Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005"

Transkript

1 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

2 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky, dalším zkvalitňování a zlepšování poskytovaných služeb. Klienty aktuálně obsluhuje na 49 pobočkách rozmístěných rovnoměrně po celém území České republiky. Banka v prvním pololetí především výrazně rozšířila nabídku hypotečních úvěrů, kde urychlila a zjednodušila celý proces vyřízení hypotéky. Zaměřila se rovněž na lepší přístup k úvěrům u podnikatelů a malých a středních firem a kvalitní bankovní servis pro velké firmy. Banka rovněž dosáhla výrazného pokroku v řadě strategických projektů. Pokračovala v rekonfiguraci pobočkové sítě, zvyšování efektivity prodeje na pobočkách a rozvoji sítě externích prodejců zaměřených především na prodej úvěrových produktů, jako jsou kreditní karty či spotřebitelské úvěry. Došlo rovněž ke zlepšení kontroly nákladů či zavedení oddělení centrálního nákupu. V prvním pololetí letošního roku pokračovala Raiffeisenbank a.s. ve zdravém růstu. Banka zaznamenala růst celkových aktiv, výrazně se jí dařilo především v úvěrové oblasti. Bilanční suma banky se od počátku roku zvýšila o 15 procent, růst objemu poskytnutých úvěrů pak dosáhl více jak 21 procent. Za růstem v úvěrové oblasti stojí především dynamický nárůst půjček obyvatelstvu, především spotřebitelských úvěrů a hypoték. Za prvních sedm měsíců letošního roku banka poskytla hypoteční úvěry občanům za dvě miliardy korun, čímž překonala celoroční výsledek roku O zdravém vývoji banky svědčí pokračující růst celkových aktiv. Bilanční suma ke konci června dosáhla 72,8 miliardy korun, což od počátku roku představuje nárůst o 15 procent. Poskytnuté úvěry vzrostly o 21 procent na 42,6 miliardy korun, vklady klientů se zvýšily o 10 procent na 49,5 miliardy korun. Raiffeisenbank a.s. v prvním pololetí vykázala čistý zisk ve výši 174,3 milionu korun, zatímco ve stejném období loňského roku zisk dosáhl 235 milionů korun. Meziroční pokles je způsobený především loňským nerovnoměrným čerpáním nákladů a dále jednorázovým výnosem z prodeje podílu ve společnosti Muzo v prvním pololetí loňského roku. Zisk banky před zdaněním dosáhl 225 milionů korun. Celkový počet klientů se dále zvýšil a ke konci června dosáhl více než 146 tisíc (oproti 122 tisícům v pololetí 2004). Souběžně s pokračujícím růstem počtu klientů a počtu transakcí rostou příjmy banky z poplatků. Ke konci června dosáhl čistý výnos z poplatků a provizí 336,6 milionu korun, což oproti předchozím 257 milionům představuje nárůst o více než 30 %. Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 35 procent na 834,6 milionu korun. Provozní náklady banky meziročně vzrostly o čtvrtinu na 900 milionů korun. Hlavním důvodem růstu je již dříve zmíněné nerovnoměrné loňské čerpání nákladů.

3 Pololetní výsledky potvrzují, že banka směruje správným směrem. Pevně věříme, že ve zbytku roku i dalších letech budeme schopni výsledky dále zlepšovat a uspět v tuhém konkurenčním boji. Současně chceme dále zvýšit kvalitu nabízených služeb, rozšiřovat a zlepšovat produktovou nabídku tak, aby naši klienti byli s využitím služeb plně spokojeni. I nadále se budeme dále orientovat na klienty z řad fyzických osob, drobných podnikatelů, malých a středních firem, velkých podniků a v neposlední řadě i veřejných institucí a neziskového sektoru. Banka všem nabídne kompletní řešení jejich finančních potřeb za využití nejmodernějších distribučních prostředků tak, abychom kdykoliv požadavky klientů plnili rychle, pohodlně a bezpečně. U drobných klientů zůstává prioritou další zpřístupňování úvěrů obyvatelstvu. Očekáváme pokračující růst zájmu o hypoteční a spotřebitelské úvěry. V rámci nabídky malým a středním firmám budeme pokračovat v poskytování úvěrů tak, abychom umožnili jejich další rozvoj. Stejně tak budeme rozšiřovat nabídku pro velké korporátní klienty, kde se budeme zaměřovat především na střední firmy tohoto segmentu a na projektové či strukturované financování. Raiffeisenbank a.s.

4 Nekonsolidovaná rozvaha k podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) Bil (ČNB) 5-12 Měsíční rozvaha banky v tisících Kč Aktiva v rozvaze banky *Rozvahová aktiva celkem *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pokladní hotovost Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky Stát.bezkup.dluh.a ostat.cp přijím.cent.bank. k refinan CP vydané vlád.instit. přijímané centrál.bankami k refinan Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrál.bankami Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centr.bankami Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank Ostatní pohledávky za bankami Ostatní pohledávky za centrálními bankami Úvěry poskytnuté centrálním bankám Ostatní pohledávky za jinými bankami Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank *Pohledávky za klienty *Pohledávky za klienty splatné na požádání Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů Ostatní pohledávky za klienty Pohledávky za vládními institucemi Standardní pohledávky za vládními institucemi Pohledávky za ostatními klienty Standardní pohledávky za ostatními klienty Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty *Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty Akcie, podílové listy, ostatní podíly Akcie, podílové listy k obchodování Akcie k obchodování Podílové listy k obchodování Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji Akcie, zatímní listy k prodeji Podílové listy k prodeji

5 Účasti s podstatným vlivem Účasti s podstatným vlivem v bankách Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva rozvahová Odložená daňová pohledávka Ostatní pokladní hodnoty Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku) Pohledávky z obchodování s cennými papíry Pohledávky za trhem cenných papírů Pohledávky za příkazci Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů Pohledávky za různými dlužníky Dohadné účty aktivní Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období Bil (ČNB) 5-12 Měsíční rozvaha banky v tisících Kč Pasiva v rozvaze banky Rozvahová pasiva celkem *Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání *Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin jiných bank Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin 0 0 Ostatní závazky vůči bankám *Ostatní závazky vůči jiným bankám Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank *Závazky vůči klientům *Závazky vůči klientům splatné na požádání Úsporné vklady klientů splatné na požádání Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst *Ostatní závazky vůči klientům Úsporné vklady klientů se splatností 0 0 Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Termínové vklady se splatností Term. vklady se splatností vládních institucí Termínové vklady se splatností ostatních klientů Jiné závazky Jiné závazky vůči ostatním klientům Účelově vázané vklady Závazky z dluhových cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé směnky Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy

6 Emitované hypoteční zástavní listy Emitované dlouhodobé směnky Ostatní závazky z dluhových cenných papírů Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů Ostatní pasiva rozvahová Závazky z akcií - krátké prodeje Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku) Závazky z obchodování s cennými papíry Závazky vůči trhu cenných papírů Závazky vůči příkazcům Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst. 0 0 Uspoř. účty pro zůčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst Závazky vůči různým věřitelům Dohadné účty pasivní Výnosy a výdaje příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Rezervy Ostatní rezervy Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám Rezervy na standardní úvěry Další rezervy Podřízené závazky Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank *Základní kapitál Splacený základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 13 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení Zisk nebo ztráta za účetní období

7 Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát k podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) Bil (ČNB) 2-12 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky v tisících Kč Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Ostatní úrokové výnosy Úroky od centrálních bank Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch Úroky od centrálních bank z repo obchodů Úroky od jiných bank Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch Úroky od vládních institucí Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů Úroky od ostatních klientů Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky od ostatních klientů z repo obchodů Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů Ostatní úrokové náklady Úroky jiným bankám Úroky jiným bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky jiným bankám z repo obchodů Úroky vládním institucím -1-1 Úroky vládním instit.z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch Úroky ostatním klientům Úroky ostatním klientům z vkladů Úroky ostatním klientům z běžných účtů Úroky ostatním klientům z termínových vkladů Úroky ostatním klientům z úsporných vkladů Úroky ostatním klientům z úvěrů 8 15 Úroky ostatním klientům z repo obchodů 8 15 Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Čisté úrokové výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z úvěrových činností Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z operací s cennými papíry Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry Poplatky a provize z ostatních finančních činností Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na úvěrové činnosti Poplatky a provize na platební styk Poplatky a provize na operace s cennými papíry Poplatky a provize na devizové operace Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk(ztráta) z finan.činností s finan.nástroji k obchodování Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z akcií k obchodování Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování

8 Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích Zisk (ztráta) z úrokových derivátů Zisk (ztráta) z měnových derivátů Zisk (ztráta) z devizových operací Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženými do splatnosti Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z akcií k prodeji Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji Ostatní provozní výnosy Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku Jiné provozní výnosy Ostatní provozní náklady Příspěvky do Fondu pojištění vkladů Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry Jiné provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Náklady na reklamu Náklady na audit, právní a daňové poradenství Daně a poplatky Ostatní nakupované výkony Odpisy,tvorba a použ.rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku Odpisy hmotného majetku Náklady z převodu hmotného majetku Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku Odpisy ostatního nehmotného majetku Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,výnosy z dříve od.pohl Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost Výnosy z odepsaných pohledávek Odpisy,tvorba a použ.op a rez.k pohl.a vybr.podroz.nástrojům Ztráty z převodu pohledávek Náklady z odpisu pohledávek Odpis pohledávek za bankami 0 0 Odpis pohledávek za klienty Odpis ostatních pohledávek Tvorba opravných položek k pohledávkám Použití opravných položek k pohledávkám Tvorba a použití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv Použití ostatních rezerv Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním 0 0 Daň z příjmů Splatná daň z příjmů Odložená daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více