Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020"

Transkript

1 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy

2 Východiska z programového období Praha patří jako jediný region ČR do cíle 2 (kategorie rozvinutých regionů) - omezená alokace prostředků z fondů EU do VaVaI na území hl. m. Prahy realizace infrastrukturních projektů V&V těsně za administrativními hranicemi hl. m. Prahy řádově nižší podpora nedopovídající koncentraci VaVaI v Praze v rámci ČR vysoká poptávka a absorpční kapacita podpory VaVaI na území hl. m. Prahy 2

3 Legislativní změny pro programové období Praha patří jako jediný region ČR do kategorie více rozvinutých regionů Míra spolufinancování ze strany EU na území hl. m. Prahy = 50 % dofinancování ze zdrojů příjemce, státu a v případě OP Praha také z rozpočtu hl. m. Prahy Ex-ante kondicionality předběžné podmínky pro poskytování podpory z fondů EU (provedení reformních opatření či vytvoření národních a regionálních strategií pro příslušné intervence, musí být splněny nejpozději do ) pro podporu VaVaI v Praze je podmínkou aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Tematická koncentrace oblasti podpory jsou již v návrzích nařízení EU o politice soudržnosti vymezeny 11 tematickými cíli 3

4 Legislativní změny - tematická koncentrace Tematické cíle investiční priority TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 2 - Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů TC 7 - Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických míst v klíčových síťových infrastrukturách TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 4

5 Legislativní změny - tematická koncentrace TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání TC 11 - Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy 5

6 Tematická koncentrace Tematická koncentrace EU stanovuje přísnou tematickou koncentraci prostředků ze strukturálních fondů (ESF Evropský sociální fond, EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj): mezi 45 % až 50 % celkových zdrojů ze strukturálních fondů musí být alokováno do TC 8, 9, 10; alespoň 20 % prostředků z ESF musí být přiděleno na sociální začleňování a boj proti chudobě (TC 9); alespoň 80 % prostředků z ESF musí být alokováno do 4 libovolných investičních priorit v rámci TC 8, 9, 10; alespoň 80 % prostředků z EFRR musí být přiděleno na jeden nebo více tematických cílů v rámci TC 1, 2, 3, 4; alespoň 20 % prostředků z EFRR musí být alokováno na TC 4. 6

7 Investiční priority EU v oblasti VaVaI V oblasti VaVaI obsahují návrhy nařízení EU investiční priority: ERDF EFRR čl. 5, bod 1 (a): posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu; EFRR čl. 5, bod 1 (b): podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. 7

8 Investiční priority EU v oblasti VaVaI ESF ESF čl. 3 bod 2 (c): podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací prostřednictvím postgraduálního studia, odborné přípravy výzkumných pracovníků, vytváření sítí a partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými středisky a podniky ESF čl. 3 bod 1 (c) ii): zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání 8

9 Operační programy v oblasti VaVaI pro programové období Podklad pro přípravu Dohody o partnerství vymezuje operační programy pro programové období na území ČR byl projednán a schválen vládou ČR oblast VaVaI je obsažena v těchto OP: Tematické OP na národní úrovni: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (gesce MPO) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (gesce MŠMT) OP pro region hl. m. Prahy: OP Praha pól růstu ČR (gesce MHMP) bližší vymezení intervencí v rámci zmíněných OP na území hl. m. Prahy bude upřesněno v návaznosti na výsledky vyjednávání s rezorty MŠMT a MPO 9

10 OP Praha pól růstu ČR Zaměření OP Praha pól růstu ČR nyní v návrhu 5. varianta OP Praha pól růstu ČR obsahuje TC (alokace podléhá pravidlům tematické koncentrace): TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání 10

11 Zaměření OP Praha pól růstu ČR ve VaVaI investiční priority EU priority Prahy - zaměření na partnerství mezi V&V, VŠ a MSP a komercializaci výsledků V&V (relevantními partnery budou také subjekty ze Středočeského kraje s úzkou vazbou na hl. m. Prahu) priority hl. m. Prahy jsou v souladu s aktualizovanou RIS hl. m. Prahy pro Prioritní osu 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Specifické portfolio služeb pro inovace Podpora inovací ve službách Specifické finanční nástroje pro podporu inovací Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání Prostředí pro transfer znalostí Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 11

12 Zaměření OP Praha pól růstu ČR ve VaVaI pro Prioritní osu 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Systém pro vyhledávání talentů Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 12

13 OP Praha pól růstu ČR Praha připravuje: metodiku, pomocí níž zúží priority navržené v 5. verzi OP veřejnou zakázku, která bude mít za cíl vyhodnotit absorpční kapacitu prioritních oblastí Prahy promítnutých do návrhu OP Praha pól růstu ČR definování příjemců jednání s příslušnými rezorty o upřesnění priorit jednotlivých řídících orgánů operačních programů (MŠMT a MPO) ustanovení platforem pro přípravu OP Praha s účastí expertů pro VaVaI 13

14 Možnosti navýšení alokace prostředků z fondů EU do VaVaI Hl. m. Praha prověřuje možnost uplatnění výjimek v návrhu obecného nařízení EP a Rady EU pro programové období (CPR): převod alokace až 3 % celkových prostředků EU pro ČR z méně rozvinutých regionů do Prahy z důvodu nadregionálního vlivu některých oblastí (VaVaI, vysoké vzdělávání), tzv. flexibilita (čl. 85 CPR) převod alokace až 15 % celkových prostředků v rámci národního operačního programu na úrovni prioritní osy vyčleněných pro méně rozvinuté regiony do Prahy z důvodu přínosu dané intervence pro méně rozvinutý region (čl. 60 CPR) navýšení míry spolufinancování EU na území hl. m. Prahy z důvodu důležitosti prioritní osy pro dosahování strategie Unie (čl. 111 CPR) 14

15 Argumentace pro podporu VaVaI na území hl. m. Prahy v rámci OP Praha- - pól růstu ČR harmonizace podpory rozvoje a spolupráce mezi institucemi V&V, VŠ a MSP = základní stavební jednotka pro koncept pól růstu ČR předpokládaná vyšší míra udržitelnosti projektů realizovaných na území Prahy oproti jiným regionům ČR nastavení priorit dle potřeb rozvoje hl. m. Prahy v souladu s Regionální inovační strategií (dlouhodobá spolupráce s experty) posílení konkurenceschopnosti regionu na národní a mezinárodní úrovni 15

16 Harmonogram do dubna příprava prvního návrhu programu (zatím s indikativním vyčíslením finančních prostředků); následně návrh programu předložen vládě květen říjen program na úrovni ČR kompletně dopracován, postoupen a projednán Vládou ČR (vs. návrhy nařízení EU) říjen prosinec program předložen a oficiálně projednán s EK, upraven a poté bude konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí V kontinuitě s uvedeným harmonogramem bude probíhat: Ex-ante hodnocení Strategické posouzení vlivu na ŽP (SEA) 16

17 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více