Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, Velká Hleďsebe IČ: Klimentov 147, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049"

Transkript

1 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, Velká Hleďsebe IČ: Zpracovatel: Klimentovská a.s. Klimentov 147, Velká Hleďsebe IČ: Velká Hleďsebe, říjen 2008

2 Obsah 1. Úvod SWOT analýza Kvalita ţivota Technická a dopravní infrastruktura Podnikání a podnikatelské prostředí Strategické oblasti rozvoje Kvalita ţivota Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu Péče o pozitivní vzhled obcí, architektonický řád Vzdělávání Výzkum, vývoj a inovace Zdravotnictví Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby Volnočasová infrastruktura Technická a dopravní infrastruktura Zásobování obcí vodou, vodní zdroje Dobudování kanalizací a čištění odpadních vod Řešení odpadového hospodářství Snížení energetické náročnosti budov a zařízení Rekonstrukce místních komunikací Doplňující dopravní a technická infrastruktura Podnikání a podnikatelské prostředí Příprava nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Vybudování a provozování průmyslové zóny a podnikatelského inkubátoru Cestovní ruch Využití obnovitelných zdrojů energie Shrnutí Zdroje Přílohy Podmínky potenciálních dotačních moţností ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Jihozápad Program obnovy venkova Program rozvoje venkova Operační program podnikání a inovace Operační program Životní prostředí Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 2

3 1. ÚVOD Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko je koncepční rozvojový dokument, jenţ se v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje snaţí efektivně řídit procesy plánování sociálněekonomického rozvoje regionu. Je dokumentem, který zejména přispěje k definování vlastní specifické vize regionu, nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipování vhodných rozvojových projektů a navrţení společných aktivit tak, aby region mohl uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, byl schopen se úspěšně přizpůsobovat ekonomickým změnám pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických produkčních faktorech a mohl efektivněji čerpat finanční prostředky z různých dotačních titulů (ČR i EU). Výchozím podkladem pro zpracování Studie příleţitostí se stala Socio-ekonomická analýza mikroregionu Mariánskolázeňsko (říjen 2008, zpracovatel: Klimentovská a.s.), která popisuje stávající demografickou, sociální i ekonomickou situaci daného regionu a tedy jeho lidský i podnikatelský potenciál vyuţitelný pro další rozvoj. Je třeba si uvědomit, ţe Studie příleţitostí neřeší veškeré aspekty ekonomického či sociálního rozvoje daného území, ale selektivně stanovuje pouze některé prioritní směry rozvoje a prioritní problémy, na které se v daném časovém horizontu jednoznačně zaměřuje a podrobně je řeší. Studie příleţitostí představuje způsob, jak vybrat podstatné záleţitosti v území, shodnout se na nich a případně i nalézt východiska pro jejich řešení. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 3

4 2. SWOT ANALÝZA SWOT analýza je metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s daným územím a jeho rozvojem. Silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody regionu pro jakékoliv typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohroţují tyto aktivity. Je důleţité porozumět příleţitostem a ohroţením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších vlivů nebude moci region ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na regionální ekonomiku jsou důleţité při tvorbě strategie. Využití SWOT analýzy Pro identifikaci kritických oblastí, resp. zpřesnění na počátku procesu definovaných rámcových oblastí. Jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie regionu. Jako základ pro formulaci strategických cílů a následně strategických směrů a rozvojových aktivit. Jako základ pro stanovení pozice regionu ve srovnání s jinými regiony, zejména v soutěţi o investice a pracovní místa. SWOT analýza má za úkol ze zjištěných informací (silných a slabých stránek) uvedených v analýze, umoţnit pracovní skupině vytipovat na jedné straně moţnosti rozvoje území, na straně druhé pak poukázat na moţné problémy (rizika) a specifikovat potřebné kroky pro jejich odstranění formulovat strategii. 2.1 KVALITA ŽIVOTA Silné stránky Zvyšující se míra identifikace obyvatelstva s regionem. Dostupnost základní zdravotní péče. Fungující systém sociální péče v ambulantní i pobytové sloţce. Rozvinuté sítě péče o seniory a starší občany. Ekonomický, kulturní a společenský význam Mariánských Lázní. Dynamický rozvoj přeshraničních aktivit v oblasti kultury a kulturních výměn. Kulturní tradice, bohatý výskyt kulturních památek, muzeí, galerií, divadel. Čistota a kvalita ţivotního prostředí. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 4

5 Slabé stránky Nedostatečný počet bytů a zařízení pro handicapované občany. Niţší vzdělanostní úroveň obyvatelstva v některých částech regionu. Neexistence systému celoţivotního vzdělávání. Malé zastoupení vědeckých institucí orientovaných na region. Malé zastoupení kulturních a zdravotnických zařízení v některých částech regionu. Nedostatečná a nerovnoměrná síť zařízení sociální péče, špatný technický stav těchto zařízení. Špatné podmínky pro integraci sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. Nedostatečný počet nově vytvářených pracovních míst. Strukturálně nevyváţená nabídka na trhu práce. Příležitosti Vyuţít území podle principů udrţitelného rozvoje a principů bioarchitektury. Návaznost na stávající strukturu obcí a cenné přírodní plochy. Přizpůsobit systém vzdělávání potřebám a poţadavkům trhu práce. Zavedení systému celoţivotního vzdělávání. Rozšíření vysokoškolských zařízení. Zvýšená podpora vědy a výzkumu na evropské úrovni. Obnovení výzkumných pracovišť. Spolupráce mezi institucemi na lokálním trhu práce (školy, zaměstnavatelé, úřady práce). Podpora společnosti a rozvoje občanského ţivota. Vytváření podmínek pro zvýšení územní mobility a flexibility pracovních sil. Obnova tradice a návaznost na moudrost předků. Vytvoření podmínek pro stabilizaci absolventů v regionu. Optimalizace a zlepšení kvality systémů zdravotní a sociální péče. Přeshraniční spolupráce zdravotnických zařízení. Obnova lesů a hospodaření přírodě blízkým způsobem. Obnova a vytváření stabilizačních prvků v krajině (ÚSES 1 ). Účinná ekologická výchova a osvěta, výměna informací, komunikace. Zapojení široké veřejnosti do tvorby a ochrany ŢP 2. Zatraktivnění prostředí v sousedství CHKO 3 Slavkovský les. Vytvoření nového architektonického projektu s prvky bioarchitektury. Hrozby Nedostatek finančních prostředků a partnerů pro vyuţití potenciálu mikroregionu. Nárůst nezaměstnaných absolventů a dlouhodobě nezaměstnaných. 1 Územní systém ekologické stability 2 Ţivotní prostředí 3 Chráněná krajinná oblast Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 5

6 Odliv kvalifikovaných pracovních sil a absolventů škol z regionu. Nedostatečná reakce vzdělávacích institucí na vývoj potřeb trhu práce. Postupná ztráta komparativní výhody v podobě nízkých mezd. Přetrvávající pasivita institucí i obyvatel. Sociální a hospodářská únosnost rozvojových projektů. Pokračující vylidňování příhraničních oblastí. Sníţení atraktivity regionu pro místní obyvatele. Odchod vysoce kvalifikovaných odborníků. Nedostatečný účinek očekávaných reforem na veřejné zdravotnictví. Nezájem veřejnosti o problematiku ţivotního prostředí. Znehodnocení přírodního prostředí a kulturního dědictví. 2.2 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silné stránky Slabé stránky Dobré dopravní spojení. Velká hustota silniční a ţelezniční sítě. Hustá přeshraniční síť turistických tras vyuţívaná pro rozmanité formy letní a zimní turistiky. Celkově zanedbaný stav dopravní infrastruktury, zejména ţelezničních tratí a související technické a obsluţné vybavenosti. Nerovnoměrná a celkově nedostatečná dopravní obsluţnost venkovského prostoru a pohraničních oblastí. Příležitosti Hrozby Klesající úroveň hromadné dopravy a nárůst individuální dopravy. Neexistence kvalitních rozvojových strategických dokumentů. Začlenění ţeleznice do přepravního systému. Vybudování obchvatů měst a obcí. Změna potřeb trhu (poptávka sluţeb). 2.3 PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Silné stránky Levná pracovní síla. Kvalifikovaná pracovní síla v tradičních výrobních oborech. Volná, disponibilní pracovní síla pro některé obory. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 6

7 Relativně rozvinutá a ekonomicky diversifikovaná základna MSP/SME 4. Ekonomický, kulturní a společenský význam Mariánských Lázní. Tradice zpracování dřeva jako místní suroviny. Tradice lázeňství a cestovního ruchu. Vybudovaná a dobře fungující institucionální síť na trhu práce. Dobré přírodní a geografické podmínky. Vysoká krajinná hodnota území chráněné krajinné oblasti a příznivé klima. Čistota a kvalita ţivotního prostředí. Prostředí umoţňující ozdravné a rehabilitační pobyty. Podmínky pro letní i zimní sportovně rekreační aktivity, myslivost, rybaření aj. Výskyt léčivých minerálních pramenů. Rozsáhlé lesní porosty vysoký potenciál produkce dřeva. Řídké osídlení v přírodně cenných oblastech. Slabé stránky Relativně malý trh. Niţší vzdělanost. Pomalý hospodářský rozvoj mikroregionu i celého Karlovarského kraje. Nízká technicko-technologická úroveň zpracovatelského průmyslu. Nedostatečná koordinace činností a aktivit mezi jednotlivými podnikateli. Nízká mobilita pracovní síly. Nízká diverzifikace a konkurenceschopnost venkovské ekonomiky. Úpadek podnikatelských aktivit, které vyuţívají potenciál místního (přírodního) bohatství. Nedostatečné vyuţití potenciálu místa. Dlouhodobě neúspěšný proces restrukturalizace zemědělství a lesnictví nezakládající se na environmentálních principech. Pomalý environmentální rozvoj Karlovarského regionu. Příležitosti Rozvoj přeshraniční spolupráce. Budování průmyslových zón, podnikatelských inkubátorů. Zintenzivnění transferu technologií. Vyuţití přírodních ploch pro rekreaci, rehabilitaci a ekoturismus. Návaznost na tradici lázeňství a cestovního ruchu. Vyuţití potenciálu pro výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Zlepšení kvality ţivota společnosti podporou sociálních, kulturních a vzdělávacích sloţek pro seniory. Rozvojový potenciál regionu v oblasti lehkého průmyslu. 4 Malé a střední podnikání / Small and Medium Enterprises Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 7

8 Vyuţití mimo produkční funkce zemědělství při tvorbě krajiny. Vyuţití telekomunikačních a informačních technologií k vytváření nových pracovních míst na venkově. Zapojení odborníků na ŢP, environmentální výchovu a bioarchitekturu do investičních, restrukturalizačních a revitalizačních projektů. Vyuţití potenciálu místa, inspirace přírodou. Odstraňování starých ekologických zátěţí. Hrozby Zaostávání v zavádění nových technologií. Neexistující propojení výroby, výzkumu a vývoje. Odchod vzdělaných lidí z mikroregionu. Změna potřeb trhu (poptávka sluţeb). Pokles zájmu o lázeňství a wellness. Malá kupní síla místních obyvatel. Rozšiřování ploch neobdělávané půdy. Nedostatečné vědomí majitelů a nájemců pozemků k podpoře vytváření podmínek enviromentálního rozvoje. Narušení lesních ekosystémů v důsledku těţby a kalamitního výskytu škůdců. Zastavení procesu řešení problémů spojených se silniční dopravou, se starými zátěţemi, znečišťováním ovzduší a vod. Šíření invazních rostlin. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 8

9 3. STRATEGICKÉ OBLASTI ROZVOJE V analýze silných a slabých stránek se ukázalo, ţe se v území nachází řada nevyčerpaných potenciálů a rezerv, které by mohly být vyuţity. Předpokladem hospodářského rozvoje je výkonná dopravní infrastruktura a stabilizace obyvatelstva, rozvoj vzorového prostoru v oblasti ţivotního prostředí a přírody a kvalitní technologie. Významné je také posílení pozice regionální ekonomiky i prostřednictvím rozvoje dílčích oblastí cestovního ruchu a nově orientovaného zemědělství a lesního hospodářství. Hospodářský rozvoj by se přitom měl odehrávat v souladu s principy trvale udrţitelného rozvoje. Stejně tak důleţitý je rozvoj kulturních potenciálů a potenciálů ţivotního prostředí, přičemţ příroda a kultura nesmějí být posuzovány nezávisle na sobě, nýbrţ v úzkém vzájemném propojení. Především kulturní sektor se svým velkým počtem i menších projektů slouţí k vytvoření společné mentality a pocitu sounáleţitosti jako základny pro společný rozvoj. Cíle mikroregionu Mariánskolázeňsko: prosperující a harmonicky se rozvíjející mikroregion, oblast plně vyuţívající vlastního přírodního a kulturního bohatství a spolupráce se sousedy, území se stabilizovaným vzdělaným obyvatelstvem a široce rozvinutým turistickým ruchem, oblast se zachovalým přírodním bohatstvím, ekologicky stabilní a malebnou krajinou a čistým ţivotním prostředím, území, kde stojí za to ţít. Nástroje k dosažení cílů: podpora podnikání na venkově, podpora zemědělství a cestovního ruchu, efektivnější vyuţití současných zanedbaných objektů a ploch, rozvoj dopravy a technické infrastruktury, účinná prezentace mikroregionu a záměrů mikroregionu, vyuţívání kooperačních vazeb uvnitř i vně mikroregionu, diverzifikace hospodářských činností zemědělců, zavedení vyuţívání zemědělských plodin jako alternativních zdrojů energie. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 9

10 Oblasti rozvoje: kvalita ţivota, technická a dopravní infrastruktura, podnikání a podnikatelské prostředí. Možné zdroje financování Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Jihozápad Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) Program rozvoje venkova (PRV) Program obnovy venkova (POV) Moţnost vyuţití dotačních prostředků z jednotlivých operačních programů je ovlivněna regionálním umístěním daného subjektu (Karlovarský či Plzeňský kraj) a také jeho velikostí (obec do 500 obyvatel, obec s 500 aţ obyvateli, obec s více neţ obyvateli). 3.1 KVALITA ŽIVOTA Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Rozvojový potenciál Z provedené analýzy vyplývá, ţe téměř ve všech obcích dochází ke zvyšování počtu obyvatel. Tato skutečnost následně vyvolává zvýšené nároky na počet bytů a rodinných domů v těchto sídelních jednotkách. Bydlet ve vlastním rodinném domku chce v Karlovarském i Plzeňském kraji stále více lidí a stavby domků v poslední době výrazně převyšují výstavbu velkých bytových komplexů. Nejţádanější jsou stavební parcely ve městech a větších obcích, nabídka je zde však omezená. V obcích, které jsou v blízkosti měst, proto vznikají takzvaná satelitní městečka. Do budoucna lze tedy očekávat pokračující zájem o výstavbu rodinných domů a bytů v obcích, předpokládá se nárůst porodnosti, neboť do rodičovského věku přicházejí silné ročníky 70. let. Upřednostňovány budou pravděpodobně ty obce, které jsou dobře dopravně dostupné a nacházejí se v relativní blízkosti větších měst, jeţ vytváří vhodné pracovní příleţitosti. Na Mariánskolázeňsku se jedná např. o obce Valy, Velká Hleďsebe, Drmoul či Trstěnice. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 10

11 Předmět, cíl aktivity Cílem je pokračování ve vytváření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu, jako předpokladu pro další rozvoj bydlení a ţivota v obcích regionu. (připravené pozemky, stavební parcely a jejich zasíťování ). S tímto souvisí i provedení nezbytných změn územně plánovací dokumentace. Revitalizace stávajících sídlišť a částí obcí řešení parkování, zeleň na sídlištích, řešení veřejného prostoru, zlepšení dopravního spojení. Postupné kroky Prověřit ÚPD 5 obcí v mikroregionu se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení moţných rozporů, tyto řešit. Aktualizace ÚPD. Podle moţností výkup pozemků, investovat do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků. Nevyuţívané či nevhodně řešené objekty sanovat či rekonstruovat. Vytvářet podmínky pro získávání dotací na rekonstrukce domů a bytů. Zodpovědnost: starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí, majitelé nemovitostí, potenciální investoři. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí Vlastní zdroje majitelů nemovitostí Investoři a developeři Rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu Rozvojový potenciál Bydlení má, vedle ekonomických aspektů, především významné aspekty sociální. Bydlení je základní lidskou potřebou a samo o sobě slouţí k saturování dalších potřeb. Bydlení je důleţitým prvkem, který určuje ţivotní úroveň lidí. Velká část domů a bytů byla postavena jiţ před rokem 1980 a proto v mnoha případech začíná být nutná jejich modernizace či rekonstrukce. Ve městech Lázně Kynţvart, Mariánské Lázně a Planá se vyskytuje větší počet nájemních bytů, v obcích jsou to zejména rodinné domky, které jiţ neodpovídají současným potřebám 5 Územně plánovací dokumentace Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 11

12 a standardům. Vzhledem k tomu, ţe obyvatelstvo regionu stárne, je třeba tomuto faktu přizpůsobovat také bydlení, tzn. vytvářet bezbariérové přístupy a budovat speciálně upravené byty pro handicapované osoby, jeţ usnadní ţivot těchto osob a umoţní jim lepší integraci do společnosti. Předmět, cíl aktivity Více obcí uvádí záměry vztahující se k podpoře a výstavbě nájemního bydlení. Realizace zvaţovaných projektů, zajištění jejich financování, spolupráce se stavebními firmami. Modernizace stávajícího bytového fondu přiměřeným nátlakem, přesvědčením, respektive pomocí vedení obcí místním obyvatelům přispět k modernizaci a revitalizaci domů i jiných nemovitostí. Jednotná pravidla, program podpory ze strany samosprávy pro místní občany, kteří chtějí modernizovat, případně i architektonicky sladit své domy a nemovitosti - zlepšení architektonického vzhledu obcí. Postupné kroky Individuálně příprava projektových dokumentací, konzultace se zájemci o bydlení. Maximálně vyuţívat stávajících dotačních titulů, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podpor ze Státního fondu rozvoje bydlení. Eventuální moţnost zaloţení obecního fondu bydlení poskytujícího výhodné půjčky. Zodpovědnost: starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí Rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Péče o pozitivní vzhled obcí, architektonický řád Rozvojový potenciál V mnoha obcích se dochovala lidová architektura tzv. chebského typu, kostely v obcích reprezentují téměř všechny stavební slohy, lázeňskou architekturou se pyšní Mariánské Lázně i Lázně Kynţvart. Pestrost této architektury je třeba zachovat, zároveň je třeba ji doplnit o nové moderní prvky a stavby, které současná doba vyţaduje. Veřejná prostranství by měla plnit jako funkci reprezentativní, tak také shromaţďovací a odpočinkovou, proto by jednotlivá náměstí a veřejné prostory měly být doplněny o dostatek zeleně a mobiliáře. Zastaralé a nevyuţívané objekty a areály jako např. bývalý vojenský areál Klimentov ve Velké Hleďsebi je třeba revitalizovat a přispět tak k rozvoji obce i ke zlepšení jejího vzhledu. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 12

13 Předmět, cíl aktivity Zlepšení tváře, upravenosti a celkového pořádku na obcích a ve městech spočívá v zamyšlení se nad nedostatky v neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku kaţdého občana regionu. Významnou roli zde mohou sehrát obce v aktivní spolupráci s příslušným stavební úřadem. Předmětem budou aktivity směřující k zlepšení vzhledu a čistoty obcí, tak aby vzniklo příjemné prostředí pro ţivot, ale i otázka zavedení funkce obecního architekta pro mikroregion. Obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších remízků u křiţovatek polních cest, péče o stávající výsadbu. Stabilizace ekologických funkcí celého území, vyuţití zeleně jako protihlukové bariéry. Postupné kroky Trvalou prezentací a propagací tradiční architektury a urbanismu působit na širokou veřejnost ve smyslu uvědomění si tradic regionu. Průběţně předkládat významnější záměry obcí ke konzultaci architektovi + estétovi, v exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy). Zajistit veřejnou prezentaci a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi. Provést inventarizaci zeleně ve správním území obcí, stanovit postup dosadby zeleně podél polních cest, členění polí mezemi v místech vytipovaných dle územně plánovací dokumentace, volit z druhů dřevin dle lokality, jen z genofondu místních populací, zpracovat studii výsadby zeleně v obcích. Odborná údrţba, osvěta a zapojení veřejnosti. Zodpovědnost: starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí, majitelé pozemků a nemovitostí. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí Operační program Ţivotní prostředí ROP NUTS II Severozápad o Prioritní osa - 1. Regenerace a rozvoj měst - Oblast podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst o Prioritní osa - 2. Integrovaná podpora místního rozvoje - Oblast podpory- 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 13

14 ROP NUTS II Jihozápad o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Oblast podpory- 2.2 Rozvojové projekty spádových center - Oblast podpory Revitalizace částí měst a obcí Program obnovy venkova o Dotační titul - 2. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně Program rozvoje venkova o Prioritní osa - III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Vzdělávání Rozvojový potenciál Ze socio-ekonomické analýzy vyplývá, ţe region má v oblasti výuky rezervy zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání, coţ je ovlivněno skutečností, ţe se v regionu nachází pouze jedno vysokoškolské zařízení (v Mariánských Lázních). Do budoucna by tedy bylo vhodné zaměřit se na otevření dalších fakult. Vzhledem k tradici lázeňství je moţné vidět potenciál nových vysokoškolských kapacit v oboru lékařském či se zaměřit na obor gerontologie 6, jeţ je úzce provázán jak s lázeňstvím, tak také se zdravým ţivotním stylem a zapojením seniorů do společnosti. Jelikoţ se v regionu očekává do budoucna nárůst obyvatel, je nutné zabezpečit pro nově příchozí obyvatele a jejich děti také kvalitní základní vzdělání. Předmět, cíl aktivity Předmětem opatření je rozvoj vzdělávání, kvalifikační struktury v mikroregionu Mariánskolázeňsko, podporující podnikání v perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnou, a podpora vyšší zaměstnanosti. Řešením je identifikace stávajících vzdělávacích kapacit v širším regionu, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Cílem aktivity je rovněţ zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí; více věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních školách i veřejných knihovnách, vytvářet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel. 6 Soubor poznatků o stárnutí a stáří. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 14

15 Postupné kroky Výzva ke spolupráci a zapojení vzdělávacích institucí a dalších subjektů do projektu. Podle potřeb trhu práce i zájmu veřejnosti připravovat odborné, vzdělávací i jiné kurzy pro různé skupiny obyvatel. Posílit vzdělávací kapacity na úrovni základního školství. Vybudovat vysokoškolskou infrastrukturu v regionu. Zodpovědnost: vzdělávací instituce, jednotlivé firmy, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí Rozpočet Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum a vývoj pro inovace ROP NUTS II Severozápad o Prioritní osa - 1. Regenerace a rozvoj měst - Oblast podpory Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů o Prioritní osa - 2. Integrovaná podpora místního rozvoje ROP NUTS II Jihozápad - Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Program obnovy venkova o Dotační titul - 1. Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Program rozvoje venkova o Prioritní osa - III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 15

16 3.1.5 Výzkum, vývoj a inovace Předmět, cíl aktivity Karlovarský kraj nedisponuje univerzitami a vysokými školami s dlouholetou tradicí. Výzkum a vývoj, jejichţ výsledkem je inovativní produkt či sluţba, znamenají hnací motor ekonomiky z hlediska její budoucnosti a zejména udrţitelnosti. Současná společnost je zaloţena na znalostech. Bylo by rozumné rozvíjet technologický výzkum a vývoj např. formou vytvoření technologického parku. Tento technologický park poskytne prostor pro vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků, rozvoj podnikání a zároveň umoţní studentům získat potřebnou praxi. Následně pak studenti mohou vyuţít prostředí technologického parku k začátku svého podnikání. Inkubační funkce spočívá ve vytvoření prostředí převáţně pro začínající inovativní firmy, které poţívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a sluţeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu. Postupné kroky Systematické vytváření podmínek pro iniciování, realizaci a rozvoj; inovačního podnikání, transferu technologií mezi technologickým výzkumem a průmyslovou praxí a nových podnikatelských aktivit v oblasti výzkumu, vývoje, vzniku nových vývojových a technologických center. Zodpovědnost: výzkumné a vývojové instituce, vysoké školy a univerzity, municipality a kraje. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace o Prioritní osa - 5. Prostředí pro podnikání a inovace - Oblast podpory Program Prosperita Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 16

17 3.1.6 Zdravotnictví Rozvojový potenciál Současný stav zdravotnické infrastruktury není plně vyhovující. Jednotlivá zdravotnická zařízení a vybavení jsou částečně zastaralá. Důsledkem jsou omezené moţnosti zvyšování kvality zdravotnické péče. Důraz v rámci modernizace zdravotnické péče by měl být kladen na zdravotní prevenci a s tím spojené moderní diagnostické technologie. Lidé si uvědomují, ţe přes všechny pokroky vědy a medicíny se ukazuje, jak důleţitá je prevence a správně vedená rekonvalescence po případných lékařských zákrocích. Zároveň by bylo vhodné větší vyuţití lázeňského potenciálu regionu, tedy lázeňské léčebné procedury a další netradiční metody léčení a rehabilitace. Zdravý ţivotní styl se dostává do popředí. Novým trendem, který se v současné době rozvíjí, je medical wellness (aktivním přístupu v oblasti prevence a péče o zdraví), jako alternativa klasických zdravotnických sluţeb i lázeňských procedur. Vzhledem k celorepublikovému trendu stárnutí populace by bylo vhodné specializovat některá zařízení v regionu na seniory a jejich potřeby a poţadavky. Předmět, cíl aktivity Modernizace a rozšíření stávajících zdravotnických zařízení a rozšíření zdravotnických sluţeb poskytovaných občanům regionu. Zajistit koordinaci činností a financování jednotlivých projektů. V posledních letech lze pozorovat rostoucí zodpovědnost za vlastní zdraví. Prostřednictvím medical wellness jsou osvědčená opatření školské medicíny smysluplně kombinována s komplementárními wellness procedurami, a přispívají tak rozhodujícím způsobem k udrţování zdraví. Jestliţe se odborně začlení odpovídající nabídka z oblasti medical wellness do oblasti wellness, lze růstový potenciál optimálně vyuţít. Postupné kroky Vytipování vhodných zdravotnických zařízení, jejich modernizace, případně výstavba zcela nových objektů, které budou splňovat zvyšující se nároky kladené na tato zařízení polyfunkční zdravotnické středisko, centrum netradičních metod léčení a rehabilitace, centrum lázeňsko-léčebných procedur, zaměření na seniory. Zodpovědnost: zdravotnická zařízení, municipality, kraje. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 17

18 Zdroje financování: Rozpočet Ministerstva zdravotnictví Systém veřejného zdravotního pojištění ROP NUTS II Severozápad o Prioritní osa - 1. Regenerace a rozvoj měst - Oblast podpory Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů o Prioritní osa - 2. Integrovaná podpora místního rozvoje ROP NUTS II Jihozápad - Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Oblast podpory Rozvoj zdravotnické péče Program obnovy venkova o Dotační titul - 1. Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Program rozvoje venkova o Prioritní osa - III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby Rozvojový potenciál Sociální integrace různých znevýhodněných skupin obyvatel je dnes často skloňovaným tématem a to jak na krajské, tak i na místní úrovni. Mezi tyto znevýhodněné skupiny se řadí zejména příslušníci etnických a národnostních menšin, občané se zdravotním postiţením, mladí do 25 let, osoby po dovršení 55 let, matky s dětmi, osoby bez kvalifikace, občané po návratu z výkonu trestu aj. Především v souvislosti se stárnutím populace a s očekávaným zvyšováním nároků na péči o zdravotně postiţené je nutné doplňovat stávající kapacity i o nové typy sociálních zařízení např. penziony pro seniory se zajištěním standardní i nadstandardní sociální péče. Předmět, cíl aktivity Předmětem aktivity je vytvoření dostatečného mnoţství sociálních zařízení pro marginalizavané skupiny obyvatel a celkové rozšiřování sociálních sluţeb. Jedná se jak o jednotlivé úkony, za kterými občané dochází, tak i o komplexní péči včetně bydlení a stálého dohledu. Vytipování vhodných obecních nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních sluţeb a jejich modernizace, případně vybudování zcela nové stavby slouţící sociálně ohroţeným osobám mikroregionu. Včasná identifikace ohroţených skupin, sledování a následně náleţitá péče zaloţená na individuálním přístupu. Vytváření programů sociální integrace slouţících osobám postiţeným nebo ohroţeným exkluzí. Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 18

19 Postupné kroky Připravit přehled potřeb pro výstavbu a modernizaci zařízení stavební rekonstrukce, vybavení zařízení, zajišťování sluţeb. Dále připravit harmonogramy realizace jednotlivých aktivit, postupné zajišťování financování. Zaloţit pracovní skupinu pro koordinaci aktivit. Realizace dle finančních moţností. Zodpovědnost: starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí, poskytovatelé sociálních sluţeb. Zdroje financování: Rozpočty jednotlivých obcí ROP NUTS II Severozápad o Prioritní osa - 1. Regenerace a rozvoj měst - Oblast podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst o Prioritní osa - 2. Integrovaná podpora místního rozvoje ROP NUTS II Jihozápad - Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Program obnovy venkova o Dotační titul - 1. Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Program rozvoje venkova o Prioritní osa - III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 19

20 3.1.8 Volnočasová infrastruktura Rozvojový potenciál V dnešní hektické době stále více roste význam volného času a jeho aktivního a smysluplného trávení. Lidé hledají různé formy odreagování a odpočinku a proto vyţadují ve svém regionu také různorodou volnočasovou infrastrukturu. Z provedené analýzy vyplývá, ţe se v regionu nachází poměrně vysoký počet kulturních i sportovních zařízení. Kvalita jednotlivých objektů a jejich vybavení je však různá v závislosti na finančních prostředcích a zájmu veřejnosti. Předmět, cíl aktivity Rekonstrukce a modernizace knihoven, muzeí, kulturních domů, sokoloven, hřišť a dalších zařízení, která slouţí k aktivnímu trávení volného času a tedy slouţí jako prevence sociálně-patologických jevů jako jsou kriminalita či uţívání návykových látek. Postupné kroky Vytipování objektů nutných k rekonstrukci či modernizaci. Vyřešení majetkových a vlastnických vztahů týkajících se daných nemovitostí. Vypracování studií a potřebných technických dokumentací nutných k provedení stavby. Zapojení veřejnosti do diskuse o vhodnosti daných stavebních úprav, jejich potřebnosti a následném moţném vyuţití objektů. Získání finančních prostředků na spolufinancování ze státních programů či strukturálních fondů EU. Zodpovědnost: starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí, neziskové organizace jako vlastníci jednotlivých kulturních či sportovních areálů a budov. Zdroje financování: ROP NUTS II Severozápad o Prioritní osa - 1. Regenerace a rozvoj měst - Oblast podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst o Prioritní osa - 2. Integrovaná podpora místního rozvoje ROP NUTS II Jihozápad - Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Oblast podpory Rozvojové projekty spádových center o Prioritní osa - 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí Studie příležitostí mikroregionu Mariánskolázeňsko 20

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory aktualizace - září 2010 PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov I. - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10 Zadavatel: Město Litovel nám. Př. Otakara 778 784 01 Litovel Zpracovatel: GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LITOVEL STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD - Název cíle Název Zvýšení parkovací kapacity Vypracování Generelu dopravy v klidu. Vypracování projektové dokumentace (vycházející z Generelu dopravy v klidu) pro stavby

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více