byla v ZD maximální hodnota uvedena) Zadavatel otevře řádně označenou nabídku před skončením lhůty pro podání nabídek

35 Chyby v hodnocení nabídek Hodnocení neproběhne v souladu s hodnotícími kritérii (mění se váhy, ubírají/přidávají se kritéria Hodnocení je subjektivní bez řádného odůvodnění Hodnocení není řádně zdokumentováno nejsou uvedeny hodnocené parametry, výpočty, přidělené počty bodů Prohlášení o nepodjatosti je datované před ukončením lhůty pro podání nabídek a jeho text není formulován dobudoucna. Není vhodné tato prohlášení podepisovat do zásoby. Komise nemá odpovídající počet členů (3/5)

36 Chyby v podepsané smlouvě Smlouva neodpovídá ZD a podané nabídce Předmět plnění (množství, technické parametry) Smluvní podmínky sankce, záruky, splatnosti, nastavení záloh Harmonogram (termíny, lhůty) Případně je smlouva v souladu, ale je uzavřen dodatek Chybí závazek dodavatele k součinnosti při finanční kontrole Smlouva je datována před hodnocením nabídek, případně před skončením lhůty pro podání nabídek Smlouvanení datovanávůbec, nebo není podepsána

37 Chyby ve zprávě z VŘ Zpráva nemá náležitosti dle bodu 26 PpVD Chybí seznam dodavatelů kterým byla poskytnuta ZD Chybí podrobný srozumitelný a jasný popis hodnocení, včetně všech hodnocených veličin a parametrů Chybí čestná prohlášení (písmeno i) Zpráva z VŘ je datována před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo není datována vůbec Zpráva není podepsaná oprávněnou osobou, není případně doložena plná moc

38 Obecně Dělení předmětu plnění VŘ není zrealizováno vůbec typicky běžný HW a běžný SW celkem nad 0,5 mil. kč bez DPH VŘ je realizováno méně přísným způsobem 2 obdobné stroje á35mil.kč zadány v samostatných VŘ dle pravidel pro VŘ do 50 mil. Kč Slučování nesouvisejících předmětů do jedné zakázky bez možnosti dílčího plnění Typicky stavba včetně nábytku, HW, SW. Různé nesouvisející technologie dodávané na trhu zcela samostatně jsou sloučeny do jednoho VŘ apod. Nerespektování časové souslednosti kroků ve VŘ

39 Jak chybám předcházet Informace v dokumentaci VŘ uvádět pouze na jednom místě, pokud se shodná informace vyskytuje v dokumentaci vícekrát, ověřovat zda je vždy shodná Dbát na vzájemný soulad jednotlivých dokumentů VŘ Oznámení, zadávací dokumentace, nabídka a následně smlouva Přemýšlet dopředu například vyloučit omezení záruční doby počtem hodin provozu apod., požadovat konkrétní způsob nabídnutí ceny servisního zásahu (bez dopravy a ubytování) atd.

40 Jak urychlit administraci Přehledná a jednoduchá dokumentace Skenování do vícestránkových PDF Kompletní podklady a informace předávané ke kontrole Objektivní měřitelná kritéria a srozumitelný popis hodnocení nabídek

41 Dotazy

42 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Kateřina Batistová e mail:

43 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

44 Příprava operačního programu v gesci MPO Vychází ze: zkušeností ze stávajícího OPPI a jeho úspěšných programů podpory strategických dokumentůčraeu Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR legislativy EU diskusí s partnery kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery konference k budoucímu období pracovní skupiny pro přípravu OP PIK Platforma MPO pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA

45 Kulaté stoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy zúčasti vpředchozích OP 22% 18% Možnost investic do výroby, technologií, VaV Získání financí/dotací k realizaci projektu Rychlejší zavedení inovací ve firmách 4% 4% 5% 16% Propojení sektoru VaV a univerzit s firmami Podpora výzkumu a vývoje ve firmách Rychlá a zjednodušená administrace projektu Zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje firmy 6% 7% 9% 9% Možnost vzdělání pracovníků firmy Firemní úspory (energie, náklady, odpady) Ostatní Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA 45

46 Legislativní rámec koheze Legislativa EU pro (OJ EU, dne ) ESI fondy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních pro ESI fondy (obecné nařízení) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Veřejná podpora Nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 (de minimis) Pokyny k regionální státní podpoře na období (2013/C 209/01) Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) Metodiky MMR NOK koncepce jednotného metodickéhoprostředí Dohoda o partnerství INOVACE A INFRASTRUKTURA

47 Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravyopmá své věcné a prováděcí limity, které jsou stanoveny již schválenou (v oblasti veřejné podpory ještě připravovanou) legislativou: Nařízení č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení č. 1301/2013 (nařízení ERDF) Soustředění budoucích podpor na méně cílů světším efektem Úzkávazbanastrategie strategie Evropa 2020, dálenapoziční dokument, Národní program reforem, pro MPO je zásadní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Dopad tzv. předběžných podmínek (PP) na realizaci kohezní politiky VazbaOPPIKaOPVVVnaStrategiiinteligentníspecializace(jedna z PP řešená v gesci MŠMT) Silná vazba operačních programů na Dohodu o partnerství Kladen velký důraz na řešení vazeb / synergií mezi jednotlivými operačními programy a vazeb na další národní a unijní programy (směrem k OP PIK zejména Horizont 2020, COSME) Územní dimenze a integrované přístupy INOVACE A INFRASTRUKTURA

48 Dosavadní spolupráce MPO na S3 strategii MPO uzavřelo s MŠMT za účelem sledování vazeb a synergií mezi OP PIK a OP VVV Memorandum o spolupráci, týkající se rovněž spolupráce připřípravě arealizacis3 Po vznesení prvotních připomínek k návrhu národní S3 strategie vidí MPO soulad s nově připravovaným Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Účast na kulatých stolech k S3 Pro řešení problematiky S3 byl na MPO sestaven speciální tým, který komunikuje s MŠMT a společností BermanGroup INOVACE A INFRASTRUKTURA

49 Informace o výsledcích neformálního jednání ŘO OP PIK s EK Obecně platné závěry (pro všechny programy): EKnešla nad rámec Pozičního dokumentu (EK jej považuje za zásadní) EK posuzuje programy z hlediska jejich souladu s Dohodou o partnerství apříslušnými strategickými dokumenty Náležité zdůvodněníasprávné nastavení intervenční logiky programů Důraz je kladen na zohlednění zkušeností z období Pro EK je důležité posílení centrální koordinace programů v ČR Další rozpracování promítnutí územní dimenze do programů a to včetně využití integrovaných přístupů Řešení synergií a komplementarit nastavení koordinačních mechanizmů nezbytných pro vymezení hraničních oblastí (zabránění překryvům azajištění synergií) INOVACE A INFRASTRUKTURA

50 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Připravena je pátá verze OP PIK, předání EK Obsahuje čtyřivěcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc INOVACE A INFRASTRUKTURA

51 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (pilotní výrobní linky apod.) Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana duševního vlastnictví v podnicích Průmyslovývýzkumavývoj(vazbanaKET) Pre commercial public procurement Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) ajimpodřízené či jimizřízené organizace (v případě PCP) a fyzické osoby INOVACE A INFRASTRUKTURA

52 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnostspoluprácevevýzkumu, vývoji a inovacích Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů Rozvoj sítí spolupráce, vč.klastrů a technologických platforem Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou Výstavba sdílené infrastrukturypro průmyslový výzkum Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti ( proof of concept ) Typy příjemců: Podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti INOVACE A INFRASTRUKTURA

53 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu INOVACE TESCAN, a.s. Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN Předmětem projektu bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN vytvořit podmínky nezbytné pro produkci špičkových výrobků voboru částicové optiky a analytických přístrojů. Celkové způsobilé výdaje: Kč Přiznaná výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

54 Posuny oproti OPPI: příklad Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů)azaodborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí INOVACE A INFRASTRUKTURA

55 PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP SC 2.1 Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků Realizace podnikatel. záměrů začínajících firem a rozvojových firem prostřednictvím FN (dotace u mikropodniků) Poskytování poradenských služeb pro začínající firmy (v podnikatelských inkubátorech v nemetropolitních regionech) SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy (veletrhy, mentoring, koučing, foresight aj.) Služby podporující zapojení MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020) SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury Příprava speciálních infrastruktur pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání Využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj LZ v podnikatelském sektoru (zejména MSP) Předpokládá se využití křížového financování na podporu zejména technického vzdělávání INOVACE A INFRASTRUKTURA

56 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ZÁRUKA DICOLETA, a. s. Pořízené stroje a zařízení Firmě DECOLETA,a.s.bylaposkytnutazárukave výši 12 mil. Kč kzískáníúvěru v částce 15 mil. Kč. Úvěr jeurčen na pořízení technologie na přesné dlouhotočnéobrábění dílů. Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu MARKETING Čokoládovny Fikar, s.r.o. Posílení exportu společnosti Čokoládovny Fikar Firma Čokoládovny Fikar se v rámci projektu zúčastnila veletrhů ve městech Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Amsterdam a Moskva. Celkové způsobilé výdaje: Výše podpory: Kč Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

57 Prioritní osa 3: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřeběčr SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách SC 3.4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin SC 3.5 Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla azvýšitúčinnost soustav zásobování teplem SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy INOVACE A INFRASTRUKTURA

58 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu EKO ENERGIE VUES Brno s.r.o. Snížení energetické náročnosti výrobních prostor Předmětem projektu bylo provedení souboru energeticky úsporných opatření ve výrobní hale firmy VUES Brno, která vedou k vyšší efektivitě a optimalizaci vytápění budov a přípravy teplé užitkové vody v areálu společnosti. Přínosem projektu je kromě značné úspory energie také snížení emisí znečišťujících látek spojených s výrobou tepelné energie. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

59 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytvářeníipasivníinfrastrukturypro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovourychlostí 30Mbit/s SC 4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb) INOVACE A INFRASTRUKTURA

60 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY PragoData Consulting s.r.o. Portfolio nových internetových řešení Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Součástí portfolia byl systém pro interaktivní správu webového obsahu, e learningové systémy, systém řízení vzdělávání, systém digitální knihovny adalší. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

61 Možná podpora větších podniků v OP PIK Článek3 nařízení č. 1301/2013k ERDF Rozsah podpory z EFRR 1. S cílem přispět kinvestičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti: a) produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky; b) produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2; c) investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy aikt; INOVACE A INFRASTRUKTURA

62 Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK Alokace na SC/PO (EUR) Národní Příspěvek ERDF ve spolufinancování výši 85 % ve výši 15 % Celkem SC ,03 % SC 1.2 9,06 % Celkem za PO 1 38,09 % SC ,56 % SC 2.2 1,36 % SC 2.3 3,39 % SC 2.4 2,03 % Celkem za PO 2 20,34 % SC 3.1 1,28 % SC ,67 % SC 3.3 0,83 % SC 3.4 0,43 % SC 3.5 3,43 % Celkem za PO 3 22,64 % SC ,50 % SC 4.2 3,43 % Celkem za PO 4 15,93 % Celkem za PO 5 3,00 % Celkem OP PIK 100,00 % INOVACE A INFRASTRUKTURA

63 Podmínky zahájení implementace programu K zahájení implementace programu není nutné jeho schválení Evropskou Komisí Kritéria pro zahájení implementace (podle MMR): Schválení Dohody o partnerství Vyřešená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR) Zřízení platformy pro plánování výzev Ustanovení monitorovacího výboru INOVACE A INFRASTRUKTURA

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 Ing. Pavel Rosol oddělení OP, veřejné podpory a evaluace, MPO ČR ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE Příprava operačního programu

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020

Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020 Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020 Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 23.-25.4.2014, Hustopeče u Brna OPPI stručné shrnutí Alokace3,67mld.

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Ing. Pavel Rosol Odbor koordinace strukturálních fondů MPO 28. května 2015 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Diskuzní fórum export 2015, 2.června 2015, Liberec Ing. Tereza Suchomelová, Regionální kancelář Agentury CzechInvest

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016

Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016 Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016 Ing. Petr Tůma Odbor koordinace strukturálních fondů MPO Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha 26. říjen 2016 OP PIK v kostce Podpora

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Podnikání a inovace - od záměru projektu k proplacení dotace

Operační program Podnikání a inovace - od záměru projektu k proplacení dotace Operační program Podnikání a inovace - od záměru projektu k proplacení dotace OPPI přehled programů a aktuální stav čerpání Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace 2007

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část Ing. Renata Pašková 10. března 2017 Povinnosti žadatelů v průběhu realizace a udržitelnosti projektu 1. Vést k projektu analytickou evidenci 2. Řídit se Pravidly

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům V Praze dne 5. 12. 2011 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Agenda 1. Podpora podnikání v kontextu EU 2. Podpora VaV a inovací v ČR

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 1 Prioritní osy OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (1 352 544 411 ) PO

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Realizace projektu v OPPI

Realizace projektu v OPPI Realizace projektu v OPPI I. Základní principy a postupy Představení lektora Bc. et Bc. Ondřej Homola 2005-2007 projektový manažer CzechInvest, program Rozvoj Podílel se na přípravě programů pro OPPI 2007

Více