(Pokračování na straně 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Pokračování na straně 3)"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém poskytování zdravotní péãe V rámci druhé etapy evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci, do kterého je v současné době zapojeno 25 zemí Evropské unie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a přidružené země střední a východní Evropy Bulharsko, Rumunsko a Turecko, zavítala 22. dubna do České republiky čtyřiatřicetičlenná delegace z Francie.,,Chceme blíže poznat váš systém poskytování zdravotní péče, uvedli vedoucí Světová zdravotnická organizace stanovila téma letošního Dne bez tabáku Zdravotníci a omezování spotřeby tabáku. Tento rok se Světový den bez tabáku zaměřuje na roli zdravotníků v omezování spotřeby tabáku. Z mnoha důvodů musí mít zdravotníci v omezování spotřeby vedoucí úlohu. Dostávají se do kontaktu s vysokým procentem cílové populace a mají příležitost pomáhat kuřákům změnit jejich chování. Zdravotníci také mohou pacientům podávat rady a návody, jak přestat kouřit, odpovídat na otázky spojené s následky užívání tabákových výrobků a měli by sloužit jako vynikající příklady nekuřáctví. V oblasti legislativy zdravotníci mohou využívat svůj vliv k podpoře zavádění preventivních delegace Alain Desgrez a Marie-Andrée Duflos.,,Konkrétně se budeme zajímat o oblasti chirurgie a psychiatrie, chceme se ale seznámit i s dodržováním hygienických předpisů v nemocnicích, s péčí o staré občany, s násilím ve zdravotnických zařízeních, atd. Těch témat je mnohem více. (Pokračování na straně 3) 31. kvûten 2005 SVùTOV DEN BEZ TABÁKU opatření na místní, národní i mezinárodní úrovni. Světový den bez tabáku 2005 poskytuje dobrý rámec pro mobilizaci a posilování výkonnosti profesních zdravotnických organizací v kontrole tabáku. Studie prokázaly, že i krátká intervence zdravotníka zaměřená na nebezpečí kouření a důležitost skoncování s ním je jednou z nejracionálnějších metod snižování kuřáctví. Mezi zdravotníky patří nejenom lékaři, ale i další odborníci jako jsou zdravotní sestry, porodní asistentky, psychologové, lékárníci a ostatní zdravotničtí profesionálové. Budování sítí a koalic zdravotníků proti tabáku se může stát dalším důležitým nástrojem proti tabákové epidemii. Marie Hlavsová, terapeut v odvykání kouření, Ostrava Unikátní laparoskopická operace Urologické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava provedlo unikátní laparoskopickou operaci, při níž byly mladému muži odstraněny patologicky změněné uzliny v oblasti mezi dolní dutou žílou a aortou. Mladý pacient předtím absolvoval náročnou onkologickou léčbu zhoubného nádoru varlete za pomoci chemoterapie.,,tyto zhoubné nádory metastázují primárně právě do zmíněné oblasti. Jestliže je nutné operativně odstranit uzliny mízního systému mezi dolní dutou žílou a aortou, pak se tak děje většinou normální cestou, tedy otevřením pacienta pomocí skalpelu. V každém případě se jedná o náročný operační výkon, zvláště, jde-li o odstranění mízních uzlin po chemoterapii. V případě laparoskopicky provedené operace je sice výkon mnohem náročnější a delikátnější, ale více šetří pacienta a jeho rekonvalescence je výrazně kratší, říká MUDr. Karel Mainer, Ph.D., primář urologického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, a dodává:,,v případě klasické operace se jedná obvykle o rekonvalescenci v trvání asi 6 týdnů, kdežto po laparoskopii postačí jedno až dvoutýdenní rekonvalescence. (neš) Nov m dûkanem Zdravotnû sociální fakulty zvolen pfiednosta Kliniky dûtského lékafiství Po splnění všech podmínek stanovených Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (ZSF OU) byli jako kandidáti na funkci děkana navrženi RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc., vedoucí Katedry vyšetřovacích metod a lékařské biologie ZSF OU a MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta Kliniky dětského lékařství naší fakultní nemocnice. Na shromáždění akademické obce ZSF OU 19. dubna jednotliví kandidáti seznámili přítomné se svým programem činnosti a rozvoje fakulty. Samotná volba děkana ZSF OU proběhla 26. dubna na děkanátu fakulty. Na zasedání Akademického senátu ZSF OU za účasti 14 senátorů byl zvolen děkanem pro příští období MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Nový děkan se ujme řízení ZSF 1. listopadu t.r., po jmenování do funkce rektorem Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimírem Baarem, CSc. (ším)

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAV ENA Vrchní sestra byla ocenûna âestnou plaketou V polovině března tohoto roku byla zástupci zainteresovaných stran podepsána Kolektivní smlouva na roky 2005 až Po několika letech tak byla k jednomu termínu uzavřena kolektivní smlouva jako celek a platí do 29. února Střetem zájmu při kolektivním vyjednávání je vždy otázka platového růstu. Pro rok 2005 se zaměstnavatel zavázal zvýšit průměrný měsíční plat zaměstnance FNsP dosažený za rok 2004 o 3%, tj. z korun na korun. Ke změně došlo v otázce odstupného. I když jeho výše zůstala zachována (dvojnásobek průměrného výdělku), získají jej také zaměstnanci, u nichž dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeném v zákoníku práce v 46 odst. 1 písm. d) (zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost konat dosavadní práci) nebo dohodou z téhož důvodu. Samozřejmě, že důvody pro získání odstupného uvedené v 46 odst. 1 písm. a) c) nadále platí. Ke změnám došlo také v 6. kapitole kolektivní smlouvy Sociální rozvoj. Hlavní změnou je, že se zvýšila hodnota individuálního příspěvku, a to ze Kč na Kč. Z tohoto důvodu však již nelze z fondu sociálních a kulturních potřeb čerpat příspěvky na zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji (hlavně příspěvky na dovybavení pracovišť různými přístroji a zařízeními), dále příspěvky na rekondiční pobyty, dětskou rekreaci, plavenky a sociální výpomoci a sociální půjčky. Touto změnou chceme dosáhnout relativně spravedlivějšího čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanci nemocnice. K další změně došlo pak v úpravě podmínek čerpání individuálního příspěvku na penzijní připojištění. Dosud zaměstnanec, který se rozhodl svůj individuální příspěvek investovat do penzijního připojištění, jej nemohl použít k jinému možnému účelu. V podstatě celá částka byla určena na penzijní připojištění. Nyní tomu již tak není, na penzijní připojištění musí zaměstnanec ze svého individuálního příspěvku měsíčně přispívat alespoň 200 Kč, zbývající část individuálního příspěvku může použít na jiné stanovené účely (vitamíny apod.) Kolektivní smlouva je k dispozici na jednotlivých pracovištích a rovněž je uvedena na intranetu naší nemocnice. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Ilustrační foto: Jaroslav Kubík Ve dnech 14. a 15. dubna 2005 jsem se zúčastnila I. ročníku celonárodní konference registrovaných sester. Akci pořádala Nemocnice Chomutov pod záštitou města Chomutova a České asociace sester. Naši fakultní nemocnici aktivní účastí reprezentovala vrchní sestra Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Věra Wolffová, a to přednáškou,,bazální stimulace. Doba vyhrazená tomuto tématu byla 15 minut. Musím říct, že i když přednáška měla trvání 30 minut, nikdo toto excelentní vystoupení nepřerušil a,,hltal jej až do poslední tečky. Bylo to vystoupení na vysoké profesionální úrovni a odměnou byl obrovský aplaus. Hodně kolegyň toto téma zaujalo a hovořilo se o něm téměř všude. Velký zájem byl také o písemný materiál, který paní Wolffová dala k dispozici. Třešničkou na dortu obou dnů bylo vyhlášení nejlepší přednášky této konference. Zcela jednoznačně vyhrála přednáška naší vrchní sestry. Byla jí předána Čestná plaketa města Chomutova, která byla zhotovena k 700. výročí založení tohoto města. Paní Wolffová měla tu čest být prvním držitelem tohoto ocenění. GRATULUJEME! Jitka Coufalová, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče stanice B Věra Wolffová reprezentovala naši nemocnici přednáškou o bazální stimulaci. Téma posluchače evidentně zaujalo...

3 ZAHRANIâNÍ OCENùNÍ NA EHO PROFESORA (Pokračování ze strany 1) Jak nás informoval koordinátor medicinální soustavy naší fakultní nemocnice Bc. Jiří Hynčica, který delegaci po celou dobu pobytu provázel, do 26. dubna byli Francouzi hosty Na základě General Medical Council registrace ve Velké Británii pro funkci konzultanta a specialisty v oboru chirurgie přijal prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc., nabídku jednoročního úvazku ve funkci vedoucího chirurgického oddělení jedné z velkých anglických nemocnic. Jeho pobyt za kanálem La Manche začal dnem prvního května tohoto roku. Tuto nabídku jsem přijal po vyhraném konkurzu na místo šéfa chirurgického oddělení. Doufám, že využiji své dosavadní zkušenosti ke zdárnému pobytu ve Velké Británii a současně získané zkušenosti z ročního pobytu pak po návratu do Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava použiji ku prospěchu jak našich chirurgů, tak rovněž k úspěšné léčbě našich pacientů, řekl profesor Pelikán. (neš) FRANCOUZI SE ZAJÍMALI O NÁ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉâE Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zúčastnili se tam i konference, která byla odborně zaměřena na problematiku bolesti, doplnil Hynčica. Součástí konference byl i přímý přenos z operačního sálu. Na této akci bylo přítomno také šest sester z naší fakultní nemocnice z Chirurgické kliniky, Oddělení operačních sálů, ambulance bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky a z Radioterapeutické kliniky. Ve středu 27. dubna dopoledne jsme francouzské zdravotníky z Le Havre, Le Rouvray, Rugles a z dalších měst Horní Normandie přivítali v naší fakultní nemocnici. Slavnostního aktu se zúčastnili spolu s vrcholovým vedením nemocnice i starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Lubomír Karpíšek a starosta městského obvodu Poruba Miroslav Novák. Hostům popřáli příjemný pobyt a vyjádřili přesvědčení, že výměna zkušeností zajisté přispěje ke vzájemnému rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče (v loňském roce získávaly odborné zkušenosti v rámci výše zmiňovaného projektu ve francouzských nemocnicích naše sestry pozn. red.), a že tato setkání dávají příležitost i k navázání nových přátelství. V rámci projektu jsme navštívili například Island, Norsko, Irsko, Kypr, Holandsko, uvedli v roz- Koordinátor medicinální soustavy Bc. Jiří Hynčica (na snímku vpravo) představuje hostům starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Lubomíra Karpíška. Francouzskou delegaci budou zajímat různé oblasti zdravotnictví, a také péče o staré občany. Foto: Marie Psotková hovoru pro Nemocniční listy Alain Desgrez a Marie- Andrée Duflos. Do České republiky jsme přijeli ze zvědavosti. Jste novým členem v evropské zóně a v loňském roce jsme se u nás už setkali s některými českými partnery. Chceme si vyměnit názory, porovnat naše zkušenosti s vašimi a pak je předat i svým kolegům. Radě Evropské unie poskytneme zprávu o celkových poznatcích získaných v průběhu pobytu. Na otázku, NEMOCNIČNÍ LISTY 3 INFORMACE O V BùROV CH ÍZENÍCH Na základě výběrových řízení ministryně zdravotnictví v dohodě s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala s účinností od : MUDr. Otakara Krafta, Ph.D., do funkce přednosty Kliniky nukleární medicíny MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D., do funkce přednosty Ústavu soudního lékařství. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci co považují za největší současný problém ve francouzském zdravotnictví, odpověděli: Máme dva velké problémy v oblasti akutní péče pracuje příliš mnoho lidí, a také u nás trochu strádá psychiatrie. Z těch dalších pak můžeme uvést nedostatek lékařů v úzce specializovaných oborech, například v anestezii. Hodně lékařů k nám přichází ze severní Afriky z Alžírska a Maroka. A také máme ve Francii nedostatek sester. Další den, 28. dubna, navštívili účastníci projektu Leonardo da Vinci Nemocnici Vsetín avpátek 29. dubna zavítali do FN Olomouc. Po víkendu, v pondělí 2. května, pobývali francouzští hosté opět v naší fakultní nemocnici, kdy na Klinice léčebné rehabilitace seznámili personál naší nemocnice s některými novými manipulačními technikami a na Vedoucími hostů z Horní Normandie jsou Marie-Andrée Duflos a Alain Desgrez. Psychiatrickém oddělení diskutovali o odlišnostech psychiatrické péče v obou zemích. Součástí programu byla taktéž návštěva Domova důchodců na Syllabově ulici v Ostravě-Zábřehu, upřesnil koordinátor medicinální soustavy Bc. Jiří Hynčica. Na druhý den odjeli vlakem do Prahy a odtud se pak vrátili zpět do Paříže. Při loučení konstatovali, že byli u nás velmi spokojeni. Domnívám se, že úroveň péče poskytované v České republice je mnohdy příjemně překvapila. Spolupráce s francouzskými partnery bude pokračovat i v budoucnu.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková: Prodejna zdravotnick ch potfieb je teì v pfiímé pûsobnosti na eho odboru Vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková v rozhovoru s jedním ze zaměstnanců prodejny Wieslavem Staniowskim. Realizace poukazů na prostředky zdravotnické techniky, které lékaři předepisovali našim pacientům, až dosud probíhala z velké části mimo naši fakultní nemocnici, komentuje vedoucí odboru zásobování ing. Eva Prusková změnu v organizační struktuře. Aby nemocnice měla ve své kompetenci veškeré možné zdroje, kterými by mohla uspokojovat ať už klienty interní, ale i ty, kteří k nám přicházejí zvenčí, rozhodla porada vedení zřídit k prodejnu zdravotnických potřeb, která by byla jako samostatný úsek v přímé působnosti našeho odboru zásobování. V bývalé prodejně, jejímž majitelem byl Karel Holaň (ve čtvrtém patře polikliniky pozn. red.), samozřejmě určitá realizace těchto poukazů probíhala, záměrem nemocnice však je, aby probíhala v co nejvyšší míře. Aby přes tuto nemocniční prodejnu teď procházely veškeré poukazy, předepisované například lékaři na urgentním příjmu, traumatologickém centru, diabetologii a v dalších specializovaných vyšetřovnách, atd. Po analýze předepsaných poukazů na prostředky zdravotnické techniky jsme zjistili, že nemocnici,utíká velký podíl z marže, doplňuje náměstek pro ekonomiku a finance ing. Marian Filipek, a proto jsme přistoupili k tomu, že jsme otevřeli tuto prodejnu zdravotnických potřeb. Očekáváme tedy určitý zisk, který v současné době ještě nedokážu specifikovat, ale už po týdenním provozu jsme si potvrdili, že prodejna v žádném případě není ztrátová. PRVOŘADÝM ÚKOLEM JE ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZBOŽÍ Úsek nové prodejny zdravotnických potřeb, patří k ní i prodejna se zdravotnickou obuví ve vestibulu na poliklinice, bude realizovat nákup nejen prostředků zdravotnické techniky předepisovaných na poukaz, ale i dalšího zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou pod kontrolou a registrací zdravotních pojišťoven, konstatuje dále ing. Prusková. Za tímto účelem vyhledáváme dodavatele, kteří nám budou nabízet příznivé ceny. Máme výhodu v tom, že náš odbor zásobování má po dlouhá léta pod sebou úsek zdravotnického materiálu, který slouží pro vnitřní potřebu, takže s řadou dodavatelů už spolupracujeme. V současné době můžeme nabídnout zákazníkům zboží počínaje berlemi, holemi, ortézami, přes obinadla, inkontinenci, cévky, hrudní a bederní pásy, injekční stříkačky, až po rehabilitační míčky, baterie do foniatrických sluchadel, redukční ortopedické vložky, atd. Tento sortiment tady byl i v minulosti, ale vomezeném množství. Prodejna fungovala v působnosti pana Karla Holaně do 29. března, 5. dubna byl už zajištěn prodej dole na poliklinice a tady nahoře začal 11. dubna. Mezitím se musela udělat ještě inventarizace zásob, probíhalo samotné převádění soukromé firmy na fakultní nemocnici, prováděly se stavební úpravy, muselo se stěhovat, malovat, uklízet... V rámci těchto postupů bylo třeba velice rychle jednat. A mohu říct, že k těmto úkolům přistupov a l i všichni velice zodpovědně, touto cestou chci všem ještě jednou poděkovat. Úsek prodejny zdravotnických potřeb má v současné době čtyři zaměstnance dvě prodavačky a dva technickohospodářské pracovníky. Prodejní doba je od 7.30 do a od do hodin. Každý zákazník dostane propagační letáčky se základními údaji o prodejně, včetně kontaktů. Letáčky budeme distribuovat také na všechna oddělení nemocnice. Samozřejmě budeme rádi, když z jednotlivých klinických pracovišť a z ambulantních provozů dostaneme informace o tom, co by si přáli. Mohou zavolat na naše interní číslo klapku 4006 nebo kontaktovat přímo mne na klapce Zájemci mohou poslat i krátký mailový vzkaz, a to opět přímo na mne: nebo na technickohospodářské pracovníky prodejny: a my se ozveme. DALŠÍ PLÁNY V současné době je zejména nutné přesvědčit lékaře, aby všechny pacienty, kterým poukazy na prostředky zdravotnické techniky předepisují, posílali do této prodejny, zdůrazňuje náměstek pro ekonomiku a finance ing. Filipek. Pokud jde o ceny, chceme našim pacientům zaručit opravdu jen ty nejnižší, Prvořadým úkolem zaměstnanců bude rozšířit nabídku zboží. s žádným nebo pouze minimálním doplatkem. Naší snahou bude, aby tato prodejna byla nejlevnější v Ostravě. Uvažujeme iotom, že v budoucnu otevřeme dole na poliklinice velkoprostorovou prodejnu zdravotnických potřeb. Měla by být umístěna K nové prodejně zdravotnických potřeb patří i prodejna se zdravotnickou obuví ve vestibulu na poliklinice. v prostorách, které jsou ve stavební dokumentaci zakresleny pod názvem voličový sál. Je to takzvaná bývalá telefonka, v současné době je tam archiv Krevního centra. Aby dostupnost prodejny byla pro zákazníky co největší, bude mít bezbariérový přístup. Zmiňovaný projekt je ve fázi studie, realizaci by měl provádět dodavatelským způsobem odbor technického rozvoje a investic, uzavírá náměstek pro ekonomiku a finance ing. Marian Filipek. Foto: Jana Gojová

5 DEJME ANCI P EÎÍT SEPSI Klinický odborný seminář za účasti odborníků, kteří pečují o pacienty s těžkou sepsí, uspořádala ve středu 20. dubna Anesteziologicko-resuscitační klinika. Všechny účastníky přivítal v úvodu MUDr. Roman Kula, CSc. Účastníky odborného semináře přivítal MUDr. Roman Kula, CSc.,,Program semináře byl zaměřen na problematiku těžké sepse hlavně ve vztahu k používání léčebných postupů, o kterých se ví, že jsou efektivní, nicméně dost často se stává, že v praxi nejsou používány, říká MUDr. Kula.,,Problémem zůstává i samotná diagnostika těžké sepse, která bývá dost často zpožděná. Platí to obecně, údaje jsou čerpány z literatury, a de facto není důvod domnívat se, že by v naší nemocnici tomu bylo jinak. MUDr. Igor Satinský, Ph.D., z Chirurgické kliniky hovořil o problematice sepse z hlediska epidemiologického. Ukazuje se, že v současnosti toto onemocnění patří skutečně mezi nejzávažnější, a to jak z hlediska úmrtnosti, tak i nákladů na léčbu, délky hospitalizace, atd. MUDr. Jaromír Richter z naší kliniky představil takzvané balíčky péče pro těžkou sepsi, které vycházejí z posledních doporučení publikovaných v odborném tisku. Jde o jakýsi destilát velice jednoduchých postupů, které když se aplikují současně, mají podstatně větší šanci na úspěch, než kdyby se aplikovaly zvlášť. V poslední přednášce naše vrchní sestra Bc. Dana Streitová věnovala pozornost sesterské aktivitě zaměřené na opatření, která by mohla vést ke snížení incidence sepse a těžké sepse obecně z hlediska ošetřovatelské péče. Jak dále MUDr. Kula uvedl, v závěru semináře proběhla panelová diskuse. Vedl ji přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Jan Jahoda. Kromě výše zmiňovaných pracovníků se jí zúčastnili také přednosta Kliniky pro léčbu chorob infekčních a AIDS MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., dále MUDr. Peter Sklienka z Anesteziologicko-resuscitační kliniky a MUDr. Vladimír Hrabovský z Interní kliniky.,,na konci této diskuse NEMOCNIČNÍ LISTY 5 bylo zdůrazněno, že,balíčky péče pro těžkou sepsi by se měly implementovat na všech klinikách, a to buď samostatně, zaváděním jednoduchých postupů do léčebných protokolů, nebo ve spolupráci s Anesteziologickoresuscitační klinikou. Balíčky jsou dostupné pro celou Českou republiku na webové stránce Česko-Slovenského fóra pro sepsi. zdůrazňuje MUDr. Kula. Co říci na závěr? Uspořádání tohoto odborného semináře bylo v intencích výzvy Česko- Slovenského fóra pro sepsi, přijaté na 7. postgraduálním kurzu Sepse a MODS, který se uskutečnil letos v lednu (výzvu v plném znění přinášíme na této straně dole). Foto: Marie Psotková V úvodní přednášce se problematikou sepse zabýval MUDr. Igor Satinský, Ph.D., z Chirurgické kliniky. Výzva Česko-Slovenského fóra pro sepsi, adresovaná České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti Česko-Slovenské fórum pro sepsi vyzývá Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně a Slovenskou lékařskou společnost k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah Kampaně za přežití sepse (The Surviving Sepsis Campaign), zahájené v Barceloně v roce Sepse a zejména těžká sepse jsou v současnosti závažným medicínským a ekonomickým problémem. Průzkumy ukazují zdvojnásobení incidence onemocnění za posledních 25 let a přetrvávání vysoké úmrtnosti, která i dnes dosahuje procent. V celosvětovém měřítku se odhaduje, že onemocněním je ročně postiženo 18 miliónů lidí a předpokládá se meziroční nárůst incidence o 1,5 procenta. Jiné zdroje uvádějí, že těžkou sepsí a septickým šokem je postiženo minimálně 1 promile obyvatelstva. To znamená přibližně případů ročně v České republice a 5000 případů ve Slovenské republice. Celkový počet dokumentovaných fatálních případů v rozvinutých zemích přesahuje číslo za rok a je vyšší než počet úmrtí na rakovinu plic, prsu a tlustého střeva dohromady. Roční náklady na léčbu onemocnění v těchto zemích dosahují 30 miliard euro. V rozporu s uvedenými údaji se konstatuje nízká úroveň povědomí o závažnosti této situace. Onemocnění nebývá rozeznáno ve včasném stadiu, kdy je potenciálně řešitelné. Rozsah a intenzita úvodní léčebné intervence bývá často nedostatečná, nebo se aplikuje opožděně. Do praxe nejsou jednotně zavedeny postupy, které v klinických studiích přinesly slibné výsledky. Frekvence výskytu těchto nedostatků je nepřijatelně vysoká a zdůrazňuje se potřeba zavedení nového stylu práce, který zajistí časnou dostupnost správné léčby pro každého pacienta. Modely pro takovou péči existují a byly vypracovány experty, kteří se angažují v Kampani za přežití sepse. Uvedené údaje byly převzaty ze světového písemnictví a není důvod se domnívat, že by situace v České a Slovenské republice byla odlišná. V duchu těchto faktů se Česko-Slovenské fórum pro sepsi obrací na všechny odborné lékařské společnosti s výzvou k podpoře a spolupráci při zavádění nových způsobů péče o pacienty se sepsí a formování erudovaných týmů tak, aby onemocnění bylo vždy včas rozeznáno a byl včas zahájen správný léčebný postup. Cílem je dosažení lepších léčebných výsledků, poklesu úmrtnosti o 25 procent do roku 2009 a vyšší úrovně spokojenosti všech zúčastněných. V Ostravě 26. ledna 2005 Vypracovala: Pracovní skupina Česko-Slovenského fóra pro sepsi Oficiální prezentace: Slavnostní otevření 7. postgraduálního kurzu Sepse a MODS Ostrava, 26. ledna 2005

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 ODBORNÁ KONFERENCE JEDNALA O NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZÁCH A PROBLEMATICE SEPSE Odborná konference pořádaná naší fakultní nemocnicí a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě se uskutečnila v pátek 22. dubna v hotelu ATOM. Sjelo se na ni 250 zdravotnických pracovníků z našeho regionu, ale i ze Zlínského a Olomouckého kraje. Jednání zahájila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, poté se slova ujali ředitel fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA a zástupce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě RNDr. Vladislav Holec, kteří nad touto akcí převzali záštitu. Ředitel nemocnice ing. Karel Pustelník, PhD., MBA, ve svém vystoupení zdůraznil, že nozokomiální nákazy jsou obrovským problémem, je proto potěšen, že se konference koná za tak velké účasti těch, kteří k tomu mají co říci. Popřál všem přítomným, aby je přednášky zaujaly a vyslovil přesvědčení, že získané poznatky pak uvedou i do praxe. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Na snímku zleva Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, RNDr. Vladislav Holec, zástupce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA, ředitel fakultní nemocnice. Foto: Jana Gojová Se dvěma přednáškami vystoupil také RNDr. Erich Pazdziora, CSc., z odboru parazitologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace v Novém Jičíně. vznikl před třemi lety, díky velkému třesku, kdy se strukturalizovala hygienická služba, uvedl mj. vedoucí Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie RNDr. Vladislav Holec. Myslím, že za tu dobu jsme obhájili svoji existenci a dokázali jsme, že jsme schopni nejen připravit podklady pro výkon státní správy k ochraně veřejného zdraví, ale že jsme schopni tuto ochranu veřejného zdraví i aktivně provádět, třeba na poli prevence nozokomiálních nákaz, a že jsme schopni v této oblasti i vzdělávat a metodicky řídit další pracoviště. Výskyt mykóz koreluje s velikostí nemocnic V dopoledním bloku přednášek se zdravotníci zabývali předcházením vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Nozokomiální mykózy mají dnes neustálý vzestup, konstatovala RNDr. Stanislava Dobiášová z mykologického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie. Studie prokázaly, že jejich výskyt koreluje s velikostí nemocnic. Menší nemocnice zaznamenaly 0,2 až 3 procenta mykóz, s kapacitou nad 500 lůžek pak 2,4 až 6,6 procent a nad 1000 lůžek 4,8 až 12,2 procenta. Dodržování hygienického režimu je proto velice důležité, samozřejmě důležité je také i to, v jakém prostředí se nemocnice nachází. MUDr. J. Zelená z virologického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie se věnovala významu virologické diagnostiky, jednotlivým jejím metodám, způsobům odběrů materiálu na vyšetření a jejich označení. Pokud se jedná o nějaký nejasný nález, je dobré odběr zopakovat, upozornila. V případě problematických nálezů jsou k dispozici na našem oddělení zkušení mikrobiologové-virologové, se kterými je možno takovéto případy konzultovat. V závěru se pak zmínila o perspektivách oddělení, které by mělo v nejbližší době mj. zakoupit nový přístroj elektronový mikroskop. Dosáhnout povinného hlášení je celosvětový trend Povinné hlášení a zveřejňování závažných nemocničních infekcí, současný stav řešení v různých státech tato témata byla obsahem prvního sdělení RNDr. Věry Toršové, CSc., z antibiotického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie aimunologie. Ve svém druhém vystoupení informovala účastníky konference o výsledcích jednání 25. Mezinárodního sympozia o intenzivní péči, které proběhlo letos v březnu v Bruselu. Hlášení závažných nemocničních infekcí zatím probíhá na základě dobrovol- Odborné konference se zúčastnilo na 250 zdravotnických pracovníků... nosti, uvedla RNDr. Toršová v rozhovoru pro Nemocniční listy. Tato problematika prochází jistým vývojem, prvním bodem bude dosáhnout povinného hlášení nejzávažnějšího výskytu určitého typu nozokomiálních nákaz ve všech nemocnicích. Tato data se pak mohou na národní úrovni vyhodnocovat a na základě jejich analýzy provádět i příslušná účinná opatření. Dosáhnout povinného hlášení je celosvětový trend. Současný stav není na nejlepší úrovni, projevují se tady určité národní tendence. Povinné zveřejňování závažných nemocničních infekcí Vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitační kliniky Bc. Dana Streitová nás seznámila s projektem prevence sepse. je běh na dlouhé trati, a vlastně s tím souvisí... Pokud jde o bruselské sympozium o intenzivní péči, nejvíce mě zaujal nový přístup ke strategii léčby sepse. Jde o celý komplex řešení tohoto problému, nejen z hlediska specialistů v intenzivní medicíně, ale i při vyšetřování, při mikrobiologickém ověřování, atd. Celý tento problém se vrací do oblasti režimových opatření. Myslím si, že naše výsledky, klinické i laboratorní, jsou naprosto v kontextu s trendy dosaženými s ohledem na evropské, ale i globální postupy používané v intenzivní medicíně. Jsem přesvědčena o tom, že naši intenzivisté jsou naprosto na srovnatelné úrovni. A naopak, že mají ještě určitou preferenci v tom, že naše jednotky intenzivní péče jsou individualizovány podle jednotlivých oborů, spektra pacientů a charakteru onemocnění. Na rozdíl od některých zahraničních obrovských komplexů multifunkčních jednotek intenzivní péče s daleko větší obložností, které skýtají právě to skryté potenciální riziko pro rychlejší šíření nozokomiálních kmenů a tím i infekcí. ******* V další přednášce se sestra pro nozokomiální nákazy z úseku hygienika Bc. Jana Kovaříková věnovala hygienickým opatřením při pozitivitě MRSA. RNDr. Toršová obsah tohoto sdělení vyzvedla v závěrečné diskuzi k předneseným tématům. ****** Se dvěma přednáškami vystoupil také RNDr. Erich Pazdziora, CSc., z odboru parazitologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace v Novém Jičíně. V první přednášce věnoval pozornost ochraně dýchacích cest zdravotníků, ve druhé se zamýšlel nad problémem sterilizace na úrovni požadované ČSN EN 556. Používání třívrstvých ochranných masek na operačních sálech by mělo být úplnou samozřejmostí, řekl mj. v rozhovoru RNDr. Pazdziora. Je kontraproduktivní vybavit operační sál kvalitní vzduchotechnikou s hepafiltry, používat jednorázové operační pláště, jednorázové krytí na pacienta, atd., ale na druhé straně použít ledabyle jakoukoli roušku. Pokud jde o zmiňovanou normu ČSN EN 556, která platí v celé Evropské unii, není u nás zcela naplňována. To se samozřejmě netýká jen našeho regionu, ale platí to pro celou republiku. Pozornost projektu prevence sepse Odpolední část odborné konference věnované problematice sepse zahájil MUDr. Roman Kula, CSc., z Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Na jeho vystoupení pak navazovalo společné sdělení vrchní sestry Anesteziologicko-resuscitační kliniky Bc. Dany Streitové a staniční sestry Mgr. Šárky Balcárkové o projektu prevence sepse. Pracovní skupina zabývající se prevencí sepse z pohledu ošetřovatelské péče vznikla v naší nemocnici v návaznosti na Česko-Slovenské fórum pro sepsi, které sdružuje významné odborníky z řad lékařů-intenzivistů České a Slovenské republiky, vysvětluje koordinátorka pracovní skupiny vrchní sestra Bc. Dana Streitová. Cíle a zájem pracovní skupiny vycházejí z dokumentu pojednávajícího o prevenci sepse, který vypracoval MUDr. Roman Kula, CSc., a kolektiv lékařů naší kliniky. Hlavními úkoly budou edukační a výchovná činnost zdravotnických pracovníků intenzivních oborů a vypracování standardů ošetřovatelské péče uplatnitelných v praxi. Skupina vznikla ve spolupráci s pedagogy Vyšší zdravotnické školy Ostrava a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, kteří jsou také jejími členy. Odborným garantem je MUDr. Kula. Na návrh lékařů a sester Anesteziologicko-resuscitační kliniky byla také zpracována podrobnější studie zaměřená na sledování stanovených parametrů v oblasti prevence sepse. Studie bude realizována na lůžkové části kliniky pod odborným dohledem vrchní sestry Bc. Streitové, staničního lékaře MUDr. Kuly a MUDr. Jiřího Tichého. Cílem studie je zvýšit úroveň znalostí ošetřovatelského personálu v oblasti problematiky sepse a dostat do jejich povědomí základní prvky prevenc e, upřesňuje vrchní sestra Bc. Streitová. Studie se vztahuje a mapuje p r á c i všech zaměstnanců podílejících se na terapii hospitalizovaných pacientů, nejvíce je však zaměřena na ošetřovatelský personál. Její výsledky by měly poukázat na nejproblémovější oblasti v přenosu nozokomiálních nákaz, na rizikové faktory spojené s léčbou kriticky nemocných pacientů, atd. Garantem celého projektu v naší fakultní nemocnici a studie je přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Jan Jahoda. RNDr. Věra Toršová, CSc., z antibiotického oddělení Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie (na snímku vlevo) při rozhovoru pro Nemocniční listy... ******* Sepsí z pohledu ošetřovatelské péče se zabýval také Martin Šamaj z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, diplomovaná sestra se specializací ARIP v pediatrii. Představil přítomným spektrum ošetřovatelských intervencí u dětských pacientů, kterým selhávají orgány. Kterou pasáž z mé přednášky považuji za nejdůležitější? usmívá se nad naší otázkou. Možná jednu z posledních vět, že ošetřovatelství je věda o biopsychosociálních a spirituálních potřebách. U těchto pacientů je samozřejmě na prvním místě zajistit biologické potřeby, protože ty jim zrovna selhávají. Ale nesmíme jako ošetřovatelský personál opomíjet i spirituální, duchovní a psychologické potřeby. S poslední přednáškou na konferenci vystoupila Mgr. Lenka Jarcovjáková z oddělení ošetřovatelské péče, která hovořila o rizikovém faktoru sepse dekubitech. Připravila: Martin Šamaj z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče hovořil o sepsi z pohledu ošetřovatelské péče.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Svûtov den Parkinsonovy choroby První setkání pfiedsedû jednotliv ch klubû Spoleãnosti Parkinson Členové Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě přicházejí už na své třinácté setkání... Před 250 lety, 11. dubna 1755, se narodil v Londýně lékař James Parkinson, který pak později (v roce 1817) jako první vědec popsal mozkové onemocnění, které se projevuje třesem, svalovou ztuhlostí, změnami chůze, ztrátou koordinace pohybů. I když Parkinson onemocnění dokonale popsal, léčit ho neuměl... Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. V České republice je přibližně pacientů s touto nemocí. Postihuje muže i ženy, muže však častěji. Nemoc vzniká plíživě mezi padesáti až šedesáti lety. Může ale propuknout i před 40. nebo dokonce 20. rokem věku. Vyléčit toto onemocnění nelze, ale pouze zmírnit. Nedílnou součástí léčby je také správně prováděné cvičení a pravidelná pohybová aktivita a udržování duševní svěžesti... SON, organizuje 14denní internátní rekondiční pobyty pro nemocné. Ve větších městech začaly vznikat její pobočky Kluby Společnosti Parkinson. V současné době kluby působí již v 11 krajích. Společnost Parkinson jim poskytuje nejnutnější finanční prostředky na administrativ- ní a provozní činnost. Pronájmy tělocvičen, bazénů a odměny fyzioterapeutkám hradí z případných dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky, z dobrovolných příspěvků a ze sponzorských darů. Ustavující schůze Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě se uskutečnila 18. ledna roku Tento klub pracuje v návaznosti na specializovanou neurologickou ambulanci Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice, kterou navštěvují pacienti s abnormními pohyby a poruchou paměti.,,počet pacientů v naší ambulanci se zvyšuje, říká odborný lékařský garant ostravského Klubu Společnosti Parkinson MUDr. Petra Bártová,,,s diagnózou morbus Parkinson je jich u nás evidováno přes dvě stě. Přijíždějí z celého Moravskoslezského kraje z Kopřivnice, Nového Jičína, Jeseníku, Třince a dalších měst. Parkinsoniky sledují také rajónní neurologové, takže v regionu je jich daleko více. Do naší specializované ambulance chodí ale i pacienti s jinými extrapyramidovými diagnózami. Pokud jde o věk pacientů, většinou je jim kolem šedesáti let a více. *** V pondělí 4. dubna 2005 se uskutečnilo v zasedací místnosti malého internátu v pořadí už 13. setkání členů Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě. Besed se účastní společně s pacienty trpícími Parkinsonovou nemocí také jejich rodinní příslušníci a blízcí, odborný lékařský garant, rehabilitační pracovníci a sympatizanti.,,o tom, že tento klub existuje, jsem se dočetla v bývalém deníku Nová svoboda, říká Bronislava Kubaczková, která k nám přijela až z Českého Těšína.,,Manžel trpí Parkinsonovou chorobou už více než deset let. A protože jsem se chtěla dozvědět o této nemoci co nejvíce a získat různé zkušenosti, stala jsem se členkou tohoto klubu. Mezi účastníky setkání je i Jindřich Spiller z Poruby.,,Byl jsem vybrán ještě s některými dalšími pacienty do výboru našeho klubu, abychom vypomáhali a byli prospěšní, svěřuje se,,,členkou klubu je i moje manželka. Pan Spiller v rozhovoru pro Nemocniční listy m.j. uvedl, že chodí na rehabilitační cvičení a je moc spokojený.,,mohlo by být toho cvičení více, dodává. (Pokračování na straně 9) Odborný lékařský garant klubu MUDr. Petra Bártová. V roce 1994 vznikla v České republice občanská, nezisková a humanitární organizace Společnost Parkinson, která si vzala za své pomáhat nemocným aktivně se zapojit, i přes ztížené životní podmínky, do boje s touto nemocí. Dnes už má více než členů, od roku 1996 je také členem Evropské Asociace Společnosti pro Parkinsonovou nemoc (EPDA) se sídlem v Londýně. Zajišťuje poradenskou činnost, vede databázi členů, vydává vlastní časopis PARKIN- Besed se účastní společně s pacienty také jejich rodinní příslušníci... Foto: Jana Gojová

8 Svûtov den Parkinsonovy choroby (Pokračování ze strany 8) Skupinové cvičení parkinsoniků jsme u nás začali provádět před pěti lety, konstatuje fyzioterapeutka Ivana Kývalová z Kliniky léčebné rehabilitace naší fakultní nemocnice. Spolu s ní cvičení vede také Bc. Veronika Kristková. Cvičíme každý čtvrtek, pokračuje Kývalová. V současné době jsou ustaveny dvě skupiny, které se střídají v pětitýdenních cyklech. Máme k dispozici různé cvičební pomůcky, jako jsou míče, tyče, lavičky, žebříky a žíněnky. Cviky jsou vybírány podle zdatnosti a stupně postižení pacienta a jsou přizpůsobeny jeho momentálnímu stavu. Učíme pacienty postupně obratnosti, soběstačnosti, měnění poloh a podobně. Klub organizuje pro své členy také zájmovou a kulturní činnost. Naší nejbližší akcí bude výlet do nedalekého okolí, říká jednatelka klubu Věra Maleňáková, a začátkem léta bychom si chtěli zopakovat olympiádu. Loni v červnu proběhl její první ročník a všichni si to moc pochvalovali. Olympiáda proběhla v tělocvičně Biskupského gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Soutěžilo se například v šipkách, shazování plechovek, hodu na terč nebo na koš. Každý si mohl jednotlivé disciplíny obejít i několikrát a soutěžit v tom, co mu nejvíce šlo. Členové klubu vloni navštívili také zoo a hvězdárnu. Zúčastnili se rovněž setkání mladých neurologů v Hradci nad Moravicí, kde prezentovali výsledky práce Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě. Na programu dnešního setkání je také přednáška na téma sociální zabezpečení pacienta s Parkinsonovou chorobou. Bc. Hana Hamplová seznamuje přítomné s vyřizováním invalidních důchodů, poskytováním dávek v případě bezmocnosti, s mimořádnými výhodami či dávkami státní sociální podpory, zmiňuje se rovněž o terénní a ústavní péči. Dávky v případě bezmocnosti se poskytují na základě zdravotního stavu, jsou částečné, NEMOCNIČNÍ LISTY 9 První setkání pfiedsedû jednotliv ch klubû Spoleãnosti Parkinson Na snímku vlevo Věra Maleňáková, jednatelka klubu, vpravo předseda Miroslav Zelenka. převážné a úplné, a nezáleží při tom na výši důchodu. Jsou pro nemocného určitým příspěvkem na služby, které si musí zajistit, protože je sám nezvládá. Malou kompenzaci mohou dostat i pacienti, kteří používají berle, vozíček nebo mají stomie, epitézy po ablaci prsu a podobně. Mimořádné výhody jsou určeny hlavně pacientům s vadami nebo chorobami nosného a pohybového aparátu, takže parkinsonici si mohou zažádat i o tento příspěvek. Dostanou průkaz a podle stupně postižení mohou být například přednostně obslouženi na úřadech a podobně. Mohou rovněž dostat slevu jízdného ve vlacích nebo v dálkových autobusech, či mít k dispozici zdarma průvodce. Těch výhod je celá řada. A protože Parkinsonovou chorobou mohou být postiženi i mladší lidé, mohou zažádat také o dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dopravu, dodává Bc. Hamplová. Předseda Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě Miroslav Zelenka se zúčastnil v sobotu 2. dubna v Litomyšli celostátního setkání předsedů jednotlivých klubů v České republice s výborem Společnosti Parkinson. Šlo o první takovéto setkání vůbec za celou existenci Společnosti Parkinson, rozděluje se s námi o některé postřehy. Seznámili jsme se osobně s jednotlivými členy výboru a s jejich funkcemi, také s dosavadní činností Společností Parkinson, a po vystoupení zá- O sociálním zabezpečení pacientů s Parkinsonovou chorobou hovoří naše sociální pracovnice Bc. Hana Hamplová (na snímku vpravo). Nataša Balcarová pak některým přítomným poskytovala konzultace... Foto: Jana Gojová Jedním z účastníků setkání je také František Pátek z Havířova... stupců jednotlivých klubů a následující diskuzi jsme přijali usnesení. Podle databáze v Praze je v našem ostravském klubu přes sto členů. Nemáme žádné větší problémy, stejně jako ve Zlíně či volomouci. V Českých Budějovicích například pracují ve výboru samé ženy. Pardubický klub nevykazuje téměř žádnou činnost, spolupráce s odborným lékařským garantem tam není moc dobrá, předseda klubu se sám ujal rehabilitačního cvičení, a tak bych mohl pokračovat. To, co zaznělo na našem společném setkání, nebylo hodnocením ani kritikou práce klubů, byly to jen poznatky. Snahou bylo ujasnit si, jak by se dala zlepšit naše vzájemná spolupráce. Pokud jde o usnesení odsouhlasili jsme mj., že tato setkání se budou konat každý rok, v případě potřeby častěji. Všichni předsedové klubů budou mít právo zúčastňovat se výborových schůzí Společnosti Parkinson, přednášet připomínky a návrhy k práci Společnosti a jednotlivých klubů, uzavírá předseda Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě Miroslav Zelenka. Parkinsonici mají o cvičení velký zájem... Cvičení zachycené na snímku vede fyzioterapeutka Ivana Kývalová.

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Rehabilitace pfiipravila pro tûhotné Ïeny aquanatální program Když se u nás v ambulantním provozu rozběhly služby veřejnosti, v rámci regeneračních a rekondičních programů, hledali jsme pochopitelně další využití našeho prostředí s teplou vodou, vysvětluje vedoucí rehabilitační pracovnice Kliniky léčebné rehabilitace Bc. Věra Novotná. Nakonec jsme v neděli od 9.00 do hodin. Maminky jsou rozděleny do dvou skupin. V každé skupině je jich deset. Jedna skupina začíná program například v bazénu, druhá v tělocvičně, pokračuje Babišová. V případě, že maminka nemůže jít na doporučení ošetřujícího lékaře Maminky pak jejich přítomnost u porodu plnohodnotně využijí ve svůj prospěch a tatínci zase budou mít dobrý pocit, že jim pomohli. Dnes pracuje v terénu mnohem méně porodních asistentek, takže tady se právě nabízí prostor fakultní nemocnici. Má zázemí odborníků a prostředí, které po hygienické stránce těhotenství neublíží. Naši štafetu pak předáváme Porodnicko-gynekologické klinice, která od 30. týdne těhotenství přebírá maminky do psychoprofalektické přípravy pod vedením svých porodních asistentek, dodává Babišová. Klinika léčebné rehabilitace a Porodnicko-gynekologická klinika se tedy společně starají o nastávající maminky od počátku jejich těhotenství až do porodu... Chceme tak zvyšovat kvalitu péče o nastávající maminky, říká na závěr vedoucí rehabilitační pracovnice Bc. Novotná. Naší snahou je docílit toho, aby k nám přicházely, i když budou čekat další dítě. Program zahrnuje hodinu preventivní tělesné výchovy s nácvikem těhotenské dechové gymnastiky. se rozhodli nabídnout jej nastávajícím maminkám. Aquanatální přípravu k porodu vede od února letošního roku porodní asistentka Gabriela Babišová. Program poběží i po dobu obou prázdninových měsíců. Chodí k nám hodně maminek, které budou rodit v září a bylo by od nás nesolidní, kdybychom dva měsíce před porodem aquanatální přípravu přerušili. Pokud ženy nemají žádné zdravotní problémy, mohou se tohoto programu zúčastnit od samotného počátku těhotenství, hned jak jim ošetřující lékař vystaví těhotenský průkaz. Je známo, že když maminka v těhotenství udržuje dobrou fyzickou kondici pod odborným dohledem, má lepší kardiovaskulární aktivitu, a tím pádem je miminko lépe vyživováno přes placentární koláč a dobře prospívá, říká porodní asistentka Gabriela Babišová. Náš program je určen ke zkvalitnění krásného očekávání a podporuje zdravý porod. Jde především o to, aby se maminka porodu nebála. Aby se dobře cítila a uměla používat své tělo tak, aby vlastně veškeré přírodní zákony využila ve prospěch porodu. Uměla dýchat, uvolnit se, dát děťátku zelenou na jeho příchod na svět. Výhodou prostředí, které Klinika léčebné rehabilitace nabízí je to, že je komorní. V momentálních podmínkách na Ostravsku je nejkomfortnější s vyhřívaným bazénem s mořskou solí. Jak jsme se dozvěděli, cvičení probíhají dejme tomu na čtrnáct dnů do bazénu, vyjdeme jí vstříc a využije jen tělocvičnu, aquanatální program nemusí přerušovat. Nedělní doba je pro naše klientky přímo ideální. Je tady klid, nejsou zde pacienti. Maminky mohou mezi sebou navázat kontakt a předávat si navzájem informace. Atmosféra v kolektivu je výborná, ženy se na cvičení vždycky moc těší. Nechodí k nám jen prvorodičky, ale například i maminka, která čeká už čtvrté dítě. Ty ženy, které chtějí mít manžela u porodu, si ho po domluvě se mnou mohou přivést s sebou do tělocvičny. Maminky se těší i na relaxační cvičení v bazénu. Poznámka redakce: Cena dvouhodinového programu aquanatální příprava k porodu je 95 korun. Program zahrnuje hodinu preventivní tělesné výchovy s nácvikem těhotenské dechové gymnastiky, třicetiminutový pobyt v bazénu s relaxačním cvičením a osvětovou činnost. Zájemkyně mohou přijít přímo do hodiny cvičení nebo zavolat do ambulance Kliniky léčebné rehabilitace (do hodin na telefonní č a od hodin pak na telefonní číslo ). Foto: Marie Psotková

10 DÛchodci se seznámili s tísàovou péãí DORKAS Jak zbavit seniory a zdravotně postižené občany obav z osamělosti a nemožnosti dovolat se pomoci? Jedním z řešení je využít moderní sociální službu poskytovanou Slezskou diakonií tísňovou péči DORKAS. Koordinátorka projektu Martina Kvasničková seznamuje důchodce s principy fungování zařízení DORKAS. Toto téma bude jistě zajímat i naše důchodce, řekli si pracovníci oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. A nemýlili se, v úterý 19. dubna odpoledne se sešlo v zasedací místnosti malého internátu na třicet našich bývalých zaměstnanců. Poděkování patří lékařům, porodním asistentkám a dalším sestrám z Porodnicko-gynekologické kliniky, které se staraly o paní Simonu Chlebounovou z Ostravy-Poruby:,,Hlavně chci poděkovat MUDr. Petaru Gráfovi, který mi podle všeho zachránil život, když mi po porodu naší holčičky Anetky nastaly komplikace a nevypadalo to se mnou moc dobře, a dále paní Libušce (bohužel jsem si nezapamatovala příjmení). Jsou to opravdoví profesionálové na svém místě, uvádí paní Chlebounová.,,Mé díky patří i MUDr. Janě Pannové, ke které jsem docházela po celou dobu těhotenství do poradny, vždy mi zodpověděla mé dotazy, byla velmi chápavá a věnovala mi maximální péči. A zdravotní sestře z rizikové poradny paní Romaně (opět bohužel nevím příjmení, za což se omlouvám). Ještě jednou díky a přeji hodně narozených miminek a šťastných maminek a tatínků. Po zahájení vedoucím oddělení PhDr. Petrem Reimerem se slova ujímá koordinátorka projektu DORKAS Martina Kvasničková (projekt je podpořen z programu EU Phare 2002). Zatímco přítomné seznamuje s tím, jak tato rychlá pomoc funguje, zdravotní sestra z centrálního dispečinku Věra Moravcová jim rozdává propagační letáčky. (K základním informacím patří například i to, že jednorázový poplatek za instalaci systému tísňového volání činí korun a měsíční poplatek za pronájem zařízení a za služby dispečinku je ve výši 200 korun. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zařízení je telefonní linka.),,uživatel DOR- KASu nosí doma stále při sobě dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje z jakéhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, vysvětluje Kvasničková.,,Při stisknutí tohoto tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku, který automaticky zapíná hlasitý telefon, takže uživatel může hovořit s dispečinkem i v případě, kdy například leží na zemi v koupelně a nedosáhne na telefon. Operátorky dispečinku jsou Z DùKOVN CH DOPISÒ PACIENTÒ,,Ráda bych poděkovala celému zdravotnickému personálu za péči o mou dceru Marcelu Polákovou, která byla hospitalizována delší dobu na chirurgickém oddělení C, citujeme z z Ostravy. dopisu paní Polákové Za záchranu svého manžela Miroslava Tomička děkuje paní Olga Tomičková NEMOCNIČNÍ LISTY 11 kvalifikované zdravotní sestry, které podle potřeby organizují pomoc přivolávají záchrannou službu, policii, hasiče, nebo kontaktují ošetřujícího lékaře, sousedy či příbuzné. To, že projekt důchodce opravdu zaujal, nakonec potvrdila i závěrečná diskuse...,,v průběhu dne nám přijde řádově okolo patnácti hlášek, uvedla pro Nemocniční listy Kvasničková.,,Nejčerstvější případ, kdy zařízení zachránilo život, je z Karviné, kde se invalidní muž oslabený chřipkou při přesunu zaklínil mezi vozík a postel a nebyl schopen sám tuto situaci vyřešit. Tady v Ostravě máme například uživatelku, která má často různé závratě, pády. Jednou omdlela na záchodě. Těsně před tím, než se to stalo, stiskla tlačítko a jenom zašeptala, že je jí hrozně špatně a je na záchodě. Sestra na centrálním dispečinku kontaktovala, i když byly tři hodiny ráno, sousedy, kteří jsou velice milí a vstřícní a mají k dispozici její klíče od bytu. Ti paní ze záchodu vyprostili a po celou dobu než přijela sanitka, kterou sestra mezitím přivolala, zůstali s ní. Musím říct, že systém tísňového volání mají nainstalován většinou ženy, vdovy. Jejich dcery nebo synové chtějí mít pocit klidu, že maminka není na všechno sama. Stav našich klientů sledujeme po celých čtyřiadvacet hodin a to jim umožňuje bezpečný život v jejich vlastním domově, uzavřela koordinátorka projektu DORKAS tísňová péče Martina Kvasničková. Foto: Marie Psotková P.S.: Další podrobné informace o službě DORKASu můžete získat na telefonním čísle z Dolních Domaslovic spolu s celou rodinou. Poděkování patří primáři Urologického oddělení MUDr. Karlu Mainerovi, Ph.D., a všem lékařům, kteří pana Tomička operovali.,,vážený pane primáři, dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za poskytovanou příkladnou péči a starost o paní Renatu Maňakovou v době od 29. listopadu 2004 do smutného 13. února t.r., v boji se zákeřnou nemocí, píše Libor Maňak s dětmi Ivanou a Michalem a se zarmoucenou rodinou.,,naše poděkování patří MUDr. Markétě Fojtíkové, zdravotním sestřičkám z oddělení A 4, následně týmu lékařů oddělení JIP, zdravotním sestřičkám tohoto oddělení a také všem lékařům a personálu Radioterapeutické kliniky pod Vaším vedením. (ším) Ilustrační foto: Jaroslav Kubík

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci květnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Miloslava Červenková Vlasta Vrbková Helena Pyšová Věra Kotoulková Věra Foltová Zdenka Křivanová Šárka Bartošová Jan Malík Marta Havlíčková Růžena Švardalová Eliška Szlachtová Milada Karčmářová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Nabízím pronájem v rodinném domku v Krmelíně, s krbem, se zahradou a venkovním bazénem, možnost garážování. Pro jednotlivce i rodinu. Informace na mobilu nebo telefonním č Prodám stavební pozemek m 2 v Petřkovicích, zcela oplocený, inženýrské sítě na hranici pozemku, ovocné stromy, u lesa, klidné místo, do centra OV cca 10 minut MHD. Informace na mobilu Prodám byt 3 + 1, 2 komory, cihlový, v osobním vlastnictví, na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, 80 m 2, státní linka, internet a po částečné rekonstrukci. Informace na telefonním č po 18. hodině. Prodám novou chladničku Whirpool, ARC 1370 (třídy A) s mrazničkou. Cena Kč. Informace na telefonním č a Prodám chlapecké 3/4 horské kolo, modrá metal. barva SUPERIOR MTB line, SPEED 15, zachovalé. Cena Kč. Informace na telefonním č V tvarnice Pavlína Rechtiková:,,Mnohé z lidsk ch vztahû se dají nazvat slepiãími Jubilejní už desátou koncertní sezonu, kterou naše fakultní nemocnice organizovala opět ve spolupráci s agenturou ARS/KONCERT a kterou finančně podporovalo statutární město Ostravy, zakončí velcí talenti mladé umělecké Až do 29. května si můžeme prohlédnout v naší nemocniční galerii tvorbu dvou výtvarnic Pavlíny Rechtikové a Jany Geislerové. *** Pavlína Rechtiková pochází z Ostravy. Je absolventkou VUT Brno oboru pozemní stavitelství. Kresbu studovala na LŠU v Ostravě a také v Brně, u profesora Škarohlída, keramiku pak u akademické sochařky J. Vikové a I. Langerové. Uspořádala několik samostatných výstav v Praze, Karlových Varech a ve Frýdku-Místku, vystavovala i společně s řadou dalších výtvarníků.,,k výtvarné tvorbě jsem se vrátila asi po dvanácti letech působení ve své stavební profesi, říká výtvarnice Rechtiková.,,Vždy jsem tvrdila, že skutečnými malíři jsou pouze malé děti se svou nekonečnou fantazií a čistotou. Proto jsem se rozhodla vrátit se do dětských let objevením kouzla ručního papíru. Vše začalo slepičkou v roce 2000, neboť mnohé z lidských vztahů se dají nazvat slepičími. A pak vznikly další soubory obrázků pro pobavení vlastní, i vaše... Od roku 1994 se zabývá sochami z písku, které ztvárňují člověka a zvířata. První její pastely vznikly v roce 2002 pod vlivem hudby a později byly ovlivněny výstavami Josefa Čapka či malbami Jana Zrzavého. Mnozí z nás znají také její výrobky, jako jsou přání, fotoalba a jiné drobnosti. *** J a n a Geislerová se zabývá prací s keramikou, kde hledá možnosti v materiálu, technice Kresba: Pavlína Rechtiková a hlavně barevnosti. Je absolventkou Střední ekonomické školy v Zábřehu, keramiku studovala v Kohoutově. I ona má za sebou už několik samostatných a společných výstav v Lošticích, Zábřehu a Olomouci.,,Mým tématem byly hlavně květinové motivy v různých ročních obdobích, prozrazuje nám.,,ale dnes pokračuji vabstrakci a dalších tématech. Také kombinuji malbu na batikovaném papíru, opět s přírodními motivy. Závûreãn koncert bude patfiit mlad m talentûm generace. Ve středu 15. června se nám představí v atriu hlavního vstupu FNsP Ostrava posluchači Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Začátek koncertu je jako vždy v 18 hodin. Jste srdečně zváni. (ším) SETKÁNÍ SLOVA A HUDBY PŮJČKY snadně a pohodlně do 24 hodin věk let, pro zaměstnané, důchodce, podnikatele výše půjčky Kč velmi výhodný úrok seriózní jednání Informace na mobilu Ve středu 13. dubna se představili v atriu naší fakultní nemocnice Marie Viková, bývalá herečka Divadla Petra Bezruče, a sólista a koncertní mistr violoncell Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiří Hanousek. V průběhu večera zazněly verše Jaroslava Seiferta a posluchači si vyslechli také Suitu č. 2 d moll od Johanna Sebastiana Bacha. Foto: Jana Gojová TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO Domov pro seniory Korýtko, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Petruškova 6, 700 30 Ostrava Tel: 596 748 336 E-mail: infokorytko@atlas.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Založena v roce 1938 jako Masarykova vojenská nemocnice V roce 1994 se stala

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost

místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost Pracovní skupina Senioři, působící v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně Zápis ze setkání ze dne 9.3.2015 ve 14:00 hod. místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25,

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 3. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny PaedDr. Jindřich

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd Vás zvou na konferenci Zlín 26.11.2009 Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více