Operační program Podnikání a inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a inovace 2007 2013"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace Aktuální stav čerpání OPPI

2 OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních projektů viz Marketing SVV, CzechAccelarator, CzechEkoSystem, Inovativní akce podpora transferu znalostí atd.) 23805přijatýchregistračních žádostí přijatých plných žádostí v hodnotě 173 mld. Kč vydaných Rozhodnutí v hodnotě 88,1 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 58,7 mld. Kč (stav k ) Data k , kurz 27,339 CZK/EUR INOVACE A INFRASTRUKTURA

3 OPPI = Úspěšný operační program Zodpovědný přístup k tvorbě nového operačního programu = základ pro navázání na stávající úspěchy K činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 88,1mld. Kč již přes87 % prostředků OPPI bylo schváleno. mld. Kč 300 Data k ; dotační programy OPPI Alokace OPPI Alokace výzev Podané RŽ Podané PŽ Schváleno SFEU Rozhodnuto Autorizováno Proplaceno INOVACE A INFRASTRUKTURA

4 Nejúspěšnější programy podané plné žádosti objem MARKETING PORADENSTVÍ NEMOVITOSTI Celkem 173,3 mld. Kč ŠKOLICÍ STŘEDISKA SPOLUPRÁCE TP 217 SPOLUPRÁCE Klastry PROSPERITA POTENCIÁL INOVACE Patent 113 INOVACE Inovační projekt EKO ENERGIE ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích Data k mil. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

5 V rámci OPPI celkově proplaceno již více než 1/2 alokace Proplacená podpora k Dotace* Úvěry a záruky Technická asistence Celkem 50,4 mld. Kč 6,5 mld. Kč 1,8 mld. Kč 58,7 mld. Kč** Plánčerpání pro letošní rok: 21 22mld. Kč. *Včetně podpory vyplacené v rámci interních projektů ** Korekce ČMZRB 2,2 mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

6 Celkem jsme již podnikatelům proplatili přes 58 mld. Kč ,7 14, , , ,3 2,2 3, CELKEM: 58,7 mld. Kč Stav k , v mld. Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

7 Čerpání v jednotlivých krajích mil. Kč , , , , , , , , , , , , ,5 0 Data k

8 Operační program Podnikání a inovace Nejčastější chyby žadatelů v průběhu realizace projektů OPPI a při podávání žádosti o platbu

9 Životní cyklus projektu Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Monitoring Kontrola na místě a žádost o platbu

10 Postup podání žádosti Získání elektronického podpisu Vytvoření Master účtu v aplikaci eaccount (správně vypisovat údaje dle OR): potvrzení Master účtu může trvat až 5 pracovních dnů!!! Elektronické podání žádosti ve dvou krocích: 1. registrační žádost RŽ, 2. plná žádost PŽ Datum pro vznik způsobilých výdajů =datumschválenírž

11 Plná žádost chyby Detailžadatele, adresamístarealizace nepřesné údaje Závazné ukazatele nereálně/nesprávně vprůběhu realizace Popis projektu Studie proveditelnosti/podnikatelský záměr (Dodržet předepsanou osnovu!) Nedostatečná analýza trhu SpoluprácesVŠ, VaVinstitucí řádné doložení Dodržet termín pro odeslání (dáno Výzvou programu) nastavené/změna

12 Hodnocení projektů Kontrola formálních náležitostí Zadání minimálně dvou posudků (externí hodnotitel) Jednání hodnotitelské komise Nezbytné vypořádatpřípadné připomínky! Elektronický podpis Podmínek Elektronický podpis Rozhodnutí zaslání do datové schránky

13 Realizace projektu jakými dokumenty se řídit 1. Text Výzvy 2. Podmínky poskytnutí dotace vč.příloh Podmínky (termíny, závazné ukazatele) Pravidla pro výběrdodavatelů Pravidla způsobilosti výdajů Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace 3. Plná žádost 4. Záměrprojektu

14 Závaznost příloh k podmínkám Existuje více verzí přílohkpodmínkám 1. Do okamžiku podpisu Podmínek aplikace aktuálně platných metodik v rozhodném okamžiku realizace (např. zahájení realizace VŘ) 2. Po podpisu Podmínek dodržování konkrétních verzí metodik, které jsou specifikovány číslem jednacím v Podmínkách (bez ohledu na dostupnost aktuálnějších verzí) Starší verze metodik na / oppi.cz

15 Hlavní povinnosti příjemce dotace Vést účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví (Podmínky vydané po toto nevyžadují) Archivovat dokumentaci po dobu 10 let, zároveň však nejméně do 3letoukončení OPPI Zachovat minimálně 3(5) let podnikatelskou činnost související s dotací (3 roky pro MSP) Informovat o změnách majetkoprávního a formálně právního postavení Umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly (i dodavatel) Zachovat v podpořeném regionu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený za způsobilé výdaje po dobu 3 (5) let

16 Monitoring Zprávy jsou podávané elektronicky prostřednictvím aplikace eaccount, viz záložka Monitoring projektu Je nutno vyplnit a odeslat všechny vygenerované zprávy Zprávy jsou podávány během realizace (tzv. průběžné a závěrečná) a po dobu monitorování (tzv. monitorovací) Termíny průběžných zpráv a závěrečné zprávy jsou doporučené (při podání Žopl ovšem nutné mít odeslané všechny zprávy, kde již termín pro podání nastal + etapovou/závěrečnou, jinak nelze Žopl podat) Nepodání monitorovací zprávy v termínu znamená porušení rozpočtové kázně sankce se sčítají za každý případ porušení, výše sankce v Podmínkách Hlava II. Zvláštní část, Čl. III, bod 2 (do sankce 5%, od sankce 0,1%) Podání monitorovacích zpráv se váže k datu plánovaného ukončení projektu nikoli k proplacení

17 Žádost o platbu (Žopl) Žádost o platbu je možné podat až po uzavření všech VŘ svázaných se Žopl! Vložení VŘ ke kontrole až po ukončení projektu pozdrží podání žopl až o několik týdnů nebo měsíců, čímž může dojít k uplynutí lhůt pro podání Žopl!! Podrobné info: o platbu v oppi, dokument Průvodce podáním žádosti o platbu Lhůty: Podání Žopl do 2/6 měsíců od ukončení projektu (nejpozději do data uvedeného v podmínkách, standardně do !) Oprava Žopl 30 dnů/3 měsíce Žádost o platbu je nutné podat za každou etapu (viz harmonogram projektu) i 0 Kč ve způsobilých výdajích Žádost o platbu se vyplňuje elektronicky v aplikaci eaccount, přílohy se předávají papírově Podat žádost o platbu za všechny etapy najednou nelze CzechInvest pořádá pravidelné semináře k vyplňování Žopl (viz web stránky CI)

18 Žopl nejčastější chyby I. Nedodání povinných příloh Viz Pokyny pro žadatele k danému programu/ dokument Povinné přílohy k žádosti o platbu (http://www.czechinvest.org/zadost o platbu v oppi) Nejčastěji chybí předávací protokoly/dodací listy, protokoly o zařazení majetku do užívání, karty majetku, objednávky/ smlouvy Nedoložené splnění závazných ukazatelů dle Podmínek (např. Inovace: uvedení produktu na trh doložit statistikami prodeje, ITS: nová pracovní místa doložit tabulku RPJ a pracovní smlouvy) Mzdové výdaje doložit Předepsané tabulky a u některých programů i pracovní smlouvy (např.its) Nekonání VŘ Výdaje na stejnou činnost nad 500 tis Kč bez konání VŘ poradenství od jednoho subjektu, překlady atp.

19 Žopl nejčastější chyby II. Nedodání znaleckého posudku Viz Pravidla pro výběrdodavatelů Platí zejména pro dodávky od spřízněných subjektů a pro specifické druhy nákladů dle příslušného programu (např. práva duševního vlastnictví); také se stává, že příjemci dotace dodají posudek, který však není zpracován soudním znalcem Publicita projektu Povinnou přílohou žádosti o platbu je fotodokumentace povinné publicity projektu, příjemci dotace často opomíjejí tyto přílohy zaslat

20 Žopl nejčastější chyby III. Chybné zařazení do rozpočtových položek Viz Pravidla způsobilosti výdajů (obecná a zvláštní část) Příjemci často nedodržují zatřídění výdajů do správných rozpočtových položek dle Pravidel způsobilosti výdajů (investiční/neinvestiční položky, mzdy/pojistné apod.) Chybné datum skutečného ukončení projektu Při stanovení data skutečného ukončení projektu je třeba vycházet z Pravidel způsobilosti výdajů platných pro projekt

21 Žopl nejčastější chyby IV. Dokládání úhrad Při dokládání úhrad účetních dokladů je nutné prokázat jasnou vazbu mezi úhradou a relevantním účetním dokladem (přes variabilní symbol, částku a číslo účtu respektive název dodavatele) Variabilní symbol hrazeného dokladu často není uveden na úhradovém dokladu nejčastěji u úhrad v cizí měně (v těchto případech je doporučeno zajistit si potvrzení od dodavatele ještě před podáním žádosti o platbu) Úhrada doložena nevhodným způsobem (např. přes číslo zákazníka, jednostranným zápočtem, ) Úhrady objednávek / smluv uzavřených před datem přijatelnosti projektu(nezpůsobilý výdaj)

22 Žopl nejčastější chyby V. Podpis dokumentu žádosti o platbu Podpis dokumentu žádosti o platbu musí být v souladu s postupem uvedeným v obchodním rejstříku (Žádost o platbu podepsal např. jen jeden jednatel, přestože dle OR musí být dva), příp. doložit ověřenou plnou moc Kurzové rozdíly Zadávací dokumentace požaduje nabídku v Kč, nabídka v Kč, smlouva vkč, fakturyveur,placenovkč navýšeníoproticeně v nabídce je nezpůsobilý výdaj Chybné zaokrouhlování Faktura v CZK se zaokrouhluje na celé koruny dolů!!! Faktura v cizí měně včetně dvou desetinných míst!!!

23 Žopl nejčastější chyby VI. Pořízeníjinýchzpůsobilých výdajů než dle schváleného projektu Např. nákup jiného stroje, více serverů, dokoupení technologií za ušetřené prostředky bez schválení tyto změny nutno konzultovat s PM před plánovaným termínem ukončení projektu!!!! Formální chyby v žádosti o platbu Chybné číslo účtu pro zaslání dotace Špatné zápisy dokladů do formuláře žádosti o platbu (místo variabilního symbolu číslo objednávky, IČO apod., chybná data úhrad i zdanitelných plnění faktur, zapsání měn účetního dokladu i úhrad.), formulář žádosti musí přesně odpovídat skutečnosti

24 Shrnutí Číst dokumenty (Výzva a její přílohy, Pokyny, Podmínky!!!, nástěnku v eaccountu) Závazné ukazatele Dodržovat lhůty Změny řešit včas Zvolit ve firmě projektového manažera

25 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jan Piskáček e mail:

26 Operační program Podnikání a inovace Výběr dodavatele v OPPI Nejčastější chyby ve výběrových řízeních

27 Použité zkratky PpVD Pravidla pro výběr dodavatelů ZoVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VŘ Výběrové řízení ZV Způsobilé výdaje OV Obchodní věstník ISVZ Informační systém veřejných zakázek TED Tenders Electronic Daily CI Agentura CzechInvest MMR Ministerstvo pro místní rozvoj KP Kvalifikační předpoklad

28 Obsah Právní základ Nejčastější chyby při realizaci VŘ

29 Právní základ Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Metodika předložena MMR, schválena usnesením vlády č. 48 ze dne Účinnost od Znění postupů viz fondy.cz/getmedia/d7ecef4a ab7b c8b3501af30d/zavazne postupy_aktualizovana verze_kveten 2012_d7ecef4a ab7b c8b3501af30d.pdf Aktualizace platná od Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZoVZ), novelizace zákonem č. 55/2012 Sb. účinnost od a zákonným opatřením senátu ČR č. 341/2013Sb. účinnost od Pravidla pro výběr dodavatelů (PpVD), čj. 203/14/61100/61000 platná od

30 Špatná volba postupu zadavatele Dotovaný zadavatel (míra podpory na zakázku vyšší než 50%) u zakázek nad 2 mil. Kč (6 mil. Kč u stavebních prací) postupuje dle PpVD Zadavatel, který se má řídit PpVD zvolí postup dle ZoVZ, zejména zjednodušené podlimitní řízení

31 Chyby v oznámení o zahájení VŘ Oznámení (inzerát) nemá povinné náležitosti dle bodu 14 PpVD. Chybí zejména předpokládaná hodnota zakázky a popis předmětu plnění Je špatně nastavena lhůta pro podání nabídek například na víkend, i když společnost nemá víkendový provoz, nebo je lhůta kratší než požadovaných 30 (40, 60) kalendářních dnů Chybí povinná publicita (pokud není ani v ZD) Neníuvedenamožnost dílčího plnění Poskytování ZD podmíněno pouze osobním vyzvednutím, nebo je omezena doba vydávání ZD (bod 7 PpVD) Požadovaná úplata za ZD je nepřiměřená

32 Chyby v zadávací dokumentaci (ZD) ZD nemá povinné náležitosti dle bodu 9 PpVD Chybípředpokládaná hodnota zakázky Chybí požadavek na jazyk nabídky a informace že se nejedná o VZ dle ZoVZ Nejasná, nesrozumitelná hodnotící kritéria, bez popisu způsobu hodnocení Nepřípustné kvalifikační předpoklady obrat, záruka, požadavek na pojistné plnění aj. ZD je diskriminační Názvyčiznačky bez možnosti ekvivalentního plnění (zjevná diskriminace) Konkrétní technická specifikace bez rozmezí (skrytá diskriminace) Nepřiměřenékvalifikačnípředpokladyvůči hodnotě a povaze zakázky

33 Chyby v zadávací dokumentaci II ZD je datována až po uveřejnění oznámení (inzerátu) bod 8 PpVD Informace v textové části ZD je v rozporu s návrhem smlouvy (nebo jinou přílohou ZD) například lhůty, obchodní podmínky, sankce ZD je v rozporu s textem oznámení (inzerátu) lhůty, předmět plnění U části plnění požadován konkrétní dodavatel, nebo fixní ceny ZD není poskytována, případně předložena ke kontrole, kompletní tj. včetně příloh Způsob prokázání kvalifikace u VŘ nad 50 mil. Kč neodpovídá 53 ZoVZ

34 Chyby v nabídce Zadavatel akceptuje nabídku prokazatelně podanou po lhůtě Akceptace nabídky, která neprokázala splnění kvalifikace (bez doplnění) Akceptace nabídky, která nesplňuje technické parametry Akceptace nabídky, která nesplňuje jiné požadavky odlišné obchodní podmínky, sankce, upravené záruční doby apod. Akceptace nabídky nad maximální cenou zakázky (pokud byla v ZD maximální hodnota uvedena) Zadavatel otevře řádně označenou nabídku před skončením lhůty pro podání nabídek

35 Chyby v hodnocení nabídek Hodnocení neproběhne v souladu s hodnotícími kritérii (mění se váhy, ubírají/přidávají se kritéria Hodnocení je subjektivní bez řádného odůvodnění Hodnocení není řádně zdokumentováno nejsou uvedeny hodnocené parametry, výpočty, přidělené počty bodů Prohlášení o nepodjatosti je datované před ukončením lhůty pro podání nabídek a jeho text není formulován dobudoucna. Není vhodné tato prohlášení podepisovat do zásoby. Komise nemá odpovídající počet členů (3/5)

36 Chyby v podepsané smlouvě Smlouva neodpovídá ZD a podané nabídce Předmět plnění (množství, technické parametry) Smluvní podmínky sankce, záruky, splatnosti, nastavení záloh Harmonogram (termíny, lhůty) Případně je smlouva v souladu, ale je uzavřen dodatek Chybí závazek dodavatele k součinnosti při finanční kontrole Smlouva je datována před hodnocením nabídek, případně před skončením lhůty pro podání nabídek Smlouvanení datovanávůbec, nebo není podepsána

37 Chyby ve zprávě z VŘ Zpráva nemá náležitosti dle bodu 26 PpVD Chybí seznam dodavatelů kterým byla poskytnuta ZD Chybí podrobný srozumitelný a jasný popis hodnocení, včetně všech hodnocených veličin a parametrů Chybí čestná prohlášení (písmeno i) Zpráva z VŘ je datována před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo není datována vůbec Zpráva není podepsaná oprávněnou osobou, není případně doložena plná moc

38 Obecně Dělení předmětu plnění VŘ není zrealizováno vůbec typicky běžný HW a běžný SW celkem nad 0,5 mil. kč bez DPH VŘ je realizováno méně přísným způsobem 2 obdobné stroje á35mil.kč zadány v samostatných VŘ dle pravidel pro VŘ do 50 mil. Kč Slučování nesouvisejících předmětů do jedné zakázky bez možnosti dílčího plnění Typicky stavba včetně nábytku, HW, SW. Různé nesouvisející technologie dodávané na trhu zcela samostatně jsou sloučeny do jednoho VŘ apod. Nerespektování časové souslednosti kroků ve VŘ

39 Jak chybám předcházet Informace v dokumentaci VŘ uvádět pouze na jednom místě, pokud se shodná informace vyskytuje v dokumentaci vícekrát, ověřovat zda je vždy shodná Dbát na vzájemný soulad jednotlivých dokumentů VŘ Oznámení, zadávací dokumentace, nabídka a následně smlouva Přemýšlet dopředu například vyloučit omezení záruční doby počtem hodin provozu apod., požadovat konkrétní způsob nabídnutí ceny servisního zásahu (bez dopravy a ubytování) atd.

40 Jak urychlit administraci Přehledná a jednoduchá dokumentace Skenování do vícestránkových PDF Kompletní podklady a informace předávané ke kontrole Objektivní měřitelná kritéria a srozumitelný popis hodnocení nabídek

41 Dotazy

42 Zdroje informací oppi.cz Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Kateřina Batistová e mail:

43 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

44 Příprava operačního programu v gesci MPO Vychází ze: zkušeností ze stávajícího OPPI a jeho úspěšných programů podpory strategických dokumentůčraeu Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR legislativy EU diskusí s partnery kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery konference k budoucímu období pracovní skupiny pro přípravu OP PIK Platforma MPO pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA

45 Kulaté stoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy zúčasti vpředchozích OP 22% 18% Možnost investic do výroby, technologií, VaV Získání financí/dotací k realizaci projektu Rychlejší zavedení inovací ve firmách 4% 4% 5% 16% Propojení sektoru VaV a univerzit s firmami Podpora výzkumu a vývoje ve firmách Rychlá a zjednodušená administrace projektu Zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje firmy 6% 7% 9% 9% Možnost vzdělání pracovníků firmy Firemní úspory (energie, náklady, odpady) Ostatní Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK INOVACE A INFRASTRUKTURA 45

46 Legislativní rámec koheze Legislativa EU pro (OJ EU, dne ) ESI fondy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních pro ESI fondy (obecné nařízení) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Veřejná podpora Nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 (de minimis) Pokyny k regionální státní podpoře na období (2013/C 209/01) Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) Metodiky MMR NOK koncepce jednotného metodickéhoprostředí Dohoda o partnerství INOVACE A INFRASTRUKTURA

47 Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravyopmá své věcné a prováděcí limity, které jsou stanoveny již schválenou (v oblasti veřejné podpory ještě připravovanou) legislativou: Nařízení č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení č. 1301/2013 (nařízení ERDF) Soustředění budoucích podpor na méně cílů světším efektem Úzkávazbanastrategie strategie Evropa 2020, dálenapoziční dokument, Národní program reforem, pro MPO je zásadní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Dopad tzv. předběžných podmínek (PP) na realizaci kohezní politiky VazbaOPPIKaOPVVVnaStrategiiinteligentníspecializace(jedna z PP řešená v gesci MŠMT) Silná vazba operačních programů na Dohodu o partnerství Kladen velký důraz na řešení vazeb / synergií mezi jednotlivými operačními programy a vazeb na další národní a unijní programy (směrem k OP PIK zejména Horizont 2020, COSME) Územní dimenze a integrované přístupy INOVACE A INFRASTRUKTURA

48 Dosavadní spolupráce MPO na S3 strategii MPO uzavřelo s MŠMT za účelem sledování vazeb a synergií mezi OP PIK a OP VVV Memorandum o spolupráci, týkající se rovněž spolupráce připřípravě arealizacis3 Po vznesení prvotních připomínek k návrhu národní S3 strategie vidí MPO soulad s nově připravovaným Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Účast na kulatých stolech k S3 Pro řešení problematiky S3 byl na MPO sestaven speciální tým, který komunikuje s MŠMT a společností BermanGroup INOVACE A INFRASTRUKTURA

49 Informace o výsledcích neformálního jednání ŘO OP PIK s EK Obecně platné závěry (pro všechny programy): EKnešla nad rámec Pozičního dokumentu (EK jej považuje za zásadní) EK posuzuje programy z hlediska jejich souladu s Dohodou o partnerství apříslušnými strategickými dokumenty Náležité zdůvodněníasprávné nastavení intervenční logiky programů Důraz je kladen na zohlednění zkušeností z období Pro EK je důležité posílení centrální koordinace programů v ČR Další rozpracování promítnutí územní dimenze do programů a to včetně využití integrovaných přístupů Řešení synergií a komplementarit nastavení koordinačních mechanizmů nezbytných pro vymezení hraničních oblastí (zabránění překryvům azajištění synergií) INOVACE A INFRASTRUKTURA

50 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Připravena je pátá verze OP PIK, předání EK Obsahuje čtyřivěcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc INOVACE A INFRASTRUKTURA

51 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (pilotní výrobní linky apod.) Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana duševního vlastnictví v podnicích Průmyslovývýzkumavývoj(vazbanaKET) Pre commercial public procurement Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) ajimpodřízené či jimizřízené organizace (v případě PCP) a fyzické osoby INOVACE A INFRASTRUKTURA

52 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Navrhované aktivity SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnostspoluprácevevýzkumu, vývoji a inovacích Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů Rozvoj sítí spolupráce, vč.klastrů a technologických platforem Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou Výstavba sdílené infrastrukturypro průmyslový výzkum Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti ( proof of concept ) Typy příjemců: Podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti INOVACE A INFRASTRUKTURA

53 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu INOVACE TESCAN, a.s. Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN Předmětem projektu bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN vytvořit podmínky nezbytné pro produkci špičkových výrobků voboru částicové optiky a analytických přístrojů. Celkové způsobilé výdaje: Kč Přiznaná výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

54 Posuny oproti OPPI: příklad Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů)azaodborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí INOVACE A INFRASTRUKTURA

55 PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP SC 2.1 Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků Realizace podnikatel. záměrů začínajících firem a rozvojových firem prostřednictvím FN (dotace u mikropodniků) Poskytování poradenských služeb pro začínající firmy (v podnikatelských inkubátorech v nemetropolitních regionech) SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy (veletrhy, mentoring, koučing, foresight aj.) Služby podporující zapojení MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020) SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury Příprava speciálních infrastruktur pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání Využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj LZ v podnikatelském sektoru (zejména MSP) Předpokládá se využití křížového financování na podporu zejména technického vzdělávání INOVACE A INFRASTRUKTURA

56 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ZÁRUKA DICOLETA, a. s. Pořízené stroje a zařízení Firmě DECOLETA,a.s.bylaposkytnutazárukave výši 12 mil. Kč kzískáníúvěru v částce 15 mil. Kč. Úvěr jeurčen na pořízení technologie na přesné dlouhotočnéobrábění dílů. Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu MARKETING Čokoládovny Fikar, s.r.o. Posílení exportu společnosti Čokoládovny Fikar Firma Čokoládovny Fikar se v rámci projektu zúčastnila veletrhů ve městech Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Amsterdam a Moskva. Celkové způsobilé výdaje: Výše podpory: Kč Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

57 Prioritní osa 3: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřeběčr SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách SC 3.4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin SC 3.5 Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla azvýšitúčinnost soustav zásobování teplem SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy INOVACE A INFRASTRUKTURA

58 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu EKO ENERGIE VUES Brno s.r.o. Snížení energetické náročnosti výrobních prostor Předmětem projektu bylo provedení souboru energeticky úsporných opatření ve výrobní hale firmy VUES Brno, která vedou k vyšší efektivitě a optimalizaci vytápění budov a přípravy teplé užitkové vody v areálu společnosti. Přínosem projektu je kromě značné úspory energie také snížení emisí znečišťujících látek spojených s výrobou tepelné energie. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

59 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytvářeníipasivníinfrastrukturypro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovourychlostí 30Mbit/s SC 4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb) INOVACE A INFRASTRUKTURA

60 Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY PragoData Consulting s.r.o. Portfolio nových internetových řešení Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Součástí portfolia byl systém pro interaktivní správu webového obsahu, e learningové systémy, systém řízení vzdělávání, systém digitální knihovny adalší. Celkové způsobilé výdaje: Kč Výše podpory: Kč INOVACE A INFRASTRUKTURA

61 Možná podpora větších podniků v OP PIK Článek3 nařízení č. 1301/2013k ERDF Rozsah podpory z EFRR 1. S cílem přispět kinvestičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti: a) produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky; b) produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2; c) investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy aikt; INOVACE A INFRASTRUKTURA

62 Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK Alokace na SC/PO (EUR) Národní Příspěvek ERDF ve spolufinancování výši 85 % ve výši 15 % Celkem SC ,03 % SC 1.2 9,06 % Celkem za PO 1 38,09 % SC ,56 % SC 2.2 1,36 % SC 2.3 3,39 % SC 2.4 2,03 % Celkem za PO 2 20,34 % SC 3.1 1,28 % SC ,67 % SC 3.3 0,83 % SC 3.4 0,43 % SC 3.5 3,43 % Celkem za PO 3 22,64 % SC ,50 % SC 4.2 3,43 % Celkem za PO 4 15,93 % Celkem za PO 5 3,00 % Celkem OP PIK 100,00 % INOVACE A INFRASTRUKTURA

63 Podmínky zahájení implementace programu K zahájení implementace programu není nutné jeho schválení Evropskou Komisí Kritéria pro zahájení implementace (podle MMR): Schválení Dohody o partnerství Vyřešená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR) Zřízení platformy pro plánování výzev Ustanovení monitorovacího výboru INOVACE A INFRASTRUKTURA

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více