Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Červen, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. podpis autora V Praze, dne 30. dubna 2015 Elena Gombozhapova

3 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Heleně Cetlové za trpělivost, odborné vedení, pomoc a cenné rady, které mi poskytovala při zpracování této práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce analyzuje specifický trh kadeřnických sluţeb v České republice a dále konkrétně nabídku kadeřnických sluţeb v lokalitě praţských Vinohrad. Na základě analýzy konkurence v této lokalitě, ale i na trhu v České republice jako celku, je zpracován podnikatelský záměr na zřízení kadeřnického salonu. Klíčová slova: podnikatelský záměr, podnikatel, malý podnik, zaloţení podniku, SWOT analýza, PEST analýza, marketing, marketing mix. Annotation This bachelor thesis analyzes the specific market of hairdressing services in Czech Republic and, to be more precise the offer of hairdressing services in the area of Prague Vinohrady. On the basis of the analysis of competition in this area, but also considering the hairdressing service sphere in the Czech Republic as a full structured complex, the following business plan for establishment a hair dressing saloon is being prepared. Key words: business plan, businessman, small business, establishing a business, SWOT analysis, PEST analysis, marketing, marketing mix.

5 Obsah Úvod Základy teorie marketingu a obecná struktura podnikatelského plánu Základy teorie marketingu Definice marketingu Marketingový mix Analytické metody Obecná struktura podnikatelského záměru Podnikatelský záměr Účel podnikatelského záměru Zásady pro zpracování podnikatelského záměru Struktura podnikatelského plánu Základy finančního řízení Definice finančního řízení Finanční plánování Finanční ukazatele Metodika zpracování Legislativa a postup při zaloţení nového podnikatelského subjektu v ČR Právní formy podnikání Podmínky podnikání v oblasti kadeřnických sluţeb Analýza vybraného trhu Analýza trhu kadeřnických sluţeb Analýza cílového trhu Návrh podnikatelského záměru Shrnutí

6 5.2 Popis podniku Základní informace Právní aspekt Umístění Popis nabízených sluţeb Organizační struktura Otevírací doba Vybavení salonu Marketingový mix Situační analýza SWOT analýza PEST analýza Analýza konkurence Finanční plánování Zahájení činnosti Zakladatelský rozpočet Náklady Výnosy Výkaz zisku a ztrát Cash flow Ukazatele výnosnosti aktiv Konečná rozvaha Analýza rizik Shrnutí poznatků Seznam pouţité literatury Seznam obrázků, tabulek a příloh

7 Úvod Plánování je důleţitou součástí kterékoli hospodářské činnosti. Z tohoto pohledu nezbytným předpokladem pro zaloţení podniku je sestavení podnikatelského plánu. Smyslem vypracování podnikatelského záměru je obchodní plánování pro budoucnost v souladu s potřebami trhu. V současné době téma malých a středních podniků je velice aktuální a není jednoduché najít takový sektor, kde bychom mohli navrhnout něco nového, svěţího. K typům podnikatelské činnosti, které nepotřebují vysoké počáteční investice, vztahují takové podniky, které uspokojují kaţdodenní potřeby obyvatelstva. K takovému typu podnikání lze odnést kadeřnictví. Nabízení kadeřnických sluţeb je jedna z vyţádaných a populárních typů podnikatelské činnosti. Poptávka po kadeřnicích je trvale vysoká pro muţe a děti, ale klientskou základnu tvoří ţeny. Pro ţeny střih nebo účes je to jedna z moţností jak zvýraznit své přednosti, jedinečný styl a individuálnost. Proto otevření kadeřnického salonu je skvělý nápad na zaloţení vlastního podniku. Zřídit kadeřnický salon je moţné v kterékoli části města, ale je potřeba vzít v úvahu počet jiţ existujících nabídek podobných sluţeb. Stejně jako v kaţdém podnikání je nutné mít představu o tom, jakých cílů chceme dosáhnout. Proto je třeba zpracovat podnikatelský záměr. Hlavním cílem této práce je zpracování podnikatelského záměru na zaloţení kadeřnického salonu, který bude schopen se udrţet na trhu. Řádně sestavený podnikatelský plán umoţňuje identifikovat rozsah výroby, zhodnotit silné a slabé stránky, zváţit moţnosti alternativy, přijmout opatření, aby se zabránilo rizikům, obejít konkurentů, vypočítat potenciální příjem. 7

8 1. Základy teorie marketingu a obecná struktura podnikatelského plánu Teoretická část této bakalářské práce čerpá informace ze zahraničních a tuzemských publikací o marketingu jako jsou publikace Kotlera a Kellera Marketing management Kotlera a Armstronga Marketing, Kotlera Marketing od A do Z, Martiny Blaţkové Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Pro zpracování podnikatelského záměru byla obecná struktura čerpána z publikace Srpové, Řehoře Základy podnikání. Dále byly vyuţity odborné knihy, jako jsou od autorů Srpová Podnikání malé a střední firmy, Synek Manaţerská ekonomika, Fotr, Vojík Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU, Synek Podniková ekonomika, Grasseová Efektivní rozhodování, Dluhošová Finanční řízení a rozhodování v podniku, Kislingerová Manaţerské finance. Pro aplikační část byly informace o trhu kadeřnických sluţeb čerpány z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu a Asociace kadeřníků České Republiky. Pouţity byly i obecně platné zákony pro podnikání a specifické předpisy pro podnikání v kadeřnických sluţbách. 1.1 Základy teorie marketingu Definice marketingu Principem marketingu jsou především vztahy se zákazníky, je třeba přesvědčit je o našem produktu. To znamená, ţe jedním z hlavních cílů marketingu je seznámit potenciálního klienta s naším produktem či sluţbou. S marketingem se lze setkat všude kolem nás. Reklama v televizi a v rádiu, články v novinách, na internetu, bannery. Jsou to tzv. marketingové nástroje, které se snaţí vzbudit náš zájem a chtějí, abychom utratili své peníze. V současné době marketing není mladá disciplína a doposud nemá určitou definice, která by ji mohla přesně označit. Dále je uvedeno několik základních definic. 8

9 Zakladatel teorie marketingu Philip Kotler tvrdí: Marketing je uměním a vědou o tom, jak vybírat cílové trhy a jak si prostřednictvím vytváření, komunikování a dodávání mimořádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy. 1 Dále autor uvádí podrobnější definice: Marketing je podnikatelskou funkcí, která rozpoznává nenaplněné potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal sloužit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, služby a programy a vyžaduje od každého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a sloužil mu. 2 Marketing je trvale se vyvíjející věda a ţádnou definici nelze povaţovat za stále platnou. Kotler ve své poslední publikaci o marketingu píše o tom, ţe marketing můţeme rozlišovat z dvou hledisek: společnosti nebo managementu. Společenská definice se soustřeďuje na roli, kterou marketing sehrává ve společnosti jeden marketér například tvrdí, ţe rolí marketingu je přinést vyšší životní standard. Následující společenská definice marketingu pak vyhovuje našim účelům: Marketing je společenským procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními. Manaţeři někdy přemýšlí o marketingu jako o umění prodávat výrobky, mnozí lidé však překvapeni, kdyţ se dozvědí, ţe samotné prodávání není tou nejdůleţitější částí marketingu! Prodej je jen špičkou marketingového ledovce. Peter Drucker, přední teoretik managementu, to zformulovat následovně: Můžeme předpokládat, že určitá potřeba prodeje bude existovat vždy. Cílem marketingu je však učinit prodej nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a chápat zákazníka natolik dobře, že navržený výrobek nebo služba mu budou vyhovovat, a prodají se tudíž samy. Výsledkem marketingu by ideálně měl být zákazník připravený koupit. Jediné, co by potom zbývalo, je učinit výrobek nebo službu dostupnými. 3 1 KOTLER, Philip. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003, s KOTLER, Philip. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003, s KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, s. 35 9

10 1.1.2 Marketingový mix Marketingový mix představuje tvorbu marketingového úsilí na cílový trh. Myšlenka marketingového mixu se poprvé objevila jako soubor opatření, pomocí kterých by firma mohla udělat příjemný dojem na zákazníky. Hlavní kriteria: - aktivní ovlivnění poptávky; - dosaţení strategických a operativních cílů; - stanovení optimálních nákladů na marketingové aktivity. Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila po výrobku poptávku. Lze je utřídit do čtyř skupin proměnných, které jsou známy jako čtyři P (4P): výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikační politika (promotion). 4 Obrázek č. 1 4 P komponenty marketingového mixu Marketingový mix Výrobek Rozmanitost výrobků Kvalita Design Vlastnosti Značka Balení Velikosti Sluţby Záruky Cena Ceníková cena Slevy Rabaty Doba splatnosti Platební podmínky Komunikace Podpora prodeje Reklama Prodejní síly Public relations Přímý marketing Distribuce Kanály Pokrytí Sortiment Lokality Zásoby Doprava Zdroj: KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, s. 56 Význam jednotlivých nástrojů marketingového mixu v konceptu 4 P Produkt 4 KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, s

11 Produkt představuje to, co firma nabízí na trhu pro spotřebitele. Produkt je to první, čím se firma začíná zabývat. Úspěšný produkt je vţdy zaloţen na pochopení a splnění důleţitých potřeb cílového trhu. Pojem produkt je chápán nejen jako výrobky, můţe zahrnovat i: materiální věci potraviny, léky, elektronika apod., také suroviny, materiály či polotovary určené k další výrobní spotřebě; sluţby poradenské, stravovací, ubytovací, bankovní, zdravotnické atd.; osoby a organizace umělci, sportovci nebo politické strany, kluby, svazy, ale také jednotlivé firmy jako takové; myšlenku pomoc hendikepovaným, boj proti drogám, ochrana ţivotního prostředí apod. místo např. na dovolenou. 5 Cena Cena je důleţitým prvkem marketingového mixu, odpovídá za konečný zisk z prodeje zboţí. V nejobecnějším smyslu slova cena představuje peněžní vyjádření hodnoty produktů. Hodnota produktu je dána jeho schopností uspokojovat určité potřeby, tedy jeho skutečnou a často psychologickou uţitečností. Cena produktu se ale nemusí shodovat s jeho skutečnou hodnotou. Můţe se od této hodnoty odklonit, a to v závislosti na působení poptávky a nabídky daného produktu. Význam ceny a vnímání její výše je pro různé subjekty (výrobce/prodejce a zákazníka) odlišný. Z pohledu výrobce/prodejce se stanovení ceny pro firmy klíčovým rozhodnutím, které ovlivňuje další činnost firmy. Cena, jak jiţ bylo výše zmíněno, je zdrojem příjmů firmy, a proto při jejím určování firmy primárně zohledňuje princip ziskovosti, tj. cena by měla zabezpečit pokrytí nutných nákladů a tvorbu zisku. Naproti tomu zákazník hodnotí cenu mírou uspokojení svých potřeb spotřebou určitého produktu, za coţ je ochotný se vzdát části svého disponibilního důchodu. Proto cenu můžeme definovat také jako takové množství peněz, které je zákazník ochoten za zboží zaplatit, při současném akceptování ceny výrobcem/prodejcem. 6 Distribuce 5 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s

12 Distribuce řeší přesun z místa jeho vzniku výroby ob výrobce na místo jeho prodeje k zákazníkovi tak, aby ho zákazník mohl koupit: na poţadovaném místě; v poţadovaném čase; v poţadovaném mnoţství a kvalitě. 7 Komunikace V rámci marketingového mixu ke komunikaci se vztahují všechny marketingové komunikace, které umoţňují přilákat pozornost spotřebitele na výrobek, vytvořit povědomí o produktu a jeho klíčových funkcích, odlišnost od konkurenčních výrobků, vytvořit potřebu získat zboţí a vykonávat opakované nákupy. K nástrojům marketingové komunikace patří reklama a podpora prodeje, optimalizace pro vyhledávače, PR, direct marketing, osobní prodej a další. Pro malé podniky, které nedisponují dostatečným mnoţstvím finančních prostředků je to většinou reklama přes webové stránky nebo sociální sítě. Kotler vedle tradičního konceptu marketingového mixu 4P definuje 4P moderního marketing managementu. Jsou to tyto faktory: lidé, procesy, programy, výkon. Lidé reprezentují interní marketing a skutečnost, ţe zaměstnanci jsou pro úspěch marketingu nepostradatelní. Marketing můţe být jen tak dobrý jako lidé uvnitř organizace. Odráţí také fakt, ţe marketéři musí spotřebitele vnímat jako lidi, aby dokázali porozumět jejich ţivotu ve větší šíři, a nejen ve chvíli, kdy kupují a spotřebovávají výrobky a sluţby. Procesy odráţejí kreativitu, disciplínu a strukturu vstupující do marketing managementu. Marketéři se musí vyvarovat ad hoc plánování a rozhodování a zajistit, ţe moderní marketingové myšlenky a koncepty budou hrát odpovídající roli ve všem, co oni sami dělají. Jen při nastavení té správné řady procesů řídících aktivity a programy můţe společnost navazovat vzájemně prospěšné dlouhodobé vztahy. Další důleţitá řada procesů vede kroky firmy při kreativním vytváření převratných výrobků, sluţeb a marketingových aktivit Mezi programy řadíme všechny aktivity firmy namířené směrem ke spotřebitelům. Zahrnují dřívější 4P, stejně jako řadu dalších marketingových aktivit, které nemusí vţdy hladce zapadnout do starého pohledu na marketing. Ať uţ jsou prováděny online nebo offline a ať uţ 7 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010s

13 se jedná o tradiční nebo netradiční aktivity, vţdy musí být integrovány tak, aby celek byl větší neţ pouhý součet jednotlivých částí a aby ve firmě plnily vícero stanovených cílů. Výkon definujeme stejně jako v holistickém marketingu tak, aby podchycoval škálu moţných ukazatelů majících finanční a nefinanční dopad (ziskovost stejně jako hodnotu značky nebo báze zákazníků) a také dopad za rámec společnosti samotné (aspekty společenské zodpovědnosti, právní, etické a související s komunitou) Analytické metody Součástí marketingových aktivit je řada analytických metod, které slouţí pro zpracování strategických plánů, mezi které patří i podnikatelský plán. Tyto metody pomáhají zkoumat jak konkurenční prostředí firmy, tak i vnitřní aktivity podniku. Takových metod existuje celá řada. Dále je uvedeno několik metod, které budou vyuţity v praktické části této práce. SWOT analýza SWOT analýza pomáhá určit důvod efektivní nebo neefektivní působení firmy na trhu, je to stručná analýza marketingových informací, na jejichţ základě dochází k závěru, kdyţ uţ je určen směr, kterým organizace by měla rozvíjet své podnikání. Výsledkem analýzy je vytvoření marketingové strategii či hypotézy. SWOT analýza je jednou z nejpouţívanějších způsobů vyhodnocování vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících vývoj společnosti. SWOT analýza zahrnuje stanovení silných a slabých stránek společnosti, potenciální vnější hrozby a příleţitosti a jejich hodnocení s ohledem na strategické konkurence. Slovo SWOT je zkratkou prvních písmen anglických slov, které vyjadřují základní smysl této analýzu. Jsou to: S Strengths silné stránky, W Weaknesses slabé stránky, O Opportunities příleţitosti, T Threats hrozby. Podklady pro získaní informací dostaneme pomocí provedení interní a externí analýzy. 8 KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013s

14 Prvky SWOT analýzy Silné stránky za silnou stránku jsou povaţovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici na trhu. Představují oblasti, v kterých je firma dobrá. Lze je pouţít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových moţností a potenciálu. Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou stránku, coţ brání efektivnímu výkonu firmy. Příleţitosti příleţitosti představují moţností, s jejichţ realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší vyuţití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. Aby je mohl podnik vyuţít, musí je nejprve identifikovat. Teprve po jejich vyuţití s nimi můţe počítat. Hrozby nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamenající překáţky pro činnost, Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranil či minimalizoval. 9 PEST Analýza prostředí je důleţitá pro poznání externího okolí, v kterém podnik působí, dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat. Často se mluví o tzv. PEST analýze, coţ představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů prostředí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. 10 Do politického prostředí patří nejenom legislativa (politické souvislosti a trendy), ale i jiné faktory, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit působení podniku. Firma by měla monitorovat, vyhodnocovat a integrovat tyto faktory, které Grasseová cituje z časopisu Kampfa a Roudné (2010): o o Míra politické stability forma vlády, klíčové instituce a politické osobnosti, politické strany koaliční a opoziční. Politicko-ekonomické faktory postoje k soukromým a zahraničním investicím, státní organizace, postoje ke komerčnímu sektoru. 9 BLAŢKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s BLAŢKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s

15 o Vnější vztahy vztahy k zahraničním regionům, případné konflikty vybraných regionů. o Politický vliv různých zájmových skupin např. skupiny se silným, nebo naopak se slabým vlivem. 11 Ekonomické prostředí Ekonomické trendy ovlivňují společnost z hlediska např. kupní síly, která záleţí na příjmech a zadluţenosti obyvatelstva, úrokové míry atd. Kampf a Roudná (2010) jsou citovány Grasseovou: Je vhodné zaměřit se na následující oblasti: o Makroekonomické ukazatele HDP, míra inflace, rozpočtový deficit či přebytek, směnné kurzy. o Přístup k finančním zdrojům např. bankovní systém či úvěrové podmínky a náklady. o Daňový systém např. daňové sazby a jejich vývoj. 12 Sociální prostředí Sociální faktory vnějšího prostředí organizace jsou zpravidla specifické celou řadou atributů, k nimţ lze řadit zejména následující aspekty, které by měly být organizacemi monitorovány: o Demografické charakteristiky hlavní demografickou silou, kterou je vhodné sledovat, je populace a její vývoj, neboť právě populace tvoří nejen trh, ale i pracovní sílu. Organizace by proto měly mít přehled o vývoji struktury populace z různých hledisek. Roli mohou hrát věk či vzdělání obyvatel, poměr pracujících, vývoj rodin a domácností, geografické posuny obyvatel apod. o Charakteristiky trhu práce. 13 o Společensko-kulturní prostředí organizace musí mít na zřeteli, ţe společnost vytváří názory, hodnoty a postoje, které následně ovlivňují vkus a preference spotřebitelů. Kaţdá společnost vytváří vlastní kulturní hodnoty, které jsou různě silně zakořeněné. Klíčové hodnoty a přesvědčení (např. práce, poctivost, manţelství) jsou vysoce přetrvávající a rezistentní. Jiné hodnoty (sekundární) jsou pak otevřenější změnám GRASSEOVÁ, Monika. Efektivní rozhodování. Brno: Edika, 2013, s GEASSEOVÁ, Monika. Efektivní rozhodování. Brno: Edika, 2013, s GRASSEOVÁ, Monika. Efektivní rozhodování. Brno: Edika, 2013, s KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane, Marketing Management. Praha: GradaPublishing, a.s., s

16 Technologické prostředí K technologickému prostředí se vztahují faktory, které charakterizují technologický pokrok v odvětví, kde působí podnik. Tato skupina faktorů vyţaduje podrobnou analýzu, protoţe v současné době změny v technologiích mohou významně ovlivnit pozice podniku na trhu. V průběhu analýzy technologických faktorů je třeba se zaměřit na tyto faktory: o o o Moţné změny v klíčových technologiích pouţívaných na trhu (např. inovace zařízení, materiálů), Vliv internetů, sociálních sítí a mobilních technologií na vývoj trhu, Inovace v oblasti informačních technologií, které umoţňují efektivněji konkurovat na trhu. 1.2 Obecná struktura podnikatelského záměru Podnikatelský záměr Podnikatelský záměr výstup strategických aktivit podnikatele, který zahrnuje cíle, strategii a projekty, které mají být realizovány ve vymezeném časovém období. 15 Kaţdý podnikatel malého či středního podniku by měl mít představu do budoucna o finančních, materiálových, pracovních a intelektuálních zdrojích a jejich původu, ale také i umět efektivně vyţívat tyto zdroje v procesu výrobních a obchodních aktivit společnosti. Nelze dosáhnout trvalého úspěchu v oblasti malého podnikání bez jednoznačného plánu své činnosti, stálého sběru a analýzy informací, jak o postavení konkurence na cílových trzích, tak i o vlastních cílích a perspektivách. Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává představy podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích, je podnikatelský plán, často označovaný anglickým termínem business plán, někdy též podnikatelský záměr VOJÍK, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: WoltersKluwer ČR, 2009, s SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s

17 1.1.5 Účel podnikatelského záměru Existuje další definice podnikatelského plánu, ze které vyplývají jeho hlavní úlohy. Autor tvrdí: Podnikatelský plán je taktickým plánem činnosti a současně prostředkem získávání potřebného kapitálu. Z tohoto tvrzení vyplývají dvě základní úlohy podnikatelského plánu: - úloha externí (podnikatelský plán vystupuje jako nástroj komunikace s vnějším prostředím, především potenciálními investory či věřiteli, resp. bankami). - úloha interní (podnikatelský plán plní úlohu nástroje plánování, resp. řízení podniku). 17 Dále je podrobněji řečeno o externích a interních účelech podnikatelského plánu. Externími účely jsou: zdůvodnění nutnosti pro investice a půjčky, demonstrace existujících příleţitostí firmy a přilákání pozornosti investorů a bank, přesvědčení o dostatečné úrovni efektivity investičních projektů a vysokém úrovni řízení podniku. Kaţdý investor chce ohodnotit ziskovost investic do navrhovaného investičního projektu a odhadnout poměr moţného dopadu projektu a rizikovost investic, a nejlepší způsob, jak to udělat - zkoumat a analyzovat podnikatelský plán. Předvádění podnikatelského záměru je podmínkou pro získání bankovního úvěru. Interní účely plánování podnikání, školení a kontrola znalostí managementu firmy, chápání trţního prostředí a skutečného postavení firmy na trhu Zásady pro zpracování podnikatelského záměru Podnikatelský záměr by měl respektovat tyto zásady a být: - Srozumitelný. Je vhodné se vyjadřovat jednoduše, pro přehlednost sestavit tabulku, ukazovat číselné údaje; - Logický. Myšlenky se musejí na sebe navazovat, musejí být podloţeny fakty, tvrzení si nesmí odporovat. Je vhodné vyuţití grafů pro znázornění; - Stručný. Podnikatelský plán by měl být stručný, ale ne na úkor postiţení důleţitých faktů; - Pravdivý a reálný. Pravdivost a reálnost informací je samozřejmostí; 17 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s

18 - Respektování rizika. Respektování, identifikace rizik a navrhované řešení zvyšují důvěryhodnost podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Srpová a Řehoř uvádějí následující strukturu podnikatelského plánu: V současné době neexistuje závazná právní úprava, která by určovala strukturu podnikatelského plánu. Níţe uvedená struktura je pouze orientační. Je zde zdůrazňován spíše pohled budoucího investora, poskytovatele kapitálu. Právě nedostatek kapitálu při vstupu do podnikání a potřeba jeho získání bývá velmi často impulzem pro sestavení podnikatelského plánu. Pro úplnost uvádíme ve struktuře i ty části plánu, pro které začínající podnikatel nemá zatím dostatek informací a zpracovávají je pouze zavedené firmy. Shrnutí Na začátku shrnutí by mělo být uvedeno, pro koho je podnikatelský plán určen. Shrnutí nesmí být chápáno jako úvod, ale jako zhuštěná informace o tom, co je na následujících stránkách popsáno podrobněji. Po přečtení shrnutí se má v čtenáři vzbudit zvědavost a zájem přečíst si i zbytek plánu a zabývat se podrobnostmi. Rozsah shrnutí závisí na charakteru záměrů obsaţených v plánu a na výši potřebného kapitálu. Nemělo by být kratší neţ dvě a delší neţ sedm stránek. Hlavní problém spočívá v tom, jak zhustit mnoţství důleţitých informací na malý počet stran. Popis podnikatelského záměru Podnikatelský záměr můţe být úspěšný tehdy, jestliţe náš produkt přinese uţitek pro zákazníka. Náš výrobek nebo sluţba musí být lepší neţ konkurenční nabídky. Zejména dnes, kdy vládne tvrdá konkurence, nováčkovi na trhu nestačí být stejné dobrý jako ostatní firmy. Je nutné být kaţdopádně lepši neţ konkurenti. Musíme tedy přijít s lepší nabídkou pro zákazníka, zajímavější koncepcí nebo profesionálnějším servisem. Proto je třeba při popisu podnikatelského záměru zdůraznit, jaký prospěch plyne z naší nabídky pro zákazníky a proč by zákaznici měli nakupovat právě od nás a ne od konkurence. Zmíníme se o hlavni konkurenční výhodě, o tom, jaké jsou současné moţnosti zákazníka při uspokojování jeho potřeb či řešení daného problému a jaké nové moţnosti při řešení problému přinese náš výrobek nebo sluţba. Zdůrazníme, proč právě my a proč právě nyní přicházíme 18 VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

19 s tímto výrobkem, sluţbou či s tímto řešením. To přirozeně předpokládá, ţe známe, kdo jsou naši zákaznici, resp. na které trhy se chceme orientovat a víme kdo je naše konkurence. Prokáţeme, ţe trh je dostatečné velký s potenciálem růstu. V případě potřeby doloţíme, ţe výroba a uţití produktu jsou v souladu s existující legislativou. Uvedeme, v jakém stadiu se náš podnikatelský záměr nachází, a definujeme jednotlivé projektové kroky k dosaţení cílů. Mnozí zakladatele firem se neprávem domnívají, ţe jejích nápad nemá konkurenci. To se stává jen výjimečně. Je sice moţné, ţe neexistují konkurenční výrobky se stejným technickým řešením anebo se stejným funkčním principem, zpravidla však existují konkurenční nabídky, které řeší stejné problémy nebo uspokojují stejné potřeby zákazníku, ale jiným způsobem. Popis produktu (výrobku, služby nebo řešení) Nyní následuje popis výrobků, které vyrábíme, nebo sluţby, kterou poskytuje. Popis zahájíme na prvním místě produktem, který bude zajišťovat největší část obratu. Poté se zmíníme o ostatních produktech našeho programu. Podstatné je prezentovat hlavní oblasti pouţití výrobku z hlediska zákazníka. Je sice dobře zmínit se o všech důleţitých technických funkcích, ale dále uţ není nutné zabývat se technologickými podrobnostmi. Nesmíme zapomínat, ţe čtenář podnikatelského plánu není často zběhlý v našem oboru. Proto se o technických parametrech jen lehce zmíníme a zdůrazníme pouze podstatné rysy. Častou chybou podnikatelských plánu je, ţe u popisu výrobků a sluţeb zacházejí příliš do technických podrobností. Pro přehledné znázornění konkurenceschopnosti našeho produktu ve srovnání s konkurencí je moţně pouţit matici, ve které se proti sobě postaví výkonové parametry a cena našeho a konkurenčního produktu. Tyto parametry mají zásadní vliv na rozhodnutí zákazníka o koupi. Do řádků uvedeme vlastní a konkurenční produkty, do sloupců parametry a ceny. Údaje o konkurenčních produktech lze získat z katalogů, prospektů, veletrhů, výstav, od přátel v jiných firmách apod. K dokreslení správné představy o produktu pouţijeme barevné prospekty, výkresy, diagramy, schémata nebo fotografie, které dáme do přílohy. Okolí firmy V podnikatelském plánu bychom měli prokázat, ţe dobře známe okolí firmy, protoţe právě tam na nás čekají moţné příleţitost, ale také ohroţení. Činitele makrookolí jsou v podstatě mimo dosah našeho ovlivňování. Měli bychom nejen analyzovat parametry prostředí, sledovat jejích vývojové trendy, ale také prokázat, ţe je umíme účelně vyuţít pro další úspěšný rozvoj 19

20 své firmy. K analýze makrookolí můţeme pouţit např. PEST analýzu. Jedná se o analýzu politických, ekonomických, sociálních a kulturních faktorů. Dále provedeme analýzu mikrookolí. Nejvýznamnějšími faktory mikrookolí jsou zákazníci a konkurence. Analýza zákazníků Trh musí být dostatečně velký s potenciálem růstu. Cílem analýzy zákazníků je ukázat, ţe máme vymezeny trţní segmenty a známe okruh cílových zákazníků, kterým budou nabízeny naše produkty. Předpokladem pro výběr těchto cílových segmentů je znalost potřeb či poţadavků budoucích zákazníků. Provedená analýza by se měla zabývat následujícími okruhy (Struck, 1992, str. 48): Které produkty budou poskytovány kterým zákazníkům. Kde budou produkty poskytovány, zohlednění geografického hlediska. Jaký okruh zákazníků muţe být v dané oblasti získán a na jaké zákazníky se tak blíţe zaměříme. Jaké motivy přimějí zákazníka ke koupi (jedná se především o faktory určující poptávku). Jaké má zákazník nákupní zvyklosti (tzn., v jakých časových intervalech nakupuje, jaké jsou zvyklosti v rodině atd.). Ne vţdy jsou všechny otázky významné. Úkolem analýzy je odhadnout činitele budoucího vývoje poptávky. Při odhadu počtu zákazníků mohou být uţitečné různé seznamy telefonní, průmyslových svazů, statických úřadů, obchodních komor, veletrţní katalogy aj. Poté, co se stanoví mnoţství potenciálních zákazníků v jednotlivých segmentech, je nutné odhadnout roční růst neboli odhadnout průměrný počet nákupů na jednoho zákazníka. Analýza konkurence Cílem je prozkoumat konkurenční poměry a vliv na moţnosti odbytu vlastního výrobku. Do těchto úvah je nezbytně zahrnout silné a slabé stránky konkurence, postupy zavedené konkurencí aj. Jako manaţerskou metodou poznání konkurence můţeme pouţít metodu benchmarkingu. Výsledkem je nejen poznání pozice konkurentů, ale především poznání vlastní pozice a předností oproti konkurenci. Na začátku bychom měli zmapovat všechny konkurenty. Podrobněji (v dalším kroku) bychom se však měli zabývat jen těmi, kteří vůči nám stojí v konkurenčním vztahu. V rámci poznaní konkurence bychom měli sledovat u 20

21 konkurenčních firem především odbytové cesty, objemy prodeje, kvalitu servisu, image produktů či dodací lhůty (Struck, 1992, str. 58). Informace o konkurenci mohou být opět vyhodnocovány ve formě matice. V rámci vyhodnocení matice bychom měli určit naše přednosti a slabiny a na jejich základě pak stanovíme konkurenční postavení naší firmy. Podrobné informace o konkurenčních podnicích lze získat z prospektů, informačních broţurek, letáků, z tisku aj. Přínosem jsou i zkušenosti osob, které si zakoupily konkurenční výrobky. Získané informace je nutné následně ověřit, abychom se vyhnuli případným spekulacím. Konkurenční firmy totiţ mohou proti nevítané konkurenci provést celou řadu opatření sníţit ceny, zesílit reklamu, rozšířit nepravdivé informace apod. Informace o firmě V této kapitole podnikatelského plánu se čtenář dozví, kdo bude podnikatelský záměr realizovat. Na začátku popisu firmy zpravidla bývá krátká informace o dosavadní existenci firmy. Mělo by zde být uvedeno nejen datum zaloţení, sídlo firmy, majitelé, ale také motivace k zaloţení. U firem s historií uvedeme, zda došlo k podstatným změnám po dobu existence, např. výměna vedení, reorganizace skupin produktů, změna právní formy nebo vstup strategického investora. Také by se zde měly objevit výrazné úspěchy v minulosti, např. získání patentu, splnění podmínek pro certifikaci, vítězství v důleţité soutěţi apod. Tato část by měla obsahovat pouze fakta a měla by být zaloţena na ověřených údajích, a to minimálně za tři roky zpět. Uvedeme-li k tomu v příloze ještě účetní rozvahu, výsledovku, ukazatele finanční analýzy a stručné zhodnocení minulého konkurenčního postavení firmy, bude mít čtenář o historii firmy věrohodný obraz. Po popisu dosavadní činnosti je třeba definovat strategii firmy, tj. dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosaţení. Formulace cílů by měly být krátké, měly by byt vyjádřeny slovně i číselně (např. pomocí tabulky uvedené v příloze). Kromě cílů je třeba stručně objasnit způsob, jakým bude strategie dosaţena, a je nutno uvést zdroje, které budeme mít k dispozici. Klíčové osobnosti Při posuzování podnikatelského plánu je kladen velký důraz na charakteristiku důleţitých osob ve firmě. Výroba špičkového produktu pomocí nejmodernějších technologií bude málo platná, kdyţ podnikatel nebude umět této konkurenční výhody vyuţít. Obvykle se uvádí 21

22 dosaţené vzdělaní a praktické zkušenosti vedoucích pracovníků v řidičích funkcích. Úplné ţivotopisy nejsou nutné, pokud se uvádějí, jsou zařazeny do přílohy. V této kapitole je vhodně uvést také organizační schéma. Je-li firma ve fázi zakládání, tak ukáţou její vývoj lépe dvě organizační schémata. Jedno pro období rozběhu a druhé pro období, kdy budou všechny důleţité funkce obsazeny. Marketing a prodej Cílem této části podnikatelského planu je prokázat, jak dostaneme náš produkt k zákazníkovi. Marketing a následně i prodej mají velký vliv na budoucí úspěch firmy. Proto je zapotřebí dobrá marketingová koncepce. Čtenář podnikatelského plánu bude věnovat zvýšenou pozornost také této kapitole podnikatelského plánu. Marketing bychom neměli zuţovat pouze na reklamu nebo jiné aktivity, které mají za úkol získat kupujícího zákazníka. Marketing bychom měli chápat spíše jako nastroj, který nám v trţním prostředí pomáhá řešit situaci, kdy se nadbytek konkurentů na straně nabídky uchází o přízeň nedostatečného mnoţství zákazníků. S touto situací se musí vyrovnávat téměř kaţdý zakladatel firmy. Firma nemůţe být úspěšně řízena, pokud nemá jasně stanovené marketingové cíle. Proto je nutné v podnikatelském plánu zdůraznit, jaké máme cíle v oblasti marketingu. Doporučujeme uvést odpovědi na následující otázky: Jaké bude naše postavení na trhu, o které usilujeme? Např. firma nabízející své produkty v trţní nice (také se pouţívá označení trţní výklenek či mikrosegment pozn. red.), vedoucí aktér v malém trţním segmentu, vedoucí firma na národním trhu. O jaké obraty a podíly na trhu budeme usilovat v příštích letech? Které růstové cíle sledujeme? Důleţitým faktorem úspěšnosti je cenová politika. Součásti cenové politiky jsou všechna rozhodnutí a veškeré aktivity, které se pojí s tím, co obdrţí firma za svůj výrobek nebo sluţbu. Patři k nim: Stanovení ceny, např. s vyuţitím kalkulace nákladů nebo cen konkurence; Politika cenové úrovně, např. vysoké ceny, nízké ceny; Cenové strategie, např. cenová diferenciace; 22

23 Politika slev a obchodních rabatů; Platební podmínky, dodavatelská politika atd. Prodej zahrnuje ty činnosti, které mají úzký vztah k trhu, tj. plánování obratu, prodeje, distribuce produktu i opatřeni podporující prodej, jako je reklama, účast na veletrzích a práce s prospekty. Ani ty nejlepší produkty se neprodají samy. Na níţe uvedené otázky hledá čtenář podnikatelského plánu odpověď při posuzování prodeje: Které kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem aţ po vyřízení zakázky? Jaké jsou běţné postupy při prodeji podobného produktu na trhu, bere firma ve své koncepci tyto postupy v úvahu? Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? Jak dlouho zákazníkovi rozhodovací proces trvá? Která opatření na podporu prodeje jsou plánovaná, proč a kdy? Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem a kolik to bude stát? Důleţitý není jenom seznam kroků, ale také zajištění časové a obsahové souhrny všech prodejních opatření. Uvedeme, kdy se zahájí konkrétní propagační kampaň, kdy a jestli k tomu budeme mít kvalifikované pracovníky. Volba, jakým způsobem budeme svoje produkty dodávat k zákazníkovi, není lehká a je třeba v ní zohlednit účinnost kaţdé formy, preference zákazníka směrem ke konkrétní formě prodeje a také hledisko nákladů. Ze základních moţností prodeje můţeme zvolit jmenování obchodního zástupce, buď našeho, nebo externího; prodávat můţeme do sítě velkoobchodů nebo jiným velkoodběratelům. Dále můţeme vyuţit prodej zprostředkovatelům, servisním organizacím aj. U nových produktů či začínajících firem je třeba produkty dokonale představit. Účinnou metodou je odkaz na ověřovací vzorky u klíčových zákazníků nebo osvědčení státních zkušebních institucí. Při navazování prvních kontaktů se zákazníky za účelem prodeje nového produktu je vhodné oslovit renomované firmy. Jejich reference pak budou mít váhu u dalších potenciálních zákazníků. Kdyţ se podnikatel necítí na to, aby navrhl odpovídající prodejní opatření, muţe poţádat o spolupráci externího poradce, aby tento problém zpracoval. Čtenáři podnikatelského plánu to 23

24 hodnotí kladně a nemusíme se bát toho, ţe si o vedení firmy budou myslet, ţe je neschopné. Naopak to svědčí o tom, ţe spolupráce s jinými subjekty není pro nás ţádný problém. Musíme však počítat s tím, ţe poradenské firmy si obvykle za svoji práci účtují slušný honorář, a proto musíme dobře zváţit, zda spolupráce s externím poradcem je pro nás finančně přijatelná. Důleţitým faktorem v rámci prodejní politiky je cena našeho produktu. Cenovou strategii je třeba v podnikatelském plánu popsat. To platí pro všechny firmy, pro výrobce investičních celků stejně jako pro drobného maloobchodníka. V praxi bohuţel neexistuje ţádný optimalizační výpočet ani matematický model. Firmy se často opírají o neúplné informace, které mají k dispozici, a takto se snaţí přiblíţit k optimální ceně. Stanovení optimální ceny vyţaduje i patřičnou míru zkušenosti. Co je to ale správná nebo optimální cena? Jaké poţadavky musí cena splňovat? Za prvé musí krýt náklady, a tím zajistit přeţití firmy. Kromě toho musí zabezpečit, aby firmy dosahovala zisk. Je třeba zváţit, jaké ceny jsou zákazníci ochotni zaplatit. Dále se cena musí orientovat podle konkurence. Jinými slovy, cena je správná tehdy, kdyţ kryje náklady a navíc přináší zisk, kdyţ ji jako přiměřenou akceptují zájemci o koupi a není vyšší neţ ceny srovnatelných konkurenčních produktů. Výroba, provozní činnosti V této části popíšeme výrobní postupy, ale především zdůrazníme konkurenční výhody firmy. Podrobnost a rozsah popisu závisí do značně míry na tom, jaký význam pro firmu výroba či provozní činnost mají. Uvádíme návod, o čem by bylo dobré se zmínit. Jsou to výrobní postupy, stroje a zařízení, výrobní kapacity, materiálové a surovinové zabezpečení, prostorové umístnění výroby. Snaţíme se popsat, jak výroba přispívá k úspěchu firmy. Můţeme jít o různé podoby, např. skutečnost, ţe firma disponuje levnějším výrobním postupem ve srovnání s konkurencí, při srovnatelné kvalitě nebo firma je schopna vyrábět klíčové komponenty, které na trhu chybí. Dále objasníme vztahy se svými dodavateli. Vyjmenujeme komponenty, které jsou pro nás klíčové z hlediska konečného produktu a také ty, které mají vysoké nákupní riziko. Podle toho je moţné zhodnotit nákupní pozici naší firmy a provést odhad rizika. Měli bychom tedy prokázat orientaci v takových oblastech, jako jsou cenové výkyvy surovin a materiálů, počet našich dodavatelů, konkurenční prostředí na trhu jednotlivých dodavatelů, dodrţování termínů ze strany dodavatelů, dostupnost surovin a materiálů do budoucna. 24

25 Finanční plán Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského záměru do číselné podoby. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Výstupy finančního plánu tvoří zejména plán majetku a zdrojů (zahajovací rozvaha), plán nákladů, plán výnosů, plánový výkaz zisku a ztrát, plánová rozvaha, plán peněţních toků, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti, plán financování. Plánované výkazy se doplní stručným komentářem. Výstupy finančního planu (absolutní ukazatele) musí mít reálné podklady, tzn., musí být zpracovány na základě dílčích plánů (např. prodejů), které musí byt navzájem provázány. Minimální plánovací období je do doby vykázání zisku, splacení úvěru nebo ţivotnosti investice. Velmi důleţité je přesvědčit čtenáře podnikatelského plánu o efektivnosti podnikatelského záměru. Pro doloţení příznivého vývoje finanční situace firmy doporučujeme provést v rámci finančního plánu finanční analýzu pomoci poměrových finančních ukazatelů. Patři mezi ně zejména ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. Ukazatele rentability informují poskytovatele kapitálu o schopnosti firmy tvořit zisk a zhodnocovat vloţený kapitál. Ukazatele likvidity informují o schopnosti splácet včas a bez problémů krátkodobé závazky, tedy o krátkodobé stabilitě firmy. Ukazatele aktivity ukazují intenzitu vyuţití jednotlivých sloţek majetku. Ukazatele zadluţenosti poskytují informace o dlouhodobě stabilitě firmy. Dále se doporučuje provést výpočet bodu zvratu, tj. zjistit minimálně mnoţství produkce, které firmě zajistí, ţe nebude ve ztrátě, tj. mnoţství produkce, při kterém se budou náklady a trţby rovnat. U investičních projektů se provede hodnocení efektivnosti investic pomocí doby návratnosti, čistě současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Součásti finančního plánu je návrh na financování projektu. Pokud poţadujeme cizí zdroje, uvedeme jejich potřebnou výši, dobu, za kterou budou splaceny a podmínky, za kterých budou poskytnuty. Projektový plán Projektový plán podnikatelského plánu představuje pro uţivatele jakýsi harmonogram aktivit spojených s podnikatelskou činností. Jedna se o aktivity související s přípravnou fází, o aktivity spojené se samotnou realizací podnikatelského plánu a o aktivity plánované v budoucnosti. 25

26 Analýza rizik Rizika chápeme jako negativní odchylku od cíle. Je spojeno s nepříznivými dopady na firmu. Analýza rizik nám umoţňuje dva pohledy na náš podnikatelský plán. Kromě nastínění pravděpodobnosti dosaţení očekávaných efektů nám poslouţí i pro přípravu opatření, která bude nutné realizovat v případě, ţe daná riziková situace skutečně nastane. Kaţdá riziková situace má své příčiny. Proto můţeme pomocí analýzy rizika dospět současně k návrhu preventivních opatření, která nám pomohou sníţit konkrétní významná rizika. Rizikovými faktory mohou být například změny v chování zákazníků, legislativní změny, technologický pokrok, obrat v chování a reakcích konkurentů, slabé stránky podniku, chyby manaţerského týmu aj. Analýzu rizika můţeme provádět pomoci expertního hodnoceni nebo analýzou citlivosti. Expertní hodnoceni faktoru rizika je víceméně odborným odhadem jejich významnosti vzhledem k plánovaným cílům podniku. Významnost faktorů rizika posoudíme podle dvou hledisek pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity negativního vlivu. Rizikový faktor je tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita negativního vlivu. Nezanedbatelný vliv na kvalitu takové analýzy má však míra předvídatelnosti posuzovaných faktorů, která je na relativním trhu relativně malá, a zkušenost osoby, která odhad provádí. Analýza citlivosti obvykle zjišťuje citlivost hospodářského výsledku (nebo jeho sloţek) na faktory, které jej ovlivňují. V prvé řadě se jedná o faktory, které byly vyhodnoceny v rámci expertního odhadu jako významně a jejichţ dopady se analýzou citlivosti pokusíme zpřesnit tak, abychom mohli v rámci přípravy na jejich výskyt pouţít exaktnějších optimalizačních metod. Nejčastěji sledovanými faktory ovlivňujícími hospodářský výsledek jsou výše poptávky, realizovatelná trţní cena našich výrobků s ohledem na konkurenci a změny vlastních fixních nebo variabilních nákladů. Výsledky takové analýzy jsou individuální podnik od podniku a ve vazbě na subjektivitu jejich zpracovatele mohou nabývat dosti odlišných hodnot. Příloha V příloze k podnikatelskému planu je moţně uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, ţivotopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy produktů, výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, zprávy a články z novin a časopisů o produktu a trhu, 26

27 technologické schéma výroby, výkazy zisku a ztráty, rozvahy a peněţní toky za uplynulé období, reference významných osobností, důleţité smlouvy, získané certifikáty aj Základy finančního řízení Podle Vebera a Srpové financování firmy se týká veškerých fází jejího ţivota, tj. od zaloţení podniku přes běţné fungování po jeho zánik. Finanční řízení firmy je důleţité pro řízení celé firmy bez ohledu na její velikost, formu podnikání a dobu existence Definice finančního řízení Dluhošová definuje finanční řízení a rozhodování jako nedílnou součástí všech aktivit podniku. Finanční řízení plní nezastupitelnou roli v celkovém řízení a rozhodování podniku a je základem strategické a dlouhodobé cíle podniku. Finance plní syntetickou roli, neboť pomocí finančních prostředků a kategorií lze převést na společného jmenovatele různé aktivity a činnosti, a dále ohodnocovat a porovnávat různé činnosti podniku. Finanční řízení je nutné řídit a usměrňovat jak strategické, taktické, tak operativní dimenze a variabilitu v čase. Základním dlouhodobým cílem podniku můţe být růst hodnoty firmy a finanční výkonnosti firmy Finanční plánování Předmětem finančního plánování jsou finanční aktivity podnikatelských subjektů a státu, konečným výsledkem je sestavování finančních plánů. Kaţdý plán uvádí příjmy a výdaje za určité období. Oblastmi finančního plánování jsou téměř veškeré operace s vyuţitím peněz, a v některých případech i bez nich. Následující kapitoly představují základní způsoby finanční evidence výsledků podnikání. Zakladatelský rozpočet Na začátku podnikání je potřeba mít finanční prostředky, pomocí kterých podnikatel začne budovat svůj podnik. V této fázi firmy nejčastěji vykazují ztrátu, protoţe mají většinou náklady, ale ještě nevytvářejí zisk. Založení firmy a nezbytné výdaje spojené se zahájením podnikání můžeme financovat ze zdrojů vlastních, tj. vkladů podnikatele a případných společníků, a zdrojů cizích, zejména 19 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V.: Základy podnikání, Praha: GradaPublishing, a.s., 2010, s VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, s.r.o., 2012, s

28 bankovních úvěrů, půjček nebo leasingu. Z hlediska času mohou mít tyto zdroje financování charakter zdrojů dlouhodobých splatnost zpravidla delší než 1 rok, nebo krátkodobých splatnost do jednoho roku. O použití jednotlivých zdrojů financování se rozhodujeme na základě jejich dostupnosti a také finančních nároků na jejich pořízení a splácení. Po zjištění potřeby finančních prostředků nutných na založení firmy a zahájení podnikatelské činnosti a zjištění potřeby a struktury zdrojů financování sestavíme zahajovací rozvahu. Tato zahajovací rozvaha na levé straně zobrazuje strukturu majetku (aktiva), který budeme mít k dispozici ke dni zahájení podnikatelské činnosti a strukturu zdrojů (pasiva), ze kterých bude tento majetek financován. V rozvaze musí platit bilanční rovnice, tj. aktiva se musí rovnat pasivům. 22 Tabulka č. 1 Zahajovací rozvaha Aktiva Dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Hmotný dlouhodobý majetek Oběžný majetek Zásoby Peníze Účty v bankách Celkem Cizí zdroje Závazky Bankovní úvěry Půjčky Celkem Zdroj: VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s. 95 Náklady Výkaz zisku a ztráty Náklad představuje hodnotově vyjádřenou spotřebu výrobních zdrojů, které firma vynaloţila s účelem získání výnosů. V účetnictví jsou náklady představeny jako úbytek ekonomického prospěchu a sledovány podle druhů, účelu spotřeby a v souvislosti s objemem výroby, tj. variabilní, které jsou nezávislé na objemu výroby a fixní stálé do určitého objemu výroby. Výnosy 22 VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

29 Výnosy jsou hodnotově vyjádřené výsledky, kterých firma dostihla za určité období. Do výnosů lze zařadit: veškeré prodeje, výroba a zařazení do uţívání majetku, uţití vnitropodnikových zásob. Výsledek hospodaření Rozdíl nákladů a výnosů je výsledkem hospodaření, který je součástí vlastního kapitálu a je podobou zisku nebo ztráty. 23 Cash flow Cash flow ukazuje informace o příjmech a výdajích, které podnik v minulém účetním období realizoval. Koncepce cash flow je zaloţena na příjmech a výdajích a vychází z časového nesouladu podnikových operací a jejich finančního zachycení, tj. z rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji a příjmy na straně druhé. Podnikem cash flow je vnímáno jako zásoba peněz, které jsou k dispozici. 24 Výkaz Cash flow můţe být sestavován dvěma způsoby: Přímou metodou, která předpokládá, ţe se ve firmě evidují příjmy a výdaje. Nepřímou metodou, která je zaloţena na údajích z finančního účetnictví. Základ zjišťování peněţního toku v tomto případě tvoří hospodářský výsledek, který se upraví o náklady nesouvisející s výdaji a výnosy nesouvisející s příjmy Finanční ukazatele Finanční analýza slouţí jako nástroj hodnocení úrovně hospodaření a finančního stavu firmy. Informace pro finanční analýzu jsou čerpány z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněţních tocích. Nejpouţívanější metodou je poměrová analýza, která má za cíl zjistit, jak efektivně podnikatel nebo management firmy vyuţívá kapitál. K dosaţení tohoto cíle je třeba sledovat a analyzovat vývoj ukazatelů v čase i v prostoru. Nejčastěji pouţívanými ukazateli jsou: ukazatele rentability, likvidity, řízení aktiv a zadluţenosti SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V.: Základy podnikání. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010s KISLINGEROVÁ, E. A kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V.: Základy podnikání. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010, s

30 Rentabilita aktiv (ROA) Je základním měřítkem rentability. Představuje poměr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na původ zdrojů. ROA = EBIT/Aktiva. (EBIT zisk před zdaněním a nákladovými úroky). Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Tento ukazatel měří, kolik čistého zisku připadá na korunu investovaného kapitálu. ROE = Čistý zisk/vlastní kapitál KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s

31 2. Metodika zpracování Rešeršní část práce je vypracována s vyuţitím různých zdrojů. Základní metodou je deskripce, tj. popis, protoţe pro snadnější pochopení práce je třeba seznámit čtenáře se základními definicemi. Tato kapitola věnuje pozornost základům teorie marketingu, protoţe přilákání zákazníků a další udrţení vztahů s nimi je důleţité v dnešním konkurenčním prostředí a kaţdý podnik, který se chce udrţet na trhu, musí se tomu věnovat. Při definování pojmu marketing byla vyuţita metoda komparace. Informace byly čerpány z publikací Kotlera a Kellera Marketing management Kotlera a Armstronga Marketing, Kotlera Marketing od A do Z, Martiny Blaţkové Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Následně byla vyuţita příslušná literatura, která obsahuje nezbytné informace k sestavení struktury podnikatelského plánu a jeho náplni. Jsou to publikace Srpové, Řehoře o základech podnikání, Vebera a Srpové Podnikání malé a střední firmy, Vojíka Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU, Synka Podniková ekonomika a jiné. Dále byly vyuţity platné zákony, které upravují podnikání v České republice, jako jsou Nový občanský zákon, Zákon o obchodních korporacích, Ţivnostenský zákon. Také byl vyuţít i zákon o ochraně veřejného zdraví. Na základě poznatků z teoretické části byla vypracována aplikační část, která obsahuje návrh na zaloţení kadeřnického salonu. V rámci praktické části autorka se zabývá především popisem společnosti. Dalším krokem je analýza trhu, která čerpá informace od Asociace kadeřníků České republiky a z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Následující zkoumání makrookolí je provedeno na základě PEST analýzy, která rozebírá politické, ekonomické, sociální a technologické prostředí. Data pro tuto analýzu jsou čerpány ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. Další metodou je SWOT analýza pomocí které jsou analyzovány silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby firmy. 31

32 3. Legislativa a postup při založení nového podnikatelského subjektu v ČR Základem kaţdého hospodářství je výroba výroba zboţí, vykonání práce a poskytování sluţeb. V současné době formou organizace výroby je podnik. Proto podnik působí jako klíčový prvek ekonomiky. Stav ekonomiky závisí na tom, jak je efektivní činnost podniků, jaká je jejich finanční situace, technologické a sociální zdraví. Nejdůleţitější místo v sociálně-ekonomickém rozvoji společnosti obsazuje podnikatelská činnost. Subjektem podnikání je především podnik. Podnik základní organizačně-ekonomická sloţka v jakémkoli trţním hospodářství. Soubor firem určuje efektivitu národní, regionální a globální ekonomiky. Od toho, jak efektivně fungují podniky, jak stabilní je jejich finanční stav, závisí zdraví ekonomiky a průmyslová moc státu. Podnikatelská činnost má významný vliv na dobré ţivotní podmínky společnosti jako celku prostřednictvím zvýšení úrovně HDP, zmírnění nezaměstnanosti, rozvoje vědeckého a technického potenciálu, zvýšení daňových příjmů, formování rozsáhlé střední třídy jako ekonomicky nezávislé společenské jednotky. Dynamika rozvoje podnikání by mohla být povaţována za důleţité kritérium, které ukazuje sílu celého systému ekonomických, sociálních a politických institucí. Základními právními předpisy, které upravují podnikatelskou činnost v České republice jsou: Nový Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Ţivnostenský zákon. Podnikání je v novém občanském zákoníku definováno jako samostatná výdělečná činnost vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost ţivnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosaţení zisku. Osoba, která takovou činnost vykonává, je povaţována se zřetelem k této činnosti za podnikatele ( 420 odst. 1 NOZ). Za podnikatele se ve vztahu ke spotřebitelům povaţuje při uzavírání smluv i kaţdá osoba, pokud takovou smlouvu uzavírá v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samotným výkonem svého povolání ( 420 odst. 2 NOZ). Taková činnost se totiţ vůči spotřebiteli můţe jevit jako podnikání, i kdyţ některý znak nutný pro podnikání chybí např. záměr soustavnosti, záměr dosaţení zisku či výkon ţivnostenským či obdobným způsobem ČESKO. Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne k pojmu podnikatel podle občanského zákoníku. [online] [cit ]. Dostupné z: 32

33 3.1 Právní formy podnikání Podnikatelskou činnost fyzických osob upravuje Ţivnostenský zákon č. 455/1991 o ţivnostenském podnikání, který definuje ţivnost takto: Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 29 Praktická část této práce se zabývá zaloţením podnikatelského subjektu vyuţitím ţivnosti. Proto dále je věnována pozornost podmínkám zaloţení ţivnostenského listu. Všeobecné podmínky - dosaţení veku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů). Zvláštními podmínkami jsou odborná či jiná způsobilost, v případě, že to vyžaduje živnost. Podle zvláštních podmínek se ţivnosti rozdělují na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto ţivnosti jsou osvědčeny výpisem ze ţivnostenského rejstříku. Dělí se na: Řemeslné živnosti pro jejich získání a provozování je podmínkou výuční list, nebo maturita v oboru, nebo diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem jsou řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karoserií, hostinská činnost, montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení aj. Vázané živnosti pro jejich získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha ţivnostenského zákona. Příkladem jsou masérské sluţby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly aj. Volná živnost pro získání nepotřebuje podnikatel ţádnou odbornou způsobilost. Tato ţivnost má název Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 29 ČESKO. Zákon č. 455 ze dne o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon): ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 87. Dostupné z: smlouvy 33

34 ţivnostenského zákona. Podnikatel si rozsah této ţivnosti vymezí tím, ţe si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a sluţeb, ubytovací sluţby, fotografické sluţby aj. Koncesované živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto ţivnosti jsou také osvědčeny výpisem ze ţivnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této ţivnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou provozování pohřební sluţby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxisluţba aj. 30 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích definuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a druţstva. Obchodní společnosti zahrnují: - Veřejná obchodní společnost, - Komanditní společnost, - Společnost s ručením omezeným, - Akciová společnost, - Evropská společnost, - Evropské hospodářské zájmové sdruţení. Druţstva zahrnují: - Druţstvo, - Evropská druţstevní společnost Podmínky podnikání v oblasti kadeřnických služeb Podle Zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí podnik dodrţovat podmínky, které jsou uvedeny dále. Vyhl. č.137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 30 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s ČESKO. Zákon č. 90/2012 ze dne 22. března 2012, o obchodních korporacích (o obchodních společnostech a druţstvech). Praha, 2012, částka 34. Dostupný na portálu Parlamentu České republiky: 34

35 Zásadní poţadavky: věk nad 18 let, odborná způsobilost, bezúhonnost, bezdluţnost, způsobilost k právním úkonům. Dále musí kaţdá osoba zajišťující činnosti epidemiologicky závaţné dodrţovat: vysoký stupeň osobní čistoty, osoby trpící nemocí nebo přenašeči nemocí přenosných potravinami, osoby s infikovanými poraněními a dalšími nesmí manipulovat s potravinami, zajistit odpovídající uspořádání a úprava prostorů, jakoţ i vnitřního vybavení všude tam, kde se zachází s potravinami, nekouření v místnostech, kde se jakkoliv manipuluje s potravinami, zajistit dostatečné mnoţství nezávadné studené pitné vody a teplé vody, zajistit příslušenství k čištění, dezinfekci a skladování pracovních pomůcek, zajistit uţívání vhodných chemických prostředků dle návodu výrobce, zajistit zacházení s potravinami dle poţadavků zákona o potravinách a o souvisejících právních předpisech. V roce 2009 vydal Evropský parlament a Rada nové nařízení, jehoţ účelem je sjednotit vnitřní trh s kosmetickými přípravky a stanovit pravidla pro jeho fungování; dále upravit a zjednodušit terminologii kosmetických prostředků pomocí jasných definic, a zajistit kontrolu nad trhem a vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitele. Jednotlivé části nařízení vstupovaly v platnost a účinnost od jeho vydání postupně; dne nabylo platnost uvedené nařízení jiţ v celém rozsahu. Poţadavky tohoto zásadního právního předpisu s názvem Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích jsou v celém rozsahu vymahatelné a jeho nedodrţení je sankcionováno. Kosmetický přípravek je podle definice nařízení jakákoliv látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokoţkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány), nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převáţně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udrţování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Poţadavky předpisu jsou velmi rozsáhlé mají cca 150 stran. Týkají se především: 35

36 1. Bezpečnosti pro lidské zdraví: poţadavky na obchodní úpravu, označení, návod k pouţití a k likvidaci a jakékoliv další informace poskytnuté odpovědnou osobou; 2. Stanovení odpovědné osoby (fyzické nebo právnické), která musí být určena pro kaţdý přípravek před jeho uvedením na trh. Tato osoba zajišťuje soulad přípravků s poţadavky tohoto nařízení. Odpovědnou osobou za výrobek vyráběný ve Společenství můţe být i výrobce působící ve Společenství, který z EU nevyváţí a zpět výrobek nedováţí. Pro dováţený výrobek je odpovědnou osobou kaţdý dovozce, který uvádí konkrétní výrobek na trh Společenství; 3. Stanovení povinností odpovědné osoby a povinností distributorů; 4. Dále stanovuje i povinnost identifikovat distributory nebo další osoby, kterým byl výrobek dodán a to po 3 roky od chvíle, kdy jim předmětný výrobek dodal; 5. Výrobci musí dodrţovat zásady Správné výrobní praxe; 6. Nařízení obsahuje i velmi obšírný seznam chemických látek zakázaných nebo seznam látek omezujících jejich pouţití popř. mnoţství při výrobě kosmetických přípravků; 7. Na trh nesmí být uváděny přípravky testované na zvířatech; 8. Dále i výrobky obsahující látky klasifikované jako látky CMR skup. 1A a 1B (tj. látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd.); 9. Stanovena povinnost zajištění vysoké bezpečnosti pro lidské zdraví u výrobků obsahujících nanomateriály, včetně dodání jejich toxikologického profilu; 10. Poţadavky na označování kosmetických prostředků - jsou obdobné jako poţadavky na označování potravin; 11. Tvrzení o přípravku: při označení před uvedením na trh nesmějí být pouţívány názvy, ochranné známky, texty, ani názorné nebo jiné znaky, které by přípravkům přisuzovaly funkce nebo vlastnosti, které nemají; 12. Je stanoven orgán dozoru a způsob prováděných kontrol nad trhem s kosmetickými přípravky, stanovena i odborná pracoviště (v ČR Národní referenční centrum), včetně toxikologických laboratoří; 13. Stanovena povinnost okamţitého oznamování neţádoucích účinků osobami odpovědnými a distributory; 14. Stanovena povinnost předloţit seznam látek obsaţených v přípravku a na poţádání i seznam všech kosmetických přípravků, ve kterých by mohla být obsaţena některá konkrétní nebezpečná nebo podezřelá látka; 36

37 15. Povinnost okamţitě stáhnout z trhu přípravek, který by mohl být potenciálním rizikem pro lidské zdraví; 16. Povinnost stanoví i Evropské komisi (EK), která zpracuje seznam názvů přísad (nejedná se ale o seznam povolených látek) podle Společné nomenklatury, který bude EK průběţně aktualizovat. Povinnost pouţívat názvy těchto přísad při označování přípravků uváděných na Evropský trh je do 12 měsíců od uveřejnění Seznamu přísad v Úředním věstníku Evropské unie. Uvedené nařízení obsahuje sedm příloh, následuje jejich rámcový obsah: 1. Poţadavky na zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku; 2. Seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích (obsahuje více jak 1300 poloţek); 3. Seznam látek, které mohou být obsaţeny v kosmetických prostředcích při dodrţení stanovených omezení; 4. Seznam barviv povolených v kosmetických prostředcích; 5. Seznam konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích; 6. Seznam filtrů ultrafialového záření povolených v kosmetických přípravcích; 7. Přehled jednotných symbolů k pouţití označování na vnějším obalu, nebo obalu, do kterého je kosmetický přípravek plněn. Je velmi pravděpodobné, ţe se znění příloh bude průběţně měnit a upravovat podle nových vědeckých poznatků; proto je nutné tyto poţadavky průběţně sledovat. Národní referenční centrum pro kosmetiku i příslušné laboratoře lze nalézt na Státním zdravotním ústavu, Šrobárova ul. 48, PSČ , Praha 10, tel. SZÚ je Vedoucím tohoto Národního centra je MUDr. Dagmar Jírová, CSc. Státní zdravotní ústav se nalézá poblíţ stanice Metra A nebo stanice tramvají Ţelivského. 37

38 4. Analýza vybraného trhu V současné době se stále více lidí rozhodují o tom, ţe chtějí být nezávislé a pracovat pro sebe, proto zakládají vlastní firmy. Podle dat, poskytovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR lze konstatovat fakt, ţe počet podnikajících osob roste poměrně rychle. Tabulka č. 2 Přehled živností v rocích 2011 až 2014 Počet ke dni Celkem platných ŢO ţiv. koncesované ţiv. vázané ţiv. řemeslné ţiv. volné Počet obyvatel Počet ŢO na 1000 obyvatel 298,24 306, ,90 330,13 Zdroj: ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Roční přehled podnikatelů a živností. [cit ] Dostupné z: Z výše uvedené tabulky plyne to, ţe počet ţivnostníků stále roste a nejpopulárnější ţivnosti je volná ţivnost. Řemeslná ţivnost, ke které se vztahuje Kadeřnictví je na druhém místě podle počtu podnikajících osob a k její počet dosáhl Analýza trhu kadeřnických služeb Podnikání v oblasti kadeřnictví se vztahuje k rychle rostoucím. Podle aktuálních informací z webových stránek Ministerstva průmyslu a ochodu České republiky, k počet platných ţivnostenských oprávnění v oblasti Holičství a kadeřnictví byl Nejnovější údaje jsou k , kdy je těchto oprávnění uţ Takovým způsobem, v průběhu třech měsíců se zvýšil počet osob podnikajících v oblasti Holičství a kadeřnictví na ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Statistika ţivností k [cit ] Dostupné z: 33 ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Statistika ţivností k [cit ] Dostupné z: 38

39 Praktická část práce se zabývá zaloţením kadeřnictví v Praze, proto byly zjištěny informace i z Asociace kadeřníků České republiky, odkud byl zjištěn přibliţný počet kadeřnických salonů v Praze Ale toto číslo je nejisté, protoţe pořád se otevírají a také zavírají salony. Touha lidí vypadat krásně stimuluje kadeřnický a kosmetický trh, proto je vyţadováno otevření salonů s vysokou úrovni sluţeb. Důvody zvýšení počtu firem v oblasti kosmetiky nebo kadeřnictví jsou: o o o o o o Trvale rostoucí touha lidí po standardy krásy, Zdokonalování sluţeb, Zvýšení nabídky (manikúra, pedikúra, kosmetologie, masáţ, prodlouţení vlasů, prodluţování řas, permanentní make-up, solárium atd.) Růst klientů muţského pohlaví, Schopnost přilákat vysoce kvalifikované odborníky, Pochopení rozdílu mezi domácí péče a profesionálním ošetřením v salonu. Trh kadeřnických sluţeb je specifický a lze ho rozdělit například na dvě části: jednotlivé salony, a velké řetězce, tj. síť kadeřnických salonů. Nejznámějšími v České republice jsou Bomton, Klier, Toni&Guy, Petrů&Rossi, Hairpoint, LK Šarm. 4.2 Analýza cílového trhu Zákazníky kadeřnictví jsou obyvatelé jak celého města Praha, tak konkrétněji i městské části Prahy 2 a Prahy 3 s průměrnými a nadprůměrnými příjmy. Následující tabulka znázorňuje pohyb obyvatelstva v městských částech Praha 2 a Praha 3 v rocích 2011 aţ V rocích 2012 a 2013 počet osob ţijících v těchto částech Prahy se zmenšoval, ale v roce 2014 uţ čísla šli nahoru. Takovým způsobem, počet obyvatelů v Praze 2 a v Praze 3 činí celkem osob k Tabulka č. 3 Pohyb obyvatelstva v Praze 2 a v Praze 3 v rocích 2011 až 2014 Ukazatele Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Praha 2 Praha 3 Praha 2 Praha 3 Praha 2 Praha 3 Praha 2 Praha 3 Stav Narození Zemřelí

40 Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Stav Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce Dále je třeba uvést stav obyvatelstva konkrétněji na Vinohradech, kde se bude nacházet salon. Z tabulky plyne, ţe počet obyvatelů se v průběhu čtyř let zásadně neměnil. Tabulka č. 4 Obyvatelstvo v katastrálním území Vinohrady v rocích 2011 až 2014 Datum Stav obyvatelstva Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce 40

41 5. Návrh podnikatelského záměru 5.1 Shrnutí Praktická část se zabývá sestavením podnikatelského záměru na zaloţení kadeřnického salonu v historické části Prahy Vinohrady. Rozhodování právě o této lokalitě bylo zaměřeným díky řadě pozitivních faktorů. Za prvé, je to dobrá dopravní dostupnost: linka metra A, která spojuje velkou část Prahy a prochází centrem hlavního města (Muzeum-Můstek), tramvaje a autobusy. Dostat se do Vinohrad je moţné skoro z kterékoli části města za poměrně krátkou dobu. Za druhé, podle počtu obyvatelstva z Českého statistického úřadu, Vinohrady je jednou ze zalidněných částí Prahy. V této lokalitě ţije lidí k Nakonec na Vinohradech se nachází velké mnoţství kanceláří, několik hotelů a vzdělávacích středisek. Další výhodou je to, ţe Hlavní nádraţí, kde je těsné soustředění lidí, je v blízkém okolí. Základním principem, na kterém je zaloţeno fungování budoucího kadeřnického salonu je zaměřování na zákazníka, tj. nabízení kvalitních kadeřnických sluţeb pro ţeny, muţi a děti za přiměřenou cenu. Další výhodou bude profesionalita pracovníků, pouţití kvalitní vlasové kosmetiky, kterou nepouţívá ţádný salon v okolí, a řádné školení zaměstnanců. Firma by měla se snaţit udrţovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, tj. jedním z cílů je zaměření na získání stálé klientské bázi. Firma je zaměřena na klienty s průměrným příjmem, takţe průměrné ceny na nabízené sluţby jsou mnohem niţší neţ v módních salonech. Nejlépe pro nejbliţší dobu je vhodné přijat takovou cenovou strategie: průměrné ceny a pak v budoucnu moţnost zvýšení cen v souladu s poptávkou a podmínkami na daném trhu. Z hlediska financování výhoda spočívá v dostatku finančních prostředků potřebných k zahájení salonu, protoţe v dnešní době není jednoduché získat úvěr od banky pro začínající podnikatele. Hlavním cílem společnosti je vytvoření takového kadeřnického salonu, který by byl zajímavý pro velký počet zákazníků, kteří by byli rádi navštěvovat nás stále a doporučovat svým známým. Kvalitní sluţby, profesionální a sympatická obsluha, příjemné prostředí je to vše, co by nabízela naše firma pro to, aby zákazníkovi se u nás líbilo. Spokojenost zákazníků je 34 Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce 41

42 klíčovém kritériem úspěšnosti fungování společnosti, díky kterému náš kadeřnický salon se bude schopen udrţet na trhu. 5.2 Popis podniku Základní informace Datum zaloţení podniku je Majitelem firmy je Elena Gombozhapova, studentka třetího ročníku Bankovního institutu VŠ. Firma sídlí na adrese Vinohradská 60, kde současně se bude nacházet i provozovna. Autorka měla myšlenku otevření vlastního podniku jiţ několik let, ale neměla příslušné znalosti v této oblasti. Ve druhém ročníku rozhodla, ţe po skončení bakalářského studijního oboru se bude zabývat zaloţením vlastní firmy, proto zvolila právě toto téma závěrečné práce. A chtěla by pohybovat v oblasti kadeřnických sluţeb s další moţností růstu nabídky, protoţe povaţuje řízení kadeřnictví za zajímavou činnost, která bude víc poutavá, neţ obtíţná. Samozřejmě hlavním cílem je to, aby podnik byl konkurenceschopný a vytvářel zisk. Velkou výhodou je dostatek vlastních finančních prostředků na zřízení podniku. Počátečný kapitál tvoří Kč Právní aspekt Otevření kadeřnického salonu je provedeno zřízením ţivnostenského oprávnění. Holičství a kadeřnictví se vztahují k řemeslným ţivnostem. Ohlášení řemeslné ţivnosti se podá na ţivnostenský odbor Úřadu městské části Praha 2 s adresou náměstí Míru 20, 12039, Praha 2. Poplatek za ohlášení ţivnosti činí 1000 Kč Umístění Kadeřnický salon se bude nacházet ve Vinohradské ulici 60 na Vinohradech u náměstí Jiřího z Poděbrad (metro A). V současné době v tomto místě je obchod se zdravotnickými potřebami, který se bude přestěhovat. Celková plocha je 60 m 2. Prostor má vlastní vchod z ulice. Budova je umístěna výhodně ve vztahu k zastávce tramvaje a stanice metra Popis nabízených služeb Kadeřnický salon Cinderella nabízí kompletní sluţby v oblasti péče o vlasy pro ţeny, muţe a děti. Samozřejmě hlavní sluţbou kadeřnického salonu je střihání vlasů. Střihání je jedním 42

43 z nejsloţitějších, ale také i nejčastějších manipulací prováděných v kadeřnickém salonu. Od toho, zda stříhání je provedeno kvalitně, závisí vzhled vlasů a jejich zdraví. V poslední době se střih jako samotná operace provádí méně často. Proto se naši specialisté mohou mistrně zhotovovat účes, který bude přidávat sebedůvěru a dobrou náladu. Krásné vlasy je jedna z nejdůleţitějších cenností, kterou lidé mají od přírody a je třeba vlasy chránit a řádně se o ně starat. Naše odborní kadeřnici rádi poskytnou pomoc poradenstvím v oblasti péče o vlasy a ve výběru střihu nebo účesu. Nejrychlejší způsob jak se změnit nebo zlepšit náladu je barvení vlasů. Jakou barvu nebo barvicí šampon pouţít, jaký zvolit odstín a které značce dát přednost v tomto zase pomohou porozumět naši odborníci. Pro ty zákazníci, kteří nejsou připraveni ke kardinálním změnám, salon nabízí melírování. Další sluţbou je mytí vlasů, které je důleţitou procedurou, protoţe si musíte být schopni vybrat správný šampon a pak řádně vysušit vlasy nebo provést styling vlasů pomocí foukání nebo ţehlení. Kadeřnický salon sleduje módní trendy v oblasti péče o vlasy a nabízí různé druhy regenerace vlasů s vyuţitím kosmetických přípravků. Náš salon můţe poskytnout sluţbu vyhotovování účesů pro naše klienty, které ve sváteční den musejí vypadat skvěle např. narozeniny, svatba či výročí Organizační struktura Za prvé, pro zaloţení ţivnostenského listu v oboru kadeřnictví potřebuji najít člověka, který bude mít příslušné vzdělání a bude odpovědným zástupce. Touto osobou bude jeden z kadeřníků, který bude dostávat za to Kč měsíčně. Celkem organizační strukturu budou naplňovat 9 zaměstnanců. Dva kadeřníky v panské hale, dva v dámské a dva univerzální. Dále bude jedna pomocná síla, která bude provádět úklid a dvě recepční, které mají na starosti pokladnu, vyřízení objednávek, telefonování, vítání klientů a jinou administrativu. Kadeřníky budou mít hlavní pracovní poměr a jejich mzda za hodinu ve všední den činí 130 Kč, a 150 Kč o víkendu. Kaţdý den měly by pracovat tři kadeřníky: pro dámy, pro pány a univerzální. Dále je třeba vypočítat jejich mzdu ve všední dny a svátky. 43

44 Ve všední den směna trvá 8 hodin, budou pracovat 3 kadeřníky a jejich mzda je 130 Kč za hodinu. 8*3*130=3.120 Kč. Dále částku Kč násobíme 22, protoţe v měsíci je 22 všedních dnů *22= Kč. O víkendu směna trvá 6 hodin, budou pracovat také 3 kadeřníky, ale mzda je 150 Kč za hodinu. 6*3*150=2.700 Kč. Dále Kč násobíme 8, coţ je počet víkendů v měsíci *8= Kč. Celkové měsíční náklady na mzdy kadeřníků se rovnají = Kč. Jelikoţ kadeřníky budou mít hlavní pracovní poměr, je třeba odvádět 25% na sociální a 9% na zdravotní pojištění. Tyto náklady budou činit Kč. Z tohoto plyne výše superhrubé mzdy, která se rovná Kč. Dvě recepční, které budou pracovat na Dohodu o provedení práce 52 hodiny v týdnu. Násobíme tuto částku 4, coţ je 4 týdnů v měsíci a budou dostávat 70 Kč za hodinu. Celkové měsíční náklady na recepční činí Kč. Uklizečka také bude mít Dohodu o provedení práce, bude uklízet 2 hodiny denně kaţdý den, coţ je 14 hodin týdně. Za svou práci dostane 70 Kč za hodinu. Celkové měsíční náklady na uklizečku je Kč Otevírací doba Následující tabulka znázorňuje základní otevírací dobu kadeřnického salonu, ale existuje moţnost objednání i jiného termínu dle přání zákazníka. Tabulka č. 5 Otevírací doba salonu Cinderella Pondělí 10:00 18:00 Úterý 10:00 18:00 Středa 10:00 18:00 Čtvrtek 10:00 18:00 Pátek 10:00 18:00 Sobota 10:00 16:00 Neděle 10:00 16:00 Zdroj: Vlastní zpracování 44

45 5.2.7 Vybavení salonu Salon se nachází v přízemí domu ve Vinohradské ulici na celkové rozloze 60 m² v pronajatém prostoru, kde bude provedena rekonstrukce. Interiér bude proveden ve třech barvách: bílá, černá a červená. Dále interiér bude doplněn o obrázky, zrcadla a jiné dekorativní předměty. Vedle vchodu bude stát recepce, kde budou vítáni zákazníci a přijímány telefonní zvonky. Pro větší spokojenost zákazníků náš salon bude vybaven kávovarem. Následující tabulka ukazuje seznam potřebných zařízení, jejich počet a ceny. Tabulka č. 6 Vybavení kadeřnictví Název Počet kusů Cena Cena celkem Kadeřnické křeslo s opěrkou na nohy ,-Kč ,-Kč Kadeřnický mycí box ,-Kč ,-Kč Kadeřnická obsluha ,-Kč ,-Kč Sušící helma ,-Kč 6.910,-Kč Kadeřnický stolek ,-Kč ,-Kč Dětské křeslo ,-Kč 5.966,-Kč Vysavač vlasů ,-Kč 4.900,-Kč Recepce ,-Kč ,-Kč Ţidle ,-Kč 5.712,-Kč Pohovka ,-Kč 8.661,-Kč Doplňky ,-Kč 9.000,-Kč Notebook ,-Kč ,-Kč Kávovar ,-Kč 1.199,-Kč Fén ,-Kč ,-Kč Kulma ,-Kč 4.437,-Kč Ţehlička na vlasy ,-Kč 8.598,-Kč Střihací strojek ,-Kč 7.266,-Kč Zdroj: Vlastní zpracování Další důleţitou částkou pro otevření kadeřnictví je vlasová kosmetika. Dodavatelem vlasové kosmetiky a jiných potřebných pomůcek bude obchodní společnost NECY, s.r.o., které mají 45

46 širokou nabídku produktů. První značkou kosmetiky, kterou bude vyuţívat salon je Loreal. Ceny na tuto kosmetiku jsou příznivé a produkty mají dobrou kvalitu. Tabulka č. 7 Vlasová kosmetika Loreal Název kosmetiky Počet kusů Cena Celkem Šampon Loreal pro různé typy vlasů (500ml) Kondicionér Loreal pro různé typy vlasů (750ml) ,-Kč 2.990,-Kč ,-Kč 4.590,-Kč Maska Loreal (500ml) ,-Kč 4.590,-Kč Vlasový olej Loreal (125ml) ,-Kč 2.290,-Kč Ostatní Loreal přípravky ,-Kč 3.500,-Kč Kúra Loreal (10ml) 5 349,-Kč 1.745,-Kč Vlasové mléko Loreal (125ml) 5 269,-Kč 1.345,-Kč Regenerační (150ml) krém 5 299,-Kč 1.495,-Kč Sprej Loreal (125ml) 5 219,-Kč 1.095,-Kč Gel na vlasy (150ml) 6 249,-Kč 1.494,-Kč Laky na vlasy (500ml) 6 139,-Kč 834,-Kč Pěna na vlasy (150ml) 6 239,-Kč 1.434,-Kč Vosk (50ml) 6 239,-Kč 1.434,-Kč Barva na vlasy (50ml) ,-Kč ,-Kč Zdroj: Vlastní zpracování Druhou značkou, kterou budou vyuţívat naše kadeřníci je luxusní vlasová kosmetika značky Moroccanoil. Tato kosmetika je známá tím, ţe je osnována na bázi arganového oleje. Kosmetické produkty této značky jsou velmi populární a pouţívají je hollywoodské hvězdy. Tabulka č. 8 Vlasová kosmetika Moroccanoil Název Počet kusů Cena Celková cena Šampon (1000ml) Moroccanoil ,-Kč 2.998,-Kč 46

47 Kondicionér Moroccanoil (1000ml) ,-Kč 2.998,-Kč Krém na vlasy (500ml) ,-Kč 3.297,-Kč Péče s arganovým olejem (100ml) Maska na vlasy (250ml) ,-Kč 5.195,-Kč 5 839,-Kč 4.195,-Kč Lak na vlasy (330ml) 3 549,-Kč 1.647,-Kč Styling gel (180ml) 3 549,-Kč 1.647,-Kč Sprej (250ml) 3 649,-Kč 1.947,-Kč Pěna (250ml) 3 649,-Kč 1.947,-Kč Zdroj: Vlastní zpracování Marketingový mix Produkt Hlavním produktem je poskytování sluţeb v oblasti péči o vlasy. Za prvé, je to poradenství s odborným kadeřníkem o současném stavu vlasů a o přáních zákazníků. Dále jsou to dámské, panské a dětské střihy, melírování, barvení, zhotovování účesů a regenerace vlasů. Tabulka č. 9 Produktové portfolio salonu Služby pro dámy Služby pro pany Služby pro děti do 12 let Střih, mytí a foukání vlasů Základní střih nůţkami + mytí a Základní dětský střih (krátké vlasy) sušení Střih, mytí a foukání vlasů (polodlouhé vlasy) Základní střih nůţkami bez mytí Dětský střih + styling (pro kluky) Střih, mytí a foukání vlasů Střih strojkem + mytí a sušení Dětský střih + účes (pro holky) (dlouhé vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů Střih strojkem bez mytí (krátké vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů Střih + styling (polodlouhé vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů Barvení vlasů (dlouhé vlasy) Mytí vlasů + sušení Melírování Mytí vlasů + sušení + ţehlení Mytí vlasů + foukaná Barvení do jednoho tonu (krátké vlasy) Barvení do jednoho tonu (polodlouhé vlasy) Barvení do jednoho tonu (dlouhé vlasy) 47

48 Melírování (záleţí na počtu odstínu) Večerní účes (krátké vlasy) Večerní účes (polodlouhé vlasy) Večerní účes (dlouhé vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (krátké vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (polodlouhé vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (dlouhé vlasy) Zdroj: Vlastní zpracování Cena Pro tvorbu ceny jednotlivých sluţeb bude podnik brát v úvahu průměrné ceny konkurenčních firem, které jsou uvedeny v části, zabývající analýzou konkurence. Následující tabulka ukazuje ceník sluţeb. Tabulka č. 10 Ceník služeb salonu Cinderella Služby pro dámy Střih, mytí a foukání vlasů (krátké vlasy) Střih, mytí a foukání vlasů (polodlouhé vlasy) Střih, mytí a foukání vlasů (dlouhé vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů (krátké vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů (polodlouhé vlasy) Střih, foukání, bez mytí vlasů (dlouhé vlasy) Mytí vlasů + sušení Mytí vlasů + sušení + ţehlení Mytí vlasů + foukaná Barvení do jednoho tonu (krátké vlasy) Barvení do jednoho tonu (polodlouhé vlasy) Barvení do jednoho tonu (dlouhé vlasy) Melírování (záleţí na počtu odstínů) Večerní účes (krátké vlasy) Večerní účes (polodlouhé vlasy) Večerní účes (dlouhé vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (krátké vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (polodlouhé vlasy) Regenerace vlasů pomocí kúry + mytí a sušení (dlouhé vlasy) Služby pro pany Základní střih nůţkami + mytí a sušení Základní střih nůţkami bez mytí Střih strojkem + mytí a sušení Střih strojkem bez mytí Střih + mytí + styling Barvení vlasů Melírování Služby pro děti do 12 let Cena 800,-Kč 900,-Kč 1000,-Kč 600,-Kč 700,-Kč 800,-Kč od 200,-Kč od 450,-Kč od 350,-Kč 750,-Kč 850,-Kč 1050,-Kč od 900,-Kč 700,-Kč 850,-Kč 1000,-Kč 750,-Kč 850,-Kč 1100,-Kč 350,-Kč 300,-Kč 400,-Kč 350,-Kč 500,-Kč od 500,-Kč od 600,-Kč 48

49 Základní dětský střih Dětský střih + styling (pro kluky) Dětský střih + účes (pro holky) Zdroj: Vlastní zpracování od 200,-Kč od 350,-Kč od 400,-Kč Distribuce Distribuce v kadeřnickém salonu je součinnost mezi zákazníkem a kadeřnictvím, kdy zákazník přichází do provozovny s cílem uspokojování svých potřeb. Nebo zákazník má moţnost předem objednat volný termín telefonicky a dorazit v určený čas. Důleţitými faktory jsou zdvořilí pracovníci, příjemná atmosféra a samozřejmě profesionální kadeřníci. Jako distribuční místo slouţí pronajatý prostor v historické části Prahy Vinohrady, přímo vedle stanice metra Jiřího z Poděbrad. Komunikace Pro komunikace se svými zákazníky kadeřnictví bude vyuţívat několik základních nástrojů, které nepotřebují vynakládání vysokých nákladů, coţ je dobré pro nově vznikající podnik. o Logo. Pro kadeřnický salon je důleţité, aby zákazník si uţ při prvním pohledu všiml, čím se zabýváme, a mohl zapamatovat naši firmu. Proto bylo vytvořeno logo, které obsahuje název a obrázek dámy s účesem. Toto logo bude vyuţito i pro vývěsnou tabuli, která se bude nacházet vedle vchodu v salon. Obrázek č. 2 Logo salonu Zdroj: Vlastní zpracování o Webové stránky. Tento nástroj je velmi uţitečný, protoţe v současné době většina lidí vyuţívá internetové vyhledávače k hledání např. nabízených sluţeb a ceníku. Webové stránky musejí být srozumitelné a obsahovat veškerou potřebnou informace: popis sluţeb a ceník, kontaktní adresa, telefon, ová adresa, odkazy na sociální sítě, novinky, aktuální akce. 49

50 o Sociální sítě. Pro snadnější vyhledávání našeho salonu budou vytvořeny i stránky v sociálních sítích, kde budou uvedeny základní potřebné informace, novinky a recenze našich klientů. (Facebook, Vkontakte, Instagram). 5.3 Situační analýza SWOT analýza Silné stránky: Výhodné umístění díky rozvinuté infrastruktuře, Dobrý přistup k salonu z ulice, Vysoká úroveň nabízených sluţeb, Vysoce kvalifikovaní pracovníci, Dobře vybavené moderní zařízení, Výhodná otevírací doba. Slabé stránky: Chybí zákaznická základna, Není bohatý sortiment sluţeb ve srovnání s konkurence, Neznámost, Ţádné programy na prosazování sluţeb, Slabá marketingová činnost. Příleţitosti: Rozšíření nabídky, Zvýšení počtu potenciálních zákazníků prostřednictvím zavádění nových sluţeb, Zvýšení trţního podílu, Pravidelné zvyšování kvalifikace zaměstnanců, Zlepšení reklamní kampaně, Poskytování speciálních sluţeb pro stálé zákazníky, Rozsáhlá reklama v mediích a na internetu, Otevření sítě salonu po celé Praze a okolí, Vyuţití informačních systémů, 50

51 Hrozby: Vytvoření marketingového oddělení. Zvýšení trţního podílu ze strany konkurence, Sníţení cen na sluţby u konkurentů, Vyskytnutí nových konkurenčních firem, Ztráta zákazníků, Zvýšení cen na materiály (např. růst celního poplatku na dovoz kosmetiky), Sníţení poptávky kvůli ekonomické krizi, Nízká porodnost, Přechod zaměstnanců do konkurenčních firem PEST analýza Politické prostředí Do tohoto prostředí patří legislativa, která upravuje podnikatelskou činnost jak obecně, tak i konkrétněji v oblasti kadeřnických sluţeb. Nový občanský zákoník č.89/2012. Vymezuje definici fyzické a právnické osob a uvádí kdo je podnikatelem; Ţivnostenský zákon č.455/1991 Sb. Upravuje podnikání fyzických osob; Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; Zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Vymezuje pravidla pro nabízení sluţeb v rámci České republiky; Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob činí 15%, daň z příjmů právnických osob je 19%; Zákoník práce č.262/2006 Sb. Vymezuje práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů, vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní dobu a bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.; Hygienická stanice, která schvaluje provozní řad; Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ekonomické prostředí Zkoumání ekonomického prostředí je důleţité pro stanovení cenové politiky salonu. 51

52 o Hrubý domácí produkt Je to jeden z nejdůleţitějších ukazatelů v makroekonomii, který měří efektivitu ekonomiky daného státu. Vývoj hrubého domácího produktu je zveřejněn na stránkách Českého statistického úřadu. Následující tabulka ukazuje vývoj HDP od roku 2012 do roku Tabulka č. 11 Čtvrtletní vývoj hrubého domácího produktu Rok 1 čtvrtletí 2 čtvrtletí 3 čtvrtletí 4 čtvrtletí ,7-1,0-1,5-1, ,9-1,2-1,6 +0, ,0 +2,6 +2,3 +1,3 Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp o Míra inflace Inflace je růst celkové cenové hladiny, v důsledku čeho přichází k znehodnocení peněz. Znehodnocení peněz se projevuje v podobě růstu cen na výrobky a sluţby. Tabulka č. 12 Míra inflace v jednotlivých rocích Rok ,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: o Průměrné mzdy Průměrná mzda v ČR v roce 2014 dosáhla výše Kč. Následující tabulka ukazuje vývoj mezd v jednotlivých čtvrtletích od posledního čtvrtletí roku 2012 do konce roku Tabulka č. 13 Vývoj mzdy v České republice Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Průměrná hrubá nominální mzda (Kč) Růst nominální mzdy (%) ,2-0,5 1,2 1,4-1,7 3,3 2,3 1,8 2,3 52

53 Růst reálné mzdy (%) 0,4-2,3-0,3 0,2-2,8 3,1 2,1 1,2 1,8 Nominální mzda po očištění od sezonních vlivů (Kč) Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2014-truea9fbwn o Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti Nejnovější údaje o míře zaměstnanosti podle Českého statistického úřadu k , která v únoru dosáhla 70%. Obecná míra nezaměstnanosti se rovná 5,6%. Dále v tabulce je uveden počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob ke konci kaţdého roku. Tabulka č. 14 Počet zaměstnaných a nezaměstnaných v tis. Rok Počet zaměstnaných 15-64letých Počet nezaměstnaných 15-64letých ,8 337, ,4 372, ,5 352, ,0 304, únor 4951,3 289,9 Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-unor viwzidofb Sociální prostředí o Pohyb obyvatelstva v ČR V tabulce, která je uvedena níţe je sledováno obyvatelstvo České republiky od roku 2011 do roku Z této tabulky plyne, ţe přírůstek obyvatelstva začal klesat od roku 2013, kdy celkový přírůstek se rovná Tabulka č. 15 Pohyb obyvatelstva v rocích 2011 až 2013 Ukazatel Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Střední stav obyvatelstva Narození Potraty Zemřelí Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu o Obyvatelstvo v Praze 53

54 Tato část analýzy se týká počtu obyvatelstva v Praze, protoţe salon se bude nacházet na v Praze na Vinohradech. Tabulka č. 16 Pohyb obyvatelstva v Praze Ukazatel Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Stav Narození Zemřelí Přestěhovali Vystěhovali Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, 2014 cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/staticke/cz/obce_d/index.htm Tabulka č. 17 Pohyb obyvatelstva v Praze 2014 Ukazatel Rok 2014 Stav Narození Zemřelí Přestěhovali Vystěhovali Přírůstek přirozený 2506 Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Zdroj: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/pohyb-obyvatelstva Technologické prostředí V současné době výroba kosmetických přípravků, včetně vlasové kosmetiky se zaměřuje na to, aby co nejméně obsahovala umělé látky, které mohou špatně působit na zdraví člověka. Náš salon sleduje tuto tendence a pouţívá kosmetiku značky Moroccanoil, která obsahuje arganový olej, tzv. marocké zlato. Dalším faktorem, který by kadeřnický salon měl brát v úvahu v rámci technologického prostředí je rozvoj internetu a sociálních sítí. Sociální sítě se stávají nástrojem pro plnění takového marketingového cílu jako přilákání zákazníků, které lze vykonat pomocí vytvoření webových stránek a další jejich propagace prostřednictvím Facebooku, Youtubu, Instagramu nebo dalších. Příkladem můţe být pozitivní recenze nějakého populárního blogeru, kterou přečte velký počet lidí a rozhodnou pro výběr právě našeho salonu. 54

55 5.4 Analýza konkurence Pro analýzu nejbliţší konkurence jsou uvedeny základní informace o podnicích, které působí v okolí, jejich výhody či nevýhody a ceny na poskytované sluţby. Konkurenční mapa viz. Příloha č. 1 pomůţe zobrazit umístění konkurenčních podniků v dané lokalitě. Kadeřnický salon A&A Adresa: Mánesova 94, Praha 2. Výhodný přístup k salonu přímo u vchodu metra A stanice Jiřího z Poděbrad. Mají samotné oddělení panského, dámského kadeřnictví a dále kosmetiku, manikúru a pedikúru. Ceník sluţeb je příznivý. Dámské střihy od 250 Kč, panské od 140 Kč. Tento salon na trhu jiţ 16 let a pracuje s výrobky italské firmy Selektive Professional. Studio SISSI Adresa: Vinohradská 77, Praha 3. Tento salon se nachází u náměstí Jiřího z Poděbrad, 5 minut pěšky od stanice metra. Studio SISSI působí na trhu jiţ 13 let a zabývá se nabízením sluţeb v oblasti kadeřnictví, manikúry, pedikúry, mají solárium a prodávají kosmetiku. Mají příznivé ceny: dámský střih od 130 Kč pro krátké vlasy a od 380 Kč a 460 Kč polodlouhé a dlouhé vlasy. Pro pány nabízejí střih strojkem za 70 Kč a dále kompletní střihání včetně mytí, sušení a konečné úpravy 180 Kč. Vyuţívají vlasovou kosmetiku Freelimix, Loreal a Matrix. Interiér salonu není moderní, spíše klasický a jednoduchý. Kadeřnictví Zlatovláska Adresa: Slezská 37, Praha Vinohrady. Kadeřnictví Zlatovláska nabízí nejenom kadeřnické sluţby pro dámy, pany a dětí, ale i manikúru, pedikúru, prodluţování řas, kosmetologie a masáţe. Zaměřuje se především na rusky mluvící zákazníky, mají webové stránky pouze v ruštině a jejich nelze najít ve vyhledavače, coţ je velkým minusem tohoto salonu. Ceník sluţeb je poměrně vysoký: dámský střih od 400 Kč, panský od 300 Kč. V tomto salonu pracují 2 paní z Ruska, kteří se zabývají kadeřnictvím jiţ 20 let a na trhu v České republice jsou 5 let. Kapacita salonu je jenom 2 kadeřnických křesla. Kosmetika, kterou vyuţívají je značek Wella, Matrix, Dusy professional, Green light. Pavel Buřič hair Prague Adresa: Slezská 84, Praha Vinohrady. Majitelem tohoto salonu je Pavel Buřič zkušený kadeřník a nabízí rozsáhlou nabídku sluţeb pro ţeny: střih, styling a různé druhy regenerační péče včetně barvení, melírování a tónování; pro muţe: střih strojkem a kompletní střih, úprava vousů; a pro děti střih včetně foukání. Ceník sluţeb je vysoký a pohybuje se od 1200 Kč pro 55

56 dámské střihy, od 400 Kč pro pany a 600 Kč pro děti. Také představuje vlasovou kosmetiku Fuente, kterou lze nakoupit v salonu. Salon Lucie Vondráčková, s.r.o. Adresa: Řipská 24, Praha Vinohrady. Toto kadeřnické a kosmetické studio nabízí dámské střihy od 250 Kč, panský střih od 290 Kč a dětský od 80 Kč. Dále se věnují barvením, melírováním, tónováním a ještě nabízejí regenerační kůru. Mimo kadeřnictví lze v tomto salonu vyuţít sluţeb manikúry, pedikúry, masáţe, kosmetické ošetření a jiné. Pracují se značkami Loreal, Kerastase, Goldwell, Previa. Advanced Studio, s.r.o. Adresa: Vinohradská 85, Praha 2. Salon se nachází cca 2 minuty od stanice metra, má vstup s Vinohradské ulice. Advanced studio bylo zaloţeno v roce 2006 v Říčanech, v roce 2009 nově se otevřela pobočka v Praze. Nabízejí manikúru, pedikúru a masáţe. Dále mají sluţby solária a vlastní e-shop. Ještě jednou kreativní sluţbou je proměny. V oblasti kadeřnictví poskytují prodluţování vlasů, střih, vlasovou regenerace, módní účesy a tvarování vlasů. Pracují se značkami WELLA Profesional, SP, Sebastian a LifeTex. Pouţívají odchlorování vody. Los Keros.tv Adresa: Mánesova 85, Praha 2. Nemají vlastní vstup z ulice. Tento salon zaloţil tým z 3 lidí v roce 2013, ale předtím pracovali v jiném známém salonu. Zaměřují se především tetováním a piercingem, opravy a předělávky tetování, piercing. Věnují se dále make-upu a stylingu. Nakonec nabízejí kadeřnické sluţby, prodluţování vlasů, dready a účesy. Dámské střihy od 450 Kč, panské od 100 Kč. Salon Alla, s.r.o. Adresa: Mánesova 77, Praha 2. Řetězec Salon Alla má pobočky v Saint-Petersburgu, Praze a Karlových Varech. Na trhu kosmetických a kadeřnických sluţeb působí jiţ 40 let. Hlavní specializaci je výroba a prodej paruk. Dále nabízejí kadeřnické a kosmetické sluţby, prodluţování vlasů, manikúru, kosmetiku a make-upem. Gentlemen Brothers Barber Shop Adresa: Vinohradská 81, Praha 2. Tato rodinná firma nabízí kadeřnické sluţby jenom pro pány. Provádějí stříhání, úpravu obočí a konturu, barvení, styling, masáţ, holení a úprava vousů. Ceny jsou vysoké: klasické střihání 540 Kč, střihání včetně stylingu a holení 980 Kč, 56

57 střih a barvení 840 Kč. Mimo jiné nabízejí nápoje a občerstvení zdarma Pouţívají kosmetiku Truefitt & Hill. Salon Delice Adresa: Třebízského 4, Praha 2. Na trhu jsou od roku Pro ţeny nabízejí rozsáhlé mnoţství kadeřnických sluţeb, estetickou kosmetiku, depilace, péče o tělo, manikúru, pedikúru, vizáţistiku a permanentní make-up. Ceny na střih pro dámy od 500 Kč do 1050 Kč. Muţi mohou vyuţít sluţby holičství, péče o pleť a tělo, manikúru a pedikúru. Nabízejí slevu pro studenty 15%. Salon DéORHair Design Adresa: Budečská 38, Praha 2. Salon DéORHair nachází přímo u tramvajové zastávky Vinohradská trţnice. Mají krásně udělaný interiér a vytvářejí dojem luxusního salonu. Jejich kadeřníci jsou vzděláni v Londýně ve známé akademii Toni&Guy. Nabízejí jak standardní kadeřnické sluţby, tak i jiné, jako jsou narovnání, ošetření a salonní léčba vlasů, proměny. Neobsluhují děti do 10 let. Ceník dámských střihů od 700 Kč, panských od 400 Kč, barvení vlasů od 900 Kč. Pouţívají kosmetiku značek Alterna, Joico, Agáve a ReTex. Salon Silver Adresa: Šumavská 33, Praha 2. Salon s příznivými ceny nacházející vedle tramvajové zastávky Šumavská. Zabývají se sluţbami kadeřnictví, manikúry, pedikúry a kosmetikou. Ceny dámského střihu od 400 Kč, panského od 150 Kč, barvení od 400 Kč. Toto kadeřnictví pouţívá italskou kosmetiku BES. 5.5 Finanční plánování Zahájení činnosti Tabulka č. 18 Výdaje pro zahájení činnosti Nájemné Poplatky Rekonstrukce Vybavení Televize Materiál

58 Zřizovací výdaje Mzdy Zdravotní a sociální pojištění na kadeřníky Výdaje pro odpovědného zástupce Vytvoření internetových stránek Reklamní vývěska Ostatní Celkem Zdroj: Vlastní zpracování Pod ostatními náklady se rozumí nakoupení čaje, kávy, časopisů, provoz telefonu, neočekávané náklady na materiály, nákup čisticích prostředků Zakladatelský rozpočet Tabulka č. 19 Počáteční rozvaha salonu Cinderella Počáteční rozvaha k Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál ,-Kč Hmotný majetek Základní kapitál ,-Kč Kadeřnické a ostatní vybavení Televize Nehmotný majetek Zřizovací výdaje Oběžný majetek Materiál Běţný účet Celkem aktiva Celkem pasiva Zdroj: Vlastní zpracování 58

59 5.5.3 Náklady Výpočet nákladů Tabulka č. 20 Měsíční a roční náklady kadeřnictví Položka Měsíční Roční Nájemné Poplatky Nákup materiálů Mzdy Zdravotní a sociální pojištění Výdaje pro odpovědného zástupce Provozování webových stránek Ostatní Celkem Zdroj: Vlastní zpracování Odpisy Vybavení kadeřnického salonu patří do druhé odpisové skupiny a minimální doba odepisování je 5 let. Bude se odepisovat rovnoměrným způsobem. V prvním roce se bude odepisovat 11% a další roky 22,25%. Tabulka č. 21 Odepisování hmotného majetku Rok % odpisu Roční odpis v Kč % , ,25% , ,25% , ,25% , ,25% ,7 Celkem 100% Zdroj: Vlastní zpracování 59

60 5.5.4 Výnosy Tuto finanční stránku podniku nelze do budoucna přesně určit, protoţe není moţné odhadnout určitý počet zákazníků, kteří navštíví náš kadeřnický salon. Proto poloţka výnosy bude rozdělena do dvou částí: optimistická a pesimistická varianty. Optimistická varianta Z optimistického úhlu pohledu denně očekáváme 19 zákazníků, kterých budou obsluhovat 3 kadeřníky a průměrná částka, kterou budou klienti utrácet je 700 Kč. Takovým způsobem lze spočítat měsíční očekávané výnosy pomocí jednoduchého násobení: 19*700*30 = ,- Kč. Pesimistická varianta Kromě optimistické varianty je třeba brát v úvahu i variantu pesimistickou. Z tohoto hlediska očekáváme 13 zákazníků denně a průměrné výše částky, kterou klient utratí je 700 Kč. Měsíční očekávané výnosy činí: 13*700*30 = Kč. Tabulka č. 22 Celkové výnosy podle optimistické a pesimistické variant Optimistická varianta Pesimistická varianta Za 1 měsíc Za 1 rok Zdroj: Vlastní zpracování Výkaz zisku a ztrát Tabulka č. 23 Výkaz zisku a ztrát kadeřnictví k Výsledovka k Náklady Výnosy optimistické Výnosy pesimistické Nájemné Trţby Trţby Poplatky Nákup materiálů Mzdy Zdravotní a sociální pojištění Výdaje pro odpovědného

61 zástupce Marketingové výdaje Ostatní náklady Odpisy ,2 Celkem ,2 Celkem Celkem Zdroj: Vlastní zpracování Z výše uvedené tabulky lze spočítat výsledek hospodaření před zdaněním společnosti podle optimistické varianty: ,2 = ,8. Daň z příjmů fyzických osob činí 15%. Výše daně lze zjistit násobením: ,8*0,15 = ,07 Čistý zisk = výsledek hospodaření - daň: , ,07 = ,73 Dále stejným způsobem lze spočítat tyto údaje i podle pesimistické varianty. Výsledek hospodaření podle pesimistické varianty: ,2 = ,2. Podle pesimistické varianty podnik nevytváří ţádný zisk, je ve ztrátě Cash flow Tabulka č. 24 Výpočet Cash flow přímou metodou k Cash flow k Trţby Nákup materiálů Vyplacení mzdy zaměstnancům (11x) Sociální a zdravotní pojištění (11x) Mzda pro odpovědného zástupce (11x) Nájemné (11x) Poplatky (11x) Marketingové aktivity (11x) Ostatní náklady Cash flow Počáteční stav běţného účtu

62 Celkové cash flow Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 25 Výpočet Cash flow nepřímou metodou k Cash flow k Čistý zisk ,73 Závazky za nájemné a poplatky Odpisy ,2 Závazky vůči zaměstnancům Závazky za SP a ZP Daňový závazek ,07 Závazek vůči odpovědnému zástupce Závazek za provozování webových stránek Cash flow Počáteční stav běţného účtu Celkové cash flow Zdroj: Vlastní zpracování Ukazatele výnosnosti aktiv Výnosnost celkových aktiv (ROA) = EBIT / aktiva Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = čistý zisk (ztráta) / vlastní kapitál Tabulka č. 26 ROA a ROE kadeřnického salonu podle optimistické a pesimistické variant Optimistická varianta Pesimistická varianta ROA = ,8 / = 1,436 = 143% ROA = ,2/ = -0,453 = -45,3% ROE = ,73 / = 1,221 = 122,1% ROE = ,2 / = -0,453 = -45,3% Zdroj: Vlastní zpracování Konečná rozvaha Tabulka č. 27 Konečná rozvaha k podle optimistické varianty Konečná rozvaha k Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek ,8 Vlastní kapitál ,73 62

63 Hmotný majetek ,8 Základní kapitál Kadeřnické a ostatní vybavení Čistý zisk ,73 Televize Cizí kapitál ,07 Opravy ,2 Závazky vůči zaměstnancům Nehmotný majetek Závazky za ZP a SP Zřizovací výdaje Daňový závazek ,07 Oběžný majetek Závazek vůči odpovědnému zástupce Materiál Závazek za provozování webových stránek Běţný účet Závazek za nájemné a poplatky Celkem ,8 Celkem ,8 Zdroj: Vlastní zpracování 5.6 Analýza rizik Jak na začátku podnikání, tak i v jeho průběhu není moţné se vyhnout rizikům, proto je třeba naznačit nejdůleţitější rizika, která mohou ovlivnit jak finanční stránku podnikání, tak i existence podniku jako takového. o Riziko nedodření časového harmonogramu a překročení rozpočtu projektu Příčiny vzniku těchto rizik mohou být například změna předpisů v celním zákoníku v momentu, kdy je to třeba proclít a jako následek zpoţdění dodávky. Další příčinou vzniku tohoto rizika můţe být nedostatečné propracování a nesladěnost při realizaci projektu. Riziko nedodření plnění plánu přivádí ke zvýšení doby návratnosti vloţených prostředků, coţ ovlivňuje účinnost projektu. Stejně tak i na efektivnost projektu působí riziko překročení rozpočtu. V tomto případě toto riziko můţe být spojeno se zpoţděním rekonstrukce prostoru, nákupu vybavení a materiálů. Další příčinou můţe být i pronajímání zaměstnanců, protoţe pokud nenajdeme nutný počet potřebných pracovníků, tak náš salon nebude pracovat na plný výkon. o Riziko ztráty dobrého jména 63

64 Pro tento tip podnikání jako řízení kadeřnického salonu rizikem je ztráta dobrého jména, proto je třeba poskytovat vysoce kvalitní sluţby a mít zdvořilý personál. Dále je třeba se snaţit udrţovat příznivé ceny a dbát se na spokojenost zákazníků. Další rizika jsou uvedeny v následující tabulce, kde jsou popsány následky, faktory rizik a opatření, které je třeba přijmout. Tabulka č. 28 Rizika, jejich následky a opatření Následky Faktory rizik Opatření Nesprávní potřebných prostředků vyhodnocení finančních Nedostatek zkušenosti Zapojení odborníků v oblasti financí Problémy při dosaţení dohody s dodavateli zařízení a materiálů Rozpor zájmů Hledání kompromisu nebo alternativních dodavatelů Zvýšení cen na vybavení a materiály Zvýšení cen ze strany dodavatelů Uzavření smlouvy s dodavateli za podmínky fixních cen Přerušení dodávek Krátkodobá spolupráce s dodavateli, malý počet dodavatelů Neočekávané náklady Nedostatek potřebných materiálů, selhání nebo poruchy zařízení Uzavření dlouhodobých smluv, hledání alternativních dodavatelů Pravidelná kontrola zásob materiálů a kvality zařízení Sníţení cen na sluţby Sníţení cen u konkurenčních firem Růst stíţnosti na kvalitu poskytovaných sluţeb Pokles poptávky po nabízených sluţbách Snaha konkurentů zvýšit trţní podíl Ztráta zákazníků Rozšíření sortimentu sluţeb, získávání nových zákazníků prostřednictvím aktivní reklamy Podpora prodeje, kladení důrazu na kvalitu Pravidelné školení zaměstnanců Sníţení objemu prodeje sluţeb Příchod nových konkurentů Aktivní reklama a propagace Zdroj: Vlastní zpracování 64

65 6. Shrnutí poznatků Kadeřnictví patří do kategorie řemeslných ţivností, které potřebují příslušné vzdělání v daném oboru, Počet ţivnostníků v České republice, kteří se zabývají kadeřnictvím, je k , Vybraná lokalita obsahuje dostatečně hodně konkurenčních podniků, Za největšího konkurenta je povaţován salon Delice, protoţe mají kvalitní sluţby za přiměřené ceny, Náklady na zahájení činnosti tvoří Kč, Podle optimistické varianty, výše ročních trţeb je Kč a výnosnost vlastního kapitálu tvoří 122,1%, Podle pesimistické varianty, výše ročních trţeb je Kč, coţ vytvoří ztrátu rozměrem ,2 Kč, Za hlavní riziko je povaţováno riziko nedodrţení rozpočtu projektu, které můţe být způsobeno neočekávaným zvýšením nákladů. 65

66 Závěr Cílem této bakalářské práce bylo zpracování podnikatelského plánu na zřízení kadeřnického salonu v České republice. Sestavený podnikatelský záměr odpověděl na nejdůleţitější otázku: zda vkládat vlastní úsilí a investovat prostředky do této činnosti nebo ne, přinese-li to zisk, ze kterého se vyplatí vloţené peníze. Z provedených finančních a ekonomických analýz tohoto projektu vyplývá to, ţe představený návrh můţe být realizován s vysokým výkonem. Ve výsledku lze uvést, ţe tento projekt je investičně zajímavý, neboť se předpokládá, ţe rok co rok kadeřnictví bude zvyšovat nabídku sluţeb, získávat stálé zákazníky, zlepšovat technologie, čímţ bude zvyšovat objem zisku. Dále tento podnikatelský záměr je výhodný tím, ţe není vysoké výše potřebných výdajů a výsledek je vyšší neţ součet vloţených prostředků. Vytvořený zisk je vysoký, coţ přispěje k dalšímu rozvoji a rozšíření salonu. Vypracováním daného projektu chci ukázat, ţe taková činnost jako poskytování kadeřnických sluţeb je zisková. Zpracování této práce přineslo mi zkušenosti, které můţu vyuţít v budoucnu pro otevření vlastního kadeřnického salonu. Svou bakalářskou práci chtěla bych ukončit citací Henry Fordu: Podnikání, které je věnováno sluţbám pro lidi, bude mít jenom jeden problém s příjmy. Budou velmi vysoké. 66

67 Seznam použité literatury Monografie 1. BLAŢKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, s.r.o., s. ISBN GRAESSOVÁ, Monika. Efektivní rozhodování. Brno: Edika, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KOTLER, Philip. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, s. ISBN KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane, Marketing Management. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, s. ISBN VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN VOJÍK, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: WoltersKluwer ČR, s. ISBN

68 Elektronické dokumenty 13. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce 14. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce 15. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uzitihdp-a-predbezny-odhad-hdp 16. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: 17. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti truea9fbwn 18. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanostinezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-unor viwzidofb 19. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu 20. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, 2014 cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/staticke/cz/obce_d/index.htm 21. Český statistický úřad [online]. ČSÚ, Aktualizováno dne: cit. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/pohyb-obyvatelstva 22. ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Statistika ţivností k [cit ] Dostupné z: 23. ČESKO. Zákon č. 455 ze dne o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon): ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 87. Dostupné z: vy 24. ČESKO. Zákon č. 90/2012 ze dne 22. března 2012, o obchodních korporacích (o obchodních společnostech a druţstvech). Praha, 2012, částka 34. Dostupný na portálu Parlamentu České republiky: 68

69 25. ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Statistika ţivností k [cit ] Dostupné z: 26. ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. Roční přehled podnikatelů a ţivností. [cit ] Dostupné z: 27. ČESKO. Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne k pojmu podnikatel podle občanského zákoníku. [online] [cit ]. Dostupné z: 69

70 Seznam obrázků, tabulek a příloh Obrázek č. 1 4 P komponenty marketingového mixu Obrázek č. 2 Logo salonu Tabulka č. 1 Zahajovací rozvaha Tabulka č. 2 Přehled ţivností v rocích 2011 aţ Tabulka č. 3 Pohyb obyvatelstva v Praze 2 a v Praze 3 v rocích 2011 aţ Tabulka č. 4 Obyvatelstvo v katastrálním území Vinohrady v rocích 2011 aţ Tabulka č. 5 Otevírací doba salonu Cinderella Tabulka č. 6 Vybavení kadeřnictví Tabulka č. 7 Vlasová kosmetika Loreal Tabulka č. 8 Vlasová kosmetika Moroccanoil Tabulka č. 9 Produktové portfolio salonu Tabulka č. 10 Ceník sluţeb salonu Cinderella Tabulka č. 11 Čtvrtletní vývoj hrubého domácího produktu Tabulka č. 12 Míra inflace v jednotlivých rocích Tabulka č. 13 Vývoj mzdy v České republice Tabulka č. 14 Počet zaměstnaných a nezaměstnaných v tis Tabulka č. 15 Pohyb obyvatelstva v rocích 2011 aţ Tabulka č. 16 Pohyb obyvatelstva v Praze Tabulka č. 17 Pohyb obyvatelstva v Praze Tabulka č. 18 Výdaje pro zahájení činnosti Tabulka č. 19 Počáteční rozvaha salonu Cinderella Tabulka č. 20 Měsíční a roční náklady kadeřnictví Tabulka č. 21 Odepisování hmotného majetku Tabulka č. 22 Celkové výnosy podle optimistické a pesimistické variant Tabulka č. 23 Výkaz zisku a ztrát kadeřnictví k Tabulka č. 24 Výpočet Cash flow přímou metodou k Tabulka č. 25 Výpočet Cash flow nepřímou metodou k Tabulka č. 26 ROA a ROE kadeřnického salonu podle optimistické a pesimistické variant.. 62 Tabulka č. 27 Konečná rozvaha k podle optimistické varianty Tabulka č. 28 Rizika, jejich následky a opatření

71 Příloha č. 1 Mapa konkurentů

72 Příloha č. 1 Mapa konkurentů Gentleman Brothers Advanced studio, s.r.o. Salon Alla, s.r.o. Los Keros.tv Kadeřnický salon A&A Studio Profistyl Salon Alfa Kadeřnické studio Dády Kusé Radka Číţková Lenka Špitálská Hana Edrová The Vixens, s.r.o. Salon Delice Salon Krásná paní Salon Helena Studio SISSI Salon Lucie Vondráčkov á, s.r.o. Salon Silver Fanto studio Milana Koryntová Kadeřnické studio Lucie Veronika Deutschová Salón BB Hair atelier Salon Karolina Renata Hromasová Korunní, s.r.o. Lyudmyla Korochanska Studio Artemis s Kadeřnictví Zlatovláska Pavel Buřič hair Prague Karolina Tůmová 72

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více