"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman"

Transkript

1 "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

2 Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Zavedení inovačních metod do výuky přírodních věd (CZ.1.07/1.1.16/ ), který byl realizován v letech na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice.

3 SEXTA OBSAH F-VI-1 Izotermický děj 7 F-VI-2 Izochorický děj 11 F-VI-3 Určení teploty ledu 15 F-VI-4 Rovnice harmonického kmitání 17 F-VI-5 Frekvence kmitání harmonického oscilátoru 19 F-VI-6 Mez pevnosti v tahu 23 F-VI-7 Voltampérová charakteristika 27 F-VI-8 Ověření platnosti Ohmova zákona 31 F-VI-9 Studium zvuků 35

4 SEXTA 4

5 SEXTA Fyzika 5

6 SEXTA 6

7 F-VI-1 Izotermický děj Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-1 Izotermický děj sexta Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona Pomůcky: tlakoměr Vernier, LabQuest 2, software LoggerPro, notebook, injekční stříkačka Obr. 1 Teorie: Při izotermickém ději ideálního plynu se nemění teplota ani hmotnost plynu. Boyle-Mariottův zákon: Při izotermickém ději ideálního plynu stálé hmotnosti je tlak nepřímo úměrný jeho objemu. Postup: 1. Injekční stříkačku nastavte na objem 10 ml a připevněte k tlakoměru Vernier (viz první obrázek). (Pozor, při šroubování nestrhněte závit!) 2. Tlakoměr připojte k LabQuestu 2 a ten pak připojte k notebooku. Zapněte LabQuest 2 a v počítači spusťte program LoggerPro. 3. V programu LoggerPro klikněte na liště nahoře na Experiment, vyberte Sběr dat a poté v kolonce Mód nastavte Události se vstupy. Jako Vstup nastavte objem s příslušnou značkou (V) a jednotkou (ml) (viz obr. 2). 7

8 F-VI-1 Izotermický děj Obr Zahajte měření stisknutím zeleného tlačítka Sběr dat (nepřerušovat) a vždy, když nastavíte na stříkačce požadovaný objem, stiskněte tlačítko Zachovat a do okna, které se nově otevře, vepište hodnotu objemu v ml. 5. Nejprve tlak ve stříkačce zvětšujte zmenšováním objemu stříkačky z 10 ml na 5 ml a poté tlak zmenšujte zvětšováním objemu stříkačky z 10 ml na 15 ml. Změny provádějte vždy po 1 ml. 6. Pro nastavení os grafu použijte tlačítko Automatické měřítko grafu (viz obr. 3). V grafu nechejte proložit křivku. Nejprve odstraňte spojování bodů přes volbu Nastavení, Nastavení grafu a zrušte volbu Spojovat body (viz obr. 3). Poté nechejte body proložit vhodnou křivku přes volbu Analýza a Proložit křivku (obr. 4). Obr. 3 8

9 Obr. 4 Pozor, objem stříkačky nesmí klesnout pod 5 ml! Může dojít ke zničení přístroje! 9

10 10

11 F-VI-2 Izochorický děj Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-2 Izochorický děj sexta Úkol: Experimentálně ověřte platnost Charlesova zákona Pomůcky: LabQuest, teploměr Vernier, tlakoměr Vernier, varná konvice, stojan, laboratorní baňka, vnější nádoba kalorimetru Teorie: Postup: Při izochorickém ději ideálního plynu se nemění objem ani hmotnost plynu. Charlesův zákon: Při izochorickém ději ideálního plynu stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. 1. Baňku uzavřete gumovou zátkou s ventilem, ventil povolte. 2. Do druhého otvoru připevněte měřič tlaku Vernier, ten připojte k LabQuestu 2 a LabQuest 2 do notebooku. LabQuest 2 zapněte a v notebooku spusťte program LoggerPro. 3. Baňku ponořte do nádoby se studenou vodou a po chvilce uzavřete ventil ten zůstane uzavřený po celou dobu měření. 4. Do stejné nádoby umístěte i teploměr Vernier, upevněte jej do stojanu a připojte k LabQuestu 2 (viz obr. 2). 11

12 F-VI-2 Izochorický děj j Obr V programu LoggerPro klikněte na liště nahoře na Experiment, vyberte Sběr dat a poté v kolonce Mód nastavte Vybrané události (viz obr. 3). Obr Budete používat pouze jeden graf, u kterého je však nutné řádně nastavit osy grafu přes volby Nastavení, Nastavení grafu a Nastavení souřadnicových os (viz obr. 4). Na ose y nastavte tlak, na ose x pak teplotu. 12

13 Obr Měření zahajte stisknutím zeleného tlačítka Sběr dat (nepřerušovat). Budete měnit teplotu vody v nádobě. Vždy počkejte, než se teplota ustálí (několik desítek sekund) a proveďte odečet hodnot tlaku a teploty stisknutím tlačítka Zachovat (po prvním stisknutí se na monitoru nic neukáže, ale hodnota je zaznamenaná). 8. Proveďte celkem 6 8 měření v rozmezí teplot od 20 do 90 C. 9. Proložte vhodnou křivku naměřenými hodnotami přes Analýza a Proložit křivku. 10. Graf vytiskněte. Zapište naměřené hodnoty z tabulky. Pozor, horká vnější nádoba kalorimetru hodně pálí! Opatrně při manipulaci s rychlovarnou konvicí. 13

14 14

15 F-VI-3 Určení teploty ledu Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-3 Určení teploty ledu sexta Úkol: Experimentálně určete teplotu ledu. Pomůcky: teploměr Vernier, LabQuest 2, kalorimetr, rychlovarná konvice, váhy, kalorimetr Teorie: Teplota těles v uzavřené soustavě se po určité době vyrovná. Jestliže je do kalorimetru vložena voda a led, pak voda a kalorimetr budou teplo odevzdávat, led a z něj vzniklá voda (za předpokladu, že se led rozpustí celý!) budou teplo přijímat. Z kalorimetrické rovnice lze pak vyjádřit teplotu ledu. Při měření teploty je nutno mít vždy zavřený kalorimetr a směs v kalorimetru lehce promíchávat. Pozor, teploměr neukáže teplotu okamžitě. Platí tedy : teplo se přijímá teplo se odevzdává m 1 c 1 (t t - t 1 ) + m 1 l t + m 1 c 2 (t - t t ) = m 2 c 2 (t 2 - t) + C (t 2 - t) Z rovnice se pak vyjádří t 1. 15

16 F-VI-3 Určení teploty ledu Postup: 1. Teploměr Vernier připojte k LabQuestu 2 a ten zapněte. 2. Sestavte aparaturu dle obrázku: 3. Pomocí vah a teploměru pak postupně určete hmotnost a teplotu všech součástí soustavy: - hmotnost vnitřní hliníkové nádoby kalorimetru pro určení C kalorimetru - hmotnost a teplotu teplé vody ve vnitřní nádobě kalorimetru (kalorimetr bude mít na počátku měření stejnou teplotu jako teplá voda) - hmotnost ledu 4. Po změření teploty vody a hmotnosti ledu vhoďte ihned led do vody, jinak dochází k velkým ztrátám tepla. 5. Všechny hodnoty pak zapište do pracovního listu a vypočtěte teplotu ledu. 6. Měření proveďte ještě jednou. 16

17 F-VI-4 Rovnice harmonického kmitání Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-4 Rovnice harmonického kmitání sexta Úkol: Experimentálně sestavte rovnici harmonického kmitání 2 oscilátorů. Pomůcky: sonar Motion Detector Vernier, LabQuest 2, notebook, stojan, pružina, závaží Teorie: Okamžitá výchylka harmonického kmitání oscilátoru je dána následující rovnicí: ( ) Časovým záznamem okamžité výchylky je pak sinusoida, ze které lze vyčíst hodnoty y m, T, f. Celou rovnici pak umí vypočítat např. software LoggerPro. Postup 1. Na stojan upevněte pružinu se závažím. Pod závaží umístěte Motion Detector Vernier tak, aby závaží bylo přibližně 25 cm nad detektorem. 17

18 F-VI-4 Rovnice harmonického kmitání 2. Motion Detector zapojte do zapnutého LabQuestu2 připojeného k počítači. Spusťte program LoggerPro. 3. Uveďte závaží do klidu a vynulujte měřič. 4. V nabídce Experiment vyberte Sběr dat a nastavte 50 měření sekundu a dobu měření 2 až 5 sekund. V nabídce Nastavení vyberte Nastavení grafu a nastavte rozsah osy y od 5 cm do + 5 cm a rozsah osy x od 0 s do 5 s. 5. Rozkmitejte pružinu a mezerníkem spusťte měření. Z grafu určete veličiny popsané v pracovním listu. (doporučeno použít možnost Analýza a Odečet hodnot) 6. Nechte proložit naměřenými hodnotami křivku - Analýza, Proložit křivku 7. Měření zopakujte pro jinou pružinu. 8. Oba grafy (včetně rovnic) vytiskněte na druhou stranu pracovního listu. 9. Zkontrolujte, zda vámi sestavené rovnice odpovídají rovnicím, které vypočítal počítač. 18

19 F-VI-5 Frekvence kmitání harmonického oscilátoru Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-5 Frekvence kmitání harmonického oscilátoru sexta Úkol: Experimentálně ověřte, že frekvence harmonického oscilátoru - tělesa na pružině, závisí na tuhosti pružiny a hmotnosti závaží, nikoli na velikosti amplitudy kmitání. Pomůcky: siloměr Vernier, LabQuest 2, notebook, stojan, pružiny, závaží, software LoggerPro Teorie: Frekvence harmonického oscilátoru (tělesa na pružině) závisí na tuhosti pružiny a hmotnosti závaží, a to dle vztahu: Frekvence oscilátoru tedy nezávisí na velikosti amplitudy kmitání. K měření frekvence bude využito tentokrát harmonického průběhu síly, kterou působí pružina na těleso dle vztahu: Tedy čím větší výchylka z rovnovážné polohy, tím větší silou působí pružina na oscilátor. Postup 1. Na stojan upevněte siloměr Vernier a na něj zavěste pružinu se závažím. 2. Siloměr propojte s LabQuestem a notebookem, spusťte software LoggerPro a vynulujte siloměr (Ctrl + 0). 19

20 F-VI-5 Frekvence kmitání harmonického oscilátoru 3. V nabídce Experiment zvolte Sběr dat a nastavte 50 měření sekundu a dobu měření 2 sekundy. V nabídce Experiment zvolte Sběr dat, zapněte také trigger. 20

21 4. V nabídce Nastavení vyberte Nastavení grafu a nastavte rozsah osy y od -1 N do + 1 N a rozsah osy x od 0 do 2s. 5. Rozkmitejte pružinu tak, aby kmitala s malou amplitudou, mezerníkem spusťte měření. Poté stisknutím Ctrl + L uložte poslední měření. 6. Měření několikrát opakujte, pokaždé však nechejte oscilátor kmitat s jinou amplitudou. Získáte graf podobný následujícímu. 7. Měření zopakujte pro jinou pružinu (s jinou tuhostí) a pro závaží s jinou hmotností. Pozn.: Tato měření stačí zopakovat pouze jednou, do jednoho grafu (pomocí Ctrl+L). V grafu je však nutné popsat, jakou pružinu a jak hmotné těleso jste použili. Oba grafy vytiskněte na druhou stranu pracovního listu. 21

22 22

23 F-VI-6 Mez pevnosti v tahu Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-6 Mez pevnosti v tahu sexta Úkol: Experimentálně určete mez pevnosti lidské vlasu. Pomůcky: Siloměr Vernier, LabQuest 2, notebook, tužka, software LoggerPro, min. 10 vlasů, mikrometrický šroub Teorie: Mez pevnosti v tahu σ p je hodnota normálového napětí, při které se těleso z daného materiálu roztrhne. Jestliže je změřena velikost síly F, kterou se vlas přetrhne a poloměr tloušťky vlasu r, pak mez pevnosti lze určit dle vztahu: Postup 1. Siloměr propojte s LabQuestem a notebookem, spusťte software LoggerPro a vynulujte siloměr (Ctrl + 0). 2. Za pomoci mikrometru určete tloušťku vlasu. 3. V nabídce Experiment vyberte Sběr dat a nastavte 50 měření za sekundu a dobu měření 10 sekund. V nabídce Nastavení vyberte Nastavení grafu a nastavte rozsah osy y od 0 N do +1 N a rozsah osy x od 0 s do 10 s (viz následující 2 obrázky). 23

24 F-VI-6 Mez pevnosti v tahu 4. Jeden konec vlasu namotejte na tužku, druhý na háček siloměru. Mezerníkem spusťte měření a postupně zvyšujte sílu, působící na siloměr (napínejte vlas). V okamžiku, kdy se vlas přetrhne, můžete měření ukončit. 24

25 5. Z grafu určete velikost síly, kterou se vlas přetrhnul. Pozn.: (doporučuji použít možnost Analýza a Odečet hodnot) 6. Měření opakujte desetkrát, vypočtěte průměrnou hodnotu a chybu měření. 25

26 26

27 F-VI-7 Voltampérová charakteristika SEXTA FYZIKA Autor: Gabriela Kokešová Úloha: Třída: F-VI-7 Voltampérová charakteristika sexta Úkol: Naměřte voltampérovou charakteristiku rezistoru a žárovky. Pomůcky: LabQuest, dioda, žárovka, rezistor (100 ), voltmetr, ampérmetr, notebook, vodiče, reostat, zdroj napětí (6 V) Teorie: Voltampérová charakteristika prvku je závislost elektrického proudu I, který prochází prvkem, na elektrickém napětí U na koncích tohoto prvku. V případě, že grafem závislosti I = f(u) je přímka procházející počátkem, nazýváme tento prvek lineární. Postup: 1. Sestavte elektrický obvod podle následujícího schématu: Při zapojení ampérmetru dávejte pozor na polaritu! Obvod zatím nepřipojujte k záporné svorce zdroje napětí, nechte si zapojení zkontrolovat vyučujícím. 27

28 F-VI-7 Voltampérová charakteristika 2. Připojte ampérmetr a voltmetr pomocí LabQuestu k notebooku. Spusťte program LoggerPro. Proveďte následující nastavení: - smažte graf závislosti U = f(t) - přizpůsobte velikost grafu obrazovce a nastavte jeho osy pomocí Nastavení a Nastavení grafu Na svislou osu zvolte proud. Na vodorovnou osu zvolte napětí. Dále zrušte možnost Spojovat body - pomocí tlačítka sběr dat nastavte pouze vybrané události. 3. Nastavte jezdce potenciometru tak, aby bylo na rezistoru nulové napětí. Pomocí tlačítka vynulujte ampérmetr a voltmetr. 4. Spusťte měření. Pomocí jezdce postupně zvyšujte napětí a pomocí tlačítka Zachovat 15 měření. ukládejte aktuální dvojici hodnot napětí proud. Proveďte aspoň 28

29 5. Po naměření hodnot pro rezistor jeho VA charakteristiku uložte a proveďte stejné měření pro žárovku (do nového grafu). Zvolte stejné nastavení os VA charakteristiky. 6. Nezapomeňte vytisknout grafy do protokolu LP. Pomocí VA charakteristik obou součástek rozhodněte, zda jsou lineární. 29

30 30

31 F-VI-8 Ověření platnosti Ohmova zákona SEXTA FYZIKA Autor: Gabriela Kokešová Úloha: Třída: F-VI-8 Ověření platnosti Ohmova zákona sexta Úkol: Pomůcky: Ověřte platnost Ohmova zákona. Z naměřených voltampérových charakteristik určete odpor rezistoru. LabQuest, voltmetr, ampérmetr, 2 různé rezistory, notebook Teorie: Ohmův zákon (pro lineární vodiče): elektrický proud I procházející kovovým vodičem je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci tohoto vodiče. Pro daný vodič je možno zavést charakteristickou veličinu odpor R, který je pak definován vztahem Postup: 1. Sestavte elektrický obvod podle schématu. Obvod zatím nepřipojujte k záporné svorce zdroje napětí, nechte si nejprve zkontrolovat zapojení. Potenciometr nastavte tak, aby napětí na rezistoru bylo nulové. 31

32 F-VI-8 Ověření platnosti Ohmova zákona 2. Připojte ampérmetr a voltmetr k LabQuestu a vše propojte s počítačem. Spusťte program LoggerPro. 3. Proveďte nastavení programu: - odstraňte graf závislosti napětí na čase, - změňte nastavení souřadnicových os na závislost proudu na napětí, - v nastavení grafu použijte variantu nespojovat body. 4. Pomocí tlačítka proveďte nastavení na mód vybrané události. 5. Na liště zvolte Data a Nový dopočítávaný sloupec. 32

33 6. Měření spusťte tlačítkem Sběr dat. Pomocí potenciometru zvyšujte napětí na rezistoru a měřte proud, který prochází rezistorem. Každé měření zaznamenejte pomocí tlačítka Zachovat. Proveďte měření 10 hodnot. 7. Proveďte totéž měření s druhým rezistorem. Měření zaznamenejte do stejného grafu. Naměřené hodnoty uložíte pomocí CTRL+L. 8. Na záložce vyberte Analýza Proložit křivku. Nechte naměřené hodnoty proložit přímkou (přímá úměrnost). 9. Z grafů určete odpory jednotlivých rezistorů. Nezapomeňte vytisknout naměřené voltampérové charakteristiky (včetně proložených přímek). 10. V závěru rozhodněte, zda platí Ohmův zákon a porovnejte hodnoty odporů rezistorů získané výpočtem s hodnotou získanou z grafu. 33

34 34

35 F-VI-9 Studium zvuků Autor: Jiří Gončár Úloha: Třída: F-VI-9 Studium zvuků sexta Úkol: Pomůcky: 1. Určete frekvenci tónu ladičky a ověřte, že ladička je harmonický oscilátor. 2. Ověřte, že hlásky vznikají skládáním vícero frekvencí (periodické, ale neharmonické kmitání). 3. Zaznamenej rázy o různých rozdílech frekvencí. notebook, software Audacity, software Malování, software Libre Office, LabQuest2, ladička Teorie: Zvuk je podélné mechanické vlnění o frekvenci 20Hz až 20kHz. Zdrojem zvuku jsou chvějící se tělesa (membrána reproduktoru, hlasivky, struny, membrány, vzduchového sloupce atd.) Pravidelné chvění označujeme jako tón, nepravidelné pak jako šum. Výška tónu je určena jeho frekvencí (vysoká frekvence vlnění odpovídá vysokému tónu). Složené tóny vznikají superpozicí většího počtu harmonických kmitání o různých frekvencích. Nejnižší frekvenci označujeme jako základní tón. Další tóny pak mají frekvenci jako násobek základního tónu a nazývají se vyšší harmonické tóny. Hlásky vznikají skládáním vícero frekvencí. Rázy vznikají interferencí dvou kmitání o blízkých frekvencích. Součet okamžitých výchylek pak dosahuje střídavě maximálních a minimálních hodnot. U zvuku pak rázy vnímáme jako periodicky utichající tón. 35

36 F-VI-9 Studium zvuků Postup 1. Zapněte notebook a spusťte software Audacity. 2. Stisknutím tlačítka ve tvaru červeného kolečka spusťte nahrávání zvuků, stisknutím tlačítka tvaru žlutého čtverečku měření ukončete. 3. Postupně nahrajte následující zvuky: a) zvuk ladičky b) několik hlásek (z vlastních hlasivek) c) zvuk z LabQuestu nastaven na 1000 Hz a 1005 Hz (oba současně) d) zvuk z LabQuestu nastaven na 1000 Hz a 1010 Hz (oba současně) Nastavení LabQuestu 4. Zvuk postačí nahrávat pouze pár sekund. Po každém měření si zvětšete naměřený vzorek stisknutím tlačítka lupa. Vzorek zvětšete natolik, abyste získali požadovaný efekt. 36

37 5. Stisknutím tlačítka PrntScr poříďte záznam obrazovky a v programu Malování jej vložte pomocí Ctrl +V. Obrázek ořízněte a vložte do Libre Office, abyste pak všechny záznamy zvuku mohli vytisknout. Příklady naměřených výsledků: 37

38 38

39 Použitá literatura: [1] SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 4. uprav. vyd. Praha: Prometheus, c2006, 531 s. ISBN [2] BARTUŠKA, Karel a Emanuel SVOBODA. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika. 5. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 2010, 244 s. ISBN [3] LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. 4. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 2010, 129 s. ISBN Zdroje fotografií na obálce: [4] BOCK, Christoph. DNA (CC BY-SA). [fotografie] In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, Formát: (upraveno). Dostupné z: [5] AWESOMOMAN. Fire. [fotografie] In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, Formát: 1,944 2,896 (upraveno). Dostupné z: [6] GERALT. Flash. [fotografie]. In: Pixabay.com [online]. Formát: (upraveno). Dostupné z:

40 SEXTA Redakce: Mgr. Gabriela Kokešová, Mgr. Radmila Poláčková, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Jiří Gončár Jazyková korektura: Mgr. Jaroslav Kotulán Fotografie: autoři úloh Návrh úvodní strany obálky: Pavlína Sikorová Grafická úprava: Mgr. Roman Ondrůšek Tisk: Marais, s.r.o. Vydalo: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, červen 2014 Náklad: 50 ks tiskem Zdarma digitálně na:

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: F-VI-1 Izotermický děj Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona. Pomůcky: Teorie:

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Úkoly měření: 1. Seznámení s měřením na přenosném dataloggeru LabQuest 2 základní specifikace přístroje, způsob zapojení přístroje, záznam dat a práce se senzory, vyhodnocování

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta RC obvody Vojtěch Beneš žák porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant kondenzátor, kapacita kondenzátoru, nestacionární děj, nabíjení, časová

Více

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš Mechanické kmitání Vojtěch Beneš Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech mechanické kmitání, kinematika, harmonický oscilátor Sexta Příprava

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta ýstup RP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce nepřímá úměrnost Mirek Kubera žák načrtne grafy požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti reálných

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Charlesův zákon (pt závislost)

Charlesův zákon (pt závislost) Charlesův zákon (pt závislost) V této úloze pomocí čidla tlaku plynu GPS-BTA a teploměru TMP-BTA (nebo čidla Go!Temp) objevíme součást stavové rovnice ideálního plynu Charlesův zákon popisující izochorický

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu Vojtěch Beneš

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu Vojtěch Beneš Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce kvadratická funkce Mirek Kubera žák načrtne grafy požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti

Více

Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor

Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor Mechanický oscilátor Autor: Mgr. Ivana Stefanová Jméno souboru: Pružina Poslední úprava: 5. srpna 2015 Obsah Mechanický oscilátor Pracovní úkoly...1 Teorie...1 Protokol o měření...1 Příprava pracoviště...2

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Goniometrické funkce Mirek Kubera žák načrtne grafy elementárních funkcí a určí jejich vlastnosti, při konstrukci grafů aplikuje znalosti o zobrazeních,

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhost pružiny Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo. Mechanické kmitání (SŠ) Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla Fyzikální princip Matematickým kyvadlem rozumíme abstraktní model mechanického

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4]. Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Aerodynamika (SŠ) Větrný tunel Fyzikální princip Aerodynamika je věda, která se zabývá obtékáním vzduchu kolem těles. Při pohybu tělesa vznikají v důsledku vnitřního

Více

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Mechanické kmitání - určení

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV64 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Ohmův

Více

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment)

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment) Označení: EU-Inovace-F-9-05

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 17. 10. 2012 Pořadové číslo 05 1 Kmitavý pohyb Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Luxmetr LS-BTA, lampička, izolepa, 32 kusů průhledné fólie (nejlépe obaly od CD).

Luxmetr LS-BTA, lampička, izolepa, 32 kusů průhledné fólie (nejlépe obaly od CD). Počítání fólií měřením úbytku světla Cíl: Cílem této úlohy je připravit u žáků půdu pro pochopení důležité fyzikálně-chemické metody: stanovení koncentrace měřením absorbance s využitím Lambertova-Beerova

Více

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové

Více

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011 ODPOR TERMISTORU Pomůcky: voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, teplotní čidlo STS-BTA, LabQuest, zdroj napětí, termistor, reostat, horká voda, led (resp. ledová tříšť), svíčka, sirky, program LoggerPro

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm pracovní list studenta Střídavý proud Pavel Böhm Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření RC obvody, střídavý proud, induktance, impedance,

Více

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE Experiment P-17 SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE CÍL EXPERIMENTU Studium základních vlastností magnetu. Sledování změny silového působení magnetického pole magnetu na vzdálenosti. MODULY A SENZORY PC

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině KMITÁNÍ PRUŽINY Pomůcky: LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině Postup: Těleso zavěsíme na pružinu a tu zavěsíme na pevně upevněný siloměr (viz obr. ). Sondu připojíme k LabQuestu a nastavíme

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

Měření odrazu a absorpce světla (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Označení: EU-Inovace-F-9-08 Předmět: Fyzika Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Monika Rambousková Časová dotace: 1

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Označení: EU-Inovace-F-9-02 Předmět: Fyzika

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. : Ověření činnosti transformátoru G Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Počítačem podporované pokusy z mechaniky Počítačem podporované pokusy z mechaniky Seminář 28. 6. 2016, Slovanské gymnázium Olomouc Metodická pomůcka pro učitele fyziky, kteří začínají pracovat se soupravou Vernier Pro vybrané pokusy budeme potřebovat

Více

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV42 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Zvukové děje, Energie Téma: Kmitání kyvadla Metodický

Více

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná

Více

Měření povrchového napětí kapaliny

Měření povrchového napětí kapaliny Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření povrchového napětí kapaliny (experiment) Označení: EU-Inovace-F-7-03 Předmět: fyzika Cílová skupina: 7. třída

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI RNDr. Erika Prausová Ultrazvuk - úlohy 1. Určení šířky ultrazvukového kuželu sonaru 2.

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina: Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída:

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A MECHANICKÉ KMITÁNÍ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A Kinematika kmitavého pohybu Mechanický oscilátor - volně kmitající zařízení Rovnovážná poloha Výchylka Kinematika kmitavého pohybu Veličiny charakterizující

Více

Elektrický zdroj napětí

Elektrický zdroj napětí Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, velký monočlánek 1,5, držák monočlánku, fotodioda 1PP75, zdroj elektrického napětí 12, žárovka na 12, sada rezistorů, 9 spojovacích vodičů, soubory: zdroj1.icfg,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Analytická geometrie lineárních útvarů Mirek Kubera žák řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině a prostoru souřadnice,

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE DANIEL TUREČEK 2005 / 2006 1. 412 5. 14.3.2006 28.3.2006 5. STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE 1. Úkol měření 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce Petra Směšná žák chápe funkci jako vyjádření závislosti veličin, umí vyjádřit funkční vztah tabulkou, rovnicí i grafem, dovede vyjádřit reálné situace

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5 Experiment C-5 Spalování CÍL EXPERIMENTU Studium procesu hoření a spalování. Měření hladiny kyslíku v průběhu hoření svíčky. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 Oxymetr NUL 205 POMŮCKY

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Vlastnosti sil, třecí síla Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření síla, velikost síly, siloměr, tření smykové, tření klidové,

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 8.1 Kmitavý pohyb a) mechanické kmitání (kmitavý pohyb) pohyb, při kterém kmitající těleso zůstává stále v okolí určitého bodu tzv. rovnovážné polohy

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce lineární funkce Mirek Kubera žák načrtne graf požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti reálných

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28 VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavý pohyb patří k relativně jednoduchým pohybům, které lze analyzovat s použitím jednoduchých fyzikálních zákonů a matematických vztahů. Zároveň je tento

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin. Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření

Více

Název: Studium kmitů na pružině

Název: Studium kmitů na pružině Název: Studium kmitů na pružině Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Mechanické kmitání

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV38 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Využití

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více