(Pokračování na straně 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Pokračování na straně 3)"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém poskytování zdravotní péãe V rámci druhé etapy evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci, do kterého je v současné době zapojeno 25 zemí Evropské unie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a přidružené země střední a východní Evropy Bulharsko, Rumunsko a Turecko, zavítala 22. dubna do České republiky čtyřiatřicetičlenná delegace z Francie.,,Chceme blíže poznat váš systém poskytování zdravotní péče, uvedli vedoucí Světová zdravotnická organizace stanovila téma letošního Dne bez tabáku Zdravotníci a omezování spotřeby tabáku. Tento rok se Světový den bez tabáku zaměřuje na roli zdravotníků v omezování spotřeby tabáku. Z mnoha důvodů musí mít zdravotníci v omezování spotřeby vedoucí úlohu. Dostávají se do kontaktu s vysokým procentem cílové populace a mají příležitost pomáhat kuřákům změnit jejich chování. Zdravotníci také mohou pacientům podávat rady a návody, jak přestat kouřit, odpovídat na otázky spojené s následky užívání tabákových výrobků a měli by sloužit jako vynikající příklady nekuřáctví. V oblasti legislativy zdravotníci mohou využívat svůj vliv k podpoře zavádění preventivních delegace Alain Desgrez a Marie-Andrée Duflos.,,Konkrétně se budeme zajímat o oblasti chirurgie a psychiatrie, chceme se ale seznámit i s dodržováním hygienických předpisů v nemocnicích, s péčí o staré občany, s násilím ve zdravotnických zařízeních, atd. Těch témat je mnohem více. (Pokračování na straně 3) 31. kvûten 2005 SVùTOV DEN BEZ TABÁKU opatření na místní, národní i mezinárodní úrovni. Světový den bez tabáku 2005 poskytuje dobrý rámec pro mobilizaci a posilování výkonnosti profesních zdravotnických organizací v kontrole tabáku. Studie prokázaly, že i krátká intervence zdravotníka zaměřená na nebezpečí kouření a důležitost skoncování s ním je jednou z nejracionálnějších metod snižování kuřáctví. Mezi zdravotníky patří nejenom lékaři, ale i další odborníci jako jsou zdravotní sestry, porodní asistentky, psychologové, lékárníci a ostatní zdravotničtí profesionálové. Budování sítí a koalic zdravotníků proti tabáku se může stát dalším důležitým nástrojem proti tabákové epidemii. Marie Hlavsová, terapeut v odvykání kouření, Ostrava Unikátní laparoskopická operace Urologické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava provedlo unikátní laparoskopickou operaci, při níž byly mladému muži odstraněny patologicky změněné uzliny v oblasti mezi dolní dutou žílou a aortou. Mladý pacient předtím absolvoval náročnou onkologickou léčbu zhoubného nádoru varlete za pomoci chemoterapie.,,tyto zhoubné nádory metastázují primárně právě do zmíněné oblasti. Jestliže je nutné operativně odstranit uzliny mízního systému mezi dolní dutou žílou a aortou, pak se tak děje většinou normální cestou, tedy otevřením pacienta pomocí skalpelu. V každém případě se jedná o náročný operační výkon, zvláště, jde-li o odstranění mízních uzlin po chemoterapii. V případě laparoskopicky provedené operace je sice výkon mnohem náročnější a delikátnější, ale více šetří pacienta a jeho rekonvalescence je výrazně kratší, říká MUDr. Karel Mainer, Ph.D., primář urologického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, a dodává:,,v případě klasické operace se jedná obvykle o rekonvalescenci v trvání asi 6 týdnů, kdežto po laparoskopii postačí jedno až dvoutýdenní rekonvalescence. (neš) Nov m dûkanem Zdravotnû sociální fakulty zvolen pfiednosta Kliniky dûtského lékafiství Po splnění všech podmínek stanovených Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (ZSF OU) byli jako kandidáti na funkci děkana navrženi RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc., vedoucí Katedry vyšetřovacích metod a lékařské biologie ZSF OU a MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta Kliniky dětského lékařství naší fakultní nemocnice. Na shromáždění akademické obce ZSF OU 19. dubna jednotliví kandidáti seznámili přítomné se svým programem činnosti a rozvoje fakulty. Samotná volba děkana ZSF OU proběhla 26. dubna na děkanátu fakulty. Na zasedání Akademického senátu ZSF OU za účasti 14 senátorů byl zvolen děkanem pro příští období MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Nový děkan se ujme řízení ZSF 1. listopadu t.r., po jmenování do funkce rektorem Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimírem Baarem, CSc. (ším)

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAV ENA Vrchní sestra byla ocenûna âestnou plaketou V polovině března tohoto roku byla zástupci zainteresovaných stran podepsána Kolektivní smlouva na roky 2005 až Po několika letech tak byla k jednomu termínu uzavřena kolektivní smlouva jako celek a platí do 29. února Střetem zájmu při kolektivním vyjednávání je vždy otázka platového růstu. Pro rok 2005 se zaměstnavatel zavázal zvýšit průměrný měsíční plat zaměstnance FNsP dosažený za rok 2004 o 3%, tj. z korun na korun. Ke změně došlo v otázce odstupného. I když jeho výše zůstala zachována (dvojnásobek průměrného výdělku), získají jej také zaměstnanci, u nichž dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeném v zákoníku práce v 46 odst. 1 písm. d) (zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost konat dosavadní práci) nebo dohodou z téhož důvodu. Samozřejmě, že důvody pro získání odstupného uvedené v 46 odst. 1 písm. a) c) nadále platí. Ke změnám došlo také v 6. kapitole kolektivní smlouvy Sociální rozvoj. Hlavní změnou je, že se zvýšila hodnota individuálního příspěvku, a to ze Kč na Kč. Z tohoto důvodu však již nelze z fondu sociálních a kulturních potřeb čerpat příspěvky na zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji (hlavně příspěvky na dovybavení pracovišť různými přístroji a zařízeními), dále příspěvky na rekondiční pobyty, dětskou rekreaci, plavenky a sociální výpomoci a sociální půjčky. Touto změnou chceme dosáhnout relativně spravedlivějšího čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanci nemocnice. K další změně došlo pak v úpravě podmínek čerpání individuálního příspěvku na penzijní připojištění. Dosud zaměstnanec, který se rozhodl svůj individuální příspěvek investovat do penzijního připojištění, jej nemohl použít k jinému možnému účelu. V podstatě celá částka byla určena na penzijní připojištění. Nyní tomu již tak není, na penzijní připojištění musí zaměstnanec ze svého individuálního příspěvku měsíčně přispívat alespoň 200 Kč, zbývající část individuálního příspěvku může použít na jiné stanovené účely (vitamíny apod.) Kolektivní smlouva je k dispozici na jednotlivých pracovištích a rovněž je uvedena na intranetu naší nemocnice. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Ilustrační foto: Jaroslav Kubík Ve dnech 14. a 15. dubna 2005 jsem se zúčastnila I. ročníku celonárodní konference registrovaných sester. Akci pořádala Nemocnice Chomutov pod záštitou města Chomutova a České asociace sester. Naši fakultní nemocnici aktivní účastí reprezentovala vrchní sestra Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Věra Wolffová, a to přednáškou,,bazální stimulace. Doba vyhrazená tomuto tématu byla 15 minut. Musím říct, že i když přednáška měla trvání 30 minut, nikdo toto excelentní vystoupení nepřerušil a,,hltal jej až do poslední tečky. Bylo to vystoupení na vysoké profesionální úrovni a odměnou byl obrovský aplaus. Hodně kolegyň toto téma zaujalo a hovořilo se o něm téměř všude. Velký zájem byl také o písemný materiál, který paní Wolffová dala k dispozici. Třešničkou na dortu obou dnů bylo vyhlášení nejlepší přednášky této konference. Zcela jednoznačně vyhrála přednáška naší vrchní sestry. Byla jí předána Čestná plaketa města Chomutova, která byla zhotovena k 700. výročí založení tohoto města. Paní Wolffová měla tu čest být prvním držitelem tohoto ocenění. GRATULUJEME! Jitka Coufalová, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče stanice B Věra Wolffová reprezentovala naši nemocnici přednáškou o bazální stimulaci. Téma posluchače evidentně zaujalo...

3 ZAHRANIâNÍ OCENùNÍ NA EHO PROFESORA (Pokračování ze strany 1) Jak nás informoval koordinátor medicinální soustavy naší fakultní nemocnice Bc. Jiří Hynčica, který delegaci po celou dobu pobytu provázel, do 26. dubna byli Francouzi hosty Na základě General Medical Council registrace ve Velké Británii pro funkci konzultanta a specialisty v oboru chirurgie přijal prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc., nabídku jednoročního úvazku ve funkci vedoucího chirurgického oddělení jedné z velkých anglických nemocnic. Jeho pobyt za kanálem La Manche začal dnem prvního května tohoto roku. Tuto nabídku jsem přijal po vyhraném konkurzu na místo šéfa chirurgického oddělení. Doufám, že využiji své dosavadní zkušenosti ke zdárnému pobytu ve Velké Británii a současně získané zkušenosti z ročního pobytu pak po návratu do Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava použiji ku prospěchu jak našich chirurgů, tak rovněž k úspěšné léčbě našich pacientů, řekl profesor Pelikán. (neš) FRANCOUZI SE ZAJÍMALI O NÁ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉâE Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zúčastnili se tam i konference, která byla odborně zaměřena na problematiku bolesti, doplnil Hynčica. Součástí konference byl i přímý přenos z operačního sálu. Na této akci bylo přítomno také šest sester z naší fakultní nemocnice z Chirurgické kliniky, Oddělení operačních sálů, ambulance bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky a z Radioterapeutické kliniky. Ve středu 27. dubna dopoledne jsme francouzské zdravotníky z Le Havre, Le Rouvray, Rugles a z dalších měst Horní Normandie přivítali v naší fakultní nemocnici. Slavnostního aktu se zúčastnili spolu s vrcholovým vedením nemocnice i starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Lubomír Karpíšek a starosta městského obvodu Poruba Miroslav Novák. Hostům popřáli příjemný pobyt a vyjádřili přesvědčení, že výměna zkušeností zajisté přispěje ke vzájemnému rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče (v loňském roce získávaly odborné zkušenosti v rámci výše zmiňovaného projektu ve francouzských nemocnicích naše sestry pozn. red.), a že tato setkání dávají příležitost i k navázání nových přátelství. V rámci projektu jsme navštívili například Island, Norsko, Irsko, Kypr, Holandsko, uvedli v roz- Koordinátor medicinální soustavy Bc. Jiří Hynčica (na snímku vpravo) představuje hostům starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Lubomíra Karpíška. Francouzskou delegaci budou zajímat různé oblasti zdravotnictví, a také péče o staré občany. Foto: Marie Psotková hovoru pro Nemocniční listy Alain Desgrez a Marie- Andrée Duflos. Do České republiky jsme přijeli ze zvědavosti. Jste novým členem v evropské zóně a v loňském roce jsme se u nás už setkali s některými českými partnery. Chceme si vyměnit názory, porovnat naše zkušenosti s vašimi a pak je předat i svým kolegům. Radě Evropské unie poskytneme zprávu o celkových poznatcích získaných v průběhu pobytu. Na otázku, NEMOCNIČNÍ LISTY 3 INFORMACE O V BùROV CH ÍZENÍCH Na základě výběrových řízení ministryně zdravotnictví v dohodě s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala s účinností od : MUDr. Otakara Krafta, Ph.D., do funkce přednosty Kliniky nukleární medicíny MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D., do funkce přednosty Ústavu soudního lékařství. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci co považují za největší současný problém ve francouzském zdravotnictví, odpověděli: Máme dva velké problémy v oblasti akutní péče pracuje příliš mnoho lidí, a také u nás trochu strádá psychiatrie. Z těch dalších pak můžeme uvést nedostatek lékařů v úzce specializovaných oborech, například v anestezii. Hodně lékařů k nám přichází ze severní Afriky z Alžírska a Maroka. A také máme ve Francii nedostatek sester. Další den, 28. dubna, navštívili účastníci projektu Leonardo da Vinci Nemocnici Vsetín avpátek 29. dubna zavítali do FN Olomouc. Po víkendu, v pondělí 2. května, pobývali francouzští hosté opět v naší fakultní nemocnici, kdy na Klinice léčebné rehabilitace seznámili personál naší nemocnice s některými novými manipulačními technikami a na Vedoucími hostů z Horní Normandie jsou Marie-Andrée Duflos a Alain Desgrez. Psychiatrickém oddělení diskutovali o odlišnostech psychiatrické péče v obou zemích. Součástí programu byla taktéž návštěva Domova důchodců na Syllabově ulici v Ostravě-Zábřehu, upřesnil koordinátor medicinální soustavy Bc. Jiří Hynčica. Na druhý den odjeli vlakem do Prahy a odtud se pak vrátili zpět do Paříže. Při loučení konstatovali, že byli u nás velmi spokojeni. Domnívám se, že úroveň péče poskytované v České republice je mnohdy příjemně překvapila. Spolupráce s francouzskými partnery bude pokračovat i v budoucnu.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková: Prodejna zdravotnick ch potfieb je teì v pfiímé pûsobnosti na eho odboru Vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková v rozhovoru s jedním ze zaměstnanců prodejny Wieslavem Staniowskim. Realizace poukazů na prostředky zdravotnické techniky, které lékaři předepisovali našim pacientům, až dosud probíhala z velké části mimo naši fakultní nemocnici, komentuje vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková změnu v organizační struktuře. Aby nemocnice měla ve své kompetenci veškeré možné zdroje, kterými by mohla uspokojovat ať už klienty interní, ale i ty, kteří k nám přicházejí zvenčí, rozhodla porada vedení zřídit k prodejnu zdravotnických potřeb, která by byla jako samostatný úsek v přímé působnosti našeho odboru zásobování. V bývalé prodejně, jejímž majitelem byl Karel Holaň (ve čtvrtém patře polikliniky pozn. red.), samozřejmě určitá realizace těchto poukazů probíhala, záměrem nemocnice však je, aby probíhala v co nejvyšší míře. Aby přes tuto nemocniční prodejnu teď procházely veškeré poukazy, předepisované například lékaři na urgentním příjmu, traumatologickém centru, diabetologii a v dalších specializovaných vyšetřovnách, atd. Po analýze předepsaných poukazů na prostředky zdravotnické techniky jsme zjistili, že nemocnici,utíká velký podíl z marže, doplňuje náměstek pro ekonomiku a finance ing. Marian Filipek, a proto jsme přistoupili k tomu, že jsme otevřeli tuto prodejnu zdravotnických potřeb. Očekáváme tedy určitý zisk, který v současné době ještě nedokážu specifikovat, ale už po týdenním provozu jsme si potvrdili, že prodejna v žádném případě není ztrátová. PRVOŘADÝM ÚKOLEM JE ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZBOŽÍ Úsek nové prodejny zdravotnických potřeb, patří k ní i prodejna se zdravotnickou obuví ve vestibulu na poliklinice, bude realizovat nákup nejen prostředků zdravotnické techniky předepisovaných na poukaz, ale i dalšího zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou pod kontrolou a registrací zdravotních pojišťoven, konstatuje dále ing. Prusková. Za tímto účelem vyhledáváme dodavatele, kteří nám budou nabízet příznivé ceny. Máme výhodu v tom, že náš odbor zásobování má po dlouhá léta pod sebou úsek zdravotnického materiálu, který slouží pro vnitřní potřebu, takže s řadou dodavatelů už spolupracujeme. V současné době můžeme nabídnout zákazníkům zboží počínaje berlemi, holemi, ortézami, přes obinadla, inkontinenci, cévky, hrudní a bederní pásy, injekční stříkačky, až po rehabilitační míčky, baterie do foniatrických sluchadel, redukční ortopedické vložky, atd. Tento sortiment tady byl i v minulosti, ale vomezeném množství. Prodejna fungovala v působnosti pana Karla Holaně do 29. března, 5. dubna byl už zajištěn prodej dole na poliklinice a tady nahoře začal 11. dubna. Mezitím se musela udělat ještě inventarizace zásob, probíhalo samotné převádění soukromé firmy na fakultní nemocnici, prováděly se stavební úpravy, muselo se stěhovat, malovat, uklízet... V rámci těchto postupů bylo třeba velice rychle jednat. A mohu říct, že k těmto úkolům přistupov a l i všichni velice zodpovědně, touto cestou chci všem ještě jednou poděkovat. Úsek prodejny zdravotnických potřeb má v současné době čtyři zaměstnance dvě prodavačky a dva technickohospodářské pracovníky. Prodejní doba je od 7.30 do a od do hodin. Každý zákazník dostane propagační letáčky se základními údaji o prodejně, včetně kontaktů. Letáčky budeme distribuovat také na všechna oddělení nemocnice. Samozřejmě budeme rádi, když z jednotlivých klinických pracovišť a z ambulantních provozů dostaneme informace o tom, co by si přáli. Mohou zavolat na naše interní číslo klapku 4006 nebo kontaktovat přímo mne na klapce Zájemci mohou poslat i krátký mailový vzkaz, a to opět přímo na mne: nebo na technickohospodářské pracovníky prodejny: a my se ozveme. DALŠÍ PLÁNY V současné době je zejména nutné přesvědčit lékaře, aby všechny pacienty, kterým poukazy na prostředky zdravotnické techniky předepisují, posílali do této prodejny, zdůrazňuje náměstek pro ekonomiku a finance ing. Filipek. Pokud jde o ceny, chceme našim pacientům zaručit opravdu jen ty nejnižší, Prvořadým úkolem zaměstnanců bude rozšířit nabídku zboží. s žádným nebo pouze minimálním doplatkem. Naší snahou bude, aby tato prodejna byla nejlevnější v Ostravě. Uvažujeme iotom, že v budoucnu otevřeme dole na poliklinice velkoprostorovou prodejnu zdravotnických potřeb. Měla by být umístěna K nové prodejně zdravotnických potřeb patří i prodejna se zdravotnickou obuví ve vestibulu na poliklinice. v prostorách, které jsou ve stavební dokumentaci zakresleny pod názvem voličový sál. Je to takzvaná bývalá telefonka, v současné době je tam archiv Krevního centra. Aby dostupnost prodejny byla pro zákazníky co největší, bude mít bezbariérový přístup. Zmiňovaný projekt je ve fázi studie, realizaci by měl provádět dodavatelským způsobem odbor technického rozvoje a investic, uzavírá náměstek pro ekonomiku a finance ing. Marian Filipek. Foto: Jana Gojová

5 DEJME ANCI P EÎÍT SEPSI Klinický odborný seminář za účasti odborníků, kteří pečují o pacienty s těžkou sepsí, uspořádala ve středu 20. dubna Anesteziologicko-resuscitační klinika. Všechny účastníky přivítal v úvodu MUDr. Roman Kula, CSc. Účastníky odborného semináře přivítal MUDr. Roman Kula, CSc.,,Program semináře byl zaměřen na problematiku těžké sepse hlavně ve vztahu k používání léčebných postupů, o kterých se ví, že jsou efektivní, nicméně dost často se stává, že v praxi nejsou používány, říká MUDr. Kula.,,Problémem zůstává i samotná diagnostika těžké sepse, která bývá dost často zpožděná. Platí to obecně, údaje jsou čerpány z literatury, a de facto není důvod domnívat se, že by v naší nemocnici tomu bylo jinak. MUDr. Igor Satinský, Ph.D., z Chirurgické kliniky hovořil o problematice sepse z hlediska epidemiologického. Ukazuje se, že v současnosti toto onemocnění patří skutečně mezi nejzávažnější, a to jak z hlediska úmrtnosti, tak i nákladů na léčbu, délky hospitalizace, atd. MUDr. Jaromír Richter z naší kliniky představil takzvané balíčky péče pro těžkou sepsi, které vycházejí z posledních doporučení publikovaných v odborném tisku. Jde o jakýsi destilát velice jednoduchých postupů, které když se aplikují současně, mají podstatně větší šanci na úspěch, než kdyby se aplikovaly zvlášť. V poslední přednášce naše vrchní sestra Bc. Dana Streitová věnovala pozornost sesterské aktivitě zaměřené na opatření, která by mohla vést ke snížení incidence sepse a těžké sepse obecně z hlediska ošetřovatelské péče. Jak dále MUDr. Kula uvedl, v závěru semináře proběhla panelová diskuse. Vedl ji přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Jan Jahoda. Kromě výše zmiňovaných pracovníků se jí zúčastnili také přednosta Kliniky pro léčbu chorob infekčních a AIDS MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., dále MUDr. Peter Sklienka z Anesteziologicko-resuscitační kliniky a MUDr. Vladimír Hrabovský z Interní kliniky.,,na konci této diskuse NEMOCNIČNÍ LISTY 5 bylo zdůrazněno, že,balíčky péče pro těžkou sepsi by se měly implementovat na všech klinikách, a to buď samostatně, zaváděním jednoduchých postupů do léčebných protokolů, nebo ve spolupráci s Anesteziologickoresuscitační klinikou. Balíčky jsou dostupné pro celou Českou republiku na webové stránce Česko-Slovenského fóra pro sepsi. zdůrazňuje MUDr. Kula. Co říci na závěr? Uspořádání tohoto odborného semináře bylo v intencích výzvy Česko- Slovenského fóra pro sepsi, přijaté na 7. postgraduálním kurzu Sepse a MODS, který se uskutečnil letos v lednu (výzvu v plném znění přinášíme na této straně dole). Foto: Marie Psotková V úvodní přednášce se problematikou sepse zabýval MUDr. Igor Satinský, Ph.D., z Chirurgické kliniky. Výzva Česko-Slovenského fóra pro sepsi, adresovaná České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti Česko-Slovenské fórum pro sepsi vyzývá Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně a Slovenskou lékařskou společnost k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah Kampaně za přežití sepse (The Surviving Sepsis Campaign), zahájené v Barceloně v roce Sepse a zejména těžká sepse jsou v současnosti závažným medicínským a ekonomickým problémem. Průzkumy ukazují zdvojnásobení incidence onemocnění za posledních 25 let a přetrvávání vysoké úmrtnosti, která i dnes dosahuje procent. V celosvětovém měřítku se odhaduje, že onemocněním je ročně postiženo 18 miliónů lidí a předpokládá se meziroční nárůst incidence o 1,5 procenta. Jiné zdroje uvádějí, že těžkou sepsí a septickým šokem je postiženo minimálně 1 promile obyvatelstva. To znamená přibližně případů ročně v České republice a 5000 případů ve Slovenské republice. Celkový počet dokumentovaných fatálních případů v rozvinutých zemích přesahuje číslo za rok a je vyšší než počet úmrtí na rakovinu plic, prsu a tlustého střeva dohromady. Roční náklady na léčbu onemocnění v těchto zemích dosahují 30 miliard euro. V rozporu s uvedenými údaji se konstatuje nízká úroveň povědomí o závažnosti této situace. Onemocnění nebývá rozeznáno ve včasném stadiu, kdy je potenciálně řešitelné. Rozsah a intenzita úvodní léčebné intervence bývá často nedostatečná, nebo se aplikuje opožděně. Do praxe nejsou jednotně zavedeny postupy, které v klinických studiích přinesly slibné výsledky. Frekvence výskytu těchto nedostatků je nepřijatelně vysoká a zdůrazňuje se potřeba zavedení nového stylu práce, který zajistí časnou dostupnost správné léčby pro každého pacienta. Modely pro takovou péči existují a byly vypracovány experty, kteří se angažují v Kampani za přežití sepse. Uvedené údaje byly převzaty ze světového písemnictví a není důvod se domnívat, že by situace v České a Slovenské republice byla odlišná. V duchu těchto faktů se Česko-Slovenské fórum pro sepsi obrací na všechny odborné lékařské společnosti s výzvou k podpoře a spolupráci při zavádění nových způsobů péče o pacienty se sepsí a formování erudovaných týmů tak, aby onemocnění bylo vždy včas rozeznáno a byl včas zahájen správný léčebný postup. Cílem je dosažení lepších léčebných výsledků, poklesu úmrtnosti o 25 procent do roku 2009 a vyšší úrovně spokojenosti všech zúčastněných. V Ostravě 26. ledna 2005 Vypracovala: Pracovní skupina Česko-Slovenského fóra pro sepsi Oficiální prezentace: Slavnostní otevření 7. postgraduálního kurzu Sepse a MODS Ostrava, 26. ledna 2005

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 ODBORNÁ KONFERENCE JEDNALA O NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZÁCH A PROBLEMATICE SEPSE Odborná konference pořádaná naší fakultní nemocnicí a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě se uskutečnila v pátek 22. dubna v hotelu ATOM. Sjelo se na ni 250 zdravotnických pracovníků z našeho regionu, ale i ze Zlínského a Olomouckého kraje. Jednání zahájila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, poté se slova ujali ředitel fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA a zástupce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě RNDr. Vladislav Holec, kteří nad touto akcí převzali záštitu. Ředitel nemocnice ing. Karel Pustelník, PhD., MBA, ve svém vystoupení zdůraznil, že nozokomiální nákazy jsou obrovským problémem, je proto potěšen, že se konference koná za tak velké účasti těch, kteří k tomu mají co říci. Popřál všem přítomným, aby je přednášky zaujaly a vyslovil přesvědčení, že získané poznatky pak uvedou i do praxe. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Na snímku zleva Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, RNDr. Vladislav Holec, zástupce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA, ředitel fakultní nemocnice. Foto: Jana Gojová Se dvěma přednáškami vystoupil také RNDr. Erich Pazdziora, CSc., z odboru parazitologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace v Novém Jičíně. vznikl před třemi lety, díky velkému třesku, kdy se strukturalizovala hygienická služba, uvedl mj. vedoucí Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie RNDr. Vladislav Holec. Myslím, že za tu dobu jsme obhájili svoji existenci a dokázali jsme, že jsme schopni nejen připravit podklady pro výkon státní správy k ochraně veřejného zdraví, ale že jsme schopni tuto ochranu veřejného zdraví i aktivně provádět, třeba na poli prevence nozokomiálních nákaz, a že jsme schopni v této oblasti i vzdělávat a metodicky řídit další pracoviště. Výskyt mykóz koreluje s velikostí nemocnic V dopoledním bloku přednášek se zdravotníci zabývali předcházením vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Nozokomiální mykózy mají dnes neustálý vzestup, konstatovala RNDr. Stanislava Dobiášová z mykologického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie. Studie prokázaly, že jejich výskyt koreluje s velikostí nemocnic. Menší nemocnice zaznamenaly 0,2 až 3 procenta mykóz, s kapacitou nad 500 lůžek pak 2,4 až 6,6 procent a nad 1000 lůžek 4,8 až 12,2 procenta. Dodržování hygienického režimu je proto velice důležité, samozřejmě důležité je také i to, v jakém prostředí se nemocnice nachází. MUDr. J. Zelená z virologického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie se věnovala významu virologické diagnostiky, jednotlivým jejím metodám, způsobům odběrů materiálu na vyšetření a jejich označení. Pokud se jedná o nějaký nejasný nález, je dobré odběr zopakovat, upozornila. V případě problematických nálezů jsou k dispozici na našem oddělení zkušení mikrobiologové-virologové, se kterými je možno takovéto případy konzultovat. V závěru se pak zmínila o perspektivách oddělení, které by mělo v nejbližší době mj. zakoupit nový přístroj elektronový mikroskop. Dosáhnout povinného hlášení je celosvětový trend Povinné hlášení a zveřejňování závažných nemocničních infekcí, současný stav řešení v různých státech tato témata byla obsahem prvního sdělení RNDr. Věry Toršové, CSc., z antibiotického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie aimunologie. Ve svém druhém vystoupení informovala účastníky konference o výsledcích jednání 25. Mezinárodního sympozia o intenzivní péči, které proběhlo letos v březnu v Bruselu. Hlášení závažných nemocničních infekcí zatím probíhá na základě dobrovol- Odborné konference se zúčastnilo na 250 zdravotnických pracovníků... nosti, uvedla RNDr. Toršová v rozhovoru pro Nemocniční listy. Tato problematika prochází jistým vývojem, prvním bodem bude dosáhnout povinného hlášení nejzávažnějšího výskytu určitého typu nozokomiálních nákaz ve všech nemocnicích. Tato data se pak mohou na národní úrovni vyhodnocovat a na základě jejich analýzy provádět i příslušná účinná opatření. Dosáhnout povinného hlášení je celosvětový trend. Současný stav není na nejlepší úrovni, projevují se tady určité národní tendence. Povinné zveřejňování závažných nemocničních infekcí Vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitační kliniky Bc. Dana Streitová nás seznámila s projektem prevence sepse. je běh na dlouhé trati, a vlastně s tím souvisí... Pokud jde o bruselské sympozium o intenzivní péči, nejvíce mě zaujal nový přístup ke strategii léčby sepse. Jde o celý komplex řešení tohoto problému, nejen z hlediska specialistů v intenzivní medicíně, ale i při vyšetřování, při mikrobiologickém ověřování, atd. Celý tento problém se vrací do oblasti režimových opatření. Myslím si, že naše výsledky, klinické i laboratorní, jsou naprosto v kontextu s trendy dosaženými s ohledem na evropské, ale i globální postupy používané v intenzivní medicíně. Jsem přesvědčena o tom, že naši intenzivisté jsou naprosto na srovnatelné úrovni. A naopak, že mají ještě určitou preferenci v tom, že naše jednotky intenzivní péče jsou individualizovány podle jednotlivých oborů, spektra pacientů a charakteru onemocnění. Na rozdíl od některých zahraničních obrovských komplexů multifunkčních jednotek intenzivní péče s daleko větší obložností, které skýtají právě to skryté potenciální riziko pro rychlejší šíření nozokomiálních kmenů a tím i infekcí. ******* V další přednášce se sestra pro nozokomiální nákazy z úseku hygienika Bc. Jana Kovaříková věnovala hygienickým opatřením při pozitivitě MRSA. RNDr. Toršová obsah tohoto sdělení vyzvedla v závěrečné diskuzi k předneseným tématům. ****** Se dvěma přednáškami vystoupil také RNDr. Erich Pazdziora, CSc., z odboru parazitologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace v Novém Jičíně. V první přednášce věnoval pozornost ochraně dýchacích cest zdravotníků, ve druhé se zamýšlel nad problémem sterilizace na úrovni požadované ČSN EN 556. Používání třívrstvých ochranných masek na operačních sálech by mělo být úplnou samozřejmostí, řekl mj. v rozhovoru RNDr. Pazdziora. Je kontraproduktivní vybavit operační sál kvalitní vzduchotechnikou s hepafiltry, používat jednorázové operační pláště, jednorázové krytí na pacienta, atd., ale na druhé straně použít ledabyle jakoukoli roušku. Pokud jde o zmiňovanou normu ČSN EN 556, která platí v celé Evropské unii, není u nás zcela naplňována. To se samozřejmě netýká jen našeho regionu, ale platí to pro celou republiku. Pozornost projektu prevence sepse Odpolední část odborné konference věnované problematice sepse zahájil MUDr. Roman Kula, CSc., z Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Na jeho vystoupení pak navazovalo společné sdělení vrchní sestry Anesteziologicko-resuscitační kliniky Bc. Dany Streitové a staniční sestry Mgr. Šárky Balcárkové o projektu prevence sepse. Pracovní skupina zabývající se prevencí sepse z pohledu ošetřovatelské péče vznikla v naší nemocnici v návaznosti na Česko-Slovenské fórum pro sepsi, které sdružuje významné odborníky z řad lékařů-intenzivistů České a Slovenské republiky, vysvětluje koordinátorka pracovní skupiny vrchní sestra Bc. Dana Streitová. Cíle a zájem pracovní skupiny vycházejí z dokumentu pojednávajícího o prevenci sepse, který vypracoval MUDr. Roman Kula, CSc., a kolektiv lékařů naší kliniky. Hlavními úkoly budou edukační a výchovná činnost zdravotnických pracovníků intenzivních oborů a vypracování standardů ošetřovatelské péče uplatnitelných v praxi. Skupina vznikla ve spolupráci s pedagogy Vyšší zdravotnické školy Ostrava a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, kteří jsou také jejími členy. Odborným garantem je MUDr. Kula. Na návrh lékařů a sester Anesteziologicko-resuscitační kliniky byla také zpracována podrobnější studie zaměřená na sledování stanovených parametrů v oblasti prevence sepse. Studie bude realizována na lůžkové části kliniky pod odborným dohledem vrchní sestry Bc. Streitové, staničního lékaře MUDr. Kuly a MUDr. Jiřího Tichého. Cílem studie je zvýšit úroveň znalostí ošetřovatelského personálu v oblasti problematiky sepse a dostat do jejich povědomí základní prvky prevenc e, upřesňuje vrchní sestra Bc. Streitová. Studie se vztahuje a mapuje p r á c i všech zaměstnanců podílejících se na terapii hospitalizovaných pacientů, nejvíce je však zaměřena na ošetřovatelský personál. Její výsledky by měly poukázat na nejproblémovější oblasti v přenosu nozokomiálních nákaz, na rizikové faktory spojené s léčbou kriticky nemocných pacientů, atd. Garantem celého projektu v naší fakultní nemocnici a studie je přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Jan Jahoda. RNDr. Věra Toršová, CSc., z antibiotického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie (na snímku vlevo) při rozhovoru pro Nemocniční listy... ******* Sepsí z pohledu ošetřovatelské péče se zabýval také Martin Šamaj z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, diplomovaná sestra se specializací ARIP v pediatrii. Představil přítomným spektrum ošetřovatelských intervencí u dětských pacientů, kterým selhávají orgány. Kterou pasáž z mé přednášky považuji za nejdůležitější? usmívá se nad naší otázkou. Možná jednu z posledních vět, že ošetřovatelství je věda o biopsychosociálních a spirituálních potřebách. U těchto pacientů je samozřejmě na prvním místě zajistit biologické potřeby, protože ty jim zrovna selhávají. Ale nesmíme jako ošetřovatelský personál opomíjet i spirituální, duchovní a psychologické potřeby. S poslední přednáškou na konferenci vystoupila Mgr. Lenka Jarcovjáková z oddělení ošetřovatelské péče, která hovořila o rizikovém faktoru sepse dekubitech. Připravila: Martin Šamaj z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče hovořil o sepsi z pohledu ošetřovatelské péče.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Svûtov den Parkinsonovy choroby První setkání pfiedsedû jednotliv ch klubû Spoleãnosti Parkinson Členové Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě přicházejí už na své třinácté setkání... Před 250 lety, 11. dubna 1755, se narodil v Londýně lékař James Parkinson, který pak později (v roce 1817) jako první vědec popsal mozkové onemocnění, které se projevuje třesem, svalovou ztuhlostí, změnami chůze, ztrátou koordinace pohybů. I když Parkinson onemocnění dokonale popsal, léčit ho neuměl... Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. V České republice je přibližně pacientů s touto nemocí. Postihuje muže i ženy, muže však častěji. Nemoc vzniká plíživě mezi padesáti až šedesáti lety. Může ale propuknout i před 40. nebo dokonce 20. rokem věku. Vyléčit toto onemocnění nelze, ale pouze zmírnit. Nedílnou součástí léčby je také správně prováděné cvičení a pravidelná pohybová aktivita a udržování duševní svěžesti... SON, organizuje 14denní internátní rekondiční pobyty pro nemocné. Ve větších městech začaly vznikat její pobočky Kluby Společnosti Parkinson. V současné době kluby působí již v 11 krajích. Společnost Parkinson jim poskytuje nejnutnější finanční prostředky na administrativ- ní a provozní činnost. Pronájmy tělocvičen, bazénů a odměny fyzioterapeutkám hradí z případných dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky, z dobrovolných příspěvků a ze sponzorských darů. Ustavující schůze Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě se uskutečnila 18. ledna roku Tento klub pracuje v návaznosti na specializovanou neurologickou ambulanci Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice, kterou navštěvují pacienti s abnormními pohyby a poruchou paměti.,,počet pacientů v naší ambulanci se zvyšuje, říká odborný lékařský garant ostravského Klubu Společnosti Parkinson MUDr. Petra Bártová,,,s diagnózou morbus Parkinson je jich u nás evidováno přes dvě stě. Přijíždějí z celého Moravskoslezského kraje z Kopřivnice, Nového Jičína, Jeseníku, Třince a dalších měst. Parkinsoniky sledují také rajónní neurologové, takže v regionu je jich daleko více. Do naší specializované ambulance chodí ale i pacienti s jinými extrapyramidovými diagnózami. Pokud jde o věk pacientů, většinou je jim kolem šedesáti let a více. *** V pondělí 4. dubna 2005 se uskutečnilo v zasedací místnosti malého internátu v pořadí už 13. setkání členů Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě. Besed se účastní společně s pacienty trpícími Parkinsonovou nemocí také jejich rodinní příslušníci a blízcí, odborný lékařský garant, rehabilitační pracovníci a sympatizanti.,,o tom, že tento klub existuje, jsem se dočetla v bývalém deníku Nová svoboda, říká Bronislava Kubaczková, která k nám přijela až z Českého Těšína.,,Manžel trpí Parkinsonovou chorobou už více než deset let. A protože jsem se chtěla dozvědět o této nemoci co nejvíce a získat různé zkušenosti, stala jsem se členkou tohoto klubu. Mezi účastníky setkání je i Jindřich Spiller z Poruby.,,Byl jsem vybrán ještě s některými dalšími pacienty do výboru našeho klubu, abychom vypomáhali a byli prospěšní, svěřuje se,,,členkou klubu je i moje manželka. Pan Spiller v rozhovoru pro Nemocniční listy m.j. uvedl, že chodí na rehabilitační cvičení a je moc spokojený.,,mohlo by být toho cvičení více, dodává. (Pokračování na straně 9) Odborný lékařský garant klubu MUDr. Petra Bártová. V roce 1994 vznikla v České republice občanská, nezisková a humanitární organizace Společnost Parkinson, která si vzala za své pomáhat nemocným aktivně se zapojit, i přes ztížené životní podmínky, do boje s touto nemocí. Dnes už má více než členů, od roku 1996 je také členem Evropské Asociace Společnosti pro Parkinsonovou nemoc (EPDA) se sídlem v Londýně. Zajišťuje poradenskou činnost, vede databázi členů, vydává vlastní časopis PARKIN- Besed se účastní společně s pacienty také jejich rodinní příslušníci... Foto: Jana Gojová

8 Svûtov den Parkinsonovy choroby (Pokračování ze strany 8) Skupinové cvičení parkinsoniků jsme u nás začali provádět před pěti lety, konstatuje fyzioterapeutka Ivana Kývalová z Kliniky léčebné rehabilitace naší fakultní nemocnice. Spolu s ní cvičení vede také Bc. Veronika Kristková. Cvičíme každý čtvrtek, pokračuje Kývalová. V současné době jsou ustaveny dvě skupiny, které se střídají v pětitýdenních cyklech. Máme k dispozici různé cvičební pomůcky, jako jsou míče, tyče, lavičky, žebříky a žíněnky. Cviky jsou vybírány podle zdatnosti a stupně postižení pacienta a jsou přizpůsobeny jeho momentálnímu stavu. Učíme pacienty postupně obratnosti, soběstačnosti, měnění poloh a podobně. Klub organizuje pro své členy také zájmovou a kulturní činnost. Naší nejbližší akcí bude výlet do nedalekého okolí, říká jednatelka klubu Věra Maleňáková, a začátkem léta bychom si chtěli zopakovat olympiádu. Loni v červnu proběhl její první ročník a všichni si to moc pochvalovali. Olympiáda proběhla v tělocvičně Biskupského gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Soutěžilo se například v šipkách, shazování plechovek, hodu na terč nebo na koš. Každý si mohl jednotlivé disciplíny obejít i několikrát a soutěžit v tom, co mu nejvíce šlo. Členové klubu vloni navštívili také zoo a hvězdárnu. Zúčastnili se rovněž setkání mladých neurologů v Hradci nad Moravicí, kde prezentovali výsledky práce Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě. Na programu dnešního setkání je také přednáška na téma sociální zabezpečení pacienta s Parkinsonovou chorobou. Bc. Hana Hamplová seznamuje přítomné s vyřizováním invalidních důchodů, poskytováním dávek v případě bezmocnosti, s mimořádnými výhodami či dávkami státní sociální podpory, zmiňuje se rovněž o terénní a ústavní péči. Dávky v případě bezmocnosti se poskytují na základě zdravotního stavu, jsou částečné, NEMOCNIČNÍ LISTY 9 První setkání pfiedsedû jednotliv ch klubû Spoleãnosti Parkinson Na snímku vlevo Věra Maleňáková, jednatelka klubu, vpravo předseda Miroslav Zelenka. převážné a úplné, a nezáleží při tom na výši důchodu. Jsou pro nemocného určitým příspěvkem na služby, které si musí zajistit, protože je sám nezvládá. Malou kompenzaci mohou dostat i pacienti, kteří používají berle, vozíček nebo mají stomie, epitézy po ablaci prsu a podobně. Mimořádné výhody jsou určeny hlavně pacientům s vadami nebo chorobami nosného a pohybového aparátu, takže parkinsonici si mohou zažádat i o tento příspěvek. Dostanou průkaz a podle stupně postižení mohou být například přednostně obslouženi na úřadech a podobně. Mohou rovněž dostat slevu jízdného ve vlacích nebo v dálkových autobusech, či mít k dispozici zdarma průvodce. Těch výhod je celá řada. A protože Parkinsonovou chorobou mohou být postiženi i mladší lidé, mohou zažádat také o dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dopravu, dodává Bc. Hamplová. Předseda Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě Miroslav Zelenka se zúčastnil v sobotu 2. dubna v Litomyšli celostátního setkání předsedů jednotlivých klubů v České republice s výborem Společnosti Parkinson. Šlo o první takovéto setkání vůbec za celou existenci Společnosti Parkinson, rozděluje se s námi o některé postřehy. Seznámili jsme se osobně s jednotlivými členy výboru a s jejich funkcemi, také s dosavadní činností Společností Parkinson, a po vystoupení zá- O sociálním zabezpečení pacientů s Parkinsonovou chorobou hovoří naše sociální pracovnice Bc. Hana Hamplová (na snímku vpravo). Nataša Balcarová pak některým přítomným poskytovala konzultace... Foto: Jana Gojová Jedním z účastníků setkání je také František Pátek z Havířova... stupců jednotlivých klubů a následující diskuzi jsme přijali usnesení. Podle databáze v Praze je v našem ostravském klubu přes sto členů. Nemáme žádné větší problémy, stejně jako ve Zlíně či volomouci. V Českých Budějovicích například pracují ve výboru samé ženy. Pardubický klub nevykazuje téměř žádnou činnost, spolupráce s odborným lékařským garantem tam není moc dobrá, předseda klubu se sám ujal rehabilitačního cvičení, a tak bych mohl pokračovat. To, co zaznělo na našem společném setkání, nebylo hodnocením ani kritikou práce klubů, byly to jen poznatky. Snahou bylo ujasnit si, jak by se dala zlepšit naše vzájemná spolupráce. Pokud jde o usnesení odsouhlasili jsme mj., že tato setkání se budou konat každý rok, v případě potřeby častěji. Všichni předsedové klubů budou mít právo zúčastňovat se výborových schůzí Společnosti Parkinson, přednášet připomínky a návrhy k práci Společnosti a jednotlivých klubů, uzavírá předseda Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě Miroslav Zelenka. Parkinsonici mají o cvičení velký zájem... Cvičení zachycené na snímku vede fyzioterapeutka Ivana Kývalová.

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Rehabilitace pfiipravila pro tûhotné Ïeny aquanatální program Když se u nás v ambulantním provozu rozběhly služby veřejnosti, v rámci regeneračních a rekondičních programů, hledali jsme pochopitelně další využití našeho prostředí s teplou vodou, vysvětluje vedoucí rehabilitační pracovnice Kliniky léčebné rehabilitace Bc. Věra Novotná. Nakonec jsme v neděli od 9.00 do hodin. Maminky jsou rozděleny do dvou skupin. V každé skupině je jich deset. Jedna skupina začíná program například v bazénu, druhá v tělocvičně, pokračuje Babišová. V případě, že maminka nemůže jít na doporučení ošetřujícího lékaře Maminky pak jejich přítomnost u porodu plnohodnotně využijí ve svůj prospěch a tatínci zase budou mít dobrý pocit, že jim pomohli. Dnes pracuje v terénu mnohem méně porodních asistentek, takže tady se právě nabízí prostor fakultní nemocnici. Má zázemí odborníků a prostředí, které po hygienické stránce těhotenství neublíží. Naši štafetu pak předáváme Porodnicko-gynekologické klinice, která od 30. týdne těhotenství přebírá maminky do psychoprofalektické přípravy pod vedením svých porodních asistentek, dodává Babišová. Klinika léčebné rehabilitace a Porodnicko-gynekologická klinika se tedy společně starají o nastávající maminky od počátku jejich těhotenství až do porodu... Chceme tak zvyšovat kvalitu péče o nastávající maminky, říká na závěr vedoucí rehabilitační pracovnice Bc. Novotná. Naší snahou je docílit toho, aby k nám přicházely, i když budou čekat další dítě. Program zahrnuje hodinu preventivní tělesné výchovy s nácvikem těhotenské dechové gymnastiky. se rozhodli nabídnout jej nastávajícím maminkám. Aquanatální přípravu k porodu vede od února letošního roku porodní asistentka Gabriela Babišová. Program poběží i po dobu obou prázdninových měsíců. Chodí k nám hodně maminek, které budou rodit v září a bylo by od nás nesolidní, kdybychom dva měsíce před porodem aquanatální přípravu přerušili. Pokud ženy nemají žádné zdravotní problémy, mohou se tohoto programu zúčastnit od samotného počátku těhotenství, hned jak jim ošetřující lékař vystaví těhotenský průkaz. Je známo, že když maminka v těhotenství udržuje dobrou fyzickou kondici pod odborným dohledem, má lepší kardiovaskulární aktivitu, a tím pádem je miminko lépe vyživováno přes placentární koláč a dobře prospívá, říká porodní asistentka Gabriela Babišová. Náš program je určen ke zkvalitnění krásného očekávání a podporuje zdravý porod. Jde především o to, aby se maminka porodu nebála. Aby se dobře cítila a uměla používat své tělo tak, aby vlastně veškeré přírodní zákony využila ve prospěch porodu. Uměla dýchat, uvolnit se, dát děťátku zelenou na jeho příchod na svět. Výhodou prostředí, které Klinika léčebné rehabilitace nabízí je to, že je komorní. V momentálních podmínkách na Ostravsku je nejkomfortnější s vyhřívaným bazénem s mořskou solí. Jak jsme se dozvěděli, cvičení probíhají dejme tomu na čtrnáct dnů do bazénu, vyjdeme jí vstříc a využije jen tělocvičnu, aquanatální program nemusí přerušovat. Nedělní doba je pro naše klientky přímo ideální. Je tady klid, nejsou zde pacienti. Maminky mohou mezi sebou navázat kontakt a předávat si navzájem informace. Atmosféra v kolektivu je výborná, ženy se na cvičení vždycky moc těší. Nechodí k nám jen prvorodičky, ale například i maminka, která čeká už čtvrté dítě. Ty ženy, které chtějí mít manžela u porodu, si ho po domluvě se mnou mohou přivést s sebou do tělocvičny. Maminky se těší i na relaxační cvičení v bazénu. Poznámka redakce: Cena dvouhodinového programu aquanatální příprava k porodu je 95 korun. Program zahrnuje hodinu preventivní tělesné výchovy s nácvikem těhotenské dechové gymnastiky, třicetiminutový pobyt v bazénu s relaxačním cvičením a osvětovou činnost. Zájemkyně mohou přijít přímo do hodiny cvičení nebo zavolat do ambulance Kliniky léčebné rehabilitace (do hodin na telefonní č a od hodin pak na telefonní číslo ). Foto: Marie Psotková

10 DÛchodci se seznámili s tísàovou péãí DORKAS Jak zbavit seniory a zdravotně postižené občany obav z osamělosti a nemožnosti dovolat se pomoci? Jedním z řešení je využít moderní sociální službu poskytovanou Slezskou diakonií tísňovou péči DORKAS. Koordinátorka projektu Martina Kvasničková seznamuje důchodce s principy fungování zařízení DORKAS. Toto téma bude jistě zajímat i naše důchodce, řekli si pracovníci oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. A nemýlili se, v úterý 19. dubna odpoledne se sešlo v zasedací místnosti malého internátu na třicet našich bývalých zaměstnanců. Poděkování patří lékařům, porodním asistentkám a dalším sestrám z Porodnicko-gynekologické kliniky, které se staraly o paní Simonu Chlebounovou z Ostravy-Poruby:,,Hlavně chci poděkovat MUDr. Petaru Gráfovi, který mi podle všeho zachránil život, když mi po porodu naší holčičky Anetky nastaly komplikace a nevypadalo to se mnou moc dobře, a dále paní Libušce (bohužel jsem si nezapamatovala příjmení). Jsou to opravdoví profesionálové na svém místě, uvádí paní Chlebounová.,,Mé díky patří i MUDr. Janě Pannové, ke které jsem docházela po celou dobu těhotenství do poradny, vždy mi zodpověděla mé dotazy, byla velmi chápavá a věnovala mi maximální péči. A zdravotní sestře z rizikové poradny paní Romaně (opět bohužel nevím příjmení, za což se omlouvám). Ještě jednou díky a přeji hodně narozených miminek a šťastných maminek a tatínků. Po zahájení vedoucím oddělení PhDr. Petrem Reimerem se slova ujímá koordinátorka projektu DORKAS Martina Kvasničková (projekt je podpořen z programu EU Phare 2002). Zatímco přítomné seznamuje s tím, jak tato rychlá pomoc funguje, zdravotní sestra z centrálního dispečinku Věra Moravcová jim rozdává propagační letáčky. (K základním informacím patří například i to, že jednorázový poplatek za instalaci systému tísňového volání činí korun a měsíční poplatek za pronájem zařízení a za služby dispečinku je ve výši 200 korun. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zařízení je telefonní linka.),,uživatel DOR- KASu nosí doma stále při sobě dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje z jakéhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, vysvětluje Kvasničková.,,Při stisknutí tohoto tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku, který automaticky zapíná hlasitý telefon, takže uživatel může hovořit s dispečinkem i v případě, kdy například leží na zemi v koupelně a nedosáhne na telefon. Operátorky dispečinku jsou Z DùKOVN CH DOPISÒ PACIENTÒ,,Ráda bych poděkovala celému zdravotnickému personálu za péči o mou dceru Marcelu Polákovou, která byla hospitalizována delší dobu na chirurgickém oddělení C, citujeme z z Ostravy. dopisu paní Polákové Za záchranu svého manžela Miroslava Tomička děkuje paní Olga Tomičková NEMOCNIČNÍ LISTY 11 kvalifikované zdravotní sestry, které podle potřeby organizují pomoc přivolávají záchrannou službu, policii, hasiče, nebo kontaktují ošetřujícího lékaře, sousedy či příbuzné. To, že projekt důchodce opravdu zaujal, nakonec potvrdila i závěrečná diskuse...,,v průběhu dne nám přijde řádově okolo patnácti hlášek, uvedla pro Nemocniční listy Kvasničková.,,Nejčerstvější případ, kdy zařízení zachránilo život, je z Karviné, kde se invalidní muž oslabený chřipkou při přesunu zaklínil mezi vozík a postel a nebyl schopen sám tuto situaci vyřešit. Tady v Ostravě máme například uživatelku, která má často různé závratě, pády. Jednou omdlela na záchodě. Těsně před tím, než se to stalo, stiskla tlačítko a jenom zašeptala, že je jí hrozně špatně a je na záchodě. Sestra na centrálním dispečinku kontaktovala, i když byly tři hodiny ráno, sousedy, kteří jsou velice milí a vstřícní a mají k dispozici její klíče od bytu. Ti paní ze záchodu vyprostili a po celou dobu než přijela sanitka, kterou sestra mezitím přivolala, zůstali s ní. Musím říct, že systém tísňového volání mají nainstalován většinou ženy, vdovy. Jejich dcery nebo synové chtějí mít pocit klidu, že maminka není na všechno sama. Stav našich klientů sledujeme po celých čtyřiadvacet hodin a to jim umožňuje bezpečný život v jejich vlastním domově, uzavřela koordinátorka projektu DORKAS tísňová péče Martina Kvasničková. Foto: Marie Psotková P.S.: Další podrobné informace o službě DORKASu můžete získat na telefonním čísle z Dolních Domaslovic spolu s celou rodinou. Poděkování patří primáři Urologického oddělení MUDr. Karlu Mainerovi, Ph.D., a všem lékařům, kteří pana Tomička operovali.,,vážený pane primáři, dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za poskytovanou příkladnou péči a starost o paní Renatu Maňakovou v době od 29. listopadu 2004 do smutného 13. února t.r., v boji se zákeřnou nemocí, píše Libor Maňak s dětmi Ivanou a Michalem a se zarmoucenou rodinou.,,naše poděkování patří MUDr. Markétě Fojtíkové, zdravotním sestřičkám z oddělení A 4, následně týmu lékařů oddělení JIP, zdravotním sestřičkám tohoto oddělení a také všem lékařům a personálu Radioterapeutické kliniky pod Vaším vedením. (ším) Ilustrační foto: Jaroslav Kubík

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci květnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Miloslava Červenková Vlasta Vrbková Helena Pyšová Věra Kotoulková Věra Foltová Zdenka Křivanová Šárka Bartošová Jan Malík Marta Havlíčková Růžena Švardalová Eliška Szlachtová Milada Karčmářová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Nabízím pronájem v rodinném domku v Krmelíně, s krbem, se zahradou a venkovním bazénem, možnost garážování. Pro jednotlivce i rodinu. Informace na mobilu nebo telefonním č Prodám stavební pozemek m 2 v Petřkovicích, zcela oplocený, inženýrské sítě na hranici pozemku, ovocné stromy, u lesa, klidné místo, do centra OV cca 10 minut MHD. Informace na mobilu Prodám byt 3 + 1, 2 komory, cihlový, v osobním vlastnictví, na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, 80 m 2, státní linka, internet a po částečné rekonstrukci. Informace na telefonním č po 18. hodině. Prodám novou chladničku Whirpool, ARC 1370 (třídy A) s mrazničkou. Cena Kč. Informace na telefonním č a Prodám chlapecké 3/4 horské kolo, modrá metal. barva SUPERIOR MTB line, SPEED 15, zachovalé. Cena Kč. Informace na telefonním č V tvarnice Pavlína Rechtiková:,,Mnohé z lidsk ch vztahû se dají nazvat slepiãími Jubilejní už desátou koncertní sezonu, kterou naše fakultní nemocnice organizovala opět ve spolupráci s agenturou ARS/KONCERT a kterou finančně podporovalo statutární město Ostravy, zakončí velcí talenti mladé umělecké Až do 29. května si můžeme prohlédnout v naší nemocniční galerii tvorbu dvou výtvarnic Pavlíny Rechtikové a Jany Geislerové. *** Pavlína Rechtiková pochází z Ostravy. Je absolventkou VUT Brno oboru pozemní stavitelství. Kresbu studovala na LŠU v Ostravě a také v Brně, u profesora Škarohlída, keramiku pak u akademické sochařky J. Vikové a I. Langerové. Uspořádala několik samostatných výstav v Praze, Karlových Varech a ve Frýdku-Místku, vystavovala i společně s řadou dalších výtvarníků.,,k výtvarné tvorbě jsem se vrátila asi po dvanácti letech působení ve své stavební profesi, říká výtvarnice Rechtiková.,,Vždy jsem tvrdila, že skutečnými malíři jsou pouze malé děti se svou nekonečnou fantazií a čistotou. Proto jsem se rozhodla vrátit se do dětských let objevením kouzla ručního papíru. Vše začalo slepičkou v roce 2000, neboť mnohé z lidských vztahů se dají nazvat slepičími. A pak vznikly další soubory obrázků pro pobavení vlastní, i vaše... Od roku 1994 se zabývá sochami z písku, které ztvárňují člověka a zvířata. První její pastely vznikly v roce 2002 pod vlivem hudby a později byly ovlivněny výstavami Josefa Čapka či malbami Jana Zrzavého. Mnozí z nás znají také její výrobky, jako jsou přání, fotoalba a jiné drobnosti. *** J a n a Geislerová se zabývá prací s keramikou, kde hledá možnosti v materiálu, technice Kresba: Pavlína Rechtiková a hlavně barevnosti. Je absolventkou Střední ekonomické školy v Zábřehu, keramiku studovala v Kohoutově. I ona má za sebou už několik samostatných a společných výstav v Lošticích, Zábřehu a Olomouci.,,Mým tématem byly hlavně květinové motivy v různých ročních obdobích, prozrazuje nám.,,ale dnes pokračuji vabstrakci a dalších tématech. Také kombinuji malbu na batikovaném papíru, opět s přírodními motivy. Závûreãn koncert bude patfiit mlad m talentûm generace. Ve středu 15. června se nám představí v atriu hlavního vstupu FNsP Ostrava posluchači Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Začátek koncertu je jako vždy v 18 hodin. Jste srdečně zváni. (ším) SETKÁNÍ SLOVA A HUDBY PŮJČKY snadně a pohodlně do 24 hodin věk let, pro zaměstnané, důchodce, podnikatele výše půjčky Kč velmi výhodný úrok seriózní jednání Informace na mobilu Ve středu 13. dubna se představili v atriu naší fakultní nemocnice Marie Viková, bývalá herečka Divadla Petra Bezruče, a sólista a koncertní mistr violoncell Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiří Hanousek. V průběhu večera zazněly verše Jaroslava Seiferta a posluchači si vyslechli také Suitu č. 2 d moll od Johanna Sebastiana Bacha. Foto: Jana Gojová TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu

funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu ROČNÍK VII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2005 NOV EDITEL FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OSTRAVA Ve čtvrtek 14. července 2005 byl odvolán z funkce ředitele FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA. V pátek 15.

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více