Operační program Podnikání a inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a inovace 2007 2013"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace Aktuální stav čerpání OPPI

2 OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních projektů viz Marketing SVV, CzechAccelarator, CzechEkoSystem, Inovativní akce podpora transferu znalostí atd.) 23805přijatýchregistračních žádostí přijatých plných žádostí v hodnotě 173 mld. Kč vydaných Rozhodnutí v hodnotě 88,1 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 58,7 mld. Kč (stav k ) Data k , kurz 27,339 CZK/EUR INOVACE A INFRASTRUKTURA

3 OPPI = Úspěšný operační program Zodpovědný přístup k tvorbě nového operačního programu = základ pro navázání na stávající úspěchy K činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 88,1mld. Kč již přes87 % prostředků OPPI bylo schváleno. mld. Kč 300 Data k ; dotační programy OPPI Alokace OPPI Alokace výzev Podané RŽ Podané PŽ Schváleno SFEU Rozhodnuto Autorizováno Proplaceno INOVACE A INFRASTRUKTURA

4 Nejúspěšnější programy podané plné žádosti objem MARKETING PORADENSTVÍ NEMOVITOSTI Celkem 173,3 mld. Kč ŠKOLICÍ STŘEDISKA SPOLUPRÁCE TP 217 SPOLUPRÁCE Klastry PROSPERITA POTENCIÁL INOVACE Patent 113 INOVACE Inovační projekt EKO ENERGIE ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích Data k mil. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

5 V rámci OPPI celkově proplaceno již více než 1/2 alokace Proplacená podpora k Dotace* Úvěry a záruky Technická asistence Celkem 50,4 mld. Kč 6,5 mld. Kč 1,8 mld. Kč 58,7 mld. Kč** Plánčerpání pro letošní rok: 21 22mld. Kč. *Včetně podpory vyplacené v rámci interních projektů ** Korekce ČMZRB 2,2 mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

6 Celkem jsme již podnikatelům proplatili přes 58 mld. Kč ,7 14, , , ,3 2,2 3, CELKEM: 58,7 mld. Kč Stav k , v mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

7 Čerpání v jednotlivých krajích mil. Kč , , , , , , , , , , , , ,5 0 Data k

8 Operační program Podnikání a inovace Nejčastější chyby žadatelů v průběhu realizace projektů OPPI a při podávání žádosti o platbu

9 Životní cyklus projektu Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Monitoring Kontrola na místě a žádost o platbu

10 Postup podání žádosti Získání elektronického podpisu Vytvoření Master účtu v aplikaci eaccount (správně vypisovat údaje dle OR): potvrzení Master účtu může trvat až 5 pracovních dnů!!! Elektronické podání žádosti ve dvou krocích: 1. registrační žádost RŽ, 2. plná žádost PŽ Datum pro vznik způsobilých výdajů =datumschválenírž

11 Plná žádost chyby Detailžadatele, adresamístarealizace nepřesné údaje Závazné ukazatele nereálně/nesprávně vprůběhu realizace Popis projektu Studie proveditelnosti/podnikatelský záměr (Dodržet předepsanou osnovu!) Nedostatečná analýza trhu SpoluprácesVŠ, VaVinstitucí řádné doložení Dodržet termín pro odeslání (dáno Výzvou programu) nastavené/změna

12 Hodnocení projektů Kontrola formálních náležitostí Zadání minimálně dvou posudků (externí hodnotitel) Jednání hodnotitelské komise Nezbytné vypořádatpřípadné připomínky! Elektronický podpis Podmínek Elektronický podpis Rozhodnutí zaslání do datové schránky

13 Realizace projektu jakými dokumenty se řídit 1. Text Výzvy 2. Podmínky poskytnutí dotace vč.příloh Podmínky (termíny, závazné ukazatele) Pravidla pro výběrdodavatelů Pravidla způsobilosti výdajů Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace 3. Plná žádost 4. Záměrprojektu

14 Závaznost příloh k podmínkám Existuje více verzí přílohkpodmínkám 1. Do okamžiku podpisu Podmínek aplikace aktuálně platných metodik v rozhodném okamžiku realizace (např. zahájení realizace VŘ) 2. Po podpisu Podmínek dodržování konkrétních verzí metodik, které jsou specifikovány číslem jednacím v Podmínkách (bez ohledu na dostupnost aktuálnějších verzí) Starší verze metodik na / oppi.cz

15 Hlavní povinnosti příjemce dotace Vést účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví (Podmínky vydané po toto nevyžadují) Archivovat dokumentaci po dobu 10 let, zároveň však nejméně do 3letoukončení OPPI Zachovat minimálně 3(5) let podnikatelskou činnost související s dotací (3 roky pro MSP) Informovat o změnách majetkoprávního a formálně právního postavení Umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly (i dodavatel) Zachovat v podpořeném regionu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený za způsobilé výdaje po dobu 3 (5) let

16 Monitoring Zprávy jsou podávané elektronicky prostřednictvím aplikace eaccount, viz záložka Monitoring projektu Je nutno vyplnit a odeslat všechny vygenerované zprávy Zprávy jsou podávány během realizace (tzv. průběžné a závěrečná) a po dobu monitorování (tzv. monitorovací) Termíny průběžných zpráv a závěrečné zprávy jsou doporučené (při podání Žopl ovšem nutné mít odeslané všechny zprávy, kde již termín pro podání nastal + etapovou/závěrečnou, jinak nelze Žopl podat) Nepodání monitorovací zprávy v termínu znamená porušení rozpočtové kázně sankce se sčítají za každý případ porušení, výše sankce v Podmínkách Hlava II. Zvláštní část, Čl. III, bod 2 (do sankce 5%, od sankce 0,1%) Podání monitorovacích zpráv se váže k datu plánovaného ukončení projektu nikoli k proplacení

17 Žádost o platbu (Žopl) Žádost o platbu je možné podat až po uzavření všech VŘ svázaných se Žopl! Vložení VŘ ke kontrole až po ukončení projektu pozdrží podání žopl až o několik týdnů nebo měsíců, čímž může dojít k uplynutí lhůt pro podání Žopl!! Podrobné info: o platbu v oppi, dokument Průvodce podáním žádosti o platbu Lhůty: Podání Žopl do 2/6 měsíců od ukončení projektu (nejpozději do data uvedeného v podmínkách, standardně do !) Oprava Žopl 30 dnů/3 měsíce Žádost o platbu je nutné podat za každou etapu (viz harmonogram projektu) i 0 Kč ve způsobilých výdajích Žádost o platbu se vyplňuje elektronicky v aplikaci eaccount, přílohy se předávají papírově Podat žádost o platbu za všechny etapy najednou nelze CzechInvest pořádá pravidelné semináře k vyplňování Žopl (viz web stránky CI)

18 Žopl nejčastější chyby I. Nedodání povinných příloh Viz Pokyny pro žadatele k danému programu/ dokument Povinné přílohy k žádosti o platbu (http://www.czechinvest.org/zadost o platbu v oppi) Nejčastěji chybí předávací protokoly/dodací listy, protokoly o zařazení majetku do užívání, karty majetku, objednávky/ smlouvy Nedoložené splnění závazných ukazatelů dle Podmínek (např. Inovace: uvedení produktu na trh doložit statistikami prodeje, ITS: nová pracovní místa doložit tabulku RPJ a pracovní smlouvy) Mzdové výdaje doložit Předepsané tabulky a u některých programů i pracovní smlouvy (např.its) Nekonání VŘ Výdaje na stejnou činnost nad 500 tis Kč bez konání VŘ poradenství od jednoho subjektu, překlady atp.

19 Žopl nejčastější chyby II. Nedodání znaleckého posudku Viz Pravidla pro výběrdodavatelů Platí zejména pro dodávky od spřízněných subjektů a pro specifické druhy nákladů dle příslušného programu (např. práva duševního vlastnictví); také se stává, že příjemci dotace dodají posudek, který však není zpracován soudním znalcem Publicita projektu Povinnou přílohou žádosti o platbu je fotodokumentace povinné publicity projektu, příjemci dotace často opomíjejí tyto přílohy zaslat

20 Žopl nejčastější chyby III. Chybné zařazení do rozpočtových položek Viz Pravidla způsobilosti výdajů (obecná a zvláštní část) Příjemci často nedodržují zatřídění výdajů do správných rozpočtových položek dle Pravidel způsobilosti výdajů (investiční/neinvestiční položky, mzdy/pojistné apod.) Chybné datum skutečného ukončení projektu Při stanovení data skutečného ukončení projektu je třeba vycházet z Pravidel způsobilosti výdajů platných pro projekt

21 Žopl nejčastější chyby IV. Dokládání úhrad Při dokládání úhrad účetních dokladů je nutné prokázat jasnou vazbu mezi úhradou a relevantním účetním dokladem (přes variabilní symbol, částku a číslo účtu respektive název dodavatele) Variabilní symbol hrazeného dokladu často není uveden na úhradovém dokladu nejčastěji u úhrad v cizí měně (v těchto případech je doporučeno zajistit si potvrzení od dodavatele ještě před podáním žádosti o platbu) Úhrada doložena nevhodným způsobem (např. přes číslo zákazníka, jednostranným zápočtem, ) Úhrady objednávek / smluv uzavřených před datem přijatelnosti projektu(nezpůsobilý výdaj)

22 Žopl nejčastější chyby V. Podpis dokumentu žádosti o platbu Podpis dokumentu žádosti o platbu musí být v souladu s postupem uvedeným v obchodním rejstříku (Žádost o platbu podepsal např. jen jeden jednatel, přestože dle OR musí být dva), příp. doložit ověřenou plnou moc Kurzové rozdíly Zadávací dokumentace požaduje nabídku v Kč, nabídka v Kč, smlouva vkč, fakturyveur,placenovkč navýšeníoproticeně v nabídce je nezpůsobilý výdaj Chybné zaokrouhlování Faktura v CZK se zaokrouhluje na celé koruny dolů!!! Faktura v cizí měně včetně dvou desetinných míst!!!

23 Žopl nejčastější chyby VI. Pořízeníjinýchzpůsobilých výdajů než dle schváleného projektu Např. nákup jiného stroje, více serverů, dokoupení technologií za ušetřené prostředky bez schválení tyto změny nutno konzultovat s PM před plánovaným termínem ukončení projektu!!!! Formální chyby v žádosti o platbu Chybné číslo účtu pro zaslání dotace Špatné zápisy dokladů do formuláře žádosti o platbu (místo variabilního symbolu číslo objednávky, IČO apod., chybná data úhrad i zdanitelných plnění faktur, zapsání měn účetního dokladu i úhrad.), formulář žádosti musí přesně odpovídat skutečnosti

24 Shrnutí Číst dokumenty (Výzva a její přílohy, Pokyny, Podmínky!!!, nástěnku v eaccountu) Závazné ukazatele Dodržovat lhůty Změny řešit včas Zvolit ve firmě projektového manažera

25 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jan Piskáček e mail:

26 Operační program Podnikání a inovace Výběr dodavatele v OPPI Nejčastější chyby ve výběrových řízeních

27 Použité zkratky PpVD Pravidla pro výběr dodavatelů ZoVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VŘ Výběrové řízení ZV Způsobilé výdaje OV Obchodní věstník ISVZ Informační systém veřejných zakázek TED Tenders Electronic Daily CI Agentura CzechInvest MMR Ministerstvo pro místní rozvoj KP Kvalifikační předpoklad

28 Obsah Právní základ Nejčastější chyby při realizaci VŘ

29 Právní základ Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Metodika předložena MMR, schválena usnesením vlády č. 48 ze dne Účinnost od Znění postupů viz fondy.cz/getmedia/d7ecef4a ab7b c8b3501af30d/zavazne postupy_aktualizovana verze_kveten 2012_d7ecef4a ab7b c8b3501af30d.pdf Aktualizace platná od Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZoVZ), novelizace zákonem č. 55/2012 Sb. účinnost od a zákonným opatřením senátu ČR č. 341/2013Sb. účinnost od Pravidla pro výběr dodavatelů (PpVD), čj. 203/14/61100/61000 platná od

30 Špatná volba postupu zadavatele Dotovaný zadavatel (míra podpory na zakázku vyšší než 50%) u zakázek nad 2 mil. Kč (6 mil. Kč u stavebních prací) postupuje dle PpVD Zadavatel, který se má řídit PpVD zvolí postup dle ZoVZ, zejména zjednodušené podlimitní řízení

31 Chyby v oznámení o zahájení VŘ Oznámení (inzerát) nemá povinné náležitosti dle bodu 14 PpVD. Chybí zejména předpokládaná hodnota zakázky a popis předmětu plnění Je špatně nastavena lhůta pro podání nabídek například na víkend, i když společnost nemá víkendový provoz, nebo je lhůta kratší než požadovaných 30 (40, 60) kalendářních dnů Chybí povinná publicita (pokud není ani v ZD) Neníuvedenamožnost dílčího plnění Poskytování ZD podmíněno pouze osobním vyzvednutím, nebo je omezena doba vydávání ZD (bod 7 PpVD) Požadovaná úplata za ZD je nepřiměřená

32 Chyby v zadávací dokumentaci (ZD) ZD nemá povinné náležitosti dle bodu 9 PpVD Chybípředpokládaná hodnota zakázky Chybí požadavek na jazyk nabídky a informace že se nejedná o VZ dle ZoVZ Nejasná, nesrozumitelná hodnotící kritéria, bez popisu způsobu hodnocení Nepřípustné kvalifikační předpoklady obrat, záruka, požadavek na pojistné plnění aj. ZD je diskriminační Názvyčiznačky bez možnosti ekvivalentního plnění (zjevná diskriminace) Konkrétní technická specifikace bez rozmezí (skrytá diskriminace) Nepřiměřenékvalifikačnípředpokladyvůči hodnotě a povaze zakázky

33 Chyby v zadávací dokumentaci II ZD je datována až po uveřejnění oznámení (inzerátu) bod 8 PpVD Informace v textové části ZD je v rozporu s návrhem smlouvy (nebo jinou přílohou ZD) například lhůty, obchodní podmínky, sankce ZD je v rozporu s textem oznámení (inzerátu) lhůty, předmět plnění U části plnění požadován konkrétní dodavatel, nebo fixní ceny ZD není poskytována, případně předložena ke kontrole, kompletní tj. včetně příloh Způsob prokázání kvalifikace u VŘ nad 50 mil. Kč neodpovídá 53 ZoVZ

34 Chyby v nabídce Zadavatel akceptuje nabídku prokazatelně podanou po lhůtě Akceptace nabídky, která neprokázala splnění kvalifikace (bez doplnění) Akceptace nabídky, která nesplňuje technické parametry Akceptace nabídky, která nesplňuje jiné požadavky odlišné obchodní podmínky, sankce, upravené záruční doby apod. Akceptace nabídky nad maximální cenou zakázky (pokud byla v ZD maximální hodnota uvedena) Zadavatel otevře řádně označenou nabídku před skončením lhůty pro podání nabídek

35 Chyby v hodnocení nabídek Hodnocení neproběhne v souladu s hodnotícími kritérii (mění se váhy, ubírají/přidávají se kritéria Hodnocení je subjektivní bez řádného odůvodnění Hodnocení není řádně zdokumentováno nejsou uvedeny hodnocené parametry, výpočty, přidělené počty bodů Prohlášení o nepodjatosti je datované před ukončením lhůty pro podání nabídek a jeho text není formulován dobudoucna. Není vhodné tato prohlášení podepisovat do zásoby. Komise nemá odpovídající počet členů (3/5)

36 Chyby v podepsané smlouvě Smlouva neodpovídá ZD a podané nabídce Předmět plnění (množství, technické parametry) Smluvní podmínky sankce, záruky, splatnosti, nastavení záloh Harmonogram (termíny, lhůty) Případně je smlouva v souladu, ale je uzavřen dodatek Chybí závazek dodavatele k součinnosti při finanční kontrole Smlouva je datována před hodnocením nabídek, případně před skončením lhůty pro podání nabídek Smlouvanení datovanávůbec, nebo není podepsána

37 Chyby ve zprávě z VŘ Zpráva nemá náležitosti dle bodu 26 PpVD Chybí seznam dodavatelů kterým byla poskytnuta ZD Chybí podrobný srozumitelný a jasný popis hodnocení, včetně všech hodnocených veličin a parametrů Chybí čestná prohlášení (písmeno i) Zpráva z VŘ je datována před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo není datována vůbec Zpráva není podepsaná oprávněnou osobou, není případně doložena plná moc

38 Obecně Dělení předmětu plnění VŘ není zrealizováno vůbec typicky běžný HW a běžný SW celkem nad 0,5 mil. kč bez DPH VŘ je realizováno méně přísným způsobem 2 obdobné stroje á35mil.kč zadány v samostatných VŘ dle pravidel pro VŘ do 50 mil. Kč Slučování nesouvisejících předmětů do jedné zakázky bez možnosti dílčího plnění Typicky stavba včetně nábytku, HW, SW. Různé nesouvisející technologie dodávané na trhu zcela samostatně jsou sloučeny do jednoho VŘ apod. Nerespektování časové souslednosti kroků ve VŘ

39 Jak chybám předcházet Informace v dokumentaci VŘ uvádět pouze na jednom místě, pokud se shodná informace vyskytuje v dokumentaci vícekrát, ověřovat zda je vždy shodná Dbát na vzájemný soulad jednotlivých dokumentů VŘ Oznámení, zadávací dokumentace, nabídka a následně smlouva Přemýšlet dopředu například vyloučit omezení záruční doby počtem hodin provozu apod., požadovat konkrétní způsob nabídnutí ceny servisního zásahu (bez dopravy a ubytování) atd.

40 Jak urychlit administraci Přehledná a jednoduchá dokumentace Skenování do vícestránkových PDF Kompletní podklady a informace předávané ke kontrole Objektivní měřitelná kritéria a srozumitelný popis hodnocení nabídek

41 Dotazy

42 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Kateřina Batistová e mail:

43 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

44 Příprava operačního programu v gesci MPO Vychází ze: zkušeností ze stávajícího OPPI a jeho úspěšných programů podpory strategických dokumentůčraeu Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR legislativy EU diskusí s partnery kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery konference k budoucímu období pracovní skupiny pro přípravu OP PIK Platforma MPO pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA

45 Kulaté stoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy zúčasti vpředchozích OP 22% 18% Možnost investic do výroby, technologií, VaV Získání financí/dotací k realizaci projektu Rychlejší zavedení inovací ve firmách 4% 4% 5% 16% Propojení sektoru VaV a univerzit s firmami Podpora výzkumu a vývoje ve firmách Rychlá a zjednodušená administrace projektu Zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje firmy 6% 7% 9% 9% Možnost vzdělání pracovníků firmy Firemní úspory (energie, náklady, odpady) Ostatní Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA 45

46 Legislativní rámec koheze Legislativa EU pro (OJ EU, dne ) ESI fondy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních pro ESI fondy (obecné nařízení) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Veřejná podpora Nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 (de minimis) Pokyny k regionální státní podpoře na období (2013/C 209/01) Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) Metodiky MMR NOK koncepce jednotného metodickéhoprostředí Dohoda o partnerství INOVACE A INFRASTRUKTURA

47 Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravyopmá své věcné a prováděcí limity, které jsou stanoveny již schválenou (v oblasti veřejné podpory ještě připravovanou) legislativou: Nařízení č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení č. 1301/2013 (nařízení ERDF) Soustředění budoucích podpor na méně cílů světším efektem Úzkávazbanastrategie strategie Evropa 2020, dálenapoziční dokument, Národní program reforem, pro MPO je zásadní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Dopad tzv. předběžných podmínek (PP) na realizaci kohezní politiky VazbaOPPIKaOPVVVnaStrategiiinteligentníspecializace(jedna z PP řešená v gesci MŠMT) Silná vazba operačních programů na Dohodu o partnerství Kladen velký důraz na řešení vazeb / synergií mezi jednotlivými operačními programy a vazeb na další národní a unijní programy (směrem k OP PIK zejména Horizont 2020, COSME) Územní dimenze a integrované přístupy INOVACE A INFRASTRUKTURA

48 Dosavadní spolupráce MPO na S3 strategii MPO uzavřelo s MŠMT za účelem sledování vazeb a synergií mezi OP PIK a OP VVV Memorandum o spolupráci, týkající se rovněž spolupráce připřípravě arealizacis3 Po vznesení prvotních připomínek k návrhu národní S3 strategie vidí MPO soulad s nově připravovaným Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Účast na kulatých stolech k S3 Pro řešení problematiky S3 byl na MPO sestaven speciální tým, který komunikuje s MŠMT a společností BermanGroup INOVACE A INFRASTRUKTURA

49 Informace o výsledcích neformálního jednání ŘO OP PIK s EK Obecně platné závěry (pro všechny programy): EKnešla nad rámec Pozičního dokumentu (EK jej považuje za zásadní) EK posuzuje programy z hlediska jejich souladu s Dohodou o partnerství apříslušnými strategickými dokumenty Náležité zdůvodněníasprávné nastavení intervenční logiky programů Důraz je kladen na zohlednění zkušeností z období Pro EK je důležité posílení centrální koordinace programů v ČR Další rozpracování promítnutí územní dimenze do programů a to včetně využití integrovaných přístupů Řešení synergií a komplementarit nastavení koordinačních mechanizmů nezbytných pro vymezení hraničních oblastí (zabránění překryvům azajištění synergií) INOVACE A INFRASTRUKTURA

50 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Připravena je pátá verze OP PIK, předání EK Obsahuje čtyřivěcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc INOVACE A INFRASTRUKTURA

51 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (pilotní výrobní linky apod.) Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana duševního vlastnictví v podnicích Průmyslovývýzkumavývoj(vazbanaKET) Pre commercial public procurement Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) ajimpodřízené či jimizřízené organizace (v případě PCP) a fyzické osoby INOVACE A INFRASTRUKTURA

52 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnostspoluprácevevýzkumu, vývoji a inovacích Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů Rozvoj sítí spolupráce, vč.klastrů a technologických platforem Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou Výstavba sdílené infrastrukturypro průmyslový výzkum Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti ( proof of concept ) Typy příjemců: Podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti INOVACE A INFRASTRUKTURA

53 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu INOVACE TESCAN, a.s. Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN Předmětem projektu bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN vytvořit podmínky nezbytné pro produkci špičkových výrobků voboru částicové optiky a analytických přístrojů. Celkové způsobilé výdaje: Kč Přiznaná výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

54 Posuny oproti OPPI: příklad Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů)azaodborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí INOVACE A INFRASTRUKTURA

55 PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP SC 2.1 Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků Realizace podnikatel. záměrů začínajících firem a rozvojových firem prostřednictvím FN (dotace u mikropodniků) Poskytování poradenských služeb pro začínající firmy (v podnikatelských inkubátorech v nemetropolitních regionech) SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy (veletrhy, mentoring, koučing, foresight aj.) Služby podporující zapojení MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020) SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury Příprava speciálních infrastruktur pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání Využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj LZ v podnikatelském sektoru (zejména MSP) Předpokládá se využití křížového financování na podporu zejména technického vzdělávání INOVACE A INFRASTRUKTURA

56 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ZÁRUKA DICOLETA, a. s. Pořízené stroje a zařízení Firmě DECOLETA,a.s.bylaposkytnutazárukave výši 12 mil. Kč kzískáníúvěru v částce 15 mil. Kč. Úvěr jeurčen na pořízení technologie na přesné dlouhotočnéobrábění dílů. Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu MARKETING Čokoládovny Fikar, s.r.o. Posílení exportu společnosti Čokoládovny Fikar Firma Čokoládovny Fikar se v rámci projektu zúčastnila veletrhů ve městech Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Amsterdam a Moskva. Celkové způsobilé výdaje: Výše podpory: Kč Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

57 Prioritní osa 3: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřeběčr SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách SC 3.4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin SC 3.5 Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla azvýšitúčinnost soustav zásobování teplem SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy INOVACE A INFRASTRUKTURA

58 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu EKO ENERGIE VUES Brno s.r.o. Snížení energetické náročnosti výrobních prostor Předmětem projektu bylo provedení souboru energeticky úsporných opatření ve výrobní hale firmy VUES Brno, která vedou k vyšší efektivitě a optimalizaci vytápění budov a přípravy teplé užitkové vody v areálu společnosti. Přínosem projektu je kromě značné úspory energie také snížení emisí znečišťujících látek spojených s výrobou tepelné energie. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

59 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytvářeníipasivníinfrastrukturypro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovourychlostí 30Mbit/s SC 4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb) INOVACE A INFRASTRUKTURA

60 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY PragoData Consulting s.r.o. Portfolio nových internetových řešení Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Součástí portfolia byl systém pro interaktivní správu webového obsahu, e learningové systémy, systém řízení vzdělávání, systém digitální knihovny adalší. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

61 Možná podpora větších podniků v OP PIK Článek3 nařízení č. 1301/2013k ERDF Rozsah podpory z EFRR 1. S cílem přispět kinvestičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti: a) produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky; b) produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2; c) investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy aikt; INOVACE A INFRASTRUKTURA

62 Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK Alokace na SC/PO (EUR) Národní Příspěvek ERDF ve spolufinancování výši 85 % ve výši 15 % Celkem SC ,03 % SC 1.2 9,06 % Celkem za PO 1 38,09 % SC ,56 % SC 2.2 1,36 % SC 2.3 3,39 % SC 2.4 2,03 % Celkem za PO 2 20,34 % SC 3.1 1,28 % SC ,67 % SC 3.3 0,83 % SC 3.4 0,43 % SC 3.5 3,43 % Celkem za PO 3 22,64 % SC ,50 % SC 4.2 3,43 % Celkem za PO 4 15,93 % Celkem za PO 5 3,00 % Celkem OP PIK 100,00 % INOVACE A INFRASTRUKTURA

63 Podmínky zahájení implementace programu K zahájení implementace programu není nutné jeho schválení Evropskou Komisí Kritéria pro zahájení implementace (podle MMR): Schválení Dohody o partnerství Vyřešená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR) Zřízení platformy pro plánování výzev Ustanovení monitorovacího výboru INOVACE A INFRASTRUKTURA

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 OPPI operační program podnikání a inovace 2007 2013 Alokace pro program Spolupráce klastry

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Postup vyplnění Registrační a Plné žádosti (v aplikaci eaccount) Ing. Karel Budka ředitel odboru konkurenceschopnosti Podání žádostí -- Elektronické podání žádostí

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více