DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI 2014 oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV

2 Dotační program rodina a ochrana práv dětí pro rok 2013 I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Cíl: Preventivní a podpůrný charakter služeb. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. II. Podpora rodin v agendě SPOD Cíl: Poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Cíl: Iniciovat zavádění nových, dosud nevyzkoušených nebo málo využívaných metod přímé práce s rodinami. Rodičovské kompetence jsou soubor vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje.

3 I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Aktivity jsou otevřené všem rodičům či dětem, nejsou cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné sociální vrstvy apod.). Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři. Podporovány budou především projekty reagující na potřeby cílové skupiny a potřeby konkrétního kraje (je vítáno, pokud aktivity spadají do komunitního plánování či jiných strategických dokumentů kraje). Bude kladen důraz na potřebnost a síťování služeb, návaznost aktivit na další služby v regionu (např. formou partnerství s dalšími NNO). 60 % objemu finančních prostředků určených na dotační řízení (o 5% více, než v loňském roce) Projekty v této dotační oblasti by měly obsahovat komplexní nabídku aktivit pro rodiče s dětmi. Při hodnocení bude kladen důraz na to, aby projekty obsahovaly více aktivit.

4 I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Podporované aktivity 1. zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (psycholog, zdravotničtí specialisté apod.) 2. základní individuální poradenství (na téma vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči apod.), 3. krátkodobé hlídání a péče o děti jako doprovodná služba k aktivitám pro rodiče. 4. doprovod dětí do zařízení (jesle, mateřské a základní školy, praktický lékař, specializovaná zdravotnická pracoviště apod.);

5 I. Preventivní aktivity na podporu rodiny Podporované aktivity 4. interaktivní semináře, kurzy, videotréninky interakcí, tréninkové aktivity, workshopy diskusní skupiny apod. vedené odborníky k následujícím tématům: vývoj dítěte a péče o ně rodičovství a výchova bezpečnost dětí a prevence obtížné situace v rodině konflikty v rodině rodiny se specifickými potřebami sladění zaměstnání a rodiny poradenství a vzdělávání v oblasti právní minimum pro rodiče, zvyšování finanční gramotnosti, zdravotní gramotnosti;

6 II. Podpora rodin v agendě SPOD Aktivity typu odborné pomoci a poradenství při ochraně práv dětí. Aktivity mají preventivní a podpůrný charakter a jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny nebo rodině jako celku nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Dále budou podporovány činnosti pro ochranu práv dítěte a k podpoře rodičů ve schopnosti tato práva zabezpečovat. Cílovou skupinu tvoří: rodiny s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení; náhradní rodiče, jejich děti a děti v náhradní rodinné péči; jedná se vždy o rodiny, které spadají do agendy SPOD. Do cílové skupiny nepatří děti umístěné v ústavní či ochranné výchově, náhradní rodiče a jejich děti a děti v náhradní rodinné péči. Podmínkou je spolupráce s orgánem SPOD organizace dokládá pověření k výkonu SPOD formou přílohy Aktivity mohou úzce navazovat na sociální služby, nelze však žádat o podporu aktivit, na které lze poskytnout podporu v rámci dotačního řízení sociálních služeb. Žadatel musí jasně vymezit, čím se aktivity projektu liší od sociální služby. 20 % objemu finančních prostředků určených na dotační řízení

7 II. Podpora rodin v agendě SPOD Podporované aktivity osvěta informace pro veřejnost o smyslu ochrany práv dětí; podpora rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti; zavádění a rozvoj technik přímé práce s dětmi; rozvoj case managementu a případových konferencí při spolupráci NNO, OSPOD a dalších subjektů; intenzivní poradenství a terapie pro rodiče nebo děti, které jsou orgánem SPOD vyhodnoceny jako ohrožené; doprovázení ohrožených rodin; právní a finanční poradenství pro ohrožené rodiny; prevence domácího násilí; programy pro rodiny, kde se vyskytlo domácí násilí;

8 III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Aktivity směřující k přenosu dosud nevyzkoušených nebo málo využívaných moderních metod práce s rodinami a dětmi do ČR. Jedná se o metody práce, které se osvědčily v zahraničí, pracovníci NNO mají o těchto metodách znalosti a chtějí je převést do českého prostředí a vyzkoušet v praxi. Z povahy inovativních projektů vyplývá, že se jedná o nové aktivity, nemůže se proto jednat o aktivity hrazené z jiných dotačních a grantových schémat (např. sociální služby, státní příspěvek na výkon pěstounské péče apod.). Cílovou skupinu tvoří: rodiny s dětmi; rodiny s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení; náhradní rodiče, jejich děti a děti v náhradní rodinné péči. Při hodnocení bude kladen důraz na potřebnost a síťování služeb, návaznost aktivit na další služby v regionu (např. formou partnerství s dalšími NNO, včetně organizací zahraničních). Aktivity mohou úzce navazovat na sociální služby, nelze však žádat o podporu aktivit, na které lze poskytnou podporu v rámci dotačního řízení sociálních služeb. Dále je žadatel povinen uvést informaci, v čem je projekt invenční a popsat, jak bude dobrá praxe dále šířena. 20 % objemu finančních prostředků určených na dotační řízení

9 III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami Podporované aktivity pilotní ověřování služeb prevence a včasné intervence pro rodiny a děti; pilotní ověřování nových a inovovaných metod práce s rodiči ohrožených dětí; pilotní ověřování nových a inovovaných metod práce s ohroženými dětmi metody práce přímo s dětmi různého věku od nejmenších po adolescenty; vyhodnocování potřeb dětí v agendě SPOD; pilotní ověřování metod práce s náhradními rodiči a dětmi v náhradní rodinné péči; zavádění nových a inovovaných metod do praxe v ČR.

10 Informace k žádosti o dotaci Oprávnění žadatelé o.s., o.p.s., církevní právnické osoby V případě změny právnické osoby bude potřeba prostřednictvím OKslužby-rodina doložit doklady o změně (typ dokladů bude upřesněn). Na občanská sdružení bude od pohlíženo jako na spolek, v tomto případě není potřeba změnu dokládat. Zrušena právnická osoba zájmové sdružení Další podmínky uvedené v metodice zůstávají stejné jako v loňském roce (např. registrace nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí, ve zřizovací listině zakotvena práce s rodinami apod.) Žádosti se podávají v aplikaci OKslužby-rodina, od 1. do 30. září 2013 včetně. Pro přístup do aplikace je potřeba zaslat co nejdříve souhlas se zpracováním osobních údajů na odbor informatiky MPSV. Žadatel nesmí v dotačním programu žádat o financování stejných aktivit, které jsou financovány ze strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných dotačních programů ústředních orgánů.

11 Podání žádosti Co nejdříve si zkusmo žádost začněte vyplňovat, abyste odhalili případné potíže s PC technikou. Delší texty mějte raději zálohované v textovém editoru. Nechte si dost času na finální úpravy a podání žádosti může dojít k technickým problémům Na žádosti může pracovat více uživatelů z organizace, finální podání však musí provést ten, kdo má uživatelský účet na statutárního zástupce organizace Technické požadavky na PC (např. které typy Java Runtime mít nainstalované) a uživatelské příručky k aplikaci naleznete na: Sociální tematika Pro organizace oblast podpory rodiny (a následující pododrážky) Pravidelná údržba IS OKslužby-rodina probíhá každé úterý a čtvrtek od do hodin. V tuto dobu není aplikace dostupná. Hotline: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel ,

12 Struktura žádosti o dotaci identifikační údaje NNO; doklad potvrzující vznik organizace nebo oprávnění k činnosti (stanovy organizace) aktuální verze. identifikace bankovního účtu čestné prohlášení o bezdlužnosti. náležitosti dle ustanovení 14 odst. 3. písm. e) z. 218/2000 Sb. popis projektu (zvětšen počet znaků, bude zveřejněno dle z. 218/2000 Sb.) spolupráce s dalšími NNO návaznost na další služby zdůvodnění potřebnosti projektu; počet klientů a specifika cílové skupiny. Uveďte celkový počet rodin, které se uvedených aktivit v průběhu roku zúčastní. Opakované návštěvy nezapočítávejte součet klientů z jednotlivých aktivit bude tedy pravděpodobně vyšší. potřebnost plánovaných aktivit. cíle projektu (jaké změny chce projekt dosáhnout); aktivity projektu vedoucí k naplnění cílů, jejich harmonogram, místa realizace a propagace; kdo se účastní které aktivity (lze porovnat s pracovními úvazky). pracovní tým a počet zaměstnanců organizace, jejich vzdělání, praxe a pracovní náplň (počet hodin či výše úvazku odpovídá časové dotaci aktivit, které má daný pracovník na starosti). Vzdělávání pracovního týmu a organizační struktura organizace.

13 Struktura žádosti o dotaci 2 rozpočet projektu skládající se z přehledu předpokládaných příjmů dle zdrojů a informací o provozních a osobních nákladech projektu. Náklady je potřeba rozklíčovat uvést, jak jste došli k dané částce např. u nákupu služeb, energií apod. Spolufinancování z krajských a obecních rozpočtů načítají se poslední dva roky z vyúčtování; Žadatelé, jejichž projekty nebyly krajem/obcí podpořeny, nebo noví žadatelé, mohou uvést očekávanou výši podpory a přiložit dokument kraje/obce o příslibu podpory. rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (povinně ve II. dotační oblasti) žadatelé mohou stejně jako v loňském roce přiložit potvrzení kraje / obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu (jak konkrétně aktivity uvedené v dotační žádosti do sítě služeb zapadají). Stejně jako v loňském roce může žadatel zdůraznit potřebnost projektu prostřednictvím doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách (platí pro žadatele ve II. a III. dotační oblasti, u první dotační oblasti je také vítáno). Je zapotřebí uvést možno konkrétně, které aktivity a služby organizace orgán SPOD využívá či doporučuje klientům. Orgán SPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit.

14 Časté dotazy a chyby v žádostech Jsou uznatelné mzdy za prosinec/energie vyplacené až v lednu následujícího roku? Podle rozpočtových pravidel jsou pro finanční vypořádání rozhodné výdaje, tzn. Peníze na prosincové mzdy musí být vydány do ! Statut uznané organizace skončil k , nebude obnovován. Povinnost dokládat bezdlužnost byla zrušena, klienti dokládají čestné prohlášení a bezdlužnost je předmětem kontrol. Námitkové řízení není zavedeno. Organizace kromě projektu realizuje řadu jiných např. zájmových aktivit pro rodiny, kde aktivity propaguje aktivity z předloženého projektu a motivuje klienty k účasti. Máme tyto aktivity v žádosti uvést? Provázanost aktivit je možné uvést v polích Další projekty pro rok 2014 nebo v poli Popis projektu. Vzhledem k zachování přehlednosti projektu je však potřeba dále uvádět jen aktivity uznatelné v rámci dotačního řízení. Zahrnutí nepodporovaných aktivit v polích Typy aktivit, Místa realizace, Termíny realizace či Náklady projektu velmi ztěžuje hodnocení a je důvodem pro zamítnutí žádosti. Pořádáte kurz pro klienty, který bude hrazen prostř. faktury (práce na ŽL) v rozpočtu zahrnout do nákup služeb, nikoliv do školení a kurzy v této položce uveďte jen školení a kurzy pro zaměstnance.

15 Časté dotazy Mzdy zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu přímo nepodílejí (administrace, technickoprovozní zajištění projektu) Do nákladů projektu lze zahrnout jen poměrnou část mzdových nákladů technickohospodářských zaměstnanců, která odpovídá objemu práce souvisejícímu s daným projektem. Př.: pokud aktivity projektu tvoří polovinu ze všech aktivit centra, je možné mzdy účetní, vedoucí organizace apod. zahrnout jen z poloviny. Zároveň však součet nepřímých nákladů včetně mzdových nákladů technickohospodářských zaměstnanců může tvořit nejvýše 14% celkového požadavku na dotaci K vyúčtování se bude nově dokládat výsledovka účetnictví

16

17 Děkuji za pozornost. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více